ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon:"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Dne: Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: Datová schránka: gvebwhm Dle rozdělovníku Věc: Obytný soubor RD Velká Bíteš, lokalita Babinec 1. etapa + lokalita pod ZŠ SO 01 vodovod, SO 02 - kanalizace. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 10 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen správní řád), ustanovení 27 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodní zákon), a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu a ustanovení 30 zákona o vodovodech a kanalizacích a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), žadateli, tj. účastníku řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu, kterým je Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ , I. vydává stavební povolení podle ustanovení 15 vodního zákona, ustanovení 115 stavebního zákona a ustanovení 67 a násl. správního řádu k provedení stavby vodního díla Obytný soubor RD Velká Bíteš, lokalita Babinec 1. etapa + lokalita pod ZŠ SO 01 vodovod, SO 02 - kanalizace, v kraji Vysočina, okresu Žďár nad Sázavou, ve městě Velká Bíteš, č. h. p.: , na pozemcích v k. ú. Velká Bíteš, na pozemcích p. č. 1326/3, 1335/2, 1338/2, 1339/14, 1339/2, 1339/5,2539/70, 1340, 1339/17, 1339/16, Údaje o povolované stavbě vodního díla: SO 01 vodovod Příslušnost k systému vodovodu Č 20 Kód užití vody Č 02 Povolované vodárenské stavby a objekty Č 03: Materiál, profil, délka: řad 1 řad 1-1 řad 1-2 řad 1-3 řad skupinový 15 - zásobování obyvatelstva vodovodní řady rozvodné PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 110x6,6, délka 367,7 m PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 110x6,6, délka 12,0 m PE 100 RC SDR 17 PN 16 d 63x5,8, délka 100,4 m PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 110x6,6, délka 169,1 m PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 90x5,4, délka 106,9 m MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ, Radnická 29/1, Velké Meziříčí, tel.: , fax: , internet: Identifikátor datové schránky: gvebwhm, IČ: , bankovní spojení: KB Velké Meziříčí, č. účtu: /0100

2 přepojení přípojek přepojení přípojek Celkem PE 100 RC SDR 11 PN 16 d 32x3,0, délka 30,5 m PE 100 RC SDR 17 PN 10 d 90x5,4, délka 5,0 m 791,6 m Orientační určení polohy: NV 1 X: ,16 Y: ,86 KV 64 X: ,80 Y: ,88 SO 02 kanalizace Kanalizační soustava Č 24 Povolované kanalizační stavby a objekty Druh stokové sítě Č 42 Materiál, profil, délka: stoka C stoka C1 stoka C2 stoka C3 Celkem 01 - kanalizace pro veřejnou potřebu stoková síť 01 - gravitační DN 250 PP SN 12, délka 282,6 m DN 250 PP SN 12, délka 156,7 m DN 250 PP SN 12, délka 93,0 m DN 250 PP SN 12, délka 84,0 m 616,3 m Orientační určení polohy: 961 X: ,83 Y: , X: ,68 Y: ,33 Účel povolované stavby vodního díla: novostavba vodovodu a splaškové kanalizace v části města Velká Bíteš, lokalita Babinec a Pod základní školou. Další podrobnosti jsou uvedeny v projektové dokumentaci, kterou zpracoval UNIPROJEKT Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, 02/2016, dokumentaci ověřil: Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické. Pro provedení stavby vodního díla se podle ustanovení 15 odst. 3 vodního zákona a ustanovení 115 stavebního zákona současně stanovují tyto podmínky: 1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace ověřené ve vodoprávním řízení, případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení vodoprávního úřadu. 2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným. 3. Termín zahájení stavby a název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, bude oznámen vodoprávnímu úřadu. 4. Stavba bude provedena dodavatelsky, oprávněnou firmou. 5. Při provádění stavby musí být dodrženy požadavky účastníků řízení a dotčených orgánů, uvedená v těchto dokladech: a) v územním rozhodnutí vydaném Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, dne č. j. MÚVB/6923/14/VÝST/PEL, VÝST/1251/2014/PEL b) ve vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí silniční správní úřad, ze dne č. j. MÚVB/1534/16/VÝST/URB VÝST/273/2016/URB: investor je povinen před započetím zemních prací požádat zdejší silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace, a to v termínu nejméně 20 dnů předem c) ve vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, odboru majetkového, ze dne č. j. MÚVB/1535/16/MAJ/KUD MAJ/41/2016/KUD, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí d) v závazném stanovisku Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne zn. KHSV/03949/2016/ZR/HOK/Mal: - Veškeré výrobky určené k přímému styku s pitnou vodou, které budou při výstavbě navrženého vodovodu použity, musí splňovat požadavky vyhl. č. 409/2005 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody. Doklady o ověření jejich zdravotní nezávadnosti budou předloženy nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. - Z nové části vodovodu bude před uvedením do provozu proveden krácený rozbor vody. Protokol, kterým se prokáže vyhovující jakost vody, bude předložen nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce stavby. e) ve vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., ze dne č. j. ZR/1102/2016 Ma, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí Č.j.: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Číslo strany: 2 / 6

3 f) ve vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne č.j /16, které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí g) ve vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne zn. P , které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí h) ve vyjádření RWE Distribuční služby, s. r.o., ze dne zn , které je nedílnou součástí tohoto rozhodnutí a je uvedeno v příloze k rozhodnutí i) ve stanovisku Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne č. j. DOP/10314/2016/39/2016-krej: - stavba musí být provedena v souladu s ČSN projektování místních komunikací, ČSN projektování křižovatek na pozemních komunikacích TP 83 odvodnění pozemních komunikací a s dalšími souvisejícími platnými právními předpisy - vzájemné připojení pozemních komunikací s připojení sousedních nemovitostí ke komunikaci musí být provedeny v souladu s 11 a 12 vyhlášky č. 104/1997 Sb. - rozhledové poměry křižovatek komunikací musí odpovídat ČSN projektování křižovatek na pozemních komunikacích - zasažené místo komunikace v rámci stavebních prací musí být označeno dopravním značením v souladu s TP 66 zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích a ve smyslu zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 77 odst. 1 písm. c) - bude respektována vyhláška č. 104/1997 Sb. ( 14 stavební úpravy vyžadující ohlášení, 15 stavební úpravy a činnosti, které nevyžadují ohlášení, 16 příprava staveb, výstavba a stavební úpravy) - během prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. 6. Stavba bude dokončena do II. stanovuje, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu O d ů v o d n ě n í Dne obdržel Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, žádost o zahájení vodoprávního řízení investora (stavebníka), tj. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ , o povolení stavby Obytný soubor RD Velká Bíteš, lokalita Babinec 1. etapa + lokalita pod ZŠ SO 01 vodovod, SO 02 - kanalizace, podle ustanovení 15 vodního zákona, a ustanovení 115 stavebního zákona. Uvedeným dnem bylo zahájeno vodoprávní řízení. Dokladová část: - územní rozhodnutí vydané Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, dne č. j. MÚVB/6923/14/VÝST/PEL, VÝST/1251/2014/PEL - souhlas podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona vydaný Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, dne č. j. MÚVB/6483/16/VÝST/URB VÝST/667/2016/URB/1 - vyjádření Povodí Moravy, s. p., Brno, ze dne zn. PM014499/ /Hoj - souhrnné vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, ze dne č. j. ŽP/8760/2016/478/2016-Pa - vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, odboru výstavby a životního prostředí silniční správní úřad, ze dne č. j. MÚVB/1534/16/VÝST/URB VÝST/273/2016/URB - vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, odboru majetkového, ze dne č. j. MÚVB/1535/16/MAJ/KUD MAJ/41/2016/KUD - závazné stanovisko HZS Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, ze dne č. j. HSJI /ZR závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, ze dne zn. KHSV/03949/2016/ZR/HOK/Mal - závazné stanovisko Ministerstva obrany ČR, odbor územní správy majetku Pardubice, zn / OÚZ-PCE z prosince vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., ze dne č. j. ZR/1102/ Ma - vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne č.j /16 - vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne zn. P vyjádření RWE Distribuční služby, s. r.o., ze dne zn vyjádření společnosti itself s. r. o., ze dne č. j. 16/ vyjádření Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru dopravy a silničního hospodářství, ze dne č. j. DOP/10314/2016/39/2016-krej - smlouva uzavřená mezi investorem a městem Velká Bíteš, investorem a Marií Loupovou - doklad o zaplacení správního poplatku - plán kontrolních prohlídek Č.j.: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Číslo strany: 3 / 6

4 Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, jako věcně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 10 správního řádu, ustanovení 104 odst. 2 písm. c) a 106 vodního zákona a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení 11 správního řádu a dále jako speciální stavební úřad podle ustanovení 15 odst. 4 vodního zákona a podle ustanovení 15 odst. 1 písm. d) stavebního zákona, oznámil podle ustanovení 47 odst. 1 a ustanovení 144 odst. 2 správního řádu, v souladu s ustanovením 112 odst. 1 a 113 odst. 3 stavebního zákona a podle ustanovení 115 vodního zákona zahájení řízení k výše uvedené žádosti veřejnou vyhláškou a svolal ústní jednání a místní šetření na den O průběhu jednání byl sepsán protokol. Ke dni jednání ani v průběhu jednání samotného nebyly uplatněny námitky k projednávané věci. V rámci celého vodoprávního řízení bylo zjištěno: a) Projektová dokumentace byla vypracována oprávněnou osobou, tj. UNIPROJEKT Žďár nad Sázavou, Studentská 1133, Žďár nad Sázavou, 02/2016, zak. č. 189-P-2015, dokumentaci ověřil: Stanislav Blaha, autorizovaný technik pro vodohospodářské stavby, specializace stavby zdravotně technické. Projektová dokumentace řeší novostavbu vodovodu a splaškové kanalizace z obytného souboru RD ve Velké Bíteši v lokalitě Babinec 1.etapa a v lokalitě Pod základní školou. Cekem je v této etapě uvažováno s napojením 37 objektů. b) Majetkoprávní poměry: Stavba bude provedena na pozemcích v k. ú. Velká Bíteš, p. č.: 1326/3 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1335/2 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1338/2 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1339/14 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1339/2 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1339/5 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 2539/70 - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš 1339/17 - Marie Loupová, Na Valech 500, Velká Bíteš 1339/16- Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš c) Okruh účastníků řízení byl vodoprávním úřadem vymezen s ohledem na ustanovení 115 vodního zákona, 59 stavebního zákona a ustanovení 27 správního řádu a je totožný s údaji v členění dle rozdělovníku tohoto rozhodnutí. Podle ustanovení 112 odst. 1 stavebního zákona v případě řízení s velkým počtem účastníků byli účastníci řízení podle 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona identifikováni označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí následovně: k.ú. Velká Bíteš, p. č. 1344/1, 1344/6, 1339/1, 1338/1, 1335/3, 1334/5, 1333/1, 1332/1, 1331/1, 1330/1, 1329/1, 1328/1, 1328/4, 2542/1, 1328/3, 1329/2, 1330/2, 1331/2,1332/2, 2539/114, 2539/115, 2539/116, 2539/117, 2539/132, 2539/16, 2539/14, 2539/118, 2539/119, 2539/120, 2539/121, 2539/122, 2539/123, 2539/80, 2539/81, 2539/124, 2539/125, 2539/77, 2539/138, 2539/126, 2539/127, 2539/107, 2539/108, 2539/131, 1326/2, 1289/1, 1289/2, 1292/2, 1292/1, 1307/1, 1339/4, 1339/11, 1336/3, 1336/2, 1335/1, 1334/6, 1333/3, 1333/2, 1337/2, 1337/1, 1336/1, 1339/15, 1339/12, 1323, d) K záměru stavby bylo vydáno Městským úřadem Velká Bíteš, odborem výstavby a životního prostředí, dne č. j. MÚVB/6923/14/VÝST/PEL, VÝST/1251/2014/PEL územní rozhodnutí. Souhlas podle ustanovení 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán dne č.j. MÚVB/6438/16/VÝST/URB/VÝST/667/2016/URB/1. e) Posouzení vodoprávního úřadu: projektová dokumentace byla posouzena Povodím Moravy, s. p., Brno, stanoviskem ze dne zn. PM014499/ /Hoj. S uvedeným záměrem byl vysloven souhlas. Žádost byla projednána v rozsahu, v jakém se dotýká práv, právem chráněných zájmů nebo povinností účastníků řízení, jakož i zájmů chráněných dotčenými správními úřady. Vzhledem k tomu, že žadatel předložil všechny potřebné doklady a protože ze strany účastníků řízení ani dotčených orgánů nebyly vzneseny připomínky, které by bránily vydání povolení, vydal Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí, toto rozhodnutí. Toto rozhodnutí je současně v souladu s ustanovením 15 vodního zákona rozhodnutím o přípustnosti stavby povoleného vodního díla podle stavebního zákona. Správní poplatek podle ustanovení 5 odst. 1 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve výši 3 000, - Kč byl uhrazen dne Č.j.: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Číslo strany: 4 / 6

5 Poučení účastníků: Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat podle ustanovení 81 a násl. správního řádu, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení; prvním dnem lhůty je den následující po doručení rozhodnutí. Odvolání se podává u Městského úřadu Velké Meziříčí, odboru životního prostředí, a rozhodovat o něm bude Krajský úřad Kraje Vysočina, Žižkova 57, Jihlava. Ve smyslu ustanovení 144 odst. 5 správního řádu odvolatel není povinen podávat odvolání s potřebným počtem stejnopisů podle 82 odst. 2 správního řádu. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Stavební povolení pozbývá platnost, jestliže stavba nebude zahájena do dvou let ode dne, kdy nabylo toto rozhodnutí právní moci. Při provádění stavby je nutno dodržet předpisy týkající se bezpečnosti práce a technických zařízení, zejména zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochran zdraví při práci), a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. Vzhledem k tomu, že se může jednat o území s možnými archeologickými nálezy, může při zásazích do terénu v takovém území dojít k porušení archeologických situací, objektů a nálezů. V této souvislosti upozorňujeme žadatele na část třetí zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších změn (Archeologické výzkumy a nálezy), především na ustanovení 22 odst. 2 Má li se provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy, jsou stavebníci již od doby přípravy stavby povinni tento záměr oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum. O archeologickém nálezu, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum ( 23 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb.), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen. Otisk úředního razítka Mgr. Yvona Vránová, v. r. úředník odboru životního prostředí Toto rozhodnutí musí být vyvěšeno na úřední desce, a to po dobu 15 dnů. Písemnost bude zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. 1.Úřední deska Vyvěšeno dne: Sejmuto dne: razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení 2. Elektronická úřední deska Městského úřadu Velké Meziříčí Vyvěšeno: Sejmuto: Příloha pro stavebníka: - ověřená PD stavby a štítek Stavba povolena budou stavebníkovi předány po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí. Č.j.: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Číslo strany: 5 / 6

6 Příloha rozhodnutí: - vyjádření společnosti VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., ze dne č. j. ZR/1102/2016 Ma - vyjádření společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a. s. ze dne č.j /16 - vyjádření společnosti E.ON Česká republika, s. r. o., ze dne zn. P vyjádření RWE Distribuční služby, s. r.o., ze dne zn vyjádření Městského úřadu Velká Bíteš, odboru majetkového, ze dne č. j. MÚVB/1535/16/MAJ/KUD MAJ/41/2016/KUD Obdrží: a) účastníci řízení (doporučeně do vlastních rukou): účastníci řízení podle ustanovení 27 odst. 1 správního řádu: - Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou účastníci řízení dle 27 odst. 2 a 3 správního řádu (veřejnou vyhláškou), tj. osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich, včetně osob, které mají vlastnická nebo jiná práva k sousedním pozemkům a stavbám na nich, a tato práva mohou být rozhodnutím přímo dotčena: - VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a. s., Soběšická 156, Brno - E. ON Servisní, s. r. o., F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice - Česká telekomunikační infrastruktura, a. s., Olšanská 2681/6, Praha 3 - RWE Distribuční služby, s. r. o., Plynárenská 1, Brno - Město Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš - Marie Loupová, Na Valech 500, Velká Bíteš - v souladu s ustanovením 112 odst. 1 stavebního zákona se účastníci řízení podle ustanovení 109 odst. 1 písm. e) a f) stavebního zákona identifikují označením pozemků a staveb evidovaných v katastru nemovitostí: k.ú. Velká Bíteš, p. č. 1344/1, 1344/6, 1339/1, 1338/1, 1335/3, 1334/5, 1333/1, 1332/1, 1331/1, 1330/1, 1329/1, 1328/1, 1328/4, 2542/1, 1328/3, 1329/2, 1330/2, 1331/2,1332/2, 2539/114, 2539/115, 2539/116, 2539/117, 2539/132, 2539/16, 2539/14, 2539/118, 2539/119, 2539/120, 2539/121, 2539/122, 2539/123, 2539/80, 2539/81, 2539/124, 2539/125, 2539/77, 2539/138, 2539/126, 2539/127, 2539/107, 2539/108, 2539/131, 1326/2, 1289/1, 1289/2, 1292/2, 1292/1, 1307/1, 1339/4, 1339/11, 1336/3, 1336/2, 1335/1, 1334/6, 1333/3, 1333/2, 1337/2, 1337/1, 1336/1, 1339/15, 1339/12, 1323, b) dotčené orgány (doporučeně): - Městský úřad Velká Bíteš, odbor výstavby a životního prostředí, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš - Městský úřad Velká Bíteš, odbor majetkový, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš - Městský úřad Velké Meziříčí, odbor dopravy a silničního hospodářství, Radnická 29/1, Velké Meziříčí - Ministerstvo obrany ČR, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury, Teplého 1899, Pardubice - Krajská hygienická stanice Kraje Vysočina se sídlem v Jihlavě, Tolstého 1914/15, Jihlava, územní pracoviště Žďár nad Sázavou - Hasičský záchranný sbor Kraje Vysočina, územní odbor Žďár nad Sázavou, Jamská 4, Žďár nad Sázavou c) dále obdrží se žádostí o vyvěšení této veřejné vyhlášky a následné vrácení na Městský úřad Velké Meziříčí, odbor životního prostředí: Městský úřad Velké Meziříčí, Radnická 29/1, Velké Meziříčí Městský úřad Velká Bíteš, Masarykovo náměstí 87, Velká Bíteš d) na vědomí : Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Č.j.: ŽP/30795/2016 /4831/2016-vrano/5 Číslo strany: 6 / 6

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/31698/2016/5035/2016-krivs/4 Dne: 22.09.2016 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Datová

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/26326/2016 /3855/2016-vrano/4 Dne: 29.07.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/18231/2018-krivs /7980/2018 Dne: 14.05.2018 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

R O Z H O D N U T Í. obec Nové Sady, Nové Sady 72, Velká Bíteš, IČ: , I. vydává stavební povolení

R O Z H O D N U T Í. obec Nové Sady, Nové Sady 72, Velká Bíteš, IČ: , I. vydává stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/5273/2013/ 1200/2013-vrano Dne: 03.04.2013 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E mail: vranova@mestovm.cz Datová schránka:

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: ROZHODNUTÍ. I.

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: ROZHODNUTÍ. I. MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/40349/2013 /235/2014-vrano Dne: 31.03.2014 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@mestovm.cz Datová schránka:

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/22005/2016 /3632/2016-vrano/4 Dne: 20.07.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/45270/2017-krivs /8059/2017 Dne: 04.01.2018 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/7737/2016/1632/2016-krivs Dne: 25.04.2016 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Datová

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon:

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/6651/2018-krivs /5188/2018 Dne: 09.04.2018 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Datová

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: R O Z H O D N U T Í

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová. Telefon: R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/16782/2018-vrano /7969/2018 Dne: 20.04.2018 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz Datová

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala. Telefon: Datová schránka: gvebwhm

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala. Telefon: Datová schránka: gvebwhm MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/21796/2018-kríb /10057/2018 Dne: 14. května 2018 Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala Telefon: 566 781 202 E-mail: kribala@velkemezirici.cz

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon:

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/13973/2016 /2247/2016-mu Dne: 20. června 2016 Vyřizuje: Ing. František Mužátko Telefon: 566 781 201 E-mail: muzatko@velkemezirici.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ I. vydává stavební povolení

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ. Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, Žďár nad Sázavou, IČ I. vydává stavební povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/13063/2017-krivs /2163/2017 Dne: 11.05.2017 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 12694/2016 spis. zn.: SMUMK 10142/2016 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

ROZHODNUTÍ: vydává povolení

ROZHODNUTÍ: vydává povolení Městský úřad Klatovy Spisová zn.: ZN/ŽP/382/15 Č.j.: ŽP/3296/14/Le Vyřizuje: Lenerová Tel.: 376 347 382 E-mail: ilenerova@mukt.cz Datum: 19.5.2015 Odbor životního prostředí dle rozdělovníku Povolení k

Více

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon:

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/7234/2017-po /1308/2017 Dne: 15. května 2017 Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal Telefon: 566 781 060 E-mail: pospichal@velkemezirici.cz

Více

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ

M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad ROZHODNUTÍ M ě s t s k ý ú ř a d Š l a p a n i c e pracoviště Brno, Opuštěná 9/2, 656 70 Brno ODBOR VÝSTAVBY stavební úřad Oprávněná úřední osoba: Kalová Bohdana, Ing. Tel.: 533304558, e-mail.: kalovab@slapanice.cz

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/13981/2018-krivs /6613/2018 Dne: 23.03.2018 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz AGRO-Měřín,

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R o z h o d n u t í MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany Váš dopis ZN / ze dne Naše značka Vyřizuje / linka V Rokycanech MeRo/3180-2/OŽP/16 Ing. Timko / 249 15. 7. 2016

Více

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon:

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/49250/2016 /7215/2016-po/5 Dne: 7. února 2017 Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal Telefon: 566 781 060 E-mail: pospichal@velkemezirici.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD BLOVICE Odbor životního prostředí Masarykovo náměstí 143 336 01 Blovice SPISOVÁ ZN.: SZ MUBlov 14753/11/3 ČJ.: MUBlov 18695/11/ŽP/Hu ZN:ŽP/Hu VYŘIZUJE: Hurtová dle rozdělovníku TEL.: 371 516

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33

MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 MĚSTSKÝ ÚŘAD UHERSKÉ HRADIŠTĚ Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště Odbor životního prostředí odloučené pracoviště: Protzkarova 33 NAŠE ZN.: MUUH-OŽP/15490/2015/SchE Spis/ 1111/2015 VYŘIZUJE:

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum:

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26685/2016/ŽP/Lin/96 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3786/2016 Evidenční list č.: I 2393 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV

MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV SPIS. ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 26.10.2011 MAGISTRÁT MĚSTA MLADÁ BOLESLAV Odbor stavební a rozvoje města oddělení stavebního úřadu a úřadu územního plánování Komenského náměstí 61, 293

Více

ROZHODNUTÍ. Jiří Březina, Návrší 306, 595 01 Velká Bíteš, nar. 14.1.1967, I. Vydává povolení

ROZHODNUTÍ. Jiří Březina, Návrší 306, 595 01 Velká Bíteš, nar. 14.1.1967, I. Vydává povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/3391/2016 /696/2016-vrano Dne: 06.04.2016 Vyřizuje: Mgr. Yvona Vránová Telefon: 566 781 084 E-mail: vranova@velkemezirici.cz Datová

Více

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ

ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ. Vyřizuje: Ing. Eva Křivská. Telefon: ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/41873/2015/6047/2015-krivs Dne: 11.12.2015 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz Svaz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/857/2017-3-SP/Če V Pelhřimově dne 20.7.2017 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 22555/2017 spis. zn.: SMUMK 19669/2017 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 11.08.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/16352/2016/Viz/2668/2016/3 4.5-99-60,41 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 05.10.2016 Ing.

Více

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč

Karlovo nám. 104/55, Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, Třebíč MĚSTSKÝ ÚŘAD TŘEBÍČ Odbor dopravy a komunálních služeb Karlovo nám. 104/55, 674 01 Třebíč, adresa pro doručení písemnosti: Masarykovo nám. 116/6, 674 01 Třebíč Č.j.: ODKS 82544/18 - SPIS 6425/2016/PJ V

Více

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon:

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/19057/2016 /2787/2016-po Dne: 3. června 2016 Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal Telefon: 566 781 060 E-mail: pospichal@velkemezirici.cz

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon:

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. František Mužátko. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/4447/2016 /1143/2016-mu Dne: 30. března 2016 Vyřizuje: Ing. František Mužátko Telefon: 566 781 201 E-mail: muzatko@velkemezirici.cz

Více

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory

Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory Prodloužení kanalizace pro 8 RD,Býchory MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 IFIS GROUP, a.s. Bělehradská 10/79 120 00 Praha 2 Číslo jednací: OŽPZ/1937/07/Tu/Sl

Více

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ

ODBOR STAVEBNÍ ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ ODBOR STAVEBNÍ VÁŠ DOPIS ZN.: ZE DNE: NAŠE ZN.: NAŠE Č.j.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SZ MMHK/071998/2016 ST2/Mer MMHK/191534/2016 ST2/Mer Ing.Vladimír Mergl 495 707 866 vladimir.mergl@mmhk.cz DLE ROZDĚLOVNÍKU

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník )

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Město Česká Skalice, IČO se sídlem třída T. G. Masaryka 80, Česká Skalice (dále jen stavebník ) Městský úřad Náchod Odbor životního prostředí Palachova 1303, 547 01 Náchod Sp.zn.: KS 2468/2017/ŽP/Na/T Adresa: Čj.(Če.): MUNAC57099/2017/ŽP viz rozdělovník Vyřizuje: Hynek Navara Tel./mobil: 491 405

Více

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel

Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov, tel Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov, tel.554 697 111 Č.j. Mukrn/201422982/DO/SH/Va Krnov dne 26. 6. 2014 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

Více

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í

Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice R O Z H O D N U T Í Městský úřad Hranice, odbor životního prostředí Pernštejnské náměstí 1, Hranice Č.j.: OZP/4781/12-3 Hranice dne 2.05.2012 Vyřizuje: Ing. Táňa Drábková E-mail: tana.drabkova@mesto-hranice.cz Telefon: 581

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz

Více

Městský úřad Strakonice

Městský úřad Strakonice Městský úřad Strakonice Odbor životního prostředí Obec Čejetice Čejetice 106 386 01 Čejetice Číslo jednací: Vyřizuje/tel.: Datum: MUST/055233/2016/ŽP/Hod Ing. Hodoušek/383 700 271 25. listopadu 2016 SZ

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-40841/2018 vagr DO-56692018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Spis. zn.: 4176/OST/10 Kal V Rokycanech: 29.7.2010 Č.j.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo nám. 1 Střed 337 01 Rokycany 6941/OST/10 Klára Kalinová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 795/56, 1442/1, 876/40, 920/22, 882, 884, 888/1, 920/2, 895/2 k.ú. Velký Beranov. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 28.11.2017 MMJ/OŽP/144590/2017-DoJ Bc. Doskočil/3322 20.12.2017 SZ-MMJ/OŽP/25820/2017/2 oprávněná úř. osoba jihlvp17v01nmg jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ *MUKHSP04538648 * MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad se sídlem: Radnická 178, Kutná Hora tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 mu.kutnahora.cz

Více

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon:

ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ. Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/12659/2017-po /2063/2017 Dne: 5. května 2017 Vyřizuje: Ing. Jiří Pospíchal Telefon: 566 781 060 E-mail: pospichal@velkemezirici.cz

Více

S T A V E B N Í P O V O L E N Í

S T A V E B N Í P O V O L E N Í MĚSTSKÝ ÚŘAD KRNOV ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ HLAVNÍ NÁMĚSTÍ 96/1 794 01 KRNOV Váš dopis zn.: Ze dne: Naše čj.: Naše sp. zn.: KRNODO-35733/2018 vagr DO-41452018-vagr 330.1 V/5 Vágner Radomír

Více

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná.

Stavbou jsou dotčeny pozemky p.č. 2111/112, 2548/7, 2458/6, 2548/5, 2400/4, 2400/2 a 2593 v k.ú. Polná. Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne číslo jednací vyřizuje / telefon Jihlava 03.04.2019 MMJ/OŽP/47366/2019-DoJ Bc. Doskočil/3322 23.04.2018 SZ-MMJ/OŽP/11204/2019/2 oprávněná úř. osoba jihlvp19v00miz jiri.doskocil@jihlava-city.cz

Více

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í

Městský úřad Krnov. odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, Krnov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Krnov odbor dopravy a silničního hospodářství Hlavní náměstí č. 1, 794 01 Krnov Č.j.: KRNODO-1424/2017 vagr Sp.zn.: DO-163082016-vagr Krnov dne 5. 1. 2017 Vyřizuje: Vágner Radomír VEŘEJNÁ

Více

AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, Měřín, IČ I. vydává povolení

AGRO-Měřín, a.s., Zarybník 516, Měřín, IČ I. vydává povolení MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ Číslo jednací: ŽP/6661/2019-krivs /8451/2019 Dne: 4.02.2019 Vyřizuje: Ing. Eva Křivská Telefon: 566 781 085 E-mail: krivska@velkemezirici.cz AGRO-Měřín,

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í G Č.j: MMJ/SÚ/1247/2011-3 JID: 56628/2011/MMJ Vyřizuje: Hana Vidláková E-mail: hana.vidlakova@jihlava-city.cz Telefon: 567 167 211 Jihlava, dne: 3.5.2011 V EŘEJNÁ VYHLÁŠKA Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala. Telefon:

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala. Telefon: MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/13253/2016 /2043/2016-kríb Dne: 1. dubna 2016 Vyřizuje: Ing. Pavel Kříbala Telefon: 566 781 202 E-mail: kribala@velkemezirici.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /24.02.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/27623-16/MOU

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 16139/2019 spis. zn.: SMUMK 13483/2019 OŽP/MG 3 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí

Městský úřad Blatná odbor životního prostředí Městský úřad Blatná odbor životního prostředí ** tř. T. G. Masaryka 322 388 11 Blatná tel. 383 416 111 Obec Chlum Chlum 43 388 01 Blatná Spisová značka Číslo jednací Vyřizuje Blatná dne OŽP 09/8872/2012/Ja

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Městský úřad Holešov Odbor výstavby, rozvoje a životního prostředí, oddělení stavebního řádu Masarykova 628, 769 17 Holešov Spis č.: 4198/2015 Č.j.: HOL-19712/2015/SÚ/JH Holešov, dne 1. prosince 2015 Oprávněná

Více

Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 01 Trhové Sviny VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Město Trhové Sviny Žižkovo náměstí 32 374 01 Trhové Sviny VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Trhové Sviny odbor životního prostředí oddělení vodního hospodářství a rybářství Žižkovo náměstí 32, 374 01 Trhové Sviny Vyřizuje: Ing. Zuzana Žohová Tel.: 386 301 451 fax: 386 301 430 E-mail:

Více

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

ROZHODNUTÍ. ú z e m n í r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y Úřad městyse Suchdol nad Odrou Komenského 318, 742 01 Suchdol n.o. - stavební úřad - pracoviště Suchdol n.o. - tel.: 556 770 107, fax.: 556 713 210, e-mail: stavebni.urad@suchdol-nad-odrou.cz Sp.zn.: 1158/2015/Gr

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 67/2017

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Č. 67/2017 Městský úřad Pohořelice, Vídeňská 699, 691 23 POHOŘELICE Odbor územního plánování a stavební úřad Vaše zn.: ze dne 29.06.2017 Č.j.: MUPO-25935/2017/SU/SOP Spis. zn.: SZ MUPO 7703/2017 Vyřizuje: Mgr. Pavel

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, Brno odbor životního prostředí MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠLAPANICE Masarykovo náměstí 100/7, 664 51 Šlapanice pracoviště Opuštěná 9/2, 656 70 Brno odbor životního prostředí Váš dopis značky/ze dne: /21.12.2016 Číslo jednací: OŽP-ČJ/106072-16/MOU

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/736/2015-5-SP/Če V Pelhřimově dne 1.7.2015 Stavebník : Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka

Více

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTI

Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav ROZHODNUTI Městský úřad Čáslav odbor životního prostředí v v nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Sídlo odboru: Gen. Eliáše 6, Čáslav Č. J.: ZP/8148/14/Sk Spis. zn.: 608/14 Vyřizuje: Jana Skotnicová Tel: 327

Více

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ veřejnou vyhláškou ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ A STAVEBNÍHO ŘÁDU tel: +420 384 342 157, fax: +420 384 723 505 email: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz Spis. zn.: METR_S11292016ÚPaSŘ Ze dne : 21.03.2016 Č.j.: METR2575/2016RoMi

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově dne: 28.8.2014 MMCH/94856/2014/Kam SZ MMCH/72080/2014/3 Telefon:474 637 265

Více

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012

MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18. VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ č. 210/2012 *mujcx00fa5ff* MUJCX00FA5FF Městský úřad Jičín - Stavební úřad 506 01 Jičín, Žižkovo náměstí 18 Č.j.: MuJc/2012/24707/SU/Ves Jičín, dne 19.9.2012 Spisová značka: Výst. 2012/17982/Ve Oprávněná úřední osoba:

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY

MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY Odbor dopravy Masarykovo náměstí 1, Střed, 337 01 Rokycany se sídlem odboru Masarykovo náměstí 215 Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje / tel / email V Rokycanech dne 16.8.2017 spis.zn.:mero/8635/od/17

Více

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ivo Rohovský. Telefon: Datová schránka: gvebwhm

ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE. Vyřizuje: Ivo Rohovský. Telefon: Datová schránka: gvebwhm MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR VÝSTAVBY A REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Číslo jednací: VÝST/67597/2019-ro /21763/2019 Dne: 3. července 2019 Vyřizuje: Ivo Rohovský Telefon: 566 781 203 E-mail: rohovsky@velkemezirici.cz

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A MĚSTSKÝ ÚŘAD PELHŘIMOV Odbor dopravy Pražská 2460, 393 01 Pelhřimov Č.j.: OD/493/2015-4-SP/Če V Pelhřimově dne 3.6.2015 Stavebník : Kraj Vysočina, IČ 70890749, Žižkova 57, 587 33 Jihlava; zastupuje Ing.

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T Í S T A V E B N Í P O V O L E N Í Městský úřad Frýdek-Místek, Radniční č.p. 1148, Frýdek, 738 22 Frýdek-Místek stavební úřad Č.j.: SÚ/1764/06/Jo Frýdek-Místek 7. června 2006 Vyřizuje:Ing. Jonas Č. tel. 558609250 E-mail: jonas.richard@frydekmistek.cz

Více

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I

Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, Chlumec nad Cidlinou I Městský úřad Chlumec nad Cidlinou Klicperovo náměstí 64, 503 51 Chlumec nad Cidlinou I odbor výstavby a životního prostředí Č.j.: OVŽP 5215/16 743/2016-Hol/3 Chlumec nad Cidlinou, dne 8. února 2017 Naše

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y :

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem Č. 33/09/O (VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA) r o z h o d n u t í o u m í s tění stavb y : Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem ODBOR VÝSTAVBY A ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ Č.j.: VÚP/13434-09/2044-2009/vn Dvůr Králové nad Labem, dne 7. července

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. R O Z H O D N U T Í o povolení stavby vodního díla Městský úřad Uherské Hradiště Odbor stavebního úřadu a životního prostředí Odloučené pracoviště: Protzkarova 33 Naše č. j.: Spisová zn.: MUUH-SŽP/52435/2017/SchE Spis/ 11094/2017 Vyřizuje: Mgr. Eva Schneiderová

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD KUTNÁ HORA Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora, IČ: 00236195 stavební úřad tel.: 327 710 111*, fax: 327 710 106 e-mail: stavebni@kutnahora.cz, www.mu.kutnahora.cz V Kutné Hoře dne:

Více

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice

OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE Košetice OBECNÍ ÚŘAD KOŠETICE 394 22 Košetice 146 -------------------------------------------------------------------- Č.j. : ST1/2016/POV V Košeticích dne 9.9.2016 Stavebník: Obec Košetice, IČ 00248444, 394 22

Více

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.:

MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, Chomutov Tel.: MAGISTRÁT MĚSTA CHOMUTOVA odbor dopravních a správních činností Zborovská 4602, 430 28 Chomutov Tel.: 474 637 111 V Chomutově 5.6.2015 MMCH/57903/2015/Kam SZ MMCH/09460/2015/4 Telefon:474 637 265 e-mail:

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V N O V É B Y S T Ř I C I ODBOR VÝSTAVBY oddělení životního prostředí Mírové náměstí č.p. 58, 378 33 Nová Bystřice Spis. zn.: Výst.1953/1954/12-Z V Nové Bystřici dne 19.7.2012 Č.j.:

Více

Polepy - Zokruhování vodovodu

Polepy - Zokruhování vodovodu Polepy - Zokruhování vodovodu MĚSTSKÝ ÚŘAD KOLÍN odbor životního prostředí a zemědělství 280 12 Kolín I, Karlovo náměstí 78 Obec Polepy Masarykova 131 280 02 Polepy Číslo jednací: OZPZ 3601/2008-6105/2007/Tu/Sl

Více

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, Fryšták

Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, Fryšták Městský úřad Fryšták odbor výstavby, nám. Míru 43, 763 16 Fryšták Č. j.: MUF-OV-3330/2016-KUD/793 Fryšták 04. 01. 2017 Počet listů: 3 Počet příloh: 8 počet listů příloh: 25 Doporučeně na doručenku Vilém

Více

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ

Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí nám. Přemysla Otakara II. 1/1 ROZHODNUTÍ Magistrát města České Budějovice O d b o r o c h r a n y ž i v o t n í h o p r o s t ř e d í n á m. P ř e m y s l a O t a k a r a I I. 1 / 1 Magistrát města České Budějovice Odbor ochrany životního prostředí

Více

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

Ú Z E M N Í R O Z H O D N U T Í. č. I/26/2009. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Městský úřad Rousínov stavební úřad Sušilovo nám. 56, 683 01 Rousínov, tel.: 517 324 827, fax.: 517 324 845, radnice@rousinov.cz Č.j.: 2210/09-3877/2009-588/HH Rousínov, dne 24. srpna 2009 Oprávněná úřední

Více

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á

R O Z H O D N U T Í. v y d á v á MĚSTSKÝ ÚŘAD ROŽMITÁL POD TŘEMŠÍNEM odbor výstavby a životního prostředí Náměstí č. 8 262 42 Rožmitál pod Třemšínem Č.j: 02642/08/STAV/911-Ha Rožmitál pod Třemšínem dne 9.2.2009 Č.j: 02643/08/STAV/912-Ha

Více

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II.

Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Inženýrské sítě a komunikace pro 32 RD - zóna Pečky - Kandie II. Městský úřad Kolín ODBOR ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ A ZEMĚDĚLSTVÍ Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín I tel.: +420 321 748 111, fax: +420 321 727

Více

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby

R O Z H O D N U T Í. r o z h o d n u t í o u m í s tění stavby Spis. zn. (č.j.): 3998/OST/12 Pol V Rokycanech:28.6.2012 Č.j. dokumentu.: Vyřizuje: Tel.: E-mail: ID datové schránky: MĚSTSKÝ ÚŘAD ROKYCANY odbor stavební Masarykovo náměstí 1 Střed 337 01 Rokycany 5253/OST/12

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí

Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Městský úřad Ústí nad Orlicí Odbor životního prostředí Vaše č.j.: Naše č.j.: MUUO/23428/2017/ŽP/Ku/85 Vyřizuje: Božena Kubešová Ze dne: 26.05.2017 Číslo spisu: 2564/2017 Tel: 465 514 216 Spis. značka:

Více

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Spis. zn.: METR_S 1532/2011 OÚPaSŘ Č.j. METR 1557/2011 ToJa Vyřizuje: Tobolková V Třeboni dne ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU Městský úřad Třeboň Odbor územního plánování a stavebního řádu Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň II, tel. 384 342 166, fax: 384 723 505 e-mail: stavebni.odbor@mesto-trebon.cz, www.mesto-trebon.cz Spis.

Více

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ

Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno ROZHODNUTÍ Úřad městyse Březno stavební úřad Březno č.p. 13, 294 06 Březno Č.j.: OÚ/STAV/508/10/17 Březno 8.10.2010 Vyřizuje: Tel.: Fax: E-mail: Jaroslav Hruška 326 399 732 326 399 180 brezno.su@brezno.cz ROZHODNUTÍ

Více

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín

Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Obecní úřad Milín, stavební úřad 11. května 27, Milín Č.j: 1682/2012 Milín, dne: 23.5.2013 Vyřizuje: Soňa Poláková E-mail: sumilin@volny.cz Telefon: 318 691 173 V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice Číslo jednací: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: TEL.: FAX: E-MAIL: MUVIZ 015001/2017 ŽP-PM S

Více

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná

Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná Městský úřad v Polné odbor výstavby a ŽP Husovo náměstí 39, 588 13 Polná tel.: 567 559 251 fax: 567 559 209 Č.j: MUPO-OVŽP/104/2011/kou - 4 Polná, dne: 26.4.2011 Vyřizuje: Pavel Koudela E-mail: vystavba@mu-polna.cz

Více

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne Vyřizuje: Petra Benčová ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov Č.j.: SÚ-4306/07-Be Český Krumlov, dne 22.2.2008 Vyřizuje: Petra Benčová Výroková část: ROZHODNUTÍ ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Stavební úřad Městského úřadu Český Krumlov,

Více

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka

R o z h o d n u t í uzavírka a objížďka MĚSTSKÝ ÚŘAD VELKÉ MEZIŘÍČÍ ODBOR DOPRAVY A SILNIČNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ Číslo jednací: DOP/61540/2018-krej /21550/2018 Dne: 4.7.2018 Vyřizuje: Emil Krejska Telefon: 566 781 061 E-mail: krejska@velkemezirici.cz

Více

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí

Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí. Datum: VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA. Rozhodnutí Městský úřad Ústí nad Orlicí odbor životního prostředí Vaše č.j.: Ze dne: 27.06.2016 Naše č.j.: MUUO/26444/2016/ŽP/Lin/94 Naše sp. zn.: ŽP-Vod/3787/2016 Evidenční list č.: I 2394 Vyřizuje: Ing. Zdeňka

Více

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A OS OPK SSU - 01-03-02 - ZS - 2013 - Povolení změny stavby před dokončením MAGISTRÁT MĚ STA OLOMOUCE ODBOR STAVEBNÍ oddělení státní správy na úseku pozemních komunikací Hynaisova 34/10, 779 00 Olomouc Spisový

Více

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem

Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, Dvůr Králové nad Labem Městský úřad Dvůr Králové nad Labem náměstí T. G. Masaryka 38, 544 17 Dvůr Králové nad Labem Odbor životního prostředí vodoprávní úřad Č. j. : OŽP/1 0 9 4 0 0-2 0 1 6 / s e a 4 1 5 2 8-2 0 1 6 / s e a

Více

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí

M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí M Ě S T S K Ý Ú Ř A D V I Z O V I C E odbor životního prostředí Masarykovo nám. 1007, 763 12 Vizovice Číslo jednací: Spisová značka: Oprávněná úřední osoba: TEL.: FAX: E-MAIL: MUVIZ 021155/2015 ŽP-PM S

Více

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk.

Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, Vimperk. Městský úřad Vimperk Steinbrenerova 6/2, 385 17 Vimperk Odbor životního prostředí pracoviště: náměstí Svobody 8/3, 385 17 Vimperk Váš dopis zn: Ze dne: 36.08.2019 Číslo jednací: MUVPK-ŽP 29935/19-LAJ Spisová

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, 672 11 Moravský Krumlov č.j.: MUMK 321/2017 spis. zn.: SMUMK 20502/2016 OŽP/MG 6 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová

Více

Městský úřad Nový Bydžov

Městský úřad Nový Bydžov Městský úřad Nový Bydžov Odbor výstavby a životního prostředí ZE DNE: 08.12.2016 ČÍSLO JEDNACÍ/SZ: V/24922/2016/Viz/3739/2016/3 5-99-3 Datum Oprávněná úřední osoba E-mail Telefon 18.01.2017 Ing. Libuše

Více

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO

ROZHODNUTÍ. III/2206 Rekonstrukce silnice - průtah Fojtov - VH část Odvodnění silnice SO Spis.zn.: 2449/SÚ/16/Žá Karlovy Vary, dne 20.5.2016 Č.j.: 5971/SÚ/16 Vyřizuje: Žák Petr, linka 736 Spisový znak: 231.2 Skartační znak: A/5 VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA Výroková část: ROZHODNUTÍ III/2206 Rekonstrukce

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část:

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTÍ STAVEBNÍ POVOLENÍ. Výroková část: Městský úřad Brandýs nad Labem Stará Boleslav ODBOR DOPRAVY pracoviště Praha Orebitská 477/18, 130 00 Praha 3 Č. j.: 50100/2016-150/6 280.1 A/10 Vyřizuje: Ing. Emil Veverka 221621513, 221621140 V Praze

Více

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ Městský úřad Rajhrad, stavební úřad I. stupně 664 61 Rajhrad, Masarykova 32, tel.: 547 426 819; fax: 547 230 140; GSM: 608 958 351 e-mail: podatelna@rajhrad.cz; http://www.rajhrad.cz; ID datové schránky:

Více