MÍR, KONFLIKT A VÁLKA PO ROZPADU BIPOLARITY 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MÍR, KONFLIKT A VÁLKA PO ROZPADU BIPOLARITY 1"

Transkript

1 PhDr. Nekvapilová Ivana Katedra sociálních věd a personalistiky VVŠ PV Vyškov MÍR, KONFLIKT A VÁLKA PO ROZPADU BIPOLARITY 1 Resumé: Článek je filosofickým příspěvkem do diskuse vojenských odborníků nad současnými trendy rozvoje vojenství. Zaměřuje se na objasnění války jako fenoménu současnosti, jenž zásadně ovlivňuje charakter evropského způsobu života, nastiňuje základní momenty proměnlivosti války jako sociálního jevu. Po druhé světové válce nastalo v Evropě mnohaleté období míru, které jakoby utvrzovalo v tom, že právě tento stav je pro Evropu 2. poloviny 20. století příznačný, že válka je jednak jevem nežádoucím, neboť porušuje jakousi jednotu světa a škodí mírotvornému úsilí, jednak je jevem ojedinělým, či epizodickým, že přestává být nevyhnutelným průvodním jevem společenského života. Tyto názory byly na jedné straně ideologicky rozděleného světa podporovány zdánlivě pádnými argumenty, jako je směřování společnosti do beztřídní fáze svého vývoje, čímž se zruší třídní charakter války. Dále pak, že válka ztrácí svůj smysl jako cesta k získání bohatství, neboť stupeň rozvoje výrobních sil může uspokojit základní potřeby materiální existence lidstva. Na druhé straně to byla tvrzení o tom, že překážkami války jsou vytvoření světového trhu jako vyššího typu integrace národů, dosažená kvalita a kvantita vyzbrojení, která hrozí biologickým zničením lidstva, dosažený stupeň rozvoje společenského vědomí, především morálních hodnot, protiválečná psychologie, která je vlastní všem národům. 1 Fenomenologické analýzy války vzniklé v 60. letech v západním evropském myšlení a rozvíjené v českém prostředí zvláště prostřednictvím neoficiálního proudu filosofického myšlení, za jehož nestora můžeme považovat Jana Patočku, se však snaží prokázat pravý opak. Hájí tezi, že "20. století se stalo stoletím válek a revolucí a tedy stoletím násilí, jež se dnes považuje za jejich společného jmenovatele" 2. Vždyť právě I. světová válka prokázala, že se "energetická proměna světa musí dít válečně, protože válka, akutní opozice, je nejintenzivnější prostředek rychlého 1 Text byl opublikován ve sborníku Vztah ekonomiky a obrany po studené válce. Sborník příspěvků z odborného semináře Katedry ekonomie a ekonomiky obrany státu k dlouhodobému záměru vědecké práce FEOSL VVŠ PV ve Vyškově. Vyškov: VVŠ PV, 2001, ISBN

2 uvolnění akumulovaných sil. Rozkol je velký prostředek, kterého jakoby Síla používala k svému přechodu z potence v aktualitu." 3 Zdá se, že události, které se odehrály v Evropě i ve světě po pádu železné opony spíše podporují fenomenologické stanovisko a nutí současnou Evropu přehodnocovat své zaužívané pohledy na takové významné sociální jevy, jakými válka a mír bezesporu jsou 4. Právě po pádu železné opony se na evropském kontinentu znovu objevily válečné konflikty, které narušily vize o trvalém míru po konci 2. světové války a o příchodu nového světového řádu. Válka se znovu stala i pro Evropu denní realitou. Z toho je možné dovodit, že i v nejbližší budoucnosti války budou a jejich existenci nedokáže zabránit ani technický pokrok, ani vysoká životní úroveň, ani poznání a historická zkušenost takových válečných konfliktů, jakými byly obě světové války. Je nutné, aby demokratické státy s touto možností počítaly a věnovaly náležitou pozornost obraně státu před vnějším napadením ve všech jejích aspektech. Ve svém vystoupení bych se chtěla zaměřit na dva, dle mého názoru významné okruhy problémů. Nejprve bych se zastavila u již zmiňovaného fenomenologického pohledu na válku a naznačila jakým způsobem ovlivnila válka charakter evropského způsobu života 20. století, neboť celé toto století formovalo předpoklady pro náš současný život. Chceme-li dnes kompetentně rozhodovat o budoucnosti, domnívám se, že bez porozumění těmto předpokladům to není zcela možné. Za druhé bych ráda poukázala na určité proměny, kterých pod tlakem reality nabyly interpretace pojmu války. Objasnila rozdíl mezi tzv. válkou moderní a postmoderní. Válka jako fenomén Fenomenologický přístup k válce je charakteristický tím, že se snaží uplatnit takový pohled na ni, jakoby "válka sama mohla být něco vykládajícího, co samo ze sebe má moc smyslodárnou" 5, tedy pokus přistoupit k válce jako fenoménu, jako k tomu, co se nám ukazuje a ve svém ukazování otvírá svůj původní smysl. Způsobem přístupu k válce se tento výklad liší od toho, který nám byl znám jako dialekticko - materialistický výklad, mající své teoretické kořeny v Hegelovské filosofii dějin a náležející do určité skupiny výkladů, které mají společné rysy. Podle Jana Patočky je všem konceptům filosofie dějin společné to, že "všechny pohlížejí na válku z hlediska míru, dne a života s vyloučením jeho temné noční stránky. Z tohoto hlediska jeví se život, hlavně právě dějinný, jako kontinuum, v němž

3 jednotlivci jsou jakýmisi nositeli obecného pohybu, na němž jedině záleží, smrt má význam výměny ve funkcích, válka, tato masově organizovaná smrt, je nepříjemnou ač nutnou pauzou, kterou v zájmu jistých cílů kontinuity života je třeba vzít na sebe, ale v níž jako takové není co "pozitivního" hledat" 6. Co zajímavého nám fenomenologický přístup může nabídnout? Nejprve odpověď na to kdy vzniká válka? Fenomenologický přístup k válce vychází z předpokladu, že válka nevzniká jen tak, nahodile, nýbrž z lidského přesvědčení, z nějaké ideje. A je jen otázkou času a podmínek, kdy idea a do jaké míry se tato idea uskuteční. Že tomu tak skutečně je, ukazuje Patočkova analýza 1. světové války ve stati "Války 20. století a 20. století jako válka". Pokládá si zde otázku: "Z jakých idejí vznikají největší konflikty 20. století?" V pozadí prvního světového válečného konfliktu bylo "pozvolna vyklíčivší přesvědčení, že neexistuje nic jako věčný, objektivní smysl světa a věcí a že je záležitostí síly a moci takový smysl realizovat v tom okruhu, který je lidskému dosahu přístupný" 7. Přípravy k válce se odehrávaly v tom duchu, že na jedné straně je třeba dodržet dosavadní status quo, na druhé straně tu byla vůle jej radikálně změnit. O výsledném směru změnit pořádek rozhodl až vstup Ameriky a socialistické revoluce do válečného dění. Zároveň Patočka dokládá, že se tato vůdčí idea války může zrodit v takovém státě, který na první pohled není schopen určovat chod dějin. Na předválečném Německu ukazuje, jak jeho konzervativní struktury sloužily tomuto směru, právě ony způsobily, že se proměna Německa v imperiální stát "děla disciplinovaně, bez velkých otřesů, a masy se poddávaly tomuto přetváření přes všechno skřípění zubů politických vůdců, ba politická organizace dělnictva stranickou byrokracií vpadala záhy do stejných kolejí a šla stejným směrem." 8 V Německu došlo tedy k revoluci jež znamenala zvědečtění života, pojetí vědy jako techniky. Aby bylo možné tyto pozvolna vznikající ambice realizovat, bylo třeba se vojenskou cestou zbavit konkurenčních západních center. Právě první světovou válku považuje Patočka za sociální jev, který znamenal radikální otřes všech dosavadních hodnot a naznačil nové trendy vývoje evropské civilizace. Za nejpodstatnější považuje to, že znamenala přehodnocení všech hodnot ve znamení síly. Druhý její dějinotvorný význam spočívá v tom, že umožnila frontovou zkušenost. Analýza této zkušenosti ukazuje, že je pro samotného člověka určujícím způsobem

4 významná. P. Teilhard de Chardin píše: "Zdá se mi, že by bylo možné ukázat, že fronta není jen linií ohně, místem, kde koordinují lidské masy, které na sebe útočí, ale v jistém smyslu i "čelem vlny", jež unáší lidský svět k novým osudům zdá se, že se tu člověk nalézá na nejzazší hranici toho, co se už uskutečnilo, a toho, co se připravuje." 9 K frontové zkušenosti patří otřes frontou, který se nevysvětluje jako okamžité trauma, nýbrž základní změna v lidské existenci: válka jako fronta poznamenává navždy. V prožitku fronty je na dně něco hluboce a zásadně pozitivního. Člověka fronty se zmocňuje pocit smysluplnosti, který může přetrvat dlouhá léta. Prožitek má pochopitelně své fáze a různé stupně hloubky. Právě tyto různé stupně hloubky hrají v dějinách pozdější doby důležitou roli. První fázi, kterou dovede překročit jen málokdo, je prožitek nesmyslnosti a nesnesitelného děsu. Fronta je absurdita par excellence. Nejdrahocennější, co člověk má, se zde bezohledně rve na kusy. Z tohoto pohledu má smysl jen demonstrace, že svět, který něco takového plodí, musí zmizet. A to je právě důkaz toho, že svět, který něco takového plodí, musí zmizet. Sama frontová zkušenost směřuje k naplnění ideje této války. Ten, kdo slíbí, že takový otřes znemožní si každého člověka, který frontou prošel, získá. Proto právě prožitek frontové zkušenosti je u kořene "velkého fenoménu boje za mír", jímž se dnes právě Evropa v různých iniciativách vyznačuje, který se rozmohl zvláště ve druhé světové válce a po ní. Patočka však poukazuje na to, že "sotva se člověk ocitl tváří v tvář otřesenému světu, je nejen zachycen jeho silami, nýbrž zmobilizován k novému boji" 10. Vede válku proti válce. Mír, tolik ceněný současnými Evropany, je dosahován, zaštiťován válkou. Válečný stav 20. století pokračuje ruskou revolucí, kde je veden zápas za změnu status guo, ovšem podle jiného mírového konceptu. Její vítězství se jeví jako iluzorní, jako určitý taktický moment. Vítězný mír se v této situaci stává iluzí, neboť v zemi revoluce válka trvá. Mír se zde stává prostředkem boje, takže se stává sám součástí války, tou lstivou její etapou, která poráží protivníka bez výstřelu - tím, že se zpomaluje ve své mobilizaci, zatímco druhý, skutečný či potencionální soupeř se udržuje ve střehu. Právě pokusy evropského Západu obrátit válku směrem na východ a zničit tak pokusy změn podle jiného plánu, měly ve svém důsledku přesně opačný účinek.

5 Přímo vedly ke vzplanutí války na Západě. Západ umožnil, aby jeho protivník z první světové války nastoupil ještě větší a ničivější silou k revanši. Tak se zdá, že druhá světová válka byla završením původní ideje přeměny status guo, ale ne ve prospěch Německa, nýbrž jeho slabšího protivníka z první světové války. Zároveň podle Patočky došlo k závažnější skutečnosti - "k pádu Evropy", vyrostlé z dědictví Západořímské říše, která tak ustoupila ve prospěch svého pokračovatele - Spojených států. Vidíme, že zásadní politické, geopolitické proměny, které určují povahu našeho současného života, byly způsobeny válkou. Zkušenost fronty nejen, že mobilizuje k novému boji, který má dalekosáhlé celospolečenské důsledky, ale stává se významnou i pro život jednotlivců. "Nejhlubším objevem fronty je vykloněnost života do noci, boje a smrti" 11. Což znamená vědomí, že život není vším, že se může sebe vzdát, a tato oběť se požaduje. Krajina základních životních významností člověka se proměnila, dostala konec, za kterým nemůže ležet nic dalšího, kýženějšího, vyššího. Podle Patočky jedině právě tato hluboká zkušenost je schopna vyvést lidstvo z války do míru, ale bohužel se v dějinách 20. století neuplatnila. Ani komplex Hirošimy nepřekročil zkušenost fronty a neznamenal přerušení evropské fascinace silou války. Cestu k míru spatřuje v "solidaritě otřesených". "Solidarita otřesených je solidarita těch, kdo chápou. Pochopení však se za dnešních okolností musí týkat nejen této nejzákladnější roviny, otroctví a svobody vůči životu, nýbrž implikuje též pochopení významu vědy a techniky, oné Síly, kterou uvolňujeme." Solidarita otřesených "musí a může vytvořit duchovní autoritu a stát se duchovní mocí, která by doháněla válčící svět k jistým omezením, a tak znemožňovala jisté činy a opatření." 12 "Lidstvo nedospěje na půdu míru tím, že se oddá a poddá měřítkům všedního dne a jeho slibům. Kdo zrazuje tuto solidaritu, musí si uvědomit, že živí válku a je oním parazitem v etapě, který žije krví druhých." 13 Krátký exkurz do fenomenologické analýzy válečných konfliktů 1. poloviny 20. století nám ukazuje, že právě povaha těchto válečných konfliktů vedla k míru, který byl vytvářen, podporován, určován válkou, ať přímou, či skrytou v podobě např. studené války, a sám ve své povaze nebyl stavem trvalým, nýbrž dočasným, což také ukázaly události po pádu železné opony, a že se Evropa z tohoto kruhu zřejmě v nejbližší době nevymaní, protože její okouzlení silou trvá a navíc vojenskoprůmyslový komplex získal v tržním systému vlastní existenci, takže Síla

