R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 8

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 8"

Transkript

1 MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 1 0, Č Í S L O 8 S R P E N Svátek Nanebevzetí Panny Marie nás povzbuzuje, abychom se nechali proměňovat Kristem už teď, abychom tak jednou zažili přetékající Boží slávu. Obsah Svátek Nanebevzetí Panny Marie 4. kniha Mojžíšova - Numeri Brněnská katedrála Modlitba na prstech ruky

2 NA ÚVOD POKOJ A DOBRO STRANA srpna Svátek Nanebevzetí P. Marie Tento svátek je kamenem úrazu pro nekatolíky, protože není jasně dosvědčen v Bibli. A dalším kamenem úrazu je naivní představa o nanebevzetí: že by se Panna Maria vznášela na obláčku, až by úplně zmizela někde v nedohlednu? A, aby těch kamenů úrazu nebylo málo, i ostatní světci jsou nanebevzatí, protože hledí na Boha tváří v tvář: liší se v něčem nanebevzetí Panny Marie? Je sice pravda, že všichni svatí jsou nanebevzatí, ale jen Maria zažila doslova na vlastní kůži proměnu těla. Jedině ona zažila to, co samotný Ježíš: vykoupení, obnovení těla. Tak jako zmrtvýchvstalý Kristus měl duchovní, prozářené tělo, podobně i Panna z Nazareta. Co to je obnovené tělo? Proměnění Páně dosvědčuje, že proměna se zračí i na tváři: Ježíšova tvář zářila jako slunce a jeho šat byl oslnivě bílý. (Mt 16,2) Že se jedná o viditelnou proměnu, to vyznává i sv. Pavel v sugestivním úryvku: Na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář Páně, a tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě to vše mocí Ducha Páně (2 Kor 3,18). Jinými slovy Boží přítomnost je tak silná a pronikavá, že proměňuje celého člověka, dokonce přetéká (nejen z duše, ze srdce, ale i zvnějšku, z těla). Je to přetékající Boží sláva. Proto se dá říci o Marii (ale také o každém, kdo zažije Boží moc ve vzkříšení těla) oděná sluncem (Zj 12,1). My se nedokážeme dlouho dívat na slunce, natož abychom sami zářili jako slunce nebo jako hvězdy (Dan 12,3). Tak intenzivní bude Boží záře! Toto vše tedy Panna Maria už prožívá a k čemu nám slouží tento svátek? Máme-li parafrázovat výrok sv. Bernarda, tento svátek není pro ni, ale pro nás. Proč? Povzbuzuje nás, abychom se nechali proměňovat Kristem už teď, abychom tak jednou zažili přetékající Boží slávu. A tak, přestože nám nohy neslouží jako dřív, sluch, zrak, paměť nám slábnou čekáme, že dostaneme nové tělo (nové nohy, ucho) nebude to však návrat zpátky (do našich šestnácti let), ale život prozářený Boží přetékající slávou.

3 SRPEN 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 3 Tento svátek nám opět staví před oči to, co je i naším osudem : tím v poslední fázi n e n í zpopel n ěn í, ani vytrácení se ve vesmíru, ale proměnění slabého těla, obnovení celé naší existence. A na to se mohu už nyní těšit a zaměřit. Bůh je dost mocný na to, aby proměnil tebe celého při vzkříšení, tak jako jindy víckrát zasáhl ve tvém životě. Podle A. Opatrného Když hloubám v starostech, mně pomáhej, Pane! Když vzdychám a soužím se, mne pozvedej, Pane! Když nevím, kudy kam, ty veď mne, Pane! Když po širokých cestách světa jdu, buď se mnou, Pane! Pozdě jsem Tě miloval, Kráso tak stará a přece tak nová, pozdě jsem Tě miloval! Ty jsi byl uvnitř a já venku a tam jsem Modlitby sv. Augustina Tě hledal, a já šeredný vrhl jsem se na všechny Tvé krásné tvory, jež jsi stvořil. Ty jsi byl se mnou, ale já jsem nebyl s tebou. Vzdalovalo mne od Tebe vše to, co by vůbec nebylo, kdyby nebylo v Tobě. Ty jsi volal, křičel a přehlušil jsi mou slepotu. Tvá vůně mne zaujala, vdechl jsem ji a dychtil jsem po Tobě. Dotekl jsi se mne a vzplanul jsem touhou po Tvém míru. Příběhy Starého Zákona Čtvrtá kniha Mojžíšova - Numeri Ať Hospodin tě požehná a ochrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. (Num 6,24-26) Titul Čtvrtá kniha Mojžíšova se v hebrejské Bibli nazývá bsmidbár čili Na poušti. V řecky psané Septuagintě je označena Arithmoi (= výčty) a toto označení přejímá i latinský překlad výrazem Numeri. Kniha Numeri skutečně přímo oplývá rozmanitými výčty, např. bojovníků (Nu 1 a 26), lévijců (Nu 3), oddílů a velitelů (10), poslů (l3), zastávek

