T T. Think Together Jiří Sálus THINK TOGETHER

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "T T. Think Together 2011. Jiří Sálus THINK TOGETHER"

Transkript

1 Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Doktorská vědecká konference 7. února 2011 T T THINK TOGETHER Případová studie: světová hospodářská krize a její vnímání obyvateli města Tábor Case study: world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor Jiří Sálus 184

2 Abstrakt Článek je zaměřen na případovou studii vnímání světové ekonomické krize obyvateli města Tábor. Byly zkoumány rozdíly v postojích respondentů na základě jednotlivých charakteristik s cílem odhalit, které skupiny obyvatel se cítí krizí nejméně ovlivněny a naopak. K tomuto účelu bylo provedeno dotazníkové šetření. Klíčová slova Světová hospodářská krize, postoje obyvatel, pohlaví, věk, vzdělání, město Tábor. Abstract The paper is focused on case study with target to world economic crisis and its perception of inhabitants of the city Tábor. There were investigated differencies in attitudes based on respondent s features with goal to reveal groups of inhabitants which perceive to be affected by crisis less or more. Based on this purpose it was made investigation according to questionnaire. Key Words World economic crisis, attitudes of inhabitants, gender, education, age, city Tábor Tento článek a výzkum vnikl na základě podpory grantu číslo: 11190/1312/11/3116 poskytovaný grantovou agenturou IGA ČZU v Praze ÚVOD V současné době doznívají dopady světové hospodářské krize, která (až na výjimky) citelně zasáhla celý svět včetně České republiky. Důsledky jejího průběhu se v jednotlivých zemích a regionech odrážejí různým způsobem. Každý region i stát podléhá různým sociálním, kulturním, politickým a ekonomickým vlivům, jež do určité míry předurčují i způsob vyrovnávání se se složitými obdobími, k nimž zmiňovaná krize náleží. Sociolog J. Habermas (Habermas 2000) hledí na krizi jako na stav, kdy již běžnými prostředky není možné zvládnout stávající vzniklou situaci. Naproti tomu J. Kabele (Kabele 1998) ve své teorii, spojené s konstrukcí sociálního dění, spatřuje v krizi jednu ze součástí procesu přetváření starého sociálního řádu v nový, kdy nefunkčnost starého řádu nazývá krizovým obdobím. V této souvislosti nelze opomenout ani dalšího českého sociologa P. Machonina (Machonin 1997), který spolu s dalšími kolegy prováděl rozsáhlé studie české společnosti během tzv. transformačního období, v nichž sledoval sociální změny nejen celé společnosti, ale také jednotlivých skupin. Oproti tomu ekonomové se s krizemi potýkají v rámci jednotlivých teorií hospodářského cyklu - jednu z fází hospodářského cyklu označují pojmem krize, recese anebo deprese. Výčet těchto teorií nabízí např. (Samuelson 1992) nebo (Klvačová 2009), přičemž diskusi nad keynesiánským a monetaristickým vysvětlením vzniku hospodářského cyklu nacházíme i u dalších autorů: (Foster 2009), (Krugman 2008), (Kohout 2009) nebo (Woods 2010). K jednomu ze zajímavých aspektů, ke kterým polemika o současné hospodářské krizi vyústila, patří otázka, zda regulovat či neregulovat chod tržní ekonomiky. Tato diskuze ISBN:

3 není nikterak nová, neboť již v době (a následně po odeznění) Velké hospodářské krize z 30. let minulého století se našla řada ekonomů s protichůdnými postoji k této otázce, které byly později parafrázovány a do jisté míry i přeměněny do podob, s nimiž již originální autoři nemají nic společného. Např. J. M. Keynes (Keynes 1947) k samotné regulaci zaujímá realistický postoj a nabádá, abychom regulovali pouze ty části ekonomiky, které jsou během krizí zachraňovány. A právě P. Krugman ve svém díle (Krugman 2008) vybízí širokou veřejnost, aby se nesnížila k tzv. vulgárnímu keynesiánství a nepokřivila odkaz tohoto ekonoma. Na to, že regulace nemusí vždy přinášet prospěch, upozorňuje i E. Klvačová (Klvačová 2009) a uvádí to na příkladu užití potenciálů předních mozků v USA, kteří místo, aby vytvářely pro společnost užitečné hodnoty, zaměřily celý svůj potenciál k obcházení regulací. Mnohem dále v kritice regulací zachází např. T. E. Woods (Woods 2010), jenž schvaluje jako jedinou možnou regulaci omezení práv centrálních bank tisknout nadbytek peněz. Stejně tak autorka V. Hvozdíková (Hvozdíková 2009) upozorňuje na problémy spjaté se současnou krizí jako na problémy selhání systému a státu, zatímco v selhání tržního mechanismu problémy nespatřuje. Samotná otázka regulací a deregulací bude zřejmě zaměstnávat odborníky z mnoha vědních disciplín (ekonomie, sociologie, historie atd.) po delší čas. Vlastní rozsah této krize a zejména její dopady nabývající globálních měřítek dávají tušit, že lokální snahy o regulaci bez mezinárodní spolupráce nemohou naplnit očekávání jak představitelů jednotlivých států, tak také občanů samotných. Autor O. Suša (Suša 2010) jde ve svých úvahách o vlivu globálního světa na lokální prostor dokonce tak daleko, že považuje za globálního vítěze finanční kapitál, zatímco lokální podniky a občané (obyvatelé národních států) jsou odsouzeni k placení všeho - sociálním státem počínaje a fungující demokracií konče. V této souvislosti je zajímavé zaměřit se na výzkum postojů právě zmíněných plátců k současné krizi. Česká republika prošla navíc během posledních dvaceti let dalšími kritickými obdobími, ke kterým patří tzv. porevoluční období na počátku devadesátých let minulého století a finanční krize z konce devadesátých let minulého století. Uvedená obtížná období, včetně současné krize, vznikala na základě různých příčin a přicházela v dobách rozdílné úrovně vývoje české ekonomiky i společnosti. To s sebou přináší řadu nezodpovězených otázek objevujících se v samotných postojích naší společnosti. ZÁMĚR A CÍL VÝZKUMU Záměrem tohoto výzkumu se stalo šetření postojů populace k průběhu a především dopadům současné krize na území města Tábora a do určité míry ve srovnání s krizovými obdobími v minulosti. Dopady krize se liší nejenom region od regionu, ale též se liší zaujímané postoje k nim v závislosti na charakteristikách obyvatel, kteří žijí na území konkrétního regionu. Lze předpokládat, že určitý segment populace bude v závislosti na pohlaví, dosaženém vzdělání či věku vnímat krizi odlišně. I bez znalosti ostatních statusových charakteristik jako např. příjem, zaměstnání, rodinný původ atd., se lze pokusit o vyhledání rozdílných postojů, neboť např. vyšší věk s sebou přináší delší životní zkušenost ovlivňující jedincovo vnímání okolního světa anebo vyšší dosažené vzdělání s sebou do určité míry přináší předpoklad širšího náhledu na současnou realitu. Z těchto předpokladů by mohly vyplynout zajímavé skutečnosti, zejména při hodnocení situace respondentovy Dostupné z:

4 domácnosti nebo při hodnocení připravenosti jednotlivých organizací působících na území Tábora a samozřejmě také při hodnocení negativních jevů, které s krizí souvisí a přímo či nepřímo zasahují do života jednotlivců i celé společnosti. Jako cíl bylo vytyčeno na vybraném případu města Tábor provést hodnocení postojů jeho obyvatel a najít charakteristiky, které jsou nápomocné k překonání krizových období. METODIKA K výzkumu bylo přistoupeno kvantitativním způsobem, který vychází z metody dedukce (Majerová 2007). Sběr dat se opíral především o primární data, přičemž pro lepší pochopení situace ve městě Tábor bylo užito dat zveřejněných na internetových stránkách Českého statistického úřadu. Pro sběr primárních dat byl vypracován dotazovací nástroj v podobě dotazníku. Ke zpracování sesbíraných dat bylo užito statistických výpočtů, které umožnily vyhledat statisticky významné závislosti mezi charakteristikami respondentů a jejich postoji k dotazovaným skutečnostem. Bylo užito χ 2 testu při hladině významnosti α< 0,05. Jednotlivé charakteristiky respondentů jsou uvedeny v tabulce č. 1. Celkem bylo osloveno 242 respondentů s tím, že počet mužů a žen v každé zmíněné kategorii (věkové či vzdělanostní) odpovídal základnímu rozdělení: muži v intervalu % a ženy v intervalu % pro každou kategorii. V tomto intervalu se pohybuje i skutečné rozdělení táborské populace (dle ČSÚ). Vzorek víceméně není reprezentativní, neboť věková kohorta ani podíl rozdělení do jednotlivých vzdělanostních kategorií nerespektuje skutečné rozdělení populace města Tábor. Jedná se spíše o sondu do postojů obyvatel žijících na území města Tábor. Tabulka č. 1: charakteristiky respondentů. Charakteristika Kategorie Počet Podíl Pohlaví Věk Nejvyšší dosažené vzdělání VÝSLEDKY A DISKUSE Žena ,4 % Muž ,8 % let 20 8,3 % let 86 35,5 % let 38 15,7 % let 74 30,6 % 61 a více 24 9,9 % Základní 10 4,1 % Střední odborné bez maturity 82 33,9 % Střední odborné s maturitou 84 34,7 % Vysokoškolské a vyšší 66 27,3 % Ekonomická krize a domácnost respondenta Zdroj: autor sběr dat V otázce č. 9 1 se respondenti vyjadřovali k ovlivnění vlastní domácnosti během tří složitých obdobích, která Českou republiku postihla: porevoluční období ( ); finanční krize na konci devadesátých let ( ) a období současné světové hospodářské krize ( ). Hodnocení respondenta bylo uskutečněno pomocí 4 bodové škály od 1 Otázka č. 9: Pokuste se rozhodnout u níže uvedených krizových období, jak významně postihla Vaši domácnost?: ISBN:

5 Velmi významně až po Vůbec s tím, že jako pátá možnost byla respondentovi nabídnuta odpověď nedovedu posoudit. Zde se ukázalo, že respondenti jsou schopni především posoudit posledně zmiňované období, kdy volbu nedovedu posoudit zvolilo pouze 24 % respondentů, zatímco u období let činily odpovědi 37,7 %. Současnou krizi považuje 39,6 % respondentů jako velmi významný nebo významný činitel ovlivňující negativním způsobem jejich domácnost oproti 36,4 % respondentům, kteří současnou krizi nehodnotí negativně. Z tohoto vyváženého poměru odpovědí můžeme usuzovat, že vnímání současné hospodářské krize a jejího vlivu na domácnosti nemá jednoznačnou negativní či pozitivní tendenci napříč vybranou společností, ačkoliv tvrdá statistická data vypovídají, i na území města Tábor, o zhoršení ukazatelů jako např. nezaměstnanost, HDP, pokles tržeb podnikatelů atd. Předchozí krizová období a jejich vliv na domácnosti jsou významnou většinou respondentů hodnocena jako málo anebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti, ačkoliv existují četné studie, např. již zmiňovaný P. Machonin (Machonin 1997), které poukazují na fakt, že zejména devadesátá léta minulého století zasahovala celou českou společnost. Vysvětlení můžeme najít pod pojmem tzv. sociální paměť nebo historická paměť, o němž se zmiňuje např. P. Burke (Burke 2006). Jde o rozdíl mezi objektivním průběhem událostí let minulých i současných a jejich vnímáním určitou společností. Významné statistické rozdíly v odpovědích nenacházíme z pohledu rozdílu pohlaví. Ale jak ukazuje tabulka č. 2, dosažené vzdělání zdánlivě hraje roli při schopnosti respondenta posoudit poslední dvě krizová období, neboť s rostoucím vzděláním klesá počet odpovědí v kategorii nedovedu posoudit. Abychom potvrdili či vyvrátili toto tvrzení, bylo by zapotřebí vzorek respondentů rozšířit jednak co do počtu, tak také o další sledované charakteristiky, abychom se nedopustili falešné korelace, na kterou upozorňuje např. A. Giddens (Giddens 1999). Dále se projevuje tendence, že většina respondentů s vyšším dosaženým vzděláním nehodnotí vliv současné krize a krize v letech jako významný pro jejich domácnosti. To koresponduje s názorem, že lépe připraveni na krizová období budou pravděpodobně lidé žijící ve městě s vyšším dosaženým vzděláním, zatímco obyvatelstvo s nižším dosaženým vzděláním bude pociťovat dopady krize významněji. Tabulka č. 2: Hodnocení vlivu krizových obdobích let a dle vzdělání respondentů. Období Kategorie Základní SO bez maturity SO s maturitou VŠ a vyšší Ovlivnilo 1 0,0 % 24,4 % 11,9 % 21,4 % Neovlivnilo 40,0 % 46,3 % 61,9 % 57,6 % Nevím 3 60,0 % 29,3 % 26,2 % 21,2 % Ovlivnilo 1 60,0 % 46,1 % 21,4 % 39,4 % Neovlivnilo 2 20,0 % 14,6 % 50,0 % 48,5 % Nevím 3 20,0 % 29,3 % 28,6 % 12,1 % 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Po vyhodnocení otázky č. 9 byly shledány rozdíly i na základě věku. Jak ukazuje tabulka č. 3., nejstarší respondenti ve skupině 61 let a více prokázali jednu z nejvyšších rozhodností ve všech třech obdobích a zároveň celá polovina z nich se cítí Dostupné z:

6 být současnou krizí negativně zasažena, což kontrastuje s jejich míněním ohledně dvou předcházejících období. Šetření také ukázalo na fakt, že dnešní čtyřicátníci a padesátníci hodnotí vliv jednotlivých krizových období podobným, i když ne zcela vyhraněným způsobem. Naopak mladá generace, let a let, vyhodnocuje jednotlivá krizová období většinou jako málo nebo vůbec ovlivňující jejich domácnosti. Zde hraje podstatnou roli handicap v podobě dosaženého věku, neboť dřívější krizová období prožili buď ještě jako neplnoletí, anebo stáli na prahu své kariéry, což jim upírá schopnost hlubšího vhledu do událostí zejména minulých let. Tabulka č. 3: Hodnocení vlivu krizových obdobích let , a dle věku respondentů. Období let let let let 61 a více let Ovlivnilo 1 0,0% 7,0% 16,7% 16,2% 33,3% Neovlivnilo 2 40,0% 58,1% 38,9 % 54,0% 50,0% Nevím 3 60,0% 34,9% 44,4 % 29,7% 16,7% Ovlivnilo 1 0,0% 16,3% 27,8 % 18,9% 25,0% Neovlivnilo 2 70,0% 60,4% 38,9 % 45,9% 66,7% Nevím 3 30,0% 23,0% 33,3 % 35,1% 8,3% Ovlivnilo 1 30,0% 37,2% 38,9 % 43,2% 50,0% Neovlivnilo 2 50,0% 48,9% 27,8 % 21,6% 33,4% Nevím 3 20,0% 14,0% 33,3 % 35,1% 16,7% 1. Velmi významně + významně; 2. Málo + vůbec; 3. Nedovedu posoudit Zdroj: autor Současná krize a připravenost organizací (institucí) města Tábor V otázce č respondenti vyjadřovali respondenti své postoje k připravenosti jednotlivých institucí a organizací na současnou krizi. Autor si je vědom skutečnosti, že v odborné literatuře je činěn kvalitativní rozdíl mezi pojmy instituce a organizace, avšak nebylo předpokládáno, že by respondent zkoumal a následně hodnotil např. úřad práce města Tábor odlišně jako instituci a jako organizaci. Jak vyplývá z tabulky č. 4, v případě posouzení vlastní domácnosti neměli respondenti větších problémů a navíc 70,9 % z nich hodnotilo svou domácnost jako dobře připravenou na současnou krizi. Druhý nejvyšší počet kladných hodnocení připravenosti obdržel sociální úřad 36,4 % respondentů. Ostatní organizace (instituce) již nedosahovaly takovéhoto vysokého počtu odpovědí. Naopak jako nejhůře připravené na současnou krizi hodnotili respondenti velké firmy (38,9 %) a úřad práce (29,3 %). To koresponduje s údaji ze statistického úřadu, který vykazuje během současné krize nárůst nezaměstnanosti, na čemž mají podstatný podíl velké táborské firmy, a dále úbytek počtu volných pracovních míst počet nezaměstnaných připadajících na jedno volné pracovní místo se za poslední dva roky zčtyřnásobil - odtud proto může pramenit záporné hodnocení připravenosti úřadu práce. Zde ovšem není jisté, zda byl úřad práce respondenty hodnocen komplexně, anebo, zda se respondenti nechali svést k negativnímu postoji nízkým počtem nabízených volných míst, aniž by uvážili skutečnost, že úřad práce je především jejich zprostředkovatelem a nikoliv tvůrcem. Zajímavým se také jeví 2 Otázka č. 13: Jak hodnotíte celkovou připravenost (dostatek financí, hmotných zdrojů, lidských zdrojů, informací atd.) u níže uvedených institucí a organizací na současnou krizi? ISBN:

7 odlišný pohled mužů a žen. Zatímco ženy nedokázaly posoudit připravenost zastupitelstva města Tábora na současnou krizi, muži jej vyhodnotili ve 42,0 % jako nepřipravené. Důvodem může být nezájem o místní politiku ze strany žen. U mužů nepřipravenost velkých firem předběhlo hodnocení malých a středních podnikatelů (46,3 %). Muži oproti ženám počtem svých odpovědí umístili úřad práce jako nepřipravený až na 5. místo ze 7. možných, což může napovídat o faktu, že v daném regionu se nedaří najít práci zejména ženám, zatímco muži, byť s určitými obtížemi, mají o něco lepší vyhlídky na získání práce i během současné krize. Ovšem stejně tak může tento údaj vyjadřovat rozdílnost ve způsobech hledání zaměstnání mezi muži a ženami. Ti pasivnější z nich (v tomto případě by se mohlo zdát, že ženy) budou hledět na úřad práce jako na toho, jenž jim nenabídl žádné zaměstnání, zatímco aktivnější z nich nebudou chápat úřad práce jako jediný způsob hledání zaměstnání. Rozdíly při hodnocení připravenosti nacházíme rovněž u různých vzdělanostních skupin. Všechny vzdělanostní skupiny nejpozitivněji ohodnotily ze všech 7 organizací (institucí) svou domácnost s tím, že s výší dosaženého vzdělání u respondenta stoupá i poměr respondentů, kteří vyhodnotili připravenost domácnosti na krizi kladně. Respondenti s nižším vzděláním dali jako druhý nejpřipravenější sociální úřad, zatímco respondenti s vyšším vzděláním hodnotili kladně připravenost malých a středních podnikatelů (SO s maturitou) a velké firmy (VŠ a vyšší) s tím, že připravenost sociálního úřadu byla i u nich hodnocena vysoko u obou skupin hned na třetím místě. To, že kladného hodnocení malých a středních podnikatelů se dostalo zejména od respondentů se vzděláním SO s maturitou, zatímco u ostatních vzdělanostních kategorií se tito objevují jako nepřipravení, může spočívat ve faktu, že tato vzdělanostní skupina představuje pracovníky s kvalifikovanými řemesly a dále pracovníky ve veřejné správě a ti v této době nemusejí být vnímáni jako ohroženi současnou krizí oproti jiným skupinám. Velké množství respondentů v jednotlivých skupinách (věk, vzdělání či pohlaví) nedokázalo zaujmout stanovisko k připravenosti neziskových organizacích. Činnost těchto organizací není zřejmě pro táborskou populaci viditelná, anebo je pro ni obtížné dávat jejich aktivity do souvislosti se současnou krizí. Také srovnání podle věku přináší rozdíly v odpovědích. Všichni na první místo sice svým počtem odpovědí umístili jako nejpřipravenější svoji domácnost, avšak dále se to liší v závislosti na věku respondenta. Mladší generace hodnotí zejména velké firmy jako dobře připravené na současnou krizi, zatímco starší generace (41 let a více) se soustředila na úřad práce. Naopak jako nepřipravené tato vyšší věková skupina od 41 let a výše shledává především malé a střední podnikatele a velké firmy. Zatímco mladší generace v tomto ohledu není zcela vyhraněna. Vyšší věková generace zřejmě správně chápe úlohu úřadu práce jakožto zprostředkovatele zaměstnání a na velké či malé firmy pohlíží jako na skutečného poskytovatele, který během krize příliš volných pracovních míst nenabízí, což je těmito respondenty vnímáno jako jeden z nejvýznamějších problémů z pohledu připravenosti. Dostupné z:

8 Tabulka č. 4: Výsledky hodnocení připravenosti organizací a institucí na současnou krizi (číselné hodnoty v závorkách jsou vyjádřeny v %). Rozdělení Kategorie Připravenost Nepřipravenost Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Věk Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší let let let let 61 a více let (70,9), 2. soc. úřad (36,4) (59,7), 2. velké firmy (35,8) (64,9), 2. soc. úřad (37,0) (40,0), 2. soc.úřad (20,0) (50,1), 2. soc. úřad (34,7) (69,1), 2. malí a stř. podnikat. (45,2) (63,7), velké firmy (39,7) (100), 2. Velké firmy (80) (67,5), 2. Velké firmy (46,5) 1-3. domácnost respondenta, soc. úř., prac. úř. (50) (54,0), 2. úřad práce (35,1) (58,4), 2-3. soc. úřad a zastupitelstvo (33,3) 1. velké firmy (38,9), 2. úřad práce (29,3) 1. velké firmy (35,8), 2. úřad práce (29,9%) 1. malí a stř. podnikatelé (46,3), 2. zastupitelstvo (42,0) 1.úřad práce (80,0), 2. velké firmy (40,0) 1. velké firmy (48,3), 2. malí a stř. podnikatelé. (41,5) velké firmy a zastupitelstvo (26,6) 1. malí a stř. podnikatelé (48,5), 2. zastupitelstvo (36,4) 1. úřad práce (60), 2. malí a stř. podnik (30) 1, malí a stř. podnikatelé (37,3), 2. velké firmy (34,6) 1. zastupitelstvo (61), malí a stř. podnikatelé a velké firmy (38,9) 1. velké firmy (45,9), malí a stř. podnikatelé. (40,5) 1. velké firmy (50,0), 2. malí a stř. podnikatelé (41,6) (65,7), 2. úřad práce (40,5) (60,4), 2. zastupitelstvo (42,3) (53,7), 2. úřad práce (46,3) neziskové org. a velké firmy (40,0) (63,4), zastupitelstvo (48,8) (54,8), 2. úřad práce (47,6) (66,7), zastupitelstvo (45,5) (50), 2. soc. úřad (40) (58,1), 2. zastupitelstvo (48,8) (55,6), velké firmy (38,9) (70,3), zastupitelstvo (54,1) úřad práce a neziskové org. (58,3) Zdroj: autor ISBN:

9 Současná krize a její negativní dopady Na základě socio-ekonomické analýzy bylo zjištěno, případně predikováno, celkem 11 negativních dopadů pro město Tábor, které s sebou přinesla, nebo by mohla přinést, současná krize: ; 2. snižování platů ve firmách; 3. zhoršení situace ohrožených skupin obyvatel (senioři, zdravotně postižení atd.); 4. snížení finančních zdrojů domácností; 5. zmenšování nabídky volnočasových aktivit; 6. snížení tržeb malým a středním podnikatelům; 7. úbytek turistů; 8. zhoršení životního prostředí; 9. zvýšení nepořádku ve městě; 10. zvýšení kriminality ve městě; 11. odkládání městem naplánovaných projektů. V otázce č byli respondenti dotazováni na vnímání těchto negativních dopadů z pohledu významnosti či nevýznamnosti pro město Tábor (viz tabulka č. 4). Za nejvýznamnější negativní dopady respondenti považují zvýšení nezaměstnanosti (83,5 %), snížení finančních zdrojů domácností (80,1 %) a v neposlední řadě snížení platů ve firmách (74,4 %). Jako dopady s krizí nesouvisející, anebo související pouze okrajově, vybrali respondenti zmenšování nabídky volnočasových aktivit (51,3 %), zhoršení životního prostředí (40,5 %) a zvýšení nepořádku ve městě (39,6 %). Je tedy zřejmé, že respondenti vnímají současnou krizi zejména z pohledu ekonomického a ostatní oblasti života ponechávají až jako druhořadé, ačkoliv ekonomická krize nezasahuje pouze do ekonomického systému, ale ovlivňuje i další skutečnosti patřící do oblasti např. sociologie. Pokud srovnáme odpovědi mužů a žen, nedostaneme žádné statisticky významné rozdíly. V případě rozdělení respondentů dle vzdělání se ukázalo, že respondenti s vyšším vzděláním nevybočují z celkového průměru všech respondentů, zatímco respondenti s nižším vzděláním shledávají podstatnou většinou jako tíživý krizový dopad jednak životní prostředí a také negativní ovlivnění ohrožených skupin obyvatelstva. Ani v případě rozdělení respondentů do věkových skupin se nevyskytlo mnoho rozdílností, oproti celkovému průměru respondentů. Jen u věkové skupiny let byl označen jako jeden z nejvýznamnějších dopadů pro město Tábor nárůstu kriminality, s čímž se již u starších věkových skupin nesetkáváme. Lze tedy konstatovat, že až na výjimky byli respondenti ve vnímání dopadů krize na město Tábor ve vzácné shodě bez rozdílu věku, vzdělání a pohlaví. 3 Otázka č. 14: Jak byste hodnotil/a níže uvedené negativní dopady současné krize pro město Tábor? Dostupné z:

10 Tabulka č. 5: Hodnocení dopadů současné krize z pohledu věku, vzdělání a věku respondentů (číselné hodnoty v závorkách jsou uvedeny v %). Rozdělení Kategorie Významný dopad Nevýznamný dopad Nedovedu posoudit Respondenti celkem Pohlaví Vzdělání Respondenti celkem Ženy Muži Základní SO bez mat. SO + mat. VŠ a vyšší (83,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (80,1), 3. snížení platů ve firmách (74,4) (86,6),2. snížení platů ve firmách (78,8), 3. snížení finančních zdrojů domácností (72,1) (79,6), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,6), 3. snížení platů ve firmách (78,5) zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (80,0), snížení fin. zdrojů domácností, životní prostředí (60,0) 1. snížení fin. zdrojů domácností (90,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (87,8), 3.ohrožené skupiny (75,6) (78,5), 2. snížení fin. zdrojů domácností (70,5), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (66,6) (84,9), 2. snížení fin. zdrojů domácností (84,8), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (75,5) (51,3), 3. životní prostředí (40,5), 3.nepořádek ve městě (39,6) (44,7), 2. nepořádek v ulicích (32,8), 8. životní prostředí (31,3) (59,2), 2. životní prostředí (51,8), 3. nepořádek ve městě (48,1) ohrožené skupiny, životní prostředí, úbytek turistů (40,0) 1.volnočasové aktivity (43,9), 2. nepořádek ve městě (29,3), 3. životní prostředí (26,9) (54,8), 2. životní prostředí (45,3), 3. nepořádek ve městě (45,2) (57,6), 2. životní prostředí (54,6), 3. nepořádek ve městě (48,5) 1. odklad projektů (38,8), 2. úbytek turistů (28,1), 3. snížení tržeb mal. podnikatelům (25,4) 1. odklad projektů (43,3), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,3), 3. úbytek turistů (32,8) úbytek turistů, životní prostředí, kriminalita ve městě (22,2) snížení tržeb mal. podnikatelům, odklad projektů (60,0), 3. ohrožené skupiny (40,0) 1. odklad projektů (46,3), snížení tržeb mal. podnikatelům,úbytek turistů (36,6) 1. odklad projektů (33,3), volnočasové aktivity, úbytek turistů (23,8) 1. odklad projektů (33,3), 2. úbytek turistů /21,2), zvýšení kriminality, snížení tržeb mal. podnikatelům (18,2) ISBN:

11 20-30 let zvýšení nezaměstnanosti, snížení platů ve firmách (100), 3. zvýšení kriminality (90) (90), 2. úbytek turistů (50), ohrožené skupiny a nepořádek ve městě (40,0) 1. odklad projektů (40), 2.snížení tržeb mal. podnikatelům (10) Věk let let (81,2), 2. snížení fin. zdrojů domácností (79,1), 3.snížení tržeb mal. podnikatelům (74,4) (77,8), ohrožené skupiny, snížení fin. zdrojů domácností (72,2) (65,1), 2. životní prostředí (62,8), 3.nepořádek ve městě (58,1) 1. nepořádek ve městě (33,4), 2. úbytek turistů (33,3), životní prostředí, volnočasové aktivity (27,8) 1. odklad projektů (39,5), 2. úbytek turistů (20,9), volnočasové aktivity, snížení tržeb mal. podnikatelům (16,3) (44,4), 2. úbytek turistů (38,9), odklad projektů, snížení tržeb mal. podnikatelům (33,3) let 1. snížení fin. zdrojů domácností (89,2), 2. zvýšení nezaměstnanosti (83,8), 3. snížení platů ve firmách (78,4) (37,8), 2. nepořádek ve městě (29,4), 3. životní prostředí (21.6) 1. odklad projektů (40,5), 2. snížení tržeb mal. podnikatelům (37,8), 3. úbytek turistů (32,4) 61 a více let (83,4), 2. snížení fin. zdrojů domácností (75,0), ohrožené skupiny, snížení tržeb mal. podnikatelům (66,7) 1. životní prostředí (50,0), 2. volnočasové aktivity (41,6), 3. nepořádek ve městě (33,3) 1. úbytek turistů (50,0), volnočasové aktivity a odkládání projektů (41,7) Zdroj: autor Dostupné z:

12 ZÁVĚR Šetření ukázalo, že současná světová hospodářská krize významným způsobem zasáhla do života táborské populace. I přes omezený počet charakteristik u jednotlivých respondentů si můžeme z jejich názorů a postojů dovodit určité závěry, které by při hlubším studiu této vybrané populace nebyly výrazně korigovány. Pokud měli respondenti posoudit vlastní domácnost a současnou krizi, nedošli k jednoznačnému závěru z pohledu významnosti ovlivnění - výjimku v tomto smyslu tvořila starší generace, která se cítí současnou krizí zasažená více než ostatní generace. Shoda ovšem panovala u podstatné většiny respondentů v otázce připravenosti domácností na současnou krizi. Respondenti všech věkových skupin, vzdělání a pohlaví stále cítí, že jejich domácnost znamená onen pověstný opěrný bod pro případ turbulencí ve vnějším světě. V případě hodnocení negativních dopadů, které současná krize městu Tábor přináší, se respondenti odpoutali od širšího vnímání aspektů a souvislostí, a podstatnou shodu napříč všemi skupinami nacházeli u problémů především v ekonomické rovině, reprezentované těmito negativními dopady: zvýšení nezaměstnanosti; snížení finančních prostředků domácností a snížení platů ve firmách. Je proto zřejmé, že v souvislosti se současnou krizí se pro šetřené respondenty jeví jako nejcitlivější úplná anebo částečná ztráta finančních příjmů, zatímco ostatní jevy objevující se během krize bude nutné zkoumat jinými způsoby, protože je respondenti nehodnotí jako významné. LITERATURA Burke, P.: Variety kulturních dějin, 1. české vyd. Praha 2006, 252 s., ISBN Foster, J., Bellamy, F., M.: Velká finanční krize: příčiny a následky, 1. české vyd. Všeň: Grimmus, s. ISBN Giddens, A.: Sociologie, Argo 1999, 594, ISBN Habermas, J., Problémy legitimity v pozdním kapitalismu, Praha: FÚ AV ČR, Hvozdíková, V.: Is the Finance Crisis Failure of the State, Market or Ethics? Ekonomický časopis, 2009, 57(5), Kabele, J.: Přerody. Principy sociálního konstruování. Praha: Karolinum, Keynes, J., M.: The general theory of employment interest and money / by John Maynard Keynes. London: Macmillan, s. Klvačová, E.: Dlouhodobé a krátkodobé příčiny finanční krize - Zvládání finančních krizí: evropský a americký model: souhrnná publikace z vědeckopopularizačního semináře, 1. vyd. Praha: Vzdělávací středisko na podporu demokracie, s.: grafy, tab. ISBN Kohout, P.: Finance po krizi: důsledky hospodářské recese a co bude dál, Praha: Grada Publishing, s. ISBN Krugman, P.: Návrat ekonomické krize = [Orig.: The return of depression economics and the crisis of 2008] / Paul Krugman ; z anglického originálu přeložila Eva Křístková. 1. vyd. Praha: Vyšehrad, s. ( Moderní dějiny) ISBN ISBN:

13 Majerová, M., Majer, E., Empirický výzkum v sociologii venkova a zemědělství - část II. Praha, Machonin, P.: Sociální transformace a modernizace. K výstavbě teorie společenských změn v evropských postkomunistických zemích, Praha Slon Samuelson, P., A.: Economics / Paul A. Samuelson, William D. Nordhaus. 14. ed. New York : McGraw-Hill, s. ISBN X. Suša, O.: Globalizace v sociálních souvislostech současnosti: diagnóza a analýza, Vyd. 1. Praha : Filosofia, s., ISBN: Woods, T., E.: Krach: příčiny krize a nápravná opatření, která ji jen zhoršují. 1. čes. vyd. Praha: Dokořán, s. ISBN Dostupné z:

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti

Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti Senioři a sociální opatření v oblasti stárnutí v pohledu české veřejnosti zpráva z empirického výzkumu Lucie Vidovićová, Ladislav Rabušic Spoluautorka přílohy: Martina Prinzová VÚPSV Praha výzkumné centrum

Více

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce

Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Reflex 2010: zpráva druhá Přechod ze vzdělávání na trh práce a první práce Martin Zelenka a Radim Ryška Praha, 2011 Z obsahu Úvod Shrnutí Krátce k etapě přechodu na trh práce Studium jako základ pro budoucnost

Více

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby

Tato studie vznikla s podporou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR - NPV II (Projekt 2D06009, Nová sociální rizika trhu práce a potřeby Sociálne a politické analýzy 2008, 2, 1, s. 39-71 http://sapa.fvs.upjs.sk ISSN 1337 5555 Proč jsou zaměstnavatelé (ne)spokojení s činností úřadu práce? Jiří Winkler Lenka Klimplová Klára Vrbková Fakulta

Více

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY VÝZKUM PRACOVNÍCH KOMPETENCÍ OSOB PEČUJÍCÍCH O ČLENA RODINY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM NA ÚZEMÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Milan Valenta, Jan Michalík, leden 2008 Název studie: Výzkum pracovních kompetencí osob

Více

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE

UNICORN COLLEGE BAKALÁŘSKÁ PRÁCE UNICORN COLLEGE Katedra ekonomiky a managementu BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Vývoj vysokého školství v České republice a uplatnitelnost absolventů vysokých škol v praxi Autor: Helena Pospíšilová Vedoucí BP: Doc. Ing.

Více

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata

Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby. Jana Vavrečková Zdeněk Janata Subjektivní vnímání životního minima, dostatečnosti příjmů, životní úrovně domácností a chudoby Jana Vavrečková Zdeněk Janata VÚPSV, v.v.i. Praha 2014 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou ve

Více

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková

Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Lenka Cimbálníková, Jiří Fukan, Romana Jokešová, Bohumíra Lazarová, Petr Novotný, Zdeněk Palán, Milada Rabušicová, Milena Rajmonová, Lenka Řeháková Age Management Komparativní analýza podmínek a přístupů

Více

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově

Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Výzkum stavu drobného, malého a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Obsah 1. Úvod... 3 2. Metodika výzkumu... 4 2.1. Cíle a předmět výzkum... 4 2.2. Definování hypotéz... 5 3. Analýza stávajících

Více

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY

ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY UNIVERZITA PARDUBICE FAKULTA EKONOMICKO SPRÁVNÍ ÚSTAV EKONOMIE ANALÝZA NEZAMĚSTNANOSTI V OKRESE HAVLÍČKŮV BROD SE ZAMĚŘENÍM NA ABSOLVENTY BAKALÁŘSKÁ PRÁCE AUTOR PRÁCE: Martin Petr VEDOUCÍ PRÁCE: Ing. Romana

Více

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření

Život ve stáří. Zpráva o výsledcích empirického šetření Život ve stáří 2003 Zpráva o výsledcích empirického šetření Zpracovala: PhDr. Věra Kuchařová, CSc. Spolupracovali: Prof. Dr. Ladislav Rabušic, CSc., Mgr. Lucie Ehrenbergerová OBSAH Úvod 2 Základní charakteristiky

Více

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda

VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově. Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda VYHODNOCENÍ VÝZKUMU stavu malého, drobného a středního podnikání na venkově Tomáš Svoboda Tato publikace je

Více

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková

Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů. Ing. Jana Trhlíková Přechod absolventů středních škol na trh práce - srovnání situace absolventů učebních a maturitních oborů Ing. Jana Trhlíková Praha 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 1.1 Předmět analýzy a cíle šetření... 3 1.2 Sběr

Více

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth

Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti. Daniel Toth Management sociálního rozvoje a regionální politika zaměstnanosti Daniel Toth 2012 ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA KATEDRA ŘÍZENÍ OBOR MANAGEMENT DIZERTAČNÍ PRÁCE Management

