OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141"

Transkript

1 OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ Zápis 5 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v 18,00 hod. na Obecním úřadě v Dobřejovicích. Přítomni: Ing. Jiří Kappel, Jan Krejčí, JUDr. Zuzana Koubová, Bc. Zbyněk Kudláček, Ing. Anna Marcinková, Pavla Mikušková, Martin Sklenář, Milan Šindelář, Mgr. Martin Cmolík Omluveni: od 19,15 hod. Mgr. Martin Črnolík Občané obce Dobřejovice v počtu 33. Dále se jednání k bodu 1) zúčastnil Ing. Vich ze společnosti PRISVICH, s.r.o. I. ZAHÁJENí ZASEDÁNí ZASTUPITELSTVA Zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice (dále.zastupitelstvo") bylo zahájeno v 18,15 hod. starostou obce Ing. Jiřím Kappelem (dále jako předsedající). Předsedající schůze konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby informace podle 93 odst. 1 zákona o obcích byla na úřední desce Obecního úřadu Dobřejovice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. Předsedající upozornil všechny přítomné, že se ze zasedání pořizuje audiozáznam. Předsedající schůze dále konstatoval, že přítomno je všech 9 členů zastupitelstva, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). II. URČENí OVĚŘOVATELŮ A ZAPISOVATELE Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu p. Ing. A. Marcinkovou a p. JUDr. Z. Koubovou, zapisovatelem p. Ing. J. Kappela. K návrhu nebyly vzneseny protinávrhy. Návrh usnesení č, 2015/05/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. A. Marcinkovou a JUDr. Z. Koubovou a zapisovatelem Ing. J. Kappela. III. PROGRAM ZASEDÁNí Předsedající seznámil zastupitele s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce. Současně sdělil, že diskuse bude probíhat ke každému bodu zvlášť. Dále byly vzneseny další návrhy na doplnění, o kterých bylo samostatně hlasováno: J.Krejčí navrhl v rámci bodu 8) Různé: informaci o zprávě policie CR o trestné činnosti v obci za r informaci o počtu obyvatel obce k M Sklenář navrhl v rámci bodu 8) Různé: zřízení mailových adres zastupitelů Předsedající navrhl rozšířit bod 4) programu o informaci o výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Korálek a v rámci bodu 8) Různé: vyvěšení vlajky pro Tibet změna v plánu termínů jednání zastupitelstva - zahájení jednání Všechny body na doplnění programu byly schváleny jednomyslně. Dále předsedající navrhl vypustit z jednání bod 6) Informace z konání kontrolního výboru ze dne a Jako důvod uvedl, že předložené zápisy nejsou v souladu s odst. (4) a (5) 119 zákona o obcích, jejich obsahem nejsou výsledky kontrolní činnosti, ale prezentace názorů předsedy kontrolního výboru, kopírující jeho vystoupení na jednáních zastupitelstva a "rady" a "pochybnosti", kterými se snaží řídit práci zastupitelstva a obecního úřadu a nemají s kontrolní činností

2 nic společného. Doporučil současně předsedovi kontrolního výboru seznámit se s obsahem 119 zákona o obcích, předpisem Č. 255/2012 Sb. Zákon o kontrole (kontrolní řád) a postupovat v souladu s ním. Předsedající dalo tomto návrhu hlasovat. Výsledek hlasování: pro 5 (J. Kappel, J. Krejčí, Z. Koubová, Z. Kudláček, M. Šindelář) proti 3 (P. Mikušková, M. Sklenář, M. Čmolík) zdržel se 1 (A. Marcinková) Návrh byl schválen. Předsedající dal poté hlasovat o návrhu programu. Návrh usnesení 2015/05/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1) Kontrola usnesení Č. 4 2) Zpráva o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změna Č.2 ÚP Dobřejovic 3) Změna Č. 2A územního plánu Průhonic 4) Neinvestiční příspěvek pro MŠ Dobřejovice na rok 2015 a stanovení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 a výsledek veřejnoprávní kontroly v MŠ 5) Návrh příkazní smlouvy na získání dotace na úpravu dětského hřiště v MŠ Dobřejovice 6) Návrh řešení spolupráce Obce Dobřejovice a FK Dobřejovice 7) Různé - zpráva policie ČR o trestné činnosti v obci za r informace o počtu obyvatel obce k zřízení mailových adres zastupitelů - vyvěšení vlajky pro Tibet - změna v plánu termínů jednání zastupitelstva - zahájení jednání I IV. PROJEDNÁNí PROGRAMU 1) Kontrola usnesení 4 usnesení 2015/04/03: opraveno a uveřejněno - viz založený zápis usnesení 2015/04/06: upravený rozpočet v přehledu investičních priorit a rozpracovaných investičních akcí na r byl zveřejněn usnesení 2014/03/04): společnost ROPID odsouhlasila zřízení víkendového pravidelného zastavování autobusu linky 363 v Dobřejovicích ve 23,42 hodin (z Opatova ve 23,15 hodin). usnesení 2015/05/03: Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí. 2) Zpráva o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změna 2 ÚP Dobřejovic Projednávání uvedl Ing. Vich ze společnosti PRISVICH, s.r.o., která byla navržena jako pořizovatel Zprávy o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změny Č. 2 ÚP Dobřejovic. Uvedl mj. že obec je povinna po 4 letech od vydání ÚP, podle 55 odst. 1 stavebního zákona, zprávu schválit. Změna Č. 2 územního plánu Dobřejovic, která bude obsahovat revizi platného ÚP Dobřejovic ve znění změny Č. 1 a jeho uvedení do souladu s platnou legislativou, včetně aktualizace zastavěného území a změny území obce Dobřejovice dle platné katastrální mapy (změna hranic obce byla provedena v souvislosti s komplexními pozemkovými úpravami po realizaci silničního okruhu). Z toho důvodu musí být všechny výkresy nové na podkladu aktuální katastrální mapy - ta v platném ÚP Dobřejovic byla dle stavu k Do změny Č. 2 budou zapracovány všechny schválené návrhy na změnu využití území od vlastníků pozemků, popř. jiných oprávněných osob, to by mělo snížit náklady obce. Samozřejmě, že se počítá s podněty obce, pokud bude chtít něco změnit. Vydaná změna Č. 2 bude mít nové výkresy a pravděpodobně i revidovanou textovou část. Dále uvedl předpokládané termíny jednotlivých kroků projednávání Zprávy a změny Č. 2 ÚP. Z toho vyplynulo, že návrhy na případné změny ÚP lze podávat do cca konce měsíce března, ale tento termín bude ještě upřesňován. K dotazu M. Sklenáře uvedl předsedající, že v případě schválení některých předložených návrhů na změnu územního plánu, jedná se o návrh z podnětu předkladatele a z tohoto důvodu se bude podílet na úhradě za zpracování změny Č. 2 ÚP Dobřejovic. Z předpokládané ceny díla 250 tis. Kč (bez DPH) přijde na vlastní změny ÚP 150 tis. Kč a na aktualizaci ÚP 100 tis. K Navrhovaná cena zahrnuje veškerý servis a související práce dle platných právních předpisů. 2

3 Návrh usnesení 2015/05/04: Zastupitelstvo obce schvaluje: 1. Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Dobřejovic v uplynulém období od jeho vydání dne a na základě ní pořízení změny 2 územního plánu Dobřejovic podle 55 odst. 1 zákona 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 2. Uzavření smlouvy o dílo podle 6 odst. 6 písmo b) stavebního zákona na pořízení a zhotovení zprávy o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změny 2 územního plánu Dobřejovic mezi obcí Dobřejovice a právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ , oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle 24 odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce bere na vědomí: informaci starosty obce, že pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dobřejovic a změny 2 ÚP Dobřejovic bude v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Dobřejovice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků společnosti PRISVICH, s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce spoluprací s pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dobřejovic a změny 2 ÚP Dobřejovic jako "určený zastupitel" ve smyslu 47 odst. 1 a násl. ve spojení s 55 odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce ukládá: starostovi obce průběžně informovat občany Dobřejovic o průběhu projednávání návrhu změny Č.2 ÚP, zejména s tím, do kdy bude možno návrhy na změny podávat. 3) Změna 2A územního plánu Průhonic Obec Průhonice předložila návrh změny 2A územního plánu Průhonic, ve kterém navrhuje v části označené jako Lokalita Zm2/5 vyřazení silnice 111/0032Průhonice - Dobřejovice v úseku mezi první a druhou částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění jejího pozemku do plochy Průhonického parku. Komunikace se stane účelovou komunikací. Důvodem je, že rozdělení Průhonického parku jako součásti památky UNESCO na dvě části oddělené krajskou silnicí, je velmi nevhodné z důvodu řádné funkce a ochrany této památky světového významu a mohlo by znamenat i ztrátu statutu Průhonického parku jako památky světového kulturního dědictví. Od r je silnice uzavřena z důvodu poškození mostu přes Boti O celé záležitosti již jednalo zastupitelstvo na základě opakované žádosti Botanického ústavu AV ČR v. v. i. na svých zasedáních dne a , dne proběhla veřejná schůze o současnosti a budoucnosti Průhonického parku s vedením Parku a poté další jednání na úrovni OÚ. Zastupitelstvo na těchto jednáních o žádostech zatím nerozhodlo. Předložený návrh změny ÚP neřeší otázky vstupu do parku, převodu komunikace III. třídy od parku do Dobřejovic na místní komunikaci ani kompenzaci snížení komfortu dopravy pro občany Dobřejovic. V diskuzi vystoupili zastupitelé M. Sklenář a J.Krejčí, a z pléna J. Stárek (předal zastupitelstvu své stanovisko i písemně), L. Stárek, A. Charvát, L. Sejk, M. Józa, A. Hájková, J. Kouba a Z. Řešátko, vesměs s negativním stanoviskem k uzavření výše uvedené komunikace. Poté dal předsedající hlasovat o návrhu usnesení: Návrh usnesení 2015/05/05: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením silnice 111/0032Průhonice - Dobřejovice v úseku mezi první a druhou částí Průhonického parku. Z tohoto důvodu nesouhlasí s návrhem změny 2A územního plánu Průhonic, ve kterém Obec Průhonice navrhuje v části označené jako Lokalita Zm2/5 vyřazení silnice 111/0032Průhonice - Dobřejovice v úseku mezi první a druhou částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění jejího pozemku do plochy Průhonického parku. Ukládá starostovi: - zpracovat v tomto směru písemné stanovisko a předat je Obci Průhonice v požadovaném termínu - zaurgovat u Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje stanovisko k žádosti obce z o opravu a zprovoznění výše uvedené komunikace. Výsledek hlasování: pro 8 proti O zdržel se 1(J. Kappel) 4) Neinvestiční příspěvek pro MŠ Dobřejovice na rok 2015 a stanovení závazných ukazatelů rozpočtu pro MŠ na rok Na rok 2015 poskytne obec Dobřejovice Mateřské škole Korálek příspěvek z rozpočtu ve výši 3

4 ,- K Příspěvky budou zasílány každý 2. měsíc jednou šestinou. Podle zákona Č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 28, odst. 4, ve znění pozdějších předpisů, jsou stanoveny na rok 2015 závazné ukazatele: spotřeba plynu ,- Kč spotřeba elektřiny ,- Kč vodné a stočné ,- Kč odvod prostředků zřizovateli v případě, že její plánované výnosy překračují její plánované náklady o 10 %. V diskuzi, které se ze zastupitelů zúčastnili Z. Koubová, P.Mikušková a M. Sklenář a z pléna L. Charvátová ap. Bezouška, byl jako zavádějící odmítnut návrh na provázání nepřekročení závazných ukazatelů a odměny ředitelce školy a nedošlo ani k dohodě na provázanost odměny k jiným než výše uvedeným ukazatelům. Výše příspěvku a závazné ukazatele na rok 2015 budou ředitelce MŠ předány písemně. Předsedající informovalo výsledku veřejnoprávní kontroly v MŠ Korálek za r Kontrolou čerpání příspěvku obce, plnění závazných ukazatelů ve spotřebě energií, pokladních dokladů a hotovosti nebyly zjištěny žádné nedostatky. V hospodaření došlo k úspoře ve výši ,- K Návrh usnesení č, 2015/05/06: Zastu pitelstvo - bere na vědomí rozpis příspěvku obce pro MŠ Korálek na r ve výši ,- Kč - schvaluje režim zasílání příspěvků MŠ každý 2. měsíc během roku v celkovém počtu 6 plateb do celkové schválené výše ,- Kč - schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro MŠ Korálek pro rok 2015: spotřeba plynu ,- Kč, spotřeba elektřiny ,- Kč a vodné a stočné ,- Kč; dále schvaluje odvod prostředků zřizovateli v případě, že její plánované výnosy překračují její plánované náklady o 10 %. - schvaluje převod úspory v hospodaření MŠ v r ve výši ,- Kč do rezervního fondu - vzalo na vědomí zprávu o výsledku veřejnoprávní kontroly za r Výsledek hlasování: pro 8 proti O zdržel se O 5) Návrh příkazní smlouvy na získání dotace na úpravu dětského hřiště v MŠ Dobřejovice Společnost TNT Consulting, s.r.o. předložila návrh Příkazní smlouvy na zajištění podání žádosti o dotaci z dotačního titulu MMR ČR, programu Podpora obnovy a rozvoje venkova pro rok 2015 dotační titul 2. Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci. Projekt "Zahrada - místo, kde si hraji rád" představuje pořízení dopadových ploch a herního prvku. Výše odměny za obstarání záležitosti je 5.000,- Kč včetně DPH a v případě úspěšného vyřízení dotace ,- Kč včetně DPH. Cena kromě podání žádosti zahrnuje i podporu při její realizaci dle požadavků MMR ČR. Celková částka získání dotace je max. 400 tis. K Návrh usnesení č, 2015/05/07: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na získání dotace na prvek pro MŠ Korálek Dobřejovice se společností TNT Consulting, s.r.o., se sídlem Kpt. Stránského 978/13, Praha 14, IČ , a pověřuje starostu podpisem. Výsledek hlasování: pro 8 proti O zdržel se O 6) Návrh řešení spolupráce Obce Dobřejovice a FK Dobřejovice Byl podrobně projednán podkladový materiál z zpracovaný p. A. Charvátem obsahující zhodnocení stávajícího vztahu obce s FK Dobřejovice, návrh na řešení popsaných problémů a návrh na cílové řešení. V diskuzi, které se ze zastupitelů zúčastnili Z. Koubová, M.Sklenář a. J. Krejčí, z pléna J. Kouba, A. Charvát aj. Stárek, bylo jednomyslně konstatováno, ve shodě s předloženým podkladem, že stávající smlouva s FK Dobřejovice je pro obec nevýhodná a je potřeba ji dohodou upravit. Odmítavě se postavili Z. Koubová a J. Kouba k návrhu cílového stavu, který předpokládá do budoucna odkup majetku FK. Po ukončení diskuze předsedající navrhl usnesení a dalo něm hlasovat. Návrh usnesení 2015/05/08: Zastupitelstvo: - pověřuje starostu a místostarostu obce, aby ve spolupráci s p. A. Charvátem a Sklenářem, projednali konkrétní náměty na řešení stávajících problémů, uvedených v předloženém materiálu v části Návrh řešení pod bodem 2, s FK Dobřejovice; současně konstatovalo, že odkup nemovitostí od FK Dobřejovice nepatří mezi jeho cíle. - ukládá starostovi o výsledku jednání informovat zastupitelstvo nejpozději do konce dubna t.r. Výsledek hlasování: pro 8 proti O zdržel se O Usnesení bylo schváleno 4

5 7) Různé 7.1 zprávu policie ČR o trestné činnosti v obci za r Místostarosta seznámil zastupitelstvo se zprávou Policie České republiky, Obvodního oddělení Čestlice, o trestné činnosti v obci Dobřejovice za r V r bylo evidováno celkem 25 trestných činů, z toho vedl v osmi případech řízení územní odbor Praha venkov - JIH. Ze sedmnácti skutků, řešených zdejší policií, se v sedmi případech jedná o majetkovou trestnou činnost, ve zbylých případech se jedná o řízení v podnapilosti, zanedbání povinné výživy apod. 7.2 informaci o počtu obyvatel obce k Místostarosta seznámil zastupitelstvo s informací o počtu obyvatel Dobřejovic k (údaje mají informativní charakter): občané ČR s trvalým pobytem: celkem 866, z toho 416 mužů a 450 žen, cizinci s trvalým a přechodným pobytem: celkem 153, z toho 86 mužů a 67 žen. 7.3 zřízení mailových adres zastupitelů Na základě návrhu M. Sklenáře zajistí obecní úřad vytvoření mailových adres zastupitelů s 7.4 vyvěšení vlajky pro Tibet Předsedající navrhl, aby v rámci Mezinárodní kampaně,,vlajka pro Tibet", připomínající 56. výročí povstání Tibeťanů proti čínské okupaci, při němž zahynulo téměř milion Tibeťanů, byla na obecním úřadě dne vyvěšena tibetská vlajka. V loňském roce se této akce zúčastnilo 601 obcí, měst a městských částí v ČR v naší obce. Návrh usnesení Č. 2015/05/09: Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byla na obecním úřadě dne vyvěšena tibetská vlajka. Výsledek hlasování: pro 6 proti O zdržel se 2 (J.Krejčí, M. Šindelář) Usnesení bylo schváleno 7.5 změna v plánu termínů jednání zastupitelstva - zahájení jednání Předsedající navrhl, aby došlo ke změně ve schváleném plánu jednání zastupitelstva a to v zahájení doby konání zastupitelstva na 16,30hod. Vzhledem k negativní reakci některých členů zastupitelstva i některých zástupců veřejnosti, předsedající návrh stáhl. I V. SOUHRN PŘIJATÝCH USNESENí ZE DNE usnesení Č. 2015/05/01: Zastupitelstvo obce Dobřejovice určuje ověřovateli zápisu p. Ing. A. Marcinkovou a JUDr. Z. Koubovou a zapisovatelem Ing. J. Kappela. usnesení Č. 2015/05/02: Zastupitelstvo obce Dobřejovice schvaluje následující program zasedání: 1) Kontrola usnesen í Č. 4 2) Zpráva o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změna 2 ÚP Dobřejovic 3) Změna Č. 2A územního plánu Průhonic 4) Neinvestiční příspěvek pro MŠ Dobřejovice na rok 2015 a stanovení závazných ukazatelů rozpočtu na rok 2015 a výsledek veřejnoprávní kontroly v MŠ 5) Návrh příkazní smlouvy na získání dotace na úpravu dětského hřiště v MŠ Dobřejovice 6) Návrh řešení spolupráce Obce Dobřejovice a FK Dobřejovice 7) Různé - zpráva policie ČR o trestné činnosti v obci za r informace o počtu obyvatel obce k zřízení mailových adres zastupitelů - vyvěšení vlajky pro Tibet - změna v plánu termínů jednání zastupitelstva - zahájení jednání usnesení Č. 2015/05/03: Zastupitelstvo bere uvedené informace na vědomí. usnesení Č. 2015/05/04: Zastupitelstvo obce schvaluje: 3. Pořízení zprávy o uplatňování územního plánu Dobřejovic v uplynulém období od jeho vydání dne a na základě ní pořízení změny Č. 2 územního plánu Dobřejovic podle 55 odst. 1 zákona Č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") 5

6 4. Uzavření smlouvy o dílo č, podle 6 odst. 6 plsm. b) stavebnlho zákona na pořízení a zhotovení zprávy o uplatňování územního plánu Dobřejovic a změny 2 územního plánu Dobřejovíc mezí obcí Dobřejovice a právnickou osobou, PRISVICH, s.r.o., IČ , oprávněnou k výkonu územně plánovací činnosti podle 24 odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce bere na vědomi: informaci starosty obce, že pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dobřejovic a změny 2 ÚP Dobřejovic bude v souladu s 6 odst. 2 stavebního zákona Obecní úřad Dobřejovice, který zajistil splnění kvalifikačních požadavků pro výkon územně plánovací činnosti podle 24 stavebního zákona prostřednictvím pracovníků společnosti PRISVICH, s.r.o. Zastupitelstvo obce pověřuje: starostu obce spoluprací s pořizovatelem zprávy o uplatňování ÚP Dobřejovic a změny 2 ÚP Dobřejovic jako "určený zastupitel" ve smyslu 47 odst. 1 a násl. ve spojení s 55 odst. 1 stavebního zákona. Zastupitelstvo obce ukládá: starostovi obce průběžně informovat občany Dobřejovic o průběhu projednávání návrhu změny 2 ÚP, zejména s tím, do kdy bude možno návrhy na tyto změny podávat. usnesení Č. 2015/05/05: Zastupitelstvo obce nesouhlasí s uzavřením silnice 111/0032Průhonice - Dobřejovice v úseku mezi první a druhou částí Průhonického parku a z tohoto důvodu nesouhlasí s návrhem změny 2A územního plánu Průhonic, ve kterém Obec Průhonice navrhuje v části označené jako Lokalita Zm2/5 vyřazení silnice 111/0032Průhonice - Dobřejovice v úseku mezi první a druhou částí Průhonického parku z veřejné silniční sítě a začlenění jejího pozemku do plochy Průhonického parku. Ukládá starostovi - zpracovat v tomto směru písemné stanovisko a předat je Obci Průhonice v požadovaném termínu - zaurgovat u Odboru dopravy KÚ Středočeského kraje stanovisko k žádosti obce z o opravu a zprovoznění výše uvedené komunikace usnesení Č. 2015/05/06: Zastupitelstvo - bere na vědomí rozpis příspěvku obce MS Dobřejovice Korálek na r ve výši ,- Kč - schvaluje závazné ukazatele rozpočtu pro MS Korálek Dobřejovice pro rok 2015: spotřeba plynu ,- Kč, spotřeba elektřiny ,- Kč a vodné a stočné ,- K Dále schvaluje odvod prostředků zřizovateli v případě, že její plánované výnosy překračují její plánované náklady o 10 %. - schvaluje režim zasílání příspěvků MS každý 2. měsíc během roku v celkovém počtu 6 plateb do celkové schválené výše ,- K - schvaluje převod úspory v hospodařeni MS v r ve výši ,- Kč do rezervního fondu. usnesení Č. 2015/05/07: Zastupitelstvo schvaluje uzavření Příkazní smlouvy na získání dotace na prvek pro MS Korálek Dobřejovice se společností TNT Consulting, s.r.o., se sídlem Kpt. Stránského 978/13,19800 Praha 14 - Černý Most, IČ a pověřuje starostu podpisem. usnesení Č. 2015/05/08: Zastupitelstvo - pověřuje starostu a místostarostu obce, aby ve spolupráci s p. A. Charvátem a M. Sklenářem, projednali konkrétní náměty na řešení stávajících problémů, uvedených v předloženém materiálu v části Návrh řešení pod bodem 2, s FK Dobřejovice. - ukládá starostovi o výsledku jednání informovat zastupitelstvo nejpozději do konce dubna t.r. Zastupitelstvo konstatovalo, že odkup nemovitostí od FK Dobřejovice nepatří mezi jeho cíle. usnesení Č. 2015/05/09: Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby byla na obecním úřadě dne vyvěšena tibetská vlajka. VI. ZÁVĚR Zasedání zastupitelstva obce ukončil předsedající 20,55 hod. Přílohy zápisu: 1) Prezenčnl listina 2) Zveřejněná informace o konání zasedání Zápis byl vyhotoven dne Ověřovatelé:..p. JUDr. Zuzana Koubová.. p. Ing. Anna Marcinkova Starosta: p. Ing. Jiří Kappel... 1'N'-}O<'c- F.1 ~1!f $fjk.uh:;. 1.,:1. ť.of.f dne dne ~ 6 (o<q~'"10 \~o~; '9!\'EJ<ť>

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ

OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, Říčany, IČ OBEC DOBŘEJOVICE, Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis Č. 6 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 19. 2. 2015 v 18,00 hod. na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 20 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 7. 12. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 2/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 13. 12. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1) Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin.

Zápis. ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin. Obec Dobšín Zastupitelstvo obce Dobšín Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Dobšín, konaného dne 30.listopadu 2018, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Dobšín

Více

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne v na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 14 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 7. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lišany konaného dne 31. října 2018, v 17.00 hodin, v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní členové zastupitelstva obce : Josef Hořejší, Lenka Hořejší,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 8. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Jaroslava Šlapanská, Petr Brázda, Ing. Hana Zárubová (zapisovatelka)

Více

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 48 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 14. 2. 2014 v 16.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Borek, konaného dne 6. 11. 2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Borek bylo zahájeno v 16,00 hodin dosavadním

Více

Zápis. z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice.

Zápis. z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. Zápis z veřejného ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 5. 11. 2018 od 19 hodin v zasedací místnosti OÚ Černčice. Přítomni: Ing. Jiří Novák, PhDr. Jana Tomanová, Jaroslava Jelenová,

Více

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek.

Zápis. Václav Nový, Antonín Kadlec, Jana Zemanová, Lukáš Kohl, Miroslava Burešová, Karel Trnobranský, Magda Kindlová, Martin Ježek. 1 Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 31. 3. 2010 od 17.30 hod. v Kulturním středisku Buštěhrad č. 5/2010 Přítomni: Omluveni: Za MěÚ: Václav Nový, Antonín Kadlec,

Více

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18

Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18 Obec Příčovy, Zastupitelstvo obce Příčovy č.j.: 965/18 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Příčovy, konaného dne 30. 10. 2018 od 18:00 hod. v budově Obecního úřadu v Příčovech Přítomní zastupitelé:

Více

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.: IČ: ,

Obec BUKOVANY Bukovany 57, okr. OLOMOUC, PSČ Tel.: IČ: , Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bukovany, konaného dne 29.10.2018 v místnosti RC bývalé základní školy, Bukovany č. p. 57, od 18:00 Zahájení zasedání Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne , od hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne , od hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konaného dne 10.11.2014, od 17.00 hod listů : 6 Přítomno : 9 členů ZO hostů : 13 Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany, konaného dne 4. listopadu 2014 od 19:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Bílé Poličany (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 19. 10. 2016 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Pavel Šedivý, Martin Fiala, Petr Jurica, Ing. Stanislav Kužel, Jaroslava Šlapanská,

Více

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov určuje ověřovateli zápisu p. Dvořáka, pí Simmerovou a zapisovatelem pí Valentovou.

Návrh usnesení: Zastupitelstvo obce Starý Šachov určuje ověřovateli zápisu p. Dvořáka, pí Simmerovou a zapisovatelem pí Valentovou. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Starý Šachov, konaného dne 5.11.2018, od 17:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Starý Šachov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 20. 12. 2017 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda, Pavel Šedivý Omluveni: Ing. Stanislav Kužel

Více

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6

Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od 19:00 hod. listů:6 Zápis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 19.12. 2018 od 19:00 hod. listů:6 Přítomno 7 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Mašek Josef, Kovalčík Vladimír, Krejčí Jiří, Zejda Josef, Rostislav

Více

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 6. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 29.6. 2015, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0,

ZÁPIS. Hlasování: PRO 8, PROTI 0, ZDRŽEL SE 0, ZÁPIS o průběhu 20. veřejného zasedání zastupitelstva Obce Prusy-Boškůvky konaného dne 21. 12. 2017 v zasedací místnosti obecního úřadu v Moravských Prusích Starosta obce (předsedající) zahájil zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne , od 18:05 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:05 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Hrušov Zastupitelstvo obce Hrušov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hrušov, konaného dne 25.1. 2017, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrušov (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích)

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice ( 95 zákona o obcích) Obec Močovice Zastupitelstvo obce Močovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Močovice, konaného dne 31.

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích

* * * Složení slibu proběhlo tak, že předsedající přečetl slib stanovený v 69 odst. 2 zákona o obcích Obec Lukavec u Hořic Zastupitelstvo obce Lukavec u Hořic Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Lukavec u Hořic, konaného dne 2.11.2018, od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny

Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zápis č. 7 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žilina konaného dne 29. 10. 2018 od 18:00 hodin na sále Sokolovny Zasedání Zastupitelstva obce Žilina bylo zahájeno v 18:00 hodin dosavadním místostarostou

Více

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 10/201 5 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 3. 11. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne , od 17:00 hodin. Zápis z 36. zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 29.09.2018, od 17:00 hodin. Bod 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č.3/2017, konaného dne Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Hostím, č. 3/2017, konaného dne 19.6.2017 Zasedání Zastupitelstva obce Hostím (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17,05 hodin starostou obce Hostím Ing.

Více

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 9 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 13. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

OÚ Vysoká u Příbramě

OÚ Vysoká u Příbramě Obec Vysoká u Příbramě Zápis č 13/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Vysoká u Příbramě Datum: 13 9 2017 Místo: Zapisovatel: Ověřovatel zápisu: OÚ Vysoká u Příbramě Lucie Šímová Ivo Chleboun, Jaroslav

Více

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích Zápis z 22. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 20. 12. 2017 od 18:00 hodin na OÚ v Malešovicích 1. Zahájení, schválení programu jednání Zahájení jednání Starosta obce Ing. Zdeněk Pavlík

Více

Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne

Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne Obec Jasenice Zápis č. 50 Zastupitelstvo obce Jasenice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Jasenice, konaného dne 3. 11. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedáni Zastupitelstva

Více

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin.

Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne , od 16 :00 hodin. Zápis 9/2018 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pavlov, konaného dne 29.10 2018, od 16 :00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pavlov (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Záboří Zastupitelstvo obce Záboří Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Záboří, konaného dne 5. 11. 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Zahrádka Zastupitelstvo obce Zahrádka Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zahrádka, konaného dne 2.11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne , od 17:00 hodin. Městys Včelákov Zastupitelstvo městyse Včelákov Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva městyse Včelákov, konaného dne 23.11.2018, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva městyse

Více

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 10 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 27. 4. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zastupitelstvo obce Malešovice Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 23. 12. 2015 od 17:00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení

Více

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6

Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne od hod. listů:6 Výpis veřejného zasedání Zastupitelstva obce Hluboš konané dne 22.02. 2017 od 19.00 hod. listů:6 Přítomno 9 členů ZO z 9: Čajan Jiří, Medalová Renata, Mašek Josef, Zejda Josef, Krejčí Jiří, Kovalčík Vladimír,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 24. 1. 2018 od 19.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý Omluveni: Petr Brázda, Petr Jurica

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne od hodin Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Třebsko konaného dne 25. 1. 2017 od 18.00 hodin Přítomni: Martin Kazda, Martin Fiala, Petr Jurica, Petr Brázda Omluveni: Ing. Stanislav Kužel, Pavel Šedivý

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Staré Buky Zastupitelstvo obce Staré Buky Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky, konaného dne 1 11. 2018, od 18:00 hodin. Zasedání Zastupitelstva obce Staré Buky (dále též jako

Více

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172

Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Obec Kramolna Zastupitelstvo Zápis č. XX ze zasedání Zastupitelstva obce Kramolna, konaného dne 15. března 2017 Místo jednání: Obecní úřad Kramolna čp. 172 Hodina zahájení: 17:05 hodin Hodina ukončení:

Více

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí

Obec Nedvězí. Zastupitelstvo obce Nedvězí Obec Nedvězí Zastupitelstvo obce Nedvězí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nedvězí, konaného dne 4.11.2014 od 17:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Zahájení zasedání zastupitelstva obce Zasedání

Více

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne od 19:30 hodin.

