V ý r o č n í z p r á v a - Českého včelařského programu na období Včelařský rok 2017

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "V ý r o č n í z p r á v a - Českého včelařského programu na období Včelařský rok 2017"

Transkript

1 V ý r o č n í z p r á v a - Českého včelařského programu na období Včelařský rok 2017 Ministerstvo zemědělství, Sekce lesního hospodářství, Odbor státní správy lesů, myslivosti a rybářství, (dále jen odbor 16230), předkládá Výroční zprávu o provádění prvního roku Českého včelařského programu na období , (dále jen výroční zpráva ) po prvním roce poskytování finančních příspěvků podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen nařízení vlády ). Tato výroční zpráva je předkládána na základě čl. 10 Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368 ze dne , pokud jde o podporu v odvětví včelařství, a to ve spolupráci se Státním zemědělským intervenčním fondem, (dále jen SZIF ). SZIF, jako platební agentura, poskytuje chovatelům včel v rámci národních programů od roku 2005 dotace, které jsou financované z 50 % EU a 50 % ČR. Výše finančních prostředků na včelařská opatření byla na základě schváleného Českého včelařského programu pro období 2017 až 2019 a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, Prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368, v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2016/1366, v platném znění, určena Prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1102, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, (dále jen prováděcí rozhodnutí Komise ). Pro včelařský rok 2017 byl pro ČR stanoven příspěvek EU ve výši EUR. Odbor předkládá ve spolupráci se SZIF vyhodnocení Českého včelařského programu na období , (dále jen ČVP ) po prvním roce poskytování finančních příspěvků podle nařízení vlády, (viz. Příloha č. 1). Pro včelařský rok 2017 činila celková alokovaná částka EUR, což při uplatnění směnného kurzu 27,021 CZK/EUR představuje částku Kč. O včelařské dotace je mezi chovateli včel velký zájem. Vzhledem k převisu oprávněných požadavků chovatelů v porovnání s alokovanou částkou bylo nutno na některá dílčí opatření uplatnit koeficient krácení tak, aby nedošlo k jejímu přečerpání. Krácení se netýká dotací poskytovaných na vedení včelařských kroužků pro děti a mládež v rámci opatření technická pomoc, na opatření boj proti varroáze, na opatření úhrada nákladů na rozbory medu a na opatření obnova včelstev. Krácení oprávněných nároků chovatelů včel se uplatňuje u dotací na vzdělávací akce a na pořízení včelařského vybavení v rámci opatření technická pomoc a využívá se rovněž u opatření racionalizace kočování včelstev. V roce 2017 činila vlivem uplatnění koeficientu krácení ve výši 0,4359 u těchto opatření skutečná dotace jen 43,6 % oprávněných nároků.

2 Podle článku 10, odst. 2 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2015/1368 Výroční zprávy o provádění obsahují tyto prvky: a) souhrn výdajů uskutečněných během včelařského roku 2017 v eurech rozepsaných podle opatření: b) Název opatření Vyplacené prostředky v Technická pomoc ,55 Boj proti varroáze ,94 Racionalizce kočování ,15 Úhrada nákladů na rozbory medu ,59 Obnova včelstev ,55 c) výsledky na základě ukazatelů výkonnosti pro každé provedené opatření. Ad b) ČVP zahrnuje 5 opatření. Níže uvedené vyhodnocení pro jednotlivá opatření je provedeno ve vztahu k jednotlivým ukazatelům výkonnosti podle ČVP Opatření technická pomoc Technická pomoc, jako jedno z opatření z nařízení vlády, v sobě zahrnuje 2 opatření: a) pořádání vzdělávacích akcí pro chovatele včel a vedení včelařských kroužků mládeže, b) dotace na pořízení zařízení a technických pomůcek pro získávání a zpracování včelích produktů. Na vzdělávání chovatelů včel v oboru je kladen v ČR velký důraz. Dotace se poskytuje na přednášky, kurzy a semináře, týkající se vybraných témat stanovených v národním předpisu. Vzdělávání provádějí zkušení odborníci a znalci oboru. Každé dotované vzdělávací akce se zúčastní vždy nejméně 10 chovatelů včel (u seminářů je to 30 účastníků). Dotovány jsou i včelařské kroužky pro děti a mládež, což souvisí s výchovou mladé generace včelařů. O dotaci na pořízení vybraných zařízení a technických pomůcek pro získávání a zpracování včelích produktů je mezi chovateli tradičně největší zájem. Ukazatel výkonnosti podle ČVP : Počty vzdělávacích akcí. 2

3 V průběhu včelařského roku 2017 bylo prostřednictvím platební agentury (SZIF) celkem finančně podporováno 917 přednášek, 284 kurzů, 11 jednodenních seminářů a 125 včelařských kroužků pro děti a mládež. Výše finančních prostředků na pořízení zařízení a technických pomůcek pro získávání a zpracování včelích produktů. Celková výše vynaložených finančních prostředků na pořízení nových zařízení podle nařízení vlády za včelařský rok 2017 byla Kč. Porovnání údajů s předchozím rokem. V roce 2016 bylo finančně podporováno přednášek, 447 kurzů, 6 dvoudenních seminářů, 31 jednodenních seminářů, 124 včelařských kroužků pro děti a mládež. V roce 2016 bylo vynaloženo v rámci finanční podpory na pořízení nových zařízení v celkové výši Kč. Opatření technická pomoc se podílí 53 % na celkovém čerpání finančních prostředků vymezených pro rok Opatření boj proti varroáze Opatření boj proti varroóze v sobě zahrnuje 2 nezávislé dotační okruhy: a) finanční podporu na prostředky na prevenci a léčbu proti kleštíku včelímu ve výši 70 % skutečně vynaložených nákladů na léčiva a léčebné prostředky. O použitelných léčivech a léčebných prostředcích a o jejich aplikaci rozhoduje orgán státní správy příslušný ve věcech veterinárních. Povinnost ošetřit léčivy všechna včelstva chovaná na území ČR stanovuje zákon 166/1999 Sb. (veterinární zákon), b) příspěvek na aplikaci léčiv a léčebných prostředků prostřednictvím aerosolu. Ukazatel výkonnosti podle ČVP : Výše finančních prostředků na úhradu léčiv pro boj proti varroáze. V průběhu včelařského roku 2017 bylo v rámci tohoto opatření celkem vynaloženo Kč. Porovnání údajů s předchozím rokem. Výše finančních prostředků na léčiva pro boj proti varroáze, finančně podporovaná v rámci včelařského programu v roce 2017, činila Kč. V porovnání s rokem 2016 je hodnota vyplacených finančních prostředků vyšší v roce 2017 o Kč, neboť v roce 2016 bylo vyplaceno celkově na léčiva Kč. Podíl na celkově vyčerpaných dotací v roce 2017 tohoto opatření je 37,8 %. 3

4 Ministerstvo zemědělství při výskytu bakterióz poskytuje náhrady včelařům za zlikvidovaná včelstva. Za rok 2017 bylo touto formou vyplaceno chovatelům včel při výskytu hniloby včelího plodu a moru včelího plodu Kč z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Proto odbor aktivním způsobem přistoupil k řešení nákazové situace v ČR, a to tak, že v roce 2016 formou veřejných zakázek zadal k realizaci dva výzkumné projekty s dobou řešení na období tří let. Výzkum, jak je níže uvedeno, je zaměřen na problematiku používaných léčiv proti kleštíku včelímu a současně na problematiku bakterióz. Projekty jsou hrazeny z rozpočtu Ministerstva zemědělství. Jedná se o projekty: A. Plošné vyhodnocení účinnosti léčebných postupů a rezistence léčiv užívaných proti onemocnění včel varoózou. Návrhy na úpravu postupů a používání léků pro využití včelařů a Státní veterinární správy ČR (tříletý projekt). B. Upřesnění postupů diferenciální diagnostiky bakteriálních chorob včelího plodu (hniloba včelího plodu, mor včelího plodu), jako podklad pro rozhodování o způsobu a rozsahu likvidace ohnisek (tříletý projekt). 3. Racionalizace kočování včelstev Opatření racionalizace kočování podle nařízení vlády je určeno chovatelům, kteří chovají nejméně 20 včelstev a vztahuje se na pořízení specializovaného včelařského zařízení umožňujícího přesuny včelstev za opylením či snůškou, tj.: a) specializované nakládací zařízení (mechanické, hydraulické nebo elektrické zařízení ke zvedání jednotlivých úlů nebo palet s úly) b) specializované přívěsy určené pro převoz včelstev způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, c) palety pro kočující včelstva (zařízení umožňující hromadný přesun a umístění úlů na kočovném stanovišti). Ukazatel výkonnosti podle ČVP : Výše finančních prostředků pro kočování Za včelařský rok 2017 bylo vyčerpáno na toto opatření Kč. Porovnání údajů s předchozím rokem V roce 2016 bylo vyčerpáno na toto opatření Kč, což bylo o Kč více. V rámci kočování včelstev odbor uvádí přísuny včelstev k plodinám za rok 2016, kterých bylo a přísuny včelstev do lesů, kterých bylo , (viz. Situační a výhledová zpráva Včely 2017). Opatření racionalizace kočování včelstev se podílí na celkovém čerpání finančních prostředků za rok ,1 %. 4

5 4. Analýzy medu Opatření Úhrada nákladů na rozbory medu je zaměřena na finanční podporu pro fyzikálně chemický rozbor medu a rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae. Rozbory jsou prováděny v akreditovaných laboratořích ze vzorků medu doručených od chovatelů včel. Ukazatel výkonnosti podle ČVP : Počet provedených rozborů medu hrazených z programu Ve včelařském roce 2017 bylo z programu uhrazeno 611 fyzikálně chemických rozborů medu a 46 rozborů na Paenibacillus larvae. Porovnání údajů s předchozím rokem Ve včelařském roce 2016 bylo z programu hrazeno 798 fyzikálně chemických rozborů medu a 137 rozborů na přítomnost Paenibacillus larvae. Toto opatření se za včelařský rok 2017 podílí na celkovém čerpání finančních prostředků 0,8 % s celkovou vyčerpanou částkou Kč. 5. Obnova včelstev Opatření obnova včelstev je zaměřeno na rozšiřování kraňského plemene včely medonosné (Apis mellifera carnica Pollman). Uvedené plemeno se v podmínkách ČR plně osvědčilo pro své užitkové vlastnosti a je dále šlechtěno na mírnost a odolnost proti nemocem. Český svaz včelařů, z. s., jako uznané chovatelské sdružení včely kraňské ve smyslu plemenářského zákona v souladu se schváleným šlechtitelským programem vydává chovatelský řád a jmenuje chovatelskou komisi, která provádí kontrolu plnění podmínek u jednotlivých chovatelů zařazených do šlechtitelského programu. Základním dokumentem řízené dokumentace plemenného chovu kraňského plemene je Příručka plemenářské práce, která obsahuje metodiku šlechtění a evidence v chovech včel. Dotace je určena pro šlechtitele včelích matek, kteří splní podmínky šlechtitelského programu, na činnosti spojené se šlechtěním (vyšetření zdravotního stavu, pomůcky a vybavení, vedení evidence atd.) Ukazatel výkonnosti podle ČVP : Počet včelích matek ze šlechtitelských chovů hrazených z programu Za včelařský rok 2017 bylo v rámci tohoto opatření prodáno včelích matek. V roce 2017 činila paušální dotace na jednu odchovanou a prodanou včelí matku 200 Kč. 5

6 Porovnání údajů s předchozím rokem Za včelařský rok 2016 bylo v rámci tohoto opatření prodáno včelích matek. V roce 2016 činila paušální dotace 179 Kč na jednu prodanou včelí matku. Pro nové období včelařského programu došlo v rámci novelizace nařízení vlády k úpravě podmínek pro získání dotace na obnovu včelstev. Celková částka, která byla čerpána za včelařský rok 2017 je Kč a celkový podíl na čerpání dotací za rok 2017 je 5,2 %. 6

7 Příloha č. 1 Vyhodnocení čerpání včelařských dotací v roce 2017 (poskytovaných prostřednictvím SZIF) Státní zemědělský intervenční fond (dále jen SZIF ) poskytuje chovatelům včel v rámci národních programů od roku 2005 dotace, které jsou financovány z 50 % EU a z 50 % z národních prostředků. Výše finančních prostředků na včelařská opatření byla na základě schváleného Českého včelařského programu pro období 2017 až 2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, v platném znění, prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368, v platném znění, a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2015/1366, v platném znění určena prováděcím rozhodnutím Komise (EU) 2016/1102, kterým se schvalují vnitrostátní programy na zlepšení produkce včelařských produktů a jejich uvádění na trh předložené členskými státy podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 5. července V rámci tohoto rozhodnutí je pro každý rok tříletého období stanovena maximální výše finančních prostředků, kterou lze pro dotace užít. Dotace v období 2017 až 2019 jsou poskytovány podle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh, ve znění nařízení vlády č. 285/2007 Sb., ve znění nařízení vlády 373/2010 Sb., ve znění nařízení vlády č. 173/2011 Sb., ve znění nařízení vlády č. 251/2013, ve znění nařízení vlády č. 400/2013 Sb., a ve znění nařízení vlády č. 237/2016 Sb. (dále jen NV 197/2005 Sb. ). Pro rok 2017 byla alokována částka EUR, přičemž příspěvek EU mohl činit nejvýše 50 %, tj EUR. Ke stanovení částek v Kč byl uplatněn směnný kurz ECB z ve výši 27,021 CZK/EUR. Toto vyhodnocení čerpání dotací se zabývá údaji včelařského roku 2017, který je prvním rokem schváleného Českého včelařského programu pro období let 2017 až 2019, a pro porovnání zahrnuje i údaje z roku 2015 a 2016, které se týkají schváleného Českého včelařského programu pro období let 2014 až Rozšířené přehledy, které se týkají celého období, v němž byly včelařské dotace podle NV 197/2005 Sb. poskytovány, jsou uvedeny v závěru vyhodnocení. Přehled o přidělených finančních prostředcích a jejich čerpání Tab.č.1 včelař. rok příspěvek EU na včelařská opatření v (spolufinancování 50 %) celková alokovaná částka v směnný kurz CZK/EUR ze dne 27,735 CZK/EUR ze dne ,023 CZK/EUR ze dne ,021 CZK/EUR ze dne celková alokovaná částka v Kč celková vyplacená dotace v Kč čerpání (%) Výše přidělených finančních prostředků se v roce 2017 oproti roku 2016 zvýšila. Je to způsobeno zvýšením příspěvku EU k národním včelařským programům. V porovnání roků 2015 a 2016 je výše příspěvku EU přibližně stejná, mírný pokles alokovaných 7

