OBSAH SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "OBSAH SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI"

Transkript

1 OBSAH Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči...3 Informace o tarifu MAD v Třebíči Legenda Linka č Linka č Linka č Schéma MAD Linka č Linka č Linka č Linka č Linka č Linka č Linka č Linka č Poznámky...62 Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ), vyhláškou č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční dopravu, ve znění pozdějších předpisů (dále přepravní řád ), a podle ust. 49 přepravního řádu též smluvními přepravními podmínkami (dále SPP ) vyhlášenými podle těchto předpisů dopravcem podle konkrétních podmínek provozování dopravy. V souladu s tím vyhlásil dopravce TRADO-MAD, s.r.o., Třebíč. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI 1. Vznik přepravní smlouvy, její uzavření a uplatnění práv Přepravní smlouva o přepravě osob (dále přepravní smlouva) mezi dopravcem a cestujícím vzniká: a) nastoupením cestujícího s platným jízdním dokladem do vozidla, b) zaplacením jízdného za jízdenku pro jednotlivou jízdu bezprostředně po nástupu do vozidla. Uzavřením této smlouvy vzniká mezi dopravcem a cestujícím závazkový právní vztah, zejména závazek dopravce přepravit cestujícího z nástupní do cílové stanice spoji uvedenými v jízdním řádu řádně a včas, a závazek cestujícího dodržovat přepravní řád i smluvní přepravní podmínky a s výjimkou osob, které se přepravují podle zvláštních předpisů nebo tarifu bezplatně, zaplatit jízdné podle tarifu. Pro přepravu spoluzavazadel se přepravní smlouva neuzavírá. Nárok na přepravu může být uplatněn pouze tehdy, není-li vozidlo plně obsazeno; obsazenost posuzuje řidič jako pověřená osoba. Přepravní smlouva je ze strany dopravce splněna řádným provedením přepravy ve smluveném rozsahu. Za splnění přepravní smlouvy se považuje rovněž provedení přepravy v jiném než smluveném rozsahu, došlo-li k oprávněnému vyloučení cestujícího z přepravy pověřenou osobou. Nebyla li dokončena započatá přeprava cestujícího spojem, jímž jízdu započal, má cestující nárok na další přepravu do cílové stanice nejbližším vhodným spojem zdarma; jízdné za jednotlivou jízdu se v tomto případě nevrací, právě tak jako v případě vyloučení cestujícího z přepravy podle čl. 4 písm. d) SPP. Na náhradu škody nemá cestující nárok ani v případě, že nebyl přepraven včas. Uzavřením přepravní smlouvy přistupuje cestující podle ust. 49 přepravního řádu na smluvní přepravní podmínky. Práva z přepravní smlouvy lze uplatnit bez zbytečného odkladu, nejdéle však do 6 měsíců písemně (při vracení částek z přepravy cestujících i ústně) na adrese TRADO-MAD, s.r.o., Komenského náměstí 137/9, Třebíč. 2. Jízdní doklady Cestující se pro účely kontroly plnění uzavřené přepravní smlouvy prokazuje po dobu jejího plnění platným jízdním dokladem, kterým je: a) Jízdenka pro jednotlivou jízdu obsahující obchodní jméno dopravce, datum a čas vydání, cenu, druh, způsob úhrady, údaj o DPH, identifikační číslo odbavovacího zařízení a číslo linky, dále bude obsahovat název zastávky, na níž byla vydána, kód a číslo jízdenky popř. další doplňující údaje např. při placení elektronickou bezkontaktní čipovou dobíjecí kartou jako elektronickou peněženkou i číslo elektronické peněženky a zůstatek na ní; jízdenka se vydává po zaplacení jízdného za jednotlivou jízdu dle tarifu. b) Jízdenka časová (nepřenosná) ve formě bezkontaktní čipové dobíjecí karty opatřené fotografií a jménem majitele a obsahující jeho osobní údaje (personifikovaná karta) a údaje 2 3

2 o zaplacení jízdného dle tarifu na příslušné období (nabitá) a sloužící jako časová jízdenka občanská měsíční, občanská čtvrtletní, občanská pololetní, občanská roční, žákovská měsíční, žákovská čtvrtletní, žákovská pololetní, žákovská roční, studentská měsíční, studentská čtvrtletní, studentská pololetní, studentská roční, seniorská měsíční nebo seniorská čtvrtletní, seniorská pololetní, seniorská roční popř. personifikovaná karta bezplatná pro osoby přepravované bezplatně podle příslušných ustanovení tarifu. Personifikovaná karta seniorská či žákovská neobsahující údaje o zaplacení jízdného dle tarifu na příslušné období (nenabitá) slouží pouze k prokázání nároku na slevu na jízdném pro jednotlivou jízdu. Nároky na slevu nebo bezplatnou přepravu podle tarifu se prokazují pouze uvedenými kartami nebo průkazy uvedenými v čl. 2 písm. c) SPP. c) Průkaz, jehož držitel má právo na bezplatnou přepravu podle zvláštního právního předpisu. d) Jízdní doklad je neplatný, jestliže: I. cestující nedodržel podmínky pro jeho použití, e) Jízdenka pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do dalšího vozu. f) 24 hodinová jízdenka je jízdní doklad pro neomezený počet jízd během 24 hodin od vydání jízdenky. g) Jízdenka časová opravňuje k neomezenému počtu jednotlivých jízd v období, na něž je zaplaceno časové jízdné. h) Za ztracený nebo poškozený jízdní doklad dopravce náhradní doklad neposkytuje, pokud ztrátu nebo poškození nezavinil nebo nezpůsobil sám. i) Na žádost držitele časového kupónu, vrátí dopravce v předprodejní kanceláři v Třebíči část jízdného. Výše vráceného jízdného se řídí stanoveným výpočtem: VJ = (CPK / PDPK) * PND II. neobsahuje požadované údaje, VJ = Vrácené jízdné III. je poškozen tak, že z něj nelze vyčíst údaje potřebné pro kontrolu správnosti jeho použití, CPK = cena předplaceného kupónu 4 IV. uplynula doba jeho platnosti, V. údaje neodpovídají skutečnosti nebo byly neoprávněně pozměněny, VI. je použit neoprávněnou osobou, VII. nejde o originál 3. Jízdné, způsob jeho placení, jízdenky a) Cestující platí za jízdenku pro jednotlivou jízdu nebo jízdenku časovou cenu podle tarifu. Tarif MAD (druhy a ceny jízdného, tarifní podmínky) stanovuje Město Třebíč a zveřejňují se též v autobusech MAD; b) Jízdenky pro jednotlivou jízdu jsou vydávány v autobusech po zaplacení jízdného prostřednictvím elektronického odbavovacího zařízení u nástupních dveří autobusu. Při poruše tohoto zařízení cestující zaplatí jízdné do náhradní pokladny a řidič mu na požádání vydá jízdenku; cestujícímu s elektronickou peněženkou bude v takovém případě umožněna jízda bez placení. Platí-li cestující za více osob najednou, oznámí jejich počet řidiči a nastupují pospolu. c) Jízdné za jednotlivou jízdu platí cestující: platnými mincemi v hodnotě celých Kč, odpočítanými a připravenými před nástupem do autobusu. tarifní druh jízdného cestující oznámí před platbou řidiči. platební bankovní karty asociací MasterCard a VISA vybavené bezkontaktním čipem (dále bezkontaktní kartou) nebo přenosnou elektronickou dobíjecí kartou elektronickou peněženkou (dále EP) nebo personifikovanou kartou nabitou též jako EP vydanou [dopravcem] nebo jinou oprávněnou osobou, která je účastníkem systému vzájemného uznávání elektronických peněžních prostředků; tarifní druh jízdného cestující oznámí před platbou řidiči. pokud funkční elektronická pokladna platbu kartou nabitou jako EP odmítne, zaplatí cestující jízdné mincemi nebo jinou EP. d) Cestující se při převzetí jízdenky přesvědčí, zda byla vydána podle jeho požadavku; pokud zjistí závadu, neprodleně to oznámí řidiči. PDPK = počet dní předplaceného kupónu PND = počet nevyužitých dní j) Nárok na zlevněné jízdné nebo na bezplatnou přepravu se přizná, jsou-li u cestujícího splněny podmínky stanovené zvláštním právním předpisem nebo tarifem. Uplatňuje-li cestující nárok na slevu přiznaný držiteli průkazu podle zvláštního právního předpisu, je povinen se tímto průkazem při nástupu do vozidla prokázat řidiči. Důchodci prokazují nárok na zlevněné jízdné seniorskou kartou podle čl. 2 písm. b) SPP. Děti od 6 do 15 let prokazují nárok na zlevněné jízdné průkazkou podle čl. 8 SPP, pasem nebo žákovskou kartou podle čl. 2 písm. b) SPP. Kartou se též prokazuje nárok na bezplatnou přepravu podle tarifu. k) Prodej, nabití či dobití přenosných i personifikovaných karet je možno uskutečnit v předprodejní kanceláři na Karlově nám., v Třebíči během denní provozní doby kdykoliv. l) Nabití či dobití přenosných i personifikovaných karet je možno v automatu na Karlově náměstí 24 hodin denně. m) Dobíjení karet bude možno za provozu v autobuse. Cestující mohou nabíjet karty v pracovní dny od 8.00 hod. do hod. a od hod. do konce provozní doby, pokud to provozní podmínky podle posouzení řidiče dovolí. EP se v autobuse dobíjejí v celých stokorunách od 100,- do 1 000,- Kč. n) Použije-li cestující jako jízdní doklad personifikovanou kartu, je povinen přiložit ji k elektronickému zařízení u vstupu do autobusu bez ohledu na její typ, s výjimkou karty žákovské nebo seniorské použité pouze k prokázání nároku na slevu podle čl. 2 písm. b) SPP při platbě jízdného za jednotlivou jízdu. o) Kartou používanou jako elektronická peněženka nebo bezkontaktní bankovní kartou lze platit i ostatní platby dle tarifu (zavazadlo apod.). p) Operace s kartami se řídí Obchodními podmínkami pro vydávání a užívání elektronických peněžních prostředků pro úhradu jízdného. 5

