Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa"

Transkript

1 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži, konaného dňa Prítomní: František Matušík, novozvolený starosta obce Jozef Gálik, starosta obce novozvolení poslanci OZ: poslanci OZ: 8 5 Ing. Anna Hoštáková, hlavná kontrolórka obce miestna volebná komisia: organizácie zriadené obcou: pracovníci obecného úradu: 3 média: 1 občania: hostia: Program: I. Slávnostná časť: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Domaniža - Obecného zastupiteľstva a starostu obce Domaniža 4. Zloženie službu novozvoleného starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva 5. Príhovor starostu obce Františka Matušíka II. Pracovná časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Domaniža 6. Schválenie programu ustanovujúceho obecného zastupiteľstva 7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie 8. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Domaniža 9. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva 10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva 11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej predsedu, členov a tajomníka 12. Návrh na určenie platu starostu obce Domaniža 13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcemu starostovi obce Jozefovi Gálikovi 14. Návrh na schválenie odmeny Ing. Anne Hoštákovej - hlavnej kontrolórke obce 15. Diskusia 16. Záver I. Slávnostná časť: K bodu 1. Otvorenie Rokovanie slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva otvoril a viedol Jozef Gálik, starosta obce Domaniža. Starosta obce p. Jozef Gálik privítal prítomných a skonštatoval, že zasadnutie bolo zvolané podľa zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov. V úvode ospravedlnil neúčasť jedného

2 z novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva p. Jozefa Rybárika a zablahoželal novozvolenému starostovi aj poslancom obecného zastupiteľstva. Pozvánka bola zaslaná poslancom obecného zastupiteľstva, novozvolenému starostovi obce a novozvoleným poslancom obecného zastupiteľstva ako aj predsedovi miestnej volebnej komisie a zapisovateľka miestnej volebnej komisie. Pozvánka a prezenčná listina sú pripojené pri origináli zápisnice. K bodu 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Za zapisovateľa slávnostného ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva bola určená p. Janka Galková a za overovateľov zápisnice boli určení Ing. Ľubica Kopecká a Miroslav Kvaššay. K bodu 3. Oznámenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obce Domaniža - Obecného zastupiteľstva a starostu obce Domaniža Správu obecnému zastupiteľstvu osobne predložila z dôvodu neprítomnosti predsedu miestnej volebnej komisie, zapisovateľka miestnej volebnej komisie Ing. Jarmila Kušnierová. Správa bola ústne predložená všetkým členom obecného zastupiteľstva. V závere správy informovala, že zvolenému starostovi obce ako i poslancom obecného zastupiteľstva budú pred zložením sľubu odovzdané osvedčenia o zvolení. Materiál (správa) je pripojený pri origináli zápisnice. K bodu 4. Zloženie sľubu novozvoleného starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva Starosta obce Jozef Gálik požiadal novozvoleného starostu obce Františka Matušíka o zloženie sľubu starostu obce. Novozvolený starosta bol upozornený na skutočnosť, že zloženie sľubu s výhradou alebo odmietnutie sľubu znamená zánik mandátu. František Matušík prečítal sľub starostu a potvrdil ho svojím podpisom. Po zložení sľubu a prevzatí insígnií, novozvolený starosta obce František Matušík vyzval k zloženiu sľubu novozvolených poslancov obecného zastupiteľstva a informoval ich o postupe, ako budú skladať sľub. Poslanci boli upozornení, že zloženie sľubu s výhradou alebo odmietnutie sľubu znamená zánik mandátu. Vzápätí starosta obce prečítal sľub poslancov a ôsmi poslanci obecného zastupiteľstva: Ing. Marián Augustín, Jozef Galko, Ing. Ľubica Kopecká, Miroslav Kvaššay, Ladislav Mišúr, Ing. Július Pohanka, Ing. František Špánik, Mgr. Ivana Špániková zložili sľub do rúk novozvoleného starostu obce a potvrdili ho svojím podpisom pod text sľubu. Poslanec obecného zastupiteľstva p. Jozef Rybárik z dôvodu ospravedlnenej neúčasti nemohol zložiť sľub. Sľub zloží na najbližšom zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. Predsedníctva a vedenia rokovania zastupiteľstva sa následne ujal novozvolený starosta p. František Matušík. K bodu 5. Príhovor starostu obce Františka Matušíka František Matušík, starosta obce v úvode svojho príhovoru zablahoželal novozvoleným poslancom a poprial im veľa síl, odhodlania a úspechov pri napĺňaní ich poslania a mandátov. Taktiež poďakoval, teraz už bývalému, starostovi obce Jozefovi Gálikovi, ako aj odchádzajúcim poslancom obecného zastupiteľstva za všetko dobré, čo pre obec vykonali a čo prispelo k jej rozvoju a k zlepšeniu života jej obyvateľov. Z príhovoru: Mandát a dôveru, ktorú som dostal vo voľbách si veľmi vážim. Je pre mňa zaväzujúca i motivujúca zároveň. Moje desatoro, ako som nazval svoj volebný program, sú reálne ciele a verím, že s vašou podporou a pomocou sa ich podarí naplniť. Som pripravený urobiť všetko preto, aby Domaniža bola obec, ktorá napreduje a neustále sa rozvíja po všetkých

3 stránkach. Aby Domaniža bola modernou obcou, ktorá dokáže využívať svoj potenciál a možnosti. Je otvorená, transparentná, schopná komunikovať a reagovať na potreby obyvateľov. Považujem za dôležité, aby Domaniža bola schopná realizovať sociálny program orientovaný na tie skupiny obyvateľov, ktoré pomoc a podporu potrebujú, či už sú to deti, mladí ľudia, mladé rodiny alebo seniori. Chcem, aby Domaniža rozvíjala svoje tradície, poskytovala duchovné, kultúrne, športové zázemie a priestor pre sebarealizáciu, nám všetkým. Je to vízia, ktorej naplnenie je podmienené spoluprácou tak samosprávnych orgánov, ako i obyvateľov Domaniže. Verím, že bez ohľadu na politickú orientáciu, alebo odlišné názory na riešenie problémov a problematiky v obci, dokážeme v konečnom dôsledku nájsť vzájomný konsenzus a spolupracovať. Verím, že spoločne urobíme všetko preto, aby Domaniža ponúkala svojim obyvateľom všetkých generácií, i tých budúcich, kvalitné, atraktívne a dobré podmienky na život. V závere svojho príhovoru poďakoval prítomným za pozornosť a v súlade s programom rokovania vyhlásil 30 min. prestávku pred začatím pracovnej časti ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva. K bodu 6. Schválenie programu obecného zastupiteľstva Starosta obce otvoril pracovnú časť ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Domaniži. Na základe prezentácie bolo zistených 8 prítomných poslancov, obecné zastupiteľstvo bolo teda uznášania schopné. Predložený program zasadnutia obecného zastupiteľstva bol schválený. (Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 0) K bodu 7. Voľba mandátovej komisie, návrhovej komisie a volebnej komisie Starosta obce František Matušík predložil návrh na zloženie mandátovej, návrhovej a volebnej komisie. Všetky návrhy boli schválené bez doplňujúcich, resp. pozmeňujúcich návrhov. Do mandátovej komisie boli zvolení: predseda Mgr. Ivana Špániková, členovia Ing. Július Pohanka a Ing. František Špánik (Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 0) Do návrhovej komisie boli zvolení: Jozef Galko, Ing. Ľubica Kopecká (Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 0) Do volebnej komisie boli zvolení: predseda Ladislav Mišúr, členovia Ing. Marián Augustín, Miroslav Kvaššay (Hlasovanie: za 7 proti 0 zdržal sa 1) K bodu 8. Správa mandátovej komisie o overení platnosti voľby starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva v obci Domaniža Správu obecnému zastupiteľstvo predložila Mgr. Ivana Špániková, predsedkyňa mandátovej komisie. Správa bola ústne predložená všetkých členom obecného zastupiteľstva. Materiál je pripojený pri origináli zápisnice. V závere správy predsedkyňa mandátovej komisie skonštatovala, že na dnešnom zasadnutí je prítomných 8 novozvolených poslancov a novozvolený starosta obce, ktorí zložili zákonom predpísaný sľub a tým sa ujali výkonu svojej funkcie a mandátu. Mandátová komisia skonštatovala, že obecné zastupiteľstvo je spôsobilé rokovať a uznášať sa v súlade s 12 ods. 7 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k tomuto bodu.

4 Predsedajúci František Matušík prečítal návrh na uznesenie, ktorý zahŕňal priebeh slávnostnej časti obecného zastupiteľstva spolu s prerokúvaným bodom. Znenie navrhovaného uznesenia bolo nasledovné: Uznesenie č. 1/2015 AJ Berie na vedomie 1. Výsledky volieb do orgánov samosprávy obce Domaniža - voľba starostu obce a voľba poslancov obecného zastupiteľstva 2. Vystúpenie novozvoleného starostu Františka Matušíka 3. Správu Mandátovej komisie Obecného zastupiteľstva v Domaniži o overení mandátu starostu obce a poslancov obecného zastupiteľstva B/ Konštatuje, že 1. Novozvolený starosta obce František Matušík zložil zákonom predpísaný sľub starostu obce 2. Zvolení poslanci obecného zastupiteľstva zložili zákonom predpísaný sľub poslanca obecného zastupiteľstva: Ing. Marián Augustín Jozef Galko Ing. Ľubica Kopecká Miroslav Kvaššay Ladislav Mišúr Ing. Július Pohanka Ing. František Špánik Mgr. Ivana Špániková 3. Novozvolený poslanec Obecného zastupiteľstva v Domaniži Jozef Rybárik, z dôvodu ospravedlnenej neúčasti na dnešnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva nezložil zákonom predpísaný sľub, ktorý zloží v súlade s 25 ods. 1 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na prvom zasadnutí zastupiteľstva, ktorého sa zúčastní. C/Schvaľuje a) Program ustanovujúceho obecného zastupiteľstva D/ Volí 1. Mandátovú komisiu v zložení: predseda Mgr. Ivana Špániková, členovia Ing. Július Pohanka a Ing. František Špánik. 2. Návrhovú komisiu v zložení: Jozef Galko, Ing. Ľubica Kopecká 3. Volebnú komisiu v zložení: predseda Ladislav Mišúr, členovia Ing. Marián Augustín, Miroslav Kvaššay Uznesenie č. 1/2015 k bodom 3., 4., 5., 8. programu rokovania bolo schválené. Výsledok hlasovania Za: 8 Proti :0 Zdržal/o sa:0

5 K bodu 9. Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva Návrh na poverenie poslanca obecného zastupiteľstva, ktorý bude oprávnený zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, predložil František Matušík, starosta obce. Navrhnutým poslancom je pán Jozef Galko. Návrh bol v písomnej forme predložený aj členom obecného zastupiteľstva. Dotknutý materiál je pripojený pri origináli zápisnice. Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky ani pozmeňujúce návrhy k tomuto bodu. A/ Poveruje K tomuto bodu bolo schválené uznesenie č. 2/2015. Uznesenie č. 2/ Poslanca Jozefa Galka zvolávaním a vedením zasadnutí obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Výsledok hlasovania Za:6 Proti :0 Zdržal/o sa:2 K bodu 10. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva predložil František Matušík, starosta obce. Pri predkladaní návrhu okrem iného uviedol, že v súlade s 15 zákona o obecnom zriadení môže obec zriaďovať komisie ako svoje stále alebo dočasné poradné, iniciatívne a kontrolné orgány. V platnom Štatúte obce, v 20, sú ustanovené štyri komisie: výstavby, verejného poriadku, sociálna a komisia školstva, kultúry a športu. S cieľom podchytiť všetky oblasti pôsobenia samosprávy, ako aj zefektívniť a zracionalizovať prácu týchto poradných orgánov sú v návrhu uvedené tri stále komisie, namiesto pôvodných štyroch, a to: a) Komisia pre financovanie a hospodárenie b) Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu c) Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a sociálne veci Personálne obsadenie, ako aj počty členov jednotlivých komisií budú predmetom ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Pozornosť poslancov upriamil na skutočnosť, že zriadenie uvedených komisií obecného zastupiteľstva je podmienené schválením zmeny 20 Štatútu obce Domaniža. Celá navrhovaná zmena 20 Štatútu obce, ako aj jeho pôvodné znenie, sú obsiahnuté v materiáli, ktorý dostali k dispozícii. V návrhu oproti platnému štatútu sa nenachádzajú konkrétne názvy ani počty stálych komisií, aby zastupiteľstvo nemuselo zakaždým meniť štatút obce, keď bude chcieť zmeniť, alebo doplniť svoje poradné orgány. Jediná komisia, ktorá je tam ustanovená, je komisia na ochranu verejného záujmu, ktorej zriadenie vyplýva zo zákona č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov. Návrh bol v písomnej forme predložený aj členom obecného zastupiteľstva. Dotknutý materiál je pripojený pri origináli zápisnice. Pred hlasovaním upozornil starosta obce prítomných poslancov, že na schválenie zmeny štatútu je potrebná 3/5 väčšina.

6 Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k tomuto bodu. O jednotlivých častiach uznesenia hlasovalo zastupiteľstvo osobitne. Najskôr hlasovaním vyjadrovali vôľu zmeniť Štatút obce a následne sa hlasovalo o zriadení komisii. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 3/2015 (3/5 väčšinou všetkých poslancov). Uznesenie č. 3/2015 AJ Schvaľuje 1. Zmenu Štatútu obce Domaniža v 20 súčinnosťou odo dňa jej schválenia v zmysle predloženého návrhu. Výsledok hlasovania Za: 8 Proti :0 Zdržal/o sa:0 B/ Zriaďuje v súlade s 15 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s 20 Štatútu obce Domaniža na volebné obdobie tieto stále komisie: d) Komisia pre financovanie a hospodárenie e) Komisia pre životné prostredie, výstavbu a dopravu f) Komisia pre vzdelávanie, kultúru, šport a sociálne veci Výsledok hlasovania Za: 8 Proti :0 Zdržal/o sa:0 K bodu 11. Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu a voľba jej predsedu, členov a tajomníka Návrh na zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu ako aj personálne návrhy na voľbu jej predsedu, členov a tajomníka predložil František Matušík, starosta obce. Pri predkladaní návrhu starosta o. i. uviedol, že komisia na ochranu verejného záujmu je komisia, ktorej zriadenie vyplýva z ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v súlade s 20 Štatútu obce Domaniža. Členom komisie môžu byť len poslanci obecného zastupiteľstva. Zákon zároveň určuje aj zloženie z pohľadu zastúpenia politických strán a hnutí, resp. zastúpenia nezávislých poslancov v obecnom zastupiteľstve a minimálny počet členov komisie, ktorý je zo zákona určený na troch členov. Pred voľbou predsedu, členov a tajomníka dal starosta obce hlasovať o spôsobe voľby členov. Obecné zastupiteľstvo rozhodlo, že voľba prebehne formou verejného hlasovania (Hlasovanie: za 8 proti 0 zdržal sa 0). Návrh bol v písomnej forme predložený aj členom obecného zastupiteľstva. Dotknutý materiál je pripojený pri origináli zápisnice. Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k tomuto bodu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 4/2015.

7 Uznesenie č. 4/2015 AJ Zriaďuje a) v súlade s ústavným zákonom NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov v znení neskorších predpisov a v súlade s 20 Štatútu obce Domaniža komisiu na ochranu verejného záujmu B / Súhlasí s verejnou voľbou predsedu, členov a tajomníka komisie na ochranu verejného záujmu C/Volí 1. Predsedu komisie na ochranu verejného záujmu: Ing. Ľubica Kopecká 2. Členov komisie na ochranu verejného záujmu: Jozef Galko, Ing. František Špánik 3. Tajomníčku komisie na ochranu verejného záujmu: Janka Galková Výsledok hlasovania Za: 6 Proti :0 Zdržal/o sa:2 K bodu 12. Návrh na určenie platu starostu obce Domaniža Predkladá: Janka Galková, mzdová účtovníčka Návrh na určenie platu starostu obce Domaniža predložila Janka Galková, mzdová účtovníčka Obecný úrad v Domaniži. Ešte pred predložením návrhu pán starosta uviedol, že plní svoj predvolebný sľub a návrh na určenie platu je na úrovni minimálneho platu, ktorý mu ako starostovi prislúcha zo zákona. Obsahuje základný zákonom stanovený plat vypočítaný z priemernej mesačnej mzdy v národnom hospodárstve za r a násobku podľa zákona, ktorý zodpovedá obci s našim počtom obyvateľov, teda bez akéhokoľvek navýšenia. Návrh bol v písomnej forme predložený aj členom obecného zastupiteľstva. Dotknutý materiál je pripojený pri origináli zápisnice. Obecné zastupiteľstvo nemalo pripomienky k tomuto bodu. K tomuto bodu bolo prijaté uznesenie č. 13/2014. Uznesenie č. 5/2015 A/ Konštatuje, že s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu patrí starostovi obce Domaniža Františkovi Matušíkovi mesačný plat v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov B/ Určuje a) v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou odo dňa zloženia predpísaného sľubu, t. j. od mesačný plat starostu obce Domaniža, Františka Matušíka, vo výške 1 632,00 EUR. Výsledok hlasovania Za: 8 Proti: 0 Zdržal/o sa: 0

8 K bodu 13. Návrh na preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúcemu starostovi obce Jozefovi Gálikovi Predkladá: Janka Galková, mzdová účtovníčka Pred predložením samotného návrhu František Matušík, starosta obce uviedol, že zaradenie tohto bodu na rokovanie zastupiteľstva inicioval odchádzajúci starosta p. Jozef Gálik. V decembri, pred prvým plánovaným ustanovujúcim zasadnutím zastupiteľstva, oslovil písomne p. Jozefa Gálika vo veci špecifikácie počtu dní nevyčerpanej dovolenky, včítane finančného vyjadrenia. Taktiež chcel vedieť, či je v rozpočte vytvorená na tento účel rezerva a taktiež, či je v rozpočte uvažované s 3-mesačným odstupným, ktoré mu má byť vyplatené v súvislosti s ukončením funkčného obdobia. Z odpovede vyplynulo, že rozpočet s čiastkou na odstupné neuvažuje a že finančná rezerva na preplatenie jeho dovolenky existuje, z dôvodu PN zamestnankyne. ová korešpondencia je priložená k zápisu. V návrhu p. Janka Galková, mzdová účtovníčka o. i. uviedla, že k je stav nevyčerpanej dovolenky 15 dní, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1 415, - EUR. Zákon 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v 2 ods. 2 hovorí, že Náhradu platu za nevyčerpanú dovolenku možno starostovi poskytnúť, len ak nemohol vyčerpať dovolenku ani do konca budúceho kalendárneho roku a ak o tom rozhodlo obecné zastupiteľstvo. To znamená, že musia byť splnené všetky tri podmienky: nárok na dovolenku musí vzniknúť, nemohol ju vyčerpať a rozhodlo o tom zastupiteľstvo. V rámci rozpravy k tomuto bodu sa poslanci zaujímali o výšku odstupného pre odchádzajúceho starostu. Podľa vyjadrenia p. Galkovej ide o cca 6 218,03 EUR. Pán Galko uviedol, že je škoda, že p. starosta Gálik nezostal na zasadnutí, aby mohol poslancom povedať dôvody, prečo si nedočerpal dovolenku, či otázky ohľadom rozpočtovania výdavkov súvisiacich s preplatením dovolenky a odstupného. Po skončení rozpravy predložil pán starosta František Matušík k tomuto bodu návrh na uznesenie. Uznesenie č. 6/2015 AJ Konštatuje, že odchádzajúci starosta Jozef Gálik má k nevyčerpaných 15 dní dovolenky za rok 2014, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje sumu 1 415,- EUR. B/ Neschvaľuje žiadosť Jozefa Gálika, bývalého starostu obce, o preplatenie nevyčerpanej dovolenky za rok 2014 v počte 15 dní v zmysle predloženého návrhu. Uznesenie nebolo schválené. Výsledok hlasovania Za:2 Proti: 3 Zdržal/o sa:3 K bodu 14. Návrh na schválenie odmeny Ing. Anne Hoštákovej - hlavnej kontrolórke obce Predkladá: Janka Galková, mzdová účtovníčka Posledným bodom pred Diskusiou bol návrh na schválenie odmeny Ing. Anne Hoštákovej - hlavnej kontrolórke. Pred uvedením samotného návrhu starosta František Matušík uviedol, že o zaradenie tohto bodu do rokovania zastupiteľstva požiadal odchádzajúci starosta

9 p. Jozef Gálik. O slovo požiadala Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obce a požiadala prítomných, aby tento bod neprerokovávali a návrh bol stiahnutý. Poslanci jej požiadavku rešpektovali. K tomuto bodu schválili uznesenie č. 7/2015. Uznesenie č. 7/2015 A/ Berie na vedomie návrh na schválenie odmeny Ing. Anne Hoštákovej - hlavnej kontrolórke obce B/ Konštatuje, že Ing. Anna Hoštáková, hlavný kontrolór obce, požiadala obecné zastupiteľstvo, aby o predloženom návrhu na schválenie odmeny Ing. Anne Hoštákovej - hlavnej kontrolórke obce nerokovalo a návrh bol z rokovania stiahnutý. Výsledok hlasovania Za: 6 Proti :0 Zdržal/o sa:2 K bodu 15. Diskusia V rámci diskusie sa poslanci zaoberali najmä touto problematikou: a) odstupné a jeho preplatenie z rozpočtu obce b) zástupca starostu Starosta uviedol, že mieni dodržať svoj sľub, ktorý dal v kampani, a chce svojím zástupcom poveriť poslanca s najvyšším počtom získaných hlasov vo voľbách (tým je p. Ladislav Mišúr). Informáciu im podá na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. c) termíny zasadnutí obecného zastupiteľstva a spôsob distribúcie materiálov na prerokovanie Poslanci diskutovali o spôsobe distribúcie materiálov a vhodných termínoch konania zastupiteľstiev. K tejto problematike starosta uviedol, že najbližšie zasadnutie bude pravdepodobne ešte teraz v januári. Najskôr si však potrebuje prebrať agendu a urobiť potrebné analýzy a prehľady stavu rozpracovania jednotlivých úloh a problémov, ktoré sú aktuálne a akútne na obci. K samotným materiálom a ich distribúcii poslancom uviedol, že chce, aby poslanci dostali materiál k programu zastupiteľstva ešte pred jeho zasadnutím, aby si ho mohli naštudovať a nie, ako tomu bolo zvykom doteraz, až na zasadnutí zastupiteľstva. Forma bude elektronická aj papierová. Je na poslancoch, aby sa rozhodli, čo im bude vyhovovať. d) odmeňovanie poslancov a členov komisií Pán Galko otvoril otázku odmeňovanie poslancov a členov komisií. Podľa vyjadrenia starostu obce, prerokovanie zásad odmeňovania bude predmetom nasledujúceho zasadnutia zastupiteľstva. Je potrebné najskôr analyzovať rozpočtové možnosti. e) personálne obsadenie stálych komisií obecného zastupiteľstva Starosta požiadal poslancov obecného zastupiteľstva, aby porozmýšľali nad personálnymi návrhmi členov jednotlivých komisií obecného zastupiteľstva a doručili mu svoje odporúčania na členov z radov obyvateľov obce. K bodu 15. Záver Pred samotným ukončením rokovania zastupiteľstva zástupca návrhovej komisie Ing. Ľubica Kopecká prečítala prítomným poslancom všetky uznesenia, ktoré boli zastupiteľstvom schválené. Vzápätí pán starosta František Matušík poďakoval prítomným za účasť a konštruktívne rokovanie a zasadnutie ukončil.

10 V Domaniži Overovatelia: Ing. Kopecká Ľubica Kvaššay Miroslav

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa o hod v Kultúrnom dome Nemčiňany

Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa o hod v Kultúrnom dome Nemčiňany Zápisnica z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 03.12.2018 o 17.00 hod v Kultúrnom dome Nemčiňany K bodu 1. Otvorenie Rokovanie 1. ustanovujúceho zasadnutia

Více

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch

Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v MKS v Turanoch Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 02.12.2014 v MKS v Turanoch Prítomní : starosta obce - Ing. Miroslav Blahušiak poslanci OZ : Ing. Ivan Jesenský, Alena

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v zasadačke obecného úradu

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa v zasadačke obecného úradu Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 06.12.2018 v zasadačke obecného úradu Prítomní: podľa prezenčnej listiny Neprítomní: - Overovatelia zápisnice: Marek Bakajsa,

Více

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie

K bodu 2/ Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice a návrhovej komisie Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia OZ dňa 05.12.2018 o 18.00 hod. v Kultúrnom dome Pernek Program : 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa, overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov voľby

Více

Hrabkov č. 81, Hrabkov

Hrabkov č. 81, Hrabkov O B E C H R A B K O V Hrabkov č. 81, 082 33 Hrabkov ZÁPISNICA z prvého ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 01.12.2018 o 16:30 hod v zasadačke Obecného úradu v Hrabkove

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Lúčkach, konaného dňa 02.01.2015 - Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

K bodu 1,2: Otvorenie, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

K bodu 1,2: Otvorenie, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice K bodu 1,2: Otvorenie, Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice Uznesenie č. 1/2018 Obecné zastupiteľstvo Obce Dubovica berie na vedomie zapisovateľa p. Danielu Sedlákovu a overovateľov zápisnice

Více

1) Otvorenie zasadnutia

1) Otvorenie zasadnutia Zápisnica č. 12 z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Opoji, konaného dňa 10. decembra 2018 o 18,00 h v sále kultúrneho domu ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa

Uznesenie č. 01/ U/14 zo dňa U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutia OZ v Žiranoch dňa 05.12.2014 1. Otvorenie zasadnutia obecného zastupiteľstva 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice 3. Oznámenie výsledkov volieb

Více

Z Á P I S N I C A. z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa o 18, 00 hod. v sále kultúrneho domu

Z Á P I S N I C A. z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa o 18, 00 hod. v sále kultúrneho domu Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Porube, konaného dňa 04. 12. 2018 o 18, 00 hod. v sále kultúrneho domu Prítomní: podľa prezenčnej listiny Pod. č. 527/2018-1450 Zasadnutie

Více

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce.

Dňa 10. decembra 2014 sa konalo prvé zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke volebného obdobia v kancelárii starostu obce. 1 Z Á P I S N I C A z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke na volebné obdobie 2014-2018, ktoré sa konalo dňa 10. 12. 2014 v kancelárii starostu obce Prítomní : Novozvolení poslanci :

Více

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a

Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu výsledkov voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva a Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi, ktoré sa konalo dňa 11.12.2014 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti obecného úradu v Nededzi. Obecné zastupiteľstvo: 3. K oboznámeniu

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.decembra 2018

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.decembra 2018 Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva, konaného dňa 04.decembra 2018 Prítomní: Starosta obce: Ing. Martin Mach Členovia OZ : Peter Hošek Bc. Jana Jandová Lenka Kožiaková

Více

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Zápisnica z Ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 6.12.2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach Prítomní: 8 novozvolených

Více

SĽUB STAROSTU OBCE. V Lastomíre, Ľubomír Šipoš

SĽUB STAROSTU OBCE. V Lastomíre, Ľubomír Šipoš SĽUB STAROSTU OBCE Sľubujem na svoju česť a svedomie, že budem riadne plniť svoje povinnosti, ochraňovať záujmy obce a Slovenskej republiky. Ústavu Slovenskej republiky, ústavné zákony, zákony a ostatné

Více

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva

I. Základné úlohy ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva Metodický návod Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. SVS-OKMVS2-2010/025897 zo 16. novembra 2010 pre obce na zabezpečenie ustanovujúcich zasadnutí obecných zastupiteľstiev Ministerstvo vnútra Slovenskej

Více

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Dolnej Marikovej konaného dňa 12.12.2014 v budove obecného úradu v kancelárii starostu obce. Prítomní: viď prezenčná listina 1. Ustanovujúce

Více

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava

OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, Lietava OBEC PODHORIE, PODHORIE č.50, 013 18 Lietava Číslo: 155/Cho/2014 Z á p i s n i c a Z mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Podhorie konaného dňa 19.2.2014 o 17.00 hod. v zasadačke obecného

Více

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová

2. Overovateľov zápisnice v zložení: JUDr. Danica Džačková Bc. Bohuš Jenčík. 3. Za zapisovateľku bola určená Ing. Eva Nagyová U z n e s e n i e č. 1/2015 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lastomír konaného dňa 11.02.2015 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č.

OBEC VLACHY, Obecný úrad Vlachy Tel.: 044/ , IČO , DIČ Zápisnica č. OBEC VLACHY, Obecný úrad 032 13 Vlachy Tel.: 044/55 93 121, obecvlachy@citycom.sk IČO 315 877, DIČ 2020598497 -- Zápisnica č.18/2010/06r z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Vlachy,

Více

Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa podľa priloženej prezenčnej listiny

Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa podľa priloženej prezenčnej listiny Prítomní: Zápisnica č. 1 z 1. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Omšenie konaného dňa 21. 12. 2010 podľa priloženej prezenčnej listiny Zasadnutie otvoril a viedol doterajší starosta Jozef Marček,

Více

Uznesenia. Uznesenie č /2014

Uznesenia. Uznesenie č /2014 Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Liptovské Kľačany, zo dňa 11.12.2014 Uznesenie č....16.../2014 a) b e r i e n a v e d o m i e 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného

Více

Z á p i s n i c a. z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa , v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove.

Z á p i s n i c a. z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa , v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove. Z á p i s n i c a z 1. zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Vlachove, konaného dňa 27. 12. 2010, v zasadačke Obecného úradu vo Vlachove. Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program : 1. Otvorenie zasadnutia

Více

Zápisnica. Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove. Dňa

Zápisnica. Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove. Dňa Zápisnica Napísaná na 1. Ustanovujúcom zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Mojzesove Dňa 27. 12. 2010 Prítomní: boli podpísaní na prezenčných listinách, ktoré tvoria súčasť tejto zápisnice Rokovanie 1.

Více

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017

Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Zápisnica zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Bajka konajúceho sa dňa 19. júna 2017 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

Více

ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, konaného dňa

ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, konaného dňa ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podhoranoch, konaného dňa 01.12.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program zasadnutia: 1 - Úvodné náležitosti 1.1 - Určenie zapisovateľa

Více

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH. Z II. ZASADNUTIA zo dňa OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŠARIŠSKÝCH MICHAĽANOCH Z II. ZASADNUTIA zo dňa 18.02.2011 Uznesenie číslo II 1/2011 Program II. zasadnutia obecného zastupiteľstva

Více

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa o 18:30 hod

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa o 18:30 hod Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Slanskom Novom Meste konaného dňa 08.11.2018 o 18:30 hod Prítomný:, Prítomní poslanci: Jozef Drotár, Róbert Fedor, Mgr.Rastislav Štefan, Peter Sarvaš,,

Více

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 17.decembra 2014

Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 17.decembra 2014 Zápisnica z II. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 17.decembra 2014 Prítomní: Vasiľ Dinič, starosta obce Poslanci : Miroslav Fedoráš, Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Michal

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV, konaného dňa : o 18.hod., v kultúrnom dome v Brehove.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV, konaného dňa : o 18.hod., v kultúrnom dome v Brehove. Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce BREHOV, konaného dňa : 30.11.2018 o 18.hod., v kultúrnom dome v Brehove. Prítomní : Marek Balog, starosta obce, Poslanci OZ : Václav Horňák,

Více

U Z N E S E N I E. Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 1/2018 zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Klokočove

U Z N E S E N I E. Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 1/2018 zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Klokočove Obecného zastupiteľstva obce Klokočov č. 1/2018 A. b e r i e n a v e d o m i e 1. výsledky voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva 2. vystúpenie novozvoleného starostu B. k o n š t a t u j e,

Více

Z á p i s n i c a. z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice

Z á p i s n i c a. z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice Z á p i s n i c a z prvého zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dechticiach konaného 22.12.2010 v obradnej miestnosti obecného úradu Dechtice Počet poslancov: 9 Starosta obce: Karol Zachar Počet prítomných

Více

Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice. Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č.

Prezenčná listina tvorí neoddelite nú súčasť tejto zápisnice. Neoddelite nou súčasťou tejto zápisnice je elektronická nahrávka DVD nosiča č. O B E C MA L Ý S L A V K O V Malý SlavkovĽ 28. 11. 2018 Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadania obecného zastupiteľstva v Malom Slavkove konaného dňa 27. 11. 2018 o 16.30 hod. v zasadačke Obecného

Více

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Zápisnica Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Zápisnica z 1. ustanovujúceho, riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, 21.12.2010 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach ktoré sa konalo dňa Prítomní:

Více

Obecné zastupiteľstvo Farná

Obecné zastupiteľstvo Farná Obecné zastupiteľstvo Farná Číslo: OZ 12/2015 Z á p i s n i c a 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 10. decembra 2015 Z á p i s n i c a 12. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 10. decembra

Více

Z Á P I S N I C A. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o hod.

Z Á P I S N I C A. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o hod. Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva, konaného dňa 12. decembra 2014 o 17.00 hod. Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľky a overovateľov zápisnice 3. Schválenie

Více

Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa

Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa Uznesenie z prvého ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kolárove dňa 08.12.2014 č. 1/2014 k výsledkom voľby primátora mesta a volieb do Mestského zastupiteľstva v Kolárove 1.výsledky voľby

Více

Z Á P I S N I C A z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní konaného dňa (príloha CD)

Z Á P I S N I C A z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní konaného dňa (príloha CD) Z Á P I S N I C A z I. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnom Srní konaného dňa 05.12.2018 (príloha CD) Prítomní: pp. Róbert Hejbal, PhDr. Jana Chovancová, Mgr. Peter Kováč, Miroslav

Více

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina konaného dňa

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina konaného dňa Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Dolná Tižina konaného dňa 13.12.2017 Prítomní: Ing. Ľubica Ďuricová, starostka obce Poslanci : Ing. Adriana Bačinská Vladimír Bačinský Ing. Ján Bučkuliak

Více

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa

Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa Uznesenia z ustanovujúceho zasadnutia o becného zastupiteľstva obce Dulovce zo dňa 12. 12. 2014 Obecné zastupiteľstvo na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia

Více

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO STARÁ ĽUBOVŇA Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Starej Ľubovni zo dňa 10.12.2018 č. I/2018 Otvorenie: Ukončenie: 15.30 h 17.30 h Prítomní poslanci

Více

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a

Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Ú r a d N i t r i a n s k e h o s a m o s p r á v n e h o k r a j a Nitra Číslo materiálu: 92 Zastupiteľstvu Nitrianskeho samosprávneho kraja K bodu: Návrh na schválenie Zásad odmeňovania poslancov Zastupiteľstva

Více

OBEC RAŽŇANY OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, Ražňany

OBEC RAŽŇANY OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, Ražňany OBEC RAŽŇANY OBECNÝ ÚRAD RAŽŇANY, 082 61 Ražňany ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Ražňany spísaná v Ražňanoch, dňa 23.11.2018 od 17.30 do 23.00 hod. Prítomní: - poslanci:

Více

1. Úvodné náležitosti.

1. Úvodné náležitosti. Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Komjatice konaného dňa 06. decembra 2018 o 18:00 hodine v Kultúrnom dome v Komjaticiach. 1. Úvodné náležitosti. Ustanovujúce

Více

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa Ocú Boleráz

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa Ocú Boleráz ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 03.04. 2012 Ocú Boleráz Počet poslancov obecného zastupiteľstva: 9 Počet prítomných poslancov: 8 Ospravedlnená: Mgr. Belicová,

Více

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE

ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2014 - ustanovujúce K bodu programu ZÁSADY ODMEŇOVANIA POSLANCOV MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA V ŽILINE Materiál

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín , 020 72 Mojtín 242, IČO 00 137 543 Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva obce Mojtín, ďalších volených orgánov obce Mojtín a zástupcu starostu obce Mojtín Na rokovanie Obecného zastupiteľstva

Více

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA

VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline K bodu programu Číslo materiálu: /2018 VOĽBA HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ŽILINA Materiál obsahuje: 1. Návrh na uznesenie 2.

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014.

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014. z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Markušovciach, ktoré sa uskutočnilo 15. decembra 2014. 1. Otvorenie Ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Markušovciach otvoril a viedol

Více

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír

OBEC ALEKŠINCE. V Alekšinciach, dňa 23. apríla Vypracoval: Ing. Anton Kušnír OBEC ALEKŠINCE Zásady odmeňovania poslancov obecného zastupiteľstva, predsedov komisií a členov komisií obecného zastupiteľstva neposlancov v Alekšinciach V Alekšinciach, dňa 23. apríla 2013. Vypracoval:

Více

UZNESENIE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO. č /2015. zo dňa

UZNESENIE OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO. č /2015. zo dňa UZNESENIE č.106-107 /2015 OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO zo dňa 18.12.2015 UZNESENIE č. 106-107 /2015 z 11. zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Dlhé Klčovo zo dňa 11.12.2015 Obecné zastupiteľstvo na svojom

Více

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote

Obecný úrad Bobot. Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote Zápisnica z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bobote 24.9.2010 Obsah 1. Obsah...1 2. Otvorenie...2 3. Prerokovanie a schválenie Rokovacieho poriadku...3 4. Schválenie finančného príspevku

Více

Zápisnica zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 16. decembra 2015

Zápisnica zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 16. decembra 2015 Zápisnica zo VIII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce NOVÁ SEDLICA, konaného dňa 16. decembra 2015 Prítomní: Vasiľ Dinič, starosta obce Poslanci : Vladimír Kostovaľ, Pavol Šebák, Miroslav Fedoráš,

