SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SROVNÁNÍ POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A V ZAHRANIČÍ Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech Republic and Abroad Bakalářská práce Vedoucí bakalářské práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Jan GRUSSMANN Brno, 2014

2

3 Jméno a příjmení autora: Název bakalářské práce: Jan Grussmann Srovnání povinného pojištění motorových vozidel v České republice a v zahraničí Název práce v angličtině: Comparison of Compulsory Motor Insurance in the Czech Republic and Abroad Katedra: Vedoucí bakalářské práce: financí Rok obhajoby: 2014 Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Anotace Tato bakalářská práce charakterizuje, analyzuje a nakonec i srovnává modely povinného pojištění motorových vozidel v České republice a v Kanadě, respektive v provincii Ontario. Práce je rozdělena do tří hlavních kapitol, dvě se věnují národním modelům pojištění a třetí jejich vzájemnému srovnání. Povinné pojištění motorových vozidel je v rámci tuzemského a zahraničního modelu zkoumáno z hlediska historického vývoje, legislativního vymezení, pojistného trhu a produktového pohledu. Předmětem práce je poukázat na odlišnosti mezi evropským systémem a modelem v zámoří. Závěrečná část práce je věnovaná zhodnocení obou modelů. Annotation The bachelor thesis characterizes, analyses and finally compares the models of compulsory motor vehicle insurance in the Czech Republic and in Canada or more precisely in the province of Ontario. The thesis is divided into three main chapters, two of them are dedicated to the national models of insurance and the third one is dedicated to their mutual comparison. The compulsory motor vehicle insurance is studied from the point of view of its historical development, legislative definition, insurance market and product perspective in terms of domestic and foreign models. The goal of this thesis is to point out differences between European system and model from overseas. The final part of this bachelor thesis is dedicated to evaluation of both models. Klíčová slova pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, povinné pojištění motorových vozidel, pojistný trh, pojistné, Česká republika, Kanada, Ontario Keywords motor third party liability insurance, compulsory motor vehicle insurance, insurance market, premium, Czech Republic, Canada, Ontario

4 Prohlášení Prohlašuji, že jsem bakalářskou práci Srovnání povinného pojištění motorových vozidel v České republice a v zahraničí vypracoval samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedl v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 24. dubna 2014 vlastnoruční p odpis autora

5 Poděkování Na tomto místě chci poděkovat Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za cenné rady a připomínky k návrhu tématu a sestavení zadání této bakalářské práce, za její vedení a za zevrubné závěrečné zpřípomínkování a korekturu. Oceňuji také ochotu a vždy přítomný vstřícný přístup vedoucího této práce. Neméně velký dík patří rovněž všem těm, kteří mně byli po dobu studia na Ekonomicko-správní fakultě Masarykovy univerzity morální oporou.

6

7 OBSAH ÚVOD POVINNÉ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE Historický vývoj pojistného produktu Počátky pojištění motorových vozidel a situace za první republiky Pojišťovnictví v době socialismu Vývoj po sametové revoluci Legislativní vymezení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v České republice Předmět pojištění Rozsah pojištění a zákonné limity Výše náhrady škod před a po novelizaci občanského zákoníku Výluky z pojištění a regres Sankce Garanční fond a fond zábrany škod Pojistný trh s povinným pojištěním motorových vozidel v České republice Charakteristika pojistného trhu a jeho účastníků v České republice Agregátní statistické ukazatele pojistného trhu v České republice Produktový pohled na povinné pojištění motorových vozidel v České republice Segmentace pojišťoven a hodnoticí kritéria Bonusový a malusový systém POVINNÉ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V KANADĚ Novodobá historie pojistného produktu v Ontariu Legislativní vymezení pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v Kanadě, respektive v Ontariu Alternativní modely autopojištění Předmět pojištění Rozsah pojištění a zákonné limity Výluky z pojištění Sankce Fond nároků na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel

8 2.3 Pojistný trh s povinným pojištěním motorových vozidel v Ontariu Charakteristika pojistného trhu a jeho účastníků v Ontariu Agregátní statistické ukazatele pojistného trhu v Kanadě Produktový pohled na povinné pojištění motorových vozidel v Ontariu Segmentace pojišťoven a hodnoticí kritéria SROVNÁNÍ ČESKÉHO A KANADSKÉHO MODELU POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Srovnání charakteristických rysů pojištění Systém povinného pojištění motorových vozidel Determinanty pojistného trhu Produktové nastavení Demonstrace výše pojistného na modelových příkladech Příklad 1 - mladý řidič Příklad 2 - řidič ve středním věku Analýza výše pojistného ZÁVĚR SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY SEZNAM TABULEK SEZNAM GRAFŦ SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A ZKRÁCENÝCH VÝRAZŦ PŘÍLOHA A - FAKTICKÉ INFORMACE O KANADĚ7 PŘÍLOHA B - KALKULACE POJIŠTĚNÍ - ČESKÁ POJIŠŤOVNA10 PŘÍLOHA C - KALKULACE POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIVA11 PŘÍLOHA D - KALKULACE POJIŠTĚNÍ - INTACT INSURANCE12 PŘÍLOHA E - KALKULACE POJIŠTĚNÍ - TD INSURANCE13 8

9 ÚVOD Obligatorní, čili povinné pojištění motorového vozidla, pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, odpovědnostní pojištění za škodu při provozu vozidla, krytí odpovědnosti za vozidlo, odpovědnost za vozidlo ve prospěch třetí osoby. Pod všemi těmito dlouhými slovními spojeními se skrývá jeden, snad nejrozšířenější a laickou veřejností nejvíce používaný termín, který je pro tento druh pojištění zažitý. Jedná se o praktický, avšak nepřesný výraz povinné ručení. Název pojištění ve všech jeho různých formách přináší předzvěst charakteru a hlavních poznávacích rysů pojistného produktu. Prvním pohledem na kategorizaci pojištění je hledisko formy vzniku pojištění. Pojistná teorie rozlišuje tři hlavní formy: zákonnou, smluvní dobrovolnou a smluvní povinnou. Novodobé pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je v České republice smluvní povinné. Prakticky to znamená, že stát legislativně stanovuje všem motoristům na našem území povinnost mít uzavřenou platnou pojistnou smlouvu k danému vozidlu. Oproti zákonné bezesmluvní formě, která anonymně a celoplošně diktuje všechny náležitosti pojistného vztahu, nabízí konkrétnímu pojištěnému smluvní varianta především svobodnou volbu pojišťovny a s tím spojenou variabilitu proměnných faktorů. Povinné ručení lze dále charakterizovat jako pojištění neživotní neboli rizikové. Rizikovost vychází ze samotné podstaty pojištění, jelikož pojistitel nikdy neví jednoznačně, zda pojistná událost někdy v budoucnosti vznikne či nikoliv, jestli bude poskytovat pojistné plnění a v jaké výši. 1 Opakem neživotního pojištění je pojištění životní, které je až na výjimku dočasného pojištění pro případ smrti pojištěním rezervotvorným. Důležitým parametrem, který se vyskytuje již v samotném názvu pojistného produktu, je odpovědnost. Potřeba odpovědnostního pojištění jde ruku v ruce s morálním a technickým rozvojem lidstva, jeho ekonomickým uvědoměním a sociálními potřebami. 2 Pojištění odpovědnosti kryje rizika související se skutečností, že pojištěný subjekt může způsobit svou činností újmu jinému subjektu, a to na majetku, zdraví a na životě, nebo finanční škody mající povahu ušlého zisku, za které poškozenému odpovídá 3 (viz oddíl 1.2). I ukáznění a vzorní řidiči se vlivem nepříznivých okolností můžou během okamžiku dostat do nezáviděníhodné situace. Ať už jako viníci nebo oběti, musí často čelit nemalým 1 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2005, s

10 finančním následkům dopravní nehody. Zejména u újmy na zdraví s dlouhodobými následky se mohou částky náhrad bez nadsázky vyšplhat do astronomických výšek. S přihlédnutím ke společenské závažnosti nebyla forma pojištění zvolena náhodou. Smyslem povinného ručení je především chránit pojištěného před nepříznivým finančním dopadem vznesených nároků poškozeného po dopravní nehodě. Bez existence pojištění by úhrada oprávněných nároků poškozeného s velkou pravděpodobností vedla k ochromení toho, kdo je povinen škodu zaplatit. Viníkovi by se dramaticky snížila životní úroveň a poškozený by v dlouhodobém horizontu neměl jistotu splácení škody. Pojištění tedy ve své podstatě poskytuje záruky jak viníkovi, tak poškozenému. Viník má za zády silného partnera v podobě pojišťovny a poškozený je v přijatelném časovém horizontu a v přiměřené výši uspokojen plněním pojišťovny. 4 Plnění pojišťovny se poškozené straně poskytuje i v případech, kdy se pojištěný nějakým způsobem provinil vůči pojistiteli a porušil podmínky pojistné smlouvy vycházející ze zákona. V takovém případě nemá pojištěný na úhradu způsobené škody zastupující pojišťovnou nárok. Pojišťovna přesto oběti dopravní nehody odškodní a až posléze řeší nastalou situaci přímo se svým klientem regresním nárokem. Škoda je tak pohotově kompenzována a oprávněné nároky poškozené strany promptně uspokojeny. Cílem bakalářské práce je srovnání českého modelu obligatorního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s vybraným zahraničním mimoevropským modelem. Srovnání je provedeno na základě právního vymezení problematiky, charakteristiky pojistného produktu a tržního vývoje v příslušných státech. K dosažení cíle jsou použity metody deskripce, analýzy a komparace. Tato práce se postupně ve třech kapitolách věnuje dvěma modelům povinného pojištění motorových vozidel. V prvních dvou kapitolách se zabývá pohledem na historický, legislativní, tržní a produktový vývoj daného pojištění v České republice a v Kanadě, respektive v provincii Ontario. Ve třetí kapitole jsou tuzemský i zahraniční model vzájemně porovnávány. Práce jako celek tak popisuje, analyzuje a nakonec srovnává oba modely povinného pojištění motorových vozidel. Vedle toho rovněž poukazuje na odlišnosti mezi evropským systémem a modelem v zámoří. Závěrečná část práce je věnována zhodnocení obou modelů a formulaci doporučení pro český pojistný trh. 4 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s

11 1 POVINNÉ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE První část této práce se věnuje povinnému pojištění motorových vozidel v územním vztahu k České republice. Následující oddíly charakterizují a analyzují situaci zmiňovaného pojištění v tuzemsku. Nejprve nabízejí stručný pohled na historický vývoj ekvivalentů dnešního pojištění na území českých zemí ve 20. století, poté se zabývají legislativním rámcem na přelomu roků 2013 a Po úvodním vymezení problematiky následuje produktový a tržní pohled na povinné pojištění motorových vozidel v České republice. 1.1 Historický vývoj pojistného produktu Pojistný produkt pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla prošel v minulém století dlouhým vývojem, než získal svoji podobu, jakou známe dnes. Především v naší zemi byl v průběhu času podroben změnám, vyplývajícím z ideologií politických režimů, které v daném období určovaly ekonomický vývoj a směr hospodářství do budoucna Počátky pojištění motorových vozidel a situace za první republiky Problematika odpovědnosti za škodu způsobenou vozidly se v raných počátcích automobilismu, tzn. na konci 80. let 19. století, řídila na území Rakouského císařství obecným zákoníkem občanským z roku Od vzniku první republiky do 30. let 20. století existovalo na našem území až na výjimky pouze dobrovolné pojištění, které vycházelo ze zákona č. 162/1908 ř.z., o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů (automobilů). Tento zákon stanovoval nově oproti předchozímu právnímu předpisu objektivní odpovědnost osoby za škodlivý následek nehody. To znamená, že za výsledek protiprávního stavu odpovídala i osoba bez ohledu na zavinění. Vedle řidiče-viníka tedy např. také vlastník vozidla. Vládním nařízením č. 156/1927 Sb., o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu motorových vozidel, byla pojištěncům stanovena povinnost hradit škody do 400 Kč zcela a při škodách větších 10 % ze vzniklé škody, min. však 400 Kč. Zlomovým obdobím byla 30. léta 20. století. V účinnost vstoupil 31. prosince 1932 zákon č. 198/1932 Sb.z. a n., o dopravě motorovými vozidly. Ten v 8 ukládal koncesionářům povinnost sjednat pojištění k zajištění jejich závazků, plynoucích z odpovědnosti z provozu motorových vozidel používaných v živnosti. Ještě klíčovějším mezníkem byl rok 1935, kdy vstoupil v platnost zákon č. 81/1935 Sb.z. a n., o jízdě motorovými vozidly. V oddíle IX. bylo řečeno, že držitel motorového vozidla, které bylo zapsáno v rejstříku československých 11

12 motorových vozidel, byl povinen pojistit sebe, případně jinou osobu, jež provozovala vozidlo s jeho vědomím na vlastní účet a nebezpečí, proti následkům odpovědnosti z provozu tohoto vozidla. Pojištění bylo možné sjednat u některé z pojišťoven, vlastnících povolení k provozování obchodů v Československé republice. Zákon dále umožňoval neuzavřít pojištění, avšak s podmínkou složení kauce k úhradě závazků z této odpovědnosti vznikajících, a to u úřadu, v jehož rejstříku bylo vozidlo zapsáno. Odpovědnost se tudíž novým zákonem (až na výjimky) rozšířila celoplošně na všechna motorová vozidla na území státu. Z dnešního pohledu se zdá být zajímavé, že vládní nařízení stanovovalo nikoliv minimální, nýbrž maximální pojistné částky. Pro úraz jedné osoby to bylo 100 tis. Kč, pro věcné škody mimo motorové vozidlo 50 tis. Kč a např. u automobilů pro celou pojistnou příhodu tis. Kč. Zákon byl rovněž průkopnický v tom, že 64 zřizoval Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly (dále jen Fond). Příspěvky do něj plynuly z několika zdrojů. Jedním z nich byly každoroční odvody dotčených pojišťoven, které představovaly 1 % z ryzí přímé prémie 6. Druhým významným zdrojem příjmu Fondu byly zvláštní příspěvky vybrané od držitelů motorových vozidel s absencí platného pojištění, a to až za tři roky zpětně. Za první republiky byly položeny základy moderního pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel, které jsou nám svými charakteristickými rysy povědomé i po 80 letech. Bohužel, politické okolnosti nadcházejících let nebyly nejen pojišťovnictví příznivě nakloněny a doba progrese byla přerušena dlouhým obdobím úpadku a pokřivování přirozeného ekonomického a hospodářského vývoje Pojišťovnictví v době socialismu Po druhé světové válce a po komunistickém převratu v únoru 1948 nastala doba velkých změn. V listopadu 1951 vstoupil v účinnost zákon č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích, který v 14 uváděl, že osoby odpovědné za provoz motorového vozidla jsou proti následkům zákonné odpovědnosti pojištěny u Československé pojišťovny, národního podniku. Držitelé motorových vozidel byli povinni platit předepsané pojistné této pojišťovně. Celoroční pojistné pro osobní automobily činilo 144 Kčs, a to beze změny po celých 40 let až do roku 1991, kdy byly sazby pojištění skokově navýšeny. Segment pojišťovnictví se rázem transformoval a soukromé smluvní pojištění přešlo do státního zákonného. Vyhláška ministerstva financí č. 105/1951 Ú.l. dále stanovovala 5 V dobové literatuře a zákonech je možné se setkat s termínem pojistná příhoda, který je ekvivalentem dnešní pojistné události. 6 Ryzí prémie je archaismem pro dnešní výraz pojistného. 12

13 pojistné podmínky a sazby pojistného. Kupříkladu pojistná náhrada za zničení, poškození, odcizení nebo ztrátu věcí činila nejvýše 200 tis. Kčs pro každou pojistnou událost. Spoluúčast škůdců, kteří byli v prodlení s platbou pojistného, byla stanovena na 100 % do výše škody Kčs a 10 % při škodách vyšších, min. však Kčs. U škod na zdraví a na životě legislativa neuváděla žádné limity plnění. Zmiňovaný zákon zrušil Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly a jeho jmění převedl bez likvidace na stát. Ve specifických případech, pokud nebyla zjištěna osoba odpovědná za škodu, se s určitými restrikcemi placení náhrady škod zhostila přímo Československá pojišťovna, n.p. Např. u škod na věcech plnila jen polovinu škody do max. výše 50 tis. Kčs. 1. července 1953 vstoupilo v účinnost vládní nařízení č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích, které rušilo stávající zákon č. 56/1950 Sb. a které s různými úpravami a novelizacemi platilo až do roku Za zmínku stojí také fakt, že od 1. ledna 1965 se ve vyhláškách Ministerstva financí neobjevovaly horní limity při plnění škod na majetku. Výjimku tvořily jen nestandardní předměty, jako klenoty, cennosti, věci umělecké hodnoty, či peníze, u kterých byl finanční strop stanoven. Škody na věcech nad 500 Kčs způsobené provozem nezjištěných motorových vozidel byly rovněž hrazeny bez horních limitů. Jak již bylo řečeno, po druhé světové válce zažilo československé pojišťovnictví hluboký otřes. Dekretem prezidenta republiky ze dne 24. října 1945 o znárodnění soukromých pojišťoven (103/1945 Sb.), bylo znárodněno soukromé pojišťovnictví na území Československé republiky. Přitom díky rozkvětu živnostenského smluvního pojištění v předválečném období bylo v roce 1945 evidováno celkem 733 pojišťoven, pojišťovacích spolků a zahraničních společností. 7 Od 1. ledna 1947 vzniklo v Československu 5 pojišťoven, které se však o tři roky později podle vyhlášky Ministerstva financí č. 977/1948 Ú.l. sloučily v jedinou a vznikla tímto Československá pojišťovna, národní podnik. Aby pojišťovnictví mohlo v souladu s rozvojem národního hospodářství účelně plnit své poslání při budování socialismu, upravila se jeho činnost a organizace. Podle zákona č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví, přestala být Československá pojišťovna národním podnikem a organizovala se jako státní pojišťovací ústav s názvem Státní pojišťovna. Dalším krokem Národního shromáždění bylo rozdělení Státní pojišťovny na dva samostatné pojišťovací a zajišťovací podniky. Vznikly Česká státní pojišťovna se sídlem v Praze a Slovenská štátna poišťovňa 7 FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Pojišťovnictví - charakteristika odvětví. Stručná historie. *online+. Dostupné z: 13

14 se sídlem v Bratislavě. Tato reorganizace byla provedena v souladu se zákonem č. 162/1968 Sb. Rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou, stanovilo Ministerstvo financí vyhláškou č. 123/1974 Sb. Derogace vyhlášky proběhla až po pádu komunistického režimu Vývoj po sametové revoluci Konec roku 1989 se do naší historie zapsal velkými písmeny. Revoluce a následný návrat k demokracii, otevření státních hranic, uvolnění ekonomiky, transformace v tržní hospodářství, velký politický kapitál, touha společnosti po změnách, čerpání inspirace ze Západu, přechod od socialismu ke kapitalismu. Důležitým datem pro oblast pojišťovnictví byl 28. květen 1991, kdy nabyl účinnosti zákon ČNR č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví. Ten umožnil vstup nových subjektů na trh, připravil půdu pro konkurenční prostředí a ukončil monopolní postavení České státní pojišťovny. Během krátké doby došlo k obnovení pojistného trhu, který je charakteristický působením řady pojišťoven, nabízejících širokou škálu pojistných produktů. V průběhu poslední dekády 20. století se situace v oblasti pojišťovnictví významně měnila v souvislosti jednak s obecnými ekonomickými a legislativními změnami, dále se změnami ve škodovosti a ve významu pojištění v ekonomice. Nárůst počtu pojišťoven byl markantní. Jestliže v roce 1990 působila na českém trhu jediná pojišťovna, v roce 1999 to bylo již 42 pojišťoven. 8 Tyto změny měly také pochopitelně dopad na povinné pojištění motorových vozidel. Mezi prvními kroky, které polistopadová vláda provedla, byla změna výše pojistného. Vyhláška ministerstva financí č. 492/1991 Sb. zavedla rozsáhlejší kategorizaci motorových vozidel. Osobní automobily se nově řadily do pěti skupin dle zdvihového objemu válců. Poté následovala celá řada novelizací, různě upravujících a měnících parametry kategorií vozidel a výše pojistného. Zásadním faktem však zůstávalo, že navzdory liberalizaci pojistného trhu, držela monopolní prim v oblasti zákonného pojištění motorových vozidel stále Česká pojišťovna a.s. (dále jen Česká pojišťovna ), v tomto směru nástupce České státní pojišťovny. Při uvážení velikosti a růstového potenciálu takto strategického a dynamicky se měnícího odvětví pojistného trhu, znamenal přeživší stav přinejmenším překážku v neefektivnosti, stojící v cestě hlubšímu rozvoji a přibližování se k ideální situaci určované neviditelnou rukou trhu. 8 DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, 2005, s

15 Klíčovým se pro budoucí směr vývoje stal zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonŧ (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). Jako celek nabyl tento právní dokument účinnosti Nejzásadnější legislativní změnou byl přechod od pojištění zákonného k smluvnímu povinnému. Pojistitelem se mohla stát jedině pojišťovna s povolením Ministerstva financí České republiky. O získání přízně každého českého motoristy soutěžilo najednou ve více či méně nápaditých reklamních kampaních nejprve 11 a později 12 pojišťoven. Nový zákon vyznačil hranice pro komerční soutěž pojišťoven o získání podílu na trhu v oblasti, která je klíčem pro případný prodej dalších pojišťovacích produktů. Otevřený trh a zvýšená nabídka přinesly konkurenční podmínky a také pestřejší nabídku produktů pojišťoven. Konkurence se nejprve projevila v různé výši limitů pojistného plnění, dále se rozvíjela v oblasti asistenčních služeb a dalších vedlejších produktů. Pouze Česká pojišťovna měla zkušenosti z oblasti odpovědnostních škod, vztahujících se k provozu motorových vozidel v České republice. Ostatní pojišťovny získávaly zkušenosti a stavěly týmy odborníků takříkajíc za pochodu. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel za necelé dva roky ukázalo, že je schopné zajistit poškozeným při dopravních nehodách náhradu škody a řidičům větší klid ve stále narůstajícím provozu na silnicích. 9,10 Zákonem č. 168/1999 Sb. bylo v 3 o pojistné smlouvě mj. stanoveno minimální pojistné, vycházející ze zákonného pojištění pro rok Minimální pojistné mělo být rovněž po dobu nejbližších tří let od nabytí účinnosti tohoto zákona každoročně zvyšováno v procentuální výši s ohledem na nárůst spotřebitelských cen a škodného průběhu v předcházejícím kalendářním roce. Pojistné se tudíž v období do července 2002 včetně mohlo pohybovat ve vymezeném pásmu 0,95 až 1,50 násobku minimálního pojistného. Po uplynutí přechodného období částečné regulace sazeb pojistného se, počínaje rokem 2003, začala projevovat konkurence i v cenách pojistného. Některé pojišťovny prováděly intenzivní segmentaci na trhu povinného ručení, přičemž segmentační kritéria (viz pododdíl 1.4.1) se rozvíjejí neustále. 11 Podle 18 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla byla zřízena Česká kancelář pojistitelŧ se sídlem v Praze (dále jen Kancelář ). Kancelář sdružuje poskytovatele povinného pojištění motorových vozidel, spravuje garanční fond (viz pododdíl 1.2.6), 9 KOPECKÝ, Karel. Povinné ručení - otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2002, s ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Úvod do problematiky. Historie povinného ručení. *online+. Dostupné z: 11 tamtéž 15

16 provozuje hraniční pojištění a věnuje se dalším činnostem vyplývajících ze zákona. Kancelář je možné označit za nástupce České pojišťovny a.s. ve věcech evidence a správy problematických škod (nezjištěné vozidlo, osoba bez pojištění apod.). Limity pojistného plnění byly v roce 2000 stanoveny na nejméně 18 mil. Kč na každého zraněného nebo usmrceného a nejméně 5 mil. Kč u škod na věcech a u škod s povahou ušlého zisku. Vstupem České republiky do Evropské unie v květnu 2004 nabyl účinnosti zákon č. 47/2004 Sb., který mj. novelizoval zákon č. 168/1999 Sb. V souladu s právem Evropských společenství byly navýšeny limity minimálního plnění na 35 mil. Kč (ekvivalent 1 mil. EUR) u škod na zdraví a na životě pro každého poškozeného a na 18 mil. Kč (500 tis. EUR) u škod na věcech. K 1. červnu 2008 proběhlo poslední navýšení limitů u škody na věcech, a to také na 35 mil. Kč (137/2008 Sb.). Další významnější změny proběhly až v loňském roce. Ve znění zákona od se do limitu pojistného plnění započítávají rovněž náklady zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí. Od se nově zřizuje fond zábrany škod vznikajících provozem vozidel. 1.2 Legislativní vymezení pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla v České republice V České republice se povinné smluvní pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel řídí zákonem č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla (dále jen zákon ). Tento oddíl se zabývá aktuální verzí zákona ve znění pozdějších předpisů, to jest zněním s účinností od Zákon prošel za dobu své existence celkem 15 novelizacemi, což znamená, že byl měněn takřka každým rokem. Je rovněž dobré zmínit, že aktuální znění zákona bude podle platné novely ze dne ve 32 bodech znovu novelizováno. Účinnost novelizujícího předpisu je V souladu s rekodifikací soukromého práva došlo v aktuálním znění zákona oproti předchozímu k nahrazení užívání užšího pojmu škoda za obecnější výraz újma. Újma může mít charakter jak majetkový, tak i nemajetkový. Oproti tomu škoda je pojímána jen jako újma na majetku, kterou lze vyjádřit v penězích. Oproti škodě nelze nemajetkovou újmu objektivně finančně kvantifikovat, nelze ji změřit nebo zvážit. Narušení osobního statku, např. zdraví, totiž nevede ke snížení majetku poškozeného. Nemajetkovou újmu nelze nikdy 16

