Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 01.09.2010. vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru podpis"

Transkript

1 Město Lanškroun Spisový znak: 51.4 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 16 Čj.: MULA 28233/2010 V Lanškrouně Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne Předkladatel: Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Zpracovatel: Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Konzultace: JUDr. Hana Vágnerová, vedoucí odboru právního a majetku Vyjádření vedoucího odboru: souhlasím (nebo s následujícími připomínkami) jméno: Ing. Renáta Krčová Projednáno v komisi pro výchovu a vzdělávání: Převod zřizovatelských funkcí k Základní umělecké škole Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3, IČO: Zastupitelstvo města Lanškroun schvaluje: a) převod zřizovatelských funkcí k Základní umělecké škole Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3,IČO: , příspěvkové organizaci Pardubického kraje, na město Lanškroun k , dle důvodové zprávy část 1a) 1

2 b) Dohodu o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících, která bude uzavřena mezi Pardubickým krajem, městem Lanškroun a Základní uměleckou školou Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3,IČO: , dle důvodové zprávy část 1b) a přílohy. Zastupitelstvo města zřizuje: Základní uměleckou školu Jindřicha Pravečka, Lanškroun jako příspěvkovou organizaci města Lanškroun k dle důvodové zprávy část 1c) a schvaluje její zřizovací listinu s účinností od dle přílohy. Termín realizace do: (podání žádosti o zapsání do rejstříku Š/ŠZ) Odpovídá: Jitka Krejčová, vedoucí oddělení školství a kultury finančního odboru Důvodová zpráva: 1a) Dle 179 odst.4 písm. a) školského zákona můţe obec nebo svazek obcí zřizovat a zrušovat základní umělecké školy. ZUŠ J. Pravečka Lanškroun vyučuje v současné době ve 3 oborech: hudebním, tanečním a výtvarném ţáky z Lanškrouna a blízkého okolí. Hudební obor: Základem je individuální výuka zpěvu nebo hry na nástroje: klavír, keyboard, akordeon, housle, kytara, cimbál, flétna, zobcová flétna, klarinet, saxofon, trubka, lesní roh, pozoun a bicí. Individuální výuku doplňují kolektivní předměty: přípravná hudební výchova, hudební nauka, komorní hra, souborová hra a sborový zpěv. Škola nabízí ţákům uplatnění ve školních souborech: Komorní pěvecký sbor Komokrák, taneční orchestr VOKINS, cimbálová muzika, soubory zobcových fléten Amabile a Musica Marci, soubory různého sloţení smyčců, kytar, dechových a bicích nástrojů. Ţáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky od 6 Mimořádně nadané děti od 5 Přípravný ročník trvá 1-2 roky. První stupeň 4-7 Druhý stupeň 4 roky pro ţáky od 14 Studium pro dospělé je určeno ţákům od 18 Výuka probíhá v budovách školy na nám. A. Jiráska 3 a Stráţní 13 v Lanškrouně. Hudební obor se vyučuje téţ na odloučeném pracovišti v budově ZŠ Horní Čermná. Taneční obor: Nabízí ţákům systematickou výuku. Vyučovací předměty jsou taneční průprava, současný tanec, lidový tanec, klasická taneční technika a taneční praxe. V souladu s danými cíli TO rozvíjí správné drţení těla, kultivuje přirozený dětský projev formou 2

3 pohybových her, rozvíjí vnímavost, koordinaci pohybu a rovnováhy, představivost, hudební a prostorové cítění. Ţáci získají během studia základy taneční techniky, která jim umoţní uplatnění v souborech zájmové umělecké činnosti. Tanečníci se pravidelně zúčastňují soutěţí a přehlídek moderního scénického tance, odkud si uţ přivezli řadu ocenění. V Lanškrouně se tanečníci pravidelně představují v programu Promluvíme tancem a Lanškrounské zrcadlení. Ţáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky od 6 Mimořádně nadané děti od 5 Přípravný ročník trvá 2 roky. První stupeň 7 Druhý stupeň 4 roky. Studium pro dospělé od 18 Výuka probíhá v gymnastickém sále ZŠ Smetanova ulice Lanškroun Výtvarný obor: Ţáci výtvarného oboru si během studia osvojí techniky kresby, malby, grafiky a modelování v rámci předmětů plošná tvorba, objektová a akční tvorba, prostorová tvorba. Během studia se seznámí s historií výtvarného umění v předmětu Výtvarná kultura. Cílem není pouze rozvíjet výtvarný talent dítěte, ale také rozvíjet schopnost vnímat podněty okolí, tříbit vkus a porozumět výtvarnému umění. Ţáci mají po celou dobu studia dostatek příleţitostí představit svou tvorbu v prostorách školy, v prostorách galerie v průchodu školy v budově Stráţní ul. 13 a v budově MěÚ na nám. J. M. Marků. Svou tradici mají tematické přehlídky Bienále výtvarného oboru v dvouletém intervalu a kaţdoroční výtvarný happening Slavnosti světla. Ţáci jsou přijímání na základě talentové zkoušky od 6 Mimořádně nadané děti od 5 Přípravný ročník trvá 1-2 roky. První stupeň 7 Druhý stupeň 3 roky. Studium pro dospělé je určeno ţákům od 18 Výuka probíhá v budově školy v ulici Stráţní 13. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo ZUŠ 470 ţáků, a zaměstnávala 23 pedagogických pracovníků a 2 nepedagogické pracovníky. Příspěvek zřizovatele na rok 2010: 0 1b) Základním rámcem převodu zřizovatelských funkcí na Město Lanškroun je Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících. Dohoda o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících je tzv. nepojmenovanou smlouvou dle ustanovení 51 občanského zákoníku. Jejím obsahem jsou takové poloţky, které jsou nezbytné pro 3

4 pokračování činností prostřednictvím příspěvkových organizací zřízených Městem Lanškroun. Konkrétně se jedná o tyto poloţky: - převod veškerých činností, které doposud vykonávala základní umělecká škola a s tím související přechod práv a povinností z pracovně právních vztahů, - převod veškerého movitého majetku souvisejícího s činností základní umělecké školy - převod dalších práv a povinností souvisejících s činností příspěvkové organizace. Pracovněprávní vztahy V souvislosti s převodem přísp. organizace na Město Lanškroun dojde dle 338 zákoníku práce k přechodu práv a povinností z pracovně právních vztahů. Převodem zřizovatelských funkcí dosavadní zaměstnavatel, kterým je Základní umělecká škola, Jindřicha Pravečka, Lanškroun, nám. A. Jiráska 3 jako právní subjekt zaniká a práva a povinnosti z pracovně právních vztahů přejdou na nově zřízenou příspěvkovou organizaci, která bude zřízena Městem Lanškroun jako na zaměstnavatele přejímajícího. Nově zřízená příspěvková organizace jako přejímající zaměstnavatel je povinna převzít nejen všechny zaměstnance, jejichţ pracovní poměry nebyly ke dni uskutečnění převodu skončeny, ale i např. nedořešené pracovně právní nároky všech zaměstnanců. Ředitelku zanikající příspěvkové organizace není moţné z důvodu přechodu zřizovatelských funkcí odvolat, z tohoto důvodu bude svoji funkci vykonávat i v nově zřízené příspěvkové organizaci Města Lanškroun. Finanční prostředky Předmětem převodu nejsou finanční prostředky na běţných účtech a dále rovněţ závazky a pohledávky související s činností přísp. organizace. 1c) Nezbytnou součástí změny zřizovatelských funkcí je zrušení přísp. organizace ze strany Pardubického kraje a následné zřízení nové příspěvkové organizace ze strany Města Lanškroun. Po zřízení přísp. organizace Zastupitelstvem města dojde k zápisu organizace do rejstříku škol a školských zařízení, bude poţádáno o přidělení IČ a následně bude tato skutečnost oznámena Ústřednímu věstníku ČR. 1d) V souladu s 27 odst. 2 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, vydá zřizovatel o vzniku příspěvkové organizace zřizovací listinu, která musí obsahovat náleţitosti dané tímto zákonem. Finanční dopad: přijetí Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících má následující dopad na rozpočet Města: Město přijde o nájemné za budovu ve výši ,--Kč Na provozní náklady zřizovatel nepřispívá, organizace je pokryje z úplaty za vzdělávání. 4

5 Příloha: 1. Návrh Dohody o převodu činností, majetku a práv a povinností s převáděnými činnostmi souvisejících 2 listy + rozvaha-bilance k listy 2. Návrh zřizovací listiny -8 listů 3. Vyjádření ředitelky ZUŠ 4. Vyjádření KVV 5

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Zlínský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIZ-74/10-Z. Základní umělecká škola Uherský Brod. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Zlínský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIZ-74/10-Z Základní umělecká škola Uherský Brod Adresa: Mariánské nám. 61, 688 01 Uherský Brod Identifikátor:

Více

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy

Základní umělecká škola Otrokovice. Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA. o činnosti základní umělecké školy Základní umělecká škola Otrokovice Otrokovice VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti základní umělecké školy Školní rok 2012/2013 Základní údaje o škole Název školy: Sídlo: Místa poskytování vzdělávání. Základní umělecká

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-127/09-14. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-127/09-14 Základní umělecká škola Bohuslava Martinů, Havířov-Město, Na Schodech 1, příspěvková

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: info@zuskrnov.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-240/09-14 Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-240/09-14 Základní umělecká škola J. R. Míši, Orlová-Poruba, Slezská 1100, příspěvková organizace

Více

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace

Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Základní umělecká škola Zdeňka Buriana, Kopřivnice, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti příspěvkové organizace za školní rok 2010/2011... Mgr. Zdeněk Babinec ředitel školy Obsah: a) základní

Více

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541

Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Základní umělecká škola Krnov, Hlavní náměstí 9, příspěvková organizace, PSČ 794 01, IČO 60780541 Tel. +420 554 611 030, e-mail: zuskrnov@cbox.cz, www.zuskrnov.cz ZPRÁVA O ČINNOSTI A PLNĚNÍ ÚKOLŮ PŘÍSPĚVKOVÉ

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Obsah 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A

V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Základní umělecká škola Roudnice n. L., Rvačov 112 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Školní rok 2013 2014 Obsah: 1) Pracovníci školy 2) Další vzdělávání pracovníků 3) Přehled o stavu

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-346/09-02. Předmět inspekční činnosti Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-346/09-02 Základní umělecká škola Jana Ladislava Dusíka, Čáslav Adresa: Jeníkovská 222, 286 01 Čáslav Identifikátor: 102

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA JINDŘICHA PRAVEČKA nám. A. Jiráska 3, Lanškroun Výroční zpráva za školní rok 2012/2013 Zpracoval: Pavel Vašíček Dis. 1. Základní údaje Název: Základní umělecká škola Jindřicha Pravečka,

Více

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace

Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace Základní umělecká škola H. Salichové, 1. května 330, Ostrava - Polanka n/o, příspěvková organizace VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována

Více

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389

Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM. Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Č.J.: ZUSCR 0011/2013 S UMĚNÍM JE ŽIVOT BOHATŠÍ ŠVP ZUŠ CHRUDIM Platnost dokumentu od 1.září 2012 ŠVP ZUŠ CHRUDIM 1/389 Obsah 1.0 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 6 2.0 CHARAKTERISTIKA ŠKOLY... 7 2.1 Počet oborů,

Více

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok

Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok Základní umělecká škola, Vítkov, Lidická 639, příspěvková organizace Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2011/2012 O b s a h 1. Základní údaje o škole 2. Přehled oborů vzdělávání 3. Rámcový popis

Více

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010

VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI OSTI ŠKOLY ZA ŠKOL Í ROK 2009/2010 ZÁKLAD Í UMĚLECKÁ ŠKOLA, KLAD O 5. KVĚT A 1870, 272 01 KLAD O PŘÍSPĚVKOVÁ ORGA IZACE Č. 10301 IČ: 67673627 Strana 1 (celkem 12) VÝROČ Í ZPRÁVA O ČI

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY. za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY za ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA BOJKOVICE Čtvrť 1. máje 715, 687 71 Bojkovice zřizovatel: Zlínský kraj se sídlem ve Zlíně Základní údaje o organizaci, charakteristika

Více

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T

Česká školní inspekce Karlovarský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. Čj. ČŠIT-379/15-T INSPEKČNÍ ZPRÁVA Čj. ČŠIT-379/15-T Název právnické osoby vykonávající činnost školy/školského zařízení Sídlo E-mail právnické osoby IČ 49 753 606 Základní umělecká škola, Ostrov, Masarykova 717, okres

Více

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA

ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA UHERSKÝ BROD ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Mgr. Hana Mahdalová * 1. Charakteristika školy název: sídlo školy: Základní umělecká škola Uherský Brod Mariánské náměstí

Více

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T

Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIT-1814/10-T Česká školní inspekce Moravskoslezský inspektorát Název školy/školského zařízení: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIT-1814/10-T Základní umělecká škola, Ostrava-Zábřeh, Sologubova 9/A, příspěvková organizace Adresa:

Více

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07

Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠI-90/09-07 Česká školní inspekce Jihočeský inspektorát Název školy: INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠI-90/09-07 Základní umělecká škola Karla Komzáka Týn nad Vltavou, okres České Budějovice Adresa: 375 01 Týn nad Vltavou,

Více

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y

Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y Základní umělecká škola, Hradec nad Moravicí, Zámecká 313, příspěvková organizace V Ý R O Č N Í Z P R Á V A O Č I N N O S T I Š K O L Y za školní rok 2011/2012 Obsah: a) základní údaje o škole b) přehled

Více

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ

SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ VÝCHOVY A ZÁKLADNÍHO ŠKOLSTVÍ PROJEKT SYSTÉMOVÁ PODPORA ROZVOJE MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE V ČR V RÁMCI ÚZEMÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ OBCÍ S ROZŠÍŘENOU PŮSOBNOSTÍ Registrační číslo projektu: CZ.1.04/4.1.00/B8.00001 SLOVNÍK POJMŮ PRO OBLAST PŘEDŠKOLNÍ

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní umělecká škola Brno, Charbulova 84, 618 00 I. Základní ustanovení 1. Organizační řád Základní umělecké školy Brno, Charbulova 84 upravuje organizaci a řízení školy s přihlédnutím

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 257/10 S. Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 257/10 S Základní umělecká škola, Poděbrady, Školní 556 Adresa: Školní 556, 290 01 Poděbrady Identifikátor: 600 002 284

Více

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice

Česká školní inspekce Středočeský inspektorát INSPEKČNÍ ZPRÁVA. čj. ČŠIS 1084/10 S. Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Česká školní inspekce Středočeský inspektorát Název školy INSPEKČNÍ ZPRÁVA čj. ČŠIS 1084/10 S Základní umělecká škola Jana Zacha Čelákovice Adresa: Vašátkova 343 Identifikátor: 600 052 401 IČ: 43751270

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014

MĚSTO LANŠKROUN. ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 MĚSTO LANŠKROUN ZŘIZOVACÍ LISTINA úplné znění k 1.3.2014 Město Lanškroun, okres Ústí nad Orlicí nám. J. M. Marků 12, Vnitřní město, 563 01 Lanškroun IČO: 279 102 Na základě 84 odst. 2 písm. d) zákona č.

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2013-2014 Základní umělecká škola Votice Malé náměstí 362, 259 01 Votice 1. Základní údaje o škole Název školy, adresa: Základní umělecká škola, Malé náměstí

Více

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín

ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013. Základní umělecká škola Zlín ZLÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA 2012/2013 Základní umělecká škola Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI Základní umělecké školy Zlín školní rok 2012/2013 Charakteristika školy 1. Název školy: Základní umělecká škola Zlín

Více