Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 29.6.2011, od 17:00 hodin na OÚ Sadov"

Transkript

1 Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne , od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Sadov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 17:00 hodin starostou obce Eduardem Frischem (dále jako předsedající ). Předsedající přivítal všechny přítomné. Přítomni: p. Eduard Frisch, p. Ladislav Ludvík, p. David Frisch, p. Pavel Drda, p. Bohumil Wolf, p. Marek Frisch Omluveni:, p. Martina Novotná Na dnešním jednání je přítomno 6 členů zastupitelstva z celkového počtu sedmi členů zastupitelů, takže zastupitelstvo je usnášeníschopné ( 92 odst. 3 zákona o obcích). Předsedající schůze konstatoval, že dnešní zasedání bylo řádně svoláno v souladu s 93 odst. 1 zákona o obcích, informace byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Sadov v souladu se zákonem po dobu nejméně 7 dní, a to od do Současně byla zveřejněna na elektronické úřední desce. 2. Schválení programu jednání: Návrh programu jednání: 1) Zahájení 2) Schválení programu 3) Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení 4) Kontrola usnesení 5) Pronájem pozemků 6) Smlouvy na věcná břemena 7) Smlouvy o právu provést stavbu 8) Dětské hřiště Podlesí 9) Závěrečný účet obce Sadov za rok ) Informace starosty 11) Diskuse Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje program zasedání Usnesení č. 1 bylo schváleno Předsedající požádal ověřovatele zápisu ze dne p. Davida Frische a p. Bohumila Wolfa o vyjádření k zápisu. Ověřovatelé nemají připomínky. 3. Volba ověřovatelů zápisu a navrhovatele usnesení : Předsedající navrhl ověřovatele dnešního zasedání p. Marka Frische a p. Pavla Drdu. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje ověřovatele zápisu z dnešního zasedání p. Marka Frische a p. Pavla Drdu Usnesení č. 2 bylo schváleno Předsedající navrhl navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje navrhovatelem usnesení p. L. Ludvíka Usnesení č. 3 bylo schváleno 1

2 4. Kontrola usnesení ze zasedání ZO ze dne : Smlouva o dílo se společností Technorol s.r.o. na akci Modernizace a oprava bytového domu Sadov č.p. 11 byla podepsána. Smlouva o dílo se společností Tex Color s.r.o. na akci Modernizace a oprava bytového domu Sadov č.p. 41 byla podepsána. Smlouva o právu k provedení stavby vodovodní přípojky na pozemek st. 25/1 v k.ú. Bor byla podepsána. Usnesení ze dne bylo splněno. 5) Pronájem pozemků Paní Lenka Šorfová žádala o pronájem pozemku p.č. 170 v k.ú. Podlesí o výměře 380 m 2. Záměr pronájmu byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov v období od do Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje pronájem pozemku p.č. 170 v k.ú. Podlesí paní Lence Šorfové. Usnesení č. 4 bylo schváleno 6) Smlouvy na věcná břemena a) Smlouva o smlouvě budoucí-přípojka NN pro RD na p.p.č. 241/6 a 7 v k.ú. Lesov. L.Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 241/6 a 7 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 5 bylo schváleno b) Smlouva o smlouvě budoucí-přípojka NN pro RD na p.p.č. 55/30 v k.ú. Sadov. L.Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 55/30 v k.ú. Sadov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 6 bylo schváleno c) Smlouva o smlouvě budoucí-přípojka NN pro RD na p.p.č. 374/3 v k.ú. Lesov. L.Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 374/3 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 7 bylo schváleno 7) Smlouvy o právu provést stavbu a) přípojka NN pro RD na p.p.č. 374/3 v k.ú. Lesov. L.Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právo provést stavbu, přípojka NN pro RD na pozemku p.č. 374/3 v k.ú. Lesov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce. Usnesení č. 8 bylo schváleno b) přípojka vody na pozemek p.č. 752/3 v k.ú. Bor. L.Ludvík seznámil přítomné se stavbou. Pan K.Koch informoval o starém vodovodu v této lokalitě. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje smlouvu o právo provést stavbu, přípojka vody pro RD na pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Bor a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a panem Stanislavem Černým. Usnesení č. 9 bylo schváleno 2

