ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY"

Transkript

1 Zadavatel: Česká republika-český statistický úřad se sídlem Na padesátém 3268/81, Praha, IČO: Veřejná zakázka nadlimitní: Nákup personálního informačního systému zadávaná v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY podle ustanovení 156 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a vyhlášky č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky (dále jen vyhláška ) účelnosti veřejné zakázky dle 2 vyhlášky Veřejný zadavatel popíše změny a) v popisu potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny, b) v popisu předmětu veřejné zakázky, c) ve vzájemném vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele, d) v předpokládaném termínu splnění veřejné zakázky, oproti skutečnostem uvedeným podle 1 vyhlášky (odůvodnění účelnosti veřejné zakázky pro účely předběžného oznámení veřejného zadavatele) 1 Ad a) Veřejnou zakázkou dojde k naplnění záměru zadavatele, kterým je obnova personálního informačního systému podle požadavků zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci. Cílem veřejné zakázky je uzavření smlouvy s jedním vítězným uchazečem. Ad b) Předmětem plnění této veřejné zakázky je dodávka a implementace personálního informačního systému podle požadavků zadavatele specifikovaných v zadávací dokumentaci a následná servisní podpora. U stávající personálního systému byl dodavatelem oznámen záměr ukončení vývoje a podpory v roce Z tohoto důvodu je bezpodmínečně nutné zajistit fungování agendy personalistiky, mezd, vzdělávání a sociálních fondů na jiném systému. Ad c) Úspěšné ukončení administrace veřejné zakázky a uzavření smlouvy s jedním uchazečem je předpokladem k dosažení plánovaného cíle veřejné zakázky a potřeb zadavatele, tedy k zajištění fungování agendy personalistiky, mezd, vzdělávání a sociálních fondů na jiném systému. Ad d) Předpokládaná doba plnění: Dodávka a implementace personálního informačního systému od podpisu smlouvy do Servisní podpora personálního informačního systému od na dobu neurčitou. Termín plnění předmětu této veřejné zakázky je podmíněn řádným ukončením zadávacího řízení a podepsáním příslušné smlouvy. Místo plnění: Český statistický úřad, Na padesátém 81, Praha 10 Strašnice

2 Oproti skutečnostem uveřejněným v předběžném oznámení nedošlo k žádným změnám. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížení kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Hlavní rizika spojená s předmětnou veřejnou zakázkou: Prodlení v plnění předmětné veřejné zakázky znamená ohrožení fungování agendy personalistiky, mezd, vzdělávání a sociálních fondů. U stávajícího personálního systému byl dodavatelem oznámen záměr ukončení vývoje a podpory v roce Veřejný zadavatel může vymezit varianty naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. Veřejný zadavatel může vymezit, do jaké míry ovlivní veřejná zakázka plnění plánovaného cíle Veřejný zadavatel může uvést další informace odůvodňující účelnost veřejné zakázky. Zadavatel je veřejným zadavatelem ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., a proto je povinen vypsat zadávací řízení dle zákona. Zadavatel rozhodl o naplnění plánovaného cíle provedením otevřeného nadlimitního zadávacího řízení. Bez realizace předmětného zadávacího řízení nelze efektivně dosáhnout plánovaného záměru. Veřejnou zakázku je nutno realizovat pro uskutečnění plánovaného cíle, a to uzavřením smlouvy o dodávce personálního informačního systému a poskytování servisní podpory s jedním vítězným uchazečem přiměřenosti požadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) Požadovaná finanční hodnota všech významných služeb nečiní v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. předložení seznamu techniků nebo technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než tří techniků nebo technických útvarů.) Zadavatel nepožaduje předložení seznamu více než tří techniků. 2

3 předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení nebo vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob odpovědných za poskytování příslušných služeb (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou, nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky.) Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou. Zadavatel nepožaduje předložení osvědčení o odborné kvalifikaci delší než tři roky. předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele nebo jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. předložení přehledu nástrojů nebo pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby podle 4 vyhlášky stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. vymezení obchodní podmínky stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Poskytovatel se zavazuje, že bude mít po celou dobu účinnosti Smlouvy sjednánu pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou Poskytovatelem třetí osobě s limitem pojistného plnění na jednu škodnou událost minimálně ,- Kč. Poskytovatel je povinen předložit ověřenou kopii Certifikátu o Pojištění na vyžádání Objednateli kdykoli v průběhu trvání Smlouvy. 3

4 Předpokládaná hodnota této veřejné zakázky činí ,- Kč, tudíž výše pojištění nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2 % z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. vymezení dalších obchodních podmínek dle 5 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky. Zadavatel klade důraz na řádné a včasné zajištění potřebné dodávky a služeb, což je v příslušných ustanoveních smlouvy dále rozvedeno. vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Technická podmínka Zadavatel stanovil technické podmínky v zadávací dokumentaci. Technické podmínky, které stanovil zadavatel v zadávací dokumentaci, byly definovány tak, aby došlo k naplnění cíle veřejné zakázky. 4

5 stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Hodnotící kritérium Hodnotícím kritériem je ekonomická výhodnost nabídky, přičemž dílčími hodnotícími kritérii jsou: Nabídková cena za dodávku licencí a implementaci personálního informačního systému s vahou 30%; Nabídková cena za poskytování servisní podpory personálního informačního systému s vahou 40%; Splnění nadstandardních požadavků na funkcionality systému, které jsou uvedeny v příloze č. 1 zadávací dokumentace s vahou 30%; Zadavatel musí co nejefektivněji nakládat s přidělenými finančními prostředky, proto hodnotící kritéria, který se týkají ceny, mají váhu 30 a 40 %. Zároveň však musí zadavatel zajistit dostatečnou odbornost vítězného uchazeče, proto stanovil jako další dílčí hodnotící kritérium splnění nadstandardních požadavků na funkcionality systému, a to s vahou 30%. způsobu hodnocení nabídek ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele Způsob hodnocení Dílčí hodnocení nabídek je uvedeno v bodě č. 12 zadávací dokumentace. Celkové hodnocení nabídek provede hodnotící komise tak, že jednotlivá bodová hodnocení nabídek dle dílčích kritérií vynásobí vždy vahou příslušného kritéria. Takto získané hodnoty hodnotící komise sečte pro každou nabídku a stanoví pořadí úspěšnosti uchazečů tak, že nejúspěšnější nabídkou se stane nabídka, která dosáhla nejvyššího bodového ohodnocení. Zadavatel musí co nejefektivněji nakládat s přidělenými finančními prostředky a zároveň zajistit dostatečnou odbornost vítězného uchazečem, proto dá přednost uchazeči, který splní nadstandardní požadavky na funkcionality systému a nabídne nejnižší cenu za dodávku a servis. předpokládané hodnoty dle 7 Hodnota ,- Kč bez DPH Předpokládána hodnota této veřejné zakázky byla určena jako hodnota, která je potřebná ke splnění stanoveného cíle, a to zohledněním cenových nabídek relevantních dodavatelů, jejichž výše byly zjištěny při provedení průzkumu trhu. 5