PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele"

Transkript

1 PŘÍRODOVĚDA Metodická příručka pro učitele vytvořená v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/

2

3 Obsah: 1) Fotosyntéza... 1 Život rostlin... 2 Ohrožení naší planety... 4 Ochrana p írody ) lov k a sv t práce, lov k a p íroda Doška i nebo také šindelá i, dnes pokrýva i Formani, dnes dopravci Ková i Ková hamerník Košíká i Koželuh Krej í Mlyná Švec ) Ochrana p írody v souvislosti s výkonem emesel T i typy odpad Kolik produkujeme odpad? Jak t ídit? Nádoby na t íd ný sb r odpadu ) Ekologická hra Manuál k ekologické h e ) Problematika odpad ) Ekologie polí, luk, les, pastvin a rybník A. K emu nám slouží lesy? B. Chování lov ka ve vztahu k p írod C. istota ovzduší D. Voda ) ešení k ížovek a v ty k pohádkám, ve erní k m a film m ) Použitá literatura Informace zvýrazn né v textu zelenou barvou upozor ují na problematiku ekologie a životního prost edí

4 1) Fotosyntéza Ro ník: U ivo v rámci ochrany p írody Název oblasti: U ivo : lov k a jeho sv t Rozmanitost p írody Fotosyntéza, ochrana p írody v sou asném sv t Klí ové kompetence: k u ení /vést žáky k aktivnímu vyhledávání a t íd ní informací/ k ešení problém / ešení problém životního prost edí/ komunikativní /seznamování se s r znými textovými záznamy a obrázkovými materiály k probíranému u ivu, hodnocení a vyjád ení se encyklopedie, atlasy atd./ pracovní /u í se postupovat p i práci dle stanoveného návodu, p ípadn hledají vlast.postup/ O ekávané výstupy: Díl í výstupy: Pom cky: Žák zkoumá základní spole enstva ve vybraných lokalitách region, zd vodní podstatné vzájemné vztahy mezi organizmy a nachází shody a rozdíly v p izp sobení organizm prost edí voda a vzduch, slune ní zá ení výskyt, vlastnosti a formy vody, ob h vody v p írod, vlastnosti, složení, proud ní vzduchu, význam pro život, význam slune ních paprsk vzhledem k rostlinám a jiným živým organizm m - zalaminovaný nást nný obraz formátu A3 demonstra ní pom cka pro u itele - pracovní listy pro d ti A4 - zalaminované obrázky slunce, listy, trávy, kv ty, plody, oxid uhli itý, cukr, kapky vody, v ely atd. /vše na suchý zip/ íkadlo kouzelného listu: HAMI, HAMI, HAM, VŠECHNO TU SNÍM SÁM, ALE KYSLÍK Z VE E E POŠLU K DÝCHÁNÍ, D TI, VÁM. 1

5 (každý žák si list dle své fantazie potom p ekreslí na tvrdý výkres, vyst ihne a ud lá jako zápich do kv tiná e) Život rostlin Metodický postup: Bez rostlin by na Zemi nemohl existovat život. P i r stu si rostliny vyráb jí vlastní živiny ze základních látek, které p ijímají z p dy a ze vzduchu a to takzvanou fotosyntézou. Živo ichové nejsou schopni živiny sami vyráb t, v tom p ípad, cht jí-li p ežít, musí se živit rostlinami nebo jinými živo ichy, jejichž potravou jsou také rostliny. Pojmy: chloroplasty, glukóza (jednoduchý cukr), oxid uhli itý, kyslík. Chloroplast: drobný útvar v rostlinné bu ce, kde se vytvá ejí živiny p i Glukóza: fotosyntéze jednoduchý cukr vznikající p i fotosyntéze Oxid uhli itý: plyn, který vzniká p i vydechování všech živo ich 2

6 Kyslík: d ležitý plyn, který vylu ují rostliny a živo ichové ho pot ebují k dýchání Pro u itele: Listy jsou pro rostlinu továrnou na výrobu živin. V bu kách list jsou drobná t líska zvaná chloroplasty (obsahují zelené barvivo chlorofyl), kde živiny vznikají syntézou základních látek. Co je to tedy fotosyntéza? V u ebnicích máme napsáno, že je to proces, p i kterém zelené rostliny vytvá ejí v listech živiny. B hem fotosyntézy jsou voda a oxid uhli itý ze vzduchu p em ovány v glukózu (jednoduchý cukr) a kyslík. Glukóza p edstavuje základní živinu pro rostliny. Ale protože rostliny nespot ebují všechen kyslík, který p i fotosyntéze vzniká, uvol uje se ást do ovzduší a ten pot ebují k dýchání všichni živí tvorové. Takže i my lidé bychom zahynuli, kdybychom kolem sebe nem li sv t zelených rostlin. Pro žáky: Fotosyntéza celý proces p em ny budeme nazývat arování na zelené živé ploše. Výklad u iva: Ko eny rostliny p evedou do plochy listu vodu ze zem, list se sám nadechne vzduchu, kde si najde oxid uhli itý. Potom si ekne íkanku, zaklínadlo a vzniká kouzlo. Paprsek slunce spadne do kapky vody a vezme si ho vzduch, uva í z toho cukr, škrob a jiné d ležité látky. Je to kouzelný okamžik v p írod, nazvaný t žkým slovem fotosyntéza (p em na). Cukr také p echází u kvetoucích a plodících rostlin do kv tu, proto jsou kv ty plné sladké š ávy v ely úly p em na na med. Za to vše m že životodárné slunce. Plody jablka, t ešn atd. i zelenina (okurky, salát, edkvi ka). Všude je sladká š áva. Tu vykouzlily zelené listy. Tráva pastva pro zví ata (d ležitý zdroj potravy). Také tam je cukr a ostatní životn d ležité látky, spásají krávy, kozy, kon, ovce, ale i lesní zví ata z celé planety. Jak moc jsou vlastn d ležité zelené rostliny? Všechny zelené rostliny vyrábí KYSLÍK d ležitý plyn pro lidstvo!!! Budeme žít a dýchat istý vzduch i za 100 let? Co d lat, abychom chránili naši planetu? Ochrana p írody! 3

7 Ohrožení naší planety Jaké ohrožení naší planety je aktuální? - ni ení biotop biotopy jsou r zná prost edí, ve kterých žije rostlina nebo živo ich. Každý druh rostliny nebo živo icha je p izp soben životu ve svém vlastním biotopu/prost edí/, a jestliže je toto prost edí zni eno, zákonit nem že takový rostlinný i živo išný jedinec p ežít. Je nutno p írodu celé planety chránit a dbát na její istotu a p irozený vývoj! NENI IT, NEZNE IŠ OVAT, CHRÁNIT, POMÁHAT, U IT OSTATNÍ OBYVATELE TÉTO PLANETY TAKTO SMÝŠLET!!! - zne iš ování vodstva všude na sv t jsou ohroženy vodní rostliny a živo ichové, p edevším zne išt ním, které je zp sobeno vypoušt ním odpadních chemikálií do ek a mo í a vyplavováním um lých hnojiv z polí. Um lá hnojiva mají za následek p ekotný r st rostlin. Ty potom odrážejí slune ní sv tlo a spot ebovávají kyslík, který se nedostává vodním živo ich m. Dalším velkým nebezpe ím pro naši planetu je ropa. Ropa je také hlavní p í inou úhynu mo ských pták. Mají-li pe í ušpin né od ropy, která vyte e z lodních náklad do mo í a oceán, nemohou plavat a hynou prochladnutím a hlady. K v bec nejhorším formám zne išt ní pat í kyselý déš, který vzniká, když odpadní plyny p i ho ení uhlí, ropy nebo zemního plynu reagují s vodou ve vzduchu a vytvo í slabou kyselinu. Kyselý déš ni í rostliny, hlavn stromy a je p í inou úbytku les. Krom toho se kyselý déš vsákne do p dy a odtud se dostane do ek, kde potom hynou ryby a ostatní vodní živo ichové a rostliny. Ochrana p írody lov k si od chvíle, kdy se stal relativn nejúsp šn jším druhem na Zemi, za al p etvá et planetu podle svých p edstav, ímž samoz ejm ovlivnil a dosud ovliv uje život jejích zví ecích obyvatel. Po celá staletí jsme bezstarostn káceli stromy, zanášeli p írodu odpadky, vypoušt li do atmosféry jedovaté plyny, chytali a zabíjeli voln žijící zví ata a z mo í a oceán lovili obrovská množství ryb, aniž bychom si lámali hlavu s tím, jaké d sledky toto po ínání p ináší pro celou planetu. Teprve nedávno jsme si za ali uv domovat, že budeme-li všechny tyto innosti praktikovat ve stejné mí e jako doposud, bude to zanedlouho znamenat zkázu pro Zemi i pro její obyvatele, v etn nás samotných. Naším zp sobem života jsme závažn narušili rovnováhu p írody a nastartovali tak procesy, které by v budoucnosti mohly mít následky pro veškerý život na Zemi. Teprve dnes za ínáme chápat, že vše, co d láme, se m že projevit globáln. Spalováním fosilních paliv p edevším erného uhlí a kácením obrovských ploch deštných prales bezd ky p ispíváme k celkovému oteplování planety. I nepatrný vzr st teploty Zem m že vést k nep edvídatelným zm nám podnebí, které mohou být nap íklad p í inou katastrofických záplav v d sledku tání ledovc. Musíme pochopit, že nic z toho, co vyhodíme, a již do mo e i na souš, nebo co vypustíme do atmosféry, vlastn nezmizí. Z odpad se asto uvol uje velké množství jedovatých látek, které ovliv ují ekologickou rovnováhu zp sobem, jemuž dosud nerozumíme. Jakákoliv zm na, kterou by jen v ásti našeho životního prost edí zp sobíme, se nep ízniv projeví na stavu zví eny i rostlinstva. 4

