MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE"

Transkript

1 Odbor správy majetku V Písku dne: MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh předkládá Návrh zpracoval Ing. Milena Hladíková vedoucí odboru Anna Pexídrová oddělení pozemků

2 b1) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek K Lipám, pí. Fialová: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 663/1 k.ú. Hradiště u Písku pro připojení pozemků parc.č. 598/7 a 598/11 vše k.ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: E.ON Distribuce, a. s. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem zařízení distribuční soustavy - stavby Písek K Lipám, pí. Fialová: NN přip.kab. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 663/1 ostatní plocha ostatní komunikace k.ú. Hradiště u Písku, který je ve vlastnictví města. Stavba spočívá ve výstavbě nové zemní kabelové přípojky NN pro připojení pozemků parc.č. 598/7 a 598/11 vše k.ú. Hradiště u Písku. Délka trasy kabelů NN na dotčeném pozemku parc.č. 663/1 je cca 1 m. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd. K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení věcného břemene je odhadována na částku 200 Kč bez DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP:. Z hlediska územního plánování bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM. kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- stránka 2 (celkem 109)

3 Přílohy: Příloha č. 1 k bodu b1) Situace Příloha č. 2 k bodu b1) Smlouva o smlouvě budoucí Příloha č. 1 k bodu b1) stránka 3 (celkem 109)

4 Příloha č. 2 k bodu b1) SMLOUVA č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Vnitřní Město, Písek IČ: DIČ: Zastoupena: CZ Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Číslo účtu: /0100 vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Budoucí povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 z a s t o u p e n á E.ON Česká republika, s.r.o. na základě plné moci ze dne společností: se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby a Hana Žižková, Technik výstavby a obnovy DS (dále jen Budoucí oprávněná ) na straně druhé (Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: stránka 4 (celkem 109)

5 ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 663/1, v katastrálním území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek (dále jen Zatížená nemovitost ). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Hradiště u Písku. 3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem Písek - K Lipám, pí Fialová: NN přip.kab. (dále jen stavba ). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu ( 2 odst.2a energetického zákona). ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a 257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané lhůty. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 5. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 6. Budoucí oprávněná je povinna po skončení prací uvést nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu. stránka 5 (celkem 109)

6 ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. 2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd., přičemž celková předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno je odhadována na částku 200,-- Kč bez DPH (slovy: dvěstě korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím povinným do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle konečné smlouvy (doručení změnového listu vlastnictví) na adresu fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 4. Budoucí povinný bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Zatížené nemovitosti, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 5. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod. ČLÁNEK IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními 1895 a násl. občanského zákoníku a budoucí povinný se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá původní vlastník za způsobenou škodu. ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 1. Budoucí povinný jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a účastník územního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas s provedením stavby uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na zatížený pozemek v souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť stránka 6 (celkem 109)

7 nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 4. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná E.ON obdrží 3 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budoucího povinného. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.: ze dne: Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy nedílná součást smlouvy. V (ve):, dne: V (ve): Strakonicích dne: Budoucí povinný: Budoucí oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Ing. Jan Roubal Senior technik rozvoje a výstavby Hana Žižková Technik výstavby a obnovy DS stránka 7 (celkem 109)

8 b2) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a.s. akce: Písek Lipová alej, č. p. 1580: NN úprava vd. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 959/5 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČ , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání přijala: U s n e s e n í č. 345/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 959/5 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a nyní se předkládá RM ke konečnému schválení smlouva o zřízení VB. Náhrada na za zřízení věcného břemene činí Kč bez DPH (13,49 m x 200 Kč). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM. kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b2) Geometrický plán č. 2 k bodu b2) Smlouva o zřízení věcného břemene stránka 8 (celkem 109)

9 Příloha č. 1 k bodu b2) stránka 9 (celkem 109)

10 Příloha č. 2 k bodu b2) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: IČ: DIČ: CZ zapsána: 1772 bankovní spojení: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 zastoupená: (dále jen Oprávněná ) na straně druhé Ivana Baselová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne (Povinná a Oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI /001 (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stránka 10 (celkem 109)

11 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti Povinná prohlašuje, že je je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 959/5 v katastrálním území Písek, obec Písek, okres Písek (dále jen Pozemek ) 1.3. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje předmětný Pozemek zapsáný v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Písek Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku. Článek II. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen věcné břemeno ). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Článek III. Specifikace věcného břemene 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže uveden v příslušných ustanovení energetického zákona Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene na nabyvatele Pozemku Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Písek-Lipová alej, čp.1580: NN úprava vd (dále jen distribuční soustava ). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy vymezuje: stránka 11 (celkem 109)

12 Geometrický plán č.: /2017 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., Č.Budějovice, který ověřil Ing. Vladimír Macho dne pod č.: 84/2017 a za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek potvrdil Josef Müller dne pod č.: PGP-348/ Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob Povinná z věcného břemene je povinen strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Článek IV. Další práva 4.1 Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene podle čl Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinného a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Článek V. Cena a platební podmínky 5.1 Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně. 5.2 Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2698,-- Kč bez DPH (slovy: dvatisícešestsetdevadesátosm korun českých). K této částce bude připočítána platná sazba DPH. 5.3 Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví). Daňový doklad faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s. Povinná poznámka uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře): Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo PI /001 Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha stránka 12 (celkem 109)

13 Článek VI. Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 6.1 Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná. 6.2 Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Článek VII. Doložka dle zákona o obcích 7.1 Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění. 7.2 Tato smlouva o zřízení věcného břemene podléhá ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy bude zajištěno bez zbytečného odkladu po jejím uzavření. 7.3 Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.... ze dne Článek VIII. Ostatní ujednání 8.1 Podpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů Povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem. 8.2 Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě. 8.3 V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li to možné. stránka 13 (celkem 109)

14 8.4 Oprávněná je povinna (prostřednictvím mandatáře) doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. Článek IX. Závěrečná ujednání 9.1 Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 9.2 Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. 9.3 Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky. 9.4 Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku. 9.5 Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí. 9.6 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly. Povinná: V, dne: Oprávněná: V Českých Budějovicích, dne: Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města E.ON Distribuce, a.s. Ivana Baselová Manažer věcných břemen stránka 14 (celkem 109)

15 b3) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Teplárenská, p.lid: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na částech pozemků parc. č. 260/10 a parc.č. 260/29 k.ú. Smrkovice a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: E.ON Distribuce, a. s. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem zařízení distribuční soustavy - stavby Písek Teplárenská, p. Lid: NN přip. kab. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 260/10 orná půda a parc.č. 260/29 orná půda vše k.ú. Smrkovice, které jsou ve vlastnictví města. Stavba spočívá ve výstavbě nové kabelové přípojky NN pro připojení nového odběrného místa ve Smrkovicích k energetické distribuční soustavě. Délka trasy kabelů NN na dotčených pozemcích je na parc.č. 260/10 1m chodník a 1m nezpevněný povrch a na parc.č. 260/29 1m chodník. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 40 Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení věcného břemene je odhadována na částku 440 Kč bez DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM. kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. stránka 15 (celkem 109)

16 Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: Příloha č. 1 k bodu b3) Situace Příloha č. 2 k bodu b3) Smlouva o smlouvě budoucí Příloha č. 1 k bodu b3) stránka 16 (celkem 109)

17 Příloha č. 2 k bodu b3) SMLOUVA č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: Zastoupena: CZ vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Budoucí povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Mgr. Eva Vanžurová, starostka se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 z a s t o u p e n á E.ON Česká republika, s.r.o. na základě plné moci ze dne společností: se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby a Hana Žižková, Technik výstavby a obnovy DS (dále jen Budoucí oprávněná ) na straně druhé (Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: stránka 17 (celkem 109)

18 ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 260/10, 260/29, v katastrálním území Smrkovice, obec Písek, okres Písek (dále jen Zatížená nemovitost ). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Smrkovice. 3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem Písek-Teplárenská, p.lid: NN přip. kab. (dále jen stavba ). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu ( 2 odst.2a energetického zákona). ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a 257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané lhůty. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 5. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 6. Budoucí oprávněná je povinna po skončení prací uvést nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu. stránka 18 (celkem 109)

19 ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. 2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd., 40 Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany přičemž celková předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno je odhadována na částku 440,-- Kč bez DPH (slovy: čtyřistačtyřicet korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím povinným do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle konečné smlouvy (doručení změnového listu vlastnictví) na adresu fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 4. Budoucí povinný bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Zatížené nemovitosti, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 5. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. ČLÁNEK IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními 1895 a násl. občanského zákoníku a budoucí povinný se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá původní vlastník za způsobenou škodu. ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 1.Budoucí povinný jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a účastník územního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas s provedením stavby uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na zatížený pozemek v souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. stránka 19 (celkem 109)

