Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba"

Transkript

1 Vzd lávací oblast: Volitelné p edm ty - Um ní a kultura Vyu ovací p edm t: Výtvarná tvorba Charakteristika p edm tu Vzd lávací obsah: Základem vzd lávacího obsahu p edm tu Výtvarná tvorba je vzd lávací obsah vzd lávacího oboru Výtvarná výchova pro 2. stupe. Vyu ovací p edm t Výtvarná tvorba pat í do vzd lávací oblasti Um ní a kultura, dovednosti a v domosti získané v p edm tu Výtvarná výchova žáci dále ve volitelném p edm tu Výtvarná tvorba prohlubují a rozši ují. asová dotace: 6. ro ník 1 hodina 7. ro ník 1 hodina 8. ro ník 1 hodina 9. ro ník 1 hodina Organizace výuky: P edm t je do rozvrhu za len n formou dvouhodinového bloku (90 minut) jednou za 14 dní. Výuka probíhá v odborné u ebn výtvarné výchovy a všude tam, kde žáci tvo í (malby ve t ídách, na chodbách, práce ve venkovním areálu a podobn ). Výchovné a vzd lávací strategie pro rozvoj kompetencí žák - viz p edm t Výtvarná výchova Pr ezová témata - viz p edm t Výtvarná výchova ZŠ Pardubice Studánka 788

2 Vzd lávací obsah vyu ovacího p edm tu P edm t: Výtvarná tvorba, 6. ro ník Tematický okruh: Základy grafiky Rozliší p sobení vizuáln Prvky vizuáln obrazného 33hodin Fy,Ch -materiály, matrice,barvy 1.Osobnostní a obrazného vyjád ení v rovin vyjád ení. a jejich vzájemné p sobení sociální výchovasmyslového ú inku a uv domuje druhy tisku a jejich technologie rozvoj emocionálních si vliv této zkušenosti p i výb ru Uspo ádání objekt do celk v P ístupy k vizuáln obrazným P -prom ny v p írod,ochrana v evropských a glovhodných prost edk v ploše. T - práce s nástroji a materiály vyjád ením. Osobní postoj v komunikaci. 4.Enviromentální výobsahu. životního prost edí Ov, D - lov k a jeho sv t, zví ecí a lidská komunikace vztah ve vztahu k p írodnímu prost edí 2.Výchova k myšlení bálních souvislostech podpora tradi ních evropských hodnot 3.Multikulturní vých. vnímání rozdílných kultur a etnik chova-pochopení postavení lov ka v p írod 4.Mediální výchovazákladní úrove medi- ální gramotnosti VDO ZŠ Pardubice Studánka 789

3 P edm t: Výtvarná tvorba, 7. ro ník Tematický okruh: Grafika a textilní tvorba Osvojuje si základní principy Prvky komunika ní grafiky. 33 hodin D - vznik tisku, historie gravzniku významných mediálních fiky jako sou ásti užitého um ní, obsah,uv domuje si možnost historie odívání a textilní tvorby svobodného vyjád ení vlastních Uspo ádání objekt do celk v postoj s využitím nejvhodn j- v ploše. Ov - plakát jako sou ást medií, ších výtvarných prost edk psychologie mediálních P ístupy k vizuáln obrazným vyjád ením. 4.Mediální výchovaobsahu. kampaní,média a um ní problémy moderní doby Ch-um lé textilie P -tkané a šité textilie,prostoro- vé objekty 1.Osobnostní a sociální výchovad raz na rozvoj výchova-v domí evropské identity Osobní postoj v komunikaci. P - p írodní textilní materiály výchova-souvislost mezi ekologickými, praktických dovedností 2.Multikulturní technicko-ekonomickými a sociál. Jevy fungování a spole- enská role sou asna život ných médií 5.Výchova v demo- kratického ob anaparticipace žák školy ZŠ Pardubice Studánka 790

4 P edm t: Výtvarná tvorba, 8. ro ník Tematický okruh: Grafika a velkopošná tvorba Realizuje se prost ednictvím Tvorba mediálního sd lení. 33 hodin P -utvá ení životního prost edí 1.Osobnostní a vlastních um leckých aktivit ve Vztah mediálního scd lení a sociální výchovaprosp ch životního prost edí, reality. Z-život,zvyky a kultura evropum lecké zam ení na mmimoumí vyhodnotit a zpracovat pod- Uspo ádání objekt do celk v ských i jiných národ esteti no- n ty p icházející z okolního v ploše. estetika chování sv ta Ov- korigování hodnotového 2.Multikulturní Um lecká výtvarná tvorba. systému žák, vnímání odliš- výchova-posílení Vysv tlování a obhajoba výsled- nosti jako zdroj obohacení, k tvorby lokální,regionální a globální Osobní postoj v komunikaci. problémy D -hledání paralel mezi minuobsahu vlastních vizuáln lými a sou asnými událostmi, obrazných vyjád ení. podíl médií na utvá ení hodnot vícezdrojovosti kultur- ního poznání výchova-aktivní ú ast na utvá ení životního prost edí 4.Mediální výchova- moderní doby schopnost vnímat,interpretovat a kriticky hodnotit mediální artefakty 5.Výchova v demo- kratického ob anarespektování kultur- ních odlišností ZŠ Pardubice Studánka 791

5 P edm t: Výtvarná tvorba, 9. ro ník Tematický okruh: Velkoplošná tvorba Vnímá estetické kvality prost- Uspo ádání objekt do celk v 33 hodin Ov - mezilidské vztahy 1.Osobnostní a edí,zamýšlí se nad vztahy lov ka a prost edí,uv domuje si v ploše,objemu,prostoru a asovém pr b hu. praktické dovednosti ve vztahu k životnímu prost edí,spolupráce sociální výchovautvá ení životních dop írodní i sociální prost edí jako V domé vnímání a uplat ování a komunikace v týmu vedností,rozvoj kreatimimovizuálních zdroj inspirace pro vytvá ení vlastních um leckých hodnot podn t p i vlastní tvorb. j-výrazové prost edky a obsah vity 2.Multikulturní Využití komunika ní grafiky. psaného výtvarn zpracovaného výchova-projevy kul- Vznik odlišných interpretací a projevu tury v globálním konvizuáln obrazných vyjád ení. Vnímání sociálních a kulturních If-využívání tišt ných i digitálních textu souvislostí velkoplošné tvorby. dokument výchova-aktivní odpov dný p ístup k životnímu prost edí 4.Mediální výchova- schopnost zpracovat a vyhodnotit podn ty p icházející ze sv ta médií 5.Výchova v demokratického ob ana- vztah k domovu i ke škole ZŠ Pardubice Studánka 792