duben, květen, červen, červenec ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na čtěte na straně 6

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "duben, květen, červen, červenec 2012 5,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na http://www.pysely.cz čtěte na straně 6"

Transkript

1 duben, květen, červen, červenec ,- Kč Zpravodaj městského úřadu též na Pyšelské muzeum opět otevřeno V pátek od hodin a od hodin V sobotu od hodin a od hodin. Přijďte se podívat, čekám na Vaši návštěvu. Z. Srnská Mýty a fakta kolem prodeje pozemků v Pyšelích Autor: Marian Klásek, předseda finančního výboru čtěte na straně 6 SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU se uskuteční v sobotu a to v tomto časovém pořadí : od 8,30 9,00 hodin na návsi v Zaječicích od 9,30 10,00 hodin náves Borová Lhota od 10,15 11,00 hodin Pyšely Pod Sádkou Nebezpečný odpad přivezte ve výše uvedených časech k jednotlivým svozovým místům, bude ihned nakládán na přistavené vozidlo. Nebezpečným odpadem se rozumí: lednice, mrazáky, zářivky, výbojky, obrazovky, monitory, přenosné baterie, rtuťnaté teploměry, lepidla, tmely, barvy, laky, rozpouštědla, ředidla, fotochemikálie, prostředky pro deratizaci, zbytky motor.olejů, brzdových kapalin, čisticích prostředků. Za tento nebezpečný odpad se neplatí poplatky (jsou zahrnuty v celkových poplatcích na likvidaci odpadu ) Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely konaného dne v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od hod. Přítomni: JUDr.Lucie Barešová, Ing. Dana Drábová Ph.D., RNDr. Tomáš Havlíček Ph.D., Jaroslav Chalupa, Ing. Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Ing. Petr Walder a Mgr. Martin Zaradička což znamená, že účast zastupitelů na zasedání je 100%. Schůzi zahájila místostarostka Ing. Dana Drábová Ph.D. a po přivítání zastupitelů, kteří se sešli v plném počtu a po přivítání hostů zasedání, jichž se sešlo na dnešním zasedání zastupitelstva celkem 15 oznámila, že se bude průběh tohoto zasedání nahrávat na záznamové zařízení v této místnosti umístěné. Dále v této souvislosti upozornila všechny přítomné, aby hovořili dostatečně hlasitě a zřetelně, aby byl vyhotoven zvukový záznam z tohoto jednání v dostatečné kvalitě a dále, aby při hlasování o schvalování dokumentů, jež vyžadují hlasování všech členů zastupitelstva byla vyslovena konkrétní jména zastupitelů, s výrokem jak kdo hlasoval (to znamená kdo hlasoval pro, kdo proti a kdo se zdržel hlasování). Ing. Dana Drábová Ph.D. dále konstatovala, že toto zasedání zastupitelstva města Pyšely je usnášení schopné, vzhledem k tomu, že jsou přítomni všichni zastupitelé města Pyšely. Zapisovatelem zápisu byl navržen a hlasy všech přítomných zastupitelů schválen Stanislav Pechač. Dále byli navrženi a hlasy všech zastupitelů schváleni ověřovatelé zápisu ze zasedání zastupitelstva města Pyšely a to JUDr. Lucie Barešová a Dušan Kostrhoun. Následně bylo rozhodnuto hlasy všech přítomných zastupitelů, že usnesení zastupitelstva města Pyšely při tomto zasedání bude nahrazeno zápisem Dá l e b y l o j e d n á n o o p r o g r a m u z a s e d á n í z a s t u p i t e l s t va v následujícím znění: Schválení rozpočtu města Pyšely na rok Schválení záměru bezplatného převodu pozemku parcely 1301/6 (PK) na Jana Beneše bytem Pyšely, Čtyřkolská 270 ze současného majitele, jímž je město Pyšely. Projednání žádosti Barbory Kadečkové, o přístupu k pozemku parcely č. 142 v k.ú. obce Kovářovice, který hodlá zakoupit firma Truhlářství Tomáš Kadečka a na němž se chystá vybudovat zemědělskou usedlost otevřenou veřejnosti. Seznámení se stavem Základní školy T.G. Masaryka v Pyšelích Různé. a. Návrh plánu práce kontrolního výboru a hlasování o něm b. Projednání Plánu činnosti finančního výboru města Pyšely v roce 2012 c. Další náměty, které vyplynou od zastupitelů nebo přítomných občanů města S blížícími se velikonocemi proběhl již po několikáté úklid přístupových komunikací do Pyšel od Zaječic, Pětihost, Čerčan, Čtyřkol a hotelu Doly i samotných Pyšel v sobotu 1. dubna ve spolupráci mezi Loretou Invest a.s., SDH Pyšely a Dětským domovem v Pyšelích. Oproti předcházejícím rokům bylo množství odpadu o trochu menší, ale bohužel v krátké době po úklidu se v příkopech začaly znovu objevovat odložené tašky s domovními odpadky, odhozené plastové lahve i velmi oblíbené sáčky od McDonald s. Město disponuje sběrným dvorem, nádobami na tříděný odpad, každý má svou popelnici, tak si myslím, že je naprosto zbytečné, aby odpadky končily na místech kam nepatří a kde hyzdí prostředí, ve kterém všichni žijeme. Rádi bychom touto cestou velice poděkovali všem zúčastněným, a to jak z řad občanů, tak dětí z dětského domova se svými vychovatelkami, Sboru dobrovolných hasičů, kteří jako každoročně zajišťovali bezpečnost při úklidu i pomoc při samotném Úklid Pyšel a okolí Pyšely Pokračování na straně 2 úklidu, městu Pyšely za poskytnutí pytlů na sběr a zajištění místa ve sběrném dvoře i panu Filipu Vosickému za odvoz shromážděného odpadu. Pokud Vám záleží na hezkém okolí, jste srdečně zváni na příští jarní úklid. Lucie Zaradičková, Loreta Invest a.s. 1

2 z městského úřadu duben, květen, červen, červenec 2012 Pokračování ze strany 1 Dále předala místostarostka Ing. Dana Drábová Ph.D. slovo starostovi města Pyšely Stanislavu Vosickému. Ten se ujal slova a seznámil všechny přítomné s plněním úkolů vytýčených zasedáním zastupitelstva města Pyšely ze dne , což znamená, že seznámil všechny přítomné s problematikou kalkulace vodného a stočného na rok 2012 a konstatoval, že na této problematice ještě zaměstnanci MěÚ Pyšely pracují a zavázal se kalkulaci vypracovat do konce března Dále seznámil přítomné s rozborem nákladů na veřejnou správu MěÚ Pyšely, který byl zpracován dle 61 a 67 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech rozpočtů pro územní samosprávné celky ve znění pozdějších předpisů v návaznosti na vyhlášku o rozpočtové skladbě č. 323/2002 Sb. Po proslovu starosty zazněl návrh Ing. Petra Waldera (již dříve předložený starostovi města Pyšely písemně) na změnu předem vypracovaného programu zasedání zastupitelstva města Pyšely. Ing. Walder navrhl, aby byly jednotlivé body programu výše uvedeného pozměněny podle důležitosti a to na následující znění: Ve r z e p r o g r a m u č. 2, jíž by se mělo řídit další zasedání zastupitelstva: 1) Schválení rozpočtu města Pyšely na rok ) Seznámení se stavem Základní školy T.G. Masaryka v Pyšelích. 3) Schválení záměru bezplatného převodu pozemku parcely 1301/6 (PK) na Jana Beneše bytem Pyšely, Čtyřkolská 270 ze současného majitele, jímž je město Pyšely. 4) Projednání žádosti Barbory Kadečkové, o přístupu k pozemku parcely č. 142 v k.ú.obce Kovářovice, který hodlá zakoupit firma Truhlářství Tomáš Kadečka a na němž se chystá vybudovat zemědělskou usedlost otevřenou veřejnosti. 5) Různé a) Návrh plánu práce kontrolního výboru a hlasování o něm b) Projednání Plánu činnosti finančního výboru města Pyšely v roce 2012 c) Další náměty, které vyplynou od zastupitelů nebo přítomných občanů města Pyšely O návrhu nového znění programu zasedání zastupitelstva proběhlo hlasování pod vedením místostarostky Ing. Dany Drábové Ph.D. Všichni přítomní zastupitelé odhlasovali jednomyslně změnu programu zasedání zastupitelstva ve verzi č. 2, podle níž se bude řídit další jednání zastupitelstva města Pyšely. Poznámka: V dalším textu tohoto zápisu budou jednotliví zastupitelé města Pyšely jmenování již bez akademických titulů. ad 1/ Schválení rozpočtu města Pyšely na rok 2012 Zastupitel Marian Klásek seznámil všechny přítomné s definitivním rozpočtem města Pyšely na rok 2012 vyvěšeným v řádném termínu na úřední desce MěÚ Pyšely, aby se s ním mohl seznámit každý občan města Pyšely. Na toto téma proběhla poměrně rozsáhlá diskuse mezi zastupiteli i hosty zasedání. Zastupitel Marian Klásek odpověděl na všechny položené otázky a všem tazatelům dostatečně vysvětlil problematiku tohoto rozpočtu. Po diskusi týkající se rozpočtu města Pyšely na rok 2012 proběhlo pod vedením místostarostky Dany Drábové hlasování o schválení či neschválení rozpočtu města Pyšely na rok 2012 předloženého zastupitelem Marianem Kláskem. Výsledek hlasování: Pro schválení předloženého rozpočtu hlasovali zastupitelé: Stanislav Vosický, Dana Drábová, Jaroslav Chalupa, Dušan Kostrhoun, Marian Klásek, Petr Walder a Martin Zaradička. Proti schválení předloženého rozpočtu hlasoval zastupitel Tomáš Havlíček. Hlasování o předloženém rozpočtu se zdržela Lucie Barešová. Na základě výše uvedeného výsledku hlasování konstatovala Dana Drábová, že rozpočet města Pyšely na rok 2012 byl schválen. ad 2/ Seznámení se stavem Základní školy T.G. Masaryka v Pyšelích Starosta města Pyšely Stanislav 2 Vosický seznámil všechny přítomné s problematikou rekonstrukce staré části ZŠ Pyšely. Konstatoval, jaké práce a v jaké finanční hodnotě zde již byly provedeny a dále jaká problematika se na tomto úseku vyskytla. Dále informoval přítomné, co všechno bude třeba ke zprovoznění staré části školy ještě provést (mnoho úkolů, které zde nebudou rozepisovány). Zdůraznil, že do rekonstrukce staré školy byla investována celá finanční částka ,- Kč, kterou město dostalo na tento účel. Kolem projednávání tohoto bodu proběhla velmi obšírná diskuse a to jak ze strany zastupitelů, tak ze strany přítomných občanů. V návaznosti na 12, odst. 3, Jednacího řádu zastupitelstva města Pyšely ze dne však nebude obsah diskuse rozveden a nebudou zde uvedena ani jména diskutujících zastupitelů ani občanů. Tato zásada je prolomena a to pouze na výslovnou žádost zastupitele Petra Waldera, který požaduje, aby v tomto zápisu bylo uvedeno, že je k této problematice nutno vypracovat veškeré potřebné znalecké posudky, vypracovat projektovou dokumentaci, vyžádat stavební povolení, zajistit financování, atd. Dále zdůrazňuje nutnost, aby byla na požádání zastupitelstva předložena veškerá dokumentace, týkající se opravy staré části ZŠ Pyšely. Dále bylo diskutováno o tom, zda město Pyšely bude mít potřebné finanční prostředky na dokončení opravy staré části školy vzhledem k tomu, co je všechno v tomto případě nutno objednat, udělat a samozřejmě také zaplatit (znalecké posudky, projektová dokumentace, atd., atd., viz. výše). Bylo konstatováno, že v současné době město Pyšely na rekonstrukci staré části ZŠ Pyšely v rozsahu potřebném na dokončení rekonstrukce finanční prostředky nemá. Starosta Stanislav Vosický uvedl, že jedním z možných řešení na úseku financování popsaných oprav staré části ZŠ Pyšely je použití finančních prostředků získaných z prodeje části pozemků z majetku města Pyšely. Dana Drábová seznámila přítomné s Usnesením školské rady z mimořádného zasedání dne , v němž školská rada žádá Obec Pyšely o provedení v tomto usnesení popsaných úkolů a kroků, PŘED zpřístupněním staré budovy k užívání žáky a pedagogy školy. Dále vyhlašuje hlasování o tom, zda zastupitelstvo města Pyšely bere, či nebere na vědomí výše uvedené Usnesení školské rady a souhlasí, či nesouhlasí s postupem navrženým v tomto usnesení. Výsledek hlasování: Všichni zastupitelé schvalují, aby zastupitelstvo města Pyšely vzalo na vědomí výše uvedené Usnesení školské rady. Proti nehlasoval nikdo, rovněž nikdo z přítomných zastupitelů se tohoto hlasování nezdržel. Tímto jednomyslným výsledkem hlasování zastupitelstvo bere na vědomí výše uvedené Usnesení školské rady. ad 3/ Schválení záměru bezplatného převodu pozemku parcely č. 1301/6(PK) na Jana Beneše, bytem Pyšely, Čtyřkolská 270, ze současného majitele, jímž je město Pyšely. Starosta Stanislav Vosický podává všem přítomným informaci týkající se převodu výše uvedeného pozemku a nechává kolovat mezi přítomnými plánek s vyznačením pozemku a dále zdůrazňuje, že tento záměr byl v řádném termínu na úřední desce MěÚ Pyšely, aby se s tímto záměrem měl možnost seznámit každý občan města Pyšely. Po diskusi na toto téma bylo dohodnuto, že tento pozemek bude Janu Benešovi prodán za symbolickou cenu 1,- Kč, a že Jan Beneš strpí na svém pozemku věcné břemeno a to sloup vysokého elektrického napětí. Dana Drábová nechává hlasovat o tomto záměru. Výsledek hlasování: Všichni zastupitelé souhlasí s předloženým a výše popsaným záměrem. Proti nehlasuje nikdo a rovněž nikdo ze zastupitelů se hlasování nezdržel. Převod předmětného pozemku byl tedy zastupitelstvem města Pyšely jednomyslně schválen a bude realizován. Smlouva o převodu pozemku bude sepsána mezi městem Pyšely a Janem Benešem. Jan Beneš ponese veškeré náklady s tímto převodem spojené. ad 4/ Projednání písemné žádosti Barbory Kadečkové o přístupu k pozemku parcely č. 142 v k.ú. Kovářovice, který hodlá zakoupit firma Truhlářství Tomáš Kadečka a na němž hodlá vybudovat zemědělskou usedlost otevřenou veřejnosti. Starosta Stanislav Vosický informuje všechny přítomné a to velmi podrobně o písemné žádosti paní Kadečkové. Kolem tohoto projednávaného bodu se rozvinula velmi široká diskuse, jíž se zúčastnili přítomní zastupitelé i občané. Na základě v předchozím textu již popsaného ustanovení Jednacího řádu nebudou v tomto bodě jmenování diskutující, ani nebudou zveřejňovány jejich diskusní příspěvky. Z této diskuse vzešel závěr, že v současné době není na místě schválit, či neschválit žádost paní Kadečkové o přístupu k pozemku parcely č. 142 v k.ú. obce Kovářovice a výstavbu komunikace z Kovářovic na popsanou parcelu do té doby, dokud nebude rozhodnuto, zda obdobné žádosti vyhoví, či nevyhoví obec Kunice, u níž byla podána žádost o přístup k zemědělské usedlosti ze směru Dolní Lomnice, přičemž tato žádost adresovaná obci Kunice byla podána jako první a v současné době je považována za jednodušší variantu řešení tohoto problému. Dále bylo přítomnými zastupiteli projednáno, že pokud bude paní Kadečková žádat o přístup k předmětnému pozemku tak, jak je to uvedeno v její žádosti, musí předem požádat o změnu územního plánu města Pyšely. Závěr rozsáhlé diskuse k tomuto bodu programu byl následující. Bylo dohodnuto, že zastupitelstvo města Pyšely nebude v současné době o žádosti paní Kadečkové rozhodovat, tedy schvalovat, či neschvalovat žádost paní Kadečkové a dále bylo dohodnuto, že o výsledku jednání zastupitelstva týkajícího se tohoto bodu jednání zastupitelstva města Pyšely bude paní Kadečková vyrozuměna písemnou formou ze strany MěÚ Pyšely. Dana Drábová nechává hlasovat o výše uvedeném závěru, který vyplynul z diskuse k dané problematice. Výsledek hlasování: Všichni zastupitelé schvalují postup řešení žádosti paní Kadečkové tak, jak je to popsáno v závěru diskuse. Proti nehlasoval nikdo a rovněž se nikdo z přítomných zastupitelů se hlasování nezdržel. Tímto hlasováním byl tedy další postup MěÚ Pyšely v této věci všemi zastupiteli jednomyslně schválen. ad 5/ Různé a) Návrh a projednání plánu práce kontrolního výboru města Pyšely na rok 2012 b) Návrh a projednání plánu činnosti finančního výboru města Pyšely na rok 2012 c) Další náměty a připomín- ky, které vyplynou během zasedání zastupitelstva od zastupitelů nebo od přítomných občanů. a) Zastupitelka Lucie Barešová informovala všechny přítomné o práci kontrolního výboru a konstatovala, že kontrolní výbor svou práci zvládá bez problémů. Pokračování na straně 3

3 duben, květen, červen, červenec 2012 z městského úřadu Pokračování ze strany 2 Lucie Barešová předložila všem zastupitelům ovou poštou před zasedáním zastupitelstva města Pyšely Program kontrolního výboru na rok 2012 a žádá zastupitelstvo o jeho schválení (viz. písemná příloha tohoto zápisu). Zastupitel Marian Klásek informoval o práci finančního výboru. Oba jmenovaní, tedy předsedkyně kontrolního výboru a předseda finančního výboru poté spolu diskutovali o práci těchto výborů a o možnosti rozvíjení další spolupráce mezi oběma výbory. Obsah této diskuse zde nebude rozváděn, byl však velmi obsáhlý. Je možno pouze konstatovat, že se jednalo o konstruktivní a přínosnou diskusi mezi představiteli jmenovaných výborů, týkající se jejich spolupráce. Dana Drábová nechává zastupitele o schválení, či neschválení Programu kontrolního výboru předloženého Lucií Barešovou na rok 2012 hlasovat. Výsledek hlasování: Všichni zastupitelé schvalují Program kontrolního výboru na rok 2012 předložený zastupitelkou Lucií Barešovou. Proti nehlasoval nikdo a rovněž nikdo z přítomných zastupitelů se hlasování nezdržel. Tímto hlasováním byl tedy Program kontrolního výboru na rok 2012 jednomyslně schválen. b) Zastupitel Marian Klásek a zároveň předseda finančního výboru předložil všem zastupitelům ovou poštou Plán činnosti finančního výboru města Pyšely v roce 2012 (viz. písemná příloha tohoto zápisu). V návaznosti na tento návrh finančního výboru proběhla poměrně rozsáhlá diskuse, jejíž obsah nebude rozváděn. Z výsledku této diskuse vzešel závěr, že zastupitelstvo města Pyšely v současné době nebude rozhodovat a hlasovat o tom, zda bude, či nebude tento plán schválen, Zápis ze zasedání Zastupitelstva města Pyšely Přítomni zastupitelé: Lucie Barešová, Dana Drábová, Tomáš Havlíček, Jaroslav Chalupa, Marian Klásek, Dušan Kostrhoun, Stanislav Vosický, Petr Walder a Martin Zaradička Omluveni: nikdo, všichni zastupitelé jsou přítomni Schůzi zahájila místostarostka Dana Drábová, která přivítala 9 přítomných zastupitelů a 13 hostů z řad veřejnosti a oznámila, že průběh zasedání bude nahráván na záznamové zařízení umístěné v zasedacím sále zastupitelstva. Dana Drábová dále konstatovala, že toto zasedání zastupitelstva města Pyšely je usnášení schopné. Dále byli navrženi a hlasy všech přítomných zastupitelů schváleni ověřovatelé zápisu, a to Dana Drábová a Marian Klásek. Zapisovatelem byl navržen a hlasy všech zastupitelů schválen Stanislav Pechač. Na návrh předsedající bylo rozhodnuto hlasy všech zastupitelů, že usnesení zastupitelstva města Pyšely při tomto zasedání bude nahrazeno zápisem. Dále byla navržena změna pořadí jednání oproti programu uvedenému na pozvánce, a to zařazení bodu 13b) jako bod č. 1 programu. Změna byla schválena hlasy všech zastupitelů. Schválený program jednání zastupitelstva města Pyšely: 1. Informace o stavu rekonstrukce staré části Základní školy Pyšely. 2. Kontrola plnění úkolů stanovených zastupitelstvem města Pyšely a uvedených v předchozích zápisech z jednání zastupitelstva, vyřešení platnosti zápisu z jednání zastupitelstva ze dne neověřeného jedním z ověřovatelů, když se zněním tohoto zápisu souhlasí starosta, místostarostka a jeden ze dvou ověřovatelů. 3. Úprava rozpočtu města Pyšely na rok 2012 rozpočtové opatření č Rozhodnutí o vyhlášení výběrového řízení na poskytovatele bankovního úvěru. 5. Seznámení s výsledky kontroly kontrolního výboru města Pyšely ze dne 14. února Projednání záměru koupě pozemku, na němž jsou obecní studny, do majetku města Pyšely. 7. Projednání návrhu Nařízení města Pyšely č. 1/2012, kterým se stanoví podmínky pro likvidaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. 8. Projednání problematiky nákladů na komunální odpad. 9. Projednání problematiky parkování na chodnících ve městě Pyšely. 10. Projednání návrhu na omezení rychlosti automobilů při průjezdu městem Pyšely, obzvláště pak v ulicích Čtyřkolská, Čerčanská, Nádražní, Husova atd. 11. Stanovení postupu při zveřejňování zápisů kontrolního výboru. 12. Návrh ředitelky MŠ Pyšely na schválení hospodářského výsledku za rok 2011 a žádost o schválení hospodářského výsledku ZŠ Pyšely za rok 2011 a uhrazení ztráty za rok 2010 z rezervního fondu. 13. Zpráva o činnosti dobrovolných hasičů města Pyšely za rok Různé. K bodu 1) Starosta města Pyšely Stanislav Vosický podal všem přítomným zprávu ale bylo rozhodnuto, že zastupitelstvo města Pyšely bere předsedou finančního výboru Marianem Kláskem předložený Plán činnosti finančního výboru města Pyšely v roce 2012 na vědomí a tato skutečnost má být zadokumentována v zápisu z jednání zastupitelstva, což je předchozím textem zápisu splněno. c) Z předcházející diskuse vyplynula vůle zastupitelstva rozšířit program kontrolního a finančního výboru o kontrolu průběhu a výsledků likvidace obcí zřízené příspěvkové organizace s názvem Příprava staveb s.r.o. Dále z diskuse vzešel návrh o popsaném rozšíření programu kontrolního a finančního výboru hlasovat. Dana Drábová nechává přítomné zastupitele o rozšíření programu kontrolního a finančního výboru k problematice výše uvedené hlasovat. Výsledek hlasování: Všichni přítomní zastupitelé hlasují pro rozšíření programu kontrolního a finančního výboru o kontrolu průběhu a výsledků likvidace obcí zřízené příspěvkové organizace s názvem Příprava staveb s.r.o.. Proti nehlasoval nikdo, a rovněž nikdo z přítomných zastupitelů se hlasování nezdržel. Tímto bylo tedy popsané rozšíření programu kontrolního a finančního výboru jednomyslně schváleno. Tímto byl program (jeho druhá verze) zasedání zastupitelstva města Pyšely úspěšně projednán. Na základě této skutečnosti v 19:56 hodin dne místostarostka Dana Drábová zasedání zastupitelstva města Pyšely oficiálně končí. Za p s a l: Sta n i s l av Pe c h a č Stanislav Vosický, starosta Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka JUDr. Lucie Barešová, ověřovatelka Dušan Kostrhoun, ověřovatel zápisu může rozhodnout pouze zastupitelstvo svým hlasování a navrhla, aby zastupitelstvo znění zápisu schválilo. Bylo hlasováno s následujícím výsledkem: Pro schválení zápisu hlasovali: Vosický, Drábová, Chalupa, Klásek, Kostrhoun a Zaradička. Proti schválení zápisu hlasovali: Barešová, Havlíček Hlasování se zdrželi: Walder Návrh byl přijat většinou 6 hlasů. Dále vznesl dotazy týkající se kalkulace vodného a stočného občan Horký. Na tyto dotazy mu odpověděl přítomný technik MěÚ Pyšely Pavel Smutný. K bodu 3) K návrhu na úpravu rozpočtu města Pyšely podal vysvětlení zastupitel Marian Klásek. Sdělil, že zamýšlená úprava rozpočtu je formálního rázu a obsahuje zejména upřesnění přijatých dotací, které byly v rozpočtu upřesněny na základě oznámení krajského úřadu. Do rozpočtu bude třeba zapracovat nároky na opravu školy a další úpravy, proto stáhl tento bod z programu jednání zastupitelstva a požádal o přesunutí na následující jednání zastupitelstva města Pyšely. K bodu 4) Zastupitel Marian Klásek seznámil zastupitelstvo s návrhem na vyhlášení výběrového řízení na přijetí bankovního úvěru, z kterého by byly splaceny všechny nezaplacené závazky města Pyšely z minulých let ve výši max. 11 mil. Kč. Závazky se průběžně splácí a jejich přesná výše bude vyčíslena při vyhlášení výběrového řízení. Úvěr bude zajištěn zástavou pozemků ve vlastnictví města Pyšely, které jsou dnes zastaveny ve prospěch České spořitelny. Aby se mohly soutěže zúčastnit i ostatní bankovní ústavy, je navrženo refinancování úvěru poskytnutého Českou konaného dne v zasedací místnosti městského úřadu v Pyšelích od hod. očekávalo. Nyní probíhají diskuse mezi projektantem a statikem o navrženém zabezpečení stavby. Projektant navrhuje trámy vyztužit sbíjenými nosníky jako postačující a přiměřené opatření, statik trvá na vyztužení stávajících nosných trámů kovovými traverzami, což je finančně i stavebně velmi náročné řešení. Řešením je posouzení návrhu projektanta alternativním statikem. Po vyřešení zabezpečení střechy bude nutno vypracovat projektovou dokumentaci k opravě. Po zpracování projektu město přistoupí k žádosti o dotaci na odstranění havarijního stavu budovy, z vlastních zdrojů prostředky na opravu v řádu miliónů Kč nemá. Na dotaz, zda bude rekonstrukce hotova do konce tohoto školního roku, starosta odpověděl, že nebude. K tomuto bodu nebylo navrženo usnesení. K bodu 2) Starosta města Pyšely Stanislav Vosický konstatoval, že byla vypracována kalkulace vodného a stočného na léta 2012 až 2013 dle požadavku zastupitelstva. Kalkulace vodného a stočného byla předložena zastupitelům. Dále starosta sdělil, že byly nově zpracovány pracovní náplně jednotlivých zaměstnanců Městského úřadu Pyšely, které jsou uvedeny v Organizačním řádu městského úřadu Pyšely platném od Organizační řád vydává starosta města. Kalkulace vodného a stočného i Organizační řád jsou přílohou tohoto zápisu. Následně byla řešena problematika zápisu z jednání zastupitelstva města Pyšely ze dne , s jehož zněním souhlasí starosta, místostarostka a jeden o současném stavu rekonstrukce staré z ověřovatelů a jehož znění odmítla ověřit části ZŠ Pyšely. Konstatoval, že myko- zastupitelka Lucie Barešová. Řídící schůze konstatovala, že o platnosti uvedeného logický posudek je příznivější, než se Pokračování na straně 4 3

4 Z městského úřadu duben, květen, červen, červenec 2012 Pokračování ze strany 3 spořitelnou na výstavbu kanalizace splatného v roce 2020, jehož aktuální zůstatek je cca 9,5 mil. Kč. Včetně refinancování je maximální výše úvěrů stanovena na 21 mil. Kč se splatností 15 let s tím, že město Pyšely bude mít možnost úvěr kdykoliv předčasně splatit. Návrh usnesení k bodu 4: Zastupitelstvo schvaluje záměr vyhlásit výběrové řízení na refinancování závazků města Pyšely, včetně bankovního úvěru poskytnutého Českou spořitelnou, a.s. na vybudování kanalizace, do výše maximálně 21 mil. Kč se splatností do 15 let. Pokud nebude refinancován úvěr poskytnutý Českou spořitelnou, a.s., maximální výše úvěru bude činit 11 mil. Kč. Pro přijetí usnesení hlasovali: Vosický, Drábová, Chalupa, Klásek, Kostrhoun, Walder a Zaradička. Proti přijetí nehlasoval nikdo. Hlasování se zdrželi: Barešová, Havlíček Návrh byl přijat většinou 7 hlasů. K bodu 5) Zastupitelka Lucie Barešová, předsedkyně kontrolního výboru přednesla zprávu o výsledku kontroly provedené dne na MěÚ Pyšely. Předmětem kontroly byly smlouvy o poskytnutí investiční dotace, nájemní smlouvy a smlouvy o dočasném užívání bytů a smlouvy darovací. Štěpánka Bednářová, členka kontrolního výboru, přednesla část kontrolní zprávy týkající se knihy došlých faktur za léta 2010 a 2011, kontroly objednávek z roku 2011 a namátkové kontroly faktur z let 2010 a Návrh usnesení k bodu 5: Zastupitelstvo bere na vědomí přednesené zprávy o výsledcích provedených kontrol a žádá starostu města Pyšely, aby na příští jednání zastupitelstva předložil písemnou reakci na zápisy o provedených kontrolách Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé. K bodu 6) Starosta města předložil návrh na koupi pozemků parc. č. 261 (PK), na nichž se nacházejí obecní studny, o celkové výměře m 2. Tyto pozemky má město Pyšely v nájmu a na jejich koupi byla uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. Kupní cena je dohodou obou stran na nákup prodávajících stanovena na 150 tis. Kč, tzn. 27,10 Kč za m 2. Návrh usnesení k bodu 6: Zastupitelstvo schvaluje koupi pozemku parc. č. 261 (PK) o celkové výměře m 2 do majetku města Pyšely za celkovou kupní cenu 150 tis. Kč. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Návrh byl přijat hlasy všech zastupitelů. K bodu 7) Byl projednán návrh Nařízení města Pyšely č. 1/2012, kterým se stanoví podmínky pro likvidaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Návrh nahrazuje stávající Nařízení obce Pyšely č. 2/2003 a dále zpřísňuje pálení odpadu ve městě Pyšely. Nad návrhem proběhla široká diskuse, zda je nutné zpřísňovat podmínky pro pálení bioodpadu. zachovat původní nařízení, či schválit nové nařízení. Po rozsáhlé diskusi o tomto problému proběhlo hlasování. Návrh usnesení k bodu 7: Zastupitelstvo schvaluje Nařízení města Pyšely č. 1/2012 kterým se stanoví podmínky pro likvidaci biologicky rozložitelných komunálních odpadů. Přijetím tohoto nařízení se ruší Nařízení obce Pyšely č. 2/2003 účinné od Pro přijetí usnesení hlasovali: Vosický, Drábová, Chalupa, Klásek, Kostrhoun, Walder a Zaradička. Proti přijetí usnesení hlasovali: Barešová, Havlíček Návrh byl přijat většinou 7 hlasů. Nařízení č. 1/2012 vstupuje v platnost dnem vyvěšení na úřední desce města Pyšely. K bodu 8) Zastupitel Tomáš Havlíček navrhl změnit systém poplatku za odvoz komunálních odpadů, nesouhlasí se systémem v současné době zavedeným. Dále otevřel diskusi na téma svozu biologicky rozložitelného komunálního odpadu. Hlavním bodem této diskuze byla oprávněnost zahrnutí částky 370 tis. Kč ročně na provoz kompostárny do nákladů na likvidaci odpadů. V letech 2009 a 2010, kdy byly poloviční poplatky za svoz odpadů, byl provoz kompostárny hrazen z běžných příjmů města. Zastupitel Havlíček navrhl, že částka 370 tis. Kč měla být použita na úhradu dluhu společnosti Marius Pedersen, nikoli na provoz kompostárny. K tomu bylo konstatováno, že dluh je splácen z běžných prostředků města. Finanční zdroje jsou jenom jedny, není to žádná částka navíc, s kterou by mohlo město disponovat. Jedná se pouze o to, jak bude tento výdaj účetně zařazen. Návrh usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo schvaluje, aby částka ve výši 370 tis. Kč, kterou město Pyšely použilo v roce 2011 na provoz kompostárny, na splátku části dluhu společnosti Marius Pedersen v roce Pro přijetí usnesení hlasovali: Havlíček. Proti přijetí usnesení hlasovali: Vosický, Drábová, Chalupa, Klásek, Kostrhoun, Walder a Zaradička Hlasování se zdrželi: Barešová Návrh nebyl přijat. K bodu 9) Zastupitel Tomáš Havlíček navrhl projednat problematiku parkování motorových vozidel ve městě Pyšely na chodnících a v místech, kde je to zakázáno dopravními značkami, a to obzvláště v ulici Husova. K tomu konstatoval, že dopisy rozeslané MěÚ Pyšely občanům s trvalým bydlištěm v ulici Husova k této problematice pomohly, ale situaci vyřešily pouze dočasně. Navrhl zasílat tyto dopisy častěji. Místostarostka Dana Drábová navrhla řešit tuto situaci v kombinaci zasílání dopisů a spolupráci s Policií České republiky. K tomuto bodu nebylo navrženo usnesení. K bodu 10) Zastupitel Tomáš Havlíček otevřel diskusi na téma soustavné překračování rychlosti motorových vozidel projíždějících městem Pyšely, a to obzvláště v ulicích Čtyřkolská, Čerčanská, Nádražní, Husova, atd. Zde kromě jiného starosta města Pyšely uvedl, že se připravuje projekt na výstavbu chodníků podél nejproblematičtějších komunikací ve městě. Konstatoval, že vše závisí na finančních prostředcích, jichž má město v současné době nedostatek. Dále byly diskutovány různé možnosti, jakými by bylo možno rychlost projíždějících motorových vozidel snížit. Byly navrhovány zpomalovací pruhy, příčné prahy, radary ukazující okamžitou rychlost projíždějících vozidel a další možnosti. Návrh usnesení k bodu 8: Zastupitelstvo města Pyšely ukládá MěÚ Pyšely podniknout neprodleně příslušné kroky směřující k zamezení překračování nejvyšší povolené rychlosti v obci, viz. z.č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, a v této souvislosti také prověřit možností získání dotací na opatření vedoucí k zamezení překračování nejvyšší povolené rychlosti motorových vozidel ve městě Pyšely, a to hlavně na nejkritičtějších komunikacích, kterými jsou ulice Čtyřkolská, Čerčanská, Nádražní, Husova, atd. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Návrh byl přijat hlasy všech zastupitelů. K bodu 11) Předsedkyně kontrolního výboru zastupitelka Lucie Barešová navrhla, aby zápisy z kontrol, jež byly provedeny kontrolním výborem, byly zveřejňovány na webových stránkách města Pyšely. V diskusi zaznělo, že výstupy kontroly jsou určeny pro zastupitelstvo, mohou obsahovat osobní či citlivé údaje a měly by být zveřejněny až po schválení zastupitelstvem, nikoliv automaticky. Tato problematika bude opětovně projednána na příštím jednání zastupitelstva města Pyšely po ověření možností zveřejňování dle zákona o kontrole. K tomuto bodu nebylo navrženo usnesení. K bodu 12) Ředitelka MŠ Pyšely Ilona Kryzánková seznámila všechny přítomné s hospodářským výsledkem MŠ Pyšely za rok 2011 a požádala zastupitelstvo o schválení dokumentu nazvaného Návrh na schválení hospodářského výsledku za rok Návrh usnesení k bodu 12: Zastupitelstvo města Pyšely schvaluje převedení hospodářského výsledku Mateřské školy Pyšely za rok 2011 ve výši ,51 Kč dle zákona č. 250/2000 Sb. do rezervního fondu Mateřské školy Pyšely. Prostředky z rezervního fondu budou použity na pořízení nového sporáku do školní kuchyně. Pro přijetí tohoto usnesení hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Návrh byl přijat hlasy všech zastupitelů. Dále zastupitelstvo projednalo Žádost o schválení hospodářského výsledku za rok 2011 PO Základní škola T. G. Masaryka Pyšely a uhrazení ztráty za rok 2010 z rezervního fondu, předložený ředitelkou ZŠ Pyšely Ivou Niklesovou. O této žádosti nebylo hlasováno, zastupitelstvo jí vzalo pouze na vědomí, neboť starosta konstatoval, že tato problematika spadá do jeho kompetence. Návrhy na schválení hospodářského výsledku MŠ Pyšely a ZŠ Pyšely tvoří přílohu tohoto zápisu. K bodu 13) Velitel JSDHO Pyšely Pavel Smutný přednesl zprávu o činnosti dobrovolných hasičů Pyšely za rok 2011, v níž seznámil všechny přítomné s celoroční prací dobrovolných hasičů města Pyšely. Ve zprávě je uveden celkový přehled o jednotce dobrovolných hasičů, seznam členů jednotky, výčet výjezdů k zásahům, dále oblast pomoci MěÚ Pyšely a pomoci občanům, cvičení, prevence atd. Zastupitel Klásek a starosta města navrhli, aby zastupitelstvo poděkovalo JSDHO Pyšely za odvedenou práci. Zastupitelstvo města Pyšely vzalo na vědomí Zprávu o činnosti jednotky Sboru dobrovolných hasičů Pyšely v roce Zastupitelstvo děkuje všem Pyšelským hasičům za dobře odvedenou a velmi potřebnou práci a za všechen volný čas, který věnují nejen zásahům, ale i opravě a udržování techniky. Pro souhlas se zněním zprávy velitele JSDHO hlasovali všichni přítomní zastupitelé. Znění zprávy velitele JSDHO bylo tedy přijato hlasy všech zastupitelů. K bodu 14) Byl projednán výsledek výběrového řízení na dokončení prací v knihovně města Pyšely. Výběrového řízení se zúčastnilo celkem 5 firem. Nejlepší podmínky nabídla firma Pavel Souček, která byla vybrána za účelem dokončení prací v městské knihovně. Zastupitelstvo vzalo tuto skutečnost na vědomí. V závěru zastupitel Martin Zaradička vystoupil s konstatováním, že práce na dokončení knihovny budou uhrazeny sponzorsky. Starosta města Pyšely upozornil, že jsou ve městě často vidět děti zjevně školního věku, které kouří. Rovněž po komunikacích města Pyšely jezdí děti zjevně mladší 10-ti let na jízdních kolech a koloběžkách bez doprovodu osoby starší (Toto upravuje 58, odst.2, z.č. 361/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.), čímž ohrožují bezpečnost silničního provozu. Dále požádal zástupce školské rady, aby toto na svém zasedání projednali. Ve hodin Dana Drábová jednání zastupitelstva města Pyšely oficiálně ukončila. Za p s a l: Sta n i s l av Pe c h a č Stanislav Vosický, starosta Ing. Dana Drábová, Ph.D., místostarostka Dana Drábová, ověřovatelka Marian Klásek, ověřovatel 4

5 duben, květen, červen, červenec 2012 Vítáme nové občánky společenská kronika Rodiče Ilona a Jiří Jarošovi ze Zaječic nezapomenou na den , kdy se jim narodila dcera Žaneta. Blahopřejeme k této krásné události. Kristina Příhodová z Pyšel se narodila 3. února 2012 rodičům Janě a Petrovi Příhodovým. Gratulujeme. Anna Hovorková, tak se jmenuje nová občanka Zaječic, která se narodila 21. března Šťastnými rodiči jsou Hana a David Hovorkovi, milující sestřičkou Lucinka. Hodně štěstí celé rodině. Ondřej Kostrhoun, tak se jmenuje občánek Pyšel, který se narodil 7. března 2012 rodičům Martině Vlčkové a Dušanovi Kostrhounovi. Ze srdce blahopřejeme. Velkou radost z malé Gréty měli rodiče Lenka a Pavel Sobotkovi z Pyšel. Holčička se narodila 13. března Gratulujeme celé rodině. Dalším miminkem je Valerie Řeháková, která se narodila 21. března Šťastnými rodiči jsou Barbora Mittasová a Daniel Řehák z Pyšel. Vše nejlepší k této krásné události. Margareta Pohanková, tak se jmenuje holčička, která se narodila 1. dubna 2012 rodičům Markétě Pohankové a Přemyslu Hrůzovi z Pyšel. Připojujeme se s velkou gratulací. Ema Bikárová se narodila 24. dubna 2012 a udělala velkou radost rodičům Renatě Berkyové a Františkovi Bikárovi z Pyšel. Blahopřejeme. Barbora Špačková, tak se jmenuje holčička, která se narodila 4. dubna 2012 Rodiče jsou Eva a Miroslav Špačkovi ze Zaječic. Blahopřejeme k této krásné události. Všem novým občánkům, jejich rodičům a sourozencům přejeme hodně štěstí, pevné zdraví, pohodu a spokojenost. Těšíme se, že se s Vámi všemi sejdeme při vítání nových občánků. Své ANO si 18. února 2012 řekli Vendula Čechová a Jaroslav Smutný z Pyšel. Blahopřejeme novomanželům a přejeme jim na společné cestě životem hodně lásky, zdraví, pohody a štěstí. Životní jubilea oslavili tito naši spoluobčané: V dubnu pan Jan Slavík z Pyšel, paní Jarmila Ludvíková, klientka Domova pro seniory, paní Marie Galathová ze Zaječic a paní Marie Paterová z Pyšel. V květnu pan Vladimír Trojan z Pyšel, pan Vladimír Prchlík ze Zaječic, paní Marie Klicperová, klientka Domova pro seniory, paní Věra Paclíková z Pyšel a pan Jaroslav Krejčí z Pyšel. V červnu oslaví výročí pan Josef Smutný z Pyšel, paní Marie Sejková z Pyšel, pan Václav Pačes, klient Domova pro seniory, paní Jana Pelikánová z Borové Lhoty a pan Václav Vitanovský z Pyšel. Oslavencům přejeme do dalších let života pevné zdraví, hodně pohody, spokojenosti a štěstí. Josef Procházka Nazdar bratře.! Žádná smrt nemůže být zlá, které předchází život dobrý. Matěj Valentin Kramerius, který přijal později jméno Václav jako projev vlastenectví, byl spisovatel, novinář a nakladatel, který v roce 1789 založil Kramariovy c.k. vlastenecké noviny. Já jsem si citovaný výrok půjčil ze smutečního oznámení. Je na něm uvedeno: Josef Procházka odešel tiše v úterý dne 20.března 2012 v požehnaném věku nedožitých 100 let. Neosobuji právo, psát o pyšelském rodákovi nějaké hluboké myšlenky. Je tady určitě řada jiných, kteří by to napsat mohli. Já jen chci připomenout tohoto velkého člověka duchem, byť malého vzrůstem. Jednou ze zajímavostí, která zůstane v Pyšelích už na vždy, je povědomí, že kdykoliv přišla řeč na pana Procházku, znělo oslovení bratr Procházka. Nepamatuju si, že by někdo řekl pan. Jeho členství v pyšelském Sokole bylo notoricky známé a jeho přínos jednotě a neutuchající zájem o činnost, byl nevídaný. Když jsem se já stal díky divadelnímu souboru členem Sokola Pyšely, byl bratr Procházka ještě členem výboru. A to mu bylo 93 roků. A nebyl jenom členem čestným. Zajímal se o sokolovnu, zajímal se o všechno, co souviselo s činností jednoty. Byl nesmírně rád za to, že Sokol Pyšely měl zase své ochotnické divadlo. Pro něho to byla neodmyslitelná součást sokolské činnosti. Cvičení, sport a kultura. Věděl, že toto spojení vždycky bylo a musí být sjednocujícím duchem členské základny. K tomu bych chtěl zveřejnit jednu osobní příhodu, jako vzpomínku na bratra Procházku. Je to vzpomínka, která mi čest nedělá. Ale já se za ní nestydím. Myslím, že patří do kategorie lidské moudrosti, že nevědomost hříchu nečiní. Krátce po tom, co pyšelské divadlo přišlo pod křídla Sokola Pyšely, a mělo za sebou už asi třetí premiéru psal se tuším rok 2004, mě bratr Procházka v jednom z běžných rozhovorů na ulici před obchodem Pařízků řekl: Já myslím, že bysme si mohli tykat. Nevěděl jsem, co mám na to říci. Z ničehož nic si tykat s člověkem, o kterém vím, jaké má jméno v obci kam jsem se před nedávnem přistěhoval, s člověkem z něhož vyzařuje přirozená osobnost, s člověkem který je o více než třicet let starší než já, bylo pro mne nepředstavitelné. Zakoktal jsem něco v tom smyslu, že je to pro mne velká čest a že si netroufám a podobné věty, ale že děkuji, že se budu snažit, že se pokusím a začínající, pro mne trapnou chvíli jsem ukončil a rychle se rozloučil. Samozřejmě, že netrvalo dlouho a další naše setkání se stalo prubířským kamenem. Sebral jsem všechnu odvahu, které jsem v sobě pohříchu mnoho neměl, a řekl: Ahoj Pepo, buď zdráv, jdeš nakoupit? Nehnul ani brvou, usmál se, řekl, že ano a oba jsme vstoupili do krámu. Instinktivně jsem cítil, že něco není v pořádku. A tak moje tykání směrem k brtaru Procházkovi bylo od totho okamžiku spíše neutrální. Jednoslovné a jednoslabičné. Až po několika letech jsem se dopátral jádra pudla. Zjistil jsem, že ze strany tohoto vzácného muže to byla nabídla na tykání sokolské. On měl za to, že to znám a vím o co jde. Netušil, že nevím vůbec nic. A tak můj stres z častého setkání s bratrem Procházkou zmizel až s prvním oslovením : Nazdar, brtaře! To už jsem věděl, že tímto oslovením se mažou všechny věkové rozdíly, že se tím mažou všechny zásluhy, vzdělání a funkce. Jsme si rovni. V povinnostech i zásluhách. A ještě jeden poznatek mám z této sokolské zvyklosti. Zvýší se úcta. To není běžné tykání. To není jako houska na krámě. Když si sokolové řeknou Nazdar bratře, nebo Nazdar sestro, je to jako, že patříš do rodiny. A rodina drží pohromadě láskou a vzájemnou úctou. A tohle mají sokolové v krvi. Bratr Procházka toho měl v srdci vrchovatě. Lásku, přátelství, ochotu a úctu mohl rozdávat. A on to také dělal. Pro tuto jeho čistou lidskou vlastnost zůstane bratr Procházka stále mezi námi a věřím, že kdykoliv přijde řeč na tuto velkou osobnost, lidem se obličej rozzáří. S úctou a vděčností Bohumi Gondík 5

6 Z městského úřadu V závěru května rozhodovalo zastupitelstvo města Pyšely o záměru vstoupit do společnosti Senior Life Pyšely, přičemž vstup města do tohoto projektu byla podmínka investora pro koupi pozemků, o jejichž prodeji rozhodlo zastupitelstvo v roce Záměr výstavby domovu pro seniory byl zastupitelům a veřejnosti představen ve středu 23. května V následné diskusi řada zastupitelů namítala, že nemají dostatek času se se záměrem seznámit a zodpovědně o něm rozhodnout a proto bylo jednání zastupitelstva přerušeno s tím, že bude pokračovat v pondělí 28. května. V době mezi středou a pondělkem se po městě začaly šířit fámy, že se město chystá učinit podivné kroky a že hrozí, že přijde o svůj poslední majetek. To není pravda. Město Pyšely se pouze snaží prodat pozemky o celkové výměře m 2, přičemž minimální nepodkročitelná prodejní cena byla v roce 2008 Jak mnozí z vás zaregistrovali, v dubnu začal v Pyšelích sběr bioodpadu z domácností. Hlavním cílem je vytřídit odpad, který můžeme zužitkovat v místní kompostárně, a za který jinak musíme platit drahé skládkovné, které je Kč za tunu. Nejedná se jenom o odpad ze zahrad, ale hlavně o zbytky Zájem o nádobu na bioodpad je velký. Jsme rádi, že občané tříděním odpadů ze zahrady pomohou snižovat náklady na komunální odpad. Každý, kdo obdržel tuto nádobu, dostal i leták, co do ní nepatří a co ano. Navíc je na ní ještě nalepena i samolepka s pokyny. Mnozí toto respektujete, ale mnozí ještě nikoliv. Uvědomte si prosím, že zelený odpad je odvážen na naši kompostárnu. Zde prochází drtičkou a do ní nesmí přijít nic, co by ji poškodilo. A přesto vždy, když v pondělí je přivezen zelený odpad na kompostárnu, tak se Nádoby na bioodpad stanovena ve výši 500 Kč za m 2. Investor nabídl městu Pyšely, že odkoupí pozemky za cenu 700 Kč za m 2, tedy za cenu o 40% vyšší než je minimální požadovaná cena. Podmínkou této nabídky ovšem je, že město Pyšely vstoupí do společnosti, která od města pozemky koupí. Ani na okamžik se nejednalo o tom, že by město někam pozemky vkládalo a až pak inkasovalo peníze. Vždy se mělo jednat o prodej. Nabídka investora byla taková, že nově vzniklá společnosti Senior Life Pyšely, ve které bude mít město Pyšely podíl 30% a investor 70%, koupí od města Pyšely pozemky za kupní cenu Kč za m2 s tím, že část z této kupní ceny v něm najdou věci nevídané a je třeba vše před drcením třídit. Posuďte sami z přiložené fotografie. Znovu připomínáme do nádob na bioodpad v žádném případě nepatří železo, kamení, suť, keramické květináče a další podobný odpad. Často se zde naleznou i igelitové tašky s komunálním odpadem, na to přece máme jiné popelnice. Může se snadno stát, že se v množství bioodpadu tento nežádoucí odpad bude přehlédnut a vzniknou na drtiči velké škody. Prosíme tedy všechny respektujte pravidla třídění bioodpadu. Děkujeme. M. P. odpovídající výši 300 Kč za m 2 vloží město Pyšely jako svůj podíl do společnosti Senior Life Pyšely a zbývající část 700 Kč za m 2, tedy faktická prodejní cena, zůstane volně k dispozici městu. Žádný jiný závazek ani riziko město nepřijímalo a přijmout nemělo. Kromě příjmu z prodeje pozemků by navíc zdarma získalo podíl ve společnosti, která pozemek bude vlastnit. Nákup pozemků by byl v plné výši financován ze strany investora. O tomto návrhu zastupitelstvo diskutovalo a přijalo následující usnesení: Zastupitelstvo města Pyšely vyjadřuje podporu realizaci projektu Senior Life města Pyšely. Zastupitelstvo vyjadřuje svůj zájem o účast města v akciové společnosti Senior Life města Pyšely a o prodej pozemků p.č. PK 1278/1, 515/1, 515/2, 514, 501, 502 a KN 1278 o celkové výměře m 2 v k.ú. Pyšely duben, květen, červen, červenec 2012 Mýty a fakta kolem prodeje pozemků v Pyšelích Sběr odpadů v Pyšelích v roce 2012 z domácností. Kromě toho se zužitkuje i odpad, který by jinak shnil někde na mezi. Připomínám, že do bioodpadu patří vše rostlinného původu včetně drcených větví, ale i starý chleba či pečivo. Je tam možno vyhazovat třeba i čaj či kávu. Nepatří tam živočišný odpad jako maso a sýry. I když je na každé nádobě podrobně uvedeno, jaký odpad do ní patří, našli se i tací, kteří tam vyhodili cihly a beton. Bohužel to nebyly cihly rákosové a jejich likvidace způsobila značné problémy a poškození svozového zařízení. Přitom máme v Pyšelích sběrný dvůr, kde mohou občané města se zaplaceným poplatkem likvidovat odpad zdarma. Už za první měsíc sběru se projevily úspory, když oproti předchozímu roku ubylo 8,5 t směsného odpadu, to znamená úsporu na skládkovném ve výši Kč. Náklady na svoz bioodpadu jsou zatím sice vyšší než úspora, nikdo ale nečekal, že už v prvním měsíci poklesne objem směsného odpadu o 16 %. Věřím, že v dalších měsících, až si všichni na sběr bioodpadu zvykneme, bude úspora ještě významnější. Všem těm, kteří třídíte, patří velké poděkování. Připomínám, že nádoby na bioodpad o objemu 120 l a 240 l si můžete objednat na městském úřadě zdarma. Pokud máte pocit, že tak velkou nádobu nevyužijete, můžete se domluvit se sousedy a mít jednu popelnici na více domácností. Ušetří se tím místo nepřehlédněte této nově vzniklé společnosti. Zastupitelstvo vyzývá firmu MediFarmaco, a.s. k předložení návrhu stanov a.s. Senior Life města Pyšely, návrhu kupní smlouvy a scénáře dalšího postupu. Zastupitelstvo pověřuje vyjednáváním podmínek se společností MediFarmaco, a.s. tým ve složení starosta města Stanislav Vosický a zastupitelé Petr Walder a Marian Klásek. Veškeré závazné právní kroky spojené s prodejem pozemků podléhají schválení zastupitelstvem. V současné době probíhají jednání s investorem o konkrétních podmínkách projektu s tím, že jednotlivé kroky musí schválit zastupitelstvo města. Žádná ztráta majetku či újma městu opravdu nehrozí. Marian Klásek, předseda finančního výboru i náklady na svoz. Jak si mnozí všimli, objevily se v Pyšelích černé kontejnery s oranžovým víkem určené na krabicové obaly od mléka, džusů i vína. Zatím se jedná o zkušební provoz se čtyřmi kontejnery, a to pouze v Pyšelích. I nadále je možné házet krabice do popelnic na plast, za ty však neobdržíme zvýšenou vratku od EKOKOMu za třídění další komodity. Prosím všechny, pro které to je jen trochu možné, aby i krabice od nápojů třídili a vyhazovali je přednostně do nádob na ně určených. Věřím, že se nám i nadále podaří zlepšovat nakládání s odpady v Pyšelích a přilehlých obcích a v brzké době se podaří zavést možnost bezplatného získávání kompostu z kompostárny pro ty, kteří platí za odpad v Pyšelích. Domnívám se, že by měli být odměněni ti, kteří třídí bioodpad a přispívají tak k výrobě kompostu, například tím, že by měli nárok na odběr dvojnásobného množství kompostu. Navrhnu to zastupitelstvu města. Marian Klásek, zastupitel Pečovatelská služba Zájemci o pečovatelskou službu (donáška obědů, nákupy), volejte na MěÚ Pyšely, tel Pozor změna MUDr. Richard Sovják, praktický lékař pro dospělé upravuje svoji ordinační dobu v Pyšelích takto: každou středu od hodin. Dne 13. června 2012 nebude praktický lékař pro dospělé Dr. R. Sovják v Pyšelích ordinovat. 6

7 duben, květen, červen, červenec 2012 Posezení pod májkou Borová lhota Na Borové Lhotě se vždy naše maminky a babičky scházely na lavičce u Barešových vrat, kde si v podvečer po práci nejen povídaly, vyměňovaly recepty na dobrá jídla, ale ještě pohlídaly svá vnoučata. A tak i my po mnoha letech navazujeme na tuto tradici a občas se sejdeme nyní už na pěkně upravené návsi vedle kapličky na lavicích a v mnoha případech u prostřeného stolu s dobrotami. Vedle nás si v dětském koutku hrají a houpají se děti a to nejen ze vsi, ale chodí sem i z mnoha okolních chat. Máme zde hezké prostředí obklopené okrasnými keři, i když v letošní zimě jich dost pomrzlo a bude nutná obnova. Tato přátelská setkání a posezení na návsi začínají vždy na Nový rok. Potom během roku jsou tu různé akce oslavy narozenin, svátků či přivítání nových občanů do vsi. Na čarodějnice se zde pálí malý mini oheň, přitom se připravuje a postaví vysoká májka. Na jejím místě v prosinci zde se opět postaví vánoční strom k zahájení vánočního času a potom se zde sousedé sejdou při půlnočním přípitku o Silvestru. Letos byla akce posezení u čarodějnického ohně dosti navštívena a kdo chtěl, mohl si zkusit start na stříbrném koštěti se sedlem a houkačkou. Odpoledne na 1. Máje se sešly pod májkou s krásnými fábory zase babičky a maminky při dobrém pohoštění (každá přinesla něco na ochutnání). Jejich odrostlejší děti toto nazývají v legraci opožděné starty. A tak při dobré náladě jsme se letos dohodly, že uspořádáme pro všechny děti a jejich kamarády na Borové Lhotě ke Dni dětí něco hezkého, pohádkového. Vznikla akce Babičky dětem aneb Cesta k perníkové chaloupce. V neděli 3. června 2012 pozdě odpoledne děti půjdou z návsi do okolí Borové Lhoty, kde je k tomu vhodné a hezké okolí s rybníčky a lesní chaloupkou. Cestou u princezen, loupežníků, vodníků a dalších pohádkových bytostí budou plnit různé úkoly a na závěr u Perníkové chaloupky dostanou perníčky. Závěr celé akce za spoluúčasti jak účinkujících i mnoha občanů bude zase na návsi u prostřeného stolu a pro všechny děti je připraveno nejen vyhodnocení, ale i sladké odměny. Navazujeme na tradice, které se již dříve na Borové Lhotě konaly a přejeme si hezké vydaření. Bohumila Nádvorníková 7

8 zaječice duben, květen, červen, červenec 2012 Novinky z dětského klubu Zajíček v Zaječicích u Pyšel Náš zavedený nadšený tým se věnuje s láskou a profesionalitou dětem již čtvrtým rokem. Od května 2008, kdy jsme začínali, naše nadšení rostlo, zvyšovala se profesionalita a především se vyjasnila a prohloubila vize, kam chceme péči o děti a práci s nimi směřovat. A tímto směrem je jednoznačně alternativní program Začít spolu a přístup Respektovat a být respektován. Začít spolu Specifičnost viditelná na první pohled je uspořádání prostoru, který je členěn do tzv. center aktivit. Těchto relativně oddělených (třeba skříňkami) center je tolik, kolik dovoluje prostor školky. V každém centru zpracovává malá skupinka dětí (3-7 dětí) téma dne (respektive týdne). U nás v dětském klubu jsou nejoblíbenějšími centry ateliér (pro kreativní činnosti s barvami, keramikou, atd.), kostky(místo pro stavebnice), domácnost, stolní a manipulační hry, divadlo v samostatné místnosti (s převleky, loutkami a oponou), prostorná tělocvična pro sportování a hry, centrum knihy a písmena a interní pískoviště, které bude brzy doplněno i vodní nádržkou. Na centra pokusy a objevy a dílny nyní sháníme potřebné vybavení. Rádi bychom je otevřeli nejpozději na začátku školního roku. Důvodem, proč centra aktivit využíváme, je jejich maximální přínos při prohlubování tvůrčích, manuálních, intelektových, emočních, motorických i sociálních dovedností dítěte. Zde jsou děti díky široké nabídce nejrůznějších aktivit a materiálů zcela nenásilně motivovány k činnosti, která je pro ně v danou chvíli nejpřitažlivější nebo kterou chtějí rodiče po dohodě s učiteli u dítěte rozvíjet. Učitel je v programu Začít spolu partner, který plně důvěřuje schopnostem a dovednostem dítěte a pouze mu A nyní několik konkrétních informací o Zajíčkovi: Pro děti 2 6 let Provoz 7,30 17,30 hod Předškolnípříprava od 4 let Nepřicházíte o rodičovský příspěvek Zájmovékroužky v ceně (sporťáček, dramaťáček, hudebka, výtvarka, angličtina) Rodinné prostředí a pohodová atmosféra Individuální přístup k dětem v malém kolektivu Každodenní rozmanitost činností (dílna, ateliér, divadlo, pokusy,...) Prázdninový provoz Roční tematický plán v souladu s rámcovým vzdělávacím programem MŠ Každotýdenní podrobné informace rodičům o činnostech, tématech a programu Pravidelné externí akce (divadla, eko-centra, workshopy,..) Další rozmanité informace a fotografie najdete na Odpovědi na otázky vám rádi zodpovíme na nebo na telefonech , ZÁPIS NA NOVÝ ROK 2012/2013 A PRÁZDNINY 2012 Pátek , 7:30 16:00 a pondělí , 13:00 18:00 hod Přijďte se k nám s dětmi podívat i kdykoliv po domluvě. A z d e je p á r f o t e k z d ě t s k é h o k l u b u, z e s p o l e č n ý c h a k c í s r o d i č i i z a k c í p r o širší veřejnost, které naše občanské sdružení pravidelně pořádá. poskytuje podněty k jeho vlastnímu vyjádření. Vnitřní pravidla vytvořená všemi zúčastněnými pak napomáhají harmonickému spolužití a vytváření radostné a pohodové atmosféry v bezpečném prostředí. Respektovat a být respektován Pro hlubší seznámení s tímto přístupem odkazuji na stejnojmennou knihu Pavla Kopřivy a kolektivu. V ní naleznete principy, ale i konkrétní postupy a formulace, které pomáhají dětem i dospělým zachovávat respekt jeden k druhému. Partnerský přístup k dětem znamená chovat se k nim jako k dospělým, kterých si vážíme nebo které alespoň respektujeme. Rozdíl mezi respektující (demokratickou) a autoritativní výchovou není v tom, že by v té první bylo vše dovoleno a v druhé vládla především omezení, ale v tom, jakými způsoby se stanovují pravidla a hranice chování. V dětském klubu Zajíček jsme opustili nepartnerské formy komunikace, které vedou děti k poslušnosti nebo ke vzdoru. Mezi tyto neefektivní komunikační přístupy patří přikazování, kritizování, hodnocení, výhružky apod. Místo toho se snažíme maximálně uplatňovat partnerský způsob komunikace, dětem do hloubky porozumět a asistovat při uspokojování jejich přirozených potřeb. Motivujeme děti k samostatnosti, zodpovědnosti a sebevyjádření beze strachu. 8 Za občanské sdružení Rodinné centrum Zajíček Vám přeje krásné dny a těší se na vaši případnou návštěvu Petra Krupičková

9 duben, květen, červen, červenec 2012 Vážení návštěvníci dětského hřiště v Pyšelích, koncem března proběhl jarní úklid dětského hřiště sesbírali jsme množství odpadků, shrabali listí, umyli jednotlivé herní prvky a doplnili zničené či chybějící části. Bohužel na hřiště pravidelně chodí mládež, která se neumí chovat a nejenže odhazuje odpadky okolo sebe, ale ničí i zařízení hřiště. Svoji sílu a energii si již vybila na zničení pirátské lodi, vyvrácení a rozlomení hrazdy, rozkopání informační cedule ekostezky a návštěvního řádu a mohli bychom pokračovat Takové jednání je pro nás, kteří jsme toto hřiště s nemalou pomocí některých z vás vybudovali, nepochopitelné. Hřiště může při slušném chování sloužit všem, malým na hraní přes den, větším jako místo setkávání navečer. Proto apelujeme na všechny, kteří na hřiště chodí respektujte prosím pravidla jeho používání. Pokud uvidíte někoho, kdo hřiště či park znečišťuje nebo ničí, dejte nám prosím vědět. Děkujeme městskému úřadu, který odvezl pytle s odpadky a listím a zároveň zařídil odběr vzorků z dětského pískoviště. Dle zaslaných výsledků je písek zcela v pořádku. V květnu rovněž proběhla revize herních prvků odbornou firmou. Podle jejího vyjádření jsou všechny prvky zcela v pořádku a bezpečné pro naše děti. Hezké léto všem, za ohleduplné chování se na hřišti předem děkujeme PRO PYŠELY, o. s. občanské sdružení pro Pyšely Přijímací řízení do Pyšelské školky Po drobném uklidnění situace s počty míst v pyšelské mateřské škole v loňském roce (do školky se hlásilo 43 dětí, přijato bylo 22, nepřijato 21, z toho 17 s trvalým pobytem v Pyšelích) se letos opět projevil kritický nedostatek míst. K dispozici bylo 27 volných míst, na které se hlásilo 70 dětí, což je téměř 3 násobek. Připomínám, že před dvěma lety došlo k rozšíření kapacity a opravě školky, kdy byla kapacita zvýšena ze 45 na 71 míst, tj. o 26. Celkové náklady na rekonstrukci a dostavbu školky a opravu příjezdové komunikace přesáhly 13 mil. Kč, tj. 500 tis. Kč na jedno nové místo. V letošním roce bylo do školky přijato 27 dětí (tolik jich odchází do základní školy), což je o jedno více než provedené navýšení kapacity školky, přičemž přihlášených dětí bylo 70, tedy prakticky celá kapacita školky. Z celkového počtu přihlášených dětí má 63 trvalý pobyt v Pyšelích, z toho 3 v dětském domově. Trvalé bydliště v Praze mají 4 děti, po jednom přihlášeném pak bylo z Řehenic, Zlenic a Pětihost. Podle podmínek přijímacího řízení měly přednost děti s trvalým pobytem na území města Pyšely, tzn. v Pyšelích, Zaječicích, Kovářovicích, Borové Lhotě a Nové Vsi. Dále mají přednost předškoláci, tzn. děti nastupující příští rok do základní školy, a děti z dětského domova. Posledními 2 kritérii pro přijetí do školky byla celodenní docházka a věk dítěte. Protože se všechny děti hlásily na celodenní docházku, byl vytvořen seznam dětí s trvalým pobytem v Pyšelích podle data jejich narození a prvních 27 v pořadí bylo do školky na školní rok 2012/2013 přijato. Z přijatých dětí je 15 z Pyšel, 11 ze Zaječic a 2 z dětského domova. Z Kovářovic a Borové Lhoty nebylo přijato žádné dítě, z Nové Vsi se žádné nehlásilo. Přijaté byly děti narozené do října 2008! Osobně považuji situaci za velmi vážnou, protože z ročníku dětí, kterých se přijímací řízení týkalo především, tj. narozených od září 2008 do srpna 2009, bylo přijato jen 7 dětí a 24 bylo nepřijato (pro srovnání v loňském roce nebylo přijato jen 9 dětí narozených do srpna 2008, tzn. které dosáhly věku 3 let k zahájení školního roku). Bohužel město Pyšely ji není schopno v této chvíli řešit, protože nemá žádné vhodné prostory pro rozšíření kapacity školky ani nemá finanční prostředky na další zvýšení kapacity školky. Město stále dluží cca 10 mil. Kč svým dodavatelům a dokud tento problém nevyřeší, nemá k dispozici volné prostředky na investice. Snad se podaří prodat pozemky pro domov pro seniory a z výtěžku z prodeje bude moci město investovat do školských zařízení. V optimistické variantě by mohl být kritický stav vyřešen do konce prázdnin Ještě si dovolím uvést na pravou míru fámy, které se šíří městem, a to že byly do školky přijaty děti, které nemají trvalý pobyt v Pyšelích. Není to pravda, všechny přijaté děti trvalý pobyt v Pyšelích mají, osobně jsem to kontroloval. Pravdou je, že je řada příkladů, kdy trvalý pobyt v Pyšelích mají pouze děti hlásící se do školky, nikoliv jejich rodiče. Osobně to považuji za morálně pokleslé, nicméně je to zcela v souladu s právem a s podmínkami pro přijetí do MŠ. Rodiče dětí, kteří v Pyšelích bydlí a jejichž dítě se do školky nedostalo se cítí právem rozhořčeni. Město díky takovému vychytralému přístupu přichází o značné prostředky. Roční výnos sdílených daní na jednoho obyvatele je dnes asi 7 tis. Kč, od ledna 2013 by to mělo být dokonce 10 tis. Kč. Tím, že řada lidí bydlí v Pyšelích, ale k pobytu je hlášena jinde, přichází město o značné prostředky. Ročně je odhadujeme na 2 až 3 mil. Kč a po navýšení výnosu pro malé obce od roku 2013 to bude ještě více. Tyto prostředky pak městu logicky chybí a díky tomu nemůže třeba rozšířit školku. V úterý 29. května se uskutečnila schůzka na městském úřadě, kde se za účasti vedení města, ředitelky mateřské školy, mateřského centra Zajíček a maminek hledalo řešení kritické situace. Osobně jsem prověřil možnosti zvýšení kapacity školky, zahrnutí Zajíčka do sítě školských, a tudíž státem dotovaných zařízení či zřízení další třídy školky v jiných prostorách, např. ve škole či na městském úřadě. Bohužel ani jedna z těchto možností není kvůli hygienickým limitům možná. Podle norem je na jedno dítě ve školce nutná plocha denní místnosti 4 m 2, na každých 5 dětí tam musí být 1 dětské umyvadlo a WC, další velmi přísné limity se týkají stravování, ale třeba také schodišť. Navíc prostory musí být kolaudovány jako školské zařízení a musí splňovat limity na světlost a vytápění. Kapacita stávající školky navýšit nelze a Zajíček nelze změnit na školské zařízení z důvodu jeho stavebních dispozic, resp. bylo by to možné, ale s kapacitou pouze 16 dětí, což je méně, než kolik ho navštěvuje dnes. Ve škole kvůli zavřené staré budově volné místo není Z MĚSTSKÉHO ÚŘADU a i kdyby bylo, bylo by velmi obtížné splnit hygienické normy. Prostory na městském úřadu rovněž nesplňují předpisy a navíc by se musely rekolaudovat na školské zařízení. Jediným řešením, které se nabízí, je, že město pronajme za symbolické nájemné jednu místnost v budově městského úřadu občanskému sdružení rodičů, které zde bude provozovat mateřské centrum. Jinak rodičům nezbude nic jiného, než vytvořit mateřské skupiny, kde si budou moci navzájem hlídat děti, či využít služeb Zajíčka, kde ovšem platí všechny náklady na jeho provoz. Město může zvážit finanční podporu pro děti s trvalým pobytem v Pyšelích při jejích docházce do Zajíčka, s ohledem na stav financí města to není příliš pravděpodobné. Všechny děti jsou ve školce v Pyšelích přihlášeny k celodenní docházce. Přesto je realitou, že značná část dětí odchází ze školky už po obědě a netráví tak ve školce celý den. Toto umožňuje platný školní řád a nelze to nijak postihnout. Samozřejmě že je rozumné, aby bylo rodičům umožněno vyzvednout dítě ze školky už po obědě. Občas je třeba zajít k lékaři či na nějakou jinou akci. Rozhodně by to ale nemělo být pravidlem. Takové děti pak blokují místo ve školce pro ty, kteří ho nutně potřebují, aby rodiče mohli chodit do práce. Mrzí mě, že nesděluji příliš pozitivní informace a že řadu rodičů spíše zarmoutím, nicméně doufám, že se mi podařilo vyvrátit všechny pomluvy, které o přijímání dětí do školky v Pyšelích panují. Pevně věřím v to, že v příštím roce bude informace o přijatých dětech do školky mnohem příznivější. Marian Klásek, zastupitel 9

10 Mateřská škola Motto: Dítěti můžeme sdělit dvěma způsoby, kdo je slepý člověk. Můžeme mu říci, že slepý člověk je člověk, který nevidí, nebo mu řekneme: Zavři oči a pokus se najít cestu ven z místnosti Brian Way duben, květen, červen, červenec 2012 Doplňkové projekty v Mateřské škole Pyšely Matoušek do teplých krajů Afriky a s potápěči prozkoumáme mořské dno a jeho obyvatele. V červnu se opět vrátíme domů. Za tu dobu, po kterou probíhají v naší školce výukové programy je vidět, že děti, jež tyto programy navštěvují a jsou vedeny ke kladnému vztahu k přírodě, k planetě i k naší vlasti, jsou mnohem vnímavější a citlivější Za trpělivé a vždy pečlivě připravené náplně jednotlivých programů, patří poděkování lektorkám Ekocentra Votice - Janě Volkové a Jitce Bouškové. Ilona Kryzánková Všichni se společně snažíme o to, aby se děti společně s námi dokázaly zastavit a žasnout nad malými i velkými zázraky přírody. K těmto projektům, se kterými se v naší mateřské škole každoročně setkáváme, patří ekologický Výukový program ve spolupráci s Ekocentrem ve Voticích. Celoroční program je postaven na pravidelném měsíčním setkávání dětí s lektorkami přímo v MŠ. V tomto školním roce jsme vybrali výukový program pro MŠ s názvem Planeta Země, který je zaměřen na ochranu životního prostředí, poznávání planety a její historie. Témata deseti jednotlivých programů jsou zaměřena na rozvoj praktických dovedností a znalostí dětí a obohacují a doplňují vzdělávací nabídku v mateřské škole. Úvodní zářijový program s názvem Pomoc kamarádům v nouzi uvedl děti do příběhu. Děj nás seznámil s pravidly pomoci zvířatům i lidem. Následující programy- Kolem světa a Výlet do pravěku nám přiblížily naši planetu, jednotlivé světadíly a dávnou minulost naší země. V lednu se děti dozvěděly, kde je největší zima, v únoru jsme se vypravili společně na hory. Jarní měsíce nás pozvou Lékař zvířátek Stavba pyramidy k programu Do teplých krajů, březen 2012 MVDr. Petr Gbelec Děkujeme Petru Gbelcovi, za poučné a milé povídání o kočičkách. Pan Petr Gbelec je veterinářem a ve čtvrtek 10. května 2012 si na nás udělal čas a přišel na domluvenou schůzku k nám do školky. Jeho návštěva v naší školce opět přinesla na naše tvářičky úsměv a pohodu, povzbudila v dětech komunikaci a paměť, když si děti vybavovaly své předchozí zkušenosti s domácími zvířaty a dělily se o své vzpomínky s ostatními. Všichni jsme se dozvěděli jaké potřeby zvířátko má a jak se o něj třeba v budoucnu postarat. Při promítání jsme porovnávali např. druhy kočiček. Největším zážitkem bylo vidět opravdivé pomůcky veterináře a poslechnout si fonendoskopem tlukot vlastního nebo kamarádova srdíčka. Ilona Kryzánková, Mateřská škola Pyšely 10

