PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období. Vládní návrh. na vydání"

Transkript

1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2008 V. volební období 826 Vládní návrh na vydání zákona kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o penzijním spoření

2 Vládní návrh ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o penzijním připojištění se státním příspěvkem Čl. I Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 36/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákonem č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto: 1. V 2 odst. 1 se za větu první vkládá věta Tuto smlouvu lze uzavřít nejpozději do 31. prosince V 24 se doplňují odstavce 4 až 6, které včetně poznámky pod čarou č. 8a znějí: (4) Ustanovení odstavců 1 až 3 se použijí obdobně pro převedení prostředků k penzijní společnosti podle zákona upravujícího penzijní spoření 8a ). (5) Převedení prostředků je možné pouze k penzijní společnosti, která je součástí stejného podnikatelského seskupení jako penzijní fond, ze kterého jsou prostředky převáděny. To neplatí, pokud součástí stejného podnikatelského seskupení, do kterého náleží penzijní fond, není žádná penzijní společnost nebo tato nezahájila ke dni převodu prostředků svoji činnost. (6) Při převedení prostředků podle odstavce 1, 2 a 4 je penzijní fond povinen předat penzijnímu fondu nebo penzijní společnosti informace o rozdělení převáděných prostředků na příspěvky účastníka, příspěvky účastníka nárokovatelné jím pro odpočet ze základu daně z příjmů, příspěvky placené zaměstnavatelem, ostatní příspěvky zaplacené ve prospěch účastníka, státní příspěvky a podíly na výnosech hospodaření penzijního fondu. 8a) Zákon č../2009 Sb., o penzijním spoření..

3 Dosavadní poznámky pod čarou č. 8a až 8d se označují jako poznámky pod čarou č. 8a až 8e, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 3. V 27 odstavec 1 zní: (1) Výše příspěvku účastníka se stanoví na kalendářní měsíc a nesmí být nižší než 100 Kč.. 4. V 29 odstavec 2 zní: (2) Výše státního příspěvku na kalendářní měsíc se stanoví v závislosti na měsíční výši příspěvku účastníka.. 5. V 29 se za odstavec 2 vkládá odstavec 3, který zní: (3) Je-li výše měsíčního příspěvku účastníka a) 300 až 399 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 50 Kč a 40 % z částky přesahující 300 Kč, b) 400 až 499 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 90 Kč a 30 % z částky přesahující 400 Kč, c) 500 až 599 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 120 Kč a 20 % z částky přesahující 500 Kč, d) 600 až 699 Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 140 Kč a 10 % z částky přesahující 600 Kč, e) 700 a více Kč, činí výše měsíčního státního příspěvku částku 150 Kč. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až 7. Čl. II Přechodná ustanovení odst. 2 zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se poprvé použije pro poskytnutí státního příspěvku na základě čtvrtletní žádosti podané Ministerstvu financí po nabytí účinnosti tohoto zákona. 2. Účastník, jehož příspěvek na penzijní připojištění se státním příspěvkem placený za kalendářní měsíc bezprostředně následující po dni nabytí účinnosti tohoto zákona nedosáhne výše nejméně 300 Kč, nemá nárok na státní příspěvek. Tím nejsou dotčeny nároky na státní příspěvky vzniklé podle dosavadních právních předpisů.

4 ČÁST DRUHÁ Změna zákona o daních z příjmů Čl. III Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění zákona č. 35/1993 Sb., zákona č. 96/1993 Sb., zákona č. 157/1993 Sb., zákona č. 196/1993 Sb., zákona č. 323/1993 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 85/1994 Sb., zákona č. 114/1994 Sb., zákon č. 259/1994 Sb., zákona č. 32/1995 Sb., zákona č. 87/1995 Sb., zákona č. 118/1995 Sb., zákona č. 149/1995 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 316/1996 Sb., zákona č. 18/1997 Sb., zákona č. 151/1997 Sb., zákona č. 209/1997 Sb., zákona č. 210/1997 Sb., zákona č. 227/1997 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., zákona č. 149/1998 Sb., zákona č. 168/1998 Sb., zákona č. 333/1998 Sb., zákona č. 63/1999 Sb., zákona č. 129/1999 Sb., zákona č. 144/1999 Sb., zákona č. 170/1999 Sb., zákona č. 225/1999 Sb., nálezu Ústavního soudu vyhlášeného pod č. 3/2000 Sb., zákona č. 17/2000 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 72/2000 Sb., zákona č. 100/2000 Sb., zákona č. 103/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 241/2000 Sb., zákona č. 340/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 117/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 50/2002 Sb., zákona č. 128/2002 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 210/2002 Sb., zákona č. 260/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 575/2002 Sb., zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 47/2004 Sb., zákona č. 49/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 280/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 628/2004 Sb., zákona č. 669/2004 Sb., zákona č. 676/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 217/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 357/2005 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 530/2005 Sb., zákona č. 545/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 203/2006 Sb., zákona č. 223/2006 Sb., zákona č. 245/2006 Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 29/2007 Sb., zákona č. 67/2007 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 482/2008 Sb., zákona č. 2/2009 Sb. a zákona č. /2009 Sb., se mění takto : 1. V 4 odst. 1 písmeno l) včetně poznámek pod čarou č. 2d a 2e zní: l) penze vyplácená z penzijního připojištění se státním příspěvkem 2d ) v pravidelných peněžitých dávkách doživotně, jednorázové pojistné pro penzi podle zákona o penzijním spoření 2e ), plnění z pojištění osob s výplatou důchodu v pravidelných peněžitých dávkách doživotně a jiná plnění z pojištění osob s výjimkou plnění pro případ dožití s výplatou důchodu vypláceného jinak než v pravidelných dávkách doživotně, a to z pojištění pro případ dožití, z pojištění pro případ smrti nebo dožití a z důchodového pojištění a s výjimkou jiného příjmu z pojištění osob, který není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy, 2d) 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 170/1999 Sb. 2e) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření..

5 2. V 6 odst. 9 písm. p) se za slova u penzijního fondu 9a ), vkládají slova příspěvek zaměstnavatele na penzijní spoření poukázaný na účet jeho zaměstnance u penzijní společnosti 2e ), a číslo se nahrazuje číslem V 8 odst. 1 písm. e) se za slovo příspěvkem 9a ) vkládají slova, dávky penzijního spoření 2e ) a plnění z pojištění osob s výplatou důchodu. 4. V 8 odst. 6 větě první se za slova státním příspěvkem vkládají slova, dávka penzijního spoření a plnění z pojištění osob s výplatou důchodu s výjimkou takové dávky nebo důchodu osvobozených od daně podle 4, a za slova penzijní připojištění se vkládají slova nebo na penzijní spoření. 5. V 15 odst. 5 zní: (5) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem 9a ) podle smlouvy o penzijním připojištění se státním příspěvkem uzavřené mezi poplatníkem a penzijním fondem nebo příspěvek zaplacený poplatníkem na jeho penzijní spoření 2e ) podle smlouvy o penzijním spoření uzavřené mezi poplatníkem a penzijní společností. Částka, kterou lze takto odečíst, se rovná úhrnu příspěvků zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní spoření na zdaňovací období sníženému o Kč. Maximální částka, kterou lze takto odečíst za zdaňovací období, činí Kč. Pokud poplatníkovi jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní spoření zaniklo bez nároku na penzi nebo na jednorázové vyrovnání a současně mu bylo vyplaceno odbytné, nárok na uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně zaniká. Částky, o které byl tomuto poplatníkovi v příslušných letech, z důvodu zaplacených příspěvků na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo na jeho penzijní spoření, základ daně snížen, jsou ostatním příjmem podle 10 ve zdaňovacím období, ve kterém k této skutečnosti došlo. To neplatí, pokud v těchto případech poplatníkovi nebude vyplacena dávka z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo dávka z penzijního spoření a poplatník současně uzavře novou smlouvu o penzijním spoření splňující podmínky pro uplatnění odpočtu nezdanitelné části základu daně a zároveň na toto penzijní spoření převede naspořenou částku z penzijního připojištění se státním příspěvkem nebo z penzijního spoření.. 6. V 19 odst. 1 písm. zp) se za slovy penzijnímu fondu 9a ) vkládají slova, účastnickému fondu 2e ). 7. V 20 se na konci odstavce 3 doplňuje věta Obdobně se postupuje u penzijní společnosti vytvářející účastnické fondy 2e ).. 8. V 20b odst. 1 se na konci textu věty poslední doplňují slova a na účastnické fondy 2e ). 9. V 21 odst. 2 se na konci textu písmene b) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno c), které zní: c) u účastnického fondu 2e ). Tato sazba daně se vztahuje na základ daně snížený podle 20 odst. 3, který se zaokrouhluje na celé tisícikoruny dolů V 23 odst. 4 písm. a) se za slova penzijních fondů vkládají slova a u účastnických fondů 2e ).

6 11. V 35ba odst. 1 písm. b) se za slova státním příspěvkem 9a), vkládají slova státní příspěvky na penzijní spoření 2e ). 12. V 36 odst. 2 úvodní části ustanovení se slova odstavci 1 nahrazují slovy odstavcích 1 a V 36 odst. 2 písm. n) se za slova státním příspěvkem vkládají slova, z dávek penzijního spoření 2e ) a z plnění z pojištění osob s výplatou důchodu, s výjimkou takové dávky nebo důchodu podle 4 písm. l),. 14. V 36 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: (3) Zvláštní sazba daně z příjmů plynoucích ze zdrojů na území České republiky pro poplatníky uvedené v 2 činí 10 %, a to z dávek penzijního připojištění se státním příspěvkem 9a ), z dávek penzijního spoření 2e ) a z plnění z pojištění osob, pokud se tyto dávky nebo plnění vyplácejí formou důchodu na dobu určitou se stanovenou dobou pobírání důchodu nejméně po dobu 10 let. Dosavadní odstavce 3 až 6 se označují jako odstavce 4 až V 38k odst. 5 písm. f) se za slovo připojištění vkládají slova nebo penzijní spoření. 16. V 38l odst. 1 písmeno h) zní: h) smlouvou o penzijním připojištění se státním příspěvkem nebo smlouvou o penzijním spoření a každoročně nejpozději do 15. února potvrzením penzijního fondu nebo penzijní společnosti o příspěvcích zaplacených poplatníkem na jeho penzijní připojištění se státním příspěvkem nebo penzijní spoření na uplynulé zdaňovací období, uplatňuje-li snížení základu daně podle 15 odst. 5,. 17. V 38m se na konci odstavce 5 doplňuje věta To platí obdobně pro penzijní společnost vytvářející účastnické fondy V 38n se na konci odstavce 1 doplňuje věta To platí obdobně pro penzijní společnost vytvářející účastnické fondy Na konci 38o se doplňuje věta To platí obdobně pro penzijní společnost vytvářející účastnické fondy V 38p se na konci odstavce 1 doplňuje věta To platí obdobně pro penzijní společnost vytvářející účastnické fondy V 38r odst. 2 větě druhé se slova nebo při nahrazují slovem, při a za slovo fond se vkládají slova, při převedení účastnického fondu do jiné penzijní společnosti. Čl. IV Přechodné ustanovení

7 Ustanovení 4 odst. 1 písm. l), 6 odst. 9, písm. p), 8 odst. 1 písm. e) a odst. 6, 15 odst. 5, 19 odst. 1 písm. zp), 20 odst. 3, 20b odst. 1, 21 odst. 2, 23 odst. 4 písm. a), 35ba odst. 1 písm.b), 36, 38k odst. 5 písm. f), 38l odst. 1 písm. h), 38m odst. 5, 38n odst. 1, 38o, v 38p odst. 1 a 38r odst. 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona, se použijí poprvé pro zdaňovací období roku ČÁST TŘETÍ Změna zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorizmu Čl. V V 2 odst. 1 písm. b) bodě 4 zákona č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, se za slova investiční fond vkládají slova, penzijní společnost. ČÁST ČTVRTÁ Změna zákona o účetnictví Čl. VI V 24 odst. 8 větě první zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění zákona č. 437/2003 Sb., se za slova penzijního fondu 20d), vkládají slova povolení k činnosti penzijní společnosti 20l),. Poznámka pod čarou č. 20l zní: 20l) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. ČÁST PÁTÁ Změna zákona o podnikání na kapitálovém trhu Čl. VII Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, v znění zákona 635/2004 Sb., zákona 179/2005 Sb., zákona 377/2005 Sb., zákona 56/2006 Sb., zákona 57/2006 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona 159/2006 Sb., zákona 120/2007 Sb., zákona 296/2007 Sb., zákona 29/2008 Sb., zákona 104/2008 Sb., zákona 216/2008 Sb., zákona 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona 230/2008 Sb., zákona č. 7/2009, zákona č. /2009 Sb. a zákona č. /2009 Sb., se mění takto: 1.V 2a odst. 1 se na konci textu písmene h) doplňují slova a penzijní společnost. 2. V 54 odst. 2 větě poslední se za slova peněžním trhu, vkládají slova trhu penzijního spoření,.

8 3. V 151 odst. 1 písm. j) se za slova penzijní fond vkládají slova penzijní společnost,. ČÁST ŠESTÁ Změna zákona o kolektivním investování Čl. VIII Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění zákona č. 337/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 224/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. /2009 Sb. a zákona č. /2009 Sb., se mění takto: 1. V 2a odst. 3 se za písmeno b) vládá nové písmeno c), které včetně poznámky pod čarou 2c zní: c) penzijními společnostmi v rámci penzijního spoření 2c),. 2c) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. Dosavadní písmena c) až g) se označují jako písmena d) až h). Dosavadní poznámky pod čarou č. 2c až 2f se označují jako poznámky pod čarou č. 2d až 2g, a to včetně odkazů na poznámky pod čarou. 2. V 56 odst. 1 se za písmeno g) vkládá nové písmeno h), které zní: h) penzijní společnost,. Dosavadní písmena h) až p) se označují jako písmena i) až q). 3. V 73 se na konci písmene g) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje písmeno h), které zní: h) vedoucí osoba nebo zaměstnanec penzijní společnosti; to neplatí, jde-li o koncern.. ČÁST SEDMÁ Změna zákona o platebním styku Čl. IX V 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku), ve znění zákona č. 62/2006 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se za slova penzijní fondy vkládají slova, penzijní společnosti.

9 ČÁST OSMÁ Změna zákona o soudních exekutorech a exekuční činnosti Čl. X Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb., zákona č. 279/2003 Sb., zákona č. 360/2003 Sb., zákona č. 53/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 284/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 501/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 70/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 133/2006 Sb., zákona č. 253/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 347/2007 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 259/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 301/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb. a zákona č. /2009 Sb., se mění takto: 1. V 33 odst. 4 se za slovo papíry vkládají slova, penzijní společnosti. 2. Za 33c se vkládá nový 33d, který včetně poznámky pod čarou č. 7k zní: 33d V elektronické podobě způsobem umožňující dálkový přístup poskytne pro potřeby provedení exekuce exekutorům prostřednictvím Komory Ministerstvo financí údaje z informačního systému o účastnících podle zákona upravujícího penzijního spoření 7k ) v rozsahu 1. jméno, popřípadě jména a příjmení, 2. rodné číslo, a pokud nebylo přiděleno, číslo pojištěnce vedené v registru pojištěnců Všeobecné zdravotní pojišťovny 7j ), 3. číslo smlouvy o penzijním spoření, 4. identifikační číslo penzijní společnosti. 7k) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. ČÁST DEVÁTÁ Změna občanského zákoníku Čl. XI V 54a odst. 1 větě první zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, v znění zákona č. 56/2006 Sb. a č. 230/2008 Sb., se za slovo připojištění, vkládají slova penzijního spoření, a ve větě druhé se za slova investiční fond, se vkládají slova penzijní společnost, účastnický fond,.

10 ČÁST DESÁTÁ Změna živnostenského zákona Čl. XII V 3 odst. 3 písm. a) zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., 62/2006 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se za slovo fondů 12a ), vkládají slova penzijních společností 12c,),. Poznámka pod čarou 12c) zní: 12c) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. ČÁST JEDENÁCTÁ Změna obchodního zákoníku Čl. XIII Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v znění zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 264/1992 Sb., 591/1992 Sb., zákona č. 286/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 84/1995 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 142/1996 Sb., zákona č. 77/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., zákona č. 105/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb.,zákona č. 30/2000 Sb., zákona č. 367/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 15/2002 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 125/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 312/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., 87/2003 Sb., 88/2003 Sb., zákona č. 437/2003 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., 308/2002 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 484/2004 Sb., zákona č. 360/2004 Sb., zákona č. 499/2004 Sb., 554/2004 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 216/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., 81/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 308/2006 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 344/2007 Sb., zákona č. 104/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb. a zákona č. 309/2002 Sb., se mění takto: 1. V 66b odst. 3 písm. e) se před slova investiční společnost vkládají slova penzijní společnosti,. 2. V 323a odst. 3 písm. c) se za slova penzijní fond vkládají slova, penzijní společnost 6g ),. Poznámka pod čarou 6g) zní: 6g) zákon č. /2009 Sb., o penzijní spoření..

11 ČÁST DVANÁCTÁ Změna zákona o bankách Čl. XIV Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona č. 264/1992 Sb., zákona č. 292/1993 Sb., zákona č. 156/1994 Sb., zákona č. 83/1995 Sb., 84/1995 Sb., zákona č. 61/1996 Sb., zákona č. 306/1997 Sb., zákona č. 16/1998 Sb., zákona č. 127/1998 Sb., zákona č. 165/1998 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 319/2001 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 126/2002 Sb., 257/2004 Sb., zákona č. 439/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 56/2006 Sb., 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., zákona č. 443/2006 Sb., zákona č. 159/2006 Sb., zákona č. 37/2007 Sb., zákona č. 120/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 216/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb. a zákona č. 189/2006 Sb., se mění takto: 1. 11a odst. 4 písm. c) zní: c) banka je depozitářem fondu kolektivního investování, penzijního fondu nebo účastnického fondu nebo. 2. V 17a odst. 3 se za slova investiční fond vkládají slova, penzijní společnost,. ČÁST TŘINÁCTÁ Změna zákona o České národní bance Čl. XV V 44 odst. 1 písm. c) zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění, zákona č. 60/1993 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., zákona č. 278/2001 Sb., zákona č. 482/2001 Sb., zákona č. 127/2002 Sb., zákona č. 442/2000 Sb., 127/2002 Sb., 257/2004 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona č. 124/2008 Sb. a zákona č. 254/2008 Sb., se za slovo zajišťovnami, vkládají slova penzijními společnostmi, a za slovo pojišťovnictví se vkládají slova penzijního spoření. ČÁST ČTRNÁCTÁ Změna zákona o insolvenčních správcích Čl. XVI

12 V 3 odst. 2, 17 odst. 3, 28 odst. 1, 31 písm. c) a 37 odst. 2 zákona č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění zákona č. 108/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb. a zákona č. 124/2008 Sb., se za slova investičním fondem vkládají slova, penzijní společností. ČÁST PATNÁCTÁ Změna zákona o pojišťovnictví Čl. XVII V 10 odst. 1 písm. c) zákona č../ Sb., o pojišťovnictví se za slova penzijním fondem, vkládají slova penzijní společností,. ČÁST ŠESTNÁCTÁ Změna zákona o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků Čl. XVIII V 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění zákona č. 303/2008 Sb., se slova náhrad z penzijních fondů nahrazují slovy dávek z penzijních fondů a účastnických fondů obhospodařovaných penzijní společností. ČÁST SEDMNÁCTÁ Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu Čl. XIX Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění zákona 30/2000 Sb., zákona 362/2000 Sb., zákona č. 370/2000 Sb., zákona 308/2002 Sb., zákona 308/2002 Sb., zákona 257/2004 Sb., zákona 626/2004 Sb., zákona 381/2005 Sb., zákona 56/2006 Sb., zákona 57/2006 Sb., 70/2006 Sb., zákona 224/2006 Sb., zákona 342/2006 Sb., zákona 296/2007 Sb., zákona 104/2008 Sb., zákona 230/2008 Sb., zákona 250/2008 Sb. a zákona 254/2008 Sb. se mění takto: 1. V 3 písmenech a) až c) se za slova společností vkládají slova, penzijního spoření. 2. Poznámka pod čarou č. 1 zní: 1 ) Zákon č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 190/2004 Sb., o dluhopisech, ve znění pozdějších předpisů.

13 Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se stáním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů.. 3. V 8 odst. 6 se slovo pověřil nahrazuje slovy nebo penzijní společnosti pověřila a slova zvláštního právního předpisu 2) se nahrazují slovy zvláštního zákona upravujícího podnikání na kapitálovém trhu nebo penzijní spoření. 4. V 13 odst. 1 se za písmeno g) vkládá písmeno h), které včetně poznámky pod čarou č. 19a zní: h) penzijních společností a depozitářů penzijních společností 19a ), 19a ) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. Dosavadní písmena h) až zc) se označují jako písmena i) až zd). 5. V 13 odst. 1 se na konci písmene zd) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno ze), které včetně poznámky pod čarou č. 19b zní: ze) mezinárodních finančních institucí, jejichž závazky jsou zaručeny státy, které jsou jejími členy 19b). 19b) 98 až 100 zákona č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. ČÁST OSMNÁCTÁ Změna zákona o auditorech Čl. XX Zákon č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech), se mění takto: 1. V 2 písm. m) se za slova penzijní fondy, vkládají slova penzijní společnosti,. 2. V 44 odst. 6 se za slova penzijní fond, vkládají slova penzijní společnost,. ČÁST DEVATENÁCTÁ Změna zákona o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) Čl. XXI Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 493/2000 Sb., zákona č. 141/2001 Sb., zákona č. 187/2001 Sb., zákona č. 450/2001 Sb., zákona č. 320/2001 Sb., zákona č. 202/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 479/2003 Sb., 186/2004 Sb., 257/2004 Sb., zákona č.

14 482/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., zákona č. 546/2005 Sb., zákona č. 130/2006 Sb., zákona č. 230/2006 Sb., zákona č. 138/2006 Sb., 140/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 26/2008 Sb., zákona č. 218/2007 Sb. a zákona č. 306/2008 Sb., se mění takto: 1. V 49 odst. 10 se za slova penzijní připojištění vkládají slova, nebo penzijní spoření 12b ). Poznámka pod čarou č. 12b) zní: 12b) Zákon č. /2009 Sb., o penzijním spoření.. Dosavadní poznámka pod čarou č. 12b se označuje jako poznámka pod čarou č. 12c. 2. V 62 odst. 4 se za slova penzijní připojištění vkládají slova, nebo penzijní spoření 12b ). ČÁST DVACÁTÁ ÚČINNOST Čl. XXII Tento zákon nabývá účinnost dnem 1. ledna 2010.

15 DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy Předkládaný návrh zákona navazuje na návrh nového zákona o penzijní spoření, s nímž se zároveň předkládá k projednávání. V souvislosti s přijetím nového zákona o penzijním spoření, který zakládá nový systém doplňkového důchodového zabezpečení, který bude nahrazovat systém penzijního připojištění podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijní připojištění se státním příspěvkem, v znění pozdějších předpisů, je nezbytné změnit ustanovení některých právních předpisů. Zejména se jedna uvedený zákon o penzijním připojištění, který zůstane v platnosti, protože tento systém bude jistou dobu existovat paralelně vedle systému penzijního spoření. Hlavním účelem návrhu zákona je zajistit obsahový soulad nově navrhovaného zákona s ostatními platnými zákony České republiky. Navrhovaný zákon o penzijním spoření obsahuje komplexní úpravu tzv. třetího pilíře důchodového systému České republiky. Předkládaným návrhem se mění tyto právní předpisy: 1. Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů. 2. Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů. 4. Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů. 5. Zákon č. 256/2004 Sb., zákon o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů. 6. Zákon č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, ve znění pozdějších předpisů. 7. Zákon č. 124/2002 Sb., o převodech peněžních prostředků, elektronických platebních prostředcích a platebních systémech (zákon o platebním styku, ve znění pozdějších předpisů. 8. Zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 9. Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 10. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 11. Zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 12. Zákon č. 21/1992 Sb., o bankách,, ve znění pozdějších předpisů. 13. Zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance znění, ve znění pozdějších předpisů. 14. Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích,, ve znění pozdějších předpisů.

16 15. Zákon o pojišťovnictví ve znění vládního návrhu zákona (sněmovní tisk 571). 16. Zákon č. 254/2004 Sb., o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů. 17. Zákon č. 15/1998 Sb., o dohledu v oblasti kapitálového trhu a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 18. Zákon o auditorech, ve znění vládního návrhu zákona o auditorech a o změně některých zákonů (zákon o auditorech) sněmovní tisk Zákona o rozpočtových pravidlech. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky Přijetí tohoto zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami a slučitelnost s právními akty Evropských společenství Návrh zákona respektuje požadavky vyhlášených mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána a je slučitelný s akty Evropské unie. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy ve vztahu k rovnosti mužů a žena dopady navrhovaného řešení ve vztahu k rovnosti mužů a žen Návrh zákona se nedotýká rovnosti postavení mužů a žen. Předpokládaná hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy, nároky na státní rozpočet Navrhovaný zákon nebude mít dopad do státního ani jiných veřejných rozpočtů. Vzhledem k roční lhůtě pro přizpůsobení se tomuto zákonu v případě zásadních změn, má dopad na podnikatelskou sféru v dané oblasti marginální význam. Změna v poskytování státního příspěvku v penzijním připojištění se státním příspěvkem bude mít částečný pozitivní dopad z hlediska příjmů státního rozpočtu. Vzhledem k tomu, že nově zaváděný systém neumožňuje využívat současně daňových výhod a státního příspěvku v penzijním připojištění se státním příspěvkem a penzijním spoření, nepředpokládá se žádný významný dopad do státního rozpočtu. Sociální dopady a dopady na životní prostředí Návrh zákona nepředpokládá, mimo výše uvedených dopadů do rozpočtů domácností, žádné sociální dopady ani dopady na životní prostředí. B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST K části první: Počínaje dojde k uzavření systému penzijního připojištění pro nové účastníky. Stávající účastníci se budou moci rozhodnout, zda chtějí pokračovat v penzijním připojištění nebo využít nového systému a přestoupit na novou smlouvu o penzijním spoření.

17 V souvislosti se zavedením systému penzijního spoření se umožňuje účastníkům penzijního připojištění přestoupit do penzijního spoření a to tak, že jejich prostředky z penzijního fondu budou převedeny na smlouvu o penzijním spoření k penzijní společnosti s tím, že jim bude zachována doba, po kterou platili příspěvky na penzijní připojištění. Do spořící doby podle zákona o penzijním spoření se tedy započítá dosažená pojištěná doba podle zákona o penzijním připojištění. Systém penzijního spoření se má stát plynulým pokračováním systému penzijního připojištění. Záměrem úpravy přechodu do nového systému pouze v rámci koncernu je omezení nežádoucího bezdůvodného vytváření akvizičních nákladů, které většinou v konečném efektu dopadají na účastníky, a nenarušení průběhu reformy doplňkového důchodového zabezpečení možným rozpoutáním honby na klienty. Ukládá se povinnost penzijnímu fondu poskytovat při převádění prostředků účastníka informace o rozdělení těchto prostředků dle evidence, kterou má povinnost vést, a tomu na druhé straně odpovídá povinnost penzijní společnosti podle zákona o penzijním spoření přesně toto rozdělení zaevidovat. Je to nutné z důvodu plynulého navázání, jak vzhledem ke kontrole poskytování státního příspěvku a nároku na něj, tak z důvodu daňového zvýhodnění. Upravuje se sjednocení výše poskytovaného státního příspěvku v obou systémech. Cílem této úpravy je zvýšit motivaci účastníků k vyšším příspěvkům. K části druhé: Novelou zákona o daních z příjmů se nastavují pravidla a způsob zdanění obdobně jako u investičních společností v případě penzijní společnosti, jako u fondů kolektivního investování v případě účastnických fondů v penzijním spoření a jako u účastníků penzijního připojištění se státním příspěvkem v případě účastníků penzijního spoření. Text je postaven na podobnosti činnosti penzijní společnosti kolektivnímu investování ve fázi spoření a podobnosti penzijní společnosti penzijním fondům ve fázi výplaty dávek. Nově se z daňové povinnosti vyčleňují příjmy ze soukromého pojištění, jedná-li se o plnění ve formě doživotních důchodů a u dávky z penzijního spoření se státním příspěvkem ve formě doživotního důchodu (penze). Tím se sleduje podpora ze strany státu takového plnění, které doživotně zabezpečuje občana. Se stejným cílem podpory úspor občanů na období stáří se zvyšuje limit pro osvobození daně z příjmů ze závislé činnosti v případě příspěvků zaměstnavatele ze současných 24 tis. na 36 tis. Kč ročně a snižuje sazba daně na 10 % v případě, že výplata důchodu (penze) bude sjednána na stanovenou dobu, minimálně však na dobu 10 let, a provádějí daňové úpravy v souvislosti s přechody účastníků ze systému penzijního připojištění do penzijního spoření. K části třetí až dvacáté: V souvislosti s přijetím zákona o penzijním spoření se zavádějí další potřebné změny terminologického charakteru, popřípadě se penzijní společnost doplňuje do výčtů finančních institucí v různých zákonech.

18 V Praze dne 20. dubna 2009 předseda vlády ministr financí

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

ZÁKON. ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření IIIc V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne.. 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011,

428/2011 Sb. ZÁKON. ze dne 6. listopadu 2011, 428/2011 Sb. ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Změna: 192/2012 Sb. Změna: 399/2012

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5691 428 ZÁKON ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí

ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ZÁKON č. 70/2006 Sb. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Ročník 2011 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření 154 10. funkční období 154 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření (Navazuje na sněmovní tisk č. 494 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5257 377 ZÁKON ze dne 10. prosince 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

N á v r h. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I IIIb. N á v r h ZÁKON ze dne... 2015, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

N á v r h. 11e. Finanční zajištění

N á v r h. 11e. Finanční zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění

N á v r h. ZÁKON ze dne o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění N á v r h ZÁKON ze dne... 2010 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o finančním zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o mezinárodním právu soukromém

Více

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I

254/2008 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o dohledu v oblasti kapitálového trhu. Čl. I 254/2008 Sb. ZÁKON ze dne 5. června 2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu Změna:

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru 296 10. funkční období 296 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru (Navazuje na sněmovní tisk č. 680 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 109 USNESENÍ z 12. schůze dne 21. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním

Více

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje.

2. V 2 odst. 2 se na konci písmene e) čárka nahrazuje tečkou a písmeno f) se včetně poznámky pod čarou č. 1f zrušuje. Částka 100 Sbírka zákonů č. 258 / 2016 Strana 3877 258 ZÁKON ze dne 14. července 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru Parlament se usnesl na tomto

Více

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují

Poznámka: Od 1.1.2006 zanikl u odbytného nárok na daňový odpočet a daňové úlevy získané po 1.1.2006 se v případě odbytného dodaňují Přehled základních daňových ustanovení v oblasti penzijního připojištění účinných od 1. 1. 2008 po novele zákona o dani z příjmů realizované zákonem č. 261/2007 Sb. 1. Daňové úlevy účastníků penzijního

Více

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán.

Návrh na zamítnutí návrhu zákona nebyl podán. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s příjetím přímo použitelného předpisu

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her 258 10. funkční období 258 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o hazardních hrách a zákona o dani z hazardních her (Navazuje na sněmovní tisk č. 580 ze 7. volebního

Více

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření

403/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o doplňkovém penzijním spoření 403/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. října 2012, kterým se mění zákon č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y 112/3 P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 1999 3. volební období 112/3 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 68 Rozeslána dne 24. července 2009 Cena Kč 131, O B S A H : 227. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. A. OBEC Á ČÁST DŮVODOVÁ ZPRÁVA IVc Tento zákon je doprovodným zákonem k zákonu o důchodovém spoření a zákonu o doplňkovém penzijním spoření. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění hlavních principů

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 252/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 252/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 115 ze dne 3. září 2014 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 4054 Sbírka zákonů č. 371 / 2017 371 ZÁKON ze dne 11. října 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ

N á v r h Z ÁKON. ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů ČÁST PRVNÍ N á v r h Z ÁKON ze dne..2008, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o vlastnictví bytů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o dani dědické,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 313 32 ZÁKON ze dne 22. ledna 2019, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 174 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 174 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 8. 278 9. funkční období 278 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

Více

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony ČÁST PRVNÍ ZÁKON ze dne 2013, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele

Návrh. ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2016, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o úvěru pro spotřebitele Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o České

Více

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku 285/2009 Sb. ZÁKON ze dne 22. července 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 524/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 524/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 524/1 Usnesení hospodářského výboru č. 150 ze dne 29. února 2012 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních

Více

fondu zrušují. Čl. I Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech

fondu zrušují. Čl. I Vyhláška č. 57/2012 Sb., o minimálních náležitostech Strana 5764 Sbírka zákonů č. 476 / 2017 Částka 172 476 VYHLÁŠKA ze dne 21. prosince 2017, kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti s ukončením důchodového spoření Česká národní banka stanoví podle

Více

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky

306/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o Úřadu práce České republiky 306/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o zrušení karty sociálních systémů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o Úřadu práce České republiky Čl. I Zákon č. 73/2011

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 546 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 13. 222 10. funkční období 222 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a

Více

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ

227/2009 Sb. ZÁKON. ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech ČÁST PRVNÍ 227/2009 Sb. ZÁKON ze dne 17. června 2009, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o základních registrech Změna: 101/2010 Sb. Změna: 291/2009 Sb., 306/2009 Sb., 159/2010 Sb. Změna:

Více

70/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ

70/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí ČÁST PRVNÍ 70/2006 Sb. ZÁKON ze dne 3. února 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o provádění mezinárodních sankcí Změna: 254/2008 Sb. Změna: 93/2009 Sb. Změna: 285/2009 Sb. Změna:

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2109 203 ZÁKON ze dne 8. června 2017, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

V l á d n í n á v r h

V l á d n í n á v r h V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o řízení a kontrole veřejných financí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku III. Návrh ZÁKON ze dne.. 2017, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o bankách Čl.

Více

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18.

11. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 782 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 18. 7 11. funkční období 7 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 96/1993 Sb., o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření a o doplnění zákona České národní rady č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,

Více

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I

ČÁST PRVNÍ. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Čl. I Strana 2323 128 ZÁKON ze dne 6. dubna 2016, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů,

Více

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu

241/2013 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ. Změna občanského soudního řádu 241/2013 Sb. ZÁKON ze dne 3. července 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 377/2. Pozměňovací a jiné návrhy

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 377/2. Pozměňovací a jiné návrhy Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 377/2 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti. Čl. I ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období rozpočtový výbor. USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 330 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona o kolektivním investování (tisk 523) Po úvodním

Více

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz.

Osobní finace. Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz. Katedra práva Osobní finace Investiční instrumenty, spoření, úvěry a daně Ing. Gabriela Oškrdalová, Ph.D. e-mail: oskrdalo@econ.muni.cz Tento studijní materiál byl vytvořen jako výstup z projektu č. CZ.1.07/2.2.00/15.0189.

Více

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I

Návrh. ČÁST PRVNÍ Změna občanského soudního řádu. Čl. I Návrh ZÁKON ze dne 2013 o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2015 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, O B S A H : Ročník 2015 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 161 Rozeslána dne 28. prosince 2015 Cena Kč 111, 376. Zákon o ukončení důchodového spoření O B S A H : 377. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 129 USNESENÍ z 16. schůze dne 23. června 1999 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 357/1992 Sb., o dani

Více

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28.

9. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 905 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 28. 143 9. funkční období 143 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení,

Více

Návrh ZÁKON. ze dne 2015,

Návrh ZÁKON. ze dne 2015, III. Návrh ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a

Více

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ

ZÁKON. ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách ČÁST PRVNÍ 109 ZÁKON ze dne 14. března 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o sociálních službách Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákona o sociálním

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období. Senátní návrh. na vydání. zákona PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2010 VI. volební období 168 Senátní návrh na vydání zákona kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších

Více

Poznámka pod čarou č. 10 zní:

Poznámka pod čarou č. 10 zní: Strana 7834 Sbírka zákonů č. 469 / 2013 469 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 502/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění

Více

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů.

Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů. Pozměňovací a jiné návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (tisk 393) Návrh na zamítnutí návrhu zákona ve druhém čtení dne 3. května 2016

Více

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ

173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 ČÁST PRVNÍ 173/2002 Sb. ZÁKON ze dne 9. dubna 2002 o poplatcích za udržování patentů a dodatkových ochranných osvědčení pro léčiva a pro přípravky na ochranu rostlin a o změně některých zákonů Změna: 377/2005 Sb.

Více

I I I. ZÁKON ze dne 2015,

I I I. ZÁKON ze dne 2015, I I I. N á v r h ZÁKON ze dne 2015, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a některé

Více

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje.

10. V části druhé v nadpisu Hlavy II se slovo (BILANCE) zrušuje. Strana 7829 468 VYHLÁŠKA ze dne 20. prosince 2013, kterou se mění vyhláška č. 501/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU. ze dne 10. října 2013. o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů ČÁST DEVATENÁCTÁ ZMĚNA ZÁKONA O ÚČETNICTVÍ Čl. XXXIV Zákon

Více

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004

USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 \ Parlament České republiky Poslanecká sněmovna 4. volební období - 2004 rozpočtový výbor 331 USNESENÍ z 25. schůze dne 10. února 2004 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony vsouvislosti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období. Vládní návrh. na vydání PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY Poslanecká sněmovna 2009 V. volební období 768 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů - 2 - III.

