PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 Obsah: 1) Fotosyntéza... 1 Život rostlin... 2 Ohrožení naší planety... 4 Ochrana p írody ) lov k a sv t práce, lov k a p íroda Doška i nebo také šindelá i, dnes pokrýva i Formani, dnes dopravci Ková i Ková hamerník Košíká i Koželuh Krej í Mlyná Švec ) Ochrana p írody v souvislosti s výkonem emesel T i typy odpad Kolik produkujeme odpad? Jak t ídit? Nádoby na t íd ný sb r odpadu ) Ekologická hra Manuál k ekologické h e ) Problematika odpad ) Ekologie polí, luk, les, pastvin a rybník A. K emu nám slouží lesy? B. Chování lov ka ve vztahu k p írod C. istota ovzduší D. Voda ) ešení k ížovek a v ty k pohádkám, ve erní k m a film m ) Použitá literatura Informace zvýrazn né v textu zelenou barvou upozor ují na problematiku ekologie a životního prost edí

4 1) Fotosyntéza Ro ník: U ivo v rámci ochrany p írody Název oblasti: U ivo : lov k a jeho sv t Rozmanitost p írody Fotosyntéza, ochrana p írody v sou asném sv t Klí ové kompetence: k u ení /vést žáky k aktivnímu vyhledávání a t íd ní informací/ k ešení problém / ešení problém životního prost edí/ komunikativní /seznamování se s r znými textovými záznamy a obrázkovými materiály k probíranému u ivu, hodnocení a vyjád ení se encyklopedie, atlasy atd./ pracovní /u í se postupovat p i práci dle stanoveného návodu, p ípadn hledají vlast.postup/ O ekávané výstupy: Díl í výstupy: Pom cky: Žák zkoumá základní spole enstva ve vybraných lokalitách region, zd vodní podstatné vzájemné vztahy mezi organizmy a nachází shody a rozdíly v p izp sobení organizm prost edí voda a vzduch, slune ní zá ení výskyt, vlastnosti a formy vody, ob h vody v p írod, vlastnosti, složení, proud ní vzduchu, význam pro život, význam slune ních paprsk vzhledem k rostlinám a jiným živým organizm m - zalaminovaný nást nný obraz formátu A3 demonstra ní pom cka pro u itele - pracovní listy pro d ti A4 - zalaminované obrázky slunce, listy, trávy, kv ty, plody, oxid uhli itý, cukr, kapky vody, v ely atd. /vše na suchý zip/ íkadlo kouzelného listu: HAMI, HAMI, HAM, VŠECHNO TU SNÍM SÁM, ALE KYSLÍK Z VE E E POŠLU K DÝCHÁNÍ, D TI, VÁM. 1

5 (každý žák si list dle své fantazie potom p ekreslí na tvrdý výkres, vyst ihne a ud lá jako zápich do kv tiná e) Život rostlin Metodický postup: Bez rostlin by na Zemi nemohl existovat život. P i r stu si rostliny vyráb jí vlastní živiny ze základních látek, které p ijímají z p dy a ze vzduchu a to takzvanou fotosyntézou. Živo ichové nejsou schopni živiny sami vyráb t, v tom p ípad, cht jí-li p ežít, musí se živit rostlinami nebo jinými živo ichy, jejichž potravou jsou také rostliny. Pojmy: chloroplasty, glukóza (jednoduchý cukr), oxid uhli itý, kyslík. Chloroplast: drobný útvar v rostlinné bu ce, kde se vytvá ejí živiny p i Glukóza: fotosyntéze jednoduchý cukr vznikající p i fotosyntéze Oxid uhli itý: plyn, který vzniká p i vydechování všech živo ich 2

6 Kyslík: d ležitý plyn, který vylu ují rostliny a živo ichové ho pot ebují k dýchání Pro u itele: Listy jsou pro rostlinu továrnou na výrobu živin. V bu kách list jsou drobná t líska zvaná chloroplasty (obsahují zelené barvivo chlorofyl), kde živiny vznikají syntézou základních látek. Co je to tedy fotosyntéza? V u ebnicích máme napsáno, že je to proces, p i kterém zelené rostliny vytvá ejí v listech živiny. B hem fotosyntézy jsou voda a oxid uhli itý ze vzduchu p em ovány v glukózu (jednoduchý cukr) a kyslík. Glukóza p edstavuje základní živinu pro rostliny. Ale protože rostliny nespot ebují všechen kyslík, který p i fotosyntéze vzniká, uvol uje se ást do ovzduší a ten pot ebují k dýchání všichni živí tvorové. Takže i my lidé bychom zahynuli, kdybychom kolem sebe nem li sv t zelených rostlin. Pro žáky: Fotosyntéza celý proces p em ny budeme nazývat arování na zelené živé ploše. Výklad u iva: Ko eny rostliny p evedou do plochy listu vodu ze zem, list se sám nadechne vzduchu, kde si najde oxid uhli itý. Potom si ekne íkanku, zaklínadlo a vzniká kouzlo. Paprsek slunce spadne do kapky vody a vezme si ho vzduch, uva í z toho cukr, škrob a jiné d ležité látky. Je to kouzelný okamžik v p írod, nazvaný t žkým slovem fotosyntéza (p em na). Cukr také p echází u kvetoucích a plodících rostlin do kv tu, proto jsou kv ty plné sladké š ávy v ely úly p em na na med. Za to vše m že životodárné slunce. Plody jablka, t ešn atd. i zelenina (okurky, salát, edkvi ka). Všude je sladká š áva. Tu vykouzlily zelené listy. Tráva pastva pro zví ata (d ležitý zdroj potravy). Také tam je cukr a ostatní životn d ležité látky, spásají krávy, kozy, kon, ovce, ale i lesní zví ata z celé planety. Jak moc jsou vlastn d ležité zelené rostliny? Všechny zelené rostliny vyrábí KYSLÍK d ležitý plyn pro lidstvo!!! Budeme žít a dýchat istý vzduch i za 100 let? Co d lat, abychom chránili naši planetu? Ochrana p írody! 3

7 Ohrožení naší planety Jaké ohrožení naší planety je aktuální? - ni ení biotop biotopy jsou r zná prost edí, ve kterých žije rostlina nebo živo ich. Každý druh rostliny nebo živo icha je p izp soben životu ve svém vlastním biotopu/prost edí/, a jestliže je toto prost edí zni eno, zákonit nem že takový rostlinný i živo išný jedinec p ežít. Je nutno p írodu celé planety chránit a dbát na její istotu a p irozený vývoj! NENI IT, NEZNE IŠ OVAT, CHRÁNIT, POMÁHAT, U IT OSTATNÍ OBYVATELE TÉTO PLANETY TAKTO SMÝŠLET!!! - zne iš ování vodstva všude na sv t jsou ohroženy vodní rostliny a živo ichové, p edevším zne išt ním, které je zp sobeno vypoušt ním odpadních chemikálií do ek a mo í a vyplavováním um lých hnojiv z polí. Um lá hnojiva mají za následek p ekotný r st rostlin. Ty potom odrážejí slune ní sv tlo a spot ebovávají kyslík, který se nedostává vodním živo ich m. Dalším velkým nebezpe ím pro naši planetu je ropa. Ropa je také hlavní p í inou úhynu mo ských pták. Mají-li pe í ušpin né od ropy, která vyte e z lodních náklad do mo í a oceán, nemohou plavat a hynou prochladnutím a hlady. K v bec nejhorším formám zne išt ní pat í kyselý déš, který vzniká, když odpadní plyny p i ho ení uhlí, ropy nebo zemního plynu reagují s vodou ve vzduchu a vytvo í slabou kyselinu. Kyselý déš ni í rostliny, hlavn stromy a je p í inou úbytku les. Krom toho se kyselý déš vsákne do p dy a odtud se dostane do ek, kde potom hynou ryby a ostatní vodní živo ichové a rostliny. Ochrana p írody lov k si od chvíle, kdy se stal relativn nejúsp šn jším druhem na Zemi, za al p etvá et planetu podle svých p edstav, ímž samoz ejm ovlivnil a dosud ovliv uje život jejích zví ecích obyvatel. Po celá staletí jsme bezstarostn káceli stromy, zanášeli p írodu odpadky, vypoušt li do atmosféry jedovaté plyny, chytali a zabíjeli voln žijící zví ata a z mo í a oceán lovili obrovská množství ryb, aniž bychom si lámali hlavu s tím, jaké d sledky toto po ínání p ináší pro celou planetu. Teprve nedávno jsme si za ali uv domovat, že budeme-li všechny tyto innosti praktikovat ve stejné mí e jako doposud, bude to zanedlouho znamenat zkázu pro Zemi i pro její obyvatele, v etn nás samotných. Naším zp sobem života jsme závažn narušili rovnováhu p írody a nastartovali tak procesy, které by v budoucnosti mohly mít následky pro veškerý život na Zemi. Teprve dnes za ínáme chápat, že vše, co d láme, se m že projevit globáln. Spalováním fosilních paliv p edevším erného uhlí a kácením obrovských ploch deštných prales bezd ky p ispíváme k celkovému oteplování planety. I nepatrný vzr st teploty Zem m že vést k nep edvídatelným zm nám podnebí, které mohou být nap íklad p í inou katastrofických záplav v d sledku tání ledovc. Musíme pochopit, že nic z toho, co vyhodíme, a již do mo e i na souš, nebo co vypustíme do atmosféry, vlastn nezmizí. Z odpad se asto uvol uje velké množství jedovatých látek, které ovliv ují ekologickou rovnováhu zp sobem, jemuž dosud nerozumíme. Jakákoliv zm na, kterou by jen v ásti našeho životního prost edí zp sobíme, se nep ízniv projeví na stavu zví eny i rostlinstva. 4