6 vědy a techniky, o které hovořil Patočka, podpořená dnes silou peněz, nepřestává podporovat ideu války. Moderní a postmoderní válka Vědomí toho, že válka jako sociální jev, jenž má komplexní charakter, je podmiňována konkrétním stavem společnosti, tj. ekonomikou, politikou, a zpětně jej také ovlivňuje a analýzy válečných konfliktů konce 20. století vedou odborníky k názoru, že je dnes třeba rozlišovat různá pojetí války. Nejznámějším z nich je zajisté výklad války jako pokračování politiky, který je označován za první systematickou teorii války. Ano, jedná se o teorii války jako jevu spjatého s určitými předpoklady společenské organizace, zpracovanou Carlem von Clausewitzem. Co je na ní významného? Clausewitz zformuloval tezi o podřízenosti války politickým cílům a zároveň vyslovil požadavek studovat válku v rámci širšího sociálně-politického kontextu či struktury. Válka - jak říká Clausewitz - je pouze pokračování politiky jinými prostředky... politický záměr je účelem, válka je prostředkem, a prostředek si nikdy nelze odmyslit od účelu. 14 U Clausewitze najdeme i definici žádoucí podoby války. Tedy válka má být formální proces ve smyslu pravidelné, konvenční, právně definované a racionálně řízené procedury v rámci mezistátních vztahů. Legální autoritou, jež je zmocněna vést válku, není nikdo jiný než stát. Stát myslí strategicky; definuje své politické zájmy a cíle, zvažuje a hledá cesty k jejich dosažení a zároveň určuje k tomu přiměřené prostředky. Zároveň vyčleňuje pro účely vedení války kvalifikované a náležitě disciplinované odborníky. Tito válečníci se řídí určitým kodexem chování k sobě navzájem a pravidly ochrany civilního obyvatelstva. V současných pojednáních o válce je tento výklad války označován jako "moderní válka" 15. Válečné konflikty na starém kontinentě v době moderní (tento termín je problematický, rozumíme mu jako označení etapy vývoje evropské myšlení a způsobu života založeného na racionalistické Descartovské tradici od 17. století) až do první světové války spolehlivě vykazovaly znaky moderní války. Moderní válka byla skutečně pokračováním mezistátní politiky násilnými prostředky. K jejímu vyhlášení a ukončení musely být splněny určití formální náležitosti zakotvené v mezinárodním právu a její průběh regulován řadou normativních omezení. Válka byla státem organizovanou a centrálně řízenou činností, v bojích se střetávaly pravidelné armády. Používání metod nepravidelné války bylo považováno

7 za zavrženíhodnou odchylku od normy. Až do první světové války byly války na starém kontinentě omezené, neválčící obyvatelstvo stálo stranou bojů. Dva světové konflikty 20. století však svým průběhem a povahou znamenají pozvolný odklon od těchto principů. Jsou označovány za války totální. Civilní obyvatelstvo se rostoucí měrou zapojovalo do válečného úsilí a proto se stále častěji stávalo terčem útoků. Ve druhé světové válce již byli civilisté masakrováni záměrně, masově a organizovaně. Určitá patová situace, jež nastala právě v období studené války, kterou výstižně vyjádřil Raymond Aron slovy: Mír nemožný, válka nepravděpodobná, měla za následek přesměrování vojenské aktivity obou evropských vojensko - politických bloků do tzv. třetího světa, kde každý z nich podporoval své klientské státy, režimy, či hnutí v tzv. zástupných válkách. Většina těchto válek se již podstatně lišila od evropského ideálu moderní pravidelné války, jak ji definoval Clausewitz. Byly to války převážně občanské, odehrávající se uvnitř státu. Modelu moderní války se vymyká podle odborníků i většina válek 90. let. Bývají označovány za války postmoderní (Michael Ignatief), či etnické, válkami novými (Mary Kaldorová). Jiní autoři hovoří o privatizovaných, neformálních či degenerovaných válkách, o návratu k premodernitě či o demodernizaci války (Kaldorová). Tato pojmová rozkolísanost ukazuje, že se v případě válek 90.let setkáváme zřejmě se skutečně novým, dosud nejasně vymezeným a definičně neusazeným společenským jevem. O tom, že se před námi objevuje nový, doposud málo prozkoumaný společenský jev svědčí i pokusy vymezit jeho základní rysy a to v kontrapozici k modernímu konceptu války. Postmoderní války jsou označovány jako konflikty nízké intenzity - válčící strany téměř výhradně užívají metod nepravidelné a guerillové taktiky. Z více než stovky konfliktů za posledních deset let jich bylo sotva deset mezistátních, válečné násilí je téměř výhradně zaměřeno proti civilistům. Uvádí se, že poměr vojenských ztrát k civilním byl na začátku 20. století 8:1, v 90.letech je 1:8 16, statistiky OSN dokonce hovoří o 1: 9. Důsledkem vstupu války do civilní sféry narůstá počet uprchlíků. Absorpční schopnost západních vyspělých společností je však omezená, navíc v nich roste odpor proti uprchlíkům, protože se mezi nimi mohou skrývat váleční zločinci a kriminální živly. Války se přesunuly ze sféry mezistátní do oblasti vnitrostátní. V řadě zemí zmítaných vnitřním konfliktem se hroutí státní monopol na organizované násilí

8 a válka, kterou moderní stát vyvlastnil od společnosti, se vrací do soukromých rukou, nestátních rukou. Většina válek 90. let se odehrává v hobbesovském prostředí zhrouceného státu, v situaci boje všech proti všem. Mizí hranice, kterými moderní stát oddělil legální válku a nelegální kriminální aktivity, sféru vnitřní a vnější bezpečnosti, civilní a válečnou zónu. Historie války, poznamenává Ignatieff (a zároveň historie upevňování státní suverenity, dodáváme), byla o vyvlastňování násilí státem od společnosti a jeho svěření specializované válečnické kastě. Ale když stát ztrácí kontrolu nad válkou... když se válka stává hájemstvím soukromých armád, gangsterů a paramilitárních skupin, poté může zmizet rozdíl mezi válkou a barbarstvím. 17 V postmoderních válkách bojují vedle vládních vojsk nejrůznější nepravidelné skupiny, nejčastěji definované kmenově, etnicky nebo nábožensky. Jejich vojenské aktivity jsou však zpravidla zájmově propojeny s mnohdy rozsáhlou hospodářskou činností kriminálního charakteru (loupení, vydírání a únosy, pašování embargovaných materiálů a zbraní, obchod s drogami, rozkrádání a prodej humanitární pomoci). Vůdci těchto band a gangů nezřídka ovládají relativně rozsáhlá území, města či jejich části, kde uplatňují kvazi vládní autoritu (včetně výběru daní), udržovanou brutálním násilím. Trend k privatizaci vojenského násilí v rámci nových válek také potvrzuje rostoucí účast mezinárodních žoldnéřů nejrůznějšího ražení - od profesionálních válečníků na volné noze přes dobrodruhy bez příčiny až po náboženské fanatiky. Stát tak ztrácí monopol na válku, ale navíc též neplní svou základní vnitřní funkci - monopol výkonu práva a pořádku na svém území. Válka není vedena disciplinovanými armádami, jejichž příslušníci by ctili normy válečného práva, nýbrž nedisciplinovanými civilisty. Jsou to také zpravidla oni, kdo se dopouštějí těch nejhorších zločinů proti lidskosti. V zónách postmoderních válek nebývá též mnohdy patrné, kdo je politickým organizátorem a legitimním reprezentantem znesvářených skupin. Výsledkem je zánik politiky ve smyslu sledování racionálně definovaného státního zájmu. V těchto válkách lze jen stěží najít zřetelný politický účel, ono ratio, které v moderní době třímal v rukou suverén. Postmoderní válka je místem drtivého vítězství iracionality nad racionalitou. Vzniká otázka, co je příčinou postmoderních válek? Odpovědi můžeme najít různé. Podle Mary Kaldorová nové války lze pochopit pouze v kontextu globalizace,

9 která podle autorky způsobuje revoluci v sociálních vztazích válčení. 18 Proces globalizace svými důsledky může oslabovat územně založenou suverenitu moderního státu a schopnost vládnoucích elit ovlivňovat a kontrolovat politické a hospodářské procesy uvnitř země. Odtávání tradičně chápané suverenity zpochybňuje legitimitu vládnoucí politické třídy. Demokratické, otevřené společnosti řeší tento problém adaptací, přijetím do budoucnosti zaměřeného programu dalšího otvírání se mezinárodní spolupráci a integraci. Kaldorová tuto politiku označuje jako kosmopolitismus. Demokratické elity tak posilují svou legitimitu propagací univerzálních hodnot, jejich nárok na moc je založen na prosazování všelidských idejí. Na rozdíl od toho se politické elity v autoritářských státech cítí ohrožené působením globalizace a proto hledají novou bázi pro mobilizaci společnosti a rekonstrukci své mocenské legitimity v identitní politice. Ta je protipólem kosmopolitismu. Identitní politika je partikularistická, exkluzivní, fragmentační, je retrospektivně zahleděna do minulosti a legitimitu čerpá z kolektivní mytologie. 19 Takovou politiku používají zejména ti, kdo jsou znejistěni dopady globalizace a hledají před nimi ochranu v bezpečném a známém útočišti. To nalézají ve společenstvích definovaných na základě identity klanové, kmenové, etnické, náboženské, národní. Soudržnost těchto pospolitostí je potvrzována a posilována existencí obrazu nepřítele, který je záměrně vytvářen jejich předáky. Místo adaptace je zvolena rezistence a uzavření se do sebe. Jestliže takové způsoby jsou některými silami používány, to neznamená, že kosmopolitismus vede vždy k popření partikulární identity. 20 J. Šedivý se domnívá, že strukturní příčinou nových válek není jen globalizace, ale i růst počtu států v moderním měřítku. Počet států roste, jejich kvalita upadá. 21 Zajisté bychom dospěli i k dalším názorům. Jejich výčet však vychází za rámec tohoto referátu. Za zajímavější považuji upozornit na to, jaké důsledky, podle odborníků, mají nové války na válečné hospodářství. Na rozdíl od moderní války, která vyžadovala centrální, autarktní systém a ve 20. století též totální mobilizaci zdrojů a společnosti pro válečné úsilí, tedy maximální posílení role státu, postmoderní válečné hospodářství je zcela odlišné. Odehrává se v prostředí fragmentace a decentralizace státu. Zapojení obyvatel je nízké, domácí průmyslová výroba upadá, stát a společnost se demodernizují. Vracejí se předmoderní metody

10 získávání zdrojů - loupež, vydírání, překupnictví, pašování embargovaných komodit, rozkrádání humanitární pomoci a investic do postkonfliktní sanace. Odkud se tedy berou potřebné finanční a materiální prostředky k vedení války? Od různých po světě roztroušených diaspor, které financují především nákup a dovoz zbraní do válečných zón. Příslušníci těchto skupin jsou za časté organizováni kolem kriminálních aktivit, vytvářejí mafiánské sítě a nezřídka zdaňují své krajany v cizině. Jejich prostřednictvím se pak vůdci válečných zón pokoušejí zpětně legalizovat své zisky, pokud možno na Západě. Společenská patologie se tak šíří z válečných zemí do vyspělých zemí. Vzniká tak, pravděpodobně, nový typ globalizované neformální ekonomiky,... v níž jsou vnější toky zejména humanitární pomoci a plateb ze zahraničí integrovány do místního a oblastního hospodářství. 22 Na této hospodářské bázi se konstituuje nový temný typ společenských vztahů, v němž je hluboce provázána ekonomika s násilím. Je přirozené, že ti, kdo z takových pořádků nejvíce těží - vůdci a válečníci - nemají zájem na ukončení bojů, na zavedení pořádku a budou takové pokusy sabotovat. Kaldorová v případové studii nové války v Bosně a Hercegovině v letech se snaží prokázat, že zásahy mezinárodních sil byly neúspěšné právě proto, že neakceptovaly tuto novou povahu válečného konfliktu. Jako nový přístup k řešení nových válek Kaldorová navrhuje především nutnost politické odpovědi. Nejde však o to zda použít vojenské, či politické prostředky, ale o to jaký druh politiky bude určovat použití vojenské síly. Proti strategii zasévání strachu a nenávisti musí být postavena strategie získání srdcí a myslí místního obyvatelstva, existovat nabídka otevřené politiky začlenění založená na všelidských hodnotách. Proti zločinnosti loupeživých rytířů je třeba postavit respekt k mezinárodním principům a zákonným normám. Je potřebné vytvořit novou strategii - novou formu mezinárodní politické mobilizace, která zahrne jak tzv. mezinárodní společenství, tak místní obyvatelstvo a která bude schopna čelit nadvládě různých typů partikularismu. 23 Jak to provést? Mezinárodní společenství by mělo při uskutečňování této strategie hledat spojence v místních ostrůvcích občanskosti, ty podporovat a kultivovat, kolem nich vytvářet zóny míru, tolerance a vlády zákona. Vytvářením zón stability bude kosmopolitní přístup zároveň budovat svou legitimitu a nabízet ji jako přitažlivou alternativu k legitimitě identitní politiky. Rekonstrukce legitimity je klíčem ke kontrole násilí. 24 Občanská společnost však potřebuje ke své existenci stát; pokud místní stát

11 neposkytuje podmínky, v nichž se může rozvíjet alternativní politika, musí zde být podpora mezinárodních organizací. 25 Závěrem se zastavme u dvou otázek. Za prvé ukazují skutečně postmoderní války na změnu podstaty války, nebo jsou pouze výsledkem proměny základních komponent, jež válku utvářejí? Politika zůstává politikou bez ohledu na to, je-li je vedena státem nebo pouze skupinou s úzkými partikulárními zájmy, tržní systém proměňuje ekonomiku, ale nepopírá její existenci, kosmopolitismus vyvolává negativní odezvy, ale to ještě neznamená, že by popřel svůj vlastní princip. Za druhé. Přinesly analýzy postmoderních válek něco pozitivního? Domnívám se, že zajisté. To podstatné je, že položily důraz na globální podmíněnost nových válek, význam lidských práv a univerzálních hodnot, vyzdvižení nezbytnosti kultivace občanské společnosti. Ukazuje se zajímavým konfrontování závěrů těchto analýz jednotlivých autorů s Patočkovým požadavkem "solidarity otřesených", který vyslovil na konci 70.let 20.století. Poznámky: 1 podrobněji viz. FIAMENGO, Ante. Základy všeobecnej sociologie. 1. vyd. Bratislava: Vydavaťelstvo politickej literatúry, 1968, s ARENDTOVÁ, Hanach. O násilí. Praha: Oikoymenh, 1995, s. 7 3 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, 1990 s Za nejzávažnější události, které v 90. letech iniciovaly tázání po povaze budoucí války, jsou,podle L. Murawiece, následující: Především se změnila geopolitická situace ve světě. Vznikla nová ohniska možných válečných konfliktů. Rusko ztratilo punc světové mocnosti. Objevila se nová možná ohniska světové expanze jako např. Čína a Indie. Za nestabilní oblast z hlediska možného válečného konfliktu je považován Střední východ až po Pakistán, kde převažují státy a autoritářskými a vojenskými režimy, kde demografický růst není vyvážen hospodářským růstem. Tato oblast je nazývána krizovým obloukem a představuje, podle autora, pro Evropu přímé ohrožení. Zesílil vliv USA na světové dění. Autor je dokonce nazývá "středem světa". Upozorňuje na to, že jejich všudypřítomnost nemusí vždy působit jen pozitivně, ale i opačně. Z toho se dovozuje, že v budoucnu mohou být jak USA, tak jejich evropští spojenci zapojeni do řady válečných konfliktů. Rozpadem mocenských bloků se uvolnil prostor pro lokální a regionální konflikty. Hrozba jaderného globálního konfliktu v důsledku závodů ve zbrojení, jež měly garantovat světový mír, byla vystřídána nebezpečím nekontrolovatelného šíření zbraní hromadného ničení a prostředků jejich přenosu. Nové formy terorismu, nebezpečí importu nestability z válečných zón rovněž náleží do výčtu závažných skutečností, stejně tak jako komercionalizace vojenského výzkumu. V důsledku průniku komerční sféry do sektoru vojenského výzkumu, v období studené války výhradně uzavřeného, západ ztrácí monopol na využití nejvyspělejších technologií. "Konec tohoto monopolu otevírá věk zranitelnosti." V neposlední řadě podle odborníků "výchozí zkušeností, která v 90. letech nasměrovala přemýšlení o budoucnosti války byla operace Pouštní bouře". "Média prezentovala operaci Pouštní bouře jako model války budoucnosti, tedy jako bezkontaktní, aseptickou, bleskovou záležitost s nulovými ztrátami na naší straně, kterou rozhodla letecká převaha a použití inteligentní munice." Tím byla iinteligentním zbraním byla poskytnuta publicita, která vyzvala diskuse o revoluci ve vojenství. podrobněji viz. MURAWIEC, L. La guerre au XXI. siecle. Paris: Édition Odile Jacob, 2000, s

