Výbor pro zahraniční věci

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výbor pro zahraniční věci"

Transkript

1 EVROPSKÝ PARLAMENT Výbor pro zahraniční věci /2082(INI) NÁVRH ZPRÁVY s návrhem doporučení Evropského parlamentu Radě k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (2013/2082(INI)) Výbor pro zahraniční věci Zpravodajka: Laima Liucija Andrikienė PR\ doc PE v01-00 Jednotná v rozmanitosti

2 PR_INI_art121 OBSAH Strana NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ...3 NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B7 0164/2013)...8 PE v /9 PR\ doc

3 NÁVRH DOPORUČENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU RADĚ k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (2013/2082(INI)) Evropský parlament, s ohledem na návrh doporučení Radě, který k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení předložila jménem skupiny PPE Laima Liucija Andrikienė (B7-0164/2013), s ohledem na Všeobecnou deklaraci lidských práv a na Deklaraci OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře, s ohledem na Mezinárodní pakt o občanských a politických právech a na obecnou připomínku č. 22 vydanou Úřadem vysokého komisaře OSN pro lidská práva 1, s ohledem na Listinu základních práv Evropské unie, s ohledem na závěry Rady o nesnášenlivosti, diskriminaci a násilí na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení přijaté v letech 2009 a , s ohledem na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii, které dne 25. června 2012 přijala Rada, 3 s ohledem na usnesení Evropského parlamentu k výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě a o politice Evropské unie v této věci (2010/2202(INI) 4, 2011/2185(INI) 5, 2012/2145(INI) 6 ), s ohledem na článek 36 Smlouvy o Evropské unii, s ohledem na návrh pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení (dále jen pokyny ), s ohledem na čl. 121 odst. 3 jednacího řádu, s ohledem na zprávu Výboru pro zahraniční věci (A7-0000/2013), A. vzhledem k tomu, že článek 21 Smlouvy o Evropské unii stanoví, že veškerá činnost EU na mezinárodní scéně spočívá na zásadách demokracie, právního státu, univerzálnosti a nedělitelnosti lidských práv a základních svobod, úcty k lidské důstojnosti, na zásadách rovnosti a solidarity a na dodržování zásad Charty Organizace spojených národů 1 Obecná připomínka přijatá Výborem OSN pro lidská práva v souladu s čl. 40 odst. 4 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech CCPR/C/21/Rev.1/Add.4, 27. září Rada Evropské unie, , Rada Evropské unie, 11855/12 4 Přijaté texty, P7_TA(2010) Přijaté texty, P7_TA(2012) Přijaté texty, P7_TA(2012)0503 PR\ doc 3/9 PE v01-00

4 a mezinárodního práva; B. vzhledem k tomu, že právo na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení patří mezi základní svobody všech lidských bytostí a je provázáno s dalšími lidskými právy a základními svobodami; C. vzhledem k tomu, že Evropský parlament opakovaně vyzýval k vypracování ambiciózního souboru opatření, která by sloužila k prosazování práva na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení v rámci vnější politiky EU; D. vzhledem k tomu, že Evropský parlament v této souvislosti přivítal snahu EU o vytvoření pokynů ohledně svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení v souladu s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii a zdůraznil, že je třeba, aby do přípravy těchto pokynů byly zapojeny Parlament a občanská společnost; E. vzhledem k tomu, že na základě standardů mezinárodního práva mají jednotlivé země povinnost poskytovat ochranu všem svým občanům i všem ostatním obyvatelům; vzhledem k tomu, že diskriminace na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení dosud existuje ve všech oblastech světa a příslušníkům určitých náboženských společenství včetně náboženských menšin či nevěřícím jsou v mnoha zemích i nadále upírána jejich lidská práva; 1. dává Radě tato doporučení: Důvody k přijetí opatření a) Jednou z priorit vnější politiky EU by mělo být prosazování práva na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení a zamezení tomu, aby bylo toto právo porušováno. b) V mnohých částech světa dochází i nadále k násilí vůči náboženským společenstvím, které má politické, sociálně-ekonomické či ideologické kořeny; základním prvkem politiky EU v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení by mělo být jednoznačné odsouzení všech forem násilí a diskriminace. Účel a oblast působnosti c) Účelem a oblastí působnosti pokynů EU by mělo být podporovat a chránit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení ve třetích zemích, začlenit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení do všech vnějších akcí EU a jejích politik v oblasti lidských práv a stanovit jasné ukazatele, kritéria, standardy a praktické pokyny, aby byla posílena podpora svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení v rámci pracovní činnosti státních úředníků a úředníků EU. Definice d) Pokyny by se měly vyznačovat jednoznačností všech použitých definic a měly by v souladu s mezinárodním právem poskytovat náležitou a neomezenou ochranu práva na svobodné náboženské vyznání nebo přesvědčení projevovaného v soukromém PE v /9 PR\ doc

5 i veřejném životě, ale i v individuálním, kolektivním a institucionálním rámci, včetně práva rodičů vychovávat své děti v souladu se svými morálními zásadami a náboženským přesvědčením, svobody shromažďování a sdružování, svobody projevu, práva odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí, práva na azyl a základního práva na ochranu soukromého majetku, neboť tím je podmíněno úspěšné provádění těchto pokynů. Zásady praktického postupu e) Pokyny by měly vycházet z mezinárodního práva a smluv, které byly mezinárodním společenstvím uznány a ratifikovány. Proporcionalita f) Jak stanoví návrh pokynů, v souladu se zásadami přijatými mezinárodním společenstvím smí být svoboda projevovat své náboženské vyznání nebo přesvědčení podrobena pouze takovým omezením, která jsou předepsána zákonem a jsou nutná pro ochranu veřejné bezpečnosti, pořádku, zdraví či morálky nebo základních práv a svobod ostatních 1 ; tato omezení musí být zároveň úměrná ochraně práv ostatních osob a musí být nalezena správná rovnováha; v pokynech by proto měl být kladen důraz na kritérium proporcionality. Svoboda projevu g) Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení a svoboda projevu jsou práva, která se vzájemně posilují, avšak v případě, že uplatňování těchto dvou práv vytváří napětí, měla by EU rovněž připomínat, že nástroje moderních sdělovacích prostředků umožňují úzké vzájemné propojení mezi kulturami a vyznáními. Proto by měla být přijata opatření s cílem zabránit tomu, aby v reakci na kritická nebo dokonce posměšná vyjádření vzniklá v rámci svobody projevu nedocházelo k násilí mezi kulturami. Kolektivní rozměr svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení h) V pokynech je třeba zdůraznit, že nedílnou součástí svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení je právo tuto svobodu projevovat spolu s ostatními; k tomu patří svoboda budovat a provozovat místa pro konání náboženských obřadů a náboženské památky, zřizovat a provozovat příslušné náboženské, sociální a charitativní instituce s právní subjektivitou a organizační autonomií, ale i svoboda dosadit pracovníky a vedení těchto institucí bez vnějších zásahů ze strany státu, svoboda poskytovat náboženské vzdělávání a odbornou přípravu, svoboda vykonávat duchovní úřad, svoboda světit dny odpočinku, slavit svátky a dodržovat obřady v souladu s pravidly stanovenými na základě určitého náboženského vyznání nebo přesvědčení a svoboda vykonávat charitativní činnost. V pokynech by mělo být stejně tak uvedeno, že právo praktikovat náboženství spolu s ostatními by se nemělo nutně omezovat na oficiálně uznaná místa náboženských obřadů a že EU by měla odmítnout veškerá zbytečná 1 Deklarace OSN o odstranění všech forem nesnášenlivosti a diskriminace založených na náboženství či víře, čl. 1 odst. 3, A/RES/36/55 PR\ doc 5/9 PE v01-00