3 8) Dětské hřiště Podlesí Obec Sadov obdržela dotaci na výstavbu dětského hřiště v Podlesí. Předsedající seznámil přítomné se záměrem obnovy dětského hřiště v Podlesí. L.Ludvík informaci doplnil. Pan B.Wolf vznesl dotaz na velikost hřiště, dále informoval o parkování aut u dětského hřiště. Předsedající odpověděl, hřiště je velikostně odpovídající. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje přijetí dotace ve výši ,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a Karlovarským krajem. Usnesení č. 10 bylo schváleno Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti Tomovy parky na dodání a montáž prvků dětského hřiště a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH. Usnesení č. 11 bylo schváleno 9) Závěrečný účet obce Sadov za rok 2010 Závěrečný účet byl zveřejněn na úřední desce obce Sadov v období od do Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření odborem kontroly Karlovarského kraje za rok 2010 bez výhrad. Usnesení č. 12 bylo schváleno 10) Informace starosty a) Územní plán obce Sadov-výběr projektanta. L.Ludvík seznámil přítomné se situací okolo nového územního plánu. Je vypracován návrh zadání, který byl zveřejněn veřejnou vyhláškou. Zpracovávají se námitky dotčených orgánů. Do konce roku budou zpracovány doplňující průzkumy a rozbory, do dubna 2012 bude zpracován návrh ÚP. Dále bude vše probíhat dle platné legislativy. Ing. arch. Vladimír Bredler předložil cenovou nabídku na zpracování návrhu ÚP. Pan B.Wolf se přiklání k výběru ing. arch. Bredlera. Návrh usnesení: ZO schvaluje nabídku ing. arch. Vladimíra Bredlera na zakázku Územní plán Sadov a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH. Usnesení č. 13 bylo schváleno b) Plot na hřišti v Boru. Předsedající seznámil přítomné se situací. L.Ludvík seznámil přítomné s technickými detaily. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti Karea s.r.o. na zhotovení oplocení na hřišti v Boru a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH. Usnesení č. 14 bylo schváleno c) Výměna vchodových dveří v Kulturním domě v Sadově. Předsedající seznámil přítomné s nabídkou na výměnu vchodových dveří. Návrh usnesení: ZO Sadov schvaluje nabídku společnosti Technorol s.r.o. na výměnu vchodových dveří v Kulturním domě v Sadově a starostu obce pověřuje podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,-Kč s DPH. Usnesení č. 15 bylo schváleno 3

4 d) Hasičská soutěž, hasičské auto. Předsedající informoval přítomné o Hasičské soutěži o pohár starosty obce, která proběhla Na této soutěži bylo předáno nové zásahové vozidlo Ford Tranzit do užívání SDH Bor. e) Výzva na projektanta na dům pro seniory. Předsedající seznámil přítomné se záměrem zveřejnit výzvu na výběr projektanta na dům pro seniory. f) Výzva na odvodnění domů č.p. Sadov 41 a 11. Předsedající informoval přítomné o situaci u obecních domů č.p. 41 a 11. Domy jsou vlhké, je potřeba je odvodnit. g) Předsedající navrhl přidání bodu do programu jednání ZO. Jedná se o bod Nákup pozemku. JUDr. Petr Kopáček nabídl obci Sadov pozemek p.č. 215/41 v k.ú. Lesov o výměře 493 m 2 za cenu 250,- Kč za m 2. Předsedající seznámil přítomné se situací. Pozemek obec potřebuje, neboť okolo hasičské zbrojnice nevlastní obec žádný pozemek. Pozemek je potřeba pro opravy budovy, případně pro likvidaci dešťových vod. Návrh usnesení: ZO Sadov souhlasí s doplněním bodu Nákup pozemku p.č. 215/41 v k.ú. Lesov do programu jednání. Usnesení č. 16 bylo schváleno Návrh usnesení: ZO schvaluje nákup pozemku p.č. 215/41 v k.ú. Lesov o výměře 493 m 2 za cenu 250,- Kč za m 2. Pro : 5 Proti : 0 Zdržel se : 1(Wolf) Usnesení č. 17 bylo schváleno h) Předsedající informoval o nečinnosti zásahové jednotky v Sadově. Do diskuse se zapojil p.b.wolf, p.l.ludvík, p.k.koch. Když se zruší zásahová jednotka, Sbor dobrovolných hasičů pořád zůstává. Padl návrh na svolání všech členů SDH a projednání dalšího osudu zásahové jednotky. 11) Diskuse p.k.koch upozornil na pozemky, kde se neseká tráva. Předsedající-budeme se to snažit řešit, majitele pozemků vyzveme k nápravě. p.p.drda oprava komunikace u KV Elektra. Předsedající-tato komunikace je v plánu oprav. Dále poukázal na neposekané pozemky v dolním Lesově. Předsedající všem poděkoval za účast a zasedání ukončil. místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch ověřovatelé zápisu Marek Frisch Pavel Drda 4

5 5/2011 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a schválilo: 1. program zasedání 2. ověřovatele zápisu z dnešního zasedání p. Marka Frische a p. Pavla Drdu 3. navrhovatele usnesení p. Ludvíka 4. pronájem pozemku p.č. 170 v k.ú. Podlesí paní Lence Šorfové 5. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 241/6 a 7 v k.ú. Lesov 6. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 55/30 v k.ú. Sadov 7. smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 374/3 v k.ú. Lesov 8. smlouvu o právo provést stavbu, přípojka NN pro RD na pozemku p.č. 374/3 v k.ú. Lesov 9. smlouvu o právo provést stavbu, přípojka vody pro RD na pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Bor 10. přijetí dotace ve výši ,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 11. nabídku společnosti Tomovy parky na dodání a montáž prvků dětského hřiště v hodnotě ,- Kč s DPH 12. celoroční hospodaření obce a závěrečný účet obce za rok 2010 včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření odborem kontroly Karlovarského kraje za rok 2010 bez výhrad. 13. nabídku ing. arch. Vladimíra Bredlera na zakázku Územní plán Sadov v hodnotě ,- Kč 14. nabídku společnosti Karea s.r.o. na zhotovení oplocení na hřišti v Boru v hodnotě ,- Kč s DPH 15. nabídku společnosti Technorol s.r.o. na výměnu vchodových dveří v Kulturním domě v Sadově v hodnotě ,- Kč 16. nákup pozemku p.č. 215/41 v k.ú. Lesov o výměře 493 m2 za cenu 250,- Kč za m2. Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a souhlasí: 1. s doplněním bodu Nákup pozemku p.č. 215/41 v k.ú. Lesov do programu jednání Zastupitelstvo obce Sadov projednalo a pověřuje: 1. starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 241/6 a 7 v k.ú. Lesov mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce 2. starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 55/30 v k.ú. Sadov mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce 3. starostu obce podpisem smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, přípojka NN na pozemek p.č. 374/3 v k.ú. Lesov mezi obcí Sadov a ČEZ Distribuce 4. starostu obce podpisem smlouvy o právo provést stavbu, přípojka NN pro RD na pozemku p.č. 374/3 v k.ú. Lesov 5

6 5. starostu obce podpisem smlouvy o právo provést stavbu, přípojka vody pro RD na pozemku p.č. 752/3 v k.ú. Bor 6. starostu obce podpisem smlouvy mezi obcí Sadov a Karlovarským krajem- dotace ve výši ,- Kč z prostředků rozpočtu Karlovarského kraje 7. starostu obce podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH mezi společností Tomovy parky a obcí Sadov (dětské hřiště Podlesí) 8. starostu obce podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH mezi ing. arch. Vladimírem Bredlerem a obcí Sadov (Územní plán) 9. starostu obce podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,- Kč s DPH mezi společností Karea s.r.o. a obcí Sadov na zhotovení oplocení na hřišti v Boru 10. starostu obce podpisem smlouvy o dílo v hodnotě ,-Kč s DPH mezi společností Technorol s.r.o. na výměnu vchodových dveří v Kulturním domě v Sadově místostarosta obce Sadov Ladislav Ludvík starosta obce Sadov Eduard Frisch 6

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 16. z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 16 z 16. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 6. 2012 ve 20.15 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod

Zápis. ze zasedání zastupitelstva obce Láz. konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Láz konaného 4. 3. 2015 od 18 hod Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva obce Láz (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostou

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu

ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Z á p i s č. 3 ze zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo ve středu 20.05. 2015 od 18,30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p.krédl,,p.halák,, p.novák,.p. Pelikán,p.

Více

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu

Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Zápis č. 8/2012 ze zasedání Zastupitelstva obce Bantice, konaného dne 12.12.2012 v 18.00 hodin v kanceláři Obecního úřadu Starosta přivítal všechny přítomné a zahájil zasedání. Zúčastnilo se pět členů

Více

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě.

Zápis Č. 6/15. na Obecním úřadu ve Lhotě. ze zasedání Zastupitelstva Zápis Č. 6/15 obce Lhota, které se konalo dne 22. 4. 2015 od 19 hodin na Obecním úřadu ve Lhotě. Přítomni: Ing. Radka Kratochvílová, Ing. Pavel Dvořák, Jan Havlíček, Ing. Bc.

