S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA"

Transkript

1 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 23. února 2005 Částka: 6 O B S A H : Část I. Část II. 6. Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra ze dne k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky Oznámení generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra

2 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 2 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra ze dne 23. února 2005 k odborné způsobilosti příslušníků Hasičského záchranného sboru České republiky V souladu s 24 odst. 1 písm. i) a 72 odst. 1 a odst. 5 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, I. s t a n o v í m Čl. 1 Obecné zásady (1) Příslušník HZS ČR (dále jen příslušník ) získává odborné znalosti a praktické dovednosti odbornou přípravou k získání nebo k prodloužení odborné způsobilosti, a to studiem a absolvováním kurzů uvedených v tabulce č. 1, odpovídajících jeho skutečnému služebnímu zařazení na příslušnou funkci, při dodržení podmínek dále uvedených. Příslušnou funkcí pro účely tohoto pokynu se rozumí funkce a činnosti uvedené ve sloupci Služební zařazení tabulky č. 1. (2) Absolvováním k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti není dotčen požadavek právních předpisů na kvalifikační předpoklady nebo požadovaná oprávnění pro obsluhu zařízení (např. řidičské oprávnění) ani požadavek na získání osvědčení pro výkon speciálních činností (např. řidič vozidla s právem přednostní jízdy, obsluha motorových pil, práce ve výšce a nad volnou hloubkou). (3) Absolvent studijního oboru Strojník požární techniky ukončeného maturitní zkouš-kou splňuje odbornou způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 1 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky, pokud učební osnovy studijního oboru korespondují s požadavky učeních osnov pro vstupní přípravu příslušníků. Po předložení řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny C a skupiny E, osvědčení profesní způsobilosti řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě a splnění dalších podmínek určených zvláštním předpisem 1, splňuje také odbornou způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 2 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky. (4) Absolvent Střední odborné školy požární ochrany a Vyšší odborné školy požární ochrany MV ve Frýdku-Místku (dále jen SOŠ PO a VOŠ PO ) splňuje odbornou způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 1, 3 až 5, 7 až 9 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria. U s pořadovým číslem 9 to platí, pokud součástí studia byla i ochrana obyvatelstva, plánování a krizové řízeni. Po předložení řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny C a skupiny E, osvědčení profesní způsobilosti řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě a splnění dalších podmínek určených zvláštním předpisem 1, splňuje také odbornou způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 2 a 6 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání maturitní zkoušky nebo absolutoria. 1 Sbírka pokynů vrchního požárního rady ČR č. 3/1996, Řád strojní služby v požární ochraně, ve znění Sbírky pokynů vrchního požárního rady ČR č. 11/1996.

3 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 3 (5) Absolvent bakalářského studia a magisterského studia, který ukončil studijní obor v souladu s požadavky Ověřovacího studijního programu pro odbornou způsobilost na úse-ku požární ochrany určeného pro vysokoškolské studium (dále jen ověřovací program ), způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 1, 3 až 5, 7 až 13 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky. U s pořadovým číslem 9 a 13 to platí, pokud součástí studia byla i ochrana obyvatelstva, plánování a krizové řízení. Po předložení řidičského oprávnění k řízení vozidel skupiny C a skupiny E, osvědčení profesní způsobilosti řidiče vozidel s právem přednosti v jízdě a splnění dalších podmínek určených zvláštním předpisem 1, splňuje také odbornou způsobilost v rozsahu pod pořadovým číslem 2 a 6 tabulky č. 1 po dobu 5 let od data úspěšného vykonání státní závěrečné zkoušky. (6) Absolventi škol uvedení v odstavci 3 až 5 (dále jen absolventi škol ) obdrží osvědče-ní o odborné způsobilosti nejdříve s dokladem o ukončení studia. Dokladem o ukončení stu-dia se rozumí maturitní vysvědčení (např. SOŠ PO MV), vysvědčení o absolutoriu VOŠ PO MV nebo diplom vysoké školy, která splnila požadavek ověřovacího programu /např. Vy-soká škola báňská-technická univerzita Ostrava, studijní obor technika požární ochrany a bezpečnost průmyslu (dále jen TPO a BP )/. Osvědčení o odborné způsobilosti absolven-tům škol vydává SOŠ PO a VOŠ PO nebo vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, u kterého absolventi škol prováděli ověřovací program nebo splnili odbornou způsobilost na funkci hasič, a to v rozsahu pod takovým pořadovým číslem tabulky č. 1, které odpovídá jejich skutečnému služebnímu zařazení u HZS ČR. (7) Příslušníci a absolventi škol nejpozději do pěti let od data získání odborné způsobilosti si prodlužují platnost osvědčení o odborné způsobilosti absolvováním k prodloužení odborné způsobilosti odpovídajícímu jejich skutečnému služebnímu zařazení. Platnost osvědčení o odborné způsobilosti se prodlužuje na dalších pět let, vždy od data skončení platnosti předchozího osvědčení, pokud úspěšně absolvovali kurz k prodloužení odborné způsobilosti: a) před skončením platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, nebo b) po skončení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, jestliže byla jejich přihláška do příslušného ve stanoveném termínu řádně zaevidována vzdělávacím zařízením MV-generálního ředitelství HZS ČR. (8) Pokud uběhlo více jak 5 let ode dne vydání osvědčení o odborné způsobilosti a jeho platnost nebyla prodloužena, musí příslušníci a absolventi škol absolvovat kurz k získání odborné způsobilosti odpovídající jejich skutečnému služebnímu zařazení na příslušnou funkci. Stejná podmínka platí pro absolventy škol, pokud v průběhu 5 let od skončení studia nebyli služebně zařazeni u HZS ČR. (9) Uchazeč o absolvování k získání nebo prodloužení platnosti odborné způso-bilosti musí splnit podmínky pro zařazení do tohoto. Doklady o splnění těchto pod-mínek předkládá při nástupu do. Současnou vykonávanou funkci a praxi potvrzuje služební funkcionář. (10) Absolventi škol musí splňovat také podmínky požadované praxe v závislosti na skutečném služebním zařazení.

4 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 4 (11) Dosažená odborná způsobilost zahrnuje i odbornou způsobilost získanou v kurzech, jejichž absolvování bylo podmínkou pro zařazení do kurzů k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti na příslušnou funkci. Čl. 2 Druhy kurzů (1) Kurzy uvedené v tabulce č. 1 se obsahově dělí na kurzy: a) k získání osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen získání odborné způsobilosti ) označené písmenem A, které obsahují odbornou přípravu a ověření k získání odborné způsobilosti na dobu pěti let, b) k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen prodloužení odborné způsobilosti ) označené písmenem B, které obsahují přípravu a ověření k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti na dalších pět let. (2) Charakteristika kurzů označených písmenem A a B je uvedena v čl. 8 a obsahuje podmínky a doklady potřebné pro zařazení do. (3) Ke kurzům uvedeným v tabulce č. 1 může být k doplnění znalostí pro samostatný výkon služby požadováno absolvování doplňkového označeného písmenem D. (4) K získání specializace potřebné pro výkon speciálních činností (například obsluha motorových pil u zásahu nebo práce ve výšce a nad volnou hloubkou) slouží specializační kurzy. (5) Absolventům doplňkových nebo specializačních kurzů se vydává potvrzení o absolvování příslušného, jehož platnost může být časově omezena. (6) Délka a obsah jednotlivých kurzů se řídí platnými osnovami těchto kurzů, které vydává MV-generální ředitelství HZS ČR. Čl. 3 Ověřování a osvědčování odborné způsobilosti (1) Kurzy uvedené v tabulce č. 1 se ukončují zkouškou odborné způsobilosti před zkušeb-ní komisí jmenovanou ředitelem vzdělávacího zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, v němž se kurz koná, nebo ředitelem SOŠ PO a VOŠ PO. Úspěšní absolventi obdrží osvěd-čení o odborné způsobilosti odpovídající jejich skutečnému služebnímu zařazení na přísluš-nou funkci s platností pět let ode dne vydání. Dnem vydání se rozumí den splnění závěrečné zkoušky odborné způsobilosti. Za práci zkušební komise odpovídá předseda zkušební komise. Za vydání osvědčení o odborné způsobilosti a jejich evidenci odpovídají ředitelé vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a ředitel SOŠ PO a VOŠ PO. (2) Při ověřování odborné způsobilosti se vychází z učebních osnov kurzů k získání od-borné způsobilosti (označené písmenem A) a z norem znalostí pro vybrané funkce vydaných zvláštním předpisem 2, které představují základní objem požadovaných odborných znalostí a praktických dovedností pro příslušnou funkci. 2 Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 17/2003, kterým se stanovují normy znalostí hasičů, ve znění Pokynu generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR a náměstka ministra vnitra č. 49/2003 a č. 43/2004.

5 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 5 Tabulka č. 1 Poř. Služební zařazení čís. 1. Základní odborná příprava 3 pro všechny příslušníky po vzniku služebního poměru a odborná příprava pro získání odborné způsobilosti pro příslušníky na funkci hasič (nebo se služební hodností referent, vrchní referent a asistent 4 ) a ostatní příslušníky, kterým není stanoven k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti kurz pod pořadovým číslem 2 až Hasič - strojník (Příslušník na úseku strojní služby se služební hodností asistent 4 ) 3. Velitel družstva Velitel čety Velitel stanice HZS kraje bez plnění úkolů k obci s rozšířenou působností Příslušník na úseku IZS a výkonu služby kromě odborných služeb zařazený do povolání inspektor PO, KŘ, IZS, OO a CNP (dále jen inspektor ) 5 (Příslušník na úseku IZS a výkonu služby kromě odborných služeb se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů na úseku IZS v VPP 4. Hasič technik - chemická služba Příslušník na úseku chemické služby zařazený do povolání inspektor nebo komisař PO, KŘ, IZS, OO a CNP (dále jen komisař ) do plat. tř (Příslušník na úseku chemické služby se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů z oblasti chemické služby v VPP 5. Hasič technik - technická služba Příslušník na úseku technické služby zařazený do povolání inspektor nebo komisař do plat. tř (Příslušník na úseku technické služby se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů z oblasti technické služby v VPP Název Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP) Strojníků (ST) Taktické řízení (TŘ) Chemická služba (T-CHS) Technická služba (T-TS) 3 72 odst. 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a 40 odst. 2 vyhl. č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany. 4 Po nabytí účinnosti 7 odst. 1 zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů. 5 Nařízení vlády č. 469/2002 Sb., kterým se stanoví katalog prací a kvalifikační předpoklady a kterým se mění nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.

6 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 6 6. Hasič technik - strojní služba Příslušník na úseku strojní služby zařazený do povolání inspektor nebo komisař do plat. tř (Příslušník na úseku strojní služby se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů z oblasti strojní služby v VPP Strojní služba (T-STS) 7. Hasič technik - spojová služba Příslušník na úseku spojové služby zařazený do povolání inspektor nebo komisař do plat. tř (Příslušník na úseku spojové služby se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů z oblasti spojení v VPP 8. Hasič technik-operační řízení. Hasič technik-operační technik pro příjem zpráv na lince Příslušník na úseku operačního řízení zařazený do povolání inspektor nebo komisař do plat. tř (Příslušník na úseku operačního řízení se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů z oblasti operačního řízení v VPP 9. Příslušník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování zařazený do povolání inspektor 5 (Příslušník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování se služební hodností vrchní asistent, inspektor a vrchní inspektor 4 ) Lektor odborných předmětů na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování v VPP 10. Velitel stanice HZS kraje s plněním úkolů státní správy k obci s rozšířenou působností v oblasti IZS a PO Řídící důstojník Velící důstojník směny jednotky HZS kraje Řídící pracovník na úseku IZS a výkonu služby Ředitel územního odboru HZS kraje Ředitel technického a účelového zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a jeho zástupce Ředitel kanceláře generálního ředitele HZS ČR, ředitel kanceláře ředitele HZS kraje Příslušník na úseku IZS a výkonu služby kromě odborných služeb zařazený do povolání komisař plat. tř. 12 nebo rada PO, KŘ, IZS, OO a CNP (dále jen rada ) 5 (Příslušník na úseku IZS a výkonu služby kromě odborných služeb se služební hodností komisař, vrchní komisař a rada 4 ) Lektor odborných předmětů na úseku IZS v kurzech pod pořadovým číslem 1 až 14 Spojová služba (T-SP) Operační řízení I (OPŘ I) Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I (POP I) Takticko-strategické řízení (TSŘ) 6 Pro příslušníky vykonávající službu operačního technika pro příjem zpráv na lince 112 je stanoven také doplňkový kurz podle čl. 2 odst. 3.