Více

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej

Zásady odmeňovania poslancov Obecného zastupiteľstva v Svinnej Obecné zastupiteľstvo obce Svinná na základe 11 ods.4 písm. k ) ) v spojení s 25 ods. 9 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre katastrálne územie obce Svinná

Více

Obecný úrad B R E S T O V A N Y. Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa

Obecný úrad B R E S T O V A N Y. Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa Obecný úrad B R E S T O V A N Y Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Brestovanoch, konaného dňa 15. 12. 2014 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Neprítomní : Hostia :

Více

ZÁPISNICA. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Šaca konaného dňa 29. novembra 2018

ZÁPISNICA. z 1. ustanovujúceho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Košice Šaca konaného dňa 29. novembra 2018 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ŠACA ZÁPISNICA mestskej časti Košice Šaca V zmysle zákona číslo 369/1990 Zb. Slovenskej národnej rady o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov a Rokovacieho poriadku Miestneho zastupiteľstva

Více

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa

Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa Zápisnica z rokovania Obecného zastupiteľstva v Likavke dňa 17. 12. 2010 Starosta obce Vladimír Roško Ing. Marián Javorka Hlavný kontrolór obce Likavka JUDr. Vladimír Klukoš Prednosta OcÚ Likavka Ing.

Více

OBEC JAKUBOVA VOĽA Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, Pečovská Nová Ves

OBEC JAKUBOVA VOĽA Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, Pečovská Nová Ves J OBEC JAKUBOVA VOĽA Obecný úrad, Jakubova Voľa 67, 082 56 Pečovská Nová Ves Z Á P I S N I C A zo 6. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jakubovej Voli v roku 2018, ktoré sa uskutočnilo dňa 6. augusta

Více

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce

1. Informácia o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy obce U Z N E S E N I A z ustanovujúceho zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Malý Slavkov, zo dňa 14. 12. 2014 o 14.00 hod. Obecné zastupiteľstva na svojom ustanovujúcom zasadnutí prerokovalo: 1. Informácie

Více

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa 20.12.2010 Vydané dňa 24. 12. 2010 Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Chtelnici zo dňa 20.12.2010 Zápisnica z ustanovujúceho

Více

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014

Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014 Zápisnica z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Horný Pial, konaného dňa 28. novembra 2014 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie)

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 04. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 05.05.2015 Voľba miestneho kontrolóra

Více

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-STARÉ MESTO P R A V I D L Á odmeňovania poslancov Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Staré Mesto a členov komisií Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava

Více

5. Vystúpenie novozvoleného starostu

5. Vystúpenie novozvoleného starostu ZÁPISNICA z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Nededzi konaného dňa 26.11.2018 o 18:00 hod v zasadacej miestnosti Obecného úradu v Nededzi. Prítomní poslanci: 6 JUDr. Marián Cesnek, Milan

Více

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa

ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa ZÁPISNICA č. 1/2017 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 26.01.2017 Prítomní: : JUDr. Marcela Halaganová starostka obce Mgr. Zuzana Bolibruchová Ing. Peter Buffa Ľubomír Fürberger Karol Kosa

Více

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene

ŠTATÚT RADY KVALITY. Technickej univerzity vo Zvolene č. ŠTATÚT RADY KVALITY Technickej univerzity vo Zvolene 2014 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Názov a sídlo (1) Rada Technickej univerzity vo Zvolene je stála komisia Technickej univerzity vo Zvolene

Více

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku

Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku. Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Mesto Svidník Mestský úrad vo Svidníku Materiál na 31. zasadnutie Mestského zastupiteľstva vo Svidníku Informatívna správa o výsledku kontroly plnenia opatrení prijatých na odstránenie zistených nedostatkov

Více

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa

UZNESENIA č /2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove zo dňa UZNESENIA č. 32 51/2015 z 4. zasadnutia OZ v Lenartove Prítomní: podľa prezenčnej listiny č. 4/2015 Obecné zastupiteľstvo v Lenartove prijíma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 32/2014 K bodu 1. Otvorenie

Více

Mestská časť Bratislava-Petržalka

Mestská časť Bratislava-Petržalka Mestská časť Bratislava-Petržalka Zásady odmeňovania poslancov miestneho zastupitelstva a členov komisií neposlancov v mestskej časti Bratislava-Petržalka (schválené uznesením Miestneho zastupitelstva

Více

OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU

OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU OBEC OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU Spišský Štvrtok Zápisnica z 8. (mimoriadneho) zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok, zo dňa 08. októbra 2018 o 18,00 hod. na Obecnom

Více

Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014

Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014 OBEC ŠTITÁRE, PRI PRAMENI 125/14, 951 01 ŠTITÁRE Z Á P I S N I C A Z USTANOVUJÚCEHO ZASADNUTIA OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA, konaného dňa 11. decembra 2014 Miesto konania: Spoločenský dom Štitáre Pracovnú časť

Více

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY

pri ZŠ s MŠ pri ZZ v Dolnom Smokovci 70, Vysoké Tatry ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLY V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a v súlade

Více

UZNESENIA č /2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa

UZNESENIA č /2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa UZNESENIA č. 124-131/2016 zo 14. zasadnutia OZ v Trebejove zo dňa 17.5.2016 Obecné zastupiteľstvo v Trebejove príjma nasledovné uznesenia Uznesenie č. 124/2016 Obecné zastupiteľstvo obce Trebejov u r č

Více

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa

OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves. Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa OBEC K a ľ a v a,okres Spišská Nová Ves Z Á P I S N I C A zo VI. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Kaľave konaného dňa 03.12.2015 K bodu 1 Zasadnutie obecného zastupiteľstva /ďalej OZ/ otvoril a viedol

Více

P o z v á n k a. zvolávam

P o z v á n k a. zvolávam Starosta obce Sady nad Torysou Sady nad Torysou 18.7.2016 Vybavuje: p. Dana Osifová Číslo: 612 /2016 P o z v á n k a na 19.mimoriadne zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Sadoch nad Torysou podľa 13 ods.

Více

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018

Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018 Z á p i s n i c a z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Sirník zo dňa 05. decembra 2018 Na základe zákona o obecnom zriadení starosta obce zvolal ustanovujúce zasadnutie OZ s nasledovným

Více

Z Á P I S N I C A. P r o g r a m

Z Á P I S N I C A. P r o g r a m Z Á P I S N I C A z 1. ustanovujúceho verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva konaného dňa 6. decembra 2014 o 14.00 hod. v Kultúrnom dome v Ohradoch. P r í t o m n í : podľa pripojenej prezenčnej

Více

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného dňa 6. decembra 2018

Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného dňa 6. decembra 2018 Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Polomke, konaného dňa 6. decembra 2018 Prítomní : Podľa prezenčnej listiny Program rokovania : 1/ Otvorenie ustanovujúceho zasadnutia

Více

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1994 Vyhlásené: 19. 9. 1994 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 253 ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ

Více

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa

Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Veľká Paka č. 18/2017 zo dňa 02.03.2017 Obecné zastupiteľstvo na svojom osemnástom zasadnutí prerokovalo: 1. Voľba návrhovej komisie 2. Kontrola plnenia

Více

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 28. 06. 2018 Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov

Více

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ

K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ O B E C K O T E Š O V Á PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ september 2010 1 PORIADOK ODMEŇOVANIA PRACOVNÍKOV OBCE KOTEŠOVÁ Starosta obce Kotešová na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona SNR č.

Více

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej

Zápisnica zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej Zápisnica zo šiesteho zasadnutia obecného zastupiteľstva vo Valaskej, konaného dňa 25. 11. 2015 v zasadačke Obecného úradu vo Valaskej Začiatok: 16:00 Ukončenie: 21:25 Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Více

Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa

Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa Zápisnica č. 10/MsZ 2014 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho Mestského zastupiteľstva vo Svätom Jure, konaného dňa 15. 12. 2014 Stránka 1 z 14 Z á p i s n i c a č. 10 Z rokovania ustanovujúceho

Více

Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa. 6. marca 2012

Z á p i s n i c a. zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa. 6. marca 2012 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove konaného dňa 6. marca 2012 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných občanov

Více

OBECNÝ ÚRAD, JOVSA 73, tel.: 056 / , .:

OBECNÝ ÚRAD, JOVSA 73, tel.: 056 / ,  .: O B E C J O V S A OBECNÝ ÚRAD, 072 32 JOVSA 73, tel.: 056 / 698 33 80, e-mail.: jovsa@jovsa.sk Z Á P I S N I C A napísaná z ustanovujúceho obecného zastupiteľstva v Jovse, konaného dňa 15.12.2014 so začiatkom

Více

Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 45/D/FSEV/2018-002 Poravé číslo: 1/2018 Výtlačok číslo: 2 Počet listov: 5 Z Á P I S N I C A z riadneho zasadania Akademického senátu Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra

Více

ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov

ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava - Ružinov ODMEŇOVACÍ PORIADOK poslancov Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Ružinov ÚPLNÉ ZNENIE Odmeňovací poriadok poslancov Miestneho zastupiteľstva

Více

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015

Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov po prijatí opatrení na základe výsledku kontroly NKÚ v roku 2015 NKÚ v roku 2015 Strana 1 z 5 MESTO TORNAĽA Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Tornali dňa 22.09.2016 K bodu rokovania číslo: 11 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly odstránenia nedostatkov

Více

UZNESENIE č. 3/2015 zo zasadnutia 3. obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove UZNESENIE č. 4/2015. k bodu č.2. k bodu č.

UZNESENIE č. 3/2015 zo zasadnutia 3. obecného zastupiteľstva v Nižnom Kručove UZNESENIE č. 4/2015. k bodu č.2. k bodu č. UZNESENIE č. 3/2015 k bodu č.2 A: U R Č U J E : 1. Za zapisovateľa zápisnice p. Zuzanu Marcinčinovú. B: S C H V A Ľ U J E : 1. Za overovateľov zápisnice p. Pavol Kalman a Pavel Gedor. UZNESENIE č. 4/2015

Více

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove.

Z á p i s n i c a. z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Z á p i s n i c a z 28. zasadania Obecného zastupiteľstva v Častkove konaného dňa 16.10.2014 o 19,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Častkove. Na 28. zasadaní Obecného zastupiteľstva v Častkove boli

Více

Z Á P I S N I C A z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa konalo dňa v kancelárii starostu obce

Z Á P I S N I C A z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa konalo dňa v kancelárii starostu obce Z Á P I S N I C A z 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mokrej Lúke, ktoré sa konalo dňa 28. 06. 2018 v kancelárii starostu obce Prítomní : Poslanci : - MVDr. Juraj Gallo - Renáta Chlebušová - Ing.

Více

Obec - starosta obce

Obec - starosta obce Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb do Európskeho parlamentu dňa 25. mája 2014 Obec - starosta obce Úloha Termín 1. Vypracovať organizačno-technické zabezpečenie volieb na podmienky

Více

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015

UZNESENIE. zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe. konaného dňa UZNESENIE č. 49/2015 UZNESENIE zo štvrtého riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva v Bábe konaného dňa 19.08.2015 Obecné zastupiteľstvo prijíma nasledovné uznesenia UZNESENIE č. 49/2015 K bodu: Určenie zapisovateľa a overovateľov

Více

PRÍTOMNÍ: Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce

PRÍTOMNÍ: Mgr. Uhaľová Jozefína, starostka obce Z Á P I S N I C A z ustanovujúceho zasadania Obecného zastupiteľstva v Zemplínskej Teplici konaného dňa 30. 11. 2018 o 16.00 hod. v zasadacej miestnosti obecného úradu. PRÍTOMNÍ: Mgr. Uhaľová Jozefína,

Více

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto

Zásady odmeňovania zamestnancov obce Slovenské Nové Mesto Starosta obce Slovenské Nové Mesto na základe 13 ods. 4 písm. d) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, 1 zákona č.253/1994 Z.z. o právnom postavení a platových

Více

OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU

OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU OBEC OBECNÉ ZA S T U P I TEĽSTVO V S P I Š S KOM ŠTVRTKU Spišský Štvrtok Zápisnica z 8. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Spišský Štvrtok, zo dňa 13. decembra 2016 o 16,00 hod. na Obecnom úrade v

Více

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu

Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Poslanecký klub Srdce pre Žilinu Materiál na rokovanie Materiál na rokovanie komisií Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu POHOTOVOSTNÉ ZDROJE Z ROZPOČTU MESTA ŽILINA

Více

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Hlasovanie poslancov

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach. Hlasovanie poslancov Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Hlasovanie poslancov na 18. riadnom zasadnutí Obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo dňa 21.6.2017 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Jacovciach Prítomní: 8

Více

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A

O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A O B E C B R A C O V C E - OBECNÝ ÚRAD, 072 05 OKR.MICHALOVCE Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bracovciach, ktoré sa konalo dňa: 4.apríla 2014 o 17,30 hod. v malej zasadačke OcÚ.

Více