MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í"

Transkript

1 MĚSTSKÝ ÚŘAD MORAVSKÝ KRUMLOV odbor životního prostředí nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov č.j.: MUMK 22555/2017 spis. zn.: SMUMK 19669/2017 OŽP/MG 7 Oprávněná úřední osoba: Ing. Markéta Goldschmidtová tel.: fax: dle rozdělovníku Vyhotoveno v Moravském Krumlově dne VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T Í Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný podle ustanovení 10 a 11 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád (dále jen správní řád), dle ustanovení 104 a 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodách), dle ustanovení 15 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon), dle 25 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) a 66 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen vodoprávní úřad ), vydává jako speciální stavební úřad ve smyslu 115 stavebního zákona a 15 zákona o vodách s t a v e b n í p o v o l e n í žadateli, tj.: Obec Skalice, IČ: , Skalice 92, Hostěradice (účastník řízení podle 27 odst. 1 správního řádu), k provedení stavby vodního díla: Oprava místních komunikací v obci Skalice 2. etapa SO 102 Dešťová kanalizace umístěné na pozemcích p.č. 2/2, 2/16, 3/1, 600/1, 2677/1 a 2681/1 v k.ú. Skalice u Znojma. Orientační určení polohy stavby (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK): Začátek stavby: X, Y: , Konec stavby X, Y: , Popis stavby: Předmětem projektu je výstavba nové dešťové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci ŽB DN 80 mm. Dešťová kanalizace zajistí odvedení dešťových vod z komunikace a střech objektů zájmové lokality s napojením na stávající dešťovou kanalizaci a dále do vodního toku Skalička. Kanalizační stoky jsou navrženy jako gravitační. Stoka D1 je navržena z polypropylenových hladkostěnných kanalizačních trub s kruhovou tuhostí SN 12 v profilu DN 400 mm v délce 103,0 m; DN 500 mm v délce 63,6 m a z ŽB DN 600 mm v délce 77,7 m.

2 Stoka D2 je navržena z polypropylenových hladkostěnných kanalizačních trub s kruhovou tuhostí SN 12 v profilu DN 400 mm v délce 58,5 m. Kontrolní šachty na stokách jsou navrženy z vodotěsně provedených prefabrikovaných šachtových dílců DN 1000 mm. Vzdálenost šachet je omezena na max. 50 m z důvodu čištění stok provozovatelem. V rámci projektu dojde na dešťové kanalizaci k vybudování 2 odboček v místech, kde je do budoucna počítáno s vybudováním dešťové kanalizace. Odbočka bude vysazena v šachtě D1.3 PP SN 12 DN 250 mm v délce 13,0 m a v šachtě D1.8 PP SN 12 DN 300 mm v délce 9,0 m. Dále budou vysazeny odbočky pro napojení přípojek pro uliční vpusti/odvodňovací žlaby a svody dešťových vod z nemovitostí. Dešťové vody vedené z příkop podél komunikace budou vedeny přes vtokový objekt do dešťové kanalizace. Podrobný popis záměru je patrný z předložené projektové dokumentace zpracované firmou Aquaprojekt, vodohospodářské a stavební projekce, U domoviny 5, Znojmo zodpovědný projektant Ing. Petr Pokorný, ČKAIT (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Pro provedení stavby vodního díla se stanovují následující podmínky: 1) Stavba bude provedena dle projektové dokumentace ověřené ve stavebním řízení, zpracované firmou Aquaprojekt, vodohospodářské a stavební projekce, U domoviny 5, Znojmo zodpovědný projektant Ing. Petr Pokorný, ČKAIT (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství). Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení speciálního stavebního úřadu. Podle 118 stavebního zákona může stavební úřad na odůvodněnou žádost stavebníka nebo jeho právního zástupce povolit změnu stavby před jejím dokončením. 2) Před zahájením stavby musí stavebník (zhotovitel) zajistit vytýčení její prostorové polohy odborně způsobilou osobou. Výsledky vytýčení budou předány speciálnímu stavebnímu úřadu při kontrolní prohlídce stavby. 3) Před zahájením stavby bude speciálnímu stavebnímu úřadu předložen plán kontrolních prohlídek. 4) Budou dodrženy technické požadavky, které stanovuje zvláštní právní předpis, tj. vyhláška 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon o vodovodech a kanalizacích. 5) Před zahájením stavby vodního díla bude na viditelném místě u vstupu na staveniště umístěn štítek, který bude obsahovat identifikační údaje o povolené stavbě, který obdrží stavebník, jakmile toto rozhodnutí nabude právní moci. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné a ponechán na staveništi do dokončení stavby vodního díla. 6) Stavební práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke škodám na sousedních nemovitostech. Případné škody budou majitelům uhrazeny bez dalšího upozornění vodoprávního úřadu dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb. (občanský zákoník). Uvedené se týká zároveň případného způsobení škody na plodinách zemědělských pozemků a přilehlých nemovitostech. 7) Stavba bude provedena právnickou nebo fyzickou osobou oprávněnou k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti. Zhotovitel stavby a stavební dozor nad prováděním stavby bude nahlášen speciálnímu stavebnímu úřadu a bude seznámen s podmínkami tohoto rozhodnutí. Stavebník oznámí speciálnímu stavebnímu úřadu termín zahájení stavby. 8) Stavba vodního díla bude dokončena do 12/2020.

3 9) Předpokládané investiční náklady: 3 mil. Kč. 10) Před zahájením výkopových prací zajistí stavebník vytýčení stávajících podzemních sítí a při provádění stavby zajistí jejich ochranu před poškozením. Podmínky z vyjádření jednotlivých správců inženýrských sítí budou dodrženy! -vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne , zn.: M ; -vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne , zn.: M ; -vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne , č. j ; -vyjádření CETIN a.s., ze dne , č. j.: /17. 11) Budou dodrženy podmínky formulované ve vyjádřeních a stanoviscích dotčených orgánů státní správy a účastníků řízení: -vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, ze dne , č.j.: MUMK 4942/2017; -vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne , č.j.: MUMK 5277/2017; -závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne , ev.č. HSBM /7-POKŘ-2017; -vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne , č.j.: ÚAPP 455/2017; -stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne , zn.: PMO50194/ /No; -vyjádření svazku obcí Kanalizace-Hostěradice, Skalice, Morašice ze dne ; -vyjádření Obce Skalice ze dne ) S vyprodukovanými odpady vzniklými při realizaci stavby bude nakládáno v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů. 13) Dokončenou stavbu lze užívat až na základě kolaudačního souhlasu vydaného podle 122 stavebního zákona. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu stavebník doloží doklady dle vyhlášky č. 432/2001 Sb., o dokladech žádosti o rozhodnutí nebo vyjádření a o náležitostech povolení, souhlasů a vyjádření vodoprávního úřadu. O d ů v o d n ě n í Městský úřad Moravský Krumlov, odbor životního prostředí, jako věcně a místně příslušný vodoprávní úřad, obdržel dne žádost Obce Skalice, IČ: , Skalice 92, Hostěradice, o vydání stavebního povolení na stavbu: Oprava místních komunikací v obci Skalice 2. etapa, SO 102 Dešťová kanalizace. Předmětem projektu je výstavba nové dešťové kanalizace s napojením na stávající kanalizaci ŽB DN 80 mm. Dešťová kanalizace zajistí odvedení dešťových vod z komunikace a střech objektů zájmové lokality s napojením na stávající dešťovou kanalizaci a dále do vodního toku Skalička. Kanalizační stoky jsou navrženy jako gravitační. Dnem podání žádosti bylo ve smyslu 44 správního řádu zahájeno příslušné správní řízení. Vyrozumění o zahájení řízení formou veřejné vyhlášky spolu s pozvánkou k ústnímu jednání a místnímu šetření bylo zasláno účastníkům řízení a dotčeným orgánům státní správy dne , pod č.j.: MUMK 19798/2017, spis. zn.: SMUMK 19669/2017 OŽP/MG 2. Účastnici řízení byli seznámeni s tím, že na námitky, které nebudou sděleny nejpozději při ústním jednání, nebude možno podle ustanovení 115 odst. 8. zákona o vodách a 112 odst. 1 stavebního zákona, brát zřetel. Ve stanovený den, tj v 9:30 hod, proběhlo ústní jednání spojené s místním šetřením, během něhož nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky.

4 Vodoprávnímu úřadu předloženy následující doklady: - žádost; - projektová dokumentace zpracovaná firmou Aquaprojekt, vodohospodářské a stavební projekce, U domoviny 5, Znojmo zodpovědný projektant Ing. Petr Pokorný, ČKAIT (autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství); - územní rozhodnutí vydané Úřadem městyse Višňové, stavebním úřadem, dne , č.j.: 136/3/2017-DA; - souhlas dle 15 stavebního zákona vydaný Úřadem městyse Višňové, stavebním úřadem, dne , č.j.: 240/2017-DA; - vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne , zn.: M ; - vyjádření E. ON Servisní s.r.o., ze dne , zn.: M ; - vyjádření GridServices, s.r.o., ze dne , č. j ; - vyjádření CETIN a.s., ze dne , č. j.: /17; - vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru životního prostředí, ze dne , č.j.: MUMK 4942/2017; - vyjádření Městského úřadu Moravský Krumlov, odboru regionálního rozvoje, ze dne , č.j.: MUMK 5277/2017; - stanovisko Povodí Moravy s.p. ze dne , zn.: PMO50194/ /No; - vyjádření Obce Skalice ze dne ; - vyjádření svazku obcí Kanalizace-Hostěradice, Skalice, Morašice ze dne ; - závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru JMK ze dne , ev.č. HSBM /7-POKŘ-2017; - vyjádření Krajské hygienické stanice JMK ze dne , č.j. KHSJM 50908/2017/ZN/HOK; - vyjádření Ústavu archeologické památkové péče Brno ze dne , č.j.: ÚAPP 455/2017. Správní poplatek ve výši 3000,- Kč, stanovený dle položky 18 odst. 1 písm. h) sazebníku správních poplatků, přílohy zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, byl uhrazen na účet Města Moravský Krumlov dne , dle oznámení o došlé platbě ze dne Všechna předložená stanoviska a vyjádření dotčených orgánů i účastníků řízení byla zohledněna a zapracována do podmínek tohoto rozhodnutí. Protože v průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky a bylo zjištěno, že uskutečněním záměru, za předpokladu dodržení všech stanovených podmínek, nedojde k ohrožení zájmů chráněných zákonem, rozhodl speciální stavební úřad tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí. Poučení účastníků Proti tomuto rozhodnutí se lze podle ustanovení 83 odst. 1 spr.ř. odvolat do 15-ti dnů ode dne jeho doručení, ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5 a to podáním učiněným u správního orgánu, který rozhodnutí vydal. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné. Odvolání musí mít dále náležitosti podání ( 37 spr.ř.) a musí obsahovat údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je spatřován rozpor s právními předpisy nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jemuž předcházelo. Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník řízení dostatečný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady tohoto

5 účastníka. Podané odvolání má v souladu s ustanovením 85 odst. 1 spr.ř. odkladný účinek. Stavba může být zahájena až po nabytí právní moci rozhodnutí o povolení stavby ( 74 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád). Povolení ke zřízení vodohospodářského díla pozbývá platnosti, jestliže do dvou let od nabytí právní moci rozhodnutí nebude stavba zahájena. Ing. Markéta Goldschmidtová referent státní správy ve vodním hospodářství Tato veřejná vyhláška musí být vyvěšena po dobu 15 dnů na úřední desce MěÚ Moravský Krumlov a OÚ Skalice a zveřejněna též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Poslední den lhůty je dnem doručení. Po vyplnění dat vyvěšení a sejmutí bude vrácena odboru životního prostředí Městského úřadu Moravský Krumlov. Datum vyvěšení: Datum sejmutí: Podpis a razítko oprávněné osoby, která potvrzuje vyvěšení a sejmutí vyrozumění. Zveřejněno dálkovým přístupem dne: Zveřejněno dálkovým přístupem dne: (Držitelům DS doručeno prostřednictvím datové schránky Města Moravský Krumlov, v souladu s ustanovením 17 a 18 zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, v platném znění.) Obdrží: Účastníci řízení podle 109 písm. a) stavebního zákona jednotlivě: Obec Skalice, Skalice 92, Hostěradice Účastníci řízení podle 109 odst. c) a d) stavebního zákona jednotlivě: Obec Skalice, Skalice 92, Hostěradice KANALIZACE HOSTĚRADICE, SKALICE, MORAŠICE, Hostěradice 57, Hostěradice GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno E.ON Servisní, s.r.o., RCDS Znojmo, Roosveltova 8A, Znojmo

6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, Praha 3 Povodí Moravy, s.p., Dřevařská 11, Brno Účastníci řízení podle 109 odst. e) a f) stavebního zákona veřejnou vyhláškou vlastníci pozemků: p.č. st. 174, 3/2, 2/17, st. 118, st. 175, st. 56/1, st. 42, 39, st. 241, st. 41, 99, st. 97, st. 33, st. 32, st. 56/2, 57/1, st. 57/3, st. 57/2, st. 38, st. 37/1, st. 37/2, st. 23, st. 24, st. 25, st. 317, 2677/4, 2677/8, 2646/19 a 98 v k.ú. Skalice u Znojma. Dotčené orgány: Úřad městyse Višňové, stavební úřad, Višňové 212, Višňové MěÚ Moravský Krumlov, odbor regionálního rozvoje, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov MěÚ Moravský Krumlov, odbor dopravy, nám. Klášterní 125, Moravský Krumlov MěÚ Moravský Krumlov úřední deska Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje ÚO Znojmo, Pražská 83, Znojmo Ústav archeologické památkové péče Brno, Kaloudova 1321/30, Brno