8 finančních prostředků v Kč je způsoben nepříznivějším směnným kurzem. Každoročně bylo chovatelům včel na dotacích rozděleno 100 % alokovaných prostředků Chovatelé včel čerpali ve včelařském roce 2017 dotace prostřednictvím pěti opatření, z nichž některá zahrnují ještě další podopatření: 1. Technická pomoc (rovněž jen TP ) a) vzdělávací akce pro chovatele včel (přednášky, kurzy, semináře a včelařské kroužky pro děti a mládež) b) pořízení nových vybraných zařízení 2. Boj proti varroáze (rovněž jen Varr ) a) úhrada nákladů na vybraná léčiva a léčebné prostředky b) úhrada nákladů spojených s aplikací aerosolu 3. Racionalizace kočování včelstev (rovněž jen RK ) 4. Úhrada nákladů na rozbory medu (rovněž jen Rozbory ) a) fyzikálně chemický rozbor medu b) rozbor medu na přítomnost spór Paenibacillus larvae Oba druhy rozborů jsou prováděny v akreditovaných laboratořích. 5. Obnova včelstev (rovněž jen OBN ) a) chov včelích matek z uznaného šlechtitelského programu Počet podaných požadavků na jednotlivá opatření v období 2011 až 2017 s procentuálním vyjádřením množství požadavků podaných členy ČSV je zachycen v tabulce č. 2. Tab. č. 2 Rok Počet podaných požadavků za všechna opatření % požadavků podaných členy ČSV opatř. Technická pomoc* 95,5 96,1 93,9 93,5 92,6 93,2 93,4 % požadavků podaných členy ČSV opatření Racionalizace kočování* 98,9 96,0 90,6 96,3 93,8 90,2 91,6 * k výpočtu procenta použity údaje od investičních podopatření tj. pouze TP zařízení a RK. V roce 2017 byla na včelařská opatření vyplacena dotace celkem ve výši Kč, tj ,8 EUR. 8

9 Vzhledem k tomu, že výše oprávněných požadavků v tomto roce převýšila alokovanou částku téměř o 15,1 mil. Kč, bylo nutno oprávněné nároky u opatření technická pomoc s výjimkou včelařských kroužků pro děti a mládež (dále jen VKM ), a racionalizace kočování upravit koeficientem krácení ve výši 0,4359. Opatření boj proti varroáze, úhrada nákladů na rozbory medu, obnova včelstev a podopatření vzdělávací akce včelařské kroužky pro děti a mládež jako prioritní opatření programu zaměřená na zdravotní stav chovaných včelstev, kvalitativní parametry produkovaného medu, produkci kvalitních vyšlechtěných matek a výuku dětí a mládeže za účelem vytvoření budoucí chovatelské základny jsou z krácení dotací v případě převisu oprávněných nároků nad alokovanou částkou vyjmuta, poslední dvě vyjmenovaná opatření resp. podpopatření se nekrátí počínaje včelařským rokem V následující tabulce je uveden podrobnější přehled o čerpání dotací v rámci jednotlivých opatření. Přehled celkového čerpání dotací za období r až 2017 podle včelařských opatření (v tis. Kč) Tab.č.3 opatření technická pomoc boj proti varroáze racionalizace kočování včelstev úhrada nákladů na rozbory medu obnova včelstev celkové čerpání v tis. Kč čerpání v % 100,00 99,99 100,00 Uplatněn koeficient krácení ve výši 0,6362 0,5958 0,4359 Opatření, kterých se krácení týkalo TP, RK, OBN TP, RK, OBN TP*, RK * s výjimkou VKM Z přehledu je zřetelné zvýšení dotací poskytnutých na opatření technická pomoc (rostoucí zájem o pořízení nových zařízení) a vysoký podíl dotací poskytnutých na opatření boj proti varroáze (nárůst množství dotovaných léčiv použitých na řešení zdravotního stavu včelstev). Naopak snížení dotací lze konstatovat u opatření obnova včelstev, kde došlo k většímu zacílení čerpání na kvalitní šlechtitelské chovy a u rozborů, kdy se míra čerpání pohybuje na úrovni roku O zvyšujícím se zájmu chovatelů včel o čerpání dotací svědčí vývoj koeficientu krácení. Změny nastavené pro období 2017 až 2019 novelou nařízení vlády č. 197/2005 Sb. ovlivnily vývoj koeficientu krácení (zmírnění poklesu) a s tím související trend meziročního snižování 9

10 skutečné výše poskytované dotace na opatření technická pomoc pořízení nových zařízení a racionalizace kočování a u opatření obnova včelstev (zařazení do nekrácených opatření. Opatření technická pomoc vzdělávání (s výjimkou VKM) zůstalo v roce 2017 jediným podopatřením s pokračujícím snižováním skutečné výše poskytované dotace v důsledku uplatnění koeficientu krácení. Nelze opomenout, že koeficient krácení byl v roce 2017 ovlivněn navýšením příspěvku EU a příznivým směnným kurzem před ukončením intervencí ČNB (viz. tab. č. 4). Vývoj skutečné výše poskytnuté dotace s ohledem na koeficient krácení Tab.č.4 Vývoj koeficientu krácení v roce koeficient krácení nepoužito 0,851 0,9593 0,6955 0,6362 0,5958 0,4359 výše dotace z pořizovací hodnoty zařízení v % Přednáška Kč/akce Kurz Kč/akce VKM/* do roku VKM/*od roku paušál Kč, od r nekráceno *včelařský kroužek mládeže I. Přehledy čerpání dotací podle jednotlivých opatření. 1. Technická pomoc V roce 2017 byl poprvé použit nový systém stanovení výše dotace u podopatření technické pomoci pořízení nových vybraných zařízení. Nově odpovídala výše dotace skutečně vynaloženým nákladům na jednotlivá zařízení omezeným v závislosti na ceně zařízení limity stanovenými nařízením vlády č. 197/2005 Sb. pro jednotlivá zařízení pořízená v rámci uvedeného podopatření. Z důvodu převisu celkového požadovaného objemu finančních prostředků v rámci všech opatření nad celkovou částkou prostředků vyčleněnou pro opatření včelařského programu byla takto vypočtená dotace ještě snížena koeficientem krácení. V roce 2017 došlo v porovnání s rokem 2016 k nárůstu čerpání, jehož příčinou byla pravděpodobně souhra několika faktorů mj. navýšení příspěvku k národním včelařským programům ze strany EU, zrušení podopatření úhrada nákladů na pořízení nových úlů a zavedení limitů pro stanovení maximální výše dotace. Uplatněním koeficientu krácení ve výši 0,4359 došlo ke snížení poskytovaných částek tak, že namísto dotace ve výši 100 % skutečně vynaložených nákladů na jednotlivá zařízení nebo limitu stanoveného nařízením vlády č. 197/2005 Sb. získali chovatelé včel dotaci na zařízení ve výši maximálně do 43,6 % pořizovací ceny, přičemž uvedené procentické vyjádření výše dotace platilo pro zařízení pořízená za cenu do výše limitu včetně, pro zařízení pořízená v ceně nad limit tvořila dotace méně než 43,6 % pořizovací ceny zařízení. 10

11 Průběh čerpání dotací na opatření "technická pomoc" (v tis. Kč) Tab.č.5 1. OPATŘENÍ podopatření technická pomoc školení zařízení nové úly _ celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 41,6 49,7 53,0 Koeficientem krácení byly ovlivněny i výše dotací na vzdělávací akce. Vzdělávací akce/rok Počet přednášek (dotace Kč na 1 přednášku) Počet kurzů (dotace Kč na 1 kurz) Celkový počet 1. denních seminářů (dotace 6000 Kč na jednodenní seminář) Celkový počet 2. denních seminářů (dotace Kč na dvoudenní seminář) Celkový počet včelařských kroužků mládeže (dotace Kč na vedení 1 včel. kroužku) Vyplacená dotace celkem - upraveno koeficientem krácení (Kč) 2015 koef.krácení 0, koef.krácení 0,5958 Tab.č koef.krácení 0, x V důsledku velikého zájmu o dotace a uplatňování koeficientu krácení pokračuje klesající trend skutečně vyplacené dotace na podopatření technická pomoc - vzdělávání. Např. paušální dotace na pořádání přednášky v původní výši Kč činila v roce 2017 vlivem uplatnění koeficientu krácení Kč, skutečná dotace na pořádání kurzu při uplatnění koeficientu krácení namísto Kč pouze Kč. Z přehledu je dále patrný meziroční pokles počtu dotovaných vzdělávacích akcí všech typů. Od roku 2017 se v důsledku novelizace nařízení vlády č. 197/2005 Sb. neposkytuje dotace na dvoudenní semináře a je omezen počet vzdělávacích akcí, na něž lze čerpat dotaci (uplatnit lze pouze jednu akci daného typu pořádanou v jednom dni na jednom místě). Počet dotovaných včelařských kroužků mládeže se i přes nekrácení podopatření zavedené od roku 2017 nezměnil a zůstává na stejné úrovni jako v roce Boj proti varroáze Výdaje na toto opatření po skokovém nárůstu v roce 2015 a mírném poklesu v roce 2016 se v roce 2017 vrátily rostoucímu trendu a tvoří kolem 37,8 % z celkově poskytnutých dotací.

12 Vedle léčiv vyráběných v ČR narůstá i nákup zahraničních léků, které jsou povoleny ES. Zatímco v roce 2015 činila dotace na tato zahraniční léčiva Kč, v roce 2017 dosáhla dotace částky Kč, což představuje zvýšení o 51 % a více než 8 % podíl z celkové dotace na léky v roce Průběh čerpání dotací na opatření "boj proti varroáze" (v tis. Kč) Tab.č.7 2. OPATŘENÍ podopatření boj proti varroáze léky aerosol celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 42,5 36,9 37,8 Celková dotace na aplikaci aerosolu vykazuje vzestup, ve skutečnosti bylo tímto účinným způsobem aplikováno léčivo u 394 tisíc včelstev, což představuje meziroční nárůst o téměř 46 tisíc včelstev (11,7 %) oproti roku 2016, a nárůst o 39 tisíc včelstev (9,9 %) oproti roku Racionalizace kočování Také u opatření racionalizace kočování byl v roce 2017 použit nový systém stanovení výše dotace u chovatelů včel prokazujících pořízení nových vybraných zařízení. Výše dotace odpovídala skutečně vynaloženým nákladům na jednotlivá zařízení omezeným v závislosti na ceně jednotlivých zařízení limity dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb. I v případě racionalizace kočování byla výše dotace krácena koeficientem krácení 0,4359 a výše dotace činila maximálně 43, 6 % pořizovací ceny zařízení. V meziročním porovnání s rokem 2016 došlo ke snížení celkové výše prostředků na toto opatření, podíl opatření na celkové částce prostředků vyplacených v rámci programu zůstává nad hranicí 3 %. Průběh čerpání dotací na opatření "racionalizace kočování včelstev" (v tis. Kč) Tab.č.8 3. OPATŘENÍ racionalizace kočování včelstev celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 3,3 3,7 3,1 4. Úhrada nákladů na rozbory medu Jedná se (vedle opatření boj proti varroáze, obnova včelstev, technická pomoc vzdělávání včelařské kroužky mládeže) o další opatření, u něhož výše dotace není ovlivněna koeficientem krácení. Z hlediska čerpání objemu finančních prostředků se jedná o nejméně využívané dotační opatření, zájem o dotace od roku 2015 u tohoto opatření mírně klesá. 12

13 Průběh čerpání dotací na opatření "úhrada nákl. na rozbory medu" (v tis. Kč) Tab.č.9 4. OPATŘENÍ úhrada nákladů na rozbory medu celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 1,1 1,1 0,8 5. Obnova včelstev Mezi roky 2016 a 2017 došlo v rámci novelizace nařízení vlády č. 197/2005 Sb. k úpravě podmínek pro získání dotace na obnovu včelstev. Obnova včelstev byla zařazena mezi opatření, u nichž se v případě, kdy objem uznaných nároků na dotaci přesáhne celkovou výši přidělených finančních prostředků, nesnižuje výše dotace pomocí koeficientu krácení. V této souvislosti byla snížena paušální dotace z 300 Kč na 200 Kč na jednu prodanou včelí matku. Od roku 2014 je možno získat dotaci pouze na včelí matky pocházející ze šlechtitelských chovů uznaného šlechtitelského programu, s cílem zajistit, aby dotace byla poskytována pouze na kvalitní včelí matky. V této souvislosti se snížil objem vyplacených prostředků v rámci opatření i počet chovatelů včel, kteří dotaci čerpali. V roce 2015 získalo dotaci v rámci opatření 67 chovatelů matek, v roce 2016 obdrželo dotaci 59 chovatelů matek a v roce 2017 získalo dotaci 44 chovatelů kvalitních včelích matek. V roce 2017 nepodléhala dotace krácení, v letech 2015 a 2016 bylo krácení uplatněno. Průběh čerpání dotací na opatření "obnova včelstev" (v tis. Kč) 5. OPATŘENÍ podopatření obnova včelstev prodej včelích matek 2015 koef.krácení 0, koef.krácení 0,5958 Tab.č celkové čerpání v tis. Kč počet prodaných včelích matek podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 11,5 8,6 5,2 II. Kontrola. U všech podaných požadavků je provedena administrativní kontrola před výplatou dotace. Po vyplacení dotací žadateli (ČSV) je Fondem prověřováno, zda žadatel neprodleně rozeslal dotace ve stanovené výši jednotlivým chovatelům včel. Po výplatě dotace je odborným útvarem zpracována analýza rizika, na jejímž základě jsou vybírány subjekty k provedení kontroly na místě k ověření oprávněnosti získané dotace. Každoročně je při kontrole na místě fyzicky prověřeno nejméně 20 % prostředků vyplacených prostřednictvím jediného žadatele o dotaci - ČSV. 13

14 Prováděná kontrolní činnost má vliv na množství neoprávněně čerpaných prostředků, při stejném počtu kontrol prováděných v jednotlivých letech programového období, množství vrácených prostředků klesá (viz Tab. č. 11). Tab. č. 11 Rok vyplacení dotace * 2016* Výše vrácených prostředků v tis.kč Počet chovatelů Člen ČSV Nečlen ČSV * řízení o vrácení prostředků ještě nedokončeno III. Přehledy čerpání dotací od roku 2005 do roku 2017 Přehled o přidělených finančních prostředcích a jejich čerpání v období let 2005 až 2017 Graf 1 Pro lepší názornost jsou údaje o vývoji čerpání dotací u jednotlivých opatření od roku 2005 do 2017 znázorněny v následujícím grafu. 14

15 15 Graf 2

16 Přehled celkového čerpání dotací za období r podle opatření (v tis. Kč) Tab. č.12 opatření technická pomoc boj proti varoáze racionalizace kočování rozbory medu obnova včelstev celkové čerpání v Kč možnost čerpání v Kč čerpání v % 43,14 66,11 70,94 100,00 99,95 100,00 97,73 100,00 99,99 100,00 100,00 99,99 100,00

17 Průběh čerpání dotací na opatření "technická pomoc" (v tis. Kč) Tab.č OPATŘENÍ podopatření technická pomoc školení zařízení nové úly _ celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 14,8 27,6 33,5 44,1 47,0 42,6 56,3 55,6 53,8 53,6 41,6 49,7 53,0 Průběh čerpání dotací na opatření "boj proti varroáze" (v tis. Kč) Tab.č OPATŘENÍ podopatření boj proti varroáze léky aerosol studie celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 37,1 36,3 32,4 25,2 17,9 20,3 18,1 24,0 28,6 26,9 42,5 36,9 37,8 17

