Zadávací dokumentace. Rekvalifikační kurzy V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace. Rekvalifikační kurzy V."

Transkript

1 Zadávací dokumentace pro zpracování nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu zadané v souladu s ustanovením 6 citovaného zákona s názvem: Rekvalifikační kurzy V. Zadavatel veřejné zakázky: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově, se sídlem Věncova 248, Český Krumlov IČ

2 Název veřejné zakázky: Rekvalifikační kurzy V. Název zadavatele: Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově Sídlo zadavatele: Věncova 248, Český Krumlov Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele: František Petera, ředitel IČ zadavatele: Kontaktní osoby zadavatele: Luboš Mlčák, vedoucí oddělení trhu práce Bc.Kateřina Krchová, kontaktní osoba osoby pověřené výkonem zadavatelských činností GORDION, s.r.o., Kolmá 682/6, Praha 9 Vysočany, tel.: , fax: , Vymezení předmětu veřejné zakázky: Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky Klasifikace předmětu plnění veřejné zakázky odpovídá položce: Kód CPV: Vzdělávání dospělých a jiné vzdělávání Předmět veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je uzavření rámcových smluv se třemi uchazeči na jednotlivé části této veřejné zakázky specifikované v článku I. této zadávací dokumentace. Doba plnění veřejné zakázky Předpokládané zahájení: prosinec 2010 Uchazeč je povinen zahájit plnění v termínu, který stanoví zadavatel v písemné výzvě k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace. Předpokládané ukončení: Místo plnění veřejné zakázky Místo plnění veřejné zakázky je specifikováno v článku I., části B. Specifikace rekvalifikačních kurzů. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je ,- Kč bez DPH. Bližší specifikace předpokládané hodnoty plnění jednotlivých částí zakázky je uvedena v článku I. části A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele. Zadavatel má právo snížit objem zakázky nebo jejích jednotlivých částí v případě změn rozpočtu, které by měly dopad na financování zakázky. OBSAH 2

3 I. Specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti skladu a zásobování I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a podnikání I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti péče o tělo I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti prodeje I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kadeřnických služeb I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti rozšíření řidičských oprávnění I.11. Část 11: Rekvalifikační kurzy v oblasti hostinských služeb II. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele IV. Další požadavky V. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH VI. Časový harmonogram realizace veřejné zakázky, doba trvání veřejné zakázky VII. Hodnotící kritéria VIII. Metody hodnocení kritérií IX. Zvláštní povinnosti dodavatele X. Platební podmínky XI. Obchodní podmínky XII. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek, termín a místo otevírání obálek s nabídkami XIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám XIV. Seznam příloh I. Specifikace předmětu veřejné zakázky a technické podmínky jednotlivých částí veřejné zakázky Popis předmětu plnění veřejné zakázky Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení rekvalifikačních kurzů uvedených v části A. bodech I.1. až I.11. tohoto článku zadávací dokumentace. Obecné požadavky zadavatele na plnění veřejné zakázky a) Uchazeč o veřejnou zakázku (dále jen dodavatel ) má možnost podat samostatnou nabídku (viz článek II. této zadávací dokumentace) na zabezpečení kterékoli části zakázky vymezené v bodech I.1. až I.11. části B. tohoto článku zadávací dokumentace (vždy však na všechny rekvalifikační kurzy v rámci dané části zakázky). Zadavatel nepřipouští podání variantních nabídek. V případě uzavření rámcové smlouvy s více dodavateli se ustanovení týkající se dodavatele týkají všech dodavatelů. 3

4 b) Rekvalifikační kurzy budou provedeny v souladu s příslušnými akreditacemi a dle ustanovení 108 odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZoZ ). U rekvalifikačních kurzů budou dodrženy minimální počty hodin výuky bez závěrečných zkoušek uvedené u jednotlivých kurzů v níže uvedených tabulkách. U rekvalifikačních kurzů, které jsou akreditovány dle zvláštních právních předpisů, dodrží dodavatel rozsah rekvalifikačního kurzu dle příslušné právní normy. c) Dodavatel vypočte svou průměrnou váženou cenu plnění za a průměrný minimální počet účastníků, což jsou dvě hodnotící kritéria pro hodnocení nabídky (viz. článek VII. Hodnotící kritéria). Váhy typů kurzů uvádí zadavatel podle jejich předpokládané četnosti potřeby realizace jednotlivých kurzů v období zakázky. d) Součástí každého rekvalifikačního kurzu budou závěrečné zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů úspěšným absolventům rekvalifikace. e) Kapacita jednotlivých rekvalifikačních kurzů bude omezena maximální hranicí 15 účastníků v jednom běhu. f) Vybraný dodavatel musí mít uzavřeno pojištění pro případ své odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou při rekvalifikaci dle ust. 108 odst. 4 písm. h) ZoZ ve výši ,- Kč. Náklady na toto pojištění zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace dle ust. 2 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců (dále jen vyhláška o RK ). g) Vybraný dodavatel stanoví účastníkům rekvalifikace studijní a výcvikové povinnosti. Prokazatelně je seznámí s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci. Zajistí bezpečnost a ochranu zdraví účastníků rekvalifikace během celé rekvalifikace. Vybaví na svůj náklad účastníky rekvalifikace nezbytnými ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter jejich praktické přípravy vyžaduje. Tyto náklady zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace. h) Náklady na požadované zdravotní prohlídky dodavatel nezahrne do kalkulace nákladů rekvalifikace. i) Plnění této veřejné zakázky musí být zajištěno dostatečným počtem kvalifikovaných a specializovaných osob, přičemž dodavatel je povinen vždy zajistit, aby činnost vyžadující určitou kvalifikaci či specializaci vykonávaly vždy fyzické osoby, které kvalifikaci či specializaci mají. A. Přehled částí veřejné zakázky a požadavků zadavatele Název jednotlivých rekvalifikačních kurzů je orientační. U každého jednotlivého rekvalifikačního kurzu musí dodavatel dodržet minimální počet hodin a předpokládaný obsah (náplň). Tyto skutečnosti dokládá dodavatel doklady osvědčujícími odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 ZoZ a osnovou (náplní) kurzu, která bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele, popř. osobou zmocněnou. 4

5 Části veřejné zakázky, předpoklad zadavatele o počtu dodavatelů, s nimiž hodlá uzavřít rámcovou smlouvu I.1. Část 1: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti práce s PC Předpokládaná maximální cena plnění bez DPH Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Základy obsluhy osobního počítače v rozsahu hodin Obsluha osobního počítače dle norem ECDL START 4 moduly Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti práce s PC - celkem ,- I.2 Část 2: Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Řidič motorového vozíku (pro vlastníky ŘP min. sk. B nebo T) 40 hodin Skladník včetně obsluhy VZV hodin Realizace rekvalifikačních kurzů vhodných pro sklad a zásobování - celkem ,- I.3 Část 3: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a podnikání Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky v rozsahu platné dle akreditace Základy podnikání - v rozsahu platné akreditace Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti účetnictví a podnikání - celkem ,- I.4. Část 4: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Pracovník ve zdravotnictví - všeobecný sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti zdravotnických služeb - celkem ,- I.5. Část 5: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č.108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti sociálních služeb - celkem ,- I.6. Část 6: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti péče o tělo Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Kosmetické služby SŠ * 300 hodin Kosmetické služby ZŠ** 600 hodin Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví 150 hodin Pedikúra a nehtová modeláž SŠ* 300 hodin Pedikúra a nehtová modeláž ZŠ** 600 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti služeb péče o tělo ,- I.7. Část 7: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti prodeje Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Pokladní H úroveň 3 v rozsahu minimálně 150 hodin Prodavač H úroveň 3 v rozsahu minimálně 300 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti prodeje ,- I.8. Část 8: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kadeřnických služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Kadeřnické a holičské práce v rozsahu hodin Kadeřník na výuční list v maximálně 750 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti kadeřnických služeb - celkem ,- 5

