Mladý obal / young package Stárnutí / Ageing

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Mladý obal / young package 2013. Stárnutí / Ageing"

Transkript

1 Mladý obal / young package 2013 Stárnutí / Ageing

2

3 18. ročník mezinárodní s o u t ě ž e M l a d ý o b a l 18 t h y e a r o f t h e i n t e r n a t i o n a l Y o u n g P a c k a g e c o m p e t i t i o n

4 S 18. ročníkem Mladého obalu přišla touha začít do soutěže vnášet naléhavá celospolečenská témata. Náročnější a divácky méně populární, přesto však zásadní pro designéra, který by měl přijmout společenskou zodpovědnost, již s sebou tato profese nese. Se stoupající popularitou souteže Mladý obal a čím dál výraznějším dopadem na nastupující generaci designérů roste také zodpovědnost organizátora. I volbou soutežního tematu, stejně jako případným neudělením ceny, vysíláme signál společnosti. Do designu časem nevyhnutelně zasáhne stárnutí populace. Jakkoliv se situace seniorů může zdát dnešní mladé generaci vzdálená, právě ona bude první, kdo pocítí její rostoucí vliv. Začne-li pracovat na světě vstřícnějším k potřebám stárnoucích, usnadní tím život především sama sobě. Nové téma se ukázalo být těžko uchopitelné pro mnoho soutěžících a porota byla zaskočena mírou necitlivosti, s níž někteří účastníci přistoupili k zadání. Ve středoškolské kategorii, pro níž byl letošní úkol náročnější než kdy předtím, nebyl zvolen vítěz. Přesto se však našla řada pozoruhodných nápadů. Kromě širokého spektra přístupů ale vybrané práce přinášejí také zprávu o vnímání a konfrontaci mladých lidí s představou stárnutí. Kéž bychom se jich mohli za padesát let zeptat, zda nezměnili názor. Klára Mergerová CZECHDESIGN With the 18 th year of Young Package comes the desire to start bringing urgent social issues into the competition. More challenging and less popular with the audience, yet essential for a designer who wants to accept the social responsibilities which this profession brings with it. With the rising popularity of Young Package and increasingly significant impact on the emerging generation of designers the responsibility of the organizer is growing, too. By choosing the competition topic as well as by having the option of not awarding the prize to anybody we are sending a signal to society. In time, design will inevitably be influenced by ageing of the population. As much as the situation of seniors may seem distant to today s young generation, it will be this very generation who will be the first to feel its growing influence. If this generations starts working on creating a world thatis more accommodating to the needs of the elderly, it will make the life easier to current seniors as well as, eventually, themselves. The new topic proved to be elusive for many contestants and the jury was surprisedby the degree of insensitivity with which some participants interpreted the competition instructions. In the secondary school category, for which this task was certainly more demanding than ever before, no winner was selected. Nonetheless, there were still a number of remarkable ideas which arepresented in this catalogue. In addition to a wide range of innovative approaches to packaging design,the selected works also act as a report on the perception and confrontation of young people with the idea of ageing. It would be great if we could, in fifty years time, ask them whether they have changed their opinion. Klára Mergerová CZECHDESIGN

5 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i v y s o k ý c h š k o l a d e s i g n é ř i d o 30 let U n i v e r s i t y S t u d e n t s a n d D e s i g n e r s o f u p t o 30 Years of Age

6 1. Místo / 1 s t p l a c e M a t ú š M i t a s o b a l n a M l é ko p a c k a g e f o r M i l k Slovenská technická univerzita v Bratislavě Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

7 o b a l n a M l é k o / package for Milk Pro slábnoucí ruce může být i otevření láhve vody či krabice mléka velký úkol. Autor vítězné práce dokázal vystihnout podstatu letošního ročníku soutěže s tvořivostí, ale také skromností. Jednoduchá krabice na mléko s jasnou a srozumitelnou grafikou nabízí především inovativní uzávěr, díky němuž je uchopení snadné úplně pro každého nehledě na fyzické schopnosti. Nenápadný uzávěr, který běžný zákazník sotva zaznamená, může staršímu člověku zásadně usnadnit manipulaci. Porota u vítězného návrhu ocenila pokoru, s níž autor přistoupil k soutěžnímu zadání, a citlivé zacílení na vybranou věkovou skupinu. For weakened hands even opening a bottle of water or a carton of milk may represent a big task. The author of the winning work was able to capture the essence of this year s competition both with creativity, and also with modesty. A simple box of milk with a clear and recognizable design offers the innovative closure, which makes it quite easy to grasp for everyone regardless of their physical ability. The discreet cap that can be hardly noticed by an ordinary customer can significantly help seniors with handling. The jury mainly praised the humility of the winning design, with which the author dealt with the competition instruction, and sensitive targeting of vulnerable age group.

