Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Pojištění odpovědnosti za škodu II."

Transkript

1 Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel (včetně drážních vozidel), plavidel a letadel

2 Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Zákon č.262/ 2006 Sb., zákoník práce (účinnost dnem ) odkazuje na zákonnou právní úpravu v ust. 365 a na novou legislativu zákon č.266 /2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, který měl nabýt účinnosti dnem )

3 Právní úprava ustanovení 205 d ZP Zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. Vyhl. 125/ 1993 Sb. Vyhl.č. 440/ 2001 Sb., o odškodnění bolesti a ztížení společenského uplatnění ( ruší jí NOZ, v souladu s 394, odst.2 zák.č.262/2006 Sb. se použije

4 Vstoupí zákon č.266/2006 Sb. vůbec v účinnost? Nová právní úprava původně k Účinnost už byla 4 x posunuta : 1) Zákonem č. 218/2007 Sb. k ) Zákonem č. 282/2009 Sb. k ) Zákonem č. 463/2012 Sbk ) Zákonem č. 182/ 2014 Sb. k

5 Poslední odložení účinnosti zákona 266/2006 Sb. Dne schválil senát vládní návrh novely zákona, dne novelu podepsal prezident Účinnost zákona z r.2006 byla již 3x odložena, odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání nadále upravují přechodná ustanovení zákona č. 262/ 2006 Sb., zákoník práce (ZP)

6 Parlament žádá vládu zachovat koncepci (dávkový systém sociálního pojištění) - ČSSZ předložit novelu ZP zařadit hmotněprávní úpravu odškodňování pracovních úrazů a nemocí z povolání zpět do 11.části ZP zajistit právní úpravu výše a určování náhrad za bolest a ZSU (vč. příslušníků bezpečnostních sborů a vojáků z povolání) Zahrnout do zákona odškodnění dobrovolných hasičů

7 Právní úprava provedená ZP v ust. 205d v odstavcích 2-6. pouze právní úprava vzájemných vztahů mezi státem, zastoupeným Ministerstvem financí a oběma provozovateli tohoto pojištění Česká pojišťovna, a.s. Kooperativa, a.s.

8 Ust. 205d ZP, odst.1 Zaměstnavatelé zaměstnávající alespoň jednoho zaměstnance jsou pro případ své odpovědnosti za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání pojištěni (dále jen zákonné pojištění ) u České pojišťovny, akciová společnost, pokud s ní měli sjednáno toto pojištění k Ostatní zaměstnavatelé jsou pojištěni u Kooperativy, československé družstevní pojišťovny, akciová společnost, případně u jejího právního nástupce v České republice (dále jen pojišťovny ). To se nevztahuje na organizační složky státu.

9 Ust. 205d ZP, odst.2 Vznikne-li pojišťovnám provozováním zákonného pojištění majetková újma, mají právo na úhradu této újmy ze státního rozpočtu. Přebytek vzniklý z tohoto pojištění odvedou pojišťovny do státního rozpočtu

10 Ust. 205d ZP, odst.3, 4 Majetkovou újmou se rozumí ztráta pojišťovny vzniklá provozováním zákonného pojištění. Tou je záporný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění, vykázaný pojišťovnami k 31.prosinci každého roku. Přebytkem pojišťovny vzniklým z provozování zákonného pojištění se rozumí kladný rozdíl mezi kalkulovanými náklady na pojistná plnění a skutečnými náklady na vyplacená pojistná plnění, vykázaný pojišťovnami k 31.prosinci každého roku.

11 Výsledky hospodaření, evidence - ust. 205d ZP, odst.5, 6 Pojišťovna sdělí ekonomické výsledky provozu zákonného pojištění vždy za předchozí rok ministerstvu financí nejpozději do 31.března následujícího roku. Ministerstvo uhradí vykázanou majetkovou újmu za předchozí rok nejpozději do 30.června běžného roku. Ve stejném termínu odvedou pojišťovny přebytky pojistného do státního rozpočtu. Evidenci o zákonném pojištění vedou pojišťovny v účetnictví odděleně od evidence ostatní činnosti pojišťoven. Kooperativa, československá družstevní pojišťovna, akciová společnost vede evidenci o zákonném pojištění v účetnictví odděleně za Českou republiku a Slovenskou republiku.

12 Ust. 205 d ZP odst.7,8,9 Bližší podmínky a sazby stanoví vyhláškou Ministerstvo financí. Vyhl.č.125/1993 Sb. Pokud při zániku zaměstnavatele nepřejdou práva a povinnosti z pracovněprávního vztahu na jiného zaměstnavatele, má poškozený (pozůstalý) právo přímo vůči pojišťovně, aby mu škodu nahradila v témže rozsahu, v jakém by mu ji byl povinen nahradit sám pojištěný zaměstnavatel. V rozsahu, v jakém se na zaměstnavatele vztahuje zákonné pojištění, zaniká jeho povinnost sjednat smluvní pojištění podle zvláštních předpisů.

