Mladý obal / young package Stárnutí / Ageing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing"

Transkript

1 Mladý obal / young package 2013 Stárnutí / Ageing

2

3 18. ročník mezinárodní s o u t ě ž e M l a d ý o b a l 18 t h y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l Y o u n g P a c k a g e c o m p e t i t i o n

4 S 18. ročníkem Mladého obalu přišla touha začít do soutěže vnášet naléhavá celospolečenská témata. Náročnější a divácky méně populární, přesto však zásadní pro designéra, který by měl přijmout společenskou zodpovědnost, již s sebou tato profese nese. Se stoupající popularitou souteže Mladý obal a čím dál výraznějším dopadem na nastupující generaci designérů roste také zodpovědnost organizátora. I volbou soutežního tematu, stejně jako případným neudělením ceny, vysíláme signál společnosti. Do designu časem nevyhnutelně zasáhne stárnutí populace. Jakkoliv se situace seniorů může zdát dnešní mladé generaci vzdálená, právě ona bude první, kdo pocítí její rostoucí vliv. Začne-li pracovat na světě vstřícnějším k potřebám stárnoucích, usnadní tím život především sama sobě. Nové téma se ukázalo být těžko uchopitelné pro mnoho soutěžících a porota byla zaskočena mírou necitlivosti, s níž někteří účastníci přistoupili k zadání. Ve středoškolské kategorii, pro níž byl letošní úkol náročnější než kdy předtím, nebyl zvolen vítěz. Přesto se však našla řada pozoruhodných nápadů. Kromě širokého spektra přístupů ale vybrané práce přinášejí také zprávu o vnímání a konfrontaci mladých lidí s představou stárnutí. Kéž bychom se jich mohli za padesát let zeptat, zda nezměnili názor. Klára Mergerová CZECHDESIGN With the 18 th year of Young Package comes the desire to start bringing urgent social issues into the competition. More challenging and less popular with the audience, yet essential for a designer who wants to accept the social responsibilities which this profession brings with it. With the rising popularity of Young Package and increasingly significant impact on the emerging generation of designers the responsibility of the organizer is growing, too. By choosing the competition topic as well as by having the option of not awarding the prize to anybody we are sending a signal to society. In time, design will inevitably be influenced by ageing of the population. As much as the situation of seniors may seem distant to today s young generation, it will be this very generation who will be the first to feel its growing influence. If this generations starts working on creating a world thatis more accommodating to the needs of the elderly, it will make the life easier to current seniors as well as, eventually, themselves. The new topic proved to be elusive for many contestants and the jury was surprisedby the degree of insensitivity with which some participants interpreted the competition instructions. In the secondary school category, for which this task was certainly more demanding than ever before, no winner was selected. Nonetheless, there were still a number of remarkable ideas which arepresented in this catalogue. In addition to a wide range of innovative approaches to packaging design,the selected works also act as a report on the perception and confrontation of young people with the idea of ageing. It would be great if we could, in fifty years time, ask them whether they have changed their opinion. Klára Mergerová CZECHDESIGN

5 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i v y s o k ý c h š k o l a d e s i g n é ř i d o 30 let U n i v e r s i t y S t u d e n t s a n d D e s i g n e r s o f u p t o 30 Years of Age

6 1. Místo / 1 s t p l a c e M a t ú š M i t a s o b a l n a M l é ko p a c k a g e f o r M i l k Slovenská technická univerzita v Bratislavě Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 o b a l n a M l é k o / package for Milk Pro slábnoucí ruce může být i otevření láhve vody či krabice mléka velký úkol. Autor vítězné práce dokázal vystihnout podstatu letošního ročníku soutěže s tvořivostí, ale také skromností. Jednoduchá krabice na mléko s jasnou a srozumitelnou grafikou nabízí především inovativní uzávěr, díky němuž je uchopení snadné úplně pro každého nehledě na fyzické schopnosti. Nenápadný uzávěr, který běžný zákazník sotva zaznamená, může staršímu člověku zásadně usnadnit manipulaci. Porota u vítězného návrhu ocenila pokoru, s níž autor přistoupil k soutěžnímu zadání, a citlivé zacílení na vybranou věkovou skupinu. For weakened hands even opening a bottle of water or a carton of milk may represent a big task. The author of the winning work was able to capture the essence of this year s competition both with creativity, and also with modesty. A simple box of milk with a clear and recognizable design offers the innovative closure, which makes it quite easy to grasp for everyone regardless of their physical ability. The discreet cap that can be hardly noticed by an ordinary customer can significantly help seniors with handling. The jury mainly praised the humility of the winning design, with which the author dealt with the competition instruction, and sensitive targeting of vulnerable age group.

8 M a t ú š M i t a s Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Starnutie okrem iného so sebou prináša viacero komplikácii a zmien. Človek sa blíži ku koncu svojho života a postupne prichádza o všetko, na čo bol zvyknutý v mladosti. Či už je to zdravie, mobilita, krása, vitalita, pamäť, priatelia apod. Táto skutočnosť je úplne prirodzená a netreba si pred ňou zakrývať oči. Je dôležité, abysme sa snažili čo najviac pomôcť a uľahčiť život takýmto ľuďom. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Pri navrhovaní mať stále na pamäti, že výrobky nie sú určené len pre zdravých alebo fyzicky zdatných užívateľov. Vždy sa snažiť o čo možno najergonomickejsie riešenie daného produktu. 3. Jak si představujete sám sebe za 50 let? Predstavujem si seba ako plešatého, vráskavého starca s dlhou bielou bradou, veľkým nosom a ušami :).

9 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Ageing, besides other things, involves a number of complications and changes. People are nearing the end of their life, and gradually losing whatever they were accustomed to in their youth. Whether it is health, mobility, beauty, vitality, memory, or friends, etc. This is completely natural and there is no need to turn a blind eye. It is important to help such people and make their life easier as much as possible. 2. How do you think you as a designer can help seniors? When designing it is necessary to keep in mind that products are not intended for healthy and able-bodied users. It is always important to seek the most ergonomic solution for the product. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I imagine myself as a bald, wrinkled old man with a long white beard, big nose and flappy ears :). velikost písma pro dobrou čitelnost font size for easy legibility = minimálně dvanáct bodů / minimum twelve points

10 2. Místo / 2 n d p l a c e J i t k a f r o u z o v á p e r n í k v k o s t c e g i n g e r b r e a d i n a b o x České vysoké učení technické v Praze Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 p e r n í k v k o s t c e / gingerbread in a box Vyvážený jídelníček je základem zdraví nejen staršího člověka v zemi kynutých buchet a hutných omáček. Autorka oceněné soutěžní práce přichází s inovativním návrhem krabičky na moučník přizpůsobené potřebám 1-2 lidí se slábnoucím apetitem. Obal nejen uchovává všechny potřebné ingredience, ale jednoduchým rozložením se také sám promění na nádobu, v níž perník upečeme dozlatova. Chytrý nápad otevírá stárnoucím cestu k současným stravovacím tendencím, škoda jen, že grafické pojetí obalu nedosahuje stejných kvalit. In the country of yeast cakes and rich sauces,a well-balanced diet is crucial to the health not only for seniors. The author of the award-winning competitive entry comes up with an innovative design of a cake box tailored to the needs of 1-2 people with fading appetite. The packaging not only keeps all the necessary ingredients, but also the simple layout itself turns into a container in which the gingerbread is baked until golden brown. The clever idea opens a way to current dietary trends to the elderly; it is only a pity that the graphic concept of the package does not reach the same standard.

12 J i t k a F r o u z o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že největším problémem dnešních seniorů není ani tak potíž s otevřením obalu nějakého produktu jako celkové nepochopení nebo dokonce odmítnutí a vyčlenění ze společnosti. V současné neustále se zrychlující době může být často pro většinu starých lidí veliký problém aklimatizovat se a necítit se osaměle. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér mám obecně velkou možnost seniorům život částečně zjednodušit a zpříjemnit navržením nových či zdokonalením již existujících věcí, ale obávám se, že dokud bude seniory a jejich problémy přehlížet většinová společnost, šance na zlepšení není moc veliká. Kdyby zájem většiny lidí o seniory nekončil u toho, že je pustí v tramvaji sednout, bylo by to fajn. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Bohužel si nedovedu samu sebe představit ani za rok, natož za padesát. Přesto možná díky neuvěřitelně rychle se vyvíjejícím technologiím a medicíně budu za padesát let plnohodnotným členem společnosti na vrcholu kariéry. Doufejme :)

13 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think the biggest problem of today s seniors is not so much the difficulty with opening the packaging of a product as a total lack of understanding or even rejection and exclusion from the society. In today s ever-accelerating times most seniors may face the difficulty to acclimatize and they may feel lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I have a great opportunity to make seniors life simpler and more enjoyable partly by designing new or improving existing things. However, I fear that as long as seniors and their problems are ignored by the most, the chances of improvement are not very great. If the interest of the majority in the seniors did not end with offering them their seat on the tram, it would be nice. 3. How do you imagine yourself in 50 years? Unfortunately, I cannot even imagine myself in a year, let alone fifty. Yet perhaps due to the technology and medicine evolving incredibly fast, in fifty years I will be a respectable member of the society at the peak of my career... hopefully :). nepoužívat světlá písma do not use light-coloured characters

14 2. Místo / 2 n d p l a c e v e r o n i k a J a n e č k o v á š p e r k p r v n í p o M o c i f i r s t a i d J e w e l r y Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 Š p e r k p r v n í p o m o c i / First Aid Jewelry S přibývajícími roky stoupá často i počet léků, které musíme denně spotřebovat a nosit za každé situace u sebe. Co když je ale potřeba pilulku spolknout uprostřed dne na veřejnosti? Autorka soutěžní práce vnímá, jak choulostivé a stigmatizující může být pro člověka přiznání vlastní fyzické slabosti před ostatními a navrhuje bojovat proti ostychu vtipným řešením. Zdařilé grafické pojetí si však neklade za cíl jen posunout estetické kvality obalu, ale změnit vnímání krabičky na léky jako takové a slabost proměnit v pýchu. Otázkou zůstává, zda by takto řešený obal vyhověl i vysokým hygienickým požadavkům. With the passing years, the number of drugs that we consume daily and must carry in every situation with us often increases. However, what to do if one needs to swallow a pill in public in the middle of the day? The author of the competition entry perceives how stigmatizing and delicate the confession of one s own physical weakness in front of others can be for a person, and proposes to combat shyness by her witty solution. The successful graphic concept, however, does not just aim to push the aesthetic quality of the package, but to change the perception of pill boxes as such and to turn weakness into pride. The question remains whether the following packaging solutions would meet even strict hygienic requirements.

16 V e r o n i k a J a n e č k o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Dnešní senior se musí hlavně vyrovnat s lhostejností jak ve své rodině, tak i v okolí. Hodnoty mladých lidí jsou postaveny jinak, není kladen takový důraz na vztahy v rodině. Úcta, která se projevovala starým lidem, se úplně vytrácí, senior se pak cítí opuštěný a nepotřebný. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Designér může zkvalitnit seniorův život především funkčním a jednoduchým designem. Nejdůležitějším aspektem při navrhování výrobků či obalů pro tuto věkovou kategorii je pozorování, s čím se v každodenním životě potýkají a jaké mají potřeby. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Chtěla bych být veselá, aktivní a spokojená seniorka, která má především oporu ve své rodině.

17 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Today s seniors have to deal mainly with indifference, both in their family and in their surroundings. Young people s values are different; they do not put such an emphasis on family relationships. The respect that had always been shown to seniors is disappearing completely, and seniors then feel abandoned and useless. 2. How do you think you as a designer can help seniors? Designers can improve seniors life mainly by functional and simple design. The most important aspect when designing products and packaging for this age group is paying attention to what they have to face in everyday life and what they need. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I would like to be a cheerful, active and happy senior who can find support in her family. barvu používat jen pro nadpisy USE COLOUR FOR HEADINGS ONLY

18 3. Místo / 3 r d p l a c e b a r b o r a c e k o t o v á č a J a k ř í ž o v k y t e a a n d c r o s s w o r d s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

19 č a J a k ř í ž o v k y / tea and crosswords I křížovka může pomoci udržet ve vyšším věku bystrou mysl a paměť v pozoru. Oceněný obal na čajové sáčky ukryté v balíčku s křížovkou využívá vhodné konstrukce umožňující snadné opakované otevírání. Práce je podpořena grafikou navozující příjemnou odpolední pohodu u šálku dobrého čaje. A crossword can help to keep a sharp mind and memory at attention even at high age. The award-winning packaging for tea bags hidden in a package with a crossword puzzle uses appropriate design for easy re-opening. The work is supported by graphics evoking pleasant afternoon relaxing with a cup of tea.

20 B a r b o r a C e k o t o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Nesnází, s jakými se většina seniorů potýká, je hned několik a mnohdy souvisejí s jejich zdravotním stavem. Je důležité přizpůsobit design i těmto faktorům a nevytvářet pro ně zbytečné překážky, se kterými by se museli denně potýkat a obtížně je překonávat. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Mým úkolem je seniorům odstranit bariéru mezi současným (moderním) a minulým světem. Také jim mohu usnadnit orientaci v dnešním chaotickém světě plném informací vytvořením jasně čitelného, čistého a snadno rozpoznatelného designu. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na praktickou či estetickou stránku věci, ale chtěla jsem vytvořit takový obal, který udržuje flexibilitu mysli zábavnou cestou. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S křížovkou a šálkem dobrého čaje.

21 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? There are many difficulties that seniors may face and mostly they are connected to their poor health. It is important to adapt the design to these factors and not to create other unnecessary obstacles with which seniors would fight daily and get over them only with great difficulties. 2. How do you think you as a designer can help seniors? My job is to remove barriers for seniors between contemporary (modern) and the past worlds. I can also facilitate orientation in today s chaotic world of information by creating a clearly readable, pure and easily recognizable design. In my work, I focused not only on practical or aesthetic side of things, but I wanted to create such a package that maintains flexibility of mind in a fun way. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a crossword puzzle and a cup of tea. používat: červené, žluté a oranžové barvy use: red, yellow, and orange colours

22 3. Místo / 3 r d p l a c e M i c h a l š a f á ř o p h o n e b o x Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

23 o P h o n e B o x Obal na mobilní telefon pro seniory je prakticky navržen tak, aby kromě ochrany telefonu při prodeji posloužil i po příchodu domů jako odkládací krabička nebo telefonní seznam pro ty, kdo si na příchod elektronické doby těžko zvykají. Porota ocenila systém snadného otvírání, jednoduchou grafiku a profesionální zpracování obalu. The cell phone cover for seniors is practically designed to protect the phone both at the time of sale and upon returning home to serve as a storage box or phone book for those who have hard times getting used to the dawning of the electronic age. The jury commended the system for easy opening, simple graphics and professional finish of the package.

24 M i c h a l Š a f á ř Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Jsou nuceni se orientovat mezi širokou nabídkou zboží, které je na trhu, a s tím související velkou spoustou všemožných informací, kterými se musí prodírat. Informace a popisky jsou mnohdy velice drobné, díky potřebě tisknout na obaly informace v desítkách světových jazyků. Pro ty se slabším zrakem je tedy celkem obtížné se vůbec dozvědět, z čeho se daná věc skládá. Myslím, že se denně potýkají se spoustou uživatelsky ne úplně příjemných obalů, které jdou těžko rozdělat, např. plastové zatavené blistry, plechovky, pytlíky. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér vidím cestu v jednoduchých, easy open konstrukčních řešeních s výraznou a lehce zapamatovatelnou grafikou. Baví mě hledat stále nové cesty a vymýšlet nové způsoby řešení. 3. Jak si představujete sebe sama za 50 let? Chtělo by se říci, že se budu i na dále věnovat obalovému designu. Myslím ale, že jediné obalové mistrovství, které toho času budu předvádět, bude při balení vánočních dárků do novinového papíru.

25 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? They are forced to make sense of the wide range of goods on the market, and all kinds of related information, which they have to make their way through. Information and labels are often very small, due to the need to print information on packaging in dozens of languages. For those with poor eyesight, it is fairly difficult to find out what the thing is made of. I think seniors are confronted daily with lots of not so user-friendly packaging that is difficult to open, e.g. plasticsealed blister packs, cans, bags. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I see the way in simple, easy-to-open design solutions with distinctive and easy-to-remember graphics. I like to look constantly for new ways and invent new solutions. Kurzívou ne! No italics! 3. How do you imagine yourself in 50 years? One would say that I will continue to work in packaging design. But I think that the only packaging mastership that I will perform at that time will be packing of Christmas gifts into a newspaper.

26 c e n a c z e c h d e s i g n u c z e c h d e s i g n p r i z e k a t e ř i n a k u č e r o v á h e J h e y Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

27 H e j / Hey Kdo někdy hledal ve spěchu klíče, moc dobře ví, že se vždy ukrývají tam, kde by je člověk nejméně čekal. S krabičkou od Kateřiny Kučerové je konec pobíhání a proklínání vlastní roztržitosti. Autorka nalezla novou funkci a vyřešila ji jednoduchým, efektivním a vtipným způsobem nenáročným konstrukčně ani finančně. Everyone who has ever experienced looking for keys in a hurry knows all too well that they are always hidden in the place where one would expected them the least. With the Kateřina Kučerová s box there comes the end of skittering about and cursing one s own distraction. The author has found a new function and solved it in a simple, efficient and funny way, undemanding structurally or financially.

28 K a t e ř i n a K u č e r o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že kromě běžných problémů, které stáří přináší, se musí potýkat i se samotou. A tu žel žádný obal vyřešit nedokáže. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér bych je měla zahrnout do svého přemýšlení o produktu, myslet na to, že jednou budu ve stejné situaci jako oni. A takto bych chtěla navrhovat předměty jednoduché, srozumitelné, funkční, které budou dobře sloužit nejen mladší a střední generaci, ale i těm starším, které kolem sebe máme. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S kupou vnoučat na klíně, kterým budu plést jména a velkou knihou pohádek.

29 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think that on top of the problems that age brings, they face loneliness. And unfortunately, there is no package that could solve the problem of being lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I should include them into my thinking about packing, because one day I will be in the same situation. And so I want to design objects that are simple, understandable, functional, objects that will serve not only the younger and the middle-aged, but also the older ones that live around us. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a bunch of grandchildren on my lap, confusing their names, and a big book of fairy tales. vyhýbat se složitým pozadím u textů AVOID COMPLICATED BACKGROUND WHERE TEXT USED

30 P e t r a C s o n k a P o u z d r o n a j e h l y N e e d l e C a s e R e b e k a M o l n a r M o u č k o v ý c u k r P o w d e r e d S u g a r B e t t i i n a L i e v o n e n O p e n S e s a m e S e b a s t i a n G r a b o w s k i M r & M r s J o n e s University of West-Hungary Maďarsko / Hungary University of West-Hungary Maďarsko / Hungary Kuopio Academy of Design Finsko / Finland Polsko / Poland

31 Z u z a n a K u b i š o v á M o u k a / F l o u r B a r b o r a S t a ň k o v á P e x e s o p r o s e n i o r y M e m o r y G a m e f o r t h e E l d e r l y O n d ř e j L a l á k M a t ě j M a t o u š T - s h i r t E a s y P a c k B e á t a M a d a j o v á O b a l n a č a j o v é s v í č k y P a c k a g e f o r T e a l i g h t s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia in Pilsen Česká republika / Czech Republic Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia

32 B a r b o r a P r o c h á z k o v á C h ň a p k a n a h r n e c P o t h o l d e r M o n i k a F i š e r o v á L o p a t k a n a p s í e x k r e - m e n t y / P o o p S c o o p e r K r i s t í n a Š e b e j o v á L e T a š k a / L e a f l e t B a g R a d k a Š č e p á n k o v á V l n a s d r ž á t k e m W o o l w i t h a H a n d l e Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

33 M a r k é t a Ř e z á č o v á Z á l o ž k a T ř e t í o k o T h i r d E y e B o o k m a r k A n n a M a r t i ň u k o v á V i t a - l i t a / V i t a - l i t y T í m e a E p e r j e s i G r a n n y o s e H e l e n a H a n k e o v á O b a l n a m o u k u P a c k a g e f o r F l o u r Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Maďarsko / Hungary Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic

34 M a r t i n S o m b a t h y O b a l n a l é k y M e d i c i n e P a c k a g e Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

35 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i s t ř e d n í c h š k o l H i g h S c h o o l S t u d e n t s

36 2. Místo / 2 n d p l a c e d e n i s s a s e r a f i n i / tomáš rachunek s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y c a s e f o r a n i M a l r e M a i n s Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Secondary school of applied art, Uherské Hradiště Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students

37 s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y / case for animal remains Vztah člověka ke zvířeti se prohlubuje zejména ve chvílích osamělosti, jež ve stáří přicházejí častěji než v jiných životních etapách. Skon zvířete patří k silným momentům, které k soužití nevyhnutelně patří a s nimiž je nutné se vyrovnat. Smutek a smíření se ztrátou nám může usnadnit také rituál rozloučení. Mladá autorská dvojice vnímá osamělost jako velké téma stáří a i přes svůj nízký věk je citlivě uchopuje. Jejich schránka na zvířecí ostatky ja návrhem, jak se s těžkou situací přirozeně vyrovnat a důstojně se rozloučit se tvorem, kterého budeme postrádat. Human bond towards an animal increases especially in times of loneliness, which in the old age come about more frequently than in other life stages. The death of an animal is one of the strong moments, which is an inevitable part of the coexistence and which one must cope with. A farewell ritual can help us to get by with mourning and reconciliation with the loss. The young authors perceived loneliness as a major theme of old age and despite their young age they are able to understand it very sensitively. The box for animal remains isa proposalof how to cope naturally with the difficult situation and to say goodbye to the greatly missed creature with dignity.

38 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? I přes mnohé fyzické potíže, se kterými se senioři musí denně potýkat, považujeme za primární problém jejich samotné vyčleňování ze společnosti a často chybějící empatický přístup od ostatních občanů. To mnohdy vede ke zhoršení jejich psychického stavu. D e n i s s a S e r a f i n i / Tomáš Rachunek Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designéři? Design zaměřený na tuto konkrétní cílovou skupinu by podle nás měl být zvlášť úzce spjat s osobní citovou stránkou člověka. 3. Jak si představujete sami sebe za 50 let?...marně čekající na důchod :-)

39 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Despite many physical difficulties that seniors must face daily, we consider the primary issue their exclusion from the society and often a lack of empathetic approach from other citizens. This often leads to a deterioration of their mental state. 2. How do you think you as designers can help seniors? For us, design focused on this specific target group should be particularly closely related to personal emotional part of aperson. 3. How do you imagine yourselves in 50 years? For ever waiting for retirement payments (in vain) :-) KONTRASTNÍ BARVA TEXTU X POZADÍ CONTRAST COLOUR OF THE TEXT X BACKGROUND

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM

Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA KVALITY Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3688 EU PENÍZE ŠKOLÁM ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 email: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace

VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03. Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace VY_32_INOVACE_06_Předpřítomný čas_03 Autor: Růžena Krupičková Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky

Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu: Inovace a individualizace výuky Autor: Mgr. Libuše Matulová Název materiálu: Education Označení materiálu: VY_32_INOVACE_MAT27 Datum vytvoření: 10.10.2013

Více

Social Media a firemní komunikace

Social Media a firemní komunikace Social Media a firemní komunikace TYINTERNETY / FALANXIA YOUR WORLD ENGAGED UČTE SE OD STARTUPŮ ANALYSIS -> PARALYSIS POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE TO, CO ZNÁ KAŽDÝ POUŽIJTE

Více

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007

Socrates / Comenius Czech rep. 2006/2007 zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek Restartujte počítač a o zobrazit. V pravděpodobně není k dispozici dostatek

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

CZ.1.07/1.5.00/

CZ.1.07/1.5.00/ Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol. illness, a text Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU peníze do škol ZŠ Litoměřice, Ladova Ladova 5 412 01 Litoměřice www.zsladovaltm.cz vedeni@zsladovaltm.cz Pořadové číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.0948

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1

WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 WORKSHEET 1: LINEAR EQUATION 1 1. Write down the arithmetical problem according the dictation: 2. Translate the English words, you can use a dictionary: equations to solve solve inverse operation variable

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/

FIRE INVESTIGATION. Střední průmyslová škola Hranice. Mgr. Radka Vorlová. 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/ FIRE INVESTIGATION Střední průmyslová škola Hranice Mgr. Radka Vorlová 19_Fire investigation CZ.1.07/1.5.00/34.0608 Výukový materiál Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/21.34.0608 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění

Více

EU peníze středním školám digitální učební materiál

EU peníze středním školám digitální učební materiál EU peníze středním školám digitální učební materiál Číslo projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Tematická oblast, název DUMu: Autor: CZ.1.07/1.5.00/34.0515 III/2 Inovace a zkvalitnění výuky

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

CZ.1.07/1.5.00/ Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Autor: Sylva Máčalová Tematický celek : Gramatika Cílová skupina : mírně pokročilý - pokročilý Anotace Materiál má podobu pracovního listu, který obsahuje cvičení, pomocí nichž si žáci procvičí rozdíly

Více

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika

Informace o písemných přijímacích zkouškách. Doktorské studijní programy Matematika Informace o písemných přijímacích zkouškách (úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení) Doktorské studijní

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-12 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Modern technology Technology has changed a lot

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Rozdíl v používání as/ like Autor: Mgr.Tompos Monika Datum, třída:

Více

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Verb + -ing or infinitive

Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive Verb + -ing or infinitive There are 3 groups of verbs: 1. Verbs followed by ing form 2. Verbs followed by infinitive 3. Verbs that can have ing form or infinitive, but the meaning

Více

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91

SEZNAM PŘÍLOH. Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze) Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 SEZNAM PŘÍLOH Příloha 1 Dotazník Tartu, Estonsko (anglická verze)... 90 Příloha 2 Dotazník Praha, ČR (česká verze)... 91 Příloha 3 Emailové dotazy, vedení fakult TÜ... 92 Příloha 4 Emailové dotazy na vedení

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Element design_boris Klimek 2013

Element design_boris Klimek 2013 When designing this product the main idea was to create a modular acoustic seating into open public spaces. Due to its shape and functional solution, however, Element exceeds this task and offers a wide

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: XVUFOKXS) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech / Čtení s porozuměním Slovní zásoba / Gramatika / Konverzace / / 0/4 0/2 0/8 0/7 0/2 Obecná

Více

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade

LOGBOOK. Blahopřejeme, našli jste to! Nezapomeňte. Prosím vyvarujte se downtrade název cache GC kód Blahopřejeme, našli jste to! LOGBOOK Prosím vyvarujte se downtrade Downtrade (z GeoWiki) Je to jednání, kterého byste se při výměnách předmětů v keších měli vyvarovat! Jedná se o snížení

Více

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want.

Content Language level Page. Mind map Education All levels 2. Go for it. We use this expression to encourage someone to do something they want. Study newsletter 2015, week 40 Content Language level Page Phrase of the week Go for it All levels 1 Mind map Education All levels 2 Czenglish Stressed vs. in stress Pre-intermediate (B1-) Advanced (C1)

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision

VY_22_INOVACE_84. P3 U3 Revision VY_22_INOVACE_84 P3 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. 1. Complete with will/won t have travel drive solve need be (2x) My dad thinks

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-07 Z á k l a d o v ý t e x t : Margaret: Hi Eric. Eric: Oh, hi Margaret. How are you doing? Margaret:

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: WZRHSW) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VŠEOBECNÁ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VZDĚLÁVÁNÍ V ČR VY_32_INOVACE_AH_3_03 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název šablony Předmět

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students

II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, řešení II_2-01_39 ABBA,Happy New Year, for students Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno-Tuřany Název práce: Happy New Year, song Pořadové číslo: II_2-01_39 Předmět: Anglický jazyk Třída: 8. A Téma hodiny: Vánoce a Nový rok. Vyučující: Ing. Olga Matoušková

Více

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers

Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers Invitation to ON-ARRIVAL TRAINING COURSE for EVS volunteers (český text pro hostitelské organizace následuje na str. 3) 6.11. 11.11. 2015 Hotel Kaskáda, Ledeč nad Sázavou Husovo nám. 17, 584 01 Ledeč nad

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 29/18. Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/ Číslo materiálu: Název materiálu: Ironic Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.1486 Zpracoval: Mgr. Petra Březinová IRONIC 1. Listen to the song Ironic from the singer Alanis Morissette. For the first time

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST

VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST VY_22_INOVACE_60 MODAL VERBS CAN, MUST Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 9. MODAL VERBS CAN, MUST, SHOULD 1/ Connect the verbs to their future forms.

Více

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G

Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Jméno autora: Mgr. Alena Chrastinová Datum vytvoření: 2.01.2013 Číslo DUMu: VY_32_INOVACE_14_AJ_G Ročník: IV. Anglický jazyk Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: cizí jazyk anglický

Více

central european From Thin 2 Bold

central european From Thin 2 Bold BLENDER CE central european 62/5 Heavy/Thin Nik Thoenen, a member of the Vienna-based design collective RE-P.ORG is the author of the Blender, released under in 2003. Over the years, the designer has developed

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz

Přítomný čas prostý/ průběhový. Present simple/ present continuous. Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Přítomný čas prostý/ průběhový Present simple/ present continuous Výhradní výukový materiál portálu onlinejazyky.cz Present continuous Přítomný čas průběhový použijeme pro situace, které: 1) Probíhají

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can

MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS. Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group. Yes, we can MANAGING GROWTH IN A FIERCELY COMPETITIVE BUSINESS Sanjiv Suri, Founder, President &CEO, Zátiší Group Block 1 1. Who am I and what are the 1-3 critical events in my life that have made me the person I

Více

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR

Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Dobrovolná bezdětnost v evropských zemích Estonsku, Polsku a ČR Bakalářská diplomová práce Vypracovala: Kateřina Jurčová Vedoucí

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc

II_ _Listening Pracovní list č. 2.doc II_ _Listening Pracovní list č. 3.doc II_ _Listening Řešení 1,2.doc Název školy: ZŠ Brno, Měšťanská 21, Brno -Tuřany Název práce: Listening Pořadové číslo: II_2-01-06 Předmět: Anglický jazyk Třída: 9. AC Téma hodiny: Problémy Vyučující: Mgr. Milena Polášková Cíl hodiny:

Více

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu

Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Energy news4 Energy News 04/2010 Inovace 1 Zubní pasty v pozměněném složení a novém designu Od října tohoto roku se začnete setkávat s našimi zubními pastami v pozměněném složení a ve zcela novém designu.

Více

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní

1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava. IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní 1 st International School Ostrava-mezinárodní gymnázium, s.r.o. Gregorova 2582/3, 702 00 Ostrava IZO: 150 077 009 Forma vzdělávání: denní Kritéria pro IV. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2015/2016

Více

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list

Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_133 Present Perfect x Past Simple Předpřítomný čas x Minulý čas Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika slovesa

Více

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ

ADC Young Creative. Brief MOBIL.CZ ADC Young Creative O ZNAČCE: MOBIL.CZ je virtuální mobilní operátor, který nabízí SIM karty, tarify, telefony a zdarma LTE internet. Každý zákazník si může vybrat ideální řešení pomocí webových stránek,

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte

Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Angličtina pro každého posloucháte - rozumíte - mluvíte Is that tie yours? Je ta kravata vaše? fráze pro začátečníky a mírně pokročilé Copyright Hemisféry, s. r. o., 2008. Všechna práva vyhrazena. Ilustrations

Více

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace

Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Název školy STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ, Česká Lípa, 28. října 2707, příspěvková organizace Číslo a název projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0880 Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Více

Are you a healthy eater?

Are you a healthy eater? Are you a healthy eater? VY_32_INOVACE_97 Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. 9.roč. 1. What does a nutrition expert tell four teenagers about their

Více

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín

Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162 / 4, Dobronín Kód DUM : VY_22_INOVACE_CJ_III/2. 19 Škola: Číslo projektu: Název projektu: Název šablony: Název materiálu: Autor materiálu: Základní škola a Mateřská škola Dobronín, příspěvková organizace, Polenská 162

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek

Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Základní škola a Mateřská škola, Moravský Písek Číslo projektu CZ.1.07/1.4.00/21.0624 Název šablony klíčové aktivity: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků Název DUM:

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt Šablona Tématická oblast DUM č. CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Anglický jazyk pro obor podnikání

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight)

POSLECH. Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans for tonight) POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Zora Smolková aj9-jes-smo-pos-01 Z á k l a d o v ý t e x t : Cinema or TV tonight (a dialogue between Susan and David about their plans

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Náhradník Náhradník 9.A

Náhradník Náhradník 9.A 9. (Testovací klíč: PGEEJXR) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Gramatika Slovní zásoba Konverzace 05 02 06 06 04 Obecná škola Otázka

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20.

Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Chrudim, Čáslavská 205 20. Klíčová slova: 20. Text: Keywords: sparkling wine, champagne, glasses, service Service of sparkling wines 1. The Inventory for sparkling wine service - Wine cooler it cools the beverage; ice, water and

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: PESYF) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 40

Více

kupi.cz Michal Mikuš

kupi.cz Michal Mikuš kupi.cz Michal Mikuš redisgn website kupi.cz, reduce the visual noise. ADVERT ADVERT The first impression from the website was that i dint knew where to start. It was such a mess, adverts, eyes, products,

Více

Střední průmyslová škola stavební Pardubice

Střední průmyslová škola stavební Pardubice Střední průmyslová škola stavební Pardubice Vzdělávací oblast: Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce Název: Slovesná vazba I am used to + ing a I get used to + ing. Autor: Svatoňová Zuzana Datum, třída:

Více

Co vím o Ázerbájdžánu?

Co vím o Ázerbájdžánu? Ministerstvo mládeže a sportu Ázerbájdžánské republiky Ministerstvo zahraničních věcí Ázerbájdžánské republiky Velvyslanectví Ázerbájdžánské republiky v Praze ve spolupráci s Centrem ázerbájdžánských a

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3665 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_30 Jméno autora: Lenka Korenová Vestková Třída/ročník:

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

Anglický jazyk 5. ročník

Anglický jazyk 5. ročník nglický jazyk 5. ročník Pátá třída (Testovací klíč: ZLZJOGGV) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 9 14 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace

Více

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL

Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan KDOPAK BY SE ŠKOLY BÁL WHO WOULD BE AFRAID OF SCHOOL ENÍ PRVNÍ TENÍ V ANGLI TIN Denisa Prošková, ilustroval Drahomír Trsťan Kdopak by se školy bál Who Would

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více