8 M a t ú š M i t a s Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Starnutie okrem iného so sebou prináša viacero komplikácii a zmien. Človek sa blíži ku koncu svojho života a postupne prichádza o všetko, na čo bol zvyknutý v mladosti. Či už je to zdravie, mobilita, krása, vitalita, pamäť, priatelia apod. Táto skutočnosť je úplne prirodzená a netreba si pred ňou zakrývať oči. Je dôležité, abysme sa snažili čo najviac pomôcť a uľahčiť život takýmto ľuďom. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Pri navrhovaní mať stále na pamäti, že výrobky nie sú určené len pre zdravých alebo fyzicky zdatných užívateľov. Vždy sa snažiť o čo možno najergonomickejsie riešenie daného produktu. 3. Jak si představujete sám sebe za 50 let? Predstavujem si seba ako plešatého, vráskavého starca s dlhou bielou bradou, veľkým nosom a ušami :).

9 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Ageing, besides other things, involves a number of complications and changes. People are nearing the end of their life, and gradually losing whatever they were accustomed to in their youth. Whether it is health, mobility, beauty, vitality, memory, or friends, etc. This is completely natural and there is no need to turn a blind eye. It is important to help such people and make their life easier as much as possible. 2. How do you think you as a designer can help seniors? When designing it is necessary to keep in mind that products are not intended for healthy and able-bodied users. It is always important to seek the most ergonomic solution for the product. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I imagine myself as a bald, wrinkled old man with a long white beard, big nose and flappy ears :). velikost písma pro dobrou čitelnost font size for easy legibility = minimálně dvanáct bodů / minimum twelve points

10 2. Místo / 2 n d p l a c e J i t k a f r o u z o v á p e r n í k v k o s t c e g i n g e r b r e a d i n a b o x České vysoké učení technické v Praze Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

11 p e r n í k v k o s t c e / gingerbread in a box Vyvážený jídelníček je základem zdraví nejen staršího člověka v zemi kynutých buchet a hutných omáček. Autorka oceněné soutěžní práce přichází s inovativním návrhem krabičky na moučník přizpůsobené potřebám 1-2 lidí se slábnoucím apetitem. Obal nejen uchovává všechny potřebné ingredience, ale jednoduchým rozložením se také sám promění na nádobu, v níž perník upečeme dozlatova. Chytrý nápad otevírá stárnoucím cestu k současným stravovacím tendencím, škoda jen, že grafické pojetí obalu nedosahuje stejných kvalit. In the country of yeast cakes and rich sauces,a well-balanced diet is crucial to the health not only for seniors. The author of the award-winning competitive entry comes up with an innovative design of a cake box tailored to the needs of 1-2 people with fading appetite. The packaging not only keeps all the necessary ingredients, but also the simple layout itself turns into a container in which the gingerbread is baked until golden brown. The clever idea opens a way to current dietary trends to the elderly; it is only a pity that the graphic concept of the package does not reach the same standard.

12 J i t k a F r o u z o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že největším problémem dnešních seniorů není ani tak potíž s otevřením obalu nějakého produktu jako celkové nepochopení nebo dokonce odmítnutí a vyčlenění ze společnosti. V současné neustále se zrychlující době může být často pro většinu starých lidí veliký problém aklimatizovat se a necítit se osaměle. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér mám obecně velkou možnost seniorům život částečně zjednodušit a zpříjemnit navržením nových či zdokonalením již existujících věcí, ale obávám se, že dokud bude seniory a jejich problémy přehlížet většinová společnost, šance na zlepšení není moc veliká. Kdyby zájem většiny lidí o seniory nekončil u toho, že je pustí v tramvaji sednout, bylo by to fajn. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Bohužel si nedovedu samu sebe představit ani za rok, natož za padesát. Přesto možná díky neuvěřitelně rychle se vyvíjejícím technologiím a medicíně budu za padesát let plnohodnotným členem společnosti na vrcholu kariéry. Doufejme :)

13 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think the biggest problem of today s seniors is not so much the difficulty with opening the packaging of a product as a total lack of understanding or even rejection and exclusion from the society. In today s ever-accelerating times most seniors may face the difficulty to acclimatize and they may feel lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I have a great opportunity to make seniors life simpler and more enjoyable partly by designing new or improving existing things. However, I fear that as long as seniors and their problems are ignored by the most, the chances of improvement are not very great. If the interest of the majority in the seniors did not end with offering them their seat on the tram, it would be nice. 3. How do you imagine yourself in 50 years? Unfortunately, I cannot even imagine myself in a year, let alone fifty. Yet perhaps due to the technology and medicine evolving incredibly fast, in fifty years I will be a respectable member of the society at the peak of my career... hopefully :). nepoužívat světlá písma do not use light-coloured characters

14 2. Místo / 2 n d p l a c e v e r o n i k a J a n e č k o v á š p e r k p r v n í p o M o c i f i r s t a i d J e w e l r y Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

15 Š p e r k p r v n í p o m o c i / First Aid Jewelry S přibývajícími roky stoupá často i počet léků, které musíme denně spotřebovat a nosit za každé situace u sebe. Co když je ale potřeba pilulku spolknout uprostřed dne na veřejnosti? Autorka soutěžní práce vnímá, jak choulostivé a stigmatizující může být pro člověka přiznání vlastní fyzické slabosti před ostatními a navrhuje bojovat proti ostychu vtipným řešením. Zdařilé grafické pojetí si však neklade za cíl jen posunout estetické kvality obalu, ale změnit vnímání krabičky na léky jako takové a slabost proměnit v pýchu. Otázkou zůstává, zda by takto řešený obal vyhověl i vysokým hygienickým požadavkům. With the passing years, the number of drugs that we consume daily and must carry in every situation with us often increases. However, what to do if one needs to swallow a pill in public in the middle of the day? The author of the competition entry perceives how stigmatizing and delicate the confession of one s own physical weakness in front of others can be for a person, and proposes to combat shyness by her witty solution. The successful graphic concept, however, does not just aim to push the aesthetic quality of the package, but to change the perception of pill boxes as such and to turn weakness into pride. The question remains whether the following packaging solutions would meet even strict hygienic requirements.