8 Ni ením biotop, v nichž se zvlášt da í ur itým druh m živo ich a rostlin, nevyhnuteln odsuzujeme jejich obyvatele k zániku a nejen to, celou adu druh zví at jsme vyhubili a další eká v blízké budoucnosti pravd podobn stejný osud. To, že jsme bezmyšlenkovit lovili a zabíjeli jen proto, abychom si opat ili v ci, které jsme mohli stejn snadno získat jiným mén barbarským zp sobem, je neodpustitelné. Chceme-li tuto ke zkáze vedoucí cestu opustit, musíme nejprve zm nit sv j postoj k životnímu prost edí naší Zem a jejím zví ecím spoluobyvatel m a rostlinné íši. Musíme se ale snažit opravdu všichni. Na záv r pro radost k ížovka pro žáky a jejich rodi e, kte í se ur it také zajímají o to, co d ti ve škole d lají, o em se u í a jaké nové poznatky si ze školy nosí. Takže pro d ti a jejich rodi e chvilka s atlasem v ruce! 1. vzácný savec podobný myši-velké uši 2. krátkonohý druh žáby 3. další druh žáby..zelený 4. _ p evalský 5. nápov da 6. hmyzožravec s bodlinami po t le 7. nápov da 8. zmije.. 9. severské zví e 10. nebezpe ná šelma (savec) 11. nápov da 12. savec visící hlavou dol 13. druh jedovatého hada s klikatou árou na h bet 14. váno ní druh ryby 15. vzácný korýš s klepety 16. lasicovitá šelma s ostrým zápachem 17. druh žáby-p edpovídá po así? 18. nápov da 19. ernožlutý obojživelník 20. sladkovodní ryba 21. psovitá šelma 22. pták na vysokých nohou 23. drobná kaprovitá ryba T 7 N 11 É Í Tajenka zní: 5

9 ešení k ížovky: 1. vzácný savec podobný myši-velké uši 2. krátkonohý druh žáby 3. další druh žáby..zelený 4. p evalský 5. nápov da 6. hmyzožravec s bodlinami po t le 7. nápov da 8. zmije.. 9. severské zví e 10. nebezpe ná šelma (savec) 11. nápov da 12. savec visící hlavou dol 13. druh jedovatého hada s klikatou árou 14. váno ní druh ryby 15. vzácný korýš s klepety 16. lasicovitá šelma s ostrým zápachem 17. druh žábyp edpovídá po así? 18. nápov da 19. ernožlutý obojživelník 20. sladkovodní ryba 21. psovitá šelma 22. pták na vysokých nohou 23. drobná kaprovitá ryba poto ní 1 P L CH 2 R O P U CH A 3 S K O K A N 4 K 5 T 6 J E Ž E K 7 N 8 O B E C N Á 9 L O S 10 M E D V D N E T O P Ý R 13 Z M I J E 14 K A P R 15 R A K 16 T CH O 17 R O S N I K A 18 Í 19 M L O K 20 C E J N 21 V L K 22 Á P 23 S T E V L E 6

10 7

11 8

12 9

13 Ro ník: ) lov k a sv t práce, lov k a p íroda Název oblasti: U ivo: lov k a sv t práce, lov k a p íroda Stará emesla Klí ové kompetence: Kompetence k u ení, K. komunikativní, K. pracovní, K. sociální a personální O ekávané výstupy: Žák: Zhodnotí n které konkrétní innosti lov ka v p írod a rozlišuje aktivity, které mohou prost edí i zdraví lov ka podporovat nebo poškozovat. Zd vodní postup, vyhodnotí a vysv tlí výsledky pokusu. U í se odpov dnosti lov ka za ochranu a tvorbu životního prost edí, ochranu rostlin a živo ich, je veden k t íd ní odpad, seznamuje se s možnými následky ekologické katastrofy, živelné pohromy atd. Využívá archiv, knihoven, sbírek muzeí a galerií jako informa ních zdroj pro pochopení minulosti. Rozeznává sou asné a minulé a orientuje se v hlavních reáliích minulosti a sou asnosti naší vlasti s využitím regionálních specifik. Pom cky: kniha - Jak šel Janek do sv ta u it se emeslu, u itel m že použít jako motiva ní prvek Zp vníky lidových písní íkadla pro d ti Omalovánky D ev né stavebnice Metodický postup: Úvodní ást pro žáky i u itele Co je to vlastn emeslo? Je to ur itý druh manuální dovednosti provozovaný za ú elem obživy. Pro emeslné práce je charakteristický vysoký podíl ru ní práce spojený s používáním r zných nástroj a pom cek typických pro dané emeslo. emeslné práce se staly základem pro pr myslovou výrobu. Jen dob í a poctiví emeslníci naší zemi a vlastn celé planet pomáhají opravit, zdokonalit, zkrášlit, ale také vyrobit spoustu nových v cí. Všichni lidé na sv t nemohou pracovat tzv. hlavou. Samoz ejm že jsou velmi d ležití, n kdo musí vše vymyslet, n koho dalšího to nau it, n kdo musí napsat knihy a u ebnice, složit hudbu, namalovat obrazy atd. 10

14 Mnoho dalších lidí má ale šikovné ruce a tyto ruce pro nás všechny vyrábí d ležité v ci každý z nás pot ebuje svou židli, postel, hrne ek na aj atd. Také se rádi p kn oblékáme, pot ebujeme i dobrou obuv, nebo co takové hodinky to je jemná práce, nebo velký železný kotel na d evo, uhlí, abychom si v zim zatopili a nezmrzli jsme. I léka m musí n kdo vyrobit nástroje a léka ské pom cky, aby nás mohli dob e lé it a ošet ovat. A co oby ejná klika u dve í? Bez ní si neotev eme dve e svého domu, bytu, i školy, ve které se musíme všichni p ipravovat na budoucí život. A tak bychom mohli pokra ovat dál, nap íklad s vo avým upe eným chlebem, rohlíkem, váno kou. Také musí n kdo podojit v kravín krávy a za ídit odvoz mléka do mlékárny a tam vše zpracovat na naše oblíbené jogurty, smetany nebo skv lé sýry. T žko budeme hledat v c nebo innost, které považujeme za každodenní samoz ejmost, aniž by nebyly spojeny s ur itým emeslem. V echách se vždy íkalo: Zlaté eské ru i ky nebo emeslo má zlaté dno. Co je vlastn cílem tohoto tématu o emeslech? - seznámit žáky podrobn ji a vhodnou formou s n kterými starými emesly - vhodn je motivovat k lidské manuální innosti, zru nosti a dovednosti - u it úct ke každé lidské práci bez ohledu na dosažené vzd lání - umožnit prožití dobrého pocitu a radosti z vlastní pracovní aktivity, tvo ivosti, fantazie a zárove z obdarování svým výrobkem ostatní leny rodiny i kamarády - rozší it znalost písní, básní, íkadel, pohádek, povídek atd. s touto tematikou - nacházet souvislosti mezi starými emesly a sou asnou moderní výrobou nebo novými obory Motiva ní k ížovka: Vylušti téma naší hodiny (odpov di jsou v ci) obydlí 2. auto má ty i. 3. v zim je na krku. 4. chlapecká hra ka 5. koupací nádoba 6. šikmá horní ást domu 7. zdrhovadlo Tajenka zní: 11