13 Právní úprava provedená vyhláškou Vyhláška Ministerstva financí 125/93 Sb., kterou se stanoví podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání. povinnosti pojištěného (zaměstnavatele) právo pojištěného na výplatu pojistného plnění povinnosti pojistitele právo pojistitele na náhradu škody vůči pojištěnému a právo na vyplacené pojistné plnění vůči poškozenému či třetím osobám stanovení výše pojistného (sazby pojistného dle ekonomických činností) a určení plateb pojistného

14 Na koho se nevztahuje tato právní úprava? na zaměstnavatele, kteří mají povahu státního orgánu. PROČ????? Organizační složky státu jsou taxativně vymezeny v ustanovení 3 zákona č.219/ 2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích

15 Právní úprava odpovědnosti za škodu Zákoník práce zákon č.262/ 2006 Sb., zákoník práce Ust Odpovědnost objektivní s liberačními důvody

16 Co je pracovní úraz??? Pracovním úrazem se rozumí porucha zdraví způsobená zaměstnanci při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním nezávisle na jeho vůli náhlým, násilným a krátkodobým působením vnějších vlivů (mechanických, chemických, psychických), které mají za následek poruchu zdraví.

17 Co se za pracovní úraz dle ZP považuje??? Úraz vzniklý při plnění pracovních úkolů anebo v přímé souvislosti s tím Úraz žáků základních škol Úraz studentů středních a vysokých škol Úraz osoby plnící veřejné funkce Úraz člena dobrovolného zásahového sboru Úraz osoby při dobrovolné akci či činnosti ve prospěch společnosti

18 Co je nemoc z povolání? nemoc uvedená v právních předpisech o sociálním zabezpečení, jestliže vzniknou za podmínek tam uvedených. vl.nař. č. 290/1995 Sb., kterým se stanoví seznam nemocí z povolání, ve znění pozdějších předpisů nemoci vznikající nepříznivým působením chemických, fyzikálních, biologických nebo jiných škodlivých vlivů, pokud vznikly za podmínek uvedených v seznamu nemocí z povolání

19 Pojistné plnění a nároky dle ust. 369 ZP bolestné ztížení společenského uplatnění, ztráta na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztráta na výdělku po skončení pracovní neschopnosti, účelně vynaložené náklady spojené s léčením, věcná škoda

20 Odškodnění bolesti a ZSU Ust. 394, odst.2 zákona č.262/2006 Sb. Do doby nabytí účinnosti právní úpravy úrazového pojištění se postupuje podle vyhl.č.440/2001 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, ve znění vyhl.č.50/2003 Sb. Bodové hodnocení př.č.1-4, bod Kč 120,-

21 Pojistné plnění náležející pozůstalým účelně vynaložené náklady spojené s léčením ( 373 ZP) ztráta na výživě pozůstalých ( 377 ZP), vynaložené přiměřené náklady spojené s pohřbem ( 376 ZP), jednorázové odškodnění pozůstalých ( 378 ZP ), náhrada věcné škody( 379 ZP)

22 Každá pozůstalá Výše jednorázového odškodnění v Kč osoba OZ po novele zák. č.47/ 2004 Sb. zák. č. 65/ 1965 Sb., zákoník práce zák. č.262/ 2006 Sb., zákoník práce Manžel//manželka , , ,- Dítě , , ,- Rodič za dítě , , ,- Jiná blízká osoba ,- není stanovena není stanovena Rodič za dosud ,- není stanovena není stanovena nenarozené dítě Sourozenec ,- není stanovena není stanovena

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1

Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Výzkumný ústav bezpečnosti práce Jeruzalémská 9, 116 52 Praha 1 Projekt č. HS 120/04 Odborné podklady pro legislativní zajištění úrazového pojištění Návrh důvodové zprávy k zákonu o úrazovém pojištění

Více

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU

JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU JAK POSTUPOVAT PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU Od 1. ledna 2011 platí nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Toto NV nahrazuje NV č. 494/2001 Sb., kterým

Více

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA)

A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) D ů v o d o v á z p r á v a Obecná část A. ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 1. Důvod předložení a cíle 1.1 Název Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění

Více

Minulost a budoucnost zákonného pojištění za pracovní úrazy. Mgr. Radek Řezanka 15.5.2015

Minulost a budoucnost zákonného pojištění za pracovní úrazy. Mgr. Radek Řezanka 15.5.2015 Minulost a budoucnost zákonného pojištění za pracovní úrazy Mgr. Radek Řezanka 15.5.2015 Agenda 1) Historický vývoj 2) Vývoj v Evropě 3) Deficit 4) Dostupnost dat 5) Náměty pro budoucnost - "politická

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění účinném od 1. května 2015 www.danovezakony365.cz Zákon č. 586/1992 Sb.,

Více

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání

Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Zabezpečení při pracovním úrazu a nemoci z povolání Část I. Úvod Zabezpečení zaměstnance, popř. osob pozůstalých (dále pro stručnost také pouze zaměstnanec ) při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání

Více

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje

Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR. se zaměřením na území Moravskoslezského kraje Základní přehled systémů sociální ochrany obyvatel ČR se zaměřením na území Moravskoslezského kraje 1 Vážené čtenářky, Vážení čtenáři, sociální systém v České republice je rozsáhlý, složitý a pro většinu

Více

www.danovezakony365.cz

www.danovezakony365.cz Úplná znění platná v roce 2015 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony365.cz 9788089364633 Daně z příjmů Rezervy pro zjištění základu daně z příjmů Daň z přidané hodnoty Daň silniční Daň z nemovitých

Více

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ

264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, ČÁST PRVNÍ ČÁST DRUHÁ ČÁST TŘETÍ ČÁST ČTVRTÁ ČÁST PÁTÁ Změna: 585/2006 Sb. Změna: 218/2007 Sb. 264/2006 Sb. ZÁKON ze dne 21. dubna 2006, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákoníku práce Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Strana 6038 Sbírka zákonů č. 344 / 2013 Částka 134 344 ZÁKONNÉ OPATŘENÍ SENÁTU ze dne 10. října 2013 o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů Senát

Více

Bezpečný výkon práce

Bezpečný výkon práce Bezpečný výkon práce Mgr. Ilona Kostadinovová, advokát 1 Title: Safety execution of work Anotace: Cílem příspěvku bude snaha o základní rozbor platné právní úpravy českého systému odškodňování pracovních

Více

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy

110/2006 Sb. ZÁKON. ze dne 14. března 2006. o životním a existenčním minimu. Předmět úpravy 110/2006 Sb. ZÁKON ze dne 14. března 2006 o životním a existenčním minimu Změna: 261/2007 Sb. Změna: 239/2008 Sb. Změna: 261/2007 Sb.(část), 129/2008 Sb. Změna: 306/2008 Sb. Změna: 85/2010 Sb. Změna: 73/2011

Více

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2

Časopis pro uživatele programů ZEIS. 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 Časopis pro uživatele programů ZEIS OBSAH 1. Mzdy a zákoník práce 1 1.1. Cestovní náhrady 1 1.2. Průměrná mzda 2 1.3. Náhrada za ztrátu výdělku 2 1.4. Zvýšení odměn členům zastupitelstev 4 1.5. Zrušení

Více

Historický vývoj úrazového pojištění

Historický vývoj úrazového pojištění Historický vývoj úrazového pojištění Příloha 1. Úrazové pojištění se výrazně liší od všech ostatních systémů sociálního zabezpečení tím, že je ve své podstatě založeno na kompenzačním principu, zatímco

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2.

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla 4.2. A POV Druh pojištění: 073 SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla ČLÁNEK 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI Fakulta právnická Katedra občanského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE NÁHRADA ŠKODY Z POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA COMPENSATION FOR DAMAGE ARISING FROM MOTOR THIRD PARTY

Více

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP

METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP METODICKÁ POMŮCKA PRO VYPLŇOVÁNÍ ELDP (PLATNÉHO OD 1. 1. 2009) PRO OBDOBÍ OD 1. 1. 2012 Tiskopis ČSSZ č. 89 383 7 I/2013 Úvod Tato metodická pomůcka je součástí Všeobecných zásad pro vyplňování ELDP (platného

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 4.9.2013 do částky 104/2013 Sb. a 36/2013 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková

PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE. JUDr. Marie Mazánková 2 PRÁVO V SOCIÁLNÍ OBLASTI VE VZTAHU K VÝKONU LÉKAŘSKÉ PROFESE JUDr. Marie Mazánková Olomouc, 2013 Obsah I. Přehled subjektů sociální správy, spravující jednotlivé systémy sociální ochrany 7 2. Přehled

Více

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady Systém ASPI - stav k 7.1.2008 do částky 119/2007 Sb. a 49/2007 Sb.m.s. Obsah a text 586/1992 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu

Více

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě)

Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) Zákon č. 37/2004 Sb. ze dne 17. prosince 2003 o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) ve znění zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 57/2006 Sb., zákona č. 198/2009 Sb.,

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 586/1992 Sb. - o daních z příjmů - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2016 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů

Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Zákon o daních z příjmů Zákon č. 586/1992 Sb. ČR, o daních z příjmů ve znění pozdějších předpisů Stav zákona ke dni 31. 12. 2011 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady

586/1992 Sb. ZÁKON. České národní rady 586/1992 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 20. listopadu 1992 o daních z příjmů Změna: 35/1993 Sb. Změna: 96/1993 Sb. Změna: 157/1993 Sb. Změna: 196/1993 Sb. Změna: 323/1993 Sb. Změna: 42/1994 Sb. Změna:

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA

INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ GENERÁLNÍHO ŘEDITELE HASIČSKÉHO ZÁCHRANNÉHO SBORU ČESKÉ REPUBLIKY A NÁMĚSTKA MINISTRA VNITRA Ročník: 2006 V Praze dne 3. dubna 2006 Částka: 15 O B S A H : Část I. Část

Více

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM

DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM DŮCHODOVÉ PŘEDPISY S KOMENTÁŘEM 7. aktualizované vydání (duben 2012) 3. aktualizace k 1. 4. 2015 Od zveřejnění 2. aktualizace k 7. vydání opět nabylo, resp. v dohledné době nabude, účinnosti několik právních

Více