SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, FRY DLANT NAI) OSTRAVICI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, 739 11 FRY DLANT NAI) OSTRAVICI"

Transkript

1 SVAZEK OBCI CISTA ODRA 'Nanii sti 3, FRY DLANT NAI) OSTRAVICI Zaverecny ucet Svazku obci Cista Odra za rok 2011 Udaje o organizaci: Nazev: Svazek obci Cista Odra Sidlo: Namesti 3, Frydlant nad Ostravici IC: Obsah zaverecneho uctu za r. 2011: 1. Plneni rozpoctu prijmu, vydaju a financovani 2. Stav a obrat bankovniho uctu k Vysledek hospodareni 4. Dlouhodobe zavazky 5. Majetek organizace Prilohy: Zprava o prezkoumani hospodareni Ve Frydlantu nad Ostravici, Vyhotovila: Hana Faltinova Za Svazek obci Cista Odra:... f Ing. No 1udecek, predsea svazku Ing. Miroslav Ma1is, mistopredseda svazku

2 1. Plneni rozpoctu pfijmu, vydaju a financovani za rok 2011 c va eny rozpocet rok 2011 praveny rozpo&t rok 2011 Skutecnost L o p neni z uprav. rozpoctu Polozka Nedai ove pfijmy Pfijmy z os ovani slu2eb , , ,3 106,9 Pfjm z firoku ,0 4,0 1,2 30,0 Ost. tjm z fm. fadani - DPH ,0 555,0 555,0 100,0 Pfijate transfery Neinvesti6ni fi'ate transfery od obci , , ,0 100,0 Investieni fi ' ate transfery ze statnich fondu ,0 876,0 732,4 83,6 Investiitni pfijat6 transfery ze SR , , ,6 83,6 Investicni pfijate transfery od obci , , ,0 100,0 Prij my celkem 3 684, , ,5 90,7 Bezne v'da'e Platy zamestnancu v pracovnfm pom6ru ,0 790,0 736,3 93,2 Ostatni osobni ' da ' e ,0 30,0 8,5 28,3 Povinne o' isteni na socialni zabe eeeni ,0 243,0 262,1 107,9 Povinne pojigt6ni na zdravotni zabe eeeni ,0 100,0 112,3 112,3 Povinne pojistnd na urazove pojigt6ni ,0 5,0 6,6 132,0 Ochranne pomacky ,0 6,0 10,3 171,7 Drobn ' hm.dlouhodob ' majetek ,0 29,0 21,0 72,4 Naku materialu ,0 178,0 190,5 107,0 Uroky vlastni ,0 783,0 782,3 99,9 Studena voda ,0 2,5 2,5 100,0 Elektricka ener ie ,0 522,0 522,6 100,1 Pohonne hmo a maziva ,0 33,0 35,8 108,5 Sluzb ogt ,0 30,0 21,3 71,0 Sluzb telekomunikaci a radiokomumikaci ,0 33,0 39,0 118,2 Slu2by eneznich ustavu ,0 19,0 19,5 102,6 Konzultaeni a poradenskd slulby ,0 25,0 23,8 95,2 Slu2by gkoleni a vzdelavani ,0 16,0 11,6 72,5 Ndkup ostatnich s1u2eb ,0 701,0 807,5 115,2 Ora a udr2ovani ,0 27,0 21,4 79,3 Pro amove baveni ,0 16,0 15,6 97,5 Cestovne ,0 0,5 0,4 80,0 Pohosteni ,0 7,5 7,1 94,7 Najemne za na ' em s prdvem kou e ,0 60,0 59,3 98,8 Platby dani a o latku SR - DPH ,0-93,0-93,6 100,6 Nahrad mezd v dobe nemoci ,0 20,0 0,0 0,0 Ostatni neinvesticni 'da'e ,0 0,0 0,3 0,0 ' ' Bezne v da e celkem 3 214, , ,0 101,1 Ka italove v'da'e Budovy, haly a stavby , , ,5 96,8 Vydaje celkem 3 334, , ,5 97,9 Financovani Uhrazene spldtk-y kratkodob'ch pdjeek , , ,0 Zmena stavu kratkodob'ch rostf. na BU , , ,0 Uhrazene splatky dlouhodobych puji`ek ,0-350,0-350,0 Financovani celkem -350, , ,0