15 Doška i nebo také šindelá i, dnes pokrýva i Šindelá ovy výrobky p ikrývaly st echy v širokém okolí. Vyráb l d ev né šindele nebo jinak zvan došky. Tento emeslník se musel nau it vybírat správné d evo jedli, smrk nej ast ji, ale také topol a olši. Pojmy: Šindel - Po íz - Výstruh - Úzká hladká deska vystrouhaná z naštípaných prkýnek. Na jednom boku je žlábek a druhý bok je upraven do špice tak, že jednotlivé šindele do sebe zapadají a dají se z nich sestavovat celé plochy. Dlouhý n ž, co má rukojeti na obou stranách a drží se ob ma rukama. há ek, kterým se d lal do šindele úzký žlábek. íkadlo: Šindelá syn, postavil si mlyn, postavil ho na kraj pece, z povalu mu voda te e, starý se mu smíl. Povídka: U itel m že použít jako motiva ní prvek povídku o šindelá ích. Žáci se pokusí vymyslet krátká íkadla nebo básni ky na toto téma. 12

16 Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Exkurze do dílny pokrýva e pana Radka Vencela v Kyžlí ov Propojení do pracovních inností: D ev ná stavebnice (Stará vesnice, hospoda, škola, domky, hospodá ská stavení) Motiva ní k ížovka (odpov di jsou kv tiny) jarní fialová kv tina 2. žlutá nízká kv tina.. jarní 3. královna kv tin 4. vl í 5. smetanka léka ská 6. jedovatá jarní bylina 7. žlutá trubkovitá jarní kv tina Tajenka zní: 13

17 Formani, dnes dopravci S rozvojem emesel a množstvím nových výrobk se za ali objevovat obchodníci a kupci, kte í nabízeli své výrobky ve vesnicích i ve m stech. Velké a t žké náklady se ovšem vozily ve vozech pokrytých plachtou a t m se íkalo formanské a muž m, kte í tyto vozy obsluhovali, se íkalo FORMANI. Vozy táhli ale kon. Na ty bylo ale dob e pamatováno. Ve voze byly pytle s obrokem, ošatky na krmení, d ev né putny (nádoby) na vodu atd. Formani jezdili dlouhé trat nejen po eských zemích, ale i do Ma arska, Polska, N mecka a jiných ástí Evropy. Znakem správného formana byl dobrý a po ádný bi, ten nikdy neodkládal. To bylo charakteristické pro formany, zárove to byla zbra proti zlod j m (lapk m). Co vlastn formani p eváželi? To, co se vozí i dnes s l, cukr, mouku, ko ení, ovoce, zeleninu, látky, koberce, d ev né uhlí, sukno, plátno, sklo, hráb, traka e a spoustu dalších výrobk nebo surovin. Pojmy: íkadlo: Forman dnes dopravce Formanka hospoda, do které sm li jen formani, tam jedli a p espávali Uvíznul forman hore d dinami, Aj hore d dinami, Svítí mu milá dvuma laternami, dvuma laternami, Aj dvuma laternami. Žáci se pokusí vymyslet íkadlo nebo básni ku na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Exkurze: srovnání s dnešním dopravcem Autodoprava Roman Cvešper Potštát Propojení do pracovních inností: stavebnice Merkur sestavit staré nákladní vozy a dnešní moderní kamiony 14

18 Motiva ní k ížovka (odpov di jsou z oblasti lidského t la) orgán zraku (jedno) 2. dolní kon etina 3. chlup na hlav 4. zadní ást t la 5. p ední ást t la 6. orgány sluchu Tajenka zní: 15

19 Ková i Jsou známí jako lidé erného emesla. Vyráb li vše, co bylo ze železa. Nejen nástroje denní pot eby (kladiva, sekery, kosy, srpy, pánve, h ebíky, n žky, klí e atd.), ale i um lecké výrobky ozdobné m íže, kování vrat, dve ní klepadla na vrata a jiné p edm ty. Ková i se asem rozd lili na podková e a zbrojí e, podle toho, emu se více v novali. Pojmy: Kovadlina: je spolu s výhní nejd ležit jší vybavení kovárny. Je to pom cka z kvalitní m kké oceli, je to vlastn nástroj sloužící jako podklad pro kování íkadlo: Já jsem, já jsem, ková í ek jsem. Kladívko mám za pasem, žádný neví, odkud jsem, Já jsem, já jsem, ková í ek jsem. Kovej, kovej ková í ku, okovej mi mou noži ku, okovej mi ob, zaplatím já tob. Žáci vymyslí básni ky a íkadla na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících a na internetu písni ky na toto téma. Exkurze: dílna VLS Lipník nad Be vou, pracovišt Potštát ková ská dílnypan Jan Hyn ica 16

20 Omalovánka : Úkol pro žáky: donést malé p edm ty ze železa, pozorovat a vnímat všemi smysly, porovnávat s d ev nými, plastovými nebo sklen nými výrobky. Ur it vlastnosti železa. Hledat ve t íd, v prostorách školy v ci ze železa. 17

21 Ková hamerník Hamerník je pracovník v hamru. D íve se jim také íkalo lesní ková i. Jezdívali se svým vozíkem po kraji a usazovali se tam, kde našli v tší zásobu starého železa. Zakládali za vesnicemi milí e, vyráb li si d ev né uhlí, potom si vyrobili jednoduchou výhe díra v zemi a umístili k ní kožený m ch pro p ívod prudkého proudu vzduchu. Tak vyráb li a zpracovávali železo. Pojmy: Hamr m že to být budova i kovací stroj, dnes padací buchar Hamry se stav ly blízko hutí a v nich vyrobené železo hamerníci zpracovávali. (velmi úsp šné byly etízky a etazy na uvazování dobytka na venkov ) Hamerník m se také íkalo VODOKOVÁ I. Exkurze: V rámci výletu do Rožnova pod Radhošt m možnost podívat se na rekonstrukci hamru z Ostravice 1. polovina 19. století L 1 Z 5 Motiva ní k ížovka: (odpov di jsou zví ata) 1. domácí zví e 2. malý motýlek šk dce 3. cizopasník ve vlasech 4. nej ast jší jméno kozy 5. zp vná erný pták 6. domácí býložravý ( P ežvýkavec ) 7. mlád slepice 8. nejlepší zví ecí p ítel lov ka množné íslo Tajenka zní: 18

22 Košíká i Již od tohoto slova je jasné, že to byli lidé, kte í pletli košíky, ošatky, n še, d lali také metly, koš ata, vyplétali jednoduchý nábytek, také ko árky pro miminka a malá batolata tzv. košatiny. Košíká musel nejprve od podzimu do Vánoc posbírat mnoho vrbového proutí (až opadalo listí). Plést z proutí ale neznamená innost jako pletení epice nebo svetru z vlny. Tito lidé museli mít ostrý nožík, d ev né šídlo a kladívko. Nejprve vyrobili dno koše, což byl základ, potom ud lali d ev ný k íž a ten postupn oplétali. Byla to velmi náro ná práce. íkadlo: Košíká i, košíká i co ty vlastn robíš? Z prútkú koše, metly, n še všechny dvorky zdobíš. Žáci vymyslí íkadla nebo básni ky na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Úkoly pro žáky: P inést z domu cokoli pleteného misky, koší ek, ošatka Výtvarná výchova: Pracovní innosti: kresba uhlem a rudkou pletených výrobk z proutí pokus o upletení jednoduchého výrobku z tenkého proutí, které si p i p írodov dné vycházce p inesou žáci do školy (nap íklad velikono ní dekorace atd Motiva ní tajenka (odpov di jsou pojmy z oblékání a obouvání) 1. krátký kabátek 2. obuv - jinak 3. teplý zimní kabát 4. pokrývka hlavy 5. dív í bl zka jinak 6. pletené. na ruce 7. oblékáš si na nohy Tajenka zní: 19