8 Ni ením biotop, v nichž se zvlášt da í ur itým druh m živo ich a rostlin, nevyhnuteln odsuzujeme jejich obyvatele k zániku a nejen to, celou adu druh zví at jsme vyhubili a další eká v blízké budoucnosti pravd podobn stejný osud. To, že jsme bezmyšlenkovit lovili a zabíjeli jen proto, abychom si opat ili v ci, které jsme mohli stejn snadno získat jiným mén barbarským zp sobem, je neodpustitelné. Chceme-li tuto ke zkáze vedoucí cestu opustit, musíme nejprve zm nit sv j postoj k životnímu prost edí naší Zem a jejím zví ecím spoluobyvatel m a rostlinné íši. Musíme se ale snažit opravdu všichni. Na záv r pro radost k ížovka pro žáky a jejich rodi e, kte í se ur it také zajímají o to, co d ti ve škole d lají, o em se u í a jaké nové poznatky si ze školy nosí. Takže pro d ti a jejich rodi e chvilka s atlasem v ruce! 1. vzácný savec podobný myši-velké uši 2. krátkonohý druh žáby 3. další druh žáby..zelený 4. _ p evalský 5. nápov da 6. hmyzožravec s bodlinami po t le 7. nápov da 8. zmije.. 9. severské zví e 10. nebezpe ná šelma (savec) 11. nápov da 12. savec visící hlavou dol 13. druh jedovatého hada s klikatou árou na h bet 14. váno ní druh ryby 15. vzácný korýš s klepety 16. lasicovitá šelma s ostrým zápachem 17. druh žáby-p edpovídá po así? 18. nápov da 19. ernožlutý obojživelník 20. sladkovodní ryba 21. psovitá šelma 22. pták na vysokých nohou 23. drobná kaprovitá ryba T 7 N 11 É Í Tajenka zní: 5

9 ešení k ížovky: 1. vzácný savec podobný myši-velké uši 2. krátkonohý druh žáby 3. další druh žáby..zelený 4. p evalský 5. nápov da 6. hmyzožravec s bodlinami po t le 7. nápov da 8. zmije.. 9. severské zví e 10. nebezpe ná šelma (savec) 11. nápov da 12. savec visící hlavou dol 13. druh jedovatého hada s klikatou árou 14. váno ní druh ryby 15. vzácný korýš s klepety 16. lasicovitá šelma s ostrým zápachem 17. druh žábyp edpovídá po así? 18. nápov da 19. ernožlutý obojživelník 20. sladkovodní ryba 21. psovitá šelma 22. pták na vysokých nohou 23. drobná kaprovitá ryba poto ní 1 P L CH 2 R O P U CH A 3 S K O K A N 4 K 5 T 6 J E Ž E K 7 N 8 O B E C N Á 9 L O S 10 M E D V D N E T O P Ý R 13 Z M I J E 14 K A P R 15 R A K 16 T CH O 17 R O S N I K A 18 Í 19 M L O K 20 C E J N 21 V L K 22 Á P 23 S T E V L E 6

10 7

11 8

12 9

13 Ro ník: ) lov k a sv t práce, lov k a p íroda Název oblasti: U ivo: lov k a sv t práce, lov k a p íroda Stará emesla Klí ové kompetence: Kompetence k u ení, K. komunikativní, K. pracovní, K. sociální a personální O ekávané výstupy: Žák: Zhodnotí n které konkrétní innosti lov ka v p írod a rozlišuje aktivity, které mohou prost edí i zdraví lov ka podporovat nebo poškozovat. Zd vodní postup, vyhodnotí a vysv tlí výsledky pokusu. U í se odpov dnosti lov ka za ochranu a tvorbu životního prost edí, ochranu rostlin a živo ich, je veden k t íd ní odpad, seznamuje se s možnými následky ekologické katastrofy, živelné pohromy atd. Využívá archiv, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informa ních zdroj pro pochopení minulosti. Rozeznává sou asné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a sou asnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. Pom cky: kniha - Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu, u itel m že použít jako motiva ní prvek Zp vníky lidových písní íkadla pro d ti Omalovánky D ev né stavebnice Metodický postup: Úvodní ást pro žáky i u itele Co je to vlastn emeslo? Je to ur itý druh manuální dovednosti provozovaný za ú elem obživy. Pro emeslné práce je charakteristický vysoký podíl ru ní práce spojený s používáním r zných nástroj a pom cek typických pro dané emeslo. emeslné práce se staly základem pro pr myslovou výrobu. Jen dob í a poctiví emeslníci naší zemi a vlastn celé planet pomáhají opravit, zdokonalit, zkrášlit, ale také vyrobit spoustu nových v cí. Všichni lidé na sv t nemohou pracovat tzv. hlavou. Samoz ejm že jsou velmi d ležití, n kdo musí vše vymyslet, n koho dalšího to nau it, n kdo musí napsat knihy a u ebnice, složit hudbu, namalovat obrazy atd. 10

14 Mnoho dalších lidí má ale šikovné ruce a tyto ruce pro nás všechny vyrábí d ležité v ci každý z nás pot ebuje svou židli, postel, hrne ek na aj atd. Také se rádi p kn oblékáme, pot ebujeme i dobrou obuv, nebo co takové hodinky to je jemná práce, nebo velký železný kotel na d evo, uhlí, abychom si v zim zatopili a nezmrzli jsme. I léka m musí n kdo vyrobit nástroje a léka ské pom cky, aby nás mohli dob e lé it a ošet ovat. A co oby ejná klika u dve í? Bez ní si neotev eme dve e svého domu, bytu, i školy, ve které se musíme všichni p ipravovat na budoucí život. A tak bychom mohli pokra ovat dál, nap íklad s vo avým upe eným chlebem, rohlíkem, váno kou. Také musí n kdo podojit v kravín krávy a za ídit odvoz mléka do mlékárny a tam vše zpracovat na naše oblíbené jogurty, smetany nebo skv lé sýry. T žko budeme hledat v c nebo innost, které považujeme za každodenní samoz ejmost, aniž by nebyly spojeny s ur itým emeslem. V echách se vždy íkalo: Zlaté eské ru i ky nebo emeslo má zlaté dno. Co je vlastn cílem tohoto tématu o emeslech? - seznámit žáky podrobn ji a vhodnou formou s n kterými starými emesly - vhodn je motivovat k lidské manuální innosti, zru nosti a dovednosti - u it úct ke každé lidské práci bez ohledu na dosažené vzd lání - umožnit prožití dobrého pocitu a radosti z vlastní pracovní aktivity, tvo ivosti, fantazie a zárove z obdarování svým výrobkem ostatní leny rodiny i kamarády - rozší it znalost písní, básní, íkadel, pohádek, povídek atd. s touto tematikou - nacházet souvislosti mezi starými emesly a sou asnou moderní výrobou nebo novými obory Motiva ní k ížovka: Vylušti téma naší hodiny (odpov di jsou v ci) obydlí 2. auto má ty i. 3. v zim je na krku. 4. chlapecká hra ka 5. koupací nádoba 6. šikmá horní ást domu 7. zdrhovadlo Tajenka zní: 11

15 Doška i nebo také šindelá i, dnes pokrýva i Šindelá ovy výrobky p ikrývaly st echy v širokém okolí. Vyráb l d ev né šindele nebo jinak zvan došky. Tento emeslník se musel nau it vybírat správné d evo jedli, smrk nej ast ji, ale také topol a olši. Pojmy: Šindel - Po íz - Výstruh - Úzká hladká deska vystrouhaná z naštípaných prkýnek. Na jednom boku je žlábek a druhý bok je upraven do špice tak, že jednotlivé šindele do sebe zapadají a dají se z nich sestavovat celé plochy. Dlouhý n ž, co má rukojeti na obou stranách a drží se ob ma rukama. há ek, kterým se d lal do šindele úzký žlábek. íkadlo: Šindelá syn, postavil si mlyn, postavil ho na kraj pece, z povalu mu voda te e, starý se mu smíl. Povídka: U itel m že použít jako motiva ní prvek povídku o šindelá ích. Žáci se pokusí vymyslet krátká íkadla nebo básni ky na toto téma. 12

16 Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Exkurze do dílny pokrýva e pana Radka Vencela v Kyžlí ov Propojení do pracovních inností: D ev ná stavebnice (Stará vesnice, hospoda, škola, domky, hospodá ská stavení) Motiva ní k ížovka (odpov di jsou kv tiny) jarní fialová kv tina 2. žlutá nízká kv tina.. jarní 3. královna kv tin 4. vl í 5. smetanka léka ská 6. jedovatá jarní bylina 7. žlutá trubkovitá jarní kv tina Tajenka zní: 13

17 Formani, dnes dopravci S rozvojem emesel a množstvím nových výrobk se za ali objevovat obchodníci a kupci, kte í nabízeli své výrobky ve vesnicích i ve m stech. Velké a t žké náklady se ovšem vozily ve vozech pokrytých plachtou a t m se íkalo formanské a muž m, kte í tyto vozy obsluhovali, se íkalo FORMANI. Vozy táhli ale kon. Na ty bylo ale dob e pamatováno. Ve voze byly pytle s obrokem, ošatky na krmení, d ev né putny (nádoby) na vodu atd. Formani jezdili dlouhé trat nejen po eských zemích, ale i do Ma arska, Polska, N mecka a jiných ástí Evropy. Znakem správného formana byl dobrý a po ádný bi, ten nikdy neodkládal. To bylo charakteristické pro formany, zárove to byla zbra proti zlod j m (lapk m). Co vlastn formani p eváželi? To, co se vozí i dnes s l, cukr, mouku, ko ení, ovoce, zeleninu, látky, koberce, d ev né uhlí, sukno, plátno, sklo, hráb, traka e a spoustu dalších výrobk nebo surovin. Pojmy: íkadlo: Forman dnes dopravce Formanka hospoda, do které sm li jen formani, tam jedli a p espávali Uvíznul forman hore d dinami, Aj hore d dinami, Svítí mu milá dvuma laternami, dvuma laternami, Aj dvuma laternami. Žáci se pokusí vymyslet íkadlo nebo básni ku na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Exkurze: srovnání s dnešním dopravcem Autodoprava Roman Cvešper Potštát Propojení do pracovních inností: stavebnice Merkur sestavit staré nákladní vozy a dnešní moderní kamiony 14

18 Motiva ní k ížovka (odpov di jsou z oblasti lidského t la) orgán zraku (jedno) 2. dolní kon etina 3. chlup na hlav 4. zadní ást t la 5. p ední ást t la 6. orgány sluchu Tajenka zní: 15

19 Ková i Jsou známí jako lidé erného emesla. Vyráb li vše, co bylo ze železa. Nejen nástroje denní pot eby (kladiva, sekery, kosy, srpy, pánve, h ebíky, n žky, klí e atd.), ale i um lecké výrobky ozdobné m íže, kování vrat, dve ní klepadla na vrata a jiné p edm ty. Ková i se asem rozd lili na podková e a zbrojí e, podle toho, emu se více v novali. Pojmy: Kovadlina: je spolu s výhní nejd ležit jší vybavení kovárny. Je to pom cka z kvalitní m kké oceli, je to vlastn nástroj sloužící jako podklad pro kování íkadlo: Já jsem, já jsem, ková í ek jsem. Kladívko mám za pasem, žádný neví, odkud jsem, Já jsem, já jsem, ková í ek jsem. Kovej, kovej ková í ku, okovej mi mou noži ku, okovej mi ob, zaplatím já tob. Žáci vymyslí básni ky a íkadla na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících a na internetu písni ky na toto téma. Exkurze: dílna VLS Lipník nad Be vou, pracovišt Potštát ková ská dílnypan Jan Hyn ica 16

20 Omalovánka : Úkol pro žáky: donést malé p edm ty ze železa, pozorovat a vnímat všemi smysly, porovnávat s d ev nými, plastovými nebo sklen nými výrobky. Ur it vlastnosti železa. Hledat ve t íd, v prostorách školy v ci ze železa. 17

21 Ková hamerník Hamerník je pracovník v hamru. D íve se jim také íkalo lesní ková i. Jezdívali se svým vozíkem po kraji a usazovali se tam, kde našli v tší zásobu starého železa. Zakládali za vesnicemi milí e, vyráb li si d ev né uhlí, potom si vyrobili jednoduchou výhe díra v zemi a umístili k ní kožený m ch pro p ívod prudkého proudu vzduchu. Tak vyráb li a zpracovávali železo. Pojmy: Hamr m že to být budova i kovací stroj, dnes padací buchar Hamry se stav ly blízko hutí a v nich vyrobené železo hamerníci zpracovávali. (velmi úsp šné byly etízky a etazy na uvazování dobytka na venkov ) Hamerník m se také íkalo VODOKOVÁ I. Exkurze: V rámci výletu do Rožnova pod Radhošt m možnost podívat se na rekonstrukci hamru z Ostravice 1. polovina 19. století L 1 Z 5 Motiva ní k ížovka: (odpov di jsou zví ata) 1. domácí zví e 2. malý motýlek šk dce 3. cizopasník ve vlasech 4. nej ast jší jméno kozy 5. zp vná erný pták 6. domácí býložravý ( P ežvýkavec ) 7. mlád slepice 8. nejlepší zví ecí p ítel lov ka množné íslo Tajenka zní: 18

22 Košíká i Již od tohoto slova je jasné, že to byli lidé, kte í pletli košíky, ošatky, n še, d lali také metly, koš ata, vyplétali jednoduchý nábytek, také ko árky pro miminka a malá batolata tzv. košatiny. Košíká musel nejprve od podzimu do Vánoc posbírat mnoho vrbového proutí (až opadalo listí). Plést z proutí ale neznamená innost jako pletení epice nebo svetru z vlny. Tito lidé museli mít ostrý nožík, d ev né šídlo a kladívko. Nejprve vyrobili dno koše, což byl základ, potom ud lali d ev ný k íž a ten postupn oplétali. Byla to velmi náro ná práce. íkadlo: Košíká i, košíká i co ty vlastn robíš? Z prútkú koše, metly, n še všechny dvorky zdobíš. Žáci vymyslí íkadla nebo básni ky na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Úkoly pro žáky: P inést z domu cokoli pleteného misky, koší ek, ošatka Výtvarná výchova: Pracovní innosti: kresba uhlem a rudkou pletených výrobk z proutí pokus o upletení jednoduchého výrobku z tenkého proutí, které si p i p írodov dné vycházce p inesou žáci do školy (nap íklad velikono ní dekorace atd Motiva ní tajenka (odpov di jsou pojmy z oblékání a obouvání) 1. krátký kabátek 2. obuv - jinak 3. teplý zimní kabát 4. pokrývka hlavy 5. dív í bl zka jinak 6. pletené. na ruce 7. oblékáš si na nohy Tajenka zní: 19

23 Koželuh Dnes již neznámé slovo, je to název emeslníka. Tak jako d íve i dnes, pokud není k že nebo kožešina z daného zví ete zbavena co nejd íve zbytk tuku a náležit konzervována, podléhá velmi rychle zkáze. Tuto práci m žeme nalézt dávno v prav ku. Již prav ký lov k se nau il k ži primitivn istit, sušit, zm k ovat, aby si z toho mohl vyrobit od v i obuv. Pojmy: Use vy in ná (vy išt ná) k že z telete, krávy atd. Kožešina vy in ná k že se srstí (chlupy) nap íklad z lišky, ovce atd. Koželuh lov k, který zpracovával k že a kožešiny Nejprve surovou k ži hrub oškrabal od zbytk tuku, má el a pral ve vod, zbavoval chlup, solil a se ezával do stejné tlouš ky Exkurze: Lesní správa Potštát stahování k ží z lesních zví at Josef Strnadel šicí dílna, in ní a následné šití od v z k ží a kožešin (Choryn u Hranic na Morav ) Pracovní innosti: žáci si p inesou zbytky k ží, kožešin šití od v a obuvi na panenky, ma ásci prav cí lidé Motiva ní tajenka (odpov di jsou názvy ovoce)

24 1. máslovka 2. oranžová peckovice 3. peckovice s chloupky na povrchu 4. ervené ke í kové ovoce 5. nápov da 6. bobulovina kyselá Tajenka zní: Krej í Již jsme se seznámili s emeslníkem koželuhem, který inil k že, kožešiny. Do t chto materiál se d íve lidé oblékali a obouvali. Nyní jsou na ad krej í (muži) a švadleny (ženy). Již z tkaných látek, které vyrobili tzv. soukeníci, šili spodní i vrchní od vy pro dosp lé i d ti. Dražší od vy se také již r zn zdobily, nap íklad barevnou výšivkou, st íbrnými i zlatými nit mi, pošívaly se drahými kameny, perli kami, korálky atd. Pojmy: Krumplé i vyšíva i a vyšíva ky Šn rova ka dámská halena na šn rování s provázky, tkanicemi Kamizola uniforma lesníka Portel kv tovaná hedvábná látka Žáci vymyslí íkanku nebo básni ku na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Žáci ve výtvarné výchov nakreslí obrázky krej ího ze staré doby a sou asné zam stnance krej ovské dílny. Pracovní a výtvarné innosti: - šití ma ásk, panenek. - výroba st ih, návrhy jednoduchých od v pro panenky, najít a p inést r zné druhy látek, ud lat vzorník, atd. 21

25 Motiva ní k ížovka (odpov di jsou názvy zeleniny) ko enová zelenina s vitaminem A 2. hlávkový. 3. ho ká bylina vyjmenované slovo 4. cibulová sv tle fialová zelenina 5. lusková zelenina 6. ervená. Tajenka zní: 22

26 Mlyná Byl to lov k pracující ve mlýn. Je to také jedno z nejstarších emesel. Nejstarší mlýny byly tzv. tažné. To znamená, že mlýnské kolo bylo pohán no tažnými zví aty (osly, ko mi, voly, krávami). Mnohem pozd ji se za alo využívat vodní nebo v trné síly. Tém každá vesnice m la sv j mlýn, kde se mlelo zrní mezi dv ma mlýnskými kameny na mouku. Pojmy: Stárek: mlyná v pomocník, ídil práci mladších tovaryš Mládek: mladý chlapec, pomáhal ve mlýn Prášek: mlyná ský u edník íkadlo: Melu, melu mouku, ve zlatým klobouku, co namelu, to prodám, mlyná ovi nic nedám. A mlyná ce krapku, na zlatou lopatku, fuk s ní do pece, ona se tam upe e. Mlyná mele až se t ese, voda mu užitek nese. Vod nka se kolem to í, sedlá ek mu žito nosí. Jedn m bere, druhým dává, tak mu pán B h požehnává. Pohybová hra: Kolo, kolo mlýnský za ty i rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nad lalo, ud lalo bác. Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ješt chvilku. Až to kolo spravíme, pak si n co povíme a hezky se zato íme. Exkurze: Pekárna Potštát, pan Fojtík V trný mlýn Partutovice 23

27 Propojení do ostatních p edm t : tení Hudební výchova Pracovní innosti vymysli básni ku, povídku, rozpo itadlo, pohádku vymyslí písni ky na téma Mlyná i zkusí s u itelkou pomlet zrní na sou asném mlýnku na ko ení nebo na mlýnku na strouhanku - p inesou r zné druhy obilných klas (dle ro ní doby), jinak obrázky a mouka z domu, porovnávají barvu, sypkost, hrubost i jemnost, zjistí v obchod cenové relace za 1 kilogram r zných druh mouky, najdou výrobky z r zných druh mouky, ud lají výstavku.., možno hledat bio výrobky Motiva ní tajenka ( odpov di jsou jídlo, nápoj, pojmy z kuchyn ) bramborová. 2. hn dý nápoj pro dosp lé 3. p írodní sladidlo 4. kyselá tekutina do pokrm Tajenka zní: 24

28 Švec Ševcovské emeslo bylo velmi pot ebné, tudíž hodn rozší ené. Než ale za ali ševci šít boty z k že, existovaly r zné druhy obuvi splétané, slam né, d ev né (hlavn u chudého obyvatelstva). Pozd ji, a také pro bohatší lid, za al šít švec boty z vy in né k že viz koželuh. Boty se šily hlavn z ov í, kozí a hov zí usn. Pro bohá e se šily z drahých tkanin, nap íklad z hedvábí, brokátu a aksamitu. Honosn jší obuv se také barvila, zdobila vyšíváním, prost ihováním, zdobením korálky, kovovými cvo ky atd. Švec ale nešil jen boty, také je samoz ejm opravoval. Navíc musel um t i jemné kožed lné práce, t eba šít rukavice, vá ky, brašny, opasky, pochvy nož to vše z k že. Pojmy: Ševcovské šídlo pom cka ševce, je to pevná kovová jehla s d ev nou rukojetí na propichování k že Dratve Verpánek Kopyto Krpce silné navoskované nit ze lnu, n kdy z hedvábí d ev né sedátko, p ed kterým je rozloženo ševcovské ná adí d ev ná pom cka ke tvarování, p ibíjení flokování podešve jednoduché šité boty k lidovým kroj m Dnes se šijí boty jen výjime n, pro velmi zvláštní ú ely, nap íklad se šijí tane ní boty, baletní tzv. špi ky, boty k lidovým kroj m, historické napodobeniny do divadel a pro filmové ú ely. íkadlo: Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty. Šili ševci, šili boty, sedlákovi do pole. Šidli, šidli švec, zlámal kopytec, Zlámal kopyto, odpus te mu to. R ení: Šev e, drž se svého kopyta!!! Vysv tlit význam tohoto r ení. Žáci vymyslí íkadla nebo básni ky na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písn na toto téma. P ipomenutí sv tového jména TOMÁŠ BA A nejv tší a nejznám jší výrobce kvalitní obuvi u nás i ve sv t. Práce s internetem, žáci hledají vše o Ba ovi a jeho firm. Je to ech, který proslavil sebe a svou zemi poctivou prací a dobrými nápady. Exkurze : opravna obuvi Hranice soukromý podnikatel 25

29 Propojení do pracovních inností: žáci si mohou ušít jednoduché trepky dle nakresleného a popsaného návodu, jednoduché boty z jednoho kusu koženky nebo filcu, i ze zbytk k že. Propojení do literární a hudební výchovy: D ti zjistí a p ipomenou si, v jakých pohádkách a ve erní cích vystupuje švec. Možno použít nápov du, napsat neúplné v ty na tabuli nebo na papíry. Žáci pracují samostatn, nebo doma spolupracují s rodi i. Na záv r celého tématu si žáci v rámci výtvarné a pracovní innosti vytvo í své pexeso na téma emesla. Budou rozd leni do skupin, každá skupina bude mít své emeslo. Nakreslí nebo namalují na karti ky výrobky, pom cky, ná adí, prost edí nebo cokoli, co souvisí s daným emeslem (dvakrát stejný obrázek), karti ky zalaminujeme, vyst íháme a necháme ve t íd po celý školní rok voln k dispozici všem d tem.(volné chvilky ve výchovách, p estávky, tematická u iva atd.) 3) Ochrana p írody v souvislosti s výkonem emesel Záv r v rámci ochrany p írody a environmentálního u ení Protože jsme se seznámili se starými emesly a jejich výrobky, m li bychom si také pov d t, že s rozvojem doby a vývojem moderních technologií stále více vyrábíme a spot ebováváme výrobky z r zných materiál, které d íve lidé ani neznali. Proto je všem jasné, že obaly, zbytky v cí a v neposlední ad nepovedené výrobky n kde musí kon it. Hmota se nikde neztratí a nevypa í. Kam tedy s nimi? Nevyhodíme všechno do jedné nádoby, popelnice nebo do stejného kontejneru, nap íklad rozbitou sklenici, plastové obaly od jogurtu, popsané sešity a plechovku od barvy, musíme odpad p ece rozt ídit!!! T i typy odpad Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, uvidíte velmi r znorodou sm s, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady m žeme rozlišit na: 26

30 Využitelné, tedy ty, které je možné dále zpracovat, jako jsou papír, lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky) i kovy plechovky a hliník. Objemné, které se nevejdou do popelnice starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchy ské linky, elektrotechnika nebo drobný stavební odpad. Nebezpe né, nap íklad léky, zá ivky, výbojky, akumulátory, galvanické lánky (baterky), ledni ky, mrazni ky, barvy, lepidla a oleje - do popelnice nepat í a m li bychom je odnášet pouze do pojízdné sb rny. Máte ekologické cít ní? Umíte se starat o naši planetu? Léky s prošlou lh tou nebo nevyužívané vrátíme do lékárny. Za velkými nákupy zpravidla vyrážíme do super a hypermarket. Ve v tšin z nich si m žeme koupit za pár korun bu papírovou, nebo recyklovatelnou tašku. V Tescu se vyplatí dát 40 korun za nákupní tašku z juty. Dlouho vydrží, unesete v ní i dvacetikilový nákup a zapomenete na neekologické igelitky. V kuchyni si p ipravte malé t íd ní. Sta í k tomu t i sb rné tašky: do jedné dávejte sklo, do druhé plasty, do t etí papír. Ne každý z nás je tak bohatý, aby si mohl za minimáln 20 tisíc korun koupit speciální odpadkový koš rozd lený na odpad podle barev. Pokud budete pohodlní a budete házet všechno do jednoho koše, eká vás bu hrabání v odpadcích (když se chcete chovat ekologicky) nebo jeho obsah vsypete do erné popelnice ur ené na sm sný komunální odpad, což o vašem vztahu k p írod nesv d í. Ten navíc skon í bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu. PET láhve od minerálek m žete do kontejneru vhazovat s etiketou i ví kem, ale nezapome te je sešlápnout. Jsou totiž objemné, zdražují p epravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladn jší. Zp soby nakládání s odpady dle vlivu na životní prost edí mají toto po adí: 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpad - už p i nákupu rozhodujeme, kolik odpad vyprodukujeme 2. T íd ní a recyklace odpad - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále rozt ídit a zpracovat, proto je nutné t ídit odpady již v domácnostech 3. Odstra ování odpad - odpady, které nem žeme již dále využít, se zneškod ují (nap. skládkováním) 27

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala

Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Co postrádají absolventi eských vysokých škol v praxi aneb co nám škola nedala Pr zkumy a ankety provedené v posledních letech jak mezi zam stnavateli, tak mezi absolventy vysokých škol shodn ukazují,

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI

Nejmladší. Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Název p íkladu: ZÁCHRANNÁ MISE NA POMOC ZEMI Program: Mlá átka a Zví átka PS: PS Dravci Ov ovatel: Mgr. Irena Beránková Klí ová slova: ochrana p írody, záchrana Zem, pomoc p írod, zne išt ní, ochrana životního

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy

Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy Aplika ní doložka KA R Ov ování výro ní zprávy ke standardu ISA 720 ODPOV DNOST AUDITORA VE VZTAHU K OSTATNÍM INFORMACÍM V DOKUMENTECH OBSAHUJÍCÍCH AUDITOVANOU Ú ETNÍ ZÁV RKU Aplika ní doložku mezinárodního

Více

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad

o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad OBEC ÚSTÍ Obecn závazná vyhláška. 1/ 2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad Zastupitelstvo obce Ústí se na svém zasedání

Více

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2.

GreenProduct, kde neustále zlepšujeme ekologi nost našich voz s cílem snižování emisí CO 2. Pilí e strategie ŠKODA AUTO zahájila strategii GreenFuture s cílem ješt tšího d razu na zlepšení životního prost edí a úsporu energií. Tato strategie je nedílnou sou ástí trvale udržitelného rozvoje zna

Více

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad

Věc: Upozornění na neoprávněné míchání odpadů v nádobách na komunální odpad SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov IČO 251 72 263, DIČ 091-25172263 Tel.: 565 323455, 565 323012, fax: 565 321074 www.sompo.cz, email: info@sompo.cz, sompo@sompo.cz Věc: Upozornění

Více

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky

Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky lánek 1 Úvod (1) Pravidla lezení ve skalních oblastech eské republiky (dále jen Pravidla ) se vztahují na horolezeckou innost provozovanou na lezeckých

Více

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola )

kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád Mate ské koly, sou ásti Základní koly Bílá 1, Praha 6 (dále jen mate ská kola ) kolní ád d sledn vychází ze zákona. 561/2004 Sb., o p ed kolním, základním, st edním, vy ím odborné a jiném vzd

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p íprava pokrm Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov k a sv t práce je

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663

EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 EU PENÍZE ŠKOLÁM NÁZEV PROJEKTU : MÁME RÁDI TECHNIKU REGISTRAČNÍ ČÍSLO PROJEKTU :CZ.1.07/1.4.00/21.0663 Speciální základní škola a Praktická škola Trmice Fűgnerova 22 400 04 1 Identifikátor materiálu:

Více

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna):

Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice ( lé ebna): Psychiatrická nemocnice je léka ské za ízení, které se zam uje p evážn na lé bu závažných duševních onemocn ní. Psychiatrické nemocnice se mohou lišit v metodice a postupu

Více

Odpady nebo druhotné suroviny

Odpady nebo druhotné suroviny Odpady nebo druhotné suroviny Dokonalá technika a technologie velmi dobrá životní úroveň Blahobyt velké množství odpadů Využívání odpadu jako obnovitelného zdroje druhotných surovin Terapie planety : Recyklace

Více

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství

Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Vzd lávací oblast : lov k a sv t práce Vyu ovací p edm t: lov k a sv t práce - okruh p stitelské práce a chovatelství Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu lov

Více

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5

íloha. 12 - Životní prost edí 1/5 íloha. 12 - Životní prost edí Obec Rizikovost Popis ebín Drásov Hrad any Malhostovice Sentice Skali ka Všechovice Domašov Jav rek Litostrov Rudka ky Dolní Kounice Hlína Ivan ice hlavní tak II/386 uzav

Více

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu

Obecný cíl vyu ovacího p edm tu 7.18 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekonomika Obecný cíl vyu ovacího p edm tu Cílem p edm tu ekonomika je umožnit žák m osvojit si základy ekonomického myšlení a obchodn -podnikatelských aktivit, orientovat

Více

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny.

Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O Allianz Protect Pomáháme uskute ovat Vaše obchodní sny. Pojišt ní D&O poskytuje pojistnou ochranu p ipravenou na míru len m výkonného vedení spole nosti. Kdekoliv na sv t. Allianz - stojíme

Více

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní

Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos. Studie ob anského sdružení Než zazvoní Akce náboru a formy propagace st edních škol loni a letos Studie ob anského sdružení Než zazvoní 30. b ezna 2015 Pr zkum st edních škol Tento dokument shrnuje, jak probíhal nábor student na st ední školy

Více

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI

www.krpspysely.cz ZM NY VYHRAZENY! srpen 2011 AKTIVITY PRO D TI AKTIVITY PRO D TI Estetické vecký kroužek Hra na zobcovou flétnu Tane ní kroužek pana Maršálka Jazykové Angli tina Francouzština Výtvarné Výtvarná dílna u Marie Keramika Pohybové Florbal Fotbal Stolní

Více

Sm rnice o pracovní dob

Sm rnice o pracovní dob Sm rnice o pracovní dob Pracovní doba je op t na po adu jednání a Evropská komise pravd podobn zve ejní nové návrhy na související sm rnici za átkem roku 2015. Dopady na EPSU a její lenské organizace budou

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení.

prakticky ešit firemní situace a využít t chto poznatk pro svoje profesionální zam ení. 7.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Aplikovaná ekonomie Obecné cíle výuky Aplikovaná ekonomie Cílem p edm tu je prohloubení základních ekonomických dovedností propojením znalostí a dovedností získaných studiem

Více

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct

schopností tento ád hledat a poznávat. ochrany p írody v R. Hlavním cílem p edm tu je napomáhat zájmu žák o trvale udržitelným rozvoji, vést je k úct 6.25 Pojetí vyu ovacího p edm tu Ekologie a životní prost edí Obecné cíle výuky p edm tu Ekologie a životní prost edí P edm t Ekologie a životní prost edí a jeho výuka je koncipována tak, aby žáka vedla

Více

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO

MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM PROGRAMEM SLUNÍČKO UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Katedra speciální pedagogiky RADKA BENEŠOVÁ III. roč ník prezenč ní studium obor: speciální pedagogika př edškolního vě ku MANUÁL PRO PRÁCI S POČÍTAČOVÝM

Více

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu

Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu Obec Bory a Místní Agenda 21 Kompostárna atd., atd., aneb průvodce zpracováním bioodpadu bioodpadu a tříděním ostatníc ostatníc h odpadů odpadů v Borech - skládkování: cca 1200,- až 1500,-Kč/tuna - spalování:

Více

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU

Sociální pojišt ní migrujících ob an EU ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ Sociální pojišt ní migrujících ob an EU Milan Novotný metodik SSZ HK Hradec Králové, 28.2.2012 Lidé na prvním míst ESKÁ ESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPE ENÍ

Více

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY???

??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? OBECNÍ ÚŘAD SULKOVEC INFORMUJE??? NAKLÁDÁNÍ S ODPADY??? Komunální odpad je tvořen oddělitelnými složkami: papír, plasty (mimo PET lahve), PET lahve, sklo, drobný kovový odpad, bioodpad z domácností (z

Více

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby,

Projekt je obvykle iniciován z d vodu dodržení sou asné i budoucí úrovn výroby, 164 Pr b h a a ízení investi ního procesu v eské rafinérské, a.s. a.s. Ing. Ing. Josef Josef Sváta, eská rafinérská a.s., O. Wichterleho 809, 278 52 52 Kralupy nad nad Vltavou, tel.:+420 315 718 605, e-mail:

Více

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky

NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky NĚMECKÝ JAZYK Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012

P íloh/list : 0. Datum: 06.04.2012 Odbor výstavby stavební ú ad Karlovo nám stí 78, 280 12 Kolín I, e-podatelna: posta@mukolin.cz tel.: +420 321 748 231, fax: +420 321 748 217, e-mail: stavebni.urad@mukolin.cz sídlo odboru: Zámecká 160,

Více

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení

OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA. Obce Plavsko. O fondu rozvoje bydlení OBECN ZÁVAZNÁ VYHLÁ KA Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení. 7/2000 V Y H L Á K A.7/2000 Obce Plavsko O fondu rozvoje bydlení Obecní zastupitelstvo v Plavsku schválilo dne 21.7.2000 tuto obecn závaznou

Více

Zp soby sledování pohybu zraku

Zp soby sledování pohybu zraku Mechanické metody Zp soby sledování pohybu zraku Mgr. Jeroným Klimeš DIMAR s.r.o. 200 P esné monitorování zraku se objevilo po válce, kdy se pokusné osob na rohovku oka nalepilo malé zrcátko, na které

Více

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346

GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. Mezinár.výzkumné laserové centrum ELI Hrdlo ezská 21/31, 19000 Praha 9, tel: +420 284 810 346 Dolní B ežany email: geopraha@geopraha.cz, web: www.geopraha.cz Projekt m ení posun

Více

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také

Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. musí k tomu dostat prostor, ale také Aby áci mohli své role dob e plnit, musí se to nau it. A aby se to mohli nau it, it musí k tomu dostat prostor, ale také vzor, trp t livost li t a ochotu h t u itel it l a vedení d í koly. Pokud je ve

Více

Jak třídíme odpad v obci Prosetín

Jak třídíme odpad v obci Prosetín Jak třídíme odpad v obci Prosetín Pro zlepšení informovanosti občanů obce Prosetín a m.č. Brťoví a Čtyři Dvory o třídění odpadů jsme se rozhodli vydat tuto brožuru, ve které se dozvíte veškeré důležité

Více

Archivní fond eského horolezeckého svazu

Archivní fond eského horolezeckého svazu Archivní fond eského horolezeckého svazu I. ízení fondu, správa a umíst ní Archivní fond HS je založen rozhodnutím Výkonného výboru eského horolezeckého svazu, o.s., v souladu s ustanovením 3 odst. 2 písmeno

Více

O B E C D R Á C H O V

O B E C D R Á C H O V O B E C D R Á C H O V Zápis. 05/2008 ze sch ze obecního zastupitelstva ze dne 24.04.2008 ítomni: izváni: Ur ení ov ovatelé zápisu : p.paták, p.fousek, ing. Kopá ek, pí,podhrádská, p.peroutka, p.kolá, p.ivanšík

Více

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech

Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Ingrid NAGYOVÁ Ostravska Univerzita v Ostrave, eská Republika Analýza aktivit student v e-learningových kurzech Úvod Informa ní výchova je proces p ípravy a vzd lání lov ka v oblasti informa ní a po íta

Více

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7

Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 Návod pro vzdálené p ipojení do sít UP pomocí VPN pro MS Windows 7 1. Úvod nezbytné kroky ne se p ipojíte 2. Jak si vytvo it heslo 3. Nastavení VPN p ipojení pro Windows 7 1. Úvod Slu ba VPN umo uje vstoupit

Více

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník

Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník Obsah: 3. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 1. Tematický plán pro 3. ro ník 3. 2. Tematický plán - Nám ty 3. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 3. 4. Doporu ená odborná literatura 3. 5. erpáno z

Více

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací

Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + 1 P EHLEDY starších aktualizací Stránka. 1 z 9 Pro rozbalení menu klikn te na znaménko + Aktualizace 3.Q.2007 obsah 1 P EHLEDY starších aktualizací Nejd ležit jší zm ny obecn závazných p edpis Co možná nevíte..zajímavosti..problémy a