Více

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení

Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení Zápis č. 2-12/2014 a přijatá usnesení z 2. zasedání zastupitelstva obce konaného v úterý, dne 2. 12. 2014, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 18:00 hod. Přítomni: Jaroslav Hejcman, Mgr. Jitka

Více

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva

1. Starosta přednesl zprávu o činnosti obecního úřadu od minulého zasedání obecního zastupitelstva Z á p i s ze zasedání zastupitelstva Obce Tišnovská Nová Ves konaného dne : 7.2.2013 v 19,00 hod. v budově obecního úřadu č.p. 29 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích

Zápis č. 43/2014 ze zasedání Zastupitelstva obce Lovčice, které se konalo 26. února 2014 v 18.00 hodin v Obecním úřadě v Lovčicích Zápis je k nahlédnutí v kanceláři Obecního úřadu v Lovčicích nebo na elektronické úřední desce Obce Lovčice www.lovcice.cz Anonymizováno dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů Zápis č. 43/2014

Více

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod.

Zápis č. 12/2011. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Zápis č. 12/2011 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 14. 12. 2011 v obřadní síni Městského úřadu v 19 00 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Žofia Vorlová, Mgr. Markéta Drobečková,

Více

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání:

č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Program jednání: č. 9/13 Zápis z jednání Zastupitelstva obce Zbraslavice konaného dne 26. 8. 2013 Přítomni: Havlovic Ondřej, Jursík Jiří, Havlín Jan, MUDr. Kmoch Jiří, Mgr. Vojnarová Jindřiška, Ing. Volencová Hana, Šafler

Více

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek

ZÁPIS. Ing. J. Sevald, B. Šlapáková, J. Huml, Ing. P. Savincová L. Marek, V. Huml, P. Urx, M. Huml, Ing. Roman Karásek ZÁPIS z jednání Zastupitelstva obce Cheznovice, podle 92 odst. 1 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ( obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů, konaného dne 24. září 2013 od 19.00 hodin v přístavbě Lidového

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin

Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin 1) Zahájení zasedání zastupitelstva Zápis z IV. zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka konaného dne 10. února 2015, od 17,00 hodin Zasedání Zastupitelstva obce Komorní Lhotka (dále též jako zastupitelstvo

Více

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009

ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 ZÁPIS z 18. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 15.6.2009 Místo konání: Přítomno : Omluven: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 20 zastupitelů dle prezenční listiny Mgr. Kořínek Zasedání

Více

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25.

Zápis. H o s t é : O v ě ř o v a t e l é z á p i s u: (jmenováni řídícím schůze) z 43. zasedání rady města, konaného dne 25. Zápis z, konaného dne 25. června 2008 P ř í t o m n i: Ing. Pavel Vaic PhDr. Jaroslav Hlína, CSc. Štefan Podhorec Zdeněk Šanda JUDr. Jiří Tláskal - starosta města - místostarosta města - člen rady města

Více

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00

Těchobuz 60, 395 01 Pacov. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015. konaného dne 19.3.2015 v 19.00 O B E C T Ě C H O B U Z Těchobuz 60, 395 01 Pacov WWW.TECHOBUZ.CZ Email: obec@techobuz.cz 565 443 900 724 192 514 IČO:00584061 Č.j.: OBTECH/00281/15 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Těchobuz č. 2/2015

Více

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015

* * * Volba ověřovatelů zápisu a schválení programu zasedání č. 6/2015 Zápis č. 6/2015 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 27. dubna 2015 v 17.30 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Veřejné zasedání Zastupitelstva obce Česká (dále

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 13 ze zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 13. 12. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Bc. Přemysl Jež, Ing. František Vašák, Věra Brambůrková, Vlastimil

Více

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 13. z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 13 z 13. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 29. 12. 2011 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec

Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Obec Lubenec Zastupitelstvo obce Lubenec Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Lubenec, konaného dne 02.03. 2015, v 17:00 hodin v Informačním středisku v budově Obecního úřadu Lubenec. Přítomni : p.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN

Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Z á p i s č. 31/2013 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PLANÁ KONANÉHO V KANCELÁŘI OÚ PLANÁ DNE 26.2. 2013 OD 16,30 HODIN Přítomni : p. Balogh, p. Bábská, p. Bláhová, p. Mlnařík, p. Pintér, p. Schönbauer,

Více

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice

Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Zápis č. 11 z ustavujícího zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE KOMOROVICE konaného dne 3. 11. 2014 od 19,00 hodin v zasedací místnosti OÚ Komorovice Přítomni: Ing. František Vašák, Bc. Přemysl Jež, Věra Brambůrková,

Více

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov

Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Obecní úřad Rušinov, Rušinov 47, 583 01 Chotěboř telefon: 569692281, mobil: 724288418 www.obecrusinov.cz e-mail: rusinov@seznam.cz Zápis ze 7. zasedání zastupitelstva obce Rušinov Datum a čas konání: 25.3.

Více