16 V e r o n i k a J a n e č k o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Dnešní senior se musí hlavně vyrovnat s lhostejností jak ve své rodině, tak i v okolí. Hodnoty mladých lidí jsou postaveny jinak, není kladen takový důraz na vztahy v rodině. Úcta, která se projevovala starým lidem, se úplně vytrácí, senior se pak cítí opuštěný a nepotřebný. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Designér může zkvalitnit seniorův život především funkčním a jednoduchým designem. Nejdůležitějším aspektem při navrhování výrobků či obalů pro tuto věkovou kategorii je pozorování, s čím se v každodenním životě potýkají a jaké mají potřeby. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? Chtěla bych být veselá, aktivní a spokojená seniorka, která má především oporu ve své rodině.

17 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Today s seniors have to deal mainly with indifference, both in their family and in their surroundings. Young people s values are different; they do not put such an emphasis on family relationships. The respect that had always been shown to seniors is disappearing completely, and seniors then feel abandoned and useless. 2. How do you think you as a designer can help seniors? Designers can improve seniors life mainly by functional and simple design. The most important aspect when designing products and packaging for this age group is paying attention to what they have to face in everyday life and what they need. 3. How do you imagine yourself in 50 years? I would like to be a cheerful, active and happy senior who can find support in her family. barvu používat jen pro nadpisy USE COLOUR FOR HEADINGS ONLY

18 3. Místo / 3 r d p l a c e b a r b o r a c e k o t o v á č a J a k ř í ž o v k y t e a a n d c r o s s w o r d s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

19 č a J a k ř í ž o v k y / tea and crosswords I křížovka může pomoci udržet ve vyšším věku bystrou mysl a paměť v pozoru. Oceněný obal na čajové sáčky ukryté v balíčku s křížovkou využívá vhodné konstrukce umožňující snadné opakované otevírání. Práce je podpořena grafikou navozující příjemnou odpolední pohodu u šálku dobrého čaje. A crossword can help to keep a sharp mind and memory at attention even at high age. The award-winning packaging for tea bags hidden in a package with a crossword puzzle uses appropriate design for easy re-opening. The work is supported by graphics evoking pleasant afternoon relaxing with a cup of tea.

20 B a r b o r a C e k o t o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Nesnází, s jakými se většina seniorů potýká, je hned několik a mnohdy souvisejí s jejich zdravotním stavem. Je důležité přizpůsobit design i těmto faktorům a nevytvářet pro ně zbytečné překážky, se kterými by se museli denně potýkat a obtížně je překonávat. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Mým úkolem je seniorům odstranit bariéru mezi současným (moderním) a minulým světem. Také jim mohu usnadnit orientaci v dnešním chaotickém světě plném informací vytvořením jasně čitelného, čistého a snadno rozpoznatelného designu. Ve své práci jsem se zaměřila nejen na praktickou či estetickou stránku věci, ale chtěla jsem vytvořit takový obal, který udržuje flexibilitu mysli zábavnou cestou. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S křížovkou a šálkem dobrého čaje.

21 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? There are many difficulties that seniors may face and mostly they are connected to their poor health. It is important to adapt the design to these factors and not to create other unnecessary obstacles with which seniors would fight daily and get over them only with great difficulties. 2. How do you think you as a designer can help seniors? My job is to remove barriers for seniors between contemporary (modern) and the past worlds. I can also facilitate orientation in today s chaotic world of information by creating a clearly readable, pure and easily recognizable design. In my work, I focused not only on practical or aesthetic side of things, but I wanted to create such a package that maintains flexibility of mind in a fun way. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a crossword puzzle and a cup of tea. používat: červené, žluté a oranžové barvy use: red, yellow, and orange colours

22 3. Místo / 3 r d p l a c e M i c h a l š a f á ř o p h o n e b o x Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

23 o P h o n e B o x Obal na mobilní telefon pro seniory je prakticky navržen tak, aby kromě ochrany telefonu při prodeji posloužil i po příchodu domů jako odkládací krabička nebo telefonní seznam pro ty, kdo si na příchod elektronické doby těžko zvykají. Porota ocenila systém snadného otvírání, jednoduchou grafiku a profesionální zpracování obalu. The cell phone cover for seniors is practically designed to protect the phone both at the time of sale and upon returning home to serve as a storage box or phone book for those who have hard times getting used to the dawning of the electronic age. The jury commended the system for easy opening, simple graphics and professional finish of the package.

24 M i c h a l Š a f á ř Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Jsou nuceni se orientovat mezi širokou nabídkou zboží, které je na trhu, a s tím související velkou spoustou všemožných informací, kterými se musí prodírat. Informace a popisky jsou mnohdy velice drobné, díky potřebě tisknout na obaly informace v desítkách světových jazyků. Pro ty se slabším zrakem je tedy celkem obtížné se vůbec dozvědět, z čeho se daná věc skládá. Myslím, že se denně potýkají se spoustou uživatelsky ne úplně příjemných obalů, které jdou těžko rozdělat, např. plastové zatavené blistry, plechovky, pytlíky. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér vidím cestu v jednoduchých, easy open konstrukčních řešeních s výraznou a lehce zapamatovatelnou grafikou. Baví mě hledat stále nové cesty a vymýšlet nové způsoby řešení. 3. Jak si představujete sebe sama za 50 let? Chtělo by se říci, že se budu i na dále věnovat obalovému designu. Myslím ale, že jediné obalové mistrovství, které toho času budu předvádět, bude při balení vánočních dárků do novinového papíru.

25 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? They are forced to make sense of the wide range of goods on the market, and all kinds of related information, which they have to make their way through. Information and labels are often very small, due to the need to print information on packaging in dozens of languages. For those with poor eyesight, it is fairly difficult to find out what the thing is made of. I think seniors are confronted daily with lots of not so user-friendly packaging that is difficult to open, e.g. plasticsealed blister packs, cans, bags. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I see the way in simple, easy-to-open design solutions with distinctive and easy-to-remember graphics. I like to look constantly for new ways and invent new solutions. Kurzívou ne! No italics! 3. How do you imagine yourself in 50 years? One would say that I will continue to work in packaging design. But I think that the only packaging mastership that I will perform at that time will be packing of Christmas gifts into a newspaper.

26 c e n a c z e c h d e s i g n u c z e c h d e s i g n p r i z e k a t e ř i n a k u č e r o v á h e J h e y Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age

27 H e j / Hey Kdo někdy hledal ve spěchu klíče, moc dobře ví, že se vždy ukrývají tam, kde by je člověk nejméně čekal. S krabičkou od Kateřiny Kučerové je konec pobíhání a proklínání vlastní roztržitosti. Autorka nalezla novou funkci a vyřešila ji jednoduchým, efektivním a vtipným způsobem nenáročným konstrukčně ani finančně. Everyone who has ever experienced looking for keys in a hurry knows all too well that they are always hidden in the place where one would expected them the least. With the Kateřina Kučerová s box there comes the end of skittering about and cursing one s own distraction. The author has found a new function and solved it in a simple, efficient and funny way, undemanding structurally or financially.

28 K a t e ř i n a K u č e r o v á Stárnutí / Studenti vysokých škol a designéři do 30 let Ageing / University Students and Designers of up to 30 Years of Age 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? Myslím, že kromě běžných problémů, které stáří přináší, se musí potýkat i se samotou. A tu žel žádný obal vyřešit nedokáže. 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designér? Jako designér bych je měla zahrnout do svého přemýšlení o produktu, myslet na to, že jednou budu ve stejné situaci jako oni. A takto bych chtěla navrhovat předměty jednoduché, srozumitelné, funkční, které budou dobře sloužit nejen mladší a střední generaci, ale i těm starším, které kolem sebe máme. 3. Jak si představujete samu sebe za 50 let? S kupou vnoučat na klíně, kterým budu plést jména a velkou knihou pohádek.

29 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? I think that on top of the problems that age brings, they face loneliness. And unfortunately, there is no package that could solve the problem of being lonely. 2. How do you think you as a designer can help seniors? As a designer I should include them into my thinking about packing, because one day I will be in the same situation. And so I want to design objects that are simple, understandable, functional, objects that will serve not only the younger and the middle-aged, but also the older ones that live around us. 3. How do you imagine yourself in 50 years? With a bunch of grandchildren on my lap, confusing their names, and a big book of fairy tales. vyhýbat se složitým pozadím u textů AVOID COMPLICATED BACKGROUND WHERE TEXT USED

30 P e t r a C s o n k a P o u z d r o n a j e h l y N e e d l e C a s e R e b e k a M o l n a r M o u č k o v ý c u k r P o w d e r e d S u g a r B e t t i i n a L i e v o n e n O p e n S e s a m e S e b a s t i a n G r a b o w s k i M r & M r s J o n e s University of West-Hungary Maďarsko / Hungary University of West-Hungary Maďarsko / Hungary Kuopio Academy of Design Finsko / Finland Polsko / Poland

31 Z u z a n a K u b i š o v á M o u k a / F l o u r B a r b o r a S t a ň k o v á P e x e s o p r o s e n i o r y M e m o r y G a m e f o r t h e E l d e r l y O n d ř e j L a l á k M a t ě j M a t o u š T - s h i r t E a s y P a c k B e á t a M a d a j o v á O b a l n a č a j o v é s v í č k y P a c k a g e f o r T e a l i g h t s Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia Západočeská univerzita v Plzni University of West Bohemia in Pilsen Česká republika / Czech Republic Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně Tomas Bata University in Zlín Slovensko / Slovakia

