K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM"

Transkript

1 K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLŮ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní účastníci, jimiž jsou Obec Cetkovice, se sídlem Náves 168, Cetkovice IČ: zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Horákem jako první smluvní účastník Obec Uhřice, se sídlem Uhřice 91, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Františkem Komínkem jako druhý smluvní účastník Obec Světlá, se sídlem Světlá 55, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Ing. Eduardem Dokoupilem jako třetí smluvní účastník dále také jen jako smluvní účastníci uzavírají dále uvedené kupní smlouvy č.1 a č.2 A. Úvodní ustanovení Vymezení vlastnických vztahů 1. Smluvní účastníci prohlašují, že mají v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci, a to o velikosti spoluvlastnických podílů : první smluvní účastník - Obec Cetkovice 1/2, druhý smluvní účastník - Obec Uhřice 1/3 a třetí smluvní účastník - Obec Světlá 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí zapsaných u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice v : a) katastru nemovitostí, vedeném pro katastrální území Cetkovice na LV č. 367, a to: - pozemek parc.č. 623/7 - trvalý travní porost o výměře 3000 m2 - pozemek parc.č. 623/8 - trvalý travní porost o výměře 6929 m2 - pozemek parc.č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 1331 m2 - pozemek parc.č. 939/1 - lesní pozemek o výměře 5580 m2 - pozemek parc.č. 939/2 - lesní pozemek o výměře 2349 m2 1/10

2 b) katastru nemovitostí, vedeném pro katastrální území Uhřice u Boskovice na LV č. 208, a to: - pozemek parc.č. 1523/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 294 m2 - pozemek parc.č. 1535/2 - trvalý travní porost o výměře 2374 m2 - pozemek parc.č. 1535/10 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 181 m2 - pozemek parc.č. 1535/11 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 33 m2 - pozemek parc.č. 1535/12 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 2037 m2 - pozemek parc.č. 1535/13 - orná půda o výměře 53 m2 - pozemek parc.č. 1535/15 - orná půda o výměře m2 - pozemek parc.č. 1535/23 - trvalý travní porost o výměře 75 m2 - pozemek parc.č. 1535/24 - trvalý travní porost o výměře 773 m2 - pozemek parc.č. 1535/25 - trvalý travní porost o výměře 589 m2 - pozemek parc.č. 1535/28 - trvalý travní porost o výměře 408 m2 - pozemek parc.č. 1535/37 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 36 m2 - pozemek parc.č. 1535/38 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 726 m2 - pozemek parc.č. 1535/41 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 456 m2 - pozemek parc.č. 1535/49 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 m2 - pozemek parc.č. 1535/52 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 1508 m2 - pozemek parc.č. 1535/53 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 392 m2 - pozemek parc.č. 1535/55 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 2192 m2 - pozemek parc.č. 1565/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 3582 m2 2. Účastníci dále uvedených kupních smluv prohlašují a podpisem této smlouvy stvrzují, že do dnešního dne svá vlastnická práva k nemovitým věcem, resp. spoluvlastnickým podílům k těmto nemovitým věcem, uvedeným v odst. 1. bodu a) a b) této části A, které jsou předmětem těchto kupních smluv nepozbyli a nejsou žádným způsobem omezeni v nakládání s těmito nemovitými věcmi. B. KUPNÍ SMLOUVA č. 1 O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLU K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku, jimiž jsou: Obec Uhřice, Obec Světlá, a se sídlem Uhřice 91, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Františkem Komínkem první prodávající se sídlem Světlá 55, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Ing. Eduardem Dokoupilem druhý prodávající dále také jen prodávající Obec Cetkovice, se sídlem Náves 168, Cetkovice IČ: zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Horákem kupující 2/10

3 uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u Článek I Předmět smlouvy První prodávající - Obec Uhřice a druhý prodávající - Obec Světlá prohlašují, že mají společně s kupujícím (podíl 1/2) v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci, a to o velikosti spoluvlastnických podílů Obec Uhřice - podíl 1/3 a Obec Světlá - podíl 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném pro katastrální území Cetkovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice na LV č. 367, a to: - pozemek parc.č. 623/7 - trvalý travní porost o výměře 3000 m2 - pozemek parc.č. 623/8 - trvalý travní porost o výměře 6929 m2 - pozemek parc.č. 623/9 - trvalý travní porost o výměře 1331 m2 - pozemek parc.č. 939/1 - lesní pozemek o výměře 5580 m2 - pozemek parc.č. 939/2 - lesní pozemek o výměře 2349 m2 Spoluvlastnické podíly prvního prodávající a druhého prodávajícího a ke shora uvedeným nemovitým věcem jsou předmětem koupě dle této kupní smlouvy. Článek II Projev vůle smluvních stran, kupní cena a způsob její úhrady 1. První prodávající a druhý prodávající prodávají touto smlouvou kupujícímu své spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem, specifikované v článku I této smlouvy se vším zákonným příslušenstvím a součástmi a se všemi právy a závazky, tak jak tyto drželi a užívali nebo byly oprávněni držet a užívat za kupní cenu určenou dohodou ve výši 15,- Kč/ m2. Celková plocha pozemků v podílovém spoluvlastnictví všech tří spoluvlastníků je m2, přičemž : - hodnota spoluvlastnického podílu prvního prodávajícího o velikosti 1/3(6396 m2) činí ,- Kč slovy: devadesátpěttisícdevětsetčtyřicetpět korun českých - hodnota spoluvlastnického podílu druhého prodávajícího o velikosti 1/6(3198 m2) činí ,-Kč slovy: čtyřicetsedmtisícdevětsetsedmdesáttři korun českých Kupující prohlašuje, že předmětné nemovité věci - spoluvlastnické podíly prvního a druhého prodávajícího k nemovitým věcem, které jsou předmětem smlouvy, za takto dohodnutou kupní cenu kupuje a zavazuje se je převzít do vlastnictví se vším zákonným příslušenstvím a součástmi a se všemi právy a závazky, tak jak tyto drželi a užívali nebo byli oprávněni držet a užívat první a druhý prodávající. 2. Dohodnutá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prvního prodávajícího a druhého prodávajícího, a to do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi smluvními účastníky, což smluvní účastníci podpisem této smlouvy potvrzují. 3. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že vyplacením kupní ceny ve výši a způsobem uvedeným v ujednáních tohoto článku považují veškeré své majetkové nároky související s převodem předmětu koupě, za vypořádané a kupní cenu tedy za konečnou. 4. První prodávající a druhý prodávající se zavazují pro případ, že by došlo v souvislosti s vydáním pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy nebo pravomocného rozhodnutí o zastavení vkladového řízení, k odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy, aniž by tato byla nahrazena novou smlouvou vedoucí k realizaci předmětné koupě, vrátit kupujícímu nejpozději do 30ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí celou výši vyplacené kupní ceny. 3/10

