Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 (pracoviště Ostrava Vítkovice)

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 (pracoviště Ostrava Vítkovice)"

Transkript

1 Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2011/2012 (pracoviště Ostrava Vítkovice) Ve školním roce 2011/2012 se bude maturitní zkouška konat v těchto studijních oborech: I L / 001 Autotronik II M / 01 Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava) III M / 002 Elektrotechnika IV M / 006 Provoz a ekonomika dopravy V L / 503 Dopravní provoz silniční a městská doprava VI L / 503 Dopravní provoz železniční doprava a přeprava Schválil: Mgr. DOČKAL Miroslav, ředitel SŠ technické a dopravní, Ostrava Vítkovice 1/58

2 1, Účel MZ: Střední škola technická a dopravní I. Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Autotronik, L/001 Ověření osvojení vědomostí, dovedností a návyků získaných žákem během studia v odborných předmětech a praxi, sloužící k zaměstnatelnosti a dalšímu vzdělávání. Studenti musí prokázat nejen znalosti v jednotlivých předmětech, ale i schopnost znalosti využívat a aplikovat na konkrétních příkladech. Rovněž musí chápat vzájemné souvislosti a vztahy mezi jednotlivými odbornými předměty a musí umět je využívat. 2, Pojetí MZ: Profilová povinná maturitní zkouška studijního oboru Autotronik se skládá z praktické zkoušky a z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Profilová nepovinná maturitní zkouška studijního oboru Autotronik se skládá z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 3, Praktická zkouška: Diagnostika a opravy motorových vozidel Je tvořena praktickými úkoly z údržby a oprav prováděnými na pracovištích. Cílem je ověřit dovednosti žáků při provádění údržby, oprav, seřizování a diagnostice silničních vozidel. Praktická zkouška trvá jeden den v délce max. 480 minut. V průběhu zkoušky je žák povinen dodržovat předpisy BOZP, požární a hygienické předpisy a používat předepsané osobní ochranné prostředky. Pro praktickou zkoušku jsou stanovena 3 témata. Losování tématu provede vybraný zástupce třídy za účasti žáků celé třídy. Každé téma je sestaveno z 10 úkolů, které žáci plní na připravených pracovištích. Časová dotace na řešení jednotlivých úkolů je 25 minut. Mezi každým úkolem je pětiminutová přestávka určená k přesunu mezi pracovišti a přípravě úkolů. Půlhodinová přestávka je stanovena po absolvování osmi úkolů s délkou trvání 25 minut, resp. po čtyřech hodinách zkoušky. Témata praktických úloh: 1. Komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady v elektronice motoru 2. Komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady v komfortní elektronice vozidla 3. Komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady v elektronice brzd (ABS) 4. Měření emisí vozidla se zážehovým motorem 5. Měření emisí vozidla se vznětovým motorem 6. Kontrola přední nápravy a změření geometrie přední nápravy, měřící hlavy namontovány na kolech 7. Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky, kontrola a vyvážení kola. 8. Kontrola stavu brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdové soustavy bez ABS 9. Výměna rozvodového řemenu a napínací kladky na motoru 2/58

3 10. Kontrola a případné seřízení 2 ks vstřikovačů pro vznětový motor a kontrola kompresních tlaků přístrojem se záznamem, včetně vyhodnocení 11. Kontrola signálu vstřikovacích ventilů na panelu Common-rail osciloskopem 12. Kontrola žhavicí a zdrojové soustavy vznětového motoru 13. Kontrola kotoučové brzdy s výměnou třecích segmentů 14. Kontrola tlaků v okruhu klimatizace, kontrola úniku chladiva, zjištění množství chladiva v okruhu 15. Seřízení ventilů na motoru (víko demontováno) a kontrola kompresních tlaků přístrojem se záznamem 16. Změření stupně opotřebení a ovality čepů klikového hřídele 17. Montáž rozdělovače a seřízení předstihu zážehového motoru s kontaktním zapalováním 18. Výměna vinuté pružiny teleskopického tlumiče pérování (Mc Pherson) 19. Kontrola stavu akumulátoru a kontrola seřízení světel vozidla 20. Oprava elektrické instalace vozidla 21. Kontrola zdrojové soustavy, proměření dobíjení a lambda sondy osciloskopem 4, Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Ústní zkouška je členěna do dvou částí povinné a nepovinné. Povinná část je složena ze dvou skupin odborných předmětů nazvaných Motorová vozidla a Elektrická příslušenství motorových vozidel. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny a obsahují učivo z těchto vyučovacích předmětů: Motorová vozidla - Motorová vozidla, Technologie Elektrická příslušenství motorových vozidel - Elektrotechnika, Elektronika a Elektrická příslušenství. Ústní zkoušení z odborných předmětů trvá 15 minut a studenti mají stejně dlouhou dobu na přípravu po vylosování otázky. Nepovinná část je složena ze dvou skupin odborných předmětů nazvaných Technologie a Strojní součásti. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny a obsahují učivo z těchto vyučovacích předmětů: Technologie - Technická dokumentace, Strojírenská technologie Strojní součásti - Strojnictví, Technická mechanika Ústní zkoušení z odborných předmětů trvá 15 minut a studenti mají stejně dlouhou dobu na přípravu po vylosování otázky. A, Obsah povinné části a, Motorová vozidla Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. 3/58

4 Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti konstrukce a provozu silničních vozidel a prověřit dovednost řešit problémové situace v této oblasti diagnostiky motorových vozidel. Maturitní tematické okruhy Motorových vozidel 1. Základní poznatky o silničních vozidlech 2. Rámy a samonosné karoserie 3. Pérování a tlumiče 4. Nápravy 5. Řízení 6. Hydraulická brzdová soustava 7. Vzduchotlaká brzdová soustava 8. Kola a pneumatiky 9. Regulace brzdné síly 10. Spojky 11. Převodovky 12. Kloubové a spojovací hřídele 13. Rozvodovky 14. Teorie zážehových spalovacích motorů Paliva zážehových motorů 15. Teorie vznětových spalovacích motorů Paliva vznětových motorů 16. Pevné části motorů 17. Pohyblivé části motorů 18. Palivová soustava zážehových motorů s karburátorem 19. Palivová soustava zážehových motorů s nepřímým vstřikováním paliva 20. Palivová soustava zážehových motorů s přímým vstřikováním paliva 21. Palivová soustava vznětových motorů s řadovým vstřikovacím čerpadlem 22. Palivová soustava vznětových motorů s rotačním vstřikovacím čerpadlem 23. Palivová soustava vznětových motorů s přímým vysokotlakým vstřikováním 24. Mazací a chladící soustava 25. STK, SME 26. Diagnostika, Přímý příjem, autoservis 27. Vytápění a klimatizace b, Elektrická příslušenství motorových vozidel Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti autoelektriky a autoelektroniky a prověřit dovednost řešit problémové situace v oblasti diagnostiky motorových vozidel. Maturitní tematické okruhy Elektrických příslušenství motorových vozidel 1. Hlavní soustavy elektrických zařízení 2. Základní rozdělení a vlastnosti elektrochemických zdrojů proudu 3. Hlavní části olověného akumulátoru, elektrochemická reakce, funkce článku olověného akumulátoru 4/58

5 4. Elektrické veličiny charakterizující akumulátor, zásady správného nabíjení akumulátoru 5. Přístroje a kontrola stavu nabití a údržba akumulátorů, závady akumulátoru. 6. Princip funkce generátoru ve vozidle a provozní podmínky, princip činnosti dynama, hlavní části a způsob jejich zapojení, regulaci napětí proti přetížení, funkce zpětného spínače. 7. Konstrukční řešení vozidlových alternátorů, rozdíly vůči dynamu, princip činnosti alternátoru 8. Základní zapojení vynutí usměrňovačů alternátorů, důvod a princip buzení a předbuzení alternátorů 9. Způsob regulace alternátoru vibračním regulátorem 10. Funkce bezkontaktního regulátoru napětí, regulace napětí alternátoru 11. Kontrola správné funkce alternátoru, zásady údržby alternátoru 12. Zapalování, základní rozdělení a možnosti elektrického výboje plynu, závislost přeskokového napětí, okamžik zapálení směsi v souvislosti s výkonem spalovacího motoru 13. Základní schéma bateriového zapalování, účel jednotlivých částí obvodu 14. Závislost primárního proudu a sekundárního napětí na poloze kontaktů přerušovače, uspořádání rozdělovače a způsob nastavení základního předstihu na motoru, základní druhy elektronických zapalování a rozdílů získávání vysokého napětí 15. Základní schéma magnetového zapalování, účel základních částí 16. Základní druhy elektronických zapalování a rozdíly získávání vysokého napětí 17. Snímače bezkontaktních zapalování, princip činnosti jejich funkce 18. Princip a problémy piezoelektrického zapalování 19. Základní zásady měření napětí, proudu, odporů a základní princip činnosti osciloskopu 20. Účel elektrického spouštěče, vlastnosti elektromotoru pro spouštěč a jeho hlavní části 21. Obecné schéma spouštěcího obvodu, vliv přechodových odporů na úspěšnost startu motoru, požadavky na zdroj elektrické energie pro spouštění 22. Funkci spouštěče s elektromagnetickým vysouváním pastorku, závady elektrických spouštěčů a jejich odstranění 23. Účel a princip funkce volnoběžky, třecí spojky a dvoustupňového spouštění 24. Funkce žhavicí soustavy při startu spalovacího motoru a možnosti usnadnění startu spalovacího motoru v zimních podmínkách 25. Základní zdroje světla pro motorová vozidla žárovky, halogenové žárovky, xenonové výbojky a led diody, druhy světel a osvětlovací prostředky používané v motorových vozidlech 26. Elektromagnetická houkačka a její seřízení, pohybové mechanismy motorových vozidel a princip činnosti 27. Kabelové rozvody v motorovém vozidle, funkce pojistek, elektromagnetických relé 28. Schémata elektrického rozvodu, zásady pro odrušování a použití prostředků pro odrušení 29. Moderní elektronická zařízení motorových vozidel 30. Zpracování provozních dat v motorových vozidlech u zážehových a vznětových motorů 5/58

6 B, Obsah nepovinné části a, Technologie Střední škola technická a dopravní Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti technické dokumentace a strojírenských technologií a postupů používaných v oblasti strojírenství. Maturitní tematické okruhy Technologie 1. Vlastnosti materiálů 2. Zkoušení mechanických vlastností 3. Zkoušení technologických vlastností 4. Nedestruktivní zkoušky 5. Oceli 6. Litiny 7. Neželezné kovy 8. Nekovové materiály 9. Tepelné zpracování 10. Chemicko tepelné zpracování 11. Slévání 12. Tváření 13. Svařování 14. Strojní obrábění 15. Povrchové úpravy 16. Normalizace v technickém kreslení 17. Zobrazování součástí v pravoúhlém promítání 18. Základní pravidla kótování 19. Kreslení strojních součástí 20. Technické výkresy 21. Výkresy ozubených kol 22. Výkresy mechanismů 23. Výkresy potrubí 24. Výkresy elektrotechnické 25. Výkresy elektronické b, Strojní součásti Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti strojírenských postupů a aplikací technické mechaniky v oblasti strojírenství. Maturitní tematické okruhy Strojní součásti 1. Síla v rovině, moment síly 2. Výslednice a rovnováha soustavy sil 3. Vazby a vazbové síly 4. Druhy tření 6/58

7 5. Základní zákon pružnosti pevnosti 6. Namáhání součástí na tah tlak 7. Namáhání součástí na smyk střih 8. Namáhání součástí na ohyb 9. Namáhání součástí na krut 10. Kinematika přímočarého pohybu 11. Kinematika rotačního pohybu 12. Mechanické převody 13. Základní zákony hydrostatiky 14. Spoje šroubové 15. Ostatní rozebíratelné spoje 16. Spoje nerozebíratelné 17. Čepy a hřídele 18. Ložiska 19. Spojky 20. Potrubí a armatury 21. Jeřáby, kladkostroje, zdviháky 22. Výtahy 23. Dopravníky 24. Čerpadla a kompresory 25. Hnací stroje, motory 5, Hodnocení I. Hodnocení praktické zkoušky: 1. Hodnocení: maximální počet bodů 200: Počet dosažených bodů Slovní hodnocení Známka výborný chvalitebný dobrý dostatečný nedostatečný 5 2. Zkoušející hodnotí úkoly dle výše uvedených tabulek pro bodové hodnocení jednotlivých úkolů a výsledky zaznamenává do LISTU PRAKTICKÉ ZKOUŠKY. 3. Po absolvování všech pracovišť odevzdají žáci LISTY PRAKTICKÉ ZKOUŠKY k závěrečnému hodnocení. 7/58

8 Bodové hodnocení jednotlivých úkolů v praktické zkoušce: 1. Komunikace s řídící jednotkou, zjištění a odstranění závady v elektronice motoru. Hodnocená kritéria Počet bodů Navázání komunikace s řídící jednotkou 2 Přečtení paměti závad 2 Vyhledání postupu opravy v dílenské příručce 6 Odstranění závady, výmaz paměti 6 Ukončení komunikace s řídící jednotkou 2 Vypnutí zapalování, odpojení přístroje 2 Celkem bodů Komunikace s řídící jednotkou, zjištění a odstranění závady v komfortní elektronice vozidla. Hodnocená kritéria 8/58 Počet bodů Navázání komunikace s řídící jednotkou 2 Přečtení paměti závad 2 Vyhledání postupu opravy v dílenské příručce 6 Odstranění závady, výmaz paměti 6 Ukončení komunikace s řídící jednotkou 2 Vypnutí zapalování, odpojení přístroje 2 Celkem bodů Komunikace s řídicí jednotkou, zjištění a odstranění závady v elektronice podvozku. Hodnocená kritéria Počet bodů Navázání komunikace s řídící jednotkou 2 Přečtení paměti závad 2 Vyhledání postupu opravy v dílenské příručce 6 Odstranění závady, výmaz paměti 6 Ukončení komunikace s řídící jednotkou 2 Vypnutí zapalování, odpojení přístroje 2 Celkem bodů 20

9 4. Měření emisí vozidla se zážehovým motorem. Hodnocená kritéria Počet bodů Identifikace vozidla dle Technického průkazu 4 Vizuální kontrola a zahřátí motoru na provozní teplotu 2 Vyhledání seřizovacích hodnot 2 Připojení analyzátoru k vozidlu 2 Změření emisních hodnot 4 Tisk protokolu, vyhodnocení měření 6 Celkem bodů Měření emisí vozidla se vznětovým motorem. Hodnocená kritéria Počet bodů Identifikace vozidla dle Technického průkazu 4 Vizuální kontrola a zahřátí motoru na provozní teplotu 2 Vyhledání seřizovacích hodnot 2 Připojení opacimetru k vozidlu 2 Změření emisních hodnot 4 Tisk protokolu, vyhodnocení měření 6 Celkem bodů Kontrola přední nápravy a změření geometrie přední nápravy, měřící hlavy namontovány na kolech. Hodnocená kritéria Počet bodů Nahuštění pneumatik, zatížení vozu a zjištění vůlí nápravy 2 Příprava točen, montáž přístrojů a vynulování přístrojů 2 Kompenzace házivosti, vystředění a spuštění kol na točny 2 Nastavení přístrojů 4 Měření odklonů kol 4 Měření sbíhavosti 6 Celkem bodů 20 9/58

10 7. Demontáž a montáž bezdušové pneumatiky, kontrola a vyvážení kola. Hodnocená kritéria Počet bodů Očištění kola, ráfku a demontáž pláště 2 Montáž pláště a určení označení pneumatiky 4 Nahuštění kola na předepsaný tlak 2 Upnutí kola na vyvažovačku a nastavení vyvažovačky 6 Vyvážení kola 6 Celkem bodů Kontrola stavu brzdové kapaliny a odvzdušnění brzdové soustavy bez ABS. Hodnocená kritéria Odebrání vzorku a měření bodu varu diagnostickým přístrojem Počet bodů Odvzdušnění brzdové soustavy 10 Výběr a doplnění správné brzdové kapaliny 2 Používání nářadí a pomůcek 2 Dodržení pravidel BOZP a ochrany životního prostředí 2 4 Celkem bodů Výměna rozvodového řemene a napínací kladky vznětového motoru. Hodnocená kritéria Vyhledání správných hodnot v tabulkách (ESi, Workshop) Počet bodů Nastavení rozvodových kol do správných poloh 4 Nasazení rozvodového ozubeného řemene (směr) 4 Napnutí řemene 4 Kontrola správného nastavení rozvodů 4 Celkem bodů /58

11 10. Kontrola a seřízení vstřikovačů a kontrola kompresních tlaků přístrojem se záznamem, včetně vyhodnocení. Hodnocená kritéria Počet bodů Složení vstřikovače a vyhledání seřizovacích hodnot. 2 Kontrola a seřízení otevíracího tlaku. 4 Kontrola těsnosti, kontrola rozstřiku a kontrola vrzání. 4 Volba a příprava měřidla kompresních tlaků. 2 Příprava motoru pro měření. 2 Měření kompresních tlaků. 4 Vyhodnocení naměřených hodnot. 2 Celkem bodů Kontrola periody EGR ventilu na panelu Common-raill osciloskopem. Hodnocená kritéria Počet bodů Vyhledání schéma zapojení v Bosch Esi-tronic 4 Zapojení osciloskopu 4 Vyhledání předepsaných hodnot 4 Vlastní měření signálu EGR ventilu 3 Odměření periody, frekfence a napětí EGR ventilu 3 Ukončení komunikace 2 Celkem bodů Kontrola žhavicí a zdrojové soustavy vznětového motoru. Hodnocená kritéria Počet bodů Zjištění parametrů žhavící soustavy na vozidle, zapojení 4 klešťového ampérmetru Zjištění závady 4 Odstranění závady 4 Měření proudu 2 Kontrola hodnot dobíjení multimetrem 2 Vyhodnocení měření 4 Celkem bodů 20 11/58

12 13. Kontrola zdrojové soustavy, proměření dobíjení a lambda sondy. Hodnocená kritéria Počet bodů Kontrola zdrojové soustavy na daném voze 2 Zapojení klešťového ampérmetru do obvodu 2 Zjištění závady 4 Odstranění závady 2 Měření proudu 4 Kontrola hodnot dobíjení, změření lambda sondy 2 Kontrola hodnot dobíjení sériovou diagnostikou 2 Vyhodnocení měření 2 Celkem bodů Kontrola tlaků v okruhu klimatizace, kontrola úniku chladiva, zjištění množství chladiva v okruhu. Hodnocená kritéria Počet bodů Orientace v dokumentaci Esi-tronik, Workshop 6 Připojení plničky k vozidlu, dodržení BOZP 5 Kontrola tlaků v jednotlivých okruzích 3 Zjištění úniku chladiva z okruhu 2 Navržení postupu opravy úniku chladiva 4 Celkem bodů Seřízení ventilů na motoru (víko demontováno) a kontrola kompresních tlaků přístrojem se záznamem. Hodnocená kritéria Počet bodů Zjištění seřizovacích hodnot pro daný motor 2 Dodržení správného postupu seřízení ventilů 4 Následná kontrola seřízení ventilů 4 Volba a příprava měřidla kompresních tlaků 2 Příprava motoru pro měření kompresních tlaků 2 Měření kompresních tlaků 4 Vyhodnocení naměřených hodnot 2 Celkem bodů 20 12/58

13 16. Změření stupně opotřebení a ovality čepů klikového hřídele. Hodnocená kritéria Počet bodů Technologie měření 4 Přesnost měření hlavních čepů: do ± 0,02 mm 3 nad ± 0,02 mm 0 Určení dle dílenské příručky (vyhovuje/nevyhovuje) 3 Přesnost měření ojničních čepů: do ± 0,02 mm 3 nad ± 0,02 mm 0 Určení dle dílenské příručky (vyhovuje/nevyhovuje) 3 Určení stupně opotřebení, navržení opravárenského 4 rozměru pro hlavní čepy Celkem bodů Montáž rozdělovače a seřízení předstihu zážehového motoru s kontaktním zapalováním. Hodnocená kritéria Počet bodů Orientace v dílenské příručce, vyhledání potřebných 4 hodnot Seřízení odtrhu kontaktů přerušovače 4 Nastavení motoru a rozdělovače pro montáž 4 Zapojení elektroinstalace 4 Seřízení předstihu 4 Celkem bodů Výměna vinuté pružiny teleskopického tlumiče pérování (Mc Pherson). Hodnocená kritéria Počet bodů Demontáž pružící jednotky z vozidla 4 Demontáž vinuté pružiny z tlumiče pérování 3 Kontrola a zjištění závad v horním uložení tlumiče 3 Oprava zjištěných závad 3 Montáž vinuté pružina na tlumící jednotku 3 Montáž tlumiče zpět do vozidla 4 Celkem bodů 20 13/58

14 19. Kontrola stavu akumulátoru a kontrola seřízení světel vozidla. Hodnocená kritéria Počet bodů Měření hustoty elektrolytu, vyhodnocení, dodržení BOZP 4 Měření napětí akumulátoru při zatížení 4 Ustavení a kontrola vozidla na měřícím stanovišti dle 4 předpisů výrobce regloskopu Nastavení regloskopu (do osy vozidla, % sklonu) 3 Měření a seřízení tlumených světel 3 Kontrola dálkových a mlhových světel, kontrola svítivosti 2 Celkem bodů Oprava elektrické instalace vozidla. Hodnocená kritéria Počet bodů Orientace v dílenské příručce. 4 Zjištění závady na okruhu hlavních světlometů 4 Zjištění závady dálkových světlometů. 4 Zjištění závady v okruhu směrových světel 4 Oprava zjištěných závad 4 Celkem bodů Kontrola zdrojové soustavy, proměření dobíjení a lambda sondy osciloskopem. Hodnocená kritéria Počet bodů Kontrola zdrojové soustavy na daném voze 2 Zapojení klešťového ampérmetru do obvodu 2 Zjištění závady 4 Odstranění závady 2 Měření proudu 4 Kontrola hodnot dobíjení, změření lambda sondy 2 Kontrola hodnot dobíjení sériovou diagnostikou 2 Vyhodnocení měření 2 Celkem bodů 20 14/58

15 II. Hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí Ústní zkouška - hodnocení provádí zkušební maturitní komise Hodnocení zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející podle klasifikační stupnice: a) 1 výborný b) 2 chvalitebný c) 3 dobrý d) 4 dostatečný e) 5 nedostatečný Obor Autotronik zpracovali: Ing. Luboš Romanowski Ing. Eduard Kačmář p. Vlastimil Děcký p. Hubert Kostka Ing. Karin Kalousová 15/58

16 II. Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Dopravní prostředky (ŠVP Silniční doprava), M/01 1, Účel MZ Ověření osvojení vědomostí, dovedností a návyků získaných žákem během studia v odborných předmětech a praxi, sloužící k zaměstnatelnosti a dalšímu vzdělávání. Studenti musí prokázat nejen znalosti v jednotlivých předmětech, ale i schopnost znalosti využívat a aplikovat na konkrétních příkladech. Rovněž musí chápat vzájemné souvislosti a vztahy mezi jednotlivými odbornými předměty a musí umět je využívat. 2, Pojetí MZ Profilová povinná maturitní zkouška studijního oboru Silniční doprava se skládá z kombinace praktické a písemné zkoušky a dále z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Profilová nepovinná maturitní zkouška studijního oboru Silniční doprava se skládá z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 3, Kombinovaná zkouška: Konstrukce, údržba a opravy silničních vozidel Součásti je písemná zkouška z odborných předmětů a praktická zkouška z údržby a oprav prováděná na pracovištích. Písemná zkouška z odborných předmětů zahrnuje znalosti získané v těchto předmětech: Silniční vozidla, Opravy a údržba vozidel vozidel, Mechanika, Kontrola a měření. Cílem písemné části je ověřit komplexnost znalostí z konstrukce, údržby a oprav silničních vozidel a prověřit dovednost aplikace poznatků z odborných předmětů. Cílem praktické zkoušky je ověřit dovednosti žáků při provádění údržby silničních vozidel a základních opravárenských úkonů. Praktická zkouška trvá 1 den v délce max. 480 minut. Pro praktickou zkoušku je stanoveno 8 témat, mezi kterými si bude každý žák losovat dvě témata, jedno mezi tématy 1 4, druhé mezi tématy 5-8. Losování se provede v den konání zkoušky. Časová dotace na řešení jednotlivých úkolů je 30 minut na písemnou přípravu a 90 minut na vlastní provedení úkolu. Mezi každým úkolem je pětiminutová přestávka určená k přesunu mezi pracovišti a přípravě úkolů. Maturitní tematické okruhy Konstrukce, údržba a opravy silničních vozidel a, Témata praktických úkolů 1. Oprava osvětlení vozidla, kontrola baterie, seřízení světel 2. Kontrola mechanického stavu motoru, kontrola těsnosti spalovacích prostorů, metoda nepřímá, seřízení ventilové vůle 3. Montáž a seřízení rozdělovače, kontrola předstihu stroboskopem 4. Komunikace s řídící jednotkou, odstranění závady 5. Kalkulace garanční prohlídky I. 6. Kalkulace opravy brzd. 7. Kalkulace garanční prohlídky II. 8. Měření emisí vozidla se zážehovým motorem 16/58

17 b, Témata písemných úkolů Střední škola technická a dopravní 1. Základní poznatky o silničních vozidlech 2. Rámy a samonosné karoserie 3. Pérování a tlumiče 4. Nápravy 5. Řízení 6. Hydraulická brzdová soustava 7. Vzduchotlaká brzdová soustava 8. Kola a pneumatiky 9. Regulace brzdné síly 10. Spojky 11. Převodovky 12. Kloubové a spojovací hřídele 13. Rozvodovky 14. Teorie zážehových spalovacích motorů, paliva zážehových motorů 15. Teorie vznětových spalovacích motorů, paliva vznětových motorů 16. Pevné části motorů 17. Pohyblivé části motorů 18. Palivová soustava zážehových motorů s karburátorem 19. Palivová soustava zážehových motorů s nepřímým vstřikováním paliva 20. Palivová soustava zážehových motorů s přímým vstřikováním paliva 21. Palivová soustava vznětových motorů s řadovým vstřikovacím čerpadlem 22. Palivová soustava vznětových motorů s rotačním vstřikovacím čerpadlem 23. Palivová soustava vznětových motorů s přímým vysokotlakým vstřikováním 24. Mazací a chladící soustava 25. Statika soustavy sil 26. Statika tření 27. Statika nosníky, vazbové síly 28. Statika příhradové konstrukce 29. Pružnost pevnost základní druhy namáhání, dimenzování a pevnostní kontrola součástí, základní zákon pružnosti pevnosti 30. Kinematika přímočarý, rotační a složený pohyb 31. Dynamika setrvačné účinky 32. Hydrostatika základní pojmy a zákony 33. Hydrodynamika základní pojmy a zákony 34. Zkoušení mechanických vlastností 35. Zkoušení technologických vlastností 36. Měření veličin 37. Zkoušky olejů a maziv 38. Defektoskopické zkoušky 39. Statické a dynamické zatížení náprav vozidla 40. Rovnováha sil a výkonů 17/58

18 4, Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Ústní zkouška je členěna do dvou částí povinné a nepovinné. Povinná část je složena ze dvou skupin odborných předmětů nazvaných Silniční vozidla a Strojírenství. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny a skládají se z těchto vyučovacích předmětů: Silniční vozidla - Silniční vozidla, Opravy a údržba vozidel, Mechanika Strojírenství - Mechanika, Části a mechanismy strojů, Strojírenská technologie, Kontrola a měření Ústní zkoušení z odborných předmětů trvá 15 minut a studenti mají stejně dlouhou dobu na přípravu po vylosování otázky. Nepovinná část je složena z odborných předmětů nazvaných Ekonomika a Elektrotechnika. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny maturitní komisí. Ústní zkoušení z odborných předmětů trvá 15 minut a studenti mají stejně dlouhou dobu na přípravu po vylosování otázky. A, Obsah povinné části a, Silniční vozidla Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti konstrukce a provozu silničních vozidel a prověřit dovednost řešit problémové situace v oblasti výpočtu pohybových vlastností vozidel. Maturitní tematické okruhy Silničních vozidel 1. Základní poznatky o silničních vozidlech 2. Rámy a samonosné karoserie 3. Pérování a tlumiče 4. Nápravy 5. Řízení 6. Hydraulická brzdová soustava 7. Vzduchotlaká brzdová soustava 8. Kola a pneumatiky 9. Regulace brzdné síly 10. Spojky 11. Převodovky 12. Kloubové a spojovací hřídele 13. Rozvodovky 14. Teorie zážehových spalovacích motorů, paliva zážehových motorů 15. Teorie vznětových spalovacích motorů, paliva vznětových motorů 16. Pevné části motorů 18/58

19 17. Pohyblivé části motorů 18. Palivová soustava zážehových motorů s karburátorem 19. Palivová soustava zážehových motorů s nepřímým vstřikováním paliva 20. Palivová soustava zážehových motorů s přímým vstřikováním paliva 21. Palivová soustava vznětových motorů s řadovým vstřikovacím čerpadlem 22. Palivová soustava vznětových motorů s rotačním vstřikovacím čerpadlem 23. Palivová soustava vznětových motorů s přímým vysokotlakým vstřikováním 24. Mazací a chladící soustava 25. Zapalování 26. Akumulátory a generátory elektrické energie vozidel 27. Spouštěče 28. Jízdní odpory 29. STK, SME 30. Diagnostika, Přímý příjem, autoservis 31. Vytápění a klimatizace 32. Komfortní elektronika b, Strojírenství Žáci si vyberou z 25 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je prověřit znalosti základních druhů strojních součástí, strojů a mechanismů, jejich použití, funkce, pevnostní a kontrolní výpočty jednotlivých částí strojů a zařízení, znalosti druhů zkoušek jednotlivých strojních součástí, jejich veličin a praktické osvojení některých typů zkoušek, dále znalosti materiálů používaných ve strojírenství, jejich vlastnosti a základní způsoby zpracování. Maturitní tematické okruhy Části a mechanismy strojů 1. Spoje rozebíratelné 2. Spoje nerozebíratelné 3. Potrubí a armatury 4. Převody 5. Součásti pro přenos rotačního pohybu (ložiska, hřídele, spojky) 6. Mechanismy kinematické a tekutinové 7. Stroje pístové 8. Stroje lopatkové 9. Manipulační zařízení a části manipulačních zařízení 10. Úchopné prvky manipulačních zařízení Maturitní tematické okruhy Kontrola a měření 1. Základy metrologie 2. Zkoušení mechanických vlastností 3. Zkoušení technologických vlastností 4. Měření veličin 5. Zkoušky olejů a maziv 6. Defektoskopické zkoušky 19/58

20 Maturitní tematické okruhy Mechanika Střední škola technická a dopravní 1. Statika soustavy sil 2. Statika tření 3. Statika nosníky, vazbové síly 4. Statika příhradové konstrukce 5. Pružnost pevnost základní druhy namáhání, dimenzování a pevnostní kontrola součástí, základní zákon pružnosti pevnosti 6. Kinematika přímočarý, rotační a složený pohyb 7. Dynamika setrvačné účinky 8. Hydrostatika základní pojmy a zákony 9. Hydrodynamika základní pojmy a zákony Maturitní tematické okruhy Strojírenská technologie 1. Zkoušení materiálů 2. Tepelné zpracování 3. Koroze a odolnost proti korozi 4. Obrábění B, Obsah nepovinné části a, Ekonomika Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy vycházejících z učebních dokumentů oboru. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti tržní ekonomiky, podnikatelské činnosti, z principů hospodaření podniku, marketingu a managementu. Maturitní tematické okruhy Ekonomika 1. Trh, nabídka a poptávka 2. Podnik a podnikání 3. Národní hospodářství 4. Obchodní společnosti 5. Živnost, živnostenský zákon 6. Majetková a kapitálová struktura podniku 7. Zákoník práce 8. Zákon o zaměstnanosti 9. Daňová soustava ČR 10. Bankovní soustava 11. Management 12. Řízení, vedení lidí 13. Marketing 14. Hodnocení národního hospodářství 15. Mzdová soustava 16. Potřeby a jejich uspokojování 17. Právní stránka činnosti podniku 18. Náklady a výnosy podniku 20/58

21 19. Podnikové činnosti 20. Kapitálový trh 21. Burzy a burzovní obchody 22. Pojišťovnictví a jiné formy finančních produktů 23. Hospodářská politika 24. Daňová evidence podnikatele 25. Celnictví b, Elektrotechnika Žáci si vyberou z 30 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti elektrotechnických postupů a aplikací elektrotechniky v oblasti motorových vozidel. Maturitní tematické okruhy Elektrotechnika 1. Hlavní soustavy elektrických zařízení 2. Základní rozdělení a vlastnosti elektrochemických zdrojů proudu 3. Hlavní části olověného akumulátoru, elektrochemická reakce 4. Elektrické veličiny charakterizující akumulátor, zásady správného nabíjení akumulátoru 5. Přístrojová kontrola stavu nabití a údržba akumulátorů, závady akumulátoru 6. Princip funkce generátoru ve vozidle a provozní podmínky, princip činnosti alternátoru 7. Konstrukční řešení vozidlových alternátorů, rozdíly vůči dynamu, princip činnosti alternátoru 8. Základní zapojení vinutí a usměrňovačů alternátorů, důvod a princip buzení a předbuzení alternátorů 9. Způsob regulace alternátoru vibračním regulátorem 10. Funkce bezkontaktního regulátoru napětí, regulace napětí alternátoru 11. Kontrola správné funkce alternátoru, zásady údržby alternátoru 12. Zapalování, druhy, elektrický výboj v plynech, závislost přeskokového napětí, okamžik zapálení směsi, souvislost s výkonem motoru a s předstihem 13. Základní schéma bateriového zapalování, účel jednotlivých částí obvodu 14. Závislost primárního proudu a sekundárního napětí na poloze kontaktů přerušovače, uspořádání rozdělovače a způsob nastavení základního předstihu na motoru, základní druhy elektronických zapalování 15. Základní schéma magnetového zapalování, účel základních částí, odtrh 16. Základní druhy elektronických zapalování, rozdíly 17. Snímače bezkontaktního zapalování, principy činnosti, funkce 18. Řídicí jednotka v SMV, datové sběrnice, CAN- bus 19. Základní zásady měření napětí, proudu a odporu, princip činnosti osciloskopu 20. Účel elektrického spouštěče, vlastnosti elektromotoru pro spouštěč a jeho hlavní části 21. Obecné schéma spouštěcího obvodu, vliv přechodových odporů na úspěšnost startu motoru, požadavky na zdroj elektrické energie pro spouštění 22. Funkce spouštěče s elektromagnetickým vysouváním pastorku, závady elektrických spouštěčů a jejich odstranění 23. Účel a princip funkce volnoběžky, třecí spojky a dvoustupňového spouštění 21/58

22 24. Funkce žhavící soustavy při startu spalovacího motoru a možnosti usnadnění startu 25. Základní zdroje světla pro motorová vozidla žárovky, halogenové žárovky, xenonové výbojky a LED diody, druhy světel a osvětlovací prostředky Elektromagnetická houkačka a její seřízení, pohybové mechanizmy motorových vozidel a princip činnosti 27. Kabelové rozvody v motorovém vozidle, funkce pojistek a elektromagnetických relé 28. Schémata elektrického rozvodu, zásady pro odrušování a použití prostředků pro odrušení 29. Moderní elektronická zařízení motorových vozidel 30. Zpracování provozních dat motorových vozidel u zážehových motorů 5, Hodnocení I. Hodnocení kombinované zkoušky: a) Praktická zkouška Na každém pracovišti žák získá maximálně 30 bodů, tzn., že za splnění praktických úloh může získat maximálně 60 bodů. Hodnocení bude v kompetenci vedoucího učitele OV pana Elbela. Počet dosažených bodů Klasifikace výborný chvalitebný dobrý dostatečný 0 29 nedostatečný Bodové hodnocení jednotlivých úkolů v praktické zkoušce: 1, Oprava osvětlení vozidla, kontrola baterie, seřízení světel Hodnocená kritéria Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Měření hustoty elektrolytu, vyhodnocení 0 2 Měření napětí akumulátoru při zatížení 0 4 Vyhledání a odstranění závady v osvětlení vozidla 0 4 Ustavení a kontrola vozidla na měřícím stanovišti dle předpisů výrobce regloskopu 0 2 Nastavení regloskopu (do osy vozidla, % sklonu) /58

23 Měření a seřízení tlumených světel 0-4 Kontrola dálkových a mlhových světel, kontrola svítivosti 0-5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno 0 odečtením až 30 bodů Celkem bodů 30 2, Kontrola mechanického stavu motoru, kontrola těsnosti spalovacích prostorů, metoda nepřímá, seřízení ventilové vůle Hodnocená kritéria Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Měření tlaků (komprese): Příprava motoru a měřidel 0 2 Vlastní měření tlaků (těsnosti) nepřímo motor testerem. 0 4 Vyhodnocení - měření úbytku výkonu 0 4 Seřízení ventilové vůle: Vyhledání a výběr hodnot, nářadí a měřidel. 0 2 Vlastní seřízení vůlí - dodržení postupu. 0 4 Vyhodnocení - seřízení ventilů. 0-4 Vyhodnocení - dodržení postupů, logické myšlení, BOZP. 0-5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno 0 odečtením až 30 bodů Celkem bodů 30 3, Montáž rozdělovače na motor a seřízení předstihu sestavení rozdělovače, montáž na motor, spuštění motoru Hodnocená kritéria Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost (zjištění 0 5 závady). Oprava, montáž a nastavení rozdělovače. 0 5 Nastavení motoru (horní úvrať 1 válce). 0 2 Vlastní montáž rozdělovače na motor. 0 3 Zapojení elektrické instalace a vysokonapěťových kabelů. 0 2 Nastavení základního předstihu, spuštění motoru. 0 5 Kontrola nastavení pomocí stroboskopické lampy. 0 3 Vyhodnocení - dodržení postupů, přesnost, funkčnost, 0-5 BOZP. Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný 23/58

24 úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno 0 odečtením až 30 bodů Celkem bodů 30 4, Komunikace s řídící jednotkou, načtení paměti závad a bloku naměřených hodnot, test akčních členů - řídící jednotka pohonu, panelu přístrojů Hodnocená kritéria Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Orientace v dílenské příručce 0 4 Připojení přístroje, kontrola ŘJ (panel přístrojů, motor, panel přístrojů). 0 3 Vymazání servisních intervalů (OIL, INS). 0 4 Diagnostika ukazatele paliva. 0 5 Kontrola vyhřívání lambda sondy za katalyzátorem, dle hlášení ŘJ. 0 4 Vyhodnocení - dodržení postupů, logické myšlení, BOZP. 0 5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno odečtením až 30 bodů Celkem bodů 30 5, Kalkulace garanční prohlídky I. Hodnocená kritéria 0 Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Orientace v dílenské příručce 0 4 Vyhodnocení stáří vozidla 0 3 Vyhledání povinných operací prohlídky 0 4 Vyhledání potřebného materiálu 0 5 Návrh cenové kalkulace 0 4 Zpracování do tabulky 0 5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno odečtením až 30 bodů Celkem bodů /58

25 6, Kalkulace opravy brzd Hodnocená kritéria Střední škola technická a dopravní Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Vyhodnocení stáří vozidla 0 4 Zjištění povolených hodnot 0 3 Vyhledání pracovních hodnot 0 4 Vyhledání potřebného materiálu 0 5 Návrh cenové kalkulace 0 4 Zpracování do tabulky 0 5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno odečtením až 30 bodů Celkem bodů , Kalkulace garanční prohlídky II. Hodnocená kritéria Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Orientace v dílenské příručce 0 4 Vyhodnocení stáří vozidla 0 3 Vyhledání povinných operací prohlídky 0 4 Vyhledání potřebného materiálu 0 5 Návrh cenové kalkulace 0 4 Zpracování do tabulky 0 5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno odečtením až 30 bodů Celkem bodů /58

26 8, Měření emisí zážehového motoru Hodnocená kritéria Střední škola technická a dopravní Počet bodů Písemná příprava forma, obsah, správnost 0 5 Identifikace vozidla dle Technického průkazu 0 4 Vizuální kontrola a zahřátí motoru na provozní teplotu 0 3 Vyhledání seřizovacích hodnot 0 4 Připojení analyzátoru k vozidlu 0 5 Změření emisních hodnot 0 4 Tisk protokolu, vyhodnocení měření 0 5 Poškození nebo zničení přístroje, nářadí, zařízení pro daný úkol a hrubé porušení předpisů BOZ, PO bude hodnoceno odečtením až 30 bodů Celkem bodů 30 0 b) Písemná zkouška Práci z oblasti Silničních vozidel, Oprav, údržby silničních vozidel bude hodnotit Ing. Romanowski, část Mechaniky, Kontroly a měření bude hodnotit Ing. Zapletal. Celkové bodové hodnocení písemné zkoušky: Počet dosažených bodů Klasifikace výborný chvalitebný dobrý dostatečný 25-0 nedostatečný Bodové hodnocení jednotlivých úkolů v písemné zkoušce: Konstrukce, opravy a údržba silničních vozidel Verze A (I) úkol I 30 bodů /58

27 úkol II 6 bodů úkol III 10 bodů úkol IV 14 bodů A 4 B 10 úkol V 10 bodů úkol VI 10 bodů úkol VII 10 bodů úkol VIII 10 bodů Verze B (I) úkol I 30 bodů úkol II 6 bodů úkol III 10 bodů úkol IV 14 bodů A 4 B 10 úkol V 10 bodů úkol VI 10 bodů úkol VII 10 bodů úkol VIII 10 bodů Verze C (I) úkol I 30 bodů úkol II 6 bodů úkol III 10 bodů úkol IV 14 bodů A 4 B 10 úkol V 10 bodů úkol VI 10 bodů úkol VII 10 bodů úkol VIII 10 bodů 27/58

28 Výsledné hodnocení kombinované zkoušky: Při výsledném hodnocení kombinované zkoušky se počítají obě části v poměru 50% ku 50%. Žák prospěje, je-li z obou částí klasifikován nejhůře známkou dostatečný. V případě, že žák z jedné části získá známku nedostatečnou, bude tuto dílčí část opakovat v dalším stanoveném termínu v podzimním zkušebním období od 11. září do 20. září 2012 (přesný termín bude stanoven ředitelem školy nejpozději dva měsíce před konáním zkoušek). II. Hodnocení ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí Ústní zkouška - hodnocení provádí zkušební maturitní komise Hodnocení zkoušky navrhuje zkušební maturitní komisi zkoušející podle klasifikační stupnice: a) 1 výborný b) 2 chvalitebný c) 3 dobrý d) 4 dostatečný e) 5 nedostatečný Obor Silniční doprava zpracovali: Ing. Luboš Romanowski Ing. Karin Kalousová p. Vlastimil Děcký Ing. Eduard Kačmář Mgr. Jarmila Šumberová p. Hubert Kostka 28/58

29 III. Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Elektrotechnika, M/002 1, Účel MZ Účelem MZ v odborných předmětech je prověření komplexních znalostí a dovedností studentů, získaných během studia, v profilových elektrotechnických předmětech. Studenti musí prokázat nejen znalosti v jednotlivých předmětech, ale i schopnost znalosti využívat a aplikovat na konkrétních příkladech. Rovněž musí chápat vzájemné souvislosti a vztahy mezi jednotlivými odbornými předměty a musí je umět racionálně využívat. 2, Pojetí MZ Profilová povinná maturitní zkouška studijního oboru Elektrotechnika se skládá z kombinace praktické a písemné zkoušky a dále z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Profilová nepovinná maturitní zkouška studijního oboru Elektrotechnika se skládá z ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. 3, Kombinovaná zkouška: Užití elektrické energie Součásti je písemná zkouška, kdy osnovu tvoří 6 úloh, z toho: 3 úlohy jsou zaměřeny na pevná elektrická trakční zařízení a 3 úlohy na pohyblivá elektrická trakční zařízení. Žáci si mohou vybrat v písemném zadání ze tří témat. Doba trvání písemné zkoušky je stanovena na 300 minut. Písemnou část praktické zkoušky tvoří průřez těchto odborných předmětů: Elektroenergetika, Automatizační technika, Technologie, Elektrické stroje a přístroje, Základy elektrotechniky, Elektrická výzbroj drážních vozidel, Elektronika, Elektrická měření. Cílem písemné části je ověření znalosti z výše uvedených předmětů a jejich aplikace na konkrétní problémové úlohy a dále schopnost analyzovat daný technický problém a umět jej řešit na konkrétních úlohách. Druhou částí je praktická zkouška, kterou tvoří 18 témat, obsahově zaměřených na probraná cvičení během 3. a 4. ročníku studia v předmětu Elektrická měření. V této části kombinované zkoušky žák zúročí znalosti získané praktickým měřením hodnot různých elektrotechnických veličin pomocí několika metod, ať už přímých anebo nepřímých. Rovněž předvede osvojené znalosti a návyky souvisejících s použitím dostupných měřících přístrojů, vše v souladu s dodržováním bezpečnosti práce na daném měřícím pracovišti. Žáci si vyberou v praktické části jedno ze zadaných témat. Doba trvání praktické zkoušky, připadající na jednoho studenta, je stanovena na 90 minut. Praktická zkouška je dána průřezem těchto odborných předmětů: Elektrická měření, Základy elektrotechniky, Automatizační technika, Číslicová technika. a, Maturitní tematické okruhy k písemné zkoušce kombinované zkoušky Užití elektrické energie 1. Kompenzace jalového proudu ve střídavých soustavách. 2. Řešení střídavých elektrických obvodů s ideálními prvky R, L, C. 3. Řešení stejnosměrných elektrických obvodů 4. Problémové úlohy trakční dynamiky v oblasti provozu drážní dopravy 29/58

30 5. Charakteristika a využití statických měničů v elektrických výzbrojích drážních vozidel 6. Ochrany před nebezpečným dotykovým napětím živých a neživých částí, jejich rozdělení a funkce 7. Charakteristika elektrodynamických brzd u hnacích drážních vozidel, jejich rozdělení, ekonomické, ekologické a provozní výhody, funkce 8. Charakteristika jednotlivých druhů pohonů, používaných v elektrických výzbrojích hnacích drážních vozidel z hlediska jejich hospodárného využití, rozdělení, funkce 9. Řízení svorkového napětí u trakčních motorů, řízení rozběhu různých druhů pohonů 10. Problémové úlohy trakční energetiky v oblasti provozu drážní dopravy 11. Komplexní analýza elektrické výzbroje hnacích drážních vozidel b, Maturitní tematické okruhy k praktické zkoušce kombinované zkoušky Užití elektrické energie 1. Měření na polovodičích - diody, tyristory, tranzistory, zdvojovače napětí 2. Měření činného odporu a izolačního odporu 3. Měření na jednofázovém transformátoru 4. Měření zdánlivých odporů cívky a kondenzátorů 5. Měření na střídavých točivých strojích 6. Měření stejnosměrného příkonu spotřebiče 7. Magnetická měření 8. Stanovení logických stavů 9. Měření na selsynové dvojici 10. Měření na R, L, C prvcích 11. Měření činného příkonu jednofázového spotřebiče a třífázového spotřebiče 12. Měření spotřeby činné elektrické práce třífázového spotřebiče 4, Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Ústní zkouška je členěna do dvou částí povinné a nepovinné. Povinná část je složena ze dvou skupin odborných předmětů nazvaných Elektrická výzbroj drážních vozidel a Elektroenergetika. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny a skládají se z těchto vyučovacích předmětů: Elektrická výzbroj drážních vozidel je tvořena předměty: Elektrická výzbroj drážních vozidel, Základy elektrotechniky, Elektrická měření, Elektronika Elektroenergetika je tvořena předměty: Elektroenergetika, Automatizační technika, Technologie, Elektrické stroje a přístroje Ústní zkoušky z předmětů profilové části budou trvat 15 minut, studenti budou mít rovněž 15 minut na přípravu. Nepovinná část je složena z odborných předmětů nazvaných Elektrotechnická dokumentace a Výkonová elektronika v elektrických trakčních zařízeních. Tyto předměty jsou samostatně hodnoceny a skládají se z těchto vyučovacích předmětů: 30/58

31 Elektrotechnická dokumentace - Technická dokumentace, Základy elektrotechniky Výkonová elektronika v ETZ - Výkonová elektronika, Elektrické stroje a přístroje Ústní zkoušení z odborných předmětů trvá 15 minut a studenti mají stejně dlouhou dobu na přípravu po vylosování otázky. A, Obsah povinné části a, Elektrická výzbroj drážních vozidel Žáci si vyberou si z 25 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Studenti musí prokázat schopnost aplikovat dosud získané znalosti v odborných předmětech na konkrétní tématiku. Struktura navržených témat odpovídá problematice, která tvoří průřez získaných informací za období studia elektrotechnických předmětů. Cílem zkoušek je prokázání znalosti ze základních druhů elektrotechnických součástí, elektrických strojů a přístrojů, jejich použití jak v oblasti pevných tak pohyblivých trakčních zařízení v dopravě, funkce, znalosti zkoušek, znalosti elektrotechnických veličin a práce s nimi. Maturitní tematické okruhy Elektrická výzbroj drážních vozidel 1. Napájecí soustavy pro provoz drážních vozidel 2. Dělení a popis elektronických součástek 3. Způsoby řízení otáček trakčních pohonů 4. Způsoby rozběhů trakčních pohonů 5. Režimy práce tranzistorů 6. Elektrodynamické brzdy 7. Měřící přístroje v elektrovýzbrojích hnacích drážních vozidel 8. Vytápění, osvětlení drážních vozidel 9. Měniče elektrické energie v elektrovýzbrojích drážních vozidel 10. Elektrické přístroje v elektrovýzbrojích hnacích drážních vozidel 11. Polovodičové součástky charakteristika, hospodárnost využití 12. Systémy měřících přístrojů 13. Trakční generátory 14. Elektrická schémata 15. Elektrické stroje v elektrovýzbrojích hnacích drážních vozidel 16. Trakční obvody hnacích drážních vozidel 17. Rozjezdy hnacích drážních vozidel s ohledem na hospodárnost drážního provozu b, Elektroenergetika Žáci si vyberou si z 25 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Studenti musí prokázat schopnost aplikovat dosud získané znalosti v odborných předmětech na konkrétní tématiku. Struktura navržených témat odpovídá problematice, která tvoří průřez získaných informací za období studia elektrotechnických předmětů. Cílem zkoušek je prokázání znalosti ze základních druhů elektrotechnických součástí, elektrických strojů a přístrojů, jejich použití jak 31/58

32 v oblasti pevných tak pohyblivých trakčních zařízení v dopravě, funkce, znalosti zkoušek, znalosti elektrotechnických veličin a práce s nimi. Maturitní tematické okruhy Elektroenergetika 1. Ochrana před nebezpečným dotykovým napětím 2. Základní pojmy z automatizace 3. Elektrické provozovny 4. Paralelní chod alternátoru 5. Ovládací automatická zařízení 6. Stejnosměrné točivé stroje 7. Netočivé elektrické stroje 8. Elektrické přístroje rozvodných stanic 9. Napájení elektrických drah 10. Regulační obvody 11. Střídavé točivé stroje 12. Ovládací technika a logické řízení 13. Výroba elektrické energie 14. Elektrické sítě 15. Zesilovače v automatizaci 16. Střídavé elektrické obvody 17. Přenos a hospodárný rozvod elektrické energie B, Obsah nepovinné části a, Elektrotechnická dokumentace Žáci si vyberou z 25 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy vycházejících z učebních dokumentů oboru. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti technické dokumentace se zaměřením na použití v elektrotechnice. Maturitní tematické okruhy Elektrotechnická dokumentace 1. Kombinační logické obvody 2. Technická dokumentace 3. Technická normalizace 4. Promítání na tři průmětny 5. Vztahy pro úpravu logických funkcí 6. Předepisování rozměrů, přizpůsobování součástí 7. Podpůrné prostředky pro tvorbu technické dokumentace 8. Sekvenční logické obvody 9. Netočivé elektrické stroje 10. Indukční stroje 11. Aritmetické operace v číselných soustavách 12. Synchronní stroje 13. Kódy a kódování 14. Technická dokumentace v elektrotechnice 15. Stejnosměrné stroje 16. Spínací technika 17. Spínací přístroje nn 32/58

33 18. Logické členy 19. Promítání na dvě průmětny 20. Spínací přístroje vn b, Výkonová elektronika v ETZ Střední škola technická a dopravní Žáci si vyberou z 25 témat, které jsou tvořeny tematickými okruhy výše uvedených předmětů. Cílem zkoušky je ověřit celkové znalosti z oblasti elektrických trakčních zařízení a jejich aplikaci v procesech elektrické trakce. Maturitní tematické okruhy Výkonová elektrotechnika v ETZ 1. Obousměrně vodivé polovodičové součástky 2. Výkonové tranzistory 3. Výkonové usměrňovače 4. Měnírny pro městské dráhy 5. Výkonové střídače 6. Výkonové stejnosměrné měniče 7. Druhy elektrických trakčních zařízení 8. Pevná elektrická trakční zařízení 9. Výkonové diody 10. Problémy při použití výkonových elektronických zařízení v elektrické trakci 11. Měnírny pro železniční dráhy 12. Statické měniče 13. Výkonové tyristory 14. Trakční transformovny pro železnici 15. Spínací stanice pro železniční dráhy různých trakcí 16. Vlastnosti polovodičů 17. Způsoby napájení trakčních sítí 18. Výkonové střídavé měniče 19. Operativní řízení napájení elektrických drah 20. Přechod PN 5, Hodnocení I. Hodnocení kombinované zkoušky a) písemná část: Bodové hodnocení písemné zkoušky: Počet dosažených bodů: Klasifikace: výborný chvalitebný dobrý 7-12 dostatečný 0-6 nedostatečný 33/58

34 Bodové hodnocení jednotlivých úkolů v písemné zkoušce: Užití elektrické energie Téma A úkol 1 5 bodů úkol 2 5 bodů úkol 3 5 bodů úkol 4 5 bodů úkol 5 5 bodů úkol 6 5 bodů Téma B úkol 1 5 bodů úkol 2 5 bodů úkol 3 5 bodů úkol 4 5 bodů úkol 5 5 bodů úkol 6 5 bodů Téma C úkol 1 5 bodů úkol 2 5 bodů úkol 3 5 bodů úkol 4 5 bodů úkol 5 5 bodů úkol 6 5 bodů b) praktická část: Hodnocení je v kompetenci učitelů ELMt a ELMcv, na základě komplexního posouzení přístupu žáka ke zvolené problematice /dodržování věcné a formální stránky/. Výsledné hodnocení kombinované zkoušky: Výsledné hodnocení kombinované zkoušky je dáno aritmetickým průměrem obou dílčích známek z písemné a praktické části této zkoušky. Žák prospěje, je-li z obou částí klasifikován nejhůře dostatečný. V případě, že žák z jedné části získá známku nedostatečnou, bude tuto dílčí část opakovat v dalším stanoveném termínu v podzimním zkušebním období od 11. září do 20. září 2012 (přesný termín bude stanoven ředitelem školy nejpozději dva měsíce před konáním zkoušek). 34/58

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013

Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Organizační zabezpečení profilové části maturitních zkoušek ve školním roce 2012/2013 Ve školním roce 2012/2013 se bude maturitní zkouška konat v těchto studijních oborech: I. 39 41 L / 01 Autotronik II.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Silniční vozidla 1. Celková charakteristika pístových motorů 2. Přeplňované, různopalivové motory 3. Mechanika pohybu motorových vozidel 4. Vstřikovací systémy

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání p.o. Opakovací okruhy pro závěrečnou učňovskou zkoušku pro třídu 2.R z předmětu Elektrotechnika pro školní rok 2012/2013: 1. Elektrická zařízení motorových

Více

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření

Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření Okruhy k maturitní zkoušce profilová část ODBORNÉ PŘEDMĚTY obor: Silniční doprava Silniční vozidla, Údržba a opravy motorových vozidel, Kontrola měření 1. Spalovací motory: rozdělení, základní pojmy, problémy

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015

STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ KRNOV MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PRO TŘÍDU 4.T. pro školní rok 2014-2015 STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, MECHANIZACE A PODNIKÁNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax : 554 625 946 E-mail : skola@ssamp-krnov.cz www:ssamp-krnov.cz STŘEDNÍ

Více

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu

Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Autodata Online 3 CZ Ukázky z programu Česká on-line verze technických údajů pro servis osobních a lehkých užitkových automobilů - zážehové i vznětové motory od roku výroby 1970. SERVIS Servisní plány

Více

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie

Témata profilové maturitní zkoušky Technologie ta profilové maturitní zkoušky Technologie 1. Technické materiály 2. Vlastnosti a zkoušky technických materiálů 3. Metalografie ocelí a litin 4. Tepelné zpracování a chemicko-tepelné zpracování 5. Odlévání

Více

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93

Obsah 1. Spalovací motor... 11 2. Opravy a údržba motoru... 93 Obsah 1. Spalovací motor... 11 1.1. Princip funkce spalovacího motoru... 11 1.1.1. Čtyřdobý motor... 14 1.1.2. Dvoudobý motor... 16 1.1.3. Rozdíly mezi dvoudobými a čtyřdobými motory... 18 1.1.4. Jedno-

Více

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače

Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky. Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače Témata pro zkoušky profilové části maturitní zkoušky Strojírenství, varianta vzdělávání konstruování s podporou počítače 1. povinná zkouška Stavba a provoz strojů 1. Pružiny 2. Převody ozubenými koly 3.

Více

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství

Maturitní témata ze stavby a provozu strojů školní rok 2015/2016 obor 23-41-M/01 Strojírenství Maturitní témata ze stavby a provozu strojů Spoje se silovým stykem - šroubové spoje Spoje se silovým stykem - svěrné, tlakové, klínové, pružné spoje Spoje s tvarovým stykem Spoje s materiálovým stykem

Více

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace,

Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Obchodní akademie, Hotelová škola a Střední odborná škola, Turnov, Zborovská 519, příspěvková organizace, Zborovská 519, 511 01 Turnov tel.: 481 319 111, www.ohsturnov.cz, e-mail: vedeni@ohsturnov.cz Maturitní

Více

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE

TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE strana: 1/5 TEMATICKÉ OKRUHY PRO OPAKOVÁNÍ K MATURITNÍ ZKOUŠCE Název předmětu u maturitní zkoušky: Strojnictví Studijní obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení Školní rok: 2012 2013 Témata: 1. Výroba

Více

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H)

Mechanik převodů osobních automobilů (kód: H) Mechanik převodů osobních automobilů (kód: 23-101-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik osobních

Více

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018

SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA L/51 Školní rok 2017/2018 SEZNAM MATURITNÍCH OKRUHŮ STUDIJNÍHO OBORU PROVOZNÍ TECHNIKA 23-43-L/51 Školní rok 2017/2018 Písemná maturitní zkouška zahrnuje učivo všech odborných vyučovacích předmětů, ústní maturitní zkouška TECHNOLOGIE

Více

Měření a automatizace

Měření a automatizace Měření a automatizace Číslicové měřící přístroje - princip činnosti - metody převodu napětí na číslo - chyby číslicových měřících přístrojů Základní pojmy v automatizaci - řízení, ovládání, regulace -

Více

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22

Popis VIN... 12. Kontrola bloku motoru... 21 Opravy a renovace bloku motoru... 22 Mazací kanály... 22 Obsah Seznámení s vozidlem......................................................... 11 Hlavní součásti vozidla........................................................... 11 Identifikace a vy bavení vozidla.....................................................

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Stavba a provoz strojů 1. Šroubové spoje 2. Čepové a kolíkové spoje 3. Spoje pery, klíny a drážkové spoje 4. Lisované a svěrné spoje 5. Svarové a pájené spoje

Více

Schémata elektrických obvodů

Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Schémata elektrických obvodů Číslo linie napájení Elektrický obvod 30 Propojení s kladným pólem akumulátorové baterie 31 Kostra 15, 15a Propojení s kladným pólem akumulátorové

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova 1806 Obor vzdělávání, kód a název: 23-45-M/01 - Dopravní prostředky Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru DOPRAVNÍ

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru Střední odborná škola a Střední odborné učiliště ROUDNICE nad Labem, Neklanova 1806 Obor vzdělávání, kód a název: 23 45 - M/01 - Dopravní prostředky Profilová část maturitní zkoušky studijního oboru DOPRAVNÍ

Více

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13

Základní technický popis...10. Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Obsah Úvodem...9 Základní technický popis...10 Škoda Felicia se představuje...10 Homologace a identifikace vozidla...12 Identifikace podle čísla motoru...13 Údržba a kontrola technického stavu...14 Pravidelná

Více

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik převodových a zpomalovacích systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-085-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo...

Obsah. Úvod... 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče... 10. Elektrická instalace... 31. Akumulátor... 10. Alternátor... 15. Dynamo... Obsah Úvod.................................................................. 9 Silnoproudé okruhy, zdroje a spotřebiče................. 10 Akumulátor...........................................................

Více

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel

ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel ZKUŠEBNÍ TEST MVTV 2 technické části zkoušky způsobilosti k řízení speciálních hnacích vozidel 1. Montážní vůz MVTV 2 má pojezd v provedení a) dvojkolí jsou vedena v rámu vozidla s vůlí v příčném směru,

Více

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ

OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ OKRUHY K MATURITNÍ ZKOUŠCE - STROJNICTVÍ 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení spojů z hlediska fyzikální podstaty funkce 2. Spoje se silovým stykem šroubové

Více

konané ve školním roce 2019/2020 Autotronik

konané ve školním roce 2019/2020 Autotronik 1. Měření výkonu spalovacího motoru na výkonové zkušebně BOSCH obsluha zařízení, vozidlo se systémem VCT, prověření funkce přestavování vaček při zátěži a bez zátěže postupy měření na výkonové zkušebně

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: M)

Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: M) Autotronik nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-126-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik Kvalifikační

Více

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud)

Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ. studijního oboru. 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) Učební osnova předmětu ELEKTRICKÁ MĚŘENÍ studijního oboru 26-41-M/01 ELEKTROTECHNIKA (silnoproud) 1. Obecný cíl předmětu: Předmět Elektrická měření je profilujícím předmětem studijního oboru Elektrotechnika.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Druh zkoušky: profilová povinná 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení,

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Počítačová grafika a CNC technika Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: Délka a forma studia:

Více

Autotronik/diagnostik osobních automobilů (kód: M)

Autotronik/diagnostik osobních automobilů (kód: M) Autotronik/diagnostik osobních automobilů (kód: 23-128-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik Kvalifikační

Více

Hodnoticí standard. Mechanik motocyklů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik motocyklů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik motocyklů (kód: 23-041-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motocyklů Kvalifikační úroveň

Více

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství

Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Informace o studijním oboru 23-41-M/01 Strojírenství Název ŠVP: 23 41 M/01 Strojírenství Zaměření: Řízení kvality Základní údaje Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka

Více

Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů (kód: H)

Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů (kód: H) Mechanik hnacích agregátů osobních automobilů (kód: 23-102- H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv motorář (kód: 23-131-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie Název oboru: profilová - povinná ústní zkouška 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí

Více

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů

Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Střední odborné učiliště opravárenské Králíky Předměstí 427 K R Á L Í K Y Témata k závěrečným učňovským zkouškám pro školní rok 2012 2013 Opravář zemědělských strojů Jen pro vnitřní potřebu školy ing.

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: automatizační technika 1. Senzory 2. S7-1200, základní pojmy 3. S7-1200, bitové instrukce 4. S7-1200, časovače, čítače 5. Vizualizační systémy 6. S7-1200,

Více

Škoda Fabia 1,2 44 kw

Škoda Fabia 1,2 44 kw Škoda Fabia 1,2 44 kw Subkritérium A1: Práce Práce (bez materiálu) Poznámka kontrola vozu: zjištění závady/ servisní prohlídka prohlédnutí vozu, ať už za účelem zjištění závady před opravou či servisní

Více

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí...

Obsah 13 Manžety hnacích poloos 14 Matky kol 15 Jízdní zkouška Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... Obsah Orientace v knize... 12 Všeobecná nebezpečí... 13 Zvláštní nebezpečí... 13 Opravy na silnici... 15 Nelze nastartovat motor, startér se neotáčí... 15 Nelze nastartovat motor, i když startér normálně

Více

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje

hoblovky hřídele jeřáby lisy ložiska motory potrubí pružiny regulační přístroje součásti soustruhy stroje tt 06 Průmysl a služby doprava. letecká doprava. potrubní doprava. silniční doprava. vodní doprava. železniční doprava grafika metalografie odpadní vody průmysl. elektrotechnika SAMOSTATNÝ MIKROTEZAURUS

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika)

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Souborná zkouška z odborných elektrotechnických předmětů (elektronická zařízení, elektronika) 1. Cívky - vlastnosti a provedení, řešení elektronických stejnosměrných

Více

Hodnoticí standard. Autotronik jednostopých vozidel (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Autotronik jednostopých vozidel (kód: M) Odborná způsobilost. Platnost standardu Autotronik jednostopých vozidel (kód: 23-129-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik Kvalifikační

Více

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie

Témata profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie ta profilové maturitní zkoušky z předmětu Elektroenergie 1. Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic 2. Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ Předmět POA: 1. Grafika 2. MS Office Předmět UCE a PRA: 3. Účetnictví PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2015/2016 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z

Více

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M)

Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: M) Autotronik alternativních pohonů motorových vozidel (kód: 23-130-M) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Autotronik

Více

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů

Obsah Orientace v knize Zapalovací svíčky Popis vozidla Vložka vzduchového fi ltru Kontrola opotřebení zadních brzdových čelistí a bubnů Prelims Obsah 5 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování vozidla...

Více

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA A ORGANIZACE Školní rok 2018/2019

Témata na ústní zkoušku profilové části maturitní zkoušky z předmětu EKONOMIKA A ORGANIZACE Školní rok 2018/2019 EKONOMIKA A ORGANIZACE MP4A, MP4B 23-45-L/01 - Mechanik programátor - programování a obsluha technologických pracovišť Typ zkoušky: Mgr. Jitka Nosková Sestavila: Ing. Miroslava Tročilová 1) Základní ekonomické

Více

Elektroenergetika Téma Vypracoval

Elektroenergetika Téma Vypracoval Elektroenergetika Základní elektrárenské pojmy, elektrizační a distribuční soustava; návrh přípojnic Druhy prostředí rozdělení, značení prostředí; rozvodné sítě nn Elektrotechnické předpisy IEC/ČSN33 2000-4;

Více

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU

OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU OPAKOVACÍ OKRUHY STROJÍRENSTVÍ OBOR: PODNIKÁNÍ V EU Hřídele a ložiska druhy hřídelí, nosné hřídele, pevnostní výpočty hybné hřídele a hřídelové čepy, pevnostní výpočty materiály hřídelů kluzná ložiska,

Více

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3

Určování opotřebení či závad motorových lokomotiv a jejich částí, rozhodování o způsobu jejich opravy či renovace 3 Mechanik (kód: 23-063-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik kolejových vozidel Kvalifikační úroveň

Více

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE

Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE Stanovení forem, termínů a témat profilové části maturitní zkoušky oboru vzdělání 23-41-M/01 Strojírenství STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE 1. Mechanické vlastnosti materiálů, zkouška pevnosti v tahu 2. Mechanické

Více

Revizní technik elektrických zařízení

Revizní technik elektrických zařízení Název typové pozice Revizní technik elektrických zařízení Alternativní název Identifikace Kvalifikační úroveň: Zařazeno do povolání: Příbuzné typové pozice: Obor činnosti: Úplné střední odborné vzdělání

Více

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK

HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK HARMONOGRAM ZÁVĚREČNÝCH ZKOUŠEK P r o s i n c o v ý t e r m í n - 1 - Organizace závěrečných zkoušek ve školním roce 2013/2014 Závěrečné zkoušky ( ZZ ) v učebních oborech jsou organizovány ve smyslu Školského

Více

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie)

Okruhy pro závěrečnou zkoušku oboru - karosář školní rok 2016/2017 (teorie) 1. Ruční zpracování kovů Měření a orýsování materiálu Pilování Řezání kovů Stříhání Sekání Probíjení Vrtání a zahlubování Vyhrubování a vystružování Řezání závitů Rovnání a ohýbání Nýtování Broušení Okruhy

Více

Hodnoticí standard. Mechanik podvozků motocyklů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu

Hodnoticí standard. Mechanik podvozků motocyklů (kód: H) Odborná způsobilost. Platnost standardu Mechanik podvozků motocyklů (kód: 23-141-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motocyklů Kvalifikační

Více

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H)

Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: H) Mechanik motorových lokomotiv potrubář (kód: 23-132-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Mechanik motorových

Více

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25

Obsah. Kapitola 1B Běžná údržba a opravy naftové modely... 41. Kapitola 1A Běžná údržba a opravy benzínové modely... 25 Obsah Orientace v knize... 10 Popis vozidla... 11 Bezpečnostní pokyny... 12 Opravy během jízdy... 13 Nouzové startování... 14 Výměna kola... 15 Demontáž a výměna kola... 15 Hledání netěsností... 16 Odtahování

Více

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24

Obsah. Obsah... 3. vod... 11. Z kladnì pojmy... 12. Kontrola technickèho stavu motoru... 24 Obsah Obsah...................................................... 3 vod....................................................... 11 Z kladnì pojmy............................................ 12 Prohlídky,

Více

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ

SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ SEZNAM TÉMAT K ÚSTNÍ PROFILOVÉ ZKOUŠCE ZE STROJNICTVÍ Školní rok: 2012/2013 Obor: 23-44-L/001 Mechanik strojů a zařízení 1. Spoje a spojovací součásti rozdělení spojů z hlediska rozebíratelnosti rozdělení

Více

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el.

X14POH Elektrické POHony. K13114 Elektrických pohonů a trakce. elektrický pohon. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika. spotřeba el. Předmět: Katedra: X14POH Elektrické POHony K13114 Elektrických pohonů a trakce Přednášející: Prof. Jiří PAVELKA, DrSc. Silnoproudá (výkonová) elektrotechnika podíl K13114 na výuce technická zařízení elektráren

Více

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU)

Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) Opel Vectra B Chybové kódy řídící jednotky (ECU) 0100 Chybný signál od váhy vzduchu 0101 Chybný signál od váhy vzduchu 0102 Signál od váhy vzduchu nízký 0103 Signál od váhy vzduchu za vysoký 0104 Chybný

Více

PRŮVODCE ODBORNÝMI PŘEDMĚTY STUDIJNÍ OBOR

PRŮVODCE ODBORNÝMI PŘEDMĚTY STUDIJNÍ OBOR Střední průmyslová škola na Proseku Novoborská 2, 190 00 Praha 9 PRŮVODCE ODBORNÝMI PŘEDMĚTY STUDIJNÍ OBOR kód oboru: 23-45-M/01 Obsah TECHNICKÁ DOKUMENTACE... 3 TECHNICKÁ DOKUMENTACE VOZIDEL... 3 POČÍTAČOVÉ

Více

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů

9/10/2012. Výkonový polovodičový měnič. Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace. Výkonový polovodičový měnič. Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič Konstrukce polovodičových měničů Výkonový polovodičový měnič obsah prezentace Výkonový polovodičový měnič. Přehled norem pro rozvaděče a polovodičové měniče.. Výběr z výkonových

Více

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik kabiny, karoserie a příslušenství nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-092-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23)

Více

Stavba a provoz strojů

Stavba a provoz strojů TÉMATA POVINNÉ PROFILOVÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Forma: Ústní zkouška před zkušební maturitní komisí Stavba a provoz strojů Šroubové spoje Svěrné, tlakové a pružné spoje Čepové, nýtové a kolíkové spoje Perové,

Více

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu

ELEKTROMAGNETICKÁ INDUKCE, STŘÍDAVÝ PROUD význam střední, efektivní a vrcholové hodnoty. Význam komplexoru a fázoru pro obvody střídavého proudu Základy techniky s didaktikou Okruhy SADA 1 ZOBRAZOVÁNÍ A PŘENOS INFORMACÍ TECHNICKÝM VÝKRESEM způsoby zobrazování, principy pravoúhlého promítání, názorné zobrazování, rozměry zobrazeného předmětu, jakost

Více

Technické lyceum - výběrové předměty

Technické lyceum - výběrové předměty Technické lyceum - výběrové předměty Zaměření 3.ročník 4.ročník Předmět Dotace Předmět Dotace Výpočetní technika Počítačové sítě CCNA) 4 Počítačové sítě CCNA) 4 Tvorba WWW stránek 2 Ekologie Monitorování

Více

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód: H)

Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód: H) Elektromechanik světlotechnických zabezpečovacích zařízení letišť (kód: 26-028-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika

Více

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství

VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ. Autoopravárenství VZDĚLÁVÁCÍ PROGRAM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Autoopravárenství Autorský tým: Ing. Petr Unčovský Ing. Jiří Špička Jan Vrana Obsah OBSAH... 3 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE PROGRAMU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ... 4 2. PROFIL

Více

Test SM Automobilová elektrotechnika III.

Test SM Automobilová elektrotechnika III. Základní škola, Šlapanice, okres Brno-venkov, příspěvková organizace Masarykovo nám. 1594/16, 664 51 Šlapanice www.zsslapanice.cz MODERNÍ A KONKURENCESCHOPNÁ ŠKOLA reg. č.: CZ.1.07/1.4.00/21.2389 Test

Více

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma

Výukové texty. pro předmět. Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Výukové texty pro předmět Automatické řízení výrobní techniky (KKS/ARVT) na téma Tvorba grafické vizualizace principu zástavby jednotlivých prvků technického zařízení Autor: Doc. Ing. Josef Formánek, Ph.D.

Více

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015

EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ VE STROJÍRENSTVÍ PROFILOVÁ ČÁST MATURITNÍ ZKOUŠKY 2014/2015 1. Povinná profilová zkouška Praktická zkouška z odborných předmětů Předmět POA: 1.Grafika 2.MS Office Předmět UCE a PRA:

Více

Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H)

Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: H) Mechanik podvozkových systémů nákladních vozidel a autobusů (kód: 23-086-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání:

Více

Témata profilové maturitní zkoušky

Témata profilové maturitní zkoušky Obor vzdělání: 26-41-M/01 elektrotechnika Předmět: technika počítačů 1. Kombinační logické obvody a. kombinační logický obvod b. analýza log. obvodu 2. Čítače a. sekvenční logické obvody b. čítače 3. Registry

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MVCRX019R1YR Čj. MV-123028-1/PO-PVP-2012 Kódové označení: ZSS Praha 3. prosince 2012 Počet listů: 16 OBSLUHA ZEMNÍCH A STAVEBNÍCH

Více

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná

PROPOZICE SOUTĚŽE. 2) Pořadatelem regionálního semifinále soutěže je Střední odborné učiliště, Blatná, U Sladovny 671, 388 16 Blatná PROPOZICE SOUTĚŽE 1) Vyhlašovatelem celostátní profesní soutěže Automechanik Junior 2008 je Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a odborná sekce profesního vzdělávání při SAČRu.

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V.2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V.2.12 Měření parametrů Kapitola 2 DIAGNOSTIKA

Více

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení

ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 ČSN 33 2540. Elektrotechnické předpisy. SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení ČESKOSLOVENSKÁ NORMA MDT 621.796.002.5-83 Září 1992 Elektrotechnické předpisy ČSN 33 2540 SKLADOVACÍ TECHNIKA Elektrické vybavení Storage equipment. Electrical equipment Matériel de stockage. Equipement

Více

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54

Obsah. Běžná ú d ržba a o p ra v y - v z n ě to v é m o to r y 49 Technické údaje... 50 Ú d ržbářské p r á c e...54 5 Obsah Představujem e v o z id lo R e n a u lt L a g u n a... 10 Bezpečnost p ře d e v š ím!... 11 Opravy během jíz d y... 12 Nouzové s ta rto v á n í... 13 Výměna k o la... 14 Hledání n e tě s n o s

Více

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE

DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE OBSAH 1 DOPRAVNÍ A ZDVIHACÍ STROJE (V. Kemka).............. 9 1.1 Zdvihadla a jeřáby....................................... 11 1.1.1 Rozdělení a charakteristika zdvihadel......................... 11 1.1.2

Více

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36

HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 HLAVA I SILNIČNÍ VOZIDLO V PROVOZU 36 (1) Na pozemních komunikacích lze provozovat pouze takové silniční vozidlo, které je technicky způsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle tohoto zákona. (2)

Více

Specializace Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel.

Specializace Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel. Mechanik motocyklů Mechanik motocyklů provádí údržbu, diagnostiku, opravy, popřípadě seřízení a nastavení jednostopých motorových vozidel. Odborný směr: Strojírenství a automobilový průmysl Odborný podsměr:

Více

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR

UTAHOVACÍ MOMENTY MOTOR Hlava válců (dan.m) 1 Šroub sacího potrubí (*) 1,3 ± 0,2 2 Šroub odlučovače oleje (*) 1,3 ± 0,2 3 4 Šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) Závrtný šroub skříní uložení vačkových hřídelů (*) 0,5 ± 0,1

Více

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce:

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/ Název projektu: Moderní škola 21. století. Zařazení materiálu: Ověření materiálu ve výuce: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství školy: Spojovací 632, 277 11 Neratovice tel.:

Více

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky

KIA GARANT pojištění prodloužené záruky KIA GARANT pojištění prodloužené záruky Vážená paní, vážený pane, blahopřejeme Vám k pořízení vozidla KIA. Velmi nám záleží na Vaší spokojenosti. Proto vozidlo poskytujeme s mimořádnou prodlouženou zárukou.

Více

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

PROJEKT. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky PROJEKT Inovace učebních pomůcek pro zvýšení uplatnitelnosti oborů automechanik a autoklempíř na trhu práce Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky

Více

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO

Rozvojový projekt na rok 2008. Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť VŠB-TUO Rozvojový projekt na rok 2008 3. Program na rozvoj přístrojového vybavení a moderních technologií a) rozvoj přístrojového vybavení Rozvoj přístrojového a experimentálního vybavení laboratoří pracovišť

Více

Mechanik příslušenství osobních automobilů (kód: H)

Mechanik příslušenství osobních automobilů (kód: H) Mechanik příslušenství osobních automobilů (kód: 23-103-H) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba (kód: 23) Týká se povolání: Kvalifikační

Více

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10

OBSAH. Úvod... 9 Popis a ovládání vozidla... 10. Technický popis... 10 OBSAH Úvod................................................................ 9 Popis a ovládání vozidla.......................................... 10 Technický popis.....................................................

Více

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL

pořádá pro autodiagnostiky, autotroniky, automechaniky, mechaniky a techniky odborný kurz: AUTOELEKTRONIKA, AUTODIAGNOSTIKA A KLIMATIZACE VOZIDEL MOTOR expert, s.r.o. IČO: 25872761 DIČ: CZ25872761 Sídlo společnosti: Žižkova 2567/3, Přerov Číslo účtu: 1884404389/0800 Česká spořitelna, a.s. Jednatelé: Ing. Irena Kanovská, Štefan Kanovský Kontakt:

Více

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA

MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH PŘEDMĚTŮ TÉMATA 3. ČÁSTÍ PRACOVNÍCH LISTŮ K ÚSTNÍ ČÁSTI SPOLEČNÉ MATURITNÍ ZKOUŠKY Z ANGLICKÉHO JAZYKA STŘEDNÍ ŠKOLA AUTOMOBILNÍ, KRNOV, příspěvková organizace Adresa: 794 01 Krnov, Opavská 49 554 611 557 Fax: 554 625 946 E-mail: skola@ssa-krnov.cz www.ssa-krnov.cz MATURITNÍ OKRUHY Z TEORETICKÝCH A PRAKTICKÝCH

Více

Diagnostika poruch elektrických zařízení

Diagnostika poruch elektrických zařízení Diagnostika poruch elektrických zařízení elektrická soustava spalovacích motorů jednovodičová soustava (záporný pól = kostra vozidla) použití stejnosměrné soustavy si vynutila akumulátorová baterie jmenovité

Více

MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král

MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král Název předmětu MKP Jméno vyučujícího : Ing.Květoslav Král Úvod do přemětu MKP 1 Cíle předmětu - seznámení : S funkcí a principem základních typů strojů a zařízení navazuje na předmět Strojnictví Se základními

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA ELEKTROTECHNICKÁ, HAVÍŘOV PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Školní vzdělávací program pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Dodatek č. 2 platný od 1. září 2016

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec, náměstí Svobody 318 Obor: 41-45 - L/51 Mechanizace zemědělství a lesního hospodářství Třída: MZ2A Období: jaro 2014 Profilová část maturitní zkoušky

Více