3 2. Stav a obrat bankovniho 66tu: Poe. stay k Zmena stavu bankovniho uctu KoneCny stay k Be2ny U et , , ,33 3. Vysledek hospodaieni za rok 2011: Vykaz zisku a ztraty k : - Naklady celkem - Vynosy celkem - V 'sledek hos odareni Vykaz: Rozvaha k Kc , , , ,60 4. Dlouhodobe zavazky k livery: Ucet 451 Dlouhodob ' Kc fiver KB - stay k ; - Poskytnuty fiver celkem ,-- Z toho: s latky r ,-- 5. Majetek Svazku obci Cista Odra k : Ucet Nazev Kc 018 Drobny dlouhodob " nehmotny majetek (software) , DHM: Stavby , DHM: Samostatne movite veci , Drobny dlouhodoby hmotny majetek , Nedokonceny dlouhodoby hmotny majetek , Opravky ke stavbam , Opravky k sam. movitym vecem , Opravky k nehmotnemu majetku , Opravky ke hmotnemu majetku ,--

4 Zprava o vysledcich pezkoum^ni hospodareni Svazku obci Oist^ Odra Prijemce zpravy: Snem Svazku obci Cista Odra Identifikacni udaje svazku Svazek obci Cista Odra, obci: Sidlo : Fry" dlant nad Ostravici, Namesti cp. 3 IC Prrezkum proved[: ing. Alena Babuskova, Auditor c. osvedceni KA CR 1796 Livozni 797, Bohumin 3 IC: ; DIC: CZ Pfedmet smiouvy Prrezkoumani hospodareni Svazku obci Cista Odra za rok 2011 Misto prezkoumani: Sidlo svazku obci Pocet p"riioh 7 Pocet listo prilohy 39 - vsechny jsou autorizovany auditorem Rozdelovnik: 2x prijemce zpravy lx auditor

5 Na zaklade uzavrene smiouvy c. AUD 0411 o provedeni prezkoumani hospodareni Svazku obci Gists Odra die 53. odst. 1) zakona 128/2000 Sb., o obcich v platnem zneni jsem ve dnech 4.2. a provedla prezkoumani hospodareni svazku obci za rok 2011 v sidle svazku obci. Na zaklade tohoto prezkoumani vydavam tuto zpravu strukturovanou die 10 odst. 2) zakona 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnych ceiku a dobrovoinych svazku obci. 1. Vseobecne informace: Identifikacni udaje pfezkoumavaneho ceiku Svazek obci Cista Odra se sidlem Fry'dlant nad Ostravici, Namesti cp. 3 IC: Pfezkum provedl: Ing. Alena Babu kova, Auditor, c. osvedceni KA CR 1796 ul. Uvozni 797, Bohumin 3 Pfezkoumavane obdobi : Od do Misto prezkoumani : sidlo Svazku Gists Odra Obdobi, ve kterem bylo prezkoumani provedeno: Zaverecne prezkoumani: ve dnech 4.2. a II. Pfedmet prezkoumani: Predmetem prezkoumani byiy podie ustanoveni 2 odst. 1 zakona c. 420 /2004 Sb., udaje o rocnim hospodareni Svazku obci Cista Odra, tvor`ici soucast zaverecneho uctu podie 17, odst. 2 a 3 zak. c. 250/200 Sb., o rozpoctovych pravidiech uzemnich rozpoctu ve zneni pozdejsich prredpisu. a to: a) pineni prijmu a vydaju rozpoctu vicetne pene2nich operaci, tykajicich se rozpoctovych prostredku, b) financni operace, tykajici se tvorby a pou2iti pene2nich fondu, c) naklady a vynosy podnikatelske cinnosti uzemniho ceiku, d) pene2ni operate, tykajici se sdru2enych prostredku vynakiadanych na zaklade smiouvy mezi dvema nebo vice uzemnimi celky, anebo na zaklade smiouvy s jinymi pravnickymi nebo fyzickymi osobami, e) financni operace, tykajici se cizich zdroju ve smyslu pravnich predpisu o ucetnictvi, f) hospodareni a nakladani s prostredky poskytnutymi z Narodniho fondu a s dalsimi prostredky ze zahranici poskytnutymi na zaklade mezinarodnich smluv, g) vyuctovani a vyporadani financnich vztahu ke statnimu rozpoctu, k rozpoctum kraju, k rozpoctum obci, k jinym rozpoctum, ke statnim fondum a k dalsim osobam. 2

6 Predmetem pr"ezkoumani dale je a) nakladani a hospodafeni s majetkem ve vlastnictvi uzemniho celku, b) nakladani a hospodareni s majetkem statu, s nim2 hospodar"i uzemni celek, c) zadavanl a uskutecnovanl verrejngch zakazek, s vj'jimkou ukonu a postupu prezkoumanj'ch organem dohiedu podle zvlastniho pravniho pr"edpisu Svazek obci Cista Odra v r. 2011: - nehospodarril s 26dnj'mi pene2nimi fondy - nehospodaril se sdru2enjrmi prostredky - nehospodar"il s majetkem ve vlastnictvi statu - nerucil za zavazky tretich osob - nezastavoval 26dnj' majetek ve svazku obci - nezrizoval vecna bremena na majetku svazku obci, a proto pr"ezkoumani operacl v techto oblastech nebylo provedeno. III. HLEDISKA PREZKOUMANi Predmet pr`ezkoumani podle se overuje z hlediska a) dodr2ov6ni povinnosti stanovenj'ch zvlastnimi pravnimi predpisy, zejmena predpisy o financnim hospodareni uzemnich celku, o hospodareni s jejich majetkem, o ucetnictvl a o odmer ovan1, b) souladu hospodafeni s financnimi prostredky ve srovnani s rozpoctem, c) dodr2eni ucelu poskytnute dotace nebo navratne financni vy'pomoci a podminek jejich pou2itl, d) vecne a formalni spravnosti dokladu o prezkoumavanj'ch operacich IV. DEFINOVANi ODPOVEDNOSTI Za hospodarreni, ktere je predmetem prezkoumanl, a jeho zobrazeni v ucetnich a financnich v9kazech, je zodpovednjr statutarni organ Svazku obci Cista Odra. Ulohou nezavisleho auditora je na zaklade provedeneho prezkoumani hospodareni vydat zpravu o vysledku prezkoumani. Prezkoumani hospodareni svazku obci jsem provedla v souladu se zakonem 93/2009 Sb. 0 auditorech ve zneni pozdejsich predpisy, auditorskj'm standardem c. 52 a dal Imi relevantnimi predpisy vydanj'mi Komorou auditoru Ceske republiky a s ustanovenimi 2,3,10 a 17 odst. 2 zakona c. 420/2004 Sb. V souladu s temito predpisy jsem povinna dodr2ovat eticke normy a naplanovat a provest prezkoumanl hospodareni tak, abych ziskala omezenou jistotu, zda hospodareni Svazku obci Cista Odra je v souladu s hledisky prezkoumani (viz bod III. teto zpravy). 3

7 VI. ZAVER ZPRAVY 0 VYSLEDKU PREZKOUMANI HOSPODARENI A. VYJADRENI K SOULADU HOSPODAkENI S HLEDISKY PkEZKOUMANI HOSPODAkENi Na zaklade provedeneho prezkoumanl hospodar`eni Svazku obci Cista Odra jsem nezjistila zadnou skutecnost, ktera by mne vedla k pr"esvedceni, ze prezkoumanl hospodarenl nenl ve v ech vyznamnj'ch (materialnich) v souladu s hiedisky prezkoumanl uvedenymi v bode III. teto zpravy B. VYJADRENI OHLEDNE CHYB A NEDOSTATKU Zakon c. 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodarreni uzemnich samospravnj'ch celku a dobrovoinj'ch svazku obci, ve zneni pozdej Ich pr"edpisu, stanovi, abych ve zprave uvedla zaver podle ustanovenl 10 odst. 2 pism. d) a odst. 3 citovaneho zakona. Toto ustanovenl vyzaduje, abych ve sve zprave o vysledku pfezkoum6ni hospodarenl uvedla, zda pri pfezkoum6ni hospodareni byly zji teny chyby a nedostatky a v cem pr"ipadne spodivaly, a to bez ohiedu na jejich vj'znamnost (materialitu) a jejich vztah k hospodarenl Svazku obci Cista Odra jako celku. Pri prezkoumanl byly die 10 odst. 3 pism. b) zjisteny chyby a nedostatky,ktere nemaji zavainost nedostatko uvedenych pod pismenem c), a) V ucetnictvl Svazku obci Cista Odra byl zauctovan ucetnim dokiadem UD ze dne zavazek z vecneho bremene na zaklade Smlouvy o zrizeni vecneho bremene mezi vlastniky Matejich Dalibor, Sojcakova parka, Slesingerova Iva a osobou opravnenou z vecneho bfemene Svazek obci Cista Odra na dobu 7 let. Tento zavazek byl zauctovan v rozporu s 69 vyhia ky 410/2009 Sb., do nakladu r bez casoveho rozli eni. b) V prubehu fyzicke inventarizace majetku v souladu s interns smernicl o inventarizaci byl zji ten prrebytek majetku - elektrocentrala. Tento majetek by[ ocenen reprodukcni poffizovaci cenou ve vjrsi ,- Kc a zachycen v inventarizacnim protokoiu jako prebytek. V rozporu s vyhia kou 270/2009 Sb., o inventarizaci a v rozporu s interni smernicl o inventarizaci nebyl tento prebytek zji tenj' inventarizacl prouctovan do ucetniho stavu majetku v obdobl r C. UPOZORNENI NA PRIPADNA RIZIKA Na zaklade zjisteni podle ustanovenl 10 odst. 2 pism. b) zakona c. 420/2004 Sb., o prrezkoumavanl hospodarenl uzemnich samospravnj'ch celku a dobrovoinj'ch svazku obci, ve zner i pozdej Ich predpisu, dle meho nazoru 26dn6 vyznamna rizika Presto doporucuji provest opravu nespravnostl v ucetnictvl v ucetnim obdobl r D. PODIL POHLEDAVEK A ZAVAZKU NA ROZPOCTU SVAZKU OBCI CISTA ODRA A PODIL ZASTAVENEHO MAJETKU NA CELKOVEM MAJETKU ( uzemniho celku) - Podil pohiedavek k celkovym prijmum k cinl 6,73 % - Podil zavazku k ceikovj'm prijmum k cinl 7,77 % /4 4

8 Svazek obci nema zadny zastaveny majetek a podil zastaveneho majetku na celkovem majetku je nulovj' Vychozi hodnoty pro vjrpocet podilu: Uda' p ro v " ocet zdroj ucet fadek tis. Kc odil Odberatele rozvaha ,44 pohledtivka z nadmer. od octu DPH rozvaha ,05 pohledavky zahrnute do citatele celkem 1 602,49 pfljmy o konsolidaci celkem Fin 2-12 M ,53 6,73 Dodavatele rozvaha ,42 Zamestnanci rozvaha ,26 Zuetovani s institucemi SZ a ZP rozvaha ,50 jine pff m6 dane rozvaha ,26 zavazk zahrnute do 6itatele celkem 1 849,44 pffjmy o konsolidaci celkem Fin 2-12 M ,53 7,77 Zprava je vyhotovena ve 3 stejnopisech, z nichz 2 obdrzi p"rezkoumavanjr svazek obci. Datum vyhotovena zpravy Datum projednani a pr"evzeti zpravy: fi. C E^, I A. _4) / 7\ '^ BPP 'ideneni disco pisemnosfi: Iraq. Alena Babu 1 bva auditor cislo osvedceni KA CR 1796 VYVESENO SNATO dne...: y zc^2 ^r YDDLAN S AD OSR.A DIC dne! 66 a... adbor vnitfnlch v obecni 2ivnostensky urad uredr razitko Jm no, prilmeni, * pis/ Jrneno, pfljmeni, podpis

