STŘELA ŘÍJEN číslo

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STŘELA ŘÍJEN číslo 10 30. 9. 2012"

Transkript

1 STŘELA ŘÍJEN číslo Zpravodaj Obecního úřadu v Postřelmově ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE se koná v pondělí dne v hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Z programu jednání: plnění rozpočtu obce za leden září 2012, rozpočtová změna č. 3. Upřesněný program jednání zastupitelstva obce bude zveřejněn na plakátech a webových stránkách obce. ZPĚTNÝ ODBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ A SBĚR VELKOOBJEMOVÉHO A NEBEZPEČNÉHO ODPADU Místo zpětného odběru elektropřístrojů a zařízení u kotelny v ulici Závořická, bude otevřeno ve čtvrtek 4. a 18. října 2012 od hod. do hod. V tyto dny zde mohou pouze občané Postřelmova odevzdat i velkoobjemový nebo nebezpečný odpad. Jde o bezplatnou službu. POZOR, nebude odebírána stavební suť a jiné odpady ze staveb! Občané jsou povinni dbát pokynů pracovníků obce a svozové firmy. K NE-POŘÁDKU V OBCI Od řady občanů dostáváme stížnosti a podněty k pořádku v obci. Jistě jste si všimli, že je údržba a úklid veřejných prostranství v obci prováděna našimi pracovníky pravidelně. Situace je však taková, že se za pár hodin po provedeném úklidu na mnoha místech povalují různé papíry, skleněné 1

2 nebo PET lahve a jiné odpadky. Příkladem je chodník mezi tělocvičnou a prodejnou COOP. Téměř každé ráno zde rodiče a děti jdoucí po chodníku do mateřské školky naleznou svinčík, který tu odpoledne a večer udělají místní náctiletá čuňátka, rochnící se na únikovém schodišti tělocvičny. Pokud jim to někdo z dospělých přímo vytkne, schytá spršku těch nejhrubších slovních výrazů, které se nehodí zveřejnit. Obdobně to platí i na dětském hřišti u školy, kde po dětech zůstává taky docela slušný nepořádek, bohužel často za nezájmu přihlížejících rodičů. To opravdu tak špatně své děti vychováváme nebo je nám jedno, co se kolem nás děje. Jak vlastně učíme k ohleduplnosti a pořádku naše nejmenší Nelze však kritizovat jen mladé. Sami jsme jim často špatným příkladem, protože někteří dospělí si s udržováním pořádku také nedělají nijak zvlášť velké starosti. Např. je velký problém uklidit exkrementy svého čtyřnohého miláčka. Co na tom, že jejich pejsek vykonal na veřejném prostranství svou potřebu, vždyť to někdo uklidí, například tím, že si to odnese na svých botách. O tom, jak příjemný zážitek to je, mohou mnozí vyprávět. A co teprve, když se v tom v trávě vyválí hrající si děti, to je teprve ta správná paráda. Každý 1. a 3. čtvrtek v měsíci je otevřeno místo zpětného odběru elektrospotřebičů, velkoobjemového a nebezpečného odpadu u kotelny v ul. Závořická. Přesto občané stále elektrospotřebiče i jiný odpad vyhazují před kontejnery i jinde po obci. V prostoru za zahrádkářskou osadou bylo vyhrazeno místo pro ukládání větví ze stromů. Každé úterý pracovníci obce provádějí svoz trávy a listí. Bylo několikrát zdůrazněno, že do tohoto biologického odpadu nemohou občané dávat shnilé ovoce a zeleninu a jiný odpad. Přesto tak mnozí činí. Otázka pořádku, vandalizmu a ničení majetku obce byla již několikrát diskutována na veřejném zasedání zastupitelstva obce. Bylo také navrhováno monitorování ulic kamerovým systémem, ale to věc řeší pouze zčásti. Nemělo by být v zájmu občanů, aby jejich kroky neustále někdo sledoval či monitoroval. Nestojí za to se nad tím zamyslet? Zůstaneme opravdu dále neteční a bude nám jedno, v čem žijeme? Neměli bychom se k prostředí, kde žijeme, chovat jako k něčemu vlastnímu, co bude náležet i dalším generacím? (L. N.) NESPALUJTE ODPAD! Podzim i zima se obvykle nesou v duchu zhoršené kvality ovzduší. Denní imisní limity (laicky řečeno množství škodlivin, které nám v ovzduší dle zákona může poletovat) bývají u některých látek mnohonásobně překračovány. Obzvláště citlivé jsou na zhoršené rozptylové podmínky děti, ženy, starší lidé a osoby s chronickými 2

3 chorobami. Kromě chorob, které nás trápí v zimě, však škodliviny mohou napáchat škody, které nás v podobě závažných onemocnění potrápí až za několik let. Ovzduší je tu špatné, ale co s tím můžu dělat já? Nic, zní asi nejčastější úvaha lidí. Omyl, můžete. Znečištění ovzduší vzniká výhradně lidskou činností (pomineme-li některé přírodní jevy). Dokážeme-li vzduch znečistit, je v našich silách jej i zlepšit. Ať už se jedná o velký průmyslový podnik, nebo kamna v rodinném domku. A začněme rovnou u těch kamen. Nesmyslně vysoké ceny za plyn a elektřinu bohužel přiměly mnoho lidí uchýlit se zpět ke klasickým palivům. Spalujete-li doma dřevo nebo kvalitní uhlí, zatěžujete životní prostředí standardním způsobem. Někteří lidé však za účelem úspor pálí i odpady. Z pohledu laika vše, odpady nevyjímaje, shoří na hromádku popela. Mnozí lidé také namítají, že když se může spalovat odpad ve spalovnách, proč by jej nemohli spalovat oni doma. Mezi spalovnou a domácími kamny je ovšem podstatný rozdíl - především v teplotě. Domácí kamna nikdy nejsou schopna vyvinout tak vysoké teploty, aby docházelo k téměř dokonalému spalování, nejsou vybavena složitými filtry na zachycení škodlivin. Co tedy v kamnech spálíte, to si vaše rodina i sousedé venku pěkně vydýchají. Nejhorší je, že mnoho ze vznikajících škodlivých látek má karcinogenní účinky. Podle současného zákona je jakékoli spalování odpadů v domácnostech zakázáno. Podle zákona jsou fyzické osoby (tedy občané) povinny nakládat s odpady podle systému, který stanoví obec. Podle zákona o ovzduší (č. 86/2002 a dalších předpisů) je možné spalovat v krbech, ohništích nebo grilech pouze dřevěné uhlí, čisté dřevo, seschlé palivo rostlinného původu, nebo certifikované plynné palivo. JAK ŠKODÍ SPALOVÁNÍ ODPADŮ? Plasty - při jejich pálení vzniká nejvíce jedovatých látek. Např. při spalování PVC unikají do ovzduší dioxiny a sloučeniny chlóru. Spalováním polystyrenu vzniká jedovatý styren. Spalováním plastových fólií a lahví se do ovzduší dostanou polyaromatické uhlovodíky. Proto plastové obaly a výrobky patří do kontejneru na plasty. Staré palety, dřevo z demolice, rozbitý nábytek, chemicky ošetřené dřevo, natřená prkna - při jejich spalování se uvolňují například dioxiny a formaldehyd. Chemicky ošetřené dřevo, nábytek, dřevotříska apod. patří do sběrného dvora. Spalování nápojových kartonů (obalů od mléka, džusů apod.) produkuje jedovaté chlororganické látky a těžké kovy. Celobarevné letáky a časopisy obsahují často velké množství těžkých kovů z barev, ty se uvolňují při spalování. Papír patří do tříděného odpadu. Pálením pneumatik vznikají polyaromatické uhlovodíky (PAU) a další jedovaté látky. Staré pneumatiky patří do sběrného dvora. Dokonce i tráva či listí mohou být zdrojem škodlivých látek, pokud je pálíme na zahradě. Větší množství rostlinných zbytků patří na kompost. Buďme ohleduplní sami k sobě i jiným lidem. (M. P.) 3

4 S-KARTY Úřady práce posílají výzvy k vyzvednutí tzv. S-karet. Mimojiné i osobám, pobírající rodičovský příspěvek. Pokud si občan přeje zachovat stávající stav pobírání příspěvku, lze tak učinit díky prohlášení, jehož odkaz je dostupný na internetové stránce Národní rady osob se zdravotním postižením -systemu-jiz-od-cervence-2012.html Před návštěvou a vyzvednutím karty na úřadu práce je vhodné si text prohlášení napsat a před převzetím karty ho odevzdat, tak se zachová stávající stav zasílání. Pokud by se příjemci dávek setkali s neochotou Úřadu práce přijmout toto prohlášení a jednat podle něho, je nezbytné se okamžitě obrátit na poradnu NRZP ČR, tel.: Bc. Václav Krása Předseda NRZP ČR VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OLOMOUCKÉHO KRAJE A DO SENÁTU PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY se konají v pátek dne 12. října 2012 od hod. do hod. a v sobotu dne 13. října 2012 od 8.00 hod. do hod. Místo konání voleb: malý sál Kulturního domu Postřelmov Budou zřízeny dva volební okrsky: Okrsek č. 1 pro voliče z ulic: ČSA, Klubovní, Luční, Moravní, Na Konečné, Na Lužích, Nová, Novodvorská, Nový Dvůr, Osvobození, Příční, Růžová, Sadová, Spálená, Spojovací, Tichá, Tovární, U Zahrádek, Vyhnálovská, Zahradní Okrsek č. 2 pro voliče z ulic: Ballonova, Brachtlova, Hradecká, Komenského, Krátká, Lihovarská, 1. máje, Mírová, Na Borech, Pod Lipami, Potoční, Prof. Jursy, Školní, U Kapličky, U Mýta, V Kopci, Závořická, Žerotínova V případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR proběhnou volby následující týden a to v pátek 19. října od hod. do hod. a v sobotu 20. října od 8.00 hod. do hod. opět v malém sále KD Postřelmov. Informace jak volit, obdrží volič na adresu svého trvalého bydliště v obálce spolu s kandidátními listinami zaregistrovaných stran. Do zastupitelstva Olomouckého kraje jsou zaregistrovány kandidátní listiny osmnácti a do Senátu Parlamentu ČR osmi politických stran. Při příchodu do volební místnosti je volič povinen prokázat příslušné volební komisi svou totožnost platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem. Následně volič obdrží úřední obálku a v případě, že si s sebou nevzal hlasovací lístek, obdrží i hlasovací lístek. Potom odejde za zástěnu, kde provede úpravu hlasovacího lístku, vloží jej do úřední obálky a vhodí do hlasovací urny. 4

5 Pokud se volič nebude moci ze zdravotních nebo jiných důvodů dostavit do volební místnosti a bude se chtít voleb zúčastnit, může před zahájením voleb požádat (buď sám, nebo prostřednictvím jiné osoby) obecní úřad a v době konání voleb přímo předsedu okrskové komise o provedení volby do přenosné volební schránky. Předsedové okrskových volebních komisí zajistí, aby se komise s přenosnou volební schránkou k voliči dostavila. Využijte svého práva a svým hlasem zvolte své zástupce, kteří i za vás budou rozhodovat po čtyři roky v záležitostech kraje a v šestiletém funkčním období v Senátu Parlamentu ČR. KONTAKTY OÚ POSTŘELMOV Starosta obce - Jaroslav Nimrichtr Pokladna, poplatky, pohledávky, správa hřbitova - Anna Heclová Investice, ÚP, správ. činnost na úseku ŽP a komunikací - Marcela Peksová Věci veřejnoprávní, pozemky obce - Luděk Nevoral Ekonomika, účetnictví - Marcela Nimrichtrová Matrika, evidence obyvatel - Jana Kolářová Správa majetku, provoz kotelen - Jiří Ospálek FAX Hlášení poruch - vakuová kanalizace Hlášení poruch - dodávka tepla TUV z kotelen Nová, U Mýta, Závořická DIGITALIZACE MÍSTNÍHO KINA Koncem roku 2012 bude ukončena distribuce na 35mm filmových kopiích. Nově distribuované filmy budou pouze na digitálních médiích. Kina, která chtějí provoz zachovat, musí tzv. digitalizovat. Pro digitalizaci kin jsou dvě možnosti a to systém DCI, nebo DCE. Pořizovací náklady na technologii DCI činí cca 1,5 miliónu korun, což je pro řadu malých kin likvidační. DCE je veřejná projekce z disků Blu-ray nebo DVD přes FULL HD projektor s výměnným objektivem. Jedná se o vyzkoušenou alternativu zachování kin v malých obcích všude tam, kde nejsou ambice promítat nové filmy ve stejný den jako multikina, ale se zpožděním několika měsíců z DVD nosičů. Tato varianta je skoro 10x levnější, kdy je systém DCE navíc doplněn o prostorový zvuk 5.1 DTS-HD s možností využití přesunu mimo kinosál, např. k provozu letního kina, a pro tuto variantu se rozhodla i naše obec. V neděli od hod. si mohou zájemci v místním kinosále zdarma zhlédnout zkušební projekci v tomto systému s novou strukturou promítání: české hudební videoklipy, upoutávky k připravovaným akcím KD, videoklip ze závodů na koloběžkách. Srdečně Vás zveme! (Marek Holzmann) 5

6 OTESTUJTE SI ZDARMA SVÉ POČÍTAČOVÉ ZNALOSTI ASI informační technologie s.r.o. se opět zařadila mezi několik vybraných ECDL testovacích středisek a zapojila se do celorepublikových Týdnů vzdělávání dospělých (již 18. ročník), které pořádá Asociace institucí vzdělávání dospělých (AIVD) a probíhají od do Určeno pro každého, kdo chce zjistit skutečnou úroveň svých počítačových znalostí. ZDARMA - Oficiální cvičné testy budou k dispozici z modulů M2 - Používání počítače a správa souborů, M3 - Zpracování textu (Word 2007), M4 - Tabulkový procesor (Excel 2007) a M7 - Práce s Internetem a komunikace NOVINKY: ZDARMA možnost vyzkoušet cvičné testy z nových modulů M9 - Úpravy digitálních obrázků a základy počítačové grafiky M12 - Bezpečnost při využívání informačních a komunikačních technologií Možnost absolvování ostrého testu z jednoho modulu. Úspěšný absolvent získá ZDARMA certifikát ECDL Modular (podmínkou je Index ECDL Single lze zakoupit u nás) Termíny: a v učebně ASI informační technologie s.r.o. (1.máje 3, Mohelnice). Další termíny budou vyhlašovány dle zájmu. Více informací nebo přihláška na nebo u p. Zuzany Kaňkové, DiS. ( mobil: ) Těšíme se na Vaši účast. KULTURA V OBCI KNIHOVNA - Babičky a dědečkové čtou dětem pohádky bratří Čapků - Čtvrtek v hod. V rámci festivalu Město čte knihu, bude v naší knihovně pohádky číst babička Marie Viktorinová. Na flétny ji doprovodí děti z hudebního kurzu paní učitelky Gabriely Kubíčkové. KURZ SEBEOBRANY PRO ŽENY III. se koná ve dnech 3. a 4. listopadu 2012 v malém sále KD Postřelmov Aplikace sebeobranných technik s využitím improvizovaných sebeobranných prostředků. Kurz je především určen ženám, které se zúčastnily předešlých dvou kurzů. V případě malého zájmu bude termín rezervován kurzu pro začátečnice. Zájemkyně se mohou ihned hlásit v kanceláři kulturního domu. Kontakt: Tel.:

7 Pozvánka na setkání důchodců Zveme všechny členy klubu důchodců na podzimní setkání, které se uskuteční dne ve hod. v kulturním domě Postřelmov. Příspěvky do tomboly jsou vítány a můžete je předat paní Dvořákové, paní Skopalové nebo paní Vavříkové. Dny otevřených dveří Charity Zábřeh V rámci Dne Charity a Týdne prezentace sociálních služeb, zve v pátek 12. října 2012 Charita Zábřeh občany Postřelmova do svého Putovního prezentačního stánku na prostranství před prodejnu Jednoty. Od 9 do 15 hodin zde bude prezentovat výrobky klientů denních center a stacionářů, předvede zdravotní, kompenzační a rehabilitační pomůcky a od 13 do 15 hodin zde bude zdravotní sestra zdarma měřit tlak, glykemii, zájemcům vypočte index BMI, naučí měřit tlak a předvede svoji terénní brašnu. Jana Skalická, propagace Charita Zábřeh, tel: , mail: Cestopisná beseda - ISLAND A GRÓNSKO - Jiří Mára Pondělí v 18:00 hod. - Kulturní dům Postřelmov Cestopisná beseda Jiřího Máry nás nejdříve zavede do Dánského království, kde je k vidění například druhá největší sbírka krokodýlů na světě, vodní zámek na dřevěných kůlech nebo rytířské souboje. Navštívíme Legoland, tropické skleníkyi netopýry. Následovat budou nesčetné vodopády a úžasné fjordy Faerských ostrovů. Poté navštívíme Island Zemi ohně a ledu se svými sopkami, ledovci i vařícím blátem. V Grónsku se seznámíme s tradičním způsobem života i lovu místních obyvatel. KONCERTY KPH JAN PÁLENÍČEK A JITKA ČECHOVÁ Pondělí v 19:00 hod. Velký sál KD Postřelmov Hrají: Jan Páleníček violoncello, Jitka Čechová - klavír Na programu jsou skladby z díla J. Brahmse a B. Martinů. STUPKOVO KVARTETO Neděle v 18:30 hod. - Velký sál KD Postřelmov Hrají: Vladimír Žůrek housle, Martina Fischerová housle, Jiří Kobza viola, David Kostrhon - violoncello, spoluúčinkuje Marek Fischer - klavír Na programu jsou skladby z díla F. Mendelssohna-Bartholdyho, A. Zemlinskeho, B. Martinů, Z. Fibicha, A. Dvořáka a J. B. Foerstera. Bližší informace budou zveřejněny na plakátech. 7

8 KINO ŘÍJEN Bitevní loď Středa v 18:15 hod. USA, 2012, 131 min., Akční / Sci-Fi / Dobrodružný / Válečný, režie: Peter Berg Hrají: Taylor Kitsch, Liam Neeson, Brooklyn Decker, Alexander Skarsgård, Rihanna, Tadanobu Asano, Hamish Linklater, Peter MacNicol, Reila Aphrodite, David Jensen, Gary Grubbs, Adam Godley, Griff Furst, Barbara L. Southern Peter Berg, režisér akční komedie Hancock a thrilleru Království, na Zemi přivedl další nepřátelsky naladěné mimozemšťany. S nimi si to na férovku rozdají stateční námořníci, v jejichž řadách najdete i sličnou dělostřelkyni Raikesovou, v civilu popovou hvězdu Rihannu. Všichni se stali obětmi ambiciózního vědeckého experimentu, jehož cílem bylo nalezení inteligentního života kdekoliv ve vesmíru Madagaskar 3 Středa v 18:15 hod. USA, 2012, 92 min., Animovaný / Komedie / Rodinný, režie: Eric Darnell, Tom McGrath Hrají: Ben Stiller, Chris Rock, David Schwimmer, Jada Pinkett Smith, Sacha Baron Cohen, Cedric the Entertainer, Andy Richter, Frances McDormand, Bryan Cranston, Martin Short, Jessica Chastain, Paz Vega, John Di Maggio, Tom McGrath Rafinovaným tučňákům se s pomocí hrubé šimpanzí síly podařilo opravit letadlo, ve kterém naši hrdinové havarovali během přeletu z Madagaskaru do Afriky, a vyrazili si užívat do kasina v Monte Carlu. Lva Alexe, hrošici Glorii, zebru Martyho a žirafáka Melmana ale na palubu nevzali, což čtveřici donutí doplavat za nimi po svých Středozemním mořem. Tučňáky nutně potřebují, protože se bez nich nemají šanci vrátit domů Muži v černém 3 Středa v 18:15 hod. USA, 2012, 104 min., Komedie / Sci-Fi / Akční, režie: Barry Sonnenfeld Hrají: Will Smith, Tommy Lee Jones, Jemaine Clement, Josh Brolin, Lady Gaga, Emma Thompson, Alice Eve, Michael Stuhlbarg, Kevin Covais, Nicole Scherzinger, Mike Pyle, Justin Bieber, Tim Burton, Bill Hader, Barry Sonnenfeld Ve filmu Muži v černém 3 jsou známí agenti J (Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpět. A opět včas. J během svého patnáctiletého fungování v agentuře viděl spoustu nevysvětlitelných věcí, ale nic - ani mimozemšťané - ho nedokáže tak zmást jako jeho sarkastický tajnůstkářský partner Polski film Středa v 18:15 hod. Česko / Polsko, 2012, 113 min., Komedie Režie: Marek Najbrt Hrají: Jan Budař, Tomáš Matonoha, Josef Polášek, Pavel Liška, Marek Daniel, Jana Plodková, Lucie Benešová, Katarzyna Zawadzka, Krzysztof Czeczot, Marcin Kobierski, Kristýna Boková- Lišková, John Malkovich Čtveřice populárních herců Tomáš Matonoha, Pavel Liška, Josef Polášek a Marek Daniel se rozhodla natočit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brněnské JAMU. Dnes už legendární kabaret Komediograf, který s úspěchem hrají hlavní protagonisté téměř dvacet let, vznikal právě v uvolněné atmosféře první poloviny devadesátých let minulého století, kdy komunismus zkrachoval a kapitalismus ještě nezačal a kdy jsme všichni měli dobrou náladu (Zdena Hrachovinová) 8

9 ZŠ POSTŘELMOV První měsíc školy je za námi Interiér budovy je zase o něco modernější a účelnější. V učebně jazyků bylo provedeno zateplení stropu a zabudována nová svítidla. V učebně výtvarné výchovy je nyní nainstalována audiovizuální technika, čímž se třída stala využitelnou i pro výuku jiných předmětů. Také se pokročilo v dovybavování dalších místností školy novým nábytkem. Po slavnostním zahájení školního roku na hřišti se naplno rozjela výuka ve všech ročnících. Do 1. třídy k p. uč. Ivaně Kolčavové nastoupilo 28 prvňáčků, stav počtu žáků ostatních tříd zůstal víceméně nezměněn. Pro všechny zájemce o mimoškolní činnost začala pracovat díky ochotě a elánu pedagogů spousta kroužků: výtvarná výchova, sportovní hry, výuka jazyků (AJ, RJ), florbal, fotbal, baseball, práce na počítači a již tradiční oblíbené mažoretky. O tom, že všechny kroužky pracují dobře, svědčí řada slušných umístění v soutěžích s různým zaměřením v loňském roce. Co se týče sportu, podařilo se naší škole obhájit 1. místo v kategorii škol do 250 žáků. Škola získala titul NEJLEPŠÍ ŠKOLA V OKRESE v rámci sportovních aktivit pořádaných AŠSK ve školním roce 2011/2012. Závěrem informace ke sběrovým akcím pro nový školní rok: Sběr papíru konec října 2012, začátek března 2013, konec května 2013, Sběr PET víček každé první pondělí v měsíci, přestávka mezi 1. a 2. hodinou (sbírají se víčka pouze od potravinových obalů (minerálky, mléko, džus ). Víčka od chemikálií, laků na vlasy, SAVA apod., nebudou převzaty do sběru, SBĚR ELEKTROZAŘÍZENÍ SE RUŠÍ. SPORT (I. P.) TJ POSTŘELMOV ODDÍL KOPANÉ Výsledky utkání okresního přeboru mužů: Písařov Postřelmov 3 : 3 (Nimrichtr, Pospíšil, Wiesner) Postřelmov Hrabišín B 5 : 2 (Neoral 2, Minář, Vepřek R., Wiesner) Postřelmov Loučná n. D. 0 : 0 Obědné Postřelmov 7 : 4 (Odstrčil, Pospíšil, Straka, Vepřek R.) Výsledky utkání okresního přeboru mladších žáků: Postřelmov Lesnice 13 : 2 (Rýznar 4, Hruba 2, Komenda 2, Krmela 2, Merta D. 2, Holík) Rovensko Postřelmov 2 : 6 (Hruba 4, Čech, Rýznar) Postřelmov Jedlí 5 : 0 (Stříž 2, Holík, Hruba, Krmela) V říjnu budou fotbalové soutěže pokračovat těmito zápasy: Okresní přebor muži: Sobota Hanušovice Postřelmov 15,30 hod. Sobota Postřelmov Brníčko 15,00 hod. Sobota Petrov-Sobotín A - Postřelmov 15,00 hod. Sobota Postřelmov Zvole 14,30 hod. 9

10 Okresní přebor mladších žáků, skupina B: Sobota Leština Postřelmov 13,00 hod. Neděle Postřelmov Zvole 14,00 hod. Sobota Oskava Postřelmov 10,00 hod. Sobota Postřelmov Mohelnice B 10,00 hod. Přijďte povzbudit naše mužstva. TJ POSTŘELMOV - ODDÍL KOŠÍKOVÉ - MUŽI Výsledek odehraného zápasu 1. kola košíkové muži Postřelmov - UP Olomouc B 73 : 63 Termíny utkání v košíkové mužů v měsíci říjnu v hod. Postřelmov - Prostějov B ve hod. Mohelnice B - Postřelmov v hod. Postřelmov - Jasenice B (J. N.) (A. H.) TJ POSTŘELMOV - TENISOVÝ ODDÍL V měsíci srpnu a září se na našich kurtech uskutečnily tenisové turnaje pro příznivce tohoto sportu z Postřelmova a okolí. Dne to byl turnaj ve čtyřhrách, kterého se účastnilo 11 párů. Turnaj dvouher proběhl za účasti 14 hráčů. KONEČNÉ VÝSLEDKY: Umístění - čtyřhra místo - R. Kvapil/ J. Matějíček (Postřelmov) 2. místo - I. Blaháček/ J. Pumprla st. (Postřelmov) 3. místo - J. Pumprla ml./ J. Neuwirth ml. (Postřelmov) 4. místo - B. Hecl/ P. Hecl (Šumperk) Umístění - dvouhra místo - Roman Kvapil (Postřelmov) 2. místo - Ivo Blaháček (Postřelmov) 3. místo - Jiří Kubíček (Postřelmov) 4. místo - Jiří Pumprla ml. (Postřelmov) (J. P.) 10

11 C 11 M CM MY CY CMY A5W - BW - SPK - Full.pdf :09:25 Y K INZERCE

12 A5 - Postřelmov a Malín.pdf :58:54 C M Y CM MY CY CMY K Střela: měsíčník, vydává obec Postřelmov, Komenského 193, Postřelmov, IČ Redakční rada: šéfredaktor Mirka Nezbedová, příspěvky: Zdena Hrachovinová, Luděk Nevoral, Iveta Petríková Za nepodepsané články odpovídá redakce. MK ČTR 10302, určeno občanům obce Postřelmov; měsíčník Střelu lze prohlížet v elektronické podobě na připomínky a náměty zasílejte na: nebo přímo na OÚ Postřelmov; archiv Střely na 12

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především:

VYBRÁNO ZE SCHŮZÍ RADY OBCE Rada obce se na svých schůzích zabývala především: Vážení spoluobčané, konec roku 2014 a s ním i jedny z nejkrásnějších dnů celého roku se blíží. Pro některé je aktuální čas obdobím zklidnění, adventu, rozjímání a duševní pohody. Jiní naopak trpí nedostatkem

Více

Občasník č. 3 Říjen 2008

Občasník č. 3 Říjen 2008 Občasník č. 3 Říjen 2008 28. říjen Státní svátek V letošním roce si připomeneme 90. výročí vzniku samostatného československého státu. Naše obec u příležitosti tohoto významného dne uctí památku padlých

Více

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013

Šilheřovický zpravodaj. Červen 2013 Šilheřovický zpravodaj Červen 2013 ÚVODNÍ SLOVO Vážení občané, dovolte mi, abych Vás v červnovém vydání našeho obecního Zpravodaje blíže seznámila alespoň s těmi nejdůležitějšími investičními i neinvestičními

Více

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod.

ZASTUPITELSTVO OBCE. Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. Zpravodaj obce Postřelmov ČERVEN 2015 číslo 6 STŘELA ZPRÁVY Z OBECNÍHO ÚŘADU ZASTUPITELSTVO OBCE Zastupitelstvo obce se koná v pondělí 29. 6. 2015 od 17.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Postřelmov. Program

Více

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně

Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně 10. ROČNÍK LISTOPAD 2012 číslo 10 MĚSÍČNÍK MĚSTA MORAVSKÁ TŘEBOVÁ Na besedách o problémech občanů Moravské Třebové se scházíme už pravidelně V pořadí už třetí se konalo v polovině října neformální setkání

Více

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj

Chropyňská tělovýchova v roce 2003. smysl pro fair play a poctivost tedy vlastnosti, které budou bezesporu potřebovat pro svůj Zpravodaj myně Obsah: Co nás potěšilo, Co nás zděsilo, Vernisáž Představuje se Vám Sdružení nájemníků ČR (SON) Kde budou odměny za jízdu na kole s přilbou? Co připravuje Klub dárců krve Kroměřížska v letošním

Více

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů

PŮJČKY HYPOTÉKY EXEKUCE DRAŽBY ODDLUŽENÍ REALITY pracujeme pro více investorů Volby do zastupitelstva kraje 2012 přehled volebních okrsků str. 2 Tréninky paměti pro seniory str. 2 Humanitární sbírka str. 4 Aquapark 2012: průměrná sezona str. 8 Zpravodaj města Blanska číslo 15 21.

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937.

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ. říjen 2010. Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ říjen 2010 Busta Bedřicha Smetany na Smetanově náměstí. Fotografie ze slavnostního odhalení v roce 1937. Dožínky v MKM tvorba chlebových placek Cestujeme po Evropě - obkreslování obětí

Více

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7. INFORMACE strany 8-12. KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25-29

Kaleidoskop informací. Školství a sociální oblast. Výběr z obsahu. AKTUÁLNĚ strany 3-7. INFORMACE strany 8-12. KALEIDOSKOP INFORMACÍ strany 25-29 Připomenuli jsme si devadesáté výročí vzniku republiky 28. října jsme si společně připomenuli devadesáté výročí vzniku první Československé republiky. Státu, který vyvstal po první světové válce na troskách

Více

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí

RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí 01 2015 RegionálníměsíčníkproDobříšaokolí zdarma Rybník Papež a jeho budoucnost V lednu vystavuje v kulturním domě své fotografi e Olaf Deutsch. Výstavu autor nazval Voda je život. Vernisáž výstavy se

Více

Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006

Slovo starosty... Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006 Měsíčník pro kulturní, společenský a politický život města Ročník 11 číslo 11 ZDARMA DO KAŽDÉHO DOMU LISTOPAD 2006 Ustavující zasedání Zastupitelstva mûsta Hluãína Dne 2. listopadu 2006 ožil Kulturní dům

Více

Služby na vlně pohody

Služby na vlně pohody Vimperské noviny Vydává město Vimperk 10/2012 Ročník XVII Zdarma Shrnutí roku 2012 po změnách s vydáváním e-op a e-pasů Vážení občané, jistě jste zaznamenali změny související s vydáváním nových občanských

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM HRAJE 2010 XiII. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim-city.cz, www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz DUBEN 2010 Informace k pořizování, projednávání a schvalování územního

Více

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí

ZPRAVODAJ. rychnovský. Jak to bude s poplatky za odpady? Rychnovský jarmark bojoval s deštěm. Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí rychnovský ZPRAVODAJ říjen 2012 ročník 39 Rychnovský jarmark bojoval s deštěm Malý STALAK BIKE CUP 2012 s rekordní účastí Jak to bude s poplatky za odpady? l zprávy Co nového ve městě? Placení parkovného

Více

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014

Číměřský zpravodaj. 4. ročník 2014 Číměřský zpravodaj 4. ročník 2014 Vážení spoluobčané, v tomto období každý z nás bilancuje rok předcházející, ve kterém se nám naše plány a předsevzetí splnit podařily nebo nepodařily, a samozřejmě si

Více

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany

Duben 2011. Zpravodaj Obce Vysočany Duben 2011 Zpravodaj Obce Vysočany Zpravodaj Obce Vysočany Obsah: Úvodní slovo...3 Rozpočet obce Vysočany - rok 2011...4 Informace k vydání prvního občanského průkazu...6 Informace Policie ČR...6 První

Více

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova

ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA. 4. ples města Adamova ADAMOVSKÝ ZPRAVODAJ ROČNÍK XII ČÍSLO 4 DUBEN 2014 ZDARMA 4. ples města a Poslední únorový den patřil masopustu. A z fotografií je zřejmé, že se vydařil. 6.4. - 15.4. Pavel Dvorský - vědecká ilustrace,

Více

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro!

Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Září 2012 I Ročník 18 I ZDARMA www.letnany.cz Rodačka z Letňan získala olympijské stříbro! Více na str. 15 DOPRAVA V Rokycanské ulici budou vytvořena nová parkovací stání str. 9 BEZPEČNOST Mladí hasiči

Více

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str.

BESEDNÍK. noviny města kravaře. duben 2011 číslo 183. Změny v zámeckém parku str. 4. Máme nejoblíbenější miss str. 7. 100 let ZŠ Kouty. str. noviny města kravaře BESEDNÍK duben 2011 číslo 183 Změny v zámeckém parku str. 4 Máme nejoblíbenější miss str. 7 100 let ZŠ Kouty str. 9 Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych Vás v úvodu dubnového vydání

Více

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE

MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE CHRUDIM SPORTUJE 2012 DUBEN 2012 XV. ROČNÍK MĚSÍČNÍK CHRUDIMSKÉ RADNICE www.chrudim.eu turistický portál: www.navstevnik.cz zpravodajský portál: www.chrudim.tv Zastupitelstvo města Chrudim schválilo dne

Více

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz

číslo 16 14. října 2013 informační čtrnáctideník zdarma www.blansko.cz Volby do Poslanecké sněmovny PČR volební okrsky str. 4 Město otevřelo novou třídu v MŠ v Dolní Lhotě str. 3 Nové vyhlášky str. 2 Program festivalu Via Bohemica str. 3 Plánované stavby cyklostezek str.

Více

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu

TÝNECKÉ LISTY. Milé čtenářky, vážení čtenáři, Informace z radnice O2 nás informovalo o zrušení telefonního automatu zdarma ročník XXV březen 2015 TÝNECKÉ LISTY číslo 1 noviny města Týnec nad Sázavou Milé čtenářky, vážení čtenáři, v rukou máte první vydání Týneckých listů v roce 2015. Opět Vám přinášíme informace o dění

Více

Nespalujte vše, co hoří

Nespalujte vše, co hoří Písecký zpravodaj Březen 2015 Vážení občané Písku V příštím roce bude naše obec slavit 550 let svého trvání. První písemná zmínka o obci Písek je v dochovaném dokumentu z roku 1466. V této souvislosti

Více

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro

Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek. Děti vynesly Moranu k Sázavě a přivolávaly jaro Číslo 6/2015 vydáno dne 25. 3. 2015 Zastupitelé do rozpočtu zapojili loňský přebytek Na svém zasedání ve středu 4. března schválili zastupitelé první rozpočtovou změnu roku 2015 spolu s rozpočtovým výhledem

Více

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková.

prvňáčky letos otevíráme tři třídy. Doufám, že se jim u nás bude líbit, říká zástupkyně ředitele školy Iva Přasličáková. Kde najdete tu svou? Frýdlant nad Ostravicí Lhotka, Metylovice Baška Pržno Čeladná, Janovice Malenovice Pstruží Ostravice Kunčice p. O., Staré Hamry Bílá kultura Zpravodaj pro 13 obcí str. 2, 3 str. 4

Více

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce

Přeji Vám všem klidné adventní období, krásné a pokojné vánoční svátky a úspěšný vstup do roku 2014. Ing. František Hajdůch, starosta obce Vážení spoluobčané, chladné počasí těchto dnů nám neklamně avizuje blížící se předvánoční období a konec dalšího roku. Zároveň je to doba, kdy se ohlížíme co nám právě končící rok přinesl a rekapitulujeme

Více

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU

ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU VRATISLAVICKÝ 4 ZPRAVODAJ MĚSÍČNÍK MĚSTSKÉHO OBVODU LIBEREC VRATISLAVICE NAD NISOU 2013 PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 2013 4 PROJEDNÁVÁNÍ ÚZEMNÍHO PLÁNU MĚSTA LIBERCE 4 BUDOUCNOST ZELENÉHO ÚDOLÍ 5 MODERNIZACE TRAMVAJOVÉ

Více

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ

HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ROČNÍK X V. ( X X XIII) V HOR A ŽĎOV ICÍCH DNE 27. Z Á ŘÍ 2012 ČÍSLO 9 NEPRODE JNÉ HORAŽĎOVICKÝ OBZOR ZÁŘÍ 2012 V y b í r á m e z o b s a h u Charitativní hokejové utkání str. 3 Z radnice str. 5 VOLBY 2012 str. 6 m ě s í č n í k v ě n o v a n ý h o s p o d á ř s k é m u, k u l t u r

Více

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie

NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK. Městský zpravodaj. Novoborský sprint o pohár města. masopust Historická lyže. Fotogalerie NOVOBORSKÝ MĚSÍČNÍK Městský zpravodaj Únor 2015 cena: 10 Kč masopust Historická lyže str. 37, 38 Fotogalerie str. 20 a 25 Novoborský sprint o pohár města str. 3 a 35 starostův úvodník - přijede karel gott

Více