Křesťanské písně. (Koinonia)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Křesťanské písně. (Koinonia)"

Transkript

1 řesťnské písně (oinoni)

2 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 1 bkuk 130 Hledám vás 205 bb Otče 118 Hosn 25 dventní II. 170 Hospodin můj pstýř 81 leluj, t'zni 120 Hospodin krlu 176 lf Omeg 65 Hospodine, kdo podobný To 181 t mé srdce Tebe vídá 203 Hospodine, Pne náš 115 t Ti koří celá země 143 Hospodine, prosím 75 ve crux 42 Chceme Ti zzpívt 12 ve Mri 119 Chci oslvovt svého Pán 92 Beránku Boží 172 Chci, Pne, chválit Tě 100 Blízkost Tvé tváře 159 Chleb víno neme 160 Bože náš 158 Chvlím vzývám Tvé jméno 107 Bože Otče 148 Chválíme Tě 17 Boží Beránku 6 Chválíme Tě, Pne 22 Brzy přijde den 51 Chvlme Pn 3 Bud chválen 76 Chvlte Hospodin z nebes 177 Bud vůle Tvá 77 Chvlte Hospodin 15 Bůh síl má 155 Chvlte služebníci 18 Byl člověk jko já 146 Chválu vzdát 196 Byl tichá 122 Chválu vzdejme 24 Co svět nemůže dát 108 I když fíkovník 130 Červíčku ákobův 175 á byl jm sám 65 áváš mi lásku vzácnou 194 á vím 70 ej chléb, víno n oltář 184 k dobré 115 en jk den 61 ko dým kdidl stoupá 103 íky z spní 59 ko lň dychtí 13 íky z Tvůj kříž 77 e dokonáno 91 íky Otče 59 e stále přítomná 23 o stínu křídel Tvých 83 en Ty, Pne můj 93 o tvých strostí 99 ežíš 66 obrořeč duše má Hospodinu 186 ežíš dává novou píň 164 obrý Bůh 44 ežíš má skál 162 obrý Pstýř 108 ežíš můj Pán 52 řevěný kříž 101 ežíš Pánů Pán 97 uch nevěst 2 ežíš vítěz 114 uch svtý Pán 94 ežíš nd kždé jméno 95 uchem svtým 102 ežíš, ežíš Pán 89 uchu svtý, přijd 189 ežíš, nejkrásnější 29 Effth 78 ežíši svtý 26 El Šddj 74 ežíši ukřižovný 154 Euchristi 137 ežíši, Ty chléb 106 Fctus est ominus 73 ežíši, ty můj Pán 174 Hleluj, t zní 120 m volný, hleluj 7 Hleluj, sláv 187 si můj velký Pán 139 Hle Pán jistě přijde 170 sme děti Tvé 49 Hle, stojím u dveří 135 Tobě, Pne 104 Hledám Tvoji tvář 199 meny chrámové 126

3 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 2 rmelské ordinárium 172 Oslvujme Otce 28 ždý den den milosti 73 Osvobod nás prvdou 45 ždý den Pán mi sílu dává 54 Otče můj, mám Tě rád 68 lníme před 35 Otče náš nebeský 58 lečím tu, Pne 39 Otče, sdnoť nás 72 ráli milost nám dej 37 Otevřme Písmo 56 riste, prosíme odpusť 100 Otvírej nšemu Pánu 78 ristus Pán 193 Pne Bože přijď k nám 200 vůli Tobě, Pne můj 192 Pne můj, chválím Tě 69 yrie eleison 172 Pne, ty hoden 149 Lidé všech národů 145 Pne, Ty víš všechno 157 Má sílo 121 Pěj chválu 4 Má vír 80 Plni moci 71 Máme srdce plné chvály 3 Pod Tvým křížem 57 Mrn th 12 Pojď ke mně blíž 124 Mri 151 Pojďme ve jménu Páně 156 Mtk 122 Pojďte ke mně všichni 206 Mé dlně zvednuté 88 Pokání 168 Můj Bůh můj štít 83 Pokání čiňte 113 Můj ráli, má spáso 179 Pokloňme 34 Můj Pán ežíš 67 Požehnný 185 Můj Pán mě pozvl 30 Požehnný Bože 13 Můj Pán ži 64 Právě teď 19 My jsme zde 136 Prope est ominus 53 N hlubinu zď 105 Prosíme, odpusť nám hříchy 100 N kolenou 45 Přichází náš Pán 85 N oltář 134 Přijď uchu svtý k nám 144 Nde mnou smiluj 75 Přijď, Bože uchu svtý 167 Nplň, Pne 78 Přijď uchu svtý 1 Nplňuj mně uchem 43 Přijď Pne do srdcí 41 Nás volíš si dnes 118 Přijď, přijď pro církev 131 Nše srdce 71 Přijď, přijď uchu Boží 98 Nuč nás ve chválách 21 Přiznej Pánu moc 8 Ne silou ni mocí 82 Rbunni 166 Nebeský eruzlém 11 Rduj v Pánu 31 Neboť Bůh měl svět tk rád 173 Rozžíhá 74 Nedělní chvlozpěv 128 Ruh 82 Nejkrásnější chvíle 46 Řekni Pánu: Tdy jm 56 Neme, Pne, chléb víno 79 Řekni sám 191 Nyní pokloňme před Pánem 34 Sláv Pánu ežíši 14 Ó Bože, světlo nše 90 Sláv Tvá 112 Ó Pne můj jm sláb (Červíček 175 Sláv, náš Pán živ 188 Ó Pne, otevři mé rty 129 Slunce ristovy lásky 50 Obrt me k Bohu 168 Spáso má 178 Oculi omnium 28 Spiritum omine nobis 36 On e Pán 48 Spiritum tue 36 Oslvujme Hospodin 32 Spiritus est 40

4 becední znm písní (řesťnské písně 1) - strn 3 Spolu pějme píň 60 Všichni jdeme 11 Stvoř ve mně srdce čisté 150 Vykupitel ži 47 Svtý 165 Vyvyšuj svého Pán 33 Svtý náš Bůh 16 Vyvyšuji Tě 90 Svtý Micheli 117 Vyvyšuji Tebe, Pne 87 Svtý, svtý 172 Vzdej dík 88 Táborská hymn 205 Vzpomeň, Izrel 109 Tdy u Tvých nohou 38 Vzývám slvím 27 Tmství 138 Z nás 110 Tk jk slíbil 171 Záře z iile 2 Tk pojď Boh chvl 153 Zde jm 182 Teď čs jít 166 Zdrávs 119 Těm kteří v Boh doufjí 2 Zpívt píň Iásky smím 183 Tleskejte rukm víc 147 Zpívej leluj 125 Tobě ptří chvál 132 Zpívej hleluj Pánu 169 Toto mo Tělo 137 Zpívej, brzy už přijde Pán 201 Toužím s Tebou být 197 Zůstň s námi, Pne 133 Toužím, po Tobě toužím 197 Zvěstuj dál Boží lásku 173 Trápení svá n Pán 55 Žlm Trůn s korunou 112 Žlm 42 (ko lň dychtí) 13 Tvá lásk, Pne 152 Žlm 8 (Hospodine, Pne náš) 115 Tvé svté jméno 111 Tví jsme my 163 Tvo jméno vyznávám 204 Tvou smrt zvěstume 172 Ty hoden 5 Ty chléb živý 106 Ty diny Bůh 195 Ty rál 190 Ty můj Pán 96 Ty můj velký Pán 139 Ty sám 84 Tys můj sklní štít 140 Uslyším 45 V dlních tvých 142 V ten den, kdy Pán 161 Vám dávám nový příkz 123 Vás posílám 127 Veď mě cestou 141 Vejdi do mého srdce 9 Víc lásky 180 Vítězi k poctě zpívejme 128 Vodo život 202 Vše co mohu dát 10 Všechny národy 20 Všichni jko ovce 62 Všichni jsme dno tělo 116

5 1. Přijď, uchu svtý C Přijď, Přijď, Fmj7 my tě u - u - chu chu my my sv - tý, tě mi Přijď, C Přijď, u - u - chu chu my my mi C F C F svou C ť sl-ven Pán. mi F přijď s prv- dou svou, Buď prů-vo - pojď s ná- mi dál. Přijď dát, dcem, u- dál. tě tě sv- tý, sv- tý, zve- me zve- me sv- tý, tě zve-me tk zve- me, zve-me, my tě zve-me, přijď k nám. Přijď d-ry dát, zbu-duj cír-kev kž 1. C C7 C F C směr, uch nevěst mi (Emi) (v závorce jiná tónin) F (C) () mi (Emi) kdo Fmj7 (Cmj) mi (mi) E (H) mi (Emi) má, též, d- ry 1. uch ne-vě - st dí: tk n pojď, sly-šíš-li j, ře-kni též pojď! ží-zeň ten ť při-jde vo-du ži-vo - t z - dr-mo mů-že pít. [: leluj, tk Pán chvl :] 3x leluj, tk Pán svého chvl! Záře z lile iří Černý 1) Cmi Těm, v Bo - h Fmi kte-ří dou-f - jí 2) Cmi Fmi z -li - le-, vy- chá-zí zá - ře.

6 3. Chvlme Pán, dl nám vítězství R: Má - me Chvl - me Pá - n dl nám Učíme Pán vzývt, eho chválit, emu zpívt. Nové ráno od ežíše přichází k nám probuzení. Bojum modlíme, v Boží zbroji zvítězíme. Chvlme Pán z vítězství, leluj, z vítězství. ví tě - rá - zství. li 4. Pěj chválu nádhernému Pánu 1. Pěj C C srd-ce pl - né chvá-ly, z-zpí - vá - me své- mu chvá-lu ná- dhe- mu Pá - nu, pěj Pá nu, rné- chvá- lu ná- dhe- rné-mu h-le - lu C j. Vždyť e - žíš kr - lu - nd vší ze C mí, teď chvá ly své. Li - dé všech e-mu zpí-vá - me pí-ň ná-ro - C C ť dů tle- ske - jte do dl - ní, Bůh li - dem svým u - ctí-ván. sme dílo rukou Tvých, Otče náš, my v síle lásky Tvé jdeme k vítězství. Tvé slovo učí nás prvdu znát, že v kždém díle svém Ty věrný.

7 5. Ty hoden Ty 1. vá - ní u-ctí - vá Tě ní, pro - E to ly,, vzý - můj vám P -. Tě ne, E Ty, Tě. Ty já Tě. i vzý - 3. Ty hoden, Pne, úcty, proto Tě stále ctím. Ty hoden mojí víry, proto Ti věřím. Pne, Tobě důvěřuji, neboť Ty věrný. Tebe velebím, Tobě věřím důvěru v Tobě mám. Ty hoden, Pne, lásky, proto Tě miluji. Ty hoden mít můj život, já Ti ho druji. Ty hoden, no hoden, dávám Ti vše, co mám, lásk má, život můj, já dávám Ti vše, co mám. 6. Boží Beránku, Tobě ptří čest C bnost dy ží moc n - n F mi 1. když čest. ty F C n svůj čest. F Emi mi mi F C to - bě slu - nce ná-ro - vdě-čně po-klo-ní, spr-ve - Tvá trůn dl - no - ho-den, P-ne, chvá- pro-to chvá-lím ho-den, 7 pro-to sklá-ním ho-den chvá-lím sklá-ním vzý-vám Bo- Be-rán-ku, to-bě pt-ří to-bě p-tří ve-le - pl-ní ce-lý svět, u--dneš F Emi mi F C sti.

8 7. m volný, hleluj 1. R: m vol - ný vol - ný h - le - lu - j,, [: On jde mnou já s Ním :] 3x á s ežíšem nezbloudím. já jm v e - ží - ši h-le - lu - j vol - ný h-le - lu - j, svo-bo - du mám. [: ežíš přijde, hleluj :] 3x ežíš přijde, n zem k nám. jm 8. Přiznej Pánu ho moc čest Při - chvl ho Hmi7 C mi Hmi znej Pá - nu svým. ho moc Při - Náš čest, Bůh ho ú sty C 1. Hmi C mi7 pří - mý 1. l - sk - vý Pán. Náš l - sk - vý Pán. Vždyť Bůh dává dry své moc všem toužícím, těm, kdo poprosí. 9. Vejdi do mého srdce Ve - jdi jdi do srd - ce, ží ve - ši. jdi Ve - do jdi dnes, sr - dce, Emi stň, ve - jdi do - vy- znej sr-dcem sli-to-vný spr-ve - dli-vý, mé-ho mé-ho do mé-ho srd-ce, e - mé-ho srd - ce e - ží ši. ve - jdi ve - zů -

9 10. Vše co mohu dát (hrné v jiné tónině) (C) () Hmi (mi) () co mo - hu dát, chvá - l, vše, co mo - hu dát, (C) F#mi (Emi) (F) () (C) Vše, Vše, co že mne dát, tvá ru - k dnout hls do - tý - ká, ke chvá - le uch tvé. dík. (F) Emi (mi) (C) Hmi (mi) (F) () zí. Před tvou tvá -ří n mne slá - (C) (F) Emi (mi) (C) Hmi (mi) (F) 7 () (C) 7 (C7) (F) 7 () (C) po - zve - dám svůj hls, po - zve - dám svůj v tvá. hls. 11. Všichni jdeme v nebi mo- hu zve- Cí-tím, sv-tý při-chá - p-dá R: Vši-chni O-tec náš, C C j-de-me v ne-bi, vši-chni F kde j-de-me v ne-bi, F Bůh, kde Bůh, rál C C F čs. tm Nás C 7 C Nás v ne-bi. do-pro-vo- dí k Ot-ci Tm přivine nás k sobě Otec Bůh... I Mri nás všechny přivítá... do-pro- vo-dí k Ot-ci ri-stus F už 7 Pán, tm Pán, už z Pán z v ne-bi, ri-stus krá- krá - tký 7 7 C tký čs. uch svtý rdostí nás nplní... Proto žijme, ť všichni jdeme...

10 1 Chceme Ti zzpívt 1. náš, dl, () Chce-me Ti Ti z-zpí - z-zpí - náš, vt, vt, náš, náš, náš, Stvo -ři - te - li r - dost nám Hmi 1. R: Hmi stil, š, Bo - že Bo - že náš, náš, o -či - mi-lu - u-chem n - pl - vše-chny k so-bě nil, Bo - že Bo - že náš, náš, náš. zveš, Tys nás li - di 1. náš. náš. Bo-že Bo-že Sp - si - te - li do úst pí-ň rá-li Chce-me chvl, Bo-že 3. Chcene Ti děkovt, Bože náš, že z nás chceš mít chrám, kde přebýváš sám, ráli náš. Chceme Ti děkovt, Bože náš, plni vděčnosti, vroucí rdosti, Bože náš. Ruce své zvedáme, Bože náš, k Tobě smému, Bohu věčnému, ráli náš. Ruce své zvedáme, Bože náš, budiž veleben n věky, men, Bože náš. 1 Mrn th C.Bllestrem Z.Lomová (text) Bo-že Bo-že E7 R: M-rn - th! P-ne přijď o - pět v ná - dhe-ře své. E mi n th! N zem, č - su j - ko - stup M-rn - kon-ci -ko ro-s vy-pr-hlou chle-b k nám z-. mi mi mi mi mi mi E7 mém. v hl-du M-rn ko dítě v betlémskou stáj, jko vnutí uch v svět krj. ko blesk, když protíná tmu, od východu ž k zápdu. V církvi své, ž stále nová, ve svátosti Těl rve. dyž svou lásku dáváme všem, přicházíš, Pne, kždým dnem.