Zápis č. 4/2017 ze zasedání zastupitelstva obce Postřižín konaného dne od 19:30 hodin. http://crux.gc-system.cz/obecpostrizin.cz/obec- 183/OBEC POSTŘIŽÍN Se sídlem Obecní úřad Pražská 42 250 70 Postřižín : 315 782 960 e-mail: info@obecpostrizin.cz www.obecpostrizin.cz DS č. 4rfajux Přítomni:

Více

Obec Boháňka. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Boháňka, konaného dne , od 18:00 hodin.

Obec Boháňka. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Boháňka, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Boháňka Boháňka 27, 508 01 Hořice, IČO 00271357, není plátcem DPH, č. ú. 10028541/0100 Komerční banka Jičín, tel. 602564997, e-mail: ou@bohanka.org, www.bohanka.org Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Koberovice Zastupitelstvo obce Koberovice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Koberovice, konaného dne 1. 11. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Čj: Prv 1/17 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 1

Čj: Prv 1/17 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 1 Čj: Prv 1/17 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Přeckov, č. 1 Místo konání: Budova obecního úřadu Zahájení zasedání dne 13. 3. 2017 ve 20:00 hod. Počet přítomných členů: Bc. Josef Náhlík, Jan Uchytil,

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE BŘEZÍ č.9/2018 ze dne 1. 11. 2018 Přítomni: Oppl, Michálková, Zdražil, Breburdová, Šebek, Schulzová, Omluveni: Dvořák Ověřovatele zápisu: Breburdová, Šebek Zápis z

Více

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov,

ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, ZÁPIS z 5. schůze Zastupitelstva obce Provodov, konané dne 2.2.2015 v 19 hodin v kulturním domě Provodov Přítomní zastupitelé: Ing. Marek Prachař, Alfons Slovák DiS., Mgr. Jana Černá, Petra Družbová, Mgr.

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 31. 10. 2018 Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň (dále

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Oudoleň Zastupitelstvo obce Oudoleň Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Oudoleň, konaného dne 4. 11. 2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne , od 18:30 hodin. Obec Podhradí Zastupitelstvo obce Podhradí Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Podhradí, konaného dne 05. 11. 2014, od 18:30 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin.

Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Výsledky projednání č. 34/2018 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov konaného dne 19. 1. 2018, od 18:00 hodin. Bod č. 1 Zahájení, určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrutov, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrutov, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Hrutov Zastupitelstvo obce Hrutov Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Hrutov, konaného dne 8.11.2010, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Hrutov

Více

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ:

OBEC STUDNICE STUDNICE 2, BUDIŠOV, IČ: OBEC STUDNICE STUDNICE 2, 675 03 BUDIŠOV, IČ: 00378631 email: ou.studnice@pvtnet.cz, http://www.studnice-tr.cz Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Studnice, konaného dne 10.11. 2010, od 18:00

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Zbožíčko Zastupitelstvo obce Zbožíčko Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zbožíčko, konaného dne 5. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech

Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Z á p i s z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Šípy, konaného dne 21. listopadu 2014 v pohostinství v Šípech Přítomni : Slabý Josef, Novotný Petr, Kounovský Martin, Fišer Zdeněk, Ouřada Petr, Rusňák

Více

Obec Malá Štáhle. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle, konaného dne v hod. na obecním úřadě Malá Štáhle

Obec Malá Štáhle. z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle, konaného dne v hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Č.j. 663/03/2018 Z Á P I S A U S N E S E N Í z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Malá Štáhle, konaného dne 31.10.2018 v 19.00 hod. na obecním úřadě Malá Štáhle Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 22.9. 2015, od 18:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy Zahájení zasedání zastupitelstva přítomno:

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velkého Vřešťova, konaného dne 31. října 2018, od 19,00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velkého Vřešťova, konaného dne 31. října 2018, od 19,00 hodin. Městys Velký Vřešťov Zastupitelstvo městyse Velkého Vřešťova Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva městyse Velkého Vřešťova, konaného dne 31. října 2018, od 19,00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva

Více

Z á p i s z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 22. února 2017, od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz.

Z á p i s z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 22. února 2017, od hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz. Z á p i s z 18. zasedání Zastupitelstva obce Hospříz, konaného dne 22. února 2017, od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu Hospříz. ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného od 18 hod Obec Láz Láz č. p. 219, 262 41 Bohutín Tel: 318 676 031, e-mail: e-podatelna@obeclaz.eu Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 26. 10. 2015 od 18 hod Přítomni: Mgr. Antonín Kropáč, Mgr. Pavel

Více

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin.

Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne , od hodin. Zápis Z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Svinařov, konaného dne 9.11.2010, od 17.00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Svinařov bylo zahájeno v 17.00 hodin dosavadním

Více

Obec Hospříz * * * * * *

Obec Hospříz * * * * * * Obec Hospříz Hospříz 28 IČ: 00246751 tel.: 384397117 377 01 Jindřichův Hradec DIČ: CZ00246751 e-mail: hospriz@iol.cz Naše značka: HOSP/607/2018 Vyřizuje: Martin Míka Dne: 21.09.2018 Z á p i s z 27. zasedání

Více

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č.

Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. Obec Dunajovice Zastupitelstvo obce Dunajovice Zápis z ustavujícího zasedání zastupitelstva Obce Dunajovice, konaného dne 31. 10. 2018 od 19:00 hod. Pořadové číslo zastupitelstva č. 10/2018 Místo konání:

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin.

Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne , od 17:00 hodin. Obec Velké Chvojno Zastupitelstvo obce Velké Chvojno Zápis Z 25. zasedání Zastupitelstva obce Velké Chvojno, konaného dne 10.3. 2014, od 17:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne , od 19:00 hodin. Obec Pucov Zastupitelstvo obce Pucov Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pucov, konaného dne 1. 11. 2014, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pucov

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od hodin Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice konané dne 5. listopadu 2018, od 19.00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Zlatníky-Hodkovice (dále

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 1 Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva města Vysoké Veselí ze dne 10. 12. 2018 Přítomni: p. Luboš Holman, Ing. Radek Mydlář, Ing. Miroslav Čížek, Mgr. Vladimír Knížek, Ing. Jaroslava Kořínková, p.

Více

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetěice Palackého 177, Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetěice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 1/2016 ze zasedání zastupitelstva obce Tetěice, konaného dne 26. 01. 2016, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice

Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Obec Tetčice Palackého 177, 664 17 Tetčice Zastupitelstvo obce Tetčice Zápis č. 6/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Tetčice, konaného dne 29. 6. 2015, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravy, konaného dne 1. listopadu 2018, od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravy, konaného dne 1. listopadu 2018, od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Doubravy, konaného dne 1. listopadu 2018, od 18:00 hodin. Přítomni: zvolení zastupitelé Ing. Jiří Šulák, Jiří Divoký, Ing. Miriam Vandová, Marek Miškářík,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne od hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Velká Lečice konaného dne dne 11.12.2016 od 18.00 hodin Přítomni: Josef Němec, Ing. Josef Beran, Josef Beran, Eva Nosková, Pavel Pouček, Jiří Svoboda cca 17 hostů

Více

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu

Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne , od hodin v sále kulturního domu Zápis č. 9/2014 z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 5.11.2014, od 18.00 hodin v sále kulturního domu Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bantice

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne , od 18:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole, konaného dne 29. 10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Žižkovo Pole (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne , od 17:00 hodin

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne , od 17:00 hodin Obec Buková Zastupitelstvo obce Buková Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Buková konaného dne 7. 11. 2014, od 17:00 hodin 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS

OBEC TEPLICE NAD BEČVOU ZÁPIS OBEC TEPLICE NAD BEČVOU Zastupitelstvo obce Teplice nad Bečvou ZÁPIS z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Teplice nad Bečvou, které se konalo dne 11. listopadu 2010 v 18.00 hod. v sále Hasičské

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Ponědraž Zastupitelstvo obce Lhota Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Ponědraž, konaného dne 5.11.2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 2.5. 2011, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: pří zahájení 7 členů, od projednávání

Více

Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne

Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne Zápis č. 2/19 ze zasedání zastupitelstva obce Hostouň konaného dne 18.02.2019 Místo konání: zasedací místnost Obecního úřadu v Hostouni Čas zahájení: 19,00 hod. Čas ukončení: 20,40 hod. Přítomni členové

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne , od 18:00 hodin. Obec Heřmanice Zastupitelstvo obce Heřmanice Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Heřmanice, konaného dne 31.10. 2018, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dědová, konaného dne od 18:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dědová, konaného dne od 18:00 hodin. Obec Dědová Zastupitelstvo obce Dědová Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Dědová, konaného dne 3.11.2014 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Dědová

Více

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích

Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Zápis ze zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 11. 02. 2019 v 17:00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Jaroměřicích Přítomni: Omluveni: Glocová Iveta Jedlička Ladislav Kosík Stanislav

Více

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda

ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne , od hodin v restauraci Česká hospoda ZÁPIS Z USTAVUJÍCÍHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE HLÁSNÁ TŘEBAŇ, konaného dne 6. 11. 2014, od 19.00 hodin v restauraci Česká hospoda Přítomni: Vnislav Konvalinka, Karel Čech, Vojtěch Musil, Miroslav Stříbrný,

Více

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154

Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne od v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Pičín konaného dne 10.12.2015 od 18.30 v kanceláři Obce Pičín, Pičín 154 Přítomni: RNDr. Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Milana Mišůnová, Felix Šrámek,

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne , od 16:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Staňkovice, konaného dne 6.11.2014, od 16:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání zastupitelstva obce Staňkovice (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka, konaného dne 23. února 2019 od 17 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Víska u Jevíčka (dále též jako

Více

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin

Zápis. z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne od 18:00 hodin Počet stran dokumentu: 8 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov, konaného dne 01.11.2014 od 18:00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pěčnov (dále též

Více

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem:

2. Schválení programu Místostarostka obce seznámila přítomné s navrženým programem: ZÁPIS z 9. veřejného zasedání zastupitelstva obce Kratonohy, konaného dne 07. 05. 2015 od 19,30 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu v Kratonohách Přítomní členové zastupitelstva obce: Bc. Jiří Štěpánek,

Více

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne

Obec Kamenná Lhota, Kamenná Lhota 52. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne .., Obec Kamenná Lhota, 582 92 Kamenná Lhota 52 Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota, konaného dne 06.11.2014 Přítomni: členové nově zvoleného zastupitelstva Vladimír Med Josef

Více

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Jarošova, konaného dne , od 19:00 hodin.

Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Jarošova, konaného dne , od 19:00 hodin. Zápis z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Jarošova, konaného dne 3. 11. 2018, od 19:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Nová Ves u Jarošova (dále

Více