Číslo programu VŠCHT Praha:

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001"

Transkript

1 Číslo programu VŠCHT Praha: Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016 Článek I. Smluvní strany Vysoká škola chemicko-technologická v Praze se sídlem Technická 5, Praha 6 - Dejvice, Česká republika IČ zastoupená Ing. Ivanou Chválnou, kvestorkou telefon (dále jen VŠCHT Praha) a INSTITUT CIZÍCH JAZYKŮ ICJ CZ s.r.o. se sídlem Školská 660/3, Praha 1 - Nové Město, Česká republika IČ zastoupený Mgr. Anastasií Borkoun, ředitelkou zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, č. vložky telefon , (dále jen ICJ CZ ) a Jméno uchazeče: rodné číslo: občanství: číslo pasu: (dále jen účastník) platnost do: Článek II. Předmět smlouvy 1) Předmětem této smlouvy je výuka ve dvousemestrálním přípravném programu jazykové a odborné přípravy ke studiu bakalářských studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha s výukou v češtině (dále jen přípravný program). 2) Přípravný program se skládá ze dvou částí z výuky českého jazyka a z výuky odborných předmětů vyučovaných v českém jazyce. Program probíhá ve dvou semestrech. Zimní semestr začíná zápisovým týdnem od a končí Letní semestr začíná a končí ) Rozsah výuky: 1. semestr zimní - zápisové období 1 týden x 45 min. výuky českého jazyka s intenzitou 20 x 45 min. týdně, 18 týdnů. - prázdniny 3 týdny ( až ). 1

2 2. semestr - letní x 45 min. výuky odborných předmětů s intenzitou 12 x 45 min. týdně, 16 týdnů x 45 min. výuky českého jazyka s intenzitou 8 x 45 min. týdně, 11 týdnů. - zkouškové období 4 týdny. 4) Jazyková výuka bude probíhat v prostorách ICJ CZ. Výuka odborných předmětů Základy matematiky pro bakaláře (60 hodin), Základy chemie pro bakaláře (60 hodin), Základy fyziky pro bakaláře (60 hodin), bude probíhat ve výukových prostorách VŠCHT Praha. 5) Účastníci přípravného programu nejsou studenty ve smyslu zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, ale vztahují se na ně v odpovídající míře vnitřní normy a předpisy platné na VŠCHT Praha. Účastníci jsou povinni se s těmito předpisy seznámit a dodržovat je. Článek III. Podmínky přijetí 1) Podmínkou přijetí do přípravného programu je středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Uchazeči jsou přijímáni do programu na základě průměrného prospěchu ze střední školy z předmětů chemie a matematika na výročních vysvědčeních 1-3. ročníku, pololetním vysvědčení 4. ročníku, případně závěrečného vysvědčení. Průměrný prospěch z výše uvedených předmětů musí být do 3,0 včetně (platí pro hodnotící systém 1-5, kde 1 je nejlepší), nebo ekvivalentní průměr pro jiné systémy hodnocení. Uchazeč musí zaslat kopie všech vysvědčení na adresu ICJ CZ společně s přihláškou do přípravného programu. 2) Účastníci programu jsou povinni doložit závěrečné vysvědčení ze střední školy při zápisu do přípravného programu, pokud tak neučinili již před přijetím do přípravného programu. Článek IV. Práva a povinnosti smluvních stran 1) VŠCHT Praha a ICJ CZ musí provádět výuku dle učebního plánu a umožnit účastníkovi přípravného programu účast na této výuce. Výuka musí probíhat dle studijního rozvrhu a v prostorách určených VŠCHT Praha a ICJ CZ. Účastníkům programu, kteří úspěšně složí povinné testy a zkoušky vydá VŠCHT Praha doklad (osvědčení) o absolvování přípravného programu, ICJ CZ vydá závěrečný certifikát o znalosti českého jazyka na úrovni B2 dle Společného evropského referenčního rámce. 2) Účastník má právo se zúčastnit výuky v přípravném programu prováděném VŠCHT Praha a ICJ CZ. 3) Účastník je povinen řádně a včas splnit platební podmínky uzavřené smlouvy. Současně se zavazuje plnit po celou dobu studia studijní úkoly v přípravném programu, navštěvovat výuku dle studijního rozvrhu VŠCHT Praha a ICJ CZ, oznámit VŠCHT Praha a ICJ CZ písemně případnou změnu zpracovávaných osobních údajů uvedených ve smlouvě, stejně jako změnu dalších podstatných skutečností spojených s předmětem a účelem této smlouvy. 4) Pokud se účastník programu nebude řádně účastnit výuky, bude ze studia v přípravném programu vyloučen. Za řádnou účast na výuce je považována minimálně 70 % účast. V případě zdravotních obtíží a jiných výjimečně závažných důvodů, které podle lékařské či jiné průkazné zprávy vznikly, může být účastníkovi tolerována větší neúčast ve výuce. Kontrola účasti na výuce bude provedena ke konci října a poté vždy ke konci každého následujícího měsíce. 5) Účastník dává tímto VŠCHT Praha a ICJ CZ souhlas ke zpracování a archivaci osobních údajů uvedených na této přihlášce, a to pro potřeby v souvislosti se studiem, včetně uplatňování práv ze smlouvy. 6) Změnu místa/adresy pobytu je účastník povinen oznámit do 3 dnů na odbor azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR a ICJ CZ. ICJ CZ o této skutečnosti neprodleně informuje zahraniční oddělení VŠCHT Praha. 2

3 Článek V. Platební podmínky 1) Po přijetí do programu je účastník povinen zaplatit administrativní poplatek ve výši 265 EUR pro ICJ CZ a 200 EUR pro VŠCHT Praha (celkem 465 EUR) na účet ICJ CZ. Administrativní poplatek je nevratný. ICJ CZ převede částku 200 EUR na účet VŠCHT Praha do jednoho týdne od obdržení poplatku. 2) Účastník dále uhradí EUR před zahájením studia v přípravném programu, nejpozději do příslušného roku na účet ICJ CZ. Před začátkem druhého semestru, nejpozději do , uhradí účastník EUR na účet VŠCHT Praha a 555 EUR na účet ICJ CZ. Na vrácení poplatku za výuku v průběhu semestru nebude mít účastník nárok. 3) Bude-li účastník přípravného programu požadovat další nadstandardní administrativní úkony ze strany VŠCHT Praha, bude mu účtována částka v souladu s výnosem rektora č /03. 4) Platbu za přípravný program ICJ CZ lze uskutečnit v hotovosti, či bankovním převodem na č. ú /0300 (v CZK) nebo na č. ú /0300 (v EUR), variabilní symbol = datum narození účastníka (bez teček, den a měsíc ve formátu XX, VZOR: ), specifický symbol = číslo smlouvy účastníka. 5) Platbu za přípravný program VŠCHT Praha lze uskutečnit v hotovosti, či bankovním převodem na č. ú /0300 (v CZK) nebo na č. ú /0300 (v EUR), variabilní symbol = číslo programu VŠCHT, specifický symbol = číslo smlouvy účastníka určené VŠCHT Praha. Článek VI. Postup při přijímání uchazeče do přípravného programu 1) Po splnění podmínek k přijetí do přípravného programu vystaví VŠCHT Praha uchazeči potvrzení o přijetí ke studiu v přípravném programu a potvrzení o zajištění ubytování na kolejích VŠCHT Praha do 10 dnů od přijetí studenta do programu, avšak maximálně 180 dní před zahájením programu. ICJ převezme originály vystavených dokladů a zašle je studentovi doporučenou poštou nejpozději do 10 dnů od převzetí. ICJ CZ a VŠCHT Praha nenesou odpovědnost za ztrátu nebo odcizení dokladů v rámci přepravy do zahraničí. Úhrada nákladů za poštu DHL nebo jinou expresní společnost není zahrnuta do ceny přípravného programu. V případě odcizení nebo ztráty dokladů může VŠCHT Praha vystavit duplikáty dokladů na základě písemné žádosti uchazeče, resp. účastníka programu. 2) Pro účast v přípravném programu je uchazeč povinný na základě doručených dokladů si vyřídit studentské vízum na českém zastupitelském úřadě v příslušném státě. Student od ICJ CZ obdrží seznam všech ostatních dokladů a doporučení nutných pro získání studentského víza. Administrativní poplatek na českém zastupitelském úřadě za vyřízení studentského víza si uchazeč hradí na vlastní náklady. 3) V případě kladného vyřízení žádosti uchazeče o získání studentského víza do České republiky je uchazeč povinen si zajistit cestovní zdravotní pojištění na celou dobu pobytu u české pojišťovny nebo u zahraniční pojišťovny s pobočkou oficiálně registrovanou v ČR, a vyzvednout si studentské vízum osobně. Článek VII. Další ujednání 1) Uchazeč je povinen informovat ICJ CZ o udělení/neudělení studentského víza v České republice nejpozději do 3 pracovních dnů od převzetí oficiálního oznámení. ICJ CZ o této skutečnosti neprodleně informuje JUDr. Skopala z VŠCHT Praha. 2) Pokud uchazeč nenastoupí do programu nejpozději 1 měsíc po zahájení přípravného programu, ICJ CZ bude bez odkladu informovat VŠCHT Praha. VŠCHT Praha bude informovat Ministerstvo vnitra ČR, které zruší platnost víza. 3) Pokud uchazeč obdrží vízum až po zahájení přípravného programu, musí nastoupit do programu do 14 dní od začátku platnosti víza. Pokud v tomto termínu nenastoupí, bude ICJ CZ bez odkladu informovat VŠCHT Praha. VŠCHT Praha bude informovat Ministerstvo vnitra ČR, které zruší platnost víza. 4) Uchazeč se ubytuje na kolejích VŠCHT Praha. Pokud si zajistí jiné ubytování, je povinen se do tří dnů ohlásit na odboru azylové a migrační politiky ministerstva vnitra ČR, a oznámit svou adresu ICJ CZ. ICJ CZ o této skutečnosti neprodleně informuje VŠCHT Praha. 3

4 5) Pokud má uchazeč zájem o zajištění odvozu z letiště nebo vlakového nádraží do místa ubytování, je povinen informovat ICJ CZ nejpozději do 3 pracovních dnů před příjezdem do České republiky. Uchazeč může se zajištěným transferem počítat pouze v případě potvrzení pracovníky ICJ CZ. Zajištěný transfer si uchazeč hradí na vlastní náklady a není zahrnut do ceny programu. 6) Od okamžiku přijetí do programu přidělí ICJ uchazeči kurátora, na kterého se uchazeč může obrátit v pracovní den od 9:00 do 18:00 s jakýmkoliv dotazem týkajícím se studia, podrobností k vyřízení studentského víza, ubytování a dalších záležitostí, vedoucích k bezproblémovému pobytu zahraničního uchazeče v České republice. Služeb kurátora může uchazeč využívat do konce trvání programu. 7) Uchazeč odpovídá za správnost poskytnutých osobních údajů. V případě zamítnutí studentského víza uchazeči z důvodu uvedení chybných osobních údajů, nenese ICJ CZ ani VŠCHT Praha žádnou odpovědnost. Uvedení chybných údajů o účelu pobytu na území České republiky a uvedení nepřesných informací o pořádaném programu, v rámci osobního pohovoru na zastupitelském úřadě, a z toho plynoucí neudělení studentského víza není důvodem k vrácení administrativního poplatku. 8) Uchazeč nejpozději v 1. den výuky předloží potvrzení o svém cestovním zdravotním pojištění na celou dobu pobytu. 9) Uchazeč nejpozději v 1. den výuky odborných předmětů předloží VŠCHT Praha potvrzení o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou 3. osobě s dobou trvání nejméně do konce června. Článek VIII. Zánik smluvního vztahu 1) Smluvní vztah zaniká ukončením studia, a to jedním z následujících způsobů: a) Řádným absolvováním přípravného programu. b) Písemným odhlášením ze studia, které podává účastník. Datem ukončení studia je datum doručení písemné odhlášky VŠCHT Praha a ICJ CZ. Rozhodující je datum doručení, které nastalo dříve. c) Písemnou dohodou smluvních stran o ukončení/přerušení studia na návrh VŠCHT Praha a ICJ CZ, datem ukončení/přerušení studia je datum podpisu této dohody smluvními stranami. d) Vyloučením účastníka, které je VŠCHT Praha a ICJ CZ oprávněno použít při hrubém porušování studijních a smluvních pravidel přípravného programu, nevyřeší-li záležitost jinak. Datem ukončení studia je datum doručení rozhodnutí účastníkovi. Uhrazené poplatky se účastníkovi nevrací. Článek IX. Zvláštní ustanovení 1) V případě, že účastník uhradí poplatek za studium v přípravném programu podle čl. V. této smlouvy a přeruší studium v programu na základě vlastního rozhodnutí, nárok na vrácení poplatku zaniká. 2) V případě zdravotních obtíží a jiných výjimečně závažných důvodů, které podle lékařské či jiné průkazné zprávy nově vznikly, a které neumožňují účastníkovi dlouhodobě účast ve výuce, může být vrácena část poplatku. Výše vráceného poplatku bude stanovena na základě individuálního posouzení případu pracovníky ICJ CZ a VŠCHT Praha. Článek X. Závěrečná ustanovení 1) Smlouva o studiu nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran. Účinky uzavřené smlouvy nastanou zaplacením stanovených plateb a zápisem uchazeče ke studiu přípravného programu. 2) Smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými smluvními stranami. 3) Tato smlouva je vyhotovena v českém jazyce ve třech (3) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jeden (1) exemplář. 4) Uchazeč se seznámil s ruským a/nebo anglickým překladem této smlouvy. 5) Tato smlouva, právní vztahy z ní vyplývající, a ujednání s ní související byla uzavřena na základě právního řádu České republiky. 6) Účastníci prohlašují, že jsou k právním úkonům plně způsobilí, že si tuto smlouvu před jejím podpisem 4

5 přečetli, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod jakýmkoliv nátlakem a za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. V V V dne dne dne Za VŠCHT Praha Za ICJ CZ Účastník programu 5

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice:

1.1. Rodné číslo: Jméno a příjmení: Datum narození: Ulice: Smlouva o studiu v programu celoživotního vzdělávání v akreditovaných studijních programech Stavební inženýrství, Městské inženýrství, Architektura pozemních staveb, Architektura a rozvoj sídel, Geodézie

Více

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty,

Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Všeobecné obchodní podmínky spol. ABECEDA s.r.o. Docházkové kurzy pro veřejnost, Týdenní intenzivní kurzy, Dětské tábory, Studijní pobyty, Akreditované kurzy, Firemní kurzy, Individuální kurzy. Jazykovou

Více

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy

Reklamační řád. platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971, Chrášťany 100, 252 19 Rudná u Prahy Reklamační řád platný pro platební služby Směnárny A.R., IČ 27406971,, Tento reklamační řád Směnárny A.R. - Auto Rudná s.r.o. (dále jen ), upravuje způsob komunikace Směnárny A.R. s klienty či potenciálními

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421

C151317. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/56.1421 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků

Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků Obchodní podmínky EDUA Languages, s.r.o. - Pomaturitní studium jazyků 1. společnost Společnost EDUA Languages, s.r.o., IČ: 290 133 72, (dále jen EDUA Languages, s.r.o.), poskytuje služby v oblasti jazykového

Více

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015

C151480. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost. pedagogy 19.6.2015 Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Smlouva o platebních službách

Smlouva o platebních službách Smlouva o platebních službách číslo smlouvy: (dále jen rámcová smlouva ) uzavřená v souladu s ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník a zákona č. 284/2009 Sb., o platebním styku, níže uvedeného

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY AUTOŠKOLY pro poskytnutí výuky a výcviku k získání, rozšíření či doplnění řidičského oprávnění obchodní společnosti SBW s.r.o. se sídlem Opálová 120/13, Slivenec, 154 00 Praha

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA! MMOPP00BOZ8I SMLOUVA O DÍLO uzavřená dle zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, zejména dle 536 a následujících Článek I. Smluvní strany Název Adresa: IČ: 00300535

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti FINANCE Zlín, a.s. I. Úvodní ustanovení 1. Společnost FINANCE Zlín, a.s. se sídlem náměstí Míru 64, Zlín, 760 01, IČ: 60732075 (dále jen Společnost ) byla založena

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy

(poskytovatel a příjemce každý jednotlivě dále také jen smluvní strana nebo společně jako smluvní strany ) I. Předmět smlouvy 8 Smlouva o poskytnutí účelové dotace na úhradu sociálních služeb (dále jen Smlouva ) uzavřená v souladu s ustanovením 159 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád ve znění pozdějších předpisů (dále

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.:

Smlouva o poskytnutí sociální služby č. j.: Smluvní strany uzavírají smlouvu o poskytnutí sociální služby (dále jen Smlouva) podle 91 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) a podle zákona č.

Více

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013

RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Smlouvu uzavírají společnosti: RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA/Pojistka č. BC 1/2013 Broker Consulting, a.s. se sídlem: Plzeň, Jiráskovo náměstí 2, PSČ 326 00 IČ: 252 21 736 zapsána: v obchodním rejstříku vedeném

Více

Článek I. Smluvní strany

Článek I. Smluvní strany Smlouva o zajištění stěhovacích služeb uzavřená podle ust. 262 odst. 1 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen obchodní zákoník), (dále jen smlouva)

Více

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

Zpracování auditorských zpráv v rámci projektů financovaných z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Příloha č. 4: Návrh Smlouvy o dílo Uchazeč není oprávněn činit změny či doplnění návrhu Smlouvy o dílo, vyjma údajů, u nichž vyplývá z jejich obsahu povinnost doplnění (označené jako či obdobně). Zeleně

Více

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD

VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA-VYŠŠÍ OBCHODNÍ PODNIKATELSKÁ ŠKOLA, s.r.o. Národní 32, Praha 1, 110 00 ŠKOLNÍ ŘÁD 1 Vyšší odborná škola-vyšší obchodní podnikatelská škola, s.r.o., Národní 32, Praha 1 (dále jen VOPŠ)

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

Smlouva o kontrolní činnosti

Smlouva o kontrolní činnosti Smlouva o kontrolní činnosti číslo P1006-14 uzavřená dle ust. 2652 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále je OZ ) mezi těmito smluvními stranami: 1) Objednatel: Město Žďár nad Sázavou, IČ:

Více

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva )

SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) SMLOUVA NA POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB (dále jen Smlouva ) 1. Smluvní strany 1.1 Zákazník *) Číslo Smlouvy: Číslo doplňkové Služby: Obchodní firma jméno a příjmení Sídlo / bydliště IČ / Rodné číslo / Dat.nar: Oprávněná

Více

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ:

Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru. CreditPortal, a.s., IČ:03240207. Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. uzavřená mezi CreditPortal, a.s., IČ:03240207 a Jméno a příjmení: RČ: Rámcová smlouva o spotřebitelském úvěru číslo 123123123123. dle zákona

Více

Smlouva o spotřebitelském Úvěru

Smlouva o spotřebitelském Úvěru Smlouva o spotřebitelském Úvěru Číslo smlouvy: uzavřená v souladu s ustanovením 2395 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta

SMLOUVA O ÚVĚRU. Údaje klienta SMLOUVA O ÚVĚRU smluvní strany: ecredit s.r.o. Bohdalecká 8/1460, 101 00 Praha 10 IČ: 282 41 398 společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 134730, zastoupena

Více

Smlouva o poskytnutí sociální služby

Smlouva o poskytnutí sociální služby Smlouva o poskytnutí sociální služby Poskytovatel: SOCIÁLNÍ SLUŽBY MĚSTA PŘEROVA, p. o. zastoupené Bc. Janou Žouželkovou, ředitelkou organizace Kabelíkova 14a, 750 02 Přerov IČ: 49558854 bankovní účet

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah:

Obchodní podmínky. infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu VS 2015 001 OBD V01. Část I. Společná ustanovení. Obsah: infolinka: +420 498 777 700, www.finance.akcenta.eu Obchodní podmínky VS 2015 001 OBD V01 Obsah: Část I. Společná ustanovení 1. Úvodní ustanovení 2. Působnost 3. Identi kace a kontrola klienta 4. Postup

Více