23 Koželuh Dnes již neznámé slovo, je to název emeslníka. Tak jako d íve i dnes, pokud není k že nebo kožešina z daného zví ete zbavena co nejd íve zbytk tuku a náležit konzervována, podléhá velmi rychle zkáze. Tuto práci m žeme nalézt dávno v prav ku. Již prav ký lov k se nau il k ži primitivn istit, sušit, zm k ovat, aby si z toho mohl vyrobit od v i obuv. Pojmy: Use vy in ná (vy išt ná) k že z telete, krávy atd. Kožešina vy in ná k že se srstí (chlupy) nap íklad z lišky, ovce atd. Koželuh lov k, který zpracovával k že a kožešiny Nejprve surovou k ži hrub oškrabal od zbytk tuku, má el a pral ve vod, zbavoval chlup, solil a se ezával do stejné tlouš ky Exkurze: Lesní správa Potštát stahování k ží z lesních zví at Josef Strnadel šicí dílna, in ní a následné šití od v z k ží a kožešin (Choryn u Hranic na Morav ) Pracovní innosti: žáci si p inesou zbytky k ží, kožešin šití od v a obuvi na panenky, ma ásci prav cí lidé Motiva ní tajenka (odpov di jsou názvy ovoce)

24 1. máslovka 2. oranžová peckovice 3. peckovice s chloupky na povrchu 4. ervené ke í kové ovoce 5. nápov da 6. bobulovina kyselá Tajenka zní: Krej í Již jsme se seznámili s emeslníkem koželuhem, který inil k že, kožešiny. Do t chto materiál se d íve lidé oblékali a obouvali. Nyní jsou na ad krej í (muži) a švadleny (ženy). Již z tkaných látek, které vyrobili tzv. soukeníci, šili spodní i vrchní od vy pro dosp lé i d ti. Dražší od vy se také již r zn zdobily, nap íklad barevnou výšivkou, st íbrnými i zlatými nit mi, pošívaly se drahými kameny, perli kami, korálky atd. Pojmy: Krumplé i vyšíva i a vyšíva ky Šn rova ka dámská halena na šn rování s provázky, tkanicemi Kamizola uniforma lesníka Portel kv tovaná hedvábná látka Žáci vymyslí íkanku nebo básni ku na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písni ky na toto téma. Žáci ve výtvarné výchov nakreslí obrázky krej ího ze staré doby a sou asné zam stnance krej ovské dílny. Pracovní a výtvarné innosti: - šití ma ásk, panenek. - výroba st ih, návrhy jednoduchých od v pro panenky, najít a p inést r zné druhy látek, ud lat vzorník, atd. 21

25 Motiva ní k ížovka (odpov di jsou názvy zeleniny) ko enová zelenina s vitaminem A 2. hlávkový. 3. ho ká bylina vyjmenované slovo 4. cibulová sv tle fialová zelenina 5. lusková zelenina 6. ervená. Tajenka zní: 22

26 Mlyná Byl to lov k pracující ve mlýn. Je to také jedno z nejstarších emesel. Nejstarší mlýny byly tzv. tažné. To znamená, že mlýnské kolo bylo pohán no tažnými zví aty (osly, ko mi, voly, krávami). Mnohem pozd ji se za alo využívat vodní nebo v trné síly. Tém každá vesnice m la sv j mlýn, kde se mlelo zrní mezi dv ma mlýnskými kameny na mouku. Pojmy: Stárek: mlyná v pomocník, ídil práci mladších tovaryš Mládek: mladý chlapec, pomáhal ve mlýn Prášek: mlyná ský u edník íkadlo: Melu, melu mouku, ve zlatým klobouku, co namelu, to prodám, mlyná ovi nic nedám. A mlyná ce krapku, na zlatou lopatku, fuk s ní do pece, ona se tam upe e. Mlyná mele až se t ese, voda mu užitek nese. Vod nka se kolem to í, sedlá ek mu žito nosí. Jedn m bere, druhým dává, tak mu pán B h požehnává. Pohybová hra: Kolo, kolo mlýnský za ty i rýnský, kolo se nám polámalo, mnoho škody nad lalo, ud lalo bác. Vezmeme si hoblík, pilku, zahrajem si ješt chvilku. Až to kolo spravíme, pak si n co povíme a hezky se zato íme. Exkurze: Pekárna Potštát, pan Fojtík V trný mlýn Partutovice 23

27 Propojení do ostatních p edm t : tení Hudební výchova Pracovní innosti vymysli básni ku, povídku, rozpo itadlo, pohádku vymyslí písni ky na téma Mlyná i zkusí s u itelkou pomlet zrní na sou asném mlýnku na ko ení nebo na mlýnku na strouhanku - p inesou r zné druhy obilných klas (dle ro ní doby), jinak obrázky a mouka z domu, porovnávají barvu, sypkost, hrubost i jemnost, zjistí v obchod cenové relace za 1 kilogram r zných druh mouky, najdou výrobky z r zných druh mouky, ud lají výstavku.., možno hledat bio výrobky Motiva ní tajenka ( odpov di jsou jídlo, nápoj, pojmy z kuchyn ) bramborová. 2. hn dý nápoj pro dosp lé 3. p írodní sladidlo 4. kyselá tekutina do pokrm Tajenka zní: 24

28 Švec Ševcovské emeslo bylo velmi pot ebné, tudíž hodn rozší ené. Než ale za ali ševci šít boty z k že, existovaly r zné druhy obuvi splétané, slam né, d ev né (hlavn u chudého obyvatelstva). Pozd ji, a také pro bohatší lid, za al šít švec boty z vy in né k že viz koželuh. Boty se šily hlavn z ov í, kozí a hov zí usn. Pro bohá e se šily z drahých tkanin, nap íklad z hedvábí, brokátu a aksamitu. Honosn jší obuv se také barvila, zdobila vyšíváním, prost ihováním, zdobením korálky, kovovými cvo ky atd. Švec ale nešil jen boty, také je samoz ejm opravoval. Navíc musel um t i jemné kožed lné práce, t eba šít rukavice, vá ky, brašny, opasky, pochvy nož to vše z k že. Pojmy: Ševcovské šídlo pom cka ševce, je to pevná kovová jehla s d ev nou rukojetí na propichování k že Dratve Verpánek Kopyto Krpce silné navoskované nit ze lnu, n kdy z hedvábí d ev né sedátko, p ed kterým je rozloženo ševcovské ná adí d ev ná pom cka ke tvarování, p ibíjení flokování podešve jednoduché šité boty k lidovým kroj m Dnes se šijí boty jen výjime n, pro velmi zvláštní ú ely, nap íklad se šijí tane ní boty, baletní tzv. špi ky, boty k lidovým kroj m, historické napodobeniny do divadel a pro filmové ú ely. íkadlo: Šili ševci, šili boty, sedlákovi do roboty. Šili ševci, šili boty, sedlákovi do pole. Šidli, šidli švec, zlámal kopytec, Zlámal kopyto, odpus te mu to. R ení: Šev e, drž se svého kopyta!!! Vysv tlit význam tohoto r ení. Žáci vymyslí íkadla nebo básni ky na toto téma. Žáci se pokusí najít ve zp vnících nebo na internetu písn na toto téma. P ipomenutí sv tového jména TOMÁŠ BA A nejv tší a nejznám jší výrobce kvalitní obuvi u nás i ve sv t. Práce s internetem, žáci hledají vše o Ba ovi a jeho firm. Je to ech, který proslavil sebe a svou zemi poctivou prací a dobrými nápady. Exkurze : opravna obuvi Hranice soukromý podnikatel 25

29 Propojení do pracovních inností: žáci si mohou ušít jednoduché trepky dle nakresleného a popsaného návodu, jednoduché boty z jednoho kusu koženky nebo filcu, i ze zbytk k že. Propojení do literární a hudební výchovy: D ti zjistí a p ipomenou si, v jakých pohádkách a ve erní cích vystupuje švec. Možno použít nápov du, napsat neúplné v ty na tabuli nebo na papíry. Žáci pracují samostatn, nebo doma spolupracují s rodi i. Na záv r celého tématu si žáci v rámci výtvarné a pracovní innosti vytvo í své pexeso na téma emesla. Budou rozd leni do skupin, každá skupina bude mít své emeslo. Nakreslí nebo namalují na karti ky výrobky, pom cky, ná adí, prost edí nebo cokoli, co souvisí s daným emeslem (dvakrát stejný obrázek), karti ky zalaminujeme, vyst íháme a necháme ve t íd po celý školní rok voln k dispozici všem d tem.(volné chvilky ve výchovách, p estávky, tematická u iva atd.) 3) Ochrana p írody v souvislosti s výkonem emesel Záv r v rámci ochrany p írody a environmentálního u ení Protože jsme se seznámili se starými emesly a jejich výrobky, m li bychom si také pov d t, že s rozvojem doby a vývojem moderních technologií stále více vyrábíme a spot ebováváme výrobky z r zných materiál, které d íve lidé ani neznali. Proto je všem jasné, že obaly, zbytky v cí a v neposlední ad nepovedené výrobky n kde musí kon it. Hmota se nikde neztratí a nevypa í. Kam tedy s nimi? Nevyhodíme všechno do jedné nádoby, popelnice nebo do stejného kontejneru, nap íklad rozbitou sklenici, plastové obaly od jogurtu, popsané sešity a plechovku od barvy, musíme odpad p ece rozt ídit!!! T i typy odpad Nahlédnete-li doma do vašeho koše na odpadky, uvidíte velmi r znorodou sm s, kterou nezbývá než vysypat do popelnice. Pokud se však zamyslíte nad každým odpadem, který do koše nesete, zjistíte, že odpady m žeme rozlišit na: 26

30 Využitelné, tedy ty, které je možné dále zpracovat, jako jsou papír, lepenka, sklo, plasty (PET lahve, folie, kelímky) i kovy plechovky a hliník. Objemné, které se nevejdou do popelnice starý nábytek, koberce, linolea, umyvadla, toalety, kuchy ské linky, elektrotechnika nebo drobný stavební odpad. Nebezpe né, nap íklad léky, zá ivky, výbojky, akumulátory, galvanické lánky (baterky), ledni ky, mrazni ky, barvy, lepidla a oleje - do popelnice nepat í a m li bychom je odnášet pouze do pojízdné sb rny. Máte ekologické cít ní? Umíte se starat o naši planetu? Léky s prošlou lh tou nebo nevyužívané vrátíme do lékárny. Za velkými nákupy zpravidla vyrážíme do super a hypermarket. Ve v tšin z nich si m žeme koupit za pár korun bu papírovou, nebo recyklovatelnou tašku. V Tescu se vyplatí dát 40 korun za nákupní tašku z juty. Dlouho vydrží, unesete v ní i dvacetikilový nákup a zapomenete na neekologické igelitky. V kuchyni si p ipravte malé t íd ní. Sta í k tomu t i sb rné tašky: do jedné dávejte sklo, do druhé plasty, do t etí papír. Ne každý z nás je tak bohatý, aby si mohl za minimáln 20 tisíc korun koupit speciální odpadkový koš rozd lený na odpad podle barev. Pokud budete pohodlní a budete házet všechno do jednoho koše, eká vás bu hrabání v odpadcích (když se chcete chovat ekologicky) nebo jeho obsah vsypete do erné popelnice ur ené na sm sný komunální odpad, což o vašem vztahu k p írod nesv d í. Ten navíc skon í bez dalšího využití na skládkách nebo ve spalovnách odpadu. PET láhve od minerálek m žete do kontejneru vhazovat s etiketou i ví kem, ale nezapome te je sešlápnout. Jsou totiž objemné, zdražují p epravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladn jší. Zp soby nakládání s odpady dle vlivu na životní prost edí mají toto po adí: 1. Omezování vzniku (minimalizace) odpad - už p i nákupu rozhodujeme, kolik odpad vyprodukujeme 2. T íd ní a recyklace odpad - pokud se odpad smíchá, není možné ho již dále rozt ídit a zpracovat, proto je nutné t ídit odpady již v domácnostech 3. Odstra ování odpad - odpady, které nem žeme již dále využít, se zneškod ují (nap. skládkováním) 27

PŘÍRODOVĚDA Pracovní listy pro žáky

PŘÍRODOVĚDA Pracovní listy pro žáky PŘÍRODOVĚDA Pracovní listy pro žáky vytvořené v rámci projektu ZŠ a MŠ Potštát: Technické a jazykové vzdělávání ZŠ Potštát: energetikou k udržitelnému rozvoji Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.04/01.0198

Více

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO

Jak třídit odpad PAPÍR SKLO Jak třídit odpad PAPÍR Do modrých nádob můžete odhodit: noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (např. sáčky), nápojové krabice mokrý,

Více

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková

Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název školy: Mateřská škola a Základní škola, Želešice Sadová 530, 664 43 Želešice Autor: Mgr. Ludmila Matějková Název: VY 32_INOVACE_712 Téma: Práce s myší Třídění odpadu Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1555

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO RECYKLACE 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to recyklace V

Více

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA

Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA Včas umět a znát je napořád Předškolní vzdělávání základ pro zdravý a bezpečný život EKOLOGICKÁ VÝCHOVA = environmentální výchova, vzdělávání, osvěta (ekologická výchova) DEFINICE EVVO Výchova, osvěta

Více

l. 1 Úvodní ustanovení

l. 1 Úvodní ustanovení OBEC V EMYSLICE Obecn závazná vyhlá ka. 1 / 2015 o stanovení systému shroma ování, sb ru, p epravy, t íd ní, vyu ívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce V

Více

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016

Změny ve sběru tříděného odpadu. v obci Konojedy od 1.1.2016 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy od 1.1.2016 1 Změny ve sběru tříděného odpadu v obci Konojedy Vážení spoluobčané, v letošním roce se uskutečnilo několik změn v oblasti nakládání s odpady

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P18. Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P18 Po adové íslo: 18. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 1. 6. 2012 Datum ov ení: 4. 6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR

CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 CO JE TO EVVO A ODPADY V ČR 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Co je to EVVO

Více

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to?

Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Třídíte odpad? Ne? Nevíte jak na to? Proč třídit odpad? Tříděné odpady se zpracovávají v třídírnách a recyklačních závodech a nekončí na skládkách. Tříděním odpadu šetříte obecní rozpočet. Čím více odpadu

Více

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník

Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník Metodické pokyny k pracovnímu listu č. 11 ZPRACOVÁNÍ ODPADŮ A JEJICH VYUŽITÍ ČLOVĚKEM 7. ročník DOPORUČENÝ ČAS NA VYPRACOVÁNÍ: 20 minut INFORMACE K TÉMATU: CIVILIZACE PLNÁ ODPADŮ Produkce odpadů stále

Více

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou

Rok v přírodě. (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou 1 Příloha č.6 ke ŠVP Škola hrou Projekt - P5 Rok v přírodě (k průřezovému tématu Enviromentální vzdělávání ) Příloha ŠVP ZV Škola hrou Autor projektu: Mgr.Charlotta Kurcová Přílohy: kniha Tuláček liška

Více

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu.

Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Následující informace by vám měly pomoci orientovat se v problematice nakládání s jednotlivými druhy odpadu. Z právního hlediska (Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb.) je odpad každá movitá věc, které se osoba

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_32_INOVACE_P19. Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_32_INOVACE_P19 Po adové íslo: 19. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 7.6. 2012 Datum ov ení: 11.6. 2012 Vzd lávací oblast

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Městyse Nové Veselí č.1/2009 Zastupitelstvo městyse Nové Veselí se na svém zasedání dne 12.3.2009 usnesením č. 14, usneslo vydat na základě 17 odst.2 zákona č. 185/2001., o odpadech

Více

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO)

Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) Plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty (EVVO) školní rok 2015/2016 Enviromentální výchova je uplatňována v jednotlivých vyučovacích předmětech 1. stupeň ZŠ (1. - 5. ročník) Prvouka, Přírodověda,

Více

č. 3/2012 o nakládání s odpady

č. 3/2012 o nakládání s odpady Město Horní Benešov. Masarykova 32, 793 12 Horní Benešov Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 o nakládání s odpady Zastupitelstvo města Horní Benešov na svém 17. zasedání dne 19.12.2012 usnesením č. 61/17-12.2.ZM

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015

Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 ; MĚSTO BECHYNĚ -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o systému shromažďování, sběru,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE MEŠNO č. 2/2012 O SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ VČETNĚ SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM Zastupitelstvo

Více

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY

Článek 1. ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na jejím katastrálním území, včetně systému nakládání

Více

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384

Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Střední odborná škola průmyslová a Střední odborné učiliště strojírenské,hranice, Studentská 1384 Roční plán environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty Autor: Ing. Mária Ondřejová 2007 2008 OBSAH: Základní

Více

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory

Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory Vyhodnocení dotazníkového průzkumu v obci Kokory V průběhu října a listopadu 2011 bylo v obci Kokory provedeno anonymní dotazníkové šetření. V náhodně vybraných domácnostech tazatelka zjišťovala zkušenosti

Více

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu

PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: vyučuje se ve 4. ročníku 1 hodinu týdně a v 5. ročníku 2 hodiny týdně přírodověda je součástí vzdělávacího oboru

Více

edm t a p sobnost vyhlášky

edm t a p sobnost vyhlášky O b e c S v i t á v k a Obecn závazná vyhláška. 2/2004 kterou se stanoví provoz systému shromaž ování, sb ru, p epravy, íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a místní poplatek za provoz tohoto

Více

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006,

Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, Obecně závazná vyhláška města Moravská Třebová č. 5/2006, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systému nakládání se stavebním odpadem, vznikajícím

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05. Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 8/05 Název materiálu: Přírodniny a lidské výtvory Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracovala: Mgr. Alena Přikrylová ANOTACE Škola: Vypracovala: Mgr. Alena Přikrylová

Více

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád

Statutární město Přerov. Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Statutární město Přerov Nařízení města Přerova č. 1/2016, kterým se vydává tržní řád Rada města Přerova se na své 45. schůzi konané dne 2.6.2016 usnesením č. 1634/45/10/2016 usnesla vydat na základě ustanovení

Více

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ

S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ S EKOLOGICKÝM PROGRAMEM NA BÍLÉ Účastníci: děti a učitelky Mateřské školy Orlová Lutyně K. Dvořáčka 1228 okres Karviná, příspěvková organizace Program vedli: lektoři občanského sdružení ROZCHODNÍK - Ostrava

Více

Název: O co nejvyšší věž

Název: O co nejvyšší věž Název: O co nejvyšší věž Výukové materiály Téma: Pevnost, stabilita, síly Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Jak se co dělá Věci a jejich původ (Suroviny a jejich zdroje) Předmět (obor): prvouka a přírodopis

Více

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná

Organismy. Látky. Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí, většina z nich je však velmi užitečná a v přírodě potřebná Organismy Všechny živé tvory dohromady nazýváme živé organismy (zkráceně "organismy") Živé organismy můžeme roztřídit na čtyři hlavní skupiny: Bakterie drobné, okem neviditelné, některé jsou původci nemocí,

Více

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím

VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155. Vím, co jím VY_32_INOVACE_ PRV3,4,5 FIC155 Vím, co jím Jméno autora: Kristýna Ficová Datum vytvoření: červen 2012 Ročník: 3., 4., 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vzdělávací obor: Prvouka Téma: Vím, co jím

Více

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2.

Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství. Pohádkový les 2. Příprava na vyučování Výchovy k občanství a Dramatické výchovy s cíli v oblastech OSV a čtenářství Název učební jednotky (téma) Pohádkový les 2 Stručná anotace učební jednotky Žáci 6. ročníku ve 4 5členné

Více

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl

průřez.téma + ročník obsah předmětu školní výstupy poznámky MP vazby EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl MÍSTO, KDE ŽIJEME + MP vazby Domov EVV - ekosystémy EVV odpady a hospodaření s odpady EVV - náš životní styl - orientuje se v místě domova - orientuje se ve svém pokoji, ví, kde má své hračky, školní kout,

Více

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing.

PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE. Struktura vyu ovací hodiny. Záznamový Záznamový arch. P edm tový metodik: Ing. PRACOVNÍ MATERIÁLY PRACOVNÍ MATERIÁLY CHEMIE CHEMIE Struktura vyu ovací hodiny Plán Struktura vyu ovací vyu ovací hodiny hodiny Plán Metodický vyu ovací list aplikace hodiny Záznamový Metodický list arch

Více

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích

Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích Veterinární a hygienické podmínky prodeje živočišných produktů v tržnicích a na tržištích v tržnicích a na tržištích, kde byl příslušnými orgány povolen prodej živočišných produktů, lze prodávat jen zdravotně

Více

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. ÚVOD Cvičení pro uvolnění ruky jsou určeny pro vzdělávání žáků v základní škole speciální a plně respektují

Více

Název: Robinson Jedlé a jedovaté

Název: Robinson Jedlé a jedovaté Název: Robinson Jedlé a jedovaté Téma: Uchovávání potravin, jedlé a jedovaté Úroveň: 1. stupeň ZŠ Tematický celek: Výživa a zdraví Výukové materiály Předmět (obor): prvouka, přírodověda Doporučený věk

Více

Ekoprojekt. Vzdělávací oblast. Tematický okruh. Očekávané výstupy žák je schopen správně třídit odpad do kontejnerů

Ekoprojekt. Vzdělávací oblast. Tematický okruh. Očekávané výstupy žák je schopen správně třídit odpad do kontejnerů Vzdělávací oblast Tematický okruh Ekoprojekt Člověk a příroda, Člověk a svět práce, Environmentální výchova, Člověk a zdraví Recyklace, práce s mapou, rozvíjení smyslů a dovednosti Očekávané výstupy žák

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015

Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 r~ ~ ~.t~.~:: Č.j.MMJ/ŽP/2999/201 5 JID: 52357/2015/MMJ Statutární město Jihlava becně závazná vyhláška č. 2/2015 kterou se stanoví systém shromažd ování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

4.5.1 Magnety, magnetické pole

4.5.1 Magnety, magnetické pole 4.5.1 Magnety, magnetické pole Předpoklady: 4101 Pomůcky: magnety, kancelářské sponky, papír, dřevěná dýha, hliníková kulička, měděná kulička (drát), železné piliny, papír, jehla (špendlík), korek (kus

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12. Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 22.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 12 Po adové íslo: 12. Ro ník: 4. Datum vytvo ení: 19.3.2012 Datum ov ení: 22.3.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení

Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD. Článek 1 Obecná ustanovení Společenství vlastníků Kralovická 1450/1451 (41/43) DOMOVNÍ ŘÁD Článek 1 Obecná ustanovení 1) Tento domovní řád je vydáván v souladu s občanským zákoníkem a stanovami společenství za účelem zabezpečení

Více

Pracovní výchova Díl II.

Pracovní výchova Díl II. Pracovní výchova Díl II. Charakteristika předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu Vyučovací předmět Pracovní výchova je zařazen v 1. - 10. ročníku v hodinové dotaci 3 až 5 hodin týdně.

Více

č. 1/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD

č. 1/2009 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA LETOHRAD č. 1/2009 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem Zastupitelstvo

Více

M Ě S T O K R U P K A

M Ě S T O K R U P K A M Ě S T O K R U P K A Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952

Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku. Alžběta Čerevková učo: 330952 Znalectví středověké hmotné kultury referát Koňský postroj ve středověku Alžběta Čerevková učo: 330952 Úvod Středověk je považován za zlatý věk koně, neboť využití tohoto všestranného zvířete můžeme pozorovat

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_INOVACE_P14. Po adové íslo: 14. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení:

VZD LÁVACÍ MATERIÁL III/2/P VY_INOVACE_P14. Po adové íslo: 14. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Sada: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová III/2/P VY_INOVACE_P14 Po adové íslo: 14. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 28.5. 2012 Datum ov ení: 31.5. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem.

Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Vyhlá ka obce Bludov o nakládání s komunálním a stavebním odpadem. Zastupitelstvo obce se usneslo dne 17. 12. 2001 vydat podle 10 písm. a) a 84 odst. 2 písm. l) zákona. 128/2000 Sb., o obcích, a v souladu

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V. OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O P Ř E R O V OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 13/2001 o nakládání s komunálním odpadem Úplné znění obecně závazné vyhlášky č. 13/2001, o nakládání s komunálním odpadem, tak, jak

Více

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5.

Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Vzdělávací oblast: Člověk a jeho svět Vyučovací předmět: Přírodověda Ročník: 5. Očekávané výstupy z RVP ZV Ročníkový výstup Učivo Průřezová témata, přesahy objevuje a zjišťuje propojenost prvků živé a

Více

Městys Okříšky. vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů)

Městys Okříšky. vývozu, dovozu a tranzitu odpadů a postup při udělování souhlasu k vývozu dovozu a tranzitu odpadů (Katalog odpadů) Městys Okříšky Obecně závazná vyhláška č. 3/2013, o systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních a stavebních odpadů, o komunitním kompostování a způsobu využití

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P06. Po adové íslo: 6. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 5.3.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P06. Po adové íslo: 6. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 5.3. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Mgr. Jind iška N mcová Sada: III/2/P VY_32_INOVACE_P06 Po adové íslo: 6. Ro ník: 2. Datum vytvo ení: 16.2. 2012 Datum ov ení: 5.3. 2012 Vzd lávací oblast

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy (typ B) Téma oborové Vzdělávací obor Ročník Časový rozsah Definice matematických pojmů Matematika a její aplikace

Více

Bioodpad. Nepatří sem: Do kontejneru patří:

Bioodpad. Nepatří sem: Do kontejneru patří: Bioodpad listí, tráva, plevel zbytky ovoce, zeleniny čajové sáčky kávová sedlina hlína z květináčů skořápky ořechů a vajec piliny dřevní štěpka z větví stromů a keřů zbytky jídel (gastroodpad) jedlé oleje

Více

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě.

Pokud máte doma dítě s atopickým ekzémem, jistě pro vás není novinkou, že tímto onemocněním trpí každé páté dítě v Evropě. Máme tu jaro a s ním, bohužel, zhoršení stavu většiny atopiků. Příroda se probouzí, tráva se zelená, první květiny a stromy kvetou a vzduch se alergeny jen hemží Co dělat s tím, aby to naši nejmenší přežili

Více

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí

Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí Navrhovaná technická opatření vedoucí k šetrnějšímu provozu mateřských center s ohledem na dopady na životní prostředí - návrh tzv. long listů jednotlivých mateřských center CMR BOBEŠ Rámcově bychom měli

Více

Provozní řád mateřské školy

Provozní řád mateřské školy I. Provozní doba MŠ: Provozní řád mateřské školy 6.30 17.00 Režimové požadavky: I. Orientační režim dne Orientační režim dne dětí vychází z rámcového vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání, charakteristiky

Více

OBEC ŽEHU. Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012

OBEC ŽEHU. Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012 OBEC ŽEHU Obecn závazná vyhláška Obce Žehu. 1/2012 o stanovení systému shromaž ování, sb ru, p epravy, t íd ní, využívání a odstra ování komunálních odpad a nakládání se stavebním odpadem na území obce

Více

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách

PRACOVNÍ ČINNOSTI. Formy a metody práce podle charakteru učiva a cílů vzdělávání: Ukázka, výklad s ukázkou, samostatná práce, práce ve skupinách 5.2.8 Vzdělávací oblast: Člověk a svět práce Vyučovací předmět: PRACOVNÍ ČINNOSTI Charakteristika vyučovacího předmětu Obsahové, časové a organizační vymezení: Úkolem předmětu Pracovní činnosti je seznámit

Více

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí

Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní ~zdělávací program ~ro zájmové vzdělávání Skolní družina při ZS Spálené Poříčí v Skolní vzdělávací program pro zájmové vzdělávání v v Skolní družina při ZS Spálené Poříčí Obsah: 1) Identifikační

Více

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY

Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Mateřská škola Hodonín, Družstevní čtvrť 3149, příspěvková organizace Plán činnosti zaměřený na EVVO POZNÁVÁME SVĚT PŘÍRODY Téma: Poznáváme svět živočichů má poznatky o světě přírody i techniky a umí se

Více

Malá farma výukové programy EVVO

Malá farma výukové programy EVVO Název projektu Stručný popis projektu Cíl projektu Téma Malá farma výukové programy EVVO Základním posláním Krajského střediska ekologické výchovy v Chebu je podpora vzdělávání k udržitelnému rozvoji a

Více

Předmět: Člověk a jeho svět

Předmět: Člověk a jeho svět 9 rozlišuje hlavní orgány státní moci a některé jejich zástupce, symboly našeho státu a jejich význam 16 orientuje se v základních formách vlastnictví; používá peníze v běžných situacích 5 určí světové

Více

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u

Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Tá bo r ov ý p ro g ra m p ro šk ol á ky k té m at u Přehled témat na jeden týden Lekce k tématu "Evoluce/stvoření" Náměty na závěrečnou slavnost Sešit "Hodinky zlatokopů" (na čtení bible s dětmi) s povolením

Více

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové

Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové Vyšší odborná škola pedagogická a sociální, Evropská 33, Praha 6 Předmět: Pedagogická psychologie Plánování a organizace práce podle Denig-Holmsové 4. 1. 2007 Michaela Molková 3A SOP OBECNĚ Je všeobecně

Více

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech

Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech Obecně závazná vyhláška č. 4/2006 města Kopřivnice o odpadech Zastupitelstvo města Kopřivnice se na svém 2. zasedání, konaném dne 7. 12. 2006, usneslo vydat na základě 17 odst. 2 zákona č. 185/2001 Sb.,

Více

Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010

Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010 Domácí pekárna ETA DUPLICA VITAL 2147 90010 Displej: ano Max. kapacita (g): 1400 Počet programů: 13 Počet hnětacích háků (v nádobě): 2 Bezlepkové pečení: ANO Nastavení zabarvení kůrky: střední; světlá;

Více

EKOZAHRADA ANEB když je učitelem příroda. Alena Lehmannová, Lucie Nižaradzeová Praha, 2. května 2012

EKOZAHRADA ANEB když je učitelem příroda. Alena Lehmannová, Lucie Nižaradzeová Praha, 2. května 2012 EKOZAHRADA ANEB když je učitelem příroda Alena Lehmannová, Lucie Nižaradzeová Praha, 2. května 2012 TÉMATA PŘEDNÁŠKY CO JE TO PERMAKULTURA A PROČ JE V SOUČASNÉ DOBĚ TAK AKTUÁLNÍ? CO JE PŘÍRODNÍ EKOLOGICKÁ

Více

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2.

Základní škola Fr. Kupky, ul. Fr. Kupky 350, 518 01 Dobruška 5.4 ČLOVĚK A JEHO SVĚT - 5.4.1 ČLOVĚK A JEHO SVĚT Prvouka 1. období - 2. RVP ZV Obsah RVP ZV Kód RVP ZV Očekávané výstupy ŠVP Školní očekávané výstupy ŠVP Učivo MÍSTO, KDE ŽIJEME ČJS-3-1-01 vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern St ední pr myslová škola strojnická Olomouc, t. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka modern Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 P írodov dné

Více

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí.

D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. D kujeme za podporu GOAML... Jste skv lí. Tento certifikát má hodnotu jedné ivé a zdravé kozy. Díky pomoci eských dárc nakupuje lov k v tísni tato veselá zví ata pro rodiny v chudých zemích Afriky a Asie.

Více

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou

Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš. Poslání. Hlavními cíli naší dílny jsou Popis realizace sociální služby Keramická dílna Eliáš Poslání Posláním Keramické dílny Eliáš je umožňovat lidem s postižením začlenění do společnosti s ohledem na jejich zvláštní situaci. Posláním je pomoci

Více

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky:

1. Údaje o zařízení : 2. Popis zařízení : 3. Režimové požadavky: V provozním řádu je stanoven režim dne v mateřské škole, zohledňující věkové a fyzické zvláštnosti dětí, podmínky jejich pohybové aktivity a otužování, režim stravování včetně pitného režimu, způsob vhodného

Více

Obec Polepy. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2014. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Polepy

Obec Polepy. Obecně závazná vyhláška číslo 2/2014. o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Polepy Obec Polepy Obecně závazná vyhláška číslo 2/2014 o nakládání s komunálním odpadem na správním území obce Polepy Zastupitelé obce Polepy se na svém zasedání dne 7. dubna 2014 usnesli vydat na základě 17

Více

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS

MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS MLADINOVÝ KONCENTRÁT VÚPS NÁVOD K VÝROBĚ PIVA Z V DOMÁCÍCH PODMÍNKÁCH Vážení, dostává se Vám do rukou originální český výrobek, který představuje spojení staletých tradic zručnosti a zkušeností českých

Více

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu

Marketing. Modul 3 Zásady marketingu Marketing Modul 3 Zásady marketingu Výukový materiál vzdělávacích kurzů v rámci projektu Zvýšení adaptability zaměstnanců organizací působících v sekci kultura Tento materiál je spolufinancován z Evropského

Více

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY

DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY DLOUHODOBÝ PLÁN ENVIRONMENTÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ, VÝCHOVY A OSVĚTY Zpracovaný na základně metodického pokynu MŠMT k zajištění environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty (EVVO), č.j. 16745/2008 22.) JAKO

Více

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA

Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Charakteristika vyučovacího předmětu PŘÍRODOVĚDA Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Název vyučovacího předmětu: Časové vymezení předmětu: Člověk a jeho svět Člověk a jeho svět Přírodověda 4. ročník 2

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Určeno pro Sekce Předmět Téma / kapitola 6. ročník Základní EVVO Fotosyntéza

Více

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015,

O B E C Deštnice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, O B E C Deštnice Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů na území obce Deštnice Zastupitelstvo obce

Více

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu:

Člověk a svět práce. Charakteristika předmětu: Člověk a svět práce Charakteristika předmětu: Obsahové vymezení Vzdělávací obsah předmětu je realizován v průběhu celého základního vzdělávání a je určen všem žákům. Obsah oboru je v 1. - 5. ročníku je

Více

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

íslo materiálu: VY 32 INOVACE 5/18 íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ íslo materiálu: Název materiálu: Pracovní list Opakujeme eský jazyk íslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Paed.Dr. Zina Ho ková ANOTACE kola: Vypracoval: : Paed.Dr. Zina Ho ková Období vzniku

Více

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ

VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ PROVOZNÍ ŘÁD VÍCEÚČELOVÉHO SPORTOVNÍHO AREÁLU OBCE HŘEBEČ Provozovatel : Obec Hřebeč Vymezení plochy víceúčelového sportovního areálu: pozemková parcela č. 1106/1,1106/7 Každý návštěvník je povinen seznámit

Více

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES.

NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES PROJEKT POSTUPNÉ PŘEMĚNY NEPŮVODNÍ PONIČENÉ SMRKOVÉ MONOKULTURY NA SMÍŠENÝ LES A JEDNOU I PRALES. PROJEKT NOVÝ PRALES NAUČNÁ STEZKA NOVÝ PRALES V roce 2010 se Nový Prales rozkládá

Více

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl

DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl DOBA KAMENNÁ: Styl je cíl S herním materiálem pro 5. hráče Rozšíření musí být hráno s hrou Doba kamenná Příprava Obsah: 1 herní plán 1 deska hráče (pro 5. hráče) 10 dřevěných figurek (černé) 3 černé dřevěné

Více

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací

Více

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova

Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace. Dopravní výchova Základní škola a Mateřská škola Bílovec, Komenského 701/3, příspěvková organizace Dopravní výchova Dopravní výchova má v základních školách své nezastupitelné postavení a významné opodstatnění. Především

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011

Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011 Obecně závazná vyhláška č. 1 /2011 kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, třídění využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikající na území obce Tursko a systém nakládání se stavebním odpadem

Více

Kam s tím. Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem

Kam s tím. Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem Kam s tím Stručný návod jak nakládat se vzniklým odpadem A Alobal Akumulátory Akvária Autovrak Autoskla Azbest Sběrný dvůr, případně směsný Bez rybiček a vody do barevného skla. U oprávněného likvidátora

Více

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti

NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti NÁZEV/TÉMA: Období dospělosti Vyučovací předmět: Psychologie a komunikace Škola: SZŠ a VOŠZ Znojmo Učitel: Mgr. Olga Černá Třída + počet žáků: 2. ročník, obor ZA, 24 žáků Časová jednotka: 1 vyučovací jednotka

Více

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD

ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY. Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích. Charakteristika, umístění, vybavení ŠD ŠVP ŠKOLNÍ DRUŽINY Školní vzdělávací program pro školní družinu Základní škola Sadová 416 v Dašicích ředitel školy: vedoucí vychovatelka: Mgr. Jaroslav Lohynský Dagmar Ciráková Charakteristika, umístění,

Více

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE

MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Vyšší odborná škola informačních služeb, Praha Institute of Technology, Sligo MUZEA V PŘÍRODĚ A LIDOVÁ ARCHITEKTURA STŘEDOČESKÉHO KRAJE Research Methods and Project Projekt ročníkové práce Student: Magda

Více

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová.

ZA POHÁDKOU POHÁDKA. MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. ZA POHÁDKOU POHÁDKA MOTTO: A svět dětem vždycky znova do té pohádky se schová. Integrované bloky 1. Kamarádi, ti se mají 2. Za lesními skřítky 3. Než zazvoní zvoneček 4. Zima čaruje 5. Voňavé království

Více

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz

Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Projekt Odyssea, www.odyssea.cz Příprava na vyučování s cíli osobnostní a sociální výchovy Název lekce (téma) V lese Časový rozsah lekce 1 vyučovací hodina Věková skupina (ročník) Vzdělávací obor (dle

Více

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009

DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 DOMOVNÍ ŘÁD BYTOVÉHO DRUŽSTVA ZÁZVORKOVA 2007, 2008, 2009 Úvodní ustanovení 1. V návaznosti na příslušné zákony a stanovy družstva obsahuje domovní řád pravidla užívání bytů, nebytových a společných částí

Více

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15. Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 4.4.

VZD LÁVACÍ MATERIÁL. Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15. Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: Datum ov ení: 4.4. VZD LÁVACÍ MATERIÁL Název: Autor: Testové úkoly Ji ina Kostelecká Sada: III/2/ VY_32_INOVACE_ 15 Po adové íslo: 15. Ro ník: 5. Datum vytvo ení: 2.4.2012 Datum ov ení: 4.4.2012 Vzd lávací oblast (p edm

Více

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk

DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk NÁZEV ŽADATELE: Charita Šternberk DRUH POSKYTOVANÉ SLUŽBY: raná péče NÁZEV A MÍSTO ZAŘÍZENÍ POSKYTOVANÉ SLUŽBY: Jiloro raná péče Měsíční 3, Šternberk FORMULÁŘ A Popis realizace poskytování sociální služby

Více

využívá svých schopností

využívá svých schopností Táto relácia využívá svých schopností je pro nás svaté. pojednáva o možnostiach breathariánstva, teda života bez jedenia jedla, no nie je to kompletný návod. V záujme vašej bezpečnosti, nepokúšajte sa

Více

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava

Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava Základní prvky a všeobecná lyžařská průprava na běžeckých lyžích Základními prvky nazýváme prvky elementární přípravy a pohybových dovedností, jejichž zvládnutí

Více

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc

Základní škola Moravský Beroun, okres Olomouc Charakteristika vyučovacího předmětu prvouka 2.období Prvouka ve 4.a 5.ročníku má časovou dotaci 3 hodiny týdně. Výuka je rozdělena do pěti oblastí : 1. Místo, kde žijeme 2. Lidé kolem nás 3. Lidé a čas

Více