9 VII. Priloha 1) Prehled pravnich predpisu, jejich2 soulad s prrezkoumavanym hospodarenim auditor overil - zakon 420/2004 Sb., o prezkoumavani hospodareni uzemnich samospravnj'ch celku a dobrovolnj'ch svazku obci, ve zneni pozdejsich predpisu - vyhlaska c. 449/2009 Sb., o zpusobu, terminech a rozsahu udaju predkladanych pro hodnoceni plneni statniho rozpoctu, rozpoctu statnich fondu, rozpoctu uzemnich samospravnj'ch celko, rozpoctu dobrovoingch svazku obci a rozpoctu Regionalnich rad regionu soudr2nosti, ve zneni pozdejsich predpisu - zakonem c. 250/2000 Sb., o rozpoctovj'ch pravidlech uzemnich rozpoctu, ve zneni pozdejsich predpisu, a souvisejici provadeci prredpisy - vyhlaska c. 323/2002 Sb., o rozpoctove skladbe, ve zneni pozdejsich predpisu - zakon c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi, ve zneni pozdejsich pravnich predpisu - vyhlaska 410/2009 Sb., kterou se provadeji nektera ustanoveni zakona c. 563/1991 Sb., o ucetnictvi ve zneni pozdejsich predpisu, pro nektere vybrane ucetni jednotky - Ceske ucetni standardy pro nektere ucetni jednotky, ktere vedou ucetnictvi podle vyhlasky c. 410/2009 Sb. - zakonem 128/2000 Sb., o obcich, ve zneni pozdejsich predpisu 2) Rozvaha za obdobi od do ) Vykaz zisku a ztraty za obdobi od do ) Priloha k ucetni zaverce za obdobi od do ) Prehled o pene2nich tocich za obdobi od do ) Prehled o zmenach vlastniho kapitalu za obdobi od do ) Financni vykaz FIN 2-12 M k

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření určená pro Statutární město Brno, městskou část Brno Medlánky za ověřované období od 1.1.2014 do 31.12.2014 OBSAH ZPRÁVY Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření Ing. Eva Neužilová auditorka, zapsaná u Komory auditorů ČR číslo oprávnění 1338 Galandova 1240 163 00 Praha 6 tel: 603814749 e-mail: neuzilovaeva@seznam.cz ZPRÁVA AUDITORA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2012 (v Kč) sestavený ke dni 30. 03. 2013 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Město Červený Kostelec ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2014 Údaje o organizaci identifikační číslo DIČ CZ Kontaktní údaje vedoucí finančního odboru : Ing. Šimková Věra tel: 491 467 537 předseda finančního výboru:

Více

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05

Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Ing. Kučera Ivan, auditor, jmenovací dekret ev.č. 353 Uh. Hradiště, Na Zápovědi 428, PSČ 686 05 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Podle zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých zákonů,

Více

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011

Zpráva č. 5/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Bohuslavice nad Vláří, IČ: 70910731 za rok 2011 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bohuslavice nad Vláří Bohuslavice nad Vláří 62 763 21 Slavičín datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 15.5.2012 Ing. Vít Sušila KUZL 470/2012

Více

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012

Zpráva č. 38/2012/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Křekov, IČ: 46276041 za rok 2012 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Křekov Křekov 5 766 01 Valašské Klobouky datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 26.4.2013 Ing. Vít Sušila KUZL 474/2013 KUSP 474/2013 KŘ

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Vělopolí, IČ 00576930 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01GC0IQ Čj.: MSK 11677/2015 Sp. zn.: KON/3390/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Ing. Miroslava Šlégrová