11 13. Žlm 42 Emi Hmi Emi 1. - ko lň dy - chtí po by- stré vo- dě, du - še má tou - ží Emi Sl- Hmi Emi Emi Hmi Emi Emi Hmi Emi Vylévém duši, prázdno ve mně, v srdci to buší, nvť ke mně! sou chvíle bolesti, přijde i tíň Ty všk mé úzkosti proměníš v píň. 3. Propstná tůně po vodě volá, modliteb vůně šíří zdol. Modlím k Bohu život mého, dělám, co mohu, vždyť žiji z něho. 13. Požehnný, Bože C F C mi F C n vě - ky, C F C mi F, vše-chno Po - že-hn-ný Bo-že, ve - li - ký z tvé Chléb Ví - - ru - ky ti no ry zde ti ti po To-bě, Bo-že. zy jsou chléb můj v no-ci i ve dne, kde-pk Bůh tvůj, kde kdo ptá mne. R: Po Bo-hu ží-zním, po Bo-hu ži-vém, po Bo-hu ží - zní du - še má. Po Bo-hu ží-zním, po Bo-hu ži - vém, po Bo-hu ží- zní du-še má. Po - že-hn-ný, Bo-že, při - ná - při - ná - při - ná - má - me. C C ší - ší - ší - me. me. me.

12 14. Sláv Pánu ežíši S S3 4 S S C..... Slá- v Pá-nu e - ží - ši, Pán při-chá-zí k nám, s lá-skou.. hná - ním,.. rál,... buď, buď,. rál. 15. Chvlte Hospodin (Žlm 117) Emi S 6 8. Chvl - S. te..... L Emi.. L Emi 1. S. Bo - h 16. Svtý náš Bůh S : S S Sv - tý, náš n H - le -.. nd Emi 1. Emi Emi sv- tý,. Pán.. náš. Bůh,.. sv- tý, sv-tý, e-ho vě-rnost vě-ky, lu-j. lu-j. sv- tý Ho... s po-že - slá-v, e - žíš slá-v slá-v Ho-spo - di-n vši-chni ná-ro-do-vé, ve - leb-te vši-chni li-dé. Ne-boť ro-zší-ře-ná ná-mi mi-lost C Hmi Emi C C S. slá - v,. nám, S. lá-sk, sv- tá e-ho spá-s. N-bí - zí sv-tý, sv-tý. sv - tý Sv- tá e-ho sv-tá e-ho H Emi C Emi C Pán.

13 17. Chválíme Tě S S: S S rný. S S S S Chvá - á. vy - zná-vám, chvá-lím H Emi. lí - me Tě, Chvá -.. lí - me Tě, ne, Tě, že Tě, tys náš Pán, Tys náš. Bůh H Emi Tě,. ne, H Emi.. svůj, Tě, P- sl-ví-me P - ne, sl- ví-me mo-dlit- bu n-ši při-jmi dá-vám i P-ne, ži-vot vše, co mám že Tys můj jm,. Pán, můj H Emi Bůh, dnes. vě - dnes. tk 18. Chvlte služebníci Emi S 4 4 R: Chvl - te slu - že - bní - ci S S Emi H - LE - LU -. Emi.. I. 1. Tm, kde zní pláč v sr - dcích. Emi P- sl-vím při- jmi chvl - te Ho - spo - di - n, e-ho jmé- no, zr - ně-ných, Bůh po- sí - lá slo - vo své. I Pán volá nás k sobě n Sión, kde přebývá v slávě své. Tm děti Tvé tnčí rdostí, o jménu Tvém zpívjí. éž Boží lid slvně zvítězí, vlož ruku svou n Sión. Bůh Otvírá stále náruč svou, On přichází k těm, kdo hledjí. Bůj pro svůj lid žehná celou zem, pokoj ť má eruzlém.

14 19. Právě teď chválit Pán čs S S: 1. S S ho S S teď L ho čs, Svou I. chvá - lu vzdej, slož Emi C u být něj R: - S S. S S chvl, Pá - n chvl, S S. Pá - n n Cod chvl, I. Pá - n chvl. me, svou slož u něj Prá-vě chvá-lit Pá-n sv-ty-ní Sv-té - u-ch. dů - vě-ru Bo-hu slá-v Pá-ně to-to mí-sto n-pl - ní. Pá-n On pře-bý-vá ve chvá-lách své-ho li-du, má rád, když -ho jmé-no vzý-vá - dů - vě-ru z-čni chvá-lit j, slá-v S S Emi C n Cod. L Pá-ně to-to mí-sto n-pl - ní. R: Pá-n tk Pá-n své-ho chvl. 20. Všechny národy iří Černý S S L S S. - 1) 2)... Vše-chny ná-ro-dy tle-j-te ru-k-m, Bo-hu já-j-te hl-m r-do-stným... le - lu - j, - le - lu - - j.

15 21. Nuč nás, Pne, ve chválách žít 3 4. Veď N - uč mě C mi C C7.. žít.. zl od F C E mi mi C C7. tm, ž před Tvůj. trůn,. ž. zní.. nás o-dhá - ní. C mi C C7.. od-pou-štíš Tvo- slo-vo prv-d, že já jm Tvůj syn, če. nás, P-ne, ve chvá-lách u-ch do-plň, ť r-do-stně N-še ví-tě-zné vo-lá-ní: H-le-lu - j, vzpou-ru Bo-že věč-ný,. hřích. F C E mi mi C C7. vzdát Chválím Tě, Pne Emi S : Chvá S e - S ží - lím, ši. Ty lím, Hmi Ot- mi-lý, chci chvá-lu Ti chvá- chvá-lím Tě, P-ne, Emi sl- vím, vím, Hmi Emi Hmi S jmé - no, e - ží - ši, Ty e - ží - ši, nd r - du - Emi Hmi Emi Hmi Emi e - ží - ši, Emi Hmi Emi ji, zví-tě-zil, r-du - chvá-lím Tvo- jmé- no. íky, díky, díky Ti, Pne, z pokoj, z rdost, chválím Tě, Pne. [: Život svůj si dl, vstl z mrtvých, ó Pne, s láskou, s čistým srdcem Tebe chválíme. :] ji sl- sl-vím Tě, P-ne ví-těz, nd smr-tí zví- tě-zil, chvá-lím Tvo- ví-těz, smr-tí,

16 23. e stále přítomná S S S S: e S S S S S S S S E H E stá - le slá - v, r - do - stně zpí-vá - H E H... me o Tvém dí - le, pí-snič - k ť zvo - ní kž - dé pří - to-mná Tvo- chví E H E.. le, já Tě chvá - lím, P - ne můj, jk - nom u - mím. 24. Chválu vzdejme Q 4 4 Q 4 4 mi Chvá- lu Chvá - lu vzde-jme i C mi C 4 3 Ot - ci 3 4 u chu, 4 4 chvá lu chvá- lu mi C mi mi mi L i v třech 4 3 Sy - nu, 25. Hosn S Emi C L. L 1. L. Crl Tuttle 7 C S Emi C Emi C S tvé, ó Bo - že náš, L ho - tě Emi C (h-le- lu-j) vy- vý- šen buď, s-n Bo-hu. n ne - Bo-hu o - so-bách. 1. Ho - s - n, ho - s - n, ho - s-n Bo-hu n ne - bi. Ho - bi. R: mé-no sl-ví-me (h-le- lu-j) chvá-lí srd-ce mé bi. L 3. Sláv, sláv, sláv všech králů ráli. Chvál, chvál, chvál Tobě, Pne náš.

17 26. ežíši svtý :.. C F C F C H - le - lu j,.. h - le - rál, lu - j,... Tě, h - le - lu j,. e-ží-ši, sv-tý, krá-lů chvá-lím sl-vím, pá-nů mi mi F C mi mi F C 27. Vzývám slvím. h - le - lu -. Pán.. j. S : Tvé C 1. již Vzý-vám sl-vím jmé-no z Tvou vel-kou lá-sku, d-ro-vls nám.. S nám. S Hmi ží - ši, L přijď pro Ty. cír - kev slí - bils, svou. že k nám zs L. Ty ží - ši, vrá - tíš, přijď pro přijď, 1. C C mi 28. Oslvujme Otce, Syn i uch : S. O - sl - mi vu - jme ri-st u-ch, kte-rý - ho P-ne cír-kev Ot-ce vše-mo-cné-ho, Sy-n e - ží e - svou. E mi E mi mi E mi E 28. Oculi omnium 1) mi Q 6 8 O - cu - li mi o - mni - byl, (Oči všech doufjí v Tebe, Pne) 2) mi mi. um in Te spe -. rnt, o - mi - ne. S še, v n-šich srd-cích ži-, Bo-h, kte-rý kte-rý kte-rý při-jde. iří Černý 3) mi mi 4) mi.

18 29. ežíš nejkrásnější ze všech jmen (jiná tónin) : C () mi (Emi) (). e-žíš, nej - krá - sně - jší ze všech jmen, e-žíš,.. sly - ší C () mi (Hmi) mi (Emi) hls můj. k - ždý den, ó e - žíš. mne v mém. pá - du ó () e - žíš krá - sné jmé - no C () má. ežíš, chválu vzdává srdce mé, ežíš, stále stejný včer, dnes. Ó ežíš, zemřel též z hříchy mé. Ó ežíš, nejkrásnější z jmen. 3. ežíš, přijde brzy jko král, ežíš, přines lásku n zem k nám. Ó ežíš, mu chválu zzpívám. [: Ó ežíš, krásné jméno má :] Emi Hmi Emi () 30. Můj Pán mne pozvl S S: S S S S 1. Pán Můj mne Pán mne.. ke ke to On On. rád. rád mne mne po-zve-dá, po-zvl sto-lu své-mu, to pro-to- že po-zvl sto-lu své-mu, pro-to-že Emi.. Pán mne po-zvl ke sto-lu své-mu, to pro-to-že On rád mne má, má, má, můj můj On S S má mne, má mne rád.. I On můj Otec já jm ho dítě. 3. On ukzu k spní cestu. 4. On zve mě k sobě neustále. 5. On vyvedl mě z moci temnot. 6. On uvádí mě do svého světl. 7. = 1.

19 31. Rduj v Pánu S S: R - S S. 1) R - duj duj, v Pá - nu r -. duj vždy, cky, to - bě to - bě r - 2) r - duj duj Oslvujme Hospodin C : O - 1. o- F C..,, slá - v,. mi mi C O- R: C mi F C. mi do - brý Stále o tom vyprvují vykoupení dyž voljí, z úzkostí vytrhu Posílá slovo své zudrvu 33. Vyvyšuj svého Pán S S: S S Vy - vy - šuj své - ho Pá -.,,.. n do-brý o - sl-vuj-me Ho-spo-di-n, slá-v, - le-lu - j, chvl-me j.. pr-vím, pr-vím, sl-vuj-me Ho-spo- di-n, do-brý o-sl-vuj-me Ho-spo-di- n, do-brý sl-vuj-me Ho-spo-di-n, do-brý - le-lu-j, chvl-me sl-vuj-me Ho-spo-di- n, do-brý o-sl-vuj-me Ho-spo-di-n, j. Proměňu poště v prmeny vod Vyvádí nás z temnoty ze smrti 1. F#mi F#mi Hmi Pá -. n kl - něj před C.,, trů - nem Hmi Hmi kl - něj před trů - nem, sv -. tý. Bůh, sv -. tý Bůh.

20 34. Nyní pokloňme před rálem C :.. Ny - ní. n - ším Stvo -ři - te - lem. Fm7 C F. před. rá - lem,. Vždyť On klek - náš ně - mi 1. F mi F mi mi my dí, Q: jsme o - vce ru - kou. pst - vin.. svou. e - ho, Bůh. nás vo - stá - mi F C 35. lníme před Tvou tváří Q. vá - Q ní,. tvá - ří, ó. dí. mi C mi C mi. spo-jil ó, rá-li náš. Teď zní n. dem, náš,.. ž po-kloň - me l-ní - me před Tvou rá-li C mi C mi F C B mi. nás v u-ctí -. vá - ly, jsme ní, ó Bůh On. me nás před. sám vo - v u-ctí - z n- šich úst chvá- -dno Ty jdeš C mi F (mi) C mi C mi.. náš. 36. Spiritum Tue Crittis (uch své lásky nám, Pne vlej) iří Černý S S: 1) Hmi 2) Hmi ri - tum o - mi - ne no - bis Tu - e s ná- Spo-jil rá-li Spi- c-ri - t- tis in - fun - de.

21 37. ráli milost nám dej E S S S S:. rá - li, #mi H E #mi H mi - lost nám dej, I. přijď u - zdrv n - ši zem, I S S S S E H7 Cdim C#mi #mi L S S S S H C mi Hmi E Tvé,. ó o-čisť ji svým u-chem, u-zdrv do-ty-kem. l-ní-me, vzý - vá-me jmé-no P- ne. Přijď R svou R m k nám. I 38. Tdy u Tvých nohou (Lk 10,39) iří Černý S S2 4 S S 1) Emi u u Tvých Tvých. můj,. můj, Ty Ty víš,. rád Ti. 2) Emi Emi 39. lečím tu, Pne, před Tebou iří Černý 1) Q 2 4 mi tu, před Te - bou 2) mi C Q tu, před Te - bou C vím, vím, že že vů-bec le-čím P-ne, vše-chno s lá-skou T-dy no-hou, P-ne Emi. víš, -dá-vám tk rád. T-dy no-hou, P-ne n-slou - chám. le-čím P-ne, ne-jm S mé nic. Ty.

22 40. Spiritus est qui vivifict (uch ten, kdo oživu) iří Černý 1) S S2 4 Spi - ri - Emi 2) tus, Spi - ri - tus, Spi - ri - tus est Emi qui ct. 41. Přijď, Pne, do nšich srdcí S S: S S. S S (C) Přijď, přijď S S:.. ó nás. (F) přijď.. do Přijď,. ó (C). přijď. do Přijď,. (F) () (C) (F) (C) L... 4 Nplň Pne, nplň mne S S S S mé. svo - jí lás - ky v nás. ó Emi (mi) () (C) () I Hmi Emi m. n. Tvůj, n. Tvůj, mne, chci.... chceš. sám,. svou tk dnes Emi F# Hmi 7 (Emi). žá - dám,. tk mne. n - plň. mne žá - dám... n - plň I 4 ve crux (Buď zdráv, kříži, ndě diná) iří Černý : - C mi ve crux, spes C mi Emi F C mi C crux, spes vi-vi - fi - P-ne, n-šich sr-dcí. P-ne, me-zi P-ne, n-šich sr-dcí. ro-zsviť svě-tlo N-plň P-ne, n-plň n-plň P-ne, mo-cí srd-ce dě-lt, co P-ne, P-ne, u-ni-c. -ve u- ni-c. - ve crux.

23 43. Nplňuj mne uchem C 6 8. S. prá - zdný mne. džbám, plň mne Ty, mi mi. svým,. P -. ne. sám.. svým. C E mi F mi Emi mne. ť. svým, F C mi7 mi C F C 44. obrý Bůh S S: o - brý Bůh,. Bůh, Bůh, Bůh lásk, Bůh lásk, Bůh lásk i mne milu. On Syn dl, On Syn dl, On Syn dl, by spsil mne. Hleluj, hleluj, hleluj, buď mu chvál, čest. Emi S S o - bnov tvář ze - mě, pr - vdou, Emi Hmi 3) Emi Hmi 45. Uslyším S S: U - S S 1) o-bnov nás tvář ke. mně. být.. iří Černý ze - mě. sly - ším slo - vo Bo - h ži - vé - ho, u - sly - ším Bo - ží 2). hls. U - sly - ším N-pl -ňuj u-chem n-pl-ňuj mne u-chem Ne-chci N-pl-ňuj mne u-chem n - pl-ňuj u-chem svým. Pro-sím Tě, n-plň mne, u-chem pře-té- kám. do-brý do-brý do-brý 45. Osvoboď nás prvdou ( 8,32; Ž 104,30) S 1) Hmi Emi Hmi 2) S: O-svo - boď nás pr-vdou, o-bnov tvář ze - mě, o-svo-boď pr-vdou, o - svo-boď nás slo-vo Pá-n své - ho, u - sly -. ším. - ho iří Černý. hls.

24 46. N kolenou S S: S S S S sněj - ší S S Q. Emi n jsou nej-krá - chví-le vždy-cky jsou ko-le-nou. Emi 7 7 stát, uch. sv - tý z - čne vát. Nej - mi F# Hmi mi krá - S sněj - ší. S když 1. Nej-krá - sněj - ší chví-le vždy-cky n ko- le-nou,. R: V mo-dli - tbách bu-deš chví-le vždy-cky S S Emi jsou 7 n ko - le-nou. I Sílu opustit svůj hřích jm dostl n kolenou Sílu nově zčít žít jm dostl n kolenou uchem svým mě ežíš nplnil n kolenou Nejkrásnější Vykupitel ži S S. Emi. Bůh.... Syn, ě - ku - ji Ti,. O - tče, že L Emi... nám S S S S: 1. Vy- ku-pi-tel ži-, e-žíš, Bo-ží Be-rá-nek Bo - ží, Me-si-áš, sv-tý, -di-ný své-ho Sy-n Emi... z-ne-chl své-ho u-ch, co Tvo- dí-lo v nás ko - ná. dl L L ežíš, Spsitel můj, drhé jméno má, Beránek Boží, Mesiáš, ukřižovný pro nás.

25 48. On Pán : On C mi F C mi. Pán, On L. Pán, e-žíš ri-stus L. vstl. On Pán, C C7 F C C 49. sme děti Tvé S S4 4 S S S S S S Emi Hmi sme. Tvé, jsme. dě - ti Před. ve. Emi u - tí - S : Pán. e- žíš má-me ví - tě-zství. Bo-ží sv-to - stí ďá-bel. z mr-tvých kž-dé ko-le-no ť po-kle- kne k-ždý j-zyk vy-zná, že e-žíš ri-stus dě-ti krá-lo-vství, jmé-nu Emi H - le -. lu - lá sky 50. Slunce ristovy lásky S S L ť j. H - nás, le - C C C C C ť nás, L ť.. lu - I -. o-heň C mi Emi mi Emi F mi C den,. ve.. n,. Sv-té-ho u-ch z-pá - lí ne-dou- tná-me ne-zh-sí-ná kte-rém e-ho mi-lost o-sl-vo-vt - pryč j... ká, ve svě-tle Tvém v lá-sce Tvé krá-sné žít. Hmi Slun-ce ri-sto-vy o-z-ří. L má. ť I

26 51. Brzy přijde den S S: S S S S S S. den, kdy rál,. kdy. z - ví slá - vy rál, - le. lu - Br - zy j, - le den, F# Hmi. rál, Vyhlížím ten den le - lu - j, Těším n ten den le - lu -. lu - j, Blíží ten den... kdy den kdy j. 5 ežíš můj Pán S S: můj á Ho poznávám ežíš mě má rád e to dobrý Pán. Pán,.. můj. Pán, á mu zzpívám á mu ztleskán leluj. můj. Pán, 53. Prope est ominus (Blízko Pán - Fil 4,5) iří Černý 1) C 2 4 est F C 7 C 2) C est F C 7 C 3) F C 7 C 4) F C 7 C - le - lu - j, - est - 1. Br-zy při-jde z-ví slá-vy br-zy při-jde při-jde z-ví slá-vy rál, z- ví slá-vy 1. e-žíš e-žíš e-žíš -le-lu - j. Pro-pe o-mi-nus, - le-lu - j. Pro-pe o-mi-nus, - le-lu - j. le - lu-j, pro- pe o- mi - nus, le - lu-j.

27 54. ždý den Pán mi sílu dává S S3 4 S S S S Hmi - ždý den Pán mi sí - lu dá - vá, pí - sní mou F# Hmi Pán.. bát, S : On když. stl mým s ním, sp - -. ním, F#mi Hmi 1. Trá - pe - ní bát. když 55. Trápení svá n Pán vkládám S 3. 1) n. s ním, C 2) C dám,. rád mě má. o - [: Vše zmohu v Něm, On mi pomoc dává :] Pán ežíš můj rál. [: Vše ptří nám, mý jsme n eho :] On Boží Syn 56. Otevřme Písmo 1) S S6 8 S S. (2 Tim 3,16) Miroslv Heryán (český text) můj svá krá-čím ne-mu-sím krá-čím ne-mu- sím svá n Pá-n vklá - dám, C trá-pe-ní Pá-n vklá- dvě-ků. O-tevř-me Pí-smo po-slou-che-jme, pro-mlu-ví Bůh, Mi-str Pán. 2) Hmi. po-slou-che-jme, Ře-kni Ře-kni Ře-kni Ře-kni Pá-nu: Pá-nu: Pá-nu: Pá-nu: T - dy á Chci být -.. O-tevř-me Pí-smo jm, vám Tvůj, men, po - vše, n - - šli co vě - le - Hmi mne, jm ky, lu -.. iří Černý. 56. Řekni Pánu: Tdy jm mi Emi mi mi : L j, jm při - vše - pr - co nom men. iří Černý ven. mám. Tvůj. men.

28 57. Pod Tvým křížem 1) Emi 2) Emi S : Pod S Pod Tvým Tvým můj, sí - lu Pod n - lé - zám. Tvým 3) Emi 4) Emi 58. Otče náš nebeský Emi S 6 8 O- R: S S tče náš... L přijď kde Tvůj lid Emi men. kří-žem, P-ne můj, sí-lu n-lé- zám. kří-žem, P-ne můj, sí-lu n-lé-zám kří-žem, P-ne C Emi.. ne-be-ský, po-svěť jmé- no Tvé, Tvo- C Emi. L. krá- lo-vství, buď vů - le Tvá. 1. Tm, pro-bou-zí, Emi S. Tvá, S 6 8. ť C Emi. ví - tě - zí vů - le Tvá. Někdy mne zkoušky tk svírjí, pdám prohrávám, řekni, jk vůle Tvá zní - " Bojuj ž do vítězství!" Pne, můj brtr mne nemá rád, z zády mne pomlouvá, toužím teď vůli Tvou znát - " Odpusť mu, tk jko já!" Tm, kde uch svtý přichází, dry své rozdává, jká teď vůle Tvá - " Co dl jm ti, předávej dál!" 59. íky z spní S í - ky sp - - ní, Ot-... Emi. L C C. tm, kde ro-ste Tvůj chrám, v srd-cích všech dě-tí Tvých, ť ví-tě-zí vů- če, dík e - ží - ši, u-chu sv - tý 1.. z r - dost,.. z r -. dí -. dost. ky... le z

29 60. Spolu pějme píň S : S 1. Spo - lu Emi rál, Emi mi pě - jme pí - ň, e - žíš rál, rál, mi pě - jme vždyť pí - ň Emi. rál. Všichni spolu pojďme, ežíš rál.. 3. Spolu ruce spojme, ežíš rál.. 4. Spolu ruce zvednem, ežíš rál.. 5. Všichni v lásce žijme, ežíš rál eho uch mějme, ežíš rál.. eho život žijme, ežíš rál.. eště více pějme, ežíš rál.. Všichni z Ním pojďmw, ežíš rál en jk den S S6 8. S S 1. en,. můj. S S L S S jk. Hmi F# Emi. den,. Žít L s Te -. bou,. jít L L. z Te - bou. dát L být. svou,. L 4 7 Hmi F#mi F# Emi 7. dej S S s ná-mi po-koj. můj.. R:. Lá - sko Ty Tvo-jí, P-ne vě-čná, L. být. P-ne To-bě du-ši Hmi Hmi Emi 6 7 Hmi spí -. ná - svůj. me, všem (Ty). nám.., Hmi Emi. skloň mi - lo -. sti - en, jk den, vidíš n bídu mou, buď mnou, Pne můj, touhu dej žít n kolenou, buď mnou, Pne můj. en, jk den, hojíš má zrnění, mnou, Pne můj, sílu mám kont Tvé spní, buď mnou, Pne můj. en, jk den, chceme jít z Tebou, být Tvoji, Pne můj, sloužit všem, by též mohli žít, být s tebou, Pne náš.. vě. zů - stá - vej. k nám. spo-lu e-žíš spo-lu pě-jme pí-ň, e-žíš pě-jme, tou-žím Tvo-jí, L. v po-ko-rné pro-sbě ru-ce.

30 6 Všichni jko ovce S : S S Vši - chni Emi C Emi jsme n. Něj n sti svou nás C Emi C mi mi7 H7 C mi C vzl S n j-ko Be-rá - nek L bo - le - sti L byl, L -by n - še C Emi C mi7 H7 náš všech, hřích. j-ko ov-ce z-blou-di - li ce-stu o-dvrá-ti - li Ho-spo-din u- v-lil ne-pr - vo- -be n-še ne-mo - ci,. 63. Můj Bůh můj štít S S: 1. S S S S R žít Můj On S S S S. mi C Bůh. ve můj.. štít, mou k z-bi - tí ve-den vy - m- zl od-po - ví mo-cí své-ho jmé-n pí - sní C Tvých, spě - R chám C C C Tvých, smím R žít. ve stí - nu kří-del kří- del. do Tvých. já vím dí. C smím jít dál, vím, že mi v po-ko-ji blí-zko, h-le-lu - R: Chci vy- svo-bo - stí- nu kří-del stí- nu Teď. j. Teď

31 64. Můj Pán ži S S: R: Můj Pán ži - po-že-hná-n buď ská-l má vy-vý-še-ný Bůh mé S S E S S 1. spá - sy. spá - pět 65. lf i Omeg sy. L S tk Ti jmé - nu. bu - du me - zi S : S S 1. á Měl. mnou, o - čí byl bí - jm lou L já mne C Emi C. sám, tvář cí-til pá-lil v ko - do - bro-ře -čit ná-ro- dy chvá-lu Tvé-mu vě vl zeň -. jk stech sy Emi C zvuk hro-znýt - ne - spou - ný S.. zdál, zní: L já o- á jm.. v snách. mých. hléd - lf v mo-dlij - - ko i L L. bách. sníh V tom uch. ná - hle z úst e - ho jk z mnou O-me - g,.. Bo - ží o - heň Syn První. stál e - z-hřmípří - boj Emi C S S. zní:. zní, dá Bůh nám zem,. zní:. no - vý. C mi buď pro jde sám, v Něm C Emi C Emi vše. tu ho ten hls stál. dní.. člo-vě-ki Po-sle - R: á-sot no-vou já-sot e-ru-z - lém. á-sot při-chy-stán, cír-kev svou z-čí-ná mi. á písni nové z nebe nslouchl: Svtý, svtý, svtý, Ty králů rál. I Svtý náš Bůh teď pro nás přijít má, On nším slvným Tvůrcem, ko-nčí, On Pán. své dílo dokoná.. i

32 66. ežíš : e C S S: - mi C F C Emi F C mi C žíš, e -. žíš, e - žíš, e - žíš, On z hrobu vstl, život mi dl, ežíš, ežíš, On z hrobu vstl. Živý Pán, živý Pán, ežíš, ežíš, živý Pán. leluj, leluj, ežíš, ežíš, leluj. 67. Můj Pán ežíš S S S S Můj. Pán e - žíš, On. náš Pán, mi - nás On z mne Emi de Pán jsou dv bil: tři, tm i Pán, u -. pro - střed mřel. nám. kde 68. Otče můj, rád Tě mám S S S : Ot - S S S. lá - sk E S S S. če dv z lu- že-hná ne-bo z-slí - pro-sí k- ždou věc, On rád jim. nich. Hmi E lás - k. Tvá. Tvá můj, ve - rád li - Tě ká mám, ke. chvá - lím mně, Tě. lá - sk ve -. Tvá le - bím, E vel - ká,. lás - k. Tvá ve - li - ká ke L dá. že ve - lká, F#mi E mně. 3. ežíši, rád Tě mám... uchu svtý, rád Tě mám...

33 69. Pne můj, chválím Tě 1) S : mi 1. P - ne můj, chvá - lím Tě, 2) mi chci žít n 3) mi pro Te - be mi - lu - ji Tě. Otče můj ežíši uchu svtý á vím S : 1. S vím, á já vím, vím,. má já mne vím, rád, já. vím, já já vím, vím, má má mne rád, mne rád. já ežíš z mne mřel. 3. ežíš z hrobu vstl. 4. ežíš přijde zs. 71. Nše srdce musí být chrámem : C e-žíš má mne rád, e-žíš má mne rád, e-žíš e-žíš e-žíš N-še sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo- žím, sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo-žím, n-še sr-dce mu-sí být chrá-mem Bo-žím, L n-še C C7 F C uch. Pl - ni i sv-ty-ní, v kte-ré vlá-dne Sv-tý mo-ci, vdě-čno-sti chvá-ly, C C i L pl-ni mo-ci, vdě-čno-sti chvá-ly. Sv-ty-ní, pl-ni mo-ci, vdě-čno sti i chvá-ly, C7 F C 7 C v kte-ré vlá-dne Sv-tý uch.

34 7 Otče, sdnoť nás S 3 4 R: S svět S SL: Ot - če, C C po - znl, že. nás, po - sll, O - tče, O - tče,. nás, C Emi C C - S. ké vždyť.. když. s-dnoť s-dnoť Sy-n s-dnoť do-bré pří--mné, br-tři.. nás. C C sám své z - dl, ži - vot ž n - by C Emi C C. vě - ky ždý den E S S S S : S S S S S S S S 4. den den #mi H F#mi 4.. F#mi.. den o - de - když E vzdáš.. j ždý den den milosti, kždý den den vítězství, kždý den den rdosti, když j celý svému Pánu odevzdáš. H4 H. ždý den den vítězství... ždý den den rdosti Fctus est ominus 1) S S3 4 S S fi - (V prvdě Pán mou tvrzí) iří Černý 2) 3) v - dno - tě pře - bý-v-jí, slí-be-ní 1. ž-dý H C#mi F#mi H den mi-lo-sti, kž-dý den den mi-lo-sti, kž-dý mi-lo-sti, ce-lý své-mu Pá-nu o - de-vzdáš. ce-lý své-mu Pá-nu F-ctus est o-mi-nus fi-rm-me-ntum me-um. F-ctus est o-mi-nus rm-me-ntum me-um. F-ctus est o-mi-nus fi- rm-me - ntum me-um.

35 74. Rozžíhá : C. mi mi C R: Ro-zží - há M - ri - sví - Te-mno - tou s M-ri - mi mi F mi C C snáz. F C, mi snáz.. 1. í L kde ce M - ri -. dík, že v nás. sví - ce v nás, dl.. pro-jdem Ro-zží - há te-mno - tou mi F mi C F Emi stín. Bob Fliedr í í ptří dík, že Země k nebi znovu přiklání, že pdl vlád noci přišlo svítání. 3. í ptří dík, že Věčné Světlo nám hoří v kostelích, nebýt Mtky Boží, kdo znl by nihu knih? 4. í ptří dík, že ristův oheň nás nenechává spát, že rozehřívá ledy v teplo mění chld. 5. í ptří dík, z všechn díl, co chrání pláštěm svým, dík z posilu v nouzi, z pomoc trpícím. 6. í ptří dík, že zvláštní cestou si vede národ náš. éž rozezní ve, ž přijde Mesiáš. syn, í L že 74. El Šddj (Bože Všemohoucí, nejvyšší Pne, Věčný tvůrče) my rnt 4 4. ky mi. svým ve - li - El, ký. El C F B n - El od E7 mi (mi) 7 mi 1. C n - vě -. ků F B C. Tvé, El Er - k-mk - do-nj, bu-du vzý-vt jmé-no Šd-dj. ž n vě - s M-ri - pro-jdem p-tří mr-tvým lá-nům ži-vot Bo-ží svě-tlo ve-šlo do míst, dlou-ho le-žel R: El Šd-dj, El šd-dj, El-jo - do-nj, jmé-nem Šd-dj, Šd-dj, Láskou svou beránkem zchránil Izrel. Ty mocí ruky své ztišil moře bouřlivé. Ty byl Bůh vidící opuštěnou klečící vyvedl mocí svou děti své. Mnoho let učil lid, ristův čs že má přijít, nikdo z nás všk nevěděl, kým by Mesiáš být měl. V slově svém zlevil plán, že Syn Tvůj má přijít k nám, by nejskvělejší čin vykonl. I

36 75. Nde mnou smiluj S S n 4 4 S S.. S S Hmi Hmi S S.. I L.. S S Ho-spo - di-ne, pro-sím, n-de mnou smi-luj, z-hlď vše-chny mo- S S. vi-ny mé sr-dce bu-de či-sté. Své- ho u-ch zs mi d-ruj, ť ve mně stá- le či-nný, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté, zs mé kro-ky bu-dou ji-sté. O-ble-čte člo-vě-k no-vé-ho, kte-rý po-dle vzo-ru Bo-ží-ho stvo-ře-ný, 4 4 n 4.. I.. cod spr-ve-dli- vý sv-tý. mé sr-dce bu-de či-sté. I 76. Buď chválen S S: Buď Emi můj, buď. len, chvá-len, P-ne chvá- P-ne můj.

