Jak založit soukromou základní školu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Jak založit soukromou základní školu"

Transkript

1 Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Centrum DVPP Závěrečná práce Jak založit soukromou základní školu Vypracovala: Mgr. Martina Lehoučková Vedoucí práce: Mgr. Renata Jandová České Budějovice 2018

2 Prohlášení Prohlašuji, že svoji závěrečnou práci jsem vypracovala samostatně pouze s použitím pramenů a literatury uvedených v seznamu citované literatury. Prohlašuji, že v souladu s 47 b zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění souhlasím se zveřejněním své závěrečné práce, a to v nezkrácené podobě elektronickou cestou ve veřejně přístupné části databáze STAG provozované Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích na jejích internetových stránkách, a to se zachováním mého autorského práva k odevzdanému textu této kvalifikační práce. Souhlasím dále s tím, aby toutéž elektronickou cestou byly v souladu s uvedeným ustanovením zákona č. 111/1998 Sb. zveřejněny posudky školitele a oponentů práce i záznam o průběhu a výsledku obhajoby kvalifikační práce. Rovněž souhlasím s porovnáním textu mé kvalifikační práce s databází kvalifikačních prací Theses.cz provozovanou Národním registrem vysokoškolských kvalifikačních prací a systémem na odhalování plagiátů. V Šestajovicích dne Mgr. Martina Lehoučková

3 Poděkování Tímto velice děkuji Mgr. Renatě Jandové za trpělivost během vypracovávání mé závěrečné práce, Mgr. Kristýně Turkové a Mgr. Nadě Kalouskové za jejich zkušenosti se založením soukromé základní školy, mé kamarádce a kolegyni Romaně Ondrůškové, s níž jsem prošla procesem založení soukromé mateřské školky, a v neposlední řadě i své rodině za velkou podporu během celého studia.

4 Anotace: Závěrečná práce se zabývá postupem založení soukromé základní školy. První část se věnuje vysvětlení pojmů základní škola, soukromá základní škola a alternativní škola a rozdíly či shodami mezi nimi. Je zde také stručně popsána historie soukromých škol na území České republiky a současné důvody vzniku soukromých škol. Druhá kapitola se zabývá prvními kroky, jakými jsou formulování cílů a vize školy, hledání vhodného prostoru, definování rozpočtu či propagaci, které vedou k založení soukromé základní školy. Třetí kapitola popisuje právní rámec, jenž je potřeba splnit pro zařazení soukromé základní školy do rejstříku škol a školských zařízení a k získání dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Na závěr jsou shrnuta doporučení pro všechny potencionální zakladatele, kteří se do takového krásného ale náročného projektu chtějí pustit. Klíčová slova: Založení soukromé školy, žádost o zařazení do rejstříku škol a školských zařízení, žádost o dotace od MŠMT

5 Abstrakt: The final thesis deals with the process of establishing a private basic (i.e. elementary and lower secondary) school. The term state basic school, private basic school and alternative school and the differences and similarities between them are explained in the first chapter. There is also a description of the history of private schools in Czech Republic and actual reasons for founding them. The second chapter is about the first steps in establishing a private basic school that is writing goals and vision, looking for proper location, determining budget and planning promotion. The third chapter describes the legislative framework that is necessary to follow so that the private basic school becomes included into the Register of Schools and can apply for a subsidy from the Ministry of Education, Youth and Sports in the Czech Republic. In conclusion, the recommendations are summarized for the eventual founders who wish to undertake such a beautiful but challenging project. Key words: Establishing private school, applying for registration into the Register of Schools, apply for a subsidy from the Ministry of Education, Youth and Sports

6 Obsah 1. ÚVOD SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA Vymezení pojmu základní škola Vymezení pojmu soukromá základní škola Historie soukromých základních škol na území České republiky Vymezení pojmu alternativní škola Důvody zakládání soukromých základních škol Postup zřízení soukromé základní školy Důvody, cíle, vize Prostory Rozpočet Prezentace a propagace Postup zřízení soukromé základní školy právní rámec Vznik právnické osoby Zápis soukromé základní školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Žádost o poskytnutí dotací na následují školní rok Doporučení pro zakladatele soukromé základní školy Závěr Seznam použitých zdrojů Knižní zdroje Legislativa Internetové zdroje Seznam tabulek Seznam obrázků Seznam grafů... 55

7 1. ÚVOD V posledních letech je možné sledovat zvýšený zájem rodičů, kteří v období předškolního věku svého dítěte začínají aktivně zjišťovat informace o státní škole, do které by jejich dítě mělo nastoupit povinnou školní docházku. Tyto rodiče zajímá nejen prostředí školy, vyučující, ale ptají se na metody, kterými se na dané škole vyučuje, na způsob hodnocení, zda je ve škole bezpečné prostředí, kdy dítě může chybovat a o svých chybách diskutovat, zda jsou zde uplatňovány principy respektující výchovy, apod. Velmi často mívají tito rodiče jasnou představu, jak by jejich dítě mělo být vzděláváno. Tu ale zpravidla státní škola nenaplňuje. A tak se po celé České republice množí případy, kdy právě tito rodiče spojí síly a založí pro své děti školu novou, soukromou, s konceptem vzdělávání, který jim přijde smysluplný. Jako učitelka prvního stupně, ale také maminka dvou dětí těmto rodičům velmi rozumím. Zatímco jsem coby spoluzakladatelka soukromé Montessori školky nabídla své dceři bezpečné a respektující prostředí, ve kterém se díky uspořádání prostoru a pomůcek dle konceptu Marie Montessori mohla rozvíjet podle svých vývojových fází s přirozenou chutí a radostí z poznávání a objevování, nyní sleduji, jaký vliv na ni má převážně frontální výuka a autoritativní přístup k žákům v první třídě státní základní školy. Také jako učitelka první třídy, kam jsem se vrátila po sedmi letech mateřské dovolené, během níž jsem s kamarádkou založila a dva a půl roku vedla soukromou Montessori školku, cítím, že mi uspořádání a materiální vybavení tříd, požadované metody výuky, naplněnost tříd dětmi, časové omezení zvoněním, známkování, upozorňování na chyby apod. už vůbec nevyhovuje a nedává smysl. Začala jsem tedy zvažovat možnost založení vlastní soukromé základní školy. Jelikož mám již nějaké zkušenosti se zakládáním soukromé školy mateřské a vím, že jde o projekt náročný, rozhodla, jsem se napsat závěrečnou práci, jejímž 7

8 cílem je popsat jednotlivé kroky, které vedou k založení soukromé základní školy tak, aby ji bylo možné využít jako příručku při plánování jednotlivých úkolů, a která by poskytla rady a tipy vedoucí k úspěšnému dotažení takového projektu. Na začátku práce se zabývám vysvětlením jednotlivých pojmů a také stručnou historií soukromých základních škol na území našeho státu. V dalších kapitolách pak popisuji dílčí kroky, které je potřeba projít při zakládání soukromé základní školy. V závěru uvádím několik doporučení, která vyplynula při zpracování závěrečné práce, a která by mohla usnadnit cestu k úspěšnému dokončení projektu. 8

9 2. SOUKROMÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V této kapitole se věnuji vymezení pojmů základní škola, soukromá základní škola a alternativní škola. Zaměřuji se zejména na rozdíl mezi státní a soukromou základní školou. A naopak u pojmů soukromá a alternativní škola poukazuji na shodné znaky, které často vedou k záměně těchto pojmů. Uvádím zde také stručnou historii vzniku a vývoje počtu soukromých základních škol na území České republiky. V závěru zmiňuji důvody, jenž mohou vést rodiče k rozhodnutí vzdělávání svého dítěte na soukromé základní škole. 2.1 Vymezení pojmu základní škola Pojem základní škola se v naší republice objevuje v roce 1960, kdy byla uzákoněna základní devítiletá škola (zákon č. 186/1960 Sb.). Slovo základní zde označovalo zaměření školy na výchozí a podstatné vzdělávání, které žákům poskytuje základ všeobecného vzdělání soustředěného především na situace blízké praktickému využití v životě. (Průcha, J. 2009) V současné době je zaměření základní školy v České republice ukotveno v zákonu č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) pod pojmem základní vzdělávání, jehož cíle jsou popsané v 44 takto: Základní vzdělávání vede k tomu, aby si žáci osvojili potřebné strategie učení a na jejich základě byli motivováni k celoživotnímu učení, aby se učili tvořivě myslet a přiměřeně řešit problémy, účinně spolupracovat a komunikovat, chránit své fyzické i duševní zdraví, vytvořené hodnoty a životní prostředí, být ohleduplní a tolerantní vůči jiným lidem, kulturám a duchovním hodnotám, poznávat své schopnosti a reálné možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o své další životní dráze a svém profesním uplatnění. (ŠKOL.ZAK, 2017) 9

10 Průcha, Walterová a Mareš (2003) označují základní školu za všeobecně vzdělávací školu, v níž mládež plní povinnou školní docházku. Ta je uzákoněna ve školském zákonu v 36 o plnění povinné školní docházky a ukládá povinnost školní docházky od šestého roku věku dítěte po dobu 9 let. Je určena pro všechny děti České republiky, ale i děti jiného členského státu Evropské unie, které na území našeho státu pobývají déle než 90 dnů. Z tohoto důvodu se jedná o nejrozšířenější typ vzdělávací instituce v rámci regionálního školství. (Průcha, J. 2009) Současná česká základní škola je rozdělena na dvě etapy (Průcha, J. 2009): První stupeň, který zahrnuje ročník (mezinárodní označení úrovně ISCED 1 ) Druhý stupeň, který zahrnuje ročník (mezinárodní označení úrovně ISCED 2 ) Dle typologie českých základních škol můžeme rozdělit základní školy na území České republiky do skupin podle různých kritériích: Tab. č. 1: Typologie českých základních škol dle Průchy Rozlišovací kritérium Varianty škol Zřizovatel veřejné / soukromé / církevní Celistvost školy plně organizované (1. 9. ročník) / neúplně organizované (1. 5. ročník) Organizace vyučování plnotřídní / malotřídní Populace žáků běžná / se speciálními vzdělávacími potřebami Vzdělávací programy standardní / alternativní Přístup otevřený / selektivní Typ lokality městské / venkovské / velkoměstské Vyučovací jazyk český / polský / anglický / německý Zdroj: Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. 2009, s

11 2.2 Vymezení pojmu soukromá základní škola Z typologie českých základních škol dle Průchy v předchozí kapitole tedy vyplývá, že s pojmem soukromá základní škola se setkáme při dělení základních škol podle zřizovatele a to na základní školy státní veřejné, jejichž zřizovatelem je veřejný státní subjekt, např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, jiný rezort, obec nebo kraj, a na základní školy nestátní neveřejné, kam jsou zahrnuty školy soukromé a církevní. Obrázek č. 1: Rozlišení státních a nestátních škol v regionálním školství Zdroj: Průcha, J. Pedagogická encyklopedie. 2009, s Dle Průchy (2001) je soukromá škola ta, která je zřizována a provozována jiným subjektem než státem (tj. MŠMT ČR nebo jiný resort), obcí, krajem nebo církví. Zřizovatelem soukromé školy je nejčastěji právnická nebo fyzická osoba, či společenství občanů. Tyto školy jsou financovány buď kombinací veřejných zdrojů a z neveřejného sektoru, nebo pouze z neveřejných zdrojů. Aby měla soukromá základní škola možnost čerpat státní dotace a hlavně, aby bylo vzdělání jí poskytnuté uznané státem, musí být zapsaná v rejstříku škol MŠMT ČR. 11

12 2.3 Historie soukromých základních škol na území České republiky Před rokem 1948 se na našem území objevují soukromé školy zejména v sektoru středoškolském (např. soukromá gymnázia, soukromé obchodní školy aj.). Po 2. světové válce jsou velké politické tlaky na zestátnění veškerého školství, ke kterému dochází okamžitě po nastoupení vlády komunistické strany na základě zákona č. 95/1948 Sb. (Průcha, J. 2009) Zřizování soukromých škol bylo umožněno po politické změně v roce Bylo podpořeno návrhem novelizace zákona č. 29/1984 Sb. o soustavě základních a středních škol, v němž byla definice školské soustavy doplněna právě o soukromé a církevní školy. Brzy po té byla tato novelizace převedena do podoby zákona č.171/1990 Sb. Tento zákon začleňuje základní, střední i speciální soukromé a církevní školy do výchovně vzdělávacího soustavy a zrovnoprávňuje je v oblasti dosahovaného produktu s ostatními školami. Rozhodující byla ale pro fungování nestátních škol vyhláška Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 353/1991 Sb., o soukromých školách, která obsahovala přesná stanovení o zřizovateli takové školy, o požadavcích návrhu o jejich zřízení, ale také třeba i o postupu hodnocení a klasifikace žáků. (Průcha, J. 2009) Toto velmi liberální nastavení podmínek pro zřizování soukromých škol, jejich kvalitu fungování a také možnost financování ze státního rozpočtu, které bylo do roku 1995 velmi vysoké ( %), společně s politickou podporou přispělo k prudkému nárůstu počtu soukromých škol v první polovině devadesátých let 20. století. Dalším z důvodů vzniku nestátních škol byla možnost nového podnikatelského záměru, o který projevovali zřizovatelé velký zájem. První dvě soukromé základní školy se objevily hned ve školním roce 1990/1991. Dále může sledovat nárůst zájmu o soukromé základní školy z následujících grafů, které zaznamenávají vývoj počtu tříd základních škol dle zřizovatele v letech 1990/ /2017, a také z grafů, jenž sledují počet žáků základních škol dle zřizovatele za období 1991/ /

13 Graf č. 1 Vývoj počtu tříd základních škol dle zřizovatele ve školních letech 1990/ /2000 Zpracováno na základě dat z: (ČSÚ, 2011) Z grafu je patrný rychlý nárůst tříd soukromých základních škol z prvních šesti ve školním roce 1990/91 na 380 tříd na konci tohoto období. Tento prudký nárůst se ale nijak významně neodrazil na podílu v celkovém počtu tříd základních škol na území České republiky. V tomto období procentuální podíl tříd soukromých základních škol ani jednou nepřesáhl hranici 1 %. 13

14 Graf č. 2 Vývoj počtu žáků v základních školách dle zřizovatele ve školních letech 1991/ /2000 Zpracováno na základě dat z: (ČSÚ, 2011) V tomto období se celkový počet žáků navštěvujících základní školy trvale pohyboval nad 1 milionem. Z údajů uvedených v grafu č. 2 lze sledovat, že i přes postupný nárůst byl podíl žáků navštěvujících soukromé základní školy po celé období zanedbatelný a nepřesáhl 0,5 %. 14

15 Graf č. 3 Vývoj počtu tříd základních škol dle zřizovatele ve školních letech 2000/ /2010 Zpracováno na základě dat z: (ČSÚ, 2011) a (MŠMT, 2003/ /2013) Graf č. 4 Vývoj počtu žáků v základních školách dle zřizovatele ve školních letech 2000/ /2010 Zpracováno na základě dat z: (ČSÚ, 2011) a (MŠMT, 2003/ /2013) I v tomto období dochází k pozvolnému nárůstu počtu tříd a postupnému naplňování ročníků soukromých základních škol na rozdíl od snižujícího se počtu tříd 15

16 veřejných státních základních škol, což ale nesouviselo s odlivem žáků do nestátních škol. Šlo spíše o vliv demografického vývoje, zejména dlouhodobého poklesu porodnosti v ČR, který začal v první polovině devadesátých let 20. století. To je patrné i v grafu č. 4, kde je možné sledovat klesající počty žáků, které se ve školním roce 2003/2004 dostaly pod hranici 1 milionu. Naproti tomu ale absolutní počet žáků na soukromých školách stále postupně narůstá. Ve školním roce se podíl žáků na soukromých školách zvýšil o 0,81 % a v Praze v tomto roce navštěvovala tyto školy 2,85 % žáků. Graf č. 5 Vývoj počtu soukromých základních škol dle zřizovatele ve školních letech 2009/ /2017 Zpracováno na základě dat z: (MŠMT, 2003/ /2013) a (MŠMT, 2006/ /2017) 16

17 Graf č. 6 Vývoj počtu tříd základních škol dle zřizovatele ve školních letech 2009/ /2017 Zpracováno na základě dat z: (MŠMT, 2003/ /2013) a (MŠMT, 2006/ /2017) 17

18 Graf č. 7 Vývoj počtu žáků v základních školách dle zřizovatele ve školních letech 2009/ /2017 Zpracováno na základě dat z: (MŠMT, 2003/ /2013) a (MŠMT, 2006/ /2017) I v posledním období vyplývá ze statistik Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy tendence zvyšujícího se zájmu o soukromé školy. Zatímco ve školním roce 2010/2011 navštěvovalo celkových 80 těchto školních zařízení přes 6 tisíc dětí, o tři roky později překonal jejich počet stovku a počet žáků 7 tisíc. Ve školním roce 2016/2017 uvádějí statistky MŠMT existenci již 180 soukromých základních škol zapsaných v rejstříku škol a školských zařízení, které navštěvuje téměř 12 tisíc žáků. I když se podíl soukromých základních škol na celkovém počtu zvyšuje, zůstává stále ale minimální. Soukromé základní školy navštěvují jen 2 % z celkového počtu žáků studujících základní školu. V současné době ustanovuje postavení soukromých škol školský zákon, ve kterém je popsáno postavení zřizovatelů nestátních škol. Otázku financování ze státního rozpočtu řeší zákon č. 306/1999 Sb. Prioritou ministerstva školství je kvalitní, silná a dostupná síť veřejných škol. Soukromé a církevní školy jsou dobrým doplňkem. U všech typů škol je ale pro nás 18

19 vždy na prvním místě kvalita, uvedl náměstek ministryně školství, mládeže a tělovýchovy pro řízení sekce vzdělávání Václav Pícl. (MŠMT, 2017) Přestože je z tohoto prohlášení jasná preference státních základních škol, odmítá Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy nařčení, že by vydalo rozhodnutí o nepovolování zápisu škol soukromých zřizovatelů o zapsání do rejstříku škol a školských zařízení. V tiskové zprávě z 8. února 2017 uvádí MŠMT, že od listopadu 2015 bylo skutečně zapsáno 42 nových soukromých škol z celkem 53 podaných žádostí. O vzniku nových škol rozhoduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na základě školského zákona, ale své stanovisko předává ministerstvu dle zákona i krajský úřad. Ve školském zákoně jsou stanovena kritéria, podle nichž se žádost schvaluje. Jedním z nich je například soulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání České republiky nebo naplněnost škol a hustota stávající sítě škol v dané oblasti. Nejčastějšími důvody zamítnutí žádosti o zřízení soukromé základní školy jsou nedoložení potřebných dokladů nebo nesoulad s Dlouhodobým záměrem vzdělávání daného kraje. V současné době zůstává financování soukromých škol prostřednictvím normativů na žáka. U soukromých základních škol dosahuje podpora státu první rok 60 % normativu. Pokud soukromá škola doloží inspekční zprávu a protokol o inspekci Českou školní inspekcí, může v dalších letech čerpat až 100 % normativu. Mezi soukromé školy bylo v roce 2016 vyplaceno celkem 4,548 mld. (MŠMT, 2017) 2.4 Vymezení pojmu alternativní škola Soukromé školy vznikají velmi často na popud rodičů ale i učitelů, kteří nejsou spokojeni s kvalitou a nabídkou vzdělávání státního základního školství v České republice a mají potřebu alternativního způsobu vzdělávání svých dětí. 19

20 Často se tedy setkáváme se zaměňováním pojmu soukromá škola se školou alternativní. Dle Průchy (2009) není pojem alternativní školy v současné době jednotně vymezen. Můžeme na něj pohlížet z různých hledisek, např. z hlediska zřizovatele a správy, financování, či z pohledu pedagogického. V obecnějším pohledu jde o všechny druhy škol bez ohledu na zřizovatele, tedy o školy soukromé, církevní a veřejné, které se od hlavního proudu standardních škol daného vzdělávacího systému něčím liší. (Průcha, J s. 107.) Většina soukromých základních škol nabízí nějaký alternativní program, či alespoň nějaký prvek navíc, který není ve státním školství běžně dostupný, dají se tedy zároveň považovat i za školy alternativní. Alternativní základní školy plní dle Průchy tři funkce: 1. Funkce kompenzační Tato funkce znamená, že alternativní školy vznikají, aby nahradily určité nedostatky, které se objevují v rámci standardního školství. 2. Funkce diverzifikační Tato funkce znamená, že alternativní školy vznikají k tomu účelu, aby zajišťovaly nezbytnou pluralitu vzdělávání. 3. Funkce inovační Z pedagogického hlediska se jedná o funkci nejdůležitější. Znamená, že alternativní školy vytvářejí prostor, v němž se realizuje experimentování a různé inovace vzdělávání. (Průcha, J s ) Všechny tři funkce charakterizují i většinu škol soukromých, proto se nám tyto dva pojmy opět prolínají. 20

21 Jelikož se z hlediska obecného pohledu mohou alternativní školy vyskytovat jak v soukromém, tak i ve státním školství, byla pro lepší orientaci vytvořena typologie alternativních škol. Obrázek č. 2 Typologie alternativních škol (Průcha, J s. 46) 2.5 Důvody zakládání soukromých základních škol Zvýšená poptávka po soukromých základních školách vychází hlavně od rodičů dětí, kteří mají zkušenost s alternativním způsobem vzdělávání svých dětí již ze soukromých mateřských škol, ale i od těch, kteří tuto zkušenost nemají, avšak nejsou spokojeni s úrovní a nabídkou vzdělávání na státních základních školách. Rodiče se při výběru škol čím dál častěji zaměřují na to, jak s nimi škola komunikuje, kolik žáků je v jedné třídě a zda tento počet umožňuje pracovat s dětmi 21

22 individuálně, jakými metodami se budou děti vzdělávat, kdy a jakým způsobem se děti začínají seznamovat s cizím jazykem. Mnoho rodičů také vyhledává školu, která nebude jejich děti stresovat testováním a známkováním. Za výhody soukromých základních škol z hlediska poptávky rodičů lze tedy považovat: - Rodinné prostředí soukromá škola je často velmi otevřená v komunikaci s rodiči, navazuje s nimi spolupráci, zve je do školy prostřednictvím dnů otevřených dveří, jarmarků a dalších školních akcí. Zapojuje je do dění školy. Dalším z rysů rodinného prostředí, se kterým se zde můžeme setkat, je oslovování vyučujících křestním jménem. - Menší počet dětí ve třídě umožňuje individuálnější přístup k dětem a nastolení bezpečného prostředí. - Můžeme se setkat i s věkově smíšenými skupinami v rámci jedné třídy, které podporují možnost učit se navzájem od sebe, pomáhat si ale i pomoc přijímat. - Nabídka celistvého alternativního programu, inovativní metody ve výuce nebo alespoň zaměření na určitý talent. - Odlišná organizace výuky. V soukromých školách často využívají například vyučování v blocích, projektového vyučování, výjezdy, exkurze, spolupráci s odbornými pracovišti, apod. - Slovní způsob hodnocení, který se na soukromých školách vyskytuje velmi často. - Edukační prostředí, které je více přizpůsobeno potřebám žáků. - Nabídka alespoň jednoho cizího jazyka. Velmi častá je bilingvní výuka nebo alespoň výuka cizího jazyka rodilým mluvčím. 22

23 Nevýhodami soukromých základních škol z hlediska možností rodičů je zejména: - Placení školného, které je pro tato zařízení i přes dotace od MŠMT nutné. - Možnost ověření si a porovnání kvality školy a jejích výstupů v porovnání se státními či jinými soukromými základními školami 23

24 3. Postup zřízení soukromé základní školy Zájem o soukromé základní školy v posledních letech narůstá. Nová soukromá vzdělávací zařízení vznikají po celé České republice z různých důvodů a pohnutek. Jedním z důvodů tohoto trendu je uváděn fakt, že přišla nová generace rodičů, která je v průměru o deset let starší než byli rodiče, se kterými jsme se na základní škole setkávali před deseti či dvaceti lety. Jestliže se nyní dle statistiky rodí většina dětí ženám kolem 30. roku života, setkáváme se na základních školách s rodiči ve věku let, z nichž stále více jich má vystudovanou vysokou školu. Ale i v případě, že vysokoškolské vzdělání nemají, mají za sebou mnohem více životních zkušeností a vyšší sebevědomí. Tito rodiče se chtějí na vzdělávání svých dětí podílet a proto je mnohem více zajímá, kde a jak se jejich dítě bude vzdělávat. Z těchto důvodů u nás vznikají soukromá vzdělávací zařízení, zřizovaná skupinou rodičů, kteří jsou díky svým zkušenostem schopní pustit se do založení soukromé základní školy a projekt dovést ke zdárnému konci. Další podněty pro vznik soukromých škol přicházejí od rodičů, kteří mají zkušenost se soukromou mateřskou školkou a přejí si, aby jejich dítě i nadále navštěvovalo zařízení, které nese stejnou myšlenku vzdělávání a výchovy. Svým zájmem a v rámci svých možností tak podporují rozšíření působnosti mateřské školky o vznik soukromé základní školy. Impuls ke vzniku soukromé základní školy ale může vzejít také od pedagogů, které oslovil jiný koncept vzdělávání a výchovy dětí a klasický směr a uspořádání ve státních školách jim již nevyhovuje. Ať už je na začátku projektu založení soukromé základní školy skupina rodičů, či pedagogů, je dobré stanovit si časový plán schůzek, na kterých bude tým zakladatelů postupně pracovat na dílčích úkolech. Předejde se tím odkládání plánovaných bodů a práce na jednotlivých částech projektu v rámci každodenních starostí. Je vhodné si úkoly a zodpovědnost za ně mezi členy rozdělit. 24

25 3.1 Důvody, cíle, vize Na společných schůzkách zakladatelů je zpočátku důležité společně důkladně zformulovat myšlenky, které je k založení soukromé školy vedou. Tyto důvody je určitě dobré uvést i v průvodním dopise k žádosti o zapsání základní školy do rejstříku škol a školských zařízení. Na základě těchto myšlenek lze pak zformulovat cíle, kterých chce skupina dosáhnout, a vizi celé školy do budoucnosti. Po zpracování základních myšlenek je dobré se zaměřit na to, jakou formou bude ve škole vzdělávání předáváno dětem a začít zpracovávat koncept školy a její školní vzdělávací program, který musí vycházet z rámcového vzdělávacího programu pro základní školy dostupného na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. V této části projektu je vhodné si položit otázky: - Kolik ročníků bude škola mít na začátek? Jaká je vize do budoucnosti? - Jaké prostředí a prostor budete žákům a jejich rodičům nabízet? - Kolik dětí bude ve třídě, či skupině? - Jaké vzdělávací metody a formy budeme využívat při práci s dětmi? - Jak bude vyučování časově organizované? - Kolik a jaké předměty budou žáci mít? - Budou třídy rozdělené po ročnících, či půjde o skupiny věkově smíšené? - Jak budou žáci hodnoceni? - Jací vyučující budou na škole působit? - Jak bude probíhat spolupráce s rodiči? Je to také vhodná doba, kdy je výhodné navštívit jiné školy s podobnou myšlenkou vzdělávání a výchovy dětí a získat tak cenné rady, nápady a inspiraci. Důležité informace může přinést i průzkum okolí působení budoucí soukromé základní školy. Zmapovat si státní základní školy v místě působení i v jejím nejbližším okolí. Zjistit jejich kapacitu a naplněnost. Vhodné je také seznámit se 25

26 s dlouhodobým záměrem vývoje základního školství v daném kraji. Stejně tak je důležité zjistit, zda v okolí nepůsobí již jiná soukromá škola. A v případě, že ano, jaký má vzdělávací cíl, vizi, školné apod. 3.2 Prostory Dalším důležitým bodem je nalezení či vybudování vhodného prostoru. Zde je dobré se zaměřit na: - vhodnou lokalitu z hlediska dostupnosti pěšky, MHD, autem možnost parkování - orientaci budovy v prostoru (z důvodu dostatečného světla v místnostech i z hlediska intenzity hluku) - velikost prostoru uvnitř tak, aby odpovídal všem stavebním, technickým i hygienickým požadavkům určeným vyhláškou 410/2005 Sb., 268/2009 Sb. a 137/1998 Sb. - prostor okolo budovy Nabízí se hned několik možností: a) Koupě pozemku a vybudování nové stavby, kde je již při zpracování projektu počítáno s účelem budovy a tudíž jsou v něm zapracovány všechny náležitosti vyplývající z předpisů vyhlášky 410/2005 Sb., a je možné si projekt navrhnout tak, aby odpovídal záměru a vizi školy. I lokalitu lze zvolit tak, že bude mít dobrou dopravní dostupnost i možnost parkování. Je ale potřeba počítat, že vstupní finanční investice do pozemku, projektu a samotné stavby bude vysoká a její návratnost nejistá. Z tohoto pohledu se jedná o nejdražší variantu. 26

27 b) Přebudování vlastní nemovitosti, nabízí (samozřejmě s ohledem na stav nemovitosti) možnost rychlé alespoň částečné provozuschopnosti. Oproti pronájmu se zde vyhneme nákladům za nájemné a také stavební úpravy se plánují a řeší přímou cestou se stavebním úřadem a Krajskou hygienickou stanicí či s hasiči. Nevýhodou této varianty může být ztráta soukromí v případě, že objekt je současně i bydlištěm. c) Pronájem domu nebo komerčních prostor nabízí podobné výhody, jako předchozí varianta. Je ale potřeba počítat s navýšením rozpočtu o měsíční nájemné. To bývá nižší v případě, že se zavážete k pronájmu na delší dobu. Pokud byste ale objekt přestali využívat dříve, zůstala by vám povinnost platit nájemné. I zde je potřeba počítat se stavebními úpravami vedoucími ke schválení užívání prostor pro navrhovaný účel (tj. výchovu a vzdělávání žáků), které je vždy ale potřeba konzultovat s majitelem. Proces je tedy náročnější. d) Pronájem třídy v jiné škole, která nemá naplněnou kapacitu, přináší výhodu prostředí schváleného pro vzdělávání a výchovu žáků. I nájemné se zpravidla pohybuje níže než pronájem prostor komerčních. Je také většinou možnost využít stravování v místní školní jídelně a tím odpadají starosti s zařízením stravování žáků, využití tělocvičny či hřiště.. Nevýhodou této varianty může být společné sdílení některých prostor (školní jídelna, šatny, wc, tělocvična, hřiště) s domácí základní školou, která mohou narušovat koncept soukromé školy. Aby mohl být objekt či prostor využíván za účelem výchovy a vzdělávání žáků či provozování školského zařízení (např. školní družiny nebo klubu, školní jídelny, školní jídelny výdejny) je potřeba, aby splňoval stavebně technické a hygienické podmínky vycházející z vyhlášek 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby, 137/1998 Sb. o obecných technických požadavcích na výstavbu a 410/2005 Sb. o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu 27

28 a vzdělávání dětí a mladistvých, a byla mu udělena kladná stanoviska od Krajské hygienické stanice, stavebního úřadu a hasičů. Zásadní požadavky na prostory školy dle vyhlášky 410/2005 Sb.: - na žáka musí připadat 1,65 m 2 plochy třídy ve světlé výšce 3,3 m (může být snížena na 3 m, pokud je dodržen objem vzduchu na žáka) - na žáka musí připadat 5,3 m 3 vzduchu - v každé učebně musí být alespoň jedno umyvadlo s přívodem studené pitné vody - záchody a umývárny musí být odděleně pro každé pohlaví, musí být osvětlené a větratelné - pro 20 osob musí být jedna záchodová kabinka a jedno umyvadlo - pro přestávkový pobyt žáků je potřeba oplocené zpevněné nebo travnaté plochy (VYH, 410/2005) Další požadavky jsou pak na osvětlení, větrání, prostory tělocvičny, chodeb, šaten, úklidové komory aj. Od příslušného stavebního úřadu je potřeba získat stanovisko, ze kterého vyplývá, že prostory školy nebo školského zařízení (školní družiny, školní jídelny) lze užívat pro navrhovaný účel (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně užívání, nebo jiné stanovisko stavebního úřadu, které potvrdí, že tyto prostory lze užívat pro činnost školy, školní družiny a školní jídelny). Na Krajskou hygienickou stanici je potřeba doložit projektovou dokumentaci, která musí být v souladu s požadavky 7 odst. 1 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých ve znění vyhlášky č. 343/2009 Sb. 28

29 V předložené projektové dokumentaci je nutno uvést tyto údaje: - Pozemek, který bude pro potřeby základní školy k dispozici - Velikost plochy v učebnách, která připadne na jednoho žáka - Vybavení šatnami - Počty a vybavení hygienických zařízení - Způsob zajištění zásobování objektu tekoucí pitnou vodou - Prostory k výuce tělesné výchovy - Osvětlení ve vnitřních prostorech základní školy - Údaje o způsobu zajištění stravování pro žáky např. smlouva se školským zařízením, které ho bude dodávat - Doložení změny užívání vydané stavebním odborem (ZAK, 258/2000) Výše uvedené požadavky jsou nezbytné ke komplexnímu posouzení žádosti. Krajská hygienická stanice se po posouzení předložené dokumentace vyjadřuje formou závazného stanoviska. 3.3 Rozpočet Na začátku jakéhokoliv projektu je potřeba si nadefinovat odhadovaný rozpočet, kde se odhadem vyčíslí jednotlivé položky. Částky budou orientační, ale měly by vycházet z porovnání cen za dané služby v lokalitě, kde bude soukromá základní škola zřízena a provozována. Rozpočet lze rozdělit na dvě části: a) V první části rozpočtu jsou vyčísleny počáteční investice, mezi které patří všechny finance použité na stavbu, případně jen stavební úpravy objektu, veškeré vybavení všech prostor nábytkem, elektrospotřebiči, IT zařízením, vybavení tříd výukovými pomůckami a vybavení kanceláře. Je potřeba také počítat s náklady za marketingové nástroje (reklamní materiály, webové 29

30 stránky) a pojištění. V případě zaměstnanců již od počátku projektu je nutné počítat i s financemi na lidské zdroje. b) V druhé části rozpočtu jsou vyčísleny měsíční náklady na provoz školy. Zde by měly být částky za zálohy na energie, pronájem prostor, či splátka půjčky na pořízení objektu, personální náklady (plat pro ředitele, pedagogy, asistenty pedagogů, družinářku, hospodářku, uklizečku), náklady na další vzdělávání pedagogů, na úklidové prostředky, kancelářské prostředky, telefon, reklamní materiály, vybavení tříd či úpravu prostor. Na základě odhadovaného rozpočtu je potřeba řešit zdroje a možnosti financování. I zde se nabízí několik možností: - Financování z vlastních zdrojů - Bankovní úvěr či půjčka - Dotace od státních institucí dotace od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy viz. kap Dotace od Evropské unie Pro rozpočet je potřeba definovat také stranu odhadovaného příjmu. U soukromé základní školy tato částka vychází zejména z výše školného, dotace od MŠMT (jen v případě, že je škola zapsána do rejstříku škol a školských zařízení) a z placení ostatních služeb (školní obědy, školní družina, kroužky, semináře, apod.). V tuto chvíli je tedy potřeba stanovit cenu školného. Tato částka by se měla odvíjet od průzkumu výše školného v okolních soukromých základních školách, či soukromých základních školách se stejnou či podobnou nabídkou vzdělávacího programu. Je dobré vzít v úvahu také finanční možnosti potenciálních klientů. Důležité je rozhodnout, co vše v částce bude zahrnuto a jaké služby se budou platit nad její rámec (obědy, školní družina, kroužky). Následujícím krokem je pak sestavení ceníku, kde budou ceny jasně nadefinovány pro jednotlivé služby. Vhodné 30

31 je zvážit a případně zařadit i možnost slevy například pro sourozence, nebo při platbě na celý nebo půl školního roku předem. Na základě nadefinovaného ceníku lze odhadnout výši příjmu při určitém počtu žáků a vypočítat, v jakém momentu se začnou hradit měsíční náklady v plné výši a tedy kdy a za jakých podmínek může být škola provozuschopná. Poté lze dopočítat, v jak dlouhém časovém období je škola schopna splatit svými příjmy po pokrytí pravidelných nákladů jednorázovou vstupní investici. 3.4 Prezentace a propagace Neméně důležitým bodem při zakládání soukromé základní školy je prezentace a propagace školy. Je důležité důkladně promyslet postup, kde a jak bude škola prezentována, a zvážit a z finančního hlediska propočítat všechny možné způsoby jejího zviditelnění. Prvním krokem je bezesporu vymyslet logo školy, ve kterém se nějakým způsobem promítne spojitost se základní myšlenkou a vizí školy. Jelikož bude logo figurovat na všech propagačních materiálech je dobré, aby bylo jednoduché, originální a snadno zapamatovatelné. Je tedy dobré zapojit všechny členy zakládajícího týmu a případně přizvat ke spolupráci i nějakého profesionálního grafika. Následně je vhodné začít pracovat na webových stránkách. Nejprve se volí webová doména, ve které by měl, pro jednoduchost vyhledávání, figurovat název školy. Domény se vybírají a zjišťují v centrálním registru domén a u jejich správce V případě, že je zvolená doména volná, kupuje se u poskytovatele webový prostor tzv. webhosting. Pokud již zvolená doména existuje, je potřeba hledat vhodnou a dostupnou variantu. Při tvorbě webových stránek je vhodné spolupracovat s odborníkem tzv. webmasterem. Ten ale pracuje zejména na tvorbě struktury stránek a může 31

32 pomoci s tvorbou klíčových slov a odkazů, které mohou podpořit zobrazování webové stránky školy na prvních místech ve vyhledávačích. Veškerý obsah a texty webových stránek je ale nutné webmasterovi dodat, neboť jen zakladatelé školy vědí, co chtějí prostřednictvím svých webových stránek potenciálním klientům nabídnout a s čím je chtějí seznámit. Dalšími možnostmi propagace jsou: - Letáky, které je možné prostřednictvím roznáškové služby (např. České pošty, České distribuční, apod.) nechat roznést přímo do poštovních schránek - Reklamní plochy v obcích, na zastávkách hromadné dopravy - Inzerce v místních nebo regionálních zpravodajích (je důležité si ohlídat termíny uzávěrky vydání) - Billboard - Vizitky Důležitým faktorem pro realizaci většiny propagačních materiálů je vybrat správnou, kvalitní a rychlou tiskárnu. Zde je dobré si nechat vytisknout nejen propagační materiály, ale i zásobu hlavičkového papíru, přihlášek, ceníků, apod. Následně je velmi důležité zjišťovat a vyhodnocovat, kde a jak se lidé o škole dozvěděli, aby bylo možné nejúčinnější způsob propagace využít dále. Před samotným zápisem do prvního ročníku, který musím proběhnout ve státem stanoveném termínu dle 36 odst. 4 školského zákon tj. v období od 1. dubna do 31. dubna, je vhodné udělat například den otevřených dveří, kde budou mít zájemci z řad rodičů budoucích žáků možnost prohlédnout si prostory nové školy a seznámit se osobně s pedagogy a vedením školy, ale také s myšlenkou a vizí do budoucnosti. V případě, že prostory ještě nejsou k dispozici, je možné udělat besedu pro rodiče i na nějakém jiném místě. 32

33 4. Postup zřízení soukromé základní školy právní rámec Základním předpokladem pro to, aby soukromá základní škola mohla poskytovat vzdělání, které bude právoplatné a uznávané Český státem, je její zapsání do rejstříku škol a školských zařízení. Tento proces zahrnuje dva kroky. Za prvé vznik právnické osoby, která bude zřizovatelem nebo vykonavatelem činnosti soukromé základní školy. Za druhé podání žádosti o zapsání nové základní školy do rejstříku škol a školských zařízení. Jelikož se jedná o zásadní krok při zakládání soukromé školy, který se zdá vzhledem k různým právním náležitostem pro většinu lidí velmi složitý, věnuji se mu podrobně v následujících částech této kapitoly. Dalším důležitým počinem je v případě úspěšného zapsání školy do rejstříku škol a školských zařízení, získání dotací od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podáním této žádosti a jejími možnostmi se zabývám v závěru této kapitoly. 4.1 Vznik právnické osoby Právnickou osobu lze ustanovit formou notářského zápisu, kterým může být společenská smlouva nebo listina o založení např. společnosti s ručením omezeným, a její název musí dle 8a školského zákona obsahovat slova základní škola. Do předmětu podnikání se uvádí výchova a vzdělávání ve školách, předškolních a školských zařízení, v tomto případě konkrétně například provozování a činnost soukromé základní školy. Skutečný vznik právnické osoby je datován od dne zápisu do veřejného rejstříku. (MŠMT, 2016) 33

34 V současné době je dle 8 školského zákona několik možností právních forem, které umožňují tzv. neveřejnému zřizovateli zakládat školy a školská zařízení. Nejčastěji využívanými formami právnických osob pro vykonávání činnosti škol a školských zařízení jsou: a) Společnost s ručením omezeným b) Zapsaný ústav c) Školská právnická osoba a ) Společnost s ručením omezeným Jedná se o kapitálovou obchodní společnost, která využívá označení společnost s ručením omezeným, nebo zkratku spol. s r. o., či jen s.r.o.. Zakládá se formou veřejné zakladatelské listiny (v případě jednoho zřizovatele), nebo veřejné společenské smlouvy (pokud je zřizovatelů více). Tato listina se vyhotovuje formou notářského zápisu a musí obsahovat: 1. firmu společnosti, 2. předmět podnikání nebo činnosti společnosti, 3. určení společníků uvedením jména a bydliště nebo sídla, 4. určení druhů podílů každého společníka a práv a povinností s nimi spojených, dovoluje-li společenská smlouva vznik různých druhů podílů, 5. výši vkladu nebo vkladů připadajících na podíl nebo podíly, 6. výši základního kapitálu, 7. počet jednatelů a způsob jejich jednání za společnost, 8. vkladovou povinnost zakladatelů, včetně lhůty pro její splnění, 9. údaj o tom, koho zakladatelé určují jednatelem nebo jednateli, popřípadě členy jiných orgánů společnosti, kteří mají být podle zákona č. 90/2012 Sb. voleni valnou hromadou, 10. určení správce vkladů, 34

35 11. u nepeněžitého vkladu jeho popis, jeho ocenění, částku, která se započítává na emisní kurs, a určení osoby znalce, který provede ocenění nepeněžitého vkladu. (ZAK, 90/2012), (MŠMT, 2016) b ) Zapsaný ústav Účelem založení této právnické osoby je provozování činnosti, která je užitečná společensky nebo hospodářsky. Využívá své osobní a majetkové složky. Výsledky činnosti ústavu jsou za předem stanovených podmínek rovnocenně dostupné každému. V názvu ústavu se musí objevit slova zapsaný ústav, nebo zkratka z. ú.. V rámci zakladatelského právního jednání musí vzniknout zakládací listina, nebo alespoň pořízení pro případ smrti, jež musí obsahovat: 1. název ústavu a jeho sídlo, 2. účel ústavu vymezením předmětu jeho činnosti, popřípadě i předmět jeho podnikání, 3. údaj o výši vkladu, popřípadě o jeho nepeněžitém předmětu, 4. počet členů správní rady i jména a bydliště jejích prvních členů, 5. podrobnosti o vnitřní organizaci ústavu. V případě zřízení dozorčí rady je potřeba uvedení počtu jejích členů, jejich jména a adresu bydliště. (ZAK, 89/2012), (MŠMT, 2016) c ) Školská právnická osoba Tuto právnickou osobu lze zřídit na základě a a školského zákona, jejichž rejstřík vede MŠMT. Hlavní činností je poskytování vzdělávacích programů vyplývajících z 3 a školských služeb dle 7 odst. 4 školského zákona. 35

36 V případě jednoho zřizovatele se zakládá prostřednictvím zřizovací listiny. Pokud je zřizovatelů více, je potřeba zřizovatelské smlouvy. Oba dokumenty musí obsahovat: 1. název a sídlo školské právnické osoby, 2. u právnické osoby název, sídlo a identifikační číslo osoby zřizovatele, bylo-li přiděleno, 3. u fyzické osoby jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu nebo bydliště, pokud nemá trvalé bydliště na území ČR, 4. označení statutárního orgánu podle 131 školského zákona a způsob, jakým vystupuje jménem školské právnické osoby, 5. druhy škol a druhy a typy školských zařízení, jejichž činnost školská právnická osoba vykonává, 6. vymezení způsobu majetkového zajištění činnosti školské právnické osoby, 7. počet členů rady v případě školské právnické osoby zřizované jinou právnickou osobou nebo fyzickou osobou podle 124 odst. 2 pism. b ) školského zákona, 8. v případě více zřizovatelů způsob výkonu práv a povinností zřizovatele podle školského zákona, 9. vymezení doby, na kterou je školská právnická osoba zřízena. (ZAK, 561/2004), (MŠMT, 2016) 4.2 Zápis soukromé základní školy a školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení Žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení je žádostí, kterou se v souladu s 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů, zahajuje správní řízení v dané věci. Podává se podle sídla právnické osoby, jež bude činnost školy nebo školského zařízení vykonávat, tedy u příslušného krajského úřadu do 30. září pro následující školní rok. Podle ustanovení 146 odst. 2 školského zákona je ve výjimečných 36

37 případech možné podat tuto žádost i v mimořádném termínu. V tomto případě je ale potřeba počítat s dostatečnou časovou dotací, díky které bude moci proběhnout řádné správní řízení zakončené pravomocným rozhodnutím, jehož doba trvání může být až 5 měsíců. (MŠMT, 2016) Na žádost o zápis školy nebo školského zařízení do rejstříku a její obecné náležitosti se vztahuje 45 zákona č. 500/2004 Sb., podle kterého musí žádost především splňovat náležitosti podání uvedené v 37 odst. 2 tohoto zákona, a musí z ní být patrné, o co žadatel žádá nebo čeho se domáhá. Žadatel je dále povinen označit další jemu známé účastníky řízení (v tomto případě účastníky řízení ve smyslu 145 školského zákona). Vedle obecných náležitostí musí dále žádost splňovat další náležitosti vymezené v 147 odst. 1 školského zákona. (MŠMT, 2016) Navrhovatelem a samozřejmě i účastníkem celého řízení zápisu školy nebo školského zařízení do rejstříku je právnická osoba, jež bude činnost vykonávat. V případě zápisu soukromé základní školy, která bude nabízet i odpolední zájmové vzdělávání v rámci školní družiny, či klubu, a bude mít i svou školní jídelnu, případně školní jídelnu - výdejnu (vydává stravu připravenou v jiném stravovacím zařízení), je potřeba podat žádosti dvě. Obě se podávají se všemi náležitostmi na příslušný Krajský úřad. Ten žádost o zápis soukromé základní školy se svým vyjádřením podstoupí k vyřízení Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. O žádosti zapsání školní družiny a školní jídelny, či školní jídelny - výdejny rozhoduje krajský úřad, ale až po provedení zápisu ZŠ a příslušné právnické osoby Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Žádost o zápis soukromé základní školy a školského zařízení (školní jídelny, školní jídelny výdejny, školní družiny, či klubu) do rejstříku škol a školských zařízení musí obsahovat: 1. Žádost formou průvodního dopisu, ve kterém musí být přesně popsány, vysvětleny a zdůvodněny požadavky. Je vhodné zde rozepsat pohnutky a důvody rozhodnutí k založení soukromé základní školy, a vizi 37

38 do budoucnosti, kterou bude škola následovat. Měla by zde být uvedena forma a koncept vzdělávání a seznam školských služeb v případě školského zařízení. Je zde také vhodné uvést navrhovaný nejvyšší počet žáků, tříd, stravovaných, který ale musí korespondovat s doporučením z příslušného Stavebního úřadu a Krajské hygienické stanice. V případě, že je žádost v souladu s 146 odst. 2 školského zákona podávána v mimořádném termínu, je potřeba popsat i důvod zmeškání řádného termínu předložení žádosti. 2. Vyplněný formulář žádosti, který je dostupný ke stažení na webu MŠMT ( Zde je potřeba přesně a správně vyplnit základní identifikační údaje o škole, jejím zřizovateli a statutárním orgánu školy dle 147 odst. 1 písm. a ) až e ) školského zákona. 3. Rámcový popis personálního zajištění, ve kterém musí být uveden plánovaný počet pedagogických i nepedagogických pracovníků školy nebo školského zařízení. U každé pracovní pozice musí být uvedeno její zařazení ve smyslu 2 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a předpokládaná odborná kvalifikace. Nejedná se ale o konkrétní jmenný seznam s osobními údaji. 4. Rámcový popis majetkového zajištění, v němž je potřebné popsat prostory, kde bude vzdělávací nebo školská služba probíhat. Je zde nutné shrnout popis movitých věcí důležitých pro zajištění řádné činnosti školy nebo školského zařízení, jako je vybavení prostor školy, školní družiny či jídelny, učebnice, učební pomůcky. Uvést, kde a za jakých podmínek bude probíhat praktické vyučování, tělesná výchova. Mělo by zde být uvedeno i vlastnictví výše uvedených prostor a movitého majetku a finanční zdroj, ze kterého byl jeho nákup hrazen. 38

39 5. Finanční zajištění činnosti školy nebo školského zařízení, kde musí být uvedeny všechny zdroje financování, tzn. dotace dle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením (v případě splnění předem stanovených podmínek), příspěvky od žáků, sponzorské dary, vlastní prostředky atd. 6. Vzdělávací koncepce školy, která vychází z rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání, dostupného na webu MŠMT, a je konkretizována samotnou školou do podoby Školního vzdělávacího programu. Z něj musí být patrné, jakým způsobem je výuka koncipována, nač je kladen důraz a jakými formy a metodami budou znalosti a dovednosti předkládány žákům. 7. Smlouva o zajištění školního stravování se přikládá pouze v případě, že právnická osoba vykonávající činnost školského zařízení (školní jídelna výdejna) poskytuje školní stravování tak, že nebudou sami nevařit, ale budou ho mít smluvně zajištěné u jiné osoby poskytující stravovací služby. 8. Doklad osvědčující vlastnické nebo užívací právo ke všem prostorám, v nichž bude probíhat vzdělávání nebo školské služby. Právo se musí vztahovat k právnické osobě, která bude vykonávat činnost školy nebo školského zařízení. V případě vlastnického práva je potřeba doložit výpis z katastru nemovitostí, který by neměl být starší než 6 měsíců, případně smlouvu kupní či darovací, pokud probíhá převod vlastnictví. Pokud se jedná o užívací právo dokládá se smlouva o nájmu, smlouva o výpůjčce, případně smlouva o podnájmu, kde je doporučeno uvést, že účelem nájmu je poskytování vzdělávání. 9. Stanovisko příslušného stavebního úřadu, ze kterého musí jasně vyplývat, že je možné příslušné prostory základní školy užívat pro navrhovaný účel (např. kolaudační souhlas, kolaudační rozhodnutí, rozhodnutí o změně 39

40 užívání, nebo jiné stanovisko stavebního úřadu, které potvrdí, že příslušné prostory lze užívat pro činnost základní školy). 10. Stanovisko příslušného orgánu ochrany veřejného zdraví (Krajské hygienické stanice), z něhož musí být jasně patrné, že jsou tyto prostory z hlediska právních předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví vyhovující pro daný účel. Ve vyjádření ze Stavebního úřadu i z Krajské hygienické stanice musí být uveden údaj o nejvyšším počtu osob, které lze v příslušných prostorách vzdělávat (v případě základní školy), a kterým mohou být poskytovány školské služby (školní jídelna, školní jídelna výdejna, školní družina) současně v jeden okamžik. Jedná se o stanovisko určené výhradně pro potřeby školského rejstříku s názvem Stanovisko k žádosti o zápis školy/školského zařízení do rejstříku škol a školských zařízení, které Krajská hygienická stanice vydá podle 147 odst. 1 písm. h školského zákona. Z hlediska důvěryhodnosti by opět nemělo být starší 6 měsíců. 11. Doklad osvědčující zřízení, založení nebo vznik právnické osoby, která bude činnost školy nebo školského zařízení vykonávat. Zde je potřeba doložit, že již byly učiněny právní kroky k založení právnické osoby, nebo doklad, že právnická osoba v době podání žádosti již existuje. Podoba dokladu se odvíjí od formy právnické osoby (viz. kap. 4.1 ). Z ustanovení 8a odst. 1 a 3 školského zákona je nutné dodržet, že název právnické osoby musí obsahovat slova příslušného typu školy nebo školského zařízení, to v tomto případě znamená slova základní škola, školní družina, školní klub, školní jídelna, školní jídelna-výdejna. V případě, že je žádost podávána školskou právnickou osobou, není doklad o jejím vzniku požadován, a to ani zpětně. Důvodem je, že oba tyto procesy (žádost o zapsání školy nebo školské zařízení a zápis školské právnické osoby, 40

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení (pro všechny právnické osoby bez rozdílu zřizovatele)

Zápis do rejstříku škol a školských zařízení (pro všechny právnické osoby bez rozdílu zřizovatele) Zápis do rejstříku škol a školských zařízení (pro všechny právnické osoby bez rozdílu zřizovatele) Žádost o zápis školy (dále jen Š ) a/nebo školského zařízení (dále jen ŠZ ) do rejstříku škol a školských

Více

ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU

ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU HLAVNÍ MĚSTO PRAHA MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ODBOR ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A SPORTU ŽÁDOST O ZMĚNU VE ŠKOLSKÉM REJSTŘÍKU Informace k provádění změn, zápisu a výmazu škol a školských zařízení do školského

Více

19/2014 Sb. VYHLÁŠKA

19/2014 Sb. VYHLÁŠKA 19/2014 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. ledna 2014 o zápisu vzdělávacích institucí do seznamu vedeného pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění a o studiu v jednoletých kurzech cizích jazyků s

Více

MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ

MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ CESTA KVALITY rozvoj profesních kompetencí pracovníků škol a školských zařízení CZ.1.07/1.3.46/02.0029 MODERNÍ ŠKOLNÍ JÍDELNA I LEGISLATIVNÍ RÁMEC ČINNOSTI ZAŘÍZENÍ ŠKOLNÍHO STRAVOVÁNÍ Ing. Alena Fürstová

Více

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků

Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Koncepce rozvoje Základní školy s rozšířenou výukou jazyků Ladislava Coňka 40/3, 142 00 Praha 4-Písnice Zpracovala Mgr. Blanka Chýlová Praha, duben 2013 Obsah Úvod Silné stránky Slabé stránky Vize školy

Více

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické

Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Pedagogická fakulta Oddělení celoživotního vzdělávání Závěrečná práce Výuka odborného předmětu z elektrotechniky na SPŠ Strojní a Elektrotechnické Vypracoval:

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 68. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY PRO VZDĚLÁVÁNÍ

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary. Keramická 6, Karlovy Vary. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a mateřská škola Březová, okres Karlovy Vary Keramická 6, 362 15 Karlovy Vary Identifikátor školy: 600 067 254 Termín konání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 88. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ (SVL) II. Identifikace

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 68. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A DOSTUPNOSTI INFRASTRUKTURY

Více

VÝZVA. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy

VÝZVA. Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy VÝZVA Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy k předložení žádostí o dotaci v rámci programu 133 320 Podpora zajištění vybraných investičních podpůrných opatření při vzdělávání dětí, žáků a studentů

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT /2018)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT /2018) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na období od 1. 1. 2019 do 31. 12. 2019 rozvojový program Podpora vzdělávání cizinců ve školách (Č. j.: MSMT- 28 283/2018) V Praze dne 17. října 2018

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín. Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Česká školní inspekce inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola a Mateřská škola Frenštát pod Radhoštěm, Záhuní 408, okres Nový Jičín Záhuní 408, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm Identifikátor: 600 138

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 19.2.2007, čj. 27 287/2006-22 Podpora výuky méně vyučovaných cizích jazyků v roce 2007 Ministerstvo školství, mládeže

Více

oznamuje změnu 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu Integrovaný regionální operační program

oznamuje změnu 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu Integrovaný regionální operační program MAS Vyškovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyškovsko, z.s. na období 2014 2020 oznamuje změnu 1. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015

Zásady. Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 Zásady pro poskytování účelových dotací na podporu rozvoje bilingvní a cizojazyčné výuky ve školách se sídlem na území SMO pro rok 2015 I. Úvodní ustanovení Zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo svým usnesením

Více

Rejstřík škol a školských zařízení hlavní a doplňková činnost ve školní jídelně. Konference Školního stravování Pardubice

Rejstřík škol a školských zařízení hlavní a doplňková činnost ve školní jídelně. Konference Školního stravování Pardubice Rejstřík škol a školských zařízení hlavní a doplňková činnost ve školní jídelně Konference Školního stravování 2017 - Pardubice 1 Rejstřík Š a ŠZ 141-159 a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlašuje na rok 2019 výzvu pro druhou etapu rozvojového programu Finanční zajištění překrývání přímé pedagogické činnosti učitelů se zohledněním provozu mateřských

Více

MAS Vyškovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyškovsko, z.s. na období

MAS Vyškovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyškovsko, z.s. na období MAS Vyškovsko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Vyškovsko, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby

Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Dotační program MO Plzeň 1 na rok 2016 pro oblast sportu, tělovýchovy, volnočasových aktivit a kultury určený pro fyzické a právnické osoby Žádosti posuzuje Komise pro sport, mládež a kulturu Dotační programy

Více

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti:

Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-1091/07-09. Předmět inspekční činnosti: Česká školní inspekce Královéhradecký inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-1091/07-09 Základní škola a mateřská škola, Voděrady, okres Rychnov nad Kněžnou Adresa: 517 34 Voděrady 2 Identifikátor:

Více

Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I.

Sdružení SPLAV-IROP-Výchova a vzdělávání-investice I. MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 2020 vyhlašuje 2.výzvu k předkládání

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 33. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 33. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 33. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství

Materiál MŠMT č.j.: 123 / Stanovení výše normativů NIV RgŠ na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství Předkládací zpráva Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) stanovilo Normativy neinvestičních výdajů regionálního školství na rok 2010 pro účely poskytování dotací soukromému školství ve smyslu

Více

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY

MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY MIKROJESLE A DĚTSKÉ SKUPINY PhDr. Eva Ferrarová, Ph.D. Mgr. Barbora Matušů Františkovy Lázně, 24.10.2016 STÁVAJÍCÍ SYSTÉM SLUŽEB PÉČE O DĚTI Mateřské školy podle zákona č. 561/2004 Sb. Živnosti péče o

Více

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace

Základní škola a Mateřská škola, Rychnov u Jablonce nad Nisou, příspěvková organizace 4.09.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČ 00262552, se sídlem Husova 490, Rychnov u Jablonce nad Nisou vydává na základě usnesení ZM č... konaného dne. podle 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000

Více

opatření Infrastruktura vzdělávání

opatření Infrastruktura vzdělávání INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM IROP opatření Infrastruktura vzdělávání SETKÁNÍ PRACOVNÍ SKUPINY 20. 2. 2019 Představení opatření Alokace: 10 911 982 Kč (= CZV = 100 %) 10 366 354 Kč (= 95 %) Vyhlášení

Více

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy

310/2018 Sb. ze dne 12. prosince o krajských normativech. Jednotky výkonu pro jednotlivé krajské normativy 310/2018 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

"MAS KJH - IROP - INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ"

MAS KJH - IROP - INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Království - Jestřebí hory na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí

Více

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování

Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování Dotační programy na zajištění náhradního školního stravování podle 122 odst. 4 věta druhá zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon),

Více

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE MONTESSORI ŠKOLKA HVĚZDIČKA DS

PLÁN VÝCHOVY A PÉČE MONTESSORI ŠKOLKA HVĚZDIČKA DS PLÁN VÝCHOVY A PÉČE MONTESSORI ŠKOLKA HVĚZDIČKA DS Identifikační údaje: Název zřizovatele: Spolek pro Hvězdičku Právní forma zřizovatele: zapsaný spolek Telefon: +420 604 287 375 Adresa provozovny: Kovářova

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 56. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

MAS Havlíčkův kraj IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení

MAS Havlíčkův kraj IROP Infrastruktura pro vzdělávání a celoživotní učení MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Havlíčkův kraj na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 57. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 57. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 57. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014

43. Dny malých obcí. Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol. Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 43. Dny malých obcí Národní fond rozvoje kapacit mateřských a základních škol Navýšení tarifních platů pracovníků od 1.11.2014 Příprava reformy financování regionálního školství 1 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ

Více

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách

Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Dotační program Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2015 ze dne 25. 5. 2015, č. j.: MSMT-40749/2014 Podpora polytechnické výchovy v mateřských a základních školách Ministerstvo školství,

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily. U Školy 56, 511 01 Turnov. Identifikátor: 600 099 075 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Turnov Mašov, U Školy 56, okres Semily U Školy 56, 511 01 Turnov Identifikátor: 600 099 075 Termín konání inspekce: 13. a 14.

Více

6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 oznamuje změnu 6. výzvy k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období

MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období MAS České středohoří jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS České středohoří, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE

3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 28.03.2017 Bod pořadu jednání: 38. Název : Sloučení Domova mládeže, Liberec, Zeyerova 33, příspěvková organizace se Střední školou strojní, stavební a dopravní,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech

VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Strana 5298 Sbírka zákonů č. 310 / 2018 310 VYHLÁŠKA ze dne 12. prosince 2018 o krajských normativech Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle 161c odst. 2 písm. b) a 170 písm. f) zákona

Více

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. IROP Infrastruktura pro vzdělávání

MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. IROP Infrastruktura pro vzdělávání MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko, z.s. na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu

Více

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1.

Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Zpřístupnění dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků základních škol s ročníky pouze 1. stupně Dokument MŠMT č.j.: 26 582/2006-25 Vyhlášení rozvojového

Více

Informace. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech

Informace. Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech Podmínky, průběh a výsledky vzdělávání ve školních klubech Praha, březen 2016 Obsah 1 Úvod... 3 2 Podmínky vzdělávání ve školních klubech... 3 2.1 Prostorové, materiální a bezpečnostní podmínky ve školních

Více

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ

Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ Novela školského zákona č. 178/2016 Sb. a její dopady pro MŠ a ZŠ Změny v předškolním vzdělávání zavedení povinného předškolního vzdělávání 34 (1) Předškolní vzdělávání se organizuje pro děti ve věku zpravidla

Více

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-integrované projekty CLLD

VAZBA NA VÝZVU ŘO IROP Č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení-integrované projekty CLLD MAS Sdružení SPLAV jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Sdružení SPLAV na období 2014 2020 vyhlašuje 7. výzvu k předkládání

Více

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Boleslavsko, z.ú. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 vyhlašuje 2. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 57. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 57. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 57. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA PRO ZÁJMOVÉ, NEFORMÁLNÍ A CELOŽIVOTNÍ

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 84 odst. 2 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/12693/2018 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor rozvoje oddělení marketingu a školství Komínková Naděžda Materiál pro 26. zasedání

Více

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR. 22. leden 2018, Klášterní 267, Chotěboř

SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR. 22. leden 2018, Klášterní 267, Chotěboř SEMINÁŘ PRO ŽADATELE MAS PODHŮŘÍ ŽELEZNÝCH HOR 22. leden 2018, Klášterní 267, Chotěboř 1 PROVÁZANOST VÝZVY S IROP IROP výzva č. 68 Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro předškolní vzdělávání

Více

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od

PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI. školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Příloha č. 1 Navrhovatel: Místo a datum podání žádosti o PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI školy nebo školského zařízení do/v/z rejstříku škol a školských zařízení s účinností od Právnická osoba, která vykonává činnost

Více

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013

Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na rok 2013 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT ) vyhlašuje

Více

"MAS KJH - IROP - INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ"

MAS KJH - IROP - INFRASTRUKTURA VZDĚLÁVÁNÍ MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Království - Jestřebí hory na období 2014 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání

Více

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání

Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání Kvalifikovaná pracovní síla jako zdroj konkurenceschopnosti České republiky Mgr. Jaroslav Fidrmuc náměstek pro řízení sekce vzdělávání 1 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118

Více

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele Výzvy IROP v MAS České středohoří Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program: 1. Představení výzvy

Více

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež)

Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) Směrnice k žádostem o vybrané dotace na rok 2015 (stavby, investice, akce pro neorganizovanou mládež) 1. Úvodní ustanovení (1) V návaznosti na Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro NNO na

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 32. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH ŠKOL

Více

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j.

Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok ze dne 8. října 2013, č. j. Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na rok 2014 ze dne 8. října 2013, č. j.: MSMT-34618/2013 Zajištění podmínek základního vzdělávání nezletilých azylantů, osob

Více

MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období

MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období MAS Lužnice, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Lužnice na období 2014 2020 oznamuje změny v 3. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP Zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje

Více

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS SLEZSKÁ BRÁNA jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS SLEZSKÁ BRÁNA na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Česká školní inspekce. Liberecký inspektorát. Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128. Identifikátor: 600 099 113 Česká školní inspekce Liberecký inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Košťálov, okres Semily 512 02 Košťálov 128 Identifikátor: 600 099 113 Termín konání inspekce: 23. a 24. duben 2007 Čj. Signatura

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 47. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL (SVL) Přehled změn

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy. 384 73 Stachy 253. Identifikátor školy: 600 063 046 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Stachy 384 73 Stachy 253 Identifikátor školy: 600 063 046 Termín konání inspekce: 11.

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 46. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA ZÁKLADNÍCH ŠKOL Identifikace výzvy Operační

Více

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha

výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha Hlavní město Praha vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu z Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v rámci grantového schématu Rozvoj lidských zdrojů

Více

AVÍZO. Přehled změn k datu dd.mm.rrrr. Identifikace výzvy. popis změny. zdůvodnění změny. Položka. Operační program. Specifický cíl IROP

AVÍZO. Přehled změn k datu dd.mm.rrrr. Identifikace výzvy. popis změny. zdůvodnění změny. Položka. Operační program. Specifický cíl IROP MAS Království - Jestřebí hory, o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Království - Jestřebí hory na období 2014 2020 vyhlašuje AVÍZO k 1. výzvě k předkládání

Více

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life

s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life s rozšířenou výukou jazyků při PedF UK Praha 5 - Smíchov, Drtinova 1/1861 Školní vzdělávací program ŠK Drtinka 4 Life Verze platná od 1. 9. 2010 Obsah 1. CÍLE VZDĚLÁVÁNÍ...2 2. DÉLKA A ČASOVÝ PLÁN VZDĚLÁVÁNÍ...3

Více

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013

Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Příloha č. 1 Žádost právnické osoby o poskytnutí finančních prostředků ze státního rozpočtu v roce 2013 Název poskytovatele dotace Název rozvojového programu Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení

Čl. 8 Poskytování finančních prostředků na činnost škol a školských zařízení Vyhlášení rozvojového programu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy Podpora okresních a krajských kol soutěží a přehlídek v zájmovém vzdělávání pro školní rok 2013/2014 ze dne 29. května 2013,

Více

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga

Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga Legislativní zabezpečení asistenta pedagoga v resortu MŠMT Uplatňované principy integrace a inkluze při vzdělávání, vzdělávání dětí/žáků/studentů se stále těžšími

Více

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO

PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Přírodní vědy Šablona V PŘÍLEŽITOST PRO EVVO Prezentaci za účelem zprostředkování poradenství koordinátorům EVVO a pedagogům vyučujícím přírodovědné obory připravila Dáša Zouharová, Lipka pracoviště Kamenná,

Více

MAS SERVISO jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS SERVISO na období oznamuje

MAS SERVISO jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS SERVISO na období oznamuje MAS SERVISO jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS SERVISO na období 2014 2020 oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří

Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Seminář pro žadatele a příjemce projektů Výzvy IROP v MAS České středohoří Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení Trnková Alena Tel. č. 775 678 525 1 Program:

Více

MAS Boleslavsko IROP Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II

MAS Boleslavsko IROP Infrastruktura pro základní školy a rozšíření kapacit pro předškolní vzdělávání II MAS Boleslavsko jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Boleslavsko na období 2014 2020 oznamuje změny v 6. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle

MODUL A. v soukromých a církevních školách na období září - prosinec 2016 Účelový znak: Čl. 1 Základní vymezení a cíle Vyhlášení rozvojového programu MŠMT Financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a pro děti, žáky a studenty se sociálním znevýhodněním na období září-prosinec 2016

Více

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M

Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL. Čj. ČŠIM-800/12-M Česká školní inspekce Olomoucký inspektorát PROTOKOL Čj. ČŠIM-800/12-M o státní kontrole podle 174 odst. 2 písm. d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy:

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace. Gebauerova 8/819, Ostrava. Identifikátor školy: Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Ostrava, Gebauerova 8, příspěvková organizace Gebauerova 8/819, 702 00 Ostrava Identifikátor školy: 600 145 140 Termín

Více

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy

Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Krajský úřad Ústeckého kraje, odbor školství, mládeže a tělovýchovy Metodický pokyn ke zřízení a využití funkce asistenta pedagoga ve třídě, oddělení nebo studijní skupině, ve které se vzdělávají děti,

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MAS Královská stezka jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Královská stezka na období 2014 2020 vyhlašuje 6. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše. číslo: 282/06_16_075/CLLD_17_03_011

MAS Krkonoše IROP Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše. číslo: 282/06_16_075/CLLD_17_03_011 MAS Krkonoše jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Krkonoše na období 2014 2020 vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012

Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 Dotační program v oblasti tělovýchovy a sportu Zkvalitnění sportovního prostředí v Jihomoravském kraji vyhlášený Jihomoravským krajem na rok 2012 I. Základní ustanovení: Podpora poskytovaná Jihomoravským

Více

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/

Příloha č. 2. Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ Příloha č. 2 Doklady požadované při ukončení jednotlivých stupňů vzdělání /pozn. konzultováno s MŠMT/ A) Doklady požadované při ukončení základního vzdělání (od 1948)... 1 B) Doklady požadované při ukončení

Více

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období

MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období MAS Podještědí jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Podještědí na období 2014 2020 vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního

Více

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba)

Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Žádost o koncesi pro právnické osoby se sídlem na území České republiky (Česká právnická osoba) Živností je ve smyslu 2 živnostenského zákona soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem,

Více

Aktuální informace MŠMT v oblasti PPRCH - výsledky šetření ČŠI MP k šikanování ve školách

Aktuální informace MŠMT v oblasti PPRCH - výsledky šetření ČŠI MP k šikanování ve školách Aktuální informace MŠMT v oblasti PPRCH - výsledky šetření ČŠI 2016 - MP k šikanování ve školách 1 PPRCH Praha 31. října 2016 Ministerstvo školství, mládeže a těl Karmelitská 5, 118 12 Praha 1 tel.: +420

Více

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275

INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín. Butovická 346, 742 13 Studénka. Identifikátor školy: 600 138 275 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA Základní škola Studénka, Butovická 346, okres Nový Jičín Butovická 346, 742 13 Studénka Identifikátor školy: 600 138 275 Termín konání

Více

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz).

Školský rejstřík je veřejný seznam, který je přístupný i v elektronické podobě (http://rejskol.msmt.cz). Vzdělávací soustava České republiky Úvod Cílem následujícího materiálu je popsat vzdělávací soustavu České republiky z úhlu pohledu dítěte, žáka nebo studenta, který volí a uskutečňuje svou vzdělávací

Více

Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2018/2019

Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2018/2019 Pokyny pro odevzdání bakalářských a diplomových prací pro akademický rok 2018/2019 1. Práci je třeba odevzdat ve dvou exemplářích 2x pevná vazba 2. Kvalifikační práce se odevzdává v termínu určeném Harmonogramem

Více

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016

Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 Plán hlavních úkolů České školní inspekce na školní rok 2015/2016 1. Inspekční činnost ve školách a školských zařízeních Česká školní inspekce (dále ČŠI ) ve školách a školských zařízeních zapsaných do

Více

Školní asistent. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec

Školní asistent. Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy. Dr. Milady Horákové 447/60, Liberec VII-Horní Růžodol, Liberec Školní asistent Pomůcka pro práci s šablonovými projekty pro mateřské školy Tento dokument zpracovali naši odborníci jako pomoc vedoucím a projektovým pracovníkům mateřských škol pro administraci šablonových

Více

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/5 Dostupná péče o děti

Výzva MAS ORLICKO - IROP- IROP/5 Dostupná péče o děti MAS ORLICKO, z.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje - Strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS ORLICKO vyhlašuje 3. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného

Více

Materiál čj. MSMT-47408/2013 zpracoval odbor financování a rozvojových nástrojů - 23

Materiál čj. MSMT-47408/2013 zpracoval odbor financování a rozvojových nástrojů - 23 Principy normativního rozpisu rozpočtu přímých výdajů RgŠ územních samosprávných celků na rok 2014 1. ÚVOD Postup při financování krajského a obecního školství na rok 2014 je definován zákonem č. 561/2004

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ /pro školní rok 2016/2017/ Níže uvedené informace jsou zpracovány podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve

Více

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb.

Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb. Úplné znění vyhlášky č. 42/1999 Sb., o obsahu žádosti o akreditaci studijního programu, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškou č. 312/2011 Sb., Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle

Více