17 nahradit, může pouze existovat snaha o její vyvážení, např. tím, že škůdce poskytne poškozenému adekvátní finanční kompenzaci Předmět pojištění Na území České republiky může na pozemních komunikacích provozovat vozidlo pouze ten, jehož povinnost nahradit újmu způsobenou provozem tohoto vozidla je pojištěna podle zákona č. 168/1999 Sb. Uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti je povinen vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla, nestanoví-li zákon jinak. Povinnost pojištění odpovědnosti musí být splněna i v případě ponechání vozidla na pozemní komunikaci. Pozemní komunikací se podle zákona č. 13/1997 Sb. rozumí dálnice, rychlostní silnice, silnice I., II. a III. třídy a dále místní a účelová komunikace. Pro účely zákona platí výjimka, kdy není stanovena povinnost výše uvedenou podmínku, týkající se provozování vozidla, splnit. Totiž že na účelových komunikacích, které nejsou veřejně přístupné, není podle 1 zákona povinné pojistit vozidla z odpovědnosti za škodu. Takovou komunikací je účelová komunikace v uzavřeném prostoru nebo objektu, která slouží potřebě vlastníka nebo provozovatele daného prostoru nebo objektu. Vozidlo je blíže specifikováno jako silniční vozidlo, zvláštní vozidlo a trolejbus. Přičemž za vozidlo zákon dle 2 nepovažuje vozík pro invalidy, potahové vozidlo (vozidlo tažené zvířaty) a nemotorové vozidlo tažené nebo tlačené pěší osobou, jízdní kolo a koloběžku, pokud nejsou schváleny jako druh vozidla motocykl. Jednotlivé definice vozidel dle hlavních specifikací jsou uvedeny na následujících řádcích. Silniční vozidlo je definováno jako motorové nebo nemotorové vozidlo, které je vyrobeno za účelem provozu na pozemních komunikacích pro přepravu osob, zvířat a věcí. Za motorové vozidlo je považováno nekolejové vozidlo poháněné vlastní pohonnou jednotkou a trolejbus. Za nemotorové vozidlo je naopak považováno vozidlo pohybující se pomocí lidské nebo zvířecí síly. Zvláštní vozidlo je definováno jako vozidlo vyrobené k jinému účelu než provozu na pozemních komunikacích, které však může být při splnění legislativních podmínek k provozu na pozemních komunikacích schváleno. 12 BEZOUŠKA, Petr. Co je to škoda a co je to újma. PRK Partners *online+. Dostupné z: 17

18 Trolejbus je drážní vozidlo poháněné elektromotory napájenými většinou z troleje, které se pohybuje na pozemních komunikacích, nad nimiž je trolej. Ačkoliv je trolejbus formálněprávně drážním vozidlem, z hlediska konstrukce a z hlediska zákona se jedná o autobus se zvláštním druhem pohonu a vztahuje se na něj tak povinnost mít sjednané pojištění odpovědnosti. Na tramvaj se povinnost nevztahuje, protože jde o drážní vozidlo pohybující se po kolejích. 13 S ohledem na vymezení pojmu vozidla v zákoně, se povinnost sjednání pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla týká následujících druhů vozidel: - motocykly (motokola, mopedy, skútry, sněžné skútry, tříkolky, čtyřkolky, sajdkáry), - osobní automobily, - autobusy (městské, dálkové, trolejbusy), - nákladní automobily (např. pickupy, valníky, tahače, autodomíchávače, cisterny), - speciální vozidla (např. autojeřáby, autorypadla, obytné automobily, pojízdné prodejny), - přípojná vozidla (přívěsy a návěsy), - ostatní silniční vozidla (např. rolby), - zemědělské nebo lesnické traktory a jejich přípojná vozidla, - pracovní stroje samojízdné a přípojné (např. zemědělská a stavební mechanizace), - mobilní stroje, průmyslová zařízení schopná přepravy, nebo vozidla bez karoserie, ve kterých je zabudovaný spalovací motor. 14 Vedle výjimek podle typu vozidla existují však i takové, které se týkají charakteru provozovatele vozidla. Pokud se odhlédne od problematiky cizozemských vozidel, která jsou na území České republiky provozována s platnou zelenou kartou (mezinárodně uznávaný doklad o pojištění odpovědnosti vozidla) zahraniční pojišťovny nebo jejichž pojištění odpovědnosti je zaručeno kanceláří pojistitelů cizího státu, potom výjimky z povinnosti mít uzavřenou pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti tvoří složky integrovaného záchranného systému a státních institucí. Zde je jejich výčet podle 5 zákona: - Hasičský záchranný sbor České republiky, - zdravotnická záchranná služba, - Policie České republiky, - Bezpečnostní informační služba, - Generální inspekce bezpečnostních sborů, 13 JANDOVÁ, Lucie a Petr VOJTEK. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Informační dokument. Příloha č. 14: Podrobnější rozdělení druhů vozidel. *online+. Dostupné z: 18

19 - ministerstvo obrany (vozidla Vojenského zpravodajství), - ministerstvo vnitra (vozidla Úřadu pro zahraniční styky a informace a vozidla útvarů Policie České republiky pověřené vyšetřováním), - jednotky sborů dobrovolných hasičů obcí, - ministerstvo financí (vozidla celních orgánů). Tzv. vozidlům s výjimkou z pojištění odpovědnosti vydává zelenou kartu Ministerstvo financí České republiky. V případě zavinění dopravní nehody těmito vozidly, nahradí vzniklou újmu rovněž ministerstvo financí Rozsah pojištění a zákonné limity Pojištění odpovědnosti se podle 6 zákona vztahuje na každou osobu, která je povinna nahradit újmu způsobenou provozem vozidla uvedeného v pojistné smlouvě. Pokud není v zákoně uvedeno jinak, má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil poškozenému způsobenou újmu podle pravidel občanského zákoníku. Vzniklou újmu je možné kategorizovat následovně: - újma z ublížení na zdraví nebo z usmrcení (včetně nároků zdravotní pojišťovny na náhradu nákladů vynaložených na zdravotní péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění), - hmotná škoda vzniklá poškozením, zničením, ztrátou nebo odcizením věci (včetně nákladů zásahu Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí), - ušlý zisk, - účelně vynaložené náklady spojené s právním zastoupením při uplatňování výše jmenovaných nároků. Podle občanského zákoníku rozsah náhrady újmy pokrývá ztrátu na výdělku poškozeného, bolestné, ztížení společenského uplatnění, odškodnění pozůstalých za ztrátu osoby blízké, náklady léčení či náklady na výživu, dále škodu na voze poškozeného, náklady na náhradní vozidlo, náklady pohřbu a další. 15 Pojistitel nahradí újmu peněžně, nejvýše však do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě. Výhodou pro pojištěného je to, že pojistná smlouva pokrývá taktéž rizika spojená s provozováním vozidla v zahraničí. Pojištění odpovědnosti je platné ve všech zemích, které jsou vyznačeny na zelené kartě pojištěného vozidla. 15 JANDOVÁ, Lucie a Petr VOJTEK. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, 2012, s

20 Limit pojistného plnění vyjadřuje maximální peněžní částku, kterou se pojistitel v pojistné smlouvě zavazuje vyplatit poškozeným v rámci náhrady újmy způsobené pojištěným vozidlem při jedné škodné události. Zákon, resp. 3a, požaduje, aby byly limity pojistného plnění rozlišeny podle jejich charakteru a v pojistné smlouvě uvedeny samostatně. Od 1. června 2008 jsou v České republice zákonné limity sjednoceny, a to na částce 35 mil. Kč. Pojišťovny jsou tak nuceny nabízet pojištění odpovědnosti s variantou plnění minimálně 35/35 mil. Kč. Při újmě vzniklé ublížením na zdraví nebo usmrcením se částka vztahuje na kaţdého zraněného nebo usmrceného včetně náhrady nákladů vynaložených na péči hrazenou z veřejného zdravotního pojištění a regresního nároku. Při újmě mající charakter majetkové škody a ušlého zisku je limit nejméně 35 mil. Kč, avšak v tomto případě bez ohledu na počet poškozených Výše náhrady škod před a po novelizaci občanského zákoníku V pododdíle byly vymezeny případy, kdy má pojištěný právo, aby za něj pojistitel uhradil poškozenému způsobenou újmu podle pravidel občanského zákoníku. Vzhledem k tomu, že od nabyl účinnosti dlouho diskutovaný nový občanský zákoník, byla změnami dotčena velká část stávajících zákonů odkazujících se v obecných případech právě na tento páteřní právní dokument. Pro doplnění, zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ ), byl bez 3 měsíců po 50 letech jako celek zrušen a od roku 2014 nahrazen novým zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ ). Změny mající klíčový dopad na oblast pojištění odpovědnosti z provozu vozidel lze najít ve čtvrté části NOZ - relativní majetková práva. Konkrétněji se jedná o hlavu III - závazky z deliktů, díl 1 - náhrada majetkové a nemajetkové újmy, oddíl 3 - způsob a rozsah náhrady. Na tomto místě je dobré zmínit dvě zásadní změny, které více než ostatní ovlivní fungování pojišťovacího sektoru ve smyslu tvorby rezerv a výše pojistného. Prvním důležitým faktem je změna v preferenci způsobu náhrady škody na majetku. Zatímco 442 odst. 2 OZ uvádí, že se škoda primárně hradí v penězích a až v případě, požádá-li o to poškozený a je-li to možné a účelné, se škoda hradí uvedením do předešlého stavu, NOZ oproti tomu v 2951 odst. 1 říká, že se škoda nahrazuje uvedením do předešlého stavu. Náhradu v penězích připouští v případech, kdy o to žádá poškozený, nebo není-li to jinak dobře možné. Při určení výše škody na věci se podle 2969 NOZ vychází z její obvyklé ceny v době poškození, avšak na rozdíl od 443 OZ se navíc zohledňuje, co poškozený musí k obnovení 20

21 nebo nahrazení funkce věci účelně vynaložit. Explicitním zakotvením tohoto požadavku v NOZ by se mohlo do budoucna předejít mnohým soudním sporům ohledně plnění s tzv. časovou cenou náhradních dílů, tedy po započtení jejich amortizace. Jako příklad z minulosti, který mohl přispět k myšlence formulování dodatku 2969 NOZ, poslouží nález Ústavního soudu České republiky, 16 podle kterého bylo rozhodnuto o náhradě nákladů na opravu motorového vozidla při dopravní nehodě. Pro uvedení do problému: poškozený se domáhal doplacení amortizované ceny náhradních dílů vůči pojišťovně, která poskytovala pojistné plnění. Za způsobenou škodu nenesl poškozený žádnou odpovědnost a požadoval náhradu tak, aby mohl své vozidlo používat v nezměněném rozsahu jako před dopravní nehodou. Pojišťovna argumentovala faktem, že výměnou opotřebovaných dílů došlo ke zhodnocení vozidla a tím k obohacení poškozeného. Zde je fragment ze závěru nálezu ústavního soudu: Je-li za škodu považována újma, která nastala v majetkové sféře poškozeného, a její výše je dána rozdílem mezi majetkovým stavem poškozeného před a po poškození, musí i rozsah náhrady škody zohlednit výši všech nutných prostředků, které byl poškozený nucen vynaložit k obnovení původního majetkového stavu, v daném případě k opravě vozidla tak, aby bylo z technického hlediska stejně provozuschopné jako před škodnou událostí. Pokud obnovení původního majetkového stavu není možné jinak než za použití nových náhradních dílů, oprava byla provedena účelně a směřovala jen k odstranění následků škodné události, nelze přenášet povinnost k úhradě nákladů na uvedení věci do původního stavu na poškozeného a neodůvodněně jej znevýhodňovat oproti škůdci.... Je třeba přihlédnout i k tomu, že v případě havarovaného vozidla, byť opraveného novými díly, je jeho skutečná hodnota vždy nižší než původní hodnota použitého vozidla. V neposlední řadě je třeba vzít v úvahu i to, že poškozenému ono diskutabilní zhodnocení vozidla bylo protiprávním jednáním vnuceno. V důsledku škodné události se tak dostává do situace, kdy si ačkoliv na rozdíl od viníka škody počínal v souladu s právem (v konkrétním případě neporušil dopravní předpisy), je nucen vynaložit ze svého značnou částku na to, aby své vozidlo mohl vůbec používat jako před škodnou událostí. Druhou, co do významu a velikosti finančních dopadů, mnohem výraznější změnou, je otázka újmy na zdraví. Do se rozhodování soudů o výši náhrady škod za usmrcení a na zdraví opíralo o 444 OZ, který v odst. 3 jmenovitě podle vztahu k zesnulému poukazoval pozůstalým jednorázové odškodnění a v případech náhrady škod na zdraví se odvolával na vyhlášku ministerstva zdravotnictví č. 440/2001 Sb. Tato vyhláška 16 Nález Ústavního soudu ČR ze dne sp. zn. II. ÚS 2221/07 ve věci ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne č. j. 8 Co 88/

22 taxativně bez rozdílů klasifikovala celou škálu poškození zdraví, přičemž každé položce přidělovala určitý počet bodů, kdy 1 bod byl ekvivalentní 120 Kč. Podle druhu poškození zdraví nebo podle vztahu k zesnulému byly vypláceny částky v řádu max. několika statisíců korun. Přílišný formalismus a častá subjektivní nespravedlnost odškodnění dle tzv. bodové vyhlášky byly důvodem, proč byla často jedna a ta samá újma předmětem jak odškodnění dle ustanovení OZ o náhradě škody, tak současně odškodnění na základě podání žaloby na ochranu osobnosti poškozeným, ve snaze získat odpovídající zadostiučinění alespoň ve formě náhrady nemajetkové újmy v penězích za zásah do osobnostních práv ve smyslu 13 odst. 2 OZ. Požadování náhrady na dvou frontách s sebou neslo zvýšenou náročnost i náklady sporu. 17 Tomu je ovšem s nástupem NOZ konec. Mnohdy směšné částky, poskytované jako kompenzace za bolestivé, komplikované a někdy dlouhotrvající, či nevratné negativní změny na lidském zdraví budou nově stanovovány podle zásad slušnosti. Znamená to, že NOZ posiluje právní postavení poškozených vůči škůdcům, ukončuje sociální nivelizaci a pohled na úrazy transformuje z paušalizujícího na individualizující. Podle 2958 NOZ tak má škůdce za povinnost odčinit újmu poškozeného peněžitou náhradou, vyvažující plně vytrpěné bolesti a další nemajetkové újmy. Vznikla-li poškozením zdraví překážka lepší budoucnosti poškozeného, nahradí mu škůdce i ztížení společenského uplatnění. Navíc se v úvodních ustanoveních NOZ rozšiřuje pojem osoby blízké např. o sešvagřené osoby, které by v souvislosti s usmrcením nebo závažným ublížením na zdraví poškozeného měly rovněž nárok na odškodnění. Je nesporné, že se změna dotkne nejen široké veřejnosti a jednotlivců, ale především všech institucí majících co do činění s problematikou odpovědnostních náhrad. Proti sobě teď více, než kdy dříve, budou stát zástupci pojišťovacích ústavů na straně jedné a na straně druhé zástupci poškozených. Vágní termín o zásadě slušnosti navíc dává soudům velké privilegium a moc nad rozhodováním o jednotlivých případech a připravuje tak s nadsázkou řečeno široké bitevní pole. Lze tak přinejmenším v prvních letech transformace judikatury očekávat rozdílnost bezprecedentních ortelů ve výších přiřknutých odškodnění. V budoucnu by ovšem mělo být zcela běžné, že za zlomenou ruku bude bez námitek poskytnuto poškozenému chirurgovi řádově vyšší odškodné než moderátorovi v rádiu. Podle stejné logiky by potom po tragické nehodě byla partnerka, žijící předchozí 3 roky se zesnulým, odškodněna více než rodič, se kterým nebyl zesnulý v kontaktu dlouhá léta. Poškozeným se tak konečně dostane 17 EPRAVO. Novinky v oblasti náhrady škody na zdraví dle NOZ. *online+. Dostupné z: 22

23 adekvátního odškodnění, což s sebou přináší vyšší riziko z hlediska pojištění a v konsekvenci se promítne do zvýšení pojistného Výluky z pojištění a regres Přestože pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla poskytuje pojištěným široký rozsah krytí potenciálních rizik, existuje celá řada výjimek, kdy pojistitel nemá povinnost nahradit způsobenou újmu nebo v oprávněných případech, pokud již pojistné plnění poskytl, má právo na jeho náhradu proti pojištěnému. V následujícím textu jsou uvedeny nejčastější situace, kdy se pojistitel vyvazuje z povinnosti poskytnout pojistné plnění ze svých technických rezerv a na vlastní účet, a to v souladu s 7 zákona. Pojistitel tak nehradí újmu, kterou utrpěl řidič vozidla, jehož provozem byla újma způsobena. To se týká i nákladů vzniklých poskytnutím léčebné péče, dávek nemocenského pojištění, nebo důchodů z důchodového pojištění v důsledku újmy na zdraví nebo usmrcením, které utrpěl výše zmiňovaný řidič. Pojišťovna rovněž neproplácí hmotnou škodu na věcech manželce nebo manželovi a osobám, které s řidičem škodného vozidla v době vzniku škodné události žily ve společné domácnosti. Pokud způsobená škoda nesouvisí s újmou z ublížení na zdraví, nevztahuje se pojistné plnění ani na ušlý zisk těchto řidiči blízkých osob. Z charakteru odpovědnostního pojištění logicky plyne, že je z pojištění vyloučena škoda na vozidle, mezi vozidly jízdní soupravy a škoda na věcech přepravovaných těmito vozidly, jejichž provozem byla škoda způsobena. V první řadě zákon vymezuje výluky z pojištění plynoucí ze své podstaty, ve druhé řadě stanovuje právo pojistitele na úhradu již vyplacené částky. Jelikož se v tomto případě jedná o zpětnou náhradu pojištěným pojistiteli, bývá druhý případ mnohdy označovaný jako regresní plnění, neboli regresní nárok pojistitele. Pojistitel má podle 10 zákona proti pojištěnému právo na náhradu toho, co za něho plnil, jestliže prokáže, že pojištěný jednal protiprávně, především ve smyslu porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích a toto porušení bylo v příčinné souvislosti se vznikem újmy, kterou je pojištěný povinen nahradit. Tím se rozumí provozování technicky nezpůsobilého vozidla, které ohrožuje bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, dále řízení vozidla osobou, která není držitelem příslušného řidičského oprávnění (mimo žáků autoškoly pod dohledem instruktora), řízení vozidla v době zákazu činnosti řídit vozidlo, řízení vozidla pod vlivem alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo. Předání řízení vozidla osobě uvedené v posledních třech případech se rovněž posuzuje jako porušení základní povinnosti týkající se provozu na pozemních komunikacích. 23

24 Dále vzniká pojistiteli regresní nárok, pokud pojištěný řidič způsobil újmu úmyslně, způsobil újmu provozem vozidla, které použil neoprávněně, bezdůvodně se odmítl podrobit zkoušce na přítomnost alkoholu, omamné nebo psychotropní látky nebo léku označeného zákazem řídit motorové vozidlo, či nedodržel informační povinnost o škodné události vůči pojistiteli Sankce Zákon ve věci porušení právoplatných předpisů rozeznává několik případů, u kterých navíc explicitně uvádí rozsah peněžitých sankcí. Dle 16 se fyzická osoba dopustí přestupku v případě, že na pozemních komunikacích provozuje nebo ponechá vozidlo bez platného pojištění odpovědnosti. Za to jí může být ze zákona uložena pokuta ve výši od do Kč. Pokud vlastník vozidla ve lhůtě nejdéle 14 dnů od zániku pojištění neuzavře novou pojistnou smlouvu a současně v tomto termínu neodevzdá tabulky s registrační značkou a osvědčení o registraci vozidla příslušnému orgánu evidence, dopouští se přestupku a může mu být uložena pokuta od do Kč. Tato dvě provinění vůči zákonu se vztahují rovněž na právnické osoby. Zde se však místo přestupku hovoří o správním deliktu ( 16a), přičemž sazby pokut jsou shodné jako u fyzických osob. Řidič vozidla, jakožto fyzická osoba, se dále dopouští přestupku v případě, že příslušníku Policie České republiky na požádání nepředloží zelenou kartu. V tomto případě je sazba pokuty nejmírnější a řidiče trestá pokutou v rozsahu od do Kč. Vedle pokut ze strany státu existují sankce vybírané Kanceláří, která finanční prostředky ukládá na účet garančního fondu (viz pododdíl 1.2.6). Systém kontroly evidence pojištění odpovědnosti funguje na bázi informačních toků mezi dotčenými institucemi. Pojistitel podává faktické informace o pojištění odpovědnosti Kanceláři, ta je dále sděluje Ministerstvu dopravy České republiky, které je porovnává s databází vozidel vedených v centrálním registru vozidel. Je-li na základě prověření zjištěno, že je tuzemské vozidlo provozováno bez pojištění odpovědnosti v rozporu se zákonem, je vlastník vozidla povinen uhradit Kanceláři příspěvek za dobu, po kterou bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem. Výše příspěvku se určí v souladu s 24c odst. 2 zákona, tedy součtem hodnoty vypočtené vynásobením výše příslušné denní sazby pro daný druh vozidla počtem dní, kdy bylo vozidlo provozováno v rozporu se zákonem a nákladů na jeho uplatnění. Výše denních sazeb pro jednotlivé druhy vozidel stanovuje příloha k zákonu. Zjednodušený přehled denních sazeb dle vybraných druhů vozidel nabízí tabulka 1. 24

25 Tab. 1 Garanční fond - denní sazby příspěvku za nepojištěná vozidla do fondu podle druhu vozidla Druh vozidla (objem válců motoru nebo max. přípustná hmotnost) motocykl ( 350 cm 3 ) motocykl ( 350 cm 3 ) osobní automobil ( 1850 cm 3 ) osobní automobil ( 1850 cm 3 ) autobus nákladní vozidlo ( 12 t) nákladní vozidlo ( 12 t) Denní sazba 20 Kč 30 Kč 50 Kč 70 Kč 160 Kč 130 Kč 300 Kč Zdroj: Příloha k zákonu č. 168/1999 Sb Garanční fond a fond zábrany škod Garanční fond i fond zábrany škod jsou oba pod správou Kanceláře. Garanční fond je v zákoně vymezen v 24, resp. plnění z fondu také v 24a až 24c. Fond zábrany škod zákon vykládá v rozsahu 23a. Garanční fond vystupuje jako garant poskytování pojistného plnění poškozeným v problematických a sporných případech, nebo v případech újmy způsobené zahraničními vozidly. Chrání tímto poškozené od vleklé či dokonce nejisté náhrady újmy ze strany škůdců. Úkolem garančního fondu je rychlé vypořádání nároků poškozených. Kancelář poskytuje z garančního fondu především plnění poškozeným za újmu způsobenou provozem: - nezjištěného vozidla, kterou je povinna nahradit nezjištěná osoba; přičemž plnění za újmu na zdraví a na životě je automatické, avšak plnění hmotné škody nebo ušlého zisku se poskytuje pouze tehdy, pokud tato škoda přesáhla Kč a současně byla poškozenému způsobena závažná újma na zdraví, - vozidla, kterou je povinna nahradit osoba bez pojištění odpovědnosti (mimo výjimek), - tuzemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna u pojistitele, který z důvodu svého úpadku nemůže tuto újmu uhradit, - cizozemského vozidla, kterou je povinna nahradit osoba, jejíž odpovědnost za tuto újmu je pojištěna hraničním pojištěním, - cizozemského vozidla, jehož řidiči nevzniká při provozu tohoto vozidla na území České republiky povinnost uzavřít hraniční pojištění (systém zelené karty). Výplatou plnění z garančního fondu vzniká Kanceláři nárok na náhradu toho, co plnila poškozenému. Vzniká jí tak pohledávka za nezjištěnou osobou, za nepojištěnou osobou, za pojistitelem v úpadku, nebo za příslušným zahraničním garančním fondem. Např. u nezjištěného nebo nepojištěného vozidla je maximální výše limitu pojistného plnění rovna zákonné minimální sazbě, tedy 35/35 mil. Kč. 25

26 Garanční fond disponuje finančními prostředky, které inkasuje z pojistného za hraniční pojištění, 18 z příspěvků pojistitelů - členů Kanceláře, z přijatých úhrad postižních pohledávek a z přijatých sankčních příspěvků nepojištěných vozidel (viz pododdíl 1.2.5). Konečný stav garančního fondu činil k částku mil. Kč. 19 Za rok 2012 bylo z garančního fondu celkem vyplaceno 244 mil. Kč, z toho 206 mil. Kč (84 %) za újmu způsobenou nepojištěnými vozidly. Pro zajímavost, v témže roce činily ohlášené nároky poškozených z pojistných událostí k tíži garančního fondu mil. Kč, 20 což po vyhodnocení oprávněných případů znamená i tak značnou zátěž systému do budoucna. Novinkou od letošního roku je vznik tzv. fondu zábrany škod. Fond je zakládán za účelem posílení a modernizace technického zázemí a hmotného vybavení subjektů zasahujících u škod vznikajících provozem vozidel. Cílem je preventivní, zábranná činnost s důrazem kladeným na eliminaci vzniku či alespoň snížení rozsahu škod. Prostředky fondu zábrany škod se použijí pouze na úhradu nákladů spojených s: - pořízením techniky nebo věcných prostředků potřebných pro činnost základních složek integrovaného záchranného systému a jeho ostatních složek poskytujících plánovanou pomoc na vyžádání v oblasti zábrany a prevence škod z provozu vozidel, - úpravou technologií a provozem operačních a informačních středisek hasičského záchranného sboru v souvislosti s poskytováním nezbytné pomoci motoristům, - realizací projektů se zaměřením na bezpečnost silničního provozu schválených vládou, - realizací programů prevence v oblasti škod z provozu vozidel. Předpokládá se, že fond díky nemalému objemu spravovaných financí ovlivní výrazným způsobem pozitivní vývoj v dotčené oblasti. Fond zábrany škod bude tvořen z odvodů z přijatého pojistného členů Kanceláře, kterým vzniká povinnost čtvrtletně odvádět nejméně 3 % z ročního přijatého pojistného z pojištění odpovědnosti za každý kalendářní rok, potom z výnosů z investování dočasně volných prostředků fondu a dalších prostředků vyplývajících z činnosti správní rady Kanceláře. Zákon dále stanovuje procentuální rozdělení úhrady nákladů s nadpoloviční preferencí Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí (viz graf 1). 18 Hraniční pojištění se vztahuje na způsobení škody provozem cizozemského vozidla, k němuž došlo na území České republiky. Pojistitelem je Kancelář a povinnost uzavřít hraniční pojištění se vztahuje na ty řidiče vozidel registrovaných v cizině, kteří nejsou držiteli platné zelené karty. 19 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Výroční zpráva za rok [online]. s. 36. Dostupné z: 20 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Výroční zpráva za rok [online]. s. 8. Dostupné z: 26

27 Graf 1 Fond zábrany škod - rozdělení prostředků na úhradu nákladů stanovených zákonem Rezerva 10 % Realizace bezpečnostněpreventivních programů 15 % 40 % Hasičský záchranný sbor Další složky integrovaného záchranného systému 15 % 20 % Sbor dobrovolných hasičů obcí Zdroj: Zákon č. 168/1999 Sb. 1.3 Pojistný trh s povinným pojištěním motorových vozidel v České republice Data a statistické údaje v následujících pododdílech reflektují vývoj počtu registrovaných vozidel na území České republiky. Povinnost uzavřít smluvní pojištění tak až na výjimky (viz pododdíl 1.2.1) vzniká všem občanům, podnikatelům a právnickým osobám, kteří na veřejných pozemních komunikacích provozují svá vozidla. Graf 2 ukazuje vývoj počtu pojištěných vozidel podle databáze Kanceláře ve vztahu k celkovému počtu vozidel dle centrálního registru vozidel. Pro informaci, registr nově spravuje ministerstvo dopravy, které agendu v červenci 2012 převzalo od ministerstva vnitra. Časová řada sedmi let ukazuje poměrně vyrovnaný rostoucí trend obou sledovaných veličin. Zatímco počet registrovaných vozidel rostl průměrně o 1,99 % ročně, počet pojištěných vozidel rostl v průměru o dalších 0,78 p.b. rychleji, tedy o 2,77 % za rok. Nejvýraznější rozdíl v tempech růstu je možné spatřit v roce 2009, kdy bylo oproti předchozímu roku registrováno o 0,54 % více vozidel, avšak počet pojištěných se zvedl o 3,94 %. Zvýšení lze přičíst zavedení povinnosti odvádět příspěvek za nepojištěné vozidlo do Garančního fondu. Kumulativně se mezi roky 2007 a 2013 počet pojištěných vozidel zvýšil v absolutní hodnotě o ks (16,56 %) na celkových ks, přičemž počet registrovaných vozidel vzrostl jen o ks (12,52 %) na finálních ks. Přestože se na silnicích stále pohybuje hrozivě vysoké číslo nepojištěných vozidel, dlouhodobý trend směřuje k jeho pozvolnému snižování. 27

28 Graf 2 Vývoj počtu pojištěných a registrovaných vozidel v České republice mezi roky 2007 až 2013 Vozidla (tis. ks) 8,000 7,000 6,000 5,000 12/ / / / / / /2013 Počet pojištěných vozidel Počet registrovaných vozidel Zdroj: Česká kancelář pojistitelů, 21 statistiky vyplývající z centrálního registru vozidel 22,23 a vlastní výpočty Graf 3 Složení vozového parku v České republice k (rozdělení dle druhu vozidel) Přípojná vozidla Motocykly Traktory 2,1 % 13,3 % 12,9 % Užitkové automobily Autobusy 9,0 % 0,3 % 62,5 % Osobní automobily Zdroj: Sdružení automobilového průmyslu ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Statistiky a informace. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. Dostupné z: 22 MINISTERSTVO VNITRA ČR. Centrální registr vozidel. Přehledy podle roku výroby [online]. Dostupné z: 23 MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Statistiky vyplývající z centrálního registru vozidel vedené na ministerstvu dopravy. Statistiky 2/2013 a 1/2014. *online+. Dostupné z: Statistiky+vyplyvajici+z+Centr%C3%A1ln%C3%ADho+registru+vozidel/ 24 SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. Složení vozového parku v ČR. [online]. Dostupné z: 28

29 Skladbu vozového parku k zachycuje graf 3. Pro přehlednost bylo zvoleno rozdělení vozidel dle jejich druhu, podle něhož jsou vozidly s českou registrační značkou nejčastěji osobní automobily. Jejich podíl na celkové sumě vozidel je nadpoloviční, konkrétně 62,5 %. Druhou a třetí pozici s drobnou nuancí sdílejí přípojná vozidla a motocykly, jejichž jednotlivé podíly se pohybují kolem jedné osminy všech registrovaných vozidel. Posledním významnějším druhem vozidel jsou užitkové automobily s 9 % Charakteristika pojistného trhu a jeho účastníkŧ v České republice V pododdíle byl popsán průběh přechodu ze zákonného pojištění, spravovaného až do konce roku 1999 výhradně Českou pojišťovnou, na smluvní povinné pojištění motorových vozidel. Ihned po demonopolizaci specifického odvětví pojišťovnictví vstoupilo na trh dalších 11 pojišťoven s cílem po částech ukrajovat z pojistného kmene nejsilnější společnosti, která jako jediná, nejen díky silné tržní pozici, ale také s ohledem na letité zkušenosti a cenná interní data z odvětví, měla možnost vybudovat novou a silnější strukturu na pevných základech. Po 14 letech je bez jakýchkoliv pochybností možné říci, že nově přistoupivší pojišťovny v nerovném konkurenčním boji obstály a monopolní postavení České pojišťovny výrazně oslabily. Navíc v době informačního rozkvětu mohou být pojišťovny motivovány k vedení cenových válek se svými konkurenty s cílem pokrýt větší část trhu. Poměrně častým důsledkem potom bývá vítězství třetí zainteresované strany, tzn. že na cenové válce nejvíce dokáží profitovat samotní pojistníci. Tab. 2 Vývoj počtu pojišťoven působících na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel po uvolnění trhu v České republice v letech 2000 až Zdroj: Výroční zprávy České kanceláře pojistitelů za roky 2000 až Tabulka 2 nabízí pohled na čtrnáctileté období po uvolnění trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. Chronologický vývoj ukazuje, že první tři roky, kdy do července 2002 fungovalo odvětví v přechodném období s regulovanou cenou pojistného, mělo povolení k provozování činnosti až 13 pojišťoven. Po definitivním uvolnění cenových bariér několik společností z trhu odstoupilo. Avšak v roce 2007 se situace znovu změnila a až do roku 2009 na trh vstupovali noví účastníci konkurenční soutěže. Třetinový nárůst v roce 2007 oproti roku 2006 je možné spojit s posílením politiky jednotného vnitřního trhu mezi členskými státy Evropské unie. V posledních letech se počet licencí udělených Českou národní bankou 25 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. O nás. Výroční zprávy za roky 2000 až [online]. kap. Charakteristika kanceláře. Dostupné z: 29

30 zastavil na 14, přičemž podle informací z webových stránek jednotlivých pojišťoven vyplývá, že dvě z nich (AIG a Direct) již nové smlouvy v tomto segmentu pojišťovnictví neuzavírají. Dnes tedy na poli odpovědnostního pojištění z provozu vozidel aktivně působí 12 pojišťoven. Graf 4 Podíl pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) v České republice podle předepsané výše pojistného v roce 2013 a změna jejich podílu na trhu oproti roku 2007 (%) 25 % 25,3 21,6 15 % 5 % 13,1 10,8 7,4 7,4 4,8 3,0 2,6 2,3 1,5 0,4-5 % -3,2 +2,4 +0,3 +2,0-1,2 +2,1 +3,0 +2,6 +2,3 +1,0 +0,4-15 % -11,8 Podíl na trhu POV Změna podílu mezi roky 2007 a 2013 Zdroj: vlastní výpočty dle dat České asociace pojišťoven 26,27 Pozice pojišťoven ve smyslu podílu na celkovém předepsaném pojistném, tedy pojistném předem stanoveném na pojistné období, ve zkoumaném segmentu v letech 2007 a 2013 zachycuje graf 4. Z něho je patrné postupné oslabování pozice České pojišťovny, která je sice stále nejsilnějším hráčem na trhu, přesto za posledních 6 let ztratila 11,8 %. Ze zaběhlých společností nejvíce posílila Česká podnikatelská pojišťovna, a to o 2,4 %. Z nováčků si největší podíl na trhu dokázala získat AXA pojišťovna se 3,0 %. Co se týká koncentrace pojistného trhu, majoritní podíl na předepsaném pojistném celého trhu patřil největší čtyřce pojišťoven, z nichž každá ovládala více jak 10 % trhu. Její podíl poklesl z 82,9 % v roce 2007 na 70,8 % v roce Složení zmiňovaných společností ani jejich pořadí v pomyslném žebříčku se nezměnily. Dalším zajímavým pohledem, který se v analýze segmentu pojišťovnictví nabízí, je hledisko šíře působnosti, resp. významnosti a priority zkoumaného odvětví v činnosti dané pojišťovny. 26 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2007. Předepsané pojistné za období 1-12/2007 dle vybraných parametrů. [online]. s. 6. Dostupné z: 27 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2013. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 5. Dostupné z: 30

31 Pro srovnání poslouží tab. 3, jež se zaměřuje na podíl pojištění odpovědnosti z provozu vozidel na celkovém smluvním pojištění, a to opět v letech 2007 a Tab. 3 Podíl pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) na celkovém předepsaném smluvním pojistném jednotlivých pojišťoven působících na trhu s POV v České republice v roce 2013 a jeho změna oproti roku 2007 Smluvní pojistné (tis. Kč) POV (tis. Kč) Podíl (%) Změna podílu oproti 2007 (p.b.) AXA ,9 - Triglav ,1 - Wüstenrot ,7-19,0 Slavia ,0 - ČPP ,1-8,5 Allianz ,4-4,1 ČSOB ,1 +5,6 Kooperativa ,6-0,7 Generali ,0-7,3 Česká pojišťovna ,8-4,2 HVP ,6 - UNIQA ,6-5,7 CELKEM ,1-0,9 Zdroj: Česká asociace pojišťoven, 28,29 vlastní výpočty V obou obdobích a u všech pojišťoven představovalo předepsané pojistné z povinného pojištění motorových vozidel nezanedbatelnou částku. Pokud lze z podílu na pojistném přesahujícím 50 % vyvodit závěr, že diskutovaný segment trhu je co do významu portfolia činností pojišťovny prioritním, potom údaje z roku 2007 hovořily o 2 takových společnostech, přičemž v roce 2013 se jednalo již o 4 pojišťovny. Tento ukazatel indikuje, že odvětví pojišťování odpovědnosti z provozu vozidel nepozbylo na významu a i přes silnou konkurenci nenechává management tzv. usínat na vavřínech. Pojišťovny AXA, Triglav a Slavia vstoupily do odvětví poměrně nedávno s cílem přiřadit pojištění odpovědnosti z provozu vozidel prioritní význam, představující nosný pilíř předmětu podnikání těchto společností. Z dat rovněž vyplývá, že Wüstenrot pojišťovně se předepsané pojistné z pojištění odpovědnosti vozidel zredukovalo v poměru ke smluvnímu pojištění bezmála o pětinu. Naopak ČSOB jako 28 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2007. Předepsané pojistné za období 1-12/2007 dle vybraných parametrů. [online]. s. 6. Dostupné z: 29 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2013. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 5. Dostupné z: 31

32 jediná posílila význam segmentu ve svém portfoliu služeb. Je dobré dodat, že poklesy lze přisoudit také jiným faktorům, např. větší dynamice růstu v oblasti životního pojištění. Tab. 4 Srovnání výše průměrného pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice v letech 2007 a 2013 a jeho procentuální změna ve sledovaném období Změna pojistné a index pojistné index pojistného (Kč/voz.) (%) (Kč/voz.) (%) (%) Allianz ,1 UNIQA , ,9-38,8 Kooperativa , ,0-36,9 Česká pojišťovna , ,5-34,5 Generali , ,9-34,6 ČSOB , ,1-40,8 Triglav ,9 - Slavia ,3 - AXA ,0 - ČPP , ,8-43,1 Wüstenrot , ,9-48,9 HVP ,1 - PRŮMĚR TRHU , ,5-37,2 Pozn.: Pojišťovny řazeny dle absolutní výše pojistného roku Index 100 % je přiřazen pojišťovně s max. pojistným v daném roce. a Pojistné za rok 2007 bylo navýšeno o průměrnou inflaci dle indexu spotřebitelských cen za roky 2008 až Historická cena roku 2007 v roce 2013 tak po úpravě představuje 116,31 % původní běžné ceny roku Zdroj: vlastní výpočty dle dat České asociace pojišťoven 31,32 a České kanceláře pojistitelů 33 Tabulka 4 na pojištění odpovědnosti z provozu vozidel nahlíží z pohledu výše pojistného v letech 2007 a Hodnota pojistného byla získána z podílu předepsaného pojistného jako celku dané pojišťovny a počtu vozidel v pojistném kmeni té samé pojišťovny. Pro relevantnost porovnávaných hodnot cen v čase, byly ceny roku 2007 navýšeny kumulativně o inflaci. Ze srovnání vyplývá, že během šestiletého období došlo k citelnému 30 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace - druhy, definice, tabulky. *online+. Dostupné z: 31 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2007. Předepsané pojistné za období 1-12/2007 dle vybraných parametrů. [online]. s. 6. Dostupné z: 32 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2013. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 5. Dostupné z: 33 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Statistiky a informace. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. Dostupné z: 32

33 poklesu reálného pojistného o 37,2 %. Příčiny je možné hledat ve vstupu nových pojišťoven do odvětví, v globální hospodářské krizi, v lepší dostupnosti informací, v existenci internetových platforem na bázi online srovnávání cen pojistného a tudíž i ve zmiňované cenové válce mezi pojišťovnami. Druhou informací, kterou v sobě nese tab. 4, je cenová politika konkurentů. Pojišťovna Allianz se v obou případech nachází na vrcholu cenových sazeb pojistného a je proto označena za referenční měřítko pro ostatní subjekty pojistného trhu. I zde je možné vypozorovat rozdílnost trendů mezi roky 2007 a Jestliže v roce 2007 byl rozdíl mezi nejdražší a nejlevnější pojišťovnou dle průměrného pojistného jen 14,3 %, o 6 let později to bylo propastných 36,9 %. Tento fakt lze vysvětlit segmentací pojišťoven, tedy orientací na určité skupiny zákazníků (viz pododdíl 1.4.1). Škodovost je parametrem ekonomické vyrovnanosti pojistného segmentu. Jde o procentuální vyčíslení poměru pojistného plnění a předepsaného pojistného, přičemž pojistným plněním se rozumí peněžitá výplata komerční pojišťovny klientovi po vzniku pojistné události na základě pojistné smlouvy. 34 Snahou každé společnosti působící na pojistném trhu je maximalizovat zisk a minimalizovat škodovost nebo ji přinejmenším udržovat pod hranicí 100 %. Vzhledem k tomu, že výši pojistného plnění nemá solidní pojišťovna v moci příliš ovlivnit, měla by se v případě ekonomické nevyrovnanosti zaměřit na zvýšení pojistného, snížení nákladů, nebo strukturální změnu pojistného kmene. Vývoj průměrné škodovosti v segmentu pojištění je shrnut v tab. 5. Tab. 5 Vývoj kombinované škodovosti členů České asociace pojišťoven (ČAP) pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Předepsané pojistné členů ČAP (mil. Kč) Pojistné plnění + RBNS + IBNR + náklady (mil. Kč) Kombinovaná škodovost (%) 93,7 97,6 100,6 102,8 Pozn.: Rezervy na pojistná plnění z pojistných událostí ke konci účetního období: RBNS = nahlášená pojistná událost, která nebyla proplacena; IBNR = pojistná událost, která nebyla ani nahlášena. Zdroj: Česká asociace pojišťoven (vývoje pojistného trhu v letech 2009 až 2012) 35 Statistiky ČAP od roku 2009 zavádějí nový ukazatel kombinované škodovosti, který nehledí jen na výši vyplaceného pojistného plnění, avšak do částky zahrnuje i budoucí závazky plnění, které vznikají ke konci účetního období. Spornější položkou v součtu výdajů 34 ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2001, s ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. *online+. Dostupné z: 33

34 pojišťoven jsou jejich náklady. Do nákladů je možné zahrnout řadu irelevantních položek, což vede ke zkreslení ukazatele. Přesto je nová metodika, resp. prezentace finančních výstupů logičtější a ve finále předkládá rozumnější pohled na škodovost. Podle starých dat, zahrnujících pouze pojistné plnění se škodovost pohybovala okolo 45 %. 36 Podle nové metodiky se blíží a v posledních letech dokonce překračuje hranici 100 %. Společně se vznikem fondu zábrany škod a s ustanoveními nového občanského zákoníku lze proto v nejbližších letech očekávat růst výše pojistného Agregátní statistické ukazatele pojistného trhu v České republice Obecně lze říci, že ukazatele úrovně pojistného trhu hodnotí účinnost použití zdrojů a vynaložení prostředků. 37 Oproti předchozí pasáži se tento pododdíl zaměřuje na pohled na trh s povinným pojištěním motorových vozidel jako na celek, porovnávaný především s nadřazeným celkem neživotního pojištění, obecně s celým pojistným trhem, či s využitím makroekonomického pohledu a vztahu k HDP. Graf 5 Vývoj indexovaných hodnot reálného HDP České republiky a výše předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven pro smluvní a neživotní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) 110 % 100 % HDP 90 % 80 % Neživotní pojištění Smluvní pojištění 70 % POV Pozn. 1: Hodnoty pojistného v letech 2008 až 2013 byly přepočítány na běžné ceny roku 2007, tzn. že byly sníženy o průměrnou inflaci dle indexu spotřebitelských cen. Pozn. 2: Meziroční změna HDP za rok 2013 vychází z předběžného odhadu ČSÚ 38 Zdroj: vlastní výpočty dle dat České asociace pojišťoven (vývoje pojistného trhu v letech 2007 až 2013) 39 a Českého statistického úřadu ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. *online+. Dostupné z: 37 ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2001, s ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí *online+. Dostupné z: 34

35 Graf 5 zachycuje šestiletou indexovanou časovou řadu čtyř proměnných. Makroekonomický ukazatel je zastoupen reálným HDP ČR, které osciluje kolem hodnoty 100 %. I přes hospodářskou krizi, kdy došlo v roce 2009 k meziročnímu poklesu o 4,6 p.b., se zdá být výkon české ekonomiky vesměs periodicky vyrovnaný. Totéž nelze říci o vývoji předepsaného pojistného na trhu s pojištěním jako celku. V prvních dvou letech sledovaného období se pojistný trh pravděpodobně ze setrvačnostních důvodů pohyboval v protisměru k HDP. Od roku 2009 zažívá smluvní pojištění reálný propad o 17,9 p.b., který jak vyplývá ze sklonu křivek v grafu, musel být výrazněji negativně ovlivněn segmentem životního pojištění. Povinné pojištění motorových vozidel sice v prvním roce po roce 2009 nepokleslo tak citelně, jako pojistný trh obecně, avšak tempo poklesu se nezpomalilo a pokračovalo až do roku 2012, kdy oproti roku 2009 zaznamenal tento segment pojištění kumulativní pokles o 23,8 p.b. V součtu poklesla reálná výše pojistného mezi roky 2007 až 2013 o 26,7 p.b. u smluvního pojištění, o 26,0 p.b. u neživotního pojištění a o 29,9 p.b. u povinného pojištění vozidel. V pododdíle předkládala tab. 3 pohled na zastoupení povinného pojištění motorových vozidel pojišťoven, které toto pojištění aktivně nabízejí, na jejich celkovém smluvním pojištění. Tento podíl byl v roce 2013 průměrně 21,1 %. Tabulka 6 na problematiku nahlíží globálněji a do smluvního a neživotního pojištění zahrnuje rovněž předepsané pojistné všech členů ČAP a sleduje vývoj mezi roky 2007 až 2013 v podobě meziročních změn. Tab. 6 Vývoj podílu pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) členů České asociace pojišťoven na předepsaném smluvním a neživotním pojištění pojistného trhu v České republice Podíl POV na smluvním pojištění (%) ,6 17,3 17,0 19,0 17,8 17,0 16,8 Meziroční změna (%) - -1,69-1,96 +12,30-6,40-4,47-1,08 Podíl POV na neživotním pojištění (%) 30,0 29,4 29,4 30,8 29,8 28,7 28,4 Meziroční změna (%) - -1,94-0,16 +4,72-3,02-3,86-0,92 Zdroj: vlastní výpočty dle dat České asociace pojišťoven (vývoje poj. trhu v letech 2007 až 2013) ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. *online+. Dostupné z: 40 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické údaje. *online+. Dostupné z: 41 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. *online+. Dostupné z: 35

36 Ve vzájemných vztazích mezi skupinami, které společně utvářejí vertikální hierarchické vazby, nedošlo k žádným závažným turbulentním změnám. S odkazem na graf 5 tak není překvapením, že největší meziroční růst podílu povinného pojištění motorových vozidel na smluvním, ale i neživotním pojištění, nastal v roce Globální pohled na pojištění odpovědnosti z provozu vozidel ukazuje, že jeho zastoupení na trhu se smluvním pojištěním je v průměru zhruba šestinové (17,5 %) a na trhu s neživotním pojištěním v průměru takřka třetinové (29,5 %). Poměr předepsaného pojistného k HDP v běžných cenách je možné označit pojmem pojištěnost. Agregátní ukazatel pojištěnosti je jedním z nejdůležitějších ukazatelů rozvoje pojistného trhu a v podmínkách tržního hospodářství vyjadřuje kapacitu pojistného trhu. Celková možnost pojišťování na daném pojistném trhu je dána rozsahem pojistného pole. Pojistné pole je soubor majetku, předmětů, osob anebo jiných jevů, existujících v daném státě nebo teritoriu, který je možné pojistit. Pojištěnost potom odráží schopnost pojistného trhu obsáhnout toto pojistné pole. 42 Tab. 7 Vývoj podílu celkového pojistného a pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) členů České asociace pojišťoven na HDP České republiky Podíl celkového pojistného na HDP (%) 3,7 3,8 3,9 4,1 4,1 4,0 Meziroční změna (%) - +2,70 +2,63 +5,13 ±0,00-2,44 Podíl pojistného z POV na HDP (%) 0,63 0,61 0,63 0,59 0,54 0,50 Meziroční změna (%) - -1,90 +2,86-7,09-8,05-6,52 Zdroj: vlastní výpočty dle dat České asociace pojišťoven (vývoje pojistného trhu v letech 2007 až 2012) 43 a Českého statistického úřadu 44 Pojištěnost v české ekonomice zachycuje tab. 7. Význam pojištění ve vztahu k HDP má z dlouhodobého hlediska růstový trend a pohybuje se okolo 4 % HDP. Oproti tomu národohospodářský význam pojištění odpovědnosti z provozu vozidel pozvolna klesá a momentálně se nachází na hranici 0,5 % HDP. Jeho význam je tak z pohledu celé české ekonomiky zanedbatelný. Je však třeba dodat, že se jedná o velice úzce vymezený sektor služeb. 42 ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, 2001, s ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. *online+. Dostupné z: 44 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické údaje. *online+. Dostupné z: 36

37 1.4 Produktový pohled na povinné pojištění motorových vozidel v České republice Doposud tato práce soustřeďovala svoji pozornost na pojištění z hlediska pojistného trhu, vybraných finančních výsledků účastníků konkurenčního prostředí a vztahu k makroekonomickému ukazateli. Pro stávající a potenciální klienty pojišťoven je často mnohem důležitější individuální pohled na konkrétní pojistný produkt. Agregované statistické údaje mohou přesto posloužit jako ukazatelé velikosti a bonity společností na trhu Segmentace pojišťoven a hodnoticí kritéria Trh s pojištěním je ve vyspělých ekonomikách velice specifickým trhem služeb. Pojištění odpovědnosti z provozu vozidel je navíc produktem, jehož sjednání není ve své podstatě dobrovolné, je vyžadované zákonem a kdokoliv, koho se týká a nemá jej sjednané, se vystavuje hrozbě sankcí. V otázce konfigurace pojištění hovoří zákon jasnou řečí. Explicitně stanovuje předmět a rozsah pojištění, min. zákonné limity pojistné ochrany a v jakých případech jsou pojišťovny od závazku pojistného plnění osvobozeny. Pokud by se všechny pojišťovny pevně držely nastavení podle zákona, neměli by pojistníci žádnou motivaci v preferencích výběru té či oné pojišťovny, protože by se jednalo o dokonale konkurenční trh. Na takovém trhu se střetává nabídka mnoha prodávajících s poptávkou mnoha kupujících, přičemž produkty prodávajících jsou identické. Tento závěr by se jevil jako logický v případě, že by se prodávající, tedy pojišťovny, striktně držely požadavků zákona a nepřidávaly by k produktům část vlastní invence a podnikatelského ducha. Subjekty na straně poptávky kupují službu, resp. ochranu na krytí rizik, která by mohla vzniknout v důsledku provozu na pozemních komunikacích. Tak jako u každého neživotního pojištění se i zde jedná o produkt, který není až do vzniku pojistné události a potřeby, aby pojišťovna dostála svému závazku, hmatatelný a pro šťastné řidiče bez nehod navozuje dojem indiferentnosti ve srovnání s produkty ostatních pojišťoven. Ne všechny subjekty poptávky však chápou riziko jednotně. Někteří se spokojí s min. pojistnou ochranou, jiní si riziko uvědomují více a jsou ochotni na jeho eliminaci vynaložit větší množství finančních prostředků, další zase rádi využijí kombinací pojištění a zvětší tím rozsah ochrany. Právě z důvodu nehomogenity potřeb pojistníků a ve snaze utvoření vyrovnaných pojistných kmenů, přistupují pojišťovny v tržním hospodářství k tzv. segmentaci. Segmentace pojišťoven je právě to, co z dokonale konkurenčního trhu dělá trh monopolisticky 37

38 konkurenční. Nabídky pojišťoven zůstávají ve svém jádru stejné, aby však naplnily množinu pojistníků vyváženě, diferencují svoje pojistné produkty. Nejčastějším způsobem segmentace je kategorizace pojistníků podle celé řady hodnoticích kritérií. Každá pojišťovna si vede svoje vlastní interní statistiky na základě sběru dat z pojistných událostí. Díky dostatečně statisticky významnému vzorku dat jsou pojišťovny schopny sestavovat a dynamicky upravovat sazebníky pojistného. Statisticky rizikovým osobám bývají vyměřovány vyšší sazby pojistného, kdežto ty bezproblémové se každá pojišťovna snaží přilákat nízkými tarify. Hodnoticí kritéria si každá pojišťovna stanovuje podle vlastních potřeb. Nejfrekventovanějšími kritérii jsou informace o pojistníkovi a o pojišťovaném vozidle. Zde je jejich výčet: - status pojistníka (občan, podnikatel, právnická osoba), - věk pojistníka, - trvalé bydliště nebo sídlo pojistníka podle PSČ, - rok udělení řidičského oprávnění, - druh vozidla (osobní automobil, motocykl, nákladní automobil atd.), - užití vozidla (běžné, autopůjčovna, taxislužba, vozidlo s právem přednosti jízdy, popeláři, autoškola atd.), - tovární značka, případně model vozidla, - objem válců v ccm, - výkon motoru v kw, - druh motoru (vznětový, zážehový), - celková hmotnost v kg, - počet míst k sezení, - datum první registrace vozidla, resp. jeho stáří (rok výroby). 45,46,47 Mimoto cenu pojištění ovlivňují také další faktory. Nižší sazbu lze získat při sjednání pojištění online, při roční frekvenci placení, pokud je pojistitel např. dobrovolným hasičem, či držitelem ZTP. Není od věci zmínit, že dle účelu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel se některé z kritérií, ovlivňujících finální výši pojistného, zdají být nesmyslnými a z hlediska rizik 45 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Rychlá kalkulace. *online+. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/ 46 ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Pojištění vozidla online. *online+. Dostupné z: https://online.allianz.cz/web/povinne-ruceni-havarijni-pojisteni/?0 47 GENERALI POJIŠŤOVNA. Povinné ručení online. *online+. Dostupné z: https://www.generali.cz/portal/online/ipov.nsf/step01?openform 38

39 neobjektivními. Nad tím, co nastavením svých produktů pojišťovny skutečně sledují, nezbývá než spekulovat, jelikož se jedná o jejich tržní strategii, vnitřní politiku, jejich know-how. Vedle přímé segmentace podle charakteristik pojistníka a pojišťovaného vozidla, pojišťovny cílí na potenciální zákazníky dalšími výhodnými balíčky a benefity. Mezi ně patří např. bezplatná asistenční služba v případě problémů na silnici, krytí rizik způsobených vandaly, zloději, nebo přírodními živly (vichřice, kroupy, záplavy atd.). Výjimkou nejsou ani balíčky pojištění kombinující povinné pojištění motorových vozidel s havarijním, cestovním, úrazovým nebo komplexním pojištěním domácnosti, nemovitosti atd. Objevovaly se i produkty sezónního pojištění, kdy bylo pojištění platné po celý rok, avšak s možností výběru některých měsíců, kdy se pojistník zavazoval k velmi vysoké spoluúčasti v případě vzniku závazku pojistného plnění poškozené osobě. Značné množství pojištěných si uvědomuje rizika spojená s provozováním vozidel na pozemních komunikacích. Především v případě způsobení těžké újmy na zdraví s trvalými následky se výše pojistného plnění může vyšplhat do desítek milionů korun. Tomuto faktu navíc přispívají změny v občanském zákoníku, který maže limity odškodnění (viz pododdíl 1.2.3). Zákonem stanovený nejnižší možný limit maximálního pojistného plnění 35/35 mil. Kč nemusí být dostačující, a proto pojišťovny nabízejí několik alternativních možností s vyšším krytím rizik. Varianty krytí zobrazuje tabulka 8, podle které je max. limit v České republice momentálně 150/150 mil. Kč a nabízejí jej 4 pojišťovny. 39

40 Tab. 8 Limity pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice k , rozdělené do pásem dle jejich výše (mil. Kč) Pásmo 1 Pásmo 2 Pásmo 3 Pásmo 4 Pásmo 5 Allianz 35/35 50/ /150 AXA 35/35 70/ Česká pojišťovna 35/35 50/50 100/ / /150 ČPP 35/35 50/50-111/111 - ČSOB 44/35 60/60 100/ Generali 35/35 70/70 100/ HVP 35/35 70/ Kooperativa 35/35 70/70 100/ /150 Slavia 35/35-100/ Triglav 35/35 70/ UNIQA 35/35 60/50 100/ /150 Wüstenrot 35/35 70/ Pozn.: 35/35 = pojistné plnění do výše 35 mil. Kč za újmu na zdraví každého zraněného a 35 mil. Kč za škodu na majetku. Zdroj: Webové prezentace pojistných produktů jednotlivých pojišťoven 48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59 48 ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 49 AXA POJIŠŤOVNA. Informace pro klienta k produktu Auto. [online]. Dostupné z: https://www.axa.cz/getattachment/b1d32c95-dea7-4eee-b a93935cee/ Informace-pro-klienta-k-produktu-Auto.aspx/ 50 ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 51 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 52 ČSOB POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 53 GENERALI POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 54 HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 55 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Povinné ručení NA100PRO. *online+. Dostupné z: 56 SLAVIA POJIŠŤOVNA. Nejlevnější povinné ručení. *online+. Dostupné z: 57 TRIGLAV POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 58 UNIQA POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 59 WÜSTENROT POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. *online+. Dostupné z: 40

41 1.4.2 Bonusový a malusový systém Segmentaci pojišťoven, vyplývající z politiky výše pojistného, je možné rozdělit do tří fází. V první a druhé fázi se na tvorbě ceny podílejí charakteristiky pojistníka a technické parametry vozidla. Výsledkem je tzv. základní sazba pojistného. Ve třetí fázi se do ceny promítá dosavadní bezeškodní nebo škodní průběh pojištění motoristy v minulosti. Bonus, neboli prémie, je udělován pojistníkům se vzornou historií bez zaviněných dopravních nehod. Na druhou stranu malus v jistém slova smyslu trestá problematické řidiče. Z toho vyplývá, že bonusem se rozumí sleva na pojistném, malusem přirážka k pojistnému. V praxi to znamená, že pojistník, který během pojistného období neodpovídá za žádnou způsobenou pojistnou událost, zvyšuje svůj bezeškodní průběh pojištění. Ten je vyjádřen sumací v celých měsících, kdy je podle počtu celých let trvání pojištění pojistník zařazen do kategorie bonusu. Každá pojišťovna má opět svoji cenovou politiku nastavenou individuálně. Některé z nich přiznávají bonusy rovnoměrně v čase, jiné skokově, další s rychlým nárůstem v prvních letech, ale s pozvolným zvyšováním později. Přehled bonusů a malusů jednotlivých pojišťoven zobrazují tabulky 9 a 10. Max. bonus, který je možné u českých pojišťoven momentálně získat, činí 50 až 60 %. Nejdříve na max. slevu na pojistném dosáhnou klienti Slavie pojišťovny, a to po 7 letech bezeškodného průběhu, nejdéle to potom trvá u Hasičské vzájemné pojišťovny, kde je to o 5 let déle. Pokud v tzv. rozhodné době trvání pojištění dojde k rozhodné události, opravňující poškozeného nárokovat si pojistné plnění od pojišťovny pojistníka, snižuje se dosavadní počet měsíců bonusu či malusu o 24, resp. 36 měsíců podle pojišťovny (viz sloupec Odpočet v tab. 10). Tento odpočet rozhodné doby znamená zpravidla snížení o 2 až 3 třídy v systému bonus/malus. Max. malus v absolutní hodnotě, o který se pojistníkovi může zvýšit pojistné, činí podle výběru tuzemské pojišťovny 30 až 150 % základní sazby pojistného. Z právě dosaženého nejlepšího stupně bonusu se na nejhorší stupeň malusu pojistník dostane po 5 až 9 pojistných událostech způsobených v krátkém časovém horizontu. Po uplatnění nejvyššího stupně bonusu nebo naopak nejvyššího stupně malusu se sazba pojistného pohybuje mezi 40 až 250 % své základní výše. Nejvyšší rozdíl mezi těmito sazbami je u pojišťoven Slavia, Triglav a Wüstenrot (210 p.b.), nejnižší u Hasičské vzájemné pojišťovny (90 p.b.). 41

42 Tab. 9 Bonus k pojistnému pro pojištění odp. z provozu vozidel v České republice k (%) Roky bez nehod Allianz AXA ČP ČPP ČSOB Generali HVP Kooperativa Slavia Triglav UNIQA Wüstenrot Pozn. k rokům bez nehod: 0 roků = 0 až 11 měsíců, 1 rok = 12 až 23 měsíců atd. Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven 60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71 60 ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Allianz autopojištění *online+. s. 9. Dostupné z: 61 AXA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění vozidel *online+. s. 7. Dostupné z: https://www.axa.cz/getattachment/8ad7b0a b2-a1a4-35f1b8659e58/ Pojistne-podminky-pro-pojisteni-vozidel-platne-%283%29.aspx/ 62 ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel. *online+. s. 4. Dostupné z: 63 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14. [online]. s. 11. Dostupné z: 64 ČSOB POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Naše auto. *online+. s. 25. Dostupné z: 10N2395_VPP%20KPV%202014_Broz%CC%8Cura_Na%CC%81hled.pdf 65 GENERALI POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. [online]. s. 2. Dostupné z: VPP%20POV_99%2060%2020%2036% %20v01_final.pdf 66 HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA. Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 2. Dostupné z: 67 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 3. Dostupné z: 68 SLAVIA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro autopojištění 01/2014. *online+. s. 5. Dostupné z: 69 TRIGLAV POJIŠŤOVNA. Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 2. Dostupné z: dpp-pov_t012_13.pdf 70 UNIQA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) - zvláštní část. *online+. s. 1. Dostupné z: UNIQA-Czechia/ 0_2014_UCZ_POV_EU42451E_hcm pdf 71 WÜSTENROT POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. [online]. s. 11. Dostupné z: 42

43 Tab. 10 Malus k pojistnému pro pojištění odp. z provozu vozidel v České republice k (%) Trestné roky Odpočet Allianz roky AXA roky ČP roky ČPP roky ČSOB roky Generali roky HVP roky Kooperativa roky Slavia roky Triglav roky UNIQA roky Wüstenrot roky Pozn. k trestným rokům: 0 roků = -12 až -1 měsíců, -1 rok = -24 až -13 měsíců atd. Zdroj: Všeobecné pojistné podmínky jednotlivých pojišťoven 72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83 72 ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Allianz autopojištění *online+. s. 9. Dostupné z: 73 AXA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění vozidel *online+. s. 7. Dostupné z: https://www.axa.cz/getattachment/8ad7b0a b2-a1a4-35f1b8659e58/ Pojistne-podminky-pro-pojisteni-vozidel-platne-%283%29.aspx/ 74 ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel. *online+. s. 4. Dostupné z: 75 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14. [online]. s. 11. Dostupné z: 76 ČSOB POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Naše auto. *online+. s. 25. Dostupné z: 10N2395_VPP%20KPV%202014_Broz%CC%8Cura_Na%CC%81hled.pdf 77 GENERALI POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. [online]. s. 2. Dostupné z: VPP%20POV_99%2060%2020%2036% %20v01_final.pdf 78 HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA. Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 2. Dostupné z: 79 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 3. Dostupné z: 80 SLAVIA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro autopojištění 01/2014. *online+. s. 5. Dostupné z: 81 TRIGLAV POJIŠŤOVNA. Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 2. Dostupné z: dpp-pov_t012_13.pdf 82 UNIQA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) - zvláštní část. *online+. s. 1. Dostupné z: UNIQA-Czechia/ 0_2014_UCZ_POV_EU42451E_hcm pdf 83 WÜSTENROT POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. *online+. s. 11. Dostupné z: 43

44 Je rovněž dobré zmínit, že bonusový a malusový systém se nevztahuje k vozidlu, které je předmětem pojistné smlouvy, nýbrž k pojistníkovi, který smlouvu uzavřel. S tím souvisí přenositelnost bonusu a malusu při změně pojišťovny nebo vozidla. Doložení o dosavadním průběhu pojištění je konfrontováno s registrem škod, který vede Kancelář. V předchozích odstavcích byl subjekt poptávky po pojištění označován jako pojistník a ne jako pojištěný. Často tyto dva pojmy splývají a pojistník bývá zároveň i pojištěným, avšak není to vždy pravidlem. To otevírá otázku ohledně správnosti nastavení systému. Pojistná smlouva se sjednává s pojistníkem, který pojistiteli hradí pojistné vztahující se k určitému vozidlu. Na druhou stranu nic nebrání tomu, aby pojištěný, tedy ten, jehož rizika jsou pojištěním kryta, byl od pojistníka odlišný. V praxi tak dochází k paradoxní situaci, kdy rizikový pojištěný čerpá výhod bezproblémového pojistníka, díky kterému dosahuje na nižší sazby pojistného, na které by se sám nikdy nedostal. Jako ilustrativní příklad může posloužit situace, kdy je pojistníkem žena, která jezdí bez nehod a od své pojišťovny čerpá max. možný bonus. Její manžel je však novopečeným řidičem, který doposud čerpal bonus za tři roky bezeškodného průběhu. V posledních pěti měsících měl však smolné dny a zavinil tři dopravní nehody, čímž se dostal na šestý stupeň malusu a platí nejvyšší možnou sazbu pojistného. Pokud se ze svých chyb poučil a bude nyní opatrnější, je jen na domluvě s manželkou, aby se z problematického pojistníka stal rázem pojištěný, čerpající max. bonus bezproblémového pojistníka. Pojišťování rizikových řidičů prostřednictvím bonitních pojistníků neobchází jen systém bonus/malus, ale pokud nemá pojišťovna tuto skutečnost interně ošetřenou, vyhýbá se i samotným segmentačním kritériím týkajících se individuálních charakteristik osob. 44

45 2 POVINNÉ POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V KANADĚ Po vymezení problematiky povinného pojištění motorových vozidel v České republice, následuje pohled na model ekvivalentního druhu pojištění v zahraničí. Druhá část práce se věnuje popisu novodobé historie a legislativního vymezení a dále potom analýze pojistného trhu a produktové specifikace tzv. Compulsory Automobile Insurance, známého také pod pojmy, Motor Vehicle Insurance, Auto Liability Coverage nebo Motor Third Party Liability, v zámoří. Tato kapitola tak přináší pohled na pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v Kanadě, s důrazem na provincii Ontario v jihovýchodní části země. Příloha A - Faktické informace o Kanadě uvádí několik informací o samotné severoamerické zemi. Před samotnou analýzou a rozborem dostupných dat kanadského pojistného trhu a legislativních dokumentů, je doporučeno se s daty v příloze A seznámit. 2.1 Novodobá historie pojistného produktu v Ontariu Před rokem 1980, kdy bylo v Ontariu zavedeno povinné pojištění motorových vozidel, se vlastníci vozidel rozhodovali mezi volbou sjednat si pojištění dobrovolně nebo platit poplatek do tzv. Fondu nárokŧ na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel (Motor Vehicle Accident Claims Fund). Tento fond hájil nároky poškozených a poskytoval finanční kompenzace v situacích, kdy řidič-viník neuspěl u soudní pře. Často se stávalo, že se oběti dopravních nehod museli dostavit k slyšení, poskytnout výpověď a konečné dosažení spravedlivého odškodnění museli vymoci soudně. 84 S pokrokem doby a rozvojem automobilismu rostly i náklady a odpovědnost Fondu nároků na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel. Společně s narůstajícím číslem nepojištěných či neplatících řidičů nakonec situace vyústila v zavedení mandatorního pojistného modelu. V uplynulých více než 25 letech vlády implementovaly několik reforem a změn, které se v prvé řadě zaměřovaly na rovnováhu mezi právem zažalovat náhradu škody z titulu odpovědnosti třetí strany a zákonem danými tzv. dávkami z nehody (viz pododdíl 2.2.3). V roce 1990 se uskutečnil fundamentální posun v legislativě, který urychlil přístup 84 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 4. Dostupné z: 45

46 k penězům. 85 Plán provincie Ontario na ochranu motoristŧ (Ontario Motorist Protection Plan) přenesl těžiště poskytování finančních kompenzací ze systému přečinu na placení primárních náhrad přímo. V důsledku rozšíření krytí pojištěného bylo právo na vymáhání škod soudní cestou zúženo na případy trvalých a zvlášť závažných zranění a smrti. 86 Následovala řada návrhů zákonů a uskutečněných reforem upravujících rozsah pojištění, min. limity, možnosti podání žaloby proti třetí straně a výši pojistného. Reformy se objevovaly vždy jako následek prudšího vzrůstu agregátních nároků na pojistná plnění. Po každém přijetí reformy došlo k zvrácení trendu růstu pojistného na několik dalších let. Pojistné dosahovalo cyklických lokálních maxim v letech 1990, 1996, 2003 a Legislativní vymezení pojištění odpovědnosti za škodu zpŧsobenou provozem vozidla v Kanadě, respektive v Ontariu Stejně jako v mnoha jiných legislativních oblastech, tak i v případě povinného pojištění motorových vozidel neexistuje v Kanadě jednotný národní systém, který by vymezoval pravidla fungování zmiňovaného pojištění. Díky federalismu a v souladu s kanadskou ústavou, spadá jurisdikce pod pravomoc každé z provincií. Jen provinční vlády tudíž mohou vytvořit a současně regulovat podmínky fungování autopojištění (viz pododdíl 2.2.1). Práva teritorií nejsou sice zakotvena v ústavě, avšak spadají pod federální legislativu, která jim poskytuje shodná práva, jako provinciím. Federální vláda potom zodpovídá za dohled nad zahraničními pojistiteli a nad domácími pojistiteli, kteří působí ve více než jedné samosprávní územní jednotce Alternativní modely autopojištění V Kanadě je povinností si sjednat tzv. autopojištění, které mimo odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla klade velký důraz na pojištění dalších rizik. Další rizika se týkají nikoliv odpovědnostních závazků vůči třetí straně, nýbrž větší pojistné ochrany 85 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 4. Dostupné z: 86 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 25. Dostupné z: 87 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 28. Dostupné z: 88 MAPLEAFWEB. MAKARENKO, Jay. Auto Insurance in Canada: Overview and Issues. *online+. Dostupné z: 46

47 pojištěného řidiče bez ohledu na fakt, jestli dopravní nehodu zavinil, nebo nezavinil. Autopojištění v kanadském pojetí tak představuje jakýsi balíček zahrnující prvky, které připomínají havarijní pojištění. Existuje několik způsobů, jak členit modely spravování autopojištění. Prvním z nich je rozdělení autopojištění na veřejné a soukromé. Z hlediska pojistného trhu má ustanovení toho či onoho systému klíčový význam. Veřejné pojištění (public insurance) je charakteristické jediným pojistitelem na trhu, což oprávněně připomíná socialistický model, v minulosti typický pro země východního bloku. Avšak, jak vidno, i v kapitalistické zemi s volným trhem se najdou výjimky, kde regulace trhu zvítězila nad soutěžním prostředím. Pojistitelem může být v tomto případě korunní korporace 89 nebo nějaká další agentura kontrolovaná vládou. V protikladu stojí soukromé pojištění (private insurance) charakterizované pluralitou soutěžitelů na trhu. 90 V Kanadě neexistuje v žádné provincii nebo teritoriu vyloženě veřejný systém pojištění. V Britské Kolumbii, Saskatchewanu a Manitobě funguje tzv. hybridní systém autopojištění, který kombinuje oba předešlé modely. Základní vládou požadované pojištění musí být uzavřeno s veřejným pojistitelem, avšak jakékoliv navýšení nebo rozšíření krytí rizika je možné si sjednat se soukromými pojišťovnami. Provincie Quebec je specifická tím, že zde pojistníci musí uzavřít dvě pojistné smlouvy, aby mohli svá vozidla provozovat legálně. S veřejným pojistitelem jednu smlouvu na krytí způsobené újmy na zdraví, druhou proti škodám na majetku u soukromého zprostředkovatele pojištění. Ve zbývajících samosprávních jednotkách fungují modely čistě soukromého pojištění. 91 Druhým způsobem, jak dělit autopojištění, je podle systému povinného a dobrovolného pojištění. Povinný program (mandatory scheme) požaduje, aby si všechny osoby, které vlastní nebo provozují motorové vozidlo, sjednaly základní autopojištění. Základní varianta často obsahuje pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a krytí újmy na vlastním majetku a zdraví (viz pododdíl a tab. 11). Dobrovolný program (voluntary scheme) není podporován žádnými legislativními požadavky a rozšíření pojištění záleží jen a pouze na rozhodnutí pojistníka Korunní korporace v Kanadě jsou společnosti v plném vlastnictví státu nebo provincie. Mají strukturu jako soukromé společnosti a mohou fungovat jak na základě vládních dotací, tak i díky vlastní podnikatelské činnosti generující zisk. Příkladem je pošta (Canada Post) nebo železniční dopravce (VIA Rail). Viz THE CANADIAN ENCYCLOPEDIA. Crown Corporation. *online+. Dostupné z: 90 MAPLEAFWEB. MAKARENKO, Jay. Auto Insurance in Canada: Overview and Issues. *online+. Dostupné z: 91 tamtéž 92 tamtéž 47

48 Další bipolarita vyvstává z úrovně finanční kompenzace, kterou může poškozená osoba získat. Podle pevného systému (fixed system, cap system) je výše pojistného plnění stanovena vládní legislativou. Jinými slovy řečeno, vláda explicitně určuje výši náhrad a poškození nemají možnost se soudit o částky převyšující stanovené limity. Řidiči bez nehod můžou na systému profitovat v podobě nižšího předepsaného pojistného, které je na druhou stranu vykoupeno vyšším podstoupeným rizikem. Naproti tomu pruţný systém (flexible system) ponechává poškozeným právo na vyjednávání s druhou stranou sporu a nestanovuje žádné stropy pojistného plnění. 93 Podle toho, který pojistitel je odpovědný za výplatu pojistného plnění při dopravní nehodě, se rozlišují další dva modely autopojištění. Tzv. systém viník (at-fault system) je model, ve kterém se vzniklá újma hradí z pojištění viníka. Poškozený však musí pojistné plnění nárokovat na pojišťovně viníka a v případě neshody spor řešit soudní cestou. Na opačné straně stojící tzv. systém bez zavinění (no-fault system) chrání zájmy poškozeného v podobě, že pojišťovna poškozeného uhradí svému zákazníkovi veškeré finanční kompenzace bez ohledu na to, kdo nehodu zavinil. Výhodou modelu bez zavinění je okamžitý přístup k penězům a také zbavení poškozeného administrativního, případně soudního břemene, které na sebe přebírá pojišťovna poškozeného. Veškeré problémy spočívající ve vymáhání pojistného plnění na pojišťovně viníka spravuje ve své režii pojišťovna poškozeného. V systému viník dochází ke zpoždění výplaty pojistného plnění v závislosti na délce vyšetřování. Výsledkem šetření je procentuální vyjádření míry zavinění dopravní nehody každé ze zúčastněných stran Předmět pojištění Legislativa vymezující problematiku pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v kanadské provincii Ontario upravují dva zákony. Prvním z nich je R.S.O , Chapter I.8, Insurance Act 96 (dále jen zákon I.8 ), druhým potom R.S.O. 1990, Chapter C.25, Compulsory Automobile Insurance Act 97 (dále jen zákon C.25 ). Tyto dva zákony vymezují základní pojmy, které se svým obecným obsahem příliš neliší od těch v ostatních částech Kanady. Zákony se v některých případech také odvolávají na regulatorní předpisy. 93 MAPLEAFWEB. MAKARENKO, Jay. Auto Insurance in Canada: Overview and Issues. *online+. Dostupné z: 94 tamtéž 95 R.S.O. = Revised Statutes of Ontario (Sbírka zákonů provincie Ontario) 96 R.S.O. 1990, c. I.8, Insurance Act. *online+. Dostupné z: 97 R.S.O. 1990, c. C.25, Compulsory Automobile Insurance Act. *online+. Dostupné z: 48

49 Podle 2 zákona C.25 nemá žádný vlastník nebo příjemce leasingu provozovat, zapříčinit nebo dovolit provozování motorového vozidla na silničních tazích, pokud není motorové vozidlo pojištěno podle smlouvy o autopojištění. Pojem silniční tah (highway) specifikuje R.S.O. 1990, Chapter H.8, Highway Traffic Act. 98 Z definice podle 1 tohoto zákona vyplývá, že motorové vozidlo musí být povinně pojištěno při provozování na všech společných a veřejných silničních tazích, ulicích, bulvárech, dálnicích, čtyřproudých silnicích, na příjezdových cestách, náměstích, mostech, viaduktech, mostech s příhradovými pilíři, na jakékoliv části, která je určená pro širokou veřejnost nebo je jí používána k průjezdu vozidel a zahrnuje prostor mezi bočními hranicemi téže nemovitosti. Stejný zákon rovněž definuje pojem motorového vozidla, kterým může být automobil, motocykl, motokolo a jakékoliv další vozidlo poháněné nebo řízené jinak než svalovou silou. Povinnost se nevtahuje na kolejová vozidla pohybující se mimo silniční tahy, motorová sněžná vozidla, na vozidla s trakčními motory (parní stroje), farmářské traktory, samopoháněné zemědělské stroje nebo stroje určené pro výstavbu silnic. Zákon C.25 dále rozšiřuje výklad motorového vozidla o přívěsy a návěsy, příslušenství a vybavení vozidla Rozsah pojištění a zákonné limity Ontarijský zákon I.8 v 239 určuje rozsah pojištění ve smyslu určení pojištěné osoby. Každým smluvním vztahem doloženým majitelem vozidla v jeho pojistné smlouvě se pojišťují proti rizikům vyplývajícím z povinného pojištění, jakož i proti odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, osoby ve smlouvě jmenované. To se vztahuje i na každou další osobu, která se souhlasem jmenovaných osob řídí nebo jede jako spolujezdec v automobilu vlastněném pojištěným. Hlavní řidič a dále všichni řidiči vlastnící řidičské oprávnění a žijící ve společné domácnosti musí být oficiálně uvedeni na pojistníkově přihlášce k pojištění. 99 Toto opatření se týká všech osob, které mají blízko k majiteli vozidla a u nichž existuje vysoká pravděpodobnost, že by vozidlo mohly samy řídit. Takže třeba i podnájemníků. Jestliže je vozidlo půjčováno s určitou pravidelností, např. při dojíždění do školy, musí být takový řidič uveden výslovně v pojistné smlouvě. 100 V pojistné smlouvě 98 R.S.O. 1990, c. H.8, Highway Traffic Act. *online+. Dostupné z: 99 INSURANCE BUREAU OF CANADA. Car Insurance Q&A. *online+. s. 2. Dostupné z: 100 INSURANCE BUREAU OF CANADA. All About Auto Insurance. *online+. s. 4. Dostupné z: 49

50 může být také uvedený řidič, na něhož se pojištění nevztahuje. Na vyloučení řidiče z pojistné smlouvy pamatuje 240 zákona I.8. Autopojištění je v Kanadě regulováno na úrovni provinčních nebo teritoriálních vlád, které podle svých vlastních politik nastavují parametry pojištění. Napříč zemí se balíčky povinného pojištění motorových vozidel od sebe odlišují výčtem typů pojistného krytí rizik a výší jejich limitů. V nejlidnatější kanadské provincii Ontario mají majitelé motorových vozidel za povinnost si sjednat v rámci autopojištění čtyři různé druhy pojištění. Jedno, které kryje odpovědnost pojištěného a tři, která pokrývají zdraví a majetek pojištěného. Prvním z nich je pojištění odpovědnosti vŧči třetí straně (third-party liability). Jedná se o pojistný produkt, který poskytuje ochranu proti nárokům třetích stran, kterým byla pojištěným vozidlem způsobena újma na zdraví, životě nebo majetku. Minimální požadovaný limit odpovědnosti je $ na jednu dopravní nehodu. 101 Podle 251, odst. 2 zákona I.8 jsou v případě škody překračující min. limit stanoveny priority, které rozdělují pojistné plnění na dvě částky, jejichž výše jsou max $ ve prospěch újmy na zdraví a na životě a max $ ve prospěch škod na majetku. Druhým produktem jsou dávky z nehody (accident benefits), které poskytují peněžní kompenzace za ztížení životní situace vyplývající z dopravní nehody, a to bez ohledu na viníka nehody. Pojistné plnění tak náleží pojištěnému, který sám způsobil dopravní nehodu, či se stal její obětí a je vypláceno pojistitelem pojištěného. Dávky z nehody mohou zahrnovat: - náhrady příjmu, - dávky osobám nevýdělečně činným (studenti, čerství absolventi, nezaměstnaní invalidé), které jsou poškozeny úplnou neschopností pokračovat ve vedení normálního života, - výdaje na péči osobám, jež nemohou dále poskytovat péči členu jejich domácnosti, - léčebné a rehabilitační výdaje a výdaje spojené s asistovanou péčí, - výdaje na pohřeb, - dávky pozůstalým. 102 Ontario stanovuje pro dávky z nehody max. nároky pojištěných v souladu s povinnou základní variantou autopojištění. V případě plateb za léčbu je to na osobu $ za lehká zranění, $ za středně těžká zranění s dobou čerpání až 10 let a pro těžká, 101 INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. s. 7. Dostupné z: 102 tamtéž 50

51 resp. katastrofální zranění $. Výdaje na pečovatele pro lehká a střední zranění mohou během 104týdenní doby dosáhnout výše $. U katastrofálních zranění je to opět $. Náhrada příjmu dosahuje od osmého dne min. 70 % hrubé mzdy, min. však 104 $ a max. 400 $ týdně (v roce 2012 byla průměrná hrubá mzda v Ontariu 906 $ týdně 103 ). Pokud zraněný zemře v období 180 dní od nehody, náleží manželu odškodnění $ a každému závislému pozůstalému, jakož i každému rodiči nebo opatrovníku $. To stejné platí také pro případy zraněných, kteří byli po dobu 3 let před smrtí nepřetržitě zdravotně postižení. Výdaje na pohřeb jsou stanoveny na $. 104 Třetí povinně sjednávanou oblastí je pojištění proti nepojištěnému vozidlu (uninsured automobile). Produkt slouží jako ochrana proti újmě způsobené nepojištěnými řidiči nebo těmi, kteří z místa nehody ujedou. Újma na zdraví nebo na životě je kompenzována do výše nezavinění dopravní nehody poškozeným. V provincii Ontario je to $. V případě škody na automobilu poškozeného $ se spoluúčastí 300 $. 105 Pokud celková škoda přesáhne $, potom je kompenzace poskytnuta stejně jako v případě pojištění odpovědnosti vůči třetí straně v poměru 95 % ku 5 % ve prospěch újmy na zdraví a na životě. Škoda na majetku nezjištěnými vozidly se nehradí. 106 Čtvrtou neodmyslitelnou částí základního balíčku autopojištění v Ontariu je přímá kompenzace za škodu na majetku (direct compensation - property damage). Zde se jedná o pojištění škod na majetku pojištěného ve smyslu systému bez zavinění. Pokud někdo jiný způsobí škodu, pojišťovna pojištěného mu do výše nezavinění dopravní nehody vyplatí náhradu škody přímo. Základní varianta počítá s nulovou spoluúčastí. 107 Pojišťovna si může v případě náhrady majetkových škod jejímu pojištěnci vyhradit právo na náhradu škody, např. dílů automobilu, v rozsahu aktuální časové ceny. Může rovněž preferovat realizaci opravy ve vlastní režii namísto finančního odškodnění. Tabulka 11 shrnuje přehled čtyř vybraných kategorií povinného pojištění motorových vozidel ve všech provinciích a teritoriích Kanady. U každé z nich jsou uvedeny vládou stanovené 103 STATISTICS CANADA. Earnings, average weekly, by province and territory. *online+. Dostupné z: 104 INSURANCE BUREAU OF CANADA. FACTS of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada *online+. s. 34. Dostupné z: 105 INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. s. 7. Dostupné z: 106 INSURANCE HOTLINE. Ontario Automobile Policy. *online+. s. 33. Dostupné z: e88f2cef4548bb6064b48d27c65c.pdf 107 INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. s. 7. Dostupné z: 51

52 min. limity pojištění. Za připomínku stojí, že v Britské Kolumbii, Saskatchewanu a Manitobě funguje tzv. hybridní systém autopojištění, kdy jedna soukromá společnost zprostředkovává základní balíčky s těmito max. pojistnými plněními. Tab. 11 Min. limity max. krytí u povinného autopojištění podle provincií a teritorií v Kanadě ($) Odpovědnost a Léčba b Náhrada mzdy c Náhrada za smrt d Ontario % / Quebec bez limitu 90 % / British Columbia % / Alberta % / Manitoba bez limitu 90 % / Saskatchewan % / Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador nepovinné nepovinné nepovinné Prince Edward Island Yukon % / Northwest Territories % / Nunavut % / a Výše odpovědnosti vztahující se k jedné dopravní nehodě. b Max. hrazené náklady na léčbu na osobu (řidič, spolucestující, chodci) ve smyslu produktu dávky z nehody. V některých provinciích nebo teritoriích je stanoven max. časový limit čerpání (nejčastěji 4 roky). c Náhrada mzdy v procentuálním vyjádření původní týdenní hrubé mzdy a max. týdenní limit (provincie Quebec, Manitoba, Saskatchewan počítají procento náhrady z čisté mzdy). d V 10 provinciích nebo teritoriích se jedná o max. základní sazbu odškodnění za smrt hlavy rodiny, které zpravidla náleží manželu nebo partneru zesnulého. Zdroj: Insurance Bureau of Canada 108 Poslední poznámkou k rozsahu autopojištění je jeho územní platnost. Zákon I.8 v 252 uvádí, že každá pojistná smlouva k motorovému vozidlu uzavřená v Ontariu poskytuje v případě odpovědnosti vyplývající z vlastnictví nebo provozování vozidla v dalších kanadských provinciích nebo teritoriích a ve Spojených státech amerických následující pojistnou ochranu. Pojistitel je odpovědný za pojištěného plnit do výše min. limitů předepsaných danou provincií, teritoriem nebo státem ve Spojených státech amerických, a to i v případě, že jsou tyto limity vyšší než ty, které uvádí pojistná smlouva. 108 INSURANCE BUREAU OF CANADA. FACTS of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada [online]. s Dostupné z: 52

53 2.2.4 Výluky z pojištění Pojišťovna má právo odepřít výplatu pojistného plnění z odpovědnosti pojištěného, jestliže byl pojištěný řidič nebo osoba, které dovolil řídit, v době způsobení dopravní nehody pod vlivem alkoholu nebo drog nebo pokud byl řidič obviněn z některého z těchto přečinů: - způsobení smrti nebo zranění za závažné nedbalosti, - nebezpečné provozování vozidla, - ujetí z místa dopravní nehody, - řízení vozidla v době narušeného stavu nebo s více než 0,8 alkoholu v krvi, - odmítnutí podrobit se dechové zkoušce na výzvu policisty, - řízení vozidla v době zákazu činnosti. 109 Pojištění dávky z nehody se neposkytuje osobám, které řídí vozidlo bez souhlasu majitele, osobám výslovně vyloučeným z autopojištění podle pojistné smlouvy, pasažérům přemisťujícím se za úplatu (taxi, autobus, vyhlídkové vozidlo), nebo osobám, které používají vozidlo k převozu výbušnin a radioaktivního materiálu Sankce Ve smyslu 2, odst. 3 zákona C.25 jedná protiprávně ten, kdo na silničních tazích provozuje nepojištěné vozidlo nebo ten, kdo při silniční kontrole předloží kartu o pojištění vozidla se záměrem demonstrovat, že je vozidlo pojištěné, avšak ve skutečnosti tomu tak není. Při prvním usvědčení z porušení zákona je vyměřena pokuta mezi a $, při následném usvědčení v rozmezí mezi a $. Mimo peněžitého trestu může být nařízeno zabavení motorového vozidla, a to na dobu nejvýše tří měsíců. V tříleté době od spáchání přečinu může být rovněž zahájeno soudní řízení iniciované oběma stranami. Během provozování motorového vozidla na silničních tazích je nutné, aby jeho řidič měl u sebe kartu o pojištění daného vozidla a kartu o pojištění prokazující pojištěnost řidiče podle smlouvy o autopojištění. V případě nedodržení této povinnosti může být vyměřena pokuta do výše 400 $. 109 FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Understanding Automobile Insurance. *online+. Dostupné z: https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/brochures/pages/brochure_autoins.aspx#ten 110 tamtéž 53

54 2.2.6 Fond nárokŧ na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel Fond nároků na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel (Motor Vehicle Accident Claims Fund) (dále jen Fond nároků ) je programem, který sice pod jiným názvem, ale se stejným cílem, začal fungovat 1. července Jedná se o instituci zřizovanou Úřadem pro finanční služby v Ontariu (Financial Services Commission of Ontario). Fond nároků poskytuje dva druhy krytí, tedy pojištění odpovědnosti vůči třetí straně a dávky z nehody a je považován za instanci plátce poslední možnosti. Znamená to, že poskytuje finanční kompenzace v případě dávek z nehody osobě, která se stala součástí dopravní nehody a není kryta vlastním autopojištěním. Dále se to týká kompenzací za zranění osob nebo škody na majetku u nehod, kde byl viníkem nepojištěný nebo neznámý řidič, nebo pokud se jednalo o kradené auto bez pojištění. 112 Uplatnění nároku na kompenzaci týkající se škody na majetku může být blíže specifikováno. Např. poškození cyklistova jízdního kola bude z Fondu nároků kompenzováno, avšak škoda na automobilu poškozeného řidiče nikoliv. Taková škoda má být plněna z pojištění proti nepojištěnému vozidlu. Hlavním příjmem Fondu nároků je poplatek 15 $ strhávaný z celkového poplatku za obnovení řidičské licence s pětiletou platností, který činí 80 $ 113. Celková suma vybraná v rámci agendy řidičských oprávnění činila za poslední roční účetní období končící 31. březnem ,47 mil. $. Největší výdajovou položkou byly ve stejném období nároky na dávky z nehody, jejichž výše dosáhla 22,97 mil. $. Celkové hospodaření Fondu nároků skončilo v účetním roce 2013 ztrátou 11,16 mil. $. Kumulovaný deficit činil k částku 156,09 mil. $ a představuje tak pro vládního garanta nároků poškozených nemalé břemeno v rozpočtu FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Motor Vehicle Accident Claims Fund - Financial Statements. *online+. s. 6. Dostupné z: 112 FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Motor Vehicle Accident Claims Fund. *online+. Dostupné z: 113 SERVICE ONTARIO. Renew a driver's licence. *online+. Dostupné z: 114 FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Motor Vehicle Accident Claims Fund - Financial Statements. [online]. s. 4. Dostupné z: 54

55 2.3 Pojistný trh s povinným pojištěním motorových vozidel v Ontariu V Kanadě bylo v roce 2010 registrováno bezmála 30 milionů vozidel, z toho 21,8 mil. s motorovým pohonem. Více než třetina vozidel byla registrována v provincii Ontario, kde se ke konci roku 2010 vyskytovalo celkem 7,8 mil. registrovaných motorových vozidel. 115 Vedle návaznosti na legislativní vymezení byla také z tohoto důvodu vybrána provincie Ontario jako reprezentativní zástupce kanadského motorismu. Graf 6 nastiňuje mírný, přesto dlouhodobý růst počtu pojištěných osobních automobilů používaných k soukromým účelům. To znamená vozidel fyzických osob nepodnikatelů, která nejsou určena ke komerčnímu využití. Vedle toho je pro ilustraci postavena informace o počtu registrovaných motorových vozidel celkem. Její význam může být zavádějící, a proto má spíše informativní charakter zaznamenávající vývojový trend a není možné na základě rozdílu této a předešlé hodnoty získat přesný počet nepojištěných vozidel. Mezi roky 2008 až 2012 činil nárůst počtu pojištěných soukromých vozidel vozidel, což v relativním vyjádření znamená 5,0 %. Graf 6 Vývoj počtu pojištěných soukromých osobních automobilů v provincii Ontario mezi roky 2008 až 2012 Vozidla (tis. ks) 8,000 7,000 6,000 5, Počet pojištěných soukromých os. automobilů Počet registrovaných motorových vozidel Pozn.: Data pro počet registrovaných motorových vozidel za roky 2011 a 2012 nejsou dostupná. Zdroj: General Insurance Statistical Agency STATISTICS CANADA. Motor vehicle registrations, by province and territory. *online+. Dostupné z: 116 GENERAL INSURANCE STATISTICAL AGENCY. Private Passenger Automobile Excluding Farmers - Ontario *online+. s. 28. Dostupné z: 55

56 Zastoupení jednotlivých druhů vozidel ve vozovém parku v provincii Ontario ukazuje graf 7. Více než 63 % všech registrovaných vozidel je zastoupeno vozidly o hmotnosti do 4,5 t, resp. osobní automobily. Druhou nejpočetnější skupinou jsou přípojná vozidla čítající téměř čtvrtinu všech vozidel. Dále jsou to s necelými 10 % zemědělské vozy, off-roady a vozidla zvláštních konstrukcí. Nákladní a užitková vozidla, autobusy a motocykly jsou zastoupeny v součtu s necelými 5 %. Graf 7 Složení vozového parku v provincii Ontario k (rozdělení dle druhu vozidel) Zemědělské vozy, off-roady a vozidla zvláštních konstrukcí 9,6 % Motocykly 2,4 % Přípojná vozidla 22,6 % Vozidla od 4,5 do 15 t 0,9 % Vozidla nad 15 t 0,8 % Autobusy 0,2 % 63,3 % Vozidla do 4,5 t Zdroj: Statistics Canada Charakteristika pojistného trhu a jeho účastníkŧ v Ontariu V tomto pododdíle je zavedena upřesňující terminologie oddělující od sebe pojmy autopojištění a pojištění vozidel. Dále bude v této práci za autopojištění považována konfigurace obsahující vládou požadované druhy pojištění, tedy v Ontariu dříve specifikované čtyři povinné položky (viz pododdíl 2.2.3). Naproti tomu pod pojištění vozidel spadá celý pojistný trh věnující se pojišťování vozidel, tzn. že se skládá z množin povinných a dalších volitelných položek. Těmi mohou být havarijní pojištění nebo ochrana proti přírodním katastrofám, vandalům, krádežím apod. Specifikem pojistného trhu s pojištěním vozidel v Ontariu je jeho vysoká korporátní diverzita a otevřenost. Na vysoce konkurenčním pojistném trhu s pojištěním vozidel spolu soutěží celkem 192 společností licencovaných k této činnosti. Z nich více než stovka předepisuje pojistné v segmentu soukromých osobních automobilů. V roce 2011 byla koncentrace trhu na hodnotě 80 % reprezentovaná 20 pojišťovnami. Předepsané pojistné v segmentu 117 STATISTICS CANADA. Motor vehicle registrations, by province and territory. *online+. Dostupné z: 56

57 soukromých osobních automobilů činilo 88 %. Zbývajících 12 % předepsaného pojistného spadalo do kategorií komerčních vozidel, motocyklů, autobusů atd. 118 Graf 8 Podíl 10 největších pojišťoven podle předepsané výše pojistného na trhu s pojištěním vozidel v provincii Ontario v roce 2012 a změna jejich podílu na trhu oproti roku 2010 (%) 15 % 14,3 10,4 9,6 9,4 5 % 6,0 5,2 5,1 5,1 5,0 4,7-5 % +2,3 +0,3-1,7 +0,5 +0,1-0,4-0,4 +1,1 +2,2-0,5 Podíl na trhu s pojištěním vozidel Změna podílu mezi roky 2010 a 2012 Zdroj: vlastní výpočty dle dat Canadian Underwriter 119,120 Graf 8 nabízí pohled na tržní sílu deseti největších pojišťoven s pojištěním vozidel v Ontariu v roce Z grafu je patrné, že se tyto společnosti dělí o 74,9 % pojistného trhu, přičemž jen pět z nich ovládá celou polovinu trhu. S největším podílem, celou sedminou, vystupuje Intact Financial Corporation, což je uskupení několika pojišťoven v čele s největší AXA pojišťovnou. Ve tříletém období mezi roky 2010 až 2012 doznala skupina deseti největších pojišťoven posílení kumulovaného podílu na trhu o 3,5 %. Z pohledu jednotlivců posílily nejvíce Intact Financial Corporation a Allstate Insurance Company of Canada, a to o 2,3, resp. 2,2 %. Nejvíce naopak oslabila momentálně třetí State Farm Insurance Company. Její pokles činil 1,7 %. 118 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 3. Dostupné z: 119 CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June *online+. s. 52, 64. Dostupné z: 120 CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June *online+. s. 50, 63. Dostupné z: 57

58 Tab. 12 Podíl pojistného pro pojištění vozidel na celkovém předepsaném pojistném pro neživotní pojištění 10 největších pojišťoven (dle podílu na trhu s neživotním pojištěním) v provincii Ontario za rok 2012 a jeho změna oproti roku 2010 Pojistné pro neživ. pojištění (tis. $) Pojistné pro poj. vozidel (tis. $) Podíl (%) Změna podílu oproti 2010 (p.b.) Intact ,5-1,0 Aviva ,5 +1,2 TD General ,9-1,6 State Farm ,0-1,5 RSA ,3-6,4 Economical ,2 +0,1 Co-operators ,8-0,9 The Dominion ,5-0,4 Allstate ,6 +5,3 Desjardins ,0-0,5 CELKEM ,3 +1,9 Zdroj: vlastní výpočty dle dat Canadian Underwriter 121,122 Tabulka 12 zkoumá závislost mezi předepsaným pojistným pro pojištění vozidel a pro neživotní pojištění deseti největších pojišťoven podle výše pojistného z neživotního pojištění v Ontariu. Se zhruba osminovým podílem na neživotním pojištění v Ontariu drží i zde první příčku Intact Financial Corporation. Pojištění vozidel má tato společnost ve svém portfoliu zastoupeno v míře 64,5 %. Obecně lze říci, že každá z těchto největších pojišťoven přisuzuje pojištění vozidel klíčový význam. Jeho podíl v podobě inkasovaného pojistného tvoří ve vztahu k neživotnímu pojištění nadpoloviční většinu. Tento fakt je podporován rovněž celkovým podílem všech společností působících na trhu, který dosahuje téměř 60 % a v absolutním vyjádření byl v roce ,4 mld. $. Z pohledu krátkodobého časového horizontu se zastoupení jako celku jeví konzistentní s mírným posílení o 1,9 p.b. Dalším pohledem na vývoj pojistného trhu s pojištěním soukromých osobních automobilů v provincii Ontario je peněžní ukazatel průměrného předepsaného pojistného. Data za roky 2008 a 2012 přináší tab. 13. Metodika sběru statistických dat dovoluje prozkoumat skladbu jednotlivých položek pojistného pro průměrné pojištěné vozidlo. Všechny hodnoty roku 2008 jsou indexovány o inflaci, což je praktické pro přímé porovnávání hodnot vyjádřených v běžných cenách roku CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June *online+. s. 47, 58. Dostupné z: 122 CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June *online+. s. 49, 60. Dostupné z: 58

59 Tab. 13 Srovnání výše průměrného pojistného pro vybrané kategorie pojištění soukromých osobních automobilů v provincii Ontario v letech 2008 a 2012 a jeho procentuální změna ve sledovaném období Změna pojistné a index pojistné index pojistného ($/voz.) (%) ($/voz.) (%) (%) TPL - zdraví , ,0 +25,1 TPL - majetek 15 1,5 14 1,1-7,1 Přímá kompenzace , ,9-7,9 Dávky z nehody , ,4 +36,0 Nepojištěné vozidlo 16 1,6 20 1,6 +23,9 AUTOPOJIŠTĚNÍ CELKEM , ,0 +21,2 Havarijní pojištění , ,2-21,9 Komplexní ochrana b ,4 91 7,2-23,1 a Pojistné za rok 2008 bylo navýšeno o průměrnou inflaci dle indexu spotřebitelských cen v Ontariu za roky 2009 až Historická cena roku 2007 v roce 2013 tak po úpravě představuje 107,59 % původní běžné ceny roku b Pojištění škody na vozidle vlivem přírodních živlů, vandalismu, pojištění proti odcizení vozidla atd. Pozn.: TPL = Third Party Liability = pojištění odpovědnosti vůči třetí straně Zdroj: General Insurance Statistical Agency 124, vlastní výpočty Z tab. 13 je patrné, že během zkoumaného pětiletého období došlo k pětinovému zvýšení balíku autopojištění, který v Ontariu zahrnuje čtyři pojistné produkty. Průměrná výše autopojištění tak v roce 2012 činila $. Největší položkou bylo pojištění dávek z nehody s podílem 44,4 % na autopojištění v roce Obě položky odpovědnostního pojištění, tedy krytí odpovědnosti za způsobenou újmu na zdraví a škodu na majetku, dávaly v součtu 36,1 % pojistného pro autopojištění. S mírným zaokrouhlením je tedy možné říci, že řidiči soukromých osobních automobilů v Ontariu platí jen třetinovým dílem za krytí vlastní odpovědnosti při způsobené dopravní nehodě a dvěma třetinami za pojistnou ochranu před jinými účastníky dopravního provozu. Ze seznamu volitelného pojištění vozidel zaujímalo největší podíl havarijní pojištění s pojistným odpovídajícímu 17,2 % povinného autopojištění. Mezi roky 2008 až 2012 nejvíce podražilo pojištění dávek z nehody, a to o 36,0 %. Z povinných položek autopojištění dále zdražilo pojištění proti nepojištěnému vozidlu a odpovědnost vůči třetím osobám za způsobenou újmu na zdraví. Tento fakt souvisí s vývojem škodovosti, kterou ve stejném období jmenovitě zachycuje tab STATISTICS CANADA. Consumer Price Index, by province. [online]. Dostupné z: 124 GENERAL INSURANCE STATISTICAL AGENCY. Private Passenger Automobile Excluding Farmers - Ontario [online]. s Dostupné z: 59

60 Tab. 14 Vývoj škodovosti u soukromých osobních automobilů v provincii Ontario (%) TPL - zdraví TPL - majetek Přímá kompenzace Dávky z nehody Nepojištěné vozidlo AUTOPOJIŠTĚNÍ CELKEM 88,2 104,8 95,5 64,3 61,1 Pozn.: TPL = Third Party Liability = pojištění odpovědnosti vůči třetí straně Zdroj: vlastní výpočty dle General Insurance Statistical Agency 125 Pro připomenutí, škodovost je parametrem ekonomické vyrovnanosti pojistného segmentu a jde o podíl pojistného plnění a předepsaného pojistného vyjádřený v procentech. Snahou každé společnosti působící na pojistném trhu je maximalizovat zisk a minimalizovat škodovost, což pochopitelně vede ke strategii udržovat tuto veličinu pod hranicí 100 %. Zde se jedná o metodiku využívající nekombinovaného poměru škodovosti, která v pojistném plnění nezohledňuje např. provozní náklady pojišťoven. Z pohledu pojišťoven byly produkty krytí odpovědnosti na majetku a přímá kompenzace ideálně nastavenými produkty, kdy pojistné plnění představovalo v průměru jen polovinu přijatého pojistného. Problematické byly naopak zbývající položky autopojištění. V letech 2008 až 2010 dokonce dávky z nehody a pojištění proti nepojištěnému vozidlu přesahovaly hranici 100 %. Situace byla dlouhodobě neudržitelná a v roce 2010 vedla k reformě systému stanovení výše pojistného. Reforma ve výsledku způsobila skokové navýšení pojistného u inkriminovaných položek. Změna byla natolik výrazná, že nejenže vedla ke snížení škodovosti, ale dokonce se změnila i orientace směru vývojového trendu z pozitivního na negativní. Rozdělení nákladů na odškodnění nároků vyplývajících z újmy vzniklé při dopravních nehodách soukromých osobních automobilů v Ontariu v roce 2011 zachycuje graf 9. Zde se jedná o procentuální zastoupení jednotlivých kategorií na pojištění vozidel jako celku. Největší část vyplaceného pojistného plnění směřuje na kompenzace třetím osobám za způsobenou újmu na zdraví. Jen o 3,5 % méně proudí na dávky z nehody a společně s předchozí kategorií představují dvě třetiny pojistného plnění. Povinné položky autopojištění zastupují v provincii Ontario celkem 82,6 % a plní tímto svoji roli coby pojistného produktu neodmyslitelně spjatého s provozováním motorových vozidel na pozemních komunikacích. 125 GENERAL INSURANCE STATISTICAL AGENCY. Private Passenger Automobile Excluding Farmers - Ontario *online+. s. 26. Dostupné z: 60

61 Graf 9 Podíl nákladů na odškodnění újmy způsobené při dopravních nehodách soukromých osobních automobilů v provincii Ontario v roce 2011 Komplexní ochrana Havarijní pojištění 11,1 % 5,1 % Podpojištěné vozidlo Nepojištěné vozidlo 1,2 % 1,8 % 34,5 % TPL - zdraví Dávky z nehody 31,0 % 15,3 % TPL - majetek a přímá kompenzace Pozn.: TPL = Third Party Liability = pojištění odpovědnosti vůči třetí straně Zdroj: Financial Services Commission of Ontario Agregátní statistické ukazatele pojistného trhu v Kanadě V naváznosti na předchozí pododdíl se středem zájmu na ontarijském trhu s pojištěním soukromých osobních automobilů následuje pasáž o pojištění vozidel a jemu nadřazenému neživotnímu pojištění v Kanadě. Postupně je analyzován časový vývoj těchto dvou trhů a vzájemné vztahy k makroekonomickému ukazateli HDP v letech 2007 až Jelikož jsou veřejné pojišťovny v provinciích British Columbia, Saskatchewan, Manitoba a Quebec exkluzivními poskytovateli povinných složek autopojištění, následující graf a tabulky je do svých statistik nezahrnují. Vyloučení veřejných vládních pojišťoven ze sledovaných údajů tak dává lepší obraz soukromého pojišťovnictví na poli pojištění vozidel v Kanadě. Graf 10 zobrazuje vývoj pojistného pro neživotní pojištění a pojištění vozidel na kanadském trhu soukromých pojistitelů a reálného HDP Kanady. Výše pojistného je indexována a vychází z cen roku Jak je vidět, HDP zaznamenal po stagnaci a nepatrném propadu v kritickém období roku 2009 celkový nárůst o 4,7 p.b. oproti stavu v roce Obě kategorie pojištění zpočátku taktéž stagnovaly, avšak paradoxně již od roku 2008 nastartovaly progresivní růst, který ve zkoumaném čtyřletém období způsobil zvýšení reálného pojistného u neživotního pojištění o 9,7 p.b., u pojištění vozidel dokonce ještě o 2 procentní body více. Sklon a tedy i tempo růstu byly pro všechny tři veličiny v posledních 126 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 47. Dostupné z: 61