32 B a r b o r a P r o c h á z k o v á C h ň a p k a n a h r n e c P o t h o l d e r M o n i k a F i š e r o v á L o p a t k a n a p s í e x k r e - m e n t y / P o o p S c o o p e r K r i s t í n a Š e b e j o v á L e T a š k a / L e a f l e t B a g R a d k a Š č e p á n k o v á V l n a s d r ž á t k e m W o o l w i t h a H a n d l e Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústínad Labem / Jan Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem Česká republika / Czech Republic České vysoké učení technické v Praze / Czech Technical University in Prague Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

33 M a r k é t a Ř e z á č o v á Z á l o ž k a T ř e t í o k o T h i r d E y e B o o k m a r k A n n a M a r t i ň u k o v á V i t a - l i t a / V i t a - l i t y T í m e a E p e r j e s i G r a n n y o s e H e l e n a H a n k e o v á O b a l n a m o u k u P a c k a g e f o r F l o u r Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic Technická univerzita v Košicích Technical University in Košice Slovensko / Slovakia Maďarsko / Hungary Ostravská univerzita University of Ostrava Česká republika / Czech Republic

34 M a r t i n S o m b a t h y O b a l n a l é k y M e d i c i n e P a c k a g e Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak Technical University in Bratislava Slovensko / Slovakia

35 S t á r n u t í / A g e i n g S t u d e n t i s t ř e d n í c h š k o l H i g h S c h o o l S t u d e n t s

36 2. Místo / 2 n d p l a c e d e n i s s a s e r a f i n i / tomáš rachunek s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y c a s e f o r a n i M a l r e M a i n s Střední uměleckoprůmyslová škola Uherské Hradiště Secondary school of applied art, Uherské Hradiště Česká republika / Czech Republic Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students

37 s c h r á n k a n a z v í ř e c í o s t a t k y / case for animal remains Vztah člověka ke zvířeti se prohlubuje zejména ve chvílích osamělosti, jež ve stáří přicházejí častěji než v jiných životních etapách. Skon zvířete patří k silným momentům, které k soužití nevyhnutelně patří a s nimiž je nutné se vyrovnat. Smutek a smíření se ztrátou nám může usnadnit také rituál rozloučení. Mladá autorská dvojice vnímá osamělost jako velké téma stáří a i přes svůj nízký věk je citlivě uchopuje. Jejich schránka na zvířecí ostatky ja návrhem, jak se s těžkou situací přirozeně vyrovnat a důstojně se rozloučit se tvorem, kterého budeme postrádat. Human bond towards an animal increases especially in times of loneliness, which in the old age come about more frequently than in other life stages. The death of an animal is one of the strong moments, which is an inevitable part of the coexistence and which one must cope with. A farewell ritual can help us to get by with mourning and reconciliation with the loss. The young authors perceived loneliness as a major theme of old age and despite their young age they are able to understand it very sensitively. The box for animal remains isa proposalof how to cope naturally with the difficult situation and to say goodbye to the greatly missed creature with dignity.

38 1. Letošní ročník soutěže Mladý obal byl zaměřen na stárnutí a seniory. S jakými nesnázemi se podle Vás dnešní senioři nejvíce potýkají? I přes mnohé fyzické potíže, se kterými se senioři musí denně potýkat, považujeme za primární problém jejich samotné vyčleňování ze společnosti a často chybějící empatický přístup od ostatních občanů. To mnohdy vede ke zhoršení jejich psychického stavu. D e n i s s a S e r a f i n i / Tomáš Rachunek Stárnutí / Studenti středních škol Ageing / High School Students 2. Jak si myslíte, že můžete seniorům pomoci Vy jako designéři? Design zaměřený na tuto konkrétní cílovou skupinu by podle nás měl být zvlášť úzce spjat s osobní citovou stránkou člověka. 3. Jak si představujete sami sebe za 50 let?...marně čekající na důchod :-)

39 1. This year s Young Package competition was focused on ageing and seniors. In your opinion, what are the difficulties that today s seniors have to deal with the most? Despite many physical difficulties that seniors must face daily, we consider the primary issue their exclusion from the society and often a lack of empathetic approach from other citizens. This often leads to a deterioration of their mental state. 2. How do you think you as designers can help seniors? For us, design focused on this specific target group should be particularly closely related to personal emotional part of aperson. 3. How do you imagine yourselves in 50 years? For ever waiting for retirement payments (in vain) :-) KONTRASTNÍ BARVA TEXTU X POZADÍ CONTRAST COLOUR OF THE TEXT X BACKGROUND

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people.

