Zadávací dokumentace

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zadávací dokumentace"

Transkript

1 Zadávací dokumentace Název projektu: Zvyšování konkurenceschopnosti zaměstnanců firmy Volvo Truck Czech s. r. o. pomocí vzdělávacího procesu Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/ Identifikační údaje zadavatele Obchodní jméno zadavatele: VOLVO Truck Czech s. r. o. Sídlo: Obchodní 109, Čestlice IČ: DIČ: CZ Osoby zadavatele Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele ve věci zakázky Jméno a příjmení: John Muldoon Telefon: Jméno a příjmení: Sven Ake Brink Telefon: Kontaktní osoba Jméno a příjmení: Aneta Brátová Telefon:

2 3. Specifikace zakázky Předmětem zakázky je nákup vzdělávacích služeb dle následujícího rozpisu. Při vzdělávání zaměstnanců bude využito moderních metod výuky a forma uzavřených firemních kurzů a outdoorové aktivity. Typ školení Sales Management University LeaderShip University Customer Relation Management Soft-skills IT kurzy Rozvoj profesního vzdělávání Název semináře Počet osob celkem Počet skupin Délka semináře Model Business Excellence Vedení a motivace lidí Komunikace a koučování Řízení rozvoje lidí Řízení kvality Manažerské základy Komunikace Motivace a spolupráce Řízení změn Firemní kultura Získání klienta Argumentace v obtížných situacích Obchodní vyjednávání Úspěšná prezentace Vyjednávací dovednosti I Vyjednávací dovednosti II Prezentační dovednosti Projektový management Efektivní komunikace I Efektivní komunikace II Chování při změnách Prodejní dovednosti I Prodejní dovednosti II Time Management Asertivní chování a týmová spolupráce Systém práce se zákazníky Asistentské dovednosti Outdoor - týmová spolupráce - mechanici MS Excel I MS Excel II MS Access Corel Školení jeřábníků a vazačů Profesní řidičské průkazy Jazyk Angličtina h (45 min)/týden po dobu 63 týdnů

3 4. Doba a místo plnění zakázky Předpokládaná doba plnění zakázky je stanovena od Leden 2010 do Červenec Místo plnění zakázky bude blíž určeno na základě dohody zadavatele s dodavatelem. 5. Cena zakázky Cena zakázky je stanovena na Kč ,--. Tato cena je stanovena jako maximálně přípustná. Cena zakázky musí být v nabídce uvedena v členění bez DPH, částka DPH a s DPH. Měna, ve které bude cena uvedena je měna CZK. 6. Požadavky na zpracování nabídky Lhůta pro podání nabídek: do 12:00 Nabídky doručené po termínu nebudou hodnoceny. Místo pro podání nabídek: Poštou na adresu: Obchodní 109, Čestlice Osobně na adresu: Obchodní 109, po předchozí domluvě. Čestlice do rukou paní Brátové Pokyny na podání nabídky: Nabídka musí být doručena v uzavřené obálce zabezpečené proti manipulaci. Na obálce musí být uveden název projektu, kontaktní adresa zadavatele i uchazeče projektu a nápis NEOTVÍRAT!. Nabídka musí být podána písemně v tištěné formě v českém jazyce, 1 originál, 1 kopie. Originál nabídky musí mít na titulní straně označení ORIGINÁL a kopie KOPIE. Titulní strana nabídky musí dále obsahovat název projektu a obchodní název uchazeče. Povinnou součástí nabídky je identifikace dodavatele název firmy, sídlo, IČ, DIČ, telefon, kontaktní osoba jméno, příjmení, telefon, . Jako součást nabídky vyžadujeme písemný návrh smlouvy závazně podepsaný osobou oprávněnou jednat jménem uchazeče. Nabídka musí být podána na celý předmět zakázky. Zakázku je možné realizovat s pomocí subdodávek. Subdodavatel musí splňovat stejně jako dodavatel požadavky na prokázání kvalifikace. 7. Platební podmínky Platba za dodávku služeb bude uskutečněna bezhotovostním převodem na základě faktur vystavených dodavatelem. Faktury musí splňovat všechny náležitosti řádného úředního a daňového dokladu ve smyslu právních předpisů.

4 8. Požadavky na prokázání kvalifikace dodavatele a subdodavatele 53 Základní kvalifikační předpoklady 1) ZÁKLADNÍ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY SPLŇUJE DODAVATEL I SUBDODAVATEL KAŽDÝ ZA SEBE, a) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin spáchaný ve prospěch organizované zločinecké skupiny, trestný čin účasti na organizované zločinecké skupině, legalizace výnosů z trestné činnosti, podílnictví, přijímání úplatku, podplácení, nepřímého úplatkářství, podvodu, úvěrového podvodu, včetně případů, kdy jde o přípravu nebo pokus nebo účastenství na takovém trestném činu, nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, b) který nebyl pravomocně odsouzen pro trestný čin, jehož skutková podstata souvisí s předmětem podnikání dodavatele podle zvláštních právních předpisů nebo došlo k zahlazení odsouzení za spáchání takového trestného činu; jde-li o právnickou osobu, musí tuto podmínku splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu, a je-li statutárním orgánem dodavatele či členem statutárního orgánu dodavatele právnická osoba, musí tento předpoklad splňovat statutární orgán nebo každý člen statutárního orgánu této právnické osoby; podává-li nabídku či žádost o účast zahraniční právnická osoba prostřednictvím své organizační složky, musí předpoklad podle tohoto písmene splňovat vedle uvedených osob rovněž vedoucí této organizační složky; tento základní kvalifikační předpoklad musí dodavatel splňovat jak ve vztahu k území České republiky, tak k zemi svého sídla, místa podnikání či bydliště, c) který nenaplnil skutkovou podstatu jednání nekalé soutěže formou podplácení podle zvláštního právního předpisu, d) vůči jehož majetku neprobíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh nebyl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo nebyl konkurs zrušen proto, že majetek byl zcela nepostačující nebo zavedena nucená správa podle zvláštních právních předpisů, e) který není v likvidaci, f) který nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, g) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele,

5 h) který nemá nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, a to jak v České republice, tak v zemi sídla, místa podnikání či bydliště dodavatele, a i) který nebyl v posledních 3 letech pravomocně disciplinárně potrestán či mu nebylo pravomocně uloženo kárné opatření podle zvláštních právních předpisů, je-li podle 54 písm. d) požadováno prokázání odborné způsobilosti podle zvláštních právních předpisů; pokud dodavatel vykonává tuto činnost prostřednictvím odpovědného zástupce nebo jiné osoby odpovídající za činnost dodavatele, vztahuje se tento předpoklad na tyto osoby. Tyto všechny předpoklady budou doloženy formou čestného prohlášení. 54 Profesní kvalifikační předpoklady SPLNĚNÍ PROFESNÍCH KVALIFIKAČNÍCH PŘEDPOKLADŮ PROKÁŽE DODAVATEL I SUBDODAVATEL (KAŽDÝ ZA SEBE), KTERÝ PŘEDLOŽÍ a) výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, b) doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci, Tyto předpoklady uchazeč doloží v originálu, nebo v úředně ověřené kopii, které nesmí být starší 90 dnů. Další kvalifikační požadavky, které musí splnit dodavatel nebo subdodavatel společně: a) Uchazeč doloží své zkušenosti referenčními dopisy v počtu 5, dokládající zkušenosti uchazeče s realizací vzdělávacích programů, každý v hodnotě minimálně 1 mil. Kč. b) Doloží alespoň 3 referenční dopisy dokládajících realizaci školení IT dovedností, každý v hodnotě nad Kč ,--, ne starších 3 let. c) Dodavatel v nabídce uvede zkušenosti lektorů doložením jejich profesních životopisů. Každý lektor musí mít minimálně 5 let praxi se vzděláváním. Lektorský tým se bude skládat minimálně z 10 členů. 9. Hodnocení nabídek Úplné obdržené nabídky budou hodnoceny hodnotící komisí dle následujících kritérií: 1. Nabídková cena váha 30 % 2. Metodika a výstupy ze školení váha 35 % Nečíselné kritérium. V jeho rámci se bude posuzovat návrh obsahu a struktury kurzů, návrh formy výuky, seznam použitých skript, 3. Organizační a technické zajištění zakázky váha 35 %

6 V rámci tohoto nečíselného kritéria se budou hodnotit informace o tom, jakým způsobem a kde bude zakázka realizována technické vybavení, organizace výuky, zpětná vazba, systémy komunikace apod. Váhy kritérií představují i maximální počet bodů, které je možno nabídce v daném kritériu udělit. Součet všech bodů za danou nabídku představuje úspěšnost nabídky. Nabídka s nejvyšším počtem bodů bude vítězná. V Čestlicích dne.. Podpisy: