T T. Think Together Jiří Sálus THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jiří Sálus THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Případová studie: světová hospodářská krize a její vnímání obyvateli města Tábor Case study: world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor Jiří Sálus 184

2 Abstrakt Článek je zaměřen na případovou studii vnímání světové ekonomické krize obyvateli města Tábor. Byly zkoumány rozdíly v postojích respondentů na základě jednotlivých charakteristik s cílem odhalit, které skupiny obyvatel se cítí krizí nejméně ovlivněny a naopak. K tomuto účelu bylo provedeno dotazníkové šetření. Klíčová slova Světová hospodářská krize, postoje obyvatel, pohlaví, věk, vzdělání, město Tábor. Abstract The paper is focused on case study with target to world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor. There were investigated differencies in attitudes based on respondent s features with goal to reveal groups of inhabitants which perceive to be affected by crisis less or more. Based on this purpose it was made investigation according to questionnaire. Key Words World economic crisis, attitudes of inhabitants, gender, education, age, city Tábor Tento článek a výzkum vnikl na základě podpory grantu číslo: 11190/1312/11/3116 poskytovaný grantovou agenturou IGA ČZU v Praze ÚVOD V současné době doznívají dopady světové hospodářské krize, která (až na výjimky) citelně zasáhla celý svět včetně České republiky. Důsledky jejího průběhu se v jednotlivých zemích a regionech odrážejí různým způsobem. Každý region i stát podléhá různým sociálním, kulturním, politickým a ekonomickým vlivům, jež do určité míry předurčují i způsob vyrovnávání se se složitými obdobími, k nimž zmiňovaná krize náleží. Sociolog J. Habermas (Habermas 2000) hledí na krizi jako na stav, kdy již běžnými prostředky není možné zvládnout stávající vzniklou situaci. Naproti tomu J. Kabele (Kabele 1998) ve své teorii, spojené s konstrukcí sociálního dění, spatřuje v krizi jednu ze součástí procesu přetváření starého sociálního řádu v nový, kdy nefunkčnost starého řádu nazývá krizovým obdobím. V této souvislosti nelze opomenout ani dalšího českého sociologa P. Machonina (Machonin 1997), který spolu s dalšími kolegy prováděl rozsáhlé studie české společnosti během tzv. transformačního období, v nichž sledoval sociální změny nejen celé společnosti, ale také jednotlivých skupin. Oproti tomu ekonomové se s krizemi potýkají v rámci jednotlivých teorií hospodářského cyklu - jednu z fází hospodářského cyklu označují pojmem krize, recese anebo deprese. Výčet těchto teorií nabízí např. (Samuelson 1992) nebo (Klvačová 2009), přičemž diskusi nad keynesiánským a monetaristickým vysvětlením vzniku hospodářského cyklu nacházíme i u dalších autorů: (Foster 2009), (Krugman 2008), (Kohout 2009) nebo (Woods 2010). K jednomu ze zajímavých aspektů, ke kterým polemika o současné hospodářské krizi vyústila, patří otázka, zda regulovat či neregulovat chod tržní ekonomiky. Tato diskuze ISBN:

3 není nikterak nová, neboť již v době (a následně po odeznění) Velké hospodářské krize z 30. let minulého století se našla řada ekonomů s protichůdnými postoji k této otázce, které byly později parafrázovány a do jisté míry i přeměněny do podob, s nimiž již originální autoři nemají nic společného. Např. J. M. Keynes (Keynes 1947) k samotné regulaci zaujímá realistický postoj a nabádá, abychom regulovali pouze ty části ekonomiky, které jsou během krizí zachraňovány. A právě P. Krugman ve svém díle (Krugman 2008) vybízí širokou veřejnost, aby se nesnížila k tzv. vulgárnímu keynesiánství a nepokřivila odkaz tohoto ekonoma. Na to, že regulace nemusí vždy přinášet prospěch, upozorňuje i E. Klvačová (Klvačová 2009) a uvádí to na příkladu užití potenciálů předních mozků v USA, kteří místo, aby vytvářely pro společnost užitečné hodnoty, zaměřily celý svůj potenciál k obcházení regulací. Mnohem dále v kritice regulací zachází např. T. E. Woods (Woods 2010), jenž schvaluje jako jedinou možnou regulaci omezení práv centrálních bank tisknout nadbytek peněz. Stejně tak autorka V. Hvozdíková (Hvozdíková 2009) upozorňuje na problémy spjaté se současnou krizí jako na problémy selhání systému a státu, zatímco v selhání tržního mechanismu problémy nespatřuje. Samotná otázka regulací a deregulací bude zřejmě zaměstnávat odborníky z mnoha vědních disciplín (ekonomie, sociologie, historie atd.) po delší čas. Vlastní rozsah této krize a zejména její dopady nabývající globálních měřítek dávají tušit, že lokální snahy o regulaci bez mezinárodní spolupráce nemohou naplnit očekávání jak představitelů jednotlivých států, tak také občanů samotných. Autor O. Suša (Suša 2010) jde ve svých úvahách o vlivu globálního světa na lokální prostor dokonce tak daleko, že považuje za globálního vítěze finanční kapitál, zatímco lokální podniky a občané (obyvatelé národních států) jsou odsouzeni k placení všeho - sociálním státem počínaje a fungující demokracií konče. V této souvislosti je zajímavé zaměřit se na výzkum postojů právě zmíněných plátců k současné krizi. Česká republika prošla navíc během posledních dvaceti let dalšími kritickými obdobími, ke kterým patří tzv. porevoluční období na počátku devadesátých let minulého století a finanční krize z konce devadesátých let minulého století. Uvedená obtížná období, včetně současné krize, vznikala na základě různých příčin a přicházela v dobách rozdílné úrovně vývoje české ekonomiky i společnosti. To s sebou přináší řadu nezodpovězených otázek objevujících se v samotných postojích naší společnosti. ZÁMĚR A CÍL VÝZKUMU Záměrem tohoto výzkumu se stalo šetření postojů populace k průběhu a především dopadům současné krize na území města Tábora a do určité míry ve srovnání s krizovými obdobími v minulosti. Dopady krize se liší nejenom region od regionu, ale též se liší zaujímané postoje k nim v závislosti na charakteristikách obyvatel, kteří žijí na území konkrétního regionu. Lze předpokládat, že určitý segment populace bude v závislosti na pohlaví, dosaženém vzdělání či věku vnímat krizi odlišně. I bez znalosti ostatních statusových charakteristik jako např. příjem, zaměstnání, rodinný původ atd., se lze pokusit o vyhledání rozdílných postojů, neboť např. vyšší věk s sebou přináší delší životní zkušenost ovlivňující jedincovo vnímání okolního světa anebo vyšší dosažené vzdělání s sebou do určité míry přináší předpoklad širšího náhledu na současnou realitu. Z těchto předpokladů by mohly vyplynout zajímavé skutečnosti, zejména při hodnocení situace respondentovy Dostupné z:

4 domácnosti nebo při hodnocení připravenosti jednotlivých organizací působících na území Tábora a samozřejmě také při hodnocení negativních jevů, které s krizí souvisí a přímo či nepřímo zasahují do života jednotlivců i celé společnosti. Jako cíl bylo vytyčeno na vybraném případu města Tábor provést hodnocení postojů jeho obyvatel a najít charakteristiky, které jsou nápomocné k překonání krizových období. METODIKA K výzkumu bylo přistoupeno kvantitativním způsobem, který vychází z metody dedukce (Majerová 2007). Sběr dat se opíral především o primární data, přičemž pro lepší pochopení situace ve městě Tábor bylo užito dat zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Pro sběr primárních dat byl vypracován dotazovací nástroj v podobě dotazníku. Ke zpracování sesbíraných dat bylo užito statistických výpočtů, které umožnily vyhledat statisticky významné závislosti mezi charakteristikami respondentů a jejich postoji k dotazovaným skutečnostem. Bylo užito χ 2 testu při hladině významnosti α< 0,05. Jednotlivé charakteristiky respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Celkem bylo osloveno 242 respondentů s tím, že počet mužů a žen v každé zmíněné kategorii (věkové či vzdělanostní) odpovídal základnímu rozdělení: muži v intervalu % a ženy v intervalu % pro každou kategorii. V tomto intervalu se pohybuje i skutečné rozdělení táborské populace (dle ČSÚ). Vzorek víceméně není reprezentativní, neboť věková kohorta ani podíl rozdělení do jednotlivých vzdělanostních kategorií nerespektuje skutečné rozdělení populace města Tábor. Jedná se spíše o sondu do postojů obyvatel žijících na území města Tábor. Tabulka č. 1: charakteristiky respondentů. Charakteristika Kategorie Počet Podíl Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené vzdělání VÝSLEDKY A DISKUSE Žena ,4 % Muž ,8 % let 20 8,3 % let 86 35,5 % let 38 15,7 % let 74 30,6 % 61 a více 24 9,9 % Základní 10 4,1 % Střední odborné bez maturity 82 33,9 % Střední odborné s maturitou 84 34,7 % Vysokoškolské a vyšší 66 27,3 % Ekonomická krize a domácnost respondenta Zdroj: autor sběr dat V otázce č. 9 1 se respondenti vyjadřovali k ovlivnění vlastní domácnosti během tří složitých obdobích, která Českou republiku postihla: porevoluční období ( ); finanční krize na konci devadesátých let ( ) a období současné světové hospodářské krize ( ). Hodnocení respondenta bylo uskutečněno pomocí 4 bodové škály od 1 Otázka č. 9: Pokuste se rozhodnout u níže uvedených krizových období, jak významně postihla Vaši domácnost?: ISBN:

5 Velmi významně až po Vůbec s tím, že jako pátá možnost byla respondentovi nabídnuta odpověď nedovedu posoudit. Zde se ukázalo, že respondenti jsou schopni především posoudit posledně zmiňované období, kdy volbu nedovedu posoudit zvolilo pouze 24 % respondentů, zatímco u období let činily odpovědi 37,7 %. Současnou krizi považuje 39,6 % respondentů jako velmi významný nebo významný činitel ovlivňující negativním způsobem jejich domácnost oproti 36,4 % respondentům, kteří současnou krizi nehodnotí negativně. Z tohoto vyváženého poměru odpovědí můžeme usuzovat, že vnímání současné hospodářské krize a jejího vlivu na domácnosti nemá jednoznačnou negativní či pozitivní tendenci napříč vybranou společností, ačkoliv tvrdá statistická data vypovídají, i na území města Tábor, o zhoršení ukazatelů jako např. nezaměstnanost, HDP, pokles tržeb podnikatelů atd. Předchozí krizová období a jejich vliv na domácnosti jsou významnou většinou respondentů hodnocena jako málo anebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti, ačkoliv existují četné studie, např. již zmiňovaný P. Machonin (Machonin 1997), které poukazují na fakt, že zejména devadesátá léta minulého století zasahovala celou českou společnost. Vysvětlení můžeme najít pod pojmem tzv. sociální paměť nebo historická paměť, o němž se zmiňuje např. P. Burke (Burke 2006). Jde o rozdíl mezi objektivním průběhem událostí let minulých i současných a jejich vnímáním určitou společností. Významné statistické rozdíly v odpovědích nenacházíme z pohledu rozdílu pohlaví. Ale jak ukazuje tabulka č. 2, dosažené vzdělání zdánlivě hraje roli při schopnosti respondenta posoudit poslední dvě krizová období, neboť s rostoucím vzděláním klesá počet odpovědí v kategorii nedovedu posoudit. Abychom potvrdili či vyvrátili toto tvrzení, bylo by zapotřebí vzorek respondentů rozšířit jednak co do počtu, tak také o další sledované charakteristiky, abychom se nedopustili falešné korelace, na kterou upozorňuje např. A. Giddens (Giddens 1999). Dále se projevuje tendence, že většina respondentů s vyšším dosaženým vzděláním nehodnotí vliv současné krize a krize v letech jako významný pro jejich domácnosti. To koresponduje s názorem, že lépe připraveni na krizová období budou pravděpodobně lidé žijící ve městě s vyšším dosaženým vzděláním, zatímco obyvatelstvo s nižším dosaženým vzděláním bude pociťovat dopady krize významněji. Tabulka č. 2: Hodnocení vlivu krizových obdobích let a dle vzdělání respondentů. Období Kategorie Základní SO bez maturity SO s maturitou VŠ a vyšší Ovlivnilo 1 0,0 % 24,4 % 11,9 % 21,4 % Neovlivnilo 40,0 % 46,3 % 61,9 % 57,6 % Nevím 3 60,0 % 29,3 % 26,2 % 21,2 % Ovlivnilo 1 60,0 % 46,1 % 21,4 % 39,4 % Neovlivnilo 2 20,0 % 14,6 % 50,0 % 48,5 % Nevím 3 20,0 % 29,3 % 28,6 % 12,1 % 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Po vyhodnocení otázky č. 9 byly shledány rozdíly i na základě věku. Jak ukazuje tabulka č. 3., nejstarší respondenti ve skupině 61 let a více prokázali jednu z nejvyšších rozhodností ve všech třech obdobích a zároveň celá polovina z nich se cítí Dostupné z:

6 být současnou krizí negativně zasažena, což kontrastuje s jejich míněním ohledně dvou předcházejících období. Šetření také ukázalo na fakt, že dnešní čtyřicátníci a padesátníci hodnotí vliv jednotlivých krizových období podobným, i když ne zcela vyhraněným způsobem. Naopak mladá generace, let a let, vyhodnocuje jednotlivá krizová období většinou jako málo nebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti. Zde hraje podstatnou roli handicap v podobě dosaženého věku, neboť dřívější krizová období prožili buď ještě jako neplnoletí, anebo stáli na prahu své kariéry, což jim upírá schopnost hlubšího vhledu do událostí zejména minulých let. Tabulka č. 3: Hodnocení vlivu krizových obdobích let , a dle věku respondentů. Období let let let let 61 a více let Ovlivnilo 1 0,0% 7,0% 16,7% 16,2% 33,3% Neovlivnilo 2 40,0% 58,1% 38,9 % 54,0% 50,0% Nevím 3 60,0% 34,9% 44,4 % 29,7% 16,7% Ovlivnilo 1 0,0% 16,3% 27,8 % 18,9% 25,0% Neovlivnilo 2 70,0% 60,4% 38,9 % 45,9% 66,7% Nevím 3 30,0% 23,0% 33,3 % 35,1% 8,3% Ovlivnilo 1 30,0% 37,2% 38,9 % 43,2% 50,0% Neovlivnilo 2 50,0% 48,9% 27,8 % 21,6% 33,4% Nevím 3 20,0% 14,0% 33,3 % 35,1% 16,7% 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Současná krize a připravenost organizací (institucí) města Tábor V otázce č respondenti vyjadřovali respondenti své postoje k připravenosti jednotlivých institucí a organizací na současnou krizi. Autor si je vědom skutečnosti, že v odborné literatuře je činěn kvalitativní rozdíl mezi pojmy instituce a organizace, avšak nebylo předpokládáno, že by respondent zkoumal a následně hodnotil např. úřad práce města Tábor odlišně jako instituci a jako organizaci. Jak vyplývá z tabulky č. 4, v případě posouzení vlastní domácnosti neměli respondenti větších problémů a navíc 70,9 % z nich hodnotilo svou domácnost jako dobře připravenou na současnou krizi. Druhý nejvyšší počet kladných hodnocení připravenosti obdržel sociální úřad 36,4 % respondentů. Ostatní organizace (instituce) již nedosahovaly takovéhoto vysokého počtu odpovědí. Naopak jako nejhůře připravené na současnou krizi hodnotili respondenti velké firmy (38,9 %) a úřad práce (29,3 %). To koresponduje s údaji ze statistického úřadu, který vykazuje během současné krize nárůst nezaměstnanosti, na čemž mají podstatný podíl velké táborské firmy, a dále úbytek počtu volných pracovních míst počet nezaměstnaných připadajících na jedno volné pracovní místo se za poslední dva roky zčtyřnásobil - odtud proto může pramenit záporné hodnocení připravenosti úřadu práce. Zde ovšem není jisté, zda byl úřad práce respondenty hodnocen komplexně, anebo, zda se respondenti nechali svést k negativnímu postoji nízkým počtem nabízených volných míst, aniž by uvážili skutečnost, že úřad práce je především jejich zprostředkovatelem a nikoliv tvůrcem. Zajímavým se také jeví 2 Otázka č. 13: Jak hodnotíte celkovou připravenost (dostatek financí, hmotných zdrojů, lidských zdrojů, informací atd.) u níže uvedených institucí a organizací na současnou krizi? ISBN:

7 odlišný pohled mužů a žen. Zatímco ženy nedokázaly posoudit připravenost zastupitelstva města Tábora na současnou krizi, muži jej vyhodnotili ve 42,0 % jako nepřipravené. Důvodem může být nezájem o místní politiku ze strany žen. U mužů nepřipravenost velkých firem předběhlo hodnocení malých a středních podnikatelů (46,3 %). Muži oproti ženám počtem svých odpovědí umístili úřad práce jako nepřipravený až na 5. místo ze 7. možných, což může napovídat o faktu, že v daném regionu se nedaří najít práci zejména ženám, zatímco muži, byť s určitými obtížemi, mají o něco lepší vyhlídky na získání práce i během současné krize. Ovšem stejně tak může tento údaj vyjadřovat rozdílnost ve způsobech hledání zaměstnání mezi muži a ženami. Ti pasivnější z nich (v tomto případě by se mohlo zdát, že ženy) budou hledět na úřad práce jako na toho, jenž jim nenabídl žádné zaměstnání, zatímco aktivnější z nich nebudou chápat úřad práce jako jediný způsob hledání zaměstnání. Rozdíly při hodnocení připravenosti nacházíme rovněž u různých vzdělanostních skupin. Všechny vzdělanostní skupiny nejpozitivněji ohodnotily ze všech 7 organizací (institucí) svou domácnost s tím, že s výší dosaženého vzdělání u respondenta stoupá i poměr respondentů, kteří vyhodnotili připravenost domácnosti na krizi kladně. Respondenti s nižším vzděláním dali jako druhý nejpřipravenější sociální úřad, zatímco respondenti s vyšším vzděláním hodnotili kladně připravenost malých a středních podnikatelů (SO s maturitou) a velké firmy (VŠ a vyšší) s tím, že připravenost sociálního úřadu byla i u nich hodnocena vysoko u obou skupin hned na třetím místě. To, že kladného hodnocení malých a středních podnikatelů se dostalo zejména od respondentů se vzděláním SO s maturitou, zatímco u ostatních vzdělanostních kategorií se tito objevují jako nepřipravení, může spočívat ve faktu, že tato vzdělanostní skupina představuje pracovníky s kvalifikovanými řemesly a dále pracovníky ve veřejné správě a ti v této době nemusejí být vnímáni jako ohroženi současnou krizí oproti jiným skupinám. Velké množství respondentů v jednotlivých skupinách (věk, vzdělání či pohlaví) nedokázalo zaujmout stanovisko k připravenosti neziskových organizacích. Činnost těchto organizací není zřejmě pro táborskou populaci viditelná, anebo je pro ni obtížné dávat jejich aktivity do souvislosti se současnou krizí. Také srovnání podle věku přináší rozdíly v odpovědích. Všichni na první místo sice svým počtem odpovědí umístili jako nejpřipravenější svoji domácnost, avšak dále se to liší v závislosti na věku respondenta. Mladší generace hodnotí zejména velké firmy jako dobře připravené na současnou krizi, zatímco starší generace (41 let a více) se soustředila na úřad práce. Naopak jako nepřipravené tato vyšší věková skupina od 41 let a výše shledává především malé a střední podnikatele a velké firmy. Zatímco mladší generace v tomto ohledu není zcela vyhraněna. Vyšší věková generace zřejmě správně chápe úlohu úřadu práce jakožto zprostředkovatele zaměstnání a na velké či malé firmy pohlíží jako na skutečného poskytovatele, který během krize příliš volných pracovních míst nenabízí, což je těmito respondenty vnímáno jako jeden z nejvýznamějších problémů z pohledu připravenosti. Dostupné z:

8 Tabulka č. 4: Výsledky hodnocení připravenosti organizací a institucí na současnou krizi (číselné hodnoty v závorkách jsou vyjádřeny v %). Rozdělení Kategorie Připravenost Nepřipravenost Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Věk Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší let let let let 61 a více let (70,9), 2. soc. úřad (36,4) (59,7), 2. velké firmy (35,8) (64,9), 2. soc. úřad (37,0) (40,0), 2. soc.úřad (20,0) (50,1), 2. soc. úřad (34,7) (69,1), 2. malí a stř. podnikat. (45,2) (63,7), velké firmy (39,7) (100), 2. Velké firmy (80) (67,5), 2. Velké firmy (46,5) 1-3. domácnost respondenta, soc. úř., prac. úř. (50) (54,0), 2. úřad práce (35,1) (58,4), 2-3. soc. úřad a zastupitelstvo (33,3) 1. velké firmy (38,9), 2. úřad práce (29,3) 1. velké firmy (35,8), 2. úřad práce (29,9%) 1. malí a stř. podnikatelé (46,3), 2. zastupitelstvo (42,0) 1.úřad práce (80,0), 2. velké firmy (40,0) 1. velké firmy (48,3), 2. malí a stř. podnikatelé. (41,5) velké firmy a zastupitelstvo (26,6) 1. malí a stř. podnikatelé (48,5), 2. zastupitelstvo (36,4) 1. úřad práce (60), 2. malí a stř. podnik (30) 1, malí a stř. podnikatelé (37,3), 2. velké firmy (34,6) 1. zastupitelstvo (61), malí a stř. podnikatelé a velké firmy (38,9) 1. velké firmy (45,9), malí a stř. podnikatelé. (40,5) 1. velké firmy (50,0), 2. malí a stř. podnikatelé (41,6) (65,7), 2. úřad práce (40,5) (60,4), 2. zastupitelstvo (42,3) (53,7), 2. úřad práce (46,3) neziskové org. a velké firmy (40,0) (63,4), zastupitelstvo (48,8) (54,8), 2. úřad práce (47,6) (66,7), zastupitelstvo (45,5) (50), 2. soc. úřad (40) (58,1), 2. zastupitelstvo (48,8) (55,6), velké firmy (38,9) (70,3), zastupitelstvo (54,1) úřad práce a neziskové org. (58,3) Zdroj: autor ISBN:

9 Současná krize a její negativní dopady Na základě socio-ekonomické analýzy bylo zjištěno, případně predikováno, celkem 11 negativních dopadů pro město Tábor, které s sebou přinesla, nebo by mohla přinést, současná krize: ; 2. snižování platů ve firmách; 3. zhoršení situace ohrožených skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení atd.); 4. snížení finančních zdrojů domácností; 5. zmenšování nabídky volnočasových aktivit; 6. snížení tržeb malým a středním podnikatelům; 7. úbytek turistů; 8. zhoršení životního prostředí; 9. zvýšení nepořádku ve městě; 10. zvýšení kriminality ve městě; 11. odkládání městem naplánovaných projektů. V otázce č byli respondenti dotazováni na vnímání těchto negativních dopadů z pohledu významnosti či nevýznamnosti pro město Tábor (viz tabulka č. 4). Za nejvýznamnější negativní dopady respondenti považují zvýšení nezaměstnanosti (83,5 %), snížení finančních zdrojů domácností (80,1 %) a v neposlední řadě snížení platů ve firmách (74,4 %). Jako dopady s krizí nesouvisející, anebo související pouze okrajově, vybrali respondenti zmenšování nabídky volnočasových aktivit (51,3 %), zhoršení životního prostředí (40,5 %) a zvýšení nepořádku ve městě (39,6 %). Je tedy zřejmé, že respondenti vnímají současnou krizi zejména z pohledu ekonomického a ostatní oblasti života ponechávají až jako druhořadé, ačkoliv ekonomická krize nezasahuje pouze do ekonomického systému, ale ovlivňuje i další skutečnosti patřící do oblasti např. sociologie. Pokud srovnáme odpovědi mužů a žen, nedostaneme žádné statisticky významné rozdíly. V případě rozdělení respondentů dle vzdělání se ukázalo, že respondenti s vyšším vzděláním nevybočují z celkového průměru všech respondentů, zatímco respondenti s nižším vzděláním shledávají podstatnou většinou jako tíživý krizový dopad jednak životní prostředí a také negativní ovlivnění ohrožených skupin obyvatelstva. Ani v případě rozdělení respondentů do věkových skupin se nevyskytlo mnoho rozdílností, oproti celkovému průměru respondentů. Jen u věkové skupiny let byl označen jako jeden z nejvýznamnějších dopadů pro město Tábor nárůstu kriminality, s čímž se již u starších věkových skupin nesetkáváme. Lze tedy konstatovat, že až na výjimky byli respondenti ve vnímání dopadů krize na město Tábor ve vzácné shodě bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví. 3 Otázka č. 14: Jak byste hodnotil/a níže uvedené negativní dopady současné krize pro město Tábor? Dostupné z:

10 Tabulka č. 5: Hodnocení dopadů současné krize z pohledu věku, vzdělání a věku respondentů (číselné hodnoty v závorkách jsou uvedeny v %). Rozdělení Kategorie Významný dopad Nevýznamný dopad Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší (83,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (80,1), 3. snížení platů ve firmách (74,4) (86,6),2. snížení platů ve firmách (78,8), 3. snížení finančních zdrojů domácností (72,1) (79,6), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,6), 3. snížení platů ve firmách (78,5) zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (80,0), snížení fin. zdrojů domácností, životní prostředí (60,0) 1. snížení fin. zdrojů domácností (90,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (87,8), 3.ohrožené skupiny (75,6) (78,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (70,5), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (66,6) (84,9), 2. snížení fin. zdrojů domácností (84,8), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (75,5) (51,3), 3. životní prostředí (40,5), 3.nepořádek ve městě (39,6) (44,7), 2. nepořádek v ulicích (32,8), 8. životní prostředí (31,3) (59,2), 2. životní prostředí (51,8), 3. nepořádek ve městě (48,1) ohrožené skupiny, životní prostředí, úbytek turistů (40,0) 1.volnočasové aktivity (43,9), 2. nepořádek ve městě (29,3), 3. životní prostředí (26,9) (54,8), 2. životní prostředí (45,3), 3. nepořádek ve městě (45,2) (57,6), 2. životní prostředí (54,6), 3. nepořádek ve městě (48,5) 1. odklad projektů (38,8), 2. úbytek turistů (28,1), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (25,4) 1. odklad projektů (43,3), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,3), 3. úbytek turistů (32,8) úbytek turistů, životní prostředí, kriminalita ve městě (22,2) snížení tržeb mal. podnikatelům, odklad projektů (60,0), 3. ohrožené skupiny (40,0) 1. odklad projektů (46,3), snížení tržeb mal. podnikatelům,úbytek turistů (36,6) 1. odklad projektů (33,3), volnočasové aktivity, úbytek turistů (23,8) 1. odklad projektů (33,3), 2. úbytek turistů /21,2), zvýšení kriminality, snížení tržeb mal. podnikatelům (18,2) ISBN:

11 20-30 let zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (100), 3. zvýšení kriminality (90) (90), 2. úbytek turistů (50), ohrožené skupiny a nepořádek ve městě (40,0) 1. odklad projektů (40), 2.snížení tržeb mal. podnikatelům (10) Věk let let (81,2), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,1), 3.snížení tržeb mal. podnikatelům (74,4) (77,8), ohrožené skupiny, snížení fin. zdrojů domácností (72,2) (65,1), 2. životní prostředí (62,8), 3.nepořádek ve městě (58,1) 1. nepořádek ve městě (33,4), 2. úbytek turistů (33,3), životní prostředí, volnočasové aktivity (27,8) 1. odklad projektů (39,5), 2. úbytek turistů (20,9), volnočasové aktivity, snížení tržeb mal. podnikatelům (16,3) (44,4), 2. úbytek turistů (38,9), odklad projektů, snížení tržeb mal. podnikatelům (33,3) let 1. snížení fin. zdrojů domácností (89,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (83,8), 3. snížení platů ve firmách (78,4) (37,8), 2. nepořádek ve městě (29,4), 3. životní prostředí (21.6) 1. odklad projektů (40,5), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,8), 3. úbytek turistů (32,4) 61 a více let (83,4), 2. snížení fin. zdrojů domácností (75,0), ohrožené skupiny, snížení tržeb mal. podnikatelům (66,7) 1. životní prostředí (50,0), 2. volnočasové aktivity (41,6), 3. nepořádek ve městě (33,3) 1. úbytek turistů (50,0), volnočasové aktivity a odkládání projektů (41,7) Zdroj: autor Dostupné z:

12 ZÁVĚR Šetření ukázalo, že současná světová hospodářská krize významným způsobem zasáhla do života táborské populace. I přes omezený počet charakteristik u jednotlivých respondentů si můžeme z jejich názorů a postojů dovodit určité závěry, které by při hlubším studiu této vybrané populace nebyly výrazně korigovány. Pokud měli respondenti posoudit vlastní domácnost a současnou krizi, nedošli k jednoznačnému závěru z pohledu významnosti ovlivnění - výjimku v tomto smyslu tvořila starší generace, která se cítí současnou krizí zasažená více než ostatní generace. Shoda ovšem panovala u podstatné většiny respondentů v otázce připravenosti domácností na současnou krizi. Respondenti všech věkových skupin, vzdělání a pohlaví stále cítí, že jejich domácnost znamená onen pověstný opěrný bod pro případ turbulencí ve vnějším světě. V případě hodnocení negativních dopadů, které současná krize městu Tábor přináší, se respondenti odpoutali od širšího vnímání aspektů a souvislostí, a podstatnou shodu napříč všemi skupinami nacházeli u problémů především v ekonomické rovině, reprezentované těmito negativními dopady: zvýšení nezaměstnanosti; snížení finančních prostředků domácností a snížení platů ve firmách. Je proto zřejmé, že v souvislosti se současnou krizí se pro šetřené respondenty jeví jako nejcitlivější úplná anebo částečná ztráta finančních příjmů, zatímco ostatní jevy objevující se během krize bude nutné zkoumat jinými způsoby, protože je respondenti nehodnotí jako významné. LITERATURA Burke, P.: Variety kulturních dějin, 1. české vyd. Praha 2006, 252 s., ISBN Foster, J., Bellamy, F., M.: Velká finanční krize: příčiny a následky, 1. české vyd. Všeň: Grimmus, s. ISBN Giddens, A.: Sociologie, Argo 1999, 594, ISBN Habermas, J., Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Praha: FÚ AV ČR, Hvozdíková, V.: Is the Finance Crisis Failure of the State, Market or Ethics? Ekonomický časopis, 2009, 57(5), Kabele, J.: Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, Keynes, J., M.: The general theory of employment interest and money / by John Maynard Keynes. London: Macmillan, s. Klvačová, E.: Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize - Zvládání finančních krizí: evropský a americký model: souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře, 1. vyd. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, s.: grafy, tab. ISBN Kohout, P.: Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, Praha: Grada Publishing, s. ISBN Krugman, P.: Návrat ekonomické krize = [Orig.: The return of depression economics and the crisis of 2008] / Paul Krugman ; z anglického originálu přeložila Eva Křístková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, s. ( Moderní dějiny) ISBN ISBN:

13 Majerová, M., Majer, E., Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství - část II. Praha, Machonin, P.: Sociální transformace a modernizace. K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích, Praha Slon Samuelson, P., A.: Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. 14. ed. New York : McGraw-Hill, s. ISBN X. Suša, O.: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza, Vyd. 1. Praha : Filosofia, s., ISBN: Woods, T., E.: Krach: příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, s. ISBN Dostupné z:

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění

Životní úroveň, rodinné finance a sociální podmínky z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Životní úroveň, rodinné finance a sociální

Více

Konzumace piva v České republice v roce 2007

Konzumace piva v České republice v roce 2007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 26 40 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Konzumace piva v České republice v roce 2007 Technické

Více

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví

velmi dobře spíše dobře spíše špatně velmi špatně neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 86 840 19 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na úroveň sociální zabezpečení v ČR a

Více

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016

Hodnocení kvality různých typů škol září 2016 Tisková zpráva Hodnocení kvality různých typů škol září 201 Hodnocení úrovně výuky na různých typech škol počínaje základními školami a konče vysokými je trvale příznivé kladné hodnocení výrazně převažuje

Více

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er150213 Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracovala: Naděžda Čadová Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Česká veřejnost o amerických prezidentských volbách - Zájem o americké prezidentské volby projevují více než dvě pětiny (42 %) české veřejnosti, necelé tři pětiny občanů (57 %) toto téma

Více

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz

er140207 Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz er00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 80 9 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názor na zadlužení obyvatel a státu leden 0 Technické

Více

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové.

odpovědí: rizikové již při prvním užití, rizikové při občasném užívání, rizikové pouze při pravidelném užívání, není vůbec rizikové. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 8 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoj veřejnosti ke konzumaci vybraných návykových látek

Více

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax:

po /[5] Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: po00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 8 80 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s oblastmi sociální politiky, a školství

Více

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET

ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET INFORMACE Z VÝZKUM TRENDY 1/23 ROZDÍLY MEZI KRAJI SE ZVĚTŠUJÍ A JSOU SPÍŠE VÝSLEDKEM POSLEDNÍCH DESETI LET Zpráva vychází z dat, které sesbírala společnost STEM v říjnu 23. Výzkumný vzorek o velikosti

Více

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př

pm007 Graf 1: Kladné a záporné stránky členství ČR v Evropské unii 20(v %) nárůst byrokracie a úřadů 2 0 přílišné omezování evropskými zákony př pm007 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 2 0 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Dopady členství v EU na ČR duben 20 Technické parametry

Více

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D.

Lidské zdroje na trhu práce. Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Lidské zdroje na trhu práce Psychologické, sociální a ekonomické důsledky nezaměstnanosti Ing. Monika DAVIDOVÁ, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského

Více

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.:

Zpracoval: Ondřej Malina Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: Tisková zpráva Postoje obyvatel České republiky k novele zákona o českém školství, platbám za vysoké školy a státním maturitám září 201 Většina opatření schválených novelou zákona o českém školství se

Více

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách

Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni a sociálních podmínkách Technické

Více

Důvody vstupu do politických stran

Důvody vstupu do politických stran pv811 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Důvody vstupu do politických stran Technické

Více

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem

Graf 1: Obyvatelstvo ve věku 20 let a více (struktura podle vzdělání) ženy muži celkem Vzdělání Sčítání lidu, domů a bytů je pro zjištění úrovně vzdělání obyvatelstva klíčové. Je totiž jediným zdrojem, kde lze tento údaj reprezentativně zjistit. Protože SLDB bývá vždy jednou za deset let,

Více

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015

Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti - září 2015 or151 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 6 40 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Hodnocení různých typů škol pohledem české veřejnosti

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2015 eu22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201

Více

Občané o stavu životního prostředí květen 2013

Občané o stavu životního prostředí květen 2013 oe306b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 26 0 2 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o stavu životního prostředí květen 203 Technické

Více

Názory občanů na státní maturitu září 2012

Názory občanů na státní maturitu září 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Názory občanů na státní maturitu září 2012 Technické

Více

Spokojenost s životem červen 2015

Spokojenost s životem červen 2015 ov150730 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost s životem červen 2015 Technické

Více

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku

republiku: 1 ov9101 Úvodem byla lidem položena otázka, nakolik se cítí být hrdí na Českou Graf 1: Hrdost na Českou republiku TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 19 E-mail: michal.veselsky@soc.cas.cz Vztah a pocit hrdosti na příslušnost k ČR Technické

Více

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci:

RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ. Ekonomická situace v ČR se v porovnání se situací před 12 měsíci: INFORMACE Z VÝZKUMU STEM TRENDY 03/2005 RŮST ČESKÉ EKONOMIKY LIDÉ PŘÍLIŠ NEPOCIŤUJÍ Uváděné výsledky vycházejí z rozsáhlého reprezentativních výzkumu STEM uskutečněného ve dnech. 7. března 2005. Na otázky

Více

Úroveň vzdělávání v ČR

Úroveň vzdělávání v ČR TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: klara.prochazkova@soc.cas.cz Úroveň vzdělávání v ČR Technické parametry Výzkum:

Více

Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Názory obyvatel na přijatelnost půjček er10315b TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 8 840 1 E-mail: martin.buchtik@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček

Více

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství

Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Projekt Další vzdělávání pedagogických pracovníků středních škol v oblasti kariérového poradenství CZ 1.07/1.3.00/08.0181 Příklad dobré praxe IV z realizace kariérového poradenství Mgr. Miloš Blecha 2010

Více

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015

Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni svých domácností listopad 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129 E-mail: jarmila.pilecka@soc.cas.cz Občané o hospodářské situaci ČR a o životní úrovni

Více

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013

Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 9 E-mail: anezka.pribenska@soc.cas.cz Názory občanů na přínos cizinců pro ČR březen

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností

Občané o ekonomické situaci svých domácností eu00 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností Technické

Více

Názory na důvody vstupu do politických stran

Názory na důvody vstupu do politických stran TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 840 129 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory na důvody vstupu do politických stran

Více

Názory na manželství a rodičovství

Názory na manželství a rodičovství TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: seidlova@soc.cas.cz Názory na manželství a rodičovství Technické

Více

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE

Expertní studie VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VÝZKUM FAKTORŮ PŘECHODU OD INDUSTRIÁLNÍ EKONOMIKY KE ZNALOSTNÍ A PODNIKAVÉ EKONOMICE V PODMÍNKÁCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ, A.S. říjen - listopad 2010 Obsah 1. HYPOTÉZY A CÍLE VÝZKUMU...