6 omezení svobody shromažďování. Požadavky týkající se registrace i) EU by měla zakročit v případě, že požadavky týkající se registrace církví a náboženských společností neoprávněně omezují svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení. Registrace by neměla být chápána jako podmínka pro uplatňování základního práva jednotlivců na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení, neboť toto právo nemůže být podmíněno administrativními či právními požadavky. Vzdělávání j) Jak vyplývá z mezinárodně uznávaných standardů, mají rodiče nebo zákonní zástupci dítěte právo zajistit, aby se jejich dítěti dostalo náboženského vzdělání a mravní výchovy v souladu s jejich vlastním přesvědčením, a dítě nesmí být nuceno účastnit se výuky náboženství proti vůli svých rodičů nebo zákonných zástupců, přičemž hlavní zásadou je postupovat v souladu s nejlepším zájmem dítěte; pokyny by měly na tento aspekt svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení klást důraz a delegace EU by měly v případě porušování této zásady učinit příslušné kroky. Rodinné a sociální právo k) EU by měla věnovat patřičnou pozornost diskriminaci na základě náboženského vyznání nebo přesvědčení v rodinném a sociálním právu třetích zemí, zejména pokud jde o právo na uzavření manželství a na výchovu dětí. Právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí l) Pokyny by měly zahrnovat také právo odmítnout vykonávat vojenskou službu z důvodu legitimního uplatňování práva na svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání a EU by měla vyzvat země, které mají zaveden systém povinné vojenské služby, k tomu, aby umožnily náhradní civilní službu ve veřejném zájmu, která nebude mít represivní charakter, a aby ustoupily od ukládání trestů osobám odmítajícím vykonávat vojenskou službu z důvodu svědomí, včetně trestů odnětí svobody. Azyl m) EU by měla vybízet třetí země k tomu, aby přijímaly uprchlíky stíhané na základě jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení a aby jim poskytovaly azyl, a to zejména v případě, že těmto uprchlíkům hrozí smrt nebo násilí. Členské státy EU by měly své úsilí, jež vynakládají v souvislosti s přijímáním uprchlíků stíhaných na základě jejich náboženského vyznání nebo přesvědčení, ještě zvýšit. Podpora občanské společnosti a spolupráce s ní n) Podpora široké škály organizací občanské společnosti, včetně náboženských skupin a skupin založených na společném vyznání, a spolupráce s nimi bude mít vedle plnění pokynů zásadní význam pro podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. Z tohoto důvodu by měla kontaktní místa pro lidská práva v rámci PE v /9 PR\ doc

7 delegací EU udržovat pravidelné styky s těmito organizacemi, aby mohla lépe a co nejdříve určit problémy vznikající v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení v příslušných zemích. Sledování a vyhodnocování o) Evropská služba pro vnější činnost musí v rámci odpovědnosti vysoké představitelky / vysokého představitele Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku zajišťovat řádné a pravidelné sledování a vyhodnocování situace v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení ve světě. Této oblasti by se měl i nadále věnovat zvláštní oddíl výroční zprávy EU o stavu lidských práv ve světě obsahující doporučení ke zlepšení. Zvláštní zpravodaj EU pro lidská práva by měl v rámci veškeré své činnosti věnovat zvláštní pozornost otázkám spojeným s podporou a ochranou svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení a měl by pravidelně informovat Evropský parlament a jeho příslušné výbory o problematických otázkách a dosaženém pokroku. Využívání vnějších finančních nástrojů p) Vnější finanční nástroje EU by měly být s ohledem na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení v určité zemi využívány jako pobídky a zároveň jako odstrašující prostředky (např. zmrazení financí), neboť se jedná o nedílnou součást hodnocení celkové situace v oblasti lidských práv v dané zemi. Mělo by se podporovat používání doložek o lidských právech v dohodách EU se třetími zeměmi. Činnost EU v rámci mnohostranných fór q) EU by měla pokračovat ve své činnosti na různých mnohostranných fórech s cílem podporovat a chránit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení. Hodnocení r) V souladu s článkem 36 Smlouvy o Evropské unii by měl být do hodnocení provádění pokynů, které by mělo proběhnout nejpozději tři roky po vstupu pokynů v platnost, zapojen Parlament. Hodnocení by mělo vycházet z analýzy reakce EU na konkrétní situace, kdy došlo k porušení svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení ve třetích zemích. 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě, vysoké představitelce Unie pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku a pro informaci také Komisi. PR\ doc 7/9 PE v01-00

8 podle čl. 121 odst. 1 jednacího řádu NÁVRH DOPORUČENÍ RADĚ (B7 0164/2013) k návrhu pokynů EU na podporu a ochranu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení Laima Liucija Andrikienė za skupinu PPE Evropský parlament, s ohledem na strategický rámec EU a akční plán pro lidská práva a demokracii, které dne 28. června 2012 přijala Rada, s ohledem na svá usnesení ze dne 16. prosince 2010 o výroční zprávě o stavu lidských práv ve světě v roce 2009 a o politice Evropské unie v této oblasti 1 a ze dne 13. prosince 2012 o výroční zprávě o stavu lidských práv a demokracie ve světě v roce 2011 a o politice Evropské unie v této oblasti 2, s ohledem na čl. 121 odst. 3 jednacího řádu, A. vzhledem k tomu, že součástí základních zásad EU pro veškeré její vnější akce je dodržování lidských práv a základních svobod, demokracie a právního státu, a vzhledem k tomu, že svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení představuje nedílnou součást základních svobod; B. vzhledem k tomu, že Parlament opakovaně vyzýval k vypracování ambiciózního souboru opatření, která by sloužila k prosazování práva na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení v rámci vnější politiky EU; C. vzhledem k tomu, že Parlament v této souvislosti přivítal snahu EU o vytvoření pokynů ohledně svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení v souladu s akčním plánem EU pro lidská práva a demokracii a zdůraznil, že je třeba, aby Parlament a občanská společnost byly do přípravy těchto pokynů zapojeny; 1. předkládá Radě tato doporučení: a) Důvody k přijetí opatření Svoboda náboženského vyznání nebo přesvědčení představuje v souboru všech lidských práv zásadní a základní právo, které je třeba dodržovat. Diskriminace na základě 1 Přijaté texty, P7_TA(2010) Přijaté texty, P7_TA(2012)0503. PE v /9 PR\ doc

9 náboženského vyznání nebo přesvědčení dosud existuje ve všech oblastech světa a příslušníkům určitých náboženských společenství včetně náboženských menšin jsou v mnoha zemích i nadále upírána jejich lidská práva. b) Účel a oblast působnosti Účelem a oblastí působnosti pokynů EU je: podporovat a chránit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení; začlenit svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení do politik a činností EU v oblasti lidských práv; vytvořit jasné referenční úrovně, kritéria a standardy na podporu svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení pro činnost státních úředníků a úředníků EU. c) Definice Úspěšné provádění pokynů bude záviset na srozumitelnosti použitých definic, včetně práva na náboženské vzdělávání dětí, svobody shromažďování a sdružování, svobody projevu, práva odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí, práva na azyl a základního práva na ochranu majetku. d) Zásady praktického postupu Základní zásady pro akce EU v oblasti svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení i prioritní oblasti pro tyto činnosti jsou stanoveny v části 2 návrhu pokynů EU. Pokyny jsou založeny na mezinárodním právu a smlouvách uznávaných mezinárodním společenstvím a ratifikovaných členskými státy. e) Kolektivní rozměr svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení Nedílnou součástí svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení je právo tuto svobodu projevovat spolu s ostatními. K tomu patří svoboda budovat a provozovat místa náboženských obřadů, zřizovat a provozovat příslušné instituce s právní subjektivitou a jmenovat vůdce těchto institucí bez vnějšího zasahování státu. f) Podpora občanské společnosti a spolupráce s ní Podpora občanské společnosti a spolupráce s ní při provádění pokynů má klíčový význam při podpoře a ochraně svobody náboženského vyznání nebo přesvědčení. g) Využívání vnějších finančních nástrojů EU Vnější finanční nástroje EU by měly být s ohledem na svobodu náboženského vyznání nebo přesvědčení v určité zemi využívány jako pobídky a zároveň jako odstrašující prostředky (zmrazení financí), vzhledem k tomu, že úzce souvisejí s tím, jak je v dané zemi hodnocena situace v oblasti lidských práv jako celku. 2. pověřuje svého předsedu, aby předal toto doporučení Radě a pro informaci také Komisi. PR\ doc 9/9 PE v01-00

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte

Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte Obecné zásady EU v oblasti prosazování a ochrany práv dítěte I Úvod 1. Úmluva o právech dítěte je smlouvou v oblasti lidských práv, kterou ratifikoval největší počet zemí v historii. Spolu se dvěma opčními

Více

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen

Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen Hlavní směry EU týkající se násilí páchaného na ženách a boje proti všem formám diskriminace žen 1. Cíl hlavních směrů Přijetí hlavních směrů týkajících se násilí páchaného na ženách vyjadřuje jasnou politickou

Více

Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008

Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008 SLOŽKA gue/ngl Stav dodržování základních práv v Evropské unii 2004 2008 USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU ZE DNE 14. LEDNA 2009 O STAVU DODRŽOVÁNÍ ZÁKLADNÍCH PRÁV V EVROPSKÉ UNII V LETECH 2004 2008 ZPRAVODAJ:

Více

Stockholmský program

Stockholmský program J 091 / 07 7. funkční období J 091 / 07 Stockholmský program 2009 ( 53.týden) PARLAMENT Č ESKÉ REPUBLIKY SENÁT 7. funkční období 191. USNESENÍ VÝBORU PRO ZÁLEŽITOSTI EVROPSKÉ UNIE z 20. schůze, konané

Více

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37

21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 21.12.2004 Úřední věstník Evropské unie L 373/37 SMĚRNICE RADY 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži aženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování

Více

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29

PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 PRACOVNÍ SKUPINA PRO OCHRANU ÚDAJŮ ZŘÍZENÁ PODLE ČLÁNKU 29 398/09/CS WP 160 Stanovisko č. 2/2009 k ochraně osobních údajů dětí (Obecné pokyny a zvláštní případ škol) Přijaté dne 11. února 2009 Tato pracovní

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 1.6.2005 KOM(2005) 224 v konečném znění SDĚLENÍ KOMISE RADĚ, EVROPSKÉMU PARLAMENTU, EVROPSKÉMU HOSPODÁŘSKÉMU A SOCIÁLNÍMU VÝBORU A VÝBORU REGIONŮ Nediskriminace

Více

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE

ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE ÚMLUVA O PRÁVECH DÍTĚTE (Ve znění přijatém v ČR, zveřejněném ve Sbírce zákonů č. 104/1991) Státy, které jsou smluvní stranou této úmluvy, majíce na zřeteli, že podle zásad vyhlášených v Chartě Spojených

Více

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás

SDĚLENÍ KOMISE. k evropské občanské iniciativě Jeden z nás EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 28.5.2014 COM(2014) 355 final SDĚLENÍ KOMISE k evropské občanské iniciativě Jeden z nás CS CS 1. ÚVOD Evropská občanská iniciativa, která byla zavedena Lisabonskou smlouvou,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE OCHRANY PRÁV DĚTÍ I. Úvod Česká republika se přistoupením k Úmluvě o právech dítěte (dále jen Úmluva ) zavázala k respektování a zabezpečení práv dětí stanovených Úmluvou. Zajištění ochrany práv dětí je povinností celé

Více

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/389 LISTINA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE (2010/C 83/02) 30.3.2010 Úřední věstník Evropské unie C 83/391 Evropský parlament, Rada a Komise slavnostně vyhlašují

Více

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000,

Revidovaný překlad právního předpisu Evropských společenství SMĚRNICE RADY 2000/43/ES. ze dne 29. června 2000, SMĚRNICE RADY 2000/43/ES ze dne 29. června 2000, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich rasu nebo etnický původ RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na Smlouvu o založení Evropského

Více

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE

CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE CHARTA ZÁKLADNÍCH PRÁV EVROPSKÉ UNIE PREAMBULE Uzavřením svazku, který je stále pevnější, evropské národy projevily vůli sdílet pokojnou budoucnost založenou na společných hodnotách. Unie vědoma si svého

Více

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E

C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E C H A R T A Z Á K L A D N Í C H P R Á V E V R O P S K É U N I E D Ů S T O J N O S T S V O B O D Y R O V N O S T S O L I D A R I T A O B Č A N S K Á P R Á V A S O U D N I C T V Í C H A R T A Z Á K L A D

Více

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD))

(COM(2013)0151 C7-0080/2013 2013/0081(COD)) P7_TA(2014)0122 Podmínky vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnnývh pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a vykonávání práce au

Více

7. funkční období M 042 / 07

7. funkční období M 042 / 07 M 042 / 07 7. funkční období M 042 / 07 Návrh rámcového rozhodnutí Rady o boji proti pohlavnímu zneužívání a pohlavnímu vykořisťování dětí a proti dětské pornografii, kterým se zrušuje rámcové rozhodnutí

Více

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana

CS Cena: Úřední věstník. Evropské unie. Informace a oznámení. Svazek 51. České vydání. 9. května 2008. Oznámení č. Obsah Strana Úřední věstník ISSN 1725-5163 C 115 Evropské unie České vydání Informace a oznámení Svazek 51 9. května 2008 Oznámení č. Obsah Strana 2008/C 115/01 Konsolidované znění Smlouvy o Evropské unii a Smlouvy

Více

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011

TEXTY PŘIJATÉ. Jednotná v rozmanitosti. na zasedání konaném. v úterý 6. července 2010 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 EVROPSKÝ PARLAMENT 2010-2011 TEXTY PŘIJATÉ na zasedání konaném v úterý 6. července 2010 P7_TA-PROV(2010)07-06 PROZATÍMNÍ ZNĚNÍ PE PE 443.887 Jednotná v rozmanitosti OBSAH PŘIJATÉ TEXTY P7_TA(2010)0248

Více

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek

Sociální nakupování. Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Sociální nakupování Průvodce zohledňováním sociálních hledisek při zadávání veřejných zakázek Tato publikace vychází v rámci programu Evropské unie pro zaměstnanost a sociální solidaritu (PROGRESS) (2007

Více

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník

Přílohy. Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Přílohy Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv Dotazník Obsah této části Mezinárodní právní nástroje na ochranu lidských práv...............................................................

Více

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K

TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K TŘETÍ A ČTVRTÁ PERIODICKÁ ZPRÁVA O PLNĚNÍ ZÁVAZKŮ PLYNOUCÍCH Z ÚMLUVY O PRÁVECH DÍTĚTE A INFORMACE ČESKÉ REPUBLIKY O PLNĚNÍ OPČNÍHO PROTOKOLU K ÚMLUVĚ O PRÁVECH DÍTĚTE O ZAPOJOVÁNÍ DĚTÍ DO OZBROJENÝCH

Více

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI))

Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. července 2007 o modernizaci pracovního práva, jejímž cílem je řešit výzvy 21. století (2007/2023(INI)) Evropský parlament, s ohledem na Úmluvu MOP C87 o svobodě

Více

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63

29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 29.10.2013 Úřední věstník Evropské unie L 287/63 NAŘÍZENÍ RADY (EU) č. 1024/2013 ze dne 15. října 2013, kterým se Evropské centrální bance svěřují zvláštní úkoly týkající se politik, které se vztahují

Více

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90

RADA EVROPSKÉ UNIE. Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 RADA EVROPSKÉ UNIE Brusel 2. května 2006 (OR. en) 8668/06 Interinstitucionální spis: 2005/0268 (CNS) CULT 36 COMER 89 COMPET 89 DEVGEN 110 MI 90 PRÁVNÍ PŘEDPISY A JINÉ AKTY Předmět : Rozhodnutí Rady o

Více

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ

Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ Aktualizace OBECNÝCH ZÁSAD EU TÝKAJÍCÍCH SE DĚTÍ A OZBROJENÝCH KONFLIKTŮ I. DĚTI A OZBROJENÉ KONFLIKTY 1. Jen v posledním desetiletí si ozbrojené konflikty podle odhadů vyžádaly životy více než dvou miliónů

Více

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE

Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Pakt EU o demokratické správě věcí veřejných Dodržování právního státu a základních práv Nástin iniciativy skupiny ALDE Úvod Země, které se chtějí připojit k Evropské unii, musí splňovat nejvyšší normy

Více

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ

RADA EVROPY VÝBOR MINISTRŮ Doporučení Rady Evropy [Rec(2006)5] Akční plán na podporu práv a plného zapojení osob se zdravotním postižením do společnosti: zlepšení kvality života osob se zdravotním postižením v Evropě 2006 2015 bylo

Více

(Legislativní akty) SMĚRNICE

(Legislativní akty) SMĚRNICE 27.5.2014 L 157/1 I (Legislativní akty) SMĚRNICE SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2014/66/EU ze dne 15. května 2014 o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí na základě převedení

Více

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA

EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA EVROPSKÁ VĚZEŇSKÁ PRAVIDLA Doporučení Rec (2006) 2 Výboru ministrů členským státům Rady Evropy k Evropským vězeňským pravidlům Příloha časopisu České vězeňství č. 1/2006 1 Vězeňská služba České republiky

Více

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Dokument ze zasedání

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014. Dokument ze zasedání EVROPSKÝ PARLAMENT 2009-2014 Dokument ze zasedání 7. 1. 2014 A7-0009/2014 ZPRÁVA o plánu EU proti homofobii a diskriminaci na základě sexuální orientace a genderové identity (2013/2183(INI)) Výbor pro

Více