20 3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 4. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná E.ON obdrží 3 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budoucího povinného. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.: ze dne: Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy nedílná součást smlouvy. V (ve):, dne: V (ve):strakonicích dne: Budoucí povinný: Budoucí oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Jan Roubal Senior technik rozvoje a výstavby Hana Žižková Technik výstavby a obnovy DS stránka 20 (celkem 109)

21 b4) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Drlíčov 144: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN na části pozemku parc. č. 2090/13 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: E.ON Distribuce, a. s. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem zařízení distribuční soustavy - stavby Písek Drlíčov 144: NN přip.kab. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 2090/13 ostatní plocha ostatní komunikace Písek, který je ve vlastnictví města. Stavba spočívá ve výstavbě nového kabelového vedení NN pro připojení nového bytového domu v Písku na Drlíčově k energetické distribuční soustavě. Délka trasy kabelového vedení NN na dotčeném pozemku parc.č. 2090/13 je 4 m ve výkopu v dlážděném chodníku. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd. K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení věcného břemene je odhadována na částku 800 Kč bez DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM. kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: stránka 21 (celkem 109)

22 Příloha č. 1 k bodu b4) Situace + foto Příloha č. 2 k bodu b4) Smlouva o smlouvě budoucí Příloha č. 1 k bodu b4) stránka 22 (celkem 109)

23 stránka 23 (celkem 109)

24 Příloha č. 2 k bodu b4) SMLOUVA č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: Zastoupena: CZ vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Budoucí povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Mgr. Eva Vanžurová, starostka se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 z a s t o u p e n á E.ON Česká republika, s.r.o. na základě plné moci ze dne společností: se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby a Hana Žižková, Technik výstavby a obnovy DS (dále jen Budoucí oprávněná ) na straně druhé (Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: stránka 24 (celkem 109)

25 ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 2090/13, v katastrálním území Písek, obec Písek, okres Písek (dále jen Zatížená nemovitost ). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Písek. 3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem Písek - Drlíčov 144: NN přip. kab. (dále jen stavba ). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu ( 2 odst.2a energetického zákona). ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a 257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané lhůty. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 5. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 6. Budoucí oprávněná je povinna po skončení prací uvést nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu. stránka 25 (celkem 109)

26 ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. 2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd., přičemž celková předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno je odhadována na částku 800,-- Kč bez DPH (slovy: osmset korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím povinným do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle konečné smlouvy (doručení změnového listu vlastnictví) na adresu fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 4. Budoucí povinný bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Zatížené nemovitosti, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 5. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. ČLÁNEK IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními 1895 a násl. občanského zákoníku a budoucí povinný se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá původní vlastník za způsobenou škodu. ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 1.Budoucí povinný jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a účastník územního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas s provedením stavby uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na zatížený pozemek v souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. stránka 26 (celkem 109)

27 3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 4. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná E.ON obdrží 3 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budoucího povinného. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.: ze dne: Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy nedílná součást smlouvy. V (ve):, dne: V (ve):strakonicích dne: Budoucí povinný: Budoucí oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Jan Roubal Senior technik rozvoje a výstavby Hana Žižková Technik výstavby a obnovy DS stránka 27 (celkem 109)

28 b5) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. akce: RVDSL1709_C_C_PISK1HR_MET Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě práva umístění nové kabelové skříně rozvaděče na části pozemku parc. č. 1757/1 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch České telekomunikační infrastruktury, a.s., IČO , Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, za jednorázovou úhradu dle ustanovení 16b zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: Česká telekomunikační infrastruktura, a. s. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem zařízení stavby RVDSL1709_C_C_PISK1HR_MET. Stavbou bude dotčen pozemek parc.č. 1757/1 ostatní plocha zeleň k.ú. Písek, který je ve vlastnictví města. Jedná se o umístění nové skříně rozvaděče PISK10 DSLAM v zeleni v místě stávajících tras metalických a optických kabelů, které budou do nového rozvaděče vyvedeny. Touto změnou v síti společnosti CETIN a.s. bude zvýšení rychlosti internetového připojení a datových služeb poskytovaných společností O2 a.s.. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti je odhadována dle ustanovení 16b zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku na částku Kč. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet dle ustanovení 16b zák. 151/1997 Sb. o oceňování majetku. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- stránka 28 (celkem 109)

29 Přílohy: č. 1 k bodu b5) Situace + foto č. 2 k bodu b5) Smlouva o smlouvě budoucí Příloha č. 1 k bodu b5) stránka 29 (celkem 109)

30 stránka 30 (celkem 109)

31 Příloha č. 2 k bodu b5) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů 1. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. sídlo: Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3 IČ: DIČ: CZ zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. B, vložka zastoupená na základě plné moci ze dne společností ARANEA NETWORK a. s. se sídlem Modřanská 307/98, Praha 4 Hodkovičky zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17250, zastoupenou na základě pověření ze dne Ivanou Moricovou bankovní spojení: PPF banka, a.s. číslo účtu: /6000 jako budoucí oprávněná osoba (dále jen Oprávněný ) a 2. Město Písek sídlo: Velké náměstí 114, Písek IČ: DIČ: CZ zastoupené Mgr. Evou Vanžurovou, starostkou bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Písek číslo účtu: /0100 jako budoucí obtížená osoba (dále jen Obtížený ) (oba též jako Smluvní strana nebo Smluvní strany ), všichni účastníci a jejich oprávnění zástupci dle vlastního prohlášení plně způsobilí k právním úkonům takto: I. 1. Oprávněný je oprávněn vykonávat komunikační činnosti ve smyslu ustanovení 7 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů. 2. Obtížený výslovně prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc. č. 1757/1 v katastrálním území Písek obci Písek zapsaného na LV č. 1 u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj katastrální pracoviště Písek (dále jen Pozemek ). 3. Pro účely této smlouvy se rozumí: stránka 31 (celkem 109)

32 - podzemním komunikačním vedením je vyvedení metalických a optických kabelů v místě křížení stávajících tras do nového rozvaděče DSLAM typu SIS 900B o rozměrech v: 120 x š:110 x hl. 35 cm a osazení nového podzemního krytu optické spojky PKOR o rozměrech d:100 x š.78 x hl. 45 cm. 4. Oprávněný je investorem stavby pod označením RVDSL1709_C_C_PISK10-PISK1HR_MET (dále jen Stavba ), v jejímž rámci bude na Pozemku umístěno podzemní komunikační vedení veřejné komunikační sítě (dále jen Podzemní komunikační vedení ). 5. Předpokládaná poloha umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku je vyznačena v kopii katastrální mapy, která je přílohou a nedílnou součástí této smlouvy. Skutečná poloha umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku bude zaměřena po realizaci Stavby na Pozemku. Na základě skutečné polohy umístění Podzemního komunikačního vedení na Pozemku bude vyhotoven geometrický plán, kterým bude vyznačena část Pozemku, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno (dále jen Geometrický plán ). Část Pozemku, k níž bude právo odpovídající služebnosti dle této smlouvy zřízeno, bude po umístění Stavby na Pozemku vyznačena v Geometrickém plánu v následujícím rozsahu: - v šířce 0,25 m na každou stranu od osy podzemního komunikačního vedení veřejné komunikační sítě umístěného na Pozemku a v délce tohoto vedení na Pozemku, se zohledněním skutečnosti, že uvedená šířka a délka jsou limitovány hranicemi Pozemku. 1. Oprávněný a Obtížený se zavazují uzavřít na písemnou výzvu Oprávněného smlouvu o zřízení služebnosti s podstatnými náležitostmi uvedenými v této smlouvě. II. 2. Oprávněný se zavazuje do 6 kalendářních měsíců po dokončení Stavby, nejpozději však do 40 kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy, písemně vyzvat Obtíženého k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti a předložit mu návrh smlouvy o zřízení služebnosti včetně Geometrického plánu. 3. Obtížený se zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení služebnosti, a to nejpozději do 2 kalendářních měsíců ode dne doručení písemné výzvy. III. 1. Smlouvou o zřízení služebnosti zřídí Obtížený ve prospěch Oprávněného k části Pozemku vyznačené Geometrickým plánem služebnost spočívající ve zřízení, provozování, údržbě a opravách Podzemního komunikačního vedení (dále jen Služebnost ). Služebnost zahrnuje též právo provádět na Podzemním komunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti. 2. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou. stránka 32 (celkem 109)