Více

Strategie rozvoje obce Žatčany

Strategie rozvoje obce Žatčany Vyhodnocení názorů obyvatel obce Strategie rozvoje obce Žatčany Ve dnech 1. 10. dubna 2011 proběhlo dotazníkové šetření názorů obyvatel na rozvoj obce. Výsledky šetření jsou důležitým podkladem pro formulaci

Více

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe

Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Marie CHRÁSKOVÁ Univerzita Palackého v Olomouci, Česka Republika Změny postojů k vybraným pojmům u studentů oboru Edukacja techniczno-informatyczna na Univerzitě v Rzeszowe Úvod Zkoumání postojů bylo a

Více

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014

Postoj občanů k plýtvání potravinami duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 129, 210 310 586 E-mail: marie.kubatova@soc.cas.cz Postoj občanů k plýtvání potravinami

Více

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI

TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI RELIK 2014. Reprodukce lidského kapitálu vzájemné vazby a souvislosti. 24. 25. listopadu 2014 TRH PRÁCE STARŠÍ PRACOVNÍ SÍLY A POLITIKA ZAMĚSTNANOSTI Kotýnková Magdalena Abstrakt Stárnutí obyvatelstva,

Více

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[14] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps150305 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných

Více

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014

Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o přijetí eura a dopadech vstupu ČR do EU duben

Více

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013

Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory občanů na sociální zabezpečení v ČR listopad

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 2015 pm50 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: +40 86 840 9 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu únor 05

Více

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ;

Zpracoval: Jan Červenka Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Tel.: ; Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině říjen O vývoj situace na Ukrajině se v současnosti zajímá již jen necelá třetina českých občanů. Aktuální zájem o dění na Ukrajině je nejnižší za celé

Více

Občané o životní úrovni

Občané o životní úrovni TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 286 840 129, 130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Občané o životní úrovni Technické parametry

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz K některým aspektům výběru piva českými konzumenty

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 12. 2002 60 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Fyzická aktivita (VIII. díl) Tato

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění, Sociologický ústav TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +42 286 84 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Hodnocení ekonomické situace a materiálních životních

Více

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura

ps80502 TISKOVÁ ZPRÁVA Politická kultura ps8050 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 86 840 9 E-mail: marketa.skodova@soc.cas.cz Politická kultura Technické parametry Výzkum:

Více

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou

Půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je. vždy rizikem. půjčovat si peníze nebo pořizovat věci na dluh je v dnešní době přirozenou TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 840 19 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Názory obyvatel na přijatelnost půjček leden 014

Více

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016

Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 2016 eu2 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 80 12 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Česká veřejnost o nezaměstnanosti červen 201 Technické

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014

Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2014 ov1 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 201

Více

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015

Fungování demokracie a lidská práva v ČR únor 2015 pd10312a TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 28 840 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Fungování demokracie a lidská práva v ČR

Více

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS

STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 180 00 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY. Bleskový průzkum STEM pro APKURS STEM - Středisko empirických výzkumů, Chlumčanského 5, 8 Praha 8 SPORTOVNÍ SÁZKY Bleskový průzkum STEM pro APKURS V Praze dne. září 4 I. Údaje o výzkumu Typ výzkumu: Věcné zaměření výzkumu: Zkoumaná populace:

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru (II. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 30. 9. 2002 47 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) - Charakteristika výběrového souboru

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015

Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 2015 pm TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: + E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Česká veřejnost o tzv. Islámském státu březen 05 Technické parametry

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 6 840 1 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Image politických stran září 2015 Technické parametry

Více

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky

Demokracie, lidská práva a korupce mezi politiky TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR V Holešovičkách 41, Praha 8 Tel./fax: 02/86 84 0129, 0130 E-mail: cervenka@soc.cas.cz Demokracie, lidská práva a korupce mezi

Více

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989

Porovnání současných poměrů se situací před listopadem 1989 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Porovnání současných poměrů se situací před listopadem

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016

Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 2016 Tisková zpráva Česká veřejnost o dění na Ukrajině prosinec 6 V současnosti se o vývoj situace na Ukrajině zajímá čtvrtina české veřejnosti, významně převažuje podíl lidí (4 %), kteří se o situaci na Ukrajině

Více

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014

Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen 2014 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 286 80 29 E-mail: jana.novakova@soc.cas.cz Vztah k životnímu prostředí a chování domácností květen

Více

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren

Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Business & Finance Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná zpráva z omnibusového šetření pro Hnutí DUHA Praha, leden 2004 1 Postoje obyvatel ČR ke stavbě větrných elektráren Souhrnná

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivní kultura v České republice podle hodnocení

Více

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění

Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: nadezda.horakova@soc.cas.cz Nezaměstnanost z pohledu veřejného mínění Technické

Více

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015

Morálka politiků očima veřejnosti - březen 2015 pd15002 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 80 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Morálka politiků očima veřejnosti - březen

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 28 8 1 E-mail: martin.durdovic@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen

Více

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3

Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 Jana Šeblová 1, Miroslav Procházka 2, Karel Antoš 2, Dominika Šeblová 3 1 Územní středisko záchranné služby Středočeského kraje 2 Fakulta vojenského zdravotnictví UO Hradec Králové 3 Stockholm University,

Více

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví

rozhodně souhlasí spíše souhlasí spíše nesouhlasí rozhodně nesouhlasí neví TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 2 3 4 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Názory občanů na drogy květen Technické parametry

Více

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře)

Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Vliv věku a příjmu na výhodnost vstupu do důchodového spoření (II. pilíře) Následující analýza výhodnosti vstupu do II. pilíři vychází ze stejné metodologie, která je popsána v Pojistněmatematické zprávě

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Obavy českých obyvatel související s jadernou

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. OV.14, OV.15, OV.16, OV.17, OV.18, OV.179, OV. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Romové a soužití s nimi očima české veřejnosti

Více

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014

Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2014 ev22 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel.: 286 80 29 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 20 Technické

Více

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s.

MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Vyhodnocení dotazníku MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. Listopad 2010 Zpracovala: Hana Půžová 1 Cíl dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním z nástrojů, jak lze zajistit názory nejenom členů Místní

Více

Školní rok v nevědomosti?

Školní rok v nevědomosti? Začíná školní rok Školní rok v nevědomosti? Před začátkem nového školního roku provedla společnost SC&C krátký výzkum, který testuje míru souhlasu české veřejnosti s výroky, které komentují ať už realizované,

Více

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016

Názor na Akademii věd České republiky a její financování leden 2016 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 210 310 584 E-mail: lucie.cerna@soc.cas.cz Názor na Akademii věd České republiky a její financování

Více

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017

Hodnocení roku 2016 a očekávání v roce 2017 Hodnocení roku a očekávání v roce 1 0. 12. Zpracováno exkluzivně pro: Metodika výzkumu Velikost vzorku N = respondentů ve věku 1 a více let Termín dotazování. 12. 2. 12. Metoda sběru dat Osobní dotazování

Více

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí

Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Mezinárodní výzkum dospělých Další vzdělávání a rozvoj kompetencí Výsledky mezinárodního výzkumu OECD PIAAC v České republice a jejich implikace pro veřejné politiky Konference, 27.11.2013 Věra Czesaná,

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 86 80 1 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory české veřejnosti na úroveň vzdělávání na

Více

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009

Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 2009 eu0 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 0 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Občané o ekonomické situaci svých domácností duben 00 Technické

Více

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.:

ps Kvóty: 1/[20] Jilská 1, Praha 1 Tel.: ps1607 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +40 86 840 1 E-mail: milan.tucek@soc.cas.cz Spokojenost se stavem ve vybraných oblastech

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12.2.2003 7 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Chronická nemocnost (X. díl) Chronická

Více

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015

Důvěra některým institucím veřejného života v březnu 2015 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v březnu

Více

Technické parametry výzkumu

Technické parametry výzkumu TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Některé aspekty výběru piva českými konzumenty

Více

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015

Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání červen 2015 eu10 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 9 E-mail: nadezda.cadova@soc.cas.cz Spokojenost se zaměstnáním a změna zaměstnání

Více

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice MAKROEKONOMIE ÚVOD, DĚJINY EKONOMICKÉHO MYŠLENÍ Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci

Více

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE

PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE Závěrečná zpráva z výzkumu PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen PROBLEMATIKA NÁSILÍ NA ŽENÁCH OPTIKOU ČESKÉ POPULACE srpen . DESIGN VÝZKUMU Reprezentativní kvantitativní výzkum na

Více

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM

TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM 1. 2. 2013 TÉMĚŘ V PĚTINĚ RODINNÝCH DOMÁCNOSTÍ ŽIJÍ ZÁVISLÉ DĚTI JEN S JEDNÍM RODIČEM Od devadesátých let roste počet neúplných rodinných domácností se závislými dětmi. Podle výsledků výběrového šetření

Více

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál

Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28.6.2004 41 Světové šetření o zdraví (13. díl) Cíle zdravotnictví a sociální kapitál Tato aktuální informace se zabývá

Více

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti

13.3.2012. Kdo je nezaměstnaný? Míra nezaměstnanosti Měření nezaměstnanosti Nezaměstnanost 15.3.2012 Kdo je nezaměstnaný? Ekonomicky aktivní ob. Celkové obyvatelstvo Ekonomicky neaktivní ob. Zaměstnaní Nezaměstnaní důchodci studenti rodičovská dovolená Zaměstnaní:

Více

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH

PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH PRACOVNÍ DOBA V ČESKÉ REPUBLICE JE V RÁMCI EU JEDNA Z NEJDELŠÍCH Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších. Podle výsledků výběrového šetření pracovních sil (VŠPS-LFS)

Více

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY

CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY VÝSLEDKY DOTAZNÍKOVÉHO ŠETŘENÍ CESTA DĚTÍ DO A ZE ŠKOLY V CHRUDIMI Týmová iniciativa pro místní udržitelný rozvoj, o. s. Únor 2010 1. Úvod Indikátor ECI B.6 Cesty dětí do školy a zpět hodnotí způsob dopravy

Více

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl)

Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI. díl) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 14.5.2003 26 Výběrové šetření o zdravotním stavu české populace (HIS CR 2002) Platby mimo zdravotní pojištění (XVI.

Více

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013

0% III/2002 IX/2005 II/2007 II/2008 II/2009 II/2010 II/2011 XI/2012 XI/2013 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Daně z pohledu veřejného mínění listopad 2013

Více

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03

II.02 III.03 III.04 X.01 X.03 VI.03 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: 286 8 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Důvěra některým institucím veřejného života v září

Více

Postoje české veřejnosti k cizincům

Postoje české veřejnosti k cizincům TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům Technické

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Názory lidí na opatření v rodinné politice

Názory lidí na opatření v rodinné politice TISKOVÁ ZPRÁVA Technické parametry Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská, Praha Tel./fax: 28 840 29 E-mail: paulina.tabery@soc.cas.cz Názory lidí na v rodinné politice

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo.

TISKOVÁ ZPRÁVA. Centrum pro výzkum veřejného mínění CVVM, Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. III/2010. příliš mnoho, b) přiměřeně, c) příliš málo. TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel./fax: 286 840 129 E-mail: jan.cervenka@soc.cas.cz Postoje české veřejnosti k cizincům březen 2010

Více

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012

Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v roce 2012 TISKOVÁ ZPRÁVA Centrum pro výzkum veřejného mínění Sociologický ústav AV ČR, v.v.i. Jilská 1, Praha 1 Tel.: +420 210 310 584 E-mail: jiri.vinopal@soc.cas.cz Pivo, víno a lihoviny v české společnosti v

Více

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina

Výzkum znalosti ROP Jihovýchod v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina Výzkum znalosti v Jihomoravském kraji a v kraji Vysočina pro duben 2012 Realizovala agentura výzkumu trhu a strategického marketingu Ptašínského 8, 602 00 Brno, Tel.: 541 261 433, Fax: 541 261 435 Email:

Více