Více

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh)

DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) DŮCHODOVÁ REFORMA (vládní návrh) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah tématu : 1. Cíle a důvody realizace důchodové reformy. 2. Státní důchod (I. pilíř). 3. Základní fakta a mechanismus fungování důchodové

Více

o) schválení změny depozitáře, nebo

o) schválení změny depozitáře, nebo Strana 2618 Sbírka zákonů č. 248 / 2013 Částka 96 248 VYHLÁŠKA ze dne 24. července 2013, kterou se mění vyhláška č. 233/2009 Sb., o žádostech, schvalování osob a způsobu prokazování odborné způsobilosti,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 206/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 206/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 206/2 Usnesení rozpočtového výboru č. 176 ze dne 21. listopadu 2018 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 854/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 854/1 Usnesení výboru pro sociální politiku č. 238 ze dne 15. prosince 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995

Více

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny

1 Předmět a rozsah úpravy Tato vyhláška upravuje a) způsob určení výše odměny a způsob výplaty odměny Strana 8038 Sbírka zákonů č. 474 / 2013 Částka 183 474 VYHLÁŠKA ze dne 23. prosince 2013 o odměně likvidátora, nuceného správce a insolvenčního správce některých poskytovatelů služeb na kapitálovém trhu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 5064 Sbírka zákonů č. 399 / 2012 Částka 146 399 ZÁKON ze dne 7. září 2012 o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Parlament se usnesl na tomto zákoně České

Více

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

Návrh. ZÁKON ze dne , kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění IIIb. Návrh ZÁKON ze dne... 2018, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb 201 10. funkční období 201 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb (Navazuje na sněmovní tisk č. 514 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

provozovatele solární elektrárny, b) adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo provozovatele

provozovatele solární elektrárny, b) adresu bydliště, místo podnikání nebo sídlo provozovatele Strana 1722 Sbírka zákonů č. 178 / 2013 178 VYHLÁŠKA ze dne 24. června 2013, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších podmínkách

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 764 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 764 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 27. 307 10. funkční období 307 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 693/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 693/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 693/0 Vládní návrh zákona o změně zákonů v souvislosti s přijetím zákona o pojistném na důchodové spoření Zástupce předkladatele: ministr

Více

Zákon o nadacích a nadačních fondech v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od )

Zákon o nadacích a nadačních fondech v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od ) Zákon o nadacích a nadačních fondech v úplném znění k dnešnímu dni (ve znění účinném od 1.1.2014) 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících

Více

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů

Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Novela Zákona o daních z příjmu č. 586/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů Životní pojištění rekapitulace stavu k 31.12.2014 Daňové zvýhodnění životního pojištění se řídí zákonem 586/1992 Sb., o daních

Více

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005

USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2005 4. volební období 211 USNESENÍ ústavně právního výboru ze 74. schůze dne 2. listopadu 2005 Vládní návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 85/1996

Více

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva

10. funkční období. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva 37 10. funkční období 37 Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s účinností rekodifikace soukromého práva (Navazuje na sněmovní tisk č. 306 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání

Více

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová

Důchodové připojištění. Bc. Alena Kozubová Důchodové připojištění Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem Penzijní připojištění Penzijním připojištěním se pro účely tohoto zákona rozumí

Více

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2)

(tisk 752) A. Pozměňovací návrhy obsažené v usnesení garančního rozpočtového výboru č. 498 z 44. schůze konané dne 22. června 2016 (tisk 752/2) Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 181 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 21. 77 10. funkční období 77 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 382/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 382/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 382/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření, ve znění pozdějších předpisů Zástupce předkladatele:

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY

170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY 170/2014 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda nařizuje k provedení zákona č. 262/2006

Více

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví

16 ) 8 písm. c) vyhlášky č. 125/1993 Sb., kterou se stanoví Strana 1858 Sbírka zákonů č. 170 / 2014 Částka 71 170 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 6. srpna 2014, kterým se mění nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu Vláda

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 2099 164 ZÁKON ze dne 17. června 2015, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 1. 266 10. funkční období 266 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (Navazuje na sněmovní tisk č. 610 ze

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 764/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 764/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 764/0 Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické

Více

Pozměňovací návrhy. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Pozměňovací návrhy. k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony Příloha k usnesení č. 242 Pozměňovací návrhy k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 1. V čl. I bod 9 upravit takto:

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 398/3

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 398/3 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 398/3 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1425 148 ZÁKON ze dne 19. dubna 2017, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce

ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce ZÁKON ze dne 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím antidiskriminačního zákona Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Změna zákoníku práce Čl. I Zákon č.

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 48/2

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VIII. volební období 48/2 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VIII. volební období 48/2 Usnesení rozpočtového výboru č. 55 ze dne 14. března 2018 k vládnímu návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění Předkladatel:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2013 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 352/2005 Sb., o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady a o bližších

Více

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů

9. funkční období. Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů 52 9. funkční období 52 Návrh zákona o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů (Navazuje na sněmovní tisk č. 715 z 6. volebního období PS PČR) Lhůta

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 873/1 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 873/1 Usnesení rozpočtového výboru č. 557 ze dne 16. listopadu 2016 k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VI. volební období 862/0 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VI. volební období 862/0 Návrh poslance Davida Ratha na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s.

PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. PENZIJNÍ PLÁN Allianz transformovaný fond, Allianz penzijní společnost, a. s. Preambule Penzijní plán Allianz transformovaného fondu, Allianz penzijní společnost, a. s. (dále jen Allianz transformovaný

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1442 Sbírka zákonů č. 134 / 2013 134 ZÁKON ze dne 7. května 2013 o některých opatřeních ke zvýšení transparentnosti akciových společností a o změně dalších zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně

Více