Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 Sí ový spínaný napájecí zdroj Ing. Josef Jansa, Jaroslav Klátil OK2JI Tento pøíspìvek se zabývá ovìøením funkce obvodu øady LinkSwitchO ve spojení s transformátorem na jádøe KOOL Mµ. Dosud publikované jednoduché spínané napájecí zdroje, vhodné i pro amatérskou konstrukci, pracují vìtšinou jako mìnièe DC/DC s relativnì nízkým vstupním stejnosmìrným napìtím (nejvýše desítky voltù). Mají-li tedy pracovat jako sí ové zdroje, neobejdou se bez klasického sí ového transformátoru, který je zároveò bezpeènostním prvkem zdroje. Samozøejmì není problém nalézt i celou øadu zapojení zpracovávajících pøímo usmìrnìné sí ové napìtí. Ty jsou však vesmìs pomìrnì složitá a zejména navíjecí pøedpis transformátoru na skládaných feritových jádrech pøípadného zájemce od vlastní realizace spolehlivì odradí. Tuto situaci mohou zmìnit integrované obvody øady LinkSwitchO firmy Power Integrations, které obsahují prakticky veškeré aktivní prvky jednoduchého izolaèního akumulaèního (blokujícího) mìnièe s výkonem nìkolika W, napájeného pøímo usmìrnìným sí ovým napìtím. Relativnì jednoduchý transformátor na skládaném mezerovém feritovém jádru lze navíc dále zjednodušit použitím moderních slitinových toroidù. Popis zapojení Pro ovìøení funkce byl vybrán obvod typu LNK501P, s nímž lze realizovat velmi malé, levné a provoznì úsporné spínané napájecí zdroje s charakteristikou CV/CC (konstantní napìtí/konstantní proud). Jsou podle výrobce vhodné zejména jako nabíjeèky akumulátorù a sí ové napájeèe mobilních telefonù, MP3 pøehrávaèù, digitálních fotoaparátù, PDA, pøijímaèù GPS apod. V malém pouzdøe DIP8 jsou integrovány veškeré øídicí, regulaèní a ochranné obvody a rovnìž vn spínací MOSFET. Rozmìry pouzdra samozøejmì limitují dosažitelný výkon spínaného zdroje - asi 3 W, jsou však pro danou oblast použití plnì dostaèující. Nemá smysl uvádìt podrobné detaily a technické parametry obvodu, nebo je lze vèetnì aplikaèních doporuèení nalézt na [1]. Tedy jen struèný pøehled: - rozsah vstupních st napìtí 85 až 265 V; - výstupní výkon až 3 W, - spotøeba naprázdno pod 300 mw; - úèinnost 70 až 75 %; - pevný pracovní kmitoèet 42 khz; - výstupní charakteristika CV/CC; - integrovaná tepelná ochrana; - transformátor má jen dvì vinutí. Vlastnosti obvodu byly ovìøeny v zapojení podle obr. 1, které je prakticky totožné s doporuèením výrobce. Pøedstavuje zdroj 5,5 V/500 ma s charakteristikou CV/CC. Je vhodný napø. jako sí ový zdroj èi nabíjeèka zaøízení napájeného ètyømi NiCd/NiMH akumulátory. Hodnoty a typ souèástek (viz rozpiska) není bez dùkladného prostudování podkladù výrobce radno mìnit. Deska s plošnými spoji je na obr. 2 a 3 a fotografie vzorku na obr. 4. Transformátor Klíèovou souèástkou mìnièe je transformátor, který musí splòovat øadu parametrù: - malá rozptylová indukènost (výrobce doporuèuje pod 50 µh); - úzká tolerance primární indukènosti (platí zejména pro sériovou výrobu); - schopnost pøenést na pracovní frekvenci potøebný výkon s minimálními ztrátami v jádøe i ve vinutí; - co nejmenší rozmìry; - dostateèná izolace primár/sekundár (st napìtí nejménì 2500 V). Výrobce doporuèuje pro realizaci transformátoru feritové jádro EE13 s A L konstantou 190 nh/z 2, èemuž odpovídá u jader z bìžných výkonových feritù vzduchová mezera 0,08 mm. Pøi toleranci indukènosti ±10 % a dostateènì úzké toleranci hodnot ostatních souèástek je pøitom v sériové produkci zaruèena poloha bodu maximálního výkonu, tj. bodu pøechodu charakteristiky CV do oblasti CC, s vyhovující pøesností ±20 %. Konstrukce transformátoru s mezerovým skládaným jádrem s sebou však nese jistá úskalí. Jde zejména o to, že vzduchové mezery (zejména hlavní na støedním sloupku, ale i zbytkové na styèných plochách) zpùsobují vyfukování magnetického toku mimo jádro. Kromì prostorem se šíøícího rušení tak mùže pøíliš jednoduše realizovaný transformátor ovlivòovat souèástky ve svém okolí a tím i správnou èinnost zdroje. Tomuto problému se obvykle èelí pomocným stínicím vinutím a obalením sestaveného transformátoru uzemnìnou mìdìnou páskou. Pøi sériové automatizované výrobì není výroba takového transformátoru jistì problém, pro kusovou výrobu však ponìkud ano. Protože je navíc dostupnost skládaných mezerových jader z materiálu typu H21 (N27) èi lépe H24 (N67) a kostøièek k nim u nás mírnì øeèeno problematická, byl místo doporuèeného jádra EE13 použit toroid z materiálu KOOL Mµ [2] s podobnými magnetickými rozmìry. U toroidu sice do znaèné míry odpadají problémy se vzduchovou mezerou a rušením, zabezpeèit izolaèní bezpeènost transformátoru je však ponìkud složitìjší. Na malém jádøe totiž není pro strojní bandáž dostatek místa a ruèní navíjení izolaèní pás- Obr. 1. Schéma zapojení Obr. 4. Fotografie zdroje Obr. 2. Deska s plošnými spoji zdroje Obr. 3. Rozmístìní souèástek zdroje 22 Praktická elektronika A Radio - 09/2006

2 Obr. 5. Výstupní charakteristika zdroje ky je pøece jen nepraktické. Proto byl na sekundární vinutí použit vodiè typu TEX se zaruèovanými izolaèními vlastnostmi, které umožní vinout toroidní transformátor bez dodateèné izolaèní vrstvy mezi vinutími. Spolu s plným zalitím jádra tak lze bez problému dosáhnout požadovanou bezpeènost. Realizovaný transformátor (viz rozpiska) splnil požadavky na nìj kladené dokonale: - rozptylová indukènost 36 µh; - tolerance primární indukènosti v øádu jednotek procent; - i pøi trvalé práci v oblasti maximálního výkonu jen nepatrné oteplení; - zastavìná plocha srovnatelná s transformátorem na jádøe EE13; - izolaèní (st napìtí) odolnost 4000 V. Namìøené hodnoty Výstupní charakteristika zdroje na obr. 5 prozrazuje, že bylo dosaženo maximálního výkonu 2,88 W (do grafu je vynesena hyperbola tohoto výkonu), tedy praktické shody s 2,75 W udávanými výrobcem. Ze sklonu oblasti CV lze odhadnout výstupní odpor zdroje na asi 2 Ω, pøièemž z typické charakteristiky uvedené výrobcem lze usoudit na hodnotu vyšší než 3 Ω. Zda jde o vliv rozptylu parametrù obvodù LNK501P èi o pøíznivý vliv použitého transformátoru však zjiš ováno nebylo. Obr. 6 ukazuje oscilogram výstupního napìtí v blízkosti maximálního výkonu. Je z nìj dobøe patrné pro akumulaèní mìniè typické pilové zvlnìní s amplitudou zhruba 120 mv. Pro funkci nabíjeèe akumulátorù je tento prùbìh zcela vyhovující, pro napájení citlivých zaøízení by bylo vhodné zaøadit výstupní LC filtr. Pozn.: Pøi tomto mìøení je nutné dbát na co nejkratší uzemnìní hrotu osciloskopu. V opaèném pøípadì se do vzniklé smyèky naindukují rušivé impulsy, vznikající pøi spínání MOSFET - pøíklad téhož mìøení s bìžným zemnicím kablíkem délky asi 5 cm (viz obr. 7). V jednom bodì výstupní charakteristiky, a to zhruba uprostøed oblasti CV, byl závìrem zbìžnì ovìøen výrobcem udávaný rozsah vstupních napìtí. Pøi napájení mìnièe z 85 V pøitom nebyla ve srovnání s napájením z 220 V zaznamenána prakticky žádná zmìna výstupního napìtí. Zapojení s LNK501P je tedy bez jakékoliv zmìny - samozøejmì vyjma provedení sí ové zástrèky - univerzálnì použitelné kdekoliv na svìtì. Obr. 6. Oscilogram výstupního napìtí v blízkosti maximálního výkonu Zapojení s dodateènou stabilizací výstupního napìtí Výrobce ve svých doporuèeních zmiòuje možnost doplnit mìniè velmi jednoduchou dodateènou stabilizací výstupního napìtí, jejímž úkolem je vylepšit prùbìh výstupní charakteristiky v oblasti CV a rovnìž zajistit zúžení tolerance výstupního napìtí pøi sériové výrobì. Tato možnost byla provìøena v zapojení podle obr. 8, které pøedstavuje stabilizovaný zdroj 13,8 V/230 ma doplnìný LC filtrem výstupního napìtí. (Stabilizaci zajiš- uje optoèlen IO2, opøený o trimrem P1 nastavitelnou referenci IO3.) Oproti zapojení z obr. 1 byl použit transformátor s mírnì zvìtšenou primární indukèností, což se projevilo zvýšením maximálního výkonu na asi 3,3 W. (Upozornìní pro další zvìtšování primární indukènosti a tím i výkonu: výrobce nedoporuèuje pøekroèit asi 3,5 W). Pøi oživování mìnièe je vhodné dodateènou stabilizaci doèasnì vyøadit, tedy napø. neosadit IO2 - stabilizaèní zpìtná vazba se neuplatní a zdroj se bude chovat jako varianta z obr. 1. Po ovìøení správné funkce mìnièe lze IO2 osadit a trimrem P1 nastavit požadované výstupní napìtí. Obr. 9 zachycuje jak charakteristiku zdroje bez dodateèné stabilizace, tak i se stabilizací nastavenou na koncové napìtí 13,8 V a na støední napìtí 12 V. Je zøejmé, že tato stabilizace snižuje sklon CV oblasti charakteristiky asi na polovinu. Vìtším pøínosem je však možnost regulace výstupního napìtí v pøekvapivì širokých mezích, pøièemž nejvyšší dosažitelný výstupní proud klouže po hyperbole maximálního výkonu. Na oblast CC však nemá dodateèná stabilizace podle oèekávání témìø žádný vliv - po zmenšení zatìžovacího odporu pod pøíslušný max. výkon všechny tøi charakteristiky prakticky splývají. Tento mìniè je použitelný jako sí ový zdroj èi nabíjeèka s nastavitelným výstupním napìtím pro zaøízení napájená z malých hermetických 12 V olovìných akumulátorù èi osmi až deseti akumulátorù NiCd/NiMH. Lze ji použít též jako zimní kondicioner autobaterií (trvale pøipojená nabíjeèka s malým proudem a definovaným koncovým napìtím). Díky kvalitnímu výstupnímu filtru je zvlnìní jeho výstupního napìtí velmi malé - viz obr. 10. Na obr. 11 je fotografie hotového výrobku, na Obr. 7. Pøíklad mìøení s bìžným zemnicím kablíkem délky asi 5 cm obr. 12 a 13 pak deska s plošnými spoji a rozmístìní souèástek. Rušení Zajímavým testem, který popisovaný mìniè s LNK501P na závìr podstoupil, byla praktická zkouška rušení radiových pøijímaèù, tedy citlivého místa každého spínaného zdroje. V dobøe vybaveném ham-shacku OK2JI pøitom bylo zjištìno: - Je vhodné zvìtšit hodnoty filtraèních kondenzátorù C1 a C2, nebo do výstupu proniká zejména pøi vìtším proudovém odbìru zbytkové zvlnìní 100 Hz, viditelné i na osciloskopu. - Mìniè je zdrojem vf rušení šíøícího se zejména sí ovým pøívodem. S kmitoètem sice hladina rušení klesá, v tìsné blízkosti pøijímací antény jej však lze zachytit ještì v pásmu 144 MHz. Toto rušení lze citelnì potlaèit již pouhým pøipojením svitkového kondenzátoru pøímo ke vstupním svorkám S1. - Samotná deska mìnièe vyzaøuje podstatnì ménì, pøièemž ohnisky jsou podle oèekávání transformátor a obvod LNK501P. Ve svìtle tìchto poznatkù lze popsaný mìniè doporuèit zejména jako nabíjeèku akumulátorù a sí ový zdroj pro pøímé napájení drobných spotøebièù èi jiných elektronických obvodù, u nichž není na závadu zvýšená hladina vysokofrekvenèního rušení. Pro napájení zaøízení na rušení citlivých by bylo nutné doplnit mìniè kvalitním vstupním filtrem s proudovì kompenzovanou tlumivkou a kondenzátory C X, popø. i C Y [4], který však konstrukci prodraží a zvìtší její rozmìry. Dostupnost souèástek Pro individuální výrobu transformátoru lze u firmy PMEC Šumperk [3] objednat primárním vinutím (238 z. 0,15 mm) ovinuté jádro KOOL Mµ, plastové pouzdro 1/H a asi 2 m vodièe TEX0200. Poèet závitù sekundáru, navinutých tímto vodièem, se pøi dodržení hodnot ostatních souèástek volí podle požadované velikosti výstupního napìtí v oblasti maximálního vý- Obr. 8. Schéma zapojení s dodateènou stabilizací Obr. 9. Charakteristika zdroje bez dodateèné stabilizace i se stabilizací Praktická elektronika A Radio - 09/

3 Obr. 11. Deska s plošnými spoji zdroje Obr. 12. Rozmístìní souèástek zdroje Obr. 10. Zvlnìní výstupního napìtí konu podle grafu na obr. 14. K zalití sestaveného transformátoru je ideální dvousložkový polyuretanový resin, použitelná je i jakákoliv jiná neagresivní, dobøe zatékající izolaèní zalévací hmota urèená pro elektroniku. Postup individuální výroby dokumentuje obr. 15. Cena jedné sady popsaných souèástí je 50,- Kè. Filtraèní tlumivka L2 je realizována 17 závity drátu 0,8 mm na malém železoprachovém jádøe prùmìru 13 mm. Lze ji objednat u PMEC za kusovou cenu 35,- Kè, použitelná je však jakákoliv jiná tlumivka podobné hodnoty a rozmìrù s malým odporem vinutí. Kromì obvodu LNK501P jsou všechny ostatní použité souèástky bìžnì dostupné u specializovaných prodejcù (GME, GES apod.). Do doby, než se i tento obvod objeví v jejich nabídce, jej lze také objednat u PMEC (cena 30,- Kè). Všechny uvedené ceny jsou bez DPH a poštovného a s vìtším poètem objednaných kusù samozøejmì klesají. Závìr S obvody øady LinkSwitchO se konstruktérùm otevírá možnost realizovat velmi malé, úsporné, jednoduché a levné sí ové zdroje výkonu do 3 W bez plechového transformátoru. Díky moderním toroidním jádrùm lze navíc pomìrnì jednoduše realizovat i jejich pracovní transformátor, což stavbu tìchto zdrojù zpøístupòuje široké amatérské obci. Upozornìní: zaøízení je galvanicky spojeno s rozvodnou sítí a pøi jeho oživování i provozu je proto nutné bezpodmíneènì dodržet veškeré pøíslušné bezpeènostní pøedpisy a opatøení. Literatura [1] [2] Jansa, J., Jansa J. jun.: Tlumivky s práškovými jádry pro spínané zdroje. PE 1/2004. [3] [4] Jansa, J.: Potlaèení rušení v pásmu 10 khz až 30 MHz. PE 9-10/1999. Seznam souèástek Obr. 1 Ro 10 Ω/1 W, TR 276 R1 20 kω/0,25 W ±1 % R2 100 Ω/0,25 W C1 4,7 µf/450 V, elyt. GME C2 4,7 µf/450 V, elyt. GME C3 1 µf/min 10 V, GME C4 100 nf/100 V, plast. GME C5 470 µf/25 V s malým ESR IO1 LNK501 (DIP8) D1 až D4 B380C1000DIL 1 A/600 V D5 1N4937 (rychlá dioda 600 V) D6 SB160 (Schottky 1 A/min 60 V) L1 0,68 až 2,2 mh/min 80 ma PMEC221/V 1m0 Tr1 jádro R13 KOOL Mµ 125 zákaznický transformátor PMEC; prim. 229 z. 0,15 mm; sek. 26 z. TEX0300 Po T 200 ma v držáku do DPS S1 svorkovnice 300 V GME ARK500/2B S2 svorkovnice GME ARK550/2 Obr. 14. Obr. 8 Ro 10 Ω/1 W, TR 276 R1 10 kω/0,25 W ±1 % R2 100 Ω/0,25 W R3 10 kω/0,25 W ±1 % R4 1,2 kω/0,25 W P1 20 kω, cermetový C1 4,7 µf/450 V, elyt. GME C2 4,7 µf/450 V, elyt. GME C3 1 µf/min 10 V, GME C4 100 nf/100 V, plast. GME C5 2x 100 µf/50 V elyt. GME C6 2x 100 µf/50 V elyt. GME C7 100 nf/100 V plast. GME C8 10 nf/50 V, keram., GME D1 až D4 B380C1000DIL 1 A/600 V D5 1N4937 (rychlá dioda 600 V) D6 SB160 (Schottky 1 A/min 60 V) IO1 LNK501, DIP8 IO2 TLP627, DIP4 IO3 TL431, TO-92 L1 0,68 až 2,2 mh/min 80 ma PMEC221/V 1m0 L2 10 µh, PMEC 221/B 10u Tr1 jádro R13 KOOL Mµ 125 zákaznický transformátor PMEC; prim. 238 z. 0,15 mm; sek. 62 z. TEX0200 Po T 200 ma v držáku do DPS S1 svorkovnice 300 V, GME ARK550/2 S2 svorkovnice GME ARK550/2 Obr. 13. Fotografie osazené desky podle obr. 8 Obr. 15. Postup individuální výroby 24 Praktická elektronika A Radio - 09/2006

Laboratorní zdroj KAZ 2 0 až 40 V/0 až 2 A Návodù ke stavbì zdrojù bylo již uveøejnìno mnoho. Regulace napìtí pracuje vìtšinou bez problémù, horší je to s indikací proudového omezení a regulací výstupního

Více

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002

Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík SPÍNANÉ NAPÁJECÍ ZDROJE S OBVODY TOPSwitch Praha 2002 Alexandr Krejèiøík Spínané napájecí zdroje s obvody TOPSwitch Bez pøedchozího písemného svolení nakladatelství nesmí být kterákoli

Více

Nabíjeèka olovìných akumulátorù ze zdroje PC Václav Doležal (dolezv1@seznam.cz) Pøi návrhu nabíjeèky jsem se chtìl vyhnout lineárnímu zdroji s tìžkým a drahým sí ovým transformátorem a malou celkovou úèinností.

Více

VN Zdroj 0 až 30 kv Martin Brož - DELTA4 VN Zdroj tak pod tímto názvem se ukrývá zaøízení které dokáže generovat vysoké napìtí od 0 do 30 000 V. Již mnohokrát bylo toto zaøízení popsáno, a jistì najdete

Více

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou

Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A. doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Spínaný regulovatelný zdroj s obvodem L4970A doplněný o elektronickou proudovou pojistkou Jelikož se zajímám o napájecí zdroje a jejich konstrukce, pustil jsem se do návrhu dosti obsahově rozsáhlé konstrukce

Více

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A

Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie. Diplomová práce. Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Fakulta elektrotechnická Katedra elektroenergetiky a ekologie Diplomová práce Síťový spínaný zdroj s regulovatelným výstupem 0-70V/15A Autor práce: Bc. Martin Švejda Vedoucí práce: Ing. Matouš Bartl Plzeň

Více

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem

Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Bakalářská práce České vysoké učení technické v Praze Fakulta elektrotechnická Katedra mikroelektroniky Zdroj 5 kv / 4 ma řízený procesorem Ladislav Havlát 4 Vedoucí práce: Ing. Lubor Jirásek, CSc. České

Více

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj

Univerzální regulovatelný spínaný zdroj 2001 ročník IX cena 25 Kč předplatné 20 Kč 9 Uvnitř čísla: Teplotní spínač MIDI komunikace II LM334 zdroj proudu Univerzální regulovatelný spínaný zdroj výst. napětí 5 25 V výst. proud max. 5 A kmitočet

Více

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY Czech republic POKYNY PRO MONTÁ A ÚDR BU ELEKTROMECHANICKÉ POHONY ANT 11 ANT 5 PM - 100/03/03 Pokyny pro montá a údr bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u ivatele k zajištìní správné

Více

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.

id23762671 pdfmachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun. 1 2 Zásady správné výrobní a hygienické praxe ve stravovacích službách Èást II. Výstup z projektu podpory jakosti è. 6/31/2006 Kolektiv autorù Národní informaèní støedisko pro podporu jakosti Praha 2006

Více

Převodníky tlaku SITRANS P -

Převodníky tlaku SITRANS P - Převodníky tlaku SITRANS P - všechny tlaky bezpeènì pod kontrolou sitrans Øada SITRANS P správný pøístroj pro každého Žádný proces není stejný jako druhý. Žádná infrastruktura není stejná jako druhá. Žádné

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11

REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR 11 REGULAÈNÍ VENTILY TYP BR s pneumatickými, elektrickými anebo ruèními pohony NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typ BR OBSAH:. POPIS FUNKCE... 3 2. BÌŽNÉ PODMÍNKY PROVOZOVÁNÍ... 3 3. SKLADOVÁNÍ

Více

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy

Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví. Postupy a principy Pracovní pøíruèka EMA è. 1 Zpùsob urèování hodnot pro environmentální manažerské úèetnictví Postupy a principy Univ.doc.Mg.Dr Christine Jasch Institut für ökologische Wirtschaftsforschung,IÖW,Wien 1043

Více

Napájecí zdroje koncových zesilovačů

Napájecí zdroje koncových zesilovačů Napájecí zdroje koncových zesilovačů Následující článek má sloužit jako sbírka konstrukčních poznámek při individuální stavbě lineárních napájecích zdrojů pro napájení koncových zesilovačů výkonu běžné,

Více

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S

Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Regulovatelný napájecí zdroj BD85/20S Regulated power supply BD85/20S Dušan Benda Brno 2013 STŘEDOŠKOLSKÁ ODBORNÁ ČINNOST Obor 10 elektrotechnika, elektronika, telekomunikace

Více

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce

Jak vyu ívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce Jak využívat obnovitelné zdroje energie Praktický rádce pro domácnosti a obce 2 3 Podìkování Rádi bychom podìkovali za cenné rady Edvardu Sequensovi, Yvonnì Gailly, Alenì Jiroušové, Vasilu Hutníkovi, Janu

Více

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1.

5.11.36 Vymazání pamìti... 20 5.12.41 Alarm... 21 5.13.42 RS 232... 23 5.14.42 RS 485... 24 6. PODRUŽNÉ LINKY SLAVE... 25 6.1. OBSAH 1. POPIS... 3 1.1. Základní vybavení... 3 1.2. Doplòky... 5 2. INSTALACE... 6 2.1. Prostøedí... 6 2.2. Montáž... 6 2.3. Postup montáže... 6 2.4. Zapojení svorkovnice... 6 2.5. Pøipojení podružných

Více

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s.

Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Jak se dělá elektromotor Ing. Josef Šimon, ATAS elektromotory Náchod, a. s. Elektromotor je elektrický stroj, který za posledních sto let doznal velkého rozmachu. S nástupem elektrizace zasáhl do všech

Více

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12

REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 12 REGULAÈNÍ VENTILY TYPU BR 2 s pohony pneumatickými, elektrickými anebo ruèními NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 2000 Regulaèní ventily typu BR 2 OBSAH. Popis funkce 2. Bìžné podmínky provozování 3. Skladování

Více

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření

Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Registrační číslo projektu Název projektu Produkt č. 6 CZ.1.07/1.1.16/02.0119 Automatizace názorně Pracovní sešit pro 3. ročník oboru Elektrikář Automatizační měření Střední škola technická a gastronomická,

Více

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007

Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE. pro èinnost dorostu SH ÈMS. platnost od 1. 9. 2007 Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska SMÌRNICE pro èinnost dorostu SH ÈMS platnost od 1. 9. 2007 Praha, 2007 1 2 OBSAH I. Úvodní ustanovení... 5 II. Všeobecné podmínky úèasti èinnost dorostu... 6 9 III.

Více

Napájecí zdroj JN 3020/3x400

Napájecí zdroj JN 3020/3x400 České dráhy, a.s. Generální ředitelství Odbor automatizace a elektrotechniky 110 15 Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222 Registrační číslo u dodavatele Starmon s.r.o. Nádražní 88 565 01 P R O Z A T Í M N Í

Více

Profesionální elektroinstalace. Jak na to!

Profesionální elektroinstalace. Jak na to! Profesionální elektroinstalace. Jak na to! S námi ovládáte světlo Stmívače Snímače pohybu Žaluziové spínače Určeno EEKTRO specialistům ABB s.r.o. Elektro-Praga Vážení elektromontéři, projektanti a všichni

Více

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál.

NAPÁJECÍ ZDROJE PC Základní princip činnosti PS_ON signál. Power_Good signál. NAPÁJECÍ ZDROJE PC Obecně zdroj PC převádí střídavé síťové napětí (u nás 230 V/50 Hz) na stejnosměrná napětí potřebná pro napájení všech částí počítače. Postupně bylo vypracováno několik standardů určujících

Více

Stejnosměrné napájecí zdroje

Stejnosměrné napájecí zdroje Stejnosměrné napájecí zdroje Spínané zdroje SITOP Neřízené zdroje SIDAC S Přehledový prospekt 2004 www.siemens.cz/zdroje Když potřebujete něco napájet: SIEMENS si s tím poradí! Siemens nabízí celou řadu

Více

1 ÚVOD. Vážení čtenáři,

1 ÚVOD. Vážení čtenáři, 1 ÚVOD Vážení čtenáři, dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat Vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější

Více

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004

Úvodní pøíruèka. ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví. Ježek software 2004 ekonomický systém pro firmy úètující v soustavì podvojného úèetnictví Úvodní pøíruèka Ježek software 2004 Podvojné úèetnictví STEREO - Úvodní pøíruèka 1 OBSAH ÚVOD...3 INSTALACE...4 Spuštìní instalace...

Více

Regulátory tlaku plynu typ 133/233

Regulátory tlaku plynu typ 133/233 (1/17) Regulátory tlaku plynu typ 133/233 II - 15 (2/17) Ragulátory tlaku plynu Typ 133 a 233 - maximální vstupní tlak bar ( bar) s bezpeènostním uzávìrem (BU) - s ochranou proti poklesu (ztrátì) tlaku

Více

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00.

I Servis 8 I F ABIA 2000... Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 03.01. Kód motoru. služby. Technické informace Printed in Czech Republic 800.5310.00. I Servis 8 I I Dílenská F ABIA 2000 pøíruèka ~ Motor 2,0/85 -vstøikování Vydání 0301 Kód motoru Servisní služby Technické informace Printed in Czech Republic 80053100015 f) Servis i ~ I -' I ~/ Toto dílo

Více

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ

PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ PROJEKT POSILOVÁNÍ BIPARTITNÍHO DIALOGU V ODVÌTVÍCH STAV BOZP SOCIÁLNÍ DIALOG V ZEMÌDÌLSTVÍ Václavské náměstí 21 113 60 Praha 1 Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR tel.: 222 324 985

Více