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Smilovice, IČ 00576905 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJO7L Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hladké Životice, IČ 00848468 za rok 2014 KRAJSKÝ ÚŘAD MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly a sdílených služeb 28. října 117, 702 18 Ostrava KUMSX01HR6SA Čj.: MSK 57328/2015 Sp. zn.: KON/17701/2014/Sam 113.1 V10 Vyřizuje: Bc. Jana Breuerová Telefon:

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Slezské Pavlovice, IČ 00576093 za rok 2014 Elektronický podpis - 18.2.2015 KUMSX01GP2L8 Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Eliška Švaňová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 22.9.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh

Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Závěrečný účet města Horažďovice za rok 2014 - návrh Hospodaření města Horažďovice se v roce 2014 řídilo rozpočtovým provizoriem a dále rozpočtem, schváleným dne 17. března 2014 zastupitelstvem města.

Více

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013

Zpráva č. 247/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření obce Hoštice, IČ: 00544574 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Hoštice Hoštice 74 768 13 Litenčice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 30. dubna 2014 Ing. Ivo Lejsal KUZL 41201/2013 KŘ KUSP 41201/2013

Více

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4.

Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice. Datum vydání: 1. 4. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 Statutární město České Budějovice Datum vydání: 1. 4. 2014 Tel.: +420 385 102 511 Fax: +420 385 102 529 www.bdo.cz BDO CB s. r.

Více

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika

Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika Město Přeštice Masarykovo nám. 107 334 01 Přeštice Česká republika ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření územního samosprávného celku Města Přeštice za rok 2009 Základní údaje organizace: Název organizace:

Více

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012

Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role. (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Licence: D59N XCRGBZUC / ZUC (20012011 / 01012011) Mìsto Nová Role ZÁVÌREÈNÝ ÚÈET ZA ROK 2011 (v Kè) sestavený ke dni 22.05.2012 Údaje o organizaci identifikaèní èíslo 00254819 název Mìsto Nová Role ulice,

Více

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007

ZPRÁVA. Velké Březno. nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce. k 31. 12. 2007 ZPRÁVA nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření obce Velké Březno k 31. 12. 2007 Zpracovala: Auditorská společnost EKORA s. r. o. se sídlem Šafaříkovo nám. 8, Ústí nad Labem číslo osvědčení

Více

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.

Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j. . CI o~ ~o,::) ::x: '1.0.1..-.. >~-T ~ -"I -.J - :,:). O Krajský úřad Olomouckého kraje Kancelář ředitele Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc SpZn.: KÚOK/44630/2012/KŘ-K/7433 Č.j.: KUOK 19125/2013 Počet stejnopisů:

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189

Dobrovolný svazek obcí Svazek obcí Blatenska, IČ 68538189 E K O N O M I C K Ý O D B O R O D D Ě L E N Í P Ř E Z K U M U A M E T O D I K Y H O S P O D A Ř E N Í O B C Í č.j.: KUJCK 14934/2010 OEKO-PŘ stejnopis č. 2 Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly

KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly KRAJSKÝ ÚŘAD KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE Odbor ekonomický oddělení metodiky a kontroly SpZn: ČJ: Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Obec Velká Jesenice, IČ: 00273163 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014.

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č. j.: LK-0079/14/Gro ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření obce Karlovice, IČ00275824, za rok 2014. Přezkoumání hospodaření obce Karlovice za rok 2014

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 Obec Lažany Údaje o organizaci NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2014 sestavený ke dni 31.12.2014 (vkč) zpracovaný dle zákona č. 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění identifikační

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 Svazek obci pro hospodaření s odpady ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2011 (v Kč) sestavený ke dni 04.05.2012 Údaje o organizaci identifikační číslo 47934379 název Svazek obci pro hospodaření s odpady ulice, č.p.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK. IČ: 00239526 za rok 2014 Zborovská 11 15021 Praha 5 SpZn: Čj.: SZ 045464/2014/KUSK 006676/2015/KUSK Stejnopis č. 2. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce OKŘÍNEK IČ: 00239526 za rok 2014 Přezkoumání hospodaření obce Okřínek

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více