62 dvou zobrazovaných letech stejné. Největším rozporuplným okamžikem tak zůstává rok 2009, kdy výkon hospodářství jako celku zažil meziroční oslabení o 1,3 p.b., ale odvětví pojištění vozidel se těšilo posílení o 5,4 p.b. Graf 10 Vývoj indexovaných hodnot reálného HDP Kanady a výše předepsaného pojistného pro neživotní pojištění a pro soukromé pojištění vozidel v Kanadě 115 % 110 % Pojištění vozidel Neživotní pojištění 105 % HDP 100 % 95 % Pozn. 1: Hodnoty pojistného v letech 2008 až 2011 byly přepočítány na běžné ceny roku 2007, tzn. že byly sníženy o průměrnou inflaci dle indexu spotřebitelských cen v Kanadě. Pozn. 2: Data nezahrnují veřejné pojištění vozidel v provinciích British Columbia, Saskatchewan, Manitoba a Quebec. Zdroj: vlastní výpočty dle dat Insurance Bureau of Canada 127 a Statistics Canada 128 Následující tabulka nahlíží na trh pojištění vozidel jako na nedílnou součást většího celku s neživotním pojištěním. Podíl prvního jmenovaného stoupal ve vztahu k druhému, tzn. že se trh s pojištěním vozidel pozvolna přibližoval k polovičnímu zastoupení na trhu s neživotním pojištěním. V roce 2011 to bylo 47,3 %. To je o něco méně, než tomu bylo v případě samotně stojící provincie Ontario, kde stejný podíl zobrazovala tab. 12 a v roce 2012 byl 59,3 %. Tento fakt znovu potvrzuje skutečnost, že pojištění vozidel má v Ontariu zvláštní postavení. Nabízí se rovněž velice pravděpodobné vysvětlení, totiž že průměrné pojistné v Ontariu je mnohem vyšší, nežli je tomu v ostatních částech Kanady. Největší změny doznal celkový podíl v roce 2009, kdy se zvýšil o 1,63 %. V průměru se však měnil v rozmezí +0,60 až -0,76 %. 127 INSURANCE BUREAU OF CANADA. FACTS of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada [online+. s. 7. Dostupné z: 128 STATISTICS CANADA. Gross domestic product, expenditure-based. [online]. Dostupné z: 62

63 Tab. 15 Vývoj podílu pojistného pro pojištění vozidel na předepsaném neživotním pojištění pojistného trhu se soukromým pojištěním v Kanadě Podíl pojištění vozidel na neživotním pojištění (%) ,4 46,7 47,5 47,1 47,3 Meziroční změna (%) - +0,60 +1,63-0,76 +0,40 Pozn.: Data nezahrnují veřejné pojištění vozidel v provinciích British Columbia, Saskatchewan, Manitoba a Quebec. Zdroj: vlastní výpočty dle dat Insurance Bureau of Canada 129 Pojištěnost v segmentu kanadského soukromého pojištění vozidel dlouhodobě nepatrně vzrůstá a v roce 2011 dosahovala hodnoty 1,13 %. Podíl pojistného z neživotního pojištění na HDP roste rovněž a za čtyřleté období mezi roky 2007 až 2011 vzrostl kumulativně o 0,12 p.b., na 2,38 %. Tab. 16 Vývoj podílu pojistného pro neživotní pojištění a pojistného pro soukromé pojištění vozidel v Kanadě na HDP Kanady Podíl pojistného z neživotního poj. na HDP (%) 2,26 2,28 2,37 2,37 2,38 Meziroční změna (%) - +0,79 +4,14 +0,02 +0,18 Podíl pojistného z pojištění vozidel na HDP (%) 1,05 1,06 1,13 1,12 1,13 Meziroční změna (%) - +1,39 +5,83-0,74 +0,57 Pozn.: Data nezahrnují veřejné pojištění vozidel v provinciích British Columbia, Saskatchewan, Manitoba a Quebec. Zdroj: vlastní výpočty dle dat Insurance Bureau of Canada 130 Pro zajímavost jsou zde uvedena také data získaná odlišnou metodikou, která bere v potaz pojistný trh jako celek. Pokud tedy bude uvažováno veškeré kanadské pojištění, tzn. jak soukromé, tak i veřejné, dříve interpretovaná data nabydou odlišných rozměrů. Podle jiné metodiky byl podíl celkového kanadského neživotního pojištění na HDP v roce ,0 % a hodnota celkové kanadské pojištěnosti 7,0 % INSURANCE BUREAU OF CANADA. FACTS of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada *online+. s. 7. Dostupné z: 130 tamtéž 131 SWISS RE. Sigma No 3/2012: World insurance in *online+. s. 39. Dostupné z: 63

64 2.4 Produktový pohled na povinné pojištění motorových vozidel v Ontariu Tento oddíl se věnuje nastavení produktové stránky pojištění vozidel v provincii Ontario v kontrastu k datům o pojistném v předchozím oddíle. Díky různým regulacím prosazovaným na úrovni lokální vlády samosprávního celku jsou základní parametry ovlivňující pojistný produkt jednotlivých pojišťoven v zásadě velmi podobné Segmentace pojišťoven a hodnoticí kritéria V segmentu pojištění soukromých osobních automobilů se na trhu v Ontariu střetává nabídka více než sta pojišťoven. Kvůli konkurenčnímu boji a také z důvodu vysoké rozmanitosti charakteristik pojištěných řidičů a vozidel, která jsou provozována na silničních tazích, nemají všichni zájemci o pojištění stejnou výši předepsaného pojistného. Ta je určovaná kombinací faktorů zahrnujících osobní profil řidiče, sjednaný rozsah krytí, výši spoluúčasti u vybraných položek, geografickou dislokaci, či výběr pojišťovny. 132 Hodnoticí kritéria se mění podle toho, jaká charakteristická rizika mohou ovlivnit průběh pojištění dotčené osoby. Následuje výčet faktických informací, které vstupují do cenotvorného procesu stanovení finálního pojistného: - seznam a specifika řidičů oprávněných provozovat vozidlo, - trvalé bydliště řidiče podle PSČ, - pohlaví řidiče, - věk řidiče, - rodinný stav řidiče (svobodný, ženatý), - ekonomický status řidiče (absolvent vysoké školy, student vysoké školy, člen profesní asociace, odborář), - dosavadní řidičské zkušenosti, - počet kilometrů z domova do školy nebo do práce, - odhad roční sumy ujetých kilometrů, - účast na kurzu tréninku řízení, - datum získání prvního řidičského oprávnění v Kanadě nebo ve Spojených státech (sk. G1, G2), - datum získání řidičského oprávnění k řízení osobních automobilů bez omezení (sk. G), - záznamy v rejstříku evidence řidičů, 132 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 15. Dostupné z: 64

65 - způsob využití vozidla (potěšení, dojíždění do školy nebo do práce, podnikání), - druh vozidla (osobní automobil, motocykl, nákladní automobil atd.), - tovární značka vozidla, - model vozidla, - rok výroby vozidla, - datum koupě vozidla, - hodnota vozidla v době uzavření pojištění, - vlastnický status k vozidlu (vlastní, splácené, leasing). 133,134 Bonusový a malusový systém není v Kanadě příliš průhledný. Pojistitelé nezveřejňují tabulky se zohledněním bezeškodního průběhu v čase ani sankce v podobě minusových měsíců navyšujících pojistné v případě zavinění dopravní nehody. Stanovení výše pojistného je v tomto ohledu čistě vnitřní záležitostí každé z pojišťoven, která si odměňování a trestání řidičů řídí po svém. To je pravděpodobně dáno širokým rozsahem pojišťovaných rizik a faktem, že pojišťovna nemusí plnit jen odškodnění vůči třetí straně, avšak poskytuje v základní konfiguraci i pojištění zdraví a majetku vlastního klienta. Přesto je patrné, že se pojišťovny zajímají o minulost řidičů uvedených v pojistné smlouvě. Především jde o pozastavení platnosti nebo odejmutí řidičského oprávnění v posledních šesti letech. Stejný časový limit bývá u bezeškodní historie. 135 Pokud je v záznamech informace o vině některého z pojištěných řidičů u dopravní nehody vyšší než 25 %, může se to negativně promítnout do výše předepsaného pojistného. 136 Pojišťovny rovněž zajímá, zda byla v posledních třech letech některému z řidičů uvedených v nové pojistné smlouvě nebo některé z osob žijících ve společné domácnosti těchto řidičů jednostranně vypovězena pojistná smlouva ze strany pojišťovny nebo bylo odmítnuto její prodloužení INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. s Dostupné z: 134 TD INSURANCE. Auto Insurance Quote. *online+. Dostupné z: https://insurance2.group.tdinsurance.com/generic/autoquote/auto?quoter=auto&website_id=generic&aid=m mi_embperl_quoter&company_name=tdi&brand=tdct&language=en&rg=7001&product=auto&transaction type=newquote 135 tamtéž 136 FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. *online+. s. 15. Dostupné z: 137 TD INSURANCE. Auto Insurance Quote. *online+. Dostupné z: https://insurance2.group.tdinsurance.com/generic/autoquote/auto?quoter=auto&website_id=generic&aid=m mi_embperl_quoter&company_name=tdi&brand=tdct&language=en&rg=7001&product=auto&transaction type=newquote 65

66 Usvědčení z dopravního přestupku rovněž ovlivňuje přístup pojišťoven ke stanovení výše pojistného. Aby řidič dosáhl nejvyššího hodnocení a max. počtu hvězdiček, 138 musí mít čistý rejstřík evidence řidičů a ne více než dvě malá provinění (viz dále) vůči dopravním předpisům. Tzv. Facility Association stanovuje doporučení pro stanovení výše přiráţky k pojistnému z důvodu porušení zákona. 139 Hodnoty jsou uvedeny v tab. 17. Tab. 17 Doporučená přirážka k pojistnému jako trest za porušení dopravních předpisů v Kanadě (%) Počet dopravních přestupků Malý přestupek Velký přestupek Závažný přestupek Každý další Zdroj: Insurance Bureau of Canada 140 Max. přirážka k pojistnému je dle doporučení Facility Association 250 %. Za malé přestupky se považují např. absence dokladu o pojištění vozidla při silniční kontrole, držení mobilního telefonu během řízení, nedodržení bezpečného rozestupu mezi vozidly, nedovolené otáčení atd. Velkým přestupkem může být nedovolené předjíždění školního autobusu, nezastavení na žádost policisty nebo odmítnutí sepsání protokolu o dopravní nehodě. Závažné přestupky zahrnují překročení nejvyšší dovolené rychlosti o více než 50 km/h, řízení bez autopojištění, odmítnutí podrobit se dechové zkoušce atd. 141 Do stanovení výše pojistného promlouvají také parametry vozidla, které řidič používá. V Kanadě existuje databáze zvaná CLEAR (Canadian Loss Experience Automobile Rating), která shromažďuje data o průměrné výši nároků na odškodnění a o jejich frekvenci uplatňování pro většinu modelů vozidel. Statistickou databázi tak využívá velká část pojišťoven k hodnocení vozidel na základě záznamů o bezpečnosti při dopravních nehodách. Vozidla s vysokým hodnocením poskytují jejich posádce vyšší míru bezpečnosti a snižují výslednou cenu pojistného Každá pojišťovna zařazuje řidiče podle vlastní škály hodnocení do kategorií dle bezeškodního průběhu pojištění. Obvyklým měřítkem jsou hvězdičky, kdy zpravidla za každý bezproblémový rok získává řidič jednu hvězdičku. 139 INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. s Dostupné z: 140 tamtéž 141 tamtéž 142 INSURANCE BUREAU OF CANADA. All About Auto Insurance. [online]. s. 9. Dostupné z: 66

67 Míra výše pojistného je pochopitelně ovlivněna místem, kde je vozidlo nejčastěji provozováno. Teritoriální hodnocení bere v potaz, že všechna vozidla na daném území podstupují stejné riziko, jelikož čelí stejné hustotě provozu, topografickým a klimatickým podmínkám, sdílejí stejnou infrastrukturu a pozemní komunikace, musí dodržovat stejné rychlostní limity. Proto Úřad pro finanční služby v Ontariu (Financial Services Commission of Ontario) vydal příručku zajišťující spravedlivou segmentaci podle území. V provincii nemá být více než 55 území a v Torontu max. 10. Každé území musí obsahovat min vozidel pro zajištění kredibility a vyvarování se nespravedlivého cílení na určitá rizika. Pojišťovny musí zajistit celistvost pokrytí, tzn. aby spolu jednotlivá území sousedila a nevznikaly z hlediska pojištění vozidel izolace nezajímavých oblastí bez pokrytí touto službou. 143 Vedle konvenčních hodnoticích kritérií existují i progresivní zpŧsoby výpočtu výše pojistného. Např. největší poskytovatel pojištění vozidel v Ontariu, pojišťovna Intact, láká řidiče nabídkou účasti na programu, který zohledňuje návyky řidičů. Celý systém funguje díky malému zařízení, které se připojí do portálu diagnostiky vozu umístěného pod volantem. Zařízení v průběhu jízdy zaznamenává denní dobu, kdy je vozidlo provozováno a dále reviduje intenzitu a četnost zrychlování a brzdění v závislosti na ujeté vzdálenosti. Takto nasbíraná data se průběžně odesílají na server pojišťovny, jež na základě vyhodnocení chování řidiče v provozu určí velikost nároku na slevu. Nejlépe hodnocení řidiči ušetří s programem až 25 % svého pojistného FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. [online]. s Dostupné z: 144 INTACT INSURANCE. My Driving Discount. *online+. Dostupné z: 67

68 3 SROVNÁNÍ ČESKÉHO A KANADSKÉHO MODELU POVINNÉHO POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V předešlých dvou kapitolách byly zevrubně popsány modely povinného pojištění motorových vozidel v České republice a v Kanadě, zastoupené nejlidnatější provincií Ontario. Oba systémy se v mnohém spíše odlišují než podobají, jdou ruku v ruce s mentalitou obyvatel dané země a ctí charakteristické rysy národních hospodářství. Co se týká volby zahraniční mimoevropské země, byla zvolena Kanada, protože se jedná o vyspělý stát západního světa s vysoce rozvinutým pojistným trhem na všech jeho úrovních. Kupříkladu oproti asijským oblastem jde navíc o zemi kulturně blízkou západní Evropě, avšak pro srovnání se středoevropským zástupcem díky absenci evropských motorových směrnic dostatečně odlišnou natolik, aby vynikly zásadní diference. Patrný je rovněž i vliv silného hybatele na poli světových finančních trhů, blízkého souseda Kanady, tedy Spojených států amerických, jejichž systém je z hlediska federativního uskupení 50 států jen velmi těžko uchopitelný. Kanada v tomto směru se svými 13 provinciemi a teritorii představuje ideální kompromisní měřítko. Provincie Ontario a Quebec jsou co do počtu obyvatel blízké České republice a je z tohoto hlediska možné považovat oba zástupce Kanady za dostatečně vhodné pro srovnání. Pro účel komparace byla zvolena provincie Ontario. 3.1 Srovnání charakteristických rysŧ pojištění V následujících pododdílech jsou srovnání podrobeny vybrané položky povinného pojištění motorových vozidel, které byly v této práci popsány dříve. Řeč je o rozdílnostech v samotném konceptu obou systémů, o numericky různých ukazatelích pojistného trhu a o nestejné produktové politice pojišťoven v obou zemích Systém povinného pojištění motorových vozidel V České republice i v Kanadě je povinností všech motoristů mít v určité formě sjednané pojištění vozidel. Zatímco v České republice, jakožto i ve většině zemí Evropy, je jediným povinným pojistným produktem pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, v Kanadě je tento systém o něco komplikovanější. Nastavení pojištění vozidel leží v kompetenci každé ze samosprávních jednotek. Řidiči v Ontariu si vedle pojištění odpovědnosti vůči třetí straně, které svou formou odpovědnostního pojištění až na drobné rozdíly koresponduje s českým modelem, musejí sjednat další tři produkty v rámci povinného balíčku autopojištění. Tyto formy pojištění by český motorista hledal spíše pod havarijním 68

69 pojištěním, protože pojistnou ochranu poskytuje pojištěnému přímo jeho vlastní pojišťovna. V případě srovnání potom české pojištění odpovědnosti z provozu vozidel odpovídá kanadským pojistným produktům spadajícím do systému viník a české havarijní pojištění zase kanadským produktům v systému bez zavinění. Do systému bez zavinění spadají v Ontariu např. dávky z nehody. Pokud tedy český motorista, provozující vozidlo se základním povinným pojištěním, zaviní dopravní nehodu, rozsah krytí škod se vztahuje na poskytnutí finančních náhrad za újmu na zdraví a na životě třetí strany, stejně tak jako na způsobenou škodu poškozené osobě. Pokud se viník při nehodě sám zraní, pojistné plnění se na jeho osobu ani na jeho vozidlo nevztahuje. Naopak pojišťovna kanadského motoristy by za stejných okolností mimo odškodnění třetí strany poskytla plnění i na výlohy spojené např. s léčbou viníka a zaplatila by rovněž škodu na jeho vozidle. Za zmínku stojí taktéž výskyt regulace na kanadském trhu. V kapitalistické zemi jako celku dochází k současnému fungování soukromých pojistných institucí vedle veřejných vládních, které provádějí výkon své činnosti ve čtyřech provinciích. Část služeb pojistného trhu motorových vozidel v Kanadě je tedy monopolizována na provinční vládní úrovni. V České republice byl tento systém ve větším rozsahu násilně přijat a udržován při životě od období po skončení 2. světové války téměř až do příchodu nového milénia. Od roku 2000 v tuzemsku funguje čistě privátní systém bez účasti státem zřizované pojišťovny pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel. S ohledem na rozdílnost cenové hladiny, životních nákladů, parity kupní síly obyvatelstva, výše mezd, systému zdravotnictví a dalších položek determinujících peněžní vztahy uvnitř dané země, se mohou min. kanadské limity pro max. pojistné plnění zdát zarážejícími. V České republice jsou min. limity odpovědnosti Kč, a to separátně na újmu na zdraví každého jednotlivce a na pokrytí kompenzace hmotných škod. V Kanadě je limit stanovený na celou dopravní nehodu a jeho výše je jen $. Nic se nemění na tom, že drtivá většina Kanaďanů má sjednaný limit alespoň $, což se s ohledem na výše uvedené a pohledem Evropana jeví stále jako nedostatečná suma nezaručující adekvátní pojistnou ochranu. Odstrašujícím příkladem z reálného života v tuzemském prostředí je dopravní nehoda 15letého mladíka, který v červenci 2007 způsobil svému spolujezdci těžkou újmu na zdraví. Jednalo se o nehodu neregistrovaného a nepojištěného maloobjemového motocyklu Jawa 50. Odhadovaná újma přesahuje částku 20 mil. Kč a bude v plné výši vymáhána po viníkovi nehody ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Vybrané příklady ze života. [online]. s. 1. Dostupné z: 69

70 Specifikem českého modelu je existence Garančního fondu, který svou solidaritou mj. odškodňuje oběti dopravních nehod s nezjištěnými nebo nepojištěnými vozidly. V Kanadě sice existuje Fond nároků na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel. Ten ale neposkytuje kompenzace motoristům s takovou četností, pravděpodobně z důvodu povinnosti mít sjednané pojištění proti nepojištěným vozidlům Determinanty pojistného trhu Metodika sběru statistických dat pro segment pojistného trhu s povinným pojištěním motorových vozidel je v každé zemi jiná, což bohužel vede k určité míře zkreslení. V České republice se vedou statistiky motorových vozidel všech druhů, v Ontariu jsou dostupná relevantní data jen pro nekomerčně používané osobní automobily. S touto informací na paměti se v obou porovnávaných lokalitách jednalo o téměř 7 mil. pojištěných vozidel. Podíl počtu registrovaných osobních automobilů na celkovém počtu vozidel je jak v České republice, tak v Ontariu dlouhodobě mezi 62 a 63 %. I přes odlišné třídění vozidel dle druhu byly ostatní druhy vozidel zastoupeny na celkovém počtu vozidel v obou zemích podobně, snad s výjimkou většího podílu motocyklů v České republice a většího podílu přípojných vozidel v Ontariu. Patrně největším rozdílem mezi oběma trhy je počet pojistitelů. Na poli povinného pojištění vozidel působí v tuzemsku aktivně 14 pojišťoven, zatímco v kanadském Ontariu je to více než 100. Otázkou je, zda tento fakt může nějakým způsobem ovlivnit chování spotřebitelů nebo poskytovatelů pojištění. I přestože v České republice spravuje trh jen zlomek pojišťoven oproti stavu v Ontariu, existuje zde rozvinuté konkurenční prostředí a tvrdá cenová politika ohledně předepsaného pojistného. Vysoký počet pojišťoven tak může vést naopak k nepřehlednosti, zmatení zákazníka a u menších společností k riziku nedostatečně naplněného pojistného kmene a z toho vyplývající insolventnosti. O preferencích zákazníků volit raději větší a stabilní korporace vypovídá fakt, že koncentrace na trhu, pohybující se okolo tří čtvrtin jeho objemu dle předepsaného pojistného, byla v České republice v roce 2013 zastoupena čtyřmi největšími pojišťovnami (70,8 %) a v Ontariu v roce 2012 desítkou největších společností (74,9 %). Předepsané pojistné pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel bylo v České republice v roce 2013 na hodnotě 19,2 mld. Kč, což znamenalo podíl 28,4 % na neživotním pojištění. Pojistné pro celkové pojištění vozidel v Ontariu dosáhlo v roce 2012 částky 12,4 mld. $, což vyjádřeno v podílu na neživotním pojištění činilo 59,3 %. V Ontariu je tedy význam pojištění vozidel ve vztahu k nadřazenému neživotnímu pojištění o dost větší než v České republice, což však může být přičteno širšímu rozsahu pokrývaných rizik a dále metodickou 70

71 odlišností, která bere v potaz i komplexní a havarijní pojištění. Předepsané pojistné pro havarijní pojištění v České republice činilo v roce ,4 mld. Kč 146 a zaujímalo 21,3 % trhu s neživotním pojištěním. V součtu s pojištěním odpovědnosti z provozu vozidel to v tuzemsku bylo celkem 49,7 % trhu s neživotním pojištěním, což už je jen o cca 10 % méně než v Ontariu. Co se vývoje pojistného trhu týká, v každé z porovnávaných lokalit sledoval v posledních letech naprosto odlišný trend. Zatímco v Kanadě dokázal segment soukromého pojištění vozidel dosáhnout od roku 2008 růstu cca 12 p.b., v České republice se odvětví pojištění odpovědnosti z provozu vozidel propadlo o 30 p.b. Nutno podotknout, že se podobný vývoj v obou zemích týkal všech segmentů pojišťovnictví a nešlo tedy o sektorovou výjimku. Jak provincie Ontario, tak Česká republika měly v případě pojistného trhu motorových vozidel problém s vývojem škodovosti. V tuzemsku v posledních letech kombinovaná škodovost nebezpečně stoupala, čemuž v současné době nenapomáhá ani fakt nedávné implementace legislativních změn. V Ontariu čelila tomuto problému lokální vláda přijetím úspěšných reforem, které dokonce obrátily směr vývoje v prospěch pojišťoven Produktové nastavení V obou zemích funguje rozvinutý systém segmentační politiky pojišťoven. Český zájemce o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je při sjednávání pojistné smlouvy dotazován na faktické otázky okolo jeho osoby a technických parametrů vozidla. Právě technické specifikace vozidel jako zdvihový objem válců, či výkon a druh motoru se z hlediska pojištění odpovědnosti jeví jako nesmyslné a zbytečné. V Kanadě je systém zevrubnější a svoji pozornost věnuje spíše vlastnostem řidiče a jeho stereotypním návykům. Právě zevrubnost a pečlivost při výběru otázek v dynamicky se měnících chytrých online kalkulátorech výše pojistného determinuje časovou náročnost sjednání pojištění. Online aplikace českých pojišťoven nepotřebují k určení ceny pojištění dlouhý výčet položek a konečnou cenu jsou schopny zobrazit po několika základních krocích za pár vteřin. Ostatní údaje už slouží jen pro formální účely uzavření smlouvy. Kanadské webové platformy jsou obsáhlejší a strukturálně rozvětvené. Než se uživatel dostane k finální částce, musí absolvovat poměrně dlouhý proces zkoumající především detailní informace o řidiči a jeho řidičské minulosti. Až po kompletním vyplnění všech požadovaných dat, včetně jména a kontaktních údajů, je zobrazena tabulka variant pojištění. 146 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2013. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 5. Dostupné z: 71