37 77. íky z Tvůj kříž S : í - 1. Pro S S ce - lá - ky mé le sku C mi. z Tvůj kříž, ne - mo - ci do vy - ru - kou lé - váš, nž tr - nás pěl s, ó, ó, pil, vy - kou - P - ne můj. když - náš, můj, s bys ó, ó,. nám vzl R vy - dl náš strch, mi C C C mi S S R: S Ty S n vše z vo - dy P - ne, L sku - ú - z - ži - tky kol zlé, Tvůj, mněl, pít, Ty s Tvé nám dě - ku - dě - ku - stil, P-ne P-ne P-ne P-ne N - še Skon-čil odví - tě - pu - zství, ji, ji, při - teď dě - dě - kryl nám mi C C. mám Tě rád,. vá - žně,. mám Tě rád, stá - ku - ku - Emi Emi F mi Emi - le. L nás,. nej - vě - tší L. to, L že. znát le. tě - šíš Tvou ji ji kr - ví dá - váš náš. můj R svou růst Emi. r - dost mé, z nás Buď vůle Tvá ( 4,34) iří Černý 1) Q: Buď mi mi mi O-tče, mi 2) mi mi mi mi S Tvá mým pové po-zná-vám, že mi-lu-š hlu - bo-kou r-do-stí sr-dce mo-hu vů- le Tvá, Bo-že vů-le ť stá-vá po-kr-mem.

38 78. Effth (Mk 7,34) iří Černý S : O- S. S 1) Emi řán. rej tví - rej O - mi C6 H7 2) Emi tví - rej S S. řán. u - chu,. E-ff - th! o - tví - rej,.. E - ff - th! k nám,. o - tví - mi7 C6 H7 3) Emi mi7 C6 H7 79. Neme Pne chléb víno iří Černý 1) mi C mi Q:L QL Q. tvou. tvář, chléb tvou ví - no, sv- tou L L 3) C mi mi. tvář. n-še-mu Pá-nu, o-tví- rej, při-chá-zí k nám, o-tví-rej br-třím, -strám do-ko - Sv-té - mu při - chá-zí Bo-ží-mu slo-vu do-ko - Ne - -me P-ne chléb ví - no, ne - - me 2) mi C mi Ne--me P-ne hle-dá-me ce - lý R Tvou ži - vot. tvář, mi. náš. 80. Má vír iří Černý Q: 1) mi C mi L L i má L Má ví-r, to e-žíš, má n-dě-, můj Pán, má lá-sk r-dost, já C Q n něj če-kám dál on 2) mi C mi C. vrá tí,. vrá tí, já. vím, on vrá tí. L

39 81. Hospodin můj Pstýř F Q: Q Q Ho - spo - din Má du - še můj Pá - n ve - C mi B. P - stýř, le - bí. nic ne - po - strá - F C mi B F. ve - le - bí, můj Bůh.. spá - s Má má.. dám. du - še C mi B F C B C7 I 8 Ruh 1) Q Q 3 4 Ne Not Q Q.. mi (Emi) Ru - (Ne mocí, ne silou, le uchem Božím). h, might ni not. Ru - Cmi (mi) mo - cí, po - wer,. h,.. Ru 7 (H7) - but. le by mým the S. u - chem Spi - rit 2) (Emi) Cmi (mi) 7 (H7) mi (Emi) S dí of Pán. od.. (závork = tónin Emi) h. mi (Emi) o stínu křídel Tvých iří Černý S S4 4 L S S ní. S S 1) Hmi Hmi7 6 (Emi) Hmi mj7 o L o. kří - del stí - nu. kří - Tvých del Tvých u - krý - vám, L do u - krý - vám, L ó Tvé, do. náš, F#4 F# 2) Hmi Hmi7 6 (Emi) Hmi mj7 náš, S. chrá - níš. nás Ty. sám, Ty Pá-n si-lou by stí-nu lá-sky sli-to-vá - Bo-že Bo- že F#4 F# 3) Hmi Hmi7 3 (Emi) Hmi mj7 F#4 F# sám.

40 84. Ty sám iří Černý Q: 1) mi B Ty Q Ty sám, st -číš. S sám. můj, n Ty Ty sám, sám, P - ne můj, n Ty, Ty 4 2) mi Q - nom Ty, P - ne můj, st - číš sám. sám, C můj, B C 4 R. 85. Přichází náš Pán (závork = tónin C dur) iří Černý S S S S : 1) E (C) H (). str. náš, náš Pán,.. náš, náš (F) při - chá - zí. nás. nás 2) H () (F) E (C) e - žíš. E (C). P-ne -nom P-ne Při-chá - zí při-chá - zí rál, při-chá - zí me-zi e-žíš Mé dlně zvednuté iří Černý S 6 8 S 1) S. Mé Emi 3) mi. L o-. L. dr. teď, L L j-ko ve-če-rní bě-tní Mo-dli-tb můj, C H7 2) Emi 4). má. L tk. L ť mi C H7. k To-bě stou-pá L tk, j - ko. vů R ně L k - di - dlo -. vá. S S S S Mi- pří- tel me-zi dl-ně zve-dnu-té při-jmi Bo-že L

41 87. Vyvyšuji Tebe, Pne C : Vy - vy - šu - ji L L nd L nd nd.. k - ždým C F. ji L i vším, C F Vy - vy - šu - ji jmé - no L nd nd co. svým. kž - dé F dnem. člo - vě - kem. Vy - vy - šu - ji Te-be, P-ne, tím - to C F Te-be, P-ne, Vy - vy-šu - ji Te-be, P-ne, stvo-ře- no C F st. ži - vo - tem.. jmé -. no. Ot Pinkner I I I I L I. (4x) 88. Vzdej dík Henry Smith S S S S4 4 Vzdej S S S S dík, S S S S.. dík E H C#mi #mi pro - to - že rád tě. e - žíš má,. tvůj vzdej. Pán. dík,. rál. chvl, E 1. H7 H věř, S S S S. #mi C#mi F#mi H E když. máš už nou - zi.. rál. mj7 1. H H E E Pán e - žíš byl. dán z. nás... Tk nás. Vzdej dík. vzdej Tk Vy- vy- šu - Te-be, P- ne, Tvo- Bo-hu, při-dej pí- ň sl-bý, sí-lu ne - po-znáš, pro - to- že I I.

42 89. ežíš, ežíš Pán S S: S S S S e - žíš,. éž S S.. L Hmi. e - žíš k pr - vdě, Pán, k ví - těz - ství, - di -. ná, -. di - Hmi pí n i mne Tvá S S já -.. stou - pí spá - s. Tvé I. éž má n ú - st ná mne Emi. dál už. tou - žím. jít n. ce - stou Tvou.. ce - I Vyvyšuji Tě : C F. Vy - vy - šu - ji Tě, vy - vy - šu - ji Tě, vy - vy - šu -.. ji Tě, 1. C 7 C S S S S3 4 Ó, Ó, P - ne můj. 90. Ó Bože, Světlo nše S S S S Bo - že, Bo - že, svě - tlo svě - tlo I. n - še, n - še, P - ne ce - dů - lý můj. E E E H # C#mi H E E H7 E ce, ci, Sy - Sy - n nu i i u - ch u - chu sv-té - sv-té -. ho. mu. né tě ti k ži - vo-tu, -di - ná n-dě - mi - lo - sr - de-nství. -stou - Ni-kdy ne-zb-vuj pr-vdy, stoj - ve-smír chvá-litkl - ní, Ot - Ot -

43 91. e dokonáno Emi S 2 4 L e S S moc, L e - žíš Pán, mi ví - těz! L ó. j, H7 Emi mi H7 S lu - S e- žíš S L S L n Pán. L Pán, Pán, Emi mi Pán, Pán, v n - šem. rál, H7 Emi mi H7 Emi h - le - lu - j, L h - le - lu - j, L h - le - lu - j L kr - Pán, S ná - ro - dě, Emi mi H7 h - Q:. Chci le - lu - j, L h - le - lu - j, slá - v h - le - lu - Emi mi H7 Emi 9 Chci oslvovt Q.. Pá - n,. chci mu e - mi mi mi mi Chci Q. ho chvá - lit,. chci mu pí - ň, S ží - mi mi C F mi 1. mi mi pí -. do-ko - ná-no, S-tn po - r-žen, e-žíš zlo-mil smr-ti e-žíš H-le - lu e-žíš vě- ky. e-žíš e-žíš e-žíš e-žíš e-žíš o - sl-vo - vt své- ho zpí-vt no-vou zpí- vt no- vou mi h-le - lu - j mi h-le-lu-j mi mi. H-le - lu-j, H-le - lu-j, h - le - lu-j, h-le - lu - j, ši.. ň. pí - ň.. j..

44 93. en Ty, Pne můj : R: en mi po-zve - dáš. Mno- ho Vo - ll Ty mi Ne - bu - S S: uch á mi mi F mi Ty,. můj, n tys těch, jm dá-vádu kte - ří k Pá - nu spá-nek, ko-lesvé-mno-vou bát - ni 94. uch svtý Pán 1. S S S S sv - jm On vzkří - Stvo -ři - te -. tý dí -. můj. štít, má vo - l - jí: V Bo - hu v ú-zko-sti On sí - lu, v no-vétěch ti - sí- ců ty mou žá-dnopro - sbu dni mne kdo mne.. P-ne slá-v, hl-vu mi F mi še - li lo ný. můj. Pán, Tvé,. nám ru - j kou dl, Tvých, po-momo - ji vy-sly - ne-n - stá - le po-dpí - pro - ná - sle-du - Hmi I Tk Ti Vzý - vá zpí-vámjmé - no - by To - bě chvl, k nám, - ť bych mne. o - sl - vil Tvé Tvo - blí - zkost P-ne, e-žíš, jmézmě - no ní. svět tu - hle P - ne. jdeš. šel. ráš. jí.. e - žíš prá- ce po-znl, kl-ním, pí - přijď ň m Emi vl. dál.. že ó 95. ežíš nd kždé jméno S S F#mi Emi F#mi ví-... S S e - žíš,. mm - nu - el, nd L Bůh.. s ná - mi, u - chem s u-chem o - plý - cho-dím k-ždé jmé-no, dr-hý Sp - si-tel, L náš.. Vy-ku - pi - tel, těz rál, F#mi Emi. Slo - vo - ži - vé. I.

45 96. Ty můj Pán F B mi C F B.. Ty můj Pán, ty můj rál já Ti slou - žit chci mi C7 F B mi C F B n Q: Q. Q. Q stá - le, - le - lu - j,. - le - lu - že j,. ó - le - mi C7 F mi B C7 F lu j. 97. ežíš Pán pánů Sofie Contry, Nsmi Buty, L.Mlinová S : S. 1) Emi H7 e - žíš Pán pá - nů rál S krá - lů, h - 2) H7 Emi e - žíš, kní - že mí - ru, slá - v h - le - le - lu - lu - Emi j. j Přijď, přijď, uchu Boží : Přijď, Přijď C 7 mi mi C mi přijď, dej sr- n-pít Bo - vo - dy ží, du - přijď, ši vždyť mé, Ti teď přijď men. když jm sám, vím, sám ne-jm. Vím, že o mi mi C B C codmi C7. I. F.. mnou stá - le, P-ne můj, P- ne můj. men. u-chu n-bí - zím ty.. vá - nku dce mi C mi mi C Bo - své. ží.

46 99. o tvých strostí S S: S S 1) Hmi F#mi rád S S o tě. tvých má st - ro - z nich stí, tě.. vy - pro - stí. ú - zko - Pá - stí, 2) rá - lů rál byl nám bez nů. Pán, Ten, Hmi F#mi 100. Chci, Pne, chválit Tě S S S S: L S S S S 1. S S S S. S S S S E. L. ván. smu-tků, při-šel ro- zdí - lu vše-chněm d-ro - Chci, P-ne, chvá-lit Tě, den o-de dne víc, chci, P-ne, chvá-lit Tě, Chci Tebe více znát Chci k Tobě lásku mít en Tobě sloužit chci... den o de chvá - dne lit. L víc, chci... F#mi C#mi. nž L E H7 E (možno zpívt jko druhý hls) C#mi. i Hle-dt Tvo-ji tvář po - zná-vt mi-lost Tvou, chci Te-be Ptá-ci v o-bl-cích To-bě zpí-v- jí, stro-my n po-lích F#mi E H7 já L své. Tvé Prosíme, odpusť nám hříchy iří Černý Q 6 8 Q 1) mi B mi C mi 2) ri ste, hří-chy. pro-sí-me ro-zj-sni nd ná-mi svou sv-tou nám. ru-ce zve-d- jí, zpí-vt chci, ru-ce po-zve-dnout, k o-sl- vě pro-sí-me, o - dpusť L B ri ste, mi C mi 3) B mi C mi. tvář.. men.