6 I.9. Část 9: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN :ZK :rozšíření o vyšší kurz svařování dle ČSN EN v metodě 135 pro materiál 1.1 až 1.4:vícevrstvý koutový svar Základní kurz svařování obalenou elektrodou dle ČSN : ZK : rozšíření o vyšší kurz svařování dle ČSN EN v metodě 111 pro materiál 1.1 až 1.4: vícevrstvý koutový svar Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem dle ČSN : ZK Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti svařování - celkem ,- I.10. Část 10: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Řidičské oprávnění skupiny C Řidičské oprávnění skupiny CE Řidičské oprávnění skupiny D Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb.,o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů -140 hodin Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb.,o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů - 45 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti rozšíření řidičských oprávnění - celkem ,- I.11. Část 11: Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti hostinských služeb Předpokládaný počet dodavatelů: 3 Příprava teplých pokrmů H úroveň 3 v rozsahu minimálně 200 hodin Jednoduchá obsluha hostů H úroveň 3 v rozsahu minimálně 200 hodin Složitá obsluha hostů H úroveň 3 v rozsahu minimálně 200 hodin Realizace rekvalifikačních kurzů v oblasti pohostinství ,- Rekvalifikace - celkem ,- * ** kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným středním vzděláním kurz určený pro uchazeče nebo zájemce s ukončeným základním vzděláním B. Specifikace rekvalifikačních kurzů 6

7 I.1. Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti základní obsluhy PC Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Základy obsluhy osobního počítače Obsluha osobního počítače dle norem ECDL START Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Obsluha osobního počítače: - úvod do IT - MS Windows - MS Word - MS Excel - MS Powerpoint - MS Outlook - práce s Internetem a elektronickou poštou Obsluha osobního počítače dle norem ECDL start: - obsah dle modulu 1-4 certifikovaných osnov Obsluha osobního počítače se zaměřením na tvorbu www stránek: - seznámení se základními pojmy - základy technického Internetu a www stránek - tvorba grafického vzhledu webových stránek s využitím počítačového hardware a software - vedení příslušné dokumentace - příprava a realizace návrhů, reprodukcí a schémat webových stránek - publikování stránek na Internetu c) Každý účastník bude v průběhu celého kurzu pracovat u samostatného počítače s připojením na Internet minimálně pro výuku témat k elektronické poště a vyhledávání na webových stránkách. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 6 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice I.2. Část 2: Rekvalifikační kurzy v oblasti skladu a zásobování 7

8 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Řidič motorového vozíku (pro vlastníky ŘP min. sk. B nebo T) Skladník včetně obsluhy VZV hodin součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Řidič motorového vozíku (pro vlastníky ŘP min. sk. B nebo T): - v maximálním rozsahu dle příslušného zákona Skladník včetně obsluhy VZV hodin - v rozsahu osnov akreditace oboru c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. I.3. Část 3: Rekvalifikační kurzy v oblasti účetnictví a příbuzných oborů 8

9 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky Základy podnikání - v rozsahu platné akreditace součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. Průměrná vážená cena plnění za : b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Účetnictví a daňová evidence s využitím výpočetní techniky: - právní problematika a personalistika - podstata účetnictví, účetní doklady - daňová evidence - účetnictví - mzdy a pojištění - účetní závěrka - daňová problematika - praktická cvičení na počítači Základy podnikání: - výuka v oblasti marketingu, managementu a psychologie - právní aspekty podnikání - finanční právo a úvěrování - daňová soustava - účetnictví - sociální a zdravotní pojištění - struktura podnikatelského záměru c) V rámci využití výpočetní techniky při výuce bude každý účastník pracovat u samostatného počítače. d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. I.4. Část 4: Rekvalifikační kurzy v oblasti zdravotnických služeb 9

10 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Pracovník ve zdravotnictvívšeobecný sanitář dle zákona č. 96/2004 Sb.,ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního kurzu: Kurz pro pracovníky ve zdravotnictví dle zákona č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů - základy veřejného zdravotnictví - speciální ošetřovatelská péče - ošetřovatelská péče - radiační ochrana - OBZP - sociální ošetřovatelská péče - postupy při PP - postupy a nácvik PP - podpora a ochrana zdraví - somatologie - psychologie ve zdravotnictví - odborná praxe na oddělení nemocnice c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice I.5. Část 5: Rekvalifikační kurzy v oblasti sociálních služeb 10

11 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče dle zákona č. 108/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. Průměrná vážená cena plnění za : b) Předpokládaný obsah rekvalifikačního kurzu: Kurz pro pracovníky v sociálních službách se zaměřením vykonávání přímé péče: - úvod do problematiky sociální práce - úvod do problematiky psychologie, psychopatologie - etika v práci pracovníka sociální péče - sociálně právní minimum, platná legislativa - základy péče o nemocné (úprava lůžek a podávání léků) - somatologie - první pomoc - prevence týrání - péče v domácnosti - komunikace v sociálních službách c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. 11

12 I.6. Část 6: Rekvalifikační kurzy v oblasti péče o tělo Typ rekvalifikačního kurzu Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Kosmetické služby SŠ Kosmetické služby ZŠ Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví Pedikúra a nehtová modeláž SŠ Pedikúra a nehtová modeláž ZŠ součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: Masér pro sportovní a rekondiční masáže s působností mimo oblast zdravotnictví: - anatomie - fyziologie - psychologie - materiály - první pomoc - teorie klasické masáže a ostatních druhů masáží - technika a provádění klasických masáží (nácvik jednotlivých masérských hmatů, masáž jednotlivých částí těla,..) Pedikúra a nehtová modeláž: - anatomie - psychologie - zdravověda (kožní choroby, ortopedické vady, nemoci a vady nehtů,..) - první pomoc - materiály - úprava a ošetření nohou (koupele, zábaly, masky, masáže, depilace, ošetřování ztvrdlé kůže,..) - úprava a ošetření nehtů (tvarování nehtů, umělé zpevňování a prodlužování přírodních nehtů,..) Kosmetické služby: - v rozsahu osnov akreditace oboru c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. 12

13 I.7. Část 7: Rekvalifikační kurzy v oblasti prodeje Typ rekvalifikačního kurzu Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Pokladní H úroveň Prodavač H úroveň součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: - v rozsahu osnovu oboru dané dílčí kvalifikace c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. I.8. Část 8: Rekvalifikační kurzy v oblasti kadeřnictví 13

14 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Kadeřnické a holičské práce v rozsahu hodin Kadeřník na výuční list v maximálně 750 hodin součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: - v rozsahu osnovu oboru dané dílčí kvalifikace c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. I.9. Část 9: Rekvalifikační kurzy v oblasti svařování 14

15 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Základní kurz obloukového svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN :ZK :rozšíření o vyšší kurz svařování dle ČSN EN v metodě 135 pro materiál 1.1 až 1.4:vícevrstvý koutový svar Základní kurz svařování obalenou elektrodou dle ČSN : ZK : rozšíření o vyšší kurz svařování dle ČSN EN v metodě 111 pro materiál 1.1 až 1.4: vícevrstvý koutový svar Základní kurz svařování kyslíkoacetylenovým plamenem dle ČSN : ZK součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena plnění za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Rekvalifikační kurzy budou provedeny v souladu s platnými normami. c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.10. Část 10: Rekvalifikační kurzy v oblasti rozšíření řidičských oprávnění 15

16 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Řidičské oprávnění skupiny C Řidičské oprávnění skupiny C+E Řidičské oprávnění skupiny D Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb.,o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů, ve znění pozdějších předpisů - 45 hodin (rozšiřující školení) 45 5 Vstupní školení dle vyhlášky č. 156/2008 Sb. o zdokonalování odborné způsobilosti řidičů 140 hodin součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. Průměrná vážená cena plnění za : b) Součástí rekvalifikačních kurzů budou předepsané závěrečné testy a praktické jízdy. c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání teorie rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo v Českých Budějovicích. I.11. Část 11: Rekvalifikační kurzy v oblasti hostinských služeb 16

17 Minimální rozsah kurzu bez zkoušek (počet hodin) Minimální počet účastníků nutných pro realizaci kurzu (uveďte počet 1,2,3,4 nebo 5) Cena plnění bez DPH za (Kč/osoba) Váha typu kurzu (%) Typ rekvalifikačního kurzu Příprava teplých pokrmů H úroveň Jednoduchá obsluha hostů H úroveň Složitá obsluha hostů H úroveň součet: Váha x cena plnění za Průměrný minimální počet účastníků: součet/100 = Průměrná vážená cena za : a) Předpokládaná cena plnění do výše ,- Kč. b) Předpokládaný obsah rekvalifikačních kurzů: - v rozsahu osnovu oboru dané dílčí kvalifikace c) Účastníci rekvalifikačních kurzů budou v praktické přípravě vybaveni předepsanými ochrannými pracovními prostředky. Náklady na osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čisticí a dezinfekční prostředky poskytnuté účastníkům rekvalifikace zahrne dodavatel do kalkulace nákladů rekvalifikace ( 2 odst. 2 písm. b) vyhlášky o RK). d) Výuka bude organizována v maximálním rozsahu 8 hodin denně. e) Místo konání rekvalifikačních kurzů bude v územním obvodu okresu Český Krumlov nebo České Budějovice. 17

18 II. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Zadavatel požaduje podání samostatné nabídky na každou jednotlivou část zpracována v českém jazyce. zakázky. Nabídka musí být Zadavatel požaduje, aby každá nabídka obsahovala: Vyplněný Krycí list nabídky příloha č. 2 této zadávací dokumentace. Vyplněnou tabulku uvedenou v článku I., části B. Specifikace rekvalifikačních kurzů, pro příslušnou část veřejné zakázky. Doplněný vzor Rámcové smlouvy ve smyslu článku XI. této zadávací dokumentace příloha č. 1 této zadávací dokumentace. Výše uvedené dokumenty musí být podepsány osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele nebo osobou zmocněnou. V tomto případě musí být předložena plná moc dle ustanovení 31 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, s ověřenými podpisy zmocnitele a zmocněnce. Doklady prokazující splnění základních, ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů (s výjimkou dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 ZoZ např. akreditace) - dodavatel doloží pouze v jednom vyhotovení, a to v nabídce, která se týká části zakázky s nejnižším pořadovým číslem dle článku I. zadávací dokumentace. Ověřenou kopii dokladu osvědčujícího odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 ZoZ (např. akreditace, u škol zřizovací listina včetně verzí a dodatků vztahujících se k nabídce na část zakázky) - kopii dokladu, včetně osnovy (náplně) kurzu, která bude podepsána osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele, popř. osobou zmocněnou, doloží dodavatel v jednotlivých nabídkách. Doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů; pokud je část zakázky plněna prostřednictvím subdodavatele dodavatel předkládá výpis z obchodního rejstříku a čestné prohlášení s ustanovením bodu j) čestného prohlášení- viz. příloha č.4.. Čestné prohlášení dodavatele o splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů viz příloha č. 4 (předložení vlastní pojistné smlouvy je podmínkou sjednání Dohody o provedení rekvalifikace). III. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele Podrobná specifikace požadavků na prokázání splnění kvalifikace dodavatelem je v souladu s příslušnými ustanoveními ZoVZ následující: Prokázání splnění kvalifikace je předpokladem posouzení a hodnocení nabídky dodavatele. Dodavatel je povinen prokázat splnění kvalifikace ve lhůtě pro podání nabídek. Kvalifikaci splní dodavatel, který prokáže splnění: 1) základních kvalifikačních předpokladů, 2) profesních kvalifikačních předpokladů, 3) ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů, Splnění technických kvalifikačních předpokladů není vyžadováno. ad 1) - Základní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině,, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán 18

19 nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; b) nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště; c) v posledních 3 letech nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení dle 49 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů; d) vůči jehož majetku neprobíhá nebo v posledních 3 letech neproběhlo insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů; e) není v likvidaci; f) nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; g) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; h) nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele; j) který není veden v rejstříku osob se zákazem plnění veřejných zakázek. k) předloží seznam společníků nebo členů, jde-li o právnickou l) předloží seznam zaměstnanců nebo členů statutárních orgánů, který v posledních třech letech pracovali u zadavatele a byly v pozici s rozhodovací pravomocí pro rozhodování o veřejných zakázkách m) má-li formu akciové společnosti, má vydány pouze akcie na jméno a předložil aktuální seznam akcionářů ve lhůtě Dodavatel prokáže splnění základních kvalifikačních předpokladů předložením čestného prohlášení, které je přílohou č. 3 této zadávací dokumentace. Čestné prohlášení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem či za dodavatele. ad 2) - Profesní kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží: a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán; 19

20 b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci; c) doklady osvědčující odbornou způsobilost dodavatele, a to doklady prokazující, že je subjektem uvedeným v ust. 108 odst. 2 ZoZ a je oprávněn provádět rekvalifikaci ve všech rekvalifikačních kurzech uvedených v té části veřejné zakázky, pro kterou bude podávat nabídku. Akreditace musí být platná minimálně k datu podání nabídky. Dodavatel je povinen po celou dobu realizace zakázky mít platnou akreditaci a prokázat ji zadavateli na jeho vyzvání. ad 3) - Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží čestné prohlášení, které je přílohou č. 4 této zadávací dokumentace. Tímto Čestným prohlášením se dodavatel zavazuje předložit před podpisem Dohody o provedení rekvalifikace originál pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním plněním ,- Kč. Toto čestné prohlášení musí být podepsáno osobou (osobami) oprávněnou (oprávněnými) jednat jménem dodavatele. Další požadavky na prokázání splnění kvalifikace Prokázání kvalifikace prostřednictvím subdodavatele - pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované veřejným zadavatelem, a to profesních kvalifikačních předpokladů (s výjimkou obchodního rejstříku) a ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím subdodavatele. Pravost a stáří dokladů: - dodavatel předkládá doklady v prosté kopii, Změny v kvalifikaci: - dojde-li do doby rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky k jakékoliv změně v kvalifikaci dodavatele, která by jinak znamenala nesplnění kvalifikace podle je dodavatel povinen nejpozději do 7 dnů tuto skutečnost veřejnému zadavateli písemně oznámit a současně předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu, - stejná povinnost se vztahuje na dodavatele, se kterým je v souladu s rozhodnutím veřejného zadavatele možné uzavřít Rámcovou smlouvu, a to až do doby uzavření smlouvy; v takovém případě musí dodavatel, s nímž veřejný zadavatel uzavírá smlouvu, předložit potřebné dokumenty prokazující splnění kvalifikace v plném rozsahu nejpozději při uzavření smlouvy. Posouzení kvalifikace: - veřejný zadavatel může požadovat po dodavateli, aby písemně objasnil předložené informace či doklady nebo předložil další dodatečné informace či doklady prokazující splnění kvalifikace, s výjimkou případů, kdy splnění příslušné části kvalifikace nebylo dodavatelem prokázáno vůbec, - dodavatel je povinen splnit tuto povinnost v přiměřené lhůtě stanovené veřejným zadavatelem. Nesplnění kvalifikace: - dodavatel, který nesplní kvalifikaci v požadovaném rozsahu nebo nesplní povinnost stanovenou v důsledku změny v kvalifikaci, musí být veřejným zadavatelem vyloučen z účasti v zadávacím řízení, - v takovém případě zadavatel bezodkladně písemně oznámí dodavateli své rozhodnutí o jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení s uvedením důvodu. 20