12 5 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s TEILHARD de CHARDIN, P. Ecrits du temps de la guerre. Paris: Grasset, 1965, s PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s tamtéž s PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. s tamtéž s CLAUSEWITZ, C. O válce. Praha: Bonus A, 1996, s ŠEDIVÝ, J. Myšlení o válce na sklonku 20.století. In. Mezinárodní vztahy. 1/2000, s KALDOR, M. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Polity Press, Cambridge/ Oxford, 1999, s KALDOR, M. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. s tamtéž s podrobně viz. tamtéž s podrobně viz tamtéž s viz. ŠEDIVÝ, J. Myšlení o válce na sklonku 20. století. In. Mezinárodní vztahy. 1/2000, s viz KALDOR, M. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. s viz tamtéž s KALDOR, M. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. s tamtéž s. 122 Použitá literatura: ARENDTOVÁ, Hanach. O násilí. Praha: Oikoymenh, CLAUSEWITZ, C. O válce. Praha: Bonus A, FIAMENGO, Ante. Základy všeobecnej sociologie. 1. vyd. Bratislava: Vydavaťelstvo politickej literatúry, KALDOR, M. New and Old Wars: Organised Violence in a Global Era. Polity Press, Cambridge/ Oxford, MURAWIEC, L. La guerre au XXI. siecle. Paris: Édition Odile Jacob, 2000 PATOČKA, J. Kacířské eseje o filosofii dějin. Praha: Academia, TEILHARD de CHARDIN, P. Ecrits du temps de la guerre. Paris: Grasset, ŠEDIVÝ, J. Myšlení o válce na sklonku 20.století. In. Mezinárodní vztahy. 1/2000. Resumé: The article is a philosophical contribution to the military experts discussion on current trends of military science development. It deals with the warfare as a presentday phenomenon that influences, in principle, the character of European life style. Further, it outlines basic aspects of war variability as a social phenomenon.

13

Liberálně-konzervativní akademie

Liberálně-konzervativní akademie Liberálně-konzervativní akademie Blok Mezinárodní vztahy doc. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D. Katedra mezinárodních vztahů a evropských studií Masarykovy univerzity v Brně kontakt: hlousek@fss.muni.cz Přednáška

Více

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D.

Obrana pojetí a aktuální vývoj. Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. Obrana pojetí a aktuální vývoj Ing. Eduard Bakoš, Ph.D. 1 Literatura Relevantní legislativa a dokumenty viz dále (Ústava, Bezpečnostní strategie, resortní zákony) webové stránky příslušných institucí (např.

Více

ENVIRONMENTALISTIKA GYM

ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTALISTIKA GYM ENVIRONMENTÁLNÍ VÝCHOVA CHARAKTERISTIKA PRŮŘEZOVÉHO TÉMATU V době, kdy jsme svědky rychlého zhoršování stavu globálních životodárných systémů z hlediska podmínek udržitelného rozvoje,

Více

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.

Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14. Politologie. Politická kultura. Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium J.A.Komenského, Dubí 1 Politologie Etymologicky

Více

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata

+ - - ť ch interakci - lené přesvědčení a solidarita - kolektivní akce - konfliktní mata + SOCIÁLNÍ HNUTÍ + Sociální hnutí 2 Skupiny lidí nejčastěji neformálně sdružené, které mají společný cíl, jenž chtějí prosadit Systematická kolektivní snaha o žádoucí změnu Decentralizovaná organizační

Více

7. Občanská výchova 81

7. Občanská výchova 81 7. Občanská výchova 81 Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Výchova k občanství Vyučovací předmět: Občanská výchova Charakteristika vyučovacího předmětu Vzdělávací obor Občanská výchova

Více

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU)

Škola Integrovaná střední škola polygrafická, Brno, Šmahova 110 4. ročník (SOŠ, SOU) Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na ISŠP Číslo projektu Číslo a název šablony III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Autor

Více

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310

Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace. Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Vyšší odborná škola a Střední škola Varnsdorf, příspěvková organizace Šablona 10 VY 32 INOVACE 0114 0310 Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

Výbor pro zahraniční věci

Výbor pro zahraniční věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro zahraniční věci 30. 4. 2013 2013/2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu)

Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) Teorie a praxe mezinárodní vztahů (Poznámky ke studiu předmětu) 1. Mezinárodní vztahy a jejich specifický charakter Mezinárodní vztahy představují složitý a dynamicky se vyvíjející systém a jejich zkoumání

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/34.1076 Pro vzdělanější Šluknovsko 32 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Identifikační údaje školy Vyšší odborná škola a Střední škola, Varnsdorf, příspěvková organizace Bratislavská 2166, 407 47 Varnsdorf, IČO: 18383874 www.vosassvdf.cz, tel. +420412372632 Číslo projektu Název

Více

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku

D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku D 5 volitelný předmět ve 4. ročníku Charakteristika vyučovacího předmětu Výuka ve volitelném předmětu D pro studenty ve 4. ročníku navazuje a rozšiřuje učivo dějepisu v 1. až 3. ročníku. Je určena pro

Více

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu

Globální svět a komunikace požadavky k předmětu Globální svět a komunikace požadavky k předmětu SMK LS 2012/2013 PhDr. Iva Petrová iva.petrova.13@gmail.com Obsah předmětu V rámci předmětu bude věnována pozornost těmto tématům: Globální svět a komunikace

Více

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ

LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ LEGISLATIVA KRIZOVÝCH SITUACÍ PRÁVNÍ ASPEKTY KRIZOVÉHO ŘÍZENÍ STÁTU krizová opatření v rámci krizového řízení státu provádějí zpravidla orgány státní správy krizová opatření se zpravidla realizují i prostřednictvím

Více

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření:

Dějepis. Učební osnova předmětu. Pojetí vyučovacího předmětu. Studijní obor: Aplikovaná chemie. Zaměření: Studijní obor: Aplikovaná chemie Učební osnova předmětu Dějepis Zaměření: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium:

Více

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU

DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU DEKLARACE O STRATEGICKÉ SPOLUPRÁCI V OBLASTI OBRANY MEZI ČESKOU REPUBLIKOU A SPOJENÝMI STÁTY AMERICKÝMI Česká republika a Spojené státy Americké (Spojené státy) sdílí historii úzkých vztahů mezi našimi