47 101. řevěný kříž = 144 mi Q:. mi Q.. můj, Q C j -. kou [:Ty znáš ho - kříž, mě n dno - tu něm líp, 10 uchem svtým má mi. Ty vše - L chno, e - žíš mi říct, L. u-mí - z co co C rá. sto - mi dě - Vojtěch rál. jím,. lám. :]. Vojtěch rál Flétn mi C mi C mi u mi C mi C mi Q 2 4 L = 144 mi mi mi mi mi Q 2 4 Q. L ře-vě-ný vi - dím, ri-stus P-ne mů-žeš u-chem sv-tým pro-vá-zíš, P-ne, -le L cí - rkev svou, B C mi B C mi B C mi B C mi Q L Q mi. Ậ Slo - v Slo - v Slo - v Ze mi Q Tvá Tvá Tvá dvo - rů ( o ) L mi. ří sv-tý (1-3) ji - tře-nk (4) po - lni-ce z-zá - vo- lá nás -le L kde mi do do. uch dá te-mno - ty. Bo-žíchřd. mi z vě-ku do vě-ku krá - lo-vé stří-d - jí krá-le, Tvo- slo-v ne-po-mi-nou, krá-lo-vé stří-d-jí krá-le, Tvo- slo-v ne-po-mi- nou. po - ká - ní o lá - sce o spá - mo-cná -řů, vnu-kne nám - - " " - - slá - vu stří - pád, mi C mi mi u L ( )

48 103. ko dým kdidl stoupá Vojtěch rál = 138 E S S S S : 1. S S S S S S S S - u - ko še j - ko ten, kdo tk S S S S ť S S S S. R: S S S S L dým po - zá-vn po-kld dl si li - bých v ne - bi do mých H - le - h - le - h - le Tobě, Pne S S:. 1. To-bě, Lá - sku P-ne po-koj. stou - pá, při - zná: vů - ní ne - má, ro-zlé-vá m-rně by do ro - E k - di- kor-ná n - pl - ňu - ten, kdo mno-hé Bo-ží chrám, ne-při - jl, F#mi #mi E. lá - sk tk buď ť mi, pl - ní všech zdá - F#mi #mi E. lu - j.. lu - j. = 170 Emi S S S S. L Chvá - l o - vstou- pí ko-stí, du-ši Tvo- ne-ko- ne-čná P-ne, H-le - h - le - h-le - H-le - h-le - h - le - F#mi #mi E s dí-kev du - ši n-chá při-chá - -. zím; zím; kto-bělá - P-ne sku, Ty H - le - h - le - lu - po - E strn, vl,... E mou rou.. lu - j. j. po-kov du - ši n-chá - zím. I I.. můj. s dí- kem S při-chá - zím, S Ậ Vojtěch rál Emi Hmi F#mi F# Hmi R: To-bě zno-vu o-de-vzdá-vám, Pán, buď vů- le Tvá. e-zu, L Sp - si - rok z krokem kráčím z Tebou... v dáli hledám správnou cestu svou.. te -. li, 3. Emi chvá l. dyž zváhám ve své slbosti... podpíráš mě mocí milosti... I

49 105. N hlubinu zď Vojtěch rál = 130 S S2 4 S S S S. Emi 1. S S On S S S S. Hmi L.. Bůh mi-lo - vl, kp-kou kr-ve, krů-pě- jí po- tu e-žíš te-be Hmi On tě tě.. On tě Emi vzl n vi-ny, -be.. ný,. vzl n. po - kr-ví, ku-po-vl kr-ví. Tí-hu li-dské 3. Lé - kř S SL Emi i. L ku- mi-lo-vl pr-vý, ku-po-vl L Emi S S S S.. 4. N po- znáš zce-l, e- mu o-de-vzdej zce-l, vy - so-ké ho-ře R: N hlu-bi-nu z-ď, vy-stup n vy-so- kou ho-ru, to-lik vl.... L ji- - be ji-ný. du-ší tě-l, e-mu o-de-vzdej Emi 5. S SL má 6. = 1. sí - lu tvou.l má r-ko-vi- nu, u-zdr-vit r-ko - vi-nu, tvou v ti-chu po-znáš tí-hu své-ho hří-chu, tí-hu své-ho hří-chu,. S ví- rou z-ď n hlu-bi-nu, sí-lu u-zdr-vit

50 106. ežíši, Ty chléb živý = 155 S S3 4 S S n. e - ží - ši, tu - to Ty. zem, z chléb Hmi. ( 6).. Hmi Hmi Vojtěch rál. S S S S ní Chválím vzývám = 130 Emi S :. S S. S (M) Chvá - lím, L Tvé. chvá - lím, Emi F# Emi pí - sní k To-bě vo-lám pí - sní I. Pí - sní L k To - bě. Vojtěch rál ži-vý, kte-rý -stou- pil po-krm hl-do-vých du-ší Tě-lo Tvé 1. Fine dá-vá všem; dá-vá všem. Sp-tří slá-vu Tvou, Hmi.. kdo Tvé, Tě-lo jí, P- ne, po-si-luj mou du-ši ke sp- P-ne vzý-vám, P-ne vzý-vám, chvá-lím vzý-vám mé-no. vo-lám, Emi Hmi F# e-. žíš S L (Ž) S n On můj Pán, k To-bě vo-lám. vy-slo- vím no L Emi F# S L v Něm mám n On L v Něm můj Pán k-ždé jmé-no vy-vý- še - né. sp--ní sp--ní nd mám, I mé- I

51 S e-. žíš, S S. vím, při-chá-zí e-žíš, tó-ny ro- ze- zní ne-jm už sám ne-jm už sám Emi F# 1. Závěr Hmi chvá - lou S I. S. I 108. Co svět nemůže dát Vojtěch rál = C S :. R: Co svět S.. o- vcím S dát, dá - vá. sr-dce po - zdvi - že - né... -le-lu-j, -le-lu-j. ne-mů-že e-žíš... C dát, žít 1. C C 1. á S S s n-dě - ztr-ce- ných stád vchá - zí e-žíš. lá-sku při-ná - ší. C o-bré - ho.... P - stý -ře znám, dí o - vce své C L On vo - k pr-me - nům spá-sy ve ví -ře sám dá - n-pít vo-dy ži- vé. R: C. S S P - stý -ři S. o - brý stá - d be - re. P - stýř L L vá... V do-brém. n-dě - ji mám, zblou-dím te - mno-tou, C jk z-ne-chá r-dě - ji sám pů-jde hle-dt tu ztr-ce-nou C. 3. Ztr-ce-nou do ná ru-če, s lá - skou ob - jí - má, C.. ov - ce své jmé - nem z - vo - lá... jí... R:

52 109. Vzpomeň, Izrel = 144 S S4 4 S S. Q 4 4. chvěl Z nás.... Hmi Vzpo-meň, Emi I - zr-el, vzpo- meň, I - zr-el, Hmi. tvůj Pán. Hmi Vojtěch rál -6.Vzpomeň Izrel, vzpomeň Izrel kolik s mužem bičovným soucitu měl? 3... věncem trní korunován jk Pán vyhlížel? 4... odsouzence n olgotu n smrt s provázel! 5... připočítán mezi lotry zmírl Spsitel! 6... On ežíš, z mrtvých vstl, jk sám pověděl! v e-t - m-nech ú - zko-stí = 120 mi mi mi C.. mi F C Fine. 1. Z nás, P-ne, dl tě-lo své n kříž při- bít, z nás li- di prá-zdné k-lich mi C F mi mi mi C mi Q Q Q I. cí -.. Vojtěch rál. ho-řko-sti mu-l pít. Pro nás, P-ne rkev od do-by Tvé t- dy F C mi C F mi mi. 2 4 Tvé dnes Tvé svté méno n. nás, slu-žbě sám -sí - láš. sv-té jmé- no ve-le- bím mi F ke svém, mi I.. pro nás li-di prá-zdné, by-chom vstou-pi- li do krá-lo - vství. 3. N nás, P-ne, u-ch mi C mi F C mi C F 7 sv-té-ho vy-lé - váš, li-di prá-zdné, d-ry = 130 C mi mi F C R: L mou bdí, I Vojtěch rál mi v sr-dci -di- nou tou- ne-be- ský e-ru-z-lém 1. e-ru - z - lém, Bo-ží pře-bý - vá - ní, Emi 7 F C mi kdo s tě-mi, vy-tr- v-li, I kdo ve.. ví - ru si u-. s tě-mi, strá- dá - ní cho-v- li. hou.

53 L. mi Emi 7. e-ru-z - lém o-zdo-be-ný krá-sou j-ko ne-vě- st že-ni- cho-vi, F C mi.. L. I krá-sou, do kte-ré ve-jdou ti, kte -ří jsou e-ží- šo-vi. 3. e-ru-z - mi Emi L 7 F. L lém, z ne-be -stu-pu- jí - cí, v ten den, kdy vrá-tí Pán s mo-cí ne-po-mí- -jí - cí, přijď, C mi 1. C mi C 11 Sláv tvá = S 170 mi7 4 S e- ží - ši k nám, L. ne bi, k nám, přijď, e-ží - ši R: Slá-v Tvá n vlá - d Tvá n-de Emi mi C trůn 1. C S n ne mnou, P-ne e-ru-z P-ne Emi mi7 bi, Tvůj trůn. s ko- ru-nou.. I. Mocní tohoto svět království... království Boží nechápou. 3. Mličcí tohoto svět království... království Boží nleznou Pokání čiňte 4 L F 3. mi dě-tí. Po-ká - ní. L I k nám. Vojtěch rál 7 mi7 I.. svě-t krá - lo-vství Bo-žích z-slí - be-ní, krá - lo-vství Bo-žích L 1. Ne-ní z to-ho-to Emi C Emi 4 mi Bo- ží, blí- zko krá - lo-vství Bo-ží, do věří v Boh, obdržel život věčný... ežíš život věčný... Poznáte Prvdu, Prvd vás osvobodí... ežíš vás osvobodí... mi I mi7 L blí- či -ňte, zko krá - lo-vství, mi 4. blí-zko krá - lo-vství Tvůj Poznáte Lásku, Lásk vás promění... ežíš vás láskou promění.. Přijměte uch, budete svědkové... budete svědkové Boží... Vejdete v slávu měst eruzlém... vejdete v eruzlém... Budete chválit po celou věčnost Boh... zpívti hleluj...

54 114. ežíš vítěz Q 4 L F Q :. chvl! e - žíš L mi mi mi B ví -. těz,. ví - těz, ó ó h - le - ežíš pokoj (domov, rdost, lásk, s námi...) 115. Žlm 8. lu. lu j, j, h - le - lu - j, lu - S j, 7 mi mi mi 7 mi C C/H mi mi/ F C C/H L náš, jk. chvl. Pá-n e-žíš h-le - h-le - Pá-n Ho-spo-di-ne, P-ne dů-sto-jné jmé-no tvé. Z úst m-li-čkých mi mi/ F 1. mi Tvá,. můj. L sí - ly své L když. F C C/H mi mi/ F ne-be-s mě-síc hvě-zdy, vzdá-vám Ti chvá - lu ří-kám: "Co člo-věk, u mi F C. L mo-cně do-k-zu-š pro-ti - vní- kům. á, sp-třu - ji že j máš tk rád? vní-kům. Ty pá-nů Pán, Ty krá-lů rál, ó P-ne, O-tče C. C/H mi mi/ L F.. Vzdá-vá Ti mé sr-dce chvá-lu z vše-chn do-bro-di - ní Tvá, C C/H mi mi/ F C C/H mi mi/ F C. ž nám.. že u-či-nil li-dem, ne-z-tr-til nás.. I I I 115. k dobré Q 6 8 k do - bré u - tě - še - né ži - jí - 3) 4) C F C mi Q.. 1) 2) mi C F C. R - dost m -. jí. v lá - sce. když. li pře - bý - v - jí... br - 3. tři mi stry... všichni..... v lá - sce.

55 116. Všichni jsme dno tělo (enver - Velehrd 1993) E S S S S :L S S S S S S S SM Î S S S S 1. L E dyž E jsme L L nás E. L žíš,. Á Î dyž Î Î Î Á Á Î Á Á mou rev, rev, L L R: Vši-chni -dno tě-lo, spo-jil e- ni-kdo ne-ní E E LL. L Vši-chni jsme -dno tě-lo, spo-jil nás e-žíš, On dl ži-vot nám. jí - te Tě-lo mé pi--te bu- du žít ve vás, ve vás, sám. bu-de-te v lá-sce mé. jí-te Tě-lo mé pi-- te mou bu-du žít bu-de- te E. mé. 3. [: Ve jménu ežíše poklekne kždý z nás, On všech králů rál brzy přijde zs. :] [: Cestou Prvdou jm, Beránek nejtišší, jm oběť diná, jm oběť nejvyšší. :] 117. Svtý Micheli mi brň nás v bo - ji, u mi pro - ti Sv - tý li zlo - bě ú - kl - dům ďá - blo - vým, C mi mi B M Á. ke... v lá-sce Mi-ch-e - r-chn-dě - li, mi ty, kní-že vo-jsk ne-be-ské-ho, svr-hni Bo-žskou mo-cí do pe-ke-lné pro-p-sti mi mi C mi mi u S-t-n ji-né zlé du-chy, kte-ří o-bchá - ze-jí svě-tem zká-ze du-ší. I

56 118. bb Otče C : F (Čenstochová 1991) 7. C Emi mi 7 Nás vo - líš si dnes, ó P - ne, o - de - všd ve - nás bě, Cí - rkev stro - mem ži - vo - t, ve vě -čnost ko - ře - ny vzrů- bo - dí, stá, Bůh, ve-lktři - stry jsme vši - chni, dn jsme ve - lké ro - di - n, ži - vo - t dá - rce, ze smr - ti nás vy - svo - Br - E E7 mi F C mi 7 ri - stus lé - ho či - nil sr - dcem - O br - svě - z nás k té S S trem t svo - pr - vdě ci -. st - zo - stá - při -. ne, t, dce, lni, on pro když teď n - u - čí nás ni - kdy z dě - ti n - stá - vá nás ne - své - deš vo - lt bu-dnás jí vy - ho -. k so- cek Sykulsky. k To - pu - vo - di - C F C 7 C F C C E7 mi F S. bb, O tče, - bb, O tče, - bb, -bb O C 7 C. tče, L když ce - u - svým bě. stá. lil. n. -bb tče Zdrávs Emi mi mi Emi S : R: - ve M - ri -, mi - lo - sti pl - ná Pán S Emi mi L Ậ L nž v to - bě v němž ú - ž vk S. dý dná, ží, S mi H7 Emi. ší po - ko - rná trůn po - s-ze - ná. zá, pod st-nej - sná zář, kte - rá den při-ná - tvým Nej - vy - šší pře-bý - vá. ká, tys ší. L n ší, zní, ká, kte - k nám ce - rou zem dí - lá - lý Pán sk svět s te - chu - ro - Bo - bou. 1. Tys zl - tý šíp, svě - tlo při - ná - Tys Bo - ží chrám, slo - v - ví - ry 3. Ty chu - dá, k Pá - nu u - tí - H7 Emi L C. svůj po-klzr - no o - chrá - ní, most, po kte - rém n - lé - zá. Ty sl - bá, ž n níž uch sná - ší, vždyť jmé-no tvé po - vý - při-chpro - ni - -

57 120. Hleluj, zní S S4 4 S S S S S S S S 7+9 Emi7 7+9 Emi7 7.. ť zní ze tě tvé všech nás, úst,. Si - ó - ť ne, zní k ne - be Emi7 Emi 7 Pán. zil. I 1. Bůh Pk On ž. vy-kou - pe-ný, zví-tě - tě-žký z-zní. ne - sl po-lnic zví - tě - zil. pro-mě - ní. od-poz - vo - - ští láš: C. kříž hls z "de to.. ví - tě - o-sten kvů - li n - děl - zství tvůj, R: H - le-lu - j, h-le-lu - j, h-le - lu - j, ť Bůh sly-ší o pro-zpě - vuj, nám, ských, C C Hmi E7 tvé. zlá!" (Tk. zpí -. vej) Pán. při - chá - zí. hří-chsmr - ti I I On n Bůh tvé, zlá,. sům.. ol - tě - go - lo hří - chy smr - ti 7 o 7+9 Emi7 zví - tě - zil Má sílo (Ž 59) iří Černý S S: L S S. vám, S S Má sí - Ty, lo, k to - bě Bo - že vzhlí -. žím, L má sí - lo Hmi můj, lá - sko má, ty, Bo - že mé. to - bě P - ne-boť ú - to -či-ště ú - to -či-ště zpí - Hmi ne. mé.

58 12 Mtk S : By - S S 7 C mi 7 1. l ti - chá jk j-ro krá-sná, o - by - če - jná pro-stá jk my, o - n nes ve svě- tě po-tře-b do-br, pk ne - svár ne-zví - tě - zí. Tře-b 7 7 7u S nám ž n svět te- pl, Bo-h při - ne-sl, pro-zá -ří ži-vot, všem do tře - sl - b I R: M-tk, kte- rá po-ro - zu-mí, sr-dcem S zí Bo- n-šh, ze-mě pro-to L o- zlo no - nes má vé ho dny všem, z - tk Emi mi C mi 7 L k-ždé-ho M-tk, u - vi-dět do - bro v nás u - mí, I o - n L s ná - mi bjí- v kž - zá - jk žý ři - ly. o-n. z nás. Emi C mi C mi Vám dávám S S.. S Emi H7 Emi... S Vám dá-válá - sku dá-vt sr-dcem svým má-mene j - zy- kem no-vý pří - kz svůj: lá - sku mě-jte - dni do své - ho br-tr ne - má rád, své- ho Bo-h m-rně mi 7 Emi - - Pán já Pá - pro - S ko by - jm chom ne - sly - mi - v den ší lo - ri - n - vl st še já vás, Pá - n, pro - sby, L j - - Pán ko by - ne - jm chom sly - k dru-hýmlži - vým, vo - lá. mi - v den ší 1. mi H7 Emi Emi7 vás, n sby, L lá - mo - ne - sku hli ži - mě - v - m - jte ho li - lá - v lá - dni sku sce k dru - ve - spo - mi H7 Emi já Pá - pro - vás, n, sby, L lá - mo - ne - sku hli ži - mě - v - m - jte ho li - lá - v lá - dni sku sce k dru - ve - spo - hým, jít, lu, hým. jít. lu. lo - ri - n - čs.. vl st še. L

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i

j k k k i k k k k k j k j j j j ij i k k jk k k jk k j j i 1.Stá-la Mat-a od-ho-dla-ně v sl-zách ve- dle ří-že Pá-ně, na te-rém Syn e-í pněl. Je- í du-š v hoř-ém lá-ní slí-če - nou, bez sm-lo - vá-ní do hlu-bn meč o-te - vřel. a f d b f Copyrght by

Více

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240)

VĚČNÉ EVANGELIUM (Legenda 1240) 0 Jroslv Vrchcký I. (sbor tcet) Con moto tt.ii. dgo 0 VĚČNÉ EVNGELIUM (Legend 0) JOCHIM Kdo v dí n dě l, jk tí mrč Leoš Jnáček ny? Půl hvě zd m je skryt host nd o blč ný. Moderto Zs n děl nd be ze tí str

Více

Křížová cesta - postní píseň

Křížová cesta - postní píseň 1.a)U sto - lu s ná - mi se - dí Pán, chléb spá- sy bu - de po - dá - ván, 1.b)A je to po - krm ži - vo - ta, do kon-ce svě-ta bu - de brán, 2.Do tmy se hrou-ží zah-ra - da. Je - žíš se do muk pro-pa -

Více

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k

ok s k s k s k s k s k s k s k a o j ks k s k s jk s k s k s k s k k s 0.Je ce - st tr - ním p - se - tá, ež li - li - e - mi pr- vé - tá. 1.Kd Kris- tu v - lá "u - ři - žu", 1.ten v hře- by mě - ní - zy svů, 2.N ru - tých sud-ců p - y - ny, svů l - tář vzl Pán ne - vin

Více

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI

Responsoriál. 1. Žaltář. Liché týdny. dře u. Jakub Pavlík. neděle 1. nešpory resp. - VI. ranní chvály resp. - VI Lché týdny nedě 1. nešpory Responsorál 1. Žltář Jk čet ná jsou tvá dí l, vše chno js tvé ho tvor mou stv, dře u vše chno js Hos po d č nl. Ze mě je pl mou Duchu dře u Jkub Pvlík ne, * ná č nl. rnní chvály

Více

MEŠNÍ PÍSNĚ

MEŠNÍ PÍSNĚ MEŠNÍ PÍSNĚ 008 Bože, před Tvou velebností C dur, 10 slok Cyrilometodějský kancionál 00 Hleď, mocný Hospodine B dur, 6 slok; G dur, 4 sloky Boží cesta 010 Jako dítky k Otci svému As dur, 6 slok; F dur,

Více

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře

Responsoria ze žaltáře 1. a 3. týden žaltáře Responsori ze žltáře 1. 3. týden žltáře doxologie pro responsori modu VI Sláv Ot ci i Sy nu i Duchu svté mu. nedě Jk čet ná jsou t dí l, Hospo ne, * všechno jsi mou dře u či nil.. Země je pl ná tvého tvor

Více

O jednom mučedníkovi nebo mučednici

O jednom mučedníkovi nebo mučednici 1. nešpory spočné texty O dnom mučedníkov nebo mučednc Jkub Pvlík 1. nt. - VI.F (Žlm 118-I.II) já Ke kž dé mu, př znám před svým kdo cem v neb. ke mně j. př zná před ld m, 2. nt. - VI.F (Žlm 118-III) ž

Více

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né.

Křížová cesta - postní píseň. k k k k. k fk. fj k k. ať mi - lu - jem prav - du, dob - ro věč - né, ty nás příj - mi v lás - ce ne - ko - neč - né. T:Slovenso 19,stol.//T:a H: P.Chaloupsý 2018. zastavení Před Pi-lá - tem dra - hý e - žíš sto - jí, do že han-bu, bo - lest mu za - ho - jí? G =60 Sly - ší or - tel Kris-tus, Pán ne - vin - ný a jde tr

Více

"Kancionálové" nedělní nešpory

Kancionálové nedělní nešpory "Kncionálové" nedělní nešpory Jkub Pvlík Jednotný kncionál obshuje pod č. 084 nedělní 2. nešpory zhudebněné Zdeňkem Pololáníkem. Většin textů je z neděle 1. týdne žltáře, ntifon k Mgnifict je schválně

Více

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV.

O svatých mužích. společné texty. tí. lu ja. vy * Jakub Pavlík. 1. nešpory. 1. ant. - VII.a (Žalm 113) V době velikonoční: 2. ant. - IV. 1. nešry sčné texty O tých mužích Jkub Pvlík 1. nt. - VII. (Žlm 113) Chvl te n še h, všchn tí. 2. nt. - IV.g (Žlm 146) Bl slve ní, kdo lč ní žízní sprvedl nos t, neboť o n budou nsy ce n. 3. nt. - I.D

Více

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je

Píseň ke kříž. cestě (I. zastavení - Ježíš souzen) Je- žíš sto - jí před Pi - lá - tem, všech- no se dě - je Píseň ke kříž. cestě (. zastavení ežíš souzen) e a kal né rá no, Pan na sva tá k pa lá ci vla da e žíš sto í před Pi lá tem, všech no se dě e a s k s kk b k k k fk k e řo vu s vel kým chvá tá, chva tem,

Více

- 2 -

- 2 - VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V B R NĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STROJNÍHO INŽ E NÝ RSTV Í Ú STAV STROJÍRE NSKÉ TE C HNOLOG IE M M A FA CULTY OF ECHA NICA L ENGINEERING INSTITUTE OF NUFA CTURING TECHNOLOGY

Více

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr.

Kytlický chrámový sbor (070) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) lid. ských. chův. pro. hří. slun. nad. zář. pří. smr. Kytc chmvý sbr (00) Pzdr t křižv (Venč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich dy m hyzd dy m hyzd dy hz z shlď hz z shlď hz z shlď hz z shlď n, m hyzd dy m hyzd js s js s js s js s z B z B z B z B n, n,

Více

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek

239 Vstupní antifona Zelený tvrtek 239 Vstupní ntifon Zelený tvrtek [Srov. Gl 6,14] My pk chrá - Kris - t. vzkí - -ho jsme - ni še - v kí - ní, ži spá -, su, ži -,, má-me hle-dt slá-vu Pá-n n-še-ho Je-ží-še On nám dá-vá skr-ze, 1. 2. vy

Více

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja.

Píseň poutnická. 1. Sva. nás, byl. ja. 1. Sva [q=156] tá Ma Píseň poutnická ri a, pros za Šteyerův kancionál (1764) nás, a le lu ja, a 7 le lu ja, a by Bůh byl la skav na nás, a le lu 14 ja, Je žíš Kri stus, Spa si tel náš, a le lu ja. 2. Rodičko

Více

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky

Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky. For mu lá ře s vý zvou k osob ní mu vy zved nu tí při pouště cí znám ky Stvr ze ní pří jmu při pouštěcí znám ky Stvr zen ka při po je ná k for mu lá ři a spo je ná s ním ob vyk le perfo ra cí mě la shod ný ně mec ký a čes ký text to ho to zně ní: P.T. Ži dov ské ra dě star

Více

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr.

Kytlický chrámový sbor (070 a) Pozdravení Krista Ježíše ukřižovaného (Velikonoční pásmo č. 1) ských. chův. hří la. pro. lid. slun. nad. zář. smr. Kytc chmvý sbr (00 ) Pzdr t žv (Veknč pásm č. 1) (Svrč mzyk č. ) Adm V. Mich hyzd shlď hz z shlď hz z hyzd m dy dy n, shlď hz z shlď hz z js s js s m hyzd dy m hyzd dy m js s js s z B z B z B z B, n,,

Více

slavnost Těla a Krve Páně

slavnost Těla a Krve Páně 1. nešpory slvnost Těl Krve Páně Jkub Pvlík 1. nt. - I.f (Žlm 111) Hospodn m lo srd ný dobro t vý: u stnovl p ku n své d vy, dl po krm těm, kdo se ho bo jí. 2. nt. - VIII.c (Žlm 147-II) Bůh nás sy tí j

Více

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny

Velikonoční oktáv 1. Společné pro všechny dny invittorim nt. - I.D rnní chvály Pán vstl z mrtvých, * Velikonoční oktáv 1. Sčné pro všechny dny j, Jkb Pvlík 1. nt. - I. (Žlm 63) Vstl Krists z mrtvých * 2. nt. - VII. (Dn 3) Náš Vyk pi 3. nt. - VIII.G*

Více

Koncert F.R.K. Familion

Koncert F.R.K. Familion Sklecká pouť 18. července 2015 Koncert.R.K. mlon =64 E k k k k k Em k k sks Poďte ovečky k s k k s k k JP, text D Ref. Po-ďte o-več-ky po-ďte blíž, vo - lá nás Pán Je - žíš, po-ďte ť sly-ší - te m k k

Více

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1

14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 14/10/2015 Z Á K L A D N Í C E N Í K Z B O Ž Í Strana: 1 S Á ČK Y NA PS Í E XK RE ME N TY SÁ ČK Y e xk re m en t. p o ti sk P ES C Sá čk y P ES C č er né,/ p ot is k/ 12 m y, 20 x2 7 +3 c m 8.8 10 bl ok

Více

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku

Obsah Úvo dem 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by 2 Tech no lo gie vý ro by zá klad ních sku pin ná byt ku Obsah Úvodem... 9 1 Tech nic ká pří pra va sé rio vé a ku so vé vý ro by... 11 1.1 Obsah a úko ly tech nic ké pří pra vy vý ro by... 11 1.1.1 Kon strukč ní pří pra va vý ro by... 11 1.1.2 Te chno lo gic

Více

Soubor lidových písní na SBZ

Soubor lidových písní na SBZ Subr lidvých písní SBZ PF UJEP Verze : meldie písní Edid by Verni Mchvcvá 08 Obsh:. Jk jsi ksné viňát.... Velé Vánční hdy.... Jenm ty mě, pn, věz... 4. Měl jm chlpce, m nic...4. Ej, d Buchlv větr věje...4.

Více

KYRIE. bys - tře, Hvěz - jsou dnes krás - něj - ší, o - - ha je. - z_há - jů vo - zvěř, ni vy chá zí, Sly - ším za ho rou

KYRIE. bys - tře, Hvěz - jsou dnes krás - něj - ší, o - - ha je. - z_há - jů vo - zvěř, ni vy chá zí, Sly - ším za ho rou 28 43 Algret 53 75 hlí mi Hej, krá s dáš, stře, Česká mše vánční Jkb Jn Ryb (1765 1815) m vstň ní v_ten nč čs. mě síc krá sně lá lá, st lý je sd, čí tá čků zv keř, m Ej h! Sly šíš, rz lé há s. mi stře,

Více

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky.

NEŠPORY SVATÉ RODINY ÚVODNÍ VERŠ. Kněz: Lid: Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. NEŠPORY SVATÉ RODINY revidovaná verze Kněz: Bo Slyš - že, po - spěš mi Lid: Kněz: na - še vo ÚVODNÍ VERŠ Sláva Otci i Synu, * Lid: po - moc! na - lá - ní! i Du - chu sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte

Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte Z a-jásejte již, zástupy andě-lů v nebi! Zaskvějte se v slávě, božská ta-jemství! K ví-tězství tak mocné-ho Krá-le zazni polni-ce a zvěstuj spá-su. Raduj se i ty, země, za-li-tá tak o-slnivou zá-ří a tonoucí

Více

Překlady 1/5 14, ,7 1,62

Překlady 1/5 14, ,7 1,62 Překlady 1/5 Po uži tí Ci helné pře kla dy Porotherm KP 7 se po uží va jí ja ko pl ně nos né prv ky nad oken ní mi a dveř ní mi otvo ry ve zdě ných stě no vých kon struk cích. Vý ho dy pl ně sta tic ky

Více

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál

DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál DOBA POSTNÍ 201 Atténde, Dómine D dur, 5 slok Kancionál 202 Hříšniče, přistup k oltáři (Popeleční středa) B dur, 6 slok Cyrilometodějský kancionál 203 Přistup, duše, v zkroušenosti (mešní) g moll, 5 slok

Více

Convivium 2014 Michna &spol

Convivium 2014 Michna &spol Cnvvm 2014 Mch &sl 1 hrmz J. S. Bch MtthäsPssn BWV 244 Čl ř st S A T B Čl Vše b má s ř k smrt hej sp j ř sl m l s zy, c,, s, t, ú b pl ř k, s š pří s š č ž k st,,,,, b Vše Čl b má s ř k smrt hej sp j ř

Více

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová)

102. JEŽÍŠI, DÁVNO UŽ TO VÍM (hudba: AC Bratislava; text: Karel Sedláček) C # mi VÍM, ŽE TI NA MNĚ ZÁLEŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) 101. VÍM, Ž TI N MNĚ ZÁLŽÍ (hudba a text: Markéta Plchová) mi Vím, že Ti záleží na srdci mém, nejsem Ti lhostejný/á. V čase těžkých chvil, ve dnech bouřlivých, Ty dál nade mnou bdíš. mi Ruku mi podáváš,

Více

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/

Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu z 21. 8. 1944 s po moc ným ra zít kem ŽRS v Pra ze. /Sou kro má sbír ka, SRN/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek to rá tu s no vým po moc ným ra zít kem po pře jme no vá ní Ži dov ské ná bo žen ské ob ce na Ži dov skou ra du star ších v Pra ze. /ŽM/ Do pisni ce z ghet ta do pro tek

Více

Josef Martínek První mše koledová

Josef Martínek První mše koledová Josef Martínek První mše koledová Pro smíšený sbor s průvodem orchestru ložil prof. Jos. Martínek op.32 V Brně 1935 Josef Martínek (18. února 1888, Prace 29. větna 1962, tamtéž) byl český hudební pedagog

Více

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k

a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k a ff k j k k k k k k k kek k k j k k k k k k ek k a ff k j k k k j j k k k k k k k k k Tropár: 1. Hlas a ff k j k k k k k k kkekk k j k k k k k k k k k kek k Hoc aj Ži-dia ka-meň za-pe-ča-ti - li a vo-ja-ci Tvo-je svä-té te-lo strá-ži - li, a ff k j k k k k k k k ek k k j k k k k k k ek

Více

Bilance aktiv a kapitálu podniku

Bilance aktiv a kapitálu podniku KAPITOLA 5 Bilance aktiv a kapitálu podniku Bi lanč ní prin cip, jak jsme již na zna či li v mi nu lé ka pi to le, umož ňu je za chy tit ma je tek (ak ti va) pod ni ku a sou čas ně i zdroj (ka pi tál),

Více

Alta Trinita beata. Tri - ta - ni - be - a - Al - ni - da nol - sem pre - a - do - ra - Tri - ta. glo - ni - vi-gli - u - o - ma - ri - sa.

Alta Trinita beata. Tri - ta - ni - be - a - Al - ni - da nol - sem pre - a - do - ra - Tri - ta. glo - ni - vi-gli - u - o - ma - ri - sa. Al t Alt Trinit bet Tri ni t be t d nol m pre do r t. Tri ni t glo ri o s u ni t m r vigli Tu i mn n s po ro o s s. e tut t de si de ro s. Hvězdy dvě z východu Tenor I P.Křížkovský Lrgo Hvězdy dvě du z

Více

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose

15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose h=72 Em(add2) 15. Nic nejde vzít zpět Sextet: Katarina, Carmen, Aunt Inez, Garcia, Mayor, Jose 5 Em(add2) JOSE 9 D7 1 Am(add2) CARMEN Tennáh- lý zvrat tennáh - lý pád když lás Už nik - ka své o - tě -

Více

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!

Matika I. 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice! Matika I ja Když za čí ko ná hra ní, ma ti ka, to ne ní žád hle na ná še pa ni ka, po čí tá vy pa dá ní. to 2. Čísla, prvky, druhy, čtverce, naučili jsme se lehce, nepropadnem panice, umíme i číslice!.

Více

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K

NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO K NEŠPORY PRO SVÁTEK POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE revidovaná verze 50 Bo Slyš še ÚVODNÍ VERŠ že, pospěš mi vo lá ní! Sláva Otci i Synu, * i po moc! chu jako byla počátku i nyní i vždycky, * Du sva té mu, ků. a

Více

CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ

CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ Chorální zpěv Ordinis missæ 1 CHORÁLNÍ ZPĚV ORDINIS MISSÆ Při mši svaté se důrazně doporučuje nekombinovat různé hudební styly: je vhodné zpívat při mši svaté buď celou dobu Olejníka, nebo pouze chorální

Více

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3

Biblische Lieder Op. 99, Nº 3 Biblické písně Op. 99, č. 3 Alto or Baryton solo 4 U Arr: Christian ondru ott er - hö - re mein e - bet er - 14 schließ U Dein Ohr nicht mei - nem leh n. 4 ei- ge Dich zu mir und 24 hö - re mich, wie ich kläg - lich za - ge, wie

Více

S, A, T, B - unisono, Organo, 3 sloky - 1 -

S, A, T, B - unisono, Organo, 3 sloky - 1 - Kyre - Všchn vrní kesné. P kyre rorát nedlních: "Všchn vrní kesné"; nápv ve Frnusov knconále z r. 1505 lst 206 p "Sngul ctholc". Slov J. Táborského též v "Knconále eském" strny podobo z r. 1559. T.I. S

Více

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba

Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY. hudební pásmo upravil Robert Štolba Lubomír Jaroš OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY hudební pásmo upravil Robert Štolba 1 2 OTEVÍRÁNÍ STUDÁNKY Lubomír Jaroš 3 Předmluva Voda měla a stále má v lidském životě prvořadý význam. Bez ní nevzejde osení, neurodí

Více

Pracov ní poměr vznik

Pracov ní poměr vznik 2000 2010 3. PRACOVNĚPRÁVNÍ PODMÍNKY ZAMĚSTNÁVÁNÍ A PERSONÁLNÍ... KAPITOLA 1 Pracov ní poměr vznik 2000 33 a násl. Pracov ní poměr je nej ty pi čtěj ší a nej čas těj ší pra cov ně práv ní vztah, v němž

Více

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46

Slavnost Ježíše Krista Krále. Cyklus B Mt 25,31-46 Slavnost Ježíše Krista Krále Cyklus B Mt 25,31-46 Má sílo Má sílo, k Tobě vzhlížím, má sílo Tobě zpívám, neboť ty Bože jsi útočiště mé. Pane můj, lásko má, Ty Bože jsi útočiště mé. Pane smiluj se Čtení

Více

a výška ich prípustného pre kro če nia

a výška ich prípustného pre kro če nia Strana 644 Zberka zákonov č. 71/004 Častka 11 Príloha č. k vyhláške č. 71/004 Z. z. Navyšše prípustné hodnoty ožarena elektromagnetckým po om a výška ch prípustného pre kro če na 1. Na vy šše prí pust

Více

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE

CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE CREDIT MANUÁL ÚVĚRŮ PRO PODNIKATELE CREDIT ALLIANCE, SE Argentinská 1139/28, 170 00 Praha 7 Telefon +420 844 205 305 E-mail: info@credital.eu Vá že ní klien ti, tě ší nás, že jste se

Více

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky

For mu lá ře pro za slá ní při pouště cí znám ky Le vá dol ní část slou ži la po slo že ní ja ko adresní stra na zá sil ky. V mís tě pro ad re su pří jem ce byl před - tiš těn a pod tr žen údaj Prag - Pra ha V. NC - čp. 250 a P.T. a v dol ní čás ti ad

Více

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek

Čís la a sé rie při pouště cích zná mek 3. A4 /269a-G5-1n-VII.43-10/m-A.D. 348 Vle vo na ho ře by ly pod se bou tři ko lon ky - hor ní pro čís lo Nr. - čís. pod tím vol ná ko lonka a do tře - tí se vpi so va lo da tum vy sta ve ní for mu lá

Více

RD nemusim se bat. se bat. nemusim FRONT BR UCI

RD nemusim se bat. se bat. nemusim FRONT BR UCI R 25 14 nemusim se bat R 2514 se b at nemusim se bat FuRsOim m t N e a n se b T FRONT av BR UCI BR UCI BR UCI V tomto zpěvníku nadete celkem 11 písniček o pocitech, naděi a víře v Krále králů. Všechny

Více

Doba velikonoční - antifony za žaltáře

Doba velikonoční - antifony za žaltáře Dob velikonoční - ntifony z žltáře Jkub Pvlík 1. TÝDEN Pondělí 1. týdne 1. nt. - VIII.c (Žlm 5) ť se r du jí * v tobě všichni, kdo mi jí tvé jméno. 2. nt. - VII.c (1Kron 29) To bě, Hospo di ne, * pří s

Více

ADESTE FIDELES. ve - - de - ste fi - de - les, lae - ti tri- um phan-tes, - hem. Na - tum vi - ni - te, ve ni - te in Bet - le. re - mus ve - ve -

ADESTE FIDELES. ve - - de - ste fi - de - les, lae - ti tri- um phan-tes, - hem. Na - tum vi - ni - te, ve ni - te in Bet - le. re - mus ve - ve - ADESTE FIDELES ni te, ve ni te in Bet le hem. Na tum vi de te lo rum, ve ni te a do re mus ve A de ste fi de les, lae ti tri um phantes, ve regem an ge ni te a do remus ve ni te a do re mus Do mi num.

Více

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ

Holubí dům. & # 4 œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ & # 2 & 4 œ œ œ œ J. œ j œ œ j œ j œ œ œ J. œ j œ œ j. œ œ œ œ j œ œ œ œ œ œ œ œ Text: Emil Synek* S. A. T. B. Intro q = 80 2 4 t 9 17 A1 *tehdejší sedonym Zdeňka Svěráka t - t - - t t - t - t - t - t - t - t - Zí-vám tá - kům a zvlášť ho-l- bům stá - val v ú - do-lí mém sta-rý Holbí

Více

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě

Poskyt nu tí náh rad zaměst nan ci při tuzem ské pra cov ní cestě 2865 20. CESTOVNÍ NÁHRADY uve de né části sedmé záko ní ku práce je řeše no poskyt nu tí ces tov ních náh rad zaměst nan ci zaměst na va te le, který není uve den v 109 odst. 3 záko ní ku práce (zde je

Více

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ.

Dneska ne. 4 œ œ œ Ó. œœ œ. œ œ œ. œœœ œœ. b b. j œ. j œ œ - œ. & b b. œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ. j œ œ. j œœ œ. œ œ. Dneska ne 0 Music and Lyrics by ANDREW LIPPA GOMEZ Kde e ten seznam hotelů Á! Hotel Merde Rue de Toilette Hygienická stanice ho už šestkrát nechala zavřít To e pořád málo Voilá! Hotel Noseratu Hodnocení:

Více

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men.

NEŠPORY. pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, a na věky. jako byla na počátku i nyní i vždycky, vě ků. A - men. NEŠPORY pro slavnost JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE revidovaná verze Kněz: Bo že, po Lid: Kněz: Slyš na ÚVODNÍ VERŠ še vo spěš mi Sláva Otci i Synu, Lid: na po moc! lá ní! i Du chu sva jako byla na počátku i nyní

Více

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz):

NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU ÚVODNÍ VERŠ. Sláva Otci i Synu, * (Lid): jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. Kněz: Lid: Lid (Kněz): NEŠPORY SVÁTEK POSVĚCENÍ CHRÁMU (revidovaná verze) Kněz: Bo Lid: Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): po - moc! na - lá - ní! i chu jako byla na počátku

Více

š ě ú ě Á ŘÁ č

š ě ú ě Á ŘÁ č š ě ú ě Á ŘÁ č ť ě ě Á Á š ř š ý ú ýě ř Ť ř ě ů ě ýč ě ý ž ú ů ě ě ú ů ž č ť ž ť ř ě ě ě ě ž č ž š š ě ů ř č š ě ž š ů ě ů ú š č č ů ěť ý š ě č š ě ý ú ů ř š ý ř ž ž ěř š ě ů ý ň ý ě ěř č ě ý ř č č ě ě

Více

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků

Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Do ru če ní ba líč ků a ba lí ků Po ukon če ní a schvá le ní evi den ce by ly zá sil ky pře dá ny ba lí ko vé vý dejně poš ty v ghet tu k do ru če ní. Při něm se ne rozli šo va ly zá sil ky vá za né na

Více

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ -

IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - IM PLE MEN TA CE MIK RO EKO NO MIC KÉ TEO RIE EKO NO - MIC KÉ EFEK TIV NOS TI DO TEO RIE POD NI KO HOS PO DÁŘ - SKÉ Petr SU CHÁ NEK, Ma sa ry ko va un ver z ta, Brno 1. Úvod Mk ro eko no mc ká teo re pra

Více

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE

TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE TRANS FOR MAÈ NÍ ZA DLU ŽE NOST ZE MÌ DÌL SKÝCH POD NI KÙ V ÈES KÉ RE PUB LI CE Emil DI VI LA, Vý zkum ný ústav ze mě děl ské eko no mi ky, Pra ha 1. Úvod Pří spě vek se za bý vá dlu ho vou zá tě ží z

Více

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž

í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž í á ž é ř ě í é á Ž ú ů í ú ř č í ů ř ý ř ýí ř ž í ř ý ř č í í ř ň Š ř í é š á í é ú čí Í ří ě šííř áž ří š ě Š í ý á á ď á é ě Í á ý ů ří ě á é á ěž éú Í ř ý ří č ý Á á í é ý ř á é é á á í ří á áš í á

Více

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté

4 Bůh je síla má. 1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně. zvednuté Písničky 1 Jak dobré je 1. :Jak dobré je před tebou být, jak dobré je s tebou žít. : :Přijd, přijd Duchu Svatý, vzýváme tě, přijd k nám. : 2 Chci Pane chválit Tě Koinonie č.100 1. Chci Pane chválit Tě,

Více

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á

Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á Ý Á Í ŘÁ Á Ý Ú Á Ě Á Ů Á Ý Ů Ú É Á ř ů ý Ť Ž ř ř č Í Á ď č ě ř ú ž ě ř ý ý ů řů č ú č ř ž ě ú ž ř ť č ř Ť ú ř ě š ř ý ž ú ě č ý ý ú Ř ú ěš ě ě ř ř č ž ě ř ě ř ě Í ě ý š ý ž šš ě šč ř ř š ř č ý ř ř ý ř

Více

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě

í í ú ř Í ř í á í é é é Í á ý ň ř í š í č í í á í í é í í í á á ó ě Í í ě í í í í í řá ů čč ř č á í í í ě á ě ě í á í š ť Í ě Í ř ě í ě č Í ř é č š ě ú ř Í ř á é é é Í á ý ň ř š č á é á á ó Í řá ů čč ř č á á á š ť Í Í ř č Í ř é č š á č ý č é ó á č ř ů á č č š á ů á Í á á é č ú ó ť ý Í ř č é Í č š á ř á é á ř á ř ů ř ř á áž á Í ý é é č ý čů á é é é č

Více

č š š ř ř Í ů č Ě Á Š ŠÁ Ř Ď É Í Ě Í Í čí ž ě č é č ě ý Ž ř ě č ý ě ý ý ř ě š ý ě ť ý é é ě ě é ě é ř é ř Ť ě š ě ž ě é ě é é ů ě é ř ú ý ý é ěř ý ý š ý ý ž é é š ý š ě ý ř ř ř ě š ý ě ý ý ř ě é Ž é é

Více

NEŠPORY SVÁTEK KŘTU PÁNĚ ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. - le - lu - ja. revidovné.

NEŠPORY SVÁTEK KŘTU PÁNĚ ÚVODNÍ VERŠ. Slyš. Sláva Otci i Synu, * jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a na věky. - le - lu - ja. revidovné. NEŠPORY SVÁTEK KŘTU PÁNĚ revidovné Kněz: Bo Slyš Lid: Kněz: - že, po - mi ÚVODNÍ VERŠ spěš na po - moc! na - še vo Sláva Otci i Synu, * Lid: - lá - ní! i chu Du - sva jako byla na počátku i nyní i vždycky,

Více

Větší cvok než ty # # . r œ œ. œ œ. 4 œ. . œ. . œ. œ. & # œ œ œ œ r œ. œ œ nœ. œ œœ œ œ. œ œ. œ Œ œ œ œ œ. œ œ. Bright 4 q»118. Vamp (vocal last time)

Větší cvok než ty # # . r œ œ. œ œ. 4 œ. . œ. . œ. œ. & # œ œ œ œ r œ. œ œ nœ. œ œœ œ œ. œ œ. œ Œ œ œ œ œ. œ œ. Bright 4 q»118. Vamp (vocal last time) LUCAS Ne, o, ale chápe, milenec se vždycky vátí Ulysses, Tistan, Romeo STŘEDA Hele, á do školy nechodila Tak co tím chceš říct LUCAS Radši bych umřel, než žít bez tebe STŘEDA Tak fan Dokaž to LUCAS ak

Více

Ý Á Í ŘÁ Č Á

Ý Á Í ŘÁ Č Á Ý Á Í ŘÁ Č Á Ř Á úč ř č ě ů Ť é č ě š ř ž š é é š é é Ý ž š é ó ó ť š ž ů é Ť é ž é ů ú š ň ž ě š ž š é é ř š š ě š ó č é ů š ě ř š ť ť é ř ž ó ř š é Ť é ě š ř ě ř š ř ě ó é é ú ů Á ř é é é č š é ř ž ř

Více

Vánoční besídka CB Žižkov 2010

Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Vánoční besídka CB Žižkov 2010 Píseň 1 Pán Ježíš přikázal budete světlem Autor: Tomáš Najbrt Pán Ježíš přikázal budete světlem, budete svítit do okolí. Pán Ježíš přikázal před celým světem, velkým i dětem,

Více

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š

č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď ť ď šš č š č š ř š ť č Í š č ť č ť š č ř ť Ů č č Í ď ď Í ř Í š ř š Ž š ť č š š É ď š š č ť ť š č č Ť š Ť č č š Í č Í Í Ů Ž Ý š Í č Ů š Ť š Ú č Í č Í š Ů š č č Ž č ť Ů š ť ď č ť ť š Ý ú š č ť č ť ť č š ď č č š š ď

Více

ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š

ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š ř í ší é ě é ří č é č é é š í ě é é á č ý á é ř ě ý ů é é ó ó í ě ěá í ž ě ší ž é á ó ě í ří é é ě ů Ť é ř ý á ě ší ý ž é á í žň á ý é ž í á á ří ž š Í ě í š í é í čá í š ý ó ý í ř ě ě ý ř ě ší é ý ý ě

Více

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně

1 Jak dobré je. 2 Chci Pane chválit. 3 Mé dlaně A Agnus Dei.................... 8 At požehnán je Bůh........... 18 At srdce mé Tebe vídá........ 29 B Bůh je síla má................. 4 D Dáváš mi lásku vzácnou....... 27 Dobrořeč duše má Hospodinu.. 15

