Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou"

Transkript

1 Lesy Èeské republiky, s. p. Lesní správa Hluboká nad Vltavou

2 Lesní správa Hluboká n. Vl. GPS s v Chata Stará Obora GPS s v Revír Stará Obora GPS s v Obora Ponìšice - Cirhan GPS s v Obora Ponìšice - chata GPS s v

3 Lesní správa Hluboká nad Vltavou Lesní správa se rozkládá ve støedoèeské pahorkatinì ( m n. m.) jihoèeské pánvi ( m n. m.) a èeskobudìjovické pánvi ( m n. m.). Katastrální rozloha lesní správy je hektarù. Výmìra obhospodaøovaných lesních pozemkù je hektarù. Území je èlenìno na šest revírù. V druhové skladbì porostu pøevládají jehliènaté døeviny (71 %) nad listnatými (29 %), v oborách je zastoupení listnatých døevin cca 50 %. Hlavními døevinami jsou smrk a dub. Lesní správa provádí výkon práva myslivosti ve 3 honitbách Stará Obora 1511 ha (danìk, muflon, èerná) Obora Ponìšice 1664 ha (jelen, èerná, srnec) volná honitba Vltava 1000 ha (srnec, èerná) Hlubocké obory patøí do soustavy NATURA Kontakt: Lesní správa Hluboká n. Vl. K. Èapka Hluboká n. Vl. Tel.: Fax:

4 Obora Ponìšice Poloha jižní Èechy, severnì od Èeských Budìjovic, na pravém bøehu Vltavy Charakteristika obory Území obory náleží do Hlubocké pahorkatiny. Reliéf obory tvoøí hluboká údolí potokù, plošiny s loukami, pastvinami a rybníky. Území obory je zaèlenìno do soustavy NATURA Pøevažují zde listnaté porosty (52 %) nad jehliènatými porosty (48 %). Podél cest rostou staleté duby. Leží v nadmoøské výšce m. n. m. Výmìra hektarù Chovaná zvìø jelen lesní, prase divoké, srnec obecný Charakteristika lovu individuální poplatkové lovy jelení, srnèí a èerné zvìøe spoleèné naháòky na èernou zvìø Význaèné trofeje jelen 262,46 CIC (národní rekord) 250,89 CIC (národní rekord do r. 2007) 246,64 CIC, 236,99 CIC, 234,00 CIC kòour 122,90 CIC, 122,20 CIC, 117,00 CIC Ubytování lovecké chaty 6 lùžek apartmán 4 lùžka penziony a hotely do 5 km Stravování vlastní vybavená kuchyò v oboøe na objednání teplá a studená kuchyò restaurace hotely do 5 km

5

6 Stará Obora Poloha jižní Èechy, severnì od Hluboké nad Vltavou, na levém bøehu Vltavy Charakteristika obory Obora je tvoøena jehliènatými a listnatými porosty, alejemi starých dubù, loukami, políèky a vodními plochami. Leží v nadmoøské výšce m. n. m. Výmìra hektarù Chovaná zvìø danìk evropský, muflon, prase divoké Charakteristika lovu individuální poplatkové lovy daòèí, mufloní a èerné zvìøe spoleèné naháòky na èernou zvìø Význaèné trofeje danìk 220,45 CIC, 219,59 CIC, 215,91 CIC, 212,96 CIC, 208,18 CIC, 204,86 CIC muflon 234,25 CIC, 227,80 CIC, 222,75 CIC, 222,15 CIC, 221,90 CIC, 216,50 CIC, 216,05 CIC, 213,45 CIC kòour 129,45 CIC, 128,45 CIC, 126,70 CIC, 126,00 CIC, 122,90 CIC, 121,00 CIC Ubytování lovecké chaty 18 lùžek penziony a hotely do 1 km Stravování vlastní vybavená kuchyò v oboøe na objednání teplá a studená kuchyò restaurace hotely do 3 km

7

8 Èerná zvìø naháòky

9 Ubytování Ubytování loveckého hosta i jeho doprovodných osob lesní správa zajistí v lovecké chatì, hotelu nebo v soukromí, v blízkosti loveckého revíru. Poplatek za ubytování v hotelu nebo v soukromí se øídí dle ceníku pøíslušného zaøízení. Na loveckých chatách zorganizujeme svatby, bankety, porady, rauty, oslavy. U tìchto akcí mùže být cena sjednána dohodou. V oborách jsou ceny za ubytování na jeden den následující: Stará Obora Lovecká chata: pokoj 20,- EUR apartmá 30,- EUR Hájovna: pokoj 30,- EUR Lovecký sál - nová èást 400,- EUR - stará èást 300,- EUR Chata Stará Obora (pokoj, sál)

10 Chata Stará Obora (apartmá) Revír Stará Obora (inspekèní pokoj) Revír Stará Obora (posezení u Sv. Huberta)

11 Obora Ponìšice pokoj 20,- EUR celá chata 200,- EUR apartmá 30,- EUR Chata Ponìšice (sál a pokoje) Cirhan (byt a pokoje)

12 Cena Edmonda Blanca 53. generální zasedání CIC Limasol Kypr Cena udìlena Lesní správì Hluboká nad Vltavou obora Ponìšice... za dlouhodobé kvalitní výsledky v chovu jelení zvìøe...

13 STARÁ OBORA zlatá medaile DANÌK EVROPSKÝ MUFLON KÒOUR ,10 CIC 201,50 CIC 202,63 CIC 205,33 CIC 212,96 CIC ,68 CIC 182,08 CIC 189,14 CIC 219,59 CIC ,00 CIC 181,17 CIC 181,60 CIC 183,65 CIC 184,33 CIC 187,25 CIC 189,30 CIC 189,32 CIC 190,09 CIC 220,45 CIC ,20 CIC 210,35 CIC 227,80 CIC ,00 CIC 207,25 CIC 210,45 CIC 213,45 CIC 216,05 CIC 221,90 CIC ,00 CIC 206,45 CIC 210,95 CIC 222,15 CIC ,00 CIC 128,45 CIC ,45 CIC OBORA PONÌŠICE zlatá medaile JELEN LESNÍ ,95 CIC 223,75 CIC 236,99 CIC ,30 CIC 226,00 CIC 234,00 CIC NÁRODNÍ REKORDY ,89 CIC ,46 CIC

14 Jelen lesní Obora Ponìšice ,46 CIC Národní rekord Vìk: let Horní obvod lodyhy - levá: 17,10 cm Délka lodyhy - levá: 121,0 cm Horní obvod lodyhy - pravá: 17,90 cm Délka lodyhy - pravá: 116,0 cm Celková hmotnost trofeje: 17,0 kg Délka oèníku - levý: 40,90 cm Rozloha: 91 cm : 2 b) Délka oèníku - pravý: 33,50 cm Poèet výsad na lodyze - levá: 12 Délka opìráku - levý: 53,0 cm Poèet výsad na lodyze - pravá: 12 Délka opìráku - pravý: 57,50 cm Barva: 2 b Obvod rùže - levé: 31,40 cm Perlení: 2 b Obvod rùže - pravá: 32,80 cm Hroty výsad: 2 b Spodní obvod lodyhy - levá: 18,60 cm Nadoèníky: 2 b Spodní obvod lodyhy - pravá: 17,80 cm Koruna: 10 b

15 Jelen lesní Obora Ponìšice ,89 CIC Národní rekord (platný do roku 2007) Vìk: 14 let Horní obvod lodyhy - levá: 18,40 cm Délka lodyhy - levá: 119,20 cm Horní obvod lodyhy - pravá: 18,50 cm Délka lodyhy - pravá: 116,50 cm Celková hmotnost trofeje: 13,50 kg Délka oèníku - levý: 43,0 cm Rozloha: 67 cm : 1 b) Délka oèníku - pravý: 39,20 cm Poèet výsad na lodyze - levá: 8 Délka opìráku - levý: 56,0 cm Poèet výsad na lodyze - pravá: 9 Délka opìráku - pravý: 47,90 cm Barva: 2 b Obvod rùže - levé: 31,60 cm Perlení: 2 b Obvod rùže - pravá: 31,60 cm Hroty výsad: 2 b Spodní obvod lodyhy - levá: 18,80 cm Nadoèníky: 2 b Spodní obvod lodyhy - pravá: 18,40 cm Koruna: 10 b

16 Jelen lesní shozy obora Ponìšice vìk 15 let

17 Danìk evropský shozy cca 217 CIC Stará Obora vìk 8 let Danìk evropský shoz cca 227 CIC Stará Obora vìk 7 let

18 Danìk evropský Stará Obora 219,59 CIC Vìk 9 let

19 Danìk evropský Stará Obora 220,45 CIC Vìk - 9 let

20 Danìk evropský 192,90 CIC Stará Obora Vìk 5 let (úhyn)

21 Srnec obecný Obora Ponìšice vìk 4 roky

22 Nashledanou

23 v našich oborách

24

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str.

O b s a h. region A - Praha a okolí... str. 2. region F - Vysoèina a Podorlicko... str. 40. region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. O b s a h region A - Praha a okolí... str. 2 1. RZ Skochovice... str. 3 region B - Jizerské hory a Krkonoše... str. 4 2. RZ Koøenov... str. 5 3. Lesní chata Koøenov... str. 6 4. RZ ZO OSŽ EÚ Praha... str.

Více

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem

VLASTIVÌDNÉ VYCHÁZKY PRAHOU. 9. Po parku Cibulka. Pøírodní památka. Skalka. Dub letní v lesoparku Na Cibulkách Dub s bizarním kmenem 9. Po parku Cibulka Celková délka trasy: 2,0 km Poèet stromù: 8 Park Cibulka leží jižnì od Plzeòské ulice s hlavními pøístupy z ulice U Cibulky a Na Hliníku (blízko tramvajové zastávky Poštovka linky è.

Více

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020

Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Integrovaná strategie území Místní akční skupiny Svazu obcí Blatenska, o.p.s. 2014 2020 Obsah Žadatel/předkladatel SPL...- 1-1. POPIS ÚZEMÍ A ZDŮVODNĚNÍ JEHO VÝBĚRU...- 2-1.1 Základní informace o MAS...-

Více

LÉTO 2007 CHORVATSKO ŠPANÌLSKO FRIEND-TOUR, s. r. o. Kvìtinková 16, 130 00 Praha 3-Jarov e-mail: info@friendtour.cz, www.friendtour.cz tel./fax: 266 314 296, mobil: 607 176 706 Již 17 let na trhu Podgora

Více

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada

Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Analýza ubytovacích a stravovacích kapacit Mikroregion Milada Obsah: 1. Popis mikroregionu Milada... 4 1.2 Představení jednotlivých obcí... 5 1.3 Analýza ubytovacích a stravovacích zařízení v mikroregionu

Více

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis)

Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Kempy na Vltavě ( kontakt, popis) Zahrádky - Borová Lada ( ř. km 413 ) Kontakt: OÚ Borová Lada, čp. 38, Borová Lada, tel. /fax: 388 434 135 Popis: rozlehlé přírodní tábořiště na travnatých svazích při

Více

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz

Karta hosta. pro letní sezónu 2011. www.lipnocard.cz Karta hosta pro letní sezónu 2011 www.lipnocard.cz VÍTEJTE V JIHOČESKÉM KRAJI Zavedeme vás do doby slavných Rožmberků. Prožijte spolu s námi Rožmberský rok 2011 ve víru dobové hudby, městských slavností,

Více

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za

Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za C e s t o v n í k a n c e l á ř SATELIT KLADNO Rodinná rekreace Školy a školky v přírodě Dětské tábory Dovolte nám úvodem poděkovat jak našim stálým klientům za projevenou důvěru, tak i Vám, kteří jste

Více

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej

přírody informační průvodce mikroregionem svazek obcí podblanické krásy poznej informační průvodce mikroregionem B laník laník svazek obcí poznej krásy přírody podblanické 10 míst Podblanicka, která byste určitě neměli vynechat MALÝ A VELKÝ BLANÍK S ROZHLEDNOU MUZEUM VENKOVA V KAMBERKU

Více

Vlakem na školní cykloturistický výlet

Vlakem na školní cykloturistický výlet Vlakem na školní cykloturistický výlet Vypracovali: Petr Janíček, PE2 Markéta Somali, PE2 První den: Vlakem na školní cykloturistický výlet. Sraz: 6:50 ve vestibulu železniční stanice České Budějovice

Více

1.Charakteristika města a jeho okolí

1.Charakteristika města a jeho okolí 1.Charakteristika města a jeho okolí 1.1. Obecná charakteristika Město Kostelec nad Orlicí tvoří přirozené společenské, kulturní, ale i průmyslové centrum soustředěného osídlení v podhůří Orlických hor

Více

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a

9a 9b. 10b. 10a. 17a. 17b. 19a. 19b. 20b. 21c. 21a. 20a 7 Studený vrch Hřebeny 9a 9b 5 Obsah 20101-2 4 LEDEN a únor - v přírodě - v lese i mimo les - v myslivosti 5 Maluje, kudy chodí - Petr Slaba (5) 6 Lesnictví a myslivost ve středních Čechách: Finanční příspěvky

Více

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska

Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy. Nepùvodní druhy. Èeského Švýcarska Èeskosaské Švýcarsko www.npcs.cz Nepùvodní druhy Nepùvodní druhy Èeského Švýcarska Úvod V Èeském Švýcarsku lze spatøit kamzíky pùvodem z Alp Kde se vzaly v Èeském Švýcarsku nepùvodní druhy? Národní park

Více

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN

KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN KOSTELNÍ MYSLOVÁ I. ÚZEMNÍ PLÁN I/0 TEXTOVÁ ČÁST POŘIZOVATEL ZPRACOVATEL OBECNÍ ÚŘAD KOSTELNÍ MYSLOVÁ, KRAJ VYSOČINA H-PROJEKT AKCE SVATOJÁNSKÁ 604, 588 56 TELČ ÚZEMNÍ PLÁN OBCE KOSTELNÍ MYSLOVÁ ZHOTOVITEL

Více

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář

RELAXACE TOUR. cestovní kancelář RELAXACE TOUR cestovní kancelář PodjavorinskÈ 1603, 149 00 Praha 4 tel + fax: 283 870 284, 605 582 721, 732 665 713 www.ckrelaxace.cz e-mail: info@ckrelaxace.cz KATALOG 2007 Česko Slovensko Rakousko Maďarsko

Více

cestujeme na vlastní pěst

cestujeme na vlastní pěst ŠUMAVA na vlastní pěst turistický průvodce Jozef Petro cestujeme na vlastní pěst www.petro.cz Obsah Místo úvodu 2 Domažlice 4 Klatovy 7 Železná Ruda 8 Vimperk a okolí 13 Boubín 15 Kvilda, Modrava, Antýgl

Více

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz

průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava www.isumava.cz průvodce Manuál pro průvodce v cestovním ruchu Turistická destinace Šumava únor 2012 Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. 384 73 Stachy 422, info@rras.cz, www.rras.cz tel. 380 120 263, 380 120

Více

Zájmy mìsta a ochrana pøírody

Zájmy mìsta a ochrana pøírody MÌSÍÈNÍK MÌSTA ROÈNÍK IX DUBEN 2009 ZDARMA Zájmy mìsta a ochrana pøírody Juránkova chata pod vrcholem Svarohu, chata a sjezdovka na Mùstku nebo lávková cesta kolem Èertova jezera. Tato turistická lákadla

Více

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5

33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Střední lesnická škola, Hranice, Jurikova 588 33. SMĚRNICE PRO VYUŽITÍ VLASTNÍ HONITBY OLOMOUCKÉHO KRAJE VALŠOVICE VE SPRÁVĚ STŘEDNÍ LESNICKÉ ŠKOLY HRANICE DODATEK Č.5 Vypracovali: Schválil: Jiří Gratcl,

Více

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy

Hotel Bezděz*** Penzion Fami. Rezidence Fami. Novinka! Staré Splavy. Staré Splavy. Staré Splavy Penzion Fami Staré Splavy Hotel Bezděz*** Novinka! Staré Splavy Kontakt: Kateřina Štěchová, tel: 97 22 43 053, mob: 602 397 359, email: stechova@cdtravel.cz Kontakt: Jana Handrejchová, tel: 972 243 055,

Více

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov

Vaše akce je pro nás velice důležitá! Tým Hotelu Černigov Vaše akce je pro nás velice důležitá! Děkujeme za Váš zájem o Hotel Černigov *** hotel s ideálními prostory pro Vaše semináře, školení, konference, prezentace nebo společenské akce. Tímto si Vám dovolujeme

Více

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014

FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 FARNÍ CHARITA PRACHATICE 2014 zpráva Výroèní Zpracovala : Jana Schwarzová Foto: archiv Farní charity Prachatice Vydala: FCH Prachatice Grafická úprava a tisk: srneczekdesign Úvod 4 Základní údaje o organizaci

Více

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST)

STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU POSÁZAVSKÝ KRUH (ANALYTICKÁ ČÁST) 2004 Obsah A: PROFIL MIKROREGIONU... 3 1. Úvod... 3 1.1 Charakteristika projektu... 3 1.2 Zpracovatel... 3 2. Obecné charakteristiky mikroregionu

Více

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku.

Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska. Bezdědovický dub. telem je rodinná hrobka Hildprandtových, majitelů blatenského zámku. Svazek obcí Blatenska strana 1 Svazek obcí Blatenska SOBE B l a t e n s k o O Bezdědovicích Informační servis Z obcí regionu Ze školství Sociální okénko ž i v e a n o v e Vychází jako VOLNĚ NEPRODEJNÁ

Více

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum

ÚJV ŘEŽ, a. s. Investiční Memorandum ÚJV ŘEŽ, a. s. Obsah 1. Úvod 2. Celkový přehled nabízených nemovitostí 3. Struktura vlastnictví 4. Lokalita 5. Klíčové výhody 6. Hotel s pozemkem 7. Prvorepubliková vila 8. Bytové jednotky 9. Pozemky 10.

Více

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1 číslo 5 - květen 2012 - cena 15 Kč H LU BOCKÝ ZPRAVODAJ NECHTE SE PŘEVÉZT Purkarecký přívoz s převozníkem Miloslavem Křížkem. Kompozitní fotografie. Foto Jan Pirgl, www. janpirgl. net. WWW.HLUBOKA.CZ 1

Více

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV

Nálezy zajímavých a nových druhù v kvìtenì jižní èásti Èech XIV The finds of interesting and new plants in the South Bohemian flora XIV Sborník Jihoèeského muzea v Èeských Budìjovicích Pøírodní vìdy Acta Musei Bohemiae Meridionalis in Èeské Budìjovice Scientiae naturales Sbor. Jihoèes. Muz. v Èes. Budìjovicích, Pøír. vìdy 48 89 107 2008

Více

Clarion Congress Hotel Olomouc****

Clarion Congress Hotel Olomouc**** Konferenční nabídka Popis hotelu: Clarion Congress Hotel Olomouc je víceúčelový komplex, který svojí výhodnou polohou v blízkosti vlakového a autobusového nádraží a centra města Olomouc nabízí svým klientům

Více

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ

města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ Marketingová strategie rozvoje cestovního ruchu města Luhačovice ve vazbě na rozvoj cestovního ruchu TO Zlínsko SOUHRN VÝSLEDKŮ 2006 TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM FONDEM PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ,

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více