NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL. Návod k obsluze, seřízení a montáži. s vestavěným zásobníkem. Topení + teplá voda"

Transkript

1 NIAGARA DELTA NÁSTĚNNÝ PLYNOVÝ KOTEL s vestavěným zásobníkem Topení + teplá voda Provedení s odtahem spalin do komína Návod k obsluze, seřízení a montáži

2 Název kotle NIAGARA DELTA 24 CF NIAGARA DELTA 28 CF Určení a popis spotřebiče Nástěnný plynový kotel pro topení a ohřev TUV v integrovaném nerezovém zásobníku s otevřenou spalovací komorou a s přirozeným odtahem spalin elektrojiskrové zapalování, ionizační kontrola plamene plynule modulovaný výkon hořáku kontrola průtoku spalin úplná autodiagnostika kotle mikroprocesorové řízení dvourychlostní čerpadlo s ochranou proti zablokování možnost ekvitermní regulace motorický 3. cestný ventil s ochranou proti zablokování automatický by-pass kontrola teploty vratné větve topného okruhu dvoustupňová protimrazová ochrana zabezpečení odtahu spalin kontrola průtoku TUV vestavěné dopouštění pitné vody do topení systém Delta Safe ohřevu teplé vody a ochrany před bakterií legionela Obsluha Plynový kotel obsluhujte vždy v souladu s tímto Návodem k obsluze, seřízení a montáži. Kotel smí obsluhovat pouze osoba zletilá, náležitě poučená a svéprávná. Při uvedení kotle do provozu je povinností odborné firmy provést důkladné a prokazatelné seznámení uživatele s obsluhou a funkcí spotřebiče. Doporučené příslušenství pro ekvitermní regulaci: - venkovní čidlo (obj. č ) pro aktivaci ekvitermní regulace - teplotní regulátor Clima Manager s funkcí dálkového ovládání (obj.č ) Tato příručka je určena pro kotle vyrobené ve Francii a distribuované na území České republiky. Obsah POKYNY PRO MONTÁŽNÍ FIRMY Všeobecný popis Základní rozměry Hydraulické charakteristiky Podmínky instalace Zavěšení kotle Montáž a demontáž pláště Elektrické připojení Uvedení do provozu Seřízení Funkční závady Regulace výkonu plynu na hořáku Záměna plynu POKYNY PRO UŽIVATELE Ovládání Provoz Provoz - pokračování Provoz - pokračování Údržba Bezpečnost odvodu spalin Záruka Praktické rady Záměna plynu Technické charakteristiky Funkční závady

3 1 - Všeobecný popis POKYNY PRO MONTÁŽNÍ FIRMY Obr nosný rám z ocelového plechu 2. tlaková expanzní nádoba 3. přerušovač tahu 4. hlavní měděný výměník 5. spalovací komora 6. multiplynový nerezový hořák, obsahující demontovatelnou lištu s tryskami hořák dvě zapalovací elektrody ionizační elektrodu kontroly plamene 7. plynová armatura, obsahující dva bezpečnostní elektroventily modulační elektroventil 8. automatický odvzdušňovač 9. nerezový zásobník TUV 10. čerpadlo 11. skříňka elektroniky (obr.2) 12. zapalování 13. havarijní termostat přehřátí kotle 14. manostat kontroly odtahu spalin 15. termistor zásobníku TUV 16. termistor na výstupu topení 17. termistor na zpátečce topení 18. motorický trojcestný ventil 19. nerezový deskový výměník TUV 20. průtokoměr sanitárního okruhu 21. termistor sanitárního okruhu 22. přepínač topení: O - mini - maxi 23. přepínač ohřevu TUV: O - mini - eko - maxi 24. zelená kontrolka: připojení k elektrické síti 25. oranžová kontrolka: hořák v provozu 26. zelená kontrolka: funkce topení 27. zelená kontrolka: funkce ohřevu TUV 28. červená kontrolka: bezpečnostní vypnutí kotle 29. tlačítko odblokování bezpečnostního vypnutí 30. manometr přetlaku vody v topení 31. displej 32. tlačítka pro seřízení autorizovaným servisem Obr. 2 3

4 2 - Základní rozměry 450 minimálně pro servis Obr. 3 * odkouření 125 mm (24 kw) s redukcí odkouření 139 mm (28 kw) Hmotnost kotle: 24 kw: 52 kg 28 kw: 53 kg pojistný ventil zásobníku 38 (cirkulace a expanze TUV) 39 přívod plynu 3/4 vz 40 zpátečka topení 3/4 vz 41 výstup topení 3/4 vz 42 přívod studené vody 1/2 vz 43 výstup TUV ze zásobníku 1/2 vz 44 pojistný ventil topení 1/2 vz vnější závit 4

5 3 - Hydraulické charakteristiky Kotel je z výroby dodáván s automatickým by-passem a s dvourychlostním čerpadlem. Na diagramu (obr. 4) je znázorněna funkční křivka využitelného přetlaku čerpadla v závislosti na průtoku (na výstupu z kotle). Nejmenší průtok topným systémem, nutný pro správnou funkci kotle, je 300 l/hod. (termostatické ventily uzavřeny). Objem vody v instalaci Kotel je vybaven tlakovou expanzní nádobou. Celkový objem expanzní nádoby je 7,1 litru, pracovní objem 5,4 litru Plnící přetlak expanzní nádoby 0,7 bar Změna objemu vody topného systému závisí na - průměrné funkční teplotě ve C - statické výšce (odpovídající rozdílu hladin v metrech) mezi nejvyšším bodem instalace a středem expanzní nádoby). Plnící přetlak vody v topné soustavě ve studeném stavu je statická výška v metrech dělená 10. Skutečný plnící přetlak musí být vyšší než minimální plnící přetlak v soustavě (0,7 bar). Doporučuje se plnit soustavu na přetlak 1,0 až 1,5 barů. Obr.4 Využitelný přetlak čerpadla v závislosti na průtoku (na výstupu z kotle) Metrů vod.sloupce Min. průtok (termostatické ventily uzavřeny) GV vysoká rychlost čerpadla PV nízká rychlost čerpadla obr. 4 Obr. 5 Charakteristika expanzní nádoby Pf přetlak vody v instalaci za studena v barech C objem instalace v litrech 5

6 4 - Podmínky instalace VŠEOBECNÉ INFORMACE Před instalací kotle je nutno si vyžádat souhlas dodavatele plynu k předpokládanému odběru (zák. 222/96 Sb.). Instalace musí respektovat všechny normy a předpisy, platné v době instalace v ČR. Práce na vyhrazených plynových zařízeních a připojování elektrických zařízení, kam patří i plynové kotle, může provádět pouze osoba s příslušným oprávněním Připojení plynového spotřebiče musí být provedeno dle příslušné technické dokumentace a v souladu s předpisy ČSN 1775 a TPG Spotřebič je možno připojit pouze na plynovod, na kterém byla provedena výchozí nebo provozní revize a připojení bylo schváleno příslušnou plynárnou. Ochrana pitné vody před znečištěním Kotel je vybaven dopouštěním pitné vody do okruhu topení se dvěma uzávěry Pro ochranu pitné vody před znečištěním je instalována oddělovací klapka - diskonektor. Technická dokumentace Kotle splňují platné normy a předpisy EU a ČR. Výroba je řízena dle předpisů ISO 9001 a byla jim přidělena značka CE. Každý kotel musí být vybaven Záručním listem v českém jazyce a tímto návodem. PODMÍNKY INSTALACE Umístění Místnost pro kotel musí splňovat podmínky pro prostředí obyčejné, základní dle ČSN Kotel je nutno umístit na nehořlavou podložku. Kotel může být instalován i v koupelně při splnění podmínek uvedených v ČSN Pro zavěšení kotle zvolte stěnu, schopnou nést hmotnost kotle naplněného vodou (min. 130 kg) a vhodné kotvící prvky dle daného typu stěny. Kotel je nutno dobře ukotvit, aby se případné zvukové efekty nepřenášely do konstrukce budovy. Kotel je možno instalovat bez bočních odstupů od vnějšího pláště. Z důvodu obsluhy, a servisu je nutno zachovat před kotlem min. 45 cm prostoru, pod kotlem 60 cm a nad kotlem 25 cm. Před započetím prací, které by mohly mít vliv na změnu prostředí (např. lakování podlahy, lepení PVC apod.), je nutno kotel odstavit z provozu. Okruh TUV Pro TUV se doporučuje použít pitnou vody maximální tvrdosti nižší než 14 německých. Instalace TUV musí splňovat požadavky ČSN , zejména pak požadavek na instalaci pojistného ventilu zásobníku TUV (součást dodávky kotle). Přepad pojistného ventilu musí být připojen na odpadní potrubí (sifon jako doporučené příslušenství) Při přetlaku pitné vody vyšším než 4 bar je nutno na přívod pitné vody instalovat redukční ventil, popř. jiným způsobem omezit na minimum případné úkapy pojistného ventilu (např. použitím expanzní nádoby) Okruh topení Okruh topení musí být navržen v souladu s požadavky ČSN Při projektování a instalaci je nutno zachovat min. průtok vody topnou soustavou 300 l/hod (při stavu termostatické ventily uzavřeny). Ochrana před korozí Topný systém dokonale odvzdušněte. Rozptýlené plyny v systému způsobují korozi. Pro instalaci použijte jeden druh materiálu. Při použití více typů materiálu hrozí vzájemné ovlivňování těchto materiálů a případně vznik koroze. K omezení těchto problémů je pak nutno použít inhibitor koroze. Při úpravě otopné vody (použití inhibitorů) je nutno dbát na to, aby se medium nestalo agresivním a zůstalo negativní vůči materiálům kotle (měď, mosaz, nerez, pryž). Starší instalace U starších instalací je nutno umístit v nejnižším bodě vratné větve před kotlem odkalovací zařízení. Před uvedením do provozu je nutno důkladně vyčistit topný systém a uzavírací kohouty. Zanesení výměníku nebo čerpadla nečistotami z topného systému nelze považovat za záruční vadu Odtah spalin Kotel musí být připojen na komín v souladu s platnými ČSN. Potrubí mezi přerušovačem tahu a komínem musí mít odpovídající průměr ( 125mm pro kotel 24 kw a 139 mm pro kotel. Je nutno zajistit odvod kondenzátu z komína a zamezit jeho vnikání do kotle. Za kvalitu správné instalace odkouření ručí odborná montážní firma. Při hrubých chybách v instalaci může dojít k ohrožení majetku nebo zdraví uživatele. Dovozce neodpovídá za vady způsobené neodbornou instalací, nedodržením předpisů nebo norem a návodu k obsluze. Na tyto vady se nevztahuje záruka. Při instalaci je nutno dodržet zejména následující předpisy: ČSN EN 1775 Zásobování plynem, plynovody v budovách ČSN Ústřední vytápění. Projektování a montáž ČSN Ohřívání užitkové vody ČSN Zabezpečovací zařízení pro ústřední ČSN vytápění a ohřev užitkové vody Požární bezpečnost lokálních spotřebičů a zdrojů tepla ČSN Prostředí pro elektrická zařízení ČSN Prostory s vanou nebo sprchou a umývací prostory ČSN Připojování elektrických přístrojů a spotřebičů ČSN Odběrná zařízení na PB v budovách ČSN Rozvod a použití PB v průmyslových závodech a v sídlištích ČSN EN Bezpečnost elektrických spotřebičů pro TPG ČSN ČSN ČSN domácnost a podobné účely Umístění plynových spotřebičů v domácnosti Části kouřovodů domácích spotřebičů Provádění komínů a kouřovodů a připojování spotřebičů paliv Navrhování komínů a kouřovodů 6

7 5 - Zavěšení kotle PŘÍPRAVA MONTÁŽE na místo, kde budete instalovat kotel, připevněte papírovou maketu dále je nutno se řídit podmínkami, uvedenými v kapitole 4 PŘIPOJENÍ K ROZVODŮM Pro připojení je nutno použít připojovací sadu pro 1. instalaci (povinné příslušenství kotle). Upozornění: Kulové ventily a instalační kolena ke kotli připojte prostřednictvím přiložených plochých těsnění. Pro plyn použijte gumové těsnění. ODTAH SPALIN odtah spalin připojte jako poslední díl VYČIŠTĚNÍ INSTALACE po připojení kotle je nutno provést vyčištění instalace vhodnými prostředky tak, aby se odstranily kovové piliny, zbytky spojovacích materiálů, pájecích past, řezných olejů a různých mastnot. odstraňte z instalace všechna rozpouštědla či aromatické uhlovodíky (benzin, nafta ). Kvalita vody kvalita vody v topném systému musí být upravena na kyselost PH v rozmezí 9 9,5 stupně. Při instalaci kotle není nutno sundávat plášť kotle. Pro správnou funkci kotle je nutné, aby byl plášť namontován. BALENÍ Kotel těleso kotle s vnějším pláštěm montážní příslušenství (obr. 6), těsnění s filtrem F1 pro plyn, filtr F2 je určen pro umístění do přívodu studené vody, filtr F3 pak na zpátečku topného okruhu pojistný ventil zásobníku TUV 38 (obr. 3) přepad (průsvitné potrubí) pojistného ventilu kotle 44, zásobníku 38 a diskonektoru 45 Připojovací sada pro 1. instalaci (povinné příslušenství kotle) papírová maketa kotle v poměru 1:1 pro přípravu montáže závěsné háky pro kotel včetně upevňovacího materiálu pro nosnou zeď rozdílné kulové ventily: kulový ventil pro plyn ¾ (se žlutou rukojetí, pro otevření min. moment 10 Nm), výstup a zpátečka topení ¾, kulový ventil přívodu a výstupu vody ½. Pružný element na výstupu ze zásobníku 46 je součástí kotle. těsnění a kolínka pro připojení: pájecí kolínka ¾ pro plyn, výstup a zpátečku topení, kolínka ½ pro přívod vody filtr s těsněním F1 pro umístění na ventil plynu (obr. 6) Obr. 6 7

8 6 - Montáž a demontáž pláště Demontáž pláště - odšroubujte 4 fixační šrouby A (obr. 7) - uvolněte spony - sundejte plášť kotle Obr. 7 Montáž pláště - odstraňte ochranný film - nasaďte plášť (obr. 8) - upevněte 2 spony (viz detail) - přišroubujte 4 šrouby A Obr. 8 Údržba Při údržbě kotle je možno skříňku elektroniky přemístit, aniž by bylo nutno ji odpojovat. Skříňku elektroniky je možno zavěsit na trubku odvodu topení nebo na rám kotle (obr. 9). Obr. 9 8

9 7 - Elektrické připojení Umístění elektrických připojení připojení kotle k elektrické síti a připojení pokojového termostatu se provádí pod kotlem. kabely pro připojení k elektrické síti i pro připojení pokojového termostatu musí být vyvedeny na stěně ve výšce, označené šrafováním na papírové maketě připojení kotle k elektrické síti se provádí třívodičovým kabelem (fáze, nula, ochranný vodič), který je součástí dodávky kotle připojení pokojového termostatu (24 V stejnosměrných) musí být provedeno dvouvodičovým kabelem, který není součástí dodávky kotle Důležité Kotel se k elektrické síti připojuje buď pevným připojením s předřazeným hlavním vypínačem, odpojujícím všechny póly sítě (minimální vzdálenost kontaktů 3 mm) a odpovídajícím jištěním dle ČSN nebo pohyblivým přívodem s vidlicí, která musí zůstat po instalaci přístupná. Max. vzdálenost zásuvky od kotle musí být do 1 m. Připojení kotle k elektrické síti Třívodičový kabel C je vyveden ve spodní úrovni skříňky elektroniky. Tento kabel připojte k elektrické síti 230 V s jištěním (obr. 10). Připojení pokojového termostatu ON/OFF Otevřete šroubovákem svorkovnici B (obr. 11), pro připojení pokojového termostatu (obr.12): - odstraňte propojení S - termostat připojte místo propojení - uzavřete svorkovnici B Ekvitermní regulace Aktivace ekvitermní regulace je možná pouze originálním příslušenstvím CM Venkovní čidlo (obj.č ). Montáž viz dokumentace čidla. Elektrické propojení 2 x 0,75 mm 2, max. 50 m. Dálkové ovládání CLIMA MANAGER (obj.č ) Dálkové ovládání s funkcí prostorového termostatu. Montáž viz dokumentace regulátoru. Elektrické propojení 2 x 0,75 mm 2, max. 50 m. Obr. 10 Připojení pokojového termostatu svorkovnice B kabel přiveďte z boku svorkovnice Obr. 12 9

10 8 - Uvedení do provozu NATLAKOVÁNÍ JEDNOTLIVÝCH SYSTÉMŮ Okruh TUV(teplé užitkové vody) otevřít ventil 36 na přívodu studené vody (obr. 13) odvzdušnit zásobník a rozvod TUV otevřením výtokových ventilů na různých odběrných místech Okruh topení zkontrolovat, zda ventily 35 na výstupu do topení a 34 na zpátečce topení jsou otevřeny (obr. 13) otevřít oba napouštěcí ventily 37 (obr. 13) znovu uzavřít tyto ventily ve chvíli, kdy ručička manometru 30 dosáhne tlaku, stanoveného v kapitole 3 odvzdušnit topný okruh a případně doplnit vodu do topného okruhu (na hodnotu cca 1,5 bar) Okruh plynu zkontrolovat vstupní přetlak plynu před ventilem (obr. 13) otevřít ventil 33 na přívodu plynu ověřit těsnost připojení plynového rozvodu odvzdušnit plynové potrubí Obr

11 9 - Seřízení Každý kotel expedovaný z výroby je seřízen a přezkoušen. Hodnoty výrobního nastavení lze vyčíst z paměti kotle a tyto hodnoty se liší dle jednotlivých typů kotlů. Výrobně nastavené parametry v menu 3, 4, 5 a 6 mohou být zobrazeny a vybrané změněny. Změny nastavení smí provádět pouze autorizovaný servis, proškolený pro servis kotlů NIAGARA DELTA Vstup do menu : Pro vstup do servisních parametrů stiskněte současně tlačítka a na 5 sekund. Na LCD panelu se na prvku 1 zobrazí 1 jako číslo parametru. Změna menu : Stiskněte tlačítko. Nastavené číslo menu se objeví na LCD panelu na dobu 3 sec. Automaticky se pak objeví první parametr příslušného menu. Pro přechod do dalšího menu stiskněte opět. Změna parametrů uvnitř menu: Číslo parametru se zobrazuje jako prvek 1 na LCD panelu. Stiskněte tlačítko ke zvýšení čísla parametru a tlačítko ke snížení čísla. Změna hodnot v parametrech: V parametrech se hodnota zobrazuje jako prvek 3 a 4. Pro změnu stiskněte tlačítko, příslušná hodnota se rozbliká. Pro změnu hodnoty stiskněte tlačítka nebo. Pro potvrzení nastavených hodnot opět stiskněte tlačítko. Změnu parametrů je možno provádět pouze v menu 3, 4 a 6. Menu 1 a 2 jsou pouze pro čtení. Návrat výrobního nastavení v příslušném menu: Najeďte tlačítkem do menu, které chcete měnit (pouze menu 3,4 nebo 6). Stiskněte současně tlačítka a po dobu 5 sekund. Na LCD panelu se objeví blikající CM. Pro přechod do dalšího menu postačí stisknout tlačítko. Vymazání paměti poruchových stavů: Najeďte do menu 1. Stiskněte současně tlačítka a po dobu 5 sekund v menu č.1. Na LCD panelu se objeví blikající CM. Pro přechod na další menu postačí stlačit opět tlačítko. Ukočení režimu seřizování: Po 30 vteřinách bez pohybu v menu se kotel vrátí automaticky zpět do provozního režimu. 11

12 menu 1: HISTORIE PORUCH bez možnosti změny parametrů Funkce nastavení / zobrazení deset posledních poruch kotle v časovém sledu číslo poruchy menu 2: STAV KOTLE A JEHO VÝROBNÍ NASTAVENÍ bez možnosti změny parametrů Funkce nastavení / zobrazení verze software karty displeje 10 až verze software základní karty 10 až způsob odvodu spalin 0 - CF, 1 FFvar. 2 3 otáčky ventilátoru (ve stovkách za min.) 01 až aktuální poloha trojcestného ventilu topení nebo TUV teplota TUV na výstupu 0 až 99 C teplota TUV v zásobníku 0 až 99 C teplota topné vody na výstupu topení 0 až 99 C teplota topné vody na zpátečce topení 0 až 99 C teplota venkovní (při záporné teplotě bliká), pokud je aktivace v menu 6 0 až 99 C menu 3: SEŘÍZENÍ KOTLE V REŽIMU TEPLÉ VODY s možností změny parametrů funkce nastavení výrobní nastavení teplota TUV v zásobníku Manuální nastavení nebo trvale 60 C ručně stavitelná působnost časového bojler, topení, bojler i topení, bez programátoru kotle programátoru Bez programátoru 3 3 výkon kotle pro TUV 0 až 10 (0=70% Pn, 10=100 % Pn) necitlivost průtokového spínače 0 až 2 sec po 0,1 sec 0 sec menu 4: SEŘÍZENÍ TOPNÉHO OKRUHU - s možností změny parametrů funkce nastavení výrobní nastavení funkce čerpadla trvalý nebo přerušovaný chod přerušovaný chod rychlost čerpadla (otáčky) velké nebo automaticky proměnné proměnné doběh čerpadla 0 až 5 minut po 0,5 min 1 minuta maximální teplota topení 50 až 90 C 85 C minimání teplota topení 35 až 50 C 35 C 4 7 funkce topení 0 modulace, 1 ON/OFF anticyklový interval 0 až 7 minut po 0,5 min. 2,5 minuty výkon kotle pro topení v % 0 až 10 v % (0=Pmin, 10= Pmax. dle menu 3 3) 06 menu 6: NASTAVENÍ EKVITERMNÍ REGULACE funkce možná pouze s doporučeným příslušenstvím CM Podle charakteristiky topného systému a venkovní teploty dochází prostřednictvím mikroprocesoru k určení teploty topné vody na výstupu kotle s cílem dosažení maximálního komfortu vnitřního prostředí. Čím je sklon ekvitermní křivky větší, tím je vyšší teplota topné vody na výstupu z kotle.. funkce nastavení výrobní nastavení 0 konstantní teplotu 1 proměnnou teplotu podle venkovního čidla 6 0 Regulace kotlového okruhu na 2 proměnnou teplotu podle vnitřní 0 0 regulace (Clima Manager) konstantní teplotu 3 proměnnou teplotu podle venkovního čidla a vnitřní regulace (Clima Manager) 6 1 Vliv (váha) pokojového -- = bez funkce termostatu 00 až Sklon ekvitermní křivky podle typu topné soustavy 0,3 až Paralelní posun křivky podle typu tepelné izolace -20 až 20 0 Podrobnosti najdete v dokumentaci příslušného příslušenství a v servisní dokumentaci : teplotní regulátor s funkcí dálkového ovládání Clima Manager (obj.č ) venkovní čidlo (obj.č ) 12

13 10 - Funkční závady Při funkční závadě kotle se na displeji objeví dvoumístný blikající kód (prvky 2 a 3). Pro určení typu závady vycházejte z následující tabulky. Pouze při závadách 01 nebo 03 se kotel uvede do bezpečnostního stavu a rozsvítí se červená kontrolka 28 (obr. 16). Příklad: přehřátí výměníku kotle PORUCHA: Obr. 16 Kód Závada Signalizovaná informace 01 Přehřátí primárního výměníku kotle 03 Porucha zapalování 06 Protizámrzová ochrana zapálení hořáku 07 Snížený průtok topným okruhem Výstup je výrazně teplejší než zpátečka 08 Porucha cirkulace vody v primárním okruhu Malý rozdíl mezi výstupem a zpátečkou 09 Termistor sanitární (přerušení) R = 10 Termistor sanitární (zkrat) R = 0 11 Termistor na výstupu topení (přerušení) R = 12 Termistor na výstupu topení (zkrat) R = 0 13 Termistor zpátečky topení (přerušení) R = 14 Termistor zpátečky topení (zkrat) R = 0 17 Porucha odtahu spalin (CF) nebo pojistka 1,25 A 18 Pokus o nový start (znovuzapálení) 20 Porucha kabelu ventilátoru (FF) nebo pojistka 1,25 A 21 V odtahu neproudí spaliny (FF) 22 Porucha manostatu odtahu (FF) 23 Nízká rychlost ventilátoru (FF) 24 Porucha kontroly funkce ventilátoru (FF) 25 Termistor zásobníku (přerušení) R = 26 Termistor zásobníku (zkrat) R = 0 27 Přehřátí TUV v zásobníku 28 Porucha komunikační karty Module Counter 29 Vnitřní čidlo Clima Manageru přerušeno 30 Vnitřní čidlo Clima Manageru ve zkratu 31 Problém karty displeje 32 Chyba komunikace s kartou displeje 13

14 11 - Regulace výkonu plynu na hořáku Hodnoty přetlaku plynu, uvedené v následující tabulce, jsou orientačními hodnotami pro normální přetlak plynu k eventuálnímu seřízení výkonu topení v závislosti na potřebách instalace. Tato tabulka neslouží pro určení přesného výkonu kotle. Výkon P(kW) Niagara Delta 24 CF G 20 zemní plyn H G25 zemní plyn L G 31 - propan G 30 butan Přetlak na trysky Přetlak na trysky Přetlak na trysky Přetlak na trysky (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) Výkon P(kW) Niagara Delta 28 CF G 20 zemní plyn H G25 zemní plyn L G 31 - propan G 30 butan Přetlak na trysky Přetlak na trysky Přetlak na trysky Přetlak na trysky (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) (v mm vodního sloupce) Záměna plynu Při přestavbě kotle na jiný druh plynu, než pro který je nastaven z výroby, je nutno vyměnit: lištu s tryskami hořáku a její těsnění kompletní plynovou armaturu a příslušná těsnění (viz kapitola 19 Technické charakteristiky) Přestavbu na jiný druh plynu může provádět pouze autorizovaný servis. Je nutno použít pouze originální díly firmy Chaffoteaux et Maury. 14

15 POKYNY PRO UŽIVATELE 13 - Ovládání Obr. 17 Přístrojový panel (obr. 17) 22. Přepínač topeni: - mini - maxi 23. Přepínač ohřevu TUV: - mini - eko - maxi 24. Zelená kontrolka: připojení k síti 25. Oranžová kontrolka: hořák v provozu 26. Zelená kontrolka: funkce topení 28. Červená kontrolka bezpečnostního odstavení 29. RESET: Tlačítko odblokování bezpečnostního odstavení kotle 30. Manometr topného okruhu 31. Displej 27. Zelená kontrolka: funkce ohřevu TUV 14 - Provoz UVEDENÍ DO PROVOZU (obr. 17) 1. Zkontrolujte přetlak v okruhu topení: ručička manometru by měla být v rozmezí 1,0 až 1,5 bar při vychladlém topení. Doplnění vody do systému viz kapitola Ověřte, zda je otevřen hlavní uzávěr na přívodu plynu a zda je kotel připojen k elektrické síti (zelená kontrolka 24 svítí). 3. Otevřete přívod plynu do kotle 33 (obr. 13). Kotel je připraven k provozu. POZOR! Při zapálení kotle po delším odstavení kotle může vzduch v plynovém potrubí způsobit obtíže při zapálení. Postupujte podle bodu 21 - Funkční závady (str. 19). 15

16 14 - Provoz - pokračování Pohotovostní stav Středový fixní prvek + svítí kontrolka 24 připojení k síti PROVOZ POUZE TOPENÍ Zelená kontrolka 26 svítí a na displeji se zobrazí teplota na výstupu topení, např.: Přepínač 22 umožňuje seřídit teplotu na výstupu do topného okruhu v závislosti na venkovních podmínkách: - maxi - nastavte při chladném počasí - mini - nastavte při teplém počasí Sepnutí pokojového termostatu (požadavek na topení) je signalizován v pravé dolní části displeje. PROVOZ POUZE OHŘEV TEPLÉ VODY Zelená kontrolka 27 svítí a: První případ: není odběr teplé vody, zásobník se neohřívá na displeji se zobrazí (pevné zobrazení prvku) Druhý případ: není odběr teplé vody, probíhá dohřívání zásobníku na displeji se zobrazí (prvky se pohybují ve směru hodinových ručiček) Třetí případ: odběr teplé vody na displeji se zobrazí (prvky se pohybují ve směru hodinových ručiček) Přepínač 23 umožňuje regulovat teplotu TUV mezi pozicemi mini a comfort. Při seřizování displej bliká a zobrazuje se nastavená teplota TUV. Při nastavení přepínače TUV 23 do polohy označené Delta Safe (teplota vody v zásobníku min. 60 C) jsou spolehlivě ničeny nebezpečné zárodky bakterie legionela. PROVOZ TOPENÍ A OHŘEV TEPLÉ VODY Zelené kontrolky 26 a 27 svítí a: První případ: topení bez odběru TUV a bez ohřevu zásobníku Na displeji se zobrazí teplota na výstupu do topení, např. 75 C Druhý případ: dohřívání zásobníku Na displeji se zobrazí (prvky se pohybují po směru hodinových ručiček) Třetí případ: odběr TUV Na displeji se zobrazí (prvky se pohybují ve směru hodinových ručiček) UPOZORNĚNÍ : V případě aktivace ekvitermní regulace ( menu 6 servisního nastavení ) není ovladač teploty topení funkční. Teplota topení se mění automaticky podle venkovní teploty nebo podle vnitřní teploty. 16

17 14 - Provoz - pokračování POHOTOVOSTNÍ STAV KOTLE S FUNKCÍ PROTIZÁMRZOVÉ OCHRANY Přepínač topení 22 a přepínač ohřevu TUV 23 nastavte do pozice 0. Zelené kontrolky 26 a 27 zhasnou. V tomto režimu bude kotel každých 23 hodin protáčet čerpadlo po dobu jedné minuty a dojde k automatickému přestavení trojcestného ventilu. POZOR: v tomto režimu je funkční pouze protimrazová ochrana kotle, neúčinná je funkce protizámrzové ochrany pokojového termostatu. Funkce protizámrzové ochrany kotle i topného systému: při teplotě vody v topném okruhu 7 C zapnutí čerpadla při teplotě vody v topném okruhu 4 C zapálení hořáku Zajištění protizámrzové ochrany pokojovým termostatem ponechejte kotel v režimu topení přepínač 22 v rozsahu min max ÚPLNÉ VYPNUTÍ KOTLE Přepínače 22 a 23 přepněte do polohy, zelené kontrolky 26 a 27 zhasnou. Odpojte kotel od elektrické sítě a uzavřete kohout 33 přívodu plynu. Upozornění! V tomto režimu nefunguje žádná protizámrzová ochrana Údržba Uživatel může provádět údržbu pouze v rozsahu dopouštění vody do topného systému a údržby vnějšího pláště kotle. Vnější plášť může uživatel čistit měkkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě a následně osušit suchou tkaninou. Výrobce požaduje pravidelné roční prohlídky Vašeho kotle kontrolu jeho funkcí, kontrolu stavu prvků a jeho vyčištění. Pro uznání záruky je POVINNÁ ROČNÍ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKA. Tato prohlídka není součástí záruky. Údržbu přenechejte vždy pouze autorizovanému servisu, proškolenému pro údržbu kotlů Niagara Delta! 16 - Bezpečnost odvodu spalin Kotel má v odtahu spalin instalován bezpečnostní termostat pro kontrolu toku spalin. Při přerušení toku spalin v odtahu odstaví toto zařízení kotel z provozu a bude signalizována porucha, na displeji se zobrazí kód závady 17 Zhruba po deseti minutách kotel automaticky nastartuje. Do uplynutí této doby není možno kotel resetovat. Důležité: Při častém opakování se poruch z důvodu nedostatečného odtahu spalin zavolejte autorizovaný servis. Při neodborném zásahu do zabezpečovacího zařízení nebo jeho vyřazení z provozu může dojít k ohrožení života. Při výměně používejte pouze originální díly Chaffoteaux et Maury Záruka Váš kotel musí být vybaven záručním listem v českém jazyce. Součástí záručního listu jsou záruční podmínky s uvedením délky záruční doby, s podmínkami pro uznání záruky a další informace (seznam autorizovaných servisů apod.). Příslušná část záručního listu musí být ihned po uvedení spotřebiče do provozu zaslána dovozci (adresa je uvedena). 17

18 Montáž kotle může provádět pouze odborná firma, vlastnící příslušná oprávnění podle předpisů, platných v České republice. Kotel může uvádět do provozu pouze autorizovaný servis dovozcem pověřená a vyškolená osoba. Je to i pro Vás záruka jistoty, že byly dodrženy všechny platné normy a předpisy pro instalaci i požadavky výrobce. Veškeré zásahy do spotřebiče v záruční době může provádět pouze autorizovaný servis. Při zjištění neodborného zásahu nárok na záruku zaniká! V záruční době je uživatel povinen po jednom roce provozu nechat provést preventivní kontrolu spotřebiče. Tuto prohlídku hradí uživatel. Záruka se nevztahuje na: neodborné zásahy do spotřebiče vady, způsobené neodbornou montáží vady, způsobené ovládáním v rozporu s tímto návodem k obsluze zanesením výměníku nebo jiných částí kotle nečistotami z topných systémů nebo zanesením vodním kamenem 18 - Praktické rady OCHRANA PROTI ZAMRZNUTÍ Chcete-li v zimním období mít vypnuté topení z důvodu delší nepřítomni, doporučujeme Vám poradit se s Vaším servisním mechanikem o nutných opatřeních. Nejjednodušší je kotel ponechat v pohotovostním režimu, kdy je zabezpečena protizámrzová funkce kotle kapitola 14. Dále je možno provést následující technická opatření Sanitární okruh Vyprázdnění sanitárního okruhu kotle uzavřete vstup studené vody do kotle otevřete výtoky teplé vody na odběrných místech otevřete pojistný ventil 38 zásobníku (obr. 18) Topný okruh Zvolte jednu z možností: vypusťte vodu z celého topného okruhu i z kotle. využijte vestavěnou protimrazovou ochranu kotle. Přepínače topení a ohřevu TUV (22 a 23) nastavte na 0. Neodpojujte kotel od elektrické sítě. V tomto případě je kotel chráněn protizámrzovou ochranou (- při teplotě vody v topném okruhu 7 C se zapne čerpadlo, - při teplotě vody v topném okruhu 4 C se zapne hořák) ponechejte topení fungovat při snížené teplotě (např. pokojový termostat nastavit na 5 10 C) Obr Záměna plynu Kotle Niagara Delta jsou dodávány pro topné medium zemní plyn. Kotel je možno přestavět na jiný druh plynu (propan). Přestavbu na jiný druh plynu smí provádět pouze autorizovaný servis. Pro přestavbu je nutno použít pouze originální díly firmy Chaffoteaux et Maury. 18

19 20 - Technické charakteristiky Provedení NIAGARA DELTA 24 CF NIAGARA DELTA 28 CF Výkon topení modulovaný 8,2 až 24,0 kw 8,2 až 28,0 kw Modulovaný výkon TUV max. 24,0 kw 28,0 kw Třída I typ B 11BS (atmosferiský komín pojistka odtahu) Kategorie spotřebiče II 2E + II 2E+3+ Účinnost min. 90% min. 90% Spotřeba vzduchu pro plný výkon 53 m³ /hod 60 m³ /hod. Průtok spalin 20 g/sec 23 g/sec Průměrná teplota spalin 115 C 120 C Jmenovitý průtok TUV (ΔT: 30 C) 18,7 l/min 20,0 l/min. Zapalovací průtok TUV 1,9 l/min 1,9 l/min. Minimální průtok topným okruhem 300 l/hod 300 l/min. Minimální přetlak TUV 500 kpa = 0,5 bar 500 kpa = 0,5 bar Maximální přetlak TUV 7000 kpa = 7 bar 7000 kpa = 7 bar Maximální přetlak topného okruhu 3000 kpa = 3 bar 3000 kpa = 3 bar Rozsah nastavení teploty TUV 45 C až 70 C 45 C až 70 C Rozsah nastavení teploty topení 40 C až 85 C / 90 C 40 C až 85 C / 90 C Objem zásobníku 60 l 60 l Elektrické napájení 230 V ~ / 50 Hz 230 V ~ / 50 Hz Spotřeba elektrické energie 90 W 90 W Ochrana elektrické části IP 44 IP 44 Max. hlučnost (ve vzdálenosti 1 m a ve výšce 1,5 m) 45 db (A) 45 db (A) Spotřeba plynu (15 C 101,3 kpa) max. spotřeba min. spotřeba max. spotřeba min.spotřeba 27,0 kw 9,5 kw 31,1 kw 9,5 kw Zemní (G20) 35,9 MJ/m 3, 1,8kPa 2,86 m³/hod 1,00 m³ /hod 3,09 m³ /hod 1,00 m³ /hod Propan (G 31).46,4 MJ/kg, 3,7 kpa 2,09 kg/hod 0,72 kg/hod 2,02 kg/hod 0,72 kg/hod Plynová armatura Zemní plyn Propan Zemní plyn Propan Lišta s tryskami G 20 - G 25 G 30 G 31 G 20 - G 25 G 30 - G 31 Označení lišty trysek NAT PRO NAT PRO Průměr v 1/100 mm Počet trysek Kalibrované sedlo Průměr v mm 5,2 5,2 8 8 Označení elektroventilu Označení GAZ NAT BUT/PRO GAZ NAT BUT/PRO Barva černá Žlutá Černá Žlutá 19

20 21 - Funkční závady Stav Příčina Řešení Kotel nezapaluje Nedostatečný tlak plynu, nedostatek vody v systému, porucha na přívodu elektrického proudu Svítí červená kontrolka 28: kotel je v bezpečnostním stavu Hluk v instalaci Zavzdušněné plynové potrubí Nespíná pokojový termostat Vzduch v topném okruhu nebo nízký tlak vody Prověřte jednotlivé možnosti (plyn, tlak vody a elektrický přívod uzávěry, pojistky, jističe) Pokuste se o start kotle opakovaně několikrát, popř. se obraťte na autorizovaný servis Zvyšte teplotu na pokojovém termostatu, zkontrolujte stav baterií pokojového termostatu Vyčkejte několik minut, stlačte tlačítko 29 (obr. 17, str. 18): červená kontrolka zhasne, zapalovací proces se obnoví Přetrvává-li tento stav, volejte autorizovaný servis! Odvzdušněte topný okruh a doplňte tlak (kap. 8) Zahřívání radiátorů při letním provozu Snížený průtok topným okruhem pod min.hodnotu Termosifonový efekt Vyčistit filtr topení Po skončení topné sezóny uzavřete kohout výstupu topení 34 (obr. 18). Na počátku nové topné sezóny ho nezapomeňte otevřít. Jsou-li tato základní řešení neúčinná, volejte autorizovaný servis! Výrobce: Chaffoteaux et Maury BP CHATOU CEDEX Francie Výhradní zastoupení FLOW CLIMA s.r.o. Baarova 2, Praha 4 tel: fax: Hviezdoslavova 55, Brno tel: fax: pro kotle v provedení xxxxxxxx.35 20