Více

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é

řá ó á ú ú š š ř č é ě ě á é č ě š č č á ě í Ž š ě ř č é ž ř č é šč š ž é á č ř á ě á ě á é é ž í ř á é ď ě šč í šč ěšť čš ó ž é é ě ž é ď é ší ě ž é é é ě í ří í é č á é ě í Ž é í ě ú ť á ď á ý ž ů é ď á ř é č ě ěšť é ě č č ě ú é í í ě í á é ě š ě í ý ý í ú í ó ď ý í ěž í ě á á í ě ý š ě í í é ď Č Á Č ý á ě ě ě ůž ř ě š ě á ě í á é ž í í á ý á á ž

Více

š í Ž í í č č ž č í ň ď ě í í ží ť í í ěč ě ě ěč í ě ě Ť í ě ě ť ě í č í ď č ť í í Ť í í í č č š í č ě č ě í ě í ď ď ě í Í í ž ě ňíž í ě ž ž í í č ě č

š í Ž í í č č ž č í ň ď ě í í ží ť í í ěč ě ě ěč í ě ě Ť í ě ě ť ě í č í ď č ť í í Ť í í í č č š í č ě č ě í ě í ď ď ě í Í í ž ě ňíž í ě ž ž í í č ě č Í ť š č Ž čč ě ť Ťí í Ť í ž Í š Ž í ěž Ž ž č ž í ž í í ě í č ě ě ť í í Ž č í ě í č č žď č í ě ě ď ž í šší Žší č čí ě ť ě Ě č í í í ě č í í í č ší í Ť í Í ž ď í ž č č í í Ť š Ž ťí ě ě í č í í ě Í ň č Í

Více

Ž ž Ž é š í Ť ší í Ďí ě í ř í é č ý í í ž Í ř ší ř ě é í é é é šě Ž é í Í č š čí ě čí í ŤíŽ šč é š é č í í ř š š ý š í ší čí říž ř í ž í ě Ž í š é ůčí

Ž ž Ž é š í Ť ší í Ďí ě í ř í é č ý í í ž Í ř ší ř ě é í é é é šě Ž é í Í č š čí ě čí í ŤíŽ šč é š é č í í ř š š ý š í ší čí říž ř í ž í ě Ž í š é ůčí Ž ž Ž é š í Ť ší í Ďí ě í ř í é č ý í í ž Í ř ší ř ě é í é é é šě Ž é í Í č š čí ě čí í ŤíŽ šč é š é č í í ř š š ý š í ší čí říž ř í ž í ě Ž í š é ůčí ů é é Ť í ě ž ý ý Ď ěř ž ě ř í ý ě Íř ž ý ý č ó š

Více

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č

ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í ž š Š Í š ž ď Ť š ž č č Ť ž č š Ťš Ť č ň ň Ú Ť Ť ď š Ť Ť ž ž ď ď š ť Ť ž Ť ž ď Í ď Ť ď č š ž ď ď ď ď ď Ť ž š Á ž Ť š š ď ď ď ď Ó ď š š ž ž ž Ó ž ď Ó š š ď Ť č č ť š ď Ť Ř š š č šš č ď ď Ť ž č Ť Ť Ť ď Š Í š Ť ď Ě Ť š ž ž č ž Ť ž Š Ť č č č Í

Více

Slavnost a požehnání sňatku

Slavnost a požehnání sňatku Slavnost a požehnání sňatku tento obřad se používá, pokud se neslaví Eucharistie SHROMÁŽDĚNÍ SPOLEČENSTVÍ Všichni stojí. Ženich a nevěsta stojí před předsedajícím Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska

Více

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š...

... 4. 1 P Ř I J Í M A C Í Ř Í Z E N Í ..4 V O Š... 2 0 1 2 / 2 01 V ý r o č n í z p r á v a o č i n n o s t i š š k o l n í k r2o0 1 2 / 2 01 Z p r a c o v a l : I n g. P e t r a M a n s f e l d o v á D o k u m e n t : I I V O S / I / S M 9 8 8 S c h v

Více

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny

Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně. Nakladatelství Lidové noviny Ze života Sluncem a stínem Selské písně a České znělky Jiné písně České písně Nakladatelství Lidové noviny UOBSAH ZE ŽIVOTA Vítězslavu Hálkovi / 9 Rodné mluvě/12 Píseň lidu / li Mrtvá země /15 Píseň otroků

Více

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly

LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY. Vy me dze nie me ra diel a spô sob ich met ro lo gic kej kon tro ly Strana 3240 Zbierka zákonov č. 427/2003 Čiastka 184 Prí lo ha č. 70 k vy hláš ke č. 210/2000 Z. z. LA BO RA TÓR NE HUS TO ME RY, CUK RO ME RY A MUŠ TO ME RY Prvá čas Vy me dze nie me ra diel a spô sob

Více

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž

š ý é á ě ý ěž é á áž íž š í á š íř á ší ř í ě ž é ž š ř í í ě ž á á íž č í ě í í ě á í á č ž á ý ě š ť ř ů ý ř í é á ž í éč é í č ý á ň á í ž ě á í ž Š Í Ř Ě É Í Ř Á Ř Á Í É á ý á ý í é á í ž č í é ř ý č í í í ý žš ě á í é í ě í í ě é á ž š č í í ů á č é á š ú ž í ř á í á é í úč ý ěšé í í é á ř é íú é í ů ří š í á í ří š á ě í í š ř í ž í ě á ž é ě

Více

ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž

ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž Á á ě á á ž ř áú č é ř č ř á ý é ř ýš ů á ý ě ž ť é á ě ý ě ý é ž řó é ý é ď ý č š é č š ž á é é á ýó č á ú ť č é ó óř č ý ý ě ž ů á ě š ě ž ý ř ě ň š ýš ž ý ž é ž é É ú á á ě é č ř á é ě ý ý ř ý á ý č

Více

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž

í ě ý ě ý á ů ě ší á ž á ý á ž ý č ě ě á ý ě ě ě á ž é é ě ř á ů š ý ů ě é í í í č í í ě ř ý é ě ě ě é ě á í á č ý í ří ž ě ý á í č í í í ří í ý á í ž Ě ĚŠŤ É ří á ý í á ý í Í á í ší ý ň í á ý í čí á ě í ěšé á ě ž ě ť á á ú í é ý ý á ž á ý í á í í š ě í í ří á ž ě ší č é šíř í í ě í í é í ďá á í č ě í á í ý á í ř í á á ž ď á á é í ř á ý í č ý ů č š í

Více

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř

á ý é í č ří Ť á íč é í ž č ř Í é Ť č í ž á ý ý á é č í ý ř ří í ž ř é ř á á í ý ý ů í Í ř ů Ž á á á ž ří š ě Í ž č é ří ř í ř í Ť ý š ý ř í ý ů ří ř á ý č ř Ť á č ž č ř Í Ť č ž á ý ý á č ý ř ř ž ř ř á á ý ý ů Í ř ů Ž á á á ž ř š ě Í ž č ř ř ř Ť ý š ý ř ý ů ř ř á š á Í ř ý ý ř ř č ř ř Í š ý Í Ť č ř á Í ó č ř ý ž ý Í ř č ž á ř ž ý ž ří ř š Í É Í ř Í

Více

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž

ž ě é ú ž é ů á ž ú á š ú Í Ť č é ž ě š ý ěž é řá é é Í č é ž ý Í ě ť ě ě ž é úř ž ř ú ý ř žá ý ý ř ú ý ý ůž ý ř á ě á á ř ě é á á ě ř á ř á é á á é ž ň č ý ě ř š ž ř ř é ý á ř é š ě á ú č č ý ě ž é ř á ů á á á ť é ěř ů ť Ť ž č Í úž Ě ě š á é á ě á ř é ř ě ě ž áč ž ě ůž á ž ů á ů é á á á ř é š ě á ž ě š á š é ř áč ý ř ž é ř á ý é ě ž ž ý á ý ů ěř ť ě

Více

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod

NEŠPORY MARIÁNSKÉ. doprovod NEŠPORY MARIÁNSKÉ doprovod 2 800 ÚVODNÍ VERŠ Bo Kněz: po že, spěš mi na po moc! Lid: Slyš na vo še lá ní! Kněz: Sláva Otci i Synu, * i Du sva chu té mu, Lid: jako byla na počátku i nyní i vždycky, * a

Více

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH

NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH NEŠPORY SLAVNOST VŠECH SVATÝCH (revidovaná verze) Kněz: Lid: Bo Slyš Lid (Kněz): - že, po na - še vo ÚVODNÍ VERŠ - spěš mi Sláva Otci i Synu, * (Lid): - lá - ní! i po - moc! na chu té Du- sva - - mu, jako

Více

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU

STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU STA BI LI TA ČTVRT LET NÍCH OD HA DŮ UŽI TÍ HRU BÉ HO DO - MÁ CÍ HO PRO DUK TU Ja kub FIS CHER, Vy so ká ško la eko no mic ká, Pra ha 1. Úvod Hru bý do má cí pro dukt (HDP) je mak ro ag re gá tem vy jad

Více

Ě ř ň

Ě ř ň ď Ě ř ň Á Ě Ě É Á Ř Ě Š č Á Ú č Č Ú Č Č Á Á Ý č Ť Ó Ú Ď ú Ť č Ž Á š Ěč Ó Ť ň ú Ť ž š č Á š č Ť ů č Ý ď Ý Ž č š š Ž ž Ť Ž É É č š Áž š š ž Ó Ž Ý Ž Ž Ó č É Ý Ý Ý č Ť Ó Ď Ý Ý Ď Ě Ď Ž Ý č Ý ů ň č ž Ó ž Ť č

Více

K es anské písn (Dvojka)

K es anské písn (Dvojka) esnské písn (vojk) becední znm písní (řesťnské písně 2) - strn 1 gnus ei 59 en moudrému Bohu 18 poštolská (Prosíme Tě ) 18 esus hrist, you re my life 11 ť požehnán Bůh 7 esus I believe 36 ť srdce mé tebe

Více

K es anské písn (Dvojka)

K es anské písn (Dvojka) esnské písn (vojk) becední znm písní (řesťnské písně 2) - strn 1 gnus ei 122 en moudrému Bohu 34 poštolská (Prosíme Tě ) 32 esus hrist, you re my life 19 ť požehnán Bůh 12 esus I believe 71 ť srdce mé

Více

Kesanské písn. (Dvojka)

Kesanské písn. (Dvojka) esnské písn (vojk) becední znm písní (řesťnské písně 2) - strn 1 gnus ei 122 ubilte, rvite (Tize) 68 poštolská (Prosíme Tě ) 32 dóš 24 ť požehnán Bůh 12 do mě z pout mých 90 ť srdce mé tebe vídá 10 rásný

Více

ř ě ř Í ě ý ě ě ť ů ž Ú ř ž ř ž ť ž š ú ý ř š ů ž ž ř ý ů š ě á ž ž á ý ý ž ř ý ěř ý á á ě á ě ž á ů ěž Ž ě ý Ž áš š ř ý á ř á á ě ž ř ě š ř ě á ž ě ý á ě ý ý ž š ň ě ž á áš ě ě á á š š š á á ář ě ě ž

Více

ůž íč á Ě Éč Í ř á í Ř ř ř šň ý é Í í ó Í ě ě Í Í á í á í ý é ě ž ěží á í ě í é Í í Í š ý á Í š ý é č íří ý ěž ž í Í Í í í í é č á č ě ě á ě č ř Ť ě í

ůž íč á Ě Éč Í ř á í Ř ř ř šň ý é Í í ó Í ě ě Í Í á í á í ý é ě ž ěží á í ě í é Í í Í š ý á Í š ý é č íří ý ěž ž í Í Í í í í é č á č ě ě á ě č ř Ť ě í ůž č á Ě Éč Í ř á Ř ř ř šň ý é Í ó Í Í Í á á ý é ž ží á é Í Í š ý á Í š ý é č ř ý ž ž Í Í é č á č á č ř Ť ř ý ř Í č ž ň á á ř č é ř é Í ř č ř ž ž ý úč Í á á č á š é ř é é č č š ž Í ř ó Í ý ř ž áš á č é

Více

ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář

ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář Ť Ť ó ý Č á ý á č ář ý ý ů á ě ě ě ů á žš řá řá šš á ř ř ž šš řá ůž ý á č Ž á ě žš řá č ý ž ě ě á ý á ř ž ř Í ř á ý á á žš Ťá ř ý á ý žš řá ář ý á ý ý á ář č ý á ř á á á ž ž ů áí ů á ý á ž ř á š ý Ž ř

Více

ž ž ž Ó íž í š í ž í í Ťíš í í č č ž í í í ž Ť í í ž í č č čí í ž ž í Ť č íí š č í í í Ď ž Íí ž í Ť í ž Í š ň í ž í č í ž Í č č í č í ž čí í ň

ž ž ž Ó íž í š í ž í í Ťíš í í č č ž í í í ž Ť í í ž í č č čí í ž ž í Ť č íí š č í í í Ď ž Íí ž í Ť í ž Í š ň í ž í č í ž Í č č í č í ž čí í ň É Ť É ž ž ž Ó íž í š í ž í í Ťíš í í č č ž í í í ž Ť í í ž í č č čí í ž ž í Ť č íí š č í í í Ď ž Íí ž í Ť í ž Í š ň í ž í č í ž Í č č í č í ž čí í ň č ž ť í ž í Í í í í í Ť Říš í ší Č í í í íť í í Ť í

Více

é ě ý ý ř é ř ř é é é ě ř ý é ě ě š ř ů ř ě ě é ý é ý ě Ž ěš ó šř ý ý ý ě é ě é ž é ř ž Ť ě é ř é ě Ž ěš é Žď ěš ž ů é Ž ěš ž é é ě ř ě é ě ěř é ů ý ř

é ě ý ý ř é ř ř é é é ě ř ý é ě ě š ř ů ř ě ě é ý é ý ě Ž ěš ó šř ý ý ý ě é ě é ž é ř ž Ť ě é ř é ě Ž ěš é Žď ěš ž ů é Ž ěš ž é é ě ř ě é ě ěř é ů ý ř ř é ě Ž ěš ě ý ý ý Ž šé Ž ě Č Č ý ě Č Č ú ř é ý Ú ž ěř ý ě ý š ý ř ěř ý ě š Á ý ř ěř ý ě ý ů š ž ý ý ě ý ž ý ý ě ý ý ú ř é ě Ž ěš Ž ěš Ž Ž é ě ý ý ř é ř ř é é é ě ř ý é ě ě š ř ů ř ě ě é ý é ý ě Ž ěš ó

Více

ť Á Á Í í ř ř

ť Á Á Í í ř ř ť Á Á Í ř ř š ď Ú ň ě Ť ž č Ť ž ě ě ě š š ě ť Í ž Ť š Ť žš ž ě č š ě Í ě šť ě ě č č ž Ť š č ě ě ž ž Ť Ťč ě š ž ž š šš Ť š ě ě č ň č ě ě ě ě ž č Ť Í č Í ě Ť ě ě š ž š čž ě š ž š ť ě š Ť ě Ť ě Ó ě Ť Í Ž

Více

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č

ř ě š ý č ů č č ý č ý š č ý ý ž é ž ě š č ř ý ž ž č ě é ý ž ě š ř ů č ř ř ž ř č ř č ě č ě ě ř ž ž ó ň ý é ě ý č š ř ě šš č ř ý úř é č č ř ýš č ř č ě č š č š ž ř Č ě ý ě ř ě é úč č é ú ý ě ý ů ů č š ř ů Č ě ě š č š ě č ý ě š ž č ř č é ř ě é ě úč ě ý ě č é é č ž ž ě š ě ž ý ě ř ě é ů ž ě š ř š ě š ř ě ě č é č ž ř š ě ý č ú ú ě š ž ý ř š ý ř ČČ Č ý č ý

Více