33 IV. 1. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 2 000,- Kč, slovy: dvatisíce korun českých. K jednorázové náhradě bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši stanovené platným právním předpisem. 2. Jednorázovou náhradu dle předchozího bodu této smlouvy uhradí Oprávněný Obtíženému na základě daňového dokladu, přičemž Obtížený je oprávněn vystavit daňový doklad až poté, co bude Obtíženému doručeno vyrozumění katastrálního úřadu o provedení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. Daňový doklad bude vystaven se splatností 60 dnů ode dne jeho doručení, bude obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, dále bude obsahovat ČÍSLO SAP a NÁZEV AKCE RVDSL1709_C_C_PISK10-PISK1HR_MET dle čl. I bodu 4 této smlouvy a Obtížený jej zašle na adresu Česká telekomunikační infrastruktura a.s.,olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3. Dnem poskytnutí Služebnosti pro účely daně z přidané hodnoty a tedy dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. Bude-li na daňovém dokladu uveden jiný než Oznámený účet, Oprávněný je oprávněn poukázat příslušnou platbu na kterýkoli Oznámený účet Obtíženého. Úhrada platby na kterýkoli Oznámený účet (tj. účet odlišný od účtu uvedeného na daňovém dokladu) je smluvními stranami považována za řádnou úhradu plnění dle smlouvy. Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že Obtížený je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Obtíženým (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko ( 109 zákona o DPH), je Oprávněný oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za Obtíženého příslušnému správci daně. Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s tímto článkem je úhrada zdanitelného plnění Obtíženému bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této smlouvy (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a Obtíženému nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči Oprávněnému, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně. V. 1. Oprávněný se zavazuje, že při zřizování, provozu, opravách a údržbě Podzemního komunikačního vedení bude šetřit práv Obtíženého. 2. Oprávněný je povinen po ukončení stavebních prací uvést dotčený Pozemek bezodkladně na vlastní náklady do předešlého, popřípadě náležitého stavu a nahradit škodu způsobenou provedením prací. stránka 33 (celkem 109)

34 3. Oprávněný je povinen oznámit Obtíženému každý vstup na Pozemek, včetně oznámení činností, které v této souvislosti budou na Pozemku vykonávány. Oznámení musí být učiněno písemnou formou na adresu Obtíženého uvedenou v této smlouvě, a to s dostatečným předstihem. 4. Oprávněný se zavazuje zajistit vyhotovení Geometrického plánu na své náklady a uhradit správní poplatek za řízení o povolení zápisu Služebnosti do katastru nemovitostí. VI. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti jsou smluvní strany vázány touto smlouvou a zavazují se, že neučiní žádné právní úkony, které by vedly ke zmaření účelu této smlouvy. Obtížený se tímto zavazuje, že v případě převodu vlastnického práva k Pozemku nebo k jeho části dotčené Stavbou zaváže budoucího vlastníka k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti podle této smlouvy. VII. Závazek smluvních stran uzavřít budoucí smlouvu o zřízení služebnosti zanikne, pokud do 36 kalendářních měsíců ode dne uzavření této smlouvy nedojde k zahájení realizace Stavby na Pozemku. VIII. Uzavřením této smlouvy Obtížený uděluje Oprávněnému souhlas Stavbu na Pozemku umístit a provozovat ji. Současně pro potřeby realizace Stavby uděluje Obtížený Oprávněnému souhlas ke vstupu na Pozemek, příp. jeho smluvnímu dodavateli (zhotoviteli) Stavby, a to za podmínek uvedených v čl. V bodu 3 této smlouvy. IX. 1. Obtížený bere na vědomí, že Oprávněný ve smyslu ustanovení 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zpracovává a shromažďuje osobní údaje Obtíženého za účelem realizace této smlouvy a budoucí smlouvy o zřízení služebnosti, jak je v této smlouvě specifikováno, jakož i pro účely oznamování budoucích vstupů. 2. Obtížený výslovně prohlašuje, že souhlasí s tím, aby Oprávněný ve smyslu ustanovení 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromáždil a zpracoval o Obtíženém údaje, název právnické osoby, sídlo a identifikační číslo a to za účelem jejich eventuelního použití při realizaci práv a povinností Oprávněného a Obtíženého v souvislosti s touto smlouvou i se smlouvou o zřízení služebnosti. K jiným účelům nesmí být těchto údajů použito. X. 1. Smlouva je vyhotovena ve 3 stejnopisech z nichž Obtížený obdrží 1 vyhotovení, Oprávněný obdrží 2 vyhotovení. stránka 34 (celkem 109)

35 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. 3. Tato smlouva může být měněna pouze písemně. Za písemnou formu nebude pro tento účel považována výměna ových či jiných elektronických zpráv. 4. Strany se dohodly, že lhůta podle 633 odst. 1 občanského zákoníku se prodlužuje na 10 let. 5. Tato smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu smlouvy a všech náležitostech, které strany měly a chtěly ve smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost této smlouvy. Žádný projev stran učiněný při jednání o této smlouvě ani projev učiněný po uzavření této smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními této smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze stran. 6. Odpověď strany této smlouvy, podle 1740 odst. 3 občanského zákoníku, s dodatkem nebo odchylkou, není přijetím nabídky na uzavření této smlouvy, ani když podstatně nemění podmínky nabídky. 7. Žádný závazek dle této smlouvy není fixním závazkem podle 1980 občanského zákoníku. 8. Smluvní strany potvrzují, že uzavření této smlouvy je výsledkem jednání stran a každá ze stran měla příležitost ovlivnit obsah této smlouvy. Příloha : polohopisný plán V Č. Budějovicích dne V Písku dne Oprávněný: Obtížený: Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Město Písek ARANEA NETWORK a. s. dle plné moci Mgr. Eva Vanžurová Ivana Moricová dle pověření starostka. stránka 35 (celkem 109)

36 b6) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a.s. akce: Písek Hradiště, p. Maňhal: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení nové kabelové přípojky NN na částech pozemků parc.č. 694/1 a parc.č. 56/12 vše k.ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání přijala: U s n e s e n í č. 419/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení nové kabelové přípojky NN na částech pozemků parc. č. 694/1 a parc.č. 56/12 v k. ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a nyní se předkládá RM ke konečnému schválení smlouva o zřízení VB. Náhrada na za zřízení věcného břemene činí Kč bez DPH (0,02m x 40 Kč + 10,3m x 200Kč). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM - kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b6) Geometrický plán č. 2 k bodu b6) Smlouva o zřízení věcného břemene stránka 36 (celkem 109)

37 Příloha č. 1 k bodu b6) stránka 37 (celkem 109)

38 Příloha č. 2 k bodu b6) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: IČ: DIČ: CZ zapsána: 1772 bankovní spojení: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 zastoupená: (dále jen Oprávněná ) na straně druhé Ivana Baselová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne (Povinná a Oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI /001 (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. stránka 38 (celkem 109)

39 Úvodní ustanovení 1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti Povinná prohlašuje, že je je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 694/1, 56/12 v katastrálním území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek (dále jen Pozemek ) 1.3. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje předmětný Pozemek zapsáný v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Hradiště u Písku Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku. Článek II. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen věcné břemeno ). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Článek III. Specifikace věcného břemene 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže uveden v příslušných ustanovení energetického zákona Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene na nabyvatele Pozemku Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Písek-Hradiště, p.maňhal: NN přip. kab. (dále jen distribuční soustava ). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy vymezuje: Geometrický plán č.: /2017 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., Č.Budějovice, který ověřil Ing. Vladimír Macho dne pod č.: 78/2017 a za stránka 39 (celkem 109)

40 Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek potvrdil Josef Müller dne pod č.: PGP-340/ Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob Povinná z věcného břemene je povinen strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Článek IV. Další práva 4.1. Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene podle čl Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinného a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Článek V. Cena a platební podmínky 5.1. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 2061,-- Kč bez DPH (slovy: dvatisícešedesátjedna korun českých). K této částce bude připočítána platná sazba DPH Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví). Daňový doklad faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s. Povinná poznámka uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře): Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo PI /001 Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha stránka 40 (celkem 109)

41 Článek VI. Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 6.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Článek VII. Doložka dle zákona o obcích 7.1. Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění Tato smlouva o zřízení věcného břemene podléhá ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy bude zajištěno bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.... ze dne Článek VIII. Ostatní ujednání 8.1. Podpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů Povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li to možné Oprávněná je povinna (prostřednictvím mandatáře) doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. stránka 41 (celkem 109)

42 Článek IX. Závěrečná ujednání 9.1. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly. Povinná: V, dne: Oprávněná: V Českých Budějovicích, dne: Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města E.ON Distribuce, a.s. Ivana Baselová Manažer věcných břemen stránka 42 (celkem 109)

43 b7) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a.s. akce: Písek K Lipám, parc.č. 1005/9: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc.č. 663/1 k.ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 654 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání přijala: U s n e s e n í č. 662/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 663/1 k. ú. Hradiště u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a nyní se předkládá RM ke konečnému schválení smlouva o zřízení VB. Náhrada na za zřízení věcného břemene činí 654 Kč bez DPH (6,54m x 100 Kč). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM - kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b7) Geometrický plán č. 2 k bodu b7) Smlouva o zřízení věcného břemene stránka 43 (celkem 109)

44 Příloha č. 1 k bodu b7) Příloha č. 2 k bodu b7) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Číslo účtu: /0100 vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a stránka 44 (celkem 109)