4 BIBLE POKOJ A DOBRO STRANA 4 (33), darů pro oltář (7), obětí (28n), kořistí (31), lévijských a útočištných měst (35) apod. Obsah Obsahově netvoří tato kniha jednolitý celek. Táboření Izraele pod horou Sínaj, na místě zjevení a vydání Zákona, vtiskuje určitý ráz první části knihy (1,1-10,10). Jsou tu zaznamenány převážně různé řády; patří k nim i sčítání bojovníků a lévijců. Tím Kniha Numeri navazuje na předcházející Knihu Exodus a Knihu Leviticus. Po sínajském komplexu následuje oddíl popisující další putování Božího lidu k zaslíbené zemi (10,11-20,l3). Cesta je poznamenána reptáním a vzpourou lidu. Dokonce i oba vůdcové Mojžíš a Áron zemřou pro svou nedověru před zaslíbenou zemí. Tresty dopadající na neposlušný lid zmírňuje a někdy i zastavuje jen další Mojžíšova přímluva a trpělivá láska Hospodinova. Také nová odvaha lidu k boji po porážkách a dar vítězství nad pohanskými králi a modloslužbou svědčí o nezměrné věrnosti Hospodinově. Navzdory vnitřním a vnějším překážkám je Izrael přiveden k hranicím zaslíbené země. Ani pyšný Edóm, ani emorejský král Síchon s bášanským Ógem tomu nemohou zabránit. To dosvědčují další dvě části knihy (20,14-36,l3), jež líčí převážně situaci lidu stojícího na prahu zaslíbené země v Zajordání. Jsou zde uvedeny i zprávy, jež se jinde v Bibli už neopakují, např. řád pro nazíry (6), průzkum zaslíbené země (13), zhotovení bronzového hada (21), vykonání pomsty nad Midjánci (31) apod. Výpravné části jsou propleteny kultickými příkazy a rituálními předpisy, jež mají lidu ustavičné připomínat, aby byl svatý a čistý pro Boha. Poučení Kniha Numeri jako kniha sčítání Božího lidu svědčí o tom, že Hospodin má pevně sečteny své vyvolené, jež zná jen on (srov. Zj 7,4; 14,1). Mnozí z těch, kteří vyšli z Egypta, odpadli a zahynuli, ale nové pokolení pod vedením nového vůdce Jozua (27,18nn) se již připravuje k boji o zemi zaslíbenou. Cesta Božího lidu pouští světa a dějin vede přes pády, nevěru a tresty přece jen k cíli, jímž je zaslíbené království Boží. (podle úvodu v ČEP)

