T T. Think Together Jiří Sálus THINK TOGETHER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jiří Sálus THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Případová studie: světová hospodářská krize a její vnímání obyvateli města Tábor Case study: world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor Jiří Sálus 184

2 Abstrakt Článek je zaměřen na případovou studii vnímání světové ekonomické krize obyvateli města Tábor. Byly zkoumány rozdíly v postojích respondentů na základě jednotlivých charakteristik s cílem odhalit, které skupiny obyvatel se cítí krizí nejméně ovlivněny a naopak. K tomuto účelu bylo provedeno dotazníkové šetření. Klíčová slova Světová hospodářská krize, postoje obyvatel, pohlaví, věk, vzdělání, město Tábor. Abstract The paper is focused on case study with target to world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor. There were investigated differencies in attitudes based on respondent s features with goal to reveal groups of inhabitants which perceive to be affected by crisis less or more. Based on this purpose it was made investigation according to questionnaire. Key Words World economic crisis, attitudes of inhabitants, gender, education, age, city Tábor Tento článek a výzkum vnikl na základě podpory grantu číslo: 11190/1312/11/3116 poskytovaný grantovou agenturou IGA ČZU v Praze ÚVOD V současné době doznívají dopady světové hospodářské krize, která (až na výjimky) citelně zasáhla celý svět včetně České republiky. Důsledky jejího průběhu se v jednotlivých zemích a regionech odrážejí různým způsobem. Každý region i stát podléhá různým sociálním, kulturním, politickým a ekonomickým vlivům, jež do určité míry předurčují i způsob vyrovnávání se se složitými obdobími, k nimž zmiňovaná krize náleží. Sociolog J. Habermas (Habermas 2000) hledí na krizi jako na stav, kdy již běžnými prostředky není možné zvládnout stávající vzniklou situaci. Naproti tomu J. Kabele (Kabele 1998) ve své teorii, spojené s konstrukcí sociálního dění, spatřuje v krizi jednu ze součástí procesu přetváření starého sociálního řádu v nový, kdy nefunkčnost starého řádu nazývá krizovým obdobím. V této souvislosti nelze opomenout ani dalšího českého sociologa P. Machonina (Machonin 1997), který spolu s dalšími kolegy prováděl rozsáhlé studie české společnosti během tzv. transformačního období, v nichž sledoval sociální změny nejen celé společnosti, ale také jednotlivých skupin. Oproti tomu ekonomové se s krizemi potýkají v rámci jednotlivých teorií hospodářského cyklu - jednu z fází hospodářského cyklu označují pojmem krize, recese anebo deprese. Výčet těchto teorií nabízí např. (Samuelson 1992) nebo (Klvačová 2009), přičemž diskusi nad keynesiánským a monetaristickým vysvětlením vzniku hospodářského cyklu nacházíme i u dalších autorů: (Foster 2009), (Krugman 2008), (Kohout 2009) nebo (Woods 2010). K jednomu ze zajímavých aspektů, ke kterým polemika o současné hospodářské krizi vyústila, patří otázka, zda regulovat či neregulovat chod tržní ekonomiky. Tato diskuze ISBN:

3 není nikterak nová, neboť již v době (a následně po odeznění) Velké hospodářské krize z 30. let minulého století se našla řada ekonomů s protichůdnými postoji k této otázce, které byly později parafrázovány a do jisté míry i přeměněny do podob, s nimiž již originální autoři nemají nic společného. Např. J. M. Keynes (Keynes 1947) k samotné regulaci zaujímá realistický postoj a nabádá, abychom regulovali pouze ty části ekonomiky, které jsou během krizí zachraňovány. A právě P. Krugman ve svém díle (Krugman 2008) vybízí širokou veřejnost, aby se nesnížila k tzv. vulgárnímu keynesiánství a nepokřivila odkaz tohoto ekonoma. Na to, že regulace nemusí vždy přinášet prospěch, upozorňuje i E. Klvačová (Klvačová 2009) a uvádí to na příkladu užití potenciálů předních mozků v USA, kteří místo, aby vytvářely pro společnost užitečné hodnoty, zaměřily celý svůj potenciál k obcházení regulací. Mnohem dále v kritice regulací zachází např. T. E. Woods (Woods 2010), jenž schvaluje jako jedinou možnou regulaci omezení práv centrálních bank tisknout nadbytek peněz. Stejně tak autorka V. Hvozdíková (Hvozdíková 2009) upozorňuje na problémy spjaté se současnou krizí jako na problémy selhání systému a státu, zatímco v selhání tržního mechanismu problémy nespatřuje. Samotná otázka regulací a deregulací bude zřejmě zaměstnávat odborníky z mnoha vědních disciplín (ekonomie, sociologie, historie atd.) po delší čas. Vlastní rozsah této krize a zejména její dopady nabývající globálních měřítek dávají tušit, že lokální snahy o regulaci bez mezinárodní spolupráce nemohou naplnit očekávání jak představitelů jednotlivých států, tak také občanů samotných. Autor O. Suša (Suša 2010) jde ve svých úvahách o vlivu globálního světa na lokální prostor dokonce tak daleko, že považuje za globálního vítěze finanční kapitál, zatímco lokální podniky a občané (obyvatelé národních států) jsou odsouzeni k placení všeho - sociálním státem počínaje a fungující demokracií konče. V této souvislosti je zajímavé zaměřit se na výzkum postojů právě zmíněných plátců k současné krizi. Česká republika prošla navíc během posledních dvaceti let dalšími kritickými obdobími, ke kterým patří tzv. porevoluční období na počátku devadesátých let minulého století a finanční krize z konce devadesátých let minulého století. Uvedená obtížná období, včetně současné krize, vznikala na základě různých příčin a přicházela v dobách rozdílné úrovně vývoje české ekonomiky i společnosti. To s sebou přináší řadu nezodpovězených otázek objevujících se v samotných postojích naší společnosti. ZÁMĚR A CÍL VÝZKUMU Záměrem tohoto výzkumu se stalo šetření postojů populace k průběhu a především dopadům současné krize na území města Tábora a do určité míry ve srovnání s krizovými obdobími v minulosti. Dopady krize se liší nejenom region od regionu, ale též se liší zaujímané postoje k nim v závislosti na charakteristikách obyvatel, kteří žijí na území konkrétního regionu. Lze předpokládat, že určitý segment populace bude v závislosti na pohlaví, dosaženém vzdělání či věku vnímat krizi odlišně. I bez znalosti ostatních statusových charakteristik jako např. příjem, zaměstnání, rodinný původ atd., se lze pokusit o vyhledání rozdílných postojů, neboť např. vyšší věk s sebou přináší delší životní zkušenost ovlivňující jedincovo vnímání okolního světa anebo vyšší dosažené vzdělání s sebou do určité míry přináší předpoklad širšího náhledu na současnou realitu. Z těchto předpokladů by mohly vyplynout zajímavé skutečnosti, zejména při hodnocení situace respondentovy Dostupné z:

4 domácnosti nebo při hodnocení připravenosti jednotlivých organizací působících na území Tábora a samozřejmě také při hodnocení negativních jevů, které s krizí souvisí a přímo či nepřímo zasahují do života jednotlivců i celé společnosti. Jako cíl bylo vytyčeno na vybraném případu města Tábor provést hodnocení postojů jeho obyvatel a najít charakteristiky, které jsou nápomocné k překonání krizových období. METODIKA K výzkumu bylo přistoupeno kvantitativním způsobem, který vychází z metody dedukce (Majerová 2007). Sběr dat se opíral především o primární data, přičemž pro lepší pochopení situace ve městě Tábor bylo užito dat zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Pro sběr primárních dat byl vypracován dotazovací nástroj v podobě dotazníku. Ke zpracování sesbíraných dat bylo užito statistických výpočtů, které umožnily vyhledat statisticky významné závislosti mezi charakteristikami respondentů a jejich postoji k dotazovaným skutečnostem. Bylo užito χ 2 testu při hladině významnosti α< 0,05. Jednotlivé charakteristiky respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Celkem bylo osloveno 242 respondentů s tím, že počet mužů a žen v každé zmíněné kategorii (věkové či vzdělanostní) odpovídal základnímu rozdělení: muži v intervalu % a ženy v intervalu % pro každou kategorii. V tomto intervalu se pohybuje i skutečné rozdělení táborské populace (dle ČSÚ). Vzorek víceméně není reprezentativní, neboť věková kohorta ani podíl rozdělení do jednotlivých vzdělanostních kategorií nerespektuje skutečné rozdělení populace města Tábor. Jedná se spíše o sondu do postojů obyvatel žijících na území města Tábor. Tabulka č. 1: charakteristiky respondentů. Charakteristika Kategorie Počet Podíl Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené vzdělání VÝSLEDKY A DISKUSE Žena ,4 % Muž ,8 % let 20 8,3 % let 86 35,5 % let 38 15,7 % let 74 30,6 % 61 a více 24 9,9 % Základní 10 4,1 % Střední odborné bez maturity 82 33,9 % Střední odborné s maturitou 84 34,7 % Vysokoškolské a vyšší 66 27,3 % Ekonomická krize a domácnost respondenta Zdroj: autor sběr dat V otázce č. 9 1 se respondenti vyjadřovali k ovlivnění vlastní domácnosti během tří složitých obdobích, která Českou republiku postihla: porevoluční období ( ); finanční krize na konci devadesátých let ( ) a období současné světové hospodářské krize ( ). Hodnocení respondenta bylo uskutečněno pomocí 4 bodové škály od 1 Otázka č. 9: Pokuste se rozhodnout u níže uvedených krizových období, jak významně postihla Vaši domácnost?: ISBN:

5 Velmi významně až po Vůbec s tím, že jako pátá možnost byla respondentovi nabídnuta odpověď nedovedu posoudit. Zde se ukázalo, že respondenti jsou schopni především posoudit posledně zmiňované období, kdy volbu nedovedu posoudit zvolilo pouze 24 % respondentů, zatímco u období let činily odpovědi 37,7 %. Současnou krizi považuje 39,6 % respondentů jako velmi významný nebo významný činitel ovlivňující negativním způsobem jejich domácnost oproti 36,4 % respondentům, kteří současnou krizi nehodnotí negativně. Z tohoto vyváženého poměru odpovědí můžeme usuzovat, že vnímání současné hospodářské krize a jejího vlivu na domácnosti nemá jednoznačnou negativní či pozitivní tendenci napříč vybranou společností, ačkoliv tvrdá statistická data vypovídají, i na území města Tábor, o zhoršení ukazatelů jako např. nezaměstnanost, HDP, pokles tržeb podnikatelů atd. Předchozí krizová období a jejich vliv na domácnosti jsou významnou většinou respondentů hodnocena jako málo anebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti, ačkoliv existují četné studie, např. již zmiňovaný P. Machonin (Machonin 1997), které poukazují na fakt, že zejména devadesátá léta minulého století zasahovala celou českou společnost. Vysvětlení můžeme najít pod pojmem tzv. sociální paměť nebo historická paměť, o němž se zmiňuje např. P. Burke (Burke 2006). Jde o rozdíl mezi objektivním průběhem událostí let minulých i současných a jejich vnímáním určitou společností. Významné statistické rozdíly v odpovědích nenacházíme z pohledu rozdílu pohlaví. Ale jak ukazuje tabulka č. 2, dosažené vzdělání zdánlivě hraje roli při schopnosti respondenta posoudit poslední dvě krizová období, neboť s rostoucím vzděláním klesá počet odpovědí v kategorii nedovedu posoudit. Abychom potvrdili či vyvrátili toto tvrzení, bylo by zapotřebí vzorek respondentů rozšířit jednak co do počtu, tak také o další sledované charakteristiky, abychom se nedopustili falešné korelace, na kterou upozorňuje např. A. Giddens (Giddens 1999). Dále se projevuje tendence, že většina respondentů s vyšším dosaženým vzděláním nehodnotí vliv současné krize a krize v letech jako významný pro jejich domácnosti. To koresponduje s názorem, že lépe připraveni na krizová období budou pravděpodobně lidé žijící ve městě s vyšším dosaženým vzděláním, zatímco obyvatelstvo s nižším dosaženým vzděláním bude pociťovat dopady krize významněji. Tabulka č. 2: Hodnocení vlivu krizových obdobích let a dle vzdělání respondentů. Období Kategorie Základní SO bez maturity SO s maturitou VŠ a vyšší Ovlivnilo 1 0,0 % 24,4 % 11,9 % 21,4 % Neovlivnilo 40,0 % 46,3 % 61,9 % 57,6 % Nevím 3 60,0 % 29,3 % 26,2 % 21,2 % Ovlivnilo 1 60,0 % 46,1 % 21,4 % 39,4 % Neovlivnilo 2 20,0 % 14,6 % 50,0 % 48,5 % Nevím 3 20,0 % 29,3 % 28,6 % 12,1 % 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Po vyhodnocení otázky č. 9 byly shledány rozdíly i na základě věku. Jak ukazuje tabulka č. 3., nejstarší respondenti ve skupině 61 let a více prokázali jednu z nejvyšších rozhodností ve všech třech obdobích a zároveň celá polovina z nich se cítí Dostupné z:

6 být současnou krizí negativně zasažena, což kontrastuje s jejich míněním ohledně dvou předcházejících období. Šetření také ukázalo na fakt, že dnešní čtyřicátníci a padesátníci hodnotí vliv jednotlivých krizových období podobným, i když ne zcela vyhraněným způsobem. Naopak mladá generace, let a let, vyhodnocuje jednotlivá krizová období většinou jako málo nebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti. Zde hraje podstatnou roli handicap v podobě dosaženého věku, neboť dřívější krizová období prožili buď ještě jako neplnoletí, anebo stáli na prahu své kariéry, což jim upírá schopnost hlubšího vhledu do událostí zejména minulých let. Tabulka č. 3: Hodnocení vlivu krizových obdobích let , a dle věku respondentů. Období let let let let 61 a více let Ovlivnilo 1 0,0% 7,0% 16,7% 16,2% 33,3% Neovlivnilo 2 40,0% 58,1% 38,9 % 54,0% 50,0% Nevím 3 60,0% 34,9% 44,4 % 29,7% 16,7% Ovlivnilo 1 0,0% 16,3% 27,8 % 18,9% 25,0% Neovlivnilo 2 70,0% 60,4% 38,9 % 45,9% 66,7% Nevím 3 30,0% 23,0% 33,3 % 35,1% 8,3% Ovlivnilo 1 30,0% 37,2% 38,9 % 43,2% 50,0% Neovlivnilo 2 50,0% 48,9% 27,8 % 21,6% 33,4% Nevím 3 20,0% 14,0% 33,3 % 35,1% 16,7% 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Současná krize a připravenost organizací (institucí) města Tábor V otázce č respondenti vyjadřovali respondenti své postoje k připravenosti jednotlivých institucí a organizací na současnou krizi. Autor si je vědom skutečnosti, že v odborné literatuře je činěn kvalitativní rozdíl mezi pojmy instituce a organizace, avšak nebylo předpokládáno, že by respondent zkoumal a následně hodnotil např. úřad práce města Tábor odlišně jako instituci a jako organizaci. Jak vyplývá z tabulky č. 4, v případě posouzení vlastní domácnosti neměli respondenti větších problémů a navíc 70,9 % z nich hodnotilo svou domácnost jako dobře připravenou na současnou krizi. Druhý nejvyšší počet kladných hodnocení připravenosti obdržel sociální úřad 36,4 % respondentů. Ostatní organizace (instituce) již nedosahovaly takovéhoto vysokého počtu odpovědí. Naopak jako nejhůře připravené na současnou krizi hodnotili respondenti velké firmy (38,9 %) a úřad práce (29,3 %). To koresponduje s údaji ze statistického úřadu, který vykazuje během současné krize nárůst nezaměstnanosti, na čemž mají podstatný podíl velké táborské firmy, a dále úbytek počtu volných pracovních míst počet nezaměstnaných připadajících na jedno volné pracovní místo se za poslední dva roky zčtyřnásobil - odtud proto může pramenit záporné hodnocení připravenosti úřadu práce. Zde ovšem není jisté, zda byl úřad práce respondenty hodnocen komplexně, anebo, zda se respondenti nechali svést k negativnímu postoji nízkým počtem nabízených volných míst, aniž by uvážili skutečnost, že úřad práce je především jejich zprostředkovatelem a nikoliv tvůrcem. Zajímavým se také jeví 2 Otázka č. 13: Jak hodnotíte celkovou připravenost (dostatek financí, hmotných zdrojů, lidských zdrojů, informací atd.) u níže uvedených institucí a organizací na současnou krizi? ISBN:

7 odlišný pohled mužů a žen. Zatímco ženy nedokázaly posoudit připravenost zastupitelstva města Tábora na současnou krizi, muži jej vyhodnotili ve 42,0 % jako nepřipravené. Důvodem může být nezájem o místní politiku ze strany žen. U mužů nepřipravenost velkých firem předběhlo hodnocení malých a středních podnikatelů (46,3 %). Muži oproti ženám počtem svých odpovědí umístili úřad práce jako nepřipravený až na 5. místo ze 7. možných, což může napovídat o faktu, že v daném regionu se nedaří najít práci zejména ženám, zatímco muži, byť s určitými obtížemi, mají o něco lepší vyhlídky na získání práce i během současné krize. Ovšem stejně tak může tento údaj vyjadřovat rozdílnost ve způsobech hledání zaměstnání mezi muži a ženami. Ti pasivnější z nich (v tomto případě by se mohlo zdát, že ženy) budou hledět na úřad práce jako na toho, jenž jim nenabídl žádné zaměstnání, zatímco aktivnější z nich nebudou chápat úřad práce jako jediný způsob hledání zaměstnání. Rozdíly při hodnocení připravenosti nacházíme rovněž u různých vzdělanostních skupin. Všechny vzdělanostní skupiny nejpozitivněji ohodnotily ze všech 7 organizací (institucí) svou domácnost s tím, že s výší dosaženého vzdělání u respondenta stoupá i poměr respondentů, kteří vyhodnotili připravenost domácnosti na krizi kladně. Respondenti s nižším vzděláním dali jako druhý nejpřipravenější sociální úřad, zatímco respondenti s vyšším vzděláním hodnotili kladně připravenost malých a středních podnikatelů (SO s maturitou) a velké firmy (VŠ a vyšší) s tím, že připravenost sociálního úřadu byla i u nich hodnocena vysoko u obou skupin hned na třetím místě. To, že kladného hodnocení malých a středních podnikatelů se dostalo zejména od respondentů se vzděláním SO s maturitou, zatímco u ostatních vzdělanostních kategorií se tito objevují jako nepřipravení, může spočívat ve faktu, že tato vzdělanostní skupina představuje pracovníky s kvalifikovanými řemesly a dále pracovníky ve veřejné správě a ti v této době nemusejí být vnímáni jako ohroženi současnou krizí oproti jiným skupinám. Velké množství respondentů v jednotlivých skupinách (věk, vzdělání či pohlaví) nedokázalo zaujmout stanovisko k připravenosti neziskových organizacích. Činnost těchto organizací není zřejmě pro táborskou populaci viditelná, anebo je pro ni obtížné dávat jejich aktivity do souvislosti se současnou krizí. Také srovnání podle věku přináší rozdíly v odpovědích. Všichni na první místo sice svým počtem odpovědí umístili jako nejpřipravenější svoji domácnost, avšak dále se to liší v závislosti na věku respondenta. Mladší generace hodnotí zejména velké firmy jako dobře připravené na současnou krizi, zatímco starší generace (41 let a více) se soustředila na úřad práce. Naopak jako nepřipravené tato vyšší věková skupina od 41 let a výše shledává především malé a střední podnikatele a velké firmy. Zatímco mladší generace v tomto ohledu není zcela vyhraněna. Vyšší věková generace zřejmě správně chápe úlohu úřadu práce jakožto zprostředkovatele zaměstnání a na velké či malé firmy pohlíží jako na skutečného poskytovatele, který během krize příliš volných pracovních míst nenabízí, což je těmito respondenty vnímáno jako jeden z nejvýznamějších problémů z pohledu připravenosti. Dostupné z:

8 Tabulka č. 4: Výsledky hodnocení připravenosti organizací a institucí na současnou krizi (číselné hodnoty v závorkách jsou vyjádřeny v %). Rozdělení Kategorie Připravenost Nepřipravenost Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Věk Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší let let let let 61 a více let (70,9), 2. soc. úřad (36,4) (59,7), 2. velké firmy (35,8) (64,9), 2. soc. úřad (37,0) (40,0), 2. soc.úřad (20,0) (50,1), 2. soc. úřad (34,7) (69,1), 2. malí a stř. podnikat. (45,2) (63,7), velké firmy (39,7) (100), 2. Velké firmy (80) (67,5), 2. Velké firmy (46,5) 1-3. domácnost respondenta, soc. úř., prac. úř. (50) (54,0), 2. úřad práce (35,1) (58,4), 2-3. soc. úřad a zastupitelstvo (33,3) 1. velké firmy (38,9), 2. úřad práce (29,3) 1. velké firmy (35,8), 2. úřad práce (29,9%) 1. malí a stř. podnikatelé (46,3), 2. zastupitelstvo (42,0) 1.úřad práce (80,0), 2. velké firmy (40,0) 1. velké firmy (48,3), 2. malí a stř. podnikatelé. (41,5) velké firmy a zastupitelstvo (26,6) 1. malí a stř. podnikatelé (48,5), 2. zastupitelstvo (36,4) 1. úřad práce (60), 2. malí a stř. podnik (30) 1, malí a stř. podnikatelé (37,3), 2. velké firmy (34,6) 1. zastupitelstvo (61), malí a stř. podnikatelé a velké firmy (38,9) 1. velké firmy (45,9), malí a stř. podnikatelé. (40,5) 1. velké firmy (50,0), 2. malí a stř. podnikatelé (41,6) (65,7), 2. úřad práce (40,5) (60,4), 2. zastupitelstvo (42,3) (53,7), 2. úřad práce (46,3) neziskové org. a velké firmy (40,0) (63,4), zastupitelstvo (48,8) (54,8), 2. úřad práce (47,6) (66,7), zastupitelstvo (45,5) (50), 2. soc. úřad (40) (58,1), 2. zastupitelstvo (48,8) (55,6), velké firmy (38,9) (70,3), zastupitelstvo (54,1) úřad práce a neziskové org. (58,3) Zdroj: autor ISBN:

9 Současná krize a její negativní dopady Na základě socio-ekonomické analýzy bylo zjištěno, případně predikováno, celkem 11 negativních dopadů pro město Tábor, které s sebou přinesla, nebo by mohla přinést, současná krize: ; 2. snižování platů ve firmách; 3. zhoršení situace ohrožených skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení atd.); 4. snížení finančních zdrojů domácností; 5. zmenšování nabídky volnočasových aktivit; 6. snížení tržeb malým a středním podnikatelům; 7. úbytek turistů; 8. zhoršení životního prostředí; 9. zvýšení nepořádku ve městě; 10. zvýšení kriminality ve městě; 11. odkládání městem naplánovaných projektů. V otázce č byli respondenti dotazováni na vnímání těchto negativních dopadů z pohledu významnosti či nevýznamnosti pro město Tábor (viz tabulka č. 4). Za nejvýznamnější negativní dopady respondenti považují zvýšení nezaměstnanosti (83,5 %), snížení finančních zdrojů domácností (80,1 %) a v neposlední řadě snížení platů ve firmách (74,4 %). Jako dopady s krizí nesouvisející, anebo související pouze okrajově, vybrali respondenti zmenšování nabídky volnočasových aktivit (51,3 %), zhoršení životního prostředí (40,5 %) a zvýšení nepořádku ve městě (39,6 %). Je tedy zřejmé, že respondenti vnímají současnou krizi zejména z pohledu ekonomického a ostatní oblasti života ponechávají až jako druhořadé, ačkoliv ekonomická krize nezasahuje pouze do ekonomického systému, ale ovlivňuje i další skutečnosti patřící do oblasti např. sociologie. Pokud srovnáme odpovědi mužů a žen, nedostaneme žádné statisticky významné rozdíly. V případě rozdělení respondentů dle vzdělání se ukázalo, že respondenti s vyšším vzděláním nevybočují z celkového průměru všech respondentů, zatímco respondenti s nižším vzděláním shledávají podstatnou většinou jako tíživý krizový dopad jednak životní prostředí a také negativní ovlivnění ohrožených skupin obyvatelstva. Ani v případě rozdělení respondentů do věkových skupin se nevyskytlo mnoho rozdílností, oproti celkovému průměru respondentů. Jen u věkové skupiny let byl označen jako jeden z nejvýznamnějších dopadů pro město Tábor nárůstu kriminality, s čímž se již u starších věkových skupin nesetkáváme. Lze tedy konstatovat, že až na výjimky byli respondenti ve vnímání dopadů krize na město Tábor ve vzácné shodě bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví. 3 Otázka č. 14: Jak byste hodnotil/a níže uvedené negativní dopady současné krize pro město Tábor? Dostupné z:

10 Tabulka č. 5: Hodnocení dopadů současné krize z pohledu věku, vzdělání a věku respondentů (číselné hodnoty v závorkách jsou uvedeny v %). Rozdělení Kategorie Významný dopad Nevýznamný dopad Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší (83,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (80,1), 3. snížení platů ve firmách (74,4) (86,6),2. snížení platů ve firmách (78,8), 3. snížení finančních zdrojů domácností (72,1) (79,6), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,6), 3. snížení platů ve firmách (78,5) zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (80,0), snížení fin. zdrojů domácností, životní prostředí (60,0) 1. snížení fin. zdrojů domácností (90,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (87,8), 3.ohrožené skupiny (75,6) (78,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (70,5), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (66,6) (84,9), 2. snížení fin. zdrojů domácností (84,8), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (75,5) (51,3), 3. životní prostředí (40,5), 3.nepořádek ve městě (39,6) (44,7), 2. nepořádek v ulicích (32,8), 8. životní prostředí (31,3) (59,2), 2. životní prostředí (51,8), 3. nepořádek ve městě (48,1) ohrožené skupiny, životní prostředí, úbytek turistů (40,0) 1.volnočasové aktivity (43,9), 2. nepořádek ve městě (29,3), 3. životní prostředí (26,9) (54,8), 2. životní prostředí (45,3), 3. nepořádek ve městě (45,2) (57,6), 2. životní prostředí (54,6), 3. nepořádek ve městě (48,5) 1. odklad projektů (38,8), 2. úbytek turistů (28,1), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (25,4) 1. odklad projektů (43,3), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,3), 3. úbytek turistů (32,8) úbytek turistů, životní prostředí, kriminalita ve městě (22,2) snížení tržeb mal. podnikatelům, odklad projektů (60,0), 3. ohrožené skupiny (40,0) 1. odklad projektů (46,3), snížení tržeb mal. podnikatelům,úbytek turistů (36,6) 1. odklad projektů (33,3), volnočasové aktivity, úbytek turistů (23,8) 1. odklad projektů (33,3), 2. úbytek turistů /21,2), zvýšení kriminality, snížení tržeb mal. podnikatelům (18,2) ISBN:

11 20-30 let zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (100), 3. zvýšení kriminality (90) (90), 2. úbytek turistů (50), ohrožené skupiny a nepořádek ve městě (40,0) 1. odklad projektů (40), 2.snížení tržeb mal. podnikatelům (10) Věk let let (81,2), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,1), 3.snížení tržeb mal. podnikatelům (74,4) (77,8), ohrožené skupiny, snížení fin. zdrojů domácností (72,2) (65,1), 2. životní prostředí (62,8), 3.nepořádek ve městě (58,1) 1. nepořádek ve městě (33,4), 2. úbytek turistů (33,3), životní prostředí, volnočasové aktivity (27,8) 1. odklad projektů (39,5), 2. úbytek turistů (20,9), volnočasové aktivity, snížení tržeb mal. podnikatelům (16,3) (44,4), 2. úbytek turistů (38,9), odklad projektů, snížení tržeb mal. podnikatelům (33,3) let 1. snížení fin. zdrojů domácností (89,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (83,8), 3. snížení platů ve firmách (78,4) (37,8), 2. nepořádek ve městě (29,4), 3. životní prostředí (21.6) 1. odklad projektů (40,5), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,8), 3. úbytek turistů (32,4) 61 a více let (83,4), 2. snížení fin. zdrojů domácností (75,0), ohrožené skupiny, snížení tržeb mal. podnikatelům (66,7) 1. životní prostředí (50,0), 2. volnočasové aktivity (41,6), 3. nepořádek ve městě (33,3) 1. úbytek turistů (50,0), volnočasové aktivity a odkládání projektů (41,7) Zdroj: autor Dostupné z:

12 ZÁVĚR Šetření ukázalo, že současná světová hospodářská krize významným způsobem zasáhla do života táborské populace. I přes omezený počet charakteristik u jednotlivých respondentů si můžeme z jejich názorů a postojů dovodit určité závěry, které by při hlubším studiu této vybrané populace nebyly výrazně korigovány. Pokud měli respondenti posoudit vlastní domácnost a současnou krizi, nedošli k jednoznačnému závěru z pohledu významnosti ovlivnění - výjimku v tomto smyslu tvořila starší generace, která se cítí současnou krizí zasažená více než ostatní generace. Shoda ovšem panovala u podstatné většiny respondentů v otázce připravenosti domácností na současnou krizi. Respondenti všech věkových skupin, vzdělání a pohlaví stále cítí, že jejich domácnost znamená onen pověstný opěrný bod pro případ turbulencí ve vnějším světě. V případě hodnocení negativních dopadů, které současná krize městu Tábor přináší, se respondenti odpoutali od širšího vnímání aspektů a souvislostí, a podstatnou shodu napříč všemi skupinami nacházeli u problémů především v ekonomické rovině, reprezentované těmito negativními dopady: zvýšení nezaměstnanosti; snížení finančních prostředků domácností a snížení platů ve firmách. Je proto zřejmé, že v souvislosti se současnou krizí se pro šetřené respondenty jeví jako nejcitlivější úplná anebo částečná ztráta finančních příjmů, zatímco ostatní jevy objevující se během krize bude nutné zkoumat jinými způsoby, protože je respondenti nehodnotí jako významné. LITERATURA Burke, P.: Variety kulturních dějin, 1. české vyd. Praha 2006, 252 s., ISBN Foster, J., Bellamy, F., M.: Velká finanční krize: příčiny a následky, 1. české vyd. Všeň: Grimmus, s. ISBN Giddens, A.: Sociologie, Argo 1999, 594, ISBN Habermas, J., Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Praha: FÚ AV ČR, Hvozdíková, V.: Is the Finance Crisis Failure of the State, Market or Ethics? Ekonomický časopis, 2009, 57(5), Kabele, J.: Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, Keynes, J., M.: The general theory of employment interest and money / by John Maynard Keynes. London: Macmillan, s. Klvačová, E.: Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize - Zvládání finančních krizí: evropský a americký model: souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře, 1. vyd. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, s.: grafy, tab. ISBN Kohout, P.: Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, Praha: Grada Publishing, s. ISBN Krugman, P.: Návrat ekonomické krize = [Orig.: The return of depression economics and the crisis of 2008] / Paul Krugman ; z anglického originálu přeložila Eva Křístková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, s. ( Moderní dějiny) ISBN ISBN:

13 Majerová, M., Majer, E., Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství - část II. Praha, Machonin, P.: Sociální transformace a modernizace. K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích, Praha Slon Samuelson, P., A.: Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. 14. ed. New York : McGraw-Hill, s. ISBN X. Suša, O.: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza, Vyd. 1. Praha : Filosofia, s., ISBN: Woods, T., E.: Krach: příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, s. ISBN Dostupné z:

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna? TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz S jakými očekáváními pohlížíme do budoucna?

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky

Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory obyvatel na výdaje státu v různých oblastech

Více

Občané o Lisabonské smlouvě

Občané o Lisabonské smlouvě TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Občané o Lisabonské smlouvě Technické parametry

Více

Názor občanů na drogy květen 2017

Názor občanů na drogy květen 2017 Tisková zpráva Názor občanů na drogy květen 0 Přibližně čtyři pětiny dotázaných vnímají situaci užívání drog v ČR jako problém ( %), ačkoliv pouze asi polovina ( %) to tak vnímá v místě svého bydliště.

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O

eu100 špatnou a vyučenými bez maturity. Například mezi nezaměstnanými (, % dotázaných) hodnotilo 8 % z nich nezaměstnanost jako příliš vysokou, mezi O eu100 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky

Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech sociální politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Hodnocení výdajů státu ve vybraných oblastech

Více

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017

Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 2017 Tisková zpráva Názor na zadlužení obyvatel a státu březen 0 Přibližně dvě třetiny občanů pokládají míru zadlužení obyvatelstva i státu za vysokou. Sedm z deseti Čechů vnímá jako závažný problém míru zadlužení

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. ov602 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko

Bulharsko Česká republika Maďarsko Německo Polsko Rakousko Rumunsko Rusko Slovensko Slovinsko ev13 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hospodářská úroveň ČR v kontextu jiných zemí

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017

Hodnocení kvality různých typů škol září 2017 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti

Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost a míra nezaměstnanosti Nezaměstnanost patří k nejsledovanějším ekonomickým ukazatelům. V České republice však existují minimálně dva ukazatele nezaměstnanosti, první je pravidelně zveřejňován

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Hospodářská situace a materiální životní podmínky v ČR, Polsku a Maďarsku z pohledu veřejného mínění

Hospodářská situace a materiální životní podmínky v ČR, Polsku a Maďarsku z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Hospodářská situace a materiální životní podmínky

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ,

Zpracoval: Milan Tuček Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: , Tisková zpráva Priority ve financování jednotlivých oblastí sociální politiky listopad 2016 Z deseti sociálních oblastí nejvyšší prioritu získala zdravotní péče, kterou polovina dotázaných uvedla na prvním

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2012

Občané o stavu životního prostředí květen 2012 oe206 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Technické parametry Občané o stavu životního prostředí

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Eu615 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Více

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016

Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 26 29 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Angažovanost občanů a zájem o politiku - únor 206 Technické

Více

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR

VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 3/2007 VĚTŠINA OBČANŮ OČEKÁVÁ, ŽE SE EKONOMICKÁ SITUACE V ČR ZLEPŠÍ NEBO ZŮSTANE STEJNÁ Ekonomickou situaci za posledních dvanáct měsíců hodnotí občané relativně dobře.

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp

Graf 1: Spokojenost se životem v místě svého bydliště (v %) 1 or % 1% % velmi spokojen spíše spokojen % ani spokojen, ani nespokojen spíše nesp TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení životních podmínek v místě bydliště duben

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2014 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka

Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka Ekonomická situace a materiální životní podmínky z pohledu veřejného mínění ve středoevropském srovnání Jan Červenka V mezinárodní spolupráci na bázi CEORG 1 již několik let probíhají paralelně v České

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z

Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? 2012 Dostupný z Tento dokument byl stažen z Národního úložiště šedé literatury (NUŠL). Datum stažení: 01.02.2017 Domácnosti pod lupou: Kdo má hlavní slovo? Český statistický úřad 2012 Dostupný z http://www.nusl.cz/ntk/nusl-204126

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině leden 2016 pm0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +0 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu a o dění na Ukrajině

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04

bodů, což je rozdíl významně přesahující statistickou chybu měření (viz tabulka 1). Tabulka 1. Jak se vláda stará o sociální situaci rodin s (v ) 2/04 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na vybraná opatření v rodinné politice

Více

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka

or11013 První otázka z tematického bloku věnovaného vysokoškolskému vzdělávání se zaměřila na mínění českých občanů o tom, zda je v České republice ka or11013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 2 0 129 E-mail: milan.tuček@soc.cas.cz Občané o možnostech a motivaci ke studiu na vysokých

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014

Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti duben 2014 ov14014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru

Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika výběrového souboru Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13.4.2005 10 Celopopulační studie o zdravotním stavu a životním stylu obyvatel v České republice - Charakteristika

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

Znalost log politických stran

Znalost log politických stran Sociologie politiky Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Aleš Kudrnáč E-mail: ales.kudrnac@soc.cas.cz Znalost log politických stran Technické parametry Výzkum: Naše společnost, v14-11 Realizátor:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58%

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. 5% 2% 25% 10% 58% TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o inflaci a reálných příjmech leden 06 Technické parametry

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014

Postoje občanů k fungování demokracie v ČR únor 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje občanů k fungování demokracie v ČR

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN Závěrečná zpráva ze sociologického výzkumu NÁZORY ČESKÉ POPULACE NA MAJETKOVÉ ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN NÁZORY POPULACE NA ZAPOJENÍ OBCÍ A OBČANŮ DO PROJEKTŮ VĚTRNÝCH ELEKTRÁREN

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k politickým stranám září 216 Majorita obyvatel České republiky si myslí, že se o ně politické strany zajímají pouze v době voleb. Mladí lidé ve věku 15

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti

Výsledky a prezentace české vědy z pohledu veřejnosti TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Výsledky a prezentace české vědy z pohledu

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v

Graf 1. Důvěra v budoucnost evropského projektu rozhodně má spíše má spíše nemá rozhodně nemá neví Zdroj: CVVM SOÚ AV ČR, v TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Občané ČR o budoucnosti EU a přijetí eura

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie

Postoje k transformaci ústavní péče. Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie Postoje k transformaci ústavní péče Eva Dragomirecká Katedra sociální práce FF UK 33. konference sociální psychiatrie 20.-22.11.2014, Přerov Postoje veřejnosti PŘÍNOS vypovídají o skutečných problémech,

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví

příliš mnoho přiměřeně nedostatečně neví oe TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 0 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení ochrany životního prostředí - 0 Technické parametry

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015

Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 129 E-mail: cvvm@soc.cas.cz Postoj české veřejnosti k přijímání uprchlíků září 2015 Polovina

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016

Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti červen 2016 ov0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 0 1 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Veřejné mínění o interrupci, eutanazii a trestu smrti

Více

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016

Česká společnost a onemocnění AIDS červen 2016 oz16080 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 10 10 86 E-mail: ondrej.malina@soc.cas.cz Česká společnost a onemocnění AIDS červen 016

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více