Více

Základy společenských věd

Základy společenských věd Základy společenských věd ročník TÉMA VÝSTUP G5 UČIVO Obecná psychologie vyloží, jak člověk vnímá, prožívá a podstata lidské psychiky poznává skutečnost a co může jeho vnímání avědomí; poznávání ovlivňovat;

Více

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU

KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU KAPITOLY Z POLITOLOGIE A PRÁVA TEST ZNALOSTÍ NA PROBRANOU LÁTKU NA ÚVOD NĚKOLIK INFORMACÍ Ukliďte si všechno z lavice buď do lavice nebo do aktovek Vezměte si čistý papír, psací potřeby Během psaní se

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA ZDRAVOTNICTVÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914

MODERNÍ DOBA svět a České země v letech 1871 1914 1 Vzdělávací oblast : Člověk a společnost Vyučovací předmět : Dějepis Ročník:9. Výstup Učivo Průřezová témata Mezipředmětové vztahy Poznámka vysvětlí rozdílné tempo modernizace a prohloubení nerovnoměrnosti

Více

Češi odmítají výstavbu mešit

Češi odmítají výstavbu mešit Češi odmítají výstavbu mešit S náboženskými konflikty, které byly mnohdy příčinou velkého krveprolití, se potýká lidstvo odnepaměti. Nejinak je tomu i v současnosti, kdy např. na Blízkém východě přetrvávají

Více

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy?

VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? VEŘEJNÉ KNIHOVNY: tradiční místa občanského vzdělávání Jak využít tradici pro dnešní výzvy? KONFERENCE KNIHOVNY SOUČASNOSTI 2012 Pardubice, 13.9.2012 Mgr. Petr Čáp Občanské vzdělávání Demokracie se opírá

Více

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů

ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů ANOTACE nově vytvořených/inovovaných materiálů Číslo projektu Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast CZ.1.07/1.5.00/34.1017 III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vybrané

Více

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika

Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Vyspělé a rozvojové státy, politická a ekonomická charakteristika Politická situace Ovlivňuje hospodářský a sociální rozvoj každého státu K extrémnímu ovlivnění hospodářství a sociálních poměrů dochází

Více

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje

I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika Typy (modely) sociální politiky, její funkce a nástroje OBSAH Úvod................................................ 11 I. oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika.................... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému....

Více

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.

EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet. EDUCanet gymnázium a střední odborná škola, základní škola Praha, s.r.o. Jírovcovo náměstí 1782, 148 00 Praha 4 www.praha.educanet.cz MATURITNÍ TÉMATA 2014/2015 ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD 1. PSYCHOLOGIE

Více

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání

Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro. gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového. vzdělávání Analýza Rámcového vzdělávacího programu pro gymnaziální vzdělávání z pohledu globálního rozvojového vzdělávání Mgr. Regína Dlouhá Člověk v tísni společnost při ČT, o.p.s. 2004 1. Smysl GRV a definování

Více

Doprovodné obrázky a videa na Internetu

Doprovodné obrázky a videa na Internetu POKYNY KE STUDIU Rozšiřující data na Internetu Doprovodné obrázky a videa na Internetu Rejstřík pojmů 1 CO JE TO DOBROVOLNICTVÍ Moto: Dobrovolníkem se většinou stávají ti, kteří nejsou spokojeni se současným

Více

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

5.10.20125.10.2012. Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ 5.10.20125.10.2012 Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve

Více

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz

marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Koncept jádra j marketingu Definice pojmů Ing. Lucie Vokáčov ová, vokacova@pef.czu.cz Pojetí marketingu Pohled ekonomů: Marketing je proces výměny užitné hodnoty, kterou kupující získává od prodejce ve

Více

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv

Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv Zajištění ochrany - obecné zásady Evropské unie týkající se ochránců lidských práv I. PŘEDMĚT 1. Podpora ochránců lidských práv je již dlouho nedílnou součástí vnější politiky Evropské unie v oblasti lidských

Více

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS

Management ve VS. Využití manažerských metod ve VS Management ve VS Využití manažerských metod ve VS Shrnutí znalostí Kombinace práce a technických prostředků tak, aby se dosáhlo cíle organizace co nejlepším způsobem Kolektivní lidská činnost snažící se

Více

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ

Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Stát a jeho fungování - obec, občan,obyvatel, etnikum, rasa, národ, národnost Prezentace pro žáky SŠ Spolufinancováno ESF a státním rozpočtem ČR, reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.00/14.0143 OPVK Gymnázium

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - MEZINÁRODNÍ HUMANITÁRNÍ PRÁVO A JEHO RELACE K OCHRANĚ OBYVATELSTVA mjr. Ing. Jan KYSELÁK, Ph.D. jan.kyselak@unob.cz, telefon: 973 44 39 18 Operační program Vzdělávání

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA

Výbor pro regionální rozvoj NÁVRH STANOVISKA ; EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Výbor pro regionální rozvoj 2009/0072(CNS) 14. 10. 2009 NÁVRH STANOVISKA Výboru pro regionální rozvoj pro Výbor pro kulturu a vzdělávání k návrhu rozhodnutí Rady o Evropském

Více

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis

4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis. 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 4.5. Vzdělávací oblast: Člověk a společnost Vzdělávací obor: Dějepis 4.5.1. Charakteristika vyučovacího předmětu Dějepis 1. Obsahové vymezení vyučovacího předmětu Cílem předmětu je kultivování historického

Více

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY

POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY POČÁTEK I. SVĚTOVÉ VÁLKY Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_16-14 Tématický celek: Historie a umění Autor: Miroslav

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY E-učebnice Ekonomika snadno a rychle ZÁKLADNÍ EKONOMICKÉ POJMY PŘEDMĚT EKONOMIE ekonomie je věda, která se zabývá společenskou realitou zvanou ekonomika, je to společenská věda, nelze oddělovat ekonomickou

Více

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA

PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA PERSONÁLNÍ OPTIMALIZACE FIRMY STRATEGIE ROZVOJE LIDSKÝCH ZDROJŮ A PERSONÁLNÍ POLITIKA Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci

EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019. Výbor pro zaměstnanost a sociální věci EVROPSKÝ PARLAMENT 2014-2019 Výbor pro zaměstnanost a sociální věci 15.4.2015 2014/2236(INI) NÁVRH ZPRÁVY o úloze sociálního podnikání a sociálních inovací v boji proti nezaměstnanosti (2014/2236(INI))

Více

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II.

vzdělávací oblast vyučovací předmět ročník zodpovídá ČLOVĚK A SPOLEČNOST VÝCHOVA K OBČANSTVÍ 9. BÍRKO OSV-IV. MV-II. Výstupy žáka ZŠ Chrudim, U Stadionu Učivo obsah Mezipředmětové vztahy Metody + formy práce, projekty, pomůcky a učební materiály ad. Poznámky Objasní potřebu tolerance ve společnosti, respektuje zvláštnosti

Více

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole

Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Gymnázium, Žamberk, Nádražní 48 Projekt: CZ.1.07/1.5.00/34.0280 - Inovace ve vzdělávání na naší škole Název: Autor: kód DUMu: Ekonomická transformace Jaroslav Kvapil VY_32_INOVACE_Ek.8.17 Šablona: Tem.