I prefer a small shop in front of shopping centers it is comfortable and not there many people. Otázka: Shopping Jazyk: Angličtina Přidal(a): Maoam 1)DO YOU PREFER SMALL SHOPS TO SHOPPING CENTERS? UPŘEDNOSTŇUJETE MALÉ OBCHODY PŘED NÁKUPNÍMI CENTRY? I prefer a small shop in front of shopping centers

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ

ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ ANGLICKÁ KONVERZACE PRO STŘEDNĚ POKROČILÉ MGR. VLADIMÍR BRADÁČ ROZVOJ KOMPETENCÍ MANAGEMENTU A PRACOVNÍKŮ VŠ MSK (S PODPOROU ICT) PROJEKT OP VK 2.2: CZ.1.07/2.2.00/15.0176 OSTRAVA 2012 Tento projekt je

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision

VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision VY_22_INOVACE_91 P4 U3 Revision Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 8. Revision P4 U3 1. Past continuous What was happening yesterday at 5 pm? 1. We (go)

Více

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v

My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je. P.E. is on Tělocvik mám v EMTRAS [Czech] My Headteacher is Ředitel naší školy je My Year Manager is Vedoucí našeho ročníku je My Form Tutor is Můj třídní učitel(ka) je My Form is Moje třída je P.E. is on Tělocvik mám v I must bring

Více

Náhradník Náhradník 5.A

Náhradník Náhradník 5.A 5. (Testovací klíč: GSZUTIZ) Počet správně zodpovězených otázek Počet nesprávně zodpovězených otázek 0 23 Poslech Čtení s porozuměním Slovní zásoba Gramatika Konverzace 04 02 07 08 02 Obecná škola Otázka

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-pos-02 I n t e r v i e w w i t h a f a m o u s w r i t e r. Peter : Hello there, everyone here from Peter Grant

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0802 Název projektu Zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Číslo a název šablony klíčové aktivity III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list

Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list VY_32_INOVACE_AJ_131 Present Simple and Continuous Přítomný čas prostý a průběhový Pracovní list PhDr. Zuzana Žantovská Období vytvoření: květen 2013 Ročník: 1. 4. ročník SŠ Tematická oblast: Gramatika

Více

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other. Another/Other other 1 In another countries, like England, they celebrate Christmas on 25 th December. like a different person 2 I met a girl in a club last Saturday. The next morning she looked other.

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Podm ınkov e vˇ ety aneb Dává táta ultimáta? 2013 se říká podmínkovým souvětím, které se skládají převážně ze dvou (hlavní a vedlejší) vět a jsou spojeny spojkou if. Pořadí podmínkových vět Na jejich pořadí nezáleží. Některé

Více

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) :

ČTENÍ. Anglický jazyk. Hana Vavřenová. Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 5. třída Hana Vavřenová aj5-rie-vav-cte-03 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : It's Christmas. Andrea is visiting her friends during

Více

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN

FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN FOOTBALL MATCH INVITATION, WELCOME TO MY TOWN writing skills Určeno studentům úrovně B1 Autor: Taťána Konečná Datum vytvoření: květen 2012 Ročník: 2. 4. ročník středních škol s maturitní zkouškou Klíčová

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013

7.VY_32_INOVACE_AJ_UMB7, Tázací dovětky.notebook. September 08, 2013 1 2 3 SPECIAL CASES: 1. After Let s... the question tag is... shall we? 2. After the imperative (Do.../Don t... the tag is usually... will you? 3. Note that we say... aren t I? (=am I not?) instead of

Více

Project 2. My projects

Project 2. My projects Project 2 My projects Project 2: Unit 1 About me Task: Write about you. Include your photo. Outcome: a poster, 15 sentences (15 points) Ideas: where you live your age what you usually do every day hobbies

Více

SSOS_AJ_3.17 Czech education

SSOS_AJ_3.17 Czech education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.17

Více

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku.

5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. 5. Učebnice str. 74, cvičení 5. Vybíráme podle jídelního lístku. What is on the menu? I like to eat and my parents like to go to restaurants. We like Chinese food. We go to Yellow River or Red Apple every

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu:

Budějovice Název materiálu: Reported Speech. Datum (období) vytvoření: Srpen 2013. Autor materiálu: PhDr. Dalibor Vácha PhD. Zařazení materiálu: Projekt: Příjemce: Budějovice Název materiálu: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings

VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29. Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_29 Úvodní část seznámení s cílem hodiny pohádka The Ugly Ducklings Hlavní část žák čte text s porozuměním, s textem pracuje, odpovídá na otázky, které se k textu vztahují,

Více

aneb Will Smith nebo Will Scarlet?

aneb Will Smith nebo Will Scarlet? aneb Will Smith nebo Will Scarlet? 2013 Angličtina nemá žádný gramatický budoucí čas, tak jak ho známe z jiných jazyků. Pomáhá si tedy různými gramatickými konstrukcemi, které mají budoucí význam. Každou

Více

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma)

Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství. Working Life. Working Life. Název učební jednotky (téma) Working Life Příprava na vyučování Anglického jazyka s cíli v oblasti čtenářství Název učební jednotky (téma) Working Life Stručná anotace učební jednotky Při práci s textem si žáci rozšíří znalosti o

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

1) Reading - ukázka GATEA2U6

1) Reading - ukázka GATEA2U6 1) Reading - ukázka GATEA2U6 Pracovní listy"reading" jsou speciálně vytvořeny pro studenty s dyslexií. Využívají se ve druhém ročníku podnikatelských oborů. Vybrané články odpovídají textům z učebnice,

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

ČTENÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : ČTENÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-cte-01 Z á k l a d o v ý t e x t ( 1 5 0 2 5 0 s l o v ) : Christmas Christmas is for many people in the

Více

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pˇ redbudouc ı ˇ cas aneb Perfektní budoucnost. 2013 Předminulý čas se v angličtině nazývá Future Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než budoucí děj, o kterém hovoříme.

Více

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz

školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz školní časopis žáků ZŠ sv. Voršily v Praze číslo 15 leden 2014 www.zssv.cz Foto: Jan Šilar 1) What is the strongest memory, that comes up, when you think of Sicily? Well, Sicily is the place where I was

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC

Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC GENERAL INFORMATION A regional group of the on the conference Access to Music: New Perspectives in Distribution, Education and Politics and the Annual Meeting of the EMC from 17 to 20 April 2008, Brno,

Více

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013

5.VY_32_INOVACE_AJ_UMB5, Vztažné věty.notebook. September 09, 2013 1 (Click on the text to move to the section) Methodology Sources 2 We use We use We use We use We use for PEOPLE. for THINGS. for POSSESIONS. for PLACES. for TIME. 3 QUIZ: People: Do you know where are

Více

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů

Název sady: Anglický jazyk pro 2. ročník čtyřletých maturitních uměleckořemeslných oborů Datum: 17. 3. 2013 Projekt: Využití ICT techniky především v uměleckém vzdělávání Registrační číslo: CZ.1.07/1.5.00/34.1013 Číslo DUM: VY_32_INOVACE_303 Škola: Akademie - VOŠ, Gymn. a SOŠUP Světlá nad

Více

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA

ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA NEOTVÍREJ ZADÁNÍ, DOKUD NEDOSTANEŠ POKYN ANGLICKÝ JAZYK 5. TŘÍDA jméno: (Napiš své jméno ČITELNĚ TISKACÍM PÍSMEM.) OTÁZKY PŘED TESTEM. Vybranou odpověď dej celou do kroužku. 1. Jak dobře podle tvého názoru

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places

VY_22_INOVACE_81. P3 U4A Times and Places VY_22_INOVACE_81 P3 U4A Times and Places Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací obor: Anglický jazyk Ročník: 7. P3 U4A Pracovní list A, Find in the map 1.Tokyo 2. Delhi 3. Sydney 4.

Více

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona Označení materiálu II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních školách VY_22_INOVACE_Mrh16 Vypracoval(a),

Více

20/ Řeč přímá a nepřímá

20/ Řeč přímá a nepřímá Úroveň jazyka Pre-Intermediate ( 1. 2. ročník ANJ jako první jazyk, středně pokročilí studen&) 2.sada (nebo 3. - 4. ročník - ANJ jako druhý jazyk, středně pokročilí studen&) 20/ Řeč přímá a nepřímá Citace

Více

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor

seznamu nepravidelných sloves, osvojuje si správnou výslovnost, vede jednoduchý rozhovor VY_22_INOVACE_číslo přílohy 1_AJ_6A_23 Úvodní část seznámení s cílem hodiny - nepravidelná slovesa Hlavní část nepravidelná slovesa vyhledávání v seznamu, správná výslovnost Závěrečná část zpětná vazba

Více

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny,

Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, NA STÁŽ S AIESEC ROZVOJOVÉ STÁŽE Zaměřen na rozvojové země Práce na rozvojových projektech, poznávání kultury, výuka angličtiny, Podmínky: Znalost angličtiny na komunikativní úrovni Být studentem VŠ nebo

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Markéta Zakouřilová aj9-jen-zak-psa-02 In the park (R reporter, B Bill) R: _1, may I ask you several questions? B: Yes, of course. R: What

Více

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007

Beauty Line. Inovace Innovations. Energy News 03/2007 Energy news 3 Inovace Innovations 1 Beauty Line Jak jste již byli informováni, došlo k obnovení výroby produktů Beauty Line Cytovital Renove, Cytovital cleansing milk a Cytovital lotion. U těchto produktů

Více

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday

Past simple. = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v. Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple Past simple = minulý prostý čas Použití: mluvíme o činnostech a aktivitách v minulosti Časové výrazy: last week, yesterday, last year, on Monday Past simple of to be Minulý čas slovesa to be

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ

ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ ANGLIČTINA PRO NESLYŠÍCÍ Maximální počet bodů: 52 Dosažený počet bodů: % Přečtěte text a odpovídejte, zda tvrzení odpovídá textu (T), nebo je chybné (F): What is a sign language? It is a mode of communication

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana

AJ 3_13_Health.notebook. March 28, 2014. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 HEALTH AJ 3 Konverzační témata DUM č. 13 třetí ročník čtyřletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

The three pillars of the Young Living Lifestyle

The three pillars of the Young Living Lifestyle The three pillars of the Young Living Lifestyle TŘI PILÍŘE ŽIVOTNÍHO STYLU YOUNG LIVING Young Living Diamond Young Living is a wellness company, not a hype company Young Living je společnost životního

Více

19/ Přítomný podmiňovací způsob

19/ Přítomný podmiňovací způsob Úroveň jazyka Pre-Intermediate 19/ Přítomný podmiňovací způsob ( 2nd Conditional) Zpracovala: Mgr.Alena Závorová úvodní 1 Podmínkové věty typu 2 ( Second Conditional ) Vedlejší věty podmínkové vyjadřují

Více

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení

PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení PŘEDPŘÍTOMNÝ prostý ČAS - procvičení Předmět Ročník a obor Kód sady Kód DUM Autor Anglický jazyk Všechny ročníky střední školy všech oborů AJ/ZA+SC+OS/01020+03+04/01 AJ/ZA+SC+OS/01+20+03+04/01/03-20 Mgr.