21 Tyto požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele jsou součástí zadávací dokumentace, která je zpřístupněna na internetové adrese zadavatele: IV. Další požadavky 1. Zadavatel požaduje, aby dodavatel v nabídce specifikoval části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat jednomu či více subdodavatelům a aby uvedl identifikační údaje a kontaktní údaje každého subdodavatele. Dodavatel ve své nabídce popíše subdodavatelský systém spolu s uvedením, jakou část této veřejné zakázky bude konkrétní subdodavatel realizovat. Žádný z jednotlivých rekvalifikačních kurzů nesmí být plněn vcelku prostřednictvím subdodavatele. 2. Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit si informace poskytnuté dodavatelem u třetích osob a dodavatel je povinen mu v tomto ohledu poskytnout veškerou potřebnou součinnost. V. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH 1. Předpokládaná hodnota zakázky bez DPH činí max ,- Kč. Zadavatel má právo snížit objem zakázky nebo jejích jednotlivých částí v případě změn rozpočtu, které by měly dopad na financování zakázky. 2. Zakázka je rozdělena na jednotlivé části uvedené v bodech I.1. až I.11. (viz tabulka v článku I. části A.), kde jsou stanoveny předpokládané maximální ceny jednotlivých částí veřejné zakázky. Nabídková cena za a kurz bude specifikována v článku I. části B. (údaj v tabulce) pro jednotlivé rekvalifikační kurzy. VI. Časový harmonogram realizace veřejné zakázky, doba trvání zakázky 1. Zakázka bude realizována postupně uzavíráním Dohod o provedení rekvalifikace podle požadavků a potřeb zadavatele uvedených ve výzvě k uzavření Dohody o provedení rekvalifikace. 2. Doba trvání zakázky začíná dnem podpisu Rámcové smlouvy a končí dosažením předpokládané hodnoty zakázky nebo její části, nejpozději však dnem Platby budou vypořádány nejpozději do VII. Hodnotící kritéria Nabídky se budou hodnotit podle dvou kritérií: pořadí váha kritérium 1 80 % Průměrná vážená cena plnění za * 2 20 % Průměrný minimální počet účastníků * * výpočet provedený v tabulkách uvedených v článku I. části B., bodech I.1. až I.11. pro jednotlivé typy rekvalifikačních kurzů 21

22 VIII. Metody hodnocení kritérií Kritérium č. 1: nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá průměrná vážená cena plnění za 100 x x váha 80 % průměrná vážená cena plnění za hodnocené nabídky Kritérium č. 2: nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutý průměrný minimální počet účastníků 100 x x váha 20 % průměrný minimální počet účastníků hodnocené nabídky Body za obě hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou. V případě rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek a za předpokladu uzavření Rámcové smlouvy s jedním dodavatelem, se vítězná nabídka vylosuje. V případě rovnosti bodů nejvýhodnějších nabídek a za předpokladu uzavření Rámcové smlouvy s více dodavateli, se losování použije pro stanovení pořadí nabídek. IX. Zvláštní povinnosti dodavatele 1. Povinnost po dobu 10 let od skončení plnění zakázky uchovávat doklady související s plněním zakázky a umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly projektu (zejména se jedná o poskytovatele, MPSV, MF, NKÚ, EK, Evropský účetní dvůr), z něhož je zakázka hrazena, provést kontrolu těchto dokladů. Desetiletá lhůta začíná běžet od 1. ledna kalendářního roku následujícího po roce, kdy došlo k finančnímu vypořádání projektu, z něhož je zakázka hrazena. 2. Dodavatel přijímá informační povinnost dle Manuálů pro publicitu a vizuální identitu OP LZZ (viz tj. zejména v místě realizace aktivit projektu zajistit umístění loga ESF, EU, OP LZZ a vlajky ČR. X. Platební podmínky 1. Platby bude provádět Úřad práce v Českém Krumlově na základě faktur vystavených dodavatelem za plnění poskytnutá na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace (článek VI. 1.). Na faktuře bude zadavatel označen v souladu s touto zadávací dokumentací jako Česká republika Úřad práce v Českém Krumlově. 2. Dodavatel je oprávněn zadavateli plně fakturovat náklady na rekvalifikaci účastníků rekvalifikace, kteří na rekvalifikaci skutečně nastoupí a řádně ji ukončí. V případě, že účastník rekvalifikace rekvalifikaci řádně nedokončí, je dodavatel oprávněn fakturovat zadavateli pouze poměrnou část dohodnutých nákladů, kterou zadavatel po přezkoumání uzná. 22

23 3. Dodavatel bude fakturovat celkovou částku bezprostředně, nejpozději do 14 dnů po ukončení kurzů. 4. Splatnost faktur bude minimálně 21 kalendářních dnů po prokazatelném doručení faktury na adresu zadavatele. 5. Cena plnění za (tj. náklady rekvalifikace na jednoho účastníka rekvalifikace) viz článek I. část B., bod I.1. - I.11., nemůže být dodavatelem v průběhu realizace zakázky valorizována. 6. Podrobné platební podmínky jsou součástí textu Rámcové smlouvy (viz Příloha č. 1) a následně budou sjednány v Dohodě o provedení rekvalifikace. XI. Obchodní podmínky 1. S vybraným dodavatelem (vybranými dodavateli) uzavře Úřad práce v Českém Krumlově Rámcovou smlouvu o realizaci rekvalifikačních kurzů. 2. Dodavatel je povinen akceptovat Rámcovou smlouvu vždy na celou část veřejné zakázky, na kterou podává nabídku. 3. Do závazného textu Rámcové smlouvy v části týkající se smluvních stran dodavatel uvede veškeré své identifikační údaje včetně označení osoby jednající za dodavatele. Dodavatel zapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o tomto zápisu, včetně spisové značky, dodavatel nezapsaný v obchodním rejstříku uvede údaj o zápisu do jiné evidence, v níž je zapsán. 4. Do závazného textu Rámcové smlouvy dodavatel do článku II. bodu 1. uvede ohledně každého jednotlivého rekvalifikačního kurzu následující skutečnosti: základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu; jaký bude celkový rozsah rekvalifikačního kurzu v hodinách, z toho kolik hodin bude činit teoretická příprava, kolik hodin bude činit praktická příprava, kolik hodin bude činit ověření získaných znalostí a dovedností; jaká bude forma konání rekvalifikačního kurzu; kde bude místo konání rekvalifikačního kurzu; jaký bude způsob ověření získaných znalostí a dovedností; jaký bude výstupní doklad; jaký bude minimální počet účastníků kurzu, (uchazeč použije jednu z variant- 1,2,3,4 nebo 5 účastníků); jaká bude maximální délka trvání kurzu; jaká bude maximální lhůta, v níž lze započít realizaci rekvalifikačního kurzu počítaná ode dne doručení výzvy ze strany zadavatele; jaká bude cena rekvalifikačního kurzu na jednu. 5. Do závazného textu Rámcové smlouvy dodavatel uvede do článku VI. bodu 1. maximální předpokládanou hodnotu plnění dané části veřejné zakázky. 6. Dodavatel je povinen doplnit údaje požadované v bodech 3. až 5. těchto Obchodních podmínek. Ostatní závazný text Rámcové smlouvy není dodavatel oprávněn měnit ani jinak upravovat. 23

24 7. Doplněný závazný text Rámcové smlouvy přiloží dodavatel k nabídce v jednom vyhotovení. Musí být podepsán oprávněnou osobou nebo osobou zmocněnou. Plná moc s ověřenými podpisy zmocnitele i zmocněnce musí být v takovém případě přiložena. 8. Uzavíraná Rámcová smlouva bude vypracována vždy v tolika vyhotoveních, aby jedno obdržel každý z dodavatelů a dvě zadavatel. 9. Každá strana nese odpovědnost za způsobenou škodu v rámci platných právních předpisů. 10. Omezení výše náhrady škody v jakémkoliv směru se nepřipouští. 11. Rámcová smlouva může být ukončena uplynutím lhůty, na kterou byla uzavřena, písemnou dohodou obou stran nebo okamžitým odstoupením od smlouvy v případech, kdy některá ze smluvních stran poruší některou povinnost uvedenou v této smlouvě, případně obecně závazné právní předpisy. Odstoupit od smlouvy je oprávněna ta smluvní strana, která svou povinnost neporušila. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a doručeno druhé smluvní straně. 12. Zadavatel je oprávněn ukončit tuto smlouvu i písemnou výpovědí bez udání důvodu ve dvouměsíční výpovědní lhůtě, přičemž tato počíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi dodavateli. 13. Dodavatel je oprávněn předčasně ukončit smlouvu pouze v případech předvídaných zákonem, kterým se řídí smlouva. 14. Po rozhodnutí o výběru dodavatele si zadavatel vyhrazuje právo zveřejnit hlavní údaje z vybrané nabídky, a to včetně cen plnění. XII. Forma a označení nabídek, místo a lhůta pro předložení nabídek, termín a místo otevírání obálek s nabídkami 1. Nabídky se podávají písemně v řádně uzavřené obálce opatřené na uzavřeních označením firmy ( např. razítkem a podpisem osoby oprávněné jednat za uchazeče). Obálka musí být označena názvem NEOTVÍRAT VZ Rekvalifikační kurzy V. Na obálce musí být uvedena adresa, na kterou lze zaslat oznámení dle 71 odst 6 ZoVZ. 2. Nabídky se podávají nejpozději do do 15:00 hodin na adresu GORDION s.r.o., Kolmá 6/682, Praha 9 Vysočany, kontaktní osoba Aneta Bejšáková, t.č Dodavatel předloží nabídku v jednom vyhotovení. Všechny listy nabídky budou navzájem pevně spojeny či sešity tak, aby byly dostatečně zabezpečeny před jejich vyjmutím z nabídky. Výtisky budou řádně čitelné, bez škrtů a přepisů. 4. Všechny stránky nabídky budou očíslovány vzestupnou kontinuální řadou. 5. Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční v 10:00 hodin na adrese Úřad práce v Českém Krumlově, 5. května 299, Český Krumlov, oddělení trhu práce, učebna IPS (2. patro). Otevírání obálek s nabídkami je neveřejné. XIII. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel poskytne odpovědi na dotazy v písemné formě. Dodavatel je oprávněn zaslat dotaz též v elektronické či faxové formě. Dotaz musí být doručen kontaktní osobě zadavatele (Bc. Kateřina Krchová, GORDION, s.r.o.) vždy nejpozději 5 dnů před koncem lhůty pro podání nabídek. Lhůta pro odpověď zadavatele činí 3 dny. Forma odpovědi bude odpovídat formě dotazu a zadavatel uveřejní znění dotazu, odpovědi na něj a případné dodatečné informace na webu a webových stránkách zadavatele. 24

25 XIV. Seznam příloh Příloha č. 1 Rámcová smlouva o realizaci rekvalifikačních kurzů (závazný text) Příloha č. 2 Krycí list nabídky Příloha č. 3 Čestné prohlášení pro splnění základních kvalifikačních předpokladů Příloha č. 4 Čestné prohlášení pro splnění ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů 25

26 Příloha č. 1 RÁMCOVÁ SMLOUVA O REALIZACI REKVALIFIKAČNÍCH KURZŮ uzavřená podle 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů Smluvní strany Česká republika - Úřad práce v Českém Krumlově se sídlem Věncova 248, Český Krumlov IČ zastoupený ředitelem Františkem Peterou na straně jedné jako zadavatel (dále jen zadavatel ) a.. se sídlem zastoupený IČ. DIČ. zapsaný v.. *) na straně druhé jako dodavatel (dále jen dodavatel ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku následující smlouvu: I. Úvodní ustanovení 1. Smluvní strany se dohodly na uzavření této rámcové smlouvy o realizaci následujících rekvalifikačních kurzů (přesný název rekvalifikačního kurzu dle dokladu prokazujícího odbornou způsobilost dodavatele dle 108 odst. 2 zákona č.435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /dále jen ZoZ /): Tato rámcová smlouva obsahuje podrobné obchodní podmínky pro realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů a tvoří právně závazný základ pro uzavírání jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace na základě výzvy ze strany zadavatele. 3. Tyto Dohody o provedení rekvalifikace budou uzavírány v souladu s ustanovením 108 ZoZ a vyhláškou č. 519/2004 Sb., o rekvalifikaci uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání a o rekvalifikaci zaměstnanců. 26

27 II. Předmět smlouvy 1. Dodavatel se po dobu účinnosti této rámcové smlouvy zavazuje zajišťovat pro zadavatele realizaci jednotlivých rekvalifikačních kurzů uvedených v článku I. této smlouvy podle jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace uzavřených na základě požadavků a potřeb zadavatele v souladu s touto rámcovou smlouvou, přičemž: a) pro realizaci rekvalifikačního kurzu (čl. I. bod 1.)... se sjednávají následující podmínky plnění: základní kvalifikační předpoklady účastníka pro zařazení do rekvalifikačního kurzu jsou následující: celkový rozsah rekvalifikačního kurzu činí.. hodin, z toho teoretická příprava hodin praktická příprava. hodin ověření získaných znalostí a dovedností. hodin forma konání rekvalifikačního kurzu je následující:.. místem konání rekvalifikačního kurzu je: způsob ověření získaných znalostí a dovedností je následující: výstupní doklad je následující:. minimální počet účastníků kurzu činí:. maximální délka trvání kurzu činí:... maximální lhůta, v níž lze započít realizaci rekvalifikačního kurzu počítaná ode dne doručení výzvy ze strany zadavatele činí:. cena rekvalifikačního kurzu na jednu činí:. b).. **) 2. Dodavatel se dále zavazuje: a) realizovat konkrétní rekvalifikační kurzy v plném rozsahu za podmínek stanovených pro tento typ rekvalifikačního kurzu v předchozím ustanovení; b) stanovit účastníkům rekvalifikačního kurzu studijní a výcvikové povinnosti, prokazatelně je seznámit s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předpisy o požární ochraně mající vztah k rekvalifikaci, zajistit jejich bezpečnost a ochranu zdraví během celé rekvalifikace, vybavit účastníky rekvalifikace nezbytnými osobními ochrannými pracovními prostředky, pokud to charakter praktické přípravy vyžaduje; c) předložit před podpisem Dohody o provedení rekvalifikace originál pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimálním plněním ,- Kč; d) v průběhu rekvalifikace zajistit prokazatelnou denní evidenci docházky účastníků rekvalifikace a obsahu prováděné rekvalifikace minimálně v rozsahu: datum, téma, hodina začátku a konce, počet hodin, jméno osoby provádějící přípravu či ověření získaných znalostí a dovedností; 27

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace,

Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany. k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, Veřejný zadavatel: Psychiatrická léčebna v Dobřanech Ústavní 2, 334 41 Dobřany vyzývá zájemce k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace, přičemž v souladu s ust. 18 odst. 3 z. č. 137/2006 Sb.,

Více

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol

Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VÝZVA ZAJEMCŮM K PODÁNÍ NABÍDKY VE VEŘEJNÉ ZAKÁZCE Vývoj metodologie stáží v podnicích a trénink rozvoje kompetencí pedagogů středních odborných škol VZ/2010/01 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY podle 38 k veřejné

Více

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky a zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky zadávanou mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) a dle

Více

Obnova zeleně na ulici 24. dubna

Obnova zeleně na ulici 24. dubna Výzva k podání nabídky Veřejná zakázka malého rozsahu 2. kategorie na služby dle závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název zakázky Obnova zeleně na ulici 24. dubna Zadavatel Obec Želešice

Více

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele:

IČ: 00831999 Petr Soldatek, starosta obce Kontaktní osoba zadavatele: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE podle pravidel Programu rozvoje venkova a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon ) NA STAVEBNÍ PRÁCE Rekonstrukce

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva )

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKY (dále jen Výzva ) Tato výzva je zároveň zadávací dokumentací a obsahuje veškeré údaje

Více

Kvalifikační dokumentace

Kvalifikační dokumentace FAKULTNÍ NEMOCNICE BRNO Jihlavská 20, 625 00 Brno tel: 532 231 111 ŘEDITELSTVÍ ředitel FN Brno: MUDr. Roman Kraus, MBA tel.: 532 232 000, fax: 543 211 185 e-mail: rkraus@fnbrno.cz IČO: 652 697 05, DIČ:

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Výběrové řízení na dodavatele vzdělávacích služeb pro realizaci projektu: Vzděláváním zaměstnanců KOBLA, spol. s r. o. ke zvýšení jejich adaptability Název zakázky Vzdělávání zaměstnanců

Více

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání

Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Město Cheb Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání Propagace města Chebu v rozhlasovém vysílání 1 / 6 Oznámení o zahájení otevřeného zadávacího řízení Zadávací dokumentace Město Cheb oznamuje zahájení

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE

TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE TEXT VÝZVY K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ KVALIFIKACE CENTRUM POLYMERNÍCH MATERIÁLŮ A TECHNOLOGIÍ OTTY WICHTERLE DODÁVKA SVĚTELNÉHO MIKROSKOPU Název veřejné zakázky: S MIKROTVRDOMĚREM Identifikační údaje

Více

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice

Výměna oken, oprava skladu v budově MěÚ Mnichovice VÝZVA poptávkové řízení č. 13/2013 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na stavební práce dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace

Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace Č.j.: DM-030/1531/2014 Sp.zn.: 030/80/0007-1/2014 Pardubice 12.09.2014 Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku Oprava kanalizace V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. c) a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávku osobního automobilu pod názvem Obnova vozového parku nákup 1 nového služebního osobního vozidla v souladu s 18 odst. 5 zákona č. 137/2006

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) Zakázka je zadávána v souladu s 21 odst. 1 písm. f)

Více

Výzva k podání nabídky na služby

Výzva k podání nabídky na služby VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU Výzva k podání nabídky na služby Úvěr na částečné financování akce Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích ve výši 30.000.000 Kč Město Horažďovice Mírové

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k projektu Vzdělávání zaměstnanců firmy KOVONA a.s. pro zvýšení jejich adaptability a konkurenceschopnosti Obchodní firma: Sídlo: IČ / DIČ: Statutární zástupce: Registrační č. projektu:

Více

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE

ÚDRŽBA, PROVOZ A OPRAVY VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ OBCE KAČICE ZADAVATEL: Obec Kačice Se sídlem: Masarykova 20, 273 04 Kačice IČ: 002 34 494 Bankovní spojení: KB Kladno, č.ú. 4121-141/0100 zastoupená: Vítem Kolmanem, starostou Č.j. 200/Ko 0BVÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú

STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU OBECNÍHO Ú Příloha č. 7 Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky:

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA

STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE - KVALIFIKAČNÍ ČÁST k veřejné zakázce na dodávky dle 8, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon) zadávané v otevřeném řízení dle 27 zákona ve

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ]

[ STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA - RENARKON ] ROP A: Kvalifikační dokumentace k výběrovému řízení na stavení práce Zakázka je zadaná, dle zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů, zjednodušené podlimitní řízení na

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek OBEC HORNÍ BEČVA Výzva k podání nabídek pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zadávané mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, dle Závazných pokynů pro žadatele

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK NA DODAVATELE SVOZOVÉHO VOZU, SBĚRNÝCH NÁDOB A PŘEKOPÁVAČE KOMPOSTU 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní jméno: Sídlo: IČ/DIČ: Právní forma: Statutární zástupce: Služby města

Více

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE

Identifikační údaje zadavatele MĚSTO MNICHOVICE VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ- č. 13/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK na zakázku malého rozsahu na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné

Více

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek

Zápis o posouzení a hodnocení nabídek Zápis o posouzení a hodnocení nabídek 1. Veřejná zakázka Název zakázky: dodavatele školících aktivit pro projekt Prostor pro potenciál zaměstnanců Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov, a. s. Registrační

Více

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje JIHOMORAVSKÝ KRAJ Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kancelář hejtmana Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno PŘÍLOHA Zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Magazín Jihomoravského kraje

Více

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g.

Pronájem ORACLE WEBLOGIC SERVER ENTERPRISE EDITION 11g. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) zadávanou

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pod názvem: Poskytnutí služeb úvěr na zajištění financování dokončení

Více

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU

PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU PODROBNÉ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ O VEŘEJNOU ZAKÁZKU Poskytnutí úvěru společnosti Vodárenská společnost Táborsko, s r.o k zajištění dofinancování evidenční číslo v ISVZUS: 60030703 (ISVZUS je informační

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k jednání ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Licence databáze - Merck Index Online zadávané v souladu s ustanovením 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň. vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE ODBOR FINANČNÍ A MAJETKOVÝ tel: +420 384 342 194, fax: +420 384 723 505 e-mail: jan.benisek@mesto-trebon.cz MĚSTO TŘEBOŇ Palackého nám. 46, 379 01 Třeboň vyhlašuje VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY NA STAVEBNÍ PRÁCE

Více

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona)

Nákup vozidel pro přepravu imobilních osob. článek 1 Identifikační údaje zadavatele (ust. 38 odst. 4 písm. a) zákona) Písemná výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace zjednodušené podlimitní řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek 050/2012 Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.38/01.0014

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce zadávané podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění název veřejné zakázky: Pojištění majetku, pojištění odpovědnosti za škodu a pojištění

Více

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce

Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce Č.j.: DM-030/1015/2015 Sp.č.: 030/80/005-1/2015 Pardubice 02.06.2015 Výzva k podání cenových nabídek na veřejnou zakázku Stavební a instalatérské práce V souladu s ustanoveními 9 odst. 1 písm. a) a 18

Více

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru

KRYCÍ LIST NABÍDKY. v poptávkovém řízení služby. poskytnutí investičního úvěru Příloha č. 1 KRYCÍ LIST NABÍDKY v poptávkovém řízení služby poskytnutí investičního úvěru Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se o

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky pro veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie na stavební práce Snížení energetické náročnosti budovy OÚ Tvarožná Výběrové řízení je mimo režim zákona o veřejných zakázkách č.

Více

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice

Krycí list nabídky. na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Příloha č. 1 Krycí list nabídky na akci: Svážíme bioodpad z obce Hlohovčice Údaje o uchazeči Obchodní firma nebo název (jedná-li se o právnickou osobu) Obchodní firma nebo jméno a příjmení (jedná-li se

Více

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň

Sběr a využití BRKO - obec Křičeň VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY K ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU 2. kategorie dle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce OPŽP z 1.4.2015 tato veřejná zakázka není zadávána v režimu zákona 137/2006Sb., o zadávání veřejných

Více

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV

OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV OBEC ZDÍKOV, ZDÍKOV 215, 384 72 ZDÍKOV Výzva k podání nabídky V režimu veřejná zakázka malého rozsahu na služby zadávaná mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Na služby Výměna oken,

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00237 1. Identifikační

Více

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00

Praha 6, Na Ořechovce 580/4, PSČ: 162 00 Příloha 3 Kvalifikační dokumentace KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE NA SLUŽBY ZADANÉ V OTEVŘENÉM ŘÍZENÍ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O SPLNĚNÍ KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PODLE 62 ODST. 3 ZÁKONA O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH V souladu s citovaným ustanovením dodavatel prokazuje zadavatelem požadovanou kvalifikaci čestným prohlášením,

Více

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města

MĚSTO MNICHOVICE. Masarykovo nám. 83, 251 64 Mnichovice. www.mnichovice.info. Ing. Petr Schneider, starosta města VÝZVA MĚSTA MNICHOVICE VZ č. 11/2014 K PODÁNÍ NABÍDEK v otevřeném řízení na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce dle 26 a 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Číslo zakázky: Forma zadání: Realizace bezbariérového přístupu - Konzervatoř P. J. Vejvanovského Kroměříž VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační

Více

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692

Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Zadavatel: Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, 702 18 Ostrava Moravská Ostrava IČO: 70890692 Veřejná zakázka: Dodávka technologie mycího a servisního boxu v rámci projektu Letiště Leoše Janáčka

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Identifikace zadavatele Úřední název zadavatele: Národní památkový ústav Sídlo/místo podnikání: Valdštejnské náměstí 162/3, Praha 1 -+420257010555 11801, CZ IČ: 75032333 Spisová značka zadavatele: NPU-430/17523/2015

Více

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11

Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Podlimitní veřejná zakázka na zpracování projektové dokumentace na stavbu " Zlepšení dostupnosti turistických atraktivit v oblasti masivu Sněžníka

Více

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace

REVITALIZACE ZELENĚ VE ŽDÍRCI NAD DOUBRAVOU. Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů REVITALIZACE

Více

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk

Zadávací dokumentace. Okresní hospodářská komora Šumperk Zadávací dokumentace Okresní hospodářská komora Šumperk K výběrovému řízení s názvem zakázky Vzdělávání zaměstnanců OHK Šumperk Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.06/33.00007 Okresní hospodářská komora

Více

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor

Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Výzva k podání nabídky na pronájem nebytových prostor Název výběrového řízení Pronájem nebytového prostoru restauračního zařízení v budově Kulturního a společenského střediska Střelnice Název projektu

Více

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha

V Praze dne 11.10.2013. Čj. 404-79/2013/DP ÚVN. Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Čj. 404-79/2013/DP ÚVN V Praze dne 11.10.2013 Rekonstrukce 4 bytů v areálu ÚVN Praha Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha, vyhlašuje výběrové řízení na stavební práce, veřejná

Více

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN

ÚKLID PROSTOR MĚSTSKÉHO ÚŘADU KOLÍN Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na služby zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE. Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích VSE K VEREJNÝM ZAKAZKAM KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce Poskytnutí energetických služeb se zárukou při uplatnění metody EPC pro vybrané objekty v Klimkovicích 1. Úvodní informace 1. Tato kvalifikační

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00 /56.2730 Název projektu: 29. 9. Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení

Soustava dětských naučných stezek v lázeňské obci Bludov opakované řízení Výzva k podání nabídek v rámci zakázky malého rozsahu Nejedná se o výběrové řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ). Název veřejné zakázky:

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k veřejné zakázce s názvem: Zakázka na jazykové kurzy pro ZŠ Ždírec nad Doubravou II Datum vyhlášení zakázky: 7. 7. 2015 Název projektu: Podpora vzdělávání - čteme, mluvíme, rozumíme

Více

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky.

Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou zakázku zadávanou jako zakázku malého rozsahu mimo režim zákona vyzývá k předložení nabídky. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Sídlem: Město Kouřim Mírové náměstí 145, 281 61 Kouřim IČ 00235482 Veřejná zakázka: Okna Střelnice Zadavatel Vás jako zájemce o výše uvedenou veřejnou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Název zakázky: Městský dům dětí a mládeže, Školní 231, 363 01 Ostrov Ev.č. zakázky 2/2015 Předmět zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Identifikační údaje veřejného zadavatele Kontaktní osoba zadavatele,

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE v rámci veřejné zakázky ŠKOLNÍ ROZHLAS+MELODICKÉ ZVONĚNÍ Obsah: 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI 2. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 3. MÍSTO PLNĚNÍ VEŘEJNÉ

Více

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II

STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STRAVOVÁNÍ KROMĚŘÍŽ II nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná v otevřeném řízení podle 27 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen

Více

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH

ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH MĚSTO KOŠŤANY Teplická 297, 417 23 ÚKLID SPOLEČNÝCH PROSTOR V BYTOVÝCH DOMECH VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY na veřejnou zakázku malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v

Více

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256

Zadavatel: Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, Masarykovo nám. 2 Sídlo zadavatele: Masarykovo nám. 2 Nová Paka 50901 IČ: 15055256 Výzva k podání nabídek (dále jen zadávací dokumentace ) na veřejnou zakázku malého rozsahu 2. kategorie (VZMR II) v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Nejedná o zadávací

Více

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek

Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Zadávací dokumentace Specifikace k výzvě k podání nabídek Název zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravovaní Předmět zakázky: Zajištění dopravy, ubytování a stravování dvou skupin pedagogických pracovníků

Více

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

Příloha č. 1 Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky Uchazeč předloží zadavateli návrh smlouvy, která bude obsahovat min. následující Obchodní podmínky. 1. Nabídková cena je konečná a nepřekročitelná

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané v otevřeném nadlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Místní akční skupina Pomalší o.p.s. PO CESTÁCH A HRADECH DOBY KARLA IV. Registrační číslo projektu: 13/019/4210a/120/000032 Program rozvoje venkova, opatření IV.2.1 Realizace projektu spolupráce Výzva

Více

Vyhlášení výběrového řízení

Vyhlášení výběrového řízení Vyhlášení výběrového řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace na dodávku a zprovoznění ICT techniky notebooků a tiskárny. 1. Výzva pro dodavatele k vypracování nabídek Masarykova

Více

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.

k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Č. j.: S-35113/Ř/11 Výzva k podání nabídky na zadání zakázky malého rozsahu v souladu s ust. 12 odst. 3 se zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění. Název zakázky Nájem a podnájem nebytových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu ZAJIŠTĚNÍ REALIZACE KURZŮ K DVPP PRO OA, HŠ A SOŠ, TURNOV, ZBOROVSKÁ 519, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Projekt OP VK: Podpora profesního rozvoje pedagogických

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: MĚSTO PROSEČ Sídlem: Proseč 18, 539 44 Proseč IČ: 00270741 Veřejná zakázka " Regenerace zeleně města Proseče II. etapa" v rámci zadávacího řízení k veřejné zakázce na

Více

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace

TRW Automotive Czech s.r.o. Braking Operations. Na Roli 26 Jablonec nad Nisou Czech Republic Tel +420 483 354 111. Věc: Zadávací dokumentace Věc: Zadávací dokumentace Společnost TRW Automotive Czech s.r.o. předkládá následující údaje jako zadávací dokumentaci pro vypracování nabídky na vyhotovení Analýzy rizik a doprůzkumu staré ekologické

Více

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920

P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Oblastní charita Most P.Jilemnického 2457, 434 01 Most, Česká republika TEL: +420 476 11 99 99, EMAIL: charita@charitamost.cz IČO: 708 28 920 Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu

Více

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA KRALUPY n. VLT., dne TAMERO INVEST s.r.o., O. Wichterleho 810, 278 01 Kralupy nad Vltavou, Česká republika, IČ 24781452, společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, číslo vložky 173747,

Více

Výměna oken A 1, III. patro

Výměna oken A 1, III. patro Policejní akademie České republiky v Praze Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4, tel. 974 828 059, fax. 974 827 263, e-mail : pracoviste.vz@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výměna oken A 1, III. patro Zadávací

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY Název zakázky: Jazykový kurz v zahraničí - Výzva 56 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/01 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název obchodní firmy:

Více

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka

Střední škola zahradnická, Kopidlno. Náměstí Hilmarovo 1, 507 32 Kopidlno. www.zahradnicka-skola-kopidlno.cz. Ing. Lenka Nosková, ředitelka Kvalifikační dokumentace k veřejné zakázce vyhlášené v uţším zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky VÝBĚR

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE pro otevřené řízení podle zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách, pro podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce Stavební úpravy za účelem změny užívání domu č.p. 1738

Více

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj. Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Česká republika - Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor hospodářských služeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1 Datum zahájení zadávacího řízení: prosinec 2010 2 Obsah 1. Název veřejné zakázky 2. Zadavatel 3. Druh

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení.

v y z ý v á m Lhůta pro podání nabídky je do 21.05.2015 do 15 hod. Nabídka podaná po skončení této lhůty nebude zařazena do hodnocení. Gymnázium Jaroslava Heyrovského Mezi Školami 2475/29 158 00 PRAHA 5 V Praze dne 06.05.2015 CJ 670/2015 GJH Věc: Výzva více zájemcům o veřejnou zakázku k podání nabídky dle 25 bod a) zákona č. 137/2006

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka souboru stavebních prací pro úpravu prostor za účelem vzniku centra volnočasových aktivit, jejíž součástí je vznik prostoru

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY pro zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávku Název zakázky: Dodávka vstřikovacích lisů Averium Plastics, provozovna Horní Město Zadavatel: Averium Plastics s.r.o. se sídlem

Více

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz

Mgr. Libor Basel basel@sosotrokovice.cz Výzva k podání nabídek na zajištění zahraniční mobility v rámci projektu Hledáme mladé technické talenty, reg. č. CZ.1.07/1.1.08/01.0062 Číslo zakázky: 29/2010 Název programu: Registrační číslo projektu

Více

Zakázka malého rozsahu

Zakázka malého rozsahu POPTÁVKA Zakázka malého rozsahu Oprava hygienického zařízení MŠ Zeměchy Investor: Obec Jimlín Adresa: Jimlín 7, 440 01 Louny IČ: 00 556 327 Kontaktní osoba: Ing. Jana Mikovcová, Starostka Obce Jimlín,

Více

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace

Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice. Zadávací dokumentace Pardubický kraj Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Veřejná zakázka Realizace úspor energie Sportovní gymnázium, Pardubice Zadávací dokumentace 1. Obchodní podmínky, platební podmínky, objektivní

Více

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích.

Oprava obvodového pláště hlavního schodiště na BD, Horácké nám. 6, 7 v Brně Řečkovicích. Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Dne 14.8.2014 Věc: Výzva k podání nabídky Společenství Horácké náměstí 6 a 7, Horácké nám. 7, Brno-Řečkovice Vás vyzývá k podání nabídky

Více

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu

Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11. Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu č.j.58815/2013 Pardubický kraj Krajský úřad Komenského náměstí 125, Pardubice 532 11 Výzva k předložení nabídky (dále jen výzva) na veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka údržby a aktualizace produktů

Více

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice

Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Oznámení o vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku Snížení energetické náročnosti ZŠ a OÚ v obci Nedomice Identifikace zadavatele: Zadavatel: Obec Nedomice Sídlo: Nedomice 78 277 14 Dřísy IČ: 00662259

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY"

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace ÚPRAVY OBJEKTU BÝVALÉ MŠ - BYTY A UPRAVITELNÉ BYTY Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace k podlimitní veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY. Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY TEXTOVÁ ČÁST ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A PODMÍNKY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Milčice vodovod a splašková kanalizace - Investiční úvěr ZADAVATEL: Obec Milčice Milčice 32, 289 11 Milčice IČ:

Více

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE

Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE Kanalizace obce Brtev, Vodovod obce Brtev KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE LISTOPAD 2011 1. ÚDAJE O OZNÁMENÍ ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ Druh zadávacího řízení: Předmět veřejné zakázky: užší řízení dle 28 zákona č. 137/2006

Více

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE NA SPLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Městský optický kabel I. Etapa 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídky. Meziříčí:

Výzva k podání nabídky. Meziříčí: Výzva k podání nabídky (dle 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a vnitřní směrnice města Velké Meziříčí č. 4/2007 Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu městem Velké Meziříčí) Vážené dámy a pánové, zamýšlíme

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách pro zpracování nabídky k veřejné zakázce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení s názvem: POJIŠTĚNÍ MAJETKU, POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI

Více

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty

Zpevněné plochy cyklotrasa Písty Výzva k podání nabídky a pokyny pro zpracování nabídky veřejné zakázky zadávané jako zakázka malého rozsahu dle ustanovení 12 odst. 3 a 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném

Více