Mladý obal / young package Stárnutí / Ageing

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing"

Transkript

1 Mladý obal / young package 2013 Stárnutí / Ageing

2

3 18. ročník mezinárodní s o u t ě ž e M l a d ý o b a l 18 t h y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l Y o u n g P a c k a g e c o m p e t i t i o n

4 S 18. ročníkem Mladého obalu přišla touha začít do soutěže vnášet naléhavá celospolečenská témata. Náročnější a divácky méně populární, přesto však zásadní pro designéra, který by měl přijmout společenskou zodpovědnost, již s sebou tato profese nese. Se stoupající popularitou souteže Mladý obal a čím dál výraznějším dopadem na nastupující generaci designérů roste také zodpovědnost organizátora. I volbou soutežního tematu, stejně jako případným neudělením ceny, vysíláme signál společnosti. Do designu časem nevyhnutelně zasáhne stárnutí populace. Jakkoliv se situace seniorů může zdát dnešní mladé generaci vzdálená, právě ona bude první, kdo pocítí její rostoucí vliv. Začne-li pracovat na světě vstřícnějším k potřebám stárnoucích, usnadní tím život především sama sobě. Nové téma se ukázalo být těžko uchopitelné pro mnoho soutěžících a porota byla zaskočena mírou necitlivosti, s níž někteří účastníci přistoupili k zadání. Ve středoškolské kategorii, pro níž byl letošní úkol náročnější než kdy předtím, nebyl zvolen vítěz. Přesto se však našla řada pozoruhodných nápadů. Kromě širokého spektra přístupů ale vybrané práce přinášejí také zprávu o vnímání a konfrontaci mladých lidí s představou stárnutí. Kéž bychom se jich mohli za padesát let zeptat, zda nezměnili názor. Klára Mergerová CZECHDESIGN With the 18 th year of Young Package comes the desire to start bringing urgent social issues into the competition. More challenging and less popular with the audience, yet essential for a designer who wants to accept the social responsibilities which this profession brings with it. With the rising popularity of Young Package and increasingly significant impact on the emerging generation of designers the responsibility of the organizer is growing, too. By choosing the competition topic as well as by having the option of not awarding the prize to anybody we are sending a signal to society. In time, design will inevitably be influenced by ageing of the population. As much as the situation of seniors may seem distant to today s young generation, it will be this very generation who will be the first to feel its growing influence. If this generations starts working on creating a world thatis more accommodating to the needs of the elderly, it will make the life easier to current seniors as well as, eventually, themselves. The new topic proved to be elusive for many contestants and the jury was surprisedby the degree of insensitivity with which some participants interpreted the competition instructions. In the secondary school category, for which this task was certainly more demanding than ever before, no winner was selected. Nonetheless, there were still a number of remarkable ideas which arepresented in this catalogue. In addition to a wide range of innovative approaches to packaging design,the selected works also act as a report on the perception and confrontation of young people with the idea of ageing. It would be great if we could, in fifty years time, ask them whether they have changed their opinion. Klára Mergerová CZECHDESIGN

5 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i v y s o k ý c h š k o l a d e s i g n é ř i d o 30 let U n i v e r s i t y S t u d e n t s a n d D e s i g n e r s o f u p t o 30 Years of Age

6 1. Místo / 1 s t p l a c e M a t ú š M i t a s o b a l n a M l é ko p a c k a g e f o r M i l k Slovenská technická univerzita v Bratislavě Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 o b a l n a M l é k o / package for Milk Pro slábnoucí ruce může být i otevření láhve vody či krabice mléka velký úkol. Autor vítězné práce dokázal vystihnout podstatu letošního ročníku soutěže s tvořivostí, ale také skromností. Jednoduchá krabice na mléko s jasnou a srozumitelnou grafikou nabízí především inovativní uzávěr, díky němuž je uchopení snadné úplně pro každého nehledě na fyzické schopnosti. Nenápadný uzávěr, který běžný zákazník sotva zaznamená, může staršímu člověku zásadně usnadnit manipulaci. Porota u vítězného návrhu ocenila pokoru, s níž autor přistoupil k soutěžnímu zadání, a citlivé zacílení na vybranou věkovou skupinu. For weakened hands even opening a bottle of water or a carton of milk may represent a big task. The author of the winning work was able to capture the essence of this year s competition both with creativity, and also with modesty. A simple box of milk with a clear and recognizable design offers the innovative closure, which makes it quite easy to grasp for everyone regardless of their physical ability. The discreet cap that can be hardly noticed by an ordinary customer can significantly help seniors with handling. The jury mainly praised the humility of the winning design, with which the author dealt with the competition instruction, and sensitive targeting of vulnerable age group.