7 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana Vedoucí strojní služby Vedoucí spojové a informační služby Vedoucí chemické služby Vedoucí technické služby Příslušník na úseku služeb zařazený do povolání komisař plat. tř. 12 nebo rada 5 (Příslušník na úseku služeb se služební hodností komisař, vrchní komisař a rada 4 ) Lektor odborných předmětů v oblasti služeb v kurzech pod pořadovým číslem 1 až 14 Řízení služeb (ŘS) 12. Operační důstojník se samostatnou rozhodovací činností s územní, krajskou nebo celostátní působností Příslušník na úseku operačního řízení zařazený do povolání komisař plat. tř. 12 nebo rada 5 (Příslušník na úseku operačního řízení se služební hodností komisař, vrchní komisař a rada 4 ) Lektor odborných předmětů na úseku operačního řízení v kurzech pod pořadovým číslem 1 až Pracovník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování zařazený do povolání komisař nebo rada 5 (Příslušník na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování se služební hodností komisař, vrchní komisař a rada 4 ) Lektor odborných předmětů na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva a plánování pro kurzy pod pořadovým číslem 1 až Ředitel HZS kraje, náměstek ředitele HZS kraje Ředitel SOŠ PO a VOŠ PO a jeho zástupce, ředitel vzdělávacího zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a jeho zástupce Generální ředitel HZS ČR, náměstek generálního ředitele HZS ČR (Řídící pracovník HZS ČR se služební hodností vrchní rada nebo vrchní státní rada 4 ) Operační řízení II (OPŘ II) Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II (POP II) Strategické řízení (SŘ) Čl. 4 Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků služebně zařazených ve funkcích, kde je požadován pouze kurz VPP (1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků služebně zařazených ve funkci hasič a k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti ostatních příslušníků, kterým není v tabulce č. 1 stanoven k prodloužení odborné způsobilosti kurz pod pořadovým číslem 2 až 14 (dále jen ostatní příslušníci ), se rozumí pravidelná odborná příprava podle vyhlášky č. 247/2001 Sb. (2) Zkoušce odborné způsobilosti se příslušníci uvedení v odstavci 1 podrobí vždy po pěti letech po absolvování VPP. (3) Ředitel HZS kraje jmenuje nejméně tříčlennou zkušební komisi pro zkoušku odborné způsobilosti příslušníků služebně zařazených ve funkci hasič v rámci hodnocení na závěr výcvikového období kalendářního roku u HZS kraje. Tato komise vypracuje společný protokol o zkoušce odborné způsobilosti a HZS kraje jej spolu s platnými osvědčeními absolventů zkoušky zašle na příslušné vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS

8 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 8 ČR, které osvědčení o odborné způsobilosti vydalo a které na tato osvědčení vyznačí prodloužení platnosti odborné způsobilosti. Přezkoušení ostatních příslušníků provádí vzdělávací zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR v rámci VPP-B, který ostatní příslušníci absolvují jako součást přípravy k prodloužení odborné způsobilosti. (4) Pokud příslušník služebně zařazený ve funkci hasič nevykoná zkoušku odborné způso-bilosti u zkušební komise jmenované ředitelem HZS kraje, zašle ředitel HZS kraje osvědčení o odborné způsobilosti vzdělávacímu zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR, které to-to osvědčení vydalo; to zajistí nové přezkoušení u zkušební komise pro zkoušku odborné způsobilosti na závěr nejbližšího VPP. Při nevyhovujícím výsledku tohoto ověření se osvědčení o odborné způsobilosti příslušníkovi odebere. Čl. 5 Příprava k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti u ostatních funkcí (1) Přípravou k prodloužení platnosti osvědčení o odborné způsobilosti příslušníků služebně zařazených na ostatních funkcích, na které se nevztahuje čl. 4, se rozumí: a) pravidelná odborná příprava podle vyhlášky č. 247/2001Sb., b) individuální studium v souladu s osnovami kurzů k získání odborné způsobilosti pro příslušnou funkci a stáže, c) studium na SOŠ PO a VOŠ PO nebo vysokoškolské studium podle ověřovacího programu, d) prohlubování odborných znalostí nebo absolvování doplňkových kurzů ke kurzům k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti. (2) Ukončením přípravy k prodloužení osvědčení o odborné způsobilosti je absolvování příslušného k prodloužení odborné způsobilosti (označeného písmenem B). Čl. 6 Posuzování odborné způsobilosti při kumulaci funkcí Při kumulaci funkcí a činností podle tabulky č. 1 musí příslušník splňovat odbornou způsobilost na všechny funkce a činnosti, které vykonává. Čl. 7 Změna služebního zařazení a odborná způsobilost Odborná způsobilost podle tabulky č. 1 je vázána na skutečné služební zařazení na příslušnou funkci. Pokud po změně služebního zařazení dosavadní odborná způsobilost neodpovídá novému služebnímu zařazení, musí příslušník prokázat odbornou způsobilost odpovídající novému služebnímu zařazení v termínu daném 34 odst. 4 vyhlášky č. 247/2001 Sb. Čl. 8 Charakteristika kurzů (1) Pořadové číslo (v tabulce č. 1) 1 - Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP)