3 4. Pověřená osoba, její oprávnění, podmínky pro vyloučení z přepravy Pověřenou osobou je řidič nebo jiná osoba vybavená pověřením dopravce a kontrolním odznakem nebo průkazem dopravce s oprávněním dávat cestujícím pokyny a příkazy. Pověřená osoba je oprávněna: a) Dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění jejich bezpečnosti, bezpečnosti a plynulosti dopravy. b) Uložit cestujícímu, který se neprokázal platným jízdním dokladem, zaplatit přirážku nebo vyžadovat od cestujícího, aby se prokázal osobními údaji potřebnými pro vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaného příslušným správním úřadem. c) Uložit cestujícímu zaplatit přirážku, pokud přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo je jinak obtěžuje, nebo nezaplatil-li za přepravu spoluzavazadla. d) Vyloučit z přepravy: 6 cestujícího, který se na výzvu pověřené osoby neprokáže platným jízdním dokladem a nesplní povinnost zaplatit jízdné a přirážku, cestujícího, který přes upozornění nedodržuje přepravní řád, pokyny a příkazy pověřené osoby, znečišťuje vozidlo nebo svým chováním ruší klidnou přepravu cestujících nebo je jinak obtěžuje, dítě do 6 let bez doprovodu osoby starší 10 let. e) Vyloučením z přepravy nesmí být ohrožena bezpečnost a zdraví cestujícího, lze je tedy uskutečnit pouze na zastávce a způsobem splňujícím tyto podmínky. f) Nepřipustit k přepravě nebo z ní vyloučit zavazadlo cestujícího nebo zvíře s ním přepravované, pokud jsou překážkou bezpečné a pohodlné přepravy cestujících nebo ohrožuje jejich zdraví nebo jejich přepravu neumožňují přepravní podmínky, zejména obsaditelnost vozidla; může též odmítnout přepravu psa bez schrány podle odst. 12 těchto podmínek a posuzuje též podmínky pro zavazadla podle odst. 11 těchto podmínek. g) Prohlásit vozidlo za obsazené; též posuzovat, zda provozní podmínky umožňují dobíjení karet v autobuse. h) Vyzvat cestujícího, který nesplní povinnosti podle čl. 13 písm. c) těchto podmínek, aby ji následoval na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, nebo aby setrval na místě do příchodu osoby oprávněné totožnost zjistit. i) Odebrat cestujícímu neplatný jízdní doklad v případech podle čl. 2. písm. d) bodů V. až VII. těchto podmínek. 5. Přirážka Výše přirážky se stanovuje v souladu s ust. 18a odst. 3 ZSD takto: a) 1 500,- Kč, neprokáže-li se cestující na výzvu pověřené osoby platným jízdním dokladem, b) 1 000,- Kč při porušení přepravního řádu, nesplnění pokynu či příkazu pověřené osoby, za znečištění vozidla, rušení klidné přepravy nebo obtěžování cestujících; přirážka může být podle závažnosti případu snížena až na 300,- Kč; v případě, že se cestující neprokáže na výzvu pověřené osoby dokladem o zaplacení dovozného, až na 50,- Kč. 6. Nástup a výstup cestujících Cestující může do vozidla nastoupit nebo z něj vystoupit pouze na zastávce a není-li vozidlo v pohybu; mimo zastávku jen se souhlasem řidiče. Cestující nastupují do vozidla předními dveřmi s výjimkou osob s omezenou schopností pohybu a orientace, které mohou nastupovat nebo vystupovat všemi dveřmi. Cestující vystupují středními a zadními dveřmi, přední dveře je k výstupu možno použít jen výjimečně, nelze li výstup bez značných obtíží zajistit jinak. Cestující vystupující mají přednost před nastupujícími. Úmysl vystoupit signalizuje cestující stisknutím tlačítka signalizačního zařízení ve vozidle včas před příjezdem k příslušné zastávce. 7. Právo na obsazení míst k sezení ve vozidle Cestující může ve vozidle obsadit jen jedno místo k sezení. Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají přednost při obsazení míst k sezení, která jsou ve vozidle vyhrazená a označena pro přepravu těchto osob. Označení je provedeno piktogramem na stěně vozidla s uvedením počtu vyhrazených míst. 8. Přeprava dětí Děti do 6 let lze přepravovat pouze v doprovodu osoby starší 10 let. Cestující s dítětem, přepravovaným podle tarifu bezplatně, mohou společně obsadit jen jedno místo k sezení, nejsou-li ostatní místa volná; lze-li podle tarifu bezplatně přepravovat dvě děti, mohou tyto děti společně obsadit jen jedno místo k sezení. Přeprava organizované skupiny dětí do 10 let je možná pouze v doprovodu osoby starší 18 let. Při uplatnění nároku na zlevněné jízdné dle tarifu je dítě ve věku od 10 do 15 let povinno prokázat svůj věk průkazem vystaveným dopravcem na základě žádosti a rodného listu popř. personifikovanou kartou, nebo průkazem vystaveným jiným dopravcem provozujícím linkovou nebo drážní dopravu, opatřeným jeho fotografií a obsahujícím jeho rodné číslo nebo datum narození, nebo cestovním pasem. 9. Přeprava kočárků Cestující může s předchozím souhlasem řidiče vzít do vozidla dětský kočárek s dítětem nebo dětský kočárek bez dítěte; ve vozidle může být přepravován vždy pouze jeden kočárek. Cestující s kočárkem nastupuje dveřmi označenými pro nástup s kočárkem, přitom dává přednost vystupujícím. Těmito dveřmi též vystupuje. Kočárek se umísťuje v prostoru rozšířené uličky proti dveřím označeným pro nástup s kočárkem; v průběhu přepravy je cestující povinen zajistit kočárek proti samovolnému pohybu. 10. Přeprava osob s omezenou schopností pohybu a orientace Cestující s omezenou schopností pohybu a orientace mají právo na místo k sezení na sedadlech pro ně vyhrazených a označených. Pokud není toto právo zřetelně patrné, prokazují je příslušným průkazem. Přeprava cestujícího na vozíku pro invalidy je možná se souhlasem řidiče a při splnění podmínek, že ve vozidle již není přepravován kočárek nebo jiný invalidní vozík, dovoluje to obsazenost vozidla a má-li cestující zajištěnou pomoc při nástupu a výstupu. Pro nástup a výstup cestujícího s invalidním vozíkem se použijí dveře označené pro nástup s invalidním vozíkem, při nástupu se dává přednost vystupujícím. Vozík se umísťuje v prostoru rozšířené uličky proti dveřím označeným pro nástup s invalidním vozíkem a musí být zajištěn proti samovolnému pohybu. 11. Přeprava zavazadel Zavazadla se přepravují společně s cestujícím ve vozidle a pod jeho dohledem. Zajišťování bezpečné manipulace se zavazadlem a dohled na ně náleží cestujícímu. Zavazadlem nebo jeho obsahem nesmějí být věci, které mohou způsobit poškození vozidla, újmu na životě nebo zdraví osob nebo na jejich majetku, zejména nabitá zbraň, věc výbušná, jedovatá, radioaktivní, těkavá, žíravá nebo která může způsobit nákazu, nebo kterou nelze umístit ve vozidle na místě určeném k umístění zavazadel nebo věc o hmotnosti vyšší než 50 kg. Jako zavazadlo lze přepravovat jízdní 7

4 kolo pouze na vybraných linkách, a není-li v těchto podmínkách stanoveno jinak, věc o rozměrech přesahujících 50 x 60 x 80 cm nebo předmět tyčový delší než 200 cm o průměru větším než 20 cm, a to je-li překročen i jen jeden z uvedených rozměrů. Obsahem zavazadla může být přenosná ocelová láhev s kapalným topným plynem pro domácnost o celkovém obsahu nejvýše 10 kg, nepotřísněná nádoba s topnou naftou o celkovém obsahu nejvýše 20 l nebo akumulátor naplněný elektrolytem zajištěný proti zkratu se zajištěnými odplynovacími otvory; přepravována však může být vždy pouze jedna z těchto věcí. Jako ruční zavazadlo s sebou může cestující vzít bezplatně nejvýše 3 snadno přenosné věci, u nichž není překročen žádný z rozměrů 20 x 30 x 50 cm. Jako spoluzavazadlo se přepravují s cestujícím nejvýše 2 věci, u nichž i jen jeden rozměr přesahuje rozměry ručního zavazadla, vyžadují umístění na zvlášť určeném místě v prostoru pro cestující a nepřekračují rozměry omezující velikost zavazadla. Za přepravu spoluzavazadla platí cestující cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy a tarifem, kočárek s dítětem a obsazený vozík pro invalidy se přepravují bezplatně. Jako spoluzavazadlo se přepravuje i dětský kočárek bez dítěte (i složený, není-li současně přepravováno dítě) a za obdobných podmínek i vozík pro invalidy, není-li s ním přepravován jeho uživatel. Posuzovat podmínky pro ruční zavazadlo nebo spoluzavazadlo je oprávněn řidič. 12. Přeprava živých zvířat Živá zvířata lze přepravovat za podmínek stanovených pro přepravu zavazadel a jsou-li splněny podmínky zajišťující, aby nepoškodila nebo neznečistila cestující nebo vozidlo, neohrozila bezpečnost a zdraví osob a nebyla ostatním cestujícím na obtíž. Ze živých zvířat může cestující vzít s sebou do vozidla jen drobná domácí a jiná malá zvířata, jsou-li zcela uzavřena ve snadno přenosných klecích, koších nebo jiných vhodných schránách s nepropustným dnem. Nesplňuje-li schrána podmínky pro přepravu ručního zavazadla, platí ustanovení o přepravě spoluzavazadla. Bez schrány lze vzít do vozidla psa, který má bezpečný náhubek, je držen na vodítku nakrátko a nesmí být přepravován na sedadle. Za takto přepravovaného psa se platí přepravné dle tarifu. Ve vozidle smí být přepravován vždy pouze jeden pes; jedná-li se o psy přepravované tímtéž cestujícím, mohou být současně přepravováni dva psi. Pověřená osoba může přepravu psa bez schrány, nejedná-li se o vodícího psa doprovázejícího nevidomou osobu nebo psa služebního, odmítnout z důvodu obsazenosti vozidla nebo zajištění bezpečnosti cestujících. 13. Povinnosti cestujícího: Kromě povinností uvedených v jiných ustanoveních těchto podmínek je cestující povinen: a) dodržovat přepravní řád, smluvní přepravní podmínky a tarif, b) dbát pokynů a příkazů pověřené osoby, které směřují k zajištění bezpečnosti dopravy, jeho bezpečnosti nebo bezpečnosti ostatních cestujících, c) na výzvu pověřené osoby se prokázat platným jízdním dokladem, neprokáže-li se takovým dokladem, zaplatit jízdné a přirážku, nebo se prokázat osobními údaji potřebnými k vymáhání zaplacení přirážky; osobními údaji jsou jméno, příjmení, rodné číslo nebo datum narození a adresa místa trvalého pobytu, uvedené v osobním dokladu cestujícího vydaném příslušným správním úřadem, d) na výzvu pověřené osoby ji následovat na vhodné pracoviště veřejné správy ke zjištění totožnosti, anebo na výzvu pověřené osoby setrvat na vhodném místě do příchodu osoby oprávněné zjistit totožnost cestujícího, a to nesplní-li povinnost uvedenou v předchozím bodu, e) na výzvu pověřené osoby zaplatit přirážku za nedodržení přepravního řádu nebo pokynu a příkazu pověřené osoby nebo za znečištění vozidla nebo za rušení klidné přepravy cestujících nebo jiné obtěžování cestujících, f) uvolnit cestujícím s omezenou schopností pohybu a orientace na jeho požádání místo k sezení pro tyto cestující vyhrazené a označené, g) stojí-li ve vozidle, přidržuje se za jízdy zařízení vozidla k tomu určených. 14. Porušení přepravních podmínek Porušením přepravních podmínek z hlediska bezpečnosti cestujícího, bezpečnosti jiných osob a ochrany zdraví, bezpečnosti a plynulosti veřejné osobní dopravy a z hlediska zajištění řádné, klidné a pohodlné přepravy je, jestliže cestující při přepravě: a) nemůže se prokázat platným jízdním dokladem, odmítne zaplatit jízdné a přirážku k němu na místě, b) odmítá uvolnit místo vyhrazené pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, c) mluví za jízdy na řidiče, d) otevírá za jízdy dveře vozidla, e) vyhazuje z vozidla předměty nebo je nechá vyčnívat z vozidla, f) nastupuje do vozidla prohlášeného odpovědnou osobou za obsazené, g) zdržuje se v prostoru určeném pro řidiče nebo tam, kde znemožňuje řidiči bezpečný výhled z vozidla, h) brání výstupu, průchodu nebo nástupu do vozidla, i) kouří ve vozidle, j) chová se hlučně, reprodukuje hlučně hudbu nebo zpěv, používá hlasitě audiovizuální techniku nebo obtěžuje ostatní cestující jiným nevhodným chováním k) znečisťuje ostatní cestující nebo vozidlo, l) poškozuje vozidlo, m) vzal s sebou do vozidla věc, která nesmí být obsahem zavazadla. 15. Závěrečná ustanovení: Tyto smluvní přepravní podmínky vyhlašují podle 49 přepravního řádu od (TRADO-MAD, s.r.o., Třebíč). Uvedené smluvní podmínky jsou v současné době platné, v souvislosti se změnami podmínek provozování dopravy však může dojít ke změně. V takovém případě by změněné smluvní přepravní podmínky byly zveřejněny obvyklým způsobem (v autobusech MAD, v předprodejní kanceláři, na webových stránkách dopravce). 8 9

5 10 INFORMACE O TARIFU MĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ DOPRAVY V TŘEBÍČI ZPŮSOB PLACENÍ PLATBA KARTOU* PLATBA HOTOVĚ Cestující ve věku od 15 let 9 Kč 12 Kč Děti od 6 15 let 5 Kč 1) 7 Kč 1) Poživatelé starobních důchodů a invalidních důchodů pro invaliditu II. a III. stupně 5 Kč 2) 7 Kč 2) Hromadné školní jízdné (do 30 dětí do 15-ti let + 2 doprovod) 50 Kč Dětský kočárek bez dítěte, invalidní vozík bez uživatele, jízdní kolo 7 Kč 10 Kč Zavazadlo 5 Kč 10 Kč Pes na krátkém vodítku 10 Kč 15 Kč Pes ve schráně s nepropustným dnem 10 Kč 15 Kč 24 hodinová jízdenka 30 Kč 40 Kč *Elektronická a bezkontaktní platební karta PŘESTUPNÍ TARIF: Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do dalšího vozu. ČASOVÉ JÍZDENKY MĚSÍČNÍ TARIF ČTVRTLETNÍ TARIF POLOLETNÍ TARIF ROČNÍ TARIF Občanská jízdenka 250 Kč 650 Kč Kč Kč Žákovská jízdenka 100 Kč 250 Kč 480 Kč Studentská jízdenka 120 Kč 300 Kč 500 Kč Poživatelé starobních důchodů do 70 let a invalidních důchodů pro invaliditu II. a III. stupně Jízdenky pro seniory Kč (kalendářní rok) 900 Kč (školní rok) 100 Kč 250 Kč 420 Kč 800 Kč Zdarma** Zdarma** Zdarma** Zdarma** ** Platí při zakoupení elektronické bezkontaktní karty v hodnotě 150 Kč vratná záloha BEZPLATNĚ SE PŘEPRAVUJÍ - děti do 6 let, - dětský kočárek s dítětem, - invalidní vozík obsazený uživatelem - držitelé průkazů vydaných: Ústředním výborem Českého svazu bojovníků za svobodu 4), Konfederací politických vězňů ČR 4), Ústřední radou Svazu PTP-VTNP (osoby pobývající v minulosti v tzv. Vojenských táborech nucených prací) 4), Konfederací politických vězňů ČR 4) - držitelé průkazu ZTP 3) - držitelé průkazu ZTP/P včetně jejich průvodce nebo vodícího psa, pokud se přepravují současně s tímto držitelem, včetně invalidního vozíku 3) - asistenční nebo vodící psi ve výcviku označeni reflexní vestou - strážník Městské policie Třebíč v uniformě, Policie ČR v uniformě. 1) Nárok na slevu u dětí ve věku od 10 do 15 let je nutné prokázat žákovskou kartou, průkazem vystaveným dopravcem pro linkovou nebo drážní dopravu, cestovním pasem, nebo dětským občanským průkazem. 2) Nárok na slevu je nutné prokázat seniorskou kartou. 3) Nárok na bezplatnou přepravu je nutné prokázat příslušným průkazem. 4) Nárok na bezplatnou přepravu je nutné prokázat bezplatnou kartou. LEGENDA P - ze zastávky ZŠ Na Kopcích pokračuje jako linka č nejede pouze v době školních prázdnin - jede Linka č. 4 Při návaznosti na zastávce ATOM HOTEL v časovém intervalu do 6 minut je možné setrvat v autobusu a pokračovat bez vystupování dále směrem. Linky č. 12, 14, 31 možnost přepravy jízdních kol na daných linkách je pouze se souhlasem řidiče Přestupní tarif: Jízdenku pro jednotlivou jízdu lze do 30 minut od nástupu do prvního vozu použít pro jeden přestup do dalšího vozu. OBDOBÍ ŠKOLNÍCH PRÁZDNIN 2017: , , , , , , OMEZENÝ PROVOZ a budou zrušeny všechny spoje začínající po 18:00 hod. 11

6 Nádražní - - Nádražní Demlova f f f f f f f f f f f 5.09f f f f f f f f f f f f f 6.28f 6.30f 6.32f 6.33f 6.35f 6.37f 6.40f 6.43f 6.45f 6.46f 6.47f 6.49f f f f f f f f f f f f f Demlova f 5.22f 5.23f 5.25f 5.30f 5.33f 5.35f 5.37f 5.39f 5.40f 5.42f 5.40f f f f f f f f f f f f 6.02f 6.03f 6.05f 6.10f 6.13f 6.15f 6.17f 6.19f 6.20f 6.22f f f f f f f f f f f f f 6.42f 6.43f 6.45f 6.50f 6.53f 6.55f 6.57f 6.59f 7.00f 7.02f f 7.01f 7.02f 7.04f 7.10f 7.13f 7.15f 7.17f 7.19f 7.20f 7.22f f f f f f f f f f f f f 7.41f 7.42f 7.44f 7.50f 7.53f 7.55f 7.57f 7.59f 8.00f 8.02f P - Nejede od 1.5. do Nádražní - - Nádražní Demlova f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f Demlova f f 13.39f f f f 14.39f f f 13.41f f f f 14.41f f f 13.42f f f f 14.42f f f 13.44f f f f 14.44f f f 13.50f f f f 14.50f f f 13.53f f f f 14.53f f f 13.55f f f f 14.55f f f 13.57f f f f 14.57f f f 13.59f f f f 14.59f f f 14.00f f f f 15.00f f f 14.02f f f f 15.02f P - Nejede od 1.5. do 30.9.

7 Nádražní - - Nádražní Demlova 15.08f 15.10f 15.12f 15.13f 15.15f 15.17f 15.20f 15.24f 15.26f 15.28f 15.29f 15.31f f f f f f f f f f f f f P P P P P P P P P P P P f f f f f f f f f f f 19.54f f f f f f f f f f f f 20.54f f f f f f f f f f f f 22.54f Demlova f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f 20.05f 21.05f 19.37f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f f P - Nejede od 1.5. do Nádražní Demlova Nádražní P 18.35P 18.37P 18.38P 18.40P 18.42P 18.45P 18.49P 18.51P 18.52P 18.53P 18.55P 19.33r 19.35r 19.37r 19.38r 19.40r 19.42r 19.45r 19.49r 19.51r 19.52r 19.53r 19.55r 20.33r 20.35r 20.37r 20.38r 20.40r 20.42r 20.45r 20.49r 20.51r 20.52r 20.53r 20.55r Demlova r 18.06r 18.07r 18.09r 18.15r 18.18r 18.20r 18.22r 18.24r 18.25r 18.27r 19.04r 19.06r 19.07r 19.09r 19.15r 19.18r 19.20r 19.22r 19.24r 19.25r 19.27r 20.05r 20.07r 20.08r 20.10r 20.15r 20.18r 20.20r 20.22r 20.24r 20.25r 20.27r 21.05r 21.07r 21.08r 21.10r 21.15r 21.18r 21.20r 21.22r 21.24r 21.25r 21.27r 15 P - Nejede od 1.5. do Jede pouze v sobotu r - nejede a Soboty-Neděle a sv átky

8 ZŠ Na Kopcích - Modřínová - Míčova - Atom hotel Družstev ní Kubišov a U Kotelny U Lípy Samešov a ZŠ Na Kopcích Modřínov á Hájek Atom hotel f 4.50f 4.52f 4.54f 4.55f 4.56f 4.58f 5.00f 5.01f 5.03f 5.05f 5.08f 5.10f 5.11f 5.12f 5.14f 5.16f 5.18f 5.20f 5.21f 5.22f 5.23f f 5.46f 5.48f 5.50f 5.51f 5.52f 5.54f 5.55f 5.57f 6.00f 6.02f 6.04f 6.05f 6.06f 6.08f 6.10f 6.12f 6.14f 6.15f 6.16f 6.17f f 6.05f 6.07f 6.09f 6.10f 6.11f 6.13f 6.15f 6.16f 6.18f 6.20f 6.23f 6.25f 6.26f 6.27f 6.29f 6.31f 6.33f 6.35f 6.36f 6.37f 6.38f f 6.26f 6.28f 6.30f 6.31f 6.32f 6.34f 6.35f 6.37f 6.40f 6.43f 6.45f 6.46f 6.47f 6.49f 6.51f 6.53f 6.55f 6.56f 6.57f 6.58f P P P P P - Ze zast. ZŠ Na Kopcích pokračuje jako linka č.21 - na zast. ZŠ Na Kopcích navazuje na linku č ZŠ Na Kopcích - Modřínová - Míčova - Atom hotel Družstev ní Kubišov a U Kotelny U Lípy Samešov a ZŠ Na Kopcích Modřínov á Hájek Atom hotel 7.04f 7.05f 7.07f 7.09f 7.10f 7.11f 7.13f 7.16f 7.17f 7.19f 7.22f 7.25f 7.27f 7.28f 7.29f 7.31f 7.33f 7.35f 7.37f 7.38f 7.39f 7.40f f 7.26f 7.28f 7.30f 7.31f 7.32f 7.34f 7.35f 7.37f 7.40f 7.43f 7.45f 7.46f 7.47f 7.49f 7.51f 7.53f 7.55f 7.56f 7.57f 7.58f f 12.46f 12.48f 12.50f 12.51f 12.52f 12.54f 12.55f 12.57f 13.00f 13.03f 13.05f 13.06f 13.07f 13.09f 13.11f 13.13f 13.15f 13.16f 13.17f 13.18f 17 P - Ze zast. ZŠ Na Kopcích pokračuje jako linka č.21 - na zast. ZŠ Na Kopcích navazuje na linku č.21

9 ZŠ Na Kopcích - Modřínová - Míčova - Atom hotel Družstev ní Kubišov a U Kotelny U Lípy Samešov a ZŠ Na Kopcích Modřínov á Hájek Atom hotel f 13.05f 13.07f 13.09f 13.10f 13.11f 13.13f 13.15f 13.16f 13.18f 13.20f 13.23f 13.25f 13.26f 13.27f 13.29f 13.31f 13.33f 13.35f 13.36f 13.37f 13.38f f 13.26f 13.28f 13.30f 13.31f 13.32f 13.34f 13.35f 13.37f 13.40f 13.43f 13.45f 13.46f 13.47f 13.49f 13.51f 13.53f 13.55f 13.56f 13.57f 13.58f f 14.05f 14.07f 14.09f 14.10f 14.11f 14.13f 14.15f 14.16f 14.18f 14.20f 14.23f 14.25f 14.26f 14.27f 14.29f 14.31f 14.33f 14.35f 14.36f 14.37f 14.38f f 14.25f 14.27f 14.29f 14.30f 14.31f 14.33f 14.35f 14.36f 14.38f 14.40f 14.43f 14.45f 14.46f 14.47f 14.49f 14.51f 14.53f 14.55f 14.56f 14.57f 14.58f f 14.46f 14.48f 14.50f 14.51f 14.52f 14.54f 14.55f 14.57f 15.00f 15.03f 15.05f 15.06f 15.07f 15.09f 15.11f 15.13f 15.15f 15.16f 15.17f 15.18f f 15.06f 15.08f 15.10f 15.11f 15.12f 15.14f 15.15f 15.17f 15.20f 15.23f 15.25f 15.26f 15.27f 15.29f 15.31f 15.33f 15.35f 15.36f 15.37f 15.38f P - Ze zast. ZŠ Na Kopcích pokračuje jako linka č.21 - na zast. ZŠ Na Kopcích navazuje na linku č ZŠ Na Kopcích - Modřínová - Míčova - Atom hotel Družstev ní Kubišov a U Kotelny U Lípy Samešov a ZŠ Na Kopcích Modřínov á Hájek Atom hotel f 15.25f 15.27f 15.29f 15.30f 15.31f 15.33f 15.35f 15.36f 15.38f 15.40f 15.43f 15.45f 15.46f 15.47f 15.49f 15.51f 15.53f 15.55f 15.56f 15.57f 15.58f P - Ze zast. ZŠ Na Kopcích pokračuje jako linka č.21 - na zast. ZŠ Na Kopcích navazuje na linku č.21

10 20 4 Atom hotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích Atom hotel Hájek A.Kratochvíla Modřínov á ZŠ Na Kopcích Samešov a U Lípy U Kotelny Kubišov a Družstev ní 4.28f 4.30f 4.31f 4.33f 4.35f 4.38f 4.40f 4.44f 4.46f 4.47f 4.48f 4.49f 4.51f 4.53f 4.54f f 5.26f 5.27f 5.29f 5.31f 5.34f 5.36f 5.40f 5.42f 5.43f 5.44f 5.45f 5.47f 5.49f 5.50f f 6.00f 6.01f 6.03f 6.05f 6.08f 6.10f 6.14f 6.16f 6.17f 6.18f 6.19f 6.21f 6.23f 6.24f f 6.22f 6.23f 6.25f 6.27f 6.30f 6.32f 6.36f 6.38f 6.39f 6.40f 6.41f 6.43f 6.45f 6.46f f 6.42f 6.43f 6.45f 6.47f 6.50f 6.52f 6.56f 6.58f 6.59f 7.00f 7.01f 7.03f 7.05f 7.06f f 7.00f 7.01f 7.03f 7.05f 7.08f 7.10f 7.14f 7.16f 7.17f 7.18f 7.19f 7.21f 7.23f 7.24f f 7.22f 7.23f 7.25f 7.27f 7.30f 7.32f 7.36f 7.38f 7.39f 7.40f 7.41f 7.43f 7.45f 7.46f 4 Atom hotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích Atom hotel Hájek A.Kratochvíla Modřínov á ZŠ Na Kopcích Samešov a U Lípy U Kotelny Kubišov a Družstev ní f 7.42f 7.43f 7.45f 7.47f 7.50f 7.52f 7.56f 7.58f 7.59f 8.00f 8.01f 8.03f 8.05f 8.06f f 8.05f 8.06f 8.08f 8.10f 8.13f 8.15f 8.19f 8.21f 8.22f 8.23f 8.24f 8.26f 8.28f 8.29f

11 22 4 Atom hotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích Atom hotel Hájek A.Kratochvíla Modřínov á ZŠ Na Kopcích Samešov a U Lípy U Kotelny Kubišov a Družstev ní f f f f f f f f f f f f f f f 13.20f 13.22f 13.23f 13.25f 13.27f 13.30f 13.32f 13.36f 13.38f 13.39f 13.40f 13.41f 13.43f 13.45f 13.46f f f 13.43f 13.45f 13.47f 13.50f 13.52f 13.56f 13.58f 13.59f 14.00f 14.01f 14.03f 14.05f 14.06f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14.23f 14.25f 14.27f 14.30f 14.32f 14.36f 14.38f 14.39f 14.40f 14.41f 14.43f 14.45f 14.46f f f f f f f f f f f f f f f f f f 15.03f 15.05f 15.07f 15.10f 15.12f 15.16f 15.18f 15.19f 15.20f 15.21f 15.23f 15.25f 15.26f Atom hotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích Atom hotel Hájek A.Kratochvíla Modřínov á ZŠ Na Kopcích Samešov a U Lípy U Kotelny Kubišov a Družstev ní 15.20f 15.22f 15.23f 15.25f 15.27f 15.30f 15.32f 15.36f 15.38f 15.39f 15.40f 15.41f 15.43f 15.45f 15.46f f 16.00f 16.01f 16.03f 16.05f 16.08f 16.10f 16.14f 16.16f 16.17f 16.18f 16.19f 16.21f 16.23f 16.24f

12 24 do ZŠ Na Kopcích - Modřínová - Míčova - Atom hotel Družstev ní Kubišov a U Kotelny U Lípy Samešov a ZŠ Na Kopcích Modřínov á Hájek Atom hotel r 18.31r 18.33r 18.35r 18.36r 18.37r 18.39r 18.40r 18.42r 18.45r 18.47r 18.49r 18.50r 18.51r 18.53r 18.55r 18.57r 18.59r 19.00r 19.01r 19.02r 19.32r 19.33r 19.35r 19.37r 19.38r 19.39r 19.40r 19.41r 19.43r 19.45r 19.47r 19.49r 19.50r 19.51r 19.53r 19.55r 19.57r 19.59r 20.00r 20.01r 20.02r 20.32r 20.33r 20.35r 20.37r 20.38r 20.39r 20.40r 20.41r 20.43r 20.45r 20.47r 20.49r 20.50r 20.51r 20.53r 20.55r 20.57r 20.59r 21.00r 21.01r 21.02r 21.32r 21.33r 21.35r 21.37r 21.38r 21.39r 21.40r 21.41r 21.43r 21.45r 21.47r 21.49r 21.50r 21.51r 21.53r 21.55r 21.57r 21.59r 22.00r 22.01r 22.02r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r r - Jede pouze v sobotu r - nejede a Soboty-Neděle a sv átky do Atom hotel - Míčova - ZŠ Na Kopcích Atom hotel Hájek A.Kratochvíla Modřínov á ZŠ Na Kopcích Samešov a U Lípy U Kotelny Kubišov a Družstev ní r 19.05r 20.05r 21.05r 22.05r 18.07r 18.08r 18.10r 18.12r 18.15r 18.17r 18.20r 18.22r 18.23r 18.24r 18.25r 18.27r 18.28r 18.29r 19.07r 19.08r 19.10r 19.12r 19.15r 19.17r 19.20r 19.22r 19.23r 19.24r 19.25r 19.27r 19.28r 19.29r 20.07r 20.08r 20.10r 20.12r 20.15r 20.17r 20.20r 20.22r 20.23r 20.24r 20.25r 20.27r 20.28r 20.29r 21.07r 21.08r 21.10r 21.12r 21.15r 21.17r 21.20r 21.22r 21.23r 21.24r 21.25r 21.27r 21.28r 21.29r 22.07r 22.08r 22.10r 22.12r 22.15r 22.17r 22.20r 22.22r 22.23r 22.24r 22.25r 22.27r 22.28r 22.29r 25 r - nejede a Soboty-Neděle a sv átky

13 Míčova - - Dům dětí a mládeže Dřev ařské závody f 6.00f 6.02f 6.03f 6.05f 6.07f 6.10f 6.13f 6.16f 6.18f 6.19f 6.21f 6.22f 6.23f 6.25f f 6.20f 6.22f 6.23f 6.25f 6.27f 6.30f 6.33f 6.36f 6.38f 6.39f 6.41f 6.42f 6.43f 6.45f f 6.40f 6.42f 6.43f 6.45f 6.47f 6.50f 6.53f 6.56f 6.58f 6.59f 7.01f 7.02f 7.03f 7.05f f 7.00f 7.02f 7.03f 7.05f 7.07f 7.10f 7.13f 7.16f 7.18f 7.19f 7.21f 7.22f 7.23f 7.25f f 7.20f 7.22f 7.23f 7.25f 7.27f 7.30f 7.33f 7.36f 7.38f 7.39f 7.41f 7.42f 7.43f 7.45f Míčova - - Dům dětí a mládeže Dřev ařské závody f 7.40f 7.42f 7.43f 7.45f 7.47f 7.50f 7.53f 7.56f 7.58f 7.59f 8.01f 8.02f 8.03f 8.05f f f f f f f f f f f f f f f f 10.02f f f f f f f f f f f f f f f f 11.02f f f f f f f f f f f f f f f f 12.02f

14 Míčova - - Dům dětí a mládeže Dřev ařské závody f f f f f f f f f f f f f f f 13.02f f f 13.07f 13.08f 13.10f 13.12f 13.15f 13.18f 13.21f 13.23f 13.24f 13.26f 13.27f 13.28f 13.30f 13.32f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14.02f 14.03f 14.05f 14.07f 14.10f 14.13f 14.16f 14.18f 14.19f 14.21f 14.22f 14.23f 14.25f f f f f f f f f f f f f f f f f f 14.42f 14.43f 14.45f 14.47f 14.50f 14.53f 14.56f 14.58f 14.59f 15.01f 15.02f 15.03f 15.05f f f 15.02f 15.03f 15.05f 15.07f 15.10f 15.13f 15.16f 15.18f 15.19f 15.21f 15.22f 15.23f 15.25f Míčova - - Dům dětí a mládeže Dřev ařské závody f f f f f f f f f f f f f f f f f 15.42f 15.43f 15.45f 15.47f 15.50f 15.53f 15.56f 15.58f 15.59f 16.01f 16.02f 16.03f 16.05f f f 16.02f 16.03f 16.05f 16.07f 16.10f 16.13f 16.16f 16.18f 16.19f 16.21f 16.22f 16.23f 16.25f f f f f f f f f f f f f f f f f 16.35f 16.37f 16.38f 16.40f 16.42f 16.45f 16.48f 16.51f 16.53f 16.54f 16.56f 16.57f 16.58f 17.00f 17.02f f 17.05f 17.07f 17.08f 17.10f 17.12f 17.15f 17.18f 17.21f 17.23f 17.24f 17.26f 17.27f 17.28f 17.30f 17.32f f f f f f f f f f f f f f f f 29

15 Míčova - - Dům dětí a mládeže Dřev ařské závody f 18.05f 18.07f 18.08f 18.10f 18.12f 18.15f 18.18f 18.21f 18.23f 18.24f 18.26f 18.27f 18.28f 18.30f f 18.35f 18.37f 18.38f 18.40f 18.42f 18.45f 18.48f 18.51f 18.53f 18.54f 18.56f 18.57f 18.58f 19.00f Míčova - - Dřev ařské závody Dům dětí a mládeže f 4.19f 4.21f 4.22f 4.24f 4.25f 4.27f 4.30f 4.33f 4.36f 4.38f 4.40f 4.41f 4.43f 4.45f f 4.49f 4.51f 4.52f 4.54f 4.55f 4.57f 5.00f 5.03f 5.06f 5.08f 5.10f 5.11f 5.13f 5.15f f 6.06f 6.08f 6.09f 6.11f 6.12f 6.14f 6.17f 6.20f 6.23f 6.25f 6.27f 6.28f 6.30f 6.32f f 6.26f 6.28f 6.29f 6.31f 6.32f 6.34f 6.37f 6.40f 6.43f 6.45f 6.47f 6.48f 6.50f 6.52f f 7.06f 7.08f 7.09f 7.11f 7.12f 7.14f 7.17f 7.20f 7.23f 7.25f 7.27f 7.28f 7.30f 7.32f 31

16 32 33

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

5 Kč 2) 7 Kč 2) 7 Kč 10 Kč

5 Kč 2) 7 Kč 2) 7 Kč 10 Kč PŘÍLOHA Č. 1 NOVÉ ZNĚNÍ TARIFU A SMLUVNÍCH PŘEPRAVNÍCH PODMÍNEK Způsob placení Platba kartou* Platba hotově Cestující ve věku od 15 let 9 Kč 12 Kč Děti od 6 15 let 5 Kč 1) 7 Kč 1) Poživatelé starobních

Více

OBSAH SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

OBSAH SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI OBSAH Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči...3 Informace o tarifu MAD v Třebíči... 10 Legenda... 11 Linka č. 1... 12 Linka č. 4... 16 Linka č. 5...26 Schéma MAD...30 Linka č. 5... 32 Linka č. 10...

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO MĚSTSKOU AUTOBUSOVOU DOPRAVU V TŘEBÍČI Vztahy mezi dopravcem a cestujícím v silniční osobní dopravě a povinnosti dopravce jsou upraveny ustanoveními 18 a 18a zákona 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů (dále ZSD ),

Více

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI JÍZDNÍ ŘÁDY Platnost od 1. ledna 2019 OBSAH Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči...3 Informace o tarifu MAD v Třebíči... 10 Bezplatně se přepravují... 11 Linka

Více

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI OBJÍŽĎKOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY Platnost od 1. ledna 2017 OBSAH Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči...3 Informace o tarifu MAD v Třebíči... 10 Legenda... 11 Linka č.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MHD PŘÍBRAM 1. Úvod Na základě ustanovení 18 zákona č. 111/1994 Sb. v platném znění (dále jen zákon o silniční dopravě) vyhlašuje dopravce tyto Smluvní přepravní podmínky

Více

(2) Cestující je povinen

(2) Cestující je povinen MINISTERSTVO VNITRA odbor bezpečnostní politiky oddělení obecní policie, zbraní a dopravního inženýrství Praha 19. prosince 2008 Počet listů: 4 Postup strážníka při zjišťování totožnosti osob mladších

Více

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU

Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU Dopravní podnik města Děčína, a.s., Děčín VI, Dělnická 106 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVU které na základě zákona č.111/1994 Sb. o silniční dopravě ve znění pozdějších

Více

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu

1. Vznik smlouvy o přepravě a právo na přepravu Smluvní přepravní podmínky VATRA Bohemia, spol. s r.o. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje.

25 Podej cestovního zavazadla (1) Cestovní zavazadlo v silniční osobní dopravě se podává k přepravě přímo ve vozidle spoje. 175 VÝŇATEK VYHLÁŠKY Ministerstva dopravy a spojů ze dne 15. června 2000 o přepravním řádu pro veřejnou silniční osobní dopravu, včetně městské hromadné dopravy 1 Předmět úpravy Vyhláška stanoví podmínky

Více

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou

Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou Stručný průvodce MHD Žďár nad Sázavou (platí od 1. 1. 2018) Dopravce: ZDAR, a.s. Jihlavská 759/4 Žďár nad Sázavou 591 01 URL: www.zdar.cz Obsah: Tarifní podmínky MHD ve Žďáru nad Sázavou Stručný výňatek

Více

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK

Smluvní přepravní podmínky linky mimo IDS JMK BORS Břeclav a.s., Bratislavská 26, 690 62 Břeclav, IČ 49 96 92 42, zápis: Krajský soud Brno, oddíl B, vložka 1218, podle zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, podle vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY Tyto Smluvní přepravní podmínky (dále též i jen přepravní podmínky ), vydané a vyhlášené dopravcem P O H L KLADNO spol.s r.o., Malá Strana 1019, 273 09 Kladno - Švermov (dále

Více

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových

Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Vzorové smluvní přepravní podmínky pro veřejnou drážní osobní dopravu na dráhách lanových Na základě ustanovení 49 vyhlášky č. 175/2000 Sb., o přepravním řádu pro veřejnou drážní a silniční osobní dopravu,

Více

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o.

PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o. PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY ČSAD Slaný s.r.o. v pravidelné vnitrostátní silniční dopravě osob prováděné autobusy ČSAD Slaný s.r.o. / výňatek ze zákona č. 111/1994 Sb.o silniční dopravě,ve znění zákona č. 304/1997

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce : TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce)

Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) Smluvní přepravní podmínky společnosti KRODOS BUS a.s., Skopalíkova 2385/45, 767 01 Kroměříž (dále jen dopravce) vyhlášené dne 1.11.2008 v souladu se zák. č. 111/1994 Sb. v platném znění, s vyhl. č. 175/2000

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek)

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s.r.o. (výňatek) I. Vznik a splnění přepravní smlouvy 1. Uzavřením přepravní smlouvy o přepravě osob vzniká mezi dopravcem a cestujícím právní vztah, jehož obsahem je závazek dopravce přepravit cestujícího ze stanice nástupní

Více

Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny. platné od 26.8.

Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny. platné od 26.8. Smluvní přepravní podmínky dopravce Autobusy Karlovy Vary, a.s., pro linky městské autobusové dopravy v územním obvodu Louny platné od 26.8.2018 Vydavatel: Autobusy Karlovy Vary, a.s. Sídlo: Sportovní

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s.

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s. Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou osobní dopravu včetně městské autobusové dopravy provozované Dp Vysoké Mýto a. s., vydané podle zákona. 111/1994 Sb. o silniční dopravě a vyhlášky.

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži Kroměřížské technické služby, s. r. o., se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437 (dále jen dopravce ) podle 1 zákona č. 111/1994

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Pro rychlé zjištění odjezdu autobusu využijte systém KdyPřijede.cz

Pro rychlé zjištění odjezdu autobusu využijte systém KdyPřijede.cz Pro rychlé zjištění odjezdu autobusu využijte systém KdyPřijede.cz Smluvní přepravní podmínky ZDAR, a.s. vydané na základě zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, v platném znění. Smluvní přepravní

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY VYDIS - DOPRAVNÍ INTEGROVANÝ SYSTÉM 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012

Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Počet zón Zlevněné 25% Zavazadlo Tarif Středočeské integrované dopravy platný od 1. 1. 2012 Ceník jednotlivého SID Platba v hotovosti Kč Kč Kč Kč Kč Kč 1 12 9 6 4 3 6 2

Více

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID ČSAD MHD Kladno a.s. Železničářů 885 272 80 Kladno - Kročehlavy Smluvní přepravní podmínky pro MHD Kladno a Středočeskou integrovanou dopravu IDS SID I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 II. III. IV. PŘEPRAVNĺ

Více

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka)

Dlouhodobé časové jízdné (EM CARD/ODISka) Tarifní a přepravní podmínky městské autobusové dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 11.12.2016 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511 až 877520 I. Ceny jízdného včetně DPH

Více

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI. JÍzDNÍ ŘáDY

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI. JÍzDNÍ ŘáDY MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI JÍzDNÍ ŘáDY platnost od 1. října 201 Obsah Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči... Informace o tarifu MAD v Třebíči...12 Legenda...13 Linka č. 1...1 Linka č....19

Více

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY

Pojmy a definice PŘEPRAVA OSOB VE VEŘEJNÉ DRÁŽNÍ A SILNIČNÍ OSOBNÍ DOPRAVĚ PŘEPRAVNÍ SMLOUVA, JÍZDNÍ DOKLADY A REZERVAČNÍ SLUŽBY PŘERAVNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI DOPRAVA ZÁRUBA M&K S.R.O. POJMY, DEFINICE A ZKRATKY Pojmy a definice Veřejná drážní osobní doprava - činnost dopravce spočívající v pravidelné přepravě osob, zavazadel, věcí

Více

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla)

Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Smluvní přepravní podmínky PID (metro, tramvaje, lanová dráha, autobusy, plavidla) Dodatek č. 3 s platností od 2. 1. 2011 k SPP PID vydaným k 14. 12. 2008 1/5 1. V čl. 3.1 se ruší text odst. 1 a nahrazuje

Více

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI JÍZDNÍ ŘÁDY

MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI JÍZDNÍ ŘÁDY MĚSTSKÁ AUTOBUSOVÁ DOPRAVA V TŘEBÍČI JÍZDNÍ ŘÁDY platnost od 1. března 2013 Obsah Smluvní přepravní podmínky pro MAD v Třebíči... 3 Informace o tarifu MAD v Třebíči...10 Legenda... 11 Linka č. 1...12 Linka

Více

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži.

Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Smluvní přepravní podmínky pro městskou hromadnou dopravu v Kroměříži. Kroměřížské technické služby, s. r. o. se sídlem Kroměříž, Kaplanova 2959, IČ 26276437, (dále jen dopravce ), podle 1 zákona č. 266/1994

Více

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín

Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín Technické služby města Nový Jičín, příspěvková organizace Suvorovova 909/114 741 01 Nový Jičín Smluvní přepravní podmínky pro MHD Nový Jičín I. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ Čl. 1 II. PŘEPRAVNĺ SMLOUVA, JĺZDNĺ

Více

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU

PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU PŘEPRAVNÍ A TARIFNÍ PODMÍNKY MĚSTSKÉ HROMADNÉ DOPRAVY VE FRÝDKU-MÍSTKU Čl. I. Základní ustanovení Smluvní přepravní podmínky platí pro pravidelnou přepravu cestujících a zavazadel u dopravce ČSAD Frýdek-Místek

Více

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících

Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Informace o změnách v tarifu MHD Kladno od 1.9.2016 - zavedení zvýhodněného jízdného pro vybrané skupiny cestujících Zvýhodněné jízdné je určené pro žáky, učně, studenty denního studia středních škol,

Více

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností

Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Smluvní přepravní podmínky platné pro veřejnou linkovou dopravu provozovanou dopravní společností Quick Bus a.s. Dopravce zajišťující dopravu na linkách provozovaných v souladu se zákonem o silniční dopravě

Více

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO

Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO Smluvní přepravní podmínky Integrovaného dopravního systému IREDO 1. Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y

T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y T a r i f n í a p ř e p r a v n í p o d m í n k y platné v obvodu integrovaného dopravního systému (IDS) MHD Orlová od 1.7.2014 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného

Více

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015

ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 ARRIVA MORAVA a.s. SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ DOPRAVU Účinnost od 14.6.2015 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní dopravu (dále jen SPP ) vyhlásil dopravce

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. v pravidelné přepravě osob autobusy na lince 580916 Teplice - Praha platné od 12.6.2016 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou

Více

Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od

Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od Sporo jízdné Tarifní vzdálenost Obyčejné jízdné Ceník jízdného a dovozného provozovna Mladá Boleslav platí od 9. 1. 2017 Zvláštní jízdné 1 2 3 4 děti od 6 do 15 let, držitelé průkazů žákovské žákovské

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY vydané Dopravním podnikem Karlovy Vary, a.s. (dále jen DPKV) v souladu se zákonem č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) I. Úvodní ustanovení Tento tarif stanoví v systému Integrované dopravy Plzeňska (dále jen IDP ) způsob a postup při uplatňování maximálních cen

Více

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn Texty novelizovaných částí zákonů s vyznačením navrhovaných změn (k návrhu zákona, kterým se mění některé zákony související s oblastí evidence obyvatel) Platné znění novelizovaných ustanovení zákona č.

Více

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od

Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od Tarifní a přepravní podmínky Městské hromadné dopravy Orlová platné od 01.09.2018 A. Linky městské hromadné dopravy (MHD) číslo 878501-505 I. Ceny jízdného včetně DPH a) Jednotlivé jízdné ORLOVÁ XL ODISka

Více

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky

Smluvní přepravní podmínky IDOK Platí od 1.7.2004. Smluvní přepravní podmínky IDOK Integrovaná doprava Karlovarského kraje SPP-IDOK Smluvní přepravní podmínky Integrované dopravy Karlovarského kraje Účinnost od 1.7.2004 1 SEZNAM POUŽITÝCH ZNAČEK A ZKRATEK ČD ČR IDS KPT PTV PŘ Sb.

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY společnosti ARRIVA CITY s.r.o. v pravidelné přepravě osob autobusy na lince 580916 Teplice - Praha platné od 1.9.2018 Tyto Smluvní přepravní podmínky pro veřejnou linkovou osobní

Více

Přepravní řád. 3. Řidič dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy.

Přepravní řád. 3. Řidič dopravce je oprávněna dávat cestujícím pokyny a příkazy k zajištění bezpečnosti a plynulosti dopravy. Přepravní řád HAPPY DRIVE s.r.o. v souladu se zákonem č. 111/1994., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 266/1994 Sb. o drahách, ve znění pozdějších předpisů a podle vyhlášky Ministerstva

Více

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011

Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Smluvní přepravní podmínky v provozu trolejbusů a autobusů MĚSTSKÉ DOPRAVY Mariánské Lázně s.r.o platné od 1.4. 2011 Vydané v souladu se zákonem č. 40/1964 Sb., občanský zákoník v platném znění, zákonem

Více

Ceník jízdného a dovozného v pravidelné dopravě provozní oblast Mladá Boleslav platí od

Ceník jízdného a dovozného v pravidelné dopravě provozní oblast Mladá Boleslav platí od Sporo jízdné Vzdálenost 3 4 5 1 2 dítě student senior do 18 let do 26 let od 65 let 0 2 11,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 2,00 Kč 5,00 Kč 2,00 Kč 3 4 13,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 3,00 Kč 6,00 Kč 3,00 Kč 5 7 17,00 Kč

Více

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ

Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 O TARIFU INTEGROVANÉ DOPRAVY PLZEŇSKA NA ÚZEMÍ MĚSTA PLZNĚ Nařízení statutárního města Plzně č. 7/2015 Rada města Plzně svým usnesením č. 775 ze dne 25.6.2015 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České

Více

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov

FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov FTL - First Transport Lines, a.s. Letecká 8, 796 23 Prostějov SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU LINKOVOU OSOBNÍ VNITROSTÁTNÍ SILNIČNÍ DOPRAVU (mimo MHD v Prostějově) PROVOZOVANOU FTL-First Transport

Více

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK

CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Slezské zemské dráhy, o.p.s. CENÍK JÍZDNÉHO A NABÍDEK Změna č. 1 Schváleno rozhodnutím předsedy Správní rady společnosti SZD, o.p.s. dne 6. 4. 2010 Účinnost od 1. 6. 2010 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Poř. číslo Obsah

Více

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO

TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO TARIF INTEGROVANÉHO DOPRAVNÍHO SYSTÉMU IREDO platný od 1. 9. 2018 Strana 1 z 10 Tarif Integrovaného dopravního systému IREDO platný od 1. 9. 2018 I. Úvodní ustanovení 1. Integrovaný dopravní systém IREDO

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2019 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 1/2019, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 19. 2.

Více

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP)

Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) Tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska (IDP) 1. Úvodní ustanovení Tento tarif a tarifní zásady Integrované dopravy Plzeňska stanoví v Integrované dopravě Plzeňska (dále jen IDP) způsob a postup

Více

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje

Nařízení statutárního města Jablonec nad Nisou č. 1/2018, kterým se stanovuje 1/2018 Nařízení statutárního města č. 1/2018, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Jablonci nad Nisou v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města se usnesla dne 23.července

Více

Smluvní přepravní podmínky PID pro linku S49 dopravce Arriva vlaky, s.r.o.

Smluvní přepravní podmínky PID pro linku S49 dopravce Arriva vlaky, s.r.o. Smluvní přepravní podmínky PID pro linku S49 dopravce Arriva vlaky, s.r.o. platné od 9. 12. 2018 1/9 Obsah I. Všeobecná ustanovení... 3 II. Vznik a plnění smlouvy o přepravě osob... 3 III. Povinnosti dopravce...

Více

cestující je odpovědný za včasný nástup do vozidla a výstup z vozidla.

cestující je odpovědný za včasný nástup do vozidla a výstup z vozidla. PŘEPRAVNÍ ŘÁD DOPRAVNÍHO PODNIKU MLADÁ BOLESLAV, S.R.O. PLATNÝ OD 1. LISTOPADU 2013 1)Přepravní podmínky a zásady a) na hromadnou přepravu osob provozovanou na městských autobusových linkách se vztahuje

Více

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH

CENÍK JÍZDNÉHO OBSAH Stránka 1 z 14 OBSAH OBSAH... 1 ZMĚNOVÝ LIST... 2 SEZNAM ZKRATEK... 3 ZÁKLADNÍ POJMY... 4 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 5 Kapitola I Určené podmínky... 5 Kapitola II y jízdného... 6 ČÁST DRUHÁ ZÁKLADNÍ

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení Statutárního města Liberec č. 2/2013 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2. dubna

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor dopravy V Písku dne: 16.11.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2018 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Nový ceník jízdného MHD Písek NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města přílohu č. 5

Více

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s.

Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Tarif pro přepravu na sezónních turistických linkách provozovaných Dopravním podnikem města Ústí nad Labem a.s. Výtisk číslo: Datum vydání: 18. května 2018 Vypracoval: Milan Hrudka. vedoucí střediska přepravní

Více

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH.

Článek Veškeré níže uvedené ceny jsou stanoveny včetně aktuální platné sazby DPH. Nařízení statutárního města Plzně č. 9/2011 Rada města Plzně svým usnesením č. 1062 ze dne 18. srpna 2011 schválila podle 4a odst. 1 písm. a) zákona České národní rady č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 9. 2013 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle použít

Více

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD LETNÍHO STŘEDISKA a SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY HORSKÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ SKIAREÁL Herlíkovice na základě provozních podmínek areálu, dle zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších

Více

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/

Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ Smluvní přepravní podmínky Zlínské integrované dopravy /SPP ZID/ pro provoz trolejbusové a autobusové městské hromadné dopravy ve Zlíně a Otrokovicích provozované Dopravní společností Zlín-Otrokovice,

Více

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F

ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním: T A R I F OREDO s.r.o. I Nerudova 104 I 500 02 Hradec Králové Příloha číslo 2 ke Smlouvě o podmínkách přepravy v integrovaném dopravním systému IREDO a zajištění činností a služeb souvisejících s jeho provozováním:

Více

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek

Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů. MHD Písek Ceník jízdného a vzory jízdních dokladů MHD Písek Prosinec 2018 A. CENÍK MHD PÍSEK platný od 01.01.2019 (ceny jsou uvedeny včetně DPH) V systému MHD Písek mohou být přepravovány pouze osoby, které zaplatily

Více

Tarif městské dopravy v Liberci

Tarif městské dopravy v Liberci Nařízení statutárního města Liberec č. xxxxx/2018 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 31.

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012

Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012. Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 Nařízení Statutárního města Liberec č. 3/2012 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Tarifu integrovaného dopravního systému IDOL Rada města Liberce se usnesla dne 4. prosince 2012

Více

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích :

Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Příloha č. 5 Smlouvy o veřejných službách přepravy osob na roky 2016-2025 Tarifní podmínky MHD a ceny jízdného v Hradci Králové a v dopravně připojených obcích : Čl. 1 Tímto nařízením se stanoví maximální

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU 1 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY PRO VEŘEJNOU VNITROSTÁTNÍ LINKOVOU DOPRAVU Dopravce :TREDOS, spol. s r.o., Žďárského 221, Kožichovice, PSČ 674 01, IČ 26244136 Základními předpisy, které upravují provozování

Více

Smluvní přepravní podmínky ODIS

Smluvní přepravní podmínky ODIS Smluvní přepravní podmínky ODIS Dopravci: Cestovní a dopravní kancelář Maxner (dále Maxner) České dráhy, a.s. (dále ČD) ČSAD Frýdek Místek a. s. (dále ČSAD F-M) ČSAD Havířov a. s. (dále ČSAD Havířov) ČSAD

Více

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od

Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od Tarif jízdného MHD v Jihlavě platný od 1. 11. 2016 Tarif, tarifní podmínky a bezplatná přeprava v MHD Dopravní podnik města Jihlavy, a.s. Cestující v MHD v Jihlavě může k tarifnímu odbavení ve vozidle

Více

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě

TARIF. společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel. ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě TARIF společnosti ARRIVA TEPLICE s.r.o. pro přepravu cestujících a zavazadel ve veřejné vnitrostátní silniční linkové osobní dopravě platný od 1.11.2016 ROZSAH PLATNOSTI Společnost ARRIVA TEPLICE s.r.o.

Více

AKTUALIZACE k

AKTUALIZACE k DOPRAVNÍ PODNIK MĚST CHOMUTOVA A JIRKOVA a.s Školní 999/6, 430 01 Chomutov v souladu se zněním zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad

Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. I. Výklad pojmů. II. Vznik a splnění přepravní smlouvy. III. Jízdní doklad Smluvní přepravní podmínky ČSAD Střední Čechy, a.s. pro přepravu osob, zavazadel, věcí a živých zvířat ve veřejné silniční osobní dopravě na linkách provozovaných mimo integrované dopravní systémy (IDS),

Více

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem Pouchovská ul. 153, Hradec Králové. vydává

Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem Pouchovská ul. 153, Hradec Králové. vydává Dopravní podnik města Hradce Králové, a.s. se sídlem Pouchovská ul. 153, Hradec Králové Na základě zákona č.111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.266/1994 Sb., o dráhách,

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015

Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015 Nařízení statutárního města Liberec č. 1/2015, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 21. července

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 10 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 13. 10. 2014 pod č. j.: 58 308/2014 O 16 Účinnost od: 14. 12.

Více

Tarif Českých drah pro lanové dráhy

Tarif Českých drah pro lanové dráhy České dráhy, a.s. ČD TR 14 Tarif Českých drah pro lanové dráhy Změna č. 11 Schváleno rozhodnutím ředitele Odboru obchodu osobní dopravy dne: 03. 09. 2015 pod č. j.: 58 267/2015 O 16 Účinnost od: 13. 12.

Více

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje

Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje Smluvní přepravní podmínky Dopravy Ústeckého kraje platné od 1. ledna 2016 Vydavatel: BusLine a.s. Sídlo: Na Rovinkách 211, 513 01 Semily IČ: 28360010 Úvod Tyto smluvní přepravní podmínky integrovaného

Více

Přepravní podmínky služby Taxík Maxík v Písku

Přepravní podmínky služby Taxík Maxík v Písku Přepravní podmínky služby Taxík Maxík v Písku 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Přepravní podmínky platí pro přepravu osob vozidly služby Taxík Maxík (dále jen služba ) provozované příspěvkovou organizací,

Více

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017

Nařízení statutárního města Liberec č. 2/2017 NAŘÍZENÍ STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC č. 2/2017, kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 7. listopadu

Více

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel

Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Tarif společnosti ARRIVA vlaky pro přepravu cestujících a zavazadel Schváleno jednatelem Arriva vlaky dne 27. 8. 2018 Účinnost od 1. 9. 2018 Článek 1: Rozsah platnosti Společnost ARRIVA vlaky s.r.o. (dále

Více

Ceník pravidelné autobusové dopravy

Ceník pravidelné autobusové dopravy Ceník pravidelné autobusové dopravy platba v hotovosti dopravce, Pod Hájem 97, 267 01 Králův Dvůr platný od 1. 9. 2018 tarifní vzdálenost v km 1-4 5-7 8-10 11-13 14-17 18-20 21-25 26-30 31-35 36-40 41-45

Více

Přepravní řád zimní provoz

Přepravní řád zimní provoz SKIAREÁL KLÍNOVEC s.r.o Belgická 681,120 00 Praha 2 Přepravní řád zimní provoz osobní lanové dráhy Klínovec C-Slunečná Přemostěná (SUZUKI) Dolní stanice : Slunečná Horní stanice : Klínovec strana č.1 Společné

Více

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY

SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY KŽCD-04 SMLUVNÍ PŘEPRAVNÍ PODMÍNKY pro veřejnou drážní osobní dopravu ve vlacích KŽC Doprava, s..r.o. Účinnost od 30. 3. 2018 ZÁZNAM O ZMĚNÁCH Změna Předpis č.j. účinnost od opravil dne podpis 1 2 1. 1.

Více

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.

Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06. Tarifní a přepravní podmínky platné v obvodu integrovaného dopravního systému veřejné dopravy ve statutárním městě Karviná s účinností od 01.06.2013 A. Linky městské autobusové dopravy (MAD) číslo 877511

Více

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na:

Čl. 2. Tarifní zásady. 1) Tarif ARRIVA MORAVA a.s. je rozčleněn na: TARIF ARRIVA MORAVA A.S. Účinnost od 15. 01. 2019 Čl. 1. Úvodní ustanovení Tarif ARRIVA MORAVA a.s. (dále jen Tarif ) stanoví výši jízdného a dovozného, způsob nabytí a použití jízdních dokladů a jejich

Více

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce)

Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) Smluvní přepravní podmínky v pravidelné přepravě osob autobusy společnosti PROBO BUS a. s. ( dále také dopravce) 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Smluvní přepravní podmínky upřesňují podmínky pro přepravu

Více

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009

Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 Nařízení Statutárního města Liberec č. 1/2009 kterým se stanovuje Tarif městské dopravy v Liberci v rámci Integrovaného tarifu veřejné dopravy Libereckého kraje Rada města Liberce se usnesla dne 2.6.2009

Více