5 SRPEN 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 5 Toulky naší vlastí Brněnská katedrála Od roku 1777 sídlí na Petrově brněnské biskupství. Původní krypta kostela je z 12. století. Chrám procházel ve své historii řadou stavebních úprav, jeho nynější podoba je novogotická z přelomu 19. a 20. století. Na jaře roku 1645 se usadili švédští vojáci v Zábrdovicích a na Královské louce u Komárova. Generál Torstenson zde rozbil svůj hlavní stan. Byl přesvědčen, že od velkého vítězství jej nebude dělit víc, než týden. Tentokrát se pořádně přepočítal. Jeho posádka stála před Brnem už čtvrtý měsíc, ale jeho obyvatelé se stále nevzdávali a bránili se jako lvi. Švédové už měli řadu raněných a rozmáhala se nespokojenost. Nejvíc dopálen byl sám Torstenson. Jeho vojákům nebylo široko daleko rovno, a přece Brňany dosud nepokořil. Proto svolal do předměstské hospody své důstojníky a řekl jim: Zítra udeříme na město naposledy. Vyrazíme brzy ráno. Než bude na Petrově zvonit poledne, musí být Brno naše. Jestli ne, odtáhneme. Hospodský, který obsluhoval švédské vojáky, se za ty měsíce švédštině už trochu přiučil. Když pochopil, co svédský vojevůdce říká, bylo mu jasné, že se tuto důležitou zprávu musí ve městě dozvědět co nejrychleji. Dostal se tajnými chodbami do města až k samému veliteli Souchesovi a vše mu pověděl. Časně ráno 15. srpna začala bitva na život a na smrt. Obránci města i obyvatelé bojovali ze všech sil. Když však na několika místech začali Švédové prorážet hradby a pronikat do města, Souches poslal stařičkého zvoníka, aby začal na Svatopetrském chrámu zvonit hned teď poledne. Ačkoliv dělové koule věž notně poškodily, zvoník na ni z posledních sil vylezl a zatáhl za provaz. Bylo právě jedenáct hodin, když se z věže začal rozléhat hlas zvonu. Ohlašoval poledne. Jak Švédové uslyšeli zvonění, přestali bojovat a pomalu se začali stahovat. Než nastala noc, byli pryč. Brno bylo zachráněno. Od těch dob se na památku šťastné záchrany zvoní na Petrově poledne už v jedenáct hodin.

6 KALENDÁŘ POKOJ A DOBRO STRANA 6 Pá So :00 Památka sv. Alfonsa Marie z Liguori, biskupa a učitele církve Ne neděle v mezidobí 7:30 P za + Franciszka Marcola w 10 rocznicę śmierci, +żonę Hildę w 9 rocznicę śmierci, + syna Aloisa w 2 rocznicę śmierci i ++ z rodziny Marcol 10:30 Č Za + Jana Šimuna Po Památka sv. Jana Marie Vianneye, kněze P Za + Otty i Hilde Linertowy, + rodzice i rodzine Út P za + Alenu Šipulovou Stř Svátek Proměnění Páně Č O Boží požehnání a potřebné milosti pro vnuka Daniela u příležitosti nástupu do 1 třídy Čt Č Za + Josefa Svobodu, manželku, rodiče z obou stran a sourozence Pá Památka sv. Dominika, kněze Č Za + Klaudiho Nadažy, bratra Josefa a rodiče z obou stran So :00 POŘAD BOHOSLUŽEB Tento pořad intencí je k datu uzávěrky časopisu. Pro upřesnění se informujte na faře. Svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Marię Srokosz, męża, syna, rodziców, rodzeństwo i dusze cierpiące

7 SRPEN 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 7 10:30 Č Za + Hildegardu Waleczkovou, manžela, dceru Antonii a syna Ottu Po Památka sv. Kláry, panny Č Na úmysl s. M. Kláry u příležitosti řeholních jmenin Út Stř Čt Památka sv. Maxmiliána Marie Kolbeho, kněze a mučedníka Pá Slavnost Nanebevzetí Panny Marie Č Za manžela Rudolfa Kornase a jeho sestry So :00 Č V intenci díků a proseb k Panně Marii Starobohumínské a za živé a + dobrodince starobohumínské svatyně Č Za vlast a obrácení lidských srdcí Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Helenę Saroską, całą rodzinę Surma, Józefa i Czesława Merek 10:30 Č Za + Antonína a Irenu Walašek a rodiče z obou stran Po Út Č Za + Hildegardu Waleczkovou, manžela, dceru Antonii a syna Ottu Stř Památka sv. Bernarda, opata a učitele církve Č Za + Marcelu Weinertovou Čt Památka sv. Pia X., papeže Pá Památka Panny Marie Královny

8 SRPEN 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 8 So :00 Č Za + Rudolfa Zmiju a rodiče z obou stran Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Aloisii Novákovou, dva manžely, děti a rodiče 10:30 Č Po Památka bl. Metoděje Dominika Trčky, kněze a mučedníka Út Stř Památka sv. Moniky Čt Památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve Pá Památka Umučení sv. Jana Křtitele So :00 Ne neděle v mezidobí 7:30 P Za + Eleonorę Kaczor 10:30 Č Na poděkování Matce Boží za přijatá dobrodiní s prosbou o ochranu a Boží požehnání dcery a syna Po různých peripetiích a organizačních těžkostech Vám touto cestou oznamuji, že plánovaný jednodenní poutňo - poznávací zájezd k Panně Marii do Zprávy a oznámení Žarošic a následně do Rajhradu, kde si budete moci prohlédnout nejenom veřejnosti přístupné, nýbrž i nepřístupné, prostory Staroslavného benediktinského

