NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016. kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl.

Save this PDF as:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ Kraje Vysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016. kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje Vysočina. I. Úvodní ustanovení. Čl. 1. Čl."

Transkript

1 NAŘÍZENÍ Kraje ysočina ze dne 17. května 2016 č. 9/2016 kterým se stanoví Požární poplachový plán Kraje ysočina Rada Kraje ysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů a k provedení 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu 4 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a 19 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů, toto nařízení kraje:. Úvodní ustanovení Čl. 1 Účelem tohoto nařízení je stanovit v souladu s obecně závaznými právními předpisy Požární poplachový plán Kraje ysočina. Čl. 2 (1) Požární poplachový plán Kraje ysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: a) ke stanovení zásad součinnosti jednotek požární ochrany (dále jen jednotek PO") v kraji: při zdolávání požárů; při provádění záchranných a likvidačních prací na území kraje; při poskytování pomoci mezi kraji nebo při poskytování pomoci do sousedního státu; b) k úpravě povolávání jednotek PO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím; c) ke stanovení způsobu vyhlašování jednotlivých stupňů požárního poplachu; d) k úpravě činnosti ohlašoven požárů a operačních a informačních středisek Hasičského záchranného sboru Kraje ysočina (dále jen HZS kraje ). (2) Poplachový plán vychází z plošného pokrytí území kraje jednotkami PO a dále z předurčenosti některých jednotek PO pro speciální činnosti.. Poplachový plán kraje Čl. 3 Zásady součinnosti jednotek PO (1) Jednotky PO působí zejména v rámci svých hasebních obvodů. Hasebním obvodem jednotek hasičského záchranného sboru podniku, sboru dobrovolných hasičů obce a sboru dobrovolných hasičů podniku je území jejich zřizovatele (dále jen místně příslušná jednotka").

2 (2) Hasebním obvodem jednotky HZS kraje a jednotky sboru dobrovolných hasičů vybrané obce je území, pro které je jednotka PO předurčena plošným pokrytím území kraje nebo jejich předurčeností pro záchranné práce, např. zásahy při dopravních nehodách, haváriích s výskytem nebezpečných látek. (3) Jednotky PO v kraji včetně jejich sil a prostředků jsou uvedeny v Seznamu jednotek PO Kraje ysočina, kde je rovněž uvedeno vymezení hasebních obvodů jednotek HZS kraje, jednotek sboru dobrovolných hasičů vybraných obcí, případně i jiných jednotek PO s územní působností mimo území jejich zřizovatele. (4) příloze č. 1 poplachového plánu je stanoveno rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu (dále jen stupeň poplachu ), přičemž se při rozdělení jednotek PO do druhého a vyšších stupňů poplachu použije ustanovení čl. 3 odst. 5 tohoto nařízení. (5) Rozdělení jednotek PO do prvního stupně poplachu pro obce a objekty vychází zpravidla z hasebních obvodů jednotek PO, přičemž jedna z jednotek PO je místně příslušná jednotka PO. Rozdělení jednotek PO pro druhý a vyšší stupeň poplachu se stanoví na úrovni operačního a informačního střediska HZS kraje v operativní dokumentaci nebo podle potřeby v případě operačního řízení 1 s respektováním požadavku na počet jednotek PO v jednotlivých stupních poplachu (čl. 5 tohoto nařízení). e třetím a zvláštním stupni poplachu a v kterémkoliv stupni poplachu při potřebě speciální požární techniky lze pro účely zásahu využít jednotky PO bez respektování jejich hasebních obvodů a místní příslušnosti. (6) ýpis z přílohy č. 1 poplachového plánu, který obsahuje seznam jednotek PO pro první stupeň poplachu obdrží ohlašovny požárů obcí a právnické, popř. podnikající fyzické osoby, které zřizují jednotku PO 2 prostřednictvím příslušných obcí. (7) Pokud je jednotka hasičského záchranného sboru podniku nebo jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku trvale předurčena pro zásah mimo území svého zřizovatele, je způsob a obsah její součinnosti uveden v dohodě mezi zřizovatelem jednotky a HZS kraje. této dohodě se stanoví síly a prostředky, kterými uvedená jednotka PO poskytuje součinnost a za jakých podmínek. (8) HZS kraje vede Seznam dohod uzavřených s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami podle čl. 3 odst. 7 tohoto nařízení. Čl. 4 Povolávání jednotek PO v rámci operačního řízení ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (1) Pro účely operačního řízení a povolávání jednotek PO 3 ke zdolávání požárů a k záchranným pracím (dále jen zásah ) pro potřeby území kraje a pro poskytování pomoci mezi kraji a pomoci do sousedního státu zřizuje HZS kraje krajské operační a informační středisko (dále jen operační středisko HZS kraje ) a záložní operační a odst. 3 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 133/1985 Sb. ). 13 nařízení vlády č. 172/2001 Sb., k provedení zákona o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády ). Např. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 73 zákona č. 133/1985 Sb., 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb., o některých podrobnostech k zabezpečení integrovaného záchranného systému, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška č. 328/2001 Sb. ).

3 informační středisko, která plní úkoly podle zvláštního právního předpisu 4 a jsou stálými orgány pro koordinaci složek integrovaného záchranného systému. (2) e zvláštních případech je možné na základě rozhodnutí ředitele HZS kraje k plnění úkolů operačního střediska HZS kraje využít záložní operační středisko. (3) Jednotky PO k výjezdu povolává operační středisko HZS kraje, případně záložní operační středisko. (4) Ohlašovna požárů povolává jednotky PO k zásahu podle požadavků operačního střediska HZS kraje nebo podle řádu ohlašovny požárů. 5 (5) K zásahu mimo svůj hasební obvod může být jednotka PO povolána operačním střediskem 6 HZS kraje také v případě, kdy není možné povolat místně příslušnou jednotku PO nebo na základě její předurčenosti. 7 (6) K zásahu mimo území kraje může být na žádost územně příslušného operačního střediska jiného kraje povolána jednotka PO prostřednictvím operačního střediska HZS kraje, kde je jednotka PO dislokována, a to na základě uzavřených dohod o součinnosti jednotek PO mezi HZS krajů sousedících. (7) HZS kraje vede seznam dohod o součinnosti jednotek mezi sousedícími HZS krajů podle čl. 4 odst. 6 tohoto nařízení. (8) Povolávání jednotek PO mimo území kraje nad rámec uzavřených dohod a při pomoci kraje jinému státu koordinuje operační středisko HZS kraje v dohodě s operačním a informačním střediskem Ministerstva vnitra generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky. (9) yžadování nasazení jednotek PO z úrovně Ministerstva vnitra provádí operační a informační středisko Generálního ředitelství HZS ČR prostřednictvím operačního střediska HZS kraje. (10) K zásahu mimo území České republiky může být na žádost operačního a informačního střediska Generálního ředitelství HZS ČR povolána jednotka PO prostřednictvím operačního střediska HZS kraje. Čl. 5 Způsob vyhlašování jednotlivých stupňů poplachu (1) rámci poplachového plánu se vyhlašují čtyři stupně poplachu pro místo zásahu nebo území zasažené mimořádnou událostí, přičemž čtvrtý stupeň poplachu, který je označován jako zvláštní, je stupněm nejvyšším. (2) Stupeň poplachu pro místo zásahu se stanoví z potřeby nasazení sil a prostředků jednotek PO a popřípadě dalších složek integrovaného záchranného systému potřebných ke zdolávání požárů, k záchranným pracím a likvidačním pracím při mimořádných událostech, přičemž operační středisko HZS kraje posuzuje pro vyhlášení Např. 5 zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 73 zákona č. 133/1985 Sb., 13 vyhlášky č. 328/2001 Sb. 35 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) (dále jen vyhláška č. 246/2001 Sb. ) a 13 nařízení vlády. 11 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů. 3 odst. 1 vyhlášky č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek PO, ve znění pozdějších předpisů.

4 stupně poplachu závažnost mimořádné události podle přijaté zprávy o mimořádné události nebo podle požadavků velitele zásahu. (3) Potřebný stupeň poplachu vyhlašuje pro jedno místo zásahu velitel zásahu nebo operační středisko HZS kraje při prvotním povolávání jednotek PO na místo zásahu. Operační středisko HZS kraje může vyhlásit stupeň poplachu pro určité území postižené mimořádnou událostí, pokud je na něm více jak jedno místo zásahu. (4) Povolání potřebného počtu sil a prostředků jednotek PO musí být v rámci vyhlášeného stupně poplachu přizpůsobeno co nejreálněji situaci a mimořádné události, jež vyhlášení příslušného stupně vyvolala. Stupeň poplachu pro dané místo zásahu může být změněn požadavkem velitelem zásahu na potřebu sil a prostředků. (5) Jednotlivé stupně poplachu jsou hodnoceny kromě ukazatelů v čl. 5 odst. 2 a 6 tohoto nařízení také rozsahem mimořádné události, úrovní řízení zásahu a koordinací složek integrovaného záchranného systému podle právního předpisu. 8 (6) jednotlivých stupních poplachu zasahuje na místě zásahu tento počet jednotek PO: a) první stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše čtyř jednotek PO; b) druhý stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše deseti jednotek PO; c) třetí stupeň poplachu předpokládá nasazení nejvýše patnácti jednotek PO; d) zvláštní stupeň poplachu předpokládá nasazení více než patnácti jednotek PO. Čl. 6 Úprava činnosti ohlašoven požárů v poplachovém plánu (1) Ohlašovny požárů obcí 9 nebo právnických a podnikajících osob 10 se při své činnosti řídí řádem ohlašovny požárů. Úlohou ohlašovny požárů je zejména: a) přijímat hlášení o vzniku požárů nebo jiné mimořádné události v obci nebo podniku; b) vyhlásit požární poplach místní jednotce PO; c) oznámit požár nebo jinou mimořádnou událost na operační středisko HZS kraje telefonním číslem 150 nebo 112, je-li požár ohlášen občanem nebo zaměstnancem právnické nebo podnikající fyzické osoby. (2) Stanice HZS kraje není ohlašovnou požárů ve smyslu právních předpisů, 9,10 ale je místem, kde lze ohlásit požár nebo jinou mimořádnou událost. (3) Ohlašovna požárů musí být označená tabulkou s nápisem OHLAŠONA POŽÁRŮ. (4) Obec zřizuje také potřebný počet míst, odkud lze hlásit požár telefonní linkou číslo 150 nebo 112 na operační středisko. Tato místa se označují tabulkou s nápisem ZDE HLASTE POŽÁR nebo symbolem telefonního čísla 150. Uvedenými místy mohou být, po projednání s vlastníky nebo uživateli telefonní stanice, u kterých je zaručena dostupnost zařízení pro hlášení požáru, nebo jimi mohou být veřejné telefonní stanice nebo automaty. (5) Pokud ohlašovna požáru používá k vyhlášení požárního poplachu 11 jednotce sirény provádí se: a) signálem POŽÁRNÍ POPLACH, který je vyhlašován přerušovaným tónem sirény po dobu jedné minuty (25 s. tón 10 s. pauza 25 s. tón); vyhlášky č. 328/2001 Sb. 27 odst. 1 písm. j) zákona č. 133/1985 Sb. Např. 30 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 10 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

5 b) signálem POŽÁRNÍ POPLACH vyhlašovaným elektronickou sirénou (napodobuje hlas trubky troubící tón HO ŘÍ, HO ŘÍ ) po dobu jedné minuty.. Operativní dokumentace poplachového plánu Čl. 7 (1) Operativní dokumentací poplachového plánu jsou: a) seznam jednotek PO kraje; b) rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty s přiřazením poplachového stupně, včetně vytyčení hasebních obvodů pro první stupeň; c) seznam uzavřených dohod s právnickými a podnikajícími fyzickými osobami, které zřizují jednotky PO; d) přehled sil a prostředků ostatních složek a přehled sil a prostředků pro potřeby záchranných a likvidačních prací zajištěných na základě smluvních vztahů s fyzickými a právnickými osobami včetně způsobu jejich povolávání; e) seznam dohod o součinnosti jednotek PO mezi sousedícími hasičskými záchrannými sbory krajů; f) výčet spojení na základní složky integrovaného záchranného systému; g) plán povolávání a vyrozumívání vedoucí složek a členů krizového štábu kraje; h) plán povolávání a vyrozumívání vedoucí složek a členů krizového štábu obcí s rozšířenou působností. (2) Operativní dokumentace poplachového plánu je po obsahové stránce členěna do dílčích částí dle jednotlivých okresů. Územní odbory vedou aktuální znění uvedených dílčích částí operativní dokumentace (jednotlivých okresů). (3) Aktuální úplné znění operativní dokumentace poplachového plánu je trvale uložena na operačním středisku HZS kraje. (4) Operativní dokumentace poplachového plánu je přístupná zejména hejtmanovi kraje, pověřeným členům orgánů kraje, starostům obcí s rozšířenou působností, pověřeným členům bezpečnostních rad těchto obcí, vedoucím základních složek a kontrolním orgánům. 12 Čl. 8 Ustanovení přechodná a závěrečná (1) HZS kraje odpovídá za řádné vedení operativní dokumentace poplachového plánu a v případě změn zabezpečuje její průběžnou aktualizaci ve smyslu příslušných právních předpisů. 13 (2) HZS kraje zabezpečí oznámení příslušných změn dotčeným subjektům nejpozději do 30 dnů od nabytí platnosti příslušné aktualizace. (3) Obce, právnické a fyzické osoby, složky zařazené v tomto poplachovém plánu a provozní dokumentaci poplachového plánu jsou povinny každou změnu ohlásit HZS kraje, která má vliv na funkčnost poplachového plánu a operativní dokumentaci poplachového plánu. (4) Nedílnou součástí tohoto nařízení jsou: nařízení vlády č. 172/2001 Sb. Např. 1 odst. 3 vyhlášky č. 247/2001 Sb.

6 a) Příloha č. 1 - rozdělení jednotek PO pro jednotlivé obce nebo objekty do prvního stupně požárního poplachového plánu, b) Příloha č. 2 - Poplachový plán integrovaného záchranného systému kraje schválený hejtmanem kraje v souladu s 11 písm. d) zákona č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. (5) Rada Kraje ysočina tímto nařízením ruší Nařízení kraje ysočina č. 17/2012 ze dne , kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje ysočina. (6) Toto nařízení nabývá platnosti dnem vyhlášení ve ěstníku právních předpisů kraje a účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení ve ěstníku právních předpisů kraje. Jihlavě dne 17. května 2016 MUDr. Jiří Běhounek v. r. ng. ladimír Novotný v. r. hejtman Kraje ysočina náměstek hejtmana Kraje ysočina

7 Kód ZUJ Název obce Kód části Název části obce Kód UTJ Bačkov Bačkov Bačkov Bačkov Světlá nad 1 Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Habry /1 stanice Havlíčkův Brod Bačkov Bartoušov Bartoušov Bartoušov Bartoušov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Šlapanov /1 Bartoušov Bělá Bělá Bělá u Jedlé Bělá Ledeč nad Tasice Bělá u Jedlé Tasice Ledeč nad Bezděkov Bezděkov Hařilova Lhotka Štěpánov Bezděkov u Libice nad Doubr. Bezděkov u Libice nad Doubr. Bezděkov u Libice nad Doubr Bojiště Bojiště Bojiště Bojiště Ledeč nad B 1 Jedlá /1 Ledeč nad /1 Bělá u Jedlé Jedlá /1 stanice Zruč nad -SCK Bělá u Jedlé Bezděkov Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou /1 Bezděkov Bezděkov Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou /1 Bezděkov Štěpánov Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou /1 Bezděkov Mstislavice Mstislavice Mstislavice Ledeč nad eliká eliká eliká Ledeč nad 1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Bojiště Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí / Boňkov Boňkov Boňkov Boňkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Boňkov Borek Borek Borek u Chotěboře Borek Chotěboř 1 stanice Chotěboř Uhelná Příbram /1 Maleč / Ostružno Ostružno Ostružno Chotěboř 1 stanice Chotěboř Uhelná Příbram /1 Maleč / Břevnice Břevnice Břevnice Břevnice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá / Čachotín Čachotín Čachotín Čachotín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Horní Krupá /1 Chotěboř /1 Čachotín Čečkovice Čečkovice Čečkovice u Jeřišna Čečkovice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Česká Bělá Cibotín Cibotín Cibotín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Havlíčkova Borová /1 Česká Bělá /1 Česká Bělá - Cibotín /1 Břevnice Česká Bělá Česká Bělá Česká Bělá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 stanice Chotěboř Přibyslav / Číhošť Číhošť Číhošť Číhošť Ledeč nad B Hlohov Hlohov Hlohov Ledeč nad Hroznětín Hroznětín u Číhoště Hroznětín Ledeč nad Tunochody Tunochody Tunochody Ledeč nad Zdeslavice Zdeslavice Zdeslavice Ledeč nad Dlouhá es Dlouhá es Dlouhá es u Havlíčkova Brodu Číhošť /1 Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Ledeč nad /1 Číhošť /1 Ledeč nad / Dlouhá es Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Přibyslav /1 Dlouhá es Dolní Krupá Dolní Krupá Dolní Krupá Dolní Krupá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Chotěboř Horní Krupá /1 Dolní Krupá Chrast Název katastrálního území Dlouhá es u Havlíčkova Brodu Kód ZSJ Poplachový plán HALÍČKŮ BROD Stupeň Hasební obvod nebez Název základní sídelní jednotky Dolní Město Dobrá oda Lipnická Dobrá oda Lipnická Dobrá oda Lipnická Světlá nad Chrast Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Horní Krupá / Dolní Město Dolní Město Dolní Město Světlá nad B Loukov Meziklasí Loukov Světlá nad Meziklasí Meziklasí Meziklasí Světlá nad Rejčkov Rejčkov Rejčkov Světlá nad Smrčensko Dolní Město Dolní Město Světlá nad B 1 Dolní Město /1 Dolní Město /1 Dolní Město /1 Dolní Město /1 Dolní Město /1 Světlá nad /1 Kejžlice /1 Světlá nad /1 Světlá nad /1 Dolní Město /1 Dolní Město - Rejčkov Dolní Sokolovec Dolní Sokolovec Horní Sokolovec Dolní Sokolovec Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Chotěboř / Horní Sokolovec Horní Sokolovec Horní Sokolovec Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Chotěboř /1 Stupeň polachu Světlá nad /1

8 Druhanov Druhanov Druhanov Druhanov Světlá nad Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov Golčův Jeníkov Ledeč nad A Golčův Jeníkov Olšinky Ledeč nad A Kobylí Hlava Kobylí Hlava Dolík Ledeč nad Nasavrky Kobylí Hlava Kobylí Hlava Ledeč nad Nasavrky u Golčova Jeníkova Nasavrky u Golčova Jeníkova Nasavrky Světlá nad Olšinky /1 Ledeč nad Římovice Římovice Římovice Ledeč nad Sirákovice Sirákovice Sirákovice Ledeč nad Stupárovice Stupárovice Stupárovice Ledeč nad rtěšice rtěšice rtěšice Ledeč nad Habry Frýdnava Frýdnava Frýdnava Světlá nad Habry Habry Habry Světlá nad A Lubno Lubno u Bačkova Lubno Světlá nad Zboží Zboží Zboží Světlá nad 1 Světlá nad Sáz /1 Druhanov Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK stanice Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod stanice Čáslav-SCK Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK stanice Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK stanice Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod stanice Čáslav-SCK Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov - Římovice Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK stanice Havlíčkův Brod Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK Golčův Jeníkov - Stupárovice Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK Habry /1 Haby /1 Golčův Jeníkov /1 Habry - Frýdnava Habry /1 Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod Habry /1 stanice Havlíčkův Brod Habry /1 stanice Havlíčkův Brod Habry - Zboží Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová Havlíčkova Borová Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Havlíčkova Borová /1 Přibyslav /1 Ždírec nad Doubravou / Peršíkov Peršíkov Peršíkov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Havlíčkova Borová /1 Přibyslav /1 Sobíňov / Železné Horky Železné Horky Železné Horky Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Česká Bělá /1 Havlíčkova Borová / Havlíčkův Brod Březinka Březinka u Havlíčkova Brodu Březinka Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Černý Les Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod-střed Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Horní Žižkov Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Husova Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Jihlavské Předměstí Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Jihlavské Předměstí /1 Jihlavské Předměstízápad Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Kokořín Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Letná Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Na Občinách Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Na Pražské Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Nemocnice Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod /1 Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Pohledští Dvořáci Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Poříč Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod /1 Lučice /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka

9 Havlíčkův Brod Sídliště Pražská Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Sídliště ýšina Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Sídliště Pražská - východ Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod Stříbrný Dvůr Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod U Brodských hranic Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod U Sázavy Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod ršovice Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Havlíčkův Brod ysočany Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Herlify Termesivy Rýdlov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Jilemník Jilemník Jilemník Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá / Klanečná Klanečná Klanečná Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Květnov Květnov Květnov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Mírovka Mírovka Baštinov Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 /1 Štoky Mírovka Mírovka Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Přibyslav / Poděbaby Poděbaby Dolní Papšíkov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Suchá u Havlíčkova Suchá Brodu Suchá u Havlíčkova Svatý Kříž Brodu Suchá u Havlíčkova Brodu Šmolovy u Havlíčkova Šmolovy Brodu Poděbaby Horní Papšíkov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Poděbaby Občiny Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Poděbaby Poděbaby Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Suchá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Novotného Dvůr Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Svatý Kříž Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Šmolovy Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod Herálec / Termesivy Termesivy Termesivy Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod eselice u Havlíčkova eselice Brodu eselice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Havlíčkův Brod /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 /1 Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka Mírovka /1 Štoky /1 Mírovka /1 Štoky /1 Přibyslav /1 /1 /1 /1 / Zbožice Zbožice Zbožice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Lučice /1 Horní Krupá / Herálec Dubí Dubí Dubí Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Herálec Herálec Herálec Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Štoky / Herálec Herálec-u nádraží Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Štoky / Kamenice Kamenice u Herálce Kamenice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Koječín Koječín Koječín Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Herálec - Koječín Mikulášov Mikulášov Mikulášov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Pavlov u Herálce Pavlov u Herálce Pavlov u Herálce Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Herálec - Pavlov Zdislavice Zdislavice u Herálce Splav Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Herálec - Zdislavice Zdislavice u Herálce Zdislavice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Herálec - Zdislavice Heřmanice Bučovice Heřmanice u ilémova Bučovice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Golčův Jeníkov /1 Habry /1

10 Heřmanice Heřmanice u ilémova Heřmanice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Golčův Jeníkov /1 Habry / Hněvkovice Budeč Budeč nad Želivkou Budeč Ledeč nad Habrovčice Habrovčice Habrovčice Ledeč nad Hněvkovice Hněvkovice u Ledče nad Hněvkovice Ledeč nad B Chotěměřice Chotěměřice Chotěměřice Ledeč nad Nová es u Dolních Kralovic Nová es u Dolních Kralovic Nová es u Dolních Kralovic Ledeč nad Štičí Zahájí u Hněvkovic Zahájí Ledeč nad elká Paseka Zahájí Nová es u Dolních Kralovic Nová es u Dolních Kralovic Horní Krupá Horní Krupá Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Lysá Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Údolí Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Horní Krupá u Havlíčkova Brodu Horní Krupá u Zálesí Havlíčkova Brodu elká Paseka Ledeč nad elká Paseka Ledeč nad Zahájí u Hněvkovic Zahájí Ledeč nad Horní Paseka Horní Paseka Horní Paseka Horní Paseka Ledeč nad Hradec Hamry Hradec Hněvkovice Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Hněvkovice Hněvkovice Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Ledeč nad /1 Kožlí / Horní Krupá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 stanice Chotěboř Česká Bělá / Lysá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 stanice Chotěboř Horní Krupá Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 stanice Chotěboř Česká Bělá / Údolí Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 Stanice Chotěboř Česká Bělá / Zálesí Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 stanice Havlíčkův Brod stanice Chotěboř Horní Paseka Zahrádka Ledeč nad Hradec u Ledče nad Hradec u Ledče nad Hradec u Ledče nad Hamry Ledeč nad B Horní Hradec Ledeč nad B Hradec Ledeč nad B Hurtova Lhota Hurtova Lhota Hurtova Lhota Hurtova Lhota Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Kožlí /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Ledeč nad /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Hradec Ledeč nad /1 Číhošť /1 Hradec Ledeč nad /1 Číhošť /1 Hradec /1 Hurtova Lhota Chotěboř Bílek Bílek Bílek Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Ždírec nad Doubravou /1 Sobíňov / Bílek Sopotské polesí Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Ždírec nad Doubravou /1 Sobíňov / Dobkov Dobkov Dobkov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Česká Bělá /1 Sobíňov / Chotěboř Chotěboř Břevnice Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Cihelské rybníky Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Dolní Mlýn Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Doubravka Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Havlíčkovo Předměstí Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Chotěboř-střed Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Obolec Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř U Hřbitova Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř U Nádraží Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Za Tratí Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Zámek Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Chotěboř Železnohorské Předměstí Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou /1

11 Chotěboř Železnohorské Předměstí /1 Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Klouzovy Klouzovy u Chotěboře Klouzovy Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Uhelná Příbram / Počátky Počátky u Chotěboře Počátky Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Česká Bělá /1 Ždírec nad Doubravou / Příjemky Příjemky Marieves Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Sobíňov /1 Ždírec nad Doubravou / Příjemky Příjemky Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Ždírec nad Doubravou /1 Sobíňov / Rankov Rankov u Chotěboře Rankov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Horní Krupá / Střížov Střížov u Chotěboře Hájek Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Ždírec nad Doubravou / Střížov u Chotěboře Střížov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Ždírec nad Doubravou / Svinný Svinný Svinný Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Uhelná Příbram /1 Sobíňov / Chrtníč Chrtníč Chrtníč Chrtníč Světlá nad Chřenovice Chřenovice Chřenovice Chřenovice Ledeč nad Jedlá Dobrá oda Dobrá oda u Jedlé Dobrá oda Ledeč nad Jedlá Jedlá Jedlá Ledeč nad 1 Golčův Jeníkov /1 Habry /1 Chrtníč Jedlá /1 Ledeč nad /1 Chřenovice Jedlá /1 Ledeč nad /1 Jedlá /1 Ledeč nad / Jeřišno Heřmaň Jeřišno Jeřišno Chotěboř B 1 stanice Chotěboř stanice Seč-PAK Maleč /1 Jeřišno Chuchel Chuchel Chuchel Chotěboř 1 stanice Chotěboř stanice Seč-PAK Maleč / Jeřišno Jeřišno Jeřišno Chotěboř B 1 stanice Chotěboř stanice Seč-PAK Maleč /1 Jeřišno Podhořice Jeřišno Podhořice Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Jeřišno estecká Lhotka estecká Lhotka estecká Lhotka Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Uhelná Příbram / Jilem Jilem Jilem u Sedletína Jilem Chotěboř 1 stanice Chotěboř Horní Krupá /1 Habry /1 Jilem Jitkov Jitkov Jitkov Jitkov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Česká Bělá /1 Ždírec nad Doubravou /1 Jitkov Kámen Jiříkov Jiříkov u Kamene Jiříkov Světlá nad Kámen Kámen u Habrů Kámen Světlá nad B Proseč Proseč Proseč Světlá nad Kamenná Lhota Dolní Paseka Kamenná Lhota Dolní Paseka Ledeč nad B Kamenná Lhota Kamenná Lhota Kamenná Lhota Ledeč nad B 1 Habry /1 stanice Havlíčkův Brod Kámen - Jiříkov Kámen stanice Havlíčkův Brod Habry /1 Habry /1 stanice Havlíčkův Brod Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kamenná Lhota Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kamenná Lhota Klokočov Klokočov Klokočov Klokočov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 stanice Seč-PAK Klokočov Klokočovská Lhotka Klokočov Klokočov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 stanice Seč-PAK Klokočov Knyk Knyk Český Dvůr Český Dvůr Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá / Knyk Knyk Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá / Knyk Pelestrov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá / Rožňák Knyk Rozňák Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 /1 Knyk /1 Knyk /1 Knyk /1 Knyk Kochánov Kochánov Kochánov Kochánov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Štoky /1 Herálec /1 Kochánov Kojetín Kojetín Kojetín u Havlíčkova Brodu Kouty Kouty Kouty u Bojiště Kouty Ledeč nad 1 Kozlov u Ledče nad Kozlov Kozlov Kojetín Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Horní Krupá /1 Kojetín Kozlov Ledeč nad 1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kouty Číhošť /1 Ledeč nad /1 Kozlov

12 Leština u Ledče nad Leština Olešná u Ledče nad Olešná Leština Ledeč nad Olešná Ledeč nad Kožlí Bohumilice Bohumilice u Kožlí Bohumilice Ledeč nad Kožlí Kožlí Kožlí Ledeč nad B Kožlí Přemelovsko Ledeč nad B Sechov Sechov Sechov Ledeč nad 1 Číhošť /1 Ledeč nad Sáazavou /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí / Kraborovice Kraborovice Kraborovice Kraborovice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Uhelná Příbram /1 Golčův Jeníkov / Úhrov Úhrov Úhrov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Golčův Jeníkov /1 Uhelná Příbram / Krásná Hora Bezděkov Bezděkov u Krásné Hory Bezděkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec / Bratroňov Bratroňov Bratroňov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Humpolec Kejžlice / Broumova Lhota Broumova Lhota Broumova Lhota Světlá nad Čekánov Čekánov Čekánov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Hlavňov Bezděkov u Krásné Hory Hlavňov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Kojkovičky Kojkovičky Kojkovičky Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Krásná Hora Kojkovice Kojkovice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Krásná Hora Krásná Hora Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Mozolov u Krásné Hory Mozolov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod ítonín olichov ítonín Světlá nad olichov olichov Světlá nad olichov olichov olichov Světlá nad 1 Světlá nad /1 stanice Havlíčkův Brod Kejžlice /1 Herálec /1 Kozlov Kozlov Krásná Hora - Bezděkov Krásná Hora - Broumova Lhota Kejžlice /1 Kejžlice /1 Kejžlice /1 Krásná Hora Kejžlice /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Dolni Město /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Dolni Město /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad / Krátká es Krátká es Krátká es Krátká es Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Přibyslav /1 Krátká es Krucemburk Hluboká Hluboká u Krucemburku Hluboká Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Krucemburk /1 Sobíňov / Krucemburk Krucemburk Krucemburk Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Krucemburk /1 Sobíňov / Staré Ransko Staré Ransko Staré Ransko Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Krucemburk / Kunemil Kunemil Kunemil Kunemil Světlá nad 1 Světlá nad /1 Krucemburk - Staré Ransko Kunemil Květinov Kvasetice Kvasetice u Květinova Kvasetice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Květinov Květinov Květinov Květinov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Květinov Radňov Radňov u Květinova Radňov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 stanice Humpolec Květinov - Radňov Kyjov Dvorce Kyjov Kyjov u Havlíčkova Brodu Kyjov u Havlíčkova Brodu Kyjov-Dvorce Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Kyjov-Dvorce Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Kynice Kynice Kynice Kynice Ledeč nad Lány Lány Lány u Libice nad Doubravou Lány u Libice nad Doubravou Ledeč nad Habrek Habrek Habrek Ledeč nad 1 /1 Česká Bělá /1 Česká Bělá Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Kynice Lány Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Maleč /1 Lány Suchá Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Maleč /1 Lány Horní Ledeč Ledeč nad Horní Ledeč Ledeč nad B 1 /1 /1 Ledeč nad /1 Jedlá /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Stanice Světlá nad

13 Ledeč nad elká stráň Ledeč nad B Ledeč nad Ledeč nad Ledeč nad podzámčí Ledeč nad B Ledeč nad Na rámech Ledeč nad B Ledeč nad Nad Trubačkou Ledeč nad B Ledeč nad Pod Trubačkou Ladeč nad B Ledeč nad Podol Ledeč nad B Ledeč nad Sídliště Stínadla Ledeč nad B Obrvaň Obrvaň Obrvaň Ledeč nad Souboř Souboř Souboř Ledeč nad Sychrov rbka Sychrov u Ledče nad rbka u Ledče nad Sychrov Ledeč nad rbka Ledeč nad Leškovice Leškovice Leškovice Leškovice Světlá nad Leština u Světlé Dobrnice Dobrnice Dobrnice Ledeč nad Leština u Světlé Leština u Světlé Leština u Světlé Ledeč nad B Štěpánov Štěpánov u Leštiny Štěpánov Ledeč nad rbice rbice u Leštiny rbice Ledeč nad 1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Kožlí /1 Ledeč nad /1 Jedlá /1 Ledeč nad /1 Jedlá /1 Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Stanice Světlá nad Ledeč nad - rbka Habry /1 Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Leština u Světlé /1 Číhošť /1 Leština u Světlé /1 Golčův Jeníkov /1 Leština u Světlé /1 Číhošť / Libice nad Doubravou Barovice Barovice Barovice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou /1 Leština u Světlé - Dobrnice Leština u Světlé - rbice Libice nad Doubravou - Barovice Chloumek Chloumek Chloumek Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou - Chloumek Kladruby Kladruby Kladruby Chotěboř 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Maleč / Křemenice Chloumek Křemenice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou / Lhůta Lhůta Lhůta Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou - Chloumek Libice nad Doubravou - Lhůta Libice nad Doubravou Libice nad Doubravou Libice nad Doubravou Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Maleč /1 Chotěboř / Libická Lhotka Libická Lhotka Libická Lhotka Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Malochyně Malochyně Malochyně Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Krucemburk /1 Sobíňov / Nehodovka Chloumek Chloumek Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou - Chloumek Spálava Chloumek Spálava Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou / Lípa Dobrohostov Dobrohostov Dobrohostov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Štoky /1 Herálec /1 Lípa - Dobrohostov Chválkov Chválkov Chválkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Štoky /1 Herálec / Lípa Lípa u Havlíčkova Brodu Lípa Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Štoky /1 Herálec /1 Lípa Petrkov Petrkov Petrkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Štoky / Lipnice nad Lipnice nad Lipnice nad Dolní Dvůr Světlá nad A Lipnice nad Lipnice nad Světlá nad A ilémovec Lipnice nad ilémovec Světlá nad A 1 /1 Lípa - Petrkov Dolní Město /1 Kejžlice /1 Lipnice nad Lipnice nad Kejžlice /1 Dolní Město /1 Lipnice nad Kejžlice /1 Dolní Město /1

14 Lučice Lučice Lučice Chlum Světlá nad B Lučice Janovec Světlá nad B Lučice Lučice Světlá nad B Malčín Dobrá oda Malčín Malčín Světlá nad Malčín Malčín Malčín Světlá nad 1 Lučice /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Lučice /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Lučice /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Malčín stanice Havlíčkův Brod Světlá nad /1 Malčín Maleč Blatnice Hranice u Malče Blatnice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Dolní Lhotka Horní Lhotka Dolní Lhotka Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Horní Lhotka Horní Lhotka Horní Lhotka Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 stanice Seč-PAK Hranice Hranice u Malče Hranice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 stanice Seč-PAK Jeníkovec Jeníkovec Jeníkovec Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Maleč Maleč u Chotěboře Maleč Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Ždírec nad Doubravou / Předboř Předboř u Malče Předboř Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Michalovice Michalovice Michalovice u Havlíčkova Brodu Michalovice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod stanice Humpolec Herálec /1 Michalovice Modlíkov Modlíkov Modlíkov u Přibyslavi Modlíkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Havlíčkova Borová /1 Modlíkov Nejepín Nejepín Nejepín Nejepín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Uhelná Příbram /1 Chotěboř / Nová es u Chotěboře Nová es u Chotěboře Nová es u Chotěboře Nová es u Chotěboře Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Libice nad Doubravou /1 Maleč /1 Nová es u Chotěboře Nový Dvůr Nová es u Chotěboře Nový Dvůr Chotěboř A 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Uhelná Příbram /1 Nová es u Chotěboře Nová es u Leštiny Nová es u Leštiny Nová es u Leštiny Nová es u Leštiny Ledeč nad Nová es u Světlé Nová es u Světlé Nová es u Světlé nad Nová es u Světlé nad Dobrá nad Světlá nad B Nová es u Světlé Světlá nad B Okrouhlice Babice Babice u Okrouhlice Babice Světlá nad Chlístov Chlístov u Okrouhlice Dolní Chlístov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Chlístov u Okrouhlice Horní Chlístov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Leština u Světlé /1 Golčův Jeníkov /1 Nová es u Leštiny Světlá nad /1 stanice Havlíčkův Brod Nová es u Světlé Světlá nad /1 stanice Havlíčkův Brod Nová es u Světlé stanice Havlíčkův Brod Lučice /1 Okrouhlice - Babice Okrouhlice Okrouhlice Okrouhlice Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Lučice / Olešnice Olešnice u Okrouhlice Olešnice Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Olešnice u Okrouhlice alečov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod adín adín adín Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod /1 Okrouhlice /1 Okrouhlice Okrouhlice Lučice /1 Okrouhlice Lučice /1 Okrouhlice Lučice /1 Okrouhlice Okrouhlička Okrouhlička Okrouhlička Okrouhlička Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Herálec /1 Štoky /1 Okrouhlička Skřivánek Okrouhlička Skřivánek Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Šlapanov /1 Štoky /1 Okrouhlička Olešenka Olešenka Olešenka Olešenka Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Olešenka Olešná Olešná Ostrov Ostrov Olešná u Havlíčkova Brodu Ostrov u Ledče nad Olešná Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 Habry /1 Olešná Ostrov Ledeč nad 1 Ledeč nad /1 Kožlí / Oudoleň Oudoleň Oudoleň Oudoleň Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Havlíčkova Borová /1 Oudoleň Ovesná Lhota Ovesná Lhota Ovesná Lhota Ovesná Lhota Světlá nad B Pavlov Pavlov Pavlov u Ledče nad Pavlov Ledeč nad 1 Číhošť /1 Ovesná Lhota Ledeč nad /1 Pavlov

15 Pavlov u Ledče nad Svatojanské Hutě Ledeč nad 1 Ledeč nad /1 Pavlov Podmoklany Branišov Podmoklany Podmoklany Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou /1 Podmoklany Hudeč Hudeč Hudeč Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou /1 Sobíňov / Podmoklany Podmoklany Odraneč Chotěboř 1 stanice Chotěboř Chotěboř /1 Libice nad Doubravou /1 Podmoklany Podmoky Podmoky Podmoklany Podmoklany Chotěboř 1 stanice Chotěboř Ždírec nad Doubravou /1 Libice nad Doubravou /1 Podmoklany Podmoky u Golčova Jeníkova Podmoky Ledeč nad 1 Golčův Jeníkov /1 stanice Čáslav-SCK Podmoky Pohled Pohled Pohled Pohled Havlíčkův Brod A 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Přibyslav /1 Pohled Pohled Pohled Rouštany Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Přibyslav /1 Pohled Simtany Simtany Simtany Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Česká Bělá /1 Přibyslav /1 Pohled Pohleď Pohleď Horní Pohleď Pohleď Světlá nad Prosíčka Dolní Prosíčka Prosíčka Dolní Prosíčka Ledeč nad Horní Prosíčka Prosíčka Horní Prosíčka Ledeč nad Nezdín Nezdín Nezdín Ledeč nad 1 Světlá nad /1 stanice Havlíčkův Brod Pohleď Číhošť /1 Číhošť /1 Číhošť / Přibyslav Česká Jablonná Česká Jablonná Česká Jablonná Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dobrá Dobrá Dobrá Dobrá Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dobrá Dobrá Keřkov Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dobrá Dolní Jablonná Dolní Jablonná Dolní Jablonná Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dolní Jablonná Hřiště Hřiště Hřiště Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dobrá Poříčí Poříčí u Přibyslavi Poříčí Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Havlíčkova Borová /1 Prosíčka Prosíčka Přibyslav Přibyslav Dvorek Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 stanice Polná Přibyslav Hesov Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 stanice Polná Přibyslav Přibyslav Havlíčkův Brod B 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 stanice Polná Ronov nad Ronov nad Ronov nad Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Přibyslav - Dobrá Utín Utín Utín Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Přibyslav /1 Česká Bělá / Příseka Příseka Radostín Radostín Příseka u Světlé nad Radostín u Havlíčkova Brodu Příseka Světlá nad B 1 Světlá nad /1 Příseka Radostín Havlíčkův Brod 1 stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 Lučice /1 Radostín Rozsochatec Jahodov Rozsochatec Jahodov Chotěboř B 1 stanice Chotěboř stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 Rozsochatec Rozsochatec Rozsochatec Rozsochatec Chotěboř B 1 stanice Chotěboř stanice Havlíčkův Brod Horní Krupá /1 Rozsochatec Rušinov Hostětínky ratkov Modletín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Rušinov Modletín ratkov Modletín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Rušinov Rušinov Rušinov Nohavice Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou /1 Rušinov Rušinov Rušinov Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 stanice Seč-PAK Rušinov ratkov ratkov Modletín Chotěboř 1 stanice Chotěboř Maleč /1 Libice nad Doubravou / Rybníček Rybníček Rybníček u Habrů Rybníček Světlá nad Sázavka Sázavka Sázavka Sázavka Světlá nad B 1 Golčův Jeníkov /1 stanice Havlíčkův Brod Rybníček Leština u Světlé /1 Habry /1 Sázavka Sedletín Sedletín Sedletín Sedletín Chotěboř B 1 stanice Chotěboř Habry /1 Chotěboř /1 Sedletín

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží:

(1) Požární poplachový plán kraje Vysočina (dále jen poplachový plán ) slouží: NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 5. 9. 2006 č. 2/2006 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov

Předurčené jednotky PO a požadavek na jejich dobu dojezdu Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat. Název JPO Kat Bačkov Bačkov Poplachový plán HAVLÍČKŮV BROD Kód ZUJ Název obce Kód části Název části obce Kód UTJ Název katastrálního území Kód ZSJ Název základní sídelní jednotky Hasební obvod Stupeň nebez Stupeň polachu Předurčené

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2011 Rozesláno dne 24. června 2011 Částka 2 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Obecník 2. Nařízení kraje Vysočina o zřízení přírodní památky Starý

Více

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011

NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje. č. 8/2011 NAŘÍZENÍ Ústeckého kraje č. 8/2011 ze dne 20.července 2011, kterým se vydává Požární poplachový plán Ústeckého kraje Rada Ústeckého kraje vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č.

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 1/2015 ze dne 5. 2. 2015, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017

NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017 NAŘÍZENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE 3/2017 ze dne 17. 8. 2017, kterým se vydává požární poplachový plán Jihočeského kraje Rada Jihočeského kraje v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2006 Rozesláno dne 6. října 2006 Částka 4 OBSAH: 1. N a ř í z e n í kraje Vysočina, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina 2. Upozornění na zcizení razítek

Více

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje

NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne Požární poplachový plán kraje NAŘÍZENÍ Jihočeského kraje č. 3/2003 ze dne 2.12.2003 Rada Jihočeského kraje vydává na základě 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon

Více

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 1/2004. kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina

NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne č. 1/2004. kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina NAŘÍZENÍ kraje Vysočina ze dne 3. 8. 2004 č. 1/2004 kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina Rada kraje Vysočina vydává v souladu s ustanovením 7 a 59 odst. 1 písm. k) zákona č. 129/2000

Více

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy

12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy 12. Nařízení, kterým se vydává požární poplachový plán hlavního města Prahy Rada hlavního města Prahy se usnesla dne 28. 6. 2011 vydat podle 44 odst. 2 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČNA Ročník 2004 Rozesláno dne 18. srpna 2004 Částka 4 OBSAH: 1. N a ř í z e n í kraje Vysočina, kterým se stanoví Požární poplachový plán kraje Vysočina 2. Nařízení kraje Vysočina, kterým

Více

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH:

Věstník. právních předpisů Jihomoravského kraje. Částka 2 Rozeslána dne OBSAH: Ročník 2003 Věstník právních předpisů Částka 2 Rozeslána dne 18. 7. 2003 OBSAH: 3. Nařízení, kterým se vydává Požární poplachový plán Strana 2 Věstník právních předpisů částka 2 3 NAŘÍZENÍ ze dne 3. 7.

Více

Vyhláška města Golčův Jeníkov č. 4/2008,

Vyhláška města Golčův Jeníkov č. 4/2008, Vyhláška města Golčův Jeníkov č. 4/2008, Požární řád města. Zastupitelstvo města Golčův Jeníkov se na svém zasedání dne 3. 0. 2008, usnesením č. 59/2008 usneslo vydat na základě 29 odst. písm. o), zákona

Více

Metodika ke standardu č. 1

Metodika ke standardu č. 1 Městský úřad Světlá nad Sázavou Odbor sociálních věcí Orgán sociálně-právní ochrany dětí náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Sázavou Metodika ke standardu č. 1 Místní a časová dostupnost 1a Orgán

Více

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

OBEC Leština u Světlé. Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE OBEC Leština u Světlé Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, kterou se vydává Požární řád obce Leština u Světlé Zastupitelstvo obce Leština u Světlé se na svém zasedání konaném dne 14.5.2015 usneslo vydat

Více

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ

PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ Českomoravská myslivecká jednota, z.s. Okresní myslivecký spolek Havlíčkův Brod PŘEHLED LOVU ZVĚŘE A PŘEDLOŽENÝCH TROFEJÍ v okrese Havlíčkův Brod za rok 2015 Havlíčkův Brod, Perknov, duben 2016 Obsah

Více

Požární řád obce Stachy

Požární řád obce Stachy Požární řád obce Stachy Obecně závazná vyhláška č. 7/2011, kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se zúčastní větší počet osob a stanoví další

Více

Vyhláška města Plzně č. 8/2000

Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Vyhláška města Plzně č. 8/2000 Rada města Plzně se usnesla dne 10. 8. 2000 vydat podle 28 odst. 4 písm. a) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) a v

Více

Vyhláška č. 1/2019 Požární řád městyse Nehvizdy

Vyhláška č. 1/2019 Požární řád městyse Nehvizdy Vyhláška č. 1/2019 Požární řád městyse Nehvizdy MĚSTYS NEHVIZDY Zastupitelstvo městyse NEZHVIZDY Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 kterou se vydává požární řád městyse Zastupitelstvo městyse Nehvizdy se

Více

VYHLÁŠKA. č. 1/2017 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE JAMNÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA. č. 1/2017 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE JAMNÉ. Čl. 1 Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2017 Obec Jamné na základě usnesení zastupitelstva ze dne 13.4.2017 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, 1 odst. 3 písm.

Více

OBEC OTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává. Požární řád obce

OBEC OTOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává. Požární řád obce OBEC OTOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Otovice se na svém zasedání konaném dne 15. 6. 2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec Blatnice Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Blatnice se na svém zasedání dne 8.5.2014 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003

Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Obecně závazná vyhláška č. 1/2003 Zastupitelstvo města Dobruška se usneslo dne 20. října 2003 podle 84 odst. 2 písm.i) a 10 písm. d) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích v platném znění, v souladu se zákonem

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE - PÁTEK č. 6/2007 Požární řád obce Pátek Platná na územním obvodu obce Pátek Zastupitelstvo obce Pátek schválilo a vydává dne 25. 9. 2007 v souladu s ust. 10 písm.d), 84 odst.

Více

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška Obce Okrouhlo

OBEC OKROUHLO. Obecně závazná vyhláška Obce Okrouhlo OBEC OKROUHLO Obecně závazná vyhláška Obce Okrouhlo č. 3/2016 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Okrouhlo se na svém zasedání konaném dne 23.11.2016 usnesením č. IV. usneslo vydat na

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV

POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV V souladu s ustanovením 29 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o požární ochraně ), a 15 odst. 1 nařízení vlády č. 172/2001

Více

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Karlova Studánka č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Karlova Studánka se na svém zasedání dne 16.12.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje

Poplachové plány. 5.1. Poplachový plán IZS kraje Poplachové plány 5 Poplachový plán je dokument, který upravuje povolávání záchranných složek při organizaci záchranných a likvidačních prací. Poplachový plán se zpracovává vždy pro územní celek. Rozlišujeme

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce

Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce Obecně závazná vyhláška Obce Pičín č. 3/2018, kterou se vydává požární řád obce Obec Pičín se na základě usnesení zastupitelstva č. 21 ze dne 19.11.2018 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985

Více

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s.

1. Údaje o MAS. Název organizace: Královská stezka o.p.s. 1. Údaje o MAS Název organizace: Královská stezka o.p.s. Vznik obecně prospěšné společnosti: Obecně prospěšná společnost Královská stezka o.p.s. vznikla zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2018 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE BEZDĚKOV Zastupitelstvo obce Bezděkov se na svém zasedání dne 23.8.2018, usnesením č. 50/4, usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) Zákona č. 133/1985

Více

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006

O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a. č. 2/2006 O B E C V R CH O V A N Y --------------------------------------------------------------- O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a č. 2/2006 kterou se vydává požární řád, stanoví podmínky k zabezpečení

Více

Obec Chlum. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD

Obec Chlum. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD Obec Chlum Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 POŽÁRNÍ ŘÁD Zastupitelstvo obce Chlum se na svém zasedání dne 12.09. 2011 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno

Obec Dubno. Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Obec Dubno Obecně závazná vyhláška obce Dubno č. 1/2011, kterou se vydává Požární řád obce Dubno Zastupitelstvo obce Dubno schvaluje a vydává dne 21.2.2011 v souladu s ust. 10 písm. d), 35 a 84 odst. 2)

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Městys Stádlec (dále jen obec) na základě usnesení zastupitelstva

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA Ročník 2007 Rozesláno dne 10. května 2007 Částka 1 OBSAH: 1. POŽÁRNÍ POPLACHOVÝ PLÁN KRAJE VYSOČINA 2. Příloha č. 1 - ROZDĚLENÍ JEDNOTEK PO PRO JEDNOTLÉ OBCE NEBO OBJEK- TY DO PRVNÍHO

Více

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC ŽDÁNOV. vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC ŽDÁNOV vydává tuto obecně závaznou vyhlášku č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Ždánov se na svém zasedání konaném dne 3. 2. 2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA obce Nekoř č. 1/2012, kterou se vydává ŽÁRNÍ ŘÁD OBCE NEKOŘ Zastupitelstvo obce Nekoř schválilo na svém zasedání dne 2. dubna 2012 usnesením č. 2a/IV-2012 v souladu s ust. 10 písm.

Více

OBEC BOHUTíN. Obecně závazná vyhláška Č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC BOHUTíN. Obecně závazná vyhláška Č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC BOHUTíN Zastupitelstvo obce Bohutín Obecně závazná vyhláška Č. 3/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Bohutín se na svém zasedání konaném dne 19. 12.2016 usneslo vydat na základě

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Příloha č. 1 ZK-03-2018-05, př. 1 počet stran: 6 Výpis žádostí ze systému edotace Název dotačního titulu: Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost

Více

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR

OBEC SVOR. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR OBEC SVOR Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE SVOR Zastupitelstvo obce Svor se na svém zasedání dne 23.5.2013, usnesením č.4.7/2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod 1 a bod

Více

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel , IČ: , č.ú /0100

OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, Mohelno tel ,   IČ: , č.ú /0100 OBEC LHÁNICE, Lhánice 25, 675 75 Mohelno tel. 568 642 118, e-mail: info@obeclhanice.cz, IČ: 00378054, č.ú. 9024711/0100 Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, Požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhánice se

Více

Zastupitelstvo Kraje Vysočina

Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zastupitelstvo Kraje Vysočina Zásady Zastupitelstva Kraje Vysočina pro poskytování dotací obcím Kraje Vysočina na akceschopnost jednotek požární ochrany obcí v roce 2013 ze dne 2. 4. 2013 č. 03/13 Čl.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006

Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Obecně závazná vyhláška č. 1/2006 Zastupitelstvo obce Radkov se na svém zasedání dne 19.4.2006 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Požární řád obce Lichnov

Požární řád obce Lichnov OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška obce Lichnov č. 1/2015., Požární řád obce Lichnov Schváleno: 18. 06. 2015 Účinnost: 10. 07. 2015 OBEC LICHNOV Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, Požární řád obce Lichnov

Více

MĚSTO POLNÁ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Polná

MĚSTO POLNÁ. Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Polná MĚSTO POLNÁ Obecně závazná vyhláška č. 3/2016, kterou se vydává Požární řád města Polná Zastupitelstvo města Polná na svém 15. zasedání dne 30. května 2016 usnesením č.... podle 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

Obecně závazná vyhláška Obce Onomyšl č. 1/2018

Obecně závazná vyhláška Obce Onomyšl č. 1/2018 Obecně závazná vyhláška Obce Onomyšl č. 1/2018 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Zastupitelstvo obce Onomyšl se na svém zasedání konaném dne 29.1.2018 usnesením č264/2018.usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK

ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK METODIKA Ročník 2006 Kód publikace: 13-6107-06 Počet výtisků: 50 Jihlava, březen 2006 Č.j. 44/2006-8100 ČÍSELNÍK OBCÍ, ČÁSTÍ OBCÍ A ZÁKLADNÍCH SÍDELNÍCH JEDNOTEK KRAJ VYSOČINA Zpracoval: ČSÚ, KS Jihlava

Více

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce OBEC Babice Zastupitelstvo obce Babice Obecně závazná vyhláška č. 6/2016 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Babice se na svém zasedání dne 14. 11. 2016 usnesením č. 2/16/2016 usneslo

Více

P o ž ární řád obce L h o t k a

P o ž ární řád obce L h o t k a P o ž ární řád obce L h o t k a OBEC LHOTKA Zastupitelstvo obce Lhotka Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lhotka se na svém zasedání konaném dne 19.

Více

Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 Požární řád obce Okrouhlice

Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 Požární řád obce Okrouhlice Obecně závazná vyhláška č. 02/2015 Požární řád obce Okrouhlice Zastupitelstvo obce Okrouhlice se na svém zasedání dne 7.9.2015 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce

MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává požární řád obce MĚSTYS Opatov Zastupitelstvo obce Opatova Obecně závazná vyhláška č. 4/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Opatov se na svém zasedání konaném dne 29. 9. 2015 usneslo vydat na základě 29

Více

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení

VYHLÁŠKA č. 1/2005 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Čl. l Úvodní ustanovení VYHLÁŠKA č. 1/2005 Zastupitelstvo obce Velký Újezd se na svém zasedání dne 30. března 2005 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Obecně závazná vyhláška

Obecně závazná vyhláška OBEC VESELÍ Obecně závazná vyhláška OBCE VESELÍ č.1/2008, kterou se vydává Požární řád obce Veselí Schváleno na zasedání zastupitelstva obce Veselí dne 7.1.2008 Vyhláška č. 1/2008 Obec Veselí na základě

Více

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci

Čl. 3 Zajištění požární ochrany podle činnosti, podle doby, podle druhu objektu se zřetelem na místní situaci Město Šluknov Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Požární řád města Šluknov Zastupitelstvo města Šluknov se na svém 15. zasedání dne 9. září 2004 usneslo vydat na základě ustanovení 29 odst. 1 písmeno o)

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 2/2004 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2004 Zastupitelstvo obce Dlouhá Brtnice vydává dne 24. 5. 2004, na základě ust. 29 odst. 1 písm o) bod 1 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Více

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV

OBEC NOVÝ PŘEROV. Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. POŽÁRNÍŘÁnOBCENOVÝPŘEROV OBEC NOVÝ PŘEROV Obecně závazná vyhláška č. 1 /2009, kterou se vydává požární řád obce Nový Přerov. Obec Nový Přerov na základě usnesení zastupitelstva č. 11) ze dne 17.9.2009 vydává na základě ustanovení

Více

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009,

Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, Obecně závazná vyhláška města Pohořelice č. 2/2009, kterou se vydává Požární řád města Pohořelice Zastupitelstvo města Pohořelice se na svém XX. zasedání dne 18.3.2009 usnesením č. 18/XX/09 usneslo vydat

Více

OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC Hlušice Zastupitelstvo obce Hlušice Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Hlušice se na svém zasedání konaném dne 7. března 2016 usneslo vydat na

Více

OBEC KLÍNEC Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018,

OBEC KLÍNEC Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018, OBEC KLÍNEC Obecně závazná vyhláška obce č. 1/2018, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Klínec se na svém zasedání dne 16. 4. 2018 usnesením č. 2/18/10 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

Obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice č. 3/2007 Požární řád obce

Obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice č. 3/2007 Požární řád obce Obecně závazná vyhláška obce Pustá Kamenice č. 3/2007 Požární řád obce Zastupitelstvo obce Pustá Kamenice se na svém zasedání dne 12.12.2007 usnesením č. 10 usneslo vydat podle 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014,

MĚSTO VELKÉ HAMRY. Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2014, kterou se vydává Požární řád města Velké Hamry, stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany při akcích, kterých se účastní větší počet osob Zastupitelstvo

Více

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města

DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE. Požární řád města DOKUMENTACE MĚSTA TŘEMOŠNICE Požární řád města Zastupitelstvo město na svém zasedání dne 24.6.2015 usnesením č. 72/2015 schválilo v souladu s 29 odst. 1 písm. i) tento Požární řád města. ČI.1 Úvodní ustanovení

Více

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC Libějovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Libějovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD Obce Libějovice Zastupitelstvo obce Libějovice se na svém zasedání dne 9. 8. 2013, usnesením č. 8/2013/7 usneslo vydat na základě 29 odst.

Více

OBEC KŠELY. Obecně závazná vyhláška č.01/2013. Požární řád obce. Čl. 1. Účel. Čl. 2. Organizace požární ochrany v obci

OBEC KŠELY. Obecně závazná vyhláška č.01/2013. Požární řád obce. Čl. 1. Účel. Čl. 2. Organizace požární ochrany v obci OBEC KŠELY Obecně závazná vyhláška č.01/2013 Požární řád obce. Obecní zastupitelstvo obce Kšely se na svém zasedání dne 06.12. 2013 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.,

Více

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA

VĚSTNÍK KRAJE VYSOČINA VĚSTNÍK KRAJE VYSOČNA Ročník 2005 Rozesláno dne 11. května 2005 Částka 3 OBSAH: 1. Nařízení kraje Vysočina, kterým se mění Nařízení kraje Vysočina č. 1/2004 ze dne 3. 8. 2004, kterým se stanoví Požární

Více

OBEC DLOUHÉ Zastupitelstvo obce Dlouhé. Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2016

OBEC DLOUHÉ Zastupitelstvo obce Dlouhé. Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2016 OBEC DLOUHÉ Zastupitelstvo obce Dlouhé Obecně závazná vyhláška obce Dlouhé č. 1/2016 Zastupitelstvo obce Dlouhé se na svém zasedání konaném dne 21. 4. 2016, usnesením č.j. 02/16/07, usneslo vydat na základě

Více

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE

Obec PERÁLEC POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE Obec PERÁLEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává požární řád obce PERÁLEC Zastupitelstvo obce Perálec se na svém 23. veřejném zasedání dne 7.června 2010 usnesením č. 23/9 usneslo vydat

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LEDCE č. 02/2015, kterou vydává Požární řád obce

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LEDCE č. 02/2015, kterou vydává Požární řád obce OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE LEDCE č. 02/2015, kterou vydává Požární řád obce Zastupitelstvo obce Ledce se na svém zasedání konaném dne 27. 8. 2015 usneslo vydat podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1 zákona

Více

OBEC BENECKO. Zastupitelstvo obce Benecko. Obecně závazná vyhláška. č. 1 / kterou se vydává požární řád obce

OBEC BENECKO. Zastupitelstvo obce Benecko. Obecně závazná vyhláška. č. 1 / kterou se vydává požární řád obce OBEC BENECKO Zastupitelstvo obce Benecko Obecně závazná vyhláška č. 1 / 2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Benecko se na svém zasedání konaném dne 29.9.2015 usneslo vydat na základě 29

Více

Město Špindlerův Mlýn

Město Špindlerův Mlýn Město Špindlerův Obecně závazná vyhláška č. /205, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo města Špindlerův se na svém zasedání konaném dne 5. 6. 205 usneslo vydat na základě 29 odst. písm. o)

Více

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007

Obec Sedliště, Sedliště 271. č. 3/2007 Obec Sedliště, 739 36 Sedliště 271 O B E C N Ě Z Á V A Z N Á V Y H L Á Š K A č. 3/2007 Zastupitelstvo obce Sedliště se na svém zasedání dne 17.12.2007 usnesením č. 8 usneslo vydat na základě 29 odst.1

Více

Město Rajhrad. Obecně závazná vyhláška č. 4/2005. kterou se vydává. Požární řád Města RajhradU

Město Rajhrad. Obecně závazná vyhláška č. 4/2005. kterou se vydává. Požární řád Města RajhradU Město Rajhrad Obecně závazná vyhláška č. 4/2005 kterou se vydává Požární řád Města RajhradU Zastupitelstvo města Rajhradu na svém zasedání dne 26.10.2005, se usneslo vydat na základě 10 písm. d) a 84 odst.

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA. č. 14/2013 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA PLZNĚ OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 14/2013 Zastupitelstvo města Plzně schválilo svým usnesením číslo 679 ze dne 12. prosince 2013 na základě 29 odst. 1 písm. o), bod 1 a 2 zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně,

Více

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

Město Nalžovské Hory POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Město Nalžovské Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, kterou se vydává požární řád města Nalžovské. Zastupitelstvo města Nalžovské se na svém zasedání dne 26.září 2012 usnesením č. 5 usneslo vydat na základě

Více

OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád

OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád OBEC KRUH ZASTUPITELSTVO OBCE KRUH Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává řád Zastupitelstvo obce Kruh se na svém zasedání konaném dne 12. února 2016 usnesením 15/2016 usneslo vydat na základě

Více

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává Požární řád obce. OBEC Horní Slivno Zastupitelstvo obce Horní Slivno Obecně závazná vyhláška. č.

Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává Požární řád obce. OBEC Horní Slivno Zastupitelstvo obce Horní Slivno Obecně závazná vyhláška. č. Obecně závazná vyhláška obce, kterou se vydává Požární řád obce OBEC Horní Slivno Zastupitelstvo obce Horní Slivno Obecně závazná vyhláška č3/2015 kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce

Více

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA

MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2019 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA MĚSTO KAŠPERSKÉ HORY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. /209 kterou se vydává POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA Zastupitelstvo města Kašperské Hory se na svém zasedání dne 25. dubna 209 usneslo vydat, usnesením č. 6, na základě

Více

Požární řád obce Sirá

Požární řád obce Sirá Směrnice č.1/ 2016 Požární řád obce Sirá Čl. 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice požární řád je zpracována pro Obec Sirá. Upravuje základní zásady zabezpečení požární ochrany Požární řád obce Sirá upravuje

Více

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk

Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Obecně závazná vyhláška města Rumburk č. 3/2007 Požární řád města Rumburk Zastupitelstvo města Rumburk se na svém 6. zasedání dne 13. září 2007 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Obec Staré Hradiště OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2009 Zastupitelstvo obce Staré Hradiště se na svém zasedání dne 26. srpna 2009 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

OBEC Palkovice Zastupitelstvo obce Palkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce

OBEC Palkovice Zastupitelstvo obce Palkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává požární řád obce OBEC Palkovice Zastupitelstvo obce Palkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se vydává řád obce Zastupitelstvo obce Palkovice se na svém zasedání konaném dne 5. 11. 2015 usneslo vydat na základě

Více

Výpis žádostí ze systému edotace

Výpis žádostí ze systému edotace Výpis žádostí ze systému edotace ZK-03-2019-05, př. 1 Počet stran: 7 ID: FV02733 Název dotačního programu: AKCESCHOPNOST JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY OBCÍ 2019 Doporučené Identifikátor Název žadatele FV02733.0001

Více

Město Benešov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví Požární řád města Benešov. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Město Benešov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví Požární řád města Benešov. Čl. 1 Úvodní ustanovení Město Benešov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, kterou se stanoví Požární řád města Benešov Zastupitelstvo města Benešov se na svém zasedání dne 10. 02. 2014 usneslo vydat na základě zákonného zmocnění

Více

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014,

Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Obec Jablonná Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, Požární řád obce Obec Jablonná na základě usnesení zastupitelstva ze dne 12. července 2014 podle 29 odst. 1 písm. o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více

Obec Děhylov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Děhylov. Čl. l.

Obec Děhylov POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE. Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Děhylov. Čl. l. Obec Děhylov Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, kterou se vydává Požární řád obce Děhylov. Zastupitelstvo obce Děhylov se na svém 17. zasedání dne 31.3.2010 pod bodem 5a jednání, usneslo vydat na základě

Více

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje

1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje 1/2012 VKHK NAŘÍZENÍ Královéhradeckého kraje ze dne 16. 1. 2012, kterým se stanovují podmínky k zabezpečení plošného pokrytí území Královéhradeckého kraje jednotkami požární ochrany Rada Královéhradeckého

Více

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR

ORGANIZACE JEDNOTEK POŽÁRNÍ OCHRANY V ČR Druhy jednotek PO - 65 zákona o PO jednotka hasičského záchranného sboru kraje jednotka hasičského záchranného sboru podniku jednotka sboru dobrovolných hasičů obce jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

Více

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce OBEC Lomnice Zastupitelstvo obce Lomnice Obecně závazná vyhláška č. 3/2015, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Lomnice se na svém zasedání konaném dne 08. 12. 2015 usneslo usnesením

Více

Ochrana obyvatelstva

Ochrana obyvatelstva Ochrana obyvatelstva Název opory - INTEGROVANÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM, VÝZNAM A ÚKOLY doc. Ing. Josef Kellner, CSc. josef.kellner@unob.cz, telefon: 973 44 36 65 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

OBEC Nový Oldřichov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC Nový Oldřichov. Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC Nový Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Nový se na svém zasedání konaném dne 7.listopadu 2016 usneslo vydat na základě 29 odst. 1 písm. o) bod

Více

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM

POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA TÝNEC NAD LABEM Obecně závazná vyhláška č.2/2007 Zastupitelstvo města Týnec nad Labem se na svém zasedání dne 19. dubna 2007 usneslo vydal na základě 29 odst. 1 písm. o) zákona č. 133/1985 Sb.. o požární ochraně, ve znění

Více

OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce

OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce OBEC KUNDRATICE Zastupitelstvo obce Kundratice Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Kundratice se na svém zasedání konaném dne 26.7.2016 usneslo vydat

Více

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III

Požární řád obce. 1. HZS Královéhradeckého kraje - stanice Jaroměř JPO I 2. JSDH Jaroměř JPO II 3. JSDH Velichovky JPO III OBEC ROŽNOV Obecně závazná vyhláška č.1/2009 Obec Rožnov na základě usnesení zastupitelstva ze dne 22.12.2009 podle 29 odst. 1 písm o) bod 1. zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška Města Rokytnice v Orlických horách číslo 1/2015 ze dne 22.6.2015 Požární řád města Zastupitelstvo Města Rokytnice v Orlických horách se dne 22.června 2015 usneslo podle 29 odst.

Více

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce

Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Vzor obecně závazné vyhlášky obce, kterou se vydává Požární řád obce Varianta a) obec zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů OBEC/MĚSTO/MĚSTYS... Zastupitelstvo obce Obecně závazná vyhláška č. /..,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE. č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE. č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA BUČOVICE č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD MĚSTA BUČOVICE Zastupitelstvo města Bučovice se na svém zasedání konaném dne 22. června 2016 číslo usnesení 177/12/ZM/2016 usneslo vydat na

Více

LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD Pracovní dny

LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD Pracovní dny LINKA 227 SV TLÁ NAD SÁZAVOU - LUČICE - HAVLÍČKŮV BROD číslo spoje 21 1 3 5 23 9 11 13 15 25 17 27 101 103 105 jede v X X X X X X X X X X X X 6+ 6+ 6+ Světlá n.sáz.,,sázavská 5:01 6:01 7:01 8:01 11:01

Více

OBEC MORAVSKÉ BRÁNICE

OBEC MORAVSKÉ BRÁNICE OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 2/2016 POŽÁRNÍ ŘÁD OBEC MORAVSKÉ BRÁNICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2016, kterou se vydává požární řád obce Zastupitelstvo obce Moravské Bránice se na svém zasedání dne 23.11.2016

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 6/2008 POŽÁRNÍ ŘÁD OBCE CHOTEČ Platná v územním obvodu Obce Choteč Zastupitelstvo obce Choteč vydalo dne 18.6.2008 podle 29 odst. 1, písmeno o) zákona č. 133/1985 Sb., o požární

Více