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3149 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_140 Jméno autora: Marina Hozmanová Třída/ročník:

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce

Evropská integrace pro pedagogy s posílením aktivizačních metod ve výuce Formulář pro přípravu modelové hodiny 1. Název (téma) modelové hodiny Telefonování (Leaving s) 2. Cíle výuky v rámci modelové hodiny Procvičení se studenty telefonování v angličtině, přebírání a zanechávání

Více

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména

(4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména (4) NOUNS 1.díl (členy) I) ARTICLES (a, an, the) se dávají před podstatná jména A + vyslovená souhláska podstatného jména (a good idea) = neurčitý člen AN + vyslovená samohláska a,e,i,o,u podstatného jména

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

POSLECH. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : POSLECH Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Mgr. Martin Zicháček aj9-kap-zic-pos-08 Z á k l a d o v ý t e x t : Helen: Hey Mike. What a surprise. Where are you going? To the airport?

Více

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF

SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF ==> Download: SLOVNIK CIZICH SLOV PDF SLOVNIK CIZICH SLOV PDF - Are you searching for Slovnik Cizich Slov Books? Now, you will be happy that at this time Slovnik Cizich Slov PDF

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

Description of a Person

Description of a Person Description of a Person New English File Intermediate: Student s Book pp 40-43 Warm-up Pair work - ask and answer the following questions. 1 How tall are you? 2 How would you describe your build? 3 How

Více

BOOK LEATHER COLLECTION 2015

BOOK LEATHER COLLECTION 2015 BOOK LEATHER COLLECTION 2015 prvotřídní kůže, kterou nám dodávají naši indičtí partneři z Kalkaty. Zde se toto tradiční řemeslo předává už po mnoho generací, zdejší kůže proto dosahuje nejvyšší kvality.

Více

Základní škola Nový Bor,

Základní škola Nový Bor, Základní škola Nový Bor, náměstí Míru 128, okres Česká Lípa, příspěvková organizace e-mail: info@zsnamesti.cz; www.zsnamesti.cz; telefon: 487 722 010; fax: 487 722 378 Registrační číslo: CZ.1.07/1.4.00/21.3267

Více

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ

The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ The wife of Bath s Tale Anglický jazyk, 8. - 9. ročník II. stupeň ZŠ Pokyny pro žáka: Na www.helpforenglish.cz si v sekci Četba Zjednodušená literární díla přečti povídku The wife of Bath s Tale (by Geofrey

Více

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová

KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová KONVERZAČNÍ TÉMATA PRO SOU Mgr. Dita Hejlová VÁNOCE VE VELKÉ BRITÁNII A USA VY_32_INOVACE_AH_3_16 OPVK 1.5 EU peníze středním školám CZ.1.07/1.500/34.0116 Modernizace výuky na učilišti Název školy Název

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

EU PENÍZE ŠKOLÁM Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Projekt: ŠKOLA RADOSTI, ŠKOLA

Více

How to order in a restaurant

How to order in a restaurant How to order in a restaurant http://farmsandfields.wordpress.com/category/ff-food-art/ Ordering - objednávání Good afternoon, welcome to Dave s restaurant. Dobré odpoledne, vítejte v restauraci u Davea.

Více

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané

Gymnázium, České Budějovice, Česká 64, PSČ 370 21. www.gymceska.cz. 3 student popíše a porovná obrázky k danému tématu, vyjádří svůj názor k dané Maturitní zkouška z anglického jazyka profilová úroveň B2 Ústní zkouška z jazyka anglického trvá 15 min. (A), předcházející studentova příprava trvá taktéž 15 min. (B). (A) Ústní zkouška je rozdělena do

Více

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u :

PSANÍ. M e t o d i c k é p o z n á m k y k z á k l a d o v é m u t e x t u : PSANÍ Jazyk Úroveň Autor Kód materiálu Anglický jazyk 9. třída Jitka Bärtlová aj9-doc-bar-psa-02 A letter from holiday My dearest Peter, I am finally here, in Reading. As I have told you, I am going to

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová

DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA. Mgr. Kateřina Kasanová DUM DIGITÁLNÍ UČEBNÍ MATERIÁL ANGLIČTINA Mgr. Kateřina Kasanová PRO VYJÁDŘENÍ PRAVDĚPODOBNOSTI SEKUNDÁRNÍ MODÁLNÍ SLOVESA základní informace must be must have been can t be can t have been may, might,

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp

III/ 2- Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. VY_32_INOVACE_799_ health and diseases_pwp Název školy:alth and disease Číslo a název projektu: Číslo a název šablony klíčové aktivity: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne

Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník. Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Dobré odpoledne Anglický jazyk 1. lekce Jméno. 2. ročník Správně spoj. Použij k tomu různé pastelky. Hello Bye Good morning Children Yes No Good afternoon Good night Good evening Dobrý den děti Ahoj Ano Dobrou noc Dobré

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více