9 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 9 zařazení do Základní odborná příprava 2 pro všechny příslušníky po vzniku služebního poměru. Samostatný výkon služby při zásazích jednotek PO na místě zásahu ve funkci hasič a výkon služby příslušníků služebně zařazených na funkcích, kterým není stanoven k získání odborné způsobilosti kurz pod pořadovým číslem 2 až 14 fyzická, zdravotní a osobnostní - absolvování VPP-A způsobilost - osvědčení VPP-A (2) Pořadové číslo 2 Strojníků (ST) Používání (řízení, obsluha, údržba a oprava) základních prostředků strojní služby a jejich taktické nasazení zařazení do - absolvování VPP, - řidič vozidel skupiny C, E s právem přednosti v jízdě, - zdravotní a osobnostní způsobilost - osvědčení VPP, - příslušné řidičské oprávnění a doklad o profesní způsobilosti (3) Pořadové číslo 3- Taktické řízení (TŘ) - absolvování ST nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent TPO a BP - osvědčení ST Řízení činnosti jednotky při plnění standardních úkolů stanovených jednotkám PO v době operačního i organizačního řízení, řízení zásahu jednotek PO a koordinace složek IZS při zásahu zařazení do - absolvování VPP nebo ST nebo T-CHS nebo T-TS nebo T-STS nebo T-SP - nejméně jeden rok praxe v jednotce HZS kraje po VPP - osvědčení VPP nebo ST nebo T-CHS nebo T-TS nebo T-STS nebo T-SP (4) Pořadové číslo 4 Chemická služba (T-CHS) - absolvování TŘ nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent TPO a BP - osvědčení TŘ Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků chemické služby běžně používaných v jednotkách PO a jejich taktické nasazení. Lektor odborné přípravy v jednotkách PO v oblasti chemické služby zařazení do - absolvování VPP, - nejméně 1 rok praxe v jednotce - absolvování T-CHS nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent HZS kraje po VPP TPO a BP - osvědčení VPP - osvědčení T-CHS

10 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 10 5) Pořadové číslo 5 Technická služba (T-TS) Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků technické služby běžně používaných v jednotkách PO a jejich taktické nasazení. Lektor odborné přípravy v jednotkách PO v oblasti technické služby zařazení do - absolvování VPP, - nejméně 1 rok praxe v jednotce - absolvování T-TS nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent HZS kraje po VPP TPO a BP - osvědčení VPP - osvědčení T-TS (6) Pořadové číslo 6 - Strojní služba (T-STS) Používání (řízení, obsluha, údržba a oprava) prostředků strojní služby v jednotkách PO a jejich taktické nasazení. Lektor odborné přípravy v jednotkách PO v oblasti strojní služby zařazení do - absolvování ST, - nejméně 1 rok praxe v jednotce - absolvování T-STS nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent HZS kraje po VPP TPO a BP - osvědčení ST - osvědčení T-STS 7) Pořadové číslo 7 - Spojová služba (T-SP) Používání (obsluha, údržba a oprava) prostředků spojové služby běžně používaných v jednotkách PO a zabezpečení spojení štábu velitele zásahu Lektor odborné přípravy v jednotkách PO v oblasti strojní služby zařazení do - absolvování VPP, - nejméně 1 rok praxe v jednotce - absolvování T-SP nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent HZS kraje po VPP TPO a BP - osvědčení VPP - osvědčení T-SP (8) Pořadové číslo 8 - Operační řízení I (OŘ I) Zpracování operační dokumentace a výkon služby na operačním a informačním středisku HZS kraje zařazení do - absolvování VPP - absolvování OŘ I nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent TPO a BP - osvědčení VPP - osvědčení OŘ I (9) Pořadové číslo 9 - Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I (POP I) Výkon odborných činností na úseku požární prevence, ochrany obyvatelstva nebo havarijního plánování

11 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 11 zařazení do - absolvování VPP - absolvování POP I nebo absolvent SOŠ PO a VOŠ PO nebo absolvent TPO a BP, - případně absolvování příslušného doplňkového specializačního dle čl. 9 odst. 3 a 4 Doklady pro přijetí - osvědčení VPP - osvědčení POP I (10) Pořadové číslo 10 Takticko-strategické řízení (TSŘ) Řízení HZS kraje na úseku IZS a výkonu služby, řízení územního odboru HZS kraje, řízení jednotky HZS kraje v době operačního i organizačního řízení, výuka odborných předmětů v oblasti požární ochrany a IZS a zpracovávání koncepčních materiálů na úseku jednotek PO a IZS - absolvování TŘ nebo POP I nebo - absolvování TSŘ nebo absolvent zařazení do OŘ II nebo ŘS, TPO a BP - nejméně dva roky praxe po TŘ nebo POP I nebo OŘ II nebo ŘS, - podmínkou pro zařazení na funkce velící důstojník, řídící důstojník a příslušníky zařazené na úseku IZS Doklady o přijetí do a výkonu služby je absolvování TŘ - osvědčení TŘ nebo POP I nebo OŘ II nebo ŘS (11) Pořadové číslo 11 Řízení služeb (ŘS) - osvědčení TSŘ Řízení odborné služby v HZS ČR zařazení do - absolvování některého z kurzů pod pořadovým číslem 4,5,6 a 7, - nejméně 1 rok praxe ve funkci - absolvování ŘS nebo absolvent TPO a BP technika odborné služby - osvědčení z některého z kurzů pod pořadovým číslem 4,5,6 a 7 - osvědčení ŘS (12) Pořadové číslo 12 - Operační řízení II (OŘ II ) Operační a organizační řízení operačního a informačního střediska HZS ČR a zpracovávání koncepčních materiálů na úseku operačního řízení zařazení do - absolvování OŘ I nebo TŘ - absolvování OŘ II nebo absolvent TPO a BP - osvědčení OŘ I nebo TŘ - osvědčení OŘ II

