200. let Pražs ké konzer vatoře

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "200. let Pražs ké konzer vatoře"

Transkript

1 200. let Pražs ké konzer vatoře

2 L E T P R A Ž S K É K O N Z E R V A T O Ř E STRUČNÁ HISTORIE PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Pražská konzervatoř patří k nejstarším školám tohoto typu v Evropě. Byla založena v r za účelem výchovy orchestrálních hudebníků. Přímým impulzem k založení školy bylo provolání pražské hudbymilovné šlechty z 25. dubna 1808, považované dnes za zakládací listinu Pražské konzervatoře. Záhy po jeho zveřejnění se začaly scházet první finanční příspěvky a počet podporovatelů se zvyšoval. Jejich snahy však byly přerušeny napoleonskými válkami. V březnu 1810 založil tento šlechtický spolek organizaci pojmenovanou Společnost pro zvelebení hudby v Čechách, která po následujících více než 100 let konzervatoř financovala a řídila. První školní rok byl zahájen 24. dubna Učilo se v bytech profesorů podle osnov vypracovaných prvním ředitelem Bedřichem Dionýsem Weberem. Až na podzim 1811 získala škola střechu nad hlavou a na dlouhá desetiletí se usídlila v dominikánském klášteře sv. Jiljí. V roce 1817 se k výuce orchestrálních nástrojů připojil zpěv. V dalším období sehrála škola významnou roli v rozvoji pražského hudebního života. Zejména koncerty orchestru a výpomoci žáků v tehdejších profesionálních orchestrech byly pro Prahu nenahraditelné. Pochvalně se o nich vyjádřil například i C. M. Weber, R. Wagner, H. Berlioz a F. Liszt. V roce 1866 se o uprázdněné místo ředitele ucházel Bedřich Smetana, tehdejší konkurzní komise však dala přednost řediteli varhanické školy Josefu Krejčímu. Když pak v roce 1884 získala škola nové prostory v budově právě dostavěného Rudolfina a v jejím čele stanul proslulý houslový pedagog Antonín Bennewitz, začala zlatá doba Pražské konzervatoře. Po sloučení s varhanickou školou, v roce 1890, se začaly vyučovat další hudební obory: klavír, varhany, skladba a dirigování. V roce 1891 byl pro Pražskou konzervatoř získán Antonín Dvořák, nejprve jako profesor skladby, posléze, v letech jako ředitel. Ten vychoval celou plejádu významných skladatelů. Byli mezi nimi např. Josef Suk, Vítězslav Novák, ale také operetní skladatelé Oskar Nedbal či Franz Lehár. Ostatně, slavných osobností, které prošly Pražskou konzervatoří, bylo mnoho: Otakar Ševčík, Jan Kubelík, Jaroslav Kocian, Václav Talich, Karel Ančerl, Rafael Kubelík, Bohuslav Martinů, Alois Hába a řada dalších. Po roce 1918 byla konzervatoř zestátněna, ale také přišla o své prostory v Rudolfinu. Po určitou dobu sídlila opět v klášteře, tentokrát benediktinském, pak v bývalém chemickém ústavu v Trojanově ulici a konečně v budově Na Rejdišti na pražském Starém Městě, kde působí dodnes. V roce 1919 došlo k dalšímu rozšíření, tentokrát o tzv. dramatickou školu pro výuku činoherního herectví. O její založení se významně zasloužila legendární herečka Otýlie Sklenářová-Malá. V meziválečném období školu řídili rektoři Josef Suk, Vítězslav Novák, J. B. Foerster, Vilém

3 Pražské konzervatoře 0.let Kurz, Jaroslav Kocian a další mimořádné osobnosti. Po 2. světové válce vzniklo též taneční oddělení (ze kterého se v roce 1980 ustavila samostatná Taneční konzervatoř) a z tzv. mistrovské školy Pražské konzervatoře (několikaletá nadstavba po ukončení normálního studia) vznikla Akademie múzických umění. Od roku 1942 do roku 1970 stál v čele školy právník, klavírista a hudební popularizátor, dr. Václav Holzknecht, jenž školu provedl nejen těžkými léty nacistické okupace, ale i valnou částí období komunistické totality. V roce 1986 bylo založeno oddělení populární hudby se dvěma obory studia zpěvem a skladbou. Po změně společenských poměrů v listopadu 1989 se profesoři i studenti pustili s novým elánem do práce, aby se vyrovnali se stále stoupajícími nároky kladenými na hudební a divadelní profesionály. Velkým závazkem pro všechny zůstává udržení vysokého renomé a rozmnožení slavné, dvousetleté tradice této školy, která za dobu své existence vychovala nesčetné množství hudebníků, skladatelů, zpěváků, tanečníků a herců a sehrála zásadní roli v rozvoji hudební vzdělanosti českého národa. Zakládací listina Pražské konzervatoře z PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ DNES Zřizovatelem školy je hlavní město Praha. Hlavním úkolem konzervatoře je výchova a vzdělávání profesionálních hudebních a divadelních umělců. Vyučuje se hře na všechny orchestrální nástroje, dále akordeonu, kytaře, hře na klavír a varhany, zpěvu, skladbě, dirigování a herectví. Studium ve všech oborech trvá 6 let. Škola je členěna podle jednotlivých oborů na samostatná oddělení, v jejichž čele stojí vedoucí oddělení, kteří jsou vesměs vynikajícími pedagogickými či uměleckými osobnostmi. O provoz školy se stará řada technických a hospodářských pracovníků. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu je ukončené základní vzdělání. Adepti procházejí přísným přijímacím řízením, u některých oborů vícekolovým, při němž je zkoumán nejen jejich talent pro zvolený obor, ale i všeobecná hudebnost a fyziologické předpoklady. Vzdělávací program zahrnuje kromě studia hlavního oboru a předmětů speciální odborné přípravy též všeobecně vzdělávací předměty, výuku odborné hudební teorie, cizích jazyků a pedagogických předmětů. Během studia účinkují studenti na školních koncertech a v divadelních představeních, natáčejí v rozhlase a televizi, a účastní se řady tuzemských i mezinárodních soutěží. Mají možnost získávat zkušenosti i při zahraničních zájezdech orchestrů a komorních souborů. Činí tak již vlastně první kroky na své umělecké dráze. Škola zve čas od času významné zahraniční pedagogy na stáže, mistrovské kurzy a semináře, které obohacují a doplňují studijní programy. Studium je ukončeno absolventskou zkouškou, jejíž součástí je zpravidla veřejné vystoupení absolventský koncert, pro ty nejlepší i s doprovodem orchestru. Absolvent Pražské konzervatoře obdrží po úspěšně vykonané zkoušce diplom, uznávaný po celém světě jako doklad dovršeného profesionálního uměleckého vzdělání a dle nejnovější legislativy i titul diplomovaný specialista (DiS). Po ukončení studia mohou absolventi Pražské konzervatoře zahájit buď profesionální uměleckou či pedagogickou kariéru, nebo pokračovat ve studiu na některé tuzemské či zahraniční vysoké škole. Počet studentů se dlouhodobě pohybuje okolo pěti set šedesáti, počet pedagogů okolo dvou set dvaceti. Mezi nimi je řada výrazných uměleckých osobností, kteří pracují na škole na částečný úvazek vedle své profesionální umělecké činnosti. Od roku 1993 nabízí Pražská konzervatoř i placené kurzy jednotlivých oborů pro zahraniční studenty a přípravné kurzy k přijímacím zkouškám (na herectví a hudební teorii) pro české zájemce. Pražská konzervatoř má vlastní symfonický, smyčcový a dechový orchestr, řadu komorních souborů různého obsazení a činoherní

4 Pražské konzervatoře 0.let soubor. Každoročně pořádá na 200 veřejných koncertů (komorních, absolventských a orchestrálních) a 40 divadelních představení (činoherní, muzikálová a operní). Škola sídlí ve třech budovách v centru Prahy a je charakteristická mimořádnou tvůrčí atmosférou, umocněnou intenzivním kulturním životem hlavního města České republiky. Praha je sídelním městem řady mezinárodních hudebních a divadelních festivalů. V těsném sousedství konzervatoře stojí novorenesanční budova Rudolfina sídla České filharmonie, nedaleko najdeme historickou budovu Národního divadla. Studenti školy žijí po šest let v inspirujícím kulturním centru a mají nesčetně příležitostí poznat umění špičkových českých i zahraničních umělců a uměleckých souborů. Období mezi roky , kdy si škola připomíná 200 let od svého založení a zahájení výuky bude vyplněno cyklem oslav, které zahrnou mimořádné koncerty (i v zahraničí), výstavy, vydání publikace, natočení televizního filmu, uspořádání mezinárodních seminářů a také intenzivnější spolupráci s významnými institucemi (např. s Českou filharmonií, Symfonickým orchestrem FOK, Národním divadlem, Českou televizí, Českým rozhlasem, Hudebními rozhledy, aj.). SEZNAM ODDĚLENÍ PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE SKLADBA vedoucí oddělení Mgr. Otomar Kvěch DIRIGOVÁNÍ vedoucí oddělení Mgr. Miriam Němcová KLAVÍR vedoucí oddělení MgA. Milan Langer VARHANY vedoucí oddělení Prof. Jan Hora ZPĚV vedoucí oddělení Jitka Soběhartová SMYČCOVÉ NÁSTROJE vedoucí oddělení Mgr. Pavel Kudelásek DŘEVĚNÉ DECHOVÉ NÁSTROJE vedoucí oddělení Mgr. Miroslav Lopuchovský ŽESŤOVÉ NÁSTROJE vedoucí oddělení Mgr. Bedřich Tylšar BICÍ NÁSTROJE vedoucí oddělení Pavel Razím AKORDEON vedoucí oddělení Mgr. Ladislav Horák KYTARA vedoucí oddělení Mgr. Václav Kučera HUDEBNĚ DRAMATICKÉ ODDĚLENÍ vedoucí oddělení Eva Vaňková-Vosková ODDĚLENÍ POPULÁRNÍ HUDBY vedoucí oddělení Lída Nopová Hlavní budova Pražské konzervatoře Na Rejdišti POVINNÝ KLAVÍR vedoucí oddělení Karel Prokop

5 Pražské konzervatoře 0.let INSTRUMENTÁLNÍ KOREPETICE vedoucí oddělení Miroslava Trnková ODBORNÁ HUDEBNÍ TEORIE vedoucí oddělení PhDr. Miroslav Střelák PEDAGOGICKÉ PŘEDMĚTY vedoucí oddělení PhDr. Jarmila Kotůlková VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍ PŘEDMĚTY vedoucí oddělení PhDr. Ivo Bartoš ŠKOLSKÁ RADA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE PÁLFFYOVSKÝ PALÁC Pálffyovský palác získala Pražská konzervatoř v roce 1992 jako náhradu za prostory v Rudolfinu. Je to budova z přelomu 17. a 18. století, situovaná do historického prostředí pražské Malé Strany. Kromě archivu, knihovny a sbírky historických nástrojů konzervatoře se zde nachází učebny bicích nástrojů, akordeonu, kytary, obligátního klavíru a některých dalších oddělení školy. Součástí objektu je také komorní koncertní sál o 100 sedadlech, který je využíván k pořádání komorních a absolventských koncertů. Ve druhém patře vedle sálu se nachází veřejně přístupná restaurace, v mezipatře je bistro pro pedagogy a žáky. V letních měsících nabízí příjemné posezení terasa s výhledem na malostranské paláce a zahrady Pražského hradu. Školská rada Pražské konzervatoře byla zřízena usnesením Rady hlavního města Prahy na jaře roku Má šest členů: dva zástupce zřizovatele školy, dva pedagogy a dva studenty. Vyjadřuje se ke koncepčním záměrům rozvoje školy, schvaluje výroční zprávy, předkládá návrhy a připomínky k chodu školy a napomáhá k jejímu celkovému rozvoji. Funkci předsedy vykonává primátor hl. m. Prahy MUDr. Pavel Bém. SDRUŽENÍ RODIČŮ A PŘÁTEL PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Na škole velmi aktivně působí rodičovské sdružení. Jeho činnost spočívá především ve všestranné podpoře uměleckých aktivit studentů. Finančně i organizačně se podílí na přípravě koncertů a jevištních představení, přispívá studentům na zahraniční zájezdy a účast na soutěžích, každoročně organizuje reprezentační ples konzervatoře. Aktivně pomáhá při řešení různých problémů aktuálního provozu školy. Komorní sál Pražské konzervatoře Pálffyovský Palác ARCHIV A KNIHOVNA PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Archiv Pražské konzervatoře je jedním z nejbohatších svého druhu ve Střední Evropě. Jeho specialitou jsou materiály z 19. století, ale obsahuje i unikáty ze starších historických období, např. kancionál z přelomu 16. a 17. století, partitury z 18. století atd. Je přístupný domácím i zahraničním badatelům a je jimi také využíván. V archivu se také nachází vzácná sbírka korespondence, převážně známých osobností (Dvořák, Janáček, Kubelík, Wagner, Liszt, Spohr a další). Knihovna slouží dennímu provozu školy jako důležitý zdroj notových materiálů, zvukových záznamů a odborných historických a biografických publikací. V roce 2006 získala statut veřejné knihovny s oficiálním názvem Knihovna Pražské konzervatoře, specializovaná knihovna. V rámci školy pracuje jako samostatná organizační jednotka.

6 0. 0. let Pražské konzervatoře ORCHESTRY PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE Symfonický orchestr Pražské konzervatoře vznikl krátce po založení této školy. Ostatně, již v dubnu 1808 se v provolání k založení školy zdůrazňuje školení orchestrálních hráčů jako hlavní úkol nově založené instituce. Orchestr se poprvé představil publiku na třech koncertech na jaře roku Po dalších několik desítek let hrál velmi významnou úlohu v pražském koncertním životě. V březnu 1827 provedl poprvé v Čechách Beethovenovu 9. symfonii. Doprovázel řadu proslulých koncertních umělců (F. Liszta, F. Lauba, O. Bulla, Kl. Schumannovou, H. von Bülowa aj.). Na jeho koncertech ve 2. polovině 19. století zaznívala díla nových hudebních směrů ve skladbách F. Liszta, H. Berlioze, R. Wagnera, G. Mayerbera a dalších. Na jaře 1896 premiéroval tento orchestr symfonické básně A. Dvořáka Vodník, Polednice a Zlatý kolovrat. Do počátku 20. stol. pracoval orchestr pod vedením ředitelů konzervatoře, dále pak s řadou významných skladatelů a dirigentů. V současné době je složen ze studentů 4., 5. a 6 ročníku konzervatoře. V jeho čele stojí od roku 1994 Miriam Němcová. Orchestr pravidelně zkouší a koncertuje. V Praze má zpravidla 4 veřejná vystoupení ročně. Kromě toho uskutečnil v poslední dekádě řadu zahraničních zájezdů. Vystoupil v např. ve Francii, Německu, Itálii, Švýcarsku a Anglii. V květnu 2007 s orchestrem spolupracoval světově proslulý dirigent Serge Baudo. K cenným úspěchům orchestru a jeho dirigentky patří též trojnásobné absolutní vítězství v soutěži Českého rozhlasu Concerto Bohemia. Zkouška symfonického orchestru, dirigent S. Baudo Komorní orchestr pracuje pod vedením Františka Pospíšila od počátku 90. let 20. století. Tvoří jej studenti 3. a 4. ročníku. Kromě vystoupení v Praze reprezentoval tento orchestr v minulých letech konzervatoř na různých koncertech a festivalech v zahraničí. Bylo to např. v Tours a Marseille (Fr.), v Tróji (Turecko), v Lyonu, Lübecku a v r na festivalu české hudby v Cholet (Fr.). Za nevýznamnější úspěch orchestru a jeho dirigenta lze považovat pětinásobné vítězství a titul absolutní vítěz v soutěži Českého rozhlasu Concerto Bohemia v letech , 1998, 2003 a Komorní orchestr Pražské konzervatoře Na škole pracuje též Komorní orchestr dřevěných dechových nástrojů, který v poslední dekádě premiéroval řadu skladeb českých skladatelů (J. Krček, Z. Lukáš, O. Kvěch, P. Trojan, M. Jíra) a Velký žesťový soubor, jenž reprezentoval školu i českou hudební kulturu na světové výstavě EXPO 2006 v japonském Aichi. Žesťový soubor na Žofíně

7 0. 0. let Pražské konzervatoře DIVADLO PRAŽSKÉ KONZERVATOŘE (DIK) KOMORNÍ HRA V divadelním studiu pracují studenti 5. a 6.ročníku hudebně-dramatického oboru v rámci předmětu jevištní praxe. Zkoušejí a hrají tady svá ročníková a absolventská představení a uplatňují vše, co se v průběhu svého studia naučili. Na vzniku inscenací se podílejí jak studenti sami, tak profesionální inscenační tým zahrnující režiséra, výtvarníka, choreografa, hudebního skladatele, pedagoga jevištní řeči a zpěvu. Divadlo konzervatoře má svého dramaturga a vedoucího, který celý provoz řídí a plánuje. DIK uvádí svá představení pravidelně každé pondělí na scéně Žižkovského divadla Járy Cimrmana. Každý rok se konají zpravidla 4 premiéry, z toho je jedno písničkové představení. Ročně se odehraje na scéně Žižkovského divadla okolo 30 představení, několik dalších v jiných, i mimopražských divadlech a festivalech. Je povinná pro všechny studenty 4., 5. a 6. ročníku instrumentálních oborů. Vedle hlavního oboru a orchestrální hry patří ke klíčovým studijním disciplínám. Je organizována mezioborově, neboť jednotlivé soubory jsou často složeny ze studentů různých oddělení. Společně se plánují jak ročníkové zkoušky tak veřejná vystoupení. V rámci komorní hry probíhá též výuka stylové interpretace staré hudby a interpretace hudby 2. poloviny 20. století. Koncert komorního souboru v Sukově síni Rudolfina J. M. Syne Hrdina západu, představení DIKu Vedle hudebně dramatického oddělení produkují každoroční jevištní představení i oddělení pěvecké a populárního zpěvu. W. A. Mozart Figarova Svatba, představení pěveckého oddělení Koncert symfonického orchestru s anglickým sborem a sólisty

8 Pražské konzervatoře 0.let PRAŽSKÁ KONZERVATOŘ KONTAKTY HLAVNÍ BUDOVA Na Rejdišti 1, Praha 1 fax: (+420) VEDLEJŠÍ BUDOVY Křižovnická 7, Praha 1 tel.: (+420) ředitel Mgr. Pavel Trojan tel.: (+420) sekretariát ředitele tel.: (+420) zástupci ředitele MgA. Aleš Kaňka koncertní činnost, mezinárodní kontakty, zahraniční studenti tel.: (+420) PÁLFFYOVSKÝ PALÁC Valdštejnská 14, Praha 1 tel.: (+420) Knihovna Pražské konzervatoře Michaela Hejlová vedoucí knihovny tel.: (+420) Doc. Mgr. Eduard Douša, Ph. D. studijní záležitosti tel.: (+420) Mgr. Ladislav Horák personální záležitosti, styk s médii, sponzoři tel.: (+420) ekonom Hana Tobiášová tel.: (+420) studijní oddělení tel.: (+420) Copyright Pražská konzervatoř 2008 Grafika, zlom: VIG Design s. r. o

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes.

Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Hudební věda Vývoj státního základního uměleckého školství v Hradci Králové od 2. poloviny 20. století dodnes. Magisterská diplomová práce Vedoucí

Více

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN

KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Masarykova univerzita Filozofická fakulta Ústav hudební vědy Management v kultuře BcA. Aneta Janečková Magisterská diplomová práce KONGRESOVÉ CENTRUM ZLÍN Analýza fungování v kontextu zlínské kultury Vedoucí

Více

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010)

Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza let 2004 2010) JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství Financování divadel z rozpočtu statutárního města Brna (analýza

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost

ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost ZUŠ Jaroslava Kociana historie a současnost Založení hudební školy v Ústí nad Orlicí úzce souviselo s bohatou kulturní a zejména hudební tradicí tohoto města. Hudba zněla nejenom v ústeckém kostele, ale

Více

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv

82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický zpěv, populární zpěv KONZERVATOŘ JANA DEYLA A STŘEDNÍ ŠKOLA PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ, MALTÉZSKÉ NÁM. 14, PRAHA 1 - MALÁ STRANA, 118 44 Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 82 45 M/01 Zpěv 82 45 P/01 Zpěv Zaměření: klasický

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT

Pro Učitelské noviny připravilo Centrum pro studium vysokého školstí a odbor vysokých škol MŠMT PŘEHLED STUDIJNÍCH PROGRAMŮ A STUDIJNÍCH OBORŮ V OBLASTI UMĚNÍ A ARCHITEKTURY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH V ČESKÉ REPUBLICE, K JEJICHŽ STUDIU BUDOU UCHAZEČI PŘIJÍMÁNI PRO AKADEMICKÝ ROK 2003/2004 Pro Učitelské

Více

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ

1940-2005 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JAROMĚŘ 1940-2005 Kde nás najdete? Základní umělecká škola Jaroměř, okres Náchod Na Obci 142 551 01 Jaroměř Tel.: 491 812 356 Fax: 491 815 040 E-mail: zus.jaromer@quick.cz www.zus-jaromer.cz ředitel školy: Mgr.