Více

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO

OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO OBSAH VZDĚLÁVÁNÍ, UČIVO Vzdělání Učivo patří mezi jeden ze tří hlavních činitelů výuky. Za dva zbývající prvky se řadí žák a učitel. Každé rozhodování o výběru učiva a jeho organizaci do kurikula vychází

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. KFC/PEM Přednáška č 11 a 12 Řízení od nástupu anglické průmyslové

Více

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth.

John Locke. 1704 Anglický filosof, lékal politik Politická filosofie Teorie poznání 1632-1704. Dr. Daniel Toth, www.danieltoth. 1632-1704 1704 Anglický filosof, lékal kař a politik Politická filosofie Teorie poznání 1 Narodil se v puritánsk nské rodině (puritanismus) Navštěvoval voval kláš ášterní školu v Westminsteru 1652 Univerzitní

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

VY_32_INOVACE_D5_20_10. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT VY_32_INOVACE_D5_20_10 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT I. SVĚTOV TOVÁ VÁLKA VY_32_INOVACE_D5_20_10 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 11 listů prezentace Šablona:

Více

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu

UČEBNÍ OSNOVY. 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce. Charakteristika předmětu UČEBNÍ OSNOVY 1 Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce Charakteristika předmětu (Industrial Law) Obsahové, časové a organizační vymezení Předmět Seminář z pracovního práva v anglickém jazyce do

Více

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti

- je chápána ve své zásadní odlišnosti od přírody (dokonce jako opak přírody) - o kultuře můžeme hovořit jen ve vztahu k člověku a ke společnosti Otázka: Kultura jako způsob života Předmět: Základy společenských věd Přidal(a): Fijalka Kultura: - všechny lidské materiální a duchovní výtvory a též sociálně zakotvené vnímání a jednání, které si lidé

Více

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice

Světová ekonomika. Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Světová ekonomika Rozvojové země a jejich postavení ve světové ekonomice Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku

Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku Maturitní témata ze základů společenských věd pro ústní profilovou zkoušku 2012/2013 pro všechny třídy 4. ročníku 1. Psychologie jako věda: předmět, vývoj, směry Počátky psychologie, základní psychologické

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost lidské bytosti musí být respektována v každé době. Bez jakékoli diskriminace musí být učiněno vše

Více

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice?

Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? 18. června 2013 - Hotel Jalta Praha, Václavské nám. 45, Praha 1 Jakou roli hraje energetika v české ekonomice? Ing.Libor Kozubík Vedoucí sektoru energetiky IBM Global Business Services Energie hraje v

Více

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU

DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Gymnázium, Praha 4, Postupická 3150, 141 00 Praha 4 DODATEK KE ŠKOLNÍMU VZDĚLÁVACÍMU PROGRAMU Tímto dodatkem se upravují či doplňují některé body Školního vzdělávacího programu, který nabyl platnosti dne

Více

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18

Obsah. 1. Člověk jako jedinec 17. 1. 1. Člověk jako osobnost 17. 1. 2. Psychické jevy 32. 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. Člověk jako jedinec 17 1. 1. Člověk jako osobnost 17 1. 1. 1. Determinanty lidské psychiky 18 1. 1. 2. Vývoj lidského života a psychický vývoj jedince 19 Etapy vývoje osobnosti 19 Prenatální období

Více

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva

1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva 1. okruh Mezinárodní migrace obyvatelstva Kvízové otázky: 1. Která země na světě má největší podíl imigrantů ve své populaci? 2. Která země na světě má největší podíl emigrantů ve své populaci? 3. Která

Více

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství

Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství Podmínky pro hodnocení žáka v předmětu výchova k občanství prima Cílem předmětu VOB je utváření vědomí vlastní identity a identity druhých lidí, rozvíjení zájmu o veřejné záležitosti, o poznávání a posuzování

Více

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva.

Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva. Test pro přijímací zkoušky do magisterského navazujícího studia (prezenční i kombinované) studijní modul Ochrana obyvatelstva Varianta B 1. Mezi rozsáhlé živelní pohromy nepatří: (2) a) sesuvy půdy vyvolané

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola Zpracoval (tým 4) U Lesa, Karviná

Více

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru

Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Úvod do problematiky spolupráce sociálního a zdravotního sektoru Historická integrace nejen zdravotní a sociální péče Nerozlišujete mezi Židem a Řekem, nýbrž všechny zahrnujte touž láskou a touž horlivostí.

Více

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a

VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a VEP analyzuje jednotlivé aktivity vlád na různých stupních řízení, proč k nim přistupují, jak rozdílně, jaký dopad mají tyto aktivity na občany a soukromý sektor. Jak se vytváří veřejný zájem, jak vznikají

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Aplikovaná chemie Zaměření: Forma vzdělávání: ochrana životního prostředí analytická chemie chemická technologie denní Celkový počet vyučovacích

Více

TOP MANAGEMENT PROGRAM

TOP MANAGEMENT PROGRAM 1/1/2015 TTI SUCCESS INSIGHTS TOP MANAGEMENT PROGRAM Popis metody František Vlčík Top Mananagement Program Lidé ve vrcholných pozicích společnosti dosáhli svého postavení kombinací vlastních dovedností,

Více

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla

VY_32_INOVACE_Z.1.10 PaedDr. Alena Vondráčková 1.pololetí školního roku 2013/2014. Člověk a společnost Geografie Zeměpis Obyvatelstvo a sídla Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu

VÝTVARNÁ VÝCHOVA. A/ Charakteristika předmětu VÝTVARNÁ VÝCHOVA A/ Charakteristika předmětu Obsahové vymezení Vyučovací předmět Výtvarná výchova rozvíjí tvořivé schopnosti, které žáci získali na prvním stupni ve vyučovacím předmětu Tvořivost a prostřednictvím

Více

Společenskovědní seminář

Společenskovědní seminář Učební osnova předmětu Společenskovědní seminář Studijní obor: Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství Forma vzdělávání: denní Celkový počet vyučovacích hodin za studium: 64 4. ročník: 32 týdnů po

Více

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D.

Budoucnost pracovního práva JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Budoucnost pracovního práva 1 JUDR. PETR BEZOUŠKA PH.D. Jednoduchá výchozí myšlenka Jaroslav Preiss kdysi konstatoval, že v pracovním poměru se jedná o to, aby dělníku se dobře vedlo, aby pracoval řádně

Více

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS

UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných předmětů střední školy. Číslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 UČEBNÍ OSNOVY NA HOLOCAUST NELZE ZAPOMÍNAT DĚJEPIS Tento metodický list je spolufinancován

Více

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz

TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST. Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz TEORIE PRÁVA 10. PRÁVNÍ STÁT, ZÁKONNOST A ÚSTAVNOST Mgr. Martin Kornel kornel@fakulta.cz STÁT Max Weber: lidské společenství, které si na určitém území nárokuje pro sebe monopol legitimního násilí Stát

Více

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ

RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ RENESANCE A OSVÍCENSTVÍ pracovní list Mgr. Michaela Holubová Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Mgr. Michaela Holubová. RENESANCE A VĚK ROZUMU Renesance kulturní znovuzrození

Více

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA

VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 2. VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU NA ÚZEMÍ ČESKOSLOVENSKA A. BEZPEČNOSTNÍ MODEL ČSR PO ROCE 1918 Vznik nového státního útvaru a proto i potřeba vytvořit jeho bezpečnostní

Více

1. Stavební management

1. Stavební management 1. Stavební management Klíčová slova: Management, podstata managementu, organizační uspořádání podniku, organizační struktura, rozhodování, osobnost manažera, projektové a procesní řízení. Anotace textu:

Více

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ

VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ VELKÁ BRITÁNIE VE 2. POLOVINĚ 19. STOLETÍ Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_17_02 Tématický celek: Evropa a Evropané

Více

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. ---------------------

E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- 1 E L O G O S, ELECTRONIC JOURNAL FOR PHILOSOPHY/2004, ISSN 1211-0442. --------------------- Ekonomický zákon (bytí lidsky jsoucího) a vědecký zákon ekonomický (bytí lidsky jsoucího). Vladimír Kyprý. Resumé:

Více

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI

TEORETICKÉ OTÁZKY BEZPEČNOSTI TEORETICKÉ OTÁZKY STAV v konkrétních podmínkách umožňuje plnění stanovených funkcí a jejich rozvoj v zájmu člověka a společnosti párové termíny STAV NEBEZPEČÍ protikladný stav SYSTÉM společenský, přírodní,

Více

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika

Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Smart Life = schopnost přežít hlavní rizika Ing. Ivan Beneš Místopředseda Českého národního výboru pro omezování katastrof Člen Rady expertů, Czech BCSD/WBCSD Konference Smart Life Praha 29.1.2014 Tento

Více

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I

VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného sektoru I VEŘEJNÁ EKONOMIKA Poslání, struktura a příčiny existence veřejného Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky a managementu

Více

Nejvýznamnější teorie vzniku

Nejvýznamnější teorie vzniku Společnost a stát Stát stát politická forma organizace společnosti. Specifické znaky, kterými se stát liší od ostatních, nestátních politických organizací jsou: organizace podle území; státní moc, tj.

Více

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro:

VÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE, které vyučující používá pro: VZDĚLÁVACÍ OBLAST - ČLOVĚK A SPOLEČNOST VZDĚLÁVACÍ OBOR - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ VYUČOVACÍ PŘEDMĚT - VÝCHOVA K OBČANSTVÍ Charakteristika vyučovacího předmětu: Výchova k občanství svým obsahem navazuje na

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 20.8.2009 K(2009) 6464 v konečném znění DOPORUČENÍ KOMISE 20.8.2009 o mediální gramotnosti v digitálním prostředí pro vyšší konkurenceschopnost audiovizuálního

Více

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah

Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah Vzdělávací obor výchova k občansví - obsah 6. ročník 1. ČLOVĚK VE Kompetence k učení, k řešení 1.1. Člověk v rytmu času Svět kolem Lidé a čas 1.-5. SPOLEČNOSTI problémů, komunikativní, sociální a Čas v

Více

Evropský inovační prostor versus globální inovace

Evropský inovační prostor versus globální inovace Evropský inovační prostor versus globální inovace Josef F. Palán Bankovní institut vysoká škola Cíl a metodika zpracování Cílem příspěvku je poukázat na inspirativní inovační modelové přístupy uplatňované

Více

VZNIK A VÝVOJ 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU

VZNIK A VÝVOJ 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU VZNIK A VÝVOJ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU 1. SKUTEČNOSTI, KTERÉ SE PODÍLELY NA FORMOVÁNÍ KRIZOVÉHO MANAGEMENTU A. ZÁKLADNÍ ROZPORY V SOUČASNÉ SPOLEČNOSTI člověk rozpor příroda člověk rozpor technika člověk rozpor

Více

Mezinárodní humanitární právo

Mezinárodní humanitární právo Mezinárodní humanitární právo Marek Jukl INTER ARMA CARITAS humanita a válka?? 2 humanita a válka?? Ano: mezinárodní humanitární právo Mezinárodní Červený kříž 3 Humanizace ozbrojeného konfliktu Důstojnost

Více

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU

UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU UČEBNÍ OSNOVA PŘEDMĚTU ZÁKLADY SPOLEČENSKÝCH VĚD Název školního vzdělávacího programu: Název a kód oboru vzdělání: Management ve stavebnictví 63-41-M/001 Ekonomika a podnikání Celkový počet hodin za studium

Více

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996

Zdroje k magisterské státní zkoušce. z Politické a kulturní geografie. BAAR, ŠINDLER, RUMPEL: Politická geografie, Ostravská univerzita 1996 Zdroje k magisterské státní zkoušce z Politické a kulturní geografie. Magisterská státní zkouška se skládá ze čtyř částí - z obhajoby diplomové práce a ze tří dílčích zkoušek - po jedné z každého z níže

Více

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl

OBSAH. Úvod... 11. I. Oddíl OBSAH Úvod................................................. 11 I. Oddíl 1 Sociální politika, její podstata a základní charakteristika....... 17 1.1 Místo sociální politiky ve společenském systému........

Více

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH

KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH KONCEPT INTELIGENTNÍ SPECIALIZACE A JEHO VYUŽITÍ V REGIONÁLNÍCH ROZVOJOVÝCH STRATEGIÍCH Vladislav Čadil Ondřej Pokorný Technologické centrum AV ČR 10. prosince 2012 Struktura prezentace 1. Vymezení konceptu

Více

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014

Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 Témata maturitních prací z dějepisu pro školní rok 2013 2014 1) Působení československých letců za 2. světové války v britské RAF. 2) Praktiky české policie a četnictva v době Metternichova a Bachova absolutismu.

Více

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013.

Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: Datum vytvoření: 12. 9. 2013. Číslo projektu: Číslo materiálu: Název materiálu: Název školy: Autor: Tematický celek: Ročník: CZ.1.07/1.5.00/34.0690 VY_32_INOVACE_GFP_32_01_1.04 Význam pedagogické praxe pro úspěšné zvládnutí profese

Více

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015

Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Informace pro uchazeče o studium v akademickém roce 2014-2015 Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezská univerzita v Opavě Kontakt: Ústav historických věd Filozoficko-přírodovědecká

Více

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50

Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Czech Tourism / Česká republika - bezpečná destinace 1 /50 Agentura CzechTourism a partneři projektu: Asociace hotelů a restaurací ČR Asociace cestovních kanceláří ČR Asociace českých cestovních kanceláří

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium)

Definice. Failed States Index. Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Míra funkčnosti státní moci (povinné pro studenty MRS a RG, informativní pro učitelské studium) Definice Jako failed state se označuje stát, jehož ústřední vláda je tak slabá nebo neefektivní, že její

Více

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory

Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory Výběr z nových knih 1/2014 ostatní společenskovědní obory 1. 2 x 101 knih pro děti a mládež : nejlepší a nejvlivnější knihy / Pavel Mandys a kolektiv -- 1. vyd. V Praze : Albatros, 2013 -- 430 s. -- čeština

Více

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc.

12. Mezinárodní aspekty veřejných financí. Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12. Mezinárodní aspekty veřejných financí Prof. Ing. Václav Vybíhal, CSc. 12.1 Charakteristika mezinárodních veřejných financí peněžní vztahy vznikající při získávání, rozdělování, přerozdělování a užití

Více

Peníze nerostou na stromech

Peníze nerostou na stromech HOSPODAŘENÍ Peníze nerostou na stromech V minulých podkapitolách jsme si řekli, jak výrobky a služby vznikají, k čemu je využíváme, i to, jak vzniká jejich cena. Víme, že k tomu, abychom mohli něco koupit,

Více

Globální problémy lidstva

Globální problémy lidstva 21. Letní geografická škola Brno 2013 Globální problémy lidstva Vladimír Herber Geografický ústav MU Brno herber@sci.muni.cz Globální problémy - opakování Nejčastěji se uvažuje o 9 globálních problémech,

Více