72 Právě varianty pojištění a volba při výběru jejich limitů je další odlišností mezi oběma zeměmi. V České republice každá pojišťovna dopředu nabízí volitelné varianty s diferencovanými limity pojistného plnění. V Kanadě se uživatel k výběru limitů dostává až po vyplnění kompletních informací, přičemž škála variability je značně omezená. V provincii Ontario se čtyřmi povinnými položkami autopojištění má tak uživatel online kalkulátoru na výběr mezi limity pro pojištění vůči třetí straně, které se zpravidla pohybují od 1 do 5 mil. $. Dále může volit mezi výší spoluúčasti k přímé kompenzaci za škodu na majetku. Ta je v základu stanovena na 0 $, avšak výměnou za získání sníženého pojistného může být zvýšena na několik stovek $. Dávky z nehody a pojištění proti nepojištěnému vozidlu zůstávají na svých zákonných limitech, které většinou nelze měnit. V České republice funguje osvědčený bonusový a malusový systém, na kterém je postaveno celé pojistné odvětví. Existuje rovněž podpora ze strany státních institucí, což dokládá jejich spolupráce v podobě sdílení informací s pojišťovnami. Tuzemské pojišťovny bez okolků uveřejňují ve svých všeobecných pojistných podmínkách informace o výších bonusů a malusů. Každý potenciální zákazník tak má prostřednictvím internetu nebo poboček k těmto informacím volný přístup. Výhodou všeobecné informační otevřenosti je možnost porovnání politik pojišťoven mezi sebou. Každý si tudíž může vypracovat své vlastní srovnání a prošetřit dopady bezeškodního nebo škodního průběhu na výši pojistného. V Kanadě jsou informace ohledně jakýchkoli výslovně popsaných odměn, slev a přirážek se všeobecným rozsahem neveřejné a každá pojišťovna si je střeží v rámci své cenotvorné politiky. 3.2 Demonstrace výše pojistného na modelových příkladech Tento oddíl přináší praktický pohled na stanovení výše pojistného u reálných pojišťoven působících na pojistných trzích v České republice a v provincii Ontario. Srovnání je provedeno na základě online kalkulací ze dne Výši pojistného demonstrují dva modelové příklady pro čtyři pojišťovny, dvě tuzemské a dvě kanadské. Pojišťovny byly zvoleny podle tržní síly z pohledu výše předepsaného pojistného ve zkoumaném segmentu. V tuzemsku jsou reprezentativními zástupci dvě největší pojišťovny, tedy Česká pojišťovna a Kooperativa pojišťovna. Za Ontario jsou to opět první dva největší zástupci, a to Intact Financial Corporation a TD Insurance, General Insurance. U České pojišťovny byla zvolena střední varianta pojištění Exclusive s limitem 100/100 mil. Kč. U Kooperativy pojišťovny rovněž prostřední varianta, ale tentokrát s limitem 70/70 mil. Kč. Kanadské pojišťovny automaticky zahrnují neměnné dávky z nehody a pojištění proti nepojištěným vozidlům, u přímé kompenzace za škodu na majetku byla 72

73 ponechána nulová spoluúčast a zásadní pojištění vůči třetí straně bylo nastaveno na 2 mil. $. Předdefinovaná volba havarijního a komplexního pojištění byla v obou případech anulována. Vyšší limity u českých pojišťoven byly voleny s ohledem na širší rozsah krytí rizik v Kanadě. V obou příkladech je geografická dislokace volena stejně. Pro Českou republiku je to město Brno se specifikací PSČ , městská část Bystrc. Pro Kanadu je to provincie Ontario, město Ottawa s PSČ K1Z5J8, ulice Parnell Avenue Příklad 1 - mladý řidič Jako první vzorová situace poslouží model mladého člověka s levným ojetým automobilem. Pojištěným je svobodný muž ve věku 25 let, student, s poměrně bezproblémovou řidičskou historií, s jedinou pokutou za malý přestupek v červenci 2011 a v případě České republiky s bonusem za 60 měsíční bezeškodní průběh pojištění. První řidičské oprávnění k řízení osobního automobilu vlastní od roku 2005, jinak rozšířenou variantu v Kanadě a základní variantu v České republice od roku Předmětem pojištění je jím plně vlastněné vozidlo Ford Focus SVT vyrobené v roce 2004, s obsahem motoru ccm a celkovou hmotností kg. Toto vozidlo zakoupil jako ojeté v dubnu Automobil používá k soukromým účelům pro dojíždění do školy vzdálené 20 km od domova. Jeho roční nájezd činí zhruba km. Pojistné se zavazuje platit v ročních splátkách. Tabulka 18 sumarizuje přehled o předepsaném pojistném. Tab. 18 Přehled výše pojistného pro příklad 1 - mladý řidič ČP Kooperativa Intact TD General Kč Kč $ $ Pozn.: Podrobněji k nabídkám pojištění viz přílohy B až E. Zdroj: online kalkulačky České pojišťovny, 147 Kooperativy pojišťovny, 148 Intact Financial Corporation 149 a TD Insurance, General Insurance ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Pojištění motorových vozidel. *online+. Dostupné z: https://online.ceskapojistovna.cz/povinne-ruceni?vstup 148 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Rychlá kalkulace. [online]. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/ 149 INTACT INSURANCE. Get a Quote. *online+. Dostupné z: https://apps.intactinsurance.com/on/autoquote/vehicle.do?province=on&master_broker_number=&origin=i NTACT&language=en&organization_source= 150 TD INSURANCE. Auto Insurance Quote. *online+. Dostupné z: https://insurance2.group.tdinsurance.com/generic/autoquote/auto?quoter=auto&website_id=generic&aid=m mi_embperl_quoter&company_name=tdi&brand=tdct&language=en&rg=7001&product=auto&transaction type=newquote 73

74 3.2.2 Příklad 2 - řidič ve středním věku Druhým příkladem je model úspěšného člověka na vrcholu kariéry ve středním věku a s novým luxusním vozem. Pojištěným je tentokrát ženatý muž ve věku 50 let, pro účely Kanady zaměstnanec společnosti IBM Canada Ltd., s naprosto bezproblémovou řidičskou historií. Autopojištění má bez přerušení sjednané 15 let a v případě České republiky má rozhodnou dobu bezeškodního průběhu 150 měsíců. První řidičské oprávnění k řízení osobního automobilu vlastní od roku 1981, jinak rozšířenou variantu v Kanadě a základní variantu v České republice od roku Předmětem pojištění je jím plně vlastněné vozidlo BMW 740Li vyrobené v roce 2014, s obsahem motoru ccm a celkovou hmotností kg. Toto vozidlo zakoupil jako nové v lednu 2014 a jeho cena byla $. Automobil používá k soukromým účelům pro dojíždění do práce vzdálené 50 km od domova. Jeho roční nájezd činí zhruba km. Pojistné se zavazuje platit v ročních splátkách. Tabulka 19 nabízí přehled o předepsaném pojistném mezi pojišťovnami. Tab. 19 Přehled výše pojistného pro příklad 2 - řidič ve středním věku ČP Kooperativa Intact TD General Kč Kč $ 780 $ Pozn.: Podrobněji k nabídkám pojištění viz přílohy B až E. Zdroj: online kalkulačky České pojišťovny, 151 Kooperativy pojišťovny, 152 Intact Financial Corporation 153 a TD Insurance, General Insurance 154 I na těchto banálních modelových případech statisticky nevýznamného vzorku dvou tuzemských a dvou zahraničních pojišťoven lze dokázat segmentační snahy společností. Až na situaci v příkladu 2 pro český trh se výše stanoveného pojistného mezi sebou vzájemně liší o desítky procent. Z výše uvedených příkladů je možné usuzovat na lhostejnost České pojišťovny vůči mladému řidiči a na lhostejnost Intact Financial Corporation vůči oběma modelovým osobám ve srovnání s TD Insurance, General Insurance. Naopak o řidiče ve středním věku projevuje zájem Česká pojišťovna a prostřednictvím ceny pojištění se snaží bojovat s Kooperativou pojišťovnou. 151 ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Pojištění motorových vozidel. *online+. Dostupné z: https://online.ceskapojistovna.cz/povinne-ruceni?vstup 152 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Rychlá kalkulace. *online+. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/ 153 INTACT INSURANCE. Get a Quote. [online+. Dostupné z: https://apps.intactinsurance.com/on/autoquote/vehicle.do?province=on&master_broker_number=&origin=i NTACT&language=en&organization_source= 154 TD INSURANCE. Auto Insurance Quote. *online+. Dostupné z: https://insurance2.group.tdinsurance.com/generic/autoquote/auto?quoter=auto&website_id=generic&aid=m mi_embperl_quoter&company_name=tdi&brand=tdct&language=en&rg=7001&product=auto&transaction type=newquote 74

75 Závěrečná resumé z online cenových nabídek všech čtyř pojišťoven pro příklady mladého řidiče a řidiče ve středním věku jsou součástí Kalkulace pojištění v přílohách B až E této práce Analýza výše pojistného V pododdíle o porovnání determinantů pojistného trhu nebyla ze specifických důvodů řeč o průměrném pojistném na jedno vozidlo. V České republice došlo mezi roky 2007 až 2013 ke kumulativnímu poklesu výše pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel o 37,2 % ve srovnání s nárůstem 21,2 % u autopojištění osobních automobilů v provincii Ontario mezi roky 2008 až Průměrná výše pojistného byla v roce 2013 v České republice Kč a o rok dříve Kč, 155,156 v roce 2012 v Ontariu $. Tyto hodnoty samy o sobě však nedokážou poskytnout dostatečnou informaci o tom, jestli je to hodně nebo málo. Ke zjištění je potřeba vyjádřit jejich absolutní hodnoty za pomoci relativního podílu k jiné, vhodně zvolené veličině. Jako požadovaná veličina se nabízí např. průměrná mzda v dané lokalitě a časovém určení. Takové porovnání předkládá tab. 20. Průměrná hrubá mzda v České republice v roce 2012 byla Kč měsíčně. 157 V provincii Ontario ve stejném období 906 $ týdně. 158 Tab. 20 Vyjádření relativní výše pojistného pro povinné pojištění motorových vozidel v České republice a pro pojištění soukromých osobních automobilů v Ontariu v roce 2012 Česká republika Ontario Průměrná měsíční hrubá mzda Kč $ a Průměrné pojistné Kč $ Podíl pojistného na mzdě 11,3 % 31,6 % Potřebná doba k vydělání na pojistné 2,49 dnů 6,94 dnů a Průměrná měsíční mzda je výsledkem vynásobení týdenní mzdy koeficientem 4,4, který odpovídá 22 pracovním dnům v měsíci. Zdroj: Český statistický úřad, 159 vlastní výpočty dle dat Statistics Canada, 160 České asociace pojišťoven 161 a České kanceláře pojistitelů ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2012. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 6. Dostupné z: 156 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Statistiky a informace. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. Dostupné z: 157 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí *online+. Dostupné z: 158 STATISTICS CANADA. Earnings, average weekly, by province and territory. *online+. Dostupné z: 159 ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí *online+. Dostupné z: 75

76 Průměrná mzda v Ontariu dosahovala po přepočtení na české koruny v roce 2012 výše Kč 163 hrubého měsíčně. Ačkoliv se v čistě numerickém porovnání mezd zdá být ontarijská mzda vůči české vysoká, v relativním měřítku k průměrnému pojistnému pro pojištění soukromých osobních automobilů odhaluje tab. 20 zcela opačnou skutečnost. Totiž že zatímco průměrný Čech vydělává na zaplacení průměrného pojistného pro povinné pojištění motorového vozidla jen cca 2,5 dne, průměrný občan provincie Ontario pokryje náklady na roční pojistné za 7 pracovních dní. Zkoumané pojištění je tedy z hlediska výše průměrné mzdy obyvatel kanadského regionu skoro třikrát dražší než pojištění v České republice. Avšak stále je nutné mít na paměti velký rozdíl mezi konstrukcemi obou systémů. 160 STATISTICS CANADA. Earnings, average weekly, by province and territory. *online+. Dostupné z: 161 ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2012. Předepsané pojistné - vybrané položky. [online]. s. 6. Dostupné z: 162 ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Statistiky a informace. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. Dostupné z: 163 ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu - měsíční průměry. *online+. Dostupné z: 76

77 ZÁVĚR Tato bakalářská práce se v předchozích kapitolách do hloubky zabývala analýzou dostupných dat v oblasti povinného pojištění motorových vozidel v České republice a v kanadské provincii Ontario. Oběma regionům byly věnovány samostatné kapitoly, v nichž bylo nahlédnuto na historický vývoj pojistného produktu, či hlavní body aktuálně platné legislativy. S využitím mnoha statistických dat byl věnován značný prostor rozboru segmentu pojistného trhu a posléze i konfiguraci pojistného produktu v obou regionech. V potaz byly brány časové řady, historické vývoje, procentuální změny, změny v absolutních hodnotách, trendové tendence, souvztažnosti veličin, indexace a návaznosti na některé makroekonomické ukazatele. Cílem bakalářské práce bylo srovnání českého modelu obligatorního pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla s vybraným zahraničním mimoevropským modelem. Srovnání tedy bylo provedeno na základě právního vymezení problematiky, charakteristiky pojistného produktu a tržního vývoje v příslušných státech. K dosažení cíle byly použity metody deskripce, analýzy a komparace. Konstrukce kanadského systému soukromého povinného pojištění motorových vozidel působí v kontrastu s evropskou konstrukcí komplikovaným a složitým dojmem. Už jen samotný fakt, že se povinné pojištění v provincii Ontario skládá ze čtyř různých položek či lépe řečeno pojistných produktů, potvrzuje matoucí skutečnost. V případě šetření dopravní nehody se jednotlivé pojistné produkty mohou vzájemně překrývat ve smyslu otázky, kdy je pojistné plnění poskytováno třetí straně z odpovědnostního pojištění a kdy je hrazeno poškozenému jeho vlastní pojišťovnou. Pravděpodobným výsledkem je to, že ve většině případů poškozenému řidiči plní jeho vlastní pojišťovna, která posléze způsobenou škodu vymáhá po pojišťovně poškozeného nebo přímo po něm samotným. Myšlenka, že existuje pojistná ochrana zdraví a majetku pojištěných osob zaručená z titulu základní varianty pojištění, je myšlenkou dobrou, která však něco stojí. V prostředí České republiky by se dle mého názoru integrace prvků havarijního pojištění do zákonem stanoveného rozsahu nesetkala s úspěchem. Lidé se snaží všemožně ušetřit a některé z nich, kteří nemají zábrany porušovat zákony, neodradí od provozování nepojištěných vozidel na pozemních komunikacích ani hrozba vysokých pokut a sankcí v podobě plateb do Garančního fondu a nutnosti uhradit celou škodu ze svého. Co je naopak v kanadském systému velkým pozitivem, je věc volby hodnoticích kritérií pro stanovení výše pojistného. Pojišťovny v českém systému se mnohdy zajímají o nesmyslné a naprosto scestné informace, které jsou zcela irelevantní v otázce pojištění 77

78 odpovědnosti z provozu vozidel. Stejnou škodu může napáchat jak velké, tak i malé vozidlo, automobil s dieselovým nebo benzinovým motorem, vozidlo s motorem o objemu 1,5 nebo 3,0 cdm. Mnohem výstižnější je přihlédnutí k hodnocení řidičů. Dopravní nehody bývají velmi často následkem jednání člověka a ne vozidla samotného. Jízdní vlastnosti vozidla mohou být ovlivněna povětrnostními vlivy nebo technickým stavem vozovky, ale rychlost, intenzitu brzdění a dodržování dopravních předpisů ovlivňuje řidič svým chováním a rozhodováním. Stejně dobrým vodítkem pro určení ceny pojištění jsou návyky řidiče. Proti uživateli vozidla, který denně ujede 200 km napříč regiony, stojí neúprosná řeč statistiky, informující o zvýšené pravděpodobnosti způsobení dopravní nehody než u řidiče, který jezdí denně 10 km do vedlejší vesnice za prací. Pojišťovny v Ontariu navíc vedle osoby hlavního řidiče vozidla zohledňují ve výši pojistného i dostupnost používání vozidla pro další osoby. Na pojistné smlouvě tak musí být uvedeni řidiči v příbuzenském nebo blízkém vztahu k hlavnímu řidiči a výjimkou nejsou ani osoby, jimž je vozidlo půjčováno s určitou pravidelností, např. při dojíždění do školy. Druhou možností, na kterou má pojistník právo je jmenovité vyloučení řidičů z pojistné smlouvy. Tato opatření s sebou sice nesou vyšší administrativní zátěž, jsou však objektivnější a pojišťovna má k dispozici komplexnější obraz o provozování pojištěného vozidla. Transparentnost bonusového a malusového systému zohledňujícího bezeškodní nebo škodní průběh řidiče je plusem českých pojišťoven, ze kterého by si měly vzít příklad ty kanadské. Stejně tak by měly upravit svoje webové platformy a poskytnout jejich návštěvníkům okamžitou informaci o limitních variantách pojištění, tak jak to přehledně dělají české pojišťovny. Znakem solidnosti českých pojišťoven je rovněž dostupnost všeobecných smluvních podmínek a specifických podmínek pojistného produktu přímo na internetu tak, aby měl každý možnost si jejich obsah v klidu a s předstihem prostudovat a pochopit je. Trnem v oku kanadského systému se pohledem Evropana jeví výše min. limitů pojistné ochrany. Vzhledem k mnohem vyšším nákladům na vedení života v Kanadě se limity zdají být oproti České republice nízké. A to i s přihlédnutím k faktu, že pojišťovny nabízejí základní sazby několikrát vyšší, než jsou zákonná minima. Systém přesto funguje, což dokazují i údaje o škodovosti, které třeba u pojištění odpovědnosti vůči třetí straně dosahovaly v Ontariu v roce 2012 u újmy na zdraví 83 % a u škod na majetku jen 49 %. V České republice byla kombinovaná škodovost přitom v součtu 103 %. Tuzemský středoevropský model pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidel a model povinného autopojištění v zámoří mají některé charakteristické rysy odpovědnostního pojištění společné. Jinak se ale jedná o fundamentálně odlišné systémy 78

79 pojišťování. V každé zemi je mentalita různá, každý vnímá riziko trochu jinak a po svém, což dělá z každého pojistného trhu unikátní místo, kde se střetává regionem ovlivněná aktuální nabídka služeb s poptávkou po nich. Český model soukromého pojištění je modelem mladým a přesto propracovaným, který nefunguje vůbec špatně. Přesto by se měl dívat i za hranice naší země, analyzovat rozdílné skutečnosti typické pro zahraniční trhy a posléze si některé z nich vzít za příklad a průkopnicky je zavést do českého prostředí. 79

80 SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY Odborné publikace (abecedně podle autora) 1. ČEJKOVÁ, Viktória. Pojistný trh. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. 2. přeprac. vyd. Brno: Masarykova univerzita, s. ISBN DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. 2. aktual. vyd. Praha: Ekopress, s. ISBN JANDOVÁ, Lucie a Petr VOJTEK. Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: komentář. 1. vyd. Praha: C.H. Beck, s. ISBN KOPECKÝ, Karel: Povinné ručení - otázky a odpovědi. 1. vyd. Praha: GRADA Publishing, s. ISBN Legislativní dokumenty (chronologicky podle 1. vydání) 6. ZÁKON č. 62/1908 ř.z., o ručení za škody z provozování jízdních silostrojů (automobilů) 7. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ č. 156/1927 Sb., o rozsahu ručení pojištěnců za škody z provozu motorových vozidel 8. ZÁKON č. 198/1932 Sb.z. a n., o dopravě motorovými vozidly 9. ZÁKON č. 81/1935 Sb.z. a n., o jízdě motorovými vozidly 10. DEKRET PREZIDENTA REPUBLIKY č. 103/1945 Sb., o znárodnění soukromých pojišťoven 11. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ č. 977/1948 Ú.l., o sloučení pojišťoven - národních podniků 12. ZÁKON č. 56/1950 Sb., o provozu na veřejných silnicích 13. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ č. 105/1951 Ú.l., o provádění pojištění zákonné odpovědnosti za provoz motorových vozidel 14. ZÁKON č. 85/1952 Sb., o pojišťovnictví 15. VLÁDNÍ NAŘÍZENÍ č. 54/1953 Sb., o provozu na silnicích 16. ZÁKON č. 162/1968 Sb., kterým se mění zákon č. 82/1966 Sb., o pojišťovnictví 17. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ č. 123/1974 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škody způsobené provozem motorových vozidel provozovaného Českou státní pojišťovnou 18. R.S.O. 1990, c. C.25, Compulsory Automobile Insurance Act 80

81 19. R.S.O. 1990, c. H.8, Highway Traffic Act 20. R.S.O. 1990, c. I.8, Insurance Act 21. ZÁKON č. 185/1991 Sb., o pojišťovnictví 22. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA FINANCÍ č. 492/1991 Sb., kterou se stanoví rozsah a podmínky zákonného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem motorového vozidla 23. ZÁKON č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 24. ZÁKON č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), 25. ZÁKON č. 47/2004 Sb., kterým se mění zákony č. 168/1999 Sb., 586/1992 Sb., 200/1990 Sb. a 40/1964 Sb. 26. ZÁKON č. 137/2008 Sb., kterým se mění zákony č. 168/1999 Sb., 363/1999 Sb., 56/2001 Sb., 307/1999 Sb. a 48/1997 Sb. Internetové zdroje (abecedně) 27. ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Allianz autopojištění [online]. [cit ]. Dostupné z: havarijni_pojisteni_vozidel_autopojisteni_noz_brozura_grafika_15_11.pdf 28. ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Pojištění vozidla online. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://online.allianz.cz/web/povinne-ruceni-havarijni-pojisteni/?0 29. ALLIANZ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 30. AXA POJIŠŤOVNA. Informace pro klienta k produktu Auto. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.axa.cz/getattachment/b1d32c95-dea7-4eee-b a93935cee/ Informace-pro-klienta-k-produktu-Auto.aspx/ 31. AXA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění vozidel [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.axa.cz/getattachment/8ad7b0a b2-a1a4-35f1b8659e58/ Pojistne-podminky-pro-pojisteni-vozidel-platne-%283%29.aspx/ 32. BEZOUŠKA, Petr. Co je to škoda a co je to újma. PRK Partners. [online]. [cit ]. Dostupné z: 395-co-je-to-skoda-a-co-je-to-ujma/ 33. CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June [online]. [cit ]. Dostupné z: 34. CANADIAN UNDERWRITER Statistical Issue - June [online]. [cit ]. Dostupné z: 35. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu. [online]. [cit ]. Dostupné z: 36. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2007. Předepsané pojistné za období 1-12/2007 dle vybraných parametrů. *online [cit ]. Dostupné z: 81

82 37. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2012. Předepsané pojistné - vybrané položky. *online [cit ]. Dostupné z: 38. ČESKÁ ASOCIACE POJIŠŤOVEN. Vývoj pojistného trhu 1-12/2013. Předepsané pojistné - vybrané položky. *online [cit ]. Dostupné z: 39. ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. O nás. Výroční zprávy. [online]. [cit ]. Dostupné z: 40. ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Statistiky a informace. Počet pojištěných vozidel v databázi ČKP. [online]. [cit ]. Dostupné z: 41. ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Úvod do problematiky. Historie povinného ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 42. ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Vybrané příklady ze života. [online]. [cit ]. Dostupné z: 43. ČESKÁ KANCELÁŘ POJISTITELŮ. Výroční zpráva za rok [online] [cit ]. Dostupné z: 44. ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu - měsíční průměry. [online]. [cit ]. Dostupné z: prumerne_mena.jsp?mena=cad prumerne_mena.jsp?mena=cad 45. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14. [online]. [cit ]. Dostupné z: 46. ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 47. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Pojištění motorových vozidel. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://online.ceskapojistovna.cz/povinne-ruceni?vstup 48. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 49. ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel. [online]. [cit ]. Dostupné z: 50. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Inflace - druhy, definice, tabulky. [online] [cit ]. Dostupné z: 51. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Makroekonomické údaje. [online]. [cit ]. Dostupné z: HLMAKRO.xls 52. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Průměrné mzdy - 4. čtvrtletí [online] [cit ]. Dostupné z: 82

83 53. ČESKÝ STATISTICKÝ ÚŘAD. Předběžný odhad HDP - 4. čtvrtletí [online] [cit ]. Dostupné z: 54. ČSOB POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky Naše auto. [online]. [cit ]. Dostupné z: 10N2395_VPP%20KPV%202014_Broz%CC%8Cura_Na%CC%81hled.pdf 55. ČSOB POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 56. EPRAVO. Novinky v oblasti náhrady škody na zdraví dle NOZ. [online] [cit ]. Dostupné z: novinky-v-oblasti-nahrady-skody-na-zdravi-dle-noz html 57. FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Motor Vehicle Accident Claims Fund. [online]. [cit ]. Dostupné z: 58. FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Motor Vehicle Accident Claims Fund - Financial Statements. [online]. [cit ]. Dostupné z: 59. FINANCIAL SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Submission to the Standing Committee on General Government. [online] [cit ]. Dostupné z: submission-standing-cte-april2013.pdf 60. FINANCE SERVICES COMMISSION OF ONTARIO. Understanding Automobile Insurance. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.fsco.gov.on.ca/en/auto/brochures/pages/brochure_autoins.aspx#ten 61. FINANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ. Pojišťovnictví - charakteristika odvětví. Stručná historie. [online]. [cit ]. Dostupné z: 62. GENERAL INSURANCE STATISTICAL AGENCY. Private Passenger Automobile Excluding Farmers - Ontario [online]. [cit ]. Dostupné z: 63. GENERALI POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 64. GENERALI POJIŠŤOVNA. Povinné ručení online. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://www.generali.cz/portal/online/ipov.nsf/step01?openform 65. GENERALI POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. [online]. [cit ]. Dostupné z: VPP%20POV_99%2060%2020%2036% %20v01_final.pdf 66. HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 67. HASIČSKÁ VZÁJEMNÁ POJIŠŤOVNA. Smluvní ujednání pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. [online]. [cit ]. Dostupné z: 83

84 68. INSURANCE BUREAU OF CANADA. All About Auto Insurance. [online]. [cit ]. Dostupné z: All%20about%20Auto_brochure.pdf 69. INSURANCE BUREAU OF CANADA. Car Insurance Q&A. [online]. [cit ]. Dostupné z: 70. INSURANCE BUREAU OF CANADA. FACTS of the Property & Casualty Insurance Industry in Canada [online]. Dostupné z: IBC-Facts-2013.pdf 71. INSURANCE BUREAU OF CANADA. Ontario Auto Insurance - Frequently Asked Questions. [online]. [cit ]. s. 7. Dostupné z: FAQ_ON%20brochure_Eng.pdf 72. INSURANCE HOTLINE. Ontario Automobile Policy. [online]. [cit ]. Dostupné z: e88f2cef4548bb6064b48d27c65c.pdf 73. INTACT INSURANCE. Get a Quote. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://apps.intactinsurance.com/on/autoquote/vehicle.do?province=on &master_broker_number=&origin=intact&language=en&organization_source= 74. INTACT INSURANCE. My Driving Discount. [online]. [cit ]. Dostupné z: 75. KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Povinné ručení NA100PRO. [online]. [cit ]. Dostupné z: 76. KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Rychlá kalkulace. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/ 77. KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. [online]. [cit ]. Dostupné z: 78. MAPLEAFWEB. MAKARENKO, Jay. Auto Insurance in Canada: Overview and Issues. [online] [cit ]. Dostupné z: 79. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Informační dokument. Příloha č. 14: Podrobnější rozdělení druhů vozidel. [online] [cit ]. Dostupné z: 80. MINISTERSTVO DOPRAVY ČR. Statistiky vyplývající z centrálního registru vozidel vedené na ministerstvu dopravy. Statistiky 2/2013 a 1/2014. [online]. [cit ]. Dostupné z: Registrace+vozidel/Statistiky+vyplyvajici+z+Centr%C3%A1ln%C3%ADho+registru+vozidel/ 81. MINISTERSTVO VNITRA ČR. Centrální registr vozidel. Přehledy podle roku výroby [online] [cit ]. Dostupné z: centralni-registr-vozidel aspx?q=y2hudw09ng%3d%3d 82. SDRUŽENÍ AUTOMOBILOVÉHO PRŮMYSLU. Složení vozového parku v ČR. [online]. [cit ]. Dostupné z: 84

85 83. SERVICE ONTARIO. Renew a driver's licence. [online]. [cit ]. Dostupné z: 84. SLAVIA POJIŠŤOVNA. Nejlevnější povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: nejlevnejsi-povinne-ruceni/ 85. SLAVIA POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro autopojištění 01/2014. [online]. [cit ]. Dostupné z: VPP_POV_2014_NEW_komplet_kor4.pdf 86. STATISTICS CANADA. Consumer Price Index, by province. [online] [cit ]. Dostupné z: 87. STATISTICS CANADA. Earnings, average weekly, by province and territory. [online] [cit ]. Dostupné z: 88. STATISTICS CANADA. Gross domestic product, expenditure-based. [online] [cit ]. Dostupné z: a26?lang=eng&retrlang=eng&id= &pattern=&csid= 89. STATISTICS CANADA. Motor vehicle registrations, by province and territory. [online]. [cit ]. Dostupné z: 90. SWISS RE. Sigma No 3/2012: World insurance in [online] [cit ]. Dostupné z: 91. TD INSURANCE. Auto Insurance Quote. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://insurance2.group.tdinsurance.com/generic/autoquote/ auto?quoter=auto&website_id=generic&aid=mmi_embperl_quoter&company_name=tdi &brand=tdct&language=en&rg=7001&product=auto&transactiontype=newquote 92. THE CANADIAN ENCYCLOPEDIA. Crown Corporation. [online]. [cit ]. Dostupné z: 93. TRIGLAV POJIŠŤOVNA. Doplňkové pojistné podmínky pro škodové pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. [online]. [cit ]. Dostupné z: 94. TRIGLAV POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 95. UNIQA POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 96. UNIQA POJIŠŤOVNA. Všeobecné pojistné podmínky pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (POV) - zvláštní část. [online]. [cit ]. Dostupné z: 0_2014_UCZ_POV_EU42451E_hcm pdf 97. WÜSTENROT POJIŠŤOVNA. Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. [online]. [cit ]. Dostupné z: 98. WÜSTENROT POJIŠŤOVNA. Povinné ručení. [online]. [cit ]. Dostupné z: 85

86 SEZNAM TABULEK Tab. 1 Garanční fond - denní sazby příspěvku za nepojištěná vozidla do fondu podle druhu vozidla Tab. 2 Vývoj počtu pojišťoven působících na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel po uvolnění trhu v České republice v letech 2000 až Tab. 3 Podíl pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) na celkovém předepsaném smluvním pojistném jednotlivých pojišťoven působících na trhu s POV v České republice v roce 2013 a jeho změna oproti roku Tab. 4 Srovnání výše průměrného pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice v letech 2007 a 2013 a jeho procentuální změna ve sledovaném období Tab. 5 Vývoj kombinované škodovosti členů České asociace pojišťoven (ČAP) pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel Tab. 6 Vývoj podílu pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) členů České asociace pojišťoven na předepsaném smluvním a neživotním pojištění pojistného trhu v České republice Tab. 7 Vývoj podílu celkového pojistného a pojistného pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) členů České asociace pojišťoven na HDP České republiky Tab. 8 Limity pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice k , rozdělené do pásem dle jejich výše (mil. Kč) Tab. 9 Bonus k pojistnému pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice k (%) Tab. 10 Malus k pojistnému pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel v České republice k (%) Tab. 11 Min. limity max. krytí u povinného autopojištění podle provincií a teritorií v Kanadě ($) Tab. 12 Podíl pojistného pro pojištění vozidel na celkovém předepsaném pojistném pro neživotní pojištění 10 největších pojišťoven (dle podílu na trhu s neživotním pojištěním) v provincii Ontario za rok 2012 a jeho změna oproti roku Tab. 13 Srovnání výše průměrného pojistného pro vybrané kategorie pojištění soukromých osobních automobilů v provincii Ontario v letech 2008 a 2012 a jeho procentuální změna ve sledovaném období Tab. 14 Vývoj škodovosti u soukromých osobních automobilů v provincii Ontario (%) Tab. 15 Vývoj podílu pojistného pro pojištění vozidel na předepsaném neživotním pojištění pojistného trhu se soukromým pojištěním v Kanadě Tab. 16 Vývoj podílu pojistného pro neživotní pojištění a pojistného pro soukromé pojištění vozidel v Kanadě na HDP Kanady Tab. 17 Doporučená přirážka k pojistnému jako trest za porušení dopravních předpisů v Kanadě (%) Tab. 18 Přehled výše pojistného pro příklad 1 - mladý řidič Tab. 19 Přehled výše pojistného pro příklad 2 - řidič ve středním věku

87 Tab. 20 Vyjádření relativní výše pojistného pro povinné pojištění motorových vozidel v České republice a pro pojištění soukromých osobních automobilů v Ontariu v roce

88 SEZNAM GRAFŦ Graf 1 Fond zábrany škod - rozdělení prostředků na úhradu nákladů stanovených zákonem Graf 2 Vývoj počtu pojištěných a registrovaných vozidel v České republice mezi roky 2007 až Graf 3 Složení vozového parku v České republice k (rozdělení dle druhu vozidel) Graf 4 Podíl pojišťoven na trhu pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) v České republice podle předepsané výše pojistného v roce 2013 a změna jejich podílu na trhu oproti roku 2007 (%) Graf 5 Vývoj indexovaných hodnot reálného HDP České republiky a výše předepsaného pojistného členů České asociace pojišťoven pro smluvní a neživotní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidel (POV) Graf 6 Vývoj počtu pojištěných soukromých osobních automobilů v provincii Ontario mezi roky 2008 až Graf 7 Složení vozového parku v provincii Ontario k (rozdělení dle druhu vozidel) Graf 8 Podíl 10 největších pojišťoven podle předepsané výše pojistného na trhu s pojištěním vozidel v provincii Ontario v roce 2012 a změna jejich podílu na trhu oproti roku 2010 (%) Graf 9 Podíl nákladů na odškodnění újmy způsobené při dopravních nehodách soukromých osobních automobilů v provincii Ontario v roce Graf 10 Vývoj indexovaných hodnot reálného HDP Kanady a výše předepsaného pojistného pro neživotní pojištění a pro soukromé pojištění vozidel v Kanadě

89 SEZNAM POUŢITÝCH ZKRATEK A ZKRÁCENÝCH VÝRAZŦ Allianz Allianz pojišťovna, a.s. Allstate Allstate Insurance Company of Canada Aviva Aviva Canada Inc. AXA AXA pojišťovna a.s. ccm kubický centimetr (cm 3 ) cdm kubický decimetr (dm 3 ) Co-operators Co-operators General Insurance Company ČAP Česká asociace pojišťoven ČKP Česká kancelář pojistitelů ČNR Česká národní rada ČP Česká pojišťovna a.s. ČPP Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group ČSOB ČSOB pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Desjardins Desjardins General Insurance Group Economical Economical Insurance Fond Fond pro podporu při úrazech motorovými vozidly Fond nároků Fond nároků na odškodnění po dopravních nehodách motorových vozidel Generali Generali pojišťovna a.s. HDP hrubý domácí produkt HVP Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s. Intact Intact Financial Corporation Kancelář viz ČKP Kč koruna česká Kooperativa Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group mil. milion mld. miliarda n.p. národní podnik NOZ zákon č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník OZ zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník p.b. procentní bod POV pojištění odpovědnosti z provozu vozidel PSČ poštovní směrovací číslo R.S.O. Revised Statutes of Ontario (Sbírka zákonů provincie Ontario) RSA RSA Canada Group ř.z. říšský zákoník Sb. Sbírka zákonů Sb. z. a n. Sbírka zákonů a nařízení Slavia Slavia pojišťovna a.s. State Farm State Farm Insurance Company t metrická tuna TD General TD Insurance, General Insurance 89

90 The Dominion tis. TPL Triglav UNIQA Wüstenrot zákon zákon C.25 zákon I.8 ZTP The Dominion Of Canada tisíc Third Party Liability (odpovědnost vůči třetí straně) Triglav pojišťovna, a.s. UNIQA pojišťovna, a.s. Wüstenrot pojišťovna a.s. zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla R.S.O. 1990, Chapter C.25, Compulsory Automobile Insurance Act R.S.O. 1990, Chapter I.8, Insurance Act průkaz mimořádných výhod pro osoby zvlášť těžce postižené 90

91 PŘÍLOHA A FAKTICKÉ INFORMACE O KANADĚ Tato příloha umožňuje nahlédnutí do nedávných dějin Kanady a na geografické a politické charakteristiky druhé největší země světa. Proces získávání nezávislosti na kolonizátorech se datuje k 1. červenci 1867, kdy byl slavnostně vyhlášen Zákon o Britské Severní Americe podepsaný královnou Viktorií 29. března téhož roku. Byla vytvořena zcela nová entita s názvem Dominium Kanada, sestávající ze čtyř východních provincií. a Na imperiální konferenci v roce 1926 Velká Británie formálně uznala autonomii a statutární rovnost členských zemí Commonwealthu a Westminsterský statut z prosince 1931 pak Kanadě zaručil vlastní diplomatickou identitu. b Dlouholeté úsilí o nezávislost korunovala až královna Alžběta II. oficiálním prohlášením 17. dubna 1982, jímž veškeré kanadské ústavní pravomoci přenesla z Londýna do Ottawy. c Kanada je politickým uspořádáním konstituční monarchií v čele s hlavou Spojeného království, zastoupenou generálním guvernérem. Územní členění nejlépe zachycuje obr. 1A, na kterém je vidět všech 10 provincií a 3 teritoria. Především provinciím je udělena vysoká míra autonomní samosprávy ve věcech legislativních, exekutivních či judikatury. Populace Kanady se pohybuje okolo 35 mil. obyvatel. Nejvíce osídlená je oblast kolem povodí řeky Sv. Vavřince na východě země, s aglomeracemi Toronto, Montreal, Ottawa a Quebec, kde žije téměř třetina Kanaďanů. Dále jsou to jižní oblasti země při březích Atlantského a Tichého oceánu a úzký pás severně od hranic se Spojenými státy. Nejméně lidnaté jsou krajiny na severu. Tab. 1A seřazuje kanadské samosprávní celky podle počtu obyvatel a rovněž zobrazuje jejich rozlohu. V provincii Quebec jako jediné převažuje podíl frankofonního obyvatelstva nad anglofonním. Oficiální měnou v Kanadě je kanadský dolar, dále označovaný symbolem $. Za období leden až březen 2014 se průměrná cena 1 kanadského dolaru pohybovala okolo 18,17 Kč. d a ROVNÁ, Lenka a Miroslav JINDRA. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, 436 s., ISBN , s. 26. b ROVNÁ, Lenka a Miroslav JINDRA. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, 436 s., ISBN , s c ROVNÁ, Lenka a Miroslav JINDRA. Dějiny Kanady. 1. vyd. Praha: Lidové noviny, 2000, 436 s., ISBN , s d ČESKÁ NÁRODNÍ BANKA. Kurzy devizového trhu - měsíční průměry. [online]. [cit ]. Dostupné z:

92 Obr. 1A Kanadské provincie a teritoria Zdroj: vlastní úprava podle Wikipedie e e WIKIPEDIA. Political map of Canada. [online]. [cit ]. Dostupné z:

93 Tab. 1A Kanadské provincie a teritoria podle počtu obyvatel a rozlohy Počet obyvatel Rozloha (km 2 ) Ontario Quebec British Columbia Alberta Manitoba Saskatchewan Nova Scotia New Brunswick Newfoundland and Labrador Prince Edward Island Northwest Territories Yukon Nunavut CELKEM Pozn.: Počet obyvatel vychází z odhadu za první kvartál roku Zdroj: Statistics Canada f,g f STATISTICS CANADA. Estimates of population, Canada, provinces and territories. [online] [cit ]. Dostupné z: g STATISTICS CANADA. Lands and freshwater area, by province and territory. [online] [cit ]. Dostupné z:

94 PŘÍLOHA B KALKULACE POJIŠTĚNÍ - ČESKÁ POJIŠŤOVNA Zdroj: ČESKÁ POJIŠŤOVNA. Pojištění motorových vozidel. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://online.ceskapojistovna.cz/povinne-ruceni?vstup

95 PŘÍLOHA C KALKULACE POJIŠTĚNÍ - KOOPERATIVA Zdroj: KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA. Rychlá kalkulace. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://insure.koop.cz/calconline/

96 PŘÍLOHA D KALKULACE POJIŠTĚNÍ - INTACT INSURANCE Zdroj: INTACT INSURANCE. Get a Quote. [online]. [cit ]. Dostupné z: https://apps.intactinsurance.com/on/autoquote/vehicle.do?province=on&master_broker_number=&origin=i NTACT&language=en&organization_source=

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz

Sazebník pro individuální smlouvy. Pojištění řidiče s doživotní rentou. Rento. 800 100 777 www.csobpoj.cz Sazebník pro individuální smlouvy Pojištění řidiče s doživotní rentou Rento Přednosti pojištění doživotní renta v případě pojistné události klient dopředu ví, jaká bude výše jeho renty v případě pojistné

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem

TISK 709. Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem TISK 709 Pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu schválenému Hospodářským výborem 1. V ČÁSTI PRVNÍ, kterou je Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla I. K novelizačnímu bodu

Více

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz

PRACOVNÍ PRÁVO. Náhrada škody. JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz PRACOVNÍ PRÁVO JUDr. Petr Čechák, Ph.D. petr.cechak@mail.vsfs.cz Druhy odpovědnosti I) odpovědnost hmotná 1) odpovědnost za škodu 2) odpovědnost za prodlení (v pracovním právu jen okrajový význam) 3) smluvní

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Masarykova univerzita

Masarykova univerzita Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL V ČESKÉ REPUBLICE A VE VYBRANÉ EVROPSKÉ ZEMI Motor vehicle insurance in the Czech Republic

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014

GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 GENERALI POJIŠŤOVNA a.s. Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli pro členy OS DOSIA od 1.8. 2014 do 31.12. 2014 ZÁKLADNÍ INFORMACE číslo pojistné smlouvy 2946921810 platnost smlouvy 1.8.2014

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Vozidla bez povinného ručení =

Vozidla bez povinného ručení = Vozidla bez povinného ručení = dlouhodobý problém českých silnic setkání s novináři, 28. dubna 2009 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Petra Zlatohlávková

Více

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů

OBSAH. Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy a pojištění odpovědnosti školy Připravil: Připravila: Mgr. Marie Lorencová Duben Datum 2014 OBSAH Úvodní informace Definice pojmů Náhrada újmy na jmění Náhrada újmy na přirozených právech

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním...

1. Pojem pracovního úrazu podle zákoníku práce... 36. 1.1 Úraz (úrazový děj)... 36 1.2 Plnění pracovních úkolů nebo přímá souvislost s ním... Obsah Část A Odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání I. Porovnání starého a nového zákoníku práce na úseku odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání (přehled změn)... 18 1. Co vyplývá

Více

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec

Novela zákona o silniční dopravě. Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Ministerstvo dopravy Ladislav Němec Novela zákona o silniční dopravě Silniční doprava nadále zůstane jedinou živností s názvem: silniční motorová doprava členit se bude

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097

MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU. Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 MANDATORNÍ VÝDAJE STÁTNÍHO ROZPOČTU Ing. Daša Smetanková, Ph.D. červenec 2014 Překlad č. 2.097 2 Obsah: Vývoj mandatorních výdajů...3 Tabulka č. 1: Mandatorní výdaje v ČR v letech 1995-2014 v mld. Kč 1:

Více

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL

METODIKA POJIŠTĚNÍ SOUBORŮ VOZIDEL Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 Příloha č. 6 ke Směrnici S/7514-23 Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU METODIKA POJIŠTĚNÍ

Více

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek

Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení Doprava a silnice, 11. 3. 2013 Autor: Jiří Štěpánek Účinný boj proti neplatičům povinného ručení * POVINNÉ RUČENÍ Již čtyři roky uplatňuje Česká kancelář pojistitelů

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o.

Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Souhrn pro obchodního zástupce Evropské Centrum Odškodného spol. s r.o. Seznam dokumentů do klientských smluv Evropské Centrum Odškodného, Český Těšín 2013 Náhrada škody u dopravních nehod a pracovních

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY 1. Úvodní ustanovení - Pronajímatel společnost Global Lease, s.r.o., IČ: 620 29 100, sídlem Vojtěšská 196/18, 110 00, Praha 1. - Předmětem činnosti je pronájem a půjčování osobních a

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat:

Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: Vznik pracovního poměru strana 14 4.4 DOKLADY PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO POMĚRU 4.4.1 Doklady předkládané zaměstnancem Při vzniku pracovního poměru budeme od zaměstnance vyžadovat: 1. Osobní dotazník a životopis

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014.

Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. Novela zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu, zákonem č. 230/2014 Sb., s účinností od 7. listopadu 2014. V současně platném znění dotčených paragrafů uvádíme změny a nová ustanovení na barevném podkladu,

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA V ČESKÉ REPUBLICE A SLOVENSKÉ REPUBLICE The motor third party

Více

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 prosinec 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Nárok pojišťovny při neoznámení dopravní nehody policii Rozsudek Nejvyššího soudu ČR ze dne 24.10.2013, sp. zn. 23 Cdo 2007/2012 Pojišťovna

Více

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění

Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Závěrečná zpráva Ředitel ústavu: Odpovědný řešitel projektu: Řešitelský tým: Ing. Miloš Paleček, CSc. Ing. Vladimír

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ

A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ Svaz účetních a KCÚ- sjednané rámcové smlouvy A. Pojištění odpovědnosti členů Svazu účetních a KCÚ č. rámcové smlouvy rozsah pojištění strana 595019180-2 595019444-7 595019663-5 pojištění odpovědnosti

Více

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010

40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 40. Konference ČKS Skalský Dvůr 20.-21.dubna 2010 SOFA- CLAIMS -1 JUDr. Miroslav PINDEŠ, Ph.D. ředitel Ústavu práva Vysoká škola Karla Engliše, a.s. Šujanovo nám. 1, Brno tel: 605 760 875 email : akps@seznam.cz

Více

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET

INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET INFORMACE K POJIŠTĚNÍ PLATEBNÍCH KARET B I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích dále použit souhrnný

Více

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům

Tisková konference, 12. října 2010. Neplatiči povinného ručení míří k soudům Tisková konference, 12. října 2010 Neplatiči povinného ručení míří k soudům 1 1 Prezentují JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České kanceláře pojistitelů (ČKP) Ing. Ivana Hladíková ředitelka úseku

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:...

SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA. Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: František Seidl jméno:... SMLOUVA O PRONÁJMU SILNIČNÍHO MOTOROVÉHO VOZIDLA Uzavřená na den (dny) od od hodin, místo předání: do do hodin, místo předání: mezi: František Seidl jméno:... Sokolovská 153 adresa:... 356 01 Lomnice datum

Více

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL

ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL ŽIVOTNÍ SITUACE ODBORU DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ - EVIDENCE MOTOROVÝCH VOZIDEL 1 REGISTRACE NOVÉHO VOZIDLA

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo smlouvy centrálního zadavatele: Č. j.mv-30386-xx/vz-2015 Článek 1 Smluvní

Více

Odůvodnění. Obecná část

Odůvodnění. Obecná část II. Odůvodnění Obecná část a) Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy, vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy v jejím celku včetně zhodnocení

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Informace k pojištění platebních karet

Informace k pojištění platebních karet Informace k pojištění platebních karet Účinné od 1. 1. 2014 I. Úvodní ustanovení 1. Tyto informace jsou určeny držitelům debetních nebo kreditních karet (pro všechny typy karet je v těchto informacích

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík

Systémové řešení nepojistitelných rizik. Hana Bártová Karel Hanzlík Systémové řešení nepojistitelných rizik Hana Bártová Karel Hanzlík Projekt Systémové řešení nepojistitelných rizik byl podpořen Nadačním fondem pro podporu vzdělávání v pojišťovnictví Obsah obhajoby význam

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance a právo POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU MOTOROVÉHO VOZIDLA Motor vehicles liability insurance Bakalářská práce Vedoucí práce: Mgr.

Více

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje (náklady) Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňově uznatelné a neuznatelné výdaje Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Obsah předmětu. 2. Daňově neuznatelné výdaje. Daňový systém ČR Jedná se o výdaje, resp. náklady, které jsou výdaji na: dosažení příjmu;

Více

Registr a registrace silničního vozidla

Registr a registrace silničního vozidla Registr a registrace silničního vozidla Smluvní strana PRODÁVAJÍCÍ - povinnost předmět koupě kupujícímu odevzdat Smluvní strana KUPUJÍCÍ - povinnost předmět koupě převzít a zaplatit za něj prodávajícímu

Více

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010).

Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Program na podporu oprav a modernizací bytových domů (NOVÝ PANEL) (ve znění platném od 15. 3. 2010). Poskytovatel podpory: Státní fond rozvoje bydlení (pro dotace na úhradu úroků) Českomoravská záruční

Více

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

Daňový systém. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Daňový systém Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. Téma : Majetkové daně (II) Daň silniční 1. Poplatník daně. 2. Předmět daně. 3. Základ daně. 4. Sazby daně. 5. Vznik a zánik daňové povinnosti. 6. Placení daně.

Více

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích

ZÁKON č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích Metodický zpravodaj 51/2005 (část Zákony, vyhlášky a ostatní předpisy ) VÝPIS: ČÁSTKA 215 ZÁKON č. 634/2004 Sb. ze dne 26.listopadu 2004, o správních poplatcích SAZEBNÍK ČÁST II Příloha Položka 26 a) Zápis

Více

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění

Pojistná smlouva hromadného úrazového pojištění Pojistitel: Obchodní firma: ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Právní forma: akciová společnost Sídlo: Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí čp. 1458 PSČ: 532 18, Česká republika IČ:

Více

Pojištěné osoby, které pojištění chrání Osoba uvedená v pojistné smlouvě v souvislosti s řízením vozidla.

Pojištěné osoby, které pojištění chrání Osoba uvedená v pojistné smlouvě v souvislosti s řízením vozidla. Právní ochrana šitá na míru právě řidičům, kteří často řídí různá vozidla, ať už jde o vůz zaměstnavatele, auto z půjčovny nebo vůz kamaráda. Jsme partnerem na cestách při řešení případů týkajících se

Více

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Informace ze zdravotnictví Středočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 2 22.8.2003 Hospodářské výsledky nemocnic Středočeského kraje za rok 2002 a 1. pololetí

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE

POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ 1. POJIŠTÉNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU SILNIČNÍHO DOPRAVCE POJIŠTĚNÍ DOPRAVCŮ Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé silniční dopravy, drážní dopravci, zasílatelé a majitelé přepravovaných

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

Pracovněprávní 2 2012

Pracovněprávní 2 2012 Pracovněprávní 2 2012 OBSAH Aktuálně: Smluvní pokuta v pracovním právu Téma: Pracovnělékařská péče Pracovnělékařské služby Hlavní změny povinností ošetřujících lékařů pokud jde o režim dočasné pracovní

Více

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008

ITA, SMART Notebook, Version 10.0.187.1 23:35:24 Jul 30 2008 Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; ( 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 DEFINICE POJMŮ Není-li výslovně stanoveno jinak, mají pojmy s velkým počátečním písmenem obsažené v těchto VOP nebo ve Smlouvě o Půjčce následující význam: 1.1 Dlužník znamená

Více

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o poskytnutí dotace: Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších právních předpisů, a se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách.

Materiál má informativní charakter; podrobné údaje o pojistných produktech jsou uvedeny v pojistné smlouvě a v pojistných podmínkách. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. NABÍDKA POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY PRO ČLENY Asociace autoškol České republiky, o.s. Pojištění právní ochrany má za úkol podporovat pojištěného při prosazování jeho

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I

238/2000 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA I 238/2000 Sb. ZÁKON o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČESKÉ REPUBLIKY HLAVA

Více

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ

VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ VYBRANÉ OTÁZKY V ZÁKONĚ O DANÍCH Z PŘÍJMŮ NEZDANITELNÉ ČÁSTI ZÁKLADU DANĚ Fyzická osoba si může snížit svůj základ daně z příjmů a tím následně i daňovou povinnost o nezdanitelné části podle 15 ZDP. Tyto

Více

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ

238/2000 Sb. ZÁKON. ze dne 28. června 2000. o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů ČÁST PRVNÍ 238/2000 Sb. ZÁKON ze dne 28. června 2000 o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Změna: 586/2004 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 362/2003 Sb., 264/2006 Sb. Změna: 189/2006

Více

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU

TABULKOVÝ PŘEHLED PROHLÍDEK PODLE VĚKU ŘÍZENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL NA PRACOVNÍCH CESTÁCH V materiálu předkládáme několik užitečných informací v souvislosti s řízením motorových vozidel na pracovních cestách. Najdete v něm výklad k řadě právních

Více

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva )

SMLOUVA O KOLEKTIVNÍM POJIŠTĚNÍ K PLATEBNÍM KARTÁM č. 2149500001 (dále jen Smlouva ) Z tohoto veřejně přístupného znění Smlouvy o kolektivním pojištění k platebním kartám byla vypuštěna ta ustanovení, která obsahují údaje důvěrného charakteru nebo taková, která Komerční banka, a.s. považuje

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Profil aktualizovaného znění: SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Titul původního předpisu: Profil aktualizovaného znění: Zákon o Hasičském záchranném sboru České republiky a o změně některých zákonů Citace pův. předpisu: 238/2000 Sb. Částka:

Více

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011

PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 Tisková zpráva 21. 12. 2010 PŘEHLED ZMĚN V PŮSOBNOSTI MPSV V ROCE 2011 V roce 2011 dochází k celé řadě změn v působnosti ministerstva práce a sociálních věcí (MPSV). K 1. 1. 2011 se mění: Podpora v nezaměstnanosti

Více