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY. Dobruška ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Dobruška Verze 1.01 Obsah 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Počet oborů, velikost... 5 2.2 Historie a současnost... 5 2.3 Charakteristika

Více

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ

JAMU 2012/II 2013/I. uvnitř čísla: JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) str. 1. JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JanáčkovA Akademie múzických umění V BRnĚ JAMU má nové divadlo (namísto editorialu) JAMU 2012/II 2013/I Jednou z nejdůležitějších událostí stávajícího akademického roku 2012/2013 bylo bezpochyby otevření

Více

Významné koncertní sály České republiky

Významné koncertní sály České republiky JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Hudební fakulta Katedra Hudebních a humanitních věd a hudebního manažerství Hudební manažerství Významné koncertní sály České republiky Cenová politika pronájmu

Více

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8

Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, VÝROČNÍ ZPRÁVA V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Z Á K L A D N Í U M Ě L E C K Á Š K O L A, H R A D E C K R Á L O V É, H A B R M A N O V A 1 3 0 VÝROČNÍ ZPRÁVA O Č I N N O S T I V E Š K O L N Í M R O C E 2 0 0 7 / 2 0 0 8 Tvůrčí život je vždy mimo konvence.

Více

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE

ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ DIVADELNÍ FAKULTA Divadelní manažerství ZASTUPOVÁNÍ UMĚLCŮ V ČESKÉ REPUBLICE Diplomová práce Autor práce: BcA. Markéta Švecová Vedoucí práce: MgA. Lucie Šnajdrová

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti,

Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, Vážené dámy a pánové, Vážení hosté, Milé studentky a studenti, je mi nesmírnou ctí, že Vás mohu přivítat na půdě Gymnázia Jana Blahoslava a Střední pedagogické školy v Přerově, která se stala v letošním

Více

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI

Ostrava 2015. Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI Ostrava 2015 Kandidatura na titul Evropské hlavní město kultury ZPRÁVA O ČINNOSTI úvod Ostrava je město, kde se kultura nejen konzumuje, ale kde také vzniká. V Ostravě vyrůstají, studují, žijí a tvoří

Více

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-337/10-Z. Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-337/10-Z Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž Adresa: Pilařova 7, 767 64 Kroměříž Identifikátor:

Více

Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939)

Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939) Hudební škola spolku Brünner Musikverein (1862 1939) Mgr. Lenka Kučerová 60. léta 19. století znamenala pro české země období, ve kterém bylo zakládáno velké množství spolků, jejichž činnost byla mnohdy

Více

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy

Základní umělecká škola Kutná Hora. VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy Základní umělecká škola Kutná Hora VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti školy 2013/2014 ZUŠ Kutná Hora Chceme být školou, na kterou si každý rád po letech vzpomene a přivede k nám své děti. 1 Obsah Část I. Základní

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010

VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA KYJOV, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE MĚSTA KYJOVA JUNGMANNOVA 292, KYJOV VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ŠKOLNÍ ROK 2009/2010 OBSAH: 1. Základní údaje o škole str. 2-4 2. Přehled o učebních plánech

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi

Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi Školní vzdělávací program Základní umělecké školy Jana Ladislava Dusíka v Čáslavi 12.2.1760 20.3.1812 1 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 4 2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 5 2.1 Historie školy... 5 2.2 Charakteristika

Více

Poslání Církevního gymnázia Plzeň

Poslání Církevního gymnázia Plzeň 09 Ročenka 3 Poslání Církevního gymnázia Plzeň Posláním CG je poskytovat kvalitní všeobecné vzdělání, které je zakořeněné v křesťanské tradici, respektuje osobnost studenta a je otevřené celoevropské

Více

Historie vojenských dechových hudeb a jejich vliv na vesnickou dechovou hudbu (Petr Stříška)

Historie vojenských dechových hudeb a jejich vliv na vesnickou dechovou hudbu (Petr Stříška) Historie vojenských dechových hudeb a jejich vliv na vesnickou dechovou hudbu (Petr Stříška) Fenomén vojenských hudeb, je ve světové historii vojenství tak rozsáhlým pojmem, že jej nelze ani ve stručné

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA HERECKÁ s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4 1 Výroční zpráva o činnosti Vyšší odborné školy herecké s. r. o. Hadovitá 1023/7, 141 00 Praha 4, za školní rok 2008/2009 V souladu

Více