45 E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: IČ: DIČ: CZ zapsána: 1772 bankovní spojení: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 zastoupená: (dále jen Oprávněná ) na straně druhé Ivana Baselová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne (Povinná a Oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI /001 (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti Povinná prohlašuje, že je je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 663/1 v katastrálním území Hradiště u Písku, obec Písek, okres Písek (dále jen Pozemek ) 1.3. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje předmětný Pozemek zapsáný v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Hradiště u Písku Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku. stránka 45 (celkem 109)

46 Článek II. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen věcné břemeno ). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Článek III. Specifikace věcného břemene 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže uveden v příslušných ustanovení energetického zákona Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene na nabyvatele Pozemku Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Písek-K Lipám, parc.1005/9: NN přip.kab. (dále jen distribuční soustava ). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy vymezuje: Geometrický plán č.: /2017 zhotovený firmou Gefos Inženýring s.r.o., České Budějovice, který ověřil Ing. Vladimír Macho dne pod č.: 80/2017 a za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek potvrdil Josef Müller dne pod č.: PGP-341/ Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob Povinná z věcného břemene je povinen strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. stránka 46 (celkem 109)

47 Článek IV. Další práva 4.1. Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene podle čl Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinného a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Článek V. Cena a platební podmínky 5.1. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 654,-- Kč bez DPH (slovy: šestsetpadesátčtyři korun českých). K této částce bude připočítána platná sazba DPH Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví). Daňový doklad faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s. Povinná poznámka uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře): Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo PI /001 Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha Článek VI. Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 6.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. stránka 47 (celkem 109)

48 Článek VII. Doložka dle zákona o obcích 7.1.Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění Tato smlouva o zřízení věcného břemene podléhá ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy bude zajištěno bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.... ze dne Článek VIII. Ostatní ujednání 8.1. Podpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů Povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li to možné Oprávněná je povinna (prostřednictvím mandatáře) doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. Článek IX. Závěrečná ujednání 9.1.Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 9.2.Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami. stránka 48 (celkem 109)

49 9.3. Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly. Povinná: V, dne: Oprávněná: V Českých Budějovicích, dne: Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města E.ON Distribuce, a.s. Ivana Baselová Manažer věcných břemen stránka 49 (celkem 109)

50 b8) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a.s. akce: , Písek Dolní, pí. Horáková: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc.č. 1060/1 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 840 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání přijala: U s n e s e n í č. 421/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 1060/1 k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a nyní se předkládá RM ke konečnému schválení smlouva o zřízení VB. Náhrada na za zřízení věcného břemene činí 840 Kč bez DPH (4,2m x 200 Kč). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM - kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b8) Geometrický plán č. 2 k bodu b8) Smlouva o zřízení věcného břemene stránka 50 (celkem 109)

51 Příloha č. 1 k bodu b8) stránka 51 (celkem 109)

52 Příloha č. 2 k bodu b8) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: IČ: DIČ: CZ zapsána: 1772 bankovní spojení: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 zastoupená: (dále jen Oprávněná ) na straně druhé Ivana Baselová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne (Povinná a Oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI /001 (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník stránka 52 (celkem 109)

53 Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti Povinná prohlašuje, že je je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 1060/1 v katastrálním území Písek, obec Písek, okres Písek (dále jen Pozemek ) 1.3. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje předmětný Pozemek zapsaný v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Písek Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku. Článek II. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen věcné břemeno ). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Článek III. Specifikace věcného břemene 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže uveden v příslušných ustanovení energetického zákona Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene na nabyvatele Pozemku Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Písek-Dolní, pí Horáková: NN přip. kab. (dále jen distribuční soustava ). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. stránka 53 (celkem 109)

54 3.4. Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy vymezuje: Geometrický plán č.: /2017 zhotovený firmou GEFOS inženýring, s.r.o., Č.Budějovice, který ověřil Ing. Vladimír Macho dne pod č.: 82/2017 a za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek potvrdil Josef Müller dne pod č.: PGP-343/ Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob Povinná z věcného břemene je povinen strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Článek IV. Další práva 4.1.Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene podle čl Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinného a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Článek V. Cena a platební podmínky 5.1. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 840,-- Kč bez DPH (slovy: osmsetčtyřicet korun českých). 4,2 bm x 200,-Kč/bm výkop do chodníku. K této částce bude připočítána platná sazba DPH Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví). Daňový doklad faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s. Povinná poznámka uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře): Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo PI /001 stránka 54 (celkem 109)

55 Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha Článek VI. Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 6.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Článek VII. Doložka dle zákona o obcích 7.1.Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění Tato smlouva o zřízení věcného břemene podléhá ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy bude zajištěno bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.... ze dne Článek VIII. Ostatní ujednání 8.1. Podpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů Povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li to možné. stránka 55 (celkem 109)

56 8.4. Oprávněná je povinna (prostřednictvím mandatáře) doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. Článek IX. Závěrečná ujednání 9.1.Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly. Povinná: V, dne: Oprávněná: V Českých Budějovicích, dne: Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města E.ON Distribuce, a.s. Ivana Baselová Manažer věcných břemen stránka 56 (celkem 109)

57 b9) konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON. Distribuce, a.s. akce: , Písek Semice, p. Mašek: NN přip.kab. Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje konečné znění smlouvy o zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc.č. 105/68 k.ú. Semice u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6, za jednorázovou úhradu ve výši 191 Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene byl vyhotoven na náklady oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání přijala: U s n e s e n í č. 664/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelové přípojky NN na části pozemku parc. č. 105/68 k. ú. Semice u Písku a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Akce byla dokončena, bylo vyhotoveno skutečné zaměření a nyní se předkládá RM ke konečnému schválení smlouva o zřízení VB. Náhrada na za zřízení věcného břemene činí 191 Kč bez DPH (1,91m x 100 Kč). Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM - kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b9) Geometrický plán č. 2 k bodu b9) Smlouva o zřízení věcného břemene stránka 57 (celkem 109)

58 Příloha č. 1 k bodu b9) Příloha č. 2 k bodu b9) SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: stránka 58 (celkem 109)

59 DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka města Číslo účtu: /0100 vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. se sídlem: IČ: DIČ: CZ zapsána: 1772 bankovní spojení: F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 zastoupená: (dále jen Oprávněná ) na straně druhé Ivana Baselová, Manažer věcných břemen, na základě Pověření ze dne (Povinná a Oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto: Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: PI /001 (dále jen Smlouva ) k provedení (v souladu s) ustanovení 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb., energetický zákon, v platném znění, a 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Článek I. Úvodní ustanovení 1.1. Oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení tohoto věcného břemene je ze strany Oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti Povinná prohlašuje, že je je jediným a výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 105/68 v katastrálním území Semice u Písku, obec Písek, okres Písek (dále jen Pozemek ) stránka 59 (celkem 109)

60 1.3. Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje předmětný Pozemek zapsáný v katastru nemovitostí na LV č. 1 pro katastrální území Semice u Písku Pozemek se nachází na území vymezeném licencí, v němž Oprávněná provozuje distribuční soustavu. Oprávněná má povinnost zřídit věcné břemeno umožňující zřídit a provozovat ve smyslu 25 odst. 3 písm. e) energetického zákona na Pozemku zařízení distribuční soustavy Distribuční soustava je inženýrskou sítí ve smyslu 509 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a nejedná se tak o součást pozemku. Článek II. Předmět Smlouvy 2.1. Předmětem Smlouvy je zřízení a vymezení věcného břemene podle 25 odst. 4 energetického zákona osobní služebnosti energetického vedení dle tohoto zákona (dále též jen věcné břemeno ). Obsah věcného břemene je specifikován v článku III. této Smlouvy na Pozemku ve prospěch Oprávněné v rozsahu uvedeném v této Smlouvě a vyplývajícím z přísl. ustanovení energetického zákona. Článek III. Specifikace věcného břemene 3.1. Smluvní strany se dohodly, že Povinná, jako vlastník Pozemku, zřizuje k Pozemku ve prospěch Oprávněné právo odpovídající věcnému břemenu podle 25 odst. 4 energetického zákona, když jeho obsah a rozsah jeho výkonu je blíže uveden v příslušných ustanovení energetického zákona Smluvní strany berou na vědomí, že se změnou vlastníka Pozemku přechází i práva a povinnosti vyplývající z věcného břemene na nabyvatele Pozemku Oprávněná je vlastníkem a provozovatelem distribuční soustavy stavby realizované pod názvem Písek - Semice, p. Mašek: NN přip. kab. (dále jen distribuční soustava ). Smluvní strany se za účelem umístění distribuční soustavy - nového kabelového vedení NN na Pozemku a za účelem jejího provozování dohodly na zřízení věcného břemene, jehož obsahem je právo Oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Pozemku. Věcné břemeno zahrnuje též právo Oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění Rozsah věcného břemene podle této Smlouvy vymezuje: Geometrický plán č.: /2017 zhotovený firmou Gefos Inženýring s.r.o., České Budějovice, který ověřila Ing. Marie Švehlová dne pod č.: 79/A 2017 a za Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek potvrdil Josef Müller dne pod č.: PGP-344/ Citovaný geometrický plán je přílohou a nedílnou součástí této Smlouvy Povinná z věcného břemene bere na vědomí, že distribuční soustava je chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu distribuční soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. stránka 60 (celkem 109)

61 3.6. Povinná z věcného břemene je povinen strpět výkon práva Oprávněné vyplývající z této Smlouvy a energetického zákona a zdržet se veškeré činnosti, co vede k ohrožení součásti distribuční soustavy a omezení výkonu tohoto práva Oprávněné Věcné břemeno zřízené touto smlouvou se sjednává jako časově neomezené a zaniká v případech stanovených zákonem. Článek IV. Další práva 4.1.Oprávněná z věcného břemene má ve vztahu k Pozemku dále oprávnění ve smyslu ustanovení 25 odst. 3 písm. f) a g) energetického zákona, především pak právo vstupovat a vjíždět na Pozemek v souvislosti s realizací práv vyplývajících jí z věcného břemene podle čl Oprávněná je povinna při výkonu oprávnění popsaných shora postupovat coby PDS striktně ve smyslu 25 odst. 8 energetického zákona, tj. co nejvíce šetřit práva Povinného a vstup na Pozemek mu bezprostředně oznámit. Po skončení prací je povinna uvést Pozemek do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání Pozemku a bezprostředně oznámit tuto skutečnost Povinnému. Po provedení odstranění nebo okleštění stromoví je povinna na svůj náklad provést likvidaci vzniklého klestu a zbytků po těžbě. Článek V. Cena a platební podmínky 5.1. Věcné břemeno podle této Smlouvy se zřizuje úplatně Jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává ve výši 191,-- Kč bez DPH (slovy: jednostodevadesátjedna korun českých). K této částce bude připočítána platná sazba DPH Jednorázová úplata bude Povinné uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů od doručení - vystavené Povinnou po obdržení oznámení o povolení vkladu věcného břemene dle této Smlouvy o zřízení věcného břemene (doručení změnového listu vlastnictví). Daňový doklad faktura musí být vystavena na fakturační společnost: E.ON Distribuce, a.s. Povinná poznámka uvedení čísla Smlouvy na daňovém dokladu (faktuře): Úhrada věcného břemene dle Smlouvy E.ON číslo PI /001 Daňový doklad - faktura bude zaslána na adresu: E.ON Distribuce Faktury, P.O.Box 13, Praha Článek VI. Vklad věcného břemene do veřejného seznamu 6.1. Smluvní strany se dohodly, že návrh na zahájení řízení o zápisu práva odpovídajícího věcnému břemeni zřizovanému touto Smlouvou k Pozemku do katastru nemovitostí bude podán stránka 61 (celkem 109)

62 příslušnému katastrálnímu úřadu Oprávněnou. Správní poplatek za návrh na zahájení řízení o povolení vkladu práva do katastru nemovitostí uhradí Oprávněná Věcné břemeno podle této Smlouvy vzniká v souladu s ustanovením občanského zákoníku zápisem do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). Právní účinky zápisu nastávají k okamžiku, kdy návrh na zápis došel příslušnému katastrálnímu úřadu. Článek VII. Doložka dle zákona o obcích 7.1 Povinná z věcného břemene prohlašuje, že tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením 41 odst. 2 zákona č. 128/2000Sb., o obcích v platném znění Tato smlouva o zřízení věcného břemene podléhá ve smyslu zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění této smlouvy bude zajištěno bez zbytečného odkladu po jejím uzavření Uzavření této Smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č.... ze dne Článek VIII. Ostatní ujednání 8.1. Podpisem této Smlouvy Povinná jako subjekt údajů potvrzuje, že Oprávněná jako správce údajů splnila vůči subjektu údajů informační povinnost ve smyslu 11 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, týkající se zejména provádění zpracování osobních dat subjektu údajů v interním informačním systému správce údajů pouze k účelu danému touto smlouvou. Povinná jako subjekt údajů prohlašuje, že si je vědoma všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto Smlouvou. Oprávněná se zavazuje při správě osobních údajů Povinného využívat je a nakládat s nimi pouze ke sjednanému účelu a v souladu se zákonem Smluvní strany se zavazují, že pokud příslušný katastrální úřad vyzve účastníky k odstranění případných nedostatků návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu, případně listiny, na základě které má být právo zapsáno, vyvinou potřebnou součinnost k jejich odstranění ve stanovené lhůtě V případě, že příslušný katastrální úřad v řízení o povolení vkladu řízení zastaví či zamítne, Smluvní strany se zavazují poté uzavřít ve lhůtě do 30ti kalendářních dní ode dne doručení rozhodnutí katastrálního úřadu o zastavení či zamítnutí vkladu oběma Smluvním stranám novou Smlouvu o zřízení věcného břemene s totožným obsahem za stejných cenových podmínek, ve které budou odstraněny všechny nedostatky, které bránily povolení vkladu práva dle této Smlouvy, bude-li to možné Oprávněná je povinna (prostřednictvím mandatáře) doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. Článek IX. Závěrečná ujednání stránka 62 (celkem 109)

63 9.1.Smlouva nabývá účinnosti okamžikem jejího uzavření. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Povinná či Oprávněná podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá Smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí Smlouva může být měněna nebo doplňována pouze formou vzestupně číslovaných písemných dodatků podepsaných oběma Smluvními stranami Smlouva a právní vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky Na právní vztahy vyplývající nebo související s touto Smlouvou a v ní nebo v energetickém zákoně výslovně neupravené se přiměřeně uplatní ustanovení občanského zákoníku Smlouva je sepsána v 3 stejnopisech, z nichž po jednom obdrží Povinná a Oprávněná a jeden stejnopis bude Oprávněnou použit pro účely příslušného řízení o zápisu věcného břemene do katastru nemovitostí Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. Smluvní strany prohlašují, že Smlouva představuje úplnou dohodu o veškerých jejích náležitostech a neexistují náležitosti, které by Smluvní strany neujednaly. Povinná: V, dne: Oprávněná: V Českých Budějovicích, dne: Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka města E.ON Distribuce, a.s. Ivana Baselová Manažer věcných břemen stránka 63 (celkem 109)

64 b10) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: Písek Pakšovka: NN rekonstrukce TS, vedení Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení věcného břemene práva uložení kabelového vedení NN s uzemněním a dvěma kabelovými pilíři na částech pozemků parc. č. 954/21, 959/5, 960/19, 962/3, 962/8, 962/141, 962/145, 967/19 a 2166/3 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: E.ON Distribuce, a. s. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem zařízení distribuční soustavy - stavby Písek Pakšovka: NN rekonstrukce TS, vedení. Stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 954/21 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 959/5 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 960/19 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 962/3 ostatní plocha zeleň, parc.č. 962/141 ostatní plocha ostatní komunikace, parc.č. 962/145 ostatní plocha ostatní komunikace, 967/19 ostatní plocha - jiná plocha, parc.č. 2166/3 ostatní plocha ostatní komunikace, 962/8 ostatní plocha zeleň, které jsou ve vlastnictví města. Stavba spočívá v uložení kabelového vedení NN ve výkopu o celkové délce 504 m, 80 m uzemnění, které bude uloženo ve společném výkopu s kabelovým vedením NN a 3 kabelové pilíře. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd., 400 Kč/bm za výkop do komunikace, 100Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany a Kč/ks za kabelový pilíř. Předpokládaná výše náhrady za zřízení věcného břemene je odhadována na částku Kč bez DPH. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP:. Z hlediska územního plánování bez připomínek. Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: Předložit k vyjádření před započetím stavby pro stanovení podmínek. Vyjádření odboru životního prostředí: Bez připomínek. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení VB za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. stránka 64 (celkem 109)

65 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 k bodu b10) Situace č. 2 k bodu b10) Smlouva o smlouvě budoucí Příloha č. 1 k bodu b10) stránka 65 (celkem 109)

66 Příloha č. 2 k bodu b10) SMLOUVA č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: CZ Zastoupena: Mgr. Eva Vanžurová, starostka vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Budoucí povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. stránka 66 (celkem 109)

67 se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 z a s t o u p e n á E.ON Česká republika, s.r.o. na základě plné moci ze dne společností: se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: Ing. Bohdan Důbrava, Vedoucí správy sítě VN, NN a ZP a Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby (dále jen Budoucí oprávněná ) na straně druhé (Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 954/21, 959/5, 960/19, 962/3, 962/141, 962/145, 967/19, 2166/3, 962/8 v katastrálním území Písek, obec Písek, okres Písek (dále jen Zatížená nemovitost ). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Písek. 3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem Písek-Pakšovka:NN rekonstrukce TS,vedení (dále jen stavba ). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu ( 2 odst.2a energetického zákona). ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., stránka 67 (celkem 109)

68 energetický zákon v platném znění a 257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané lhůty. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabel NN, pilíř 2x, uzemnění na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 5. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. 6. Budoucí oprávněná je povinna po skončení prací uvést nemovitost do předchozího stavu, a není-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícímu předchozímu účelu. ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. 2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou náhradu ve výši 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd.,400 Kč/bm za výkop do komunikace, 100Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany a 1000 Kč/ks kabelový pilíř, přičemž celková předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno je odhadována na částku ,-- Kč bez DPH (slovy: stotřicetčtyřitisícpětset korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím povinným do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle konečné smlouvy (doručení změnového listu vlastnictví) na adresu fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 4. Budoucí povinný bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Zatížené nemovitosti, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 5. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní stránka 68 (celkem 109)

69 strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. ČLÁNEK IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními 1895 a násl. občanského zákoníku a budoucí povinný se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá původní vlastník za způsobenou škodu. ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 1.Budoucí povinný jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a účastník územního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas (za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o., tj., Předložit k vyjádření před započetím stavby pro stanovení podmínek.) s provedením stavby uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na zatížený pozemek v souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 4. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná E.ON obdrží 3 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budoucího povinného. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.: ze dne: Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy nedílná součást smlouvy. stránka 69 (celkem 109)

70 V (ve):, dne: V (ve):strakonicích dne: Budoucí povinný: Budoucí oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Bohdan Důbrava Vedoucí správy sítě VN, NN a ZP Ing. Jan Roubal Senior technik rozvoje a výstavby stránka 70 (celkem 109)

71 b11) zřízení věcného břemene ve prospěch E.ON Distribuce, a. s. akce: č Písek Plavecký bazén: VN, NN překládka kab. Návrh na usnesení: 1. Rada města Písku po projednání: ruší usnesení č. 583/16 ze dne a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení věcného břemene práva přeložení kabelového vedení VN a NN a kabelový pilíř na částech pozemků parc. č. 2145/5, 2149/2, 298/6, 298/7, 300/8, 302/4, 302/6, 302/7 vše k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s. r. o. a odboru životního prostředí ve prospěch E.ON Distribuce, a.s., IČO , České Budějovice, F.A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: RM na svém jednání dne přijala usnesení: U s n e s e n í č. 583/16 Rada města Písku po projednání schvaluje zřízení věcného břemene práva přeložení kabelového vedení VN a NN a kabelový pilíř na částech pozemků parc. č. 2145/5, 2149/2, 298/6, 298/7, 300/8, 302/4, 302/6, 302/7 vše k. ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provozování, oprav a údržby této distribuční soustavy za dodržení podmínek Městských služeb Písek s. r. o. a odboru životního prostředí ve prospěch E.ON Distribuce a. s., IČO , České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6 za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření věcného břemene bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Nyní předkládáme zrušení tohoto usnesení z důvodu toho, že z žádosti, kterou E.ON na tuto akci zasílal nebylo patrno, že se jedná o vedení v jedné trase a došlo tak ke dvojímu zpoplatnění. V příloze materiálu byla smlouva, kde byla uvedená jiná částka než nyní. Nyní předkládáme bod ke schválení znovu a vzhledem k tomu, že je tedy část vedení ve stejné trase jako u akce Burketova: NN kabelový propoj (schválena v RM dne usn.č. 580/16) nebude tato část zpoplatněna. Ostatní části smlouvy zůstávají stejné. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: Souhlasíme s tím, že veškeré povrchy budou uvedeny do původního řádného stavu a předány zástupci MSP s. r. o. Vyjádření odboru životního prostředí: Souhlasíme, nesmí dojít k poškození zeleně. Doporučení zpracovatele: stránka 71 (celkem 109)

72 Zpracovatel doporučuje schválit zrušení usnesení a zřízení VB za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o. a odboru životního prostředí (usnesení 1, 2a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM.. kapitola Kč bez DPH Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3 Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 k bodu b11) Situace č. 2 k bodu b11) Smlouva o smlouvě budoucí stránka 72 (celkem 109)

73 Příloha č. 1 k bodu b11) stránka 73 (celkem 109)

74 stránka 74 (celkem 109)

75 stránka 75 (celkem 109)

76 stránka 76 (celkem 109)

77 Příloha č. 2 k bodu b11) SMLOUVA č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon) v platném znění Město Písek sídlo: Velké náměstí 114/3, Písek IČ: DIČ: Zastoupena: CZ vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Budoucí povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Mgr. Eva Vanžurová, starostka se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 1772 bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka České Budějovice číslo účtu: /0100 z a s t o u p e n á E.ON Česká republika, s.r.o. na základě plné moci ze dne společností: se sídlem: F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice IČ: DIČ: CZ zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka C 15066, zastoupena dvěma pověřenými zaměstnanci: Ing. Bohdan Důbrava, Vedoucí správy sítě VN, NN a ZP a Ing. Jan Roubal, Senior technik rozvoje a výstavby (dále jen Budoucí oprávněná ) na straně druhé (Budoucí povinný a Budoucí oprávněná společně rovněž jako Smluvní strany ) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene: stránka 77 (celkem 109)

78 ČLÁNEK I. - ÚVODNÍ USTANOVENÍ: 1. Budoucí oprávněná je provozovatelem distribuční soustavy (dále jen PDS ) na území vymezeném licencí. Distribuční soustava je provozována ve veřejném zájmu. PDS má povinnost zajišťovat spolehlivé provozování, obnovu a rozvoj distribuční soustavy na území vymezeném licencí, přičemž zřízení věcného břemene je ze strany Budoucí oprávněné jedním ze zákonem daných předpokladů pro plnění této povinnosti. 2. Budoucí povinný prohlašuje, že je výlučným vlastníkem pozemku parc.č. 298/6, 298/7, 300/8, 302/4, 302/6, 302/7, 2145/5, 2149/2, v katastrálním území Písek, obec Písek, okres Písek (dále jen Zatížená nemovitost ). Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek eviduje Zatíženou nemovitost na LV č. 1 pro katastrální území Písek. 3. Budoucí oprávněná bude realizovat na Zatížené nemovitosti stavbu s názvem Písek-Plavecký bazén:vn,nn překládka kab (dále jen stavba ). Jedná se o síť technického vybavení, která je zřizována a provozována ve veřejném zájmu ( 2 odst.2a energetického zákona). ČLÁNEK II. - PŘEDMĚT SMLOUVY: 1. Předmětem této smlouvy je sjednání závazku obou smluvních stran nejpozději do 12 měsíců od dokončení - resp. převzetí dokončené stavby Budoucí oprávněnou od jejího zhotovitele (datum podpisu protokolu o převzetí stavby) uzavřít podle 25 odst. 4 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon v platném znění a 1257 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění smlouvu o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude svou povahou osobní služebností energetického vedení zřízenou ve prospěch Budoucí oprávněné jako PDS. 2. Budoucí oprávněná se zavazuje vyzvat před uplynutím lhůty sjednané v odstavci 1 tohoto článku Budoucího povinného k uzavření smlouvy a v rámci této výzvy mu předložit i návrh konečné smlouvy na zřízení věcného břemene. Výzva k uzavření smlouvy bude odeslána nejpozději jeden měsíc před uplynutím sjednané lhůty. 3. Smluvní strany se dohodly, že smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena za účelem umístění distribuční soustavy - kabelové vedení VN a kabelové vedení NN s plastovým kabelovým pilířem na Zatížené nemovitosti a za účelem jejího provozování, jejímž obsahem bude právo Budoucí oprávněné zřídit, provozovat, opravovat a udržovat distribuční soustavu na Zatížené nemovitosti. Věcné břemeno bude zahrnovat též právo Budoucí oprávněné provádět na distribuční soustavě úpravy za účelem její obnovy, výměny, modernizace nebo zlepšení její výkonnosti, včetně jejího odstranění. 4. Průběh a rozsah věcného břemene bude vymezen v geometrickém plánu. Geometrický plán se stane nedílnou součástí smlouvy o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu. 5. Budoucí oprávněná se zavazuje na své náklady zajistit vyhotovení geometrického plánu, vyhotovení smlouvy o zřízení věcného břemene včetně návrhu na zahájení vkladového řízení, podání návrhu na příslušný katastrální úřad včetně úhrady správních poplatků s tím spojených. ČLÁNEK III. - PODSTATNÉ NÁLEŽITOSTI SMLOUVY: 1. Právo věcného břemene bude zřízeno jako časově neomezené, které zaniká pouze v případech stanovených zákonem. stránka 78 (celkem 109)

79 2. Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, a to za jednorázovou úplatu ve výši 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd., 100 Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany, přičemž celková předpokládaná výše úhrady za věcné břemeno je odhadována na částku Kč bez DPH (slovy: třicetdvatisíc korun českých). K této částce bude připočtena platná sazba DPH. 3. Jednorázová náhrada bude Budoucímu povinnému uhrazena na základě daňového dokladu faktury s termínem splatnosti min. 21 dnů vystavené Budoucím povinným do 30 dnů od doručení oznámení o povolení vkladu do katastru nemovitostí dle konečné smlouvy (doručení změnového listu vlastnictví) na adresu fakturační společnosti Budoucí oprávněné. 4. Budoucí povinný bere na vědomí, že distribuční soustava, která bude umístěna na Zatížené nemovitosti, bude chráněna ochrannými pásmy dle energetického zákona. Ochranné pásmo slouží k zajištění spolehlivého provozu zařízení elektrizační soustavy a k ochraně života, zdraví a majetku osob. 5. Budoucí oprávněná je povinna doručit kopii návrhu na zahájení řízení o povolení vkladu práva do KN s vyznačením data přijetí (podání) na KP KÚ (nebo jiného dokladu o doručení doručenky) do 5-ti pracovních dnů na adresu Budoucího povinného ode dne podání na katastrálním úřadě. Smluvní strany si mohou smluvně dohodnout i jiný (alternativní) způsob doručení návrhu na zahájení řízení, například faxem, mailem apod.. ČLÁNEK IV. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ: 1. Práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy přechází v plném rozsahu i na právní nástupce obou smluvních stran. Dojde-li ke změně vlastníka Zatížené nemovitosti, je nutné práva a povinnosti z této budoucí smlouvy postoupit na nového nabyvatele Zatížené nemovitosti. Postoupení smlouvy bude provedeno v souladu s ustanoveními 1895 a násl. občanského zákoníku a budoucí povinný se zavazuje řádné postoupení zajistit, nového nabyvatele písemně zavázat touto smlouvou a informovat o této skutečnosti Budoucí oprávněnou. V případě porušení této povinnosti odpovídá původní vlastník za způsobenou škodu. ČLÁNEK V. - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 1.Budoucí povinný jako vlastník pozemku dotčeného stavbou a účastník územního řízení současně touto smlouvou uděluje souhlas (Za dodržení podmínek Městských služeb Písek, s. r. o., tj. Souhlasíme s tím, že veškeré povrchy budou uvedeny do původního řádného stavu a předány zástupci MSP s. r. o. a odboru životního prostředí, tj. Souhlasíme, nesmí dojít k poškození zeleně.) s provedením stavby uvedené v čl. I odst. 3 této smlouvy ve smyslu požadavku zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zároveň dává souhlas s vydáním příslušného stavebního povolení na stavbu a souhlasí se vstupem (a vjezdem) Budoucí oprávněné, popř. jí pověřených třetích osob na zatížený pozemek v souvislosti s realizací stavby. Umístění energetického zařízení je patrné z přiloženého situačního snímku (popř. snímku katastrální mapy), jenž je nedílnou součástí této smlouvy. 2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci obou smluvních stran. 3. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji povinný či oprávněný podepíší s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť stránka 79 (celkem 109)

80 nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. 4. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud zatížená nemovitost nebude energetickým zařízením dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. Budoucí oprávněný tuto skutečnost písemně oznámí budoucímu povinnému. 5. Smluvní strany mohou měnit, doplňovat a upřesňovat tuto smlouvu pouze oboustranně odsouhlasenými a běžně číslovanými písemnými dodatky. 6. Smlouva je vyhotovena v (ve) 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Budoucí oprávněná E.ON obdrží 3 její vyhotovení. Zbylá jsou určena pro Budoucího povinného. 7. Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemné dohodě, podle jejich pravé a svobodné vůle, dobrovolně, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni, pod nátlakem ani za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými podpisy. 8. Tato smlouva byla schválena usnesením rady města č.: ze dne: Příloha č.1.: Situační snímek plánovaného umístění distribuční soustavy nedílná součást smlouvy V (ve):, dne: Ve Strakonicích, dne: Budoucí povinný: Budoucí oprávněná: E.ON Distribuce, a.s. zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o. Město Písek Mgr. Eva Vanžurová, starostka Ing. Bohdan Důbrava Vedoucí správy sítě VN, NN a ZP Ing. Jan Roubal Senior technik rozvoje a výstavby stránka 80 (celkem 109)

81 b12) zřízení služebnosti SIMELON, s.r.o. výstavba optické sítě na sídlištích Dukla a Jih, umístění nadzemního telekomunikačního vedení Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti - práva umístění nadzemního telekomunikačního vedení na částech pozemků parc.č. 235/1, 360/21, 2101/2, 355/51, 1258/6, 1258/60 a 1258/37 vše k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch SIMELON, s.r.o., IČO , Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: SIMELON, s.r.o. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem nadzemního telekomunikačního vedení na částech pozemků parc.č. 235/1 ostatní plocha ostatní komunikace, 355/51 ostatní plocha jiná plocha, 360/21 ostatní plocha jiná plocha, 1258/6 ostatní plocha zeleň, 1258/37 ostatní plocha zeleň, 1258/60 ostatní plocha ostatní komunikace, 2101/2 ostatní plocha ostatní komunikace. Stavba spočívá v umístění nadzemního telekomunikačního vedení. Žádost souvisí s výstavbou optické sítě na sídlištích Dukla a Jih, navazuje na předešlé etapy a pokračuje se zavedením vysokorychlostního internetu a s tím souvisejících služeb na další objekty města Písek. Náhrada za zřízení věcného břemene činí 100 Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany. Náhrada za zřízení věcného břemene v komunikacích, chodnících a přilehlých pozemcích činí dle pravidel schválených radou města náhradu ve výši zpoplatnění omezení užívání u těchto pozemků, tj. 200 Kč/bm za výkop do zeleného pásu, chodníku, krajnice atd. K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě je odhadována na částku Kč bez DPH. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření městského architekta: Záměr nedoporučuji. Jedná se o precedentní rozhodnutí vedení kabelového vodiče vzduchem. Tento způsob vzdušného propojení sousedních budov už koriguje VYHLÁŠKA Č. 6/98 o chráněném území historického centra města Písek, která ve svém obsahu neumožňuje na ploše Městské památkové zóny (MPZ) a jejím ochranném pásmu vést nová elektrická i slaboproudá vedení vzduchem i po uličních fasádách objektů. Dotčená území v žádosti jsou sice mimo vymezené území MPZ i její ochranné pásmo, ale není zájmem, aby tento způsob vzdušných vedení stále obtěžoval veřejný městský prostor. Obvzlášť, když žijeme v době bezdrátových přijímačů. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje neschválit zřízení služebnosti (usnesení c). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM kapitola Kč bez DPH. stránka 81 (celkem 109)

82 Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: Příloha č. 1 k bodu b12) Situace Příloha č. 2 k bodu b12) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Příloha č. 1 k bodu b12) stránka 82 (celkem 109)

83 Příloha č. 2 k bodu b12) Město Písek, IČO se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou dále také jen jako budoucí strana povinná ze zřízení služebnosti a strana povinná a SIMELON, s r.o., se sídlem: Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, PSČ: IČO: zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka zastoupená: Martinem Ambrožem, jednatelem dále také jen jako budoucí strana oprávněná ze zřízení služebnosti a strana oprávněná uzavírají dnešního dne tuto stránka 83 (celkem 109)

84 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti I. Budoucí strana povinná je podle výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, vlastníkem pozemků parc.č. 235/1, 360/21, 2101/2, 355/51, 1258/6, 1258/60 a 1258/37 vše k.ú. Písek, které jsou zapsány na LV číslo 1 pro k.ú. i obec Písek. II. Budoucí strana oprávněná zamýšlí umístit na částech pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy nadzemní telekomunikační vedení. III. Strany této smlouvy se zavazují, že do 90 kalendářních dnů od vydání kolaudačního souhlasu, v případě, že bude vyžadován stavebním úřadem, v případě stavby na ohlášení do 90 dnů od předání stavby, uzavřou smlouvu o zřízení služebnosti, která bude obsahovat nejméně tyto náležitosti: 1. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti ve prospěch strany oprávněné, které bude spočívat v právu umístění nadzemního telekomunikačního vedení na částech pozemků parc.č. 235/1, 360/21, 2101/2, 355/51, 1258/6, 1258/60 a 1258/37 vše k.ú. Písek a v právu přístupu na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby tohoto nadzemního telekomunikačního vedení, dále v právu provádět na nadzemním telekomunikačním vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a v povinnosti strany povinné tato práva trpět. 2. Strana oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a úpravách nadzemního telekomunikačního vedení bude co nejvíce šetřit práva strany povinné a vstup na její pozemky jí bezprostředně oznámí. Dále se strana oprávněná zavazuje, že po skončení prací uvede pozemky do předchozího stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčených nemovitostí a bezprostředně oznámí tuto skutečnost straně povinné. Případné škody budou straně povinné nahrazeny. 3. Strana povinná se zavazuje k tomu, že se na pozemku zdrží činností, které by realizaci zřízení služebnosti bránily. 4. Právo služebnosti, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se zřizuje jako právo věcné a zřizuje se za jednorázovou úplatu dle pravidel města Písku P/15 (příloha č. 2 této smlouvy) tj. 200Kč/bm, 100 Kč/bm a 400 Kč/bm. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí Kč. DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Právo služebnosti se zřizuje k pozemkům, zavazuje tedy každého vlastníka pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy. Strana oprávněná právo služebnosti přijímá a strana povinná je povinna toto právo trpět. 5. Smlouva o zřízení služebnosti bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na náklady strany oprávněné. stránka 84 (celkem 109)

85 6. Strana oprávněná ze zřízení služebnosti nechá na svoje náklady vyhotovit geometrický plán na zaměření služebnosti. Geometrický plán je součástí smlouvy o zřízení služebnosti. IV. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebudou nemovitosti dle odst. I. této smlouvy umístěním nadzemního telekomunikačního vedení dotčeny, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. V případě, že strana oprávněná do dvou let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti oběma smluvními stranami nezahájí stavbu umístění nadzemního telekomunikačního vedení na částech pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy, pozbývá smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti platnosti. Od této doby je souhlas vlastníka pozemků se zřízením služebnosti práva umístění nadzemního telekomunikačního vedení na částech pozemků uvedených v čl. I. této smlouvy neplatný. V. Město Písek prohlašuje, že podpisem této smlouvy vydává SIMELONU, s.r.o. souhlas vlastníka s umístěním nadzemního telekomunikačního vedení na částech dotčených nemovitostí za účelem vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby. Vlastník nemovitostí souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako vyjádření účastníka. VI. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí strana povinná. VII. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží budoucí strana povinná a dva budoucí strana oprávněná. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. V Písku dne.. budoucí strana povinná V Písku dne.. budoucí strana oprávněná za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka za SIMELON, s.r.o. Martin Ambrož jednatel stránka 85 (celkem 109)

86 b13) zřízení služebnosti SIMELON, s.r.o. umístění rozvaděče telekomunikačního vedení Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání : a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti - práva umístění rozvaděče telekomunikačního vedení ve společných prostorech domu v ulici nábřeží 1. máje č.p na části pozemku parc.č.st k.ú. Písek a práva přístupu za účelem provozování, oprav a údržby ve prospěch SIMELON, s.r.o., IČO , Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. Rada města pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. Důvodová zpráva: SIMELON, s.r.o. je oprávněným zřizovatelem a budoucím provozovatelem rozvaděče telekomunikačního vedení na části pozemku parc.č.st zastavěná plocha - součástí je stavba Budějovické Předměstí č.p Akce spočívá v umístění rozvaděče telekomunikačního vedení ve společných prostorech domu v ulici nábřeží 1. č.p. 1363, jehož vlastníkem je Město Písek. Náhrada za zřízení věcného břemene činí Kč/ks za uložení (strpění) kabelové skříně, rozvaděče event. jiného zařízení na budově. K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě je odhadována na částku Kč bez DPH. Vyjádření dotčených orgánů Stanovisko DBS města Písku: DBS nesouhlasí s odběrem ze společných prostor (měření podružným elektroměrem). Z těchto důvodů si, firma SIMELON, s.r.o. musí zajistit fakturační měření od společnosti E.ON. Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit zřízení služebnosti (usnesení a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM kapitola Kč bez DPH. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu: --- Přílohy: Příloha č. 1 k bodu b13) Situace + foto Příloha č. 2 k bodu b13) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti stránka 86 (celkem 109)

87 Příloha č. 1 k bodu b13) stránka 87 (celkem 109)

88 stránka 88 (celkem 109)

89 Příloha č. 2 k bodu b13) Město Písek, IČO se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou dále také jen jako budoucí strana povinná ze zřízení služebnosti a strana povinná a SIMELON, s r.o., se sídlem: Ant. Barcala 1446/26a, České Budějovice, PSČ: IČO: zapsána: v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka zastoupená: Martinem Ambrožem, jednatelem dále také jen jako budoucí strana oprávněná ze zřízení služebnosti a strana oprávněná uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti I. Budoucí strana povinná je podle výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, vlastníkem pozemků parc.č.st 2135 zastavěná plocha - součástí je stavba Budějovické Předměstí č.p.1363 k.ú. Písek, který je zapsány na LV číslo 1 pro k.ú. i obec Písek. II. Budoucí strana oprávněná zamýšlí umístit na části pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy rozvaděč telekomunikačního vedení. III. Strany této smlouvy se zavazují, že do 90 kalendářních dnů od vydání kolaudačního souhlasu, v případě, že bude vyžadován stavebním úřadem, v případě stavby na ohlášení do 90 dnů od předání stavby, uzavřou smlouvu o zřízení služebnosti, která bude obsahovat nejméně tyto náležitosti: 1. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti ve prospěch strany oprávněné, které bude spočívat v právu umístění rozvaděče telekomunikačního vedení na části pozemku parc.č.st k.ú. Písek a v právu přístupu na tento pozemek za účelem provádění oprav a údržby tohoto rozvaděče telekomunikačního vedení, dále v právu provádět na rozvaděči telekomunikačního vedení úpravy za účelem jeho modernizace nebo zlepšení jeho výkonnosti a v povinnosti strany povinné tato práva trpět. 2. Strana oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a úpravách rozvaděče telekomunikačního vedení bude co nejvíce šetřit práva strany povinné a vstup na její pozemek jí bezprostředně oznámí. Dále se strana oprávněná zavazuje, že po skončení prací uvede pozemek do předchozího stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu stránka 89 (celkem 109)

90 odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámí tuto skutečnost straně povinné. Případné škody budou straně povinné nahrazeny. 3. Strana povinná se zavazuje k tomu, že se na pozemku zdrží činností, které by realizaci zřízení služebnosti bránily. 4. Právo služebnosti, uvedené v odstavci 1 tohoto článku, se zřizuje jako právo věcné a zřizuje se za jednorázovou úplatu dle pravidel města Písku P/15 (příloha č. 2 této smlouvy) tj Kč/ks za uložení (strpění) kabelové skříně, rozvaděče, event. jiného zařízení na budově. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí Kč + DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Právo služebnosti se zřizuje k pozemkům, zavazuje tedy každého vlastníka pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy. Strana oprávněná právo služebnosti přijímá a strana povinná je povinna toto právo trpět. 5. Smlouva o zřízení služebnosti bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na náklady strany oprávněné. 6. Strana oprávněná ze zřízení služebnosti nechá na svoje náklady vyhotovit geometrický plán na zaměření služebnosti. Geometrický plán je součástí smlouvy o zřízení služebnosti. 7. DBS Strana oprávněná ze zřízení služebnosti nechá na své náklady zřídit podružný elektroměr. IV. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebudou nemovitosti dle odst. I. této smlouvy umístěním rozvaděče telekomunikačního vedení dotčeny, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. V případě, že strana oprávněná do dvou let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti oběma smluvními stranami nezahájí stavbu umístění rozvaděče telekomunikačního vedení na části pozemku uvedeného v čl. I. této smlouvy, pozbývá smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti platnosti. Od této doby je souhlas vlastníka pozemků se zřízením služebnosti práva umístění rozvaděče telekomunikačního vedení na části pozemku uvedených v čl. I. této smlouvy neplatný. V. Město Písek prohlašuje, že podpisem této smlouvy vydává SIMELONU, s.r.o. souhlas vlastníka s umístěním rozvaděče telekomunikačního vedení na části dotčené nemovitosti za účelem vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby. Vlastník nemovitostí souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako vyjádření účastníka. VI. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv stránka 90 (celkem 109)

91 v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí strana povinná. VII. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží budoucí strana povinná a dva budoucí strana oprávněná. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. V Písku dne.. budoucí strana povinná V Písku dne.. budoucí strana oprávněná za město Písek Mgr. Eva Vanžurová starostka za SIMELON, s.r.o. Martin Ambrož jednatel stránka 91 (celkem 109)

92 b14) zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch Teplárny Písek, a.s. akce: STL plynovodní přípojka výtopny Samoty Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: 1. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě uložení STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc.č. 1767/23 a 1779/1 k.ú. Písek a práva přístupu a příjezdu za účelem provádění oprav a údržby této STL plynovodní přípojky, dále provádět na STL plynovodní přípojce úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonosti ve prospěch Teplárny Písek, a.s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek, za jednorázovou úhradu dle pravidel města Písku P/15. K jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady budoucího oprávněného. RM pověřuje starostku podpisem smlouvy dle přílohy. 2. a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje souhlas vlastníka uložení STL plynovodní přípojky na části pozemku parc.č. 1767/4 k.ú. Písek za dodržení podmínek Městských služeb Písek s.r.o. a odboru dopravy pro Teplárