PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU. hospodářského zájmu. ochrany osobních údajů. základě státní příslušnosti. a pobytu občanů Unie"

Transkript

1 PŘÍLOHA III PRÁVNÍ ZÁKLADY ŘÁDNÉHO LEGISLATIVNÍHO POSTUPU 1 Článek 14 Právní základ Popis Požadavky postupu 1 Čl. 15 odst. 3 Čl. 16 odst. 2 Článek 18 Čl. 19 odst. 2 Čl. 21 odst. 2 Článek 24 Článek 33 Čl. 42 první Čl. 43 odst. 2 Služby obecného hospodářského zájmu Přístup k dokumentům orgánů Unie Nezávislé orgány kontroly ochrany osobních údajů Zákaz diskriminace na základě státní příslušnosti Základní zásady boje proti diskriminaci Usnadnění svobody pohybu a pobytu občanů Unie Občanská iniciativa Spolupráce v celních věcech Uplatnění pravidel hospodářské soutěže v rámci zemědělské produkce a obchodu zemědělskými produkty Společná organizace zemědělských trhů 1 Se vstupem Lisabonské smlouvy v platnost je pravidlem pro hlasování Rady při přijímání aktů řádným legislativním postupem kvalifikovaná většina (čl. 16 odst. 3 Smlouvy o EU). Pokud však kromě právního základu vyžadujícího přijetí řádným legislativním postupem obsahuje návrh legislativního aktu právní základ, který vyžaduje jednomyslnost, je pro přijetí aktu vyžadována jednomyslnost (např. čl. 352 odst. 1 SFEU).

2 36 Článek 46 Volný pohyb pracovníků Článek 48 Pravidla v oblasti sociálního zabezpečení migrujících zaměstnanců s výhradou čl. 48 druhého pododstavce Čl. 50 odst. 1 Svoboda usazování Čl. 51 druhý Čl. 52 odst. 2 Čl. 53 odst. 1 Čl. 56 druhý Vynětí určitých druhů činností z oblasti působnosti ustanovení týkajících se svobody usazování Koordinace předpisů, které stanoví zvláštní režim pro usazování cizích státních příslušníků Vzájemné uznávání diplomů za účelem svobody usazování Rozšíření volného pohybu služeb na státní příslušníky třetích zemí Čl. 59 odst. 1 Liberalizace služeb Článek 62 Vynětí určitých druhů činností z oblasti působnosti ustanovení týkajících se volného pohybu služeb Koordinace předpisů, které stanoví zvláštní režim pro volný pohyb služeb poskytovaných cizími státními příslušníky Vzájemné uznávání diplomů za účelem volného pohybu služeb

3 37 Čl. 64 odst. 2 Čl. 75 první Čl. 77 odst. 2 Čl. 78 odst. 2 Čl. 79 odst. 2 Čl. 79 odst. 4 Čl. 81 odst. 2 Čl. 82 odst. 1 Čl. 82 odst. 2 Pohyb kapitálu do a ze třetích zemí zahrnující přímé investice Správní opatření pro předcházení terorismu použitelná na pohyb kapitálu a plateb Opatření týkající se kontrol na hranicích, azylu a přistěhovalectví Opatření týkající se společného evropského azylového systému Společná přistěhovalecká politika Opatření pro povzbuzení a podporu v zájmu integrace státních příslušníků třetích zemí Justiční spolupráce v občanských věcech Justiční spolupráce v trestních věcech Minimální pravidla týkající se vzájemného uznávání rozsudků a soudních rozhodnutí a policejní a justiční spolupráce v trestních věcech písm. b) písm. b) a čl. 82 odst. 3

4 38 Čl. 83 odst. 1 Čl. 83 odst. 2 Článek 84 Čl. 85 odst. 1 Čl. 87 odst. 2 Čl. 88 odst. 2 Čl. 91 odst. 1 Čl. 100 odst. 2 Čl. 114 odst. 1 Minimální pravidla týkající se vymezení trestných činů a sankcí v oblastech mimořádně závažné trestné činnosti s přeshraničním rozměrem Sbližování právních předpisů (minimální pravidla pro vymezení trestných činů a sankcí) Pobídková a podpůrná opatření pro činnost členských států v oblasti předcházení trestné činnosti Struktura, fungování, oblast činnosti a úkoly Eurojustu Opatření týkající se policejní spolupráce Struktura, fungování, oblast činnosti a úkoly Europolu Společná dopravní politika (po železnicích, silnicích a vnitrozemských vodních cestách) Společná dopravní politika (námořní a letecká doprava) Opatření ke sbližování právních předpisů v oblasti vnitřního trhu písm. b) a čl. 83 odst. 3 písm. b) a čl. 83 odst. 3 písm. b) písm. b) písm. b) písm. b)

5 39 Čl. 116 druhý Čl. 118 první Čl. 121 odst. 6 Čl. 129 odst. 3 Článek 133 Čl. 136 odst. 1 Čl. 149 první Čl. 153 odst. 2 první a druhý Čl. 157 odst. 3 Odstranění narušení hospodářské soutěže Opatření týkající se jednotné ochrany práv duševního vlastnictví v Unii Pravidla pro postup při mnohostranném dohledu nad hospodářskými politikami Změna některých článků statutu ESCB Opatření nezbytná pro používání eura Některá opatření související s eurem Stimulační opatření v oblasti zaměstnanosti Některá opatření v oblasti sociální politiky Uplatnění zásady rovných příležitostí a rovného zacházení pro muže a ženy v otázkách práce a zaměstnanosti K legislativní iniciativě může dojít na doporučení ECB (a po konzultaci s Komisí), nebo na návrh Komise (a po konzultaci s ECB) Konzultace s ECB s výhradou čl. 136 odst. 2 a čl. 238 odst. 3 s výhradou čl. 153 odst. 2 třetího pododstavce

6 40 Článek 164 Čl. 165 odst. 4 první odrážka Čl. 166 odst. 4 Čl. 167 odst. 5 první odrážka Čl. 168 odst. 4 Čl. 168 odst. 5 Čl. 169 odst. 3 Čl. 172 první Čl. 173 odst. 3 Čl. 175 třetí Čl. 177 první Čl. 177 první Prováděcí nařízení týkající se Evropského sociálního fondu Podpůrná opatření v oblasti vzdělávání Opatření týkající se politiky odborného vzdělávání Podpůrná opatření v oblasti kultury Některá opatření v oblasti veřejného zdraví Některá opatření týkající se lidského zdraví Podpůrná a doplňující opatření na ochranu spotřebitele Hlavní směry, opatření a podpora projektů společného zájmu v oblasti transevropských sítí Zvláštní opatření na podporu činností v průmyslové oblasti Specifické činnosti (kromě strukturálních fondů) v oblasti hospodářské, sociální a územní soudržnosti Úloha, přednostní cíle a organizace strukturálních fondů Obecná pravidla a další ustanovení použitelná na strukturální fondy Konzultace s VR s výhradou čl. 172 druhého pododstavce

7 41 Čl. 177 druhý Článek 178 Čl. 182 odst. 1 Čl. 182 odst. 5 Čl. 188 druhý Čl. 189 odst. 2 Čl. 192 odst. 1 Čl. 192 odst. 3 Čl. 194 odst. 2 Čl. 195 odst. 2 Čl. 196 odst. 2 Zřízení Fondu soudržnosti ve sféře životního prostředí a transevropských sítí v oblasti dopravní infrastruktury Prováděcí nařízení týkající se Evropského fondu pro regionální rozvoj Víceletý rámcový program v oblasti výzkumu a technologického rozvoje Opatření nezbytná k uskutečnění Evropského výzkumného prostoru Některá opatření k provádění víceletého rámcového programu v oblasti výzkumu a technického rozvoje Opatření v oblasti evropského kosmického programu Některé aspekty politiky v oblasti životního prostředí Přijímání všeobecných programů činnosti, které stanoví přednostní cíle politiky v oblasti životního prostředí Politika v oblasti energetiky s výjimkou opatření fiskální povahy Činnost v odvětví cestovního ruchu Činnost v oblasti civilní ochrany

8 42 Čl. 197 odst. 2 Čl. 207 odst. 2 Čl. 209 odst. 1 Čl. 212 odst. 2 Čl. 214 odst. 3 Čl. 214 odst. 5 Článek 224 Čl. 257 první Nezbytná opatření v oblasti správní spolupráce při provádění práva Unie Rámec pro provádění společné obchodní politiky Opatření nezbytná pro provádění politiky rozvojové spolupráce Opatření nezbytná k provádění hospodářské, finanční a technické spolupráce Vymezení rámce pro provádění činností humanitární pomoci Statut a způsoby fungování Evropského dobrovolnického sboru humanitární pomoci Pravidla, kterými se řídí politické strany na evropské úrovni Zřizování specializovaných soudů připojených k Tribunálu K legislativní iniciativě může dojít buď na žádost Soudního dvora (a po konzultaci s Komisí), nebo na návrh Komise (a po konzultaci se Soudním dvorem)

9 43 Čl. 281 druhý Čl. 291 odst. 3 Čl. 298 odst. 2 Čl. 322 odst. 1 písm. a) Čl. 322 odst. 1 písm. b) Čl. 325 odst. 4 Článek 336 Čl. 338 odst. 1 Změny některých ustanovení statutu Soudního dvora Evropské unie Pravidla a obecné zásady způsobu, jakým členské státy kontrolují Komisi při výkonu prováděcích pravomocí Ustanovení týkající se evropské správy Některá finanční pravidla (včetně podrobností týkajících se sestavování a plnění rozpočtu a předkládání účetnictví a jeho auditu) Pravidla pro kontrolu odpovědnosti účastníků finančních operací Opatření nezbytná k předcházení a potírání podvodů ohrožujících finanční zájmy Unie Služební řád úředníků a pracovní řád ostatních zaměstnanců Unie Opatření k vypracování statistik K legislativní iniciativě může dojít buď na žádost Soudního dvora (a po konzultaci s Komisí), nebo na návrh Komise (a po konzultaci se Soudním dvorem) Konzultace s Účetním dvorem Konzultace s Účetním dvorem Konzultace s Účetním dvorem Konzultace s ostatními zúčastněnými orgány

10

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1

Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup uvedený v Lisabonské smlouvě1 Tato příloha obsahuje seznam právních základů, na které se vztahuje řádný legislativní postup stanovený

Více

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE

SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE SMLOUVA O FUNGOVÁNÍ EVROPSKÉ UNIE (VE ZNĚNÍ LISABONSKÉ SMLOUVY) Parlament České republiky Kancelář Poslanecké sněmovny PI 1.189 LEDEN 2008 Dokument byl vytvořen na základě znění návrhu Lisabonské smlouvy,

Více

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU

SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU 28.3.2014 Úřední věstník Evropské unie L 94/243 SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/25/EU ze dne 26. února 2014 o zadávání zakázek subjekty působícími v odvětví vodního hospodářství, energetiky,

Více

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

1. Vznik a vývoj ES a EU

1. Vznik a vývoj ES a EU Vnik a vývoj ES a EU historie 1. Vznik a vývoj ES a EU Politické a ekonomické předpoklady evropské integrace po 2. světové válce - bezprostředně po skončení 2. sv. války dostává reálnou podobu myšlenka

Více

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise,

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek 161 této smlouvy, s ohledem na návrh Komise, 31.7.2006 L 210/25 NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1083/2006 ze dne 11. července 2006 o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení

Více

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství

NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68. ze dne 15. října 1968. o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství NAŘÍZENÍ RADY (EHS) č. 1612/68 ze dne 15. října 1968 o volném pohybu pracovníků uvnitř Společenství RADA EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na článek

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013

L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 L 347/320 Úřední věstník Evropské unie 20.12.2013 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském

Více

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX

ROZHODNUTÍ KOMISE. ze dne XXX EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne XXX [ ](2011) XXX předloha ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne XXX o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby za závazek

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č.

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY. o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013 a (EU) č. EVROPSKÁ KOMISE Ve Štrasburku dne 13.1.2015 COM(2015) 10 final 2015/0009 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY o Evropském fondu pro strategické investice a o změně nařízení (EU) č. 1291/2013

Více

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3

ROZHODNUTÍ. 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 11.1.2012 Úřední věstník Evropské unie L 7/3 ROZHODNUTÍ ROZHODNUTÍ KOMISE ze dne 20. prosince 2011 o použití čl. 106 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie na státní podporu ve formě vyrovnávací platby

Více

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce

Program spolupráce SN CZ 2014 2020. Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020. v rámci cíle Evropská územní spolupráce Program spolupráce SN CZ 2014 2020 Na podporu přeshraniční spolupráce 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017 Znění ze dne 3. března 2015 Znění ze dne 3. března 2015

Více

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS

Reformní program pro budoucnost Evropy. Priority poslaneckého klubu ELS na období 2014 2019. Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Poslanecký klub ELS Reformní program pro budoucnost Evropy Obsah 6 Chceme, aby příští Evropská komise začlenila do svého pracovního programu tyto cíle: I Dokázali

Více

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku

Podnikání = Soustavná činnost, Prováděná samostatně podnikatelem, Vlastním jménem, Na vlastní odpovědnost, Za účelem dosažení zisku Právní formy podnikání - Osobní vlastnictví - Partnerství - Kapitálová společnost - Formy vlastnictví - Druh závazků - Výše zakladatelských nákladů - Doba trvání podnikání - Možnost přenosu práv - Kapitálová

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 26.6.2014 L 187/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 651/2014 ze dne 17. června 2014, kterým se v souladu s články 107 a 108 Smlouvy prohlašují určité kategorie podpory za slučitelné

Více

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu

Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu III. Strategie působení ČR v EU Aktivní politika pro růst a konkurenceschopnou Evropu Obsah I.1. Úvod...3 I.2. Perspektivy hospodářské a měnové unie...3 I.3. Prioritní oblasti zájmu ČR...5 II. Ekonomická

Více

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ

(Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ 15.9.2009 Úřední věstník Evropské unie L 243/1 I (Akty přijaté na základě Smlouvy o ES a Smlouvy o Euratomu, jejichž uveřejnění je povinné) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 810/2009

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014

Erasmus+ Příručka k programu. Platí od 1. ledna 2014 Erasmus+ Příručka k programu Platí od 1. ledna 2014 Verze 2: 27. 2. 2014 OBSAH ÚVOD... 7 ČÁST A - OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU ERASMUS+... 9 Cíle a důležité charakteristiky programu Erasmus+... 11 Struktura

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 31.7.2014 Úřední věstník Evropské unie L 227/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) č. 807/2014 ze dne 11. března 2014, kterým se doplňují některá ustanovení nařízení

Více

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis:

JUDr. Jana Zemánková, vedoucí odboru kancelář starosty a tajemníka Dne: 25.06.2013 Podpis: Město Moravská Třebová 1 Druh předpisu: Název předpisu: Řád Číslo předpisu: 2/2013 Výtisk č.: 01 Platnost od: 24.06.2013 Účinnost od: 01.07.2013 Platnost do: Předpis je závazný pro: Zaměstnance města Moravská

Více

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001

Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Č.j. VP/S 30/01-160 V Brně dne 5. června 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže v řízení zahájeném dne 9. 3. 2001 na základě žádosti Ministerstva průmyslu a obchodu ČR ze dne 7. 3. 2001 č.j. 13910/2040/201

Více

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU)

NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 4.4.2011 Úřední věstník Evropské unie L 88/5 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) č. 305/2011 ze dne 9. března 2011, kterým se stanoví harmonizované podmínky pro uvádění stavebních výrobků na trh

Více

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ

schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením vlády ze dne 26. října 2009 č. 1344 ÚPLNÉ ZNĚNÍ Metodické pokyny pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii schválené usnesením vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304 a změněné usnesením

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe

Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady stanovující rámec pro vytvoření Jednotného evropského nebe (2002/C 103 E/01) (text s významem pro EHP) KOM(2001)123 v konečném znění/2-2001/0060(cod) (Podáno

Více