4 5. K faktickému předání předmětu koupě kupujícímu dojde poté, co prokazatelně všichni smluvní účastníci obdrží informaci katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do příslušného katastru nemovitostí - tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. Článek III. Stav nemovitých věcí a prohlášení smluvních stran 1. První a druhý prodávající prohlašují, že jsou jedinými vlastníky nemovitých věcí, resp. spoluvlastnických podílů k těmto nemovitým věcem, které jsou předmětem kupní smlouvy a do dnešního dne svá vlastnická práva k těmto nemovitým věcem nepozbyli. Prodávající ubezpečují kupujícího, že na převáděných nemovitých věcech neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, služebnosti či zástavní práva, které by tyto nemovité věci zatěžovaly, či znemožňovaly převod těchto nemovitých věcí a ani neexistují skutečnosti, které by mohly k omezení vlastnického práva v tomto smyslu vést. Prodávající dále prohlašují, že ohledně předmětných nemovitých věcí nebyly uplatněny žádné restituční nároky a není ani vedeno žádné soudní, exekuční, insolvenční či jiné řízení, které by převáděné nemovité věci postihovalo. Prodávající současně prohlašují, že jim nejsou známy žádné faktické vady, kterými by převáděné nemovité věci trpěly, a na které by měli povinnost kupujícího upozornit. 2. Prodávající se zavazují, že ode dne podpisu této smlouvy neučiní žádné úkony, které by vedly k porušení jakéhokoliv prohlášení z předchozích odstavců nebo k tomu, že by se některé z nich stalo nepravdivým, nepřesným, neúplným, zavádějícím nebo neplatným. 3. Kupující prohlašuje, že je seznámen s právním i faktickým stavem kupovaných nemovitých věcí. Při znalosti všech těchto okolností kupuje a převezme předmět koupě do vlastnictví ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy. Článek IV Daň z nabytí nemovitých věcí Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle zákona č. 254/2016 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je povinen nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. Článek V Doložka podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1. Záměr Obce Uhřice prodat spoluvlastnický podíl k nemovitým věcem v k.ú. Cetkovice, specifikovaný v článku I. této kupní smlouvy č.1, jako předmět koupě, byl podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vyvěšením na úřední desce v termínu od do a prodej těchto nemovitých věcí z majetku obce do vlastnictví kupujícího schválen na zasedání Zastupitelstva obce Uhřice, konaným dne Tímto byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost úkonu, což touto doložkou Obec Uhřice osvědčuje. 2. Záměr Obce Světlá prodat spoluvlastnický podíl k nemovitým věcem v k.ú.uhřice u Boskovic, specifikovaný v článku I. této kupní smlouvy č. 2, jako předmět koupě, byl podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vyvěšením na úřední desce v termínu od do a prodej těchto nemovitých věcí z majetku obce do vlastnictví kupujícího schválen na zasedání Zastupitelstva obce Světlá, konaným dne Tímto byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost úkonu, což touto doložkou Obec Světlá osvědčuje. 4/10

5 Článek VI Zvláštní ujednání Kupující - Obec Cetkovice, podpisem této smlouvy stvrzuje skutečnost, že byl obeznámen s existencí dvou studní se zdrojem pitné vody ve vlastnictví prvního prodávajícího - obce Uhřice, které se nachází na pozemcích v katastrálním území Cetkovice, kdy jeden z těchto zdrojů pitné vody se nachází na pozemcích, které jsou předmětem prodeje dle této smlouvy, přičemž přístup k oběma těmto zdrojům pitné vody je nutno po vypracování potřebného geometrického plánu zajistit zřízením služebnosti inženýrské sítě - spočívající v právu Obce Uhřice (oprávněného) zřídit (uložit), provozovat a udržovat inženýrskou síť - vedení vodovodního řadu, umístěné ve služebných pozemcích ve vlastnictví Obce Cetkovice (povinný) a dále v právu volného přístupu oprávněného k inženýrské síti, tedy právu vstupu a vjezdu na služebné pozemky za účelem zajištění provozu, úpravmodernizace nebo zlepšení výkonnosti, oprav a údržby inženýrské sítě v rozsahu daném geometrickým plánem. Do doby zřízení popsané služebnosti inženýrské sítě se obec Cetkovice jako budoucí povinný zavazuje, že umožní osobám pověřeným budoucím oprávněným volný přístup k těmto zdrojům a vjezd na budoucí služebné pozemky za účelem zajištění provozu, oprav, úprav a modernizace stávajícího vodovodního řadu. Článek VII Zápis do katastru nemovitostí 1. Vlastnické právo k převáděným nemovitým věcem přejde na kupujícího dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem rozhodnuto o povolení vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy, a to zpětně s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smluvní účastníci shodně navrhují, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, vklad práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil. 2. Současně s podpisem této kupní smlouvy podepisují smluvní účastníci návrh na povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, který bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu společně s dalšími nezbytnými přílohami po podpisu této smlouvy. 3. Pro případ pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu skutečností založených touto smlouvou do katastru nemovitostí, zavazují se ji smluvní účastníci nahradit novou smlouvou za stejných smluvních podmínek, jež nebude trpět nedostatky bránícími kupujícímu v nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. 5/10

6 C. KUPNÍ SMLOUVA č. 2 O PŘEVODU SPOLUVLASTNICKÝCH PODÍLU K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nového občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku, jimiž jsou: Obec Cetkovice, se sídlem Náves 168, Cetkovice IČ: zastoupená starostou obce Mgr. Petrem Horákem první prodávající Obec Světlá, se sídlem Světlá 55, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Ing. Eduardem Dokoupilem druhý prodávající dále také jen prodávající a Obec Uhřice, se sídlem Uhřice 91, Velké Opatovice IČ: zastoupená starostou obce Františkem Komínkem jako kupující uzavírají tuto k u p n í s m l o u v u Článek I Předmět smlouvy První prodávající - Obec Cetkovice a druhý prodávající - Obec Světlá prohlašují, že mají společně s kupujícím ( podíl 1/3 ) v podílovém spoluvlastnictví nemovité věci, a to o velikosti spoluvlastnických podílů Obec Cetkovice - podíl 1/2 a Obec Světlá - podíl 1/6 vzhledem k celku nemovitých věcí zapsaných v katastru nemovitostí, vedeném pro katastrální území Uhřice u Boskovice u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovic, na LV č. 208, a to: - pozemku parc.č. 1523/3 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 294 m2 - pozemku parc.č. 1535/2 - trvalý travní porost o výměře 2374 m2 - pozemku parc.č. 1535/10 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 181 m2 - pozemku parc.č. 1535/11 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 33 m2 - pozemku parc.č. 1535/12 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 2037 m2 - pozemku parc.č. 1535/13 - orná půda o výměře 53 m2 - pozemku parc.č. 1535/15 - orná půda o výměře m2 - pozemku parc.č. 1535/23 - trvalý travní porost o výměře 75 m2 - pozemku parc.č. 1535/24 - trvalý travní porost o výměře 773 m2 - pozemku parc.č. 1535/25 - trvalý travní porost o výměře 589 m2 - pozemku parc.č. 1535/28 - trvalý travní porost o výměře 408 m2 - pozemku parc.č. 1535/37 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 36 m2 6/10

7 - pozemku parc.č. 1535/38 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 726 m2 - pozemku parc.č. 1535/41 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 456 m2 - pozemku parc.č. 1535/49 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 4 m2 - pozemku parc.č. 1535/52 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 1508 m2 - pozemku parc.č. 1535/53 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 392 m2 - pozemku parc.č. 1535/55 - ostatní plocha/neplodná půda o výměře 2192 m2 - pozemku parc.č. 1565/2 - ostatní plocha/ostatní komunikace o výměře 3582 m2 Spoluvlastnické podíly prvního prodávající a druhého prodávajícího a ke shora uvedeným nemovitým věcem jsou předmětem koupě dle této kupní smlouvy. Článek II Projev vůle smluvních stran, kupní cena a způsob její úhrady 1. První prodávající a druhý prodávající prodávají touto smlouvou kupující své spoluvlastnické podíly k nemovitým věcem, specifikované v článku I této smlouvy se vším zákonným příslušenstvím a součástmi a se všemi právy a závazky, tak jak tyto drželi a užívali nebo byly oprávněni držet a užívat za kupní cenu určenou dohodou ve výši 15,- Kč/ m2. Celková plocha pozemků v podílovém spoluvlastnictví všech tří spoluvlastníků je m2, přičemž : - hodnota spoluvlastnického podílu prvního prodávajícího o velikosti 1/2 (17218 m2) činí ,- Kč, slovy: dvěstěpadesátosmtisícdvěstěsedmdesát korun českých - hodnota spoluvlastnického podílu druhého prodávajícího o velikosti 1/6 (5739 m2) činí ,- Kč, slovy: osmdesátšesttisícosmdesátpět korun českých Kupující prohlašuje, že předmětné nemovité věci - spoluvlastnické podíly prvního a druhého prodávajícího k nemovitým věcem, které jsou předmětem smlouvy, za takto dohodnutou kupní cenu kupuje a zavazuje se je převzít do vlastnictví se vším zákonným příslušenstvím a součástmi a se všemi právy a závazky, tak jak tyto drželi a užívali nebo byli oprávněni držet a užívat první a druhý prodávající. 2. Dohodnutá kupní cena bude kupujícím uhrazena bankovním převodem na účet prvního prodávajícího ve výši ,- Kč a na účet druhého prodávajícího ve výši ,- Kč, a to do 30 dnů ode dne podpisu této smlouvy všemi smluvními účastníky, což smluvní účastníci podpisem této smlouvy potvrzují. 3. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že vyplacením kupní ceny ve výši a způsobem uvedeným v ujednáních tohoto článku považují veškeré své majetkové nároky související s převodem předmětu koupě, za vypořádané a kupní cenu tedy za konečnou. 4. První prodávající a druhý prodávající se zavazují pro případ, že by došlo v souvislosti s vydáním pravomocného rozhodnutí příslušného katastrálního úřadu o zamítnutí návrhu na vklad vlastnického práva dle této kupní smlouvy nebo pravomocného rozhodnutí o zastavení vkladového řízení, k odstoupení některé ze smluvních stran od této smlouvy, aniž by tato byla nahrazena novou smlouvou vedoucí k realizaci předmětné koupě, vrátit kupujícímu nejpozději do 30ti dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí celou výši vyplacené kupní ceny. 5. K faktickému předání předmětu koupě kupujícímu dojde poté, co prokazatelně všichni smluvní účastníci obdrží informaci katastrálního úřadu o provedení vkladu vlastnického práva dle této kupní smlouvy do příslušného katastru nemovitostí - tímto okamžikem přechází na kupujícího nebezpečí škody na věci. 7/10

8 Článek III. Stav nemovitých věcí a prohlášení smluvních stran 1. První a druhý prodávající prohlašují, že jsou jedinými vlastníky nemovitých věcí, resp. spoluvlastnických podílů k těmto nemovitým věcem, které jsou předmětem kupní smlouvy a do dnešního dne svá vlastnická práva k těmto nemovitým věcem nepozbyli. Prodávající ubezpečují kupujícího, že na převáděných nemovitých věcech neváznou ke dni podpisu této smlouvy žádné dluhy, věcná břemena, služebnosti či zástavní práva, které by tyto nemovité věci zatěžovaly, či znemožňovaly převod těchto nemovitých věcí a ani neexistují skutečnosti, které by mohly k omezení vlastnického práva v tomto smyslu vést. Prodávající dále prohlašují, že ohledně předmětných nemovitých věcí nebyly uplatněny žádné restituční nároky a není ani vedeno žádné soudní, exekuční, insolvenční či jiné řízení, které by převáděné nemovité věci postihovalo. Prodávající současně prohlašují, že jim nejsou známy žádné faktické vady, kterými by převáděné nemovité věci trpěly, a na které by měli povinnost kupujícího upozornit. 2. Prodávající se zavazují, že ode dne podpisu této smlouvy neučiní žádné úkony, které by vedly k porušení jakéhokoliv prohlášení z předchozích odstavců nebo k tomu, že by se některé z nich stalo nepravdivým, nepřesným, neúplným, zavádějícím nebo neplatným. 3. Kupující prohlašuje, že je seznámen s právním i faktickým stavem kupovaných nemovitých věcí. Při znalosti všech těchto okolností kupuje a převezme předmět koupě do vlastnictví ve stavu, v jakém se nachází ke dni podpisu této smlouvy. Článek IV Daň z nabytí nemovitých věcí Poplatníkem daně z nabytí nemovitých věcí dle zákona č. 254/2016 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí je kupující, který je povinen nejpozději do konce třetího měsíce následujícího po měsíci, v němž byl zapsán vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí, podat daňové přiznání k dani z nabytí nemovitých věcí příslušnému finančnímu úřadu. Daň z nabytí nemovitých věcí je splatná ve lhůtě stanovené pro podání daňového přiznání. Článek V Doložka podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 1. Záměr Obce Cetkovice prodat spoluvlastnický podíl k nemovitým věcem v k.ú. Uhřice u Boskovic, specifikovaný v článku I. této kupní smlouvy č.2, jako předmět koupě, byl podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vyvěšením na úřední desce v termínu od do a prodej těchto nemovitých věcí z majetku obce do vlastnictví kupujících schválen na zasedání Zastupitelstva obce Cetkovice, konaným dne Tímto byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost úkonu, což touto doložkou Obec Cetkovice osvědčuje. 2. Záměr Obce Světlá prodat spoluvlastnický podíl k nemovitým věcem v k.ú.uhřice u Boskovic, specifikovaný v článku I. této kupní smlouvy č. 2, jako předmět koupě, byl podle 39 odst. 1 a 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněn vyvěšením na úřední desce v termínu od do a prodej těchto nemovitých věcí z majetku obce do vlastnictví kupujícího schválen na zasedání Zastupitelstva obce Světlá, konaným dne Tímto byly splněny zákonem stanovené podmínky pro platnost úkonu, což touto doložkou Obec Světlá osvědčuje. 8/10

9 Článek VI Zápis do katastru nemovitostí 1. Vlastnické právo k převáděným nemovitým věcem přejde na kupujícího dne, kdy bude příslušným katastrálním úřadem rozhodnuto o povolení vkladu vlastnického práva na základě této smlouvy, a to zpětně s účinky ke dni podání návrhu na vklad vlastnického práva do katastru nemovitostí. Smluvní účastníci shodně navrhují, aby Katastrální úřad pro Jihomoravský kraj, Katastrální pracoviště Boskovice, vklad práva do katastru nemovitostí dle této smlouvy povolil. 2. Současně s podpisem této kupní smlouvy podepisují smluvní účastníci návrh na povolení vkladu vlastnického práva podle této smlouvy do katastru nemovitostí, který bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu společně s dalšími nezbytnými přílohami po podpisu této smlouvy. 3. Pro případ pravomocného rozhodnutí katastrálního úřadu o zamítnutí vkladu skutečností založených touto smlouvou do katastru nemovitostí, zavazují se ji smluvní účastníci nahradit novou smlouvou za stejných smluvních podmínek, jež nebude trpět nedostatky bránícími kupujícímu v nabytí vlastnického práva k předmětu koupě. D Ostatní ustanovení 1. Tyto smlouvy nabývají platnosti dnem jejich podpisu všemi smluvními účastníky. Počínaje tímto dnem jsou smluvní účastníci svými projevy vázáni. Věcně právních účinků nabývají tyto smlouvy pravomocným rozhodnutím příslušného katastrálního úřadu o povolení vkladu podle těchto smluv do katastru nemovitostí. 2. Veškeré změny a doplňky smluv mohou být provedeny pouze se souhlasem všech jejich smluvních účastníků písemnou formou. Pokud jakékoliv ustanovení těchto smluv včetně jakékoliv fráze, věty, odstavce nebo článku bude z jakéhokoliv důvodu neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné, nebudou mít takové okolnosti vliv na to, aby bylo prohlášeno za neplatné, neúčinné nebo nevynutitelné jakékoliv jiné ustanovení obsažené v těchto smlouvách. Smluvní účastníci budou v takovém případě jednat v dobré víře a dohodnou se na takovém nahrazení dotčených ustanovení nebo na takových přiměřených úkonech, jakými bude dosaženo záměru smluvních stran vyjádřeného v těchto smlouvách. 3. Smlouvy a z nich vyplývající právní vztahy těmito smlouvami neupravené, se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem. O všech případných sporech vyplývajících z těchto smluv nebo o sporech týkajících se jejicho porušování, zrušení či neplatnosti, rozhodne věcně a místně příslušný soud. Závěrečná ustanovení 1. Tato smlouva o desíti stranách je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každý smluvní účastník obdrží po podpisu jeden stejnopis této smlouvy a jeden stejnopis s úředně ověřenými podpisy bude tvořit přílohu návrhu na vklad vlastnického práva do příslušného katastru nemovitostí. Po provedení vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí obdrží každý ze smluvních účastníků vyrozumění Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, o provedení vkladu do katastru. 2. Smluvní účastníci shodně prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetli, že s jejím obsahem souhlasí, že byla sepsána podle jejich pravé, svobodné a vážné vůle, určitě a srozumitelně, a že nebyla uzavřena v tísni nebo za jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy na všech stejnopisech textu této kupní smlouvy. 9/10

10 V. dne... Obec Cetkovice zastoupená starostou Mgr. Petrem Horákem V. dne... Obec Uhřice zastoupená starostou Františkem Komínkem V. dne... Obec Světlá zastoupená starostou Ing. Eduardem Dokoupilem 10/10

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci)

Uzavření dodatků ke smlouvám o uzavření budoucích kupních smluv (budoucí prodeje částí pozemku u plánované autobusové zastávky na Trnci) Materiál číslo: 9 K projednání Zastupitelstvu města Tišnova 10.12.2018 Předkládá Rada města Tišnova Poznámka: Zveřejněna je pouze upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných

Více

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/

KUPNÍ SMLOUVU O PŘEVODU POZEMKŮ /dle ustanovení 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění/ KUPNÍ SMLOUVA O PŘEVODU POZEMKŮ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely tyto smluvní strany Obec Pertoltice pod Ralskem IČ: 000672912 se sídlem Pertoltice pod Ralskem 165, PSČ 471 24 zastoupen Petrem

Více

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Smlouva o koupi nemovitosti uzavřená níže uvedeného dne, měsíce, roku podle ustanovení 2079 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění Čl. I. Smluvní strany 1. Město Vizovice Masarykovo

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Pozn.: Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění Příloha č. 2 k

Více

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace

Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Podklady na zasedání ZM dne: 15.08.2019 Název materiálu: Odkoupení části pozemku p.č. 695/88, k.ú. Daliměřice, budoucí komunikace Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 29.11.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 2777/2 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Ludmila Těhníková

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k nemovitým věcem Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany LEASING-STAR spol. s r. o. Teplice, IČ: 41324536, se sídlem Praha 1, Nové Město, Krakovská 1346/15, PSČ 110 00, poštovní adresa provozovny: LEASING

Více

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ

SMLOUVU O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli spolu: 1. Obec Zhoř, IČ: 00286974, se sídlem Zhoř 64, PSČ: 588 26, Zhoř, zastoupená Ing. Vladimírem Čížkem, starostou obce -dále též budoucí prodávající - a 2....,

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 863/14 (p.č. 863/8) v k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DZMYI* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: 00300535, CZ00300535 Číslo

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: Sídlo: Doručovací adresa: IČ/DIČ: Obchodní rejstřík:

Více

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015:

Z Á M Ě R. Přílepy dne : 9.9.2015. Výpis z Usnesení č.050/2015 ze dne 9.9.2015: O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce

Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Kupní smlouva o převodu vlastnického práva k jednotce Smluvní strany: 1. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako prodávající na straně jedné a 2. Pan/í., r.č. /. bytem.., PSČ. jako - kupující - na straně druhé

Více

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a

SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a MMPr-SML/.../2016 SMLOUVA O PRÁVU PROVÉST STAVBU uzavřená podle ust. 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ uzavřená podle ust. 1785 zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovité věci Smlouva o budoucí smlouvě kupní nemovitá věc dle ust. 1785 a násl. občanského zákoníku 1. Obec Halenkovice, IČO: 00283932, se sídlem Halenkovice 763 63, zast. starostou panem Jaromírem Blažkem, jako budoucí

Více

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU. ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI

SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI SMLOUVA O KOUPI NEMOVITÉ VĚCI Smluvní strany: Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále oba jen jako Prodávající na straně jedné a Pan/í., r.č.., trvale bytem... dále jen jako Kupující na straně druhé, uzavírají

Více

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva )

KUPNÍ SMLOUVU ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen smlouva ) Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s., IČ 284 90 738 se sídlem: Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00 zastoupena: Mgr. Adamem Sigmundem, advokátem trvale bytem Lodecká 1206/2,

Více

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK

Z Á M Ě R PRODAT POZEMEK O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01 Kněževes u Rakovníka, IČ 00639958 ----------------------------------------------------------------------------------------- vyhlašuje v souladu s ustanovením

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smluvní strany: KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1. EURO DEVELOPMENT JESENICE, s.r.o., IČ 282 44 451, se sídlem Ječná 550/1, Praha 2, PSČ 120 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV, se sídlem Šeříková, 1/616, 150 85 Praha 5, IČ: 48133990, DIČ: CZ481339, číslo účtu: 3113-85508881/0710,

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. se sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zastoupena JUDr. Michalem Žižlavským, ohlášeným společníkem účet vedený

Více

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849

zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně pod sp. zn.: B 849 1. Agrovysočina, a.s. se sídlem Zarybník 516, 594 42 Měřín zastoupená ing.gabrielem Večeřou, předsedou představenstva IČ: 469 00 721 bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu: 2200751/0100 a zapsaná

Více

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s.

KUPNÍ SMLOUVU. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany. AS ZIZLAVSKY v.o.s. Níže uvedeného dne, měsíce a roku tyto smluvní strany AS ZIZLAVSKY v.o.s. sídlem Praha 1, Široká 36/5, PSČ 110 00, IČ: 284 90 738 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A,

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník )

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ) Smluvní

Více

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ

Přílepy č.p.46, PSČ , IČ O B E C P Ř Í L E P Y Přílepy č.p.46, PSČ 270 01, IČ 00639958 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- R O Z H O D N U T Í o prodeji obecního

Více

Kupní smlouva na nemovitou věc

Kupní smlouva na nemovitou věc Kupní smlouva na nemovitou věc uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen občanský zákoník ) 1. Smluvní strany 1.1 Obec Bystřice

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany:

KUPNÍ SMLOUVA. Smlouva č. 2013/ Smluvní strany: Smlouva č. 2013/ KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: 1) Lázně Poděbrady, a.s., 1Č 45147833, se sídlem Poděbrady, Jiřího nám. 39, 290 01, zastoupené Ing. Jiřím Odcházelem, MBA, PhD. - předsedou představenstva

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 20.09.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 1756 k.ú. Turnov Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení materiálu

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční

Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Podklady na zasedání ZM dne: 20.02.2018 Název materiálu: Odkoupení pozemků p.č. 3276/72 a 3276/73 k.ú. Turnov, ul. Luční Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo

Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/ kolo Účastník VŘ: Jméno / Název:.. Adresa / Sídlo:.. r.č. / IČ:.. Prohlášení účastníka výběrového řízení k výběrovému řízení č. 1/2008 6. kolo 1. Účastník výběrového řízení (dále jen VŘ ) prohlašuje, že je

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: bude doplněno Sídlo: Štěpánská 539/9, Nové Město, 120

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00EO8V5* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen: 00300535,

Více

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jako smlouva ): I. Úvodní ustanovení

KUPNÍ SMLOUVA. (dále jako smlouva ): I. Úvodní ustanovení KUPNÍ SMLOUVA Smluvní strany: Obec Dolní Věstonice IČ: 00283134, Dolní Věstonice 67, 691 29 Dolní Věstonice (dále jako prodávající ) a r. č., bytem (dále jako kupující ) a r. č., bytem (společně jako kupující

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 23.11.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 06.12.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy pan Konečný Projednáno a doporučeno: RM 22.11.2016

Více

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor

Doložka Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem města Brna na zasedání č. Z7/22 dne likvidátor 5416023838 KUPNÍ SMLOUVA uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami: LACRUM Brno, státní podnik

Více

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Strana číslo: 1 Počet stran: 05 K U P N Í S M L O U V A č. 9147/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Městská část Praha 11 Smluvní strany: se sídlem: Ocelíkova

Více

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné

KUPNÍ SMLOUVA. kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KUPNÍ SMLOUVA kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku způsobilí ke všem právním úkonům uzavřeli: na straně jedné KOVOHUTĚ HOLDING DT, a.s. se sídlem: Čelákovice, Křižíkova 270, PSČ: 250 88 IČ: 46357033

Více

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS

KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS Strana číslo: 1 Počet stran: 05 KUPNÍ SMLOUVA č. 8316/KS uzavřená podle ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku Smluvní strany: Městská část Praha 11 se sídlem: Ocelíkova 672/1, PSČ

Více

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ,

SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, SMLOUVA O BUDOUCÍ KUPNÍ SMLOUVĚ, uzavřená dle ustanovení 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku 1 Město Veselí nad Moravou,

Více

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi:

uzavírají tuto (1) Česká republika vlastní a Ministerstvo vnitra je příslušné hospodařit s nemovitými věcmi: Česká republika - Ministerstvo vnitra, Nad Štolou 936/3, 170 34 Praha 7, IČO 00007064, zastoupená ředitelem Správy logistického zabezpečení Policejního prezidia ČR PhDr. Jaromírem Bischofem na základě

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Příloha č. 6 k bodu č. 39 Krajský úřad Číslo prodávajícího: Číslo kupujícího: Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA uzavřená dle ustanovení 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA

KUPNí SMLOUVA. SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA KUPNí SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘíZENí PŘEDKUPNíHO PRÁVA ~psaná a uzavřená dle zák. ust. 2079 a násl. občanského zákoníku, v platném znění, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi níže uvedenými účastníky, kteří

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 15.02.2017 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 25 Předkládá: OSM Termín konání: 28.02.2017 Věc: Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy REAL AP Blansko, s.r.o.

Více

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy

Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smlouva o uzavření budoucí kupní smlouvy Smluvní strany Mgr. Roman Pešek, insolvenční správce se sídlem Šantova 719/2, 779 00 Olomouc dále jen budoucí prodávající a.,r.č./ IČ, bytem/místem podnikání.,

Více

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát

Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Podklady na zasedání ZM dne: 27.06.2019 Název materiálu: Prodej pozemku p.č. 3382/10 k.ú. Turnov do vlastnictví spol. Granát Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec

Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Podklady na zasedání ZM dne: 28.06.2018 Název materiálu: Odkup pozemku parc.č. 37/4 včetně pomníku v k.ú. Malý Rohozec Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu:

KUPNÍ SMLOUVA. uzavřely v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen ObčZ ), tuto kupní smlouvu: KUPNÍ SMLOUVA ATTS Galactic s.r.o., Lannova 2061/8, Nové Město, 110 00, Praha 1 IČO: 035 85 018, C 234253 vedená u Městského soudu v Praze zastoupená jednatelem Tomášem Sobotkou, Myslbekova 1037, Příbor

Více

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Materiál č. 04/OM/04, příloha č. 5 č. / /OM uzavřená podle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Smluvní strany Statutární město Ostrava, městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

Více

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí

KUPNÍ SMLOUVA. o koupi a prodeji nemovitostí KUPNÍ SMLOUVA o koupi a prodeji nemovitostí uzavřená podle příslušných ustanovení zákona č 89/2012 Sb, občanského zákoníku, v platném znění, mezi níže uvedenými účastníky: I JUDr Ing Pavel Fabian, IČ:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník")

KUPNÍ SMLOUVA. podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník) KUPNÍ SMLOUVA podle 2079 a 2128 a násl. zákona č. 89/20/2 Sb., občanského zákoníku, ve zněnípozdějších předpisů (dále jen,,občansaý zákoník") Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají: Obec Dolní Břežany

Více

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

uzavřely v souladu s 2055 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto DAROVACÍ SMLOUVA Smluvní strany: Alois Beneš jako dárce na straně jedné (dále dárce ) a Obec Kobylnice IČ: 004 88 160 se sídlem Na Budínku 240, 664 51 Kobylnice zastoupená Ing. Lubomírem Šmídem, starostou

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů MMPr/SML/../.. SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská

Více

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov

Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Podklady na zasedání ZM dne: 13.12.2018 Název materiálu: Prodej pozemku parc.č. 2531/8 a části pozemku p.č. 2531/3 v k.ú. Turnov Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání

Více

koncept KUPNÍ SMLOUVA

koncept KUPNÍ SMLOUVA koncept KUPNÍ SMLOUVA č. Výtisk č.: Počet listů: ČESKÁ REPUBLIKA - SPRÁVA STÁTNÍCH HMOTNÝCH REZERV se sídlem: Šeříková 1/616, 150 85 Praha 5 Malá Strana IČO: 48133990 DIČ: CZ48133990 číslo účtu: 3113-85508881/0710

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 07.09.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 20 Předkládá: OSM Termín konání: 20.09.2016 Věc: Návrh kupní smlouvy manželé Külzer Projednáno a doporučeno: RM

Více

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci:

KUPNÍ s m l o u v a. kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Číslo smlouvy 010/014/250/03/00 KUJCP01AHG3R KUPNÍ s m l o u v a kterou uzavřeli podle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb občanský zákoník, níže uvedeného dne, měsíce a roku účastníci: Jihočeský kraj se

Více

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ

SMLOUVU O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY KUPNÍ Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Ing. Gabriela Burzová, sídlem Veleslavínská 39/48, 162 00 Praha 6, IČ: 70339791, ustanovená pravomocným Usnesením č.j. KSPH 70 INS 9790/2014-A-21, ze dne 06.

Více

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů

KUPNÍ SMLOUVA. č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů KUPNÍ SMLOUVA č. bude doplněno uzavřená v souladu s ustanovením 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník) ve znění pozdějších předpisů Obchodní firma: ZENERGO Moravia s.r.o. Sídlo: Štěpánská

Více

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA

KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! *MMOPP00EDO6H* KUPNÍ SMLOUVA A ZÁSTAVNÍ SMLOUVA Článek I. Smluvní strany Prodávající: Statutární město Se sídlem:, Horní náměstí 69, PSČ: 746 26 IČ, DIČ: Číslo účtu: Zastoupen:

Více

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr

Město Deštná na základě 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění tímto zveřejňuje svůj záměr MĚSTO DEŠTNÁ nám. Míru 65, 378 25 Deštná, okr. Jindřichův Hradec telefon: 384 384 291; tel./fax: 384 384 231; IČ: 00246506; DIČ: CZ00246506; email: podatelna@destna.cz Město Deštná na základě 39 odst.

Více

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli:

kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: SMĚNNÁ SMLOUVA kterou dále uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli: Smluvní strany: Pavel Horáček, jako účastník č. 1 Ladislav Votápek, jako účastník č. 2 Obec Kobylnice, se sídlem Obecní úřad, Na Budínku

Více

Centrum sportu Ministerstva vnitra

Centrum sportu Ministerstva vnitra Centrum sportu Ministerstva vnitra organizační složka státu zřízená od 1. ledna 2009 zřizovací listinou vydanou Ministerstvem vnitra ČR pod č.j. MV61877-6/TS-2008 ze dne 25. září 2008 Sídlo: Za Císařským

Více

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího

Smluvní strany. 1. Prohlášení prodávajícího Kupní smlouva 5/2017/2015/ Nížčč.č.zor Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli podle 2128-2200 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Obec Zádveřice-Raková IČ: 00284718 adresa:

Více

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva )

Příloha č. 04. SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) Příloha č. 04 usnesení z 16. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 25. května 2016 SMLOUVA O BUDOUCÍ SMĚNNÉ SMLOUVĚ (dále jen jako Smlouva ) uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení

Více

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÝM VĚCEM

K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÝM VĚCEM N Á V R H K U P N Í S M L O U V A O PŘEVODU VLASTNICTVÍ K NEMOVITÝM VĚCEM dle 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, níže uvedeného dne, měsíce a roku, účastníci dle svého prohlášení

Více

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice

OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.11.2017 OSM Název materiálu: Směna pozemků s doplatkem k.ú. Daliměřice Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM: Předložení

Více

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA

Městská část Praha Kunratice. Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA 17 001 8 00 Městská část Praha Kunratice a Petr Zeman SMĚNNÁ SMLOUVA TATO SMĚNNÁ SMLOUVA DLE UST. 2184 A NÁSL. ZÁK. Č. 89/2012 SB., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, BYLA UZAVŘENA NÍŽE UVEDENÉHO DNE, MĚSÍCE A ROKU MEZI:

Více

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání:

M A T E R I Á L. Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: Termín konání: V Boskovicích dne 08.06.2016 M A T E R I Á L Pro jednání: Zastupitelstva města k bodu č. 17 Předkládá: OSM Termín konání: 21.06.2016 Věc: Návrh směnné smlouvy manželé Matuškovi Projednáno a doporučeno:

Více

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku

KUPNÍ SMLOUVA. Níže uvedeného dne, měsíce a roku KUPNÍ SMLOUVA Níže uvedeného dne, měsíce a roku 1. Národní institut dětí a mládeže a školské zařízení pro zájmové vzdělávání (dále jen NIDM ) se sídlem Sámova ulice č. 677/3, Praha 10 - Vršovice, PSČ 101

Více

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta

Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen prodávající ) Varianta (dále jen kupující ) Varianta 7822/SPB/2014-SPBM Č.j.: UZSVM/SPB/7677/2014-SPBM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem: Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město zastoupená Ing. Vladimírem

Více

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8

KUPNÍ SMLOUVA. mezi. Město Mohelnice. (Prodávající) OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 KUPNÍ SMLOUVA mezi Město Mohelnice (Prodávající) a OXES Invest ALFA s.r.o. (Kupující) 1/8 Níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smluvní strany: Město Mohelnice se sídlem U Brány 2, 789 85 Mohelnice

Více

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE

Kupní smlouva. číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE Kupní smlouva číslo: KSK/468/2013, číslo projektu: IE-12-6005020 uzavřená podle 588 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") I. SMLUVNÍ STRANY ČEZ Distribuce,

Více

Kupní smlouva. kupní smlouvu:

Kupní smlouva. kupní smlouvu: Záveská a spol. v.o.s. IČ: 26 46 85 14 pověřený insolvenční správce a správce konkurzní podstaty JUDr. Hana Záveská, advokátka společník: Bc.Martin Záveský Kancelář Praha 5- Smíchov : Kancelář Mladá Boleslav:

Více

KUPNÍ SMLOUVA PŘEVOD BYTOVÉ JEDNOTKY

KUPNÍ SMLOUVA PŘEVOD BYTOVÉ JEDNOTKY KUPNÍ SMLOUVA PŘEVOD BYTOVÉ JEDNOTKY uzavřená dle ust. 2128 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník ), mezi smluvními stranami Město Hodkovice

Více

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA

KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVT0B* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle 588 a následujících a 152 a následujících občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající:

Více

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví

Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Prodej pozemků v k.ú. Malý Rohozec p.č. 467/2 a 424/21 do soukromého vlastnictví Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní

Více

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné,

Kupní smlouva. jako prodávající na straně jedné, Kupní smlouva Níže podepsaní účastníci, a to STAFIN Nepomucká s.r.o. IČ: 28001834, se sídlem Edvarda Beneše 590/31, 301 00 Plzeň zapsaná do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni, v oddílu

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I.

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA *MMOPP00DVX0J* uzavřená dle občanského zákoníku. Článek I. STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA *MMOPP00DVX0J* KUPNÍ SMLOUVA A SMLOUVA O ZŘÍZENÍ ZÁSTAVNÍHO PRÁVA uzavřená dle občanského zákoníku Článek I. Smluvní strany Prodávající: Se sídlem: Statutární město Opava Horní náměstí

Více

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí. o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti uzavřená dne 2016 mezi obcí Strančice jako budoucím povinným a společností ARENDON a. s. jako budoucím oprávněným Strana 1 (celkem 7) IČO: 002 40 788 sídlem

Více

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti

KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti KUPNÍ SMLOUVA o převodu vlastnického práva k nemovitosti Dnešního dne: 1. Burián & Penka, insolvence, v.o.s. IČ: 29352037 se sídlem Středova 94/1, 602 00 Brno zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským

Více

kupní smlouvu (dále jen Smlouva )

kupní smlouvu (dále jen Smlouva ) č. RS: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost se sídlem: Sokolovská 217/42, 190 22 Praha 9 IČ: 00005886 DIČ: CZ00005886, plátce DPH jednající: zapsaná v: obchodním rejstříku Městského soudu v

Více

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van

č. UCL/2527/07/KS-496/ÚE/13/Van 2818/UCL/2013-UCLM Č.j.: UZSVM/UCL/2745/2013-UCLM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2 Nové Město, za kterou jedná Ing. Zdeňka

Více

K U P N Í S M L O U V U

K U P N Í S M L O U V U 4356/ULT/2014-ULTM Č.j.: UZSVM/ULT/4345/2014-ULTM Česká republika Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 12800 Praha 2 Nové Město, zastoupená PhDr. Marií Ševelovou,

Více

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

KUPNÍ SMLOUVU dle 2079 a násl. ve spojení s 2128 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřeli 1) Mgr. Marek Vlk se sídlem Č. Drahlovského 871/17, 750 02 Přerov insolvenční správce dlužníka OPERA Bohemia s.r.o., IČ 277 72 829 se sídlem Přerov - Přerov VII

Více

KUPNÍ SMLOUVU č. MČ/13-141/KS/6/2017 Č

KUPNÍ SMLOUVU č. MČ/13-141/KS/6/2017 Č Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice zastoupené Ing. Jiřím Svobodou, primátorem města IC: 00244732 bankovní spojení: jako prodávající

Více

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů SMĚNNÁ SMLOUVA uzavřená ve smyslu ust. 2184 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů Statutární město Přerov IČ 00301825 DIČ CZ00301825 se sídlem Bratrská 709/34, Přerov

Více

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1.

SMLOUVU SVM/O/3001/2016-HMS. Cl-1. KUMSP08D6VEX Č.j.: U2SVM/O/3001/2016-HMSO 4324/0/2016-HMSO Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 128 00 Praha 2, zastoupená Ing. Karolem

Více

uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Kupní Smlouvu I. Předmět koupě

uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Kupní Smlouvu I. Předmět koupě ëíľł Ĺ/ '.ı"" -- -nn... I A Ěllg7"ŽĹlš.Ž-Ĺ-`Í'ł[i 'Ä-/Ó?/`;?. už * Kupní Smlouva uzavřená dle 588 a násl.zákona Č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění Božena Matušková, r E Na Straně jedné (dále

Více

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice

Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Podklady na zasedání ZM dne: 30.05.2019 Název materiálu: Odkoupení pozemků parc.č. 863 a 870/2 k.ú. Daliměřice Předkládá: Vypracoval: Ing. Tomáš Hocke Bc. Olga Bažantová Zúčastní se projednávání v ZM:

Více

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka...

Smluvní strany: ... IČ.:... Se sídlem:... společnost jednající...,... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného... soudem v..., oddíl..., vložka... Smluvní strany: Mgr. Tomáš Kaplan, insolvenční správce dlužníka Aventic International a.s. IČ: 27137112 Se sídlem: Praha 1 Nové Město, Truhlářská 1519/25, PSČ 110 00 společnost zapsaná do obchodního rejstříku

Více

Smlouva Kupní smlouva

Smlouva Kupní smlouva Kupní smlouva uzavřená ve smyslu ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen Občanský zákoník ) Smluvní strany XXXXXXX datum narození: rodné číslo: bytem:

Více

Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník

Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Smlouva o koupi nemovitých věcí uzavřená podle 2079 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník Ing. Jana Edelmannová, IČ : 66077532, se sídlem Drahůnská 327/26, 417 02 Dubí - Bystřice, insolvenční správkyně

Více

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II.

Účastníci této smlouvy prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. II. Směnná smlouva se smlouvou o zřízení věcného břemene kterou uzavřeli podle 611 a 151n a násl. zákona č. 40/1964 Sb.,občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů její účastníci Statutární město Ostrava

Více

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů,

Návrh usnesení Zastupitelstvo města Karviné dle ustanovení 85 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ Magistrát města Karviné Materiál ZM MRZ/10200/2016 Poř. číslo Odbor: Oddělení: Vyřizuje: Odbor majetkový oddělení majetkoprávní Cachel Jerzy Materiál pro 13. zasedání Zastupitelstva

Více

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč

DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: počítáno - 88,-Kč/m2 Katastrální území: Podměstí. m2 Kč celkem 1/4 uhrazeno Kč Kupní smlouvou č.j. V-4713/2002 ze dne 27.11. 2002 byla zakoupena p.č. v PK 648 o výměře 4902 m2 od manželů Kovářových za 88,-Kč/m2 DAP - PROSEČ, spol. s r.o. sídlo: Proseč, Podměstí 73 IČO: 25922157 počítáno

Více