18 Průběh čerpání dotací na opatření "racionalizace kočování" (v tis. Kč) Tab.č OPATŘENÍ podopatření racionalizace kočování kočování _ zařízení celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % * dotace na kočování byly od r zrušeny 11,3 12,2 13,2 14,3 18,9 20,4 8,1 6,7 5,8 3,5 3,3 3,7 3,1 Průběh čerpání dotací na opatření "rozbory medu" (v tis. Kč) Tab.č OPATŘENÍ rozbory medu celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 0,9 1,3 1,7 0,9 0,8 0,9 3,0 1,4 0,7 1,0 1,1 1,1 0,8 18

19 Průběh čerpání dotací na opatření "obnova včelstev" (v tis. Kč) Tab.č OPATŘENÍ podopatření obnova včelstev prodej matek pořízení úlů _ celkové čerpání v tis. Kč podíl na celkově vyčerpaných dotacích v % 36,0 22,6 19,2 15,5 15,3 15,8 14,4 12,3 11,0 14,8 11,5 8,6 5,2 19

Český včelařský program Včelařský rok 2018

Český včelařský program Včelařský rok 2018 V ý r o č n í z p r á v a Český včelařský program 2017-2019 Včelařský rok 2018 Ministerstvo zemědělství ČR předkládá Výroční zprávu o provádění druhého roku Českého včelařského programu 2017 2019 (dále

Více

Včelařské eurodotace. Státní zemědělský intervenční fond J. Běhal

Včelařské eurodotace. Státní zemědělský intervenční fond J. Běhal Včelařské eurodotace Státní zemědělský intervenční fond J. Běhal SOUV VVC, o.p.s. 28.4.2018 Obsah 1. Výše finančních prostředků na včelařské eurodotace 2. Včelařský rok 2016/2017 3. Koeficient krácení

Více

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016,

III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY. ze dne. 2016, III. N á v r h NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne. 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských

Více

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005

NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 197/2005 Sb. ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Více

Čl. I. 2. V 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova "občanské sdružení, které 4)" nahrazují slovy "spolek, který".

Čl. I. 2. V 3 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova občanské sdružení, které 4) nahrazují slovy spolek, který. 237/2016 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

1. Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou. 251/2013 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 31. července 2013, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005

197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Za jakých podmínek lze získat EURODOTACE dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění

Za jakých podmínek lze získat EURODOTACE dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění Za jakých podmínek lze získat EURODOTACE dle nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění Jediným žadatelem o dotaci je ČSV, který shromažďuje požadavky jednotlivých chovatelů včel a podává hromadnou

Více

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

Podpory včelařství. Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpory včelařství Podpora včelařství 1.D. Opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh Podpůrný program 1.D. Dotace slouží k podpoře mimoprodukčních

Více

12 ) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368..

12 ) Čl. 2 prováděcího nařízení Komise (EU) 2015/1368.. Strana 3547 237 NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 20. července 2016, kterým se mění nařízení vlády č. 197/2005 Sb., o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci

Více

Předmět úpravy. Druhy opatření

Předmět úpravy. Druhy opatření 197/2005 Sb. NAŘÍZENÍ VLÁDY ze dne 11. května 2005 o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh ve

Více

Český včelařský program

Český včelařský program Český včelařský program 2020-2022 Leden 2019 Ministerstvo zemědělství České republiky Praha Český včelařský program 2020-2022 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/1308 nařízení Komise

Více

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU)

PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 8.8.2015 L 211/9 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/1368 ze dne 6. srpna 2015, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o podporu v odvětví

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2019 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 63 Rozeslána dne 27. června 2019 Cena Kč 49, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2019 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 63 Rozeslána dne 27. června 2019 Cena Kč 49, O B S A H : Ročník 2019 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 63 Rozeslána dne 27. června 2019 Cena Kč 49, O B S A H : 148. Nařízení vlády o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných

Více

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu

I.Povinné úkony hrazené ze státního rozpočtu Ministerstvo zemědělství Státní veterinární správa Č. j.:53627/2015-mze-17212 V Praze dne 3. 11. 2015 VÝTAH Z METODIKY KONTROLY ZDRAVÍ ZVÍŘAT A NAŘÍZENÉ VAKCINACE NA ROK 2016 V souladu s 44 odst. 1 písm.

Více

Způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje Vybavení na zpracování medu a vosku, voskové mezistěny, Účel podpory. Důvody podpory stanoveného účelu

Způsobilé výdaje. Nezpůsobilé výdaje Vybavení na zpracování medu a vosku, voskové mezistěny, Účel podpory. Důvody podpory stanoveného účelu Program 8.3 Podpora včelařství Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.3 Podpora včelařství Účel podpory

Více

Český včelařský program

Český včelařský program Český včelařský program 2017-2019 Leden 2016 Ministerstvo zemědělství České republiky Praha Český včelařský program 2017-2019 podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2013/1308 nařízení Komise

Více

VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL

VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL DUBEN 2012 1. Úvod... 1 2. Čím začít... 5 3. Požadavky o dotaci... 6 3.1 Formuláře požadavků... 6 3.2 Vybraná důležitá pole formulářů požadavků...

Více

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah

Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah 2004R0917 CS 01.09.2013 007.001 1 Tento dokument je třeba brát jako dokumentační nástroj a instituce nenesou jakoukoli odpovědnost za jeho obsah B NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 917/2004 ze dne 29. dubna 2004,

Více

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VČELY. Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 eagri.cz, Praha 2017 ISBN

SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VČELY. Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, Praha 1 eagri.cz, Praha 2017 ISBN SITUAČNÍ A VÝHLEDOVÁ ZPRÁVA VČELY Vydalo Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 eagri.cz, info@mze.cz Praha 2017 ISBN 978-80-7434-396-4 Zdroje informací, zpracovatelé podkladů: Český svaz včelařů,

Více

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2017

Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Podpora včelařství v Moravskoslezském kraji v roce 2017 Zpracoval: Ing. Jan Filgas Datum: 1. 11. 2017 Podpora včelařství v MSK Individuální dotace výstavy, soutěže, podpora mládeže Zdroj 1: 100.000 Kč

Více

Program 8.3 Podpora včelařství

Program 8.3 Podpora včelařství Program 8.3 Podpora včelařství Vyhlášení programu k předkládání žádostí o dotaci Číslo a název oblasti podpory: 8. Životní prostředí a zemědělství Číslo a název programu: 8.3 Podpora včelařství Účel podpory

Více

Chovatelský řád ČSV, z.s.

Chovatelský řád ČSV, z.s. Chovatelský řád ČSV, z.s. Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, které je zastřešeno Českým svazem včelařů, z. s., (dále ČSV), vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 23/2009 ze dne

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 23/2009 ze dne Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 23/2009 ze dne 8.10.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroazy včel Krajská veterinární správa

Více

VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL

VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL BŘEZEN 2015 1. Úvod... 1 2. Čím začít... 5 3. Požadavky o dotaci... 6 3.1 Formuláře požadavků... 6 3.2 Vybraná důležitá pole formulářů požadavků...

Více

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s.

KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s. KOMENTÁŘ K ROZPOČTU ČSV, o. s., NA ROK 2014 Předsednictvo Republikového výboru Českého svazu včelařů, o. s. a Republikový výbor ČSV, o. s., schválily r o z p o č e t na kalendářní rok 2014 Plán předpokládá,

Více

R O Z H O D N U T Í. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj Husova 1747, Pardubice. Č. j.

R O Z H O D N U T Í. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj Husova 1747, Pardubice. Č. j. Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj Husova 1747, 530 03 Pardubice Č. j. SVS/2013/036980-E R O Z H O D N U T Í Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro

Více

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči

75,9 71,9 21,8% 20,7% 20,7% 21,4% absolutně -mld. Kč připadající na 1 obyv. (tis. Kč) % z celk. výdajích na zdravotní péči 3.4 Výdaje za léky Tato kapitola podává přehled základních údajů o celkových výdajích na léky od roku 21. Poskytuje především podrobné údaje o výdajích na léky dle místa spotřeby a zdroje financování.

Více

Situační a výhledová zpráva

Situační a výhledová zpráva Situační a výhledová zpráva VČELY * V roce 1999 vzrostly stavy včelstev o 23 tisíc * Produkce medu se v roce 2000 zvýšila i přes pokles stavů včelstev vlivem vyššího průměrného výnosu medu na jedno včelstvo

Více

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje Vzorová smlouva o poskytnutí dotace VZOROVÁ SMLOUVA

Program na podporu začínajících včelařů na území Olomouckého kraje Vzorová smlouva o poskytnutí dotace VZOROVÁ SMLOUVA VZOROVÁ SMLOUVA PRO DOTAČNÍ PROGRAM NA PODPORU ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ NA ÚZEMÍ OLOMOUCKÉHO KRAJE PRO ROK 2016 Smlouva o poskytnutí dotace uzavřená v souladu s 159 a násl. zákona č. 500/2004 Sb., správní

Více

Český svaz včelařů, z. s. Výroční zpráva za rok 2016 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské

Český svaz včelařů, z. s. Výroční zpráva za rok 2016 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Český svaz včelařů, z. s. Výroční zpráva za rok 2016 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Dle zákona č. 154/2000 sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel

NAŘÍZENI Státní veterinární správy. mimořádná veterinární opatření při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: NAŘÍZENI Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj (dále jen KVSSVS-H) jako věcně a místně příslušný správní orgán podle ustanovení 49

Více

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010

Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č. 22/2010 ze dne 15.9.2010 o mimořádných veterinárních opatřeních k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Krajská veterinární správa

Více

PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL

PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL Foto: J. Junková VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL aktualizace červen 2018 Obsah 1. Úvod... 4 1.1. Včelařský rok... 4 1.2. Výše finančních prostředků na včelařské eurodotace...

Více

PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL

PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL Foto: J. Junková VČELAŘSKÉ DOTACE KROK ZA KROKEM PŘÍRUČKA PRO CHOVATELE VČEL leden 2017 IČ: 48133981 1. Úvod... 3 1.1. Včelařský rok (dříve rozhodné období )... 3 1.2. Výše finančních prostředků na včelařské

Více

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017

Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Výzva k předkládání žádostí o podporu v roce 2017 Název dotačního programu: Podpora začínajících včelařů v Pardubickém kraji pro rok 2017 Vyhlašovatel dotačního programu: Pardubický kraj Vyhlášeno usnesením

Více

Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/11. Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky

Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/11. Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky Kontrolní závěr z kontrolní akce 17/11 Výdaje na pořízení majetku a výdaje na provoz České národní banky Kontrolní akce byla zařazena do plánu kontrolní činnosti Nejvyššího kontrolního úřadu (dále také

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Královéhradecký kraj Jana Černého 370, 503 41 Hradec Králové Č. j. SVS/2013/034461-H Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa

Více

č. 1/2008 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz

č. 1/2008 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz č. 1/2008 Český svaz včelařů, o. s., Křemencova 8, 115 24 Praha 1 tel.: 224 934 082, fax: 224 934 478, e-mail: info@vcelarstvi.cz Den vydání: 22. dubna 2008 Určeno: Všem členům a organizačním složkám ČSV,

Více

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6.

1.I. Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve školkách (ukončení přijímání žádostí je do 30.6. Dotační programy 1.D. Podpora včelařství (ukončení přijímání žádostí je do 30.10. 2015) zabezpečení opylování zemědělských hmyzosnubných plodin. včelstvo, které je v příslušném roce zazimováno. včelař,

Více

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Sk utečnost % plnění Skutečnost Skutečnost

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Sk utečnost % plnění Skutečnost Skutečnost 3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 28 rozpočtovány ve výši 80 722 247,30 tis. Kč a v průběhu roku 28 navýšeny o 15 120 522,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje

Více

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření

Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, České Budějovice. ochranná a zdolávací opatření Krajská veterinární správa pro Jihočeský kraj Severní 9, 370 10 České Budějovice Telefon: 387 789 522 Fax : 387 789 535 E-mail : kvsc@svscr.cz Č.j. : KVSC/ 1633 /2009 N AŘ Í Z E N Í č. 3/2009 Krajské veterinární

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA časopisu Českého svazu včelařů určeno členům ČSV Ročník 69 (151) 9/2016 Ročník 2016 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 92 Rozeslána dne 27. července 2016 Cena Kč 126, OBSAH: 235. Nařízení vlády, kterým

Více

Státní veterinární správa a zdravotní problematika včel v ČR

Státní veterinární správa a zdravotní problematika včel v ČR Státní veterinární správa a zdravotní problematika včel v ČR MVDr. Milada Dubská 8. 2. 2018 Brno Obsah prezentace Systém kontroly zdraví včel Nákazová situace v ČR Kontrola plnění požadavků legislativy

Více

Zpráva pro Zastupitelstvo města

Zpráva pro Zastupitelstvo města Zpráva pro Zastupitelstvo města Zprávu předkládá: Mgr. Rudolf Salvetr Určeno pro zasedání dne: 24.3.2015 Předmět zprávy: Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu Města Klatovy v oblasti kultury a sportu

Více

SMĚRNICE ČSV, z. s. pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků a organizování vzdělávacích akcí č. 4/2017

SMĚRNICE ČSV, z. s. pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků a organizování vzdělávacích akcí č. 4/2017 SMĚRNICE ČSV, z. s. pro činnost sboru učitelů včelařství a přednášejících odborníků a organizování vzdělávacích akcí č. 4/2017 A/ ZÁKLADNÍ A SPOLEČNÁ USTANOVENÍ 1) Účelem této směrnice je stanovení podmínek

Více

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013

Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013 Výroční zpráva o hospodaření Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 2013 Obsah 1 Úvod... 3 2 Neinvestiční výnosy... 5 2.1 Srovnání skutečných výnosů s rozpočtem... 6 3 Neinvestiční náklady...

Více

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení

Chovatelský řád ČSV. 2.1.1. Žádost o vydání osvědčení Chovatelský řád ČSV Uznané chovatelské sdružení včely medonosné kraňské, kterým je Český svaz včelařů, o. s., (ČSV) vydává chovatelský řád, který se vztahuje na druh - včela medonosná (Apis mellifera L.),

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

5. mezinárodní seminář Zdravotní problematika v chovech včel. Aktuální problematika v zájmových chovech včel

5. mezinárodní seminář Zdravotní problematika v chovech včel. Aktuální problematika v zájmových chovech včel Státní veterinární správa České republiky Štátná veterinárná a potravinová správa Slovenské republiky 5. mezinárodní seminář Zdravotní problematika v chovech včel Aktuální problematika v zájmových chovech

Více

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015

Dotační program města Česká Lípa v oblasti životního prostředí na rok 2015 Dotační program města 1/5 Město vyhlašuje dotační program. Čl. I. Účel, na který mohou být peněžní prostředky poskytnuty 1. V roce 2015 může být dotace z tohoto programu (dále jen dotace ) poskytnuta žadateli

Více

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé

Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Stanovy Svazu chovatelů včely tmavé Preambule Vědomi si existence poddruhu včela medonosná tmavá Apis mellifera mellifera (Linnaeus, 1758) na území českých zemí jako původního, rozhodli jsme se hledat

Více

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií

Výroční zpráva o hospodaření. Univerzita Pardubice. Fakulta zdravotnických studií 2012 Výroční zpráva o hospodaření Univerzita Pardubice Fakulta zdravotnických studií Obsah ÚVOD... 4 1. Neinvestiční výnosy... 5 1.1 Srovnání skutečných výnosů s rozpočtem... 5 2. Neinvestiční náklady...

Více

CHOVATELSKÝ ŘÁD. Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské

CHOVATELSKÝ ŘÁD. Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské CHOVATELSKÝ ŘÁD Českého svazu včelařů, uznaného chovatelského sdružení včely kraňské Tento chovatelský řád se vztahuje na druh včela medonosná (Apis mellifera L.), plemeno kraňské (Apis mellifera carnica

Více

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje.

Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech pro poskytování příspěvků z rozpočtu Karlovarského kraje. PRAVIDLA PRO HODNOCENÍ ŽÁDOSTÍ A POSKYTOVÁNÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ NA ROK 2015 Rada Karlovarského kraje (dále

Více

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ

PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ PROGRAM PRO POSKYTOVÁNÍ DOTACE NA PODPORU VČELAŘSTVÍ Z ROZPOČTU KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBORU ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Rada Karlovarského kraje (dále jen rada kraje ) se usnesla na těchto pravidlech

Více

PŘÍLOHA č. 4/2012. Josef Permedla

PŘÍLOHA č. 4/2012. Josef Permedla PŘÍLOHA č. 4/2012 Ročník 65 (146) Josef Permedla EURODOTACE Obsah: Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění 2 Několik vět k získávání dotací na včelařská opatření 7 Nejčastější dotazy k dotacím

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka L 242/4 9.9.2016 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2016/1612 ze dne 8. září 2016 o poskytování podpory na snížení produkce mléka EVROPSKÁ KOMISE, s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015)

Pravidla pro žadatele a příjemce dotace z dotačního programu Podpora včelařství (2015) Člen Rady Plzeňského kraje pro oblast životního prostředí a zemědělství vyhlašuje z pověření Rady Plzeňského kraje daného usnesením č. 3175/15 ze dne 23. 2. 2015 dotační program Podpora včelařství (2015).

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018

PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018 PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018 P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Zasedání RV ČSV 24-25 25-26 17-18 2. Zasedání ÚKK 6+23 24 16 3. Zasedání PRV ČSV 9 13 13+23 10 9 12

Více

II. Předkládací zpráva

II. Předkládací zpráva II. Předkládací zpráva Návrh Ministerstva zemědělství na přípravu a vytvoření Českého včelařského programu 2017 19 vychází z nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013 ze dne 17. 12. 2013,

Více

PŘÍLOHA č. 4/2014. Ročník 67 (148)

PŘÍLOHA č. 4/2014. Ročník 67 (148) PŘÍLOHA č. 4/2014 Ročník 67 (148) EURODOTACE Obsah: Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění Předmluva ředitele SZIF k organizačním pokynům 2014 Dotazy a odpovědi 2014 do Organizačních pokynů 2014

Více

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel

mimořádná veterinární opatření k prevenci a tlumení nebezpečné nákazy varroázy včel Č.j.: SVS/2012/019496- M Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Olomoucký kraj, dále také KVS Olomouc, jako místně a věcně příslušný správní orgán podle

Více

Státní veterinární dozor v chovech včel. MVDr. Kateřina Beranová Nasavrky

Státní veterinární dozor v chovech včel. MVDr. Kateřina Beranová Nasavrky Státní veterinární dozor v chovech včel MVDr. Kateřina Beranová 20. 21. 3. 2019 Nasavrky Obsah Mor včelího plodu Varroáza Hromadné úhyny včelstev Kontroly chovatelů včel Mor včelího plodu Postup při podezření

Více

Výroční zpráva ZO ČSV Doksy za r. 2015

Výroční zpráva ZO ČSV Doksy za r. 2015 Výroční zpráva ZO ČSV Doksy za r. 2015 ( schválená členy ZO ČSV,o.s., Doksy na výroční členské schůzi dne 30.1.2016) Součástí Výroční zprávy ČSV o.s. ZO Doksy jsou dílčí zprávy: Zpráva předsedy o činnosti

Více

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016

Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro kalendářní rok 2016 EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 22.3.2016 COM(2016) 159 final 2016/0086 (COD) Návrh NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY, kterým se stanoví míra úpravy přímých plateb podle nařízení (EU) č. 1306/2013 pro

Více

Průvodce opatřeními. zaměřenými na propagaci. OP Rybářství

Průvodce opatřeními. zaměřenými na propagaci. OP Rybářství Průvodce opatřeními zaměřenými na propagaci OP Rybářství 2014 2020 Úvod V programovém období 2014 2020 v OP Rybářství lze požádat o podporu na propagaci (sladkovodní akvakultury či vlastních značek) v

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ FAKULTY ELEKTROTECHNIKY A INFORMATIKY UNIVERZITY PARDUBICE ZA ROK 2008 Pardubice, březen 2009 Předkládá: doc. Ing. Simeon Karamazov, Dr. děkan Vypracovali: doc. Ing. Simeon

Více

EURODOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 4/2013

EURODOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 4/2013 PŘÍLOHA č. 4/2013 Ročník 66 (147) EURODOTACE Obsah: Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění 2 Několik vět k získávání dotací na včelařská opatření 8 Nejčastější dotazy k dotacím 8 Slovník pojmů

Více

EURODOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 4/2013

EURODOTACE. Obsah: PŘÍLOHA č. 4/2013 PŘÍLOHA č. 4/2013 Ročník 66 (147) EURODOTACE Obsah: Nařízení vlády č. 197/2005 Sb., v platném znění 2 Několik vět k získávání dotací na včelařská opatření 8 Nejčastější dotazy k dotacím 8 Slovník pojmů

Více

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí)

Matka č.: Předchozí matka včelstva: do: Číslo úlu: označení: Hlavní taxační prohlídky (vyzimování, před snůškou, podletí) Seznam příloh PPP Příloha č. Vzor formuláře 1 úlový deník 2 matrika matek 3 přehled hodnocení včelstev 4 žádost o vydání osvědčení o chovu uznaného šlechtitelského programu 5 osnova kontrolní návštěvy

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018

PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018 PLÁN PRÁCE RV ČSV, z. s. NA ROK 2018 P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. Zasedání RV ČSV 24-25 25-26 17-18 2. Zasedání ÚKK 6+23 24 16 3. Zasedání PRV ČSV 9 13 13+23 10 9 12

Více

R a d a K r aj e V ys o či n a

R a d a K r aj e V ys o či n a Rada Kraje Vysočina Pravidla Rady Kraje Vysočina pro preventivní vyšetření moru včelího plodu ze vzorků měli na území Kraje Vysočina Opatření Programu rozvoje Kraje Vysočina - 4.2 Stabilizace zemědělství

Více

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU

VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU VÝSLEDKY A OPATŘENÍ PŘI TLUMENÍ MORU VČELÍHO PLODU Projekt vznikl ze zájmu a iniciativy chovatelů včel, okresních a základních organizací Českého svazu včelařů za morální a finanční podpory Kraje Vysočina

Více

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV

Český svaz včelařů, o.s. Místopředseda ČSV Český svaz včelařů, o.s. Mgr. Václav Sciskala Mgr. Václav Sciskala Místopředseda ČSV České včelařství v porovnání s ostatními státy EU Patří mezi státy s nejvyšším počtem včelstev na kilometr čtvereční.

Více

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ:

MIMOŘÁDNÁ VETERINÁRNÍ OPATŘENÍ: Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Pardubický kraj Husova 1747, 530 03 Pardubice Č. j. SVS/2013/035908-E R O Z H O D N U T Í Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro

Více

Mimořádná podpora pro producenty mléka

Mimořádná podpora pro producenty mléka DOKUMENTY EU Mimořádná podpora pro producenty mléka Informační podklad k nařízení Komise v přenesené pravomoci, kterým se stanoví mimořádná podpora na přizpůsobení pro producenty mléka a zemědělce v dalších

Více

Nařízení Státní veterinární správy

Nařízení Státní veterinární správy Č. j.: SVS/2315/2012-KVSB Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Jihomoravský kraj (KVS SVS pro Jihomoravský kraj) jako místně a věcně příslušný správní

Více

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3

Náklady a rozpočet projektu. Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Náklady a rozpočet projektu Operační program Rozvoj lidských zdrojů Opatření 3.3 Legislativa Základní nařízení Nařízení Rady č.1260/1999 Nařízení EP č. 1783/1999 Prováděcí nařízení Nařízení Komise č.438/2001

Více

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014

Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Český svaz včelařů, o. s. Výroční zpráva za rok 2014 Kontrola realizace šlechtitelského programu plemene včely medonosné kraňské Dle zákona č. 154/2000 sb. o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských

Více

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife

U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ , datová schránka hkraife U n i v e r zita o brany Kounicova 65, Brno, PSČ 662 0, datová schránka hkraife Ev. č. 50//40/206-2994 Výtisk jediný Počet listů: 3 Schvaluji. brigádní generál prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. v. r.

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel

VYHLÁŠKA. ze dne 2014, o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel Český svaz včelařů: Návrh Vyhlášky o veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev a o opatřeních pro předcházení a zdolávání některých nákaz včel, předkládaný k diskuzi dalším včelařským spolkům.

Více

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem

mimo ádných veterinárních opat ení. l. 1. l.2. se na izuje nát rem M 1 AER Varidolem Nařízení Krajské veterinární správy pro Olomoucký kraj č.1/2009 ze dne 24.3.2009 o mimořádných veterinárních opatřeních proti nebezpečné nákaze varroaze včel Krajská veterinární správa pro Olomoucký kraj

Více

I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek

I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek Tisková zpráva ze dne 17. dubna 2009 I. Dopady změn ve výplatě nemocenských dávek V roce 2008 meziročně pokleslo průměrné procento pracovní neschopnosti z 5,62 % na 5,18 %, což je nejnižší výsledek v historii

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH:

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 36 Rozeslána dne 14. dubna 2008 Cena Kč 22, OBSAH: 112. Nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým

Více

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu

IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu IV. Přehled o stavech fondů organizačních složek státu V souladu s ustanovením 29 odst. 3 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech, je součástí návrhu státního závěrečného účtu i přehled o stavech

Více

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh

o stanovení podmínek poskytnutí dotace na provádění opatření ke zlepšení obecných podmínek pro produkci včelařských produktů a jejich uvádění na trh OBSAH: Nařízení vlády č. 197/2005 Sb. v platném znění (strany EURODOTACE 1 6) Několik vět k získávání dotací na včelařská opatření (strany: EURODOTACE 6 7) Organizační pokyny ČSV (strany: EURODOTACE 8

Více

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost

Kapitola Rozpočet Rozpočet RU Skutečnost Skutečnost % plnění Skutečnost 3. Výdaje Výdaje hlavního města Prahy jako celku byly ve schváleném rozpočtu na rok 27 rozpočtovány ve výši 74 432 211,40 tis. Kč a v průběhu roku 27 navýšeny o 11 377 773,00 tis. Kč, z toho běžné výdaje

Více

Nařízení Státní veterinární správy. při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje.

Nařízení Státní veterinární správy. při výskytu a k zamezení šíření nebezpečné nákazy-moru včelího plodu v části územního obvodu Zlínského kraje. Č. j.: SVS/2013/041865-Z Nařízení Státní veterinární správy Krajská veterinární správa Státní veterinární správy pro Zlínský kraj (dále jen KVS ), jako správní orgán příslušný podle 47 odst. 4 a 8 a podle

Více

AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj. 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00

AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj. 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00 AKTIV zástupců ZO, OO a KKV ČSV, o. s. pro Zlínský kraj 20. 9. 2015 Vizovice 9.00 12.00 Program: 1. Zahájení 2. Kontrola zápisu z aktivu 2014 3. Aktuální problematika našeho spolku 4. Informace o poskytnuté

Více

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016

Dotační program města Česká Lípa pro oblast životního prostředí v roce 2016 1/5 Město vyhlašuje Dotační program. Článek 1 Důvod a účel podpory 1. Důvodem poskytnutí dotace je finanční podpora žadatele na účely spojené s činností či s realizací akcí v oblasti životního prostředí.

Více

Rozbor hospodaření za rok 2015

Rozbor hospodaření za rok 2015 Město Hrádek Náměstí 8. Května 338 42 Hrádek Hrádek 09.02.2016 Rozbor hospodaření za rok 2015 Výsledek hospodaření PO k 31.12.2015 činí 341 692,59 Kč, z toho z hlavní činnosti zisk 297 991,40 Kč a zisk

Více

Zhodnocení stavu převzaté agendy MZe a představení krátkodobých opatření a priorit v jednotlivých úsecích ministerstva

Zhodnocení stavu převzaté agendy MZe a představení krátkodobých opatření a priorit v jednotlivých úsecích ministerstva Zhodnocení stavu převzaté agendy MZe a představení krátkodobých opatření a priorit v jednotlivých úsecích ministerstva Miroslav Toman, ministr zemědělství tisková konference 25. července 2013 Ministerstvo

Více

Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ

Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ Zpracoval: Ing. J. Mrázek, MBA, předseda AK DŘ 2018-05-03 Zpráva analytické komise o vývoji příjmů a nákladů na zdravotní služby hrazených z prostředků v. z. p. v roce 2017 s aktualizací odhadu příjmů

Více

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne ,

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne , EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.4.2018 C(2018) 2420 final NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) /... ze dne 26.4.2018, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) č. 907/2014, pokud jde o

Více

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice.

II. Výklad pojmů. 2. Dotací se rozumí finanční prostředky ze státního rozpočtu přidělené příjemci za podmínek stanovených v této Metodice. Metodika Ministerstva práce a sociálních věcí pro poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu za účelem podpory administrace krajských projektů OP PMP I. Úvodní ustanovení, zaměření dotační podpory

Více

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII.

PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. PLÁN PRÁCE RV ČSV, o. s. NA ROK 2015 Akce zajišťované RV ČSV P. č. Akce I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. 1. X. Sjezd Českého svazu včelařů, o. s. 12-13 2. Konference s delegáty sjezdu

Více

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží

Program Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Program 129 130 Podpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a výstavby vodních nádrží Struktura programu V rámci programu 129 130 byly otevřeny následující podprogramy: 129 132 Obnova, odbahnění a

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

Seminář ke světovému dni výživy

Seminář ke světovému dni výživy Seminář ke světovému dni výživy Ministerstvo zemědělství 16. října 2017 Možnosti podpory rybářství v ČR Ing. Pavel Pojer Části prezentace 1. Národní podpory 2. OP Rybářství 2014-2020 Národní podpory rybářství

Více