11 duben, květen, červen, červenec 2012 Ráda bych Vás všechny touto cestou informovala o další úspěšné akci organizované Klubem rodičů a přátel při Základní škole v Pyšelích. Znáte stav plochy u školy, které se říká hřiště a děti na něm absolvovují spoustu hodin tělesné výchovy, hrají si na něm v odpoledních hodinách, v čase provozu družiny, čekají na něm před vyučováním, setkávají se na něm spolu nebo s rodiči po vyučování? Asi ano. Jistě budete souhlasit, že k pořádnému hřišti má daleko. Abychom alespoň trochu zvelebili tento prostor, vyhlásili jsme mezi členy KRPŠ akci Úklid hřiště na Sešli jsme se v počtu 12ti rodičů (2 z nich jsou rodiči předškoláků!) spolu s paní ředitelkou Niklesovou a dali jsme se do práce. Děti přítomných rodičů víceméně asistovaly, chodily si pro zmrzlinu a lezly po stromě. Některé (zvláště pak Marek Matějka!) však nakonec pracovaly pilně jako jejich rodiče. Od 7,30 ráno začala paní Holubářová čistit asfaltovou plochu prudkým proudem vody z vapky (kterou pro tuto akci zdarma zapůjčila). Ostatní pak zametali a hrabali nepořádek a neuvěřitelné nánosy prachu na hřišti a kolem školy na jednu hromadu. Ta měla ve finále výšku více jak 1m. Vyčistili napsal moudrý filosof a znalec lidí Seneca. Jeho slova se stala mottem pro náš školní vzdělávací program, který dává možnost našim žákům najít cestu pro využití svých teoretických znalostí v praktickém životě.,,život je šance vyžij ji, Úklid školního hřiště Beseda s policisty Neučíme se pro školu, učíme se pro život, život je výzva přijmi ji, život je hra hraj ji, říká mimo jiné Matka Tereza, které její životní zkušenost ukázala, že se nová generace učí pozorováním, ne posloucháním. A učitel národů Komenský by toto ještě doplnil:,,všemu, čemu se krpš jsme schodiště před vstupem do školy, zprovoznili trávou a plevelem zarostlou kovovou rohožku, odplevelili prostory mezi betonovými dlaždicemi na chodníčkách. Poté jsme vyčistili a nově natřeli venkovní pingpongové stoly, omyli a vesele natřeli všechny ocelové sloupky, které lemují asfaltovou plochu. Na závěr pak na zem namalovali skákacího panáka a kruhy pro hru Twister. Také jsme obnovili čárování na hrací ploše hřiště. Všichni rodiče i paní ředitelka pracovali pilně a téměř bez přestávky až do 15h. Počasí nám přálo, svítilo slunce, omývaná plocha rychle uschla stejně tak jako všechny použité barvy. Více informací a fotogalerii najdete na našem webu Mj. ten má také novou tvář. Věříme, že mají žáci školy i jejich učitelé z nové image hřiště radost. Umožní jim trávit jejich čas v čistším a veselejším prostředí. Je jasné, že podobná akce bude potřeba častěji, takže budeme rádi, když se příště zúčastníte. Pokud byste nás chtěli podpořit finančně (barvy a štětce nás přišly na cca 3,000 Kč), kdykoliv to uvítáme. Na účet KRPŠ je možné přistpět kdykoliv částkou v jakékoliv výši a to převodem na číslo účtu: / 0300 nebo v hotovosti do rukou paní Štěpánky Bednářové. Příslušné dokumenty k převodu či hotovostní platbě Vám obratem vystavíme. Také můžete rozšířit naše řady! Jak na to, najdete také na našem výše uvedeném webu. Na závěr bych chtěla poděkovat jmenovitě všem, kteří věnovali svoji volnou slunečnou sobotu práci na zvelebení hřiště. Jsou to: Iva Niklesová, Mirka Duráková a Lucinka (4 roky), Klára Gbelcová a Julinka (1.tř.), Katka Holubářová, Kamila Havlíčková, Václav Kříž a Jakub (1.tř.) a Jáchym (3.tř.), Martin Láska a Matýsek (6 let) a Lukášek (4 roky), Pavla a Tomáš Matějkovi a Julka (2.tř.) a Mareček (4 roky), Monika Olmrová, Hanka Peřinková, Štěpánka Bednářová a Kryštof (3.třída). Děkuji, Klára Křížová, KRPŠ musíme učiti, nechť se učíme vlastní praxí. Všemu nechť se učíme pro použití. Skladba a organizace hodin v naší škole umožňuje vyučujícím motivovat žáky k takovým činnostem, v nichž se stávají z dětí tvůrci smysluplných děl. Někdy je to jen obyčejné přesazování pokojových květin, jindy zhotovení pokrmu nebo ruční výroba dekorativního předmětu. Ale ze všeho je cítit radostná energie do konkrétního díla vložená. A o to nám také jde, aby radost a nadšení naplňovaly práci našich dětí. Umět poskytnout první pomoc, nemít strach, ale najít odvahu a zvládnout základní dovednosti, to se také učí naše děti v praktických hodinách. Svoje zkušenosti si pak mohou každoročně vyzkoušet v soutěžním klání škol benešovského okresu. Není to opravdu jednoduché, vyžaduje to dokonalou připravenost a plné nasazení. Pro správnou orientaci v běžném životě je důležité poznat i činnost jednotlivých státních složek Jak nepřekročit zákon, neporušit řád a podrobné seznámení s činností policie, bylo tématem květnové besedy s policisty z čerčanské stanice. Velmi zajímavá a poučná beseda byla doplněna filmem, který se zabýval rizikovým chováním mládeže. A jak se lidé chovají ke žralokům a žraloci k lidem, proč se vlastně navzájem zabíjejí, jak přežít setkání se žralokem, bylo našim žákům vysvětleno cestovatelem a fotografem panem Procházkou. Dětem se líbil napínavý film, který provázel odborný slovní výklad. Někteří žáci projevili i zájem o praktickou zkušenost setkání se žralokem. To jim ale opravdu v našich hodinách zařídit nemůžeme. Mgr. Jitka Bartošová První pomoc - soutěž benešovského okresu Žraloci a lidé očima cestovatele pana Procházky 11

12 škola Hasiči ve škole duben, květen, červen, červenec 2012 V pondělí 30. dubna 2012 uspořádal Sbor dobrovolných hasičů Pyšely pro žáky pyšelské základní školy námětové požární cvičení. Akce byla velmi pěkně připravená a touto cestou bych chtěla poděkovat všem, kteří se na cvičení podíleli. Žáci měli posléze napsat o průběhu cvičení slohovou práci a žák 8. třídy, Lukáš Maršoun, ji pojal svérázně - jako televizní reportér. Dobrý den, vážení diváci. Zdraví Vás Lukáš Maršoun, který Vás bude provázet dnešním požárním cvičením. Vítejte u televizních obrazovek. Dnes uvidíte požární cvičení na Základní škole v Pyšelích. Sbor dobrovolných hasičů pořádá pro ZŠ Pyšely cvičnou evakuaci školy a ukázku ošetření raněných osob. Právě slyšíte, jak se na hasičské zbrojnici spustila siréna a hasiči se sbíhají ke škole. Během chvíle začínají žáci vybíhat ze školy. Třídní učitelky počítají děti ve třídách. Zjišťují, že chybí celkem 4 osoby. Ke škole nám dorazila dvě hasičská vozidla výjezdní automobil favorit a cisternová automobilová stříkačka značky Tatra. Slyšíte sirény přijíždějící záchranné služby. Hasiči vytahují a zapojují hadice. Několik hasičů vbíhá do budovy školy. Mají na sobě ochranné oděvy, masky a na zádech kyslíkové bomby. Postupně vyvádějí raněné osoby. Právě ze školy vynášejí žáka 7. třídy s rozsáhlými popáleninami. Hasiči, záchranáři a dokonce i paní učitelka mu dávají 1.pomoc. Obvazují ho a přikrývají speciálním alobalem. Popáleného nakládají do záchranářského vozidla a odvážejí do nemocnice. Objevuje se další zraněná osoba - žák 9.třídy. Krvavou ránu na koleni mu vyčistili a zavázali obvazem. Tímto požární cvičení končí a žáci se rozdělují na dvě poloviny - první a druhý stupeň. Oběma skupinám začínají besedy. Prvnímu stupni začíná beseda se záchranáři a druhému beseda, kterou mají na starost hasiči. Záchranáři malým žákům ZŠ Pyšely ukazují, jak správně raněným osobám podat první pomoc. Z publika vybírají holčičku, na které předvádějí ostatním dětem, jak postupovat při dopravní nehodě. Záchranáři holčičce zpevňují krk a páteř. Potom jí opatrně pokládají na přenosné lehátko a doslova ji přivazují, že se nemůže hýbat. Jejím spolužákům ukazují, jak dobře je upevněna k lehátku a naklání ji na různé strany, převracejí ji, otáčí ji hlavou dolů a podobně. Podívejme se na druhou stranu, kde mají besedu hasiči. Ti ukazují žákům 2.stupně, jak vytahují zraněnou osobu z nabouraného auta a jak to vypadá, když hasičům dojde kyslík v kyslíkové bombě. Po názorné ukázce si žáci mohou půjčit pomůcky hasičů a vyjít s nimi až do posledního patra budovy školy. Tím beseda na obou stranách končí a oba dva stupně ZŠ Pyšely si vyměňují strany a obě besedy se opakují. Znovu se Vám přihlásíme, jakmile obě besedy skončí. Nyní uvidíte reklamní pásmo. Zatím nashledanou. Ještě jednou dobrý den. Jsme zpět na požárním cvičení na Základní škole v Pyšelích. Děti před malou chviličkou skončily besedy se záchranáři a hasiči. Dnešní den se chýlí ke konci a dětem zbývá chvilka, aby si zkusily pomůcky hasičů, prohlédly si záchranářskou sanitku, cisternovou stříkačku i výjezdní automobil. Mohou také položit pár posledních otázek hasičům a záchranářům. Loučím se s Vámi z Pyšel a těším se na shledanou opět na stejném místě na požárním cvičení. NASHLEDANOU. 12 senioři Už léta jezdím železniční trasou z Čerčan do Vraného nad Vltavou, kde bydlí moje dcera s rodinou. Myslím si, že je to nejromantičtější cesta vlakem jakou znám a proto jsem navrhla tuto trasu na schůzce našeho Klubu seniorů, aby se i ostatní členové mohli pokochat tou krásnou vyhlídkovou trasou. A nejen projížďkou vlakem Posázavským pacifikem, ale také pěší procházkou Posázavskou stezkou, o které jsem již dávno slyšela, že je velmi pěkná a nenáročná. S tímto návrhem souhlasilo osm seniorek a jeden muž a tak jsme se 23. května vydali na cestu. V Čerčanech jsme nastoupili do pohodlného moderního motoráčku, který nás odvážel směrem na Poříčí. Za Poříčím je krásný pohled na Pyšely, kterým jsme poslali pozdrav a pokračovali dále kolem polí, lesů, rybníka Svárova do Týnce nad Sázavou, Krhanic, Kamenného Přívozu, Prosečnice, Jílového. Za jílovským nádražím se krajina náhle mění. Vyjeli jsme z tunelu jakoby do jiného světa. Vláček s námi uháněl vysoko po skále porostlé habry a agáty a dole u kaňonu se leskla Zlatá řeka Sázava. Kolem po skalách a stráních chaty jakoby byly zavěšeny nad prudkými srázy. Pak najednou zase tunel a vyjeli jsme na ten známý technický zázrak žampašský viadukt. Jeho výška je 42 m, má sedm oblouků Pokračování na straně 13 Výlet na Posázavskou stezku

13 duben, květen, červen, červenec 2012 senioři Pokračování ze strany 12 a rozpětí dvanácti metrů, klene se přes údolí zvané Kocour. Odtud byly vedeny štoly, kde se dobývala ruda se zlatonosnou žílou. Zlato se získávalo také propíráním z řeky, proto Zlatá řeka. Pak cesta pokračovala dále a na levé straně se mihla kolem oken zvláštní skála. Na vrcholu je kříž a ční vysoko nad řekou. Říká se jí Komín nebo Jehla, no je to úchvatná krajina. Na obzoru se objevily Pikovice, obec známá všem turistům a vodákům a naproti Petrov, zastávka, kde jsme vystoupili, sešli jsme na velký most a stanuli v úžasu. Sluncem ozářená řeka a nad Pikovicemi ten krásný vrch Medník ( 416 m n.m.). Hned za mostem jsme se dali vlevo přes louku a nastoupili na tu naší trasu Posázavskou stezku Zlatým kaňonem. Počasí bylo slunečné a vlahé, asi v noci pršelo. Přišli jsme po široké cestě do lesa, vlevo šuměla Sázavička, vpravo skály porostlé stromy, ve kterých zpívali ptáci, no prostě pohoda a nám se šlo tak příjemně. Cesta byla upravena velkými náklady bývalým Klubem českých turistů už v r. 1925, jak je vyryto na kovové desce na skále na začátku stezky. Z kaňonu, kterým jsme procházeli, jsme si mohli prohlédnout skály, po kterých jsme před chvílí jeli vlakem, obdivovali jsme odvahu lidí, kteří trať stavěli. Je na ní šest tunelů, které museli ve skále prostřílet. Na dobu, kdy ještě nebyla dostupná technika jaká je dnes, je to velké dílo. Naše cesta vedla místy po rovině a místy bylo prudké stoupání, tak jsme se dostávali na skalnaté vyhlídky, ze kterých bylo vidět okolní krajinu s řekou pod námi. Cesta krásnou přírodou skončila v Kamenném Přívozu, kde jsme nastoupili do vlaku, který nás odvezl zpět do Čerčan. Ještě ve vlaku jsme si povídali o té krásné cestě, plné dojmů a vzpomínek na ty, kterým tento kout české krajiny učaroval a ovlivnil jejich život. Spisovatelé, předně Jan Morávek, který se narodil v Kamenném Přívozu, Karel Nový, František Hrubín, Josef Topol, Vladimír Vančura, Vladimír Neff a mnoho dalších. Také sem zajížděli herci, zpěváci, malíři, hudební skladatelé. Výčet jmen by byl jistě dlouhý. Všem účastnicím i p. Snížkovi (jedinému mužskému účastníku) se výlet moc líbil a naplánovali jsme další. Dne 27. června se vydáme na pěší túru z Poříčí nad Sázavou Měsíčním údolím podél potoka na Konopiště. Kdo by měl ještě zájem, můžete se přidat. Jelo by se ráno v 7,15 hodin autobusem do Poříčí a tam pak budeme pokračovat pěšky Měsíčním údolím na Konopiště. Z. Srnská narozených v druhé polovině roku 2011 jsme připravili na sobotní odpoledne 14. dubna. Děti z naší Mateřské školky opět potěšily svým milým vystoupením. Celý akt se nesl v příjemné úsměvné atmosféře. Maminky našich nových občánků dostaly květinu a děti dárky a pamětní list. Paní Martina Tichá slavnost moderovala, projev k rodičům přednesla místostarostka Ing. Dana Drábová. Přivítali jsme tyto děti: Amalii Annu Kailovou ze Zaječic, Elišku Drábkovou z Borové Lhoty, Jana Zamrazila Vítání občánků Nová generace z Pyšel, Veroniku Kubizňákovou z Borové Lhoty, Davida Hrušku z Pyšel, Nelu Drábovou z Pyšel, Samuela Mareše z Pyšel a Adélu Adamovskou ze Zaječic. Přejeme našim novým občánkům a jejich rodičům hodně zdraví, štěstí a spokojený život. Děkujeme všem, kteří se podíleli na zdařilém průběhu odpoledne paním učitelkám a dětem z MŠ, Ing. Daně Drábové, Mgr. Niklesovi za fotografování průběhu slavnosti. M. Pášová Výročí knihovny Pyšely V letošním roce se dožívá Pyšelská veřejná knihovna 110 let své činnosti. Za celou svojí dobu prožila řadu jasných i temných časů. V roce 1933 měla 1395 svazků a řídil jí MUDr. Bohumil Vinš. Po něm nastoupil JUDr. Glazar a další. Služba veřejnosti se stala součástí života obce. Byly však doby, kdy stála mimo zájem představitelů obce i města. V poválečném období byla navštěvována a žádána. Každý tam našel za pomoci knihovníka to, co ho zajímalo. Po odchodu M.Truhlářové knihovna na čas zanikla. Před několika lety, po přestěhování se provoz knihovny opět rozjel. Knihovna byla vybavena počítačem s připojením na internet pro veřejnost. Byla knihovna uvedena v činnost i mimoknihovní výpůjčka a postupem času narůstal počet zájemců o tuto službu. V současné době ve svém 110 výročí je knihovna po rekonstrukci objektu městského úřadu opět uzavřena. V čase, kdy neustále narůstá cena knih a knihy se stávají téměř přepychem je tato služba veřejnosti důležitá nejen pro všechny milovníky knih, ale pro celkový kulturní pohled na město Pyšely. Věřím, že knihovna bude opět otevřena a bude dále sloužit široké veřejnosti, pro kterou byla v době svého vzniku založena Ladislav Kostrhoun 13

14 Dětský den duben, květen, červen, červenec 2012 Čarodějný dětský den Klub rodičů a přátel pyšelské školy (KRPŠ) připravil pro děti další napínavé a zajímavé dopoledne. Mladí studenti pyšelské školy čar a kouzel prošli 16 odbornými zkouškami a stali se kouzelníky první úrovně. Co všechno museli zvládnout? Vyzdobit si kouzelnickou hůlku a masku, poznávat souhvězdí v astronomii, pečovat o kouzelné tvory i rostliny, prokázat znalosti hub, bylinek a aromatických esencí a vytvořit lektvar dle receptu, přečíst runy i neviditelné písmo, správně vyslovovat složitá zaříkávadla, z korálků si vyrobit ochranný amulet, jako celá skupina nakreslit kouzelné stvoření, létat na koštěti i střílet do kouzelnické branky, projít bludištěm, umět šplhat i chodit na chůdách, vytvořit obrovské čarovné bubliny. Studenti se snažili a skutečně všichni zvládli náročné zkoušky. Ředitel školy Dobročar jim dal osvědčení o složení zkoušek a na závěr dostali malý dáreček. Zároveň získali základní kouzelnické vybavení plášť, masku, hůlku a amulet. Poděkování patří organizačnímu týmu KRPŠ a kouzelnicím i kouzelníkům, kteří prováděli zkoušky. Dále panu Sobíškovi z Mirošovic za hůlky, pyšelským hasičům za zapůjčení hřiště a panu starostovi za příspěvek na náklady. Za KRPŠ, Štěpánka Bednářová Dětský den u hasičů V nedělním odpoledni proběhl na zahradě hasičské zbrojnice Dětský den ve znamení POLICIE ČR. Na děti zde čekaly ukázky kynologického výcviku členů místního klubu. Prohlédnout si mohly z blízka speciální vozidlo s termovizní kamerou, policejní obrněný transportér OKV-P včetně tlačného zařízení s pletivem. Tento zajímavý stroj je odvozen z vojenské verze sovětského BRDM-2. Ukázky vybavení pyrotechnika, různé zbraně, střelivo a munice. Nejmenší děti si mohly zastřílet na sklopné terče vzduchovou i novější zbraní s optikou. Hasiči, fotbalisté a sokolové si pro zpestření připravili soutěže pro nejmenší i se sladkou odměnou. Nakonec i přes drobnou přeháňku, která nikoho neodradila, si každé ze 150 dětí odneslo odměnu ve formě sáčku plného laskomin. Za tento dar děkujeme našim sponzorům, místním obchodníkům p.pařízkovi, p.heřmanovi, p.smrčkovi a dalším.velké poděkování si zaslouží všichni od Policie a kynologů, kteří se o nás ve svém volnu takto starali a odpovídali na všechny všetečné dotazy. Doufám, že se dětem i rodičům líbil tento rozmanitě strávený den. Honza Kostrhoun, SDH Pyšely 14

15 duben, květen, červen, červenec 2012 stalo se Seniorské jaro 2012 Čarodějnice Na apríla v pondělí 30. dubna se za Vráž v Pyšelích vrátily čarodějnice. Počasí bylo tentokrát bez jediné chybičky, a i proto byla návštěvnost opravdu veliká. Místní hasiči postavili pagodu ještě o pár centimetrů větší než loni. Na jejím vrcholu se usadila krásná vycpaná čarodějnice opět z dílny rodiny Kocourkových. Děti z pyšelského domova si se svými vychovatelkami přinesly čarodějnice vlastní, takže pálení bylo opravdu úchvatné. Pro zábavu tentokrát hrál pan Radek Zamrazil a směsicí dětských písniček dokreslil výbornou atmosféru doplněnou opékaním buřtů, klábosením Vzkaz pro ty, kteří letos neměli čas a pro Ty, kterým se akce líbila, příští rok: Nashle na Čarodějnicích v Pyšelích. Lucie Zaradičková Ve Čtyřkolech na paintbolovém hřišti jsme si 21.dubna mohli vidět naše hasičské seniory v akci. Proběhl již šestý ročník tohoto přátelského klání starších hasičů čerčanského okrsku. Zázemí bylo zabezpečené stany a občerstvením v místní malé hospůdce. Odpolední program byl sestaven z požárního útoku, pořadového cvičení a tajné disciplíny. Útoku s motorovou stříkačkou přes lavičku - jeden proud srážel terč ze židle a druhý v leže. Závěr byl zpestřen tajnou disciplínou přetahování lanem. Tato poslední disciplína se ukázala pro všechny družstva nejzajímavější a všichni se do ní pustili naplno, až hrozily u těch nestarších zdravotní problémy. Na tuto akci se přihlásilo šest družstev - Čtyřkoly, Mrač, Poříčí nad Sázavou, Pyšely, Soběhrdy a Žíňany. Jak závodníci, tak diváci se dobře bavili. Pro mnohé účastníky to byla jediná příležitost během roku, kde mohou potkat své staré známe hasiče. Hasiče z Pyšel reprezentovalo družstvo ve složení P.Smutný, J.Prchlík, I.Vnouček, J.Kostrhoun, P.Slavík a A.Slavík. Pro ztížení jsme si vzali naši nestarší motorovou stříkačku Ebert z roku Ta nás nezklamala a jako vždy nastartovala na první otočení klikou. Útok se stříkačkou 2,47,91 min. Celkově naši senioři obsadili 4.místo. Nejstarším závodícím mužem byl pan K.Pospíšil SDH Čtyřkoly, nejstarší ženou paní J.Růžičková SDH Poříčí nad Sázavou. Můžeme pouze smeknout s jak velkým nadšením a zápalem i v tak pokročilém věku nezapomněli soutěžící nic z naší milované hasičiny. Byla to pěkně strávená sobota s partou dobrých přátel. H.K. SDH Pyšely Okrsková soutěž 2012 Letošní ročník okrskové soutěže se konal na hřišti v Nespekách dne Zúčastnilo se ji 6 družstev mužů, 5 družstev žen a smíšená družstva. V pěkném prostředí se konala soutěž jednotlivců na stometrové překážkové dráze se překonávala bariera + kladina + rozdělovač. Změna některých povelů v pořadové přípravě pěkně zamotala některá družstva a nejoblíbenější útoky družstev. Naše čerpadlo fungovalo perfektně a podařilo se velice rychle nasát. Bohužel hadice jsme nestačili roztáhnout a tak jsme byli krátcí pravým proudem při srážení jednoho terče. Naše družstvo mužů skončilo na 5 místě a družstvo žen nám udělalo velkou radost. Přivezlo pohár za druhé místo. Blahopřejeme. SDH Pyšely Hasiči 15

16 Dopisovatelé Pyšelské muzeum je opět po zimní přestávce otevřeno. Přibylo mnoho nových exponátů, nejvíce knih z pyšelské fary, jak jsem se již zmiňovala v minulých PL. Jsou to knihy velmi staré, které pocházejí z osmnáctého až dvacátého století. Nejstarší kniha je z doby, kdy pyšelské panství koupil hrabě Jan Jindřich Bissingen. Podařilo se mu znovu obnovit a povznést zpustošené panství, na které zval schopné řemeslníky, půjčoval jim peníze na stavbu domků. Byla obnovena také fara, na kterou byl dosazen nový farář Antonín Weisenthal. V muzeu máme nyní od něho česky psanou knihu z roku 1766, do které se zapisovaly všechny události ve farnosti. Jsou to tzv. Prohlasné knihy, do kterých psali i ostatní faráři, kteří přišli na pyšelskou farnost po Weisenthalovi. Zapisovaly se tam ohlášky snoubenců v kostele při mši, sloužené mše za zemřelé, o prosebných procesích vykonaných z kostela k Loretě, nebo modlení v polích u soch světců Jana Nepomuckého, Panny Marie, sv. Vojtěcha, za odvrácení zlých nemocí, dešťů nebo sucha. V knize z roku 1850 jsem se dozvěděla, že se v té době rozmohla nakažlivá choroba plané neštovice u dětí i dospělých, bylo proto zavedeno povinné očkování pod patronací církve. Pyšelské muzeum Posledním farářem na zdejší faře byl Václav Kolský. Po něm již fara nebyla obsazována (od 70. let min. století). Jsou tu také knihy zápisů ze schůzí organizace Katolické mládeže. Chlapci i děvčata se scházeli na dřívější Radnici pod vedením faráře nebo kaplana. Pořádali dětské besídky a divadelní představení pro děti i dospělé. Jsou tady i knihy lékařské ve dvou dílech s nápisem Přírodní léčba s názorně kreslenými obrázky a popisem léčení různých chorob. Knihy jsou z roku Aby se mohly tyto vzácné knihy do muzea uložit, bylo nutné přidat do depozitáře dvě větší prosklené skříně a pozměnit expozici muzea. Největší počin pro muzeum bylo vyklizení půdy muzea. O tom jsem již také psala v minulých PL: Vznikl zde docela slušný prostor pro ukládání exponátů, ale objevil se problém špatná podlaha půdy, na níž není možné jen tak exponáty pokládat. Bylo proto rozhodnuto, že by se tam na provizorní pokrytí mohly dát dřevotřískové desky, které bývaly v sokolovně jako obkladový materiál na stěnách. Ale kdo se této práce ujme? Dlouho jsem se zabývala touto otázkou, až jsem se s tímto problémem svěřila při náhodné návštěvě v rodině Kafkových v Pyšelích. V neděli 3. června 2012 navštívila Pyšely poslankyně a kandidátka na hejtmanku Středočeského kraje Helena Langšádlová (TOP 09). V nádherném slunečném odpoledni si přišla popovídat s občany na zahrádku pyšelské Sokolovny. Po nesmělém začátku se diskuze rozproudila a trvala déle než dvě hodiny. Některé otázky byly doslova na tělo a chvílemi to vypadalo jako na křížovém výslechu. Ani jeden dotaz však nezůstal bez odpovědi. A to ani ten, zda by byla schopna vyžít z důchodu. Helena Langšádlová odpověděla, že ano, protože už v minulosti musela vyžít s menší částkou. Když pečovala o své dvě malé děti a museli splácet půjčku na bydlení, přivydělávala si k mateřské umýváním záchodů. Nikdy se neštítila žádné práce. Měla jsem štěstí a byla velmi mile překvapena. Pan Josef Kafka na půdu muzea sám desky připevnil a ještě tam nainstaloval osvětlení. Na moji otázku co to bude stát (byla to pořádná rachota) jen mávl rukou: Nic, co bych to pro Pyšely a muzeum neudělal. Takových lidí, jako je pan Kafka, už je opravdu málo. Patří mu za to velký dík a uznání za záslužnou práci. Pyšely navštívila duben, květen, červen, červenec 2012 Helena Langšádlová Všichni diskutující měli možnost poznat, s jakým nasazením se Helena Langšádlová věnuje své práci poslankyně a jak dobře je připravena zastávat funkci hejtmanky. Přivezla do Pyšel i jednu dobrou zprávu, a to brzké schválení zákona, díky kterému Pyšely dostanou od ledna 2013 téměř o 4 mil. Kč ročně více z daní (15 místo 11 mil. Kč ročně). Na celkovou opravu školy to sice nestačí, ale část opravit půjde. Nebo je možné rozšířit školku o další třídu či konečně začít opravovat silnice. Snad i krásné letní počasí a klidný podvečer přispěl k tomu, že se Heleně Langšádlové v Pyšelích velmi líbilo a byla překvapena, jak naše město vzkvétá. Slíbila, že zde ráda opět zavítá. Marian Klásek Muzeum je otevřeno tak jako vždy. V pátek od hodin a od hodin V sobotu od hodin a od hodin. Přijďte se podívat, čekám na Vaši návštěvu. Z. Srnská osobnosti pyšel Letošního roku 14. dubna by se dožil 110 let. Pocházel z Trojic u Chrudimi ve východních Čechách. Jeho otec byl rolník, horlivý vlastenec a podnikavý člověk. Založil v Trojicích místní kampeličku. Syn Arnošt měl ještě sedm sourozenců. Všichni vystudovali a také Arnošt studoval obchodní akademii v Kolíně. Pak pracoval jako úředník ve spořitelně v Benešově a od roku 1927 v Pyšelích. Zajímal se o vše, co se v obci dělo, byl členem Sokola, hrál s ochotníky divadlo. Ale jeho velkým zájmem byla historie, hlavně pyšelská. Založil v Pyšelích muzeum v roce Nashromáždil na tisíc předmětů archeologických, numismatických, archiválních, historické fotografie a etnografické předměty. Vše bylo uloženo v jedné místnosti v domě č.p. 38, kde dříve býval Obecní úřad. Sbírka byla velmi hodnotná, ale myšlenka pana Chvojky, uchovat vše pro budoucí pokolení, nebyla naplněna. Přišla změna politická v roce 1948 a pan Chvojka byl služebně přeložen do Prahy, kam dojížděl 14 let. V padesátých letech bylo muzeum zrušeno, hodně hodnotných sbírek se ztratilo a ostatní byly odvezeny do okolních muzeí do Říčan, Brandýsa, Jílového u Prahy. Pan Chvojka se dále zajímal o kulturní život v obci, měl o všem přehled, pomáhal lidem moudrou radou a věděl, kdy ho kdo potřebuje. Společně s panem Vejmelkou ze Zaječic napsali Kroniku, knihu o historii Pyšel, Zaječic, Kovářovic a okolí. V roce 1962 odešel pan Chvojka do důchodu. V tomto období také spolupracoval s ČSAV v oblasti místních názvů, za což obdržel od ČSAV poděkování. Já sama jsem měla tu čest se blíže seznámit s panem A. Chvojkou v Domově důchodců v pyšelském zámku, kde jsem pracovala jako sanitární sestra a pan Chvojka Arnošt Chvojka zakladatel muzea v Pyšelích roku 1937 zde žil jako klient domova. Shodou šťastných náhod byl na stejném pokoji jako spolubydlící můj otec. Chodili spolu na procházky a povídali si o tom, co v životě prožili. Tak jsem poznala pana Chvojku blíže, jeho moudrost, skromnost a laskavé pochopení pro druhého. V té době jsem neměla myšlenky na to, že bych pokračovala v muzeu v započaté práci pana Chvojky. Stalo se tak až za čtyři roky. V roce 1992 jsem měla na Velikonoční pondělí v Domově důchodců noční službu, sedla jsem si na pokoji u pana Chvojky a ptala se, jak se mu daří. Díval se někam za mě, do prázdna a řekl: Váš tatínek před pěti lety zemřel, já už bych chtěl také odejít, už jsem moc starý. Co jsem mu mohla na to říct. Jen jsem si v duchu přála, aby ten milý pan Chvojka tu ještě mezi námi nějakou dobu pobyl, ale bohužel jeho přání se vyplnilo. Zemřel v tichosti zanedlouho 17. května 1992 ve věku 90ti let. Škoda, že se pan Chvojka nedožil toho, že bylo Pyšelské muzeum obnoveno. Bylo to také zásluhou jeho syna Jiřího, kterému předal své znalosti a lásku k historii a rodným Pyšelům. Muzeum bylo po 45 letech obnoveno a stálá expozice zde trvá již šestnáct let. Srnská Zdena 16

17 duben, květen, červen, červenec 2012 ANTONÍN JENŠOVSKÝ Mistr stavitelský z Pyšel č.37 Antonín Jenšovský byl výraznou osobností Pyšel v polovině 19.století. Podle dobových dokumentů byl starostou obce Pyšely, jedním ze zakládajících členů Sboru dobrovolných hasičů a stavitel mnoha staveb v okolí. Narodil se 10.dubna 1817 ve Čtyřkolech č.16 jako prostřední ze tří synů mistra zednického Matěje Jenšovského a Anny roz. Nechvátalové. Do roku 1825 bydlel ve Čtyřkolech č.16. Po roce 1825 Matěj s Annou kupují dům v Pyšelích č.p.46. Antonín měl dva bratry, staršího Františka *1812, který byl zedníkem a v mládí byl ve světě na zkušené, z čehož se zachovala vandrovní knížka. Zemřel krátce po návratu z cest v roce Mladší bratr Alois *1825, také vyučený zedník ale umírá v r.1849 na souchotiny. O mládí a vzdělání Antonína není nic známo, ale již v roce 1841 je uváděný jako mistr stavitelský. V tomto roce se žení s Kateřinou Svobodovou*1825, dcerou Jana Svobody, mistra zednického z Pyšel č.37. S manželkou Kateřinou má 13dětí, ale jen sedm se dožije dospělosti. Čtyři syny ovlivní natolik, že se z nich stávají architekti. Nejstarší Arnošt*1842 dosahuje v oboru největších úspěchů svými stavbami v Praze a zejména v Jaroměři. Felix*1854 se stal inženýr hl.města Prahy a vrchní stavební rada. Alois*1858 se podílel na projektu a výstavbě děkanství v Uhřiněvsi. Bedřich*1860 byl ředitel kanceláře architekta Osvalda Polívky, který spoluprojektoval Obecní dům v Praze. Z dokumentovaných staveb stavitele Antonína Jenšovského víme, že postavil v.r.1864 v Říčanech na náměstí radnici. V roce 1871 stavěl radnici tentokrát v Mnichovicích. 14.září 1878 byla posvěcena ve Zvánovicích nová škola vystavěna stavitelem Antonínem Jenšovským a stála zlatých a 50 krejcarů.v roce měl několik zakázek od majitelů Komorního Hrádku. Bývalou mariánskou kapli Loretu u Komorního Hrádku přestavěl v r.1874 v neorenesančním slohu na hrobku za 24tisíc zlatých. Ještě v únoru 1880 píše Antonín upomínku na nezaplacené účty majitelům Komorního Hrádku za přestavbu ovčína a vinopalny. Z Pyšel víme o jedné stavbě, na které se podílel stavitel Jenšovský, r.1844 vyměřil novou cestu od náměstí kolem kostela ke státní silnici. Spolu se synem Josefem*1856 je podepsán na zakládající listině sboru dobrovolných hasičů v Pyšelích. Na úmrtním oznámení Antonína Jenšovského z 9.dubna 1889 je m.j. uváděn jako bývalý starosta obce pyšelské. Zd r o j e:vlastivědný časopis Pod Blaníkem roč.iv.čís.4/2000, Archiv.mnichovice.cz, pencice.estranky.cz, PhDr.Jiří Chvojka,Pyšely ARNOŠT JENŠOVSKÝ v Pyšelích v Praze Architekt a stavitel Arnošt Jenšovský se narodil v Pyšelích č.46 jako nejstarší syn stavitele Antonína Jenšovského a jeho manželky Kateřiny roz.svobodové. Absolvent pražské polytechniky. Zpočátku zaměstnán jako stavební rada na pražském magistrátu. Kolem r.1888 založil v Praze stavitelskou firmu s architektem J.Zábranským. Byl členem spolku architektů a inženýrů v Království Českém. V 70. a 80. letech 19.stol. projektoval obytné a veřejné stavby ve stylu italsky a francouzsky orientované novorenesance. V 90.letech stavěl ve stylu novobaroka a po r.1900 uplatnil i secesní dekor. Stavěl zejména v Praze, pozoruhodné jsou jeho novorenesanční stavby v Josefově a Jaroměři. Citace:Nová encyklopedie Českého výtvarného umění.dodatky.vyd.1. Praha Academia 2006,str.332 Arnošt Jenšovský architekt a stavitel v Praze, se podílel například na přestavbě Šlikovského domu na Hradčanech, spolu s arch.josefem Srdínkem projektoval Malostranské gymnázium. V letech si pro svoji rodinu postavil čtyřpatrový novorenesanční dům na vltavském nábřeží, který byl pobořen při leteckém náletu amerických bombardérů Dnes jej nahradil známý Tančící dům. zdroj:pavel Vlček:Encyklopedie architektů,stavitelů,zedníků a kameníků v Čechách. Vyd.Praha Academia 2004,str Radnice v Josefově a Obecní dům a měšťanská škola v Jaroměři S budovou radnice v Josefově se počítalo již po založení pevnosti v r.1780, ale projekt byl realizován až o mnoho let později. Purkmistrovský úřad v Josefově vypsal konkurs na podání plánů na stavbu obecní radnice až 10.dubna Přihlásilo se 21 uchazečů. Vypracované návrhy doručilo do Josefova osm z nich. První cenu obdržel 28.června právě projekt Arnošta Jenšovského. Ještě dva dny Radnice v Josefově před rozhodnutím o vítězném projektu vyhlásila městská rada podmínky pro stavbu radnice a vyzvala firmy k zaslání vlastních návrhů. Také v tomto případě dostal důvěru A.Jenšovský a jeho stavební kancelář. Dne 6.srpna 1883 se začaly hloubit základy a v listopadu proběhlo svěcení a položení základního kamene. Budova byla hotova již 1.listopadu Podle dochovaných účtů prováděl Jenšovského podnik v Josefově v r.1883 též některé další práce úpravu městské školy a městské nemocnice. Na přelomu let zopakoval mnohé architektonické motivy z radnice v Josefově v návrhu obecního domu a měšťanské školy na Ostrově v Jaroměři, postaveného v letech 1884 až Tato budova vzbudila veliké nadšení místních patriotů. Jednalo se o stavbu vzbuzující obdiv v dalekém okolí. Jaroměřští občané přirovnávali obecní budovu k Národnímu divadlu. Mohla za to nápadná podoba střech. 6.září 1885 byla nová obecní budova na Ostrově slavnostně otevřena. Její autor přinesl do pevnostního města, dosud sevřeného mohutným opevněním, ohlas vznešených neorenesančních staveb, včetně doplňující sochařské a štukařské výzdoby. Ostatní zdejší domy v neorenesančním stylu se s Jenšovského domy nemohou srovnávat ani v měřítku, ani v náročnosti vý- osobnosti pyšel tvarného projektu. Josefovskou radnici Obecní dům Na Ostrově je proto možné, vedle obecního domu Na Ostrově, považovat za nejvýznamnější projev architektury přísného historismu na Jaroměrsku. Zdroj.Bakalářská práce 2008,Klára Lukášová Univerzita Pardubice,fakulta filosofická V Praze v r.1884 projektovali a postavili Arnošt Jenšovský a J. Zábranský budovy v Myslíkově ul. čp.83 a 84, Praha 1, Radnice a divadlo v Mnichově Hradišti Novou radnici s neorenesanční fasádou postavil v letech místní stavitel František Dámec, podle návrhu arch. Arnošta Jenšovského. K radnici byl tehdy připojen první z navazujících domů v bloku a její součástí se stal i nový divadelní sál, ve kterém se poprvé hrálo zdroj. Z historie muzea hl.města Prahy Původně kavárenský pavilon na hranicích Nového Města a Karlína byla nevelká a poměrně nová budova vyrostlá v místě zbořených městských hradeb. K jeho stavbě svolil sbor obecních starších 7.září Projekt vypracoval městský hospodářský úřad a signovali jej Arnošt Jenšovský a Maxmilián Wolf. Již v červenci 1876 byla budova hotova a magistrát vypsal ofertní řízení na její využití. Zdroj. prahy.cz Z osobního života Arnošta Jenšovského Oženil se s Marií Nesvadbovou * Měli spolu jedinou dceru Marii,která se provdala za Richarda Procházku majitele velkostatku u Nového Bydžova, jejich dcery se jmenovaly Mimi a Greti Procházkovi. Jindřich Jenšovský 17

18 osobnosti pyšel duben, květen, červen, červenec 2012 Univerzitní profesor Emanuel Rádl ( ) V příštím roce 2012 uplyne sedmdesát let od úmrtí pyšelského rodáka, vědce, spisovatele, filosofa a univerzitního profesora Emanuela Rádla. Byl jedním z nejvýznamnějších českých myslitelů 20. století. Narodil se a žil v Pyšelích a tady prožil své dětství a mládí a chodil zde do školy. Později navštěvoval piaristické gymnázium v Benešově a maturoval v Domažlicích. Pak studoval na Přírodovědecké fakultě a nastoupil už jako docent na univerzitu v Praze, kde přednášel biologii, která se stala v této době jeho životním zájmem. Jeho práce v Dějinách vývojových teorií se v Evropě dočkala vysokého ocenění. Emanuel Rádl se pak soustřeďoval na oblast, kde biologie hraničí s filosofií. Po první světové válce pod vlivem celkového dění, přešel ve svém myšlení i dílech na filosofii a politiku. Byl Masarykovým žákem, od něho se učil i s ním polemizoval. Stal se předsedou Ligy pro lidská práva a společně s evangelickým farářem J. L. Hromádkou založili časopis duchovního a filosofického zaměření křesťanské revue. (Tento časopis opět vychází). Ihned po nástupu hitlerizmu k moci upozornil na toto nebezpečí v knize Německá revoluce a brzo potom studuje problém soužití Čechů s Němci na našem území v knize Válka Čechů s Němci. V předtuše příchodu totalitních mocí opakovaně popisoval krizové momenty své doby a jako organizátor a předseda zahajoval VIII. Mezinárodní filosofický kongres v Praze Po kongresu náhle onemocněl a sedm let žil téměř v izolaci od všeho dění, ve svém pražském bytě. Ještě několik měsíců před svou smrtí napsal tužkou na útržcích papíru svoji životní závěť, Útěcha z filosofie. Zemřel 12. května 1942, aniž se dočkal osvobození naší vlasti od nacismu. Emanuel Rádl byl vždy odpůrcem veškeré diskriminace a zastáncem svobody ducha a propojení vědy a praxe v životě. Nebyl typ katedrového vědce. Neposuzoval filosofii ani politiku jako chladný, objektivní pozorovatel, ale jako zaujatý účastník. O čem byl přesvědčen, že je pravdivé, dokázal hájit třeba proti všem. V jeho rozsáhlém díle Gabro v úvodu vzpomíná, jak rozmlouval se svojí matkou, prostou venkovskou ženou o tom, jaký je poměr a vztah skutečného, praktického života ke studiu a duševní činnosti. Z Jeho vzpomínek na dětství a mládí: Narodil jsem se v malinkém městečku s velkým náměstím. Jako hoch jsem ještě prožil doznívání baroka. Vzpomínám, jak v neděli lidé plnili ve svátečním šatě kostel. Po kostele vyšli na náměstí debatujíc a smějíc se. kam se tento společenský zvyk ztratil? Před Božím Tělem všechno se drhlo, lidé si kupovali nové šaty, děti sháněly po okolí květiny. V průvodu šly cechy, někteří ještě v krojích cechovních, všichni se svými korouhvemi. Bylo zvonění, zpěv, střelba z hmoždířů našli jsme snad od té doby krásnější společenskou oslavu? Budiž nám radostí a potěšením, že Emanuel Rádl celý život vzpomínal na své městečko Pyšely. Že zde žil, o tom máme doklady Pyšelském muzeu. Od rodiny Rádlových zde máme několik knih, které vycházely ještě za spisovatelova života, ale i ty, které vychází i dnes a jeho posmrtnou masku. Na katedře Přírodovědecké fakulty je uloženo celé jeho dílo v archivu, kde se s ním seznamují odborníci, kteří pokračují v práci tohoto velkého vědce a filosofa. Dále ještě pracuje Společnost Emanula Rádla, která shromažďuje a publikuje Rádlovo dílo. Z jeho spisovatelské činnosti vyšly tyto knihy: Dějiny filosofie 1933, Romantická věda 1918, Západ a východ 1925, válka Čechů s Němci 1928, Budoucnost krásné literatury 1932, o čtení děl básnických 1935, Vývojová teorie, Útěcha z filosofie, různé stati, polemiky a články. V roce 1922 uskutečnil E. Rádl cestu kolem světa, napsal o tom mnoho vědeckých prací. Význam života a díla Emanuela Rádla je mimořádný a známý v celém světě. Jeho práce od svého vzniku jsou nepřetržitě vydávány, studovány a projednány. Každý občan našeho města může být hrdý na to, že tak vzácný člověk se narodil a žil zde v Pyšelích. Zpracováno podle článků a prací doktora Vladimíra Rádla. Srnská Zdena, Pyšelské muzeum Historie Povídání o pokladech z našeho okolí Řekne-li se poklad, vybavíme si nejčastěji pořádně velkou truhlu plnou stříbrných nebo ještě radši zlatých mincí. Skutečnost bývá daleko střízlivější. Většinou se najde hrneček nebo váček se starými mincemi. Čechy sice nepatřily mezi chudé země, ale také se u nás neotočily tak velké peníze jako např. ve Francii nebo v Holandsku, kam plynuly velké peníze ze zámořských kolonií. Také poklady pirátů v Karibiku jsou o něčem zcela jiném, než nálezy v Čechách. Např. jeden z největších pokladů, které se u nás v poslední době našly, byl odkryt v jednom ze starých domů v historickém centru Tábora v roce 2001, se vešel do dvou ne zcela zaplněných džbánků. Obsahoval přitom téměř 4000 stříbrných mincí, tedy nezanedbatelný majetek. Podívejme se nyní, jak jsou na tom s poklady Pyšely a jejich okolí. Při pohledu na mapu nálezů mincí ve středních Čechách zjistíme, že zrovna tento kraj jimi neoplývá. Největší koncentraci tak zvaných pokladů vykazují blízké Nespeky, což nepřekvapí, protože tudy vedla stará obchodní cesta. Tudy proudilo zboží od jihu na sever a naopak už v pravěku a ve starověku. Dokazuje to skutečnost, že u Nespek se našly už antické mince. Jednalo se o tři bronzové mince. První byla ražena za vlády císaře Antonina Pia, tedy v letech po Kristu. Další dvě mince byly o dost mladší: Jedna byla ražena za císaře Diokleciána, který vládl v letech Za jeho vlády došlo k poslednímu velkému pronásledování křesťanů v Římské říši. Poslední mince byla ražena za císaře Valentinina I., tedy v letech Všechny tři mince by mohly hodně povídat, hlavně první z nich, která nebyla ražena v Římě nebo v jiné mincovně v centru říše ale kdesi v římských provinciích. Okolnosti jejich uložení do země neznáme. Mohly být hodně dramatické, např. při přepadení kupců. Jisté je pouze to, že tyto mince byly nalezeny v roce 1939 při práci na poli v okolí Nespek. Jsou uloženy v numismatické sbírce Národního muzea. Z Nespek pochází také dosud nejvýznamnější a historicky nejcennější poklad z tohoto kraje veliký nález starých českých denárů. Tyto nejstarší české mince byly z tenkého stříbrného plechu, vážily průměrně jeden gram a velikostí byly o něco menší než naše současné koruny. Začaly být raženy za vlády Boleslava I. patrně brzy po roce 950. Ty se však v nespeckém pokladu nevyskytovaly. Tvořily ho údajně denáry jediného panovníka Vratislava II. Tento panovník z rodu Přemyslovců u nás vládl v letech Byl prvním českým panovníkem, který získal královský titul a korunu. Stalo se roku 1086, do té doby vládl jako kníže. V té době už dávno skončily časy, kdy za jediný denár bylo možno nakoupit jídlo pro sebe a píci pro koně na čtyřicet dní cesty. Vratislavovy denáry už jsou menší, Už zase si nás berou do úst. Koho? Pyšely! Začalo to prvorepublikovým popěvkem Já bych šel třeba pěšky do Pyšel. Tady šlo určitě hlavně o to, že šel a do Pyšel se krásně rýmují. Ve vtipné knížce Besídka zvláštní školy (autoři M. Šimek a J. Grossmann) říká učitel vrátnému v zoologické zahradě: Jsem doktor Zelí a toto je jedenáctiletka z Pyšel. Tady už nejde o rýmování ale o to, že se autorům zalíbil název Pyšely. Žádná jedenáctiletka tu nikdy nebyla, takže název našeho města použili patrně proto, že jim připadal jaksi úsměvný a dobře zapadající do humoristické knížky. Pokud vím, naposledy zaznělo jméno Pyšely ve filmu Králova řeč. Tento výborný film pojednává o britském králi Jiřím VI., který trpěl těžkou neurosou řeči. Prostě se zajíkal a koktal, a to hlavně při významných projevech. Tento nešťastný král měl pronést nejdůležitější projev svého života na počátku druhé světové války. Naštěstí tento pro něj mimořádně obtížný úkol zvládl, a to za pomoci věhlasného odborníka. Ten se s jeho veličenstvem vůbec nemazlil a jeho metody byly někdy dost drsné. Patřilo mezi ně např. opakování různých jazykolamů. Jeden z nich zněl: Vyšel sysel z Pyšel. Takže si nás už zase berou do úst. A máme se snad proto urážet? Ale kdepak, nejsme přece malicherní. A navíc jak pravila jedna slavná filmová hvězda: Dokud nás pomlouvají, je to s námi ještě dobré. Vážné to začne s námi být, až se o nás bude mlčet. PhDr. Jiří Chvojka lehčí a ani jejich ryzost už není tak skvělá. Přesto to byly ve své době stále dobré mince a pro nás jsou dnes cenným historickým dokumentem. A teď si představme, že v nespeckém nálezu těchto cenných a navíc pěkných mincí bylo asi 4000! Ví se, že byly nalezeny v květnu roku 1917 při kopání kanálku ve mlýně. Jaký byl jejich další osud? Numismatici Národního muzea vybrali pro muzejní sbírky ty nejzajímavější exempláře, zbytek nálezu koupil a pak postupně prodával známý pražský starožitník K. Chaura. Dodnes se občas objeví na numismatických aukcích Vratislavův denár s poznámkou nález Nespeky. Lze jen litovat, že v r zde nebyl pyšelský učitel Fr. Drastil. Zajímal se o numismatiku a patrně by pro něj nebyl problém získat několik denárů, které by se staly chloubou zdejšího muzea. Bohužel právě zuřila první světová válka a pan učitel patřil mezi ty, kdo museli jít bojovat za císaře pána a jeho rodinu. Od Nespek a dokonce i přímo z Pyšel pocházejí ještě další nálezy starých mincí. O nich se dočtete v dalším čísle tohoto časopisu. PhDr. Jiří Chvojka 18

19 duben, květen, červen, červenec 2012 Studánka nad rybníkem Debrný prameny a studánky I. Pyšelské prameny a studánky Tato studánka je asi nejznámějším místním pramenem. Pramen je zanesen již v Císařském stabilním katastru z roku Pyšely mají mapový list číslo 6294 a rybník Debrný s pramenem je na části č.4 Nalézá se v rokli jihovýchodně nad rybníkem Debrný asi 150m od něj. Na tomto místě jsou vlastně tři prameny. Jeden tvoří studánku vyvěrající z malé skály a dva vyvěrají na protější straně rokle. V minulosti byl jeden z těchto dvou pramenů zastřešen a uzavřen. Sloužil mnoho let jako jediný zdroj pitné vody pro místní chataře. Prvním byl pan Eduard Šoun, který zde se svojí ženou pobýval celoročně, o tento pramen se staral a udržoval jej. Ve chvíli, kdy si místní majitelé chat postavili své studny, toto vše zaniklo. Dnes není po této zakryté studánce ani stopy, pramen opět slouží jen zvěři. Zato studánka na druhé straně pod cestou, vyvěrající ze skály, má trochu lepší osud. Původně se o ní starali jen majitelé okolních polí. Byla pro ně jediným zdrojem osvěžující vody v letních měsících. Asi v letech 1992 až 1998 jí vždy zjara chodili čistit mladí hasiči. V současnosti je zakryta pouze dvěma střepy vlnitého eternitu. Prameny byly v minulosti také pojmenovány, bohužel se mi nepodařilo u žádného z našich pramenů nic zjistit. Studánka by si určitě zasloužila víc péče z kamenů v blízkém okolí by se dal vkusně upravit její vzhled a zastřešit ji. Snad se najde někdo, kdo se o ní začne znovu starat. Voda z ní vytéká do rokle a po kratičké cestě vtéká do rybníka Debrný, který se v současné době rekultivuje a v budoucnu se nám ukáže zase v celé své velikosti a kráse. Pro mnoho lidí, kteří jej znají z dnešní doby je až neuvěřitelné, že v roce 1938 zde bylo zřízeno koupaliště a na břehu u lesa byly šatny. Pamětníci ještě dnes vzpomínají, jaký to byl úspěch pro začínající plavce, když se jim po několika tempech podařilo dostat až k velkému kameni a na něm si odpočnout. Jsem rád, že tyto kameny snad budou v rybníce dále zachovány. Honza Kostrhoun V březnu jsem se díky upozornění sběratelky ze Zaječic dozvěděl o nové pohlednici naší obce. V roce 2008 byla vydána ve Sběratelské edici pod číslem 0169 pohlednice Pyšel. Je rozdělena na tři okénka největší je věnováno našemu zámku pohled na věž, na menší je zámek z čelního pohledu a kostel. Text na zadní straně Posázavské městečko Pyšely je zmiňováno již ve 13.století. Dnes významné letovisko. V zámku na místě původní tvrze sídlí domov důchodců, kostel Povýšení sv.kříže (z 11.století ) byl přestavěn goticky a barokně. Nad městem stojí kaple z roku Na náměstí je muzeum a několik barokních domů. Pyšelská pohlednice byla vydána v nákladu 550ks a protože se nenašlo prodejní místo je možné si ji objednat ÈESKÝ MÍSTOPIS Èíslovaná sbìratelská øada místopisných pohlednic - hrady - zámky - mìsta - rozhledny, vìže - vesnice, osady - pøírodní útvary - skanzeny - technické památky - pomníky - kostely - jeskynì - ZOO - restaurace - hotely - architektura - geografické zajímavosti Sbìratelská edice PYŠELY Český místopis pohlednice pouze přes internet. Velice zajímavé je její poměrně nízké pořadové číslo V našem okolí jsou v této edici ještě Poříčí nad Sázavou, Berchtold, Ondřejov, Týnec nad Sázavou, Zbořený Kostelec a Lešany. Autor by rád v budoucnu vydal Benešov, Konopiště, Zlenice, rozhledny na Ládví a Vlková. Český místopis od roku 2007 vydává místopisné pohlednice zobrazující zajímavá místa naší vlasti. Myšlenka vznikla na základě kombinace zájmů autora Ing.Ebra o turistiku, fotografování a sbírání suvenýrů. Pohlednice jsou na téma hrady, zámky, města, pomníky, přírodní útvary, kostely, rozhledny a další náměty. Myšlenkou autora je nejen seznámit zájemce s daným místem, ale také přilákat jej k návštěvě dalších zajímavostí. Proto by se dala v každém prodejním místě zakoupit nejen místní pohlednice, ale také pohlednice z širšího regionu. Pohlednice jsou v klasickém formátu 105 x 148 a jsou vydávány nejčastěji v nákladu 500ks. Na přelomu března a dubna plánují vydat několik pohlednic a tak bude konečné pořadové číslo 557. Na konci tohoto roku by se mělo pořadí zastavit na č.625. Kontakt Honza Kostrhoun 19

20 dopisovatelé Součástí naší historické kulturní tradice je i pyšelský park. V současné době veřejností málo známý a ještě méně navštěvovaný. Z náměstí do něj vejdeme kovanými železnými vraty. Projdeme kolem upraveného zámku, který je domovem pro seniory, kolem okrasného parku a užitkové zahrady jež patří dětskému domovu a nově zbudovaného dětského hřiště se dostaneme do jeho středu, jež pokrývá část kopce. V současném vysokém listnatém Pyšelský park lese téměř zanikají všechny cesty. I když městský úřad zajistil obnovu a prořez porostu, přece jen působí dojmem zanedbanosti. V celém areálu parku se nalézá řada hodnotných stromů. Na jižní straně se nám nabízí hezký výhled do posázavské krajiny směrem ke kostelu Hradiště. Park by se mohl stát jistě hodnotným místem pro rodinné procházky. Obsáhlou práci s výčtem porostu v pyšelském parku najdeme ve Sborníku vlastivědných prací z Podblanicka č.50 duben, květen, červen, červenec 2012 z roku 1/2010. Autorem tohoto textu je Mgr.Václav Kovařík (emeritní pedagog Střední zemědělské školy v Benešově a dlouholetý konzervátor ochrany přírody okresu Benešov, který se zaměřuje na průzkum a mapování zámeckých parků Podblanicka). Text je doplněn několika fotografiemi a mapou stabilního katastru z roku 1841 a mapou současného stavu. Všem zájemcům o naše okolí a přírodu kolem nás mohu jen doporučit. Ladislav Kostrhoun Památkově chráněné parky a zahrady v Pyšelích v roce 2010 (zpracoval V. Kovařík) Vymyslil jsem si, že bych redakci PL mohl zkusit nabídnout odlehčený příspěvek nepatrně zabarvený a skoro nepoznatelně provoněný. A předem se omlouvám za jeho jistou stylizační chaotičnost. Věřte mi, že se však v něm bezproblémově rozeberete a vzájemně si porozumíme. Přiznávám se, že mne například na samém počátku olympijských her vždy fascinují šiky atletů s vlajícími vlajkami, kteří přicházejí na seřadiště sportovního stadionu. Každá z vlajek má svou historii. Barevnost nesoucích státních symbolů tak dlouho přerůstala hranice států, až již po neodhalitelně dlouhé době vytvářel se z nich uprostřed sportovního stadionu neuvěřitelně pestrobarevný koberec. Přístupy k vlajkoslávám mohou mít i jinou motivaci, tzv. druhou stranu mince, jak 20 se na českém venkově snad ještě stále říká. Za tím účelem jsem si pro vás vybral na první pohled málo pravdivý případ, kterým bych ale rád prokázal, že i takový lze ne nijak hlasitě považovat za podnikatelsky poučný a pro spřízněné náhodné následovníky vhodný ke zveřejnění. Vystupuje v něm senior Dohnal (D) a podnikatel Přehnal (P). Teď už se, prosím, soustřeďte: D vyzvídá, jak se P daří. P jednoznačně tvrdí, že špatně. D A čím se, prosím vás, živíte. P Pronajímám okna. D Okna? Neříkejte, a na co? P Na pozorování procházejících pestrobarevných průvodů. D Heleďte, a kdepak to bydlíte?. P V ulici Na pískách. O barvách, květinách a s nimi souvisejících rozmařilostech D Ale tam přece žádné průvody nechodějí. P No, vždyť vám přece po pravdě říkám, že se mi daří špatně! Vymyšleným rozhovorem hodlám vás přijatelnou upoutávkou informovat o tom, že nekritická víra v podnikatelskou přitažlivost vlajkosláv může být i zavádějící. Na samém počátku tradic národních symbolů (konkrétně hymny a vlajky) byla Francie. Píseň, se spontánně přijatým názvem Marsellaisa, která se ze zcela prozaických důvodů zrodila přes noc v kasárenském prostředí střeleckého praporu dislokovaného ve Strasburgu, se za krátkou dobu své existence stala v Paříži lidovým symbolem pospolitosti a jednoty vítězů francouzské revoluce. Coby hymnu revoluce společně se státní vlajkou dne je potvrdil francouzský Konvent. Teď si dovolím udělat salto vzad (neberte mne, prosím, za slovo). Je ale pravdou, že ve speciálním souboru IN- TERNETu, který obsahuje historii a aktualizovanou současnost měst ČR, najdeme i mnohé o Pyšelích (jak jinak). Z tohoto zdroje jen poznamenáván, že samému počátku informací o naši obci vévodí písemná zpráva z roku 1295 (není dávno od oslav sedumsetiletého výročí spojeného s touto událostí), její vznik snad sahá až do 11. století a na samém konci třináctého století ji měl v držení Předbor z Pyšel. Svědčí o tom nejen archeologické nálezy uložené v místním museu, ale i název s jistou Pokračování na straně 21

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 27. z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 27 z 27. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 14. 04. 2014 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis ze 4. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 2. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák Omluveni: p. Frohlich, p. Čuchal

Více

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 2. 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 2 2. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 15. 12. 2014 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program (v konečné projednávané podobě): 1) Technický bod schválení

Více

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 10. z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 10 z 10. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 9. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni)

-1- Z Á P I S. Nepřítomno: 4 členi zastupitelstva města (Vlastimil Polcar, Petr Borik, Dr. Josef Pešek, Jan Čermák - omluveni) -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 26. 2. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 7 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 4 členi

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 7, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Jaroslav Čermák, Petr Hrdý, Pavlína

Více

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 19. z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 19 z 19. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 8. 4. 2013 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu zasedání

Více

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 16. 04. 2012 v Těšeticích Starosta obce zahájil 5. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce

Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva konaného 6. května 2015 Místo konání: Vráto, budova obecního úřadu Začátek: 17,15 hod. Zasedání řídil: Bc. Martin Muchka, MBA starosta obce Přítomno: 5 členů zastupitelstva

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis ze 23. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 16. 9. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 30.8.2013 od 18.00 hod. v místnosti knihovny v Syřenově. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 2 občané. Veřejné zasedání

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 4. 3. 2015 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Jaroš, p. Pokorná, p. Lysák, p. Čuchal p. Frohlich příchod v 19.21 hod.

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 30.3.2015 od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3

Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTSKÉ ČÁSTI Zápis z jednání Výboru finančního (FV) Zastupitelstva městské části Praha 3 Datum jednání: 4. 3. 2013 Místo jednání: Zasedací místnost č.

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č.1 / 2014, které se konalo dne 3. 12. 2014 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Terešov konaného dne 17.2.2015 Začátek : 18,00 hodin Přítomni : R. Dibus, M. Hadinec, L. Hrabě, P. Dibus, K. Dibus, J. Luža, L. Mitáček Omluveni: - Hosté: - Zapisovatel:

Více

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích

Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Z Á P I S ze zasedání zastupitelstva Obce ŽIHOBCE, konaného dne 5.5.2010 v 19.30 hod. v pohostinství v Žihobcích Přítomni: 10 členů zastupitelstva obce 17 občanů Omluveni: p. Michaela Valešová, p. Pavel

Více

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

Program zasedání : HLASOVÁNÍ : PRO 6, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny : Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Roman Klouzek, Petr Hrdý, Pavlína

Více

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení:

8. Zpráva o činnosti rady MČ Praha Suchdol za 1. pololetí roku 2005. Diskuse:0 Hlasování o usnesení: ZÁPIS Z 19. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ Praha - Suchdol dne 15.9. 2005 Účast při zahájení zasedání: 12 zastupitelů Omluveni: Mgr. Matula, Mgr. Halová, p. Ptáček st. Je přítomna nadpoloviční většina zastupitelů,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ

Zápis 2/2015. ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin. na OÚ Obec Myslkovice Zastupitelstvo obce Myslkovice Zápis 2/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Myslkovice konaného dne 24. 4. 2015, od 19.00 hodin na OÚ Zasedání zastupitelstva obce Myslkovice bylo řádně

Více

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015

Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání Zastupitelstva Obce Skrchov č. 6 konané dne 10. 3. 2015 Zasedání se konalo v budově obecního úřadu, zahájeno bylo v 18:03 hod., přítomno 5 zastupitelů ze 7, omluveni pan Ladislav Chladil a paní

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 40. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 27. 12. 2013 od 16 hodin. Přítomní členové zastupitelstva: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec,

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice. konaného dne 19. února 2015 Přítomni: - Ing. Jana Fichtnerová - Mgr. Dagmar Havlová - Ing. Vratislav Ondráček - Dušan Ruža - Barbora Skrbková Zástupci veřejnosti: 0 Program: Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Radčice konaného

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březina, konaného dne 17. srpna od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Aleš Buček, Martina

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 5-03/2015 a přijatá usnesení z 5. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 11. 3. 2015, v budově bývalé školy čp. 104, zahájeno v 19:00 hod. Přítomni:

Více

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva obce Kyselka v roce 2013 konaného dne 4. 11. 2013, od 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Obec Kyselka tel., fax 353941127, 353941289 Zastupitelstvo obce Kyselka e-mail: starosta@obeckyselka.cz 362 72 Kyselka http://www.obeckyselka.cz IČ: 00254762 Č. j. 337/2013 Usnesení z 11. zasedání Zastupitelstva

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz

691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz OBEC JEVIŠOVKA Z Á P I S 691 83 Jevišovka 98 z 3.zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 5. 6. 2012 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 3 zasedání

Více

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65

OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 OBEC KŘEPICE, PSČ 691 65 Zápis ze 4. zasedání zastupitelstva obce konaného dne 30. 3. 2007 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, p. Hanák, Ing. Kovařík, pí Rozkydalová, pí Horáková, Mgr. Fialová, Ing. Koždoň,

Více

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 17. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 18.12.2013 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral přivítal všechny přítomné a zahájil 17. zasedání

Více

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009

Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Zápis číslo 24/2009 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 5.8.2009 Přítomni: starosta Josef Hloužek členové - Karel Škraňka, Luděk Tůma, Pavel Říhák, Ing. Jiří Hložek Nepřítomni: Ing.

Více

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin.

Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Obec Rychnov na Moravě Zastupitelstvo obce Rychnov na Moravě Zápis z II. zasedání Zastupitelstva obce Rychnov na Moravě, konaného dne 22. 12. 2014, od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání

Více

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu.

Usnesení č. 2/2212/14 Zastupitelstvo obce Omice schvaluje změnu programu. Z Á P I S o průběhu I. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 22. prosince 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starosta Petr Kadela zahájil I. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice

U S N E S E N Í. číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice U S N E S E N Í číslo 2 / 2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Dívčice, konaného dne 27.3.2013 na Obecním úřadě Dívčice Zastupitelstvo obce Dívčice po projednání : 1) B e r e n a v ě d o m í : a) Informaci

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Obecní úřad Veliká Ves

Obecní úřad Veliká Ves Obecní úřad Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 3/2012 Datum konání: 6. 6. 2012 od 18.30 hodin Přítomni: p.krčil, p.hanykýř, p.pokorná, p.čuchal, p.vorlová p. Jaroš příchod 19.00

Více

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 9. 3. 2015 v Těšeticích Starosta obce zahájil 3. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 MĚSTO ČESKÁ LÍPA Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, včetně systému nakládání se stavebním odpadem

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 18.7.2014 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 7 zastupitelů (plný počet), 17 občanů, 3 hosté Veřejné

Více

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice

Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice Zápis ze zasedání Školské rady při ZŠ a MŠ Rudoltice konaného dne 2. února 2015 Jednání školské rady bylo zahájeno v 16.30 hod. Přítomní členové: Martin Janů Romana Málková Mgr. Jana Hejkrlíková Marcela

Více

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015

1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 1. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Vodranty konaného dne 19. ledna 2015 Přítomni: Ilona Vavřičková, Radek Šťastný, Milan Paták, Zdeněk Polák, Miloslav Vavřička, Vlastimila Krumlová Omluveni: x Zapisovatel:

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Černčice, konaného dne 12.12.2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: Ladislav Tylš, Milena Skalická, Markéta Poláčková, Ondřej

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky N Á V R H P R O G R A M U ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 22. 4. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti OÚ Chyšky Přítomni: Čapek Stanislav, Hadrbolec Marek, Hejna Vladimír, Hejnová Stanislava, Ing.

Více

Veřejné zasedání č. 3/ 2011

Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Veřejné zasedání č. 3/ 2011 Dne 4.3.2011 se v 19.00 hod konalo v zasedací místnosti obecního úřadu veřejné zasedání zastupitelstva obce Hlína. Přítomni zastupitelé : -p.dostalý Miloš, ing.pacholík Miroslav,

Více

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 26 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 16. 5. 2012 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009

Z Á P I S. ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Z Á P I S ze 3. zasedání zastupitelstva obce Radimovice, konaného dne 15.6.2009 Přítomno : 6 zastupitelů, dle prezenční listiny Omluven : Ing. Jiří Lesse Dále přítomno: 8 občanů, dle prezenční listiny

Více

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky

Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Zápis číslo 18 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky konaného dne 27. 2. 2013 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Stanislav Urban,

Více

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu

Výpis usnesení z 22. zasedání Zastupitelstva obce Topolany konaného dne 30.12.2013 v 19:00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu Tento výpis má pouze informativní charakter. Některé údaje jsou z dokumentu vypuštěny s ohledem na zákon č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Výpis usnesení z 22. zasedání

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 18. 12. 2013 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 9 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 2

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Svinařov. konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti konaného dne 22. 4. 2015 v 18:00 hod., na OÚ Svinařov v zasedací místnosti (Pozn.: v zápise jsou přítomní uváděni bez akadem. titulů. V případě, že hlasování není jednomyslné, je hlasování zastupitelů

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov ze dne 24. března 2010 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková,p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou.

Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Z á p i s z 5. řádného zasedání ZO Fryšava pod Žákovou horou konaného dne 27. ledna 2015 v 17 00 hodin v kulturním domě Fryšava pod Žákovou horou. Přítomni: Lukáš Horský, Mojmír Humlíček, Petra Humlíčková,

Více

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy

Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Obec Nebovidy Zastupitelstvo obce Nebovidy Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Nebovidy, konaného dne 10.10. 2013, od 17:00 hodin, v zasedací místnosti OÚ Nebovidy přítomno: 6 členů omluveno: 3 členi

Více

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00135/07 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 3/2007

Více

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014

Z á p i s. z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Z á p i s z pracovní porady zastupitelstva obce Stará Paka konané dne 20.11.2014 Přítomni: Hlostová V., Mgr. Hykyšová I., Sládek P., Dlabola J., Fejfar P., Mgr. Antoš P., Hylmarová H., Ing.Červený P.,

Více

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva

Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Z á p i s ze zasedání členské chůze družstva Bytové družstvo Jana Masaryka č.p. 829, Praha 2 konané dne 4.6 2014 od 17:00 hod v kanceláři BYTYDOMYPRAHA2 společnosti MUROM a.s. na adrese Římská 421/24,

Více

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 45 z mimořádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 4. 12. 2013 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Z á p i s č. 7 / 2008

Z á p i s č. 7 / 2008 Obecní úřad Veliká Ves Z á p i s č. 7 / 2008 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 7. května 2008 na obecním úřadě ve Veliké Vsi v 18.30 hod. Členů zastupitelstva přítomno :

Více

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin

Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin Zápis z XIV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 29. září 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3

Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 Zápis z 6. schůze shromáždění Společenství vlastníků jednotek Baranova 10 Praha 3 I. Shromáždění SVJ Baranova 10 Praha 3 se sídlem Baranova 1878/10, Praha 3, 130 00, IČ: 248 30 003 (dále jen Společenství)

Více

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009

v sále místního hostince. Program zasedání a jeho termín bude ještě upřesněn na vývěsce obecního úřadu. Ve Světí 23. 3. 2009 Zápisy a usnesení ze schůzí obecního zastupitelstva V sekci " Usnesení " budou uveřejňovány zápisy a usnesení ze schůzí zastupitelstva obce. Připojený soubor ke stažení č. 1: Zápis č. 1.doc (velikost:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou.

ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem Skůpou. Obec Drunče Zastupitelstvo obce Drunče ZÁPIS ze zasedání Zastupitelstva obce Drunče konaného dne 13.12.2013 ZAHÁJENÍ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA Zasedání bylo zahájeno v 19:00 hodin starostou Obce Drunče p.vladislavem

Více

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015

ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 ZÁPIS č. 4 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Hvozdce konaného na obecním úřadě od 17:00 hodin dne 17. února 2015 Přítomni: František Svátek, Marcela Vaňatová, Milan Dušek, Václav Hořejší, Martin

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ

Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Žatčany ze dne 24. 11. 2010 konané od 19:10 do 21:30 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni: František Poláček, Oldřich Tichý, Edita Bílá, Lukáš Jurečka, Soňa Lejsková,

Více

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice

Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Zápis č. 4/2015 ze zasedání Výboru finančního Zastupitelstva města Tišnova konaného dne 2. září 2015 od 17:30 hodin v krizové místnosti radnice Přítomni: Členové Výboru finančního Zastupitelstva města

Více

ČJ OÚ Těchobuz: 0000097/05 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz konaného dne 14.4.2005 v 19.00 Přítomní členové zastupitelstva: Marcela Faktorová, Pavel Hájek, Ludvík Kadlec, Simona Tomanová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Tuchlovice konaného dne 22.prosince 2014 v Domě služeb II,Karlovarská 500, Tuchlovice od 18,00 hodin Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva Obce

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014

Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Z á p i s č. 37/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 7.8.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 20:00 František Bouček, Jitka

Více

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011.

Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Zápis č. 10/2011 ze schůze obecního zastupitelstva obce Libkov ze dne 03. 09. 2011. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva obce Libkov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo

Více

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 09. 09. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 09. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00

Více

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014

Obec Nová Telib. Zápis č. 3. z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Zápis č. 3 z jednání zastupitelstva obce Nová Telib konaného dne 17.12.2014 Přítomen: Ing. Řezáč Pavel Nepřítomen: - Ing. Hájek Jan Lic. Truneček Jan Křovina Jiří Rybář Václav Dlouhý Jaroslav Vacek Jiří

Více