Vážení posluchači, vážení návštěvníci.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení posluchači, vážení návštěvníci."

Transkript

1 Vážení posluchači, vážení návštěvníci. Je mi ctí, že Vás již po čtrnácté mohu přivítat na mezinárodním hudebním festivalu České doteky hudby, který je členem Asociace hudebních festivalů ČR. Festival se svým rozsahem stal nejrozsáhlejším pražským festivalem zaměřeným na klasickou hudbu v zimním období a na přelomu roku. Cílem festivalu je nabídnout vrcholnou klasickou hudbu v oblasti orchestrální, komorní a recitálové tvorby prostřednictvím adventních, vánočních, novoročních a tříkrálových koncertů. I pro tento rok je rozčleněn do tématických žánrových okruhů jako jsou crossover řada, stará hudba, Hudba vánoční Prahy, Klenoty ruské hudby, komorní hudba. Festival se snaží ve svém bohatém katalogu upozornit na historii a architekturu prostor, ve kterých se koná, jako na nedílnou součást prezentace pražské kultury (Obecní dům, Rudolfinum, Pražský hrad, Novoměstská radnice). Vážíme si po dlouhé roky partnerství a spolupořadatelství hlavního města Prahy a Městské části Praha 1, podpory Státního fondu kultury ČR resp. Ministerstva kultury. Mediálními partnery jsou tradičně Česká televize a Český rozhlas, prestižní koncerty na Pražském hradě probíhají ve spolupořadatelství Správy pražského hradu a koncerty na Novoměstské radnici se konají ve spolupráci s Městskou částí Praha 2. Z letošní nabídky festivalu je třeba vyzdvihnout zahajovací slavnostní koncert jeho rezidenčního umělce Václava Hudečka. Koncert Hudeček 60! je věnovaný jubileu tohoto houslového génia, žáka legendárního Davida Oistracha, který proběhne ve Španělském sále Pražského hradu. Moravskou filharmonii Olomouc bude dirigovat Petr Vronský. Koncert adventních písní se odehraje v Kostele Sv. Anny v neopakovatelném místě Pražské křižovatky, místě rozloučení s prezidentem Václavem Havlem. V předvečer, kdy si připomínáme téměř rok jeho odchodu, zazní koncert adventních a vánočních písní Zuzany Lapčíkové a jejího kvintetu. Crossover řadu festivalu dále tvoří unikátní projekt cikánských skladeb a písní s Janem Talichem a rómskými hudebníky pod vedením Marca Pilla s Talichovou komorní filharmonií, či francouzské šansony Ch. Aznavoura, E. Piaff, M. Mathieu s Radkou Fišarovou a Filharmonií Hradec Králové. Na letošním ročníku festivalu se ve své premiéře představí Festivalový komorní orchestr. Jeho koncertním mistrem bude Pavel Fischer, legendární exprimárius Škampova kvarteta. Bude a je složen z výjimečných kvartetních hráčů a sólistů. Protnou se v něm bývalí a současní členové Škampova kvarteta, Wihanova kvarteta, Jubileé quartetu, ale i sólisté jako Martina Bačová a Kristina Fialová. V jejich podání zazní fenomenální Šostakovičův 8. kvartet a kritikou vyzdvihovaný Martinů Sextet. Za zmínku stojí pražská premiéra Novosvětské symfonie A. Dvořáka pro varhany s vynikajícím Jaroslavem Tůmou. Další rezidenční umělkyně festivalu Jitka Hosprová, Markéta Mátlová či Ensemble Martinů vystoupí v překrásné Rudolfově galerii v dramaturgicky unikátním projektu Chvíle zastavení proslulá díla pro violu a kouzlo sopránového hlasu. Dozajista úspěšným vyvrcholením bude hostování dnes jedné z nejvýznamnějších evropských houslistek litevského původu, půvabné Sophie Jaffé, která vystoupí se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu. Její provedení Šostakovičova a moll koncertu pod vedením Bělohlávkova absolventa Petra Louženského bude zcela unikátní událostí pražského, českého i evropského významu. V sérii stará hudba zazní na festivalu, a po velmi dlouhých letech opět v Praze, neprávem opomíjené Händlovo oratorium Mesiáš. Dovolte mi, abych Vám popřál neopakovatelné chvíle s hudbou a architekturou, v nejkrásnějším městě střední Evropy, v Praze. Váš Miroslav Matějka

2 Koncertní sály / Koncerts Halls Klášter dominikánů při kostele u svatého Jiljí Barokní refektář / Dominican Monastery of Saint Giles Baroque Refectory Jilská 7a, Praha 1-Staré Město Dnešní podobu získal barokní refektář na konci 17. století po přestavbě, za jejíhož autora považujeme Carla Luraga. Štukovou dekoraci zdí a klenby doplňuje na padesát maleb s povětšinou biblickými tématy hostin. Střed klenby zaujímá monumentální scéna Svatba v Káně Galilejské, kde Ježíš na žádost své matky Marie proměňuje vodu ve džbánech ve víno. V okenních výklencích se nachází osmnáct podobizen světců a blahoslavených dominikánského řádu. Refektář sloužil nejen jako jídelna, mniši se zde také modlili, četli a zvali zde hosty. Unikátní sál spojující atmosféru 17. století s moderním zázemím je vhodným místem pro váš raut, firemní akci, oslavu či koncert. Více na V současnosti klášter založil a provozuje Místo vzdělání a kultury - Dominikánská 8. Touto platformou bratři dominikáni poskytují prostor pro jednotlivce i skupiny, kteří se chtějí podílet na reflexi a otevřeném dialogu ve všech oblastech současného života, kultury a umění. Více na Today s appearance of the Baroque refectory dates back to the end of the 17th century, after it had been redesigned by Carlo Lurago. The stucco decorations of the walls and vaults are accompanied by almost 50 paintings, most of them Biblical motifs of the feast. The central point of the vault is a monumental scene of the Wedding at Cana in Galilee, where Jesus, upon a request from his mother Mary, turns water in pots into wine. The window niches contain eighteen paintings of saintly patrons and beatified Dominicans. The refectory was used not only as a dining room, but also as a room for the monks prayers, reading and guests. The unique hall in which the atmosphere of the 17th century merges with modern facilities is an ideal place for your banquet, company event, celebration or concert. For more information, see The monastery has now founded and operates the Place for Education and Culture at Dominikánská 8. The Dominicans want to provide this platform to individuals and groups that want to share reflection and open dialogue on all aspects of today s life, culture and art. For more information, see Kostel svatého Salvátora / Church of Saint Saviour Salvátorská ulice, Staré město-josefov, Praha 1, Evangelický kostel U Salvátora Patří mezi nejvýznamnější sakrální stavby v Praze. Jedná se o vysoce zdobnou stavbu, postavenou ve stylu vrcholného baroka. Po požáru v roce 1689 barokně přestavěn. V roce 1720 přistavěna hranolová věž. V roce 1784 byl kostel zrušen a v objektu umístěna mincovna. Později zakoupen evangelickou církví augsburského vyznání. St. Salvator Church is currently considered one of the most significant sacred monuments in Prague. The church is of highly decorated early-baroque architecture. Originally a Gothic church was partly taken down by a fire in 1689 and reconstructed to complete Baroque. The last big construction works were carried out in 1720 when a tall steeples tower was added. In the year 1784 the church was closed down and turned into a Mint. But then was bought by the Silesian Evangelical Church of the Augsburg Confession. Novoměstská radnice / New Town Hall Novoměstská radnice je jednou z 18 národních kulturních památek v Praze. Roku 1419 se Novoměstská radnice stala dějištěm prvního ozbrojeného střetu mezi katolíky a vyznavači víry pod obojí, jímž začala husitská revoluce. V prvním patře jižního křídla se nachází velký koncertní sál. The New Town Hall is among the 18 cultural monuments in Prague. In the year the of 1419 the New Town Hall was the sight of the first armed conflicted between the Catholic Church and the radical Czech Hussites which then led to the Hussite wars. In the south wing on the first floor you can find a very large concert hall. OBECNÍ DŮM SMETANOVA SÍŇ / Municipal House Smetana HalL Rozsáhlý komplex na půdorysu nepravidelného kosodélníku tvoří čtyři obvodová křídla, která obklopují vestavěné křídlo se Smetanovou koncertní síní pro 1500 posluchačů, ústředním prostorem

3 domu. Smetanova síň je hlavním působištěm Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK, pravidelně se zde konají nejvýznamnější koncerty světoznámého hudebního festivalu Pražské jaro, a to již od jeho založení v roce This extensive complex has a floor plan in the shape of an irregular parallelogram and is formed of four periphery wings which enclose a built-in wing with the Smetana concert hall for 1500 people, the central part of the whole building. From 1942 Smetana Hall is the main seat of the Symphonic orchestra of the City of Prague FOK, the most important concerts of the Prague Spring music festival take place there too, right from its beginning in Obecní dům Sladkovského sál / Municipal House Sladkovsky Hall Sál Sladkovského, nazývaný původně přednáškový, se dochoval v původní podobě včetně obkladů a svítidel. Na pódiu jsou restaurované originální velice unikátní tapety, které imitují hedvábí. Nad krytem radiátoru s mříží vyrobenou A. Čadou je vsazen obraz krajiny od J. Ullmanna. V sále byla znovu umístěna busta dr. Sladkovského, která je dílem L. Kofránka. Šablonová výmalba stěn je rekonstrukcí původní úpravy. The Sladkovský Hall, referred to as a lecture hall some time ago, has been preserved in its original appearance, including tiles and lights. Its unique original wallpapers were renovated around the podium, imitating silk. Above the heater cover with a grille manufactured by A. Čada is a landscape painting by J. Ullmann. Dr. Sladkovský s bust, a work by sculptor L. Kofránek, was again installed in the hall. The patterned decorations of the walls were reconstructed from the original design. Pražská křižovatka Kostel svaté Anny / Prague Crossroads Church of Saint Anne Mezinárodní duchovní centrum Pražská křižovatka je jedním z projektů Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97. The International spiritual center Prague Crossroads is one of the projects of the Dagmar and Václav Havel Foundation, VIZE 97. Pražský hrad Rudolfova galerie / Prague Castle Rudolph Gallery Rudolfova galerie, prostora s délkou 47 m a šířkou 10 m v sousedství Španělského sálu, byla vybudována O. Aostalisem podle plánů G. Gargioliho na konci 16. století pro uložení rozsáhlých sbírek obrazů, uměleckých předmětů a rarit císaře Rudolfa II. Stěny galerie byly původně hladké, aby se na ně vešlo co nejvíce obrazů, až ve 2. polovině 19. století dostaly bohatou štukovou výzdobu. Rudolph s Gallery, 47 m long and 10 m wide, neighbouring with the Spanish Hall, was built by O. Aostalis according to plans of G. Gargioli at the end of the 16th century to store large collections of paintings, artefacts and various rare objects in the possession of Rudolph II The gallery walls used to be smooth so that they could hold as many paintings as possible, but in the second half of the 19th century they were adorned with rich stucco decorations. Pražský hrad Španělský sál / Prague Castle Spanish Hall Španělský sál je největším slavnostním prostorem Pražského hradu. Nachází se v Severním křídle Nového paláce na II. nádvoří Pražského hradu v sousedství Rudolfovy galerie. Byl vybudován na přání císaře Rudolfa II. v letech podle projektu G. M. Filippiho jako prostor pro císařovu obrovskou sbírku soch. Nachází se nad bývalými konírnami, v nichž císař choval koně vzácného španělského plemene odtud je odvozen název sálu. Sál měl původně uprostřed sloupy, které podpíraly malovaný strop, dnešní podoba je výsledkem několika rozsáhlých přestaveb. Z rudolfinské doby se zachovala část štukové výzdoby stěn. The Spanish Hall is the greatest celebratory room in Prague Castle. It is located in the northern part of the New Palace, on the 2nd courtyard of Prague Castle, next to the Rudolph Gallery. It was built upon the request of Emperor Rudolph II in after a design by G. M. Filippi as a room for the Emperor s vast collection of sculptures. It is situated above the former stables, where the Emperor used to breed a rare Spanish horse, hence the name of the hall. The original hall design used central columns to support a painted ceiling, while today s appearance results from several extensive changes. Part of the original stucco wall decorations from the Emperor s time has been preserved.

4 Festival se koná pod záštitou Ing. Miloše Zemana. The festival is held under the auspices of Miloš Zeman. Rudolfinum Sukova síň / Suk Hall Rudolfinum je svým konceptem a ušlechtilostí architektury ojedinělým objektem. Novorenesanční budova Rudolfina stojí na pozemku nazývaném Rejdiště. V roce 1873 odkoupila tento pozemek Česká spořitelna se záměrem vybudovat zde Dům umělců jako součást oslav padesátého výročí svého založení. Patronát nad stavbou převzal korunní princ Rudolf, po němž dostala stavba jméno. Vítězové architektonické soutěže Josef Schulz a Josef Zítek předložili první plány v roce Budova byla dostavěna v roce V roce 1884 byl zařízen koncertní sál a přilehlé prostory. Zahajovací koncert se konal 7. února 1885 a téhož roku započala výstavní činnost ve vedlejší budově. The neo-renaissance Rudolfinum building is located on a site called Rejdiště. In 1873 this site was bought by the Czech Insurance Company (Česká spořitelna), with the goal to build there a House of Artists (Dům umělců) as part of the celebrations of the fiftieth anniversary of its founding. Crown prince Rudolf became the patron of the project and the building was named after him. The architects J. Schulz and J. Zítek presented the first plans in the year The building was finished in the year 1881, the sculptures in the attic gable come from 1884 and during the same year the concert hall and the surrounding spaces were furnished.the inauguration concert was held on February 7, 1885 and in this year also began exhibitions in the adjacent building. RUDOLFINUM DVOŘÁKOVA SÍŇ / Dvorak Hall Dvořákova síň patří mezi nejznámější koncertní síně na světě. Původní podoba koncertní síně, ve které se za řízení Antonína Dvořáka uskutečnil první koncert České filharmonie 1894, vydržela pouze do roku V roce 1940 se začalo dle návrhu Antonína Engela a Bohumíra Kozáka s obnovou koncertní síně do původní podoby, a to včetně navrácení původní varhanní skříně a nástroje. Podobu po rekonstrukci dokončené v roce 1942 si Dvořákova síň zachovala až do dnešních dnů. Dvořák hall is one of the best known concert halls in the world. The original appearance of the concert hall, in which the first concert of the Czech Philharmonic Orchestra, conducted by Antonín Dvořák, was held on 4 January 1896, was abandoned in Antonín Engel and Bohumír Kozák began restoring the concert hall to the original design in 1940, including the reinstallation of the original organ. The Dvořák Hall has remained unchanged since its reconstruction was completed in photo by Ester Havlová photo by Ester Havlová Gratulační koncert k jubileu Václava Hudečka je pod záštitou První dámy Livie Klausové. Václav Hudeček s jubilee concert is held under the auspices of Livia Klausová, the First Lady. Koncerty v Novoměstské radnici se konají pod záštitou starostky Městské části Praha 2 Mgr. Jany Černochové. The concerts at the New Town Hall are held under the auspices of Jana Černochová, Mayor of the Prague 2 City District. Festival je věnován památce JUDr. Ing. Luboše Kopeckého, který se jako prokurista a manager zasloužil o novodobý rozmach největší české automobilky Škoda Auto. The festival is dedicated to the memory of Luboš Kopecký who as a clerk and manager contributed to the recent expansion of Skoda Auto, the largest Czech car manufacturer. Koncerty na Pražském hradě se konají v rámci cyklu Hudba Pražského hradu. The concerts at the Prague Castle are held within the cycle the Prague Castle Music.

5 Čtvrtek / Thursday / 7.30 p.m. Pražská Křižovatka Kostel svaté Anny / Prague Crossroads Church of Saint Anne Mimořádný koncert / Special concert HUDBA VÁNOČNÍ PRAHY / MUSIC OF CHRISTMAS PRAGUE PANNA MARIJA PŘEČISTÁ PÍSNĚ ADVENTU A VÁNOC / ADVENT AND CHRISTMAS SONGS & FOLK MUSIC ZUZANA LAPČÍKOVÁ QUINTET Zuzana Lapčíková zpěv, cimbál / vocals, dulcimer Ondřej Krajňák klavír / piano Rostislav Fraš saxofon / saxophone Josef Fečo kontrabas / double bass Kamil Slezák bicí / drums Crossover, jazz, folk Písně a koledy jsou povětšinou ze sbírek moravských lidových písní či moravských kancionálů, u některých je původ zahalen tajemstvím. Řada písní je vlastní tvorba Zuzany Lapčíkové. Koncert propojuje lidovou a umělou hudbu zcela ojediněle. Autorka projektu říká V tomhle samozřejmě člověka vždycky směřuje vkus. Z alba Marija Panna přečistá znějí například písně pocházející z Komenského kancionálu. Říkala jsem si: toto je přesně ten jeden jediný dílek, který mi v logice mého řazení do profánní mše chybí, ten tam musí být! Pocházejí z doby, kdy byly velmi intenzivně používané a velice často se praktikovaly při mších. Nevím, jestli můžeme tenhle repertoár považovat za hudbu vyšší nebo naopak tím, že byl tak často používaný, za lidový. Každopádně byl zlidovělý. To prolínání je přirozené. Most of these songs and carols come from the collections of Moravian folk songs and hymn books, the origins of some being shrouded in mystery. There is also Zuzana Lapčíková s own work. In the concert, folk music and art music uniquely merge. The author says: In this aspect, man is always driven by his taste. The album includes songs from the Hymn Book by Comenius. I told myself that this was precisely the last piece which I had missed in my logic of the profane mass, I must use it! They come from times when they were used quite intensely, and often practiced in masses. I don t know if we can consider this repertiore to be higher music, or popular because it was used so often. It used to be popular anyway. The overlap is natural. Zuzana Lapčíková Je folklórní zpěvačka, cimbalistka, fokloristka, scenáristka, skladatelka a hudební aranžérka. A folklore singer, dulcimer player, folklore researcher, script writer, composer and arranger. Ondřej Krajňák Klavírní virtuos, skladatel, hudební aranžér, jeden z nejvýznamnějších hudebníků této doby. A piano virtuoso, composer, arranger, one of the most important musicians of this time. Rostislav Fraš Je absolventem Konzervatoře J. Ježka v Praze a Jazzového Institutu Hudební Akademie v Katowicích (PL). Vyučuje hru na saxofon, jazzovou interpretaci a improvizaci. A graduate from the Jaroslav Ježek Conservatory in Prague and the Jazz Institute of the Music Academy in Katowice, Poland. He teaches saxophone, jazz interpretation and improvisation. Josef Fečo Je nejžádanějším kontrabasistou v České republice, v okruhu jeho hudebního zájmu jsou jazz, funk, pop, soul a folklór. One of the most sought-after double bass players in the Czech Republic, with a great interest in jazz, funk, pop, soul and folk music. Kamil Slezák Vystudoval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, obor bicí nástroje, a poté účinkoval v různých jazzových seskupeních na moravské scéně. After graduating from the Janáček Conservatory in Ostrava in percussion, he played in several jazz formations in Moravia. program: Čekám tě Autor hudby: L. Janáček Zuzana Lapčíková Text: Zuzana Lapčíková Polajko, polajko Vzpomínka Autor hudby: L. Janáček Ej, v širém poli hruška Lásko, milá, lásko V poli stójí léščina Šla má milá pro vodu Navrátilec Bolo jedno dzievča Sviť, měsíčku, jasno Moc Boží divná Prorokovali proroci Z nebe jest vyšel Archanděl Páně Jozef, můj kochany Co se této noci stalo Vítej, Jezu Kriste Byla lúčka zelená Toto dítě radostné Prýští se studená vodička Syn Boží se nám narodil

6 Neděle / Sunday / 7 p.m. Pražský hrad Španělský sál / Prague Castle Spanish Hall HUDEČEK 60! SPŘÍZNĚNÍ DUŠÍ / SOUL MATES MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC/ MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA OLOMOUC VÁCLAV HUDEČEK housle / violin PETR VRONSKÝ dirigent / conductor Spolupořadatel / Co-organiser: Správa Pražského hradu / Prague Castle Administration Koncert se koná v rámci cyklu Hudba Pražského hradu / The concert is held within The Prague Castle Music Exkluzívní série / Exclusive series Úvodní slavnostní koncert mezinárodního hudebního festivalu České doteky hudby se opět po roce koná ve spolupráci se Správou Pražského hradu. Podtitul koncertu Spříznění duší naznačuje, že dramaturgie večera je veskrze zaměřena na autory, kteří se znali a jejichž společný osud i tvorba byla poznamenána vzájemnou úctou i humanistickými ideály. Je známo, že Johannes Brahms nezištně obdivoval Antonína Dvořáka a nejen to. Otevřel mu cestu k proslulému nakladateli Simrockovi. Tímto okamžikem se pak začíná lepšit jeho ekonomická situace. Žena proslulého skladatele Roberta Schumanna byla nejen klavírní virtuózkou, ale i úctyhodnou ženou. Po těžké nemoci jejího manžela J. Brahms i A. Dvořák neváhají s pomocí jí i nemocnému skladateli. Koncert se koná k významnému jubileu oslavy 60. narozenin českého houslového virtuóza Václava Hudečka. The introductory ceremonial concert of Prague s international music festival Czech Touches of Music is this year again being held in cooperation with Prague Castle Administration. The subtitle of the concert, Closeness of Souls, implies that the programme of the evening focuses entirely on composers who knew each other and whose joint destiny and works were marked by a spirit of respect and humanistic ideals. It is known that Johannes Brahms selflessly admired Antonín Dvořák. Not only this he created a way for him to the renowned publisher Simrock, which greatly improved Dvořák s financial situation. The wife of the great composer Robert Schumann was not only a piano virtuoso, but also a remarkable woman. After her husband was inflicted by a serious disease, both Johannes Brahms and Antonín Dvořák did not hesitate to help her and the ill composer. This concert is also being held on the occasion of the 60th birthday of the Czech violin virtuoso, Václav Hudeček. MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC/ MORAVIAN PHILHARMONIC ORCHESTRA OLOMOUC Jeden z nejstarších a nejvýznamnějších symfonických orchestrů v ČR s mezinárodním významem. Za dobu svého více než padesátiletého působení věnuje pozornost velkým tvůrcům světové hudby 19. a 20. století a klasikům české hudby. Také se zaměřuje i na soudobou českou a světovou hudbu. One of the oldest and most important symphony orchestras in the Czech Republic, acclaimed internationally. In the more than 50 years of its existence, it has focused on the world s great composers of the 19th and 20th century and classical composers of Czech music. It has also focused on the contemporary Czech and world music. VÁCLAV HUDEČEK Václav Hudeček zahájil svoji příkladně strmou cestu mezi českou a mezinárodní interpretační elitu v šedesátých letech. Již ve věku patnácti let dne 12. listopadu 1967 vystoupil na koncertu v Londýně s Royal Philharmonic Orchestra. O den později ho slyšel legendární David Oistrach, předpověděl mu velkou budoucnost a nabídl mu pedagogickou pomoc. Od roku 1970 až do Oistrachovy smrti v roce 1974 byl žákem tohoto velkého Mistra. Od svého londýnského debutu vystupoval po celém světě na nejprestižnějších podiích (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), s nejlepšími světovými orchestry program: Robert Schumann ( ): Manfred, předehra Es dur / Overture in E-flat minor Op. 115 Antonín Dvořák ( ): Koncert a moll pro housle a orchestr / Concerto in A minor for violin and orchestra Op. 53 Allegretto, ma non troppo Adagio, ma non troppo Allegro giocoso, ma non troppo Johannes Brahms ( ): Uherské tance pro orchestr / Hungarian dances for orchestra Op. 31 Uherský tanec č. 5 g moll, původní verse f is moll / Hungarian dance No. 5 in G minor, original version in F sharp minor Allegro Uherský tanec č. 6 D dur, původní verse Des dur / Hungarian dance No. 6 in D major, original version in D flat major Vivace (úprava / arranged by Albert Parlow, Martin Schmeling) Uherský tanec č. 7 F dur / Hungarian dance No. 7 in F major (úprava / arranged by Andreas Hallén, Martin Schmeling) Allegretto Antonín Dvořák: Slovanské tance pro orchestr / Slavonic Dances for orchestra Op. 46 Slovanský tanec č. 1 C dur / Slavonic Dance No. 1 in C major Op. 46 (Furiant) Slovanský tanec č. 12 Des dur, Op. 72 / Slavonic Dance No. 12 in D flat major (Dumka)

7 (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Gewandhaus Leipzig, Moskevská státní filharmonie a další) jakož i na světových festivalech (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinky). K odkazu Davida Oistracha a dalších velikánů ruské houslové školy se stále hlásí. A tak cílevědomě spolupracuje i dnes s nositeli tradic Oistracha, Kogana a Sitkovetského, jak dokazují jeho nahrávky u firmy Supraphon: Hudečkovo sympatické vystupování a zejména styl jeho hry spojující technickou suverenitu s vervně tvořeným a emocionálně bohatým tónem a s radostí, kterou dovede nezaměnitelným způsobem přenášet do publika, okouzluje obecenstvo bez rozdílu věku. Jeho nahrávka Vivaldiho Le Quattro Stagioni s dirigentem Pavlem Koganem je od roku 1992 stále nejúspěšnější produkcí v České republice a interpret za ni obdržel zlatou a v roce 1997 platinovou desku. Rovněž za další svoje nahrávky obdržel interpret zlaté desky. Vaclav Hudecek started his steep path among Czech and international elite performers in the sixties. At the age of fifteen he debued at a concert in London with the Royal Philharmonic Orchestra. A day later, the legendary David Oistrakh listening to his playing, predicted him a great future and offered him a tuition. Since his London debut he performed around the world in the most prestigious venues (Carnegie Hall, Royal Festival Hall, Suntory Hall, Osaka Festival Hall, Sydney Opera), with the world best orchestras (Berliner Philharmoniker, Cleveland Symphony Orchestra, NHK Philharmonic Orchestra, Leipzig Gewandhaus, Moscow state Philharmonic and others), as well as at international festivals (Osaka, Salzburg, Istanbul, Perth, Helsinki). His permanent working with the legacy of Oistrach, Kogan and Sitkovetsky presents his recordings for Supraphon. Hudecek s likeable demeanor and especially his style of play combining sovereign technique and emotionally rich tone and joy, that he readily conveys to the audience and sharme audiences of all ages. His recording of Vivaldi s Four Seasons with conductor Pavel Kogan from 1992 is still the most successful production in the Czech Republic, for which he received a golden and in 1997 also platinum recording award. Also, for more of his recordings he received golden plates. PETR VRONSKÝ Původně velmi úspěšný mladý houslista (vítěz soutěže Beethovenův Hradec 1964) začal svoji dirigentskou dráhu v roce 1971 v plzeňské opeře, odkud přešel do Ústí nad Labem jako šéf operního souboru. Pro jeho umělecký rozvoj byly rozhodující úspěchy v dirigentských soutěžích v Olomouci (1970), ve francouzském Besançonu (1971) a v soutěži Herberta von Karajana v Berlíně (1973). Roku 1978 se stal Petr Vronský dirigentem Státní filharmonie Brno, v letech zde působil jako šéfdirigent. S tímto orchestrem hostoval v mnoha zemích Evropy, ve Spojených státech amerických a v Japonsku. V době svého brněnského působení se věnoval pedagogické činnosti na Janáčkově akademii múzických umění. V období byl šéfdirigentem Janáčkovy filharmonie Ostrava, se kterou rovněž absolvoval řadu zahraničních turné (Taiwan, Japonsko, Španělsko, Rakousko, SRN, Polsko aj.). Od sezony je čestným šéfdirigentem Moravské filharmonie Olomouc a působí jako docent oboru dirigování na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze. Petr Vronský je pravidelně zván k předním orchestrům celého světa (Královská filharmonie v Antverpách, Berlínští symfonikové, Istanbul Devlet Senfoni Orkestras?, Metropolitní orchestr Tokio, Filharmonický orchestr Rio de Janeiro, Mnichovský rozhlasový orchestr, Petrohradská filharmonie). Spolupracuje rovněž s nejlepšími tuzemskými orchestry (Česká filharmonie, SOČR, Symfonický orchestr FOK) a s operními scénami doma (Národní divadlo Praha, Státní opera Praha, Janáčkova opera Brno, Divadlo J. K. Tyla Plzeň) i v zahraničí (Komorní opera ve Vídni, Taneční divadlo v Haagu). Jeho repertoár zahrnuje přes dvě stovky symfonických a operních děl. Je považován za všestranného dirigenta širokého záběru s mimořádným temperamentem a citem pro interpretaci. Zajímavá, bohatá a kritiky vysoce ceněná je i Vronského diskografie. Earlier on a very successful young violinist (Beethoven s Hradec competition 1964), he began his conducting career in 1971 at the Plzeň Opera, from where he moved to Ústí nad Labem as head of the opera company there. His musical development was greatly influenced by his successes in conducting competitions in Olomouc (1970), Besançon in France (1971) and in the Herbert von Karajan competition in Berlin (1973). In 1978 Petr Vronský was appointed conductor of the State Brno Philharmonic and, during the years , he was its Chief Conductor. He took this orchestra on tour to many countries in Europe, in the United States and Japan. While he was working in Brno he also taught at the Janáček Academy of Performing Arts. In the years he was Chief Conductor of the Janáček s Philharmonic Ostrava, with whom he also travelled extensively on tour (Taiwan, Japan, Spain, Austria, Germany, Poland etc.). He has been Honorary Chief Conductor of the Moravian Philharmonic Olomouc since the season, and he lectures on conducting at Academy of Performing Arts in Prague. Petr Vronský is regularly invited to conduct leading world orchestras (Royal Flemish Philharmonic in Antwerp, the Berlin Symphony, Istanbul Devlet Senfoni Orkestras?, Tokyo s Metropolitan Orchestra, the Philharmonic Orchestra in Rio de Janeiro, the Munich Radio Orchestra, the St Petersburg Philharmonic). He also works with the top orchestras in this country (Czech Philharmonic, Prague Radio Symphony Orchestra, Prague Symphony Orchestra) and with opera theatres at home (Prague s National Theatre, the State Opera in Prague, the Janáček Opera in Brno, J. K. Tyl Theatre in Plzeň) and abroad (Viennese Chamber Opera, Netherlands Dance Theatre in the Hague). His repertoire comprises over two hundred symphonic and operatic works. He is regarded as a versatile conductor with a broad scope, and an exceptional disposition and sensitivity for musical interpretation. Vronský s discography is also fascinating, wide-ranging and highly acclaimed by the critics.

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music

Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music Označení materiálu: VY_22_INOVACE_AJ_E_53 Autor: Jana Řehořová Tematický celek: Czech Republic Učivo (téma): The greatest personalities of Czech classical music www.zlinskedumy.cz Stručná charakteristika

Více

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz

Spohr Violin Duo. Oba umělci jsou výhradně zastupováni agenturou Tanja Classical Music Agency. www.koncertniagentura.cz Jana Ludvíčková je absolventkou Pražské konzervatoře ( prof. F. Pospíšil) a Guildhall School of Music and Drama v Londýně ( prof. D. Takeno), kde získala mnohá ocenění v rámci studií, jako např: Pyramid

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015

Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 Kruh přátel hudby KONCERTNÍ SEZÓNA 2015 SEZNAM KONCERTŮ 22. ledna 2015, Slavnostní aula Gymnázia Dr. Pekaře od 19.15 hodin abonentní LOBKOWICZ TRIO Lukáš Klánský klavír Jan Mráček housle Ivan Vokáč violoncello

Více

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA

OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA PROGRAMME Window to Europe Sunday, January 1, 2017 - Sunday, December 31, 2017 OPEN CALL FOR PORTFOLIO SUBMISSION - THE NEW BOHEMIA The Czech Center New York is offering an opportunity for visual and performing

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis

Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Města (rodné město a další důležitá města) Michal Kadlec, Dis Londýn VY_32_INOVACE_AK_1_19 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony

Více

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017

Lednicko/Valtický hudební festival ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 Lednicko/Valtický hudební festival 2017 2. ročník 30. ZÁŘÍ 14. října 2017 2. ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie

Anglický jazyk. Specifikace oboru. 1. Prague 1. www.isspolygr.cz. Co je to polygrafie. DUM číslo: 103 Prague. Co je to polygrafie Specifikace oboru Co je Anglický to POLYGRAFIE jazyk 1. 1. www.isspolygr.cz 1 Co je to polygrafie Vytvořil: Vytvořila: Jan Pavla Doležal Axmanová DUM číslo: 103 Co je to polygrafie Škola Ročník Název projektu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí

Lafayette College vyučuje harmonii a skladbu a učí také jazzový klavír na Moravian College. Obě tyto školy jsou v Pennsylvánii.) Jako pedagog působí Česky: Skip Wilkins, jazzový pianista a skladatel, vyrostl v Bostonu v rodině hudebníků a již více než třicet let vystupuje sólově. Již v začátcích své kariéry koncertoval s Davidem Liebmanem, Davidem

Více

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty

HLADÍK Karel. sochař, rodák z Královy Lhoty HLADÍK Karel sochař, rodák z Královy Lhoty OBEC KRÁLOVA LHOTA Vydáno obcí u příležitosti 100. výročí narození Karla Hladíka Vydavatelství Mgr. Petr Prášil; Zimní 1580, 253 01 Hostivice; tel: +420 603 551

Více

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden.

PS 2 - LEKCE 3. Lekce: 3.1 Minulý čas prostý u slovesa to be. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA. Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu PS - LEKCE (ps lekce_.jbb) PS - LEKCE Lekce:. Minulý čas prostý u slovesa to be Cvičení: Byla jsem na horách minulý týden. I was in the mountains

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury

Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury Tisková zpráva Česká hudba 2004 nedílná součást evropské kultury OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ 7. ledna 2004, 20:00, Rudolfinum, Dvořákova síň Česká filharmonie, dir. Vladimír Válek Antonín Dvořák: 8. symfonie G

Více

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1

CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 CHRÁM SV. MIKULÁŠE - STAROMĚSTSKÉ NÁMĚSTÍ, Praha 1 ST. NICHOLAS CHURCH Old-Town Square, Prague 1 Pokladna otevřena v den koncertu / Box office open at the day of the concert Info & booking: +420 777 581

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz

Janáčkovo trio 2009. Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír. www.janacektrio.cz Janáčkovo trio 2009 Jiří Pospíchal housle Marek Novák violoncello Markéta Janáčková klavír www.janacektrio.cz Děkujeme Allianz pojišťovně, a.s., že nás v roce 2009 opět podpořila LEDEN - ÚNOR Na začátku

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy.

Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. LEDNICKO / VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL / (LVHF) Hlavní myšlenkou tohoto festivalu bude spoluvytvářet kvalitní prostředí veřejného prostoru pro obyvatele a návštěvníky Jižní Moravy. Tento zcela nový projekt

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Mgr. Miroslava Hlavínová Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Past Perfect opakování předminulý čas

Past Perfect opakování předminulý čas 1. Udělal jsem oběd,než přišla domů. 2. Když jsem přišel na autobusovou zastávku, autobus už odjel. 3. Do pondělí už všichni turisté opustili hotel. 4. Začala zpívat píseň, kterou napsala pro svého kamaráda.

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ

JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér scénografie MEZE Diplomová práce Autor práce: BcA. Lucie Sedláková Vedoucí práce: Mgr. Jan Štěpánek Oponent práce: doc. Mgr. Jana Preková

Více

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz

Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz Kühnův smíšený sbor nám. Bořislavka 2075/11 160 00 Praha 6 IČO: 45250367 web: www.kuhnchoir.cz e-mail: info@kuhnchoir.cz VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015 Kühnův smíšený sbor Kühnův smíšený sbor je dobrovolným sdružením

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků prostřednictvím

Více

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2

Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Věty k překladu From Unit 1 part A, Project 2 Unit 1 part A - translation practice 1. Jmenuji se Jessica Poole. Mám dvanáct let a žiji v Londýně. My name's Jessica Poole. I'm twelve years old and I live

Více

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list

Inovace výuky Člověk a svět práce. Pracovní list Inovace výuky Člověk a svět práce Pracovní list Čp 09/09 Pražský filmový orchestr Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Tematický okruh: Cílová skupina: Klíčová slova: Očekávaný výstup: Člověk a svět práce

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová)

Stabat Mater pro alt, smyčce a varhany, RV 621 (sólistka: Edita Randová) 4. PÁTEK 8. SOBOTA, 22. 8., 19:30, 20:00, MAŠKARNÍ PIVOVARSKÁ SÁL ZAHRADA Pocta New York Vivaldimu Voices (USA) Edita New York Randová Voices mezzosoprán patří mezi nejslavnější jazzové vokální skupiny

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

Petra Vlčková je mladá začínající

Petra Vlčková je mladá začínající Dialog s akordeonem Petra Vlčková & Petr Přibyl Petra Vlčková je mladá začínající akordeonistka. Úspěšně absolvovala Západočeskou univerzitu v Plzni, kde vystudovala hru na akordeon společně s učitelstvím

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago.

The capital of the U.K., is situated on the Thames in the southern part of England. The city was probably founded 2,000 years ago. Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: únor 2013 Ročník: 3. až 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová slova: London, Tube, Big Ben, Buckingham Palace, Tower Bridge. Cíl práce a způsob použití:

Více

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague

LUDÌK RATHOUSKÝ. Born 1975, Broumov Lives and works in Prague LUDÌK RATHOUSKÝ LUDÌK RATHOUSKÝ Born 1975, Broumov Lives and works in Prague EDUCATION: 1999 2005 Academy Of Fine Arts, Prague, Czech republic (Studios of J. David, V. Skrepl, V. Bromová, M. Rittstein)

Více

MODULÁRNÍ FILHARMONIE

MODULÁRNÍ FILHARMONIE STUDENTSKÁ ARCHITEKTONICKÁ SOUTĚŽ VIII. ročník architektonické soutěže Modularch 2016 BUDOVA JIHOČESKÉ FILHARMONIE ČESKÉ BUDĚJOVICE, Česká republika MODULÁRNÍ FILHARMONIE IDEOVÝ NÁVRH VÍCEÚČELOVÉ BUDOVY

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

U DOKTORA. U DOKTORKY

U DOKTORA. U DOKTORKY U DOKTORA. U DOKTORKY Je mi špatně. Jakou máte teplotu? Je mi dobře. Máte pojištění? Co tě bolí? Co vás bolí? Neboj se. Nebojte se. Bolí mě hlava. Otevři ústa. Otevřete ústa. Bolí mě v krku. Svlékni se.

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tematický celek: Anotace: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410

Více

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut

Popis využití: Výukový materiál s úkoly pro žáky s využitím dataprojektoru, notebooku Čas: 15-20 minut VY_32_INOVACE_AJPS2_5460CZE Výukový materiál v rámci projektu OPVK 1.5 Peníze středním školám Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0883 Název projektu: Rozvoj vzdělanosti Číslo šablony: III/2 Datum vytvoření:

Více

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS

PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS PAST SIMPLE AND PAST CONTINUOUS Autor: Gabriela Vašátová Datum: 2.9. 2014 Cílový ročník: 9. Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace

Více

Stratford upon Avon. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace

Stratford upon Avon. Metodický pokyn. Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Stratford upon Avon Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník Cílová skupina

Více

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba

Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Šablona č. VI, sada č. 1 Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Téma Anglický jazyk Anglický jazyk Psaná podoba jazyka, slovní zásoba Příběh Three little pigs Ročník 5. Anotace Materiál slouží

Více

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou

Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice nad Sázavou Od dotace EU k proměně vyučovací hodiny registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0196 Příjemce: Základní škola, Základní umělecká škola a Mateřská škola Lipnice nad Sázavou č. 213, 582 32 Lipnice

Více

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng.,

CTU IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE. prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., CTU CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE RECTOR OF THE CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., HAS THE HONOUR TO INVITE YOU TO THE CEREMONIAL ASSEMBLY OF THE SCIENTIFIC

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení

Zjistit, jak žáci zvládli učivo prvního pololetí. Pomůcky: Psací potřeby Zdroje: vlastní. III_2-05_54 Half term test, 6yr - řešení Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Half term test, 6yr Pořadové číslo: III_2-05_54 Předmět: Anglický jazyk Třída: 6. B Téma hodiny: Pololetní písemná práce Vyučující: Ing. Olga

Více

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích

VARHANNÍ KONCERT. Farnost Sezemice a město Sezemice. První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Farnost Sezemice a město Sezemice VARHANNÍ KONCERT První koncert na nově zrekonstruované varhany v kostele Nejsvětější Trojice v Sezemicích Sobota 1. listopadu 2014 v 18.00 hodin Program koncertu: Johann

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : After a Christmas holiday two friends are chatting at a school hall

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY

CHOMUTOVSKÉ HUDEBNÍ VEČERY KONCERTNÍ AGENTURA uvádí pod záštitou Oldřicha Bubeníčka, hejtmana Ústeckého kraje, statutárního města Chomutova, za přispění Ústeckého kraje a ve spolupráci se společností KULTURA A SPORT CHOMUTOV s.

Více

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč.

The United Kingdom VY_32_INOVACE_99. Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace. Vzdělávací obor: Anglický jazyk. Ročník: 8. 9.roč. The United Kingdom VY_32_INOVACE_99 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1.Find 28 expressions in a word search and solve the hidden message.

Více

1. Introduction - That is me. 1. Presentation

1. Introduction - That is me. 1. Presentation 1. Introduction - That is me ZŠ a MŠ Ostrava Zábřeh, Kosmonautů 15 Cíl hodiny: Vytvořit prezentaci "To jsem já", zopakovat slovesa popisující zájmy a přítomný čas průběhový (Učebnice: Project 2, Introduction

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57

Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3040 Šablona: III/2 Sada: VY_22_INOVACE_57 Třída / ročník 6.A,B/VI.ročník Datum vytvoření 30/7

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-čte-07 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Hallo! My name is Megan. This summer I am at language

Více