Více

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI

PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH ÚČINNOSTI SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku PROTIKRIZOVÁ OPATŘENÍ VLÁDY ČR A ZHODNOCENÍ JEJICH

Více

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ NÁRODNÍ ÚSTAV ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ VÝZKUM SLUŽEB KARIÉROVÉHO PORADENSTVÍ A POTŘEB JEHO KLIENTŮ NA ZÁKLADNÍCH A STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH V ČR SOUHRNNÁ ZPRÁVA PROJEKT KARIÉROVÉ PORADENSTVÍ V ČR PRAHA 2003 Obsah

Více

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka

Učení pro život. Spolupráce: Jiří Papánek, Eva Potužníková, Martin Zelenka Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ústav pro informace ve vzdělávání Středisko vzdělávací politiky ÚRVŠ PedF UK Výsledky výzkumu Autoři: Jan Koucký, Jan Kovařovic, Jana Palečková, Vladislav Tomášek

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ. Bakalářská práce. Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Aktuální problémy politiky zaměstnanosti v ČR Actual problems of employment policy in the Czech Republic Lucie Yagci Auingerová Plzeň

Více

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví

Univerzita Karlova v Praze. Filozofická fakulta. Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Univerzita Karlova v Praze Filozofická fakulta Ústav informačních studií a knihovnictví Studijní program: Informační studia a knihovnictví Studijní obor: Informační studia a knihovnictví Kateřina Kamrádková

Více

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE

VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ VLIV KOHEZNÍ POLITIKY NA ÚROVEŇ A KVALITU ZAMĚSTNANOSTI V ČESKÉ REPUBLICE ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Praha, červenec 2010 Zpracovatel: Národní vzdělávací fond, o.p.s. Opletalova 25

Více

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050

Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Odhad potřeby sociálních bytů v MČ Praha 2 do roku 2050 Zadavatel: MČ Praha 2, náměstí Míru 20/600, 120 39 Praha 2 Zhotovitel:, oddělení Socioekonomie bydlení, Jilská 1, 110 00 Praha 1. Realizátor výzkumu

Více

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria

Dílčí studie: Cílové skupiny Osoby se zdravotním postižením Situace v zemích EU Databázové zdroje Výběrová kritéria Vytvoření metodiky pro zaměstnávání obtížně zaměstnatelných skupin obyvatelstva, obzvláště osob se zdravotním postižením (původně osob se změněnou pracovní schopností), na ekologické činnosti, separaci

Více

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková

IEEP. Autoři: Mgr. Viktor Květoň. Ing. Lenka Slavíková Socioekonomická analýza územního hájení výhledových lokalit vhodných pro akumulaci povrchových vod IEEP při Národohospodářské fakultě VŠE v Praze 2007 Studie Socioekonomická analýza územního hájení výhledových

Více

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7

Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Abstrakt 5. Úvod 7 Milan Tuček a kol: Česká rodina v transformaci Stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace OBSAH Abstrakt 5 Úvod 7 1. Vývoj české rodiny za posledních 100 let (z pohledu dat z výběrových šetření) -

Více

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice

Age management: jak rozumět stárnutí a jak na něj reagovat. Možnosti uplatnění age managementu v České republice Age management: Petr novotný, nina Bosničová, jana Břenková, jiří Fukan, Bohumíra lazarová, dagmar navrátilová, zdeněk Palán, Bohumil Pokorný, Milada rabušicová Asociace institucí vzdělávání dospělých

Více

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová

Životní situace vícedětných rodin. Kamila Svobodová Životní situace vícedětných rodin Kamila Svobodová VÚPSV, v.v.i. Praha 2007 Vydal Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, v.v.i. Praha 2, Palackého náměstí 4 Vyšlo v roce 2007, 1. vydání, počet stran 44

Více

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ

EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ EVALUACE PODPORY SOCIÁLNÍHO A INKLUZIVNÍHO PODNIKÁNÍ V OPLZZ Průběžná zpráva I. verze 7. 11. 2013 PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz IREAS centrum, s. r. o. Mařákova 292/9 160 00 Praha 6 Česká republika

Více

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL

NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL Projekt: Problémy trhu práce a politiky zaměstnanosti Část I: Zaměstnanost Dílčí studie: 1.2 Nabídka pracovních sil NABÍDKA PRACOVNÍCH SIL (Vybrané problémy dalšího vývoje zdrojů pracovních sil v ČR) Zpracoval:

Více

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie

Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Mendelova univerzita v Brně Agronomická fakulta Ústav aplikované a krajinné ekologie Udržitelný rozvoj venkova v Jihomoravském kraji Doktorská disertační práce Vedoucí práce: doc. RNDr. Antonín Vaishar,

Více

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub

Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty. Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub Finanční příprava na život v důchodu: informovanost, postoje a hodnoty Milan Šlapák (eds.) Tomáš Soukup Lucie Vidovićová Martin Holub VÚPSV, v.v.i. Praha 2010 Publikace byla schválena ediční vědeckou radou

Více

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006»

«Teorie pro všechny» «SOCIOweb_7_2006» «SOCIOweb_7_2006 WEBOVÝ MAGAZÍN PRO VŠECHNY SE ZÁJMEM O SPOLEČ NOST, VE KTERÉ ŽIJEME Editorial Problematika vzdělávání se nikdy nevyčerpá a nikdy nezastará Milí čtenáři, letní červencové číslo Sociowebu

Více