Více

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV

PO ÁRNÍ ÁD OBCE BLUDOV Obecn závazná vyhlá ka obce Bludov íslo 3 /2003 Obec Bludov na základ usnesení zastupitelstva obce ze dne 29.9.2003, podle 29 odst. 1 písm. O) bod 1. zákona. 133/1985 Sb. o po ární ochran, ve zn ní pozd

Více

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah

Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Prezentace Sdružení Za zdravý Ráje ek - obsah Umíst ní pr myslové zóny Srovnání výrobních kapacit v rámci R Základní data o investi ním zám ru Vliv na ŽP - hluk, dopravní zát ž Vliv na ŽP emise, ekologie

Více

1 Aktiva, pasiva, rozvaha

1 Aktiva, pasiva, rozvaha 1 Aktiva, pasiva, rozvaha Cíl kapitoly Cílem p edkládané kapitoly je: pochopení bilancování aktiv a pasiv; osvojení si základních pravidel pro sestavení ú etního výkazu rozvaha ve vazb na vypovídací schopnost

Více

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní

Jak se devá áci rozhodují. Studie Než zazvoní Jak se devá áci rozhodují Studie Než zazvoní 16. zá í 2015 Studie o výb ru st ední školy Tento dokument je ve ejnou sou ástí širší dlouhodobé studie Než zazvoní, která mapuje proces rozhodování o výb ru

Více

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti

M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti M stská ást Praha 22 Ú ad m stské ásti odbor výstavby Nové nám stí 1250, 104 00 Praha 114.j.: P22 8123/2015 OV 10 V Uh ín vsi dne: 3.9.2015 Sp.zn.: MC22 1090/2014 OV 10 Vy izuje: Ing. František Roder Telefon:

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc

Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc P íloha.1 Rozsah a etnost provád ných úklidových prací OSSZ Olomouc A) Rozsah Úklidové práce budou provád ny ve všech prostorách budovy OSSZ Olomouc, t. Kosmonaut 1151/6C, Olomouc o celkové vým e 6.777

Více

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání

Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání Základní kola pro t lesn posti ené, Opava, Dostojevského 12 Pravidla pro hodnocení výsledk vzd lávání (sou ást VP kola pro ivot, dodatek k 1. 9. 2012) A/ Pravidla pro hodnocení a klasifikaci ák Z Hodnocení

Více

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA"

- 1 - Statut pro ud lení ocen ní TOP VÍNO SLOVÁCKA - 1 - Statut pro ud lení ocen ní "TOP VÍNO SLOVÁCKA" VIII. ro ník 2015 - Slovácko, Zlínský kraj Ocen ní výrobku z odv tví zem d lství a potraviná ství Okresní agrární komora pro okres Uh. Hradi t a Zem

Více

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva )

MANDÁTNÍ SMLOUVU dle 566 a násl. obchodního zákoníku (dále jen smlouva ) Ní e uvedeného dne, m síce a roku uzav ely svazek obcí Povodí Berounky se sídlem Nám. Republiky 1, Plze, 306 32 I : 75042860 zaps. v registru svazku obcí vedeném Krajským ú adem Plze ského kraje zast.

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 6.6.2013

Více

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina

Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Vyso ina Tourism, ísp vková organizace Podpora cykloturistiky v eské republice se zam ením na Kraj Vyso ina Tomáš ihák, Vyso ina Tourism Konference Budování cyklotras v NSK Nitra, 22. 8. 2012 6.9.2012

Více

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech

Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Kongresové centrum U Hájk 17.9.2013 Bezpe né a úsporné bydlení v bytových domech Program Úvod: Již nemusíte zavírat, dve e to ud lají za vás JIS, spol. s r.o. osv ený výrobce oken a dve í Bezpe nostní

Více

1) CHCEME, ABY RADNICE - M

1) CHCEME, ABY RADNICE - M petice-za-zmenu-pravidel_050509.doc PETICE A POŽADAVKY ob an M stské ásti Praha 3 za zm nu pravidel prodeje byt ve IV. etap privatizace byt a na podporu prohlášení Ob anského sdružení ŽIŽKOV (NEJEN) SOB

Více

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje

Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Zpracování dokumentací p írodních limit využití území Jihomoravského kraje Úvod RNDr. Josef Glos, RNDr. Ji í Kocián AGERIS. s.r.o. Je ábkova 5, 602 00 Brno Tel., fax.: +420 545241842-3, e-mail: josef.glos@ageris.cz,jiri.kocian@ageris.cz

Více

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy.

Zakázka bude pln na b hem roku 2014 a v následujících 48 sících od uzav ení smlouvy. OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY Služba na zajišt ní provozu a expertní podpory datové sít Od vodn ní ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení Od vodn ní ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis

Více

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS

Ref R or ef my pr my o lidi NE proti lidem oti Otev Ote ř v ete oč o i č Kampaň ČMKOS Reformy pro lidi NE proti lidem Otevřete oči Kampa MKOS 6 l í Jaromíra DRÁBKA První le Teorii, e privatizace povede ke zvý ení d chod, prosazovala v polovin 90. let také Sv tová banka. Teorie se v praxi

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat

Odpov di na dotazy uchaze k ve ejné zakázce. 59/2012-17-27. Digitalizace dokumentace Léka ské posudkové služby SSZ, vyt žování a konsolidace dat Kde nalezneme barevn rozlišené druhy dokument ke zpracování, ovšem k dispozici máme pouze b dokumenty p ílohy.1. Myslíte si, že bych Vás mohl poprosit o barevnou p ílohu.1.? edm tem pln ní je pouze ernobílé

Více

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA

P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Modernizace výuky v rámci odborných a všeobecných p edm t st ední školy. íslo projektu: CZ.1.07/1.1.10/01.0021 P ÍPRAVY NA HODINU MATEMATIKA Tyto p ípravy na hodinu jsou spolufinancovány Evropským sociálním

Více

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA

ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA VE EJNÁ NABÍDKA POZEMK UR ENÝCH K PRODEJI PODLE 7 ZÁKONA. 95/1999 Sb., O PODMÍNKÁCH P EVODU ZEM D LSKÝCH A LESNÍCH POZEMK Z VLASTNICTVÍ STÁTU NA JINÉ OSOBY, VE ZN NÍ POZD JŠÍCH P EDPIS (DÁLE JEN ZÁKON

Více

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení

Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení BASF Stavební hmoty eská republika s.r.o. Kvalitní povrchová úprava a údržba zateplení ednášející: Mgr. Ji í P lpytel Tel.: 724 521 171 Email: jiri.pulpytel@basf.com 23.9.2013 1 BASF SE BASF je celosv

Více

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008

PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 FOR THE FULL LIFE 2008 PRO PLNÝ ŽIVOT 2008 Sborník referát mezinárodní konference v nované problematice pomoci sluchov postiženým student m v p íprav a vlastním studiu na vysoké škole FOR THE FULL LIFE 2008 Proceedings of international

Více

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14

Smlouvy o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta. 29/23/4405/14 Smluvní strany: Smlouva o poskytnutí ve ejné finan ní podpory z rozpo tu m sta 29/23/4405/14 1. Poskytovatel m sto Uherský Brod Masarykovo nám. 100, 688 17 Uherský Brod, zastoupeno: Patrikem Kun arem,

Více

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1

Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko 1 Partnerský program spole nosti ABBYY pro eskou republiku a Slovensko Úrovn partnerství ABBYY je partnersky orientovanou spole ností a používá dvoustup ový model partnerství. Partner m že být bu prodejcem,

Více

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47

RECYKLUJ. Dokud ještě naše planeta žije. Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 RECYKLUJ Dokud ještě naše planeta žije Brozura.indd 1 3.12.2008 22:15:47 zaměřeno na: průměrná česká popelnice Průměrné procento hmotnosti obsahu odpadu: 22 % papír 13 % plasty 9 % sklo 3 % nebezpečný

Více

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly

Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Zápis.14/2011 ze zasedání Zastupitelstva obce ty koly Datum Místo ítomní lenové zastupitelstva Omluven 14.12.2011 od 19.00 hodin kancelá Obecního ú adu ve ty kolech Št pán Benca, Libor Jaeger, Vladislav

Více

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník

Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník Obsah: 2. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 1. Tematický plán pro 2. ro ník 2. 2. Tematický plán - Nám ty 2. 3. Seznam doporu ených inovativních pom cek 2. 4. Doporu ená odborná literatura 2. 5. erpáno z

Více

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7.

1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 1. Identifika ní údaje Název ŠVP: Školní vzd lávací program ZŠ speciální - U íme se pro život, j.: ZŠ/130/2010 (ze dne 16. 7. 2010) edkladatel: Základní škola a Mate ská škola, Tachov, Petra Jilemnického

Více

Finan ní ízení projekt

Finan ní ízení projekt Finan ní ízení projekt Jaká témata budou probrána v rámci prezentace: Jak pracovat s rozpo tem projektu Jak sledovat harmonogram projektu Jak na finan ní plán projektu Zdroje informací P íru ka pro adatele

Více

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU

VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU VNIT NÍ SM RNICE 1)PRO ZADÁVÁNÍ NABÍDKOVÝCH ÍZENÍ 2)PRO EVIDENCI A ZADÁVÁNÍ VE EJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU OBEC TY KOLY ÁST I Úvodní ustanovení LÁNEK 1 edm t úpravy Tato sm rnice upravuje zp sob a postup

Více

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín

EKOkuchařka. Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka Ekotým ZŠ Kunín EKOkuchařka pro občany Kunína Připravili jsme pro vás EKOkuchařku, ve které jsou recepty na správné třídění odpadů. A nejen to! Ekotým ZŠ Kunín Třídění odpadu O osudu použitých

Více

Číslo materiálu v sad :8

Číslo materiálu v sad :8 St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

Pracovní list klienta

Pracovní list klienta I. OSOBNÍ ÚDAJE Pracovní list klienta jméno:... p íjmení:... datum narození:... trvalé bydlišt :... kontaktní adresa:... e-mail:... telefon:... mobil:... II. ZDRAVOTNÍ STAV 1. zraková vada, jak vidím:

Více

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz

Stroj na peníze. Námitky. I. díl. a jak na n IVO TOMAN. Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz Stroj na peníze I. díl Námitky a jak na n IVO TOMAN Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z i n t e r n e t o v é h o k n i h k u p e c t v í w w w. k o s m a s.

Více

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9

P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha k ú etní záv rce za rok 2 0 0 9 P íloha je zpracována v souladu s vyhlá kou. 500/2002 Sb., kterou se provád jí n která ustanovení zákona. 563/1991 Sb., o ú etnictví, ve zn ní pozd j ích p edpis,

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s.

Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. Všeobecné obchodní podmínky pro předplatné Literárních novin vydavatelství Litmedia, a.s. 1. Obecná ujednání 1.1. Tyto V eobecné obchodní podmínky pro dodávku ti t ných periodik formou p edplatného upravují

Více

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin

Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Kde hlavu složit Katalog táborových základen a kluboven Pionýra a pionýrských skupin Pionýr, Je objevitel nových

Více

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do:

jméno/firma: tel.: bydlišt /sídlo: e-mail.: koresp. adresa:. b. ú tu: zastoupená:. OP(pasu): vystaven kým: platný do: Investi ní dotazník spole nost: adresa: EFEKTA CONSULTING, a.s. K enová 478/72, 602 00 Brno I : 60717068 tel.: +420 511 205 705; e-mail:efekta@efekta.cz Vedená Krajským soudem v Brn oddíl B., vložka 1388.

Více

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz

www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.jaktridit.cz Pro více informací www.ekokom.cz www.tonda-obal.cz Pro děti... www.tonda-obal.cz Děti se mohou na Tondu obracet také se svými dotazy (e-mail: tonda@ekokom.cz). Pojízdná výstava o zpracování

Více

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014

stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 1 celkem 40 - ob anská sdružení po 1. 1. 2014 stránka 2 celkem 40 zákon. 83/1990 Sb. o sdružování ob an ve zn ní pozd jších p edpis - zvláštní zákon (má p ednost p ed OZ) zákon. 40/1964 Sb. ob

Více

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení

Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení Výb r slajd z prezentace Podpora dlouhodobého kojení S laskavým svolením Andrey Polokové a slovenského sdružení na podporu kojení o.z.mamila www.mamila mamila.sk Mlá ata jsou rozd lena na cache, carry

Více

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROST EDÍ 100 10 PRAHA 10 - VRŠOVICE, Vršovická 65 V Praze dne: 11. 4. 2013.j.: 25008/ENV/13 ZÁV R ZJIŠ OVACÍHO ÍZENÍ podle 10d zákona. 100/2001 Sb., o posuzování vliv na životní

Více

VIZE 2020 DLOUHOV KOST

VIZE 2020 DLOUHOV KOST Tento programový dokument vzniká v otev ené diskusi odborník a politik jako podklad pro práci Ob anské demokratické strany. Zabývá se celým komplexem spole enských zm n spojených s prodlužováním života,

Více

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl.

Skladový systém ORSY. Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Skladový systém ORSY Skladový systém od rmy Würth. ORSY skladový systém p ináší efektivitu do managementu vašich drobných díl. Celek je víc než jen souhrn jeho ástí (Aristoteles) Skladové hospodá ství

Více

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob

Než za nete vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. P IZNÁNÍ. k dani z p íjm právnických osob dz_dppo0_.pdf Než za te vypl ovat tiskopis, p e t te si, prosím, pokyny. Finan nímu ú adu v, ve, pro 0 Da ové identi ka ní íslo 0 Identi ka ní íslo 0 Da ové p iznání ádné dodate né D vody pro podání dodate

Více

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky

AGERIS s.r.o. Výzva k podání nabídky AGERIS s.r.o. Je ábkova 5 602 00 BRNO Výzva k podání nabídky do výb rového ízení na dodavatele interních kurz ve firm AGERIS s.r.o. Registra ní íslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01529-1 - 1.0 Název zakázky

Více

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012

ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ ROK 2011/2012 ACADEMIA MERCURII SOUKROMÁ ST EDNÍ KOLA, S.R.O. 547 01 NÁCHOD, SMI ICKÝCH 740 ASPnet UNESCO Tel./fax: +420 426 893 E-mail: info@academiamercurii.cz, ptackova@academiamercurii.cz VÝRO NÍ ZPRÁVA ZA KOLNÍ

Více

Jazykový rozbor 2 - ešení

Jazykový rozbor 2 - ešení Jazykový rozbor 2 - ešení Varianta A hem okupace se mnozí ob ané podíleli na protifašistickém odboji, který vyjad oval jejich bytostný odpor v i fašismu. (všechny následující úkoly se týkají tohoto souv

Více

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO

ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO ZKUŠENOSTI S REALIZACÍ PROJEKTU TÁBORSKO (Ing. Milan Míka, Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o.) Úvod Vodárenská spole nost Táborsko s.r.o. (dále VST) za ala projekt Náprava stavu kanaliza ní soustavy

Více

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011

Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Výstupy ze sch zky rodi a u itel dne 30.8.2011 Sch zky se zú astnilo 7 zástupc rodi, len KRPŠ, paní editelka, celý pedagogický sbor mimo jedné u itelky a paní vychovatelka družiny. P vodní plán byl, aby

Více

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné.

Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. Jen tolik technologie, kolik je nutné, tak málo technologie, kolik je možné. V n kolika posledních letech byl Sou asn je t eba poznamenat, že tato v oblasti systém na zpracování odpad- technická vybavenost

Více

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy

Do 48 m síc od platnosti a ú innosti smlouvy OD VODN NÍ VE EJNÉ ZAKÁZKY ve ejné zakázky pro ú ely p edb žného oznámení ú elnosti ve ejné zakázky obsahuje alespo Popis pot eb, které mají být spln ním ve ejné zakázky napln ny. Popis p edm tu ve ejné

Více