Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 5. ev. č. VZ:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 5. ev. č. VZ:"

Transkript

1 ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY DLE 156 ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V SOULADU S VYHL. Č. 232/2012 SB., O PODROBNOSTECH ROZSAHU ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY A ODŮVODNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY (DÁL JEN VYHLÁŠKA ) ZADAVATEL: Městská část Praha 5 Sídlo: Nám. 14. října 1381/4, Praha 5, PSČ: IČO: VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: Centralizované zajištění zpracování účetní a mzdové agendy pro základní a mateřské školy zřizované MČ Praha 5 ev. č. VZ: ODŮVODNĚNÍ ÚČELNOSTI VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Popis potřeb, které mají být splněním veřejné zakázky naplněny. Popis předmětu veřejné zakázky. Popis vzájemného vztahu předmětu veřejné zakázky a potřeb zadavatele. Předpokládaný termín splnění veřejné zakázky. Popis rizik souvisejících s plněním veřejné zakázky, která zadavatel zohlednil při stanovení zadávacích podmínek. Jde zejména o rizika nerealizace veřejné zakázky, prodlení s plněním veřejné zakázky, snížené kvality plnění, vynaložení dalších finančních nákladů. Veřejný zadavatel může vymezit alternativy naplnění potřeby a zdůvodnění zvolené alternativy veřejné zakázky. Cílem veřejné zakázky je zajištění komplexního zpracování účetní a mzdové agendy základních a mateřských škol zřizovaných MČ Praha 5 po dobu trvání rámcové smlouvy uzavřené s vybraným poskytovatelem. Předmětem veřejné zakázky je uzavření rámcové smlouvy na poskytování služeb v oblasti účetnictví a mzdové agendy s délkou trvání čtyři roky. Dílčí služby účetní a mzdové agendy předmětu plnění budou poskytovány dle jednotlivých prováděcích smluv uzavřených s objednateli jednotlivými pověřujícími zadavateli na základě podmínek a po dobu trvání rámcové smlouvy. Zadavatel předpokládá uzavření rámcové smlouvy na období čtyř let Rizika prodlení s plněním veřejné zakázky a snížení kvality plnění byla promítnuta do zadávací dokumentace s odpovídajícími následky. V rámci této veřejné zakázky se nepředpokládá vynaložení dalších finančních prostředků. Plánovaná zakázka nemá alternativní naplnění plánovaného cíle. ODŮVODNĚNÍ POŢADAVKU NA TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY Odůvodnění poţadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na dodávky podle 3 odst. 1 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky.

2 Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných dodávek. (Veřejný zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných dodávek činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) předložení seznamu techniků či technických útvarů. předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele určeného k provádění výzkumu. provedení kontroly výrobní kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. předložení vzorků, popisů nebo fotografií zboží určeného k dodání. předložení dokladu prokazujícího shodu požadovaného výrobku vydaného příslušným orgánem. Odůvodnění přiměřenosti poţadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na služby podle 3 odst. 2 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky Odůvodnění přiměřenosti požadavků na seznam významných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požadovaná finanční hodnota všech významných služeb činí v souhrnu minimálně trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.) předložení popisu technického vybavení a opatření používaných dodavatelem k zajištění jakosti a popis zařízení či vybavení dodavatele Finanční hodnota všech požadovaných významných služeb nečiní v souhrnu trojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.

3 určeného k provádění výzkumu. provedení kontroly technické kapacity veřejným zadavatelem nebo jinou osobou jeho jménem, případně provedení kontroly opatření týkajících se zabezpečení jakosti a výzkumu. předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za poskytování příslušných služeb. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení osvědčení o vyšším stupni vzdělání než je středoškolské s maturitou nebo osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 3 roky.) předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. Prokázáním počtu zaměstnanců prokazuje poskytovatel svou dostatečnou personální kapacitu ke spolehlivému splnění závazku vyplývajícímu z rámcové smlouvy. Současně poskytovatel prokázáním počtu zaměstnanců prokazuje, že jeho personální situace je i v delším časovém horizontu stabilní. Stanovený minimální průměrný počet zaměstnanců poskytovatele (alespoň 10) je přiměřený ve vztahu předmětu zakázky, s ohledem na rozsah poskytovaných služeb. Odůvodnění přiměřenosti poţadavků na technické kvalifikační předpoklady pro plnění veřejné zakázky na stavební práce podle 3 odst. 3 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost požadavků na technické kvalifikační předpoklady ve vztahu k předmětu veřejné zakázky a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky předložení seznamu stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu stavebních prací, ze kterého bude vyplývat, že finanční hodnota uvedených stavebních prací je v souhrnu minimálně dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky.) předložení seznamu techniků či technických útvarů. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje předložení seznamu více než 3 techniků či technických útvarů.)

4 předložení osvědčení o vzdělání a odborné kvalifikaci dodavatele nebo vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení a osob odpovědných za vedení realizace stavebních prací. (Zadavatel povinně vyplní, pokud požaduje osvědčení o odborné kvalifikaci delší než 5 let.) Odůvodnění požadavku na předložení přehledu průměrného ročního počtu zaměstnanců dodavatele či jiných osob podílejících se na plnění zakázek podobného charakteru a počtu vedoucích zaměstnanců dodavatele nebo osob v obdobném postavení. předložení přehledu nástrojů či pomůcek, provozních a technických zařízení, které bude mít dodavatel při plnění veřejné zakázky k dispozici. ODŮVODNĚNÍ OBCHODNÍCH PODMÍNEK DLE 4 VYHLÁŠKY Č. 232/2012 SB. DODÁVKY A SLUŢBY Odůvodnění vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodavky a veřejné zakázky na služby ve vztahu k potřebám veřejného zadavatele stanovící delší lhůtu splatnosti faktur než 30 dnů. stanovící požadavek na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetím osobám ve výši přesahující dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. stanovící požadavek bankovní záruky vyšší než je 5 % ceny veřejné zakázky. stanovící požadavek záruční lhůty delší než 24 měsíců. stanovící smluvní pokutu za prodlení dodavatele vyšší než 0,2% z předpokládané hodnoty veřejné zakázky za každý den prodlení. Požadovaná výše pojištění nepřesahuje dvojnásobek předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Zadavatel nepožaduje delší záruční lhůtu. Zadavatel nepožaduje vyšší smluvní pokutu.

5 stanovící smluvní pokutu za prodlení zadavatele s úhradou faktur vyšší než 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení. Odůvodnění vymezení dalších obchodních podmínek dle 4 odst. 2. Veřejný zadavatel odůvodní vymezení obchodních podmínek veřejné zakázky na dodávky a veřejné zakázky na služby ve vztahu ke svým potřebám a k rizikům souvisejícím s plněním veřejné zakázky Zadavatel požaduje, aby byl poskytovatel při poskytování služeb vázán rámcovou smlouvou, zákony, obecně závaznými předpisy, jakož i platnou Metodikou GORDIC - UCR pro územně samosprávné celky, a pokyny, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy. Zadavatel má snahu, aby byl zachován rozsah a kvalita služeb. Písemný výkaz o poskytnutých službách je požadován za účelem přehledného zaznamenání poskytnutých služeb a zachování informací o skutečnostech, které prokazují skutečný rozsah poskytovaných služeb v relevantním období kalendářního měsíce. Zadavatel požaduje, aby poskytovatel v rámci komplexního zajištění veškeré účetní a mzdové agendy poskytovat pravidelný čtvrtletní reporting, pro potřeby sledování rozsahu a kvality služeb. Uplatnění smluvní pokuty nemá vliv na uplatnění nároku na náhradu škody, tzn., že smluvní pokuta není sjednávána jako paušalizovaná náhrada škody, ale jako zajišťovací institut charakteru preventivního a sankčního pro případ porušení smluvních povinností. Reparační funkce je naplněna nelimitovaným právem na náhradu škody. Poskytovatel je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se při plnění předmětu veřejné zakázky dozví. ODŮVODNĚNÍ TECHNICKÝCH PODMÍNEK Odůvodnění vymezení technických podmínek veřejné zakázky podle 5 vyhlášky Veškeré technické podmínky vychází z potřeby zadavatelů zabezpečit plynulý provoz školských zařízení. Za tímto účelem byla technická specifikace tvořena stanoveným způsobem a pod odborným dohledem tak, aby bylo dosaženo požadovaného cíle. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ ZÁKLADNÍCH A DÍLČÍCH KRITÉRIÍ A ZPŮSOBU HODNOCENÍ NABÍDEK Odůvodnění stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií podle 6 vyhlášky Veřejný zadavatel odůvodní stanovení základních a dílčích hodnotících kritérií ve vztahu ke svým potřebám. Veřejný zadavatel odůvodní přiměřenost stanovení dílčích hodnotících kritérií, pokud použije hodnotící kritérium ekonomická výhodnost nabídky a pokud dílčí hodnotící kritérium nabídková cena má nižší váhu než 60 % u veřejných zakázek na služby, nebo 80 % u veřejných zakázek na dodávky

6 a stavební práce. Hodnotící kritérium Odůvodnění Nejnižší nabídková cena. V souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a současně nejlépe odpovídá potřebám zadavatele ve vztahu k předmětu veřejné zakázky. Zájem zadavatele je zajistit, aby požadované plnění a zejména určité služby v rámci předmětu veřejné zakázky, kterým přikládá vyšší váhu, byly pořízeny za co nejnižší cenu, při zachování rozsahu a kvality požadovaných služeb. ODŮVODNĚNÍ STANOVENÍ PŘEDPOKLÁDANÉ HODNOTY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Odůvodnění předpokládané hodnoty veřejné zakázky podle 7 vyhlášky Vyžaduje-li zákon o veřejných zakázkách odůvodnění stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky, musí toto odůvodnění obsahovat informace rozhodné pro stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky a způsob stanovení předpokládané hodnoty veřejné zakázky. Hodnota Odůvodnění ,- Kč bez DPH Předpokládaná cena je určena v souladu s pravidly stanovenými v zákoně č. 137/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů, tj. na základě informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění.