Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení posluchači, vážení návštěvníci."

Transkript

1 Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se svým rozsahem stal nejrozsáhlejším pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku. Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. I pro tento rok je rozčleněn do tématických žánrových okruhů jako jsou crossover řada, stará hudba, Hudba vánoční Prahy, Klenoty ruské hudby, komorní hudba. Festival se snaží ve svém bohatém katalogu upozornit na historii a architekturu prostor, ve kterých se koná, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury (Obecní dům, Rudolfinum, Pražský hrad, Novoměstská radnice). Vážíme si po dlouhé roky partnerství a spolupořadatelství hlavního města Prahy a Městské části Praha 1, podpory Státního fondu kultury ČR resp. Ministerstva kultury. Mediálními partnery jsou tradičně Česká televize a Český rozhlas, prestižní koncerty na Pražském hradě probíhají ve spolupořadatelství Správy pražského hradu a koncerty na Novoměstské radnici se konají ve spolupráci s Městskou částí Praha 2. Z letošní nabídky festivalu je třeba vyzdvihnout zahajovací slavnostní koncert jeho rezidenčního umělce Václava Hudečka. Koncert Hudeček 60! je věnovaný jubileu tohoto houslového génia, žáka legendárního Davida Oistracha, který proběhne ve Španělském sále Pražského hradu. Moravskou filharmonii Olomouc bude dirigovat Petr Vronský. Koncert adventních písní se odehraje v Kostele Sv. Anny v neopakovatelném místě Pražské křižovatky, místě rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. V předvečer, kdy si připomínáme téměř rok jeho odchodu, zazní koncert adventních a vánočních písní Zuzany Lapčíkové a jejího kvintetu. Crossover řadu festivalu dále tvoří unikátní projekt cikánských skladeb a písní s Janem Talichem a rómskými hudebníky pod vedením Marca Pilla s Talichovou komorní filharmonií, či francouzské šansony Ch. Aznavoura, E. Piaff, M. Mathieu s Radkou Fišarovou a Filharmonií Hradec Králové. Na letošním ročníku festivalu se ve své premiéře představí Festivalový komorní orchestr. Jeho koncertním mistrem bude Pavel Fischer, legendární exprimárius Škampova kvarteta. Bude a je složen z výjimečných kvartetních hráčů a sólistů. Protnou se v něm bývalí a současní členové Škampova kvarteta, Wihanova kvarteta, Jubileé quartetu, ale i sólisté jako Martina Bačová a Kristina Fialová. V jejich podání zazní fenomenální Šostakovičův 8. kvartet a kritikou vyzdvihovaný Martinů Sextet. Za zmínku stojí pražská premiéra Novosvětské symfonie A. Dvořáka pro varhany s vynikajícím Jaroslavem Tůmou. Další rezidenční umělkyně festivalu Jitka Hosprová, Markéta Mátlová či Ensemble Martinů vystoupí v překrásné Rudolfově galerii v dramaturgicky unikátním projektu Chvíle zastavení proslulá díla pro violu a kouzlo sopránového hlasu. Dozajista úspěšným vyvrcholením bude hostování dnes jedné z nejvýznamnějších evropských houslistek litevského původu, půvabné Sophie Jaffé, která vystoupí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Její provedení Šostakovičova a moll koncertu pod vedením Bělohlávkova absolventa Petra Louženského bude zcela unikátní událostí pražského, českého i evropského významu. V sérii stará hudba zazní na festivalu, a po velmi dlouhých letech opět v Praze, neprávem opomíjené Händlovo oratorium Mesiáš. Dovolte mi, abych Vám popřál neopakovatelné chvíle s hudbou a architekturou, v nejkrásnějším městě střední Evropy, v Praze. Váš Miroslav Matějka

2 Koncertní sály / Koncerts Halls Klášter dominikánů při kostele u svatého Jiljí Barokní refektář / Dominican Monastery of Saint Giles Baroque Refectory Jilská 7a, Praha 1-Staré Město Dnešní podobu získal barokní refektář na konci 17. století po přestavbě, za jejíhož autora považujeme Carla Luraga. Štukovou dekoraci zdí a klenby doplňuje na padesát maleb s povětšinou biblickými tématy hostin. Střed klenby zaujímá monumentální scéna Svatba v Káně Galilejské, kde Ježíš na žádost své matky Marie proměňuje vodu ve džbánech ve víno. V okenních výklencích se nachází osmnáct podobizen světců a blahoslavených dominikánského řádu. Refektář sloužil nejen jako jídelna, mniši se zde také modlili, četli a zvali zde hosty. Unikátní sál spojující atmosféru 17. století s moderním zázemím je vhodným místem pro váš raut, firemní akci, oslavu či koncert. Více na V současnosti klášter založil a provozuje Místo vzdělání a kultury - Dominikánská 8. Touto platformou bratři dominikáni poskytují prostor pro jednotlivce i skupiny, kteří se chtějí podílet na reflexi a otevřeném dialogu ve všech oblastech současného života, kultury a umění. Více na Today s appearance of the Baroque refectory dates back to the end of the 17th century, after it had been redesigned by Carlo Lurago. The stucco decorations of the walls and vaults are accompanied by almost 50 paintings, most of them Biblical motifs of the feast. The central point of the vault is a monumental scene of the Wedding at Cana in Galilee, where Jesus, upon a request from his mother Mary, turns water in pots into wine. The window niches contain eighteen paintings of saintly patrons and beatified Dominicans. The refectory was used not only as a dining room, but also as a room for the monks prayers, reading and guests. The unique hall in which the atmosphere of the 17th century merges with modern facilities is an ideal place for your banquet, company event, celebration or concert. For more information, see The monastery has now founded and operates the Place for Education and Culture at Dominikánská 8. The Dominicans want to provide this platform to individuals and groups that want to share reflection and open dialogue on all aspects of today s life, culture and art. For more information, see Kostel svatého Salvátora / Church of Saint Saviour Salvátorská ulice, Staré město-josefov, Praha 1, Evangelický kostel U Salvátora Patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby v Praze. Jedná se o vysoce zdobnou stavbu, postavenou ve stylu vrcholného baroka. Po požáru v roce 1689 barokně přestavěn. V roce 1720 přistavěna hranolová věž. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Později zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání. St. Salvator Church is currently considered one of the most significant sacred monuments in Prague. The church is of highly decorated early-baroque architecture. Originally a Gothic church was partly taken down by a fire in 1689 and reconstructed to complete Baroque. The last big construction works were carried out in 1720 when a tall steeples tower was added. In the year 1784 the church was closed down and turned into a Mint. But then was bought by the Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession. Novoměstská radnice / New Town Hall Novoměstská radnice je jednou z 18 národních kulturních památek v Praze. Roku 1419 se Novoměstská radnice stala dějištěm prvního ozbrojeného střetu mezi katolíky a vyznavači víry pod obojí, jímž začala husitská revoluce. V prvním patře jižního křídla se nachází velký koncertní sál. The New Town Hall is among the 18 cultural monuments in Prague. In the year the of 1419 the New Town Hall was the sight of the first armed conflicted between the Catholic Church and the radical Czech Hussites which then led to the Hussite wars. In the south wing on the first floor you can find a very large concert hall. OBECNÍ DŮM SMETANOVA SÍŇ / Municipal House Smetana HalL Rozsáhlý komplex na půdorysu nepravidelného kosodélníku tvoří čtyři obvodová křídla, která obklopují vestavěné křídlo se Smetanovou koncertní síní pro 1500 posluchačů, ústředním prostorem

3 domu. Smetanova síň je hlavním působištěm Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, pravidelně se zde konají nejvýznamnější koncerty světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro, a to již od jeho založení v roce This extensive complex has a floor plan in the shape of an irregular parallelogram and is formed of four periphery wings which enclose a built-in wing with the Smetana concert hall for 1500 people, the central part of the whole building. From 1942 Smetana Hall is the main seat of the Symphonic orchestra of the City of Prague FOK, the most important concerts of the Prague Spring music festival take place there too, right from its beginning in Obecní dům Sladkovského sál / Municipal House Sladkovsky Hall Sál Sladkovského, nazývaný původně přednáškový, se dochoval v původní podobě včetně obkladů a svítidel. Na pódiu jsou restaurované originální velice unikátní tapety, které imitují hedvábí. Nad krytem radiátoru s mříží vyrobenou A. Čadou je vsazen obraz krajiny od J. Ullmanna. V sále byla znovu umístěna busta dr. Sladkovského, která je dílem L. Kofránka. Šablonová výmalba stěn je rekonstrukcí původní úpravy. The Sladkovský Hall, referred to as a lecture hall some time ago, has been preserved in its original appearance, including tiles and lights. Its unique original wallpapers were renovated around the podium, imitating silk. Above the heater cover with a grille manufactured by A. Čada is a landscape painting by J. Ullmann. Dr. Sladkovský s bust, a work by sculptor L. Kofránek, was again installed in the hall. The patterned decorations of the walls were reconstructed from the original design. Pražská křižovatka Kostel svaté Anny / Prague Crossroads Church of Saint Anne Mezinárodní duchovní centrum Pražská křižovatka je jedním z projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. The International spiritual center Prague Crossroads is one of the projects of the Dagmar and Václav Havel Foundation, VIZE 97. Pražský hrad Rudolfova galerie / Prague Castle Rudolph Gallery Rudolfova galerie, prostora s délkou 47 m a šířkou 10 m v sousedství Španělského sálu, byla vybudována O. Aostalisem podle plánů G. Gargioliho na konci 16. století pro uložení rozsáhlých sbírek obrazů, uměleckých předmětů a rarit císaře Rudolfa II. Stěny galerie byly původně hladké, aby se na ně vešlo co nejvíce obrazů, až ve 2. polovině 19. století dostaly bohatou štukovou výzdobu. Rudolph s Gallery, 47 m long and 10 m wide, neighbouring with the Spanish Hall, was built by O. Aostalis according to plans of G. Gargioli at the end of the 16th century to store large collections of paintings, artefacts and various rare objects in the possession of Rudolph II The gallery walls used to be smooth so that they could hold as many paintings as possible, but in the second half of the 19th century they were adorned with rich stucco decorations. Pražský hrad Španělský sál / Prague Castle Spanish Hall Španělský sál je největším slavnostním prostorem Pražského hradu. Nachází se v Severním křídle Nového paláce na II. nádvoří Pražského hradu v sousedství Rudolfovy galerie. Byl vybudován na přání císaře Rudolfa II. v letech podle projektu G. M. Filippiho jako prostor pro císařovu obrovskou sbírku soch. Nachází se nad bývalými konírnami, v nichž císař choval koně vzácného španělského plemene odtud je odvozen název sálu. Sál měl původně uprostřed sloupy, které podpíraly malovaný strop, dnešní podoba je výsledkem několika rozsáhlých přestaveb. Z rudolfinské doby se zachovala část štukové výzdoby stěn. The Spanish Hall is the greatest celebratory room in Prague Castle. It is located in the northern part of the New Palace, on the 2nd courtyard of Prague Castle, next to the Rudolph Gallery. It was built upon the request of Emperor Rudolph II in after a design by G. M. Filippi as a room for the Emperor s vast collection of sculptures. It is situated above the former stables, where the Emperor used to breed a rare Spanish horse, hence the name of the hall. The original hall design used central columns to support a painted ceiling, while today s appearance results from several extensive changes. Part of the original stucco wall decorations from the Emperor s time has been preserved.

4 Festival se koná pod záštitou Ing. Miloše Zemana. The festival is held under the auspices of Miloš Zeman. Rudolfinum Sukova síň / Suk Hall Rudolfinum je svým konceptem a ušlechtilostí architektury ojedinělým objektem. Novorenesanční budova Rudolfina stojí na pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno. Vítězové architektonické soutěže Josef Schulz a Josef Zítek předložili první plány v roce Budova byla dostavěna v roce V roce 1884 byl zařízen koncertní sál a přilehlé prostory. Zahajovací koncert se konal 7. února 1885 a téhož roku započala výstavní činnost ve vedlejší budově. The neo-renaissance Rudolfinum building is located on a site called Rejdiště. In 1873 this site was bought by the Czech Insurance Company (Česká spořitelna), with the goal to build there a House of Artists (Dům umělců) as part of the celebrations of the fiftieth anniversary of its founding. Crown prince Rudolf became the patron of the project and the building was named after him. The architects J. Schulz and J. Zítek presented the first plans in the year The building was finished in the year 1881, the sculptures in the attic gable come from 1884 and during the same year the concert hall and the surrounding spaces were furnished.the inauguration concert was held on February 7, 1885 and in this year also began exhibitions in the adjacent building. RUDOLFINUM DVOŘÁKOVA SÍŇ / Dvorak Hall Dvořákova síň patří mezi nejznámější koncertní síně na světě. Původní podoba koncertní síně, ve které se za řízení Antonína Dvořáka uskutečnil první koncert České filharmonie 1894, vydržela pouze do roku V roce 1940 se začalo dle návrhu Antonína Engela a Bohumíra Kozáka s obnovou koncertní síně do původní podoby, a to včetně navrácení původní varhanní skříně a nástroje. Podobu po rekonstrukci dokončené v roce 1942 si Dvořákova síň zachovala až do dnešních dnů. Dvořák hall is one of the best known concert halls in the world. The original appearance of the concert hall, in which the first concert of the Czech Philharmonic Orchestra, conducted by Antonín Dvořák, was held on 4 January 1896, was abandoned in Antonín Engel and Bohumír Kozák began restoring the concert hall to the original design in 1940, including the reinstallation of the original organ. The Dvořák Hall has remained unchanged since its reconstruction was completed in photo by Ester Havlová photo by Ester Havlová Gratulační koncert k jubileu Václava Hudečka je pod záštitou První dámy Livie Klausové. Václav Hudeček s jubilee concert is held under the auspices of Livia Klausová, the First Lady. Koncerty v Novoměstské radnici se konají pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové. The concerts at the New Town Hall are held under the auspices of Jana Černochová, Mayor of the Prague 2 City District. Festival je věnován památce JUDr. Ing. Luboše Kopeckého, který se jako prokurista a manager zasloužil o novodobý rozmach největší české automobilky Škoda Auto. The festival is dedicated to the memory of Luboš Kopecký who as a clerk and manager contributed to the recent expansion of Skoda Auto, the largest Czech car manufacturer. Koncerty na Pražském hradě se konají v rámci cyklu Hudba Pražského hradu. The concerts at the Prague Castle are held within the cycle the Prague Castle Music.

5 Čtvrtek / Thursday / 7.30 p.m. Pražská Křižovatka Kostel svaté Anny / Prague Crossroads Church of Saint Anne Mimořádný koncert / Special concert HUDBA VÁNOČNÍ PRAHY / MUSIC OF CHRISTMAS PRAGUE PANNA MARIJA PŘEČISTÁ PÍSNĚ ADVENTU A VÁNOC / ADVENT AND CHRISTMAS SONGS & FOLK MUSIC ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET Zuzana Lapčíková zpěv, cimbál / vocals, dulcimer Ondřej Krajňák klavír / piano Rostislav Fraš saxofon / saxophone Josef Fečo kontrabas / double bass Kamil Slezák bicí / drums Crossover, jazz, folk Písně a koledy jsou povětšinou ze sbírek moravských lidových písní či moravských kancionálů, u některých je původ zahalen tajemstvím. Řada písní je vlastní tvorba Zuzany Lapčíkové. Koncert propojuje lidovou a umělou hudbu zcela ojediněle. Autorka projektu říká V tomhle samozřejmě člověka vždycky směřuje vkus. Z alba Marija Panna přečistá znějí například písně pocházející z Komenského kancionálu. Říkala jsem si: toto je přesně ten jeden jediný dílek, který mi v logice mého řazení do profánní mše chybí, ten tam musí být! Pocházejí z doby, kdy byly velmi intenzivně používané a velice často se praktikovaly při mších. Nevím, jestli můžeme tenhle repertoár považovat za hudbu vyšší nebo naopak tím, že byl tak často používaný, za lidový. Každopádně byl zlidovělý. To prolínání je přirozené. Most of these songs and carols come from the collections of Moravian folk songs and hymn books, the origins of some being shrouded in mystery. There is also Zuzana Lapčíková s own work. In the concert, folk music and art music uniquely merge. The author says: In this aspect, man is always driven by his taste. The album includes songs from the Hymn Book by Comenius. I told myself that this was precisely the last piece which I had missed in my logic of the profane mass, I must use it! They come from times when they were used quite intensely, and often practiced in masses. I don t know if we can consider this repertiore to be higher music, or popular because it was used so often. It used to be popular anyway. The overlap is natural. Zuzana Lapčíková Je folklórní zpěvačka, cimbalistka, fokloristka, scenáristka, skladatelka a hudební aranžérka. A folklore singer, dulcimer player, folklore researcher, script writer, composer and arranger. Ondřej Krajňák Klavírní virtuos, skladatel, hudební aranžér, jeden z nejvýznamnějších hudebníků této doby. A piano virtuoso, composer, arranger, one of the most important musicians of this time. Rostislav Fraš Je absolventem Konzervatoře J. Ježka v Praze a Jazzového Institutu Hudební Akademie v Katowicích (PL). Vyučuje hru na saxofon, jazzovou interpretaci a improvizaci. A graduate from the Jaroslav Ježek Conservatory in Prague and the Jazz Institute of the Music Academy in Katowice, Poland. He teaches saxophone, jazz interpretation and improvisation. Josef Fečo Je nejžádanějším kontrabasistou v České republice, v okruhu jeho hudebního zájmu jsou jazz, funk, pop, soul a folklór. One of the most sought-after double bass players in the Czech Republic, with a great interest in jazz, funk, pop, soul and folk music. Kamil Slezák Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor bicí nástroje, a poté účinkoval v různých jazzových seskupeních na moravské scéně. After graduating from the Janáček Conservatory in Ostrava in percussion, he played in several jazz formations in Moravia. program: Čekám tě Autor hudby: L. Janáček Zuzana Lapčíková Text: Zuzana Lapčíková Polajko, polajko Vzpomínka Autor hudby: L. Janáček Ej, v širém poli hruška Lásko, milá, lásko V poli stójí léščina Šla má milá pro vodu Navrátilec Bolo jedno dzievča Sviť, měsíčku, jasno Moc Boží divná Prorokovali proroci Z nebe jest vyšel Archanděl Páně Jozef, můj kochany Co se této noci stalo Vítej, Jezu Kriste Byla lúčka zelená Toto dítě radostné Prýští se studená vodička Syn Boží se nám narodil

6 Neděle / Sunday / 7 p.m. Pražský hrad Španělský sál / Prague Castle Spanish Hall HUDEČEK 60! SPŘÍZNĚNÍ DUŠÍ / SOUL MATES MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC/ MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA OLOMOUC VÁCLAV HUDEČEK housle / violin PETR VRONSKÝ dirigent / conductor Spolupořadatel / Co-organiser: Správa Pražského hradu / Prague Castle Administration Koncert se koná v rámci cyklu Hudba Pražského hradu / The concert is held within The Prague Castle Music Exkluzívní série / Exclusive series Úvodní slavnostní koncert mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby se opět po roce koná ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Podtitul koncertu Spříznění duší naznačuje, že dramaturgie večera je veskrze zaměřena na autory, kteří se znali a jejichž společný osud i tvorba byla poznamenána vzájemnou úctou i humanistickými ideály. Je známo, že Johannes Brahms nezištně obdivoval Antonína Dvořáka a nejen to. Otevřel mu cestu k proslulému nakladateli Simrockovi. Tímto okamžikem se pak začíná lepšit jeho ekonomická situace. Žena proslulého skladatele Roberta Schumanna byla nejen klavírní virtuózkou, ale i úctyhodnou ženou. Po těžké nemoci jejího manžela J. Brahms i A. Dvořák neváhají s pomocí jí i nemocnému skladateli. Koncert se koná k významnému jubileu oslavy 60. narozenin českého houslového virtuóza Václava Hudečka. The introductory ceremonial concert of Prague s international music festival Czech Touches of Music is this year again being held in cooperation with Prague Castle Administration. The subtitle of the concert, Closeness of Souls, implies that the programme of the evening focuses entirely on composers who knew each other and whose joint destiny and works were marked by a spirit of respect and humanistic ideals. It is known that Johannes Brahms selflessly admired Antonín Dvořák. Not only this he created a way for him to the renowned publisher Simrock, which greatly improved Dvořák s financial situation. The wife of the great composer Robert Schumann was not only a piano virtuoso, but also a remarkable woman. After her husband was inflicted by a serious disease, both Johannes Brahms and Antonín Dvořák did not hesitate to help her and the ill composer. This concert is also being held on the occasion of the 60th birthday of the Czech violin virtuoso, Václav Hudeček. MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC/ MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA OLOMOUC Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších symfonických orchestrů v ČR s mezinárodním významem. Za dobu svého více než padesátiletého působení věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století a klasikům české hudby. Také se zaměřuje i na soudobou českou a světovou hudbu. One of the oldest and most important symphony orchestras in the Czech Republic, acclaimed internationally. In the more than 50 years of its existence, it has focused on the world s great composers of the 19th and 20th century and classical composers of Czech music. It has also focused on the contemporary Czech and world music. VÁCLAV HUDEČEK Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry program: Robert Schumann ( ): Manfred, předehra Es dur / Overture in E-flat minor Op. 115 Antonín Dvořák ( ): Koncert a moll pro housle a orchestr / Concerto in A minor for violin and orchestra Op. 53 Allegretto, ma non troppo Adagio, ma non troppo Allegro giocoso, ma non troppo Johannes Brahms ( ): Uherské tance pro orchestr / Hungarian dances for orchestra Op. 31 Uherský tanec č. 5 g moll, původní verse f is moll / Hungarian dance No. 5 in G minor, original version in F sharp minor Allegro Uherský tanec č. 6 D dur, původní verse Des dur / Hungarian dance No. 6 in D major, original version in D flat major Vivace (úprava / arranged by Albert Parlow, Martin Schmeling) Uherský tanec č. 7 F dur / Hungarian dance No. 7 in F major (úprava / arranged by Andreas Hallén, Martin Schmeling) Allegretto Antonín Dvořák: Slovanské tance pro orchestr / Slavonic Dances for orchestra Op. 46 Slovanský tanec č. 1 C dur / Slavonic Dance No. 1 in C major Op. 46 (Furiant) Slovanský tanec č. 12 Des dur, Op. 72 / Slavonic Dance No. 12 in D flat major (Dumka)

7 (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další) jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon: Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky. Vaclav Hudecek started his steep path among Czech and international elite performers in the sixties. At the age of fifteen he debued at a concert in London with the Royal Philharmonic Orchestra. A day later, the legendary David Oistrakh listening to his playing, predicted him a great future and offered him a tuition. Since his London debut he performed around the world in the most prestigious venues (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), with the world best orchestras (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Leipzig Gewandhaus, Moscow state Philharmonic and others), as well as at international festivals (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinki). His permanent working with the legacy of Oistrach, Kogan and Sitkovetsky presents his recordings for Supraphon. Hudecek s likeable demeanor and especially his style of play combining sovereign technique and emotionally rich tone and joy, that he readily conveys to the audience and sharme audiences of all ages. His recording of Vivaldi s Four Seasons with conductor Pavel Kogan from 1992 is still the most successful production in the Czech Republic, for which he received a golden and in 1997 also platinum recording award. Also, for more of his recordings he received golden plates. PETR VRONSKÝ Původně velmi úspěšný mladý houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964) začal svoji dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly rozhodující úspěchy v dirigentských soutěžích v Olomouci (1970), ve francouzském Besançonu (1971) a v soutěži Herberta von Karajana v Berlíně (1973). Roku 1978 se stal Petr Vronský dirigentem Státní filharmonie Brno, v letech zde působil jako šéfdirigent. S tímto orchestrem hostoval v mnoha zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Japonsku. V době svého brněnského působení se věnoval pedagogické činnosti na Janáčkově akademii múzických umění. V období byl šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou rovněž absolvoval řadu zahraničních turné (Taiwan, Japonsko, Španělsko, Rakousko, SRN, Polsko aj.). Od sezony je čestným šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a působí jako docent oboru dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Petr Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům celého světa (Královská filharmonie v Antverpách, Berlínští symfonikové, Istanbul Devlet Senfoni Orkestras?, Metropolitní orchestr Tokio, Filharmonický orchestr Rio de Janeiro, Mnichovský rozhlasový orchestr, Petrohradská filharmonie). Spolupracuje rovněž s nejlepšími tuzemskými orchestry (Česká filharmonie, SOČR, Symfonický orchestr FOK) a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo J. K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Komorní opera ve Vídni, Taneční divadlo v Haagu). Jeho repertoár zahrnuje přes dvě stovky symfonických a operních děl. Je považován za všestranného dirigenta širokého záběru s mimořádným temperamentem a citem pro interpretaci. Zajímavá, bohatá a kritiky vysoce ceněná je i Vronského diskografie. Earlier on a very successful young violinist (Beethoven s Hradec competition 1964), he began his conducting career in 1971 at the Plzeň Opera, from where he moved to Ústí nad Labem as head of the opera company there. His musical development was greatly influenced by his successes in conducting competitions in Olomouc (1970), Besançon in France (1971) and in the Herbert von Karajan competition in Berlin (1973). In 1978 Petr Vronský was appointed conductor of the State Brno Philharmonic and, during the years , he was its Chief Conductor. He took this orchestra on tour to many countries in Europe, in the United States and Japan. While he was working in Brno he also taught at the Janáček Academy of Performing Arts. In the years he was Chief Conductor of the Janáček s Philharmonic Ostrava, with whom he also travelled extensively on tour (Taiwan, Japan, Spain, Austria, Germany, Poland etc.). He has been Honorary Chief Conductor of the Moravian Philharmonic Olomouc since the season, and he lectures on conducting at Academy of Performing Arts in Prague. Petr Vronský is regularly invited to conduct leading world orchestras (Royal Flemish Philharmonic in Antwerp, the Berlin Symphony, Istanbul Devlet Senfoni Orkestras?, Tokyo s Metropolitan Orchestra, the Philharmonic Orchestra in Rio de Janeiro, the Munich Radio Orchestra, the St Petersburg Philharmonic). He also works with the top orchestras in this country (Czech Philharmonic, Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra) and with opera theatres at home (Prague s National Theatre, the State Opera in Prague, the Janáček Opera in Brno, J. K. Tyl Theatre in Plzeň) and abroad (Viennese Chamber Opera, Netherlands Dance Theatre in the Hague). His repertoire comprises over two hundred symphonic and operatic works. He is regarded as a versatile conductor with a broad scope, and an exceptional disposition and sensitivity for musical interpretation. Vronský s discography is also fascinating, wide-ranging and highly acclaimed by the critics.

Leoše Janáčka. Leoš Janáček

Leoše Janáčka. Leoš Janáček Hudební fakulta Janáčkovy akademie múzických umění v Brně ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka Faculty of Music of Janáček Academy of Music and Performing Arts Brno in partnership with Leoš Janáček Foundation

Více

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight]

I. bílá a černá [white and black] II. sblížení [rapprochement] III. prokletí [curse] IV. zažehnutí [ignition] V. půlnoc [midnight] I. bílá a černá [white and black] [1 Preletělo ftáča, 2 Lásko, milá lásko, 3 Nasomas me khere, 4 Ara more]. Hudba a text: Zuzana Lapčíková 1, 2, Romská lidová úprava Josef Fečo junior 3, 4 II. sblížení

Více

PRAHA PRAGUE 2007. 50x

PRAHA PRAGUE 2007. 50x PRAHA PRAGUE 2007 kulturní culture 50x událost events Ú V O D 2 Mimo péče o dříve vytvořené kulturní hodnoty hlavní město Praha vynakládá nemalé úsilí pro naši současnost, živou kulturu. Touto publikací

Více

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl

Jen pár slov... In just a few words... Váš Jan Hasenöhrl. Yours sincerely, Jan Hasenöhrl Jen pár slov... Naději, uspokojení, a energii do dalších sezon. To cítím, když vidím zaplněnou Smetanovu síň a slyším váš potlesk. Devatenáct let se setkáváme, ať už během roku, či na festivalech Prague

Více

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016

janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 janáčkova filharmonie ostrava 62. koncertní sezóna 2015-2016 Reinhold Friedrich trubka 29. 8. 2015 ODNH 11. 2. 2016 C3 15. 2. 2016 K5 hlavní host sezóny Reinhold Friedrich Od roku 1986, kdy získal druhou

Více

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009

L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 2009 Laureáti Ceny GRATIAS AGIT S EZNAM LAUREÁTŮ CENY GRATIAS AGIT 2009 L IST OF GRATIAS AGIT A WARD LAUREATES 2009 SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVENSKO SOŇA ČECHOVÁ (in memoriam) / SLOVAKIA NIKOLAJ

Více

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe

FRESH MOSER FROM. John Travolta získal Křišťálový glóbus John Travolta awarded Crystal Globe MOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSERMOSE FRESH MOSER PODZIM AUTUMN 203 FROM Sabrage 2. století Sabrage 2 st century 00. výročí vzniku kolekce Marie Theresie 00 th anniversary of the founding of the Maria

Více

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV

THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 SETKÁNÍ 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER XX XXI XXII XXIII XXIV THEATRE FACULTY JANÁČEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 2010 2014 SETKÁNÍ/ENCOUNTER 2010 SETKÁNÍ XX XXI XXII XXIII XXIV 2010 2014 2010 2011 2012 2013 2014 2010 2014 THE INTERNATIONAL FESTIVAL

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014

Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Výroční zpráva /Annual Report 2012 Plány na roky / Plans for years 2013 2014 Obsah Content Poslání Nadace..................................................5 Úvodní slovo předsedkyně správní rady Dagmar

Více

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region

TOP. Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region KALEIDOSCOPE 1 1. 2. TOP 10 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 1. Český ráj chráněná krajinná oblast Bohemian Paradise Protected

Více

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING

KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING KRNOV MÍSTO PRO ŽIVOT KRNOV A PLACE FOR LIVING Krnov a jeho velmi stručné osudy Krnov and its very brief turns of fate Krnov místo pro vzdělávání Krnov a place for education Krnov místo pro podnikání

Více

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě.

Kéž vám milí posluchači i účast na těchto koncertech dopomůže k hledání tohoto řádu pokoje ve vašem osobním životě. Vážení posluchači, další ročník Hudebního léta nám dává příležitost k zamyšlení, jaké místo má hudba v našem životě a proč zní zvláště dobře právě v kostele. Ke vzdávání úcty Bohu hudba vždy patřila. Ve

Více

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015

MAGAZINE. Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 JUNE 2015 - DECEMBER 2015 ČERVEN 2015 - PROSINEC 2015 MAGAZINE Hotel Růže, Český Krumlov Představuje svůj Kulturní a gastronomický kalendář 2015 Presents its Cultural and Events calendar 2015 Dear friends,

Více

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES

LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES LAUREÁTI CENY GRATIAS AGIT 2008 GRATIAS AGIT AWARD LAUREATES GRATIAS AGIT Award Laureates V YDALO M INISTERSTVO ZAHRANIČNÍCH VĚCÍ ČESKÉ REPUBLIKY VE SPOLUPRÁCI SE SPOLEČNOSTÍ Laureáti Ceny GRATIAS AGIT

Více

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek

Jiří Hrabina Deputy Mayor for investment and assets. Jiří Hrabina náměstek primátora pro investice a majetek Rubrika Rubrika PODZIM/ZIMA AUTUMN/WINTER 2013/2014 OSTRAVA METROPOLITAN MAGAZINE Petra Lorencová I cesta může být cíl I focus on the journey, not the destination STRANA/PAGE 4 editorial editorial Obsah

Více

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum

24/11. Emanuel Ax (USA) 20.00 / 8 pm Rudolfinum www.firkusny.cz Rudolf Firkušný (1912-1994) patří mezi nejvýznamnější světové klavíristy 20. století. Neúnavný, celoživotní propagátor české hudby vystoupil v nejprestižnějších koncertních sálech světa

Více

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny

GOTT. Karel ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE. PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně. 10 LET O 2 areny ČR ŠVÉDSKO REPREZENTACE PŘIVÍTÁ TRADIČNÍHO SPOUPEŘE PHARRELL WILLIAMS HAPPY VEČER V O 2 areně 10 LET O 2 areny 6 MILIONŮ NÁVŠTĚVNÍKŮ, BRUSLENÍ, OSLAVA Karel GOTT Magazín O 2 areny Zdarma podzim 2014 koncert

Více

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012

Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Moravská galerie v Brně Podzim Autumn 2012 Úvodem Introduction V horkém létě se jen těžko uvažuje nad barevným a chladným podzimem, dokonce bych snad ani neřekl, že se na něj těšíme. Nicméně čas k němu

Více

annual report výroční zpráva 2010

annual report výroční zpráva 2010 annual report výroční zpráva 2010 Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura nadace 7 Statut 8 Grantová pravidla 8 Kalendář akcí 9 Řekli o nás 16 Veřejné sbírky 20 Part I A Word from the Patron

Více

AMU = DAMU + FAMU + HAMU

AMU = DAMU + FAMU + HAMU AMU = DAMU + FAMU + HAMU Tato publikace vychází při příležitosti 65. výročí založení AMU This book was published on the occasion of the 65 th anniversary of AMU s founding Praha 2010 Akademie múzických

Více

editorial KALEIDOSCOPE 3

editorial KALEIDOSCOPE 3 KALEIDOSCOPE 1 content 3 Editorial Editorial 4 Cestovní navigátor Navigator 5 Deset míst, která byste neměli ve Středočeském kraji minout Ten places you shouldn t miss in Central Bohemia Region 6 7 Křivoklát

Více

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU

CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU CZECH RADIO ČESKÉHO ROZHLASU 2006 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radio Communication V. Ratings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky

Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České republiky Pořadatelé pořadatelé Pořadatel: Spolupořadatelé: Podporovatelé: Mediální partner: Občanské sdružení Kunovjan Město Kunovice Město Uherské Hradiště Město Staré Město Zlínský kraj Folklorní sdružení České

Více

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30

Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 Číslo 44 / Issue 44 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12012 Zahájení sériové výroby Hyundai i30 nové generace Launch of mass production of the new-generation Hyundai i30 01/2012 HMMC

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV.

Obsah. I. Programme. I. Program. II. Technology. II. Technika. III. Non-programmin g Activities. III. Neprogramové aktivity. IV. annual report 2002 Obsah Content Obsah I. Programme II. Technology III. Non-programmin g Activities IV. Czec h Radi o Promotion V. R atings and Audience VI. Economi c and Commercia l Activities VII. Radioservis,

Více

mezi moři between the seas katalog catalogue

mezi moři between the seas katalog catalogue Ji.hlava mezi moři between the seas katalog catalogue tagy tags d! % ' ( ) děti víra příroda noc doprava sen children faith nature night transport dream * +. / 1 2 bezstarostnost historie tradice ufo láska-smrt

Více

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825)

Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy 111 Deník Sira George Smarta z cesty z Vídnû do Prahy (1825) Stanislav Bohadlo Prvním veřejným vystoupením čtrnáctiletého George Thomase Smarta 1 bylo

Více