9 ZPRÁVY A OZNÁMENÍ POKOJ A DOBRO STRANA 9 opatství sv. Petra a Pavla, ale i následně navštívit vyhlášené vinné sklepy a ochutnat alespoň něco málo z toho, co nabízejí, se s definitivní platností uskuteční v sobotu dne 13. IX. A.D Vy, co o účast na poutňo - poznávacím zájezdu budete mít zájem, musíte se přihlásit (čím dříve, tím lépe) u mé dlouholeté kolegyně p. Marie Knapkové. Na základě zkušeností z dob dřívějších jsem zároveň bohužel nucen deklarovat, že pokud nebude zaplacena záloha 200,- Kč / 1 účastníka, nebude přihláška brána jako závazná. Cena poutňo - poznávacího zájezdu bude stanovena až po stanovení ceny vstupného do vinných sklepů, které v současné době bohužel stále nebyly benediktinům v rámci restitučního řízení navráceny. Kontakt na p. Marii Knapkovou tel.: Jan F. Teister Knižní tipy Modlitba na prstech ruky Jakou moc má člověk? Takovou, jakou má vdova z evangelia: klepat na Boží srdce, klepat, prosit, naříkat na různé problémy a četné bolesti, prosit Pána o vysvobození z těchto bolestí, hříchů a problémů. Lidskou mocí je modlitba. A modlitba pokorného člověka je Boží slabostí. V tom je Pán slabý. Má slabost pro modlitbu svého lidu... (papež František) Letním osvěžením může je útlá brožurka Modlitba na prstech ruky papeže Františka. Krátký text inspirující k modlitbě vždy doprovází vhodný biblický citát a fotografie. Knížka jistě potěší i notorické ne-čtenáře, můžete ji sbalit do kapsy, nebo věnovat někomu jako malou pozornost.

10 RECEPTY POKOJ A DOBRO STRANA 10 Napočítej do pěti s Bohem! Palec: chvála Modli se za své blízké. Ukazováček: díkůvzdání Modli se za ty, kteří učí. Prostředníček: přímluva Modli se za ty, kdo vládnou. Prsteníček: skutek Modli se za slabé a trpící. Malíček: odpuštění Modli se za své potřeby. Něco dobrého na zub Švestkový koláč s tvarohem a piškotem 300 g polohrubé mouky, 20 g droždí, 3 lžíce cukru, 3 lžíce rozehřátého tuku, špetka soli, 1 žloutek, šálek mléka, tuk na vymazání formy Náplň: 500 g tvarohu, 3 lžíce cukru, 1 žloutek, 2 lžíce škrobové moučky, trochu mléka, švestky čerstvé nebo kompotované Sníh: 3 bílky, 1 žloutek, 4 lžíce cukru, 3 lžíce polohrubé mouky Do mísy prosijeme mouku, doprostřed rozdrobíme droždí, přidáme trochu cukru a vlažného mléka a rozmícháme. Přikryjeme a když je kvásek vykynutý, přidáme zbylý cukr, rozehřátý tuk, žloutek, sůl a zbytkem vlažného mléka zaděláme vláčné těsto. Posypeme je moukou, přikryjeme a necháme vykynout. Mezitím připravíme náplň: do tvarohu promícháme cukr, žloutek, škrobovou moučku a zředíme mlékem tak, aby náplň byla vláčná. Vykynutým těstem vyplníme plech, který jsme předem vymazali tukem. Pokryjeme omytými, odpeckovanými švestkami, potřeme tvarohovou náplní a dáme do předehřáté trouby péci. Připravíme sníh: v míse ušleháme tuhý sníh z bílků, vešleháme cukr a nakonec lehce vmícháme žloutek a mouku. Na téměř upečený koláč navrstvíme sníh a zvolna dopečeme.

