Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně."

Transkript

1 Městský úřad Slaný odbor kultury informace k výkonu státní správy na úseku státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností Slaný pro rok 2014 Sousoší Nejsvětější Trojice ve Smečně (1740), kulturní památka v památkové zóně. Od 1. ledna 2007 je v platnosti stavební zákon č. 183/2006 Sb. a změnový zákon č. 186/2006 Sb.; znění obou zákonů se promítlo i do správního řízení na úseku státní památkové péče, které na našem správním území 1 vykonává odbor kultury MěÚ Slaný. 2 Agendu památkové péče zajišťuje BC. MAREK FILIPEC odbor kultury úsek památkové péče / / Městský úřad Slaný, východní křídlo (zadní trakt) bývalého hotelu Pošta přízemí Masarykovo náměstí čp. 160, Slaný. Úřední dny - pondělí a středa hod. Vzhledem k častým jednáním pověřeného pracovníka na různých místech Slánska doporučujeme schůzku předem telefonicky dohodnout. V případě nepřítomnosti zastupuje Alena Urbanová ( / nebo se obracejte přímo na vedoucího odboru PhDr. Vladimíra Přibyla ( Aktuální informace a kontakty na pracovníky památkové péče naleznete na webových stránkách odboru kultury památková péče (www.pamatky.slany.cz.) 1 Odbor kultury Městského úřadu Slaný dále vykonává státní správu na úseku památkové péče u kulturních památek ve smyslu zákona č. 20/1987 Sb. v obcích správního obvodu Městského úřadu Slaný: Beřovice, Bílichov, Černuc, Drnek, Dřínov, Hobšovice, Hořešovice, Hořešovičky, Hospozín, Hrdlív, Chržín, Jarpice, Jedomělice, Jemníky, Kamenný Most, Klobuky, Kmetiněves, Knovíz, Královice, Kutrovice, Kvílice, Ledce, Libovice, Líský, Loucká, Malíkovice, Neprobylice, Neuměřice, Páleč, Plchov, Podlešín, Poštovice, Pozdeň, Přelíc, Řisuty, Sazená, Slaný, Smečno, Stradonice, Studeněves, Šlapanice, Třebíz, Tuřany, Uhy, Velvary, Vraný, Vrbičany, Zichovec, Zlonice, Zvoleněves, Želenice, Žižice. 2 Podle čl. XXI. zákona č. 320/2002 Sb. a podle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., ze dne , o stanovení správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem a správních obvodů obcí s rozšířenou působností, jako příslušný orgán státní správy na úseku památkové péče ve smyslu 29 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, je ustanoven Městský úřad Slaný odbor kultury. 1

2 I. SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ NA ÚSEKU PAMÁTKOVÉ PÉČE Opravy památek. Obnovu kulturních památek, a to jak movitých, tak nemovitých, objektů v památkových rezervacích, zónách a pásmech upravuje zákon 14 zákona č. 20/1987 Sb., který je nově upraven takto: 14 Obnova kulturních památek (1) Zamýšlí-li vlastník kulturní památky provést údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jinou úpravu kulturní památky nebo jejího prostředí (dále jen "obnova"), je povinen si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, a jde-li o národní kulturní památku, závazné stanovisko krajského úřadu. (2) Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která není kulturní památkou, ale je v památkové rezervaci, v památkové zóně nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny ( 17), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, není-li tato jeho povinnost podle tohoto zákona nebo na základě tohoto zákona vyloučena ( 17). (3) V závazném stanovisku podle odstavců 1 a 2 se vyjádří, zda práce tam uvedené jsou z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné, a stanoví se základní podmínky, za kterých lze tyto práce připravovat a provést. Základní podmínky musí vycházet ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat při umožnění realizace zamýšleného záměru. (4) V územním řízení, při vydání územního souhlasu a v řízení o povolení staveb, změn staveb, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby a udržovacích prací, prováděném v souvislosti s úpravou území, na němž uplatňuje svůj zájem státní památková péče, nebo v souvislosti s obnovou nemovité kulturní památky, popřípadě se stavbou, změnou stavby, terénními úpravami, umístěním nebo odstraněním zařízení, odstraněním stavby nebo udržovacími pracemi na nemovitosti podle odstavce 2, rozhoduje stavební úřad v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, se závazným stanoviskem krajského úřadu. (5) Lze-li zamýšlenou obnovu nemovité kulturní památky podle odstavce 1, popřípadě stavbu, změnu stavby, terénní úpravy, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby nebo udržovací práce na nemovitosti podle odstavce 2 provést na základě ohlášení, může stavební úřad dát souhlas pouze v souladu se závazným stanoviskem obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nebo jde-li o nemovitou národní kulturní památku, krajského úřadu. (6) Orgán státní památkové péče příslušný podle odstavců 1 a 2 vydá závazné stanovisko po předchozím písemném vyjádření odborné organizace státní památkové péče, se kterou projedná na její žádost před ukončením řízení návrh tohoto závazného stanoviska. (7) Přípravnou a projektovou dokumentaci obnovy nemovité kulturní památky nebo stavby, změny stavby, terénních úprav, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravy dřevin nebo udržovacích prací na nemovitosti podle odstavce 2 vlastník kulturní památky nebo projektant projedná v průběhu zpracování s odbornou organizací státní památkové péče z hlediska splnění podmínek závazného stanoviska podle odstavců 1 a 2. Při projednávání poskytuje odborná organizace státní památkové péče potřebné podklady, informace a odbornou pomoc. Ke každému dokončenému stupni dokumentace zpracuje odborná organizace státní památkové péče písemné vyjádření jako podklad pro závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností, jde-li o nemovitou národní kulturní památku, jako podklad pro závazné stanovisko krajského úřadu. 2

3 Velkou část podání na úseku památkové péče představují žádosti o vydání závazného stanoviska podle 14 zák. č. 20/1987 Sb. Vlastník (správce, uživatel) nemovitosti, která je kulturní památkou, nebo nemovitostí, která se nachází v ochranném pásmu nemovité kulturní památky (Zlonice), zóně (Slaný, Velvary, Smečno), rezervaci (Třebíz), je povinen k zamýšlené stavbě, změně stavby, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, úpravě dřevin nebo udržovacím pracím na této nemovitosti si předem vyžádat závazné stanovisko obecního úřadu obce s rozšířenou působností v tomto případě odbor kultury MěÚ Slaný. Odbor kultury ve spolupráci s příslušným stavebním úřadem posoudí podle 44a zákona č. 20/1987 Sb., zda se jedná o věc, ve které je sám příslušný rozhodovat sám, tzn. stavby a úpravy uvedené v 103 stavebního zákona č. 183/2006 Sb., anebo to, co podléhá stavebnímu řízení a ohlášení. V prvním případě vydá závazné stanovisko formou správního rozhodnutí, ve druhém případě vydá závazné stanovisko jako úkon pro řízení vedené příslušným stavebním úřadem, který bude v tomto případě i orgánem státní správy, ke kterému bude přípustné podat odvolání. II. ÚPRAVA DŘEVIN V AREÁLU PAMÁTEK, V PAMÁTKOVÝCH REZERVACÍCH, PAMÁTKOVÝCH ZÓNÁCH A PÁSMECH Posledních několik let je v zákoně ustanoveno rozhodování při úpravě dřevin, a to nejen v areálu památek, ale i v památkových zónách, pásmech a rezervacích. Na tomto úseku spolupracujeme vedle pracovníka odborné organizace, který připraví odborné vyjádření podle 14 odst. 6. zák. č. 20/1987 Sb., s BC. ONDŘEJEM ČEČRDLEM z odboru životního prostředí MěÚ Slaný ( Odbor kultury k navržené výsadbě či kácení vydá správní rozhodnutí na úseku státní památkové péče. Žádost ohledně úpravy dřevin v uvedených územích nebo v areálech kulturních památek by měla obsahovat: 1. jméno, adresu a datum narození žadatele (název společnosti, sídlo, IČO), 2. doložení vlastnického či nájemního vztahu k pozemkům, na nichž dřeviny rostou 3. specifikace dřevin, které mají být ošetřeny/prořezány jejich druh, počet popř. velikost plochy keřů, a to včetně situačního zákresu 4. popis rozsahu provedeného prořezu 5. odůvodnění nutnosti zásahu 6. doporučujeme uvést odbornou organizaci, která zásah bude provádět III. ÚZEMÍ SPRÁVNÍHO OBVODU MĚSTSKÉHO ÚŘADU SLANÝ A PAMÁTKY Ve správním obvodu Městského úřadu Slaného se podle vyhlášky Ministerstva vnitra ČR č. 388/2002 Sb., ze dne , nacházejí následující památková pásma, zóny a rezervace: SLANÝ / Ochranné památkové pásmo historického jádra města Slaného bylo stanoveno rozhodnutím odboru kultury ONV Kladno č. 456/461/84 ze dne Historické jádro města bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 Sb., ze dne , prohlášeno památkovou zónou. SMEČNO / Ochranné památkové pásmo historického jádra města Smečno bylo stanoveno rozhodnutím odboru kultury ONV Kladno č. 456/439/87 ze dne Historické jádro města Smečno bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 Sb., ze dne , prohlášeno památkovou zónou. VELVARY / Ochranné památkové pásmo historického jádra města Velvary bylo stanoveno rozhodnutím odboru kultury ONV Kladno č. 456/131/87 ze dne Historické jádro města Velvary bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/92 Sb., ze dne , prohlášeno památkovou zónou. 3

4 ZLONICE / Ochranné památkové pásmo okolo souboru kulturních památek ve Zlonicích bylo stanoveno rozhodnutím odboru kultury ONV Kladno č. 456/766/87 ze dne TŘEBÍZ / Památková rezervace památek lidové architektury obce Třebíz byla vyhlášena nařízením vlády ČR ze dne Hranice památkových zón (Slaný, Velvary, Smečno) jsou stanoveny ve vyhlášce Ministerstva kultury ČR č. 476/92 Sb., ze dne ; u památkové rezervace ve Třebízi v nařízení vlády ČR ze dne Zákres hranic ochranných památkových pásem (Velvary, Smečno, Slaný, Zlonice), které mají často jiný rozsah než památkové zóny, jsou uloženy na odboru kultury Městského úřadu Slaný k nahlédnutí na webových stránkách odkaz na liště výkon státní správy. IV. ODBORNÁ ORGANIZACE / NÁRODNÍ PAMÁTKOVÝ ÚSTAV ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ STŘEDNÍCH ČECH V PRAZE Připravuje písemná vyjádření při opravě a jiných stavebních úpravách nemovitých kulturních památek zapsaných v ústředním seznamu památek nebo v památkových zónách na Slánsku (Zlonice, Velvary, Slaný, Smečno). Připravuje rovněž podklady pro restaurování movitých památek Adresa: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 - Žižkov, P. O. BOX 45; _ , fax ; vedoucí odboru péče o památkový fond ING. JAN ŽIŽKA, / MGR. EVA MIKEŠOVÁ stavební úpravy, nemovité kulturní památky , mobil / MGR. MARKÉTA HANZLÍKOVÁ lidová architektura / MGR. MAREK PAŘÍZEK restaurovaní movitých a nemovitých památek , mobil / ING. RŮŽENA BOČKOVÁ úprava dřevin / V. SPRÁVA CÍRKEVNÍCH PAMÁTEK Vzhledem k tomu, že většinu památek na slánském venkově představují kostely, kaple a farní budovy římskokatolické církve, uvádíme kontakty farářů, administrátorů farností a vikariátních techniků, kteří zajišťují opravy církevních památek Kladenský vikariát (okrskový vikář R.D. JAROSLAV KUČERA, Římskokatolická farnost u kostela sv. Václava v Kladně - Rozdělově, Vašíčkova 466, Kladno 4, ) R. D. KAREL KUNZL na Slánsku administruje Smečno, Pozdeň, Kvílice, Želenice Římskokatolická farnost Smečno, Kačická 115, Smečno, , R. D. MGR. PAVEL TÁBORSKÝ farářem ve Slaném, administruje Malíkovice, Řisuty, Dřínov, Hořešovice, Tuřany a Dolín Římskokatolická farnost Slaný, Vinařického 16/12, Slaný, , R. D. MGR. CYRIL KUBÁNEK Zlonice, Budeničky, Vraný, Klobuky, Kmetiněves, Hospozín Římskokatolická farnost Zlonice, Pejšova 47, Zlonice, , 4

5 Podřipský vikariát R. D. MGR. FRANTIŠEK MASAŘÍK Velvary, Chržín. Římskokatolická farnost Kralupy nad Vltavou, Chmelova 212, Kralupy nad Vltavou, , Vikariátní technik pro Kladenský vikariát PETR VONDRÁČEK, mobil / Vikariátní technik pro Podřipský vikariát MARTIN LUDVÍK, mobil / VI. GRANTOVÁ ŘÍZENÍ MINISTERSTVO KULTURY: Havarijní program z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na zabezpečení nejnaléhavějších oprav nemovitých kulturních památek, zejména na odstranění havarijního stavu střech a nosných konstrukcí staveb. Informace: NPÚ územní odborné pracoviště středních Čech v Praze, Sabinova 5, Praha 3 - Žižkov, P. O. BOX 45, ING. BOHUMILA KRÁLOVÁ, , Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón je nástrojem k obnově kulturních památek nacházejících se v nejcennějších částech našich historických měst, prohlášených za památkové rezervace nebo památkové zóny. Finanční příspěvky však mohou být z něho poskytovány pouze tehdy, pokud má příslušné město zpracovaný vlastní program regenerace a pokud se zároveň finančně podílí společně s vlastníkem na obnově kulturní památky. (Ve správním obvodu Slaný se toto týká měst Slaný, Smečno, Velvary kde jsou památkové zóny historických jader.) Program záchrany architektonického dědictví tímto programem je podporována obnova kulturních památek tvořících nejcennější součást našeho architektonického dědictví, jako jsou hrady, zámky, kláštery, historické zahrady, kostely a podobně. Zamýšlené práce přitom musejí směřovat k záchraně kulturní památky nebo záchraně těch jejích částí, které tvoří podstatu kulturní památky. K žádosti o zařazení do tohoto programu se přikládá zvláštní druh dokumentace, tzv. projekt záchrany kulturní památky. Program péče o vesnické památkové rezervace, vesnické památkové zóny a krajinné památkové zóny zaměřuje se na podporu obnovy a zachování kulturních památek lidové architektury, jako jsou například zemědělské usedlosti, chalupy, kapličky a boží muka, které se nacházejí v uvedených památkově chráněných územích. (Ve správním obvodu se toto týká pouze obce Třebíz.) Program restaurování movitých kulturních památek z tohoto programu jsou poskytovány finanční příspěvky na náklady spojené s obnovou (restaurováním) movitých kulturních památek, zejména takových, které jsou významnými díly výtvarných umění nebo uměleckořemeslnými pracemi a jsou umístěny v budovách zpřístupněných veřejnosti pro kulturní, výchovně-vzdělávací nebo náboženské účely. Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností tento dotační program umožňuje obcím s rozšířenou působností podílet se na kompenzaci veřejného zájmu na úseku památkové péče a efektivně se podílet na zachování a obnově kulturních památek. Příspěvky na obnovu kulturní památky jsou určeny na zachování a obnovu nemovitých kulturních památek, které se nalézají mimo památkové rezervace a zóny, nejsou národními kulturními památkami a nejsou ve vlastnictví České republiky. Příspěvek poskytuje prostřednictvím žádosti podané na příslušnou obec s rozšířenou působností Ministerstvo kultury. 5

6 Informace: Ministerstvo kultury, odbor památkové péče, Maltézské nám. 1, Praha 1, , Pro území Slánska ALENA URBANOVÁ, odbor kultury MěÚ Slaný ( , KRAJSKÝ ÚŘAD STŘEDOČESKÉHO KRAJE Středočeský Fond kultury a obnovy památek Středočeský kraj vypisuje každoročně dotační programy, které jsou prioritně zaměřeny na vyvážený rozvoj Středočeského kraje. Odbor kultury a památkové péče administruje Středočeský Fond kultury a obnovy památek. Tento fond následujících pět tematických zadání: podpora obecních knihoven, podpora obnovy kulturních památek, podpora drobných památek, podpora kultury, historických akcí a slavností a podpora divadla. Informace: Krajský úřad Středočeského kraje, odbor kultury a památkové péče, Zborovská 11, Praha 5; BLANKA ŠVARCOVÁ, , / NADACE OBČANSKÉHO FÓRA Posláním Nadace OF je podporovat obnovu a ochranu kulturního dědictví v České republice se zvláštním důrazem na opomíjené památky. Toho chce nadace dosáhnout zvyšováním zájmu veřejnosti o kulturní památky a prosazováním partnerské spolupráce při jejich záchraně mezi podnikatelskou, neziskovou a právní sférou. Informace: Nadace Občanského fóra, Štěpánská 61, Praha 1, , , , NADACE VIA Fond kulturního dědictví Záchrana drobných památek místního významu. Informace: Jelení 195/9, Praha 1, , mobil: , PŘEMYSLOVSKÉ STŘEDNÍ ČECHY Prostřednictvím této obecně prospěšné společnosti je možné získat dotace na opravy památek z Evropské unie. Informace: Přemyslovské střední Čechy o. p. s., Wilsonova 599, Slaný, , e- mail: Připravili: PHDR. VLADIMÍR PŘIBYL, BC. MAREK FILIPEC (I.,II.,III,IV.,V.) a ALENA URBANOVÁ (VI.) odbor kultury MěÚ Slaný. Vydal pro vnitřní potřebu obecních úřadů Slánska Městský úřad Slaný, Velvarská Slaný (2014) 6

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích

Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích Příručka vlastníka kulturní památky a nemovitosti v památkově chráněných územích 1 Vážení vlastníci kulturních památek a nemovitostí v památkově chráněných územích, velmi si vážíme Vaší osobní iniciativy,

Více

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla

Z á s a d y. Úvodní ustanovení. Čl. I Obecná pravidla Ministerstvo kultury Č. j.: 1990/2008 Z á s a d y pro užití neinvestičních prostředků z rozpočtu Ministerstva kultury stanovených pro program Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou

Více

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988,

VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 16. července 1997 č. 426 o Programu restaurování movitých kulturních památek V l á d a I. s c h v a l u j e Program restaurování movitých kulturních

Více

ze dne 26. dubna 1988,

ze dne 26. dubna 1988, 66/1988 Sb. VYHLÁŠKA MINISTERSTVA KULTURY ČESKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY ze dne 26. dubna 1988, kterou se provádí zákon České národní rady č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči Změna: 139/1999 Sb. Změna:

Více

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd

Česká zemědělská univerzita v Praze. Provozně ekonomická fakulta. Katedra humanitních věd Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Katedra humanitních věd Diplomová práce Drobné církevní stavby (terénní výzkum v regionu Posázaví) Vypracovala: Gabriela Antošová Vedoucí

Více

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I

Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Z Á K O N O S T Á T N Í P A M Á T K O V É P É Č I Úplný text zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn obsažených v zákonech č. 242/1992 Sb., č. 361/1999 Sb. a č. 61/2001

Více

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL

Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Právnická fakulta Masarykovy univerzity Katedra správní vědy, správního práva a finančního práva Diplomová práce PRÁVNÍ ASPEKTY STAVEB VODNÍCH DĚL Martin Vintr 2007/2008 Prohlašuji, že jsem diplomovou

Více

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10.

Viz rozdělovník: Značka: Vyřizuje: Tel.: E-mail: Datum: SU/7675/2012 Br Brožová Jana 386 804 039 brozovaj@c-budejovice.cz 16.10. Magistrát města České Budějovice S t a ve b n í úřad n á m. Přemysla Ot a ka r a II, č. 1, 2 Magistrát města České Budějovice Ing. Vlastislav Eliáš Stavební úřad Kněžská 19 370 92 České Budějovice Viz

Více

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru

Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Přístup radnice k podpoře neziskového sektoru Vsetín, říjen 2006 Kolektiv autorů: Ing. Milan Půček, MBA; Ing. Pavel Pelc; Mgr. Ondřej Sláma; Ing. Petr Kozel Vydání této publikace bylo uhrazeno z projektu

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1

ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2005 ÚZEMNÍ ODBORNÉ PRACOVIŠTĚ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 1 ISBN 80-86234-77-0 ISBN 80-86234-74-6 (soubor všech zpráv) ISBN 80-86234-75-4

Více

PROTOKOL. o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče za rok 2010 na Krajském úřadě Pardubického kraje

PROTOKOL. o výsledku kontroly výkonu státní správy na úseku památkové péče za rok 2010 na Krajském úřadě Pardubického kraje MINISTERSTVO KULTURY PAMÁTKOVÁ INSPEKCE Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 +NLDSY113VSFC+ Praha 30. 5. 2011 Čj.: MK 29059/2011 PI Výtisk č. 2 Počet stran: 15 PROTOKOL o výsledku kontroly výkonu státní

Více

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004.

5 Květen 2004. Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH. Cvičení Integrovaného záchranného systému HORIZONT 2004. 5 Květen 2004 Koncept Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina OBSAH (výber) Začíná veřejné projednávání konceptu řešení Územního plánu velkého územního celku kraje Vysočina. Krajský úřad kraje

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí

Podle těchto příloh je poskytována podpora z Fondu žádostem akceptovaným od nabytí Přílohy IV Směrnice Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků účinné

Více

Dotační a grantové příležitosti

Dotační a grantové příležitosti Dotační a grantové příležitosti verze 5/2015 Pozn.: 1. Dokument je aktualizován v měsíčním intervalu k 10. dni daného měsíce. 2. Nově vložené dotační příležitosti oproti minulé verzi jsou zvýrazněny žlutě

Více

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci vyjmutí pozemků z území vesnické památkové rezervace Doubrava. A Obsah podnětu Prohlášení památkové ochrany území se děje právním předpisem vydaným buď vládou (nařízením vlády v případě památkové rezervace) nebo ministerstvem (vyhláškou ministerstva kultury v případě památkové zóny).

Více

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv

ROZVOJ VESNICE Ludmila Kaš parová a kolektiv Ludmila Kaš parová a kolektiv MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍROZVOJ Č R Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE Ú STAV Ú ZEMNÍHO ROZVOJE BRNO Ludmila Kašparová a kolektiv BRNO 2002 EDIČ NÍ Ř ADA VESNICE AUTORSKÝ KOLEKTIV Autorský

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy

ZÁKON o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ. Předmět úpravy PRACOVNÍ ÚPLNÉ ZNĚNÍ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 68/2007 Sb., zákonem č. 191/2008 Sb., zákonem č. 223/2009

Více

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA

V Ý R O Č N Í Z P R ÁVA V Ý R OČ N Í ZPR ÁVA Obsah Úvodní slovo ředitele 3 1 Organizace 5 2 Náplň a rozsah činnosti 8 3 Památková péče 8 4 Správa památkových objektů 17 5 Věda a výzkum 18 6 Publikační a přednášková činnost 24

Více

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA

PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 AKTUALIZACE PROGRAMU REGENERACE MPR KUTNÁ HORA 2011 2016 ZPRACOVAL : Městský úřad Kutná Hora Odbor památkové péče, kultury, školství a tělovýchovy

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Fiche opatření (dále jen Fiche)

Fiche opatření (dále jen Fiche) Název MAS NAD ORLICÍ, o.p.s. Fiche opatření (dále jen Fiche) Číslo Fiche Název Fiche 1 A.1 Upravený venkov - vlídná tvář našeho regionu Vymezení Fiche Cíle fiche: Podporovat obnovu a rozvoj obcí, jejich

Více

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova

Strategický plán rozvoje obce Záhoří. Místní program obnovy venkova Strategický plán rozvoje obce Záhoří 2010 Strategický plán rozvoje obce Záhoří Místní program obnovy venkova Pohled na Horní Záhoří Tento Strategický plán rozvoje obce Záhoří - Místní program obnovy venkova

Více

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy

Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy Co přináší zákon o sociálních službách pro uživatele, poskytovatele, orgány státní správy a samosprávy JUDr. Jan Hutař a Václav Krása Po mnohaleté snaze vyšel 31. března 2006 ve Sbírce zákonů zákon o sociálních

Více

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

KRIZOVÝ ZÁKON. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1114 Sbírka zákonů č. 118 / 2011 Částka 44 118 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), jak vyplývá ze změn provedených

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice

MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice MĚSTSKÝ ÚŘAD JILEMNICE odbor územního plánování a stavebního řádu Masarykovo náměstí 81, 514 01 Jilemnice Spis. zn.: MUJI 55/2013 /ÚPSŘ Č.j: PDMUJI 1215/2014/Fi/Souh Jilemnice, dne: 27.1.2014 Vyřizuje:

Více

Program - Kulturní dědictví a současné umění

Program - Kulturní dědictví a současné umění Program - Kulturní dědictví a současné umění CZ 06 1. Shrnutí Program Kulturní dědictví a současné umění je, v souladu s Memorandem o porozumění, zaměřen na dvě prioritní oblasti: I. Programová oblast

Více

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice

Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Příloha č. 3 M Ě S T O Č E S K Á S K A L I C E Důvodová zpráva Věc: Zásady pro pořizování územního plánu města Česká Skalice Určeno: pro jednání Zastupitelstva města Česká Skalice Podklady: důvodová zpráva

Více