12 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 12 (13) Pořadové číslo 13 - Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II (POP II) Řízení odborných činností na úseku požární prevence nebo ochrany obyvatelstva nebo havarijního plánování zařazení do - absolvování POP I nebo jednoho z kurzů TŘ, TSŘ, ŘS nebo OŘ II - absolvování POP II nebo absolvent TPO a BP, - případně absolvování příslušného doplňkového - osvědčení POP I nebo jednoho z kurzů TŘ, TSŘ, ŘS nebo OŘ II dle čl. 9 odst. 3 a 4 - osvědčení POP II (14) Pořadové číslo 14 - Strategické řízení (SŘ) Strategické řízení v HZS ČR - absolvování TSŘ nebo POP II - absolvování SŘ zařazení do - osvědčení TSŘ nebo POP II - osvědčení SŘ Čl. 9 Přechodná a společná ustanovení (1) Za absolventa bakalářského a magisterského studia, který ukončil studijní obor v sou-ladu s požadavky ověřovacího programu, se považuje i absolvent bakalářského, magister-ského (dříve inženýrského) studia Vysoké školy báňské, studijního oboru TPO a BP, případně další formy vysokoškolského studia oboru PO, kteří ukončili studium do 31. pro-since (2) Držitel osvědčení o odborné způsobilosti s datem vydání do 30. června 2005 se považuje za držitele osvědčení o odborné způsobilosti s platností 5 let ode dne jeho vydání podle následující tabulky č. 2 včetně všech kurzů, které jsou podmínkou pro zařazení do odborné způsobilosti. Tabulka č. 2 Název s datem ukončení do 30. června 2005 Základní odborná příprava 7 (ZOP) nebo Nástupní odborný výcvik III 7 (NOV III) Nástupní odborný výcvik (NOV) nebo Nástupní odborný výcvik II (NOV II) Strojní služba (STR) Strojní služba (STR) Název podle tohoto pokynu Vstupní příprava příslušníků (VPP) Vstupní příprava příslušníků (VPP) Strojníků (ST) Strojní služba (T-ST) 7 Držitel osvědčení z s datem ukončení do 30. června 2005 musí absolvovat doplňkový kurz podle čl. 9 odst. 3 až 5.

13 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 13 Chemicko-technické služby (CHTS) Chemicko-technické služby (CHTS) Taktické řízení I a II (TŘ I a TŘ II ) Spojení (SP) nebo Operační řízení I (OŘ I) Chemická služby (T-CHS) Technická služby (T-TS) Spojová služby (T-SP) Taktické řízení (TŘ) Operační řízení I (OŘ I) Operační řízení pro příjem tísňového volání 112 (OŘ 112) Operační řízení II (OŘ II) Požární prevence I (PP I) 7 Ochrana obyvatelstva I (OOB nebo OOB I) 7 Krizové řízení I (KŘ I) 7 Plánování ( PLA) 7 Strategické řízení (SŘ) nebo Ředitelů I (ŘED I) nebo Ředitelů ( ŘED) Ředitelů II (ŘED II) Řízení služeb (ŘS) nebo Taktické řízení III (TŘ III) Požární prevence II (PP II) 7 Ochrana obyvatelstva II (OOB II) 7 Krizové řízení II (KŘ II) 7 Řízení ochrany obyvatelstva a plánování ( PLA-OOB) 7 Operační řízení I (OŘ I) a doplňkový kurz TCTV 112 a jazyková průprava (viz čl. 2 odst. 3) Operační řízení II (OŘ II) a plánování I (POP I) a plánování I (POP I) a plánování I (POP I) a plánování I (POP I) Takticko-strategické řízení (TSŘ) Takticko-strategické řízení (TSŘ) pro funkce dle tabulky č. 1, poř. čís. 10 Strategické řízení (SŘ) pro funkce dle tabulky č. 1, poř. čís. 14 Řízení služeb (ŘS) a plánování II (POP II) a pl a plánování II (POP II) a plánování II (POP II) a plánování II (POP II) (3) Držitel osvědčení o absolvování PP I nebo PP II musí před zařazením do k prodloužení odborné způsobilosti POP I B nebo POP II B absolvovat doplňkový kurz ochrany obyvatelstva a plánování. (4) Držitel osvědčení o absolvování OOB, OOB I, OOB II, PLA, KŘ I, KŘ II nebo PLA-OB musí před zařazením do k prodloužení odborné způsobilosti POP I B nebo POP II B absolvovat doplňkový kurz prevence. (5) Držitel osvědčení o absolvování ZOP nebo NOV III splňuje podle čl. 9 odst. 2 odbornou způsobilost stanovenou kurzem VPP jen na funkce, kde nevykonává službu na místě zásahu. Pro služební zařazení příslušníků na funkci, kde bude vykonávat samostatnou službu při zdolávání požáru na místě zásahu, musí podle 40 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

14 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 14 splnit odbornou přípravu stanovenou kurzem NOV. Ten musí absolvovat jako doplňkový kurz. (6) Držitel osvědčení o absolvování ZOP nebo NOV III, který nevykonává službu na místě zásahu a není mu stanoven k získání odborné způsobilosti kurz pod pořadovým číslem 2 až 14 tabulky č. 1, si v rámci pravidelné odborné přípravy doplní znalosti ekvivalentní VPP do 5 let od data účinnosti tohoto pokynu. (7) Výjimku z tohoto pokynu, na základě písemné žádosti zaměstnavatele s popisem odchylného postupu, může ve výjimečných případech udělit MV-generální ředitelství HZS ČR. Platnost výjimky musí být časově omezena na nezbytně nutnou dobu ode dne jejího vydání a nesmí být v rozporu s právními předpisy. (8) Za evidenci odborné způsobilosti, včasné zasílání přihlášek a vysílání příslušníků do kurzů podle tohoto pokynu odpovídá příslušné personální pracoviště. (9) K zabezpečení kontroly činnosti zkušebních komisí, průběhu kurzů a zajištění metodické pomoci mohou zástupci MV-generálního ředitelství HZS ČR určení generálním ředitelem HZS ČR nebo ředitelem kanceláře generálního ředitele HZS ČR: a) zúčastňovat se kurzů a zkoušek odborné způsobilosti, b) vyžadovat předložení veškerých dokladů týkajících se kurzů a zkoušek odborné způsobilosti. (10) Příslušníci přijatí do služebního poměru po 1. lednu 2005 budou vysíláni do VPP již před dnem účinnosti tohoto pokynu; I I. u k l á d á m 1. ředitelům vzdělávacích zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO zabezpečovat kurzy k získání a k prodloužení odborné způsobilosti uvedené v tomto pokynu, podle osnov vydaných MV-generálním ředitelstvím HZS ČR, 2. ředitelům HZS krajů a) připravovat a realizovat odbornou přípravu k získání a k prodloužení odborné způsobilosti příslušníků ve své personální působnosti podle tohoto pokynu, b) zajistit seznámení podřízených příslušníků s tímto pokynem, 3. služebním funkcionářům HZS ČR zabezpečit vysílání podřízených příslušníků do příslušných kurzů dle jejich služebního zařazení, 4. řediteli kanceláře generálního ředitele HZS ČR, ředitelům odborů a ředitelům vzdělávacích, technických a účelových zařízení MV-generálního ředitelství HZS ČR a řediteli SOŠ PO a VOŠ PO a) připravovat a realizovat odbornou přípravu k získání a k prodloužení odborné způsobilosti příslušníků ve své personální působnosti podle tohoto pokynu, b) zajistit seznámení podřízených příslušníků s tímto pokynem, c) zpracovávat podklady k aktualizaci učebních osnov kurzů k získání nebo prodloužení odborné způsobilosti, dodatkových i specializačních kurzů ve své působnosti;

15 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR a NMV - částka 6/2005 Strana 15 III. z r u š u j i účinnost Pokynu generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 18/2002, č. 4/2004 a č. 47/2004 pro HZS ČR. Tento pokyn nabývá účinnosti dnem 1. července Č.j.: PO-4019/IZS-2004 Obdrží: HZS krajů SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku MV-generální ředitelství HZS ČR Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Část II. O z n á m e n í generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky a náměstka ministra vnitra MV-generální ředitelství HZS ČR schválilo učební osnovy Vstupní příprava příslušníků HZS ČR (VPP) pod čj. PO-4010/GŘ-VZ-2004 za dne 15. prosince Tyto učební osnovy nabyly účinnosti dnem 1. ledna S ohledem na rozsáhlost byly tyto osnovy rozesílány pouze v elektronické podobě (viz elektronická pošta ze dne 7. února 2005). V souladu s Pokynem generálního ředitele HZS ČR a náměstka ministra vnitra č. 51/2004, kterým se vydává rozpis kurzů ve vzdělávacích zařízeních MV-generálního ředitelství HZS ČR na I. pololetí 2005 a plán výuky SOŠ PO a VOŠ PO MV ve Frýdku-Místku na II. pololetí školního roku 2004/2004, nově nastupující příslušníci HZS ČR budou absolvovat, počínaje dnem 1. února 2005, kurz Vstupní příprava příslušníků HZS ČR. Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r.

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná způsobilost. HZS podniků. JSDH obcí nebo podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná způsobilost zaměstnanců zařazených na vybraných funkcích v jednotkách HZS podniků a členů vykonávajících službu v JSDH obcí nebo podniků jako svoje zaměstnání v hlavním pracovním poměru ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H :

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 11. března 2005 Částka: 8 O B S A H : Část I. 8.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2011 V Praze dne 29. června 2011 Částka: 28 O B S A H: Část I. 28. Pokyn generálního ředitele

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 53 O B S A H: Část I. 53. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení B (TSŘ B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 16. ledna 2013 Částka: 3 OBSAH: Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Řízení služeb B (ŘS B) Platnost od 1. dubna 2007 2007 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ

Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Odborná příprava a odborná způsobilost členů jednotek SDH obcí a jednotek SDH podniků ÚPLNÉ ZNĚNÍ Červenec 2006 Související předpisy... 2 Základní odborná příprava členů dobrovolných jednotek PO... 2 Pravidelná

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

S B Í R K A O B S A H : Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR

S B Í R K A O B S A H : Pokyn generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR 0 S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 25. října 2005 Částka: 38 O B S A H : Část I. Část

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2010 V Praze dne 12. dubna 2010 Částka: 23 O B S A H : Část I. 23. Pokyn generálního ředitele

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Spojová služba A (T-SP A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2016 V Praze dne 30. května 2016 Částka: 33 O B S A H : Část I. 33. Rozkaz generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2246/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: STp-B Praha 28. srpna 2007 Počet listů: 6 S c h v a l u j e: v z. plk. Ing. Miloš Svoboda

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-3958/GŘ-VZ-2005 Praha 15. února 2006 listů: 6 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 KŘ Kódové označení: VPP-M IV-OOB a Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2019 V Praze dne 31. května 2019 Částka: 22 O B S A H : Část I. 22. Rozkaz generálního ředitele

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 11/2017 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 11/2017 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR - částka 11/2017 Strana 1 11 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 6. února 2017, k činnosti jednotek požární

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-PRE Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. prosince 2013 Částka: 54 O B S A H : Část I. Část II. 54. Pokyn generálního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-74990-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-Z Praha 17. června 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.: PO-293-27/OOB-2003 Praha 16. prosince 2003 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR a náměstek

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-OŘ Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-KIS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-62107-1/PO-2009 Kódové označení. ST-B Praha 21. srpna 2009 Počet listů: 6 Schvaluje: generální ředitel HZS ČR genmjr.

Více

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P)

TAKTICKÉ ŘÍZENÍ-P (TŘ-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-84481-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TŘ-P Praha 14. srpna 2013 listů: 8 Schvaluji:. plk. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Operační řízení A (OŘ II A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 84484-1/PO-PVP-2013 Kódové označení: TSŘ-P Praha 25. července 2013 Počet listů: 10 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav Ryba

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 1 kontrolní činnost (D1-KČ) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. PO-2340/GŘ-VZ-2007 Kódové označení. ST-B Praha 12. října 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: plk. Ing. Alois Sellner v. r. generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1429/IZS-2006 Praha 20. července 2006 listů: 4 S c h v a l u j e : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r...... Generální ředitel

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování I B (POP I B) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Taktické řízení B (TŘ B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ČEBNÍ OSNOVY aktické řízení B (Ř B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-M IV-IZS Počet listů: 12 V S T U P N Í P Ř Í P R A V A P Ř Í S L U Š N Í K Ů H Z S

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2005 V Praze dne 15. července 2005 Částka: 26 O B S A H : Část I.

Více

S B Í R K A O B S A H:

S B Í R K A O B S A H: S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 11 O B S A H: Část I. 11. Pokyn generálního ředitele

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 6. června 2003 Částka: 25 O B S A H : Část I. 25.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 14550-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: OŘ-P Praha 3. března 2014 listů: 9 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba, v.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2018 V Praze dne 1. června 2018 Částka: 26 O B S A H : Část I. 26. Rozkaz generálního ředitele

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz 3 zjišťování příčin vzniku požárů (D3-ZPP) Platnost od 1. února 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX0342242* MVCRX0342242 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-116099-1/PO-IZS-2016 Kódové označení: K-IZS Praha 7. září 2016 listů: 7 Schvaluje:

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba B (T-STS B) Platnost od 1. 1. 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2004 V Praze dne 20. října 2004 Částka: 43 O B S A H : Část I. 43.

Více

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu

MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR ÚVOD. k učebním dokumentům vzdělávacího programu MINISTERSTVO VNITRA GENERÁLNÍ ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j. MV-70558-1/PO-2009 Kódové označení: VPP-MS Počet listů: 8 S c h v a l u je : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r. Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-3055-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: SP Praha 29. ledna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba..... Generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II B (POP II B) Platnost od.. 006 005 MINISERSVO VNIRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-3 790/GŘ-VZ-2003 Praha 28. listopadu 2003 S c h v a l u j e : Generální ředitel HZS ČR a náměstek ministra vnitra genmjr.

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR UČEBNÍ OSNOVY Takticko-strategické řízení A (TSŘ A) Platnost od 1. ledna 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 19. února 2013 Částka: 10 O B S A H : Část I. 10. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 12 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78675-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 12 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 3/2014 Strana 1

Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 3/2014 Strana 1 Sbírka interních aktů řízení generálního ředitele HZS ČR částka 3/2014 Strana 1 3 POKYN generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 27. ledna 2014, k odborné přípravě a odborné

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č. j. MV-3122-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: T-STS-Z Praha 14. ledna 2014 listů: 12 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba.....

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 Počet listů: 14 MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-78689-1/PO-PVP-2011 Praha 7. října 2011 listů: 14 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán generální ředitel HZS ČR podepsáno

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky *MVCRX038BYBQ* MVCRX038BYBQ MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Č.j. MV-53002-/PO-IZS-206 Kódové označení: COBRA Praha 2. prosince 206 Počet listů: 7

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 26. listopadu 2008 Částka: 59 O B S A H : Část I. 46. Pokyn generálního ředitele

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S p e c i a l i z a č n í k u r z

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. S p e c i a l i z a č n í k u r z MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-87033-1/PO-2009 Kódové označení: SEOD Praha 18. prosince 2009 Počet listů: 7 S c h v a l u j i : genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Doplňkový kurz ochrana obyvatelstva a plánování Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j.PO-1865/IZS-2007 Praha 21. září 2007 Počet listů: 7 Schvaluje: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... generální ředitel HZS ČR

Více

oddělení integrovaného záchranného systému

oddělení integrovaného záchranného systému Hasičský záchranný sbor hlavního města Prahy oddělení integrovaného záchranného systému Sokolská 62, 121 24 Praha 2 Plán odborné přípravy dobrovolných jednotek PO na rok 2016 Vydáno: Pokyn KŘ HZS hl. m.

Více

S B Í R K A O B S A H :

S B Í R K A O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2018 V Praze dne 10. prosince 2018 Částka: 57 O B S A H : Část I. Část II. 57. Pokyn generálního

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Strojní služba A (T-STS A) Platnost od 1. 1. 2006 2005 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00W06JA Č.j. MV-97684-2/PO-PVP-2011 Kódové označení: ZOP IN-LEZ Praha 6. března 2012 listů: 14 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX00W07TP Č.j. MV-97684-4/PO-PVP-2011 Kódové označení: OP INVZ-LEZ Praha 6. března 2012 listů: 13 Schvaluje: plk. Ing. Drahoslav

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 3 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2018 V Praze dne 4. prosince 2018 Částka: 54 O B S A H : Část I. 54. Rozkaz generálního ředitele

Více

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ÚVODNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Na Průhoně 4800, 430 11 Chomutov IZO: 600 170 586 Zřizovatel:

Více

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor

*MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor *MVCRX01RDS6Y* MVCRX01RDS6Y prvotní identifikátor MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-1/PO-IZS-2014 Praha 9. ledna 2014 listů: 9 Schvaluje: brig gen. Ing.

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2008 V Praze dne 30. prosince 2008 Částka: 62 O B S A H : Část I. 49. Pokyn generálního ředitele

Více

Radiová komunikace v PO (RK-S)

Radiová komunikace v PO (RK-S) MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03FFQWM* MVCRX03FFQWM generální ředitelství Hasičského záchranného sboru Č.j. MV-47234-1/PO-KIS-2017 Kódové označení: RK-S Praha 2. května 2017 listů: 7 Schvaluje: Generální ředitel

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 1. prosince 2009 Částka: 51 O B S A H : Část I. Část II. 51. Rozkaz generálního

Více

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz

Stavební prevence. MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Specializační kurz MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV- 117036-1/PO-PVP-2014 Kódové označení: StP Praha dne 28. srpna 2014 listů: 8 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba v.

Více

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX

*MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX027I2TX* MVCRX027I2TX generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-2370-6/PO-IZS-2014 Praha 12. prosince 2014 listů: 6 Schvaluje: brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba

Více

VÝCVIKOVÝ ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY MĚSTA KLECANY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY

VÝCVIKOVÝ ROK JEDNOTKA SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ PLÁN VÝCVIKU A ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRAVY MĚSTA KLECANY ZÁSAHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECANY VÝCVIKOVÝ ROK 2018 JEDNOTK SBORU DOBROVOLNÝCH HSIČŮ MĚST KLECNY PLÁN VÝCVIKU ŠKOLENÍ ODBORNÉ PŘÍPRVY ZÁSHOVÉ JEDNOTKY SDH KLECNY Jednotka SDH města Klecany jako součást IZS SCK Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A)

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č E B N Í O S N O V Y Požární prevence, ochrana obyvatelstva a plánování II A (POP II A) Platnost od.. 2006 2005 MINISERSVO VNIRA

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2003 V Praze dne 7. srpna 2003 Částka: 36 O B S A H : Část I. Část

Více

U Č E B N Í O S N O V Y

U Č E B N Í O S N O V Y MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR U Č E B N Í O S N O V Y Chemická služba B (T-CHS B) Platnost od 1. ledna 2006 2005 2 MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství

Více

MINISTERSTVO VNITRA KURZ PRO ROZHODČÍ-INSTRUKTORY V POŽÁRNÍM SPORTU

MINISTERSTVO VNITRA KURZ PRO ROZHODČÍ-INSTRUKTORY V POŽÁRNÍM SPORTU MINISTERSTVO VNITRA ŘEDITELSTVÍ HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČR Č.j.: PO - 2221/II-2000 V Praze dne 27. července 2000 S c h v a l u j e: Náměstek ministra vnitra a vrchní požární rada ČR v. r. UČEBNÍ OSNOVY

Více

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0

Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov. Č.j.: HSJI- 87-3/PE-2015 Počet listů: 2 Přílohy: 0 Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina územní odbor Pelhřimov Požárnická 1240, 393 01 Pelhřimov HZSJX0037UG2 HZSJX0037UG2 prvotní identifikátor DRESÁT: Městský úřad, Městys, Obecní úřad, DDL Lukavec, Nemocnice

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. MV-17250-1/PO-2008 Kódové označení: VZOHV Praha 15. prosince 2008 Počet listů: 7 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán

Více

Odznaky odborností SH ČMS na úseku represe

Odznaky odborností SH ČMS na úseku represe ODBORNÁ RADA REPRESE OSH Ústí nad Orlicí Odznaky odborností SH ČMS na úseku represe Ing. Vladimír Makeš Odznaky odbornosti na úseku represe HASIČ III. I. stupně VELITEL SH ČMS STROJNÍK SH ČMS Odznak odbornosti

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR ČJ: MV-63500-1/PO-PVP-2011 Kódové označení: SEOD P Praha Počet listů: 8 P Obsah 1. Charakteristika vzdělávacího programu 3 2. Cíle

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení 6 P O K Y N generálního ředitele Hasičského záchranného sboru České republiky ze dne 4. února 2015, k realizaci preventivně výchovné činnosti u Hasičského záchranného sboru České republiky K zabezpečení

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I.

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2007 V Praze dne 20. září 2007 Částka: 54 O B S A H : Část I. 50. Pokyn generálního ředitele

Více

Speciální jazyková příprava 112 - P

Speciální jazyková příprava 112 - P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-1367-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: JP OT 112-P Praha 4. února 2015 listů: 7 S c h v a l u j e:. Generální ředitel HZS

Více

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha dne 26. července 2012 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV /PO-IZS-2012 Praha dne 26. července 2012 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX0158FJV* MVCRX0158FJV prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-81251-1/PO-IZS-2012

Více

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5

MINISTERSTVO VNITRA. generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR. Č.j. MV /PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 Počet listů: 5 MINISTERSTVO VNITRA *MVCRX03A1HCK* MVCRX03A1HCK generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-168114-1/PO-IZS-2016 Praha 2. ledna 2017 listů: 5 Schvaluje: genmjr. Ing. Drahoslav Ryba generální

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2013 V Praze dne 20. prosince 2013 Částka: 56 O B S A H : Část I. Část II. 56. Pokyn generálního

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISERSVO VNIRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-1634/IZS-2006 Praha 1. září 2006 listů: 4 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v. r... Generální ředitel HZS ČR

Více

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II.

S B Í R K INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY. Část I. Část II. S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2009 V Praze dne 3. února 2009 Částka: 7 O B S A H : Část I. Část II. 7. Pokyn generálního ředitele

Více

R o z s a h z n a l o s t í

R o z s a h z n a l o s t í České dráhy, a.s. S m ě r n i c e pro školení a pro odbornou přípravu zaměstnanců Českých drah o požární ochraně Schváleno generálním ředitelem Českých drah dne pod čj.: Účinnost od: R o z s a h z n a

Více

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4

Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011 Praha dne 8. srpna 2011 Počet listů: 6 Příloha: 1/4 *MVCRX00OTNHK* MVCRX00OTNHK prvotní identifikátor MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky Kloknerova 26, pošt. přihr. 69, 148 01 Praha 414 Č.j. MV-83329-1/PO-IZS-2011

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska Kancelář sdružení, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník : 2008 V Praze dne: 27. listopadu 2008 Číslo: 2 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech,

Více

Strojní služba - P (T-STS-P)

Strojní služba - P (T-STS-P) MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV-63194-1/PO-PVP-2015 Kódové označení: T-STS-P Praha 24. dubna 2015 listů: 11 Schvaluji:... brig. gen. Ing. Drahoslav Ryba,

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ P MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 27991-1/PO-2010 Kódové označení: OOB a KŘ - P Praha: 8. června 2010 Počet listů: 11 OCHRANA OBYVATELSTVA A KRIZOVÉ ŘÍZENÍ

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Čj. PO-1131/GŘ-VZ-2006 Praha 19. května 2006 listů: 3 S c h v a l u j e: plk. Ing. Václav Muchna v. r... generální ředitel HZS

Více

Metodický pokyn starosty SH ČMS

Metodický pokyn starosty SH ČMS Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska - ústředí, Římská 45, Praha 2 Metodický pokyn starosty SH ČMS Ročník: 2017 V Praze dne: 21. 4. 2017 Číslo: 5 Metodický pokyn Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska

Více

S B Í R K O B S A H :

S B Í R K O B S A H : S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY Ročník: 2014 V Praze dne 27. ledna 2014 Částka: 3 O B S A H : Část I. Část II. 3. Pokyn generálního ředitele

Více