11 SRPEN 2014 POKOJ A DOBRO STRANA 11 Klučina Toník má vždy něco zajímavého pro kluky a holky Milé děti, sestru Zdislavu znáte asi všichni z hodin náboženství. Dozvídáte se od ní důležité věci pro Vaši víru a život. Možná byste jí chtěli položit zvědavé otázky o ní samé. Klučina Toník to udělal za vás: Kam jste jako holka nejraději jezdila na prázdniny a kam jezdíte ráda dnes? Jako holka jsem na prázdniny nejraději jezdila k babičce, protože byla moc hodná a měla jsem tam kamarády, s kterými nebyla nikdy nuda. Les, potok, splav byly naším královstvím. Babička měla králíky, slepice, psa a velkou zahradu. Pamatuji, jak mě vozila na káře, když jsme šly na trávu a každý večer jsem směla chodit do kurníku vybírat vajíčka a počítat slepice, jestli jsou všechny. Když některá scházela, bylo třeba ji najít a tak jsem prolízala každou křovinu a hledala ji. Když se našla, tak jsem jako hrdý detektiv zahnala slepici domů. Večer jsme se s babičkou pomodlili Otčenáš a než jsem usla, naslouchala jsem, jak v dálce jezdí vlaky. To byly moje nejhezčí prázdniny. Dneska jezdím nejraději domů a když je možnost jít alespoň kousek pěší poutě na Velehrad, tak neodolám a jdu, protože se setkám s přáteli, kteří podobně jako já, berou pěší pouť, dalo by se říct, jako modlitbu chůzí. Kde jste byla nejdál? Kam byste se někdy ráda podívala? Nejdál jsem byla ve Svaté zemi a je to i místo, kam bych si přála z celého srdce zaletět ještě jednou. Je to země, která je velmi blízká mému srdci.

12 Řešení: 1c, 2c, 3b, 4b, 5d, 6b, 7b, 8a, 9c, 10d Cestujeme po světě 1. Poutní místo Lurdy leží a. v Polsku b. v Itálii c. ve Francii d. v Mexiku 2. Svatý Otec František pochází a. z Itálie b. z Německa c. z Argentiny d. z Polska 3. Hora Sinaj, na které Mojžíš dostal Desatero leží v a. Izraeli b. Egyptě c. Itálii d. Jordánsku 4. Svatý Augustin se obrátil ve městě a. Řím b. Miláno c. Jeruzalém d. Hyppo 5. Největší socha Krista Spasitele je nad městem a. New York b. Řím c. Florencie d. Rio de Janeiro 6. Svatý Cyril zemřel a. na Velehradě b. v Římě c. v Konstantinopoli d. v Praze 7. Mariánské poutní místo Maria Hilf leží nedaleko města a. Vídeň b. Zlaté Hory c. Krakov d. Příbram 8. Svatý František Xaverský dorazil na misijní cestě až do a. Japonska b. Nigérie c. Brazílie d. Austrálie 9. Svatý Petr je pohřbený a. v Jeruzalémě b. v Kafarnau c. v Římě d. v Egyptě 10. Ve středověku sídlili papežové místo v Římě v městě a. Jeruzalém b. Paříž c. Augsburg d. Avignon pro vnitřní potřebu vydává Římskokatolická farnost Narození P. Marie ve St. Bohumíně ul. Farská 301; Bohumín 2 - Starý schválil: P. Mgr. Kalikst Jan B. Mryka OFM farář Příspěvky posílejte na adresu

POKOJ A DOBRO. Boží Tělo

POKOJ A DOBRO. Boží Tělo MĚSÍČNÍK STAROBOHUMÍNSKÉ FARNOSTI POKOJ A DOBRO R O Č N Í K 1 1, Č Í S L O 6 Č E R V E N 2 0 1 5 Boží Tělo Jde tu o svátost, jejímž symbolem je denní chléb. Ten se v selském prostředí kladl na stůl, byl

Více

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM

Srpen. 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4. Červenec-Srp DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Červenec-Srp Srpen 2009 - Číslo 4/35/ - Ročník 4 DVOUMĚSÍČNÍK FARNOSTÍ LAŠKOV, PŘEMYSLOVICE, ČECHY POD KOSÍŘEM Dříve než k spánku ulehnu, k Bohu své srdce pozvednu: Buď věčně chválen, veleben za vše, co

Více

FARNÍ LIST SENICE NA HANÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI. ročník 2015. měsíc červenec. Milí farníci,

FARNÍ LIST SENICE NA HANÉ ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI. ročník 2015. měsíc červenec. Milí farníci, ročník 2015 SENICE NA HANÉ FARNÍ LIST ŘÍMSKOKATOLICKÉ FARNOSTI měsíc červenec Milí farníci, jsou před námi prázdniny, doba dovolených, a tedy cestování. Mnozí z nás vyrážejí na cesty svým automobilem,

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2012 1 ABY FARNOST BYLA SPOLEČENSTVÍM Rozhovor s P. Markem V budově fary se přestavuje. Můžete nám blíže popsat probíhající práce? Kromě dění, která

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu

Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov. O církvi jako chrámu Zpravodaj farnosti Ostrov a Jáchymov Červenec - Srpen 2013 Dobrý den, drazí bratři a sestry. Dnes bych chtěl krátce pojednat o dalším obrazu, který nám pomáhá chápat tajemství církve, totiž chrámu (Lumen

Více

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014

Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Svatá Anežko Česká, oroduj za nás! Farní dopis č. 124 leden 2014 Milí farníci, poutníci a přátelé. V uplynulém měsíci jsme se připravovali k oslavě Kristova narození. Prožili jsme tak čas očekávání, přípravy

Více

Časopis přerovského děkanátu

Časopis přerovského děkanátu Časopis přerovského děkanátu V září se na Sonusu opět rozběhly pravidelné aktivity, mezi které patří výuka náboženství i pravidelná setkávání nad rozličnými tématy duchovního života. Říjen 2013 Číslo 9

Více

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY

Zpravodaj 2/2014 AKTUALITY A POZVÁNKY 2/2014 duben Zpravodaj FARNOSTÍ KUTNÁ HORA, BYKÁŇ A TŘEBONÍN Milí farníci, když řekneme, že Velikonoce jsou největší křesťanské svátky, asi se většina lidí kolem nás bude stále divit. Proč to nejsou Vánoce?

Více

LITURGICKÝ KALENDÁŘ. MALÁ KATECHEZE Závěrečná doxologie

LITURGICKÝ KALENDÁŘ. MALÁ KATECHEZE Závěrečná doxologie Den dětí Červen je bohatý na slavnosti: Nejsvětější srdce Ježíšovo, Narození Jana Křtitele, Slavnost Petra a Pavla, apoštolů. Všechny by si zasloužily kousek místa v Maně, ještě více pak v našich srdcích.

Více

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ

APOŠTOL BOŽÍHO MILOSRDENSTVÍ Slibuji, že duše, která bude tento obraz uctívat, nezahyne. Slibuji také už zde na zemi vítězství nad nepřáteli a obzvláš v hodině smrti. Já sám ji budu bránit jako svou slávu. /Deníček 48/ 1 2. ROČNÍK

Více

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král?

Zpravodaj. Leden 2015. farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? 1 Leden 2015 Zpravodaj farnosti sv. Václava na Smíchově Kde je Král? Není tato otázka mudrců také hluboce naší otázkou: Kde je ten, který právem zasluhuje, aby byl nazýván Pánem světa a Pánem mého života,

Více

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva:

Kalendář: neděle 5.7. - neděle 30.8. 2009. Milí farníci, Aktuální zpráva: STRÁNKA 12 Naši milí čtenáři Čtrnáctideníku, máme za sebou pár dnů prázdnin - dnů, které s netrpělivostí očekávaly hlavně děti. Prázdniny jsou většinou i časem, kdy vyrážíme na různě dlouhou dovolenou

Více

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka.

Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 1. ZÁŘÍ 2013 Bože, ve své dobrotě ses postaral o chudáka. Pohled na Jeruzalém z chrámu Dominus Flevit, Peregrinatio ad Fontes Salutis, 1. března 2013. MODLITBA VĚŘÍCÍCH

Více

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16

Časopis přerovského děkanátu. Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Časopis přerovského děkanátu Červenec-Srpen 2010 Číslo 7 Ročník 16 Úvodník P. Pavel Hofírek Liturgický kalendář Rozhovory Vezmu kalich spásy Rozhovory s ředitelkami nových mateřských škol - Mgr. Ivetou

Více

Srdečně zveme na výroční

Srdečně zveme na výroční 4 Olomoucký arcidiecézní informátor Ročník 21 duben 2011 Arcibiskupství olomoucké Biskupské náměstí 2, 771 00 Olomouc www.ado.cz Velikonoční pastýřský list olomouckého arcibiskupa Drazí bratři a sestry,

Více

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ

BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ Únor 2004 BEROUNSKÝ KATOLICKÝ ZPRAVODAJ...mají se na něm zjevit Boží skutky! Milí farníci! Jedenáctého února slavíme památku Panny Marie Lurdské a současně Světový den modliteb za nemocné. Proč právě tento

Více

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou...

Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... VĚŽn k Kompas třešťské farnosti Slovo otce Tomáše Naše cesta obrácení a náš boj se zlem musí být nesen Kristovou silou... Co je zpověď? Zpověď je jako pravidelná aktualizace softwaru vlastního života.

Více

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen

č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen č. 1-2 Školní rok 2002/03 září, říjen Milé katechetky a katecheté, každý biskup přijal v den svého svěcení úkol katechizovat. Vy, kteří jste pocítili ochotu mu v tom pomáhat a být jeho spolupracovníky,

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné na rok 2008 Říjen Aby nás naše modlitba růžence a úcta ke svatým vedla k pochopení velikosti našeho povolání být Božím dítětem a pěstovala v nás stále větší důvěru

Více

14. neděle v mezidobí

14. neděle v mezidobí 14. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 48,10-11 Vzpomínáme, Bože, na tvé milosrdenství ve tvém chrámě. Jako tvé jméno, Bože, tak i tvá chvála sahá až na konec země. Uvedení do bohoslužby A Kdo dělá

Více

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č.

Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA. č. Celá krásná jsi, ó Maria! Bez poskvrny prvního hříchu! Pros za nás Otce, jehož Syna jsi porodila! 1992 2012 20 let časopisu IMMACULATA 4/2012 č. 122 Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné Srpen Za umírněnost

Více

Základním cílem je jednota

Základním cílem je jednota Číslo 11/2015 14. června K ončí školní rok a spolu s ním končí v životě naší farnosti další pastorační sezóna. Když se podívám zpět na to, co jsme společně prožili od září loňského roku, naplňuje mé srdce

Více

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ

JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ ČASOPIS FARNOSTI DOLNÍ BOJANOVICE Ročník XX 1/2009 JAKO MILOVANÉ BOŽÍ DÍTĚ Právě dočítám známý Kafkův Proces. Je to kniha neradostná. Doposud úspěšnému a ambicióznímu úředníkovi Josefovi K. je oznámeno,

Více

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj!

Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! FARNÍ INFORMÁTOR 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 31. SRPNA 2014 Má duše po tobě žízní, Hospodine, Bože můj! TABGA - místo, kde Ježíš z pěti ječných chlebů a dvou ryb zázračně nasytil zástupy pěti tisíc mužů kromě

Více

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice.

PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. Ročník 6 Číslo 23 březen 2011 PEREGRÍNEK Zpravodaj pro farníky obcí Hajany, Ořechov, Prštice, Radostice, Silůvky, Tikovice. ÚVOD Matka bolesti Krok za krokem vystupujeme po schodišti postních dnů. Den

Více

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi.

Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. FARNÍ INFORMÁTOR 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 21. ŘÍJNA 2007 S V Ě T O V Ý D E N M I S I Í Pomoc nám přijde od Hospodina, který učinil nebe i zemi. PEREGRINATIO AD LIMINA APOSTOLORUM J. E. Giovanni Coppa při

Více

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011

číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 zlínských sv. Filipa a Jakuba a Panny Marie Pomocnice křesťanů číslo 15 ročník XXII neděle 4. září 2011 www.farnostzlin.cz www.zlin.sdb.cz Snímek P. Jan Polák Světových dnů mládeže v Madridu se účastnili

Více

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / /

ÚVODNÍ SLOVO Biřmování / / / / ÚVODNÍ SLOVO Biřmování Milí přátelé, po prázdninách a dovolených se znovu, možná s trochou nostalgie, setkáváme nad stránkami Farního zpravodaje. Tentokrát bychom se rádi ohlédli a dali všem čtenářům

Více

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro

SVATÁ HORA. Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro SVATÁ HORA ČÍSLO 4 2008 Rozhovor s generálními konzultory Juventiem Andrade a Jackem Dembkem II. Svatá Hora a italské Valle di Ledro Kardinál Giovanni Coppa na Svaté Hoře Dobrá kniha Pekařský učedník ze

Více