8 M a t ú š M i t a s Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Starnutie okrem iného so sebou prináša viacero komplikácii a zmien. Človek sa blíži ku koncu svojho života a postupne prichádza o všetko, na čo bol zvyknutý v mladosti. Či už je to zdravie, mobilita, krása, vitalita, pamäť, priatelia apod. Táto skutočnosť je úplne prirodzená a netreba si pred ňou zakrývať oči. Je dôležité, abysme sa snažili čo najviac pomôcť a uľahčiť život takýmto ľuďom. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Pri navrhovaní mať stále na pamäti, že výrobky nie sú určené len pre zdravých alebo fyzicky zdatných užívateľov. Vždy sa snažiť o čo možno najergonomickejsie riešenie daného produktu. 3. Jak si představujete sám sebe za 50 let? Predstavujem si seba ako plešatého, vráskavého starca s dlhou bielou bradou, veľkým nosom a ušami :).

9 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Ageing, besides other things, involves a number of complications and changes. People are nearing the end of their life, and gradually losing whatever they were accustomed to in their youth. Whether it is health, mobility, beauty, vitality, memory, or friends, etc. This is completely natural and there is no need to turn a blind eye. It is important to help such people and make their life easier as much as possible. 2. How do you think you as a designer can help seniors? When designing it is necessary to keep in mind that products are not intended for healthy and able-bodied users. It is always important to seek the most ergonomic solution for the product. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I imagine myself as a bald, wrinkled old man with a long white beard, big nose and flappy ears :). velikost písma pro dobrou čitelnost font size for easy legibility = minimálně dvanáct bodů / minimum twelve points

10 2. Místo / 2 n d p l a c e J i t k a f r o u z o v á p e r n í k v k o s t c e g i n g e r b r e a d i n a b o x České vysoké učení technické v Praze Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 p e r n í k v k o s t c e / gingerbread in a box Vyvážený jídelníček je základem zdraví nejen staršího člověka v zemi kynutých buchet a hutných omáček. Autorka oceněné soutěžní práce přichází s inovativním návrhem krabičky na moučník přizpůsobené potřebám 1-2 lidí se slábnoucím apetitem. Obal nejen uchovává všechny potřebné ingredience, ale jednoduchým rozložením se také sám promění na nádobu, v níž perník upečeme dozlatova. Chytrý nápad otevírá stárnoucím cestu k současným stravovacím tendencím, škoda jen, že grafické pojetí obalu nedosahuje stejných kvalit. In the country of yeast cakes and rich sauces,a well-balanced diet is crucial to the health not only for seniors. The author of the award-winning competitive entry comes up with an innovative design of a cake box tailored to the needs of 1-2 people with fading appetite. The packaging not only keeps all the necessary ingredients, but also the simple layout itself turns into a container in which the gingerbread is baked until golden brown. The clever idea opens a way to current dietary trends to the elderly; it is only a pity that the graphic concept of the package does not reach the same standard.

12 J i t k a F r o u z o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že největším problémem dnešních seniorů není ani tak potíž s otevřením obalu nějakého produktu jako celkové nepochopení nebo dokonce odmítnutí a vyčlenění ze společnosti. V současné neustále se zrychlující době může být často pro většinu starých lidí veliký problém aklimatizovat se a necítit se osaměle. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér mám obecně velkou možnost seniorům život částečně zjednodušit a zpříjemnit navržením nových či zdokonalením již existujících věcí, ale obávám se, že dokud bude seniory a jejich problémy přehlížet většinová společnost, šance na zlepšení není moc veliká. Kdyby zájem většiny lidí o seniory nekončil u toho, že je pustí v tramvaji sednout, bylo by to fajn. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Bohužel si nedovedu samu sebe představit ani za rok, natož za padesát. Přesto možná díky neuvěřitelně rychle se vyvíjejícím technologiím a medicíně budu za padesát let plnohodnotným členem společnosti na vrcholu kariéry. Doufejme :)

13 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think the biggest problem of today s seniors is not so much the difficulty with opening the packaging of a product as a total lack of understanding or even rejection and exclusion from the society. In today s ever-accelerating times most seniors may face the difficulty to acclimatize and they may feel lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I have a great opportunity to make seniors life simpler and more enjoyable partly by designing new or improving existing things. However, I fear that as long as seniors and their problems are ignored by the most, the chances of improvement are not very great. If the interest of the majority in the seniors did not end with offering them their seat on the tram, it would be nice. 3. How do you imagine yourself in 50 years? Unfortunately, I cannot even imagine myself in a year, let alone fifty. Yet perhaps due to the technology and medicine evolving incredibly fast, in fifty years I will be a respectable member of the society at the peak of my career... hopefully :). nepoužívat světlá písma do not use light-coloured characters

14 2. Místo / 2 n d p l a c e v e r o n i k a J a n e č k o v á š p e r k p r v n í p o M o c i f i r s t a i d J e w e l r y Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 Š p e r k p r v n í p o m o c i / First Aid Jewelry S přibývajícími roky stoupá často i počet léků, které musíme denně spotřebovat a nosit za každé situace u sebe. Co když je ale potřeba pilulku spolknout uprostřed dne na veřejnosti? Autorka soutěžní práce vnímá, jak choulostivé a stigmatizující může být pro člověka přiznání vlastní fyzické slabosti před ostatními a navrhuje bojovat proti ostychu vtipným řešením. Zdařilé grafické pojetí si však neklade za cíl jen posunout estetické kvality obalu, ale změnit vnímání krabičky na léky jako takové a slabost proměnit v pýchu. Otázkou zůstává, zda by takto řešený obal vyhověl i vysokým hygienickým požadavkům. With the passing years, the number of drugs that we consume daily and must carry in every situation with us often increases. However, what to do if one needs to swallow a pill in public in the middle of the day? The author of the competition entry perceives how stigmatizing and delicate the confession of one s own physical weakness in front of others can be for a person, and proposes to combat shyness by her witty solution. The successful graphic concept, however, does not just aim to push the aesthetic quality of the package, but to change the perception of pill boxes as such and to turn weakness into pride. The question remains whether the following packaging solutions would meet even strict hygienic requirements.

16 V e r o n i k a J a n e č k o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Dnešní senior se musí hlavně vyrovnat s lhostejností jak ve své rodině, tak i v okolí. Hodnoty mladých lidí jsou postaveny jinak, není kladen takový důraz na vztahy v rodině. Úcta, která se projevovala starým lidem, se úplně vytrácí, senior se pak cítí opuštěný a nepotřebný. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Designér může zkvalitnit seniorův život především funkčním a jednoduchým designem. Nejdůležitějším aspektem při navrhování výrobků či obalů pro tuto věkovou kategorii je pozorování, s čím se v každodenním životě potýkají a jaké mají potřeby. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Chtěla bych být veselá, aktivní a spokojená seniorka, která má především oporu ve své rodině.

17 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Today s seniors have to deal mainly with indifference, both in their family and in their surroundings. Young people s values are different; they do not put such an emphasis on family relationships. The respect that had always been shown to seniors is disappearing completely, and seniors then feel abandoned and useless. 2. How do you think you as a designer can help seniors? Designers can improve seniors life mainly by functional and simple design. The most important aspect when designing products and packaging for this age group is paying attention to what they have to face in everyday life and what they need. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I would like to be a cheerful, active and happy senior who can find support in her family. barvu používat jen pro nadpisy USE COLOUR FOR HEADINGS ONLY

18 3. Místo / 3 r d p l a c e b a r b o r a c e k o t o v á č a J a k ř í ž o v k y t e a a n d c r o s s w o r d s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

19 č a J a k ř í ž o v k y / tea and crosswords I křížovka může pomoci udržet ve vyšším věku bystrou mysl a paměť v pozoru. Oceněný obal na čajové sáčky ukryté v balíčku s křížovkou využívá vhodné konstrukce umožňující snadné opakované otevírání. Práce je podpořena grafikou navozující příjemnou odpolední pohodu u šálku dobrého čaje. A crossword can help to keep a sharp mind and memory at attention even at high age. The award-winning packaging for tea bags hidden in a package with a crossword puzzle uses appropriate design for easy re-opening. The work is supported by graphics evoking pleasant afternoon relaxing with a cup of tea.

20 B a r b o r a C e k o t o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Nesnází, s jakými se většina seniorů potýká, je hned několik a mnohdy souvisejí s jejich zdravotním stavem. Je důležité přizpůsobit design i těmto faktorům a nevytvářet pro ně zbytečné překážky, se kterými by se museli denně potýkat a obtížně je překonávat. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Mým úkolem je seniorům odstranit bariéru mezi současným (moderním) a minulým světem. Také jim mohu usnadnit orientaci v dnešním chaotickém světě plném informací vytvořením jasně čitelného, čistého a snadno rozpoznatelného designu. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na praktickou či estetickou stránku věci, ale chtěla jsem vytvořit takový obal, který udržuje flexibilitu mysli zábavnou cestou. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S křížovkou a šálkem dobrého čaje.

21 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? There are many difficulties that seniors may face and mostly they are connected to their poor health. It is important to adapt the design to these factors and not to create other unnecessary obstacles with which seniors would fight daily and get over them only with great difficulties. 2. How do you think you as a designer can help seniors? My job is to remove barriers for seniors between contemporary (modern) and the past worlds. I can also facilitate orientation in today s chaotic world of information by creating a clearly readable, pure and easily recognizable design. In my work, I focused not only on practical or aesthetic side of things, but I wanted to create such a package that maintains flexibility of mind in a fun way. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a crossword puzzle and a cup of tea. používat: červené, žluté a oranžové barvy use: red, yellow, and orange colours

22 3. Místo / 3 r d p l a c e M i c h a l š a f á ř o p h o n e b o x Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

23 o P h o n e B o x Obal na mobilní telefon pro seniory je prakticky navržen tak, aby kromě ochrany telefonu při prodeji posloužil i po příchodu domů jako odkládací krabička nebo telefonní seznam pro ty, kdo si na příchod elektronické doby těžko zvykají. Porota ocenila systém snadného otvírání, jednoduchou grafiku a profesionální zpracování obalu. The cell phone cover for seniors is practically designed to protect the phone both at the time of sale and upon returning home to serve as a storage box or phone book for those who have hard times getting used to the dawning of the electronic age. The jury commended the system for easy opening, simple graphics and professional finish of the package.

24 M i c h a l Š a f á ř Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Jsou nuceni se orientovat mezi širokou nabídkou zboží, které je na trhu, a s tím související velkou spoustou všemožných informací, kterými se musí prodírat. Informace a popisky jsou mnohdy velice drobné, díky potřebě tisknout na obaly informace v desítkách světových jazyků. Pro ty se slabším zrakem je tedy celkem obtížné se vůbec dozvědět, z čeho se daná věc skládá. Myslím, že se denně potýkají se spoustou uživatelsky ne úplně příjemných obalů, které jdou těžko rozdělat, např. plastové zatavené blistry, plechovky, pytlíky. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér vidím cestu v jednoduchých, easy open konstrukčních řešeních s výraznou a lehce zapamatovatelnou grafikou. Baví mě hledat stále nové cesty a vymýšlet nové způsoby řešení. 3. Jak si představujete sebe sama za 50 let? Chtělo by se říci, že se budu i na dále věnovat obalovému designu. Myslím ale, že jediné obalové mistrovství, které toho času budu předvádět, bude při balení vánočních dárků do novinového papíru.

25 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? They are forced to make sense of the wide range of goods on the market, and all kinds of related information, which they have to make their way through. Information and labels are often very small, due to the need to print information on packaging in dozens of languages. For those with poor eyesight, it is fairly difficult to find out what the thing is made of. I think seniors are confronted daily with lots of not so user-friendly packaging that is difficult to open, e.g. plasticsealed blister packs, cans, bags. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I see the way in simple, easy-to-open design solutions with distinctive and easy-to-remember graphics. I like to look constantly for new ways and invent new solutions. Kurzívou ne! No italics! 3. How do you imagine yourself in 50 years? One would say that I will continue to work in packaging design. But I think that the only packaging mastership that I will perform at that time will be packing of Christmas gifts into a newspaper.

26 c e n a c z e c h d e s i g n u c z e c h d e s i g n p r i z e k a t e ř i n a k u č e r o v á h e J h e y Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

27 H e j / Hey Kdo někdy hledal ve spěchu klíče, moc dobře ví, že se vždy ukrývají tam, kde by je člověk nejméně čekal. S krabičkou od Kateřiny Kučerové je konec pobíhání a proklínání vlastní roztržitosti. Autorka nalezla novou funkci a vyřešila ji jednoduchým, efektivním a vtipným způsobem nenáročným konstrukčně ani finančně. Everyone who has ever experienced looking for keys in a hurry knows all too well that they are always hidden in the place where one would expected them the least. With the Kateřina Kučerová s box there comes the end of skittering about and cursing one s own distraction. The author has found a new function and solved it in a simple, efficient and funny way, undemanding structurally or financially.

28 K a t e ř i n a K u č e r o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že kromě běžných problémů, které stáří přináší, se musí potýkat i se samotou. A tu žel žádný obal vyřešit nedokáže. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér bych je měla zahrnout do svého přemýšlení o produktu, myslet na to, že jednou budu ve stejné situaci jako oni. A takto bych chtěla navrhovat předměty jednoduché, srozumitelné, funkční, které budou dobře sloužit nejen mladší a střední generaci, ale i těm starším, které kolem sebe máme. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S kupou vnoučat na klíně, kterým budu plést jména a velkou knihou pohádek.

29 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think that on top of the problems that age brings, they face loneliness. And unfortunately, there is no package that could solve the problem of being lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I should include them into my thinking about packing, because one day I will be in the same situation. And so I want to design objects that are simple, understandable, functional, objects that will serve not only the younger and the middle-aged, but also the older ones that live around us. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a bunch of grandchildren on my lap, confusing their names, and a big book of fairy tales. vyhýbat se složitým pozadím u textů AVOID COMPLICATED BACKGROUND WHERE TEXT USED

30 P e t r a C s o n k a P o u z d r o n a j e h l y N e e d l e C a s e R e b e k a M o l n a r M o u č k o v ý c u k r P o w d e r e d S u g a r B e t t i i n a L i e v o n e n O p e n S e s a m e S e b a s t i a n G r a b o w s k i M r & M r s J o n e s University of West-Hungary Maďarsko / Hungary University of West-Hungary Maďarsko / Hungary Kuopio Academy of Design Finsko / Finland Polsko / Poland

31 Z u z a n a K u b i š o v á M o u k a / F l o u r B a r b o r a S t a ň k o v á P e x e s o p r o s e n i o r y M e m o r y G a m e f o r t h e E l d e r l y O n d ř e j L a l á k M a t ě j M a t o u š T - s h i r t E a s y P a c k B e á t a M a d a j o v á O b a l n a č a j o v é s v í č k y P a c k a g e f o r T e a l i g h t s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia in Pilsen Česká republika / Czech Republic Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia

32 B a r b o r a P r o c h á z k o v á C h ň a p k a n a h r n e c P o t h o l d e r M o n i k a F i š e r o v á L o p a t k a n a p s í e x k r e - m e n t y / P o o p S c o o p e r K r i s t í n a Š e b e j o v á L e T a š k a / L e a f l e t B a g R a d k a Š č e p á n k o v á V l n a s d r ž á t k e m W o o l w i t h a H a n d l e Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

33 M a r k é t a Ř e z á č o v á Z á l o ž k a T ř e t í o k o T h i r d E y e B o o k m a r k A n n a M a r t i ň u k o v á V i t a - l i t a / V i t a - l i t y T í m e a E p e r j e s i G r a n n y o s e H e l e n a H a n k e o v á O b a l n a m o u k u P a c k a g e f o r F l o u r Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Maďarsko / Hungary Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic

34 M a r t i n S o m b a t h y O b a l n a l é k y M e d i c i n e P a c k a g e Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

35 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i s t ř e d n í c h š k o l H i g h S c h o o l S t u d e n t s

36 2. Místo / 2 n d p l a c e d e n i s s a s e r a f i n i / tomáš rachunek s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y c a s e f o r a n i M a l r e M a i n s Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Secondary school of applied art, Uherské Hradiště Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students

37 s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y / case for animal remains Vztah člověka ke zvířeti se prohlubuje zejména ve chvílích osamělosti, jež ve stáří přicházejí častěji než v jiných životních etapách. Skon zvířete patří k silným momentům, které k soužití nevyhnutelně patří a s nimiž je nutné se vyrovnat. Smutek a smíření se ztrátou nám může usnadnit také rituál rozloučení. Mladá autorská dvojice vnímá osamělost jako velké téma stáří a i přes svůj nízký věk je citlivě uchopuje. Jejich schránka na zvířecí ostatky ja návrhem, jak se s těžkou situací přirozeně vyrovnat a důstojně se rozloučit se tvorem, kterého budeme postrádat. Human bond towards an animal increases especially in times of loneliness, which in the old age come about more frequently than in other life stages. The death of an animal is one of the strong moments, which is an inevitable part of the coexistence and which one must cope with. A farewell ritual can help us to get by with mourning and reconciliation with the loss. The young authors perceived loneliness as a major theme of old age and despite their young age they are able to understand it very sensitively. The box for animal remains isa proposalof how to cope naturally with the difficult situation and to say goodbye to the greatly missed creature with dignity.

38 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? I přes mnohé fyzické potíže, se kterými se senioři musí denně potýkat, považujeme za primární problém jejich samotné vyčleňování ze společnosti a často chybějící empatický přístup od ostatních občanů. To mnohdy vede ke zhoršení jejich psychického stavu. D e n i s s a S e r a f i n i / Tomáš Rachunek Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designéři? Design zaměřený na tuto konkrétní cílovou skupinu by podle nás měl být zvlášť úzce spjat s osobní citovou stránkou člověka. 3. Jak si představujete sami sebe za 50 let?...marně čekající na důchod :-)

39 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Despite many physical difficulties that seniors must face daily, we consider the primary issue their exclusion from the society and often a lack of empathetic approach from other citizens. This often leads to a deterioration of their mental state. 2. How do you think you as designers can help seniors? For us, design focused on this specific target group should be particularly closely related to personal emotional part of aperson. 3. How do you imagine yourselves in 50 years? For ever waiting for retirement payments (in vain) :-) KONTRASTNÍ BARVA TEXTU X POZADÍ CONTRAST COLOUR OF THE TEXT X BACKGROUND

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition 16. ročník mezinárodní soutěže Mladý obal The 16 th year of the international Young Package competition

Více

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015

20 let obalového designu Twenty Years of Package design. Mladý obal 2015 Young Package 2015 20 let obalového designu Twenty Years of Package design Mladý obal 2015 Young Package 2015 úvodník editorial Když jsme ve společnosti Model Obaly před dvaceti lety zakládali soutěž Mladý obal, ani se nám

Více

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme

Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Stanislav Libenský Award 2012 Cherchez la femme Výstava světového skla Exhibition of World Glass Jiřský klášter na Pražském hradě St. George s Convent at Prague Castle Odborná porota The jury Uta M. Klotz

Více

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08

Eva Jiřičná Interview / Rozhovor. Rugby scores / Ragby boduje. Talent spotting / Zaostřeno na talenty. Design lovers / Milovníci designu 2/20 08 2/20 08 The Magazine of the British Chamber of Commerce in the Cr / časopis Britské OBCHODNÍ komory v ČR Eva Jiřičná Interview / Rozhovor Rugby scores / Ragby boduje Design lovers / Milovníci designu Talent

Více

annual report 2011 výroční zpráva

annual report 2011 výroční zpráva annual report 2011 výroční zpráva Obsah Contents Kapitola I Slovo patronky 6 Struktura Nadace Terezy Maxové dětem 7 Statut Nadace Terezy Maxové dětem 8 Grantová pravidla Nadace Terezy Maxové dětem 8 Kalendář

Více

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.)

Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové. Martin Smutek, Miroslav Kappl (eds.) PROMĚNY KLIENTA SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIAL WORK CLIENT METAMORPHOSES rizika prevence rizika risks prevention risks Katedra sociální práce a sociální politiky Pedagogická fakulta Univerzita Hradec Králové

Více

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org

DALTON INTERNATIONAL. www.daltoninternational.org 2004 DALTON INTERNATIONAL www.daltoninternational.org CONTENTS / OBSAH 3/ Miloš Šifalda Jana Šancová 4/ Dalibor Lasovský 5/ Ellen C. Stein 7/ Matthew Fleischer 8/ Karel Rýdl 10/ Benjamin Taaffe 12/ Jane

Více

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world

LEPŠÍ než. perpetuum mobile. your key to KVADOS. Better than perpetual motion. Pro krásu na světě For beauty in the world Obchodní renesance A commercial renaissance strana / page 3 Petr Gregor your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Léto & podzim / Summer & Autumn 2014

Více

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly

Sustainable Living Centre centrum trvale udržitelného rozvoje AteliÉr O Reilly Technická univerzita v Liberci, Fakulta umění a architektury Ateliér Johna O Reillyho a Zdeňky Němcové Zedníčkové Technical University of Liberec, Faculty of Art and Architecture Studio John O Reilly/Zdeňka

Více

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu

KOMENTÁŘ/COMMENT. Extract. Výtah z textu KOMENTÁŘ/COMMENT Vážení čtenáři Dear Readers Vážení čtenáři, toto číslo obsahuje rozsáhlou anketu provedenou mezi osobnostmi členy Fóra pro vysokorychlostní internet. Výsledkem činnosti zmíněného fóra

Více

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější,

Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, Novoroční předsevzetí u nás neletí Nic proti tomu chtít být lepší, hubenější, nebo si hned 1. ledna obout kecky a oběhnout dvakrát dům s dobrou vůlí začít konečně zdravě žít. Být však na sebe náročný jednou

Více

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager

HOPÍK. HOPI Gyál. Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007. Představení managera Introducing of manager HOPÍK 6 Interní časopis společnosti HOPI In-house HOPI magazine Červen 2007 June 2007 W E L C O M E I N H O P I H U K f t. HOPI Gyál Firma HP FINANCE HP FINANCE Company Závod okolo Lago di Garda The race

Více

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy

Akademie věd ČR hledá mladé vědce. Science education & Science communication. Vzdělávání a popularizace vědy Akademie věd ČR hledá mladé vědce Open Science Conference Science education & Science communication Mezinárodní konference Vzdělávání a popularizace vědy 27. 28. 02. 2014 Národní technická knihovna, Praha

Více

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE

KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE KATALOG/CATALOG 8. VELETRH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ 8TH ANNUAL NGO MARKET 4. DUBNA 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAHA APRIL 4TH 2007, TYRŠŮV DŮM, PRAGUE katalog_v1.indd 1 3/27/07 11:47:21 AM Vážení hosté, milí přátelé,

Více

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road

DATOVÝ HOTEL k vašim službám A data hotel at your service. your key to KVADOS. Byznys na cestách Business on the road Buďme optimisté Let's be optimists strana / page 3 Miroslav Hampel your key to KVADOS Magazín pro klienty společnosti KVADOS Magazine for KVADOS company clients Zima / Winter 2012/2013 Byznys na cestách

Více

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí

Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ. nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda PŘIJÍMACÍ POHOVOR V ANGLIČTINĚ 200 nejčastějších otázek a nejlepších odpovědí Christian Püttjer & Uwe Schnierda Přijímací pohovor v angličtině 200 nejčastějších otázek

Více

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes

Dejme šanci dětem www.sance.cz. Hvězda plná plná přání. SEZNAM PŘÁNÍ DLE DOMOVŮ List of wishes according to homes. Star Full of Wishes VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 ANNUAL REPORT Dejme šanci dětem www.sance.cz V roce 2005 byl projekt realizován v níže popsaných čtyřech kategoriích: Šance pro umělce je šancí pro ty, kdo chtějí rozvíjet svůj umělecký

Více

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year

Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Číslo 55 / Issue 55 Magazín společnosti HMMC / HMMC Internal Newsletter 12013 Hyundai i30 finalista ankety Auto roku 2013 Hyundai i30 finalist of the 2013 Car of the Year Rozhovor s Thomasem Bürklem Interview

Více

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more...

Kam na jídlo? E knihovna. Rozhovor s profesorem Červinkou. And much more... Kam na jídlo? E knihovna Rozhovor s profesorem Červinkou And much more... TABLE OF CONTENTS 2 Words from the editorial board...2 Interview of the Dean...3 Welcome to first year...6 New campus information...10

Více

Státní správa bilancuje State administration balances

Státní správa bilancuje State administration balances ROČNÍK/YEAR X 7/2 0 0 5 12 0 K č 6 E U R INFORMATIKA KOMUNIKACE PODNIKÁNÍ INFORMATICS COMMUNICATIONS BUSINESS Rozhovor s Danou Bérovou a Michalem Franklem Počítačová bezpečnost Poslední trendy v CRM Bezdrátová

Více

Regionální technické muzeum o.p.s.

Regionální technické muzeum o.p.s. ANNUAL REPORT Regionální technické muzeum o.p.s. Výroční zpráva 2009 Annual Report 2009 OBSAH / CONTENT ZÁKLADNÍ ÚDAJE PRIMARY DATA Základní údaje 8 Primary Data 10 Úvodní slovo ředitele 12 Introduction

Více

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION

ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US NAVIGACE/NAVIGATION SEZNAM HOSTŮ/GUESTLIST KOMUNIKACE/COMMUNICATION OBSAH CONTENT summit 02 03 04 06 08 10 12 14 15 16 19 21 22 24 26 28 29 34 36 38 40 ÚVODNÍ SLOVO/EDITORIAL ZÁŠTITA/AUSPICES ŘEKLI O NÁS/TOLD ABOUT US O PROJEKTU/ABOUT THE PROJECT BÝVALÍ ÚČASTNÍCI/FORMER

Více

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO

1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO 1991 2010 > S E T K Á N Í E N C O U N T E R T H E A T R E F A C U L T Y JANACEK ACADEMY OF MUSIC AND PERFORMING ARTS IN BRNO S E T K Á N Í E N C O U N T E R > 1 9 9 1 2 0 1 0 S E T K Á N Í E N C O U N

Více

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků

SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons - žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků SEN in language lessons žáci se specifickými poruchami učení v hodinách cizích jazyků. The British Council ve spolupráci

Více

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA

COMPANY PROFILE & ANNUAL REPORT PROFIL SPOLEČNOSTI & VÝROČNÍ ZPRÁVA & & Obsah prezentace Content of presentation OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT OF PRESENTATION OBSAH PREZENTACE CONTENT O Základní údaje o společnosti Primary Data on the

Více

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax

Gastein. opravdový ráj. v létě i zimě. relax relax Gastein Při v létě i zimě opravdový ráj Ondřej Marek www.gastein.com Pod nohama nám leží jeden z nejkouzelnějších koutů Rakouska bližším prozkoumání slova wellness zjistíme, že vyjadřuje každou drobnost,

Více

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje?

Máte oblíbeného autora/ směr z historie architektury a z jakého důvodu Vás oslovuje? Tak zní krédo úspěšného architektonického Ateliéru Kunc. Jeho majitel a hlavní architekt MgA. Michal Kunc, který Royal Reportu poskytl rozhovor, k tomu dodává: Snažím se, aby moje domy byly pohodlné, aby

Více

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011

Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival profesionálních loutkových divadel s inscenacemi pro děti předškolního věku Liberec 14. 18. června 2011 Festival of Professional Puppet Theatres Performances for Pre-School Children The City of

Více

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st.

Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. Výroční zpráva 2007 Annual Report 2007 Vážíme si každého př íspěvku, který nám pomáhá rů st. ANNUAL REPORT 2007 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2007 Obsah / Content Úvod / Introduction 1 Konto BARIÉRY / Barriers Account

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více