k.ú. Město ZR ul. Neumannova, ZR 4 (mezi parkovištěm před k.ú. Město ZR ul. Veselská, ZR 1 k.ú. Město ZR lok. Krejdy k.ú. Město ZR ul. Dr.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "k.ú. Město ZR ul. Neumannova, ZR 4 (mezi parkovištěm před k.ú. Město ZR ul. Veselská, ZR 1 k.ú. Město ZR lok. Krejdy k.ú. Město ZR ul. Dr."

Transkript

1

2 Výstavba samoobslužné myčky (mycí boxy Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 13/2016/OP/5 dne Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku ESA INVEST s.r.o., k.ú. Město ZR část 3377 ost.pl. - neschválení vyhlášení záměru Chomutov ul. Neumannova, ZR 4 (mezi parkovištěm před m 2 pro automobily) b) Prodej pozemku - neschválení vyhlášení záměru poliklinikou a Lidlem) P. R., ZR k.ú. Město ZR lok.garáží u býv. Amylonu, ZR 1 část 7618 ost.pl. - cca 20 m 2 Výstavba garáže c) Prodej pozemku - schválení Výchovný ústav, ZŠ, SŠ a stř.vých.péče, Velké Meziříčí k.ú. Město ZR ul. Veselská, ZR 1 část 738 nově dle GP 738/2 - ost.pl m 2 Údržba a plánovaná rekonstrukce objektu na p.č. 737 d) Nabytí pozemku - schválení J.R., ZR B.Z., ZR k.ú. Město ZR lok. Krejdy část 9548 orná půda 117 m 2 část 9549 trvalý travní porost - 26 m 2 - nově dle GP 9548/2 ost.pl. 143 m 2 Majetkoprávní vypořádání části asfaltové komunikace k chatové lokalitě e) Nabytí pozemku - schválení f) Darovací smlouva - schválení fin.daru T. I., ZR P. I., Praha Mendelova univerzita v Brně k.ú. Město ZR ul. Dr.Drože, ZR zast.pl. 331 m 2, součástí je budova s č.p. 659, zahrada m 2 Výkup nemovitostí pro řešení okolí budovy a sídla městského úřadu , Kč Poskytnutí daru ve výši Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj univerzity a studentů univerzity g) Prodej pozemku - revokace termínu k vydání SP - schválení Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96 k.ú. Město ZR PZ ul. Jamská Brněnská, ZR /9 orná půda 9541/2 orná půda - části pozemků Novostavba objektu s kancel., výrobními a sklad. prostory a podnik. prodejnou spol. Holoubek trade s.r.o. prodloužení termínu pro vydání povolení stavby a uzavření dodatku Smlouvy o budoucí kupní smlouvě

3 a) - Společnost ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 1074/18, Chomutov, požádala o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4. Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: Nesouhlasíme z hlediska ÚP není pozemek určen pro tuto činnost viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Příloha A bod 4.1. Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: Viz odbor RÚP. - Rada města dne po projednání neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 na základě žádosti společnosti ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 1074/18, Chomutov, a to z důvodu, že z hlediska ÚP není pozemek určen pro tuto činnost viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Příloha A bod 4.1. Počet stran: 1 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, jiná plocha ve výměře cca m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem výstavby samoobslužné myčky (samoobslužné mycí boxy pro automobily) před poliklinikou a objektem prodejny LIDL v lokalitě ul. Neumannova, ZR 4 na základě žádosti společnosti ESA INVEST, s. r. o. se sídlem Čelakovského 1074/18, Chomutov, a to z důvodu, že z hlediska ÚP není pozemek určen pro tuto činnost viz Obecně závazná vyhláška č. 23/2003 Příloha A bod 4.1. (příloha č. 1)

4

5 b) - Pan P. R., bytem ZR 6, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m 2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu) v lokalitě řadových garáží u býv. Amylonu v ul. U Malého lesa, ZR 1 za účelem výstavby garáže. Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR ze dne : Nesouhlasíme s prodejem. Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR ze dne : Viz odbor RÚP. - Rada města dne po projednání neschválila a nedoporučila zastupitelstvu města ke schválení vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m 2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží u býv. Amylonu v ul. U Malého lesa, ZR 1 za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. P. R., bytem ZR 6. Počet stran: 1 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání neschvaluje vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č ostatní plocha, ost. komunikace ve výměře 20 m 2 v k. ú. Město Žďár (dle mapového podkladu), zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou, v lokalitě řadových garáží u býv. Amylonu v ul. U Malého lesa, ZR 1 za účelem výstavby garáže na základě žádosti p. P. R., bytem ZR 6. (příloha č. 2)

6 DKM k kú Město ZR - lok. býv. Amylonu Mapa v měřítku 1:1000

7 c) - Výchovný ústav, základní škola, střední škola a středisko výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí, požádal o odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 738 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 75 m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem sloučení plochy ke stávající p. č. 737 ve vlastnictví výchovného ústavu. Objekt č.p. 32 na p. č. 737 v ul. Veselská, ZR 1, byl odkoupen od města v prosinci Parcely však byly odděleny nevhodně hranice pozemku probíhá v líci jedné stěny stávajícího objektu, takže zde nezůstává prostor pro údržbu. Ve stěně je několik oken, která vedou na sousední pozemek, a tím pádem na sousední pozemek zasahuje i požárně nebezpečný prostor. Z důvodu plánované rekonstrukce by tento nedostatek chtěli napravit. Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: Bez připomínek. Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: Bez připomínek. - Rada města dne po projednání schválila vyhlášení záměru na odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to části p. č. 738 zastavěná plocha a nádvoří ve výměře cca 75 m 2 v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou. Přesná výměra prodávaného pozemku bude určena po zaměření oddělovacím GP. - Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od do Nyní byl předložen GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku. Tímto GP byl z pův. p. č. 738 zastav. plocha ve výměře 600 m 2 oddělen díl ve výměře 73 m 2, který je předmětem převodu a byl nově označen jako p. č. 738/2 ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár. Odůvodnění kupní ceny: - Zároveň byl předložen znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku. Dle ZP č. 1229/10/2016 ze dne vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl dle GP pozemek vzniklý oddělením z pův. p. č. 738 zastav. plocha, tj. nově vzniklý pozemek p. č. 738/2 ost. pl., jiná plocha ve výměře 73 m 2 v k. ú. Město Žďár oceněn částkou ve výši ,-- Kč, tj. 490,96 Kč/m 2 - cena zjištěná a cena obvyklá byla stanovena částkou ve výši ,-- Kč, tj ,-- Kč/m 2. Srovnatelné pozemky jsou prodávány za 1.500,-- Kč/m 2 až 2.000,-- Kč/m 2 plochy. - Rada města dne po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 zastavěná plocha a nádvoří dle GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 zastav. plocha ve výměře 600 m 2 oddělen díl ve výměře 73 m 2, nově označen jako p. č. 738/2 ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou

8 za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou - za kupní cenu obvyklou ve výši celkem ,--Kč, tj ,-- Kč/m 2 + platná sazba DPH Počet stran: 2 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje odprodej pozemku ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí, a to části p. č. 738 zastavěná plocha a nádvoří dle GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku z pův. p. č. 738 zastav. plocha ve výměře 600 m 2 oddělen díl ve výměře 73 m 2, nově označen jako p. č. 738/2 ost. pl., jiná plocha v k. ú. Město Žďár, zapsaného v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 1, obec Žďár nad Sázavou za účelem zarovnání a sloučení plochy ke stávajícímu pozemku p. č. 737 zastavěná plocha s objektem občanské vybavenosti č.p. 32 na části p. č. 737 v ul. Veselská 45, ZR 1, ve vlastnictví Výchovného ústavu, základní školy, střední školy a střediska výchovné péče, Velké Meziříčí, K Rakůvkám 1 se sídlem K Rakůvkám 916/1, Velké Meziříčí v rámci majetkoprávního vypořádání vztahů v souvislosti s plánovanou rekonstrukcí objektu a následnou údržbou - za kupní cenu obvyklou ve výši celkem ,--Kč, tj ,-- Kč/m 2 + platná sazba DPH (příloha č. 3)

9

10 d) - Pan J. R., bytem ZR 5 a paní B. Z., bytem ZR 5, jsou spoluvlastníky pozemků (každý id. ½) p. č orná půda a p. č trv. travní porost v k. ú. Město Žďár v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy. Na části p. č orná půda ve výměře cca 117 m 2 a na části p. č trv. travní porost ve výměře cca 26 m 2 - celkem cca 143 m 2 se nachází část asfaltové komunikace ve vlastnictví města, a to p. č. 9463/1 ostatní plocha, ost. komunikace. Z důvodu legalizace tohoto stavu je třeba provést majetkoprávní vypořádání vztahů k pozemkům. S majiteli dotčených pozemků bylo ze strany města jednáno o možnosti výkupu pozemků, s čímž tito souhlasí. Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: Bez připomínek. Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: Doporučujeme nabytí. - Rada města dne po projednání schválila vyhlášení záměru na nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou ze spoluvlastnictví p. J. R., bytem ZR 5 (podíl id. ½) a pí B. Z., bytem ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č orná půda ve výměře cca 117 m 2 a části p. č trv. travní porost ve výměře cca 26 m 2 v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob, zastavěných částí ve výměře cca 143 m 2 (dle mapového podkladu) přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár s tím, že přesná výměra nabývaných pozemků bude určena po zaměření oddělovacím GP. - Záměr byl zveřejněn na úřední desce města v době od do Byl zhotoven GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku. Tímto GP byl z pův. p. č orná půda ve výměře m 2 oddělen díl a ve výměře 116 m 2 a z pův. p. č trvalý travní porost ve výměře m 2 oddělen díl b ve výměře 26 m 2, oba díly jsou předmětem převodu a byly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9548/2 ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m 2 v k. ú. Město Žďár. Odůvodnění kupní ceny: - Zároveň byl zhotoven znalecký posudek na ocenění předmětného pozemku. Dle ZP č. 1231/12/2016 ze dne vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, byl dle GP díl a pozemku vzniklý oddělením z pův. p. č orná půda a díl b pozemku vzniklý oddělením z pův. p. č trv. travní porost, oba díly sloučeny do nově vzniklého pozemku p. č. 9548/2 ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m 2 v k. ú. Město Žďár, oceněn částkou ve výši ,-- Kč, tj. 203,99 Kč/m 2 - cena zjištěná a cena obvyklá byla stanovena částkou ve výši ,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m 2. Srovnatelné pozemky jsou prodávány za 100,-- Kč/m 2 až 200,-- Kč/m 2 plochy. - Rada města po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu města ke schválení nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. R., bytem ZR 5 (podíl id. ½) a pí B. Z., bytem ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č orná půda a části p. č trv. travní porost v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy dle GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku byl z pův. p. č orná půda ve výměře m 2 oddělen díl a ve výměře 116 m 2 a z pův. p. č trvalý travní porost ve výměře m 2 oddělen díl b ve výměře 26 m 2, oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9548/2 ost. plocha, ost.

11 komunikace ve výměře 143 m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob k městem zastavěných částí komunikace nově vzniklé p. č. 9548/2 ve výměře 143 m 2 jež je navazující součástí přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár. - za kupní cena obvyklou stanovenou ZP ve výši ,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m 2 Počet stran: 2 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje nabytí pozemků do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou z vlastnictví p. J. R., bytem ZR 5 (podíl id. ½) a pí B. Z., bytem ZR 5 (podíl id. ½), zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3378, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár, a to části p. č orná půda a části p. č trv. travní porost v lokalitě rekreační chatové oblasti Krejdy dle GP č /2016 ze dne pro rozdělení pozemku byl z pův. p. č orná půda ve výměře m 2 oddělen díl a ve výměře 116 m 2 a z pův. p. č trvalý travní porost ve výměře m 2 oddělen díl b ve výměře 26 m 2, oba díly sloučeny do nově vzniklé p. č. 9548/2 ost. plocha, ost. komunikace ve výměře 143 m 2 v k. ú. Město Žďár za účelem majetkoprávního vypořádání vztahů k pozemkům fyzických osob k městem zastavěných částí komunikace nově vzniklé p. č. 9548/2 ve výměře 143 m 2 jež je navazující součástí přístupové asfaltové komunikace ve vlastnictví města p. č. 9463/1 - ost. plocha, ostatní komunikace, k. ú. Město Žďár. - za kupní cena obvyklou stanovenou ZP ve výši ,-- Kč, tj. 200,-- Kč/m 2 (příloha č. 4)

12

13 e) - Na základě úkolu, zadaného vedením města, byli osloveni vlastníci pozemku p.č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m 2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p.č. 1144, zahrada ve výměře 567 m 2 v k. ú. Město Žďár, a to pan P. I., bytem Praha 9 a pan T. I., bytem ZR 1, s tím, že město projevilo zájem o nabytí shora uvedených nemovitostí. Jedná se o nemovitosti sousedící s nemovitostmi ve vlastnictví města a tyto nemovitosti jsou ve špatném technickém stavu. Po projednání a v souladu se znaleckým posudkem o ceně nemovitostí bylo dohodnuto, že stávající vlastníci pozemky městu prodají za kupní cenu v celkové výši ,-- Kč a dále bylo dohodnuto, že nabyvatel, tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí. Shora uvedené pozemky tak budou přičleněny k pozemkům ve vlastnictví města Žďáru nad Sázavou a mohou být využity například pro bytovou výstavbu nebo pro zajištění potřeb města. Vyjádření odboru rozvoje a úz. plánování MěÚ ZR: Souhlasíme. Vyjádření odboru komunálních služeb a TSBM MěÚ ZR: Z hlediska odboru KS bez připomínek. Odůvodnění kupní ceny: - Dle zhotoveného znaleckého posudku č. 1218/46/2015 ze dne , vypracovaného Ing. I. P., ZR 2, na ocenění předmětných nemovitostí v k. ú. Město Žďár byla stavba RD č.p. 659 oceněna částkou ve výši ,-- Kč, pozemky p. č zast. pl. a nádvoří ve výměře 331 m 2 a p. č zahrada ve výměře 567 m 2 byly oceněny částkou ve výši ,-- Kč, tj. 799,-- Kč/m 2 a dále hodnota trvalých porostů (ovocné dřeviny) činí částku ve výši ,70 Kč, tzn. výsledná zjištěná cena nemovitostí po zaokr. činí ,-- Kč a výsledná cena obvyklá všech nemovitostí byla stanovena částkou ve výši ,-- Kč, tj. obvyklá cena pozemků stanovena nad středem cenového rozpětí na 1.800,-- Kč/m 2, tj ,-- Kč a obvyklá cena RD stanovena při dolní hranici rozpětí na 6.000,-- Kč/m 2, přičemž užitní plocha domu je 63 m 2 a jeho obvyklá cena činí výši ,-- Kč. Srovnatelné stavební pozemky ve funkčním celku s RD ve městě jsou prodávány za 1.500,-- až 2.000,-- Kč/m 2 RD ve srovnatelném stavu bez pozemku jsou prodávány za 5.000,-- až 8.000,-- Kč/m 2 užitné plochy. - Rada města dne doporučila zastupitelstvu města nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m 2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p. č. 1144, zahrada ve výměře 567 m 2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3257, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. P. I. (podíl id. ½), bytem Praha 9 a p. T. I. (podíl id. ½), bytem ZR 1. - za dohodnutou kupní cenu v celkové výši ,-- Kč s tím, že nabyvatel, tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí Počet stran: 2 Počet příloh: 2 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje nabytí nemovitostí do vlastnictví města Žďáru nad Sázavou, a to pozemku p. č. 1143, zastavěná plocha a nádvoří ve výměře 331 m 2, jehož součástí je objekt k bydlení č.p. 659, na ulici Dr. Drože, č.or. 8, Žďár nad

14 Sázavou, část Žďár nad Sázavou 1 a pozemku p. č. 1144, zahrada ve výměře 567 m 2, zapsaných v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Vysočinu se sídlem v Jihlavě, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou na LV č. 3257, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár z vlastnictví p. P. I. (podíl id. ½), bytem Praha 9 a p. T. I. (podíl id. ½), bytem ZR 1, dle Kupní smlouvy v předloženém znění. - za dohodnutou kupní cenu v celkové výši ,-- Kč s tím, že nabyvatel, tedy město Žďár nad Sázavou, bude poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (příloha č. 5)

15 Kupní smlouva Smluvní strany: 1) (dále společně jen jako Prodávající ) a 2) Město Žďár nad Sázavou, IČO , sídlem Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou, PSČ , zastoupené Mgr. Zdeňkem Navrátilem, starostou (dále jen jako Kupující ) uzavírají níže uvedeného dne tuto kupní smlouvu: I. Nemovitosti 1. Prodávající prohlašují, že jsou podílovými spoluvlastníky, každý výlučně vlastnící ideální spoluvlastnický podíl o velikosti ½ (jedné poloviny), těchto nemovitostí: a. pozemku parc. č (zastavěná plocha a nádvoří o výměře 331 m 2 ), jehož součástí je stavba č. p. 659 (objekt k bydlení) a b. pozemku parc. č (zahrada o ve výměře 567 m 2 ), vše v obci Žďár nad Sázavou, katastrálním území Město Žďár, jak zapsáno na listu vlastnictví č vedeném Katastrálním úřadem pro Vysočinu, Katastrální pracoviště Žďár nad Sázavou (výše uvedené nemovitosti dále společně jen jako Nemovitosti ). II. Prodej Nemovitostí 1. Prodávající tímto převádí své výlučné vlastnické právo ke svým celým spoluvlastnickým podílům na Nemovitostech, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím Nemovitostí, do výlučného vlastnictví Kupujícího a Kupující tímto celé spoluvlastnické podíly Prodávajících na Nemovitostech, se všemi součástmi a s veškerým příslušenstvím Nemovitostí, do svého výlučného vlastnictví kupuje. III. Kupní cena 1. Smluvní strany se dohodly na celkové kupní ceně za Nemovitosti ve výši ,- Kč (slovy jeden milión devět set tisíc korun českých). Tato kupní cena je konečná. 2. Kupní cena bude mezi Prodávající rozdělena rovným dílem. 3. Smluvní strany se dohodly, že celá částka kupní ceny bude Prodávajícím uhrazena na účet Prodávajícího pana č. ú. do 10 (deseti) dnů ode dne doručení oznámení Katastrálního úřadu pro Vysočinu, Katastrálního pracoviště Žďár nad Sázavou, o provedení vkladu výlučného vlastnického

16 práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru nemovitostí. Prodávající pan s touto formou úhrady kupní ceny (zejm. svého podílu na ní) výslovně souhlasí a svým podpisem této smlouvy výslovně potvrzuje, že připsáním částky celé kupní ceny na výše uvedený účet Prodávajícího pana, je splněna povinnost Kupujícího uhradit kupní cenu za jeho spoluvlastnický podíl na Nemovitostech. IV. Prohlášení Kupujícího 1. Kupující prohlašuje, že: a. splnil všechny podmínky stanovené právními předpisy pro uzavření této smlouvy, zejm. podmínky ustanovení 85 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, když převod Nemovitostí dle této smlouvy byl schválen Zastupitelstvem města Žďár nad Sázavou dne , b. se řádně seznámil s právním a faktickým stavem Nemovitosti a s tímto stavem výslovně souhlasí. V. Prohlášení Prodávajících 1. Prodávající prohlašují, že: a. žádná třetí osoba nevznesla ve vztahu k Nemovitostem nárok, v jehož důsledku by mohlo dojít k omezení práva Prodávajících s Nemovitostmi nakládat, b. na Nemovitostech neváznou žádná zástavní práva, věcná břemena, předkupní práva ani jiná věcná práva či další omezení práva vlastnického nebo užívacího, c. na Nemovitostech neváznou žádná jiná práva ve prospěch třetích osob, d. se zavazují, že žádné z práv uvedených výše do okamžiku právní moci rozhodnutí o vkladu vlastnického práva Kupujícího k Nemovitostem do katastru nemovitostí ve prospěch třetí osoby nezřídí, e. ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní, rozhodčí nebo správní řízení ani nebyly uplatněny žádné restituční nároky, f. Nemovitost nemají žádné faktické a právní vady, které by znemožňovaly či podstatně omezovaly jejich užívání. V zájmu vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany výslovně konstatují, že za faktickou vadu pozemku parc. č. 1143, resp. jeho součásti stavby č. p. 659 na něm postavené, smluvní strany nepovažují havarijní stavební stav této stavby (Kupující je s ním plně obeznámen, s tímto stavem souhlasí a tento stav byl zohledněn ve výši kupní ceny Nemovitostí), g. nezamlčeli nic o stavu Nemovitostí, h. jim není známo, že by ve vztahu k Nemovitostem existovaly jakékoliv smlouvy, které by zakládaly práva, jež dosud nejsou zapsána v katastru nemovitostí, ani že by byly u katastrálního úřadu ohledně prodávaných Nemovitostí podány návrhy, o nichž dosud nebylo pravomocně rozhodnuto, i. nejsou omezeni, a to ani soudním či správním rozhodnutím, ve smluvní volnosti nakládat s Nemovitostmi, že na Nemovitostech neváznou žádné dluhy či daňové nedoplatky, jsou splněny všechny daňové povinnosti týkající se Nemovitostí a že ohledně Nemovitostí nejsou vedena ani známa žádná soudní nebo správní řízení, ani že na majetek Prodávajících nebyl prohlášen konkurz či exekuce. VI.

17 Úhrada daně z nabytí nemovitých věcí 1. Smluvní strany se dohodly, že poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí (Nemovitostí) je Kupující. VII. Zpracování osobních údajů 1. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru Kupujícího prodávající výslovně prohlašují, že souhlasí se zpracováním svých údajů Kupujícím s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. 2. Prodávající souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě Kupujícím (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech Kupujícího a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Prodávající si jsou zároveň vědomi svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 3. Prodávající dále souhlasí s tím, že ze strany Kupujícího bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. VIII. Předání Nemovitostí 1. Smluvní strany se dohodly, že Nemovitosti se považují za předané dnem podpisu této smlouvy. IX. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu všemi účastníky nebo jejich oprávněnými zástupci. 2. Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění, a předpisy souvisejícími. 3. Smluvní strany výslovně potvrzují, že tato smlouva obsahuje úplné ujednání ve věci jejího předmětu a nahrazuje všechna předchozí ostatní ujednání smluvních stran ve věci jejího předmětu. Žádný projev smluvních stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 4. Tato smlouva může být měněna výhradně písemnou formou, a to číslovanými dodatky opatřenými na téže listině vlastnoručními úředně ověřenými podpisy všech účastníků nebo jejich oprávněných zástupců. 5. Tato kupní smlouva je sepsána v čtyřech (4) stejnopisech, z nichž po jednom (1) obdrží každý účastník a jeden (1) bude použit pro účely řízení před příslušným katastrálním úřadem. 6. Účastníci svými podpisy této smlouvy potvrzují, že si tuto smlouvu řádně přečetli a na důkaz toho, že porozuměli jejímu obsahu a s tímto obsahem plně souhlasí, tuto smlouvu

18 svobodně, vážně a vlastnoručně, případně prostřednictvím svých oprávněných zástupců, podepisují. V. dne V. dne Prodávající... Prodávající V. dne Město Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta Kupující

19

20 f) - Město Žďár nad Sázavou spolupracuje s Mendelovou univerzitou v Brně. V rámci této spolupráce poskytne univerzitě dar ve výši ,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj univerzity a studentů univerzity. - Rada města dne doporučila zastupitelstvu města schválit poskytnutí peněžitého daru ve výši ,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj Mendelovy univerzity v Brně a jejich studentů a doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Mendelovou univerzitou v Brně jako obdarovaným, v předloženém znění. Počet stran: 1 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši ,-- Kč na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj Mendelovy univerzity v Brně a jejich studentů a doporučuje zastupitelstvu města schválit Darovací smlouvu, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou jako dárcem a Mendelovou univerzitou v Brně jako obdarovaným, v předloženém znění. (příloha č. 6)

21 Darovací smlouva podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Dárce: Název: Statutární zástupce: Sídlo: Město Žďár nad Sázavou Mgr. Zdeněk Navrátil Žižkova 227/1, Žďár nad Sázavou IČO: Bankovní spojení: /0100 a Obdarovaný: Název: Mendelova univerzita v Brně Statutární zástupce: prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., rektor Sídlo: Brno, Zemědělská 1, PSČ IČO: Bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Brno-Černá Pole, Merhautova 1 č. ú /0100 Nezapisuje se do obchodního rejstříku. Pracoviště: Ústav zahradní a krajinářské architektury (561) uzavírají tuto smlouvu: čl. I Dárce tímto daruje obdarovanému finanční dar Kč (slovy: třicet tisíc korun českých), a to na financování vědy, vzdělání a všestranný rozvoj univerzity a jejich studentů. čl. II Obdarovaný finanční dar ve výši Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) přijímá a zavazuje se použít tento finanční dar k účelu, uvedeném v čl. I této smlouvy. čl. III Částka Kč (slovy: třicet tisíc korun českých) bude dárcem poukázána na účet obdarovaného vedený u Komerční banky, a. s., pobočka Brno-Černá Pole, Merhautova 1, číslo účtu: /0100, a to nejpozději do 10 (slovy: deseti) kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy. čl. IV Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru obdarovaného obdarovaný výslovně prohlašuje, že souhlasí se zpracováním svých údajů obdarovaným s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Rozdělovník: 1x Ekonomický odbor, 1x příslušné pracoviště, 1x dárce

22 Obdarovaný souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě městem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a projednání v orgánech města a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Obdarovaný si je zároveň vědom svých práv upravených příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Obdarovaný dále souhlasí s tím, že ze strany města bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž obdarovaný obdrží po dvou a dárce po jednom stejnopisu. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu sepsaly svobodně a vážně, že jejímu obsahu rozumí a s tímto souhlasí. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy. Uzavření této smlouvy bylo schváleno zastupitelstvem města Žďáru nad Sázavou na zasedání dne V Brně dne... Ve Žďáře nad Sázavou dne prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. Mgr. Zdeněk Navrátil rektor starosta města Žďáru nad Sázavou Rozdělovník: 1x Ekonomický odbor, 1x příslušné pracoviště, 1x dárce

23 g) - Zastupitelstvo města dne schválilo, po předchozím projednání a doporučení rady města na zasedání dne , Smlouvu o uzavření budoucí kupní smlouvy, která bude uzavřena mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ , IČ Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, orná půda a pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavbu objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou. - Dne byla Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy mezi městem Žďár nad Sázavou a firmou Holoubek trade s.r.o. se sídlem Sklené nad Oslavou 96 uzavřena. V předmětné uzavřené smlouvě byly m.j. stanoveny závazné podmínky pro výstavbu, a to zejména Čl. II Předpoklady pro uzavření kupní smlouvy: Kupní smlouva bude uzavřena po právní moci stavebního povolení vydaného na stavbu a kupující provede výstavbu tak, že pravomocné povolení na předmětnou stavbu bude vydáno nejpozději do 12 měsíců od schválení prodeje pozemků v zastupitelstvu města a termín dokončení stavby do 24 měsíců od vydání pravomocného povolení na předmětnou stavbu. V případě, že pravomocné povolení stavby nebude vydáno nejpozději do , pozbývá tato smlouva platnosti. - Dne byla doručena žádost fy Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, ve které jednatel společnosti p. R. H. žádá o prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy, a to konkrétně o prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby, jehož vydání bylo stanoveno nejpozději do , jinak pozbývá tato smlouva platnosti, s tím, že p. H. žádá nově o prodloužení tohoto stanoveného termínu o 6 měsíců, a to z důvodů viz žádost příloha č Rada města dne po projednání schválila a doporučila zastupitelstvu ke schválení prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ , IČ Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, orná půda a části pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou. Prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby se schvaluje tak, že vydání pravomocného povolení stavby, původně stanovené nejpozději do , se prodlužuje o 6 měsíců, tj. nově do na základě žádosti fy Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96. Počet stran: 2 Počet příloh: 1 Návrh usnesení: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje prodloužení platnosti Smlouvy o uzavření budoucí kupní smlouvy ze dne , uzavřené mezi městem Žďár nad Sázavou a společností Holoubek trade s.r.o.,se sídlem Sklené nad Oslavou 96, PSČ , IČ Předmětem smlouvy je prodej části pozemku p. č. 9537/9, orná půda a části pozemku p. č. 9541/2, orná půda, obec Žďár nad Sázavou, k. ú. Město Žďár (průmyslová zóna Jamská) z vlastnictví města Žďáru nad Sázavou do vlastnictví

24 společnosti Holoubek trade s.r.o., za účelem výstavby novostavby objektu s kancelářskými, výrobními a skladovacími prostory a podnikovou prodejnou. Prodloužení termínu pro pravomocné povolení stavby se schvaluje tak, že vydání pravomocného povolení stavby, původně stanovené nejpozději do , se prodlužuje o 6 měsíců, tj. nově do na základě žádosti fy Holoubek trade s.r.o. Sklené nad Oslavou 96. (příloha č. 7)

25

k.ú. Město ZR ul. Neumannova, ZR 4 (mezi parkovištěm před poliklinikou a Lidlem) k.ú. Město ZR ul. Veselská, ZR 1 k.ú. Město ZR lok.

k.ú. Město ZR ul. Neumannova, ZR 4 (mezi parkovištěm před poliklinikou a Lidlem) k.ú. Město ZR ul. Veselská, ZR 1 k.ú. Město ZR lok. Výstavba samoobslužné myčky (mycí boxy Obsah majetkoprávních jednání RM j.č. 562/2016/OP dne 21.3.2016 Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku ESA INVEST s.r.o.,

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: NÁVRH USNESENí: JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJU MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28.11.2016 JEDNACí ČíSLO: 854/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 4 DNE: 14. 3. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 4/2019/OP/6 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 74 DNE: 9. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1242/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní jednání

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 75 DNE: 23. 10. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1262/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 24 DNE: 2. 11. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 24/2017/OP/16 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU 80

MATERIÁL PRO RADU 80 MATERIÁL PRO RADU 80 DNE: 29. 12. 2017 1357/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: NÁVRH USNESENÍ: Odbor majetkoprávní Odbor komunálních služeb Odbor rozvoje a územního plánování Odbor stavební

Více

MATERIAL PRO ZASTUPITELSTVO MESTA c. 14

MATERIAL PRO ZASTUPITELSTVO MESTA c. 14 MATERIAL BEZ OSOBNiCH 0DAJ0 ~ MESTSKY URAD Z5AR NAD SAZAVOU MATERIAL PRO ZASTUPITELSTVO MESTA c. 14 ONE: 12. 5. 2016 JEDNACi CiSLO: 14/2016/0P/7 NAzEV: Majetkopravni jednani ANOTACE: Die pfedlozene tabulky

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 30

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 30 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 30 DNE: 6. 9. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 30/2018/OP/6 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 78 DNE: 4. 12. 2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 1326/2017/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu

Více

k.ú. Zámek ZR ul. Purkyňova, ZR 2 k.ú. Město ZR ul. Hrnčířská, ZR 3 lok. Klafar III C1 k.ú. Město ZR PZ Jamská, ZR 1 část Žďár n.s.

k.ú. Zámek ZR ul. Purkyňova, ZR 2 k.ú. Město ZR ul. Hrnčířská, ZR 3 lok. Klafar III C1 k.ú. Město ZR PZ Jamská, ZR 1 část Žďár n.s. Obsah majetkoprávních jednání RM č. 903/2017/OP dne 16.1.2017 Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku včetně objektu -schválení Bytové družstvo Purkyňova 454/7

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 2

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 2 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 2 DNE: 13. 12. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 2/2018/OP/5 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

I I loarnadsázavou. MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č.19 NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENI: JEDNACI ČíSLO: 19/2017/0P/2. Majetkoprávní jednání

I I loarnadsázavou. MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č.19 NÁZEV: ANOTACE: NÁVRH USNESENI: JEDNACI ČíSLO: 19/2017/0P/2. Majetkoprávní jednání Á I I loarnadsázavou MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ Mi"STSKÝ úřad ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č.19 DNE: 26.1.2017 JEDNACI ČíSLO: 19/2017/0P/2 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 3 DNE: 26. 11. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 31/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 27

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 27 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 27 DNE: 22. 3. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 27/2018/OP/10 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 85 DNE: 12. 3. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1447/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 25 DNE: 14.12.2017 JEDNACÍ ČÍSLO: 25/2017/OP/3 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle přeložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1651/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání doporučuje zastupitelstvu

Více

k.ú. Město ZR ul. Palachova, ZR 6 k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 místní část Mělkovice, Jamská, ZR

k.ú. Město ZR ul. Palachova, ZR 6 k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 místní část Mělkovice, Jamská, ZR Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 18/2016/OP/7 dne 15.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku včetně objektu - schválení Bytové družstvo Palachova 72,

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul.

5338 travní porost -ve výměře 1102 m 2. Výstavba propojovací komunikace Brněnská - Jamská. A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Obsah majetkoprávních úkonů RM č. 877/2016/OP dne 12.12.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Nabytí pozemku - schválení A. V.,Vyškov k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 5338

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část

Důvodová zpráva - 1. Úvodní část Důvodová zpráva - Odkoupení pozemku - nová rolbárna ZS Majetkoprávní dořešení části stavby rolbárny na části pozemku ve vlastnictví ČR, s právem hospodaření pro Povodí Vltavy, s.p. 1. Úvodní část V rámci

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: JEDNACí ČíSLO: 855/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE:

I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU. MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: JEDNACí ČíSLO: 855/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Á I I ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAvou MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 54 DNE: 28. 11.2016 JEDNACí ČíSLO: 855/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 49 DNE: 19. 9. 2016 JEDNACÍ ČÍSLO: 780/2016/ŠKS NÁZEV: Darovací smlouvy sochařské sympozium ANOTACE: Jedná se uzavření darovacích smluv mezi autorkami

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Doležalovo nám., ZR 1. k.ú. Město ZR. PZ Jamská, ZR 1. ul. Revoluční, ZR 3. ul. Palachova, ZR 6 k.ú. Zámek ZR ul. Purkyňova, ZR 2

Doležalovo nám., ZR 1. k.ú. Město ZR. PZ Jamská, ZR 1. ul. Revoluční, ZR 3. ul. Palachova, ZR 6 k.ú. Zámek ZR ul. Purkyňova, ZR 2 Obsah majetkoprávních jednání RM č. 682/2016/OP dne 13.6.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - schválení po GP Ing. M. Ž., Brno část 326 ost.pl. nově

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 07.09.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: OSM Termín konání: 20.09.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy manželé Külzer Projednáno a doporučeno: RM

Více

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor

Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor str. 1 / 7 Město Ústí nad Orlicí majetkoprávní odbor Naše č.j.: MUUO/35805/2017/MPO/pk Vyřizuje: Polakovičová Eva Číslo spisu: 2792/2017 Tel: 465514262 Poč. listů: 1 E-mail: polakovicova@muuo.cz Záměr

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 41 NÁZEV: DNE: 2. 5. 2016 Přijetí finančního daru JEDNACÍ ČÍSLO: 628/2016/ŠKS ANOTACE: Přijetí finančního daru od firmy Cooper-Standard Automotive

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Zabránění vzniku stavební proluky (nevyužitelného území) v rámci přístavby rodinného domu. část 193 zast.pl., nově dle GP 193/2-5 m 2

Zabránění vzniku stavební proluky (nevyužitelného území) v rámci přístavby rodinného domu. část 193 zast.pl., nově dle GP 193/2-5 m 2 Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 21/2017/OP/7 dne 18.5.2017: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - schválení Manželé P., ZR k.ú. Město Žďár ul. Veselská,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. Z ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. Z-23-006-13 ze dne 23.4.2013 Prodej pozemku parc. č. 1333/8 v k. ú. Modřany při ulici Lysinská 23. zasedání Zastupitelstva mě stské č ásti

Více

5834/OFM/2014-OFMM Č.j.: UZSVM/OFM/5792/2014-OFMM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 zastoupená Ing. Karolem Siwkem, ředitelem

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR ul. Polní, ZR 2

Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR ul. Polní, ZR 2 Obsah majetkoprávních jednání RM č. 748/2016/OP dne 29.8.2016: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - schválení Manželé M., ZR 2 k.ú. Zámek ZR ul. Polní, ZR

Více

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 03.12.2012 DODATEČNÝ MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 06.12.2012 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Konečné schválení smlouvy NÁVRH USNESENÍ Dle

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Č. 16

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Č. 16 MATERIÁL BEZ OSOBNicH ÚDAJŮ ~ MĚSTSKÝ ÚŘAD lďár NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA Č. 16 DNE: 8.9.2016 JEDNACí ČíSLO: 16/2016/0P/1 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově

Prodej objektu č.p. 358 na ulici Klášterská v Tišnově Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 12.12.2016 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 5

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 5 MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 5 DNE: 25. 4. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 5/2019/OP/7 NÁZEV: Majetkoprávní jednání ANOTACE: Dle předložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Zastupitelstvo města po projednání schvaluje

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762

Prodej budovy bez č.p./č.e. na ulici U Střelnice stojící na pozemku parc.č.st. 1762 Materiál číslo: 26 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 16.04.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL BEZ OSOBNíCH ÚDAJŮ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽĎÁR NAD SÁZAVOU MATERIÁL PRO RADU MĚSTA Č. 52 DNE: 31.10.2016 JEDNACí číslo: 817/2016/0P NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENí:

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Město Polná, IČ: 00286435, se sídlem Husovo náměstí 39, PSČ: 588 13, Polná, zastoupené panem Jindřichem Skočdopole, starostou města -dále též budoucí

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 94 DNE: 27. 8. 2018 JEDNACÍ ČÍSLO: 1650/2018/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání RM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města po projednání schvaluje majetkoprávní

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 8658/U/2015-HMSU Č.j.: UZSVM/U/6635/2015-HMSU Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 - Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

POŘAD 38. schůze rady města konané dne

POŘAD 38. schůze rady města konané dne POŘAD 38. schůze rady města konané dne 21. 3. 2016 1. Přijetí daru Kultura Žďár, PO žádá na základě Pravidel zřizovatele ve vztahu k PO města, část 2, čl. 3, Nabývání majetku, odst. 3.4 o souhlas s přijetím

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 7 DNE: 28. 1. 2019 JEDNACÍ ČÍSLO: 86/2019/OP NÁZEV: Majetkoprávní jednání ZM ANOTACE: Dle přiložené tabulky NÁVRH USNESENÍ: Rada města doporučuje zastupitelstvu města ke schválení

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

k.ú. Město Žďár ul. Revoluční, ZR 3 lok.klafar ul. U Křížku, ZR 3 k.ú. Budeč u ZR lok. Vetla ul. Veselská, ZR1 k.ú. Zámek Žďár lok.

k.ú. Město Žďár ul. Revoluční, ZR 3 lok.klafar ul. U Křížku, ZR 3 k.ú. Budeč u ZR lok. Vetla ul. Veselská, ZR1 k.ú. Zámek Žďár lok. Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 20/2017/OP/13 dne 23.3.2017: Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemků včetně objektu BD - doplnění usnesení schválení Kupní

Více

A. S., ZR k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1

A. S., ZR k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 Obsah majetkoprávních jednání ZM č. 23/2017/OP/5 dne 7.9.2017 Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Prodej pozemku - schválení A. S., ZR k.ú. Město ZR ul. Jamská, ZR 1 díl

Více

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující )

zapsána ve Veřejném rejstříku právnických osob vedeném..., bankovní spojení:... (dále jen kupující ) 1562/ULN/2015-ULNM Č.j.: UZSVM/ULN/1844/2015-ULNM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, zastoupená Ing. Milošem

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10199/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o

Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o Obsah majetkoprávních jednání RM č. 957/2017/OP dne 27.2.2017 Bod Druh úkonu Žadatel Lokalita v ZR p.č., m 2 (rozsah) Využití a) Smlouvy o O. B., Světnov k.ú. Město ZR viz příloha Snížení výměry části

Více

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kupní smlouva uzavřená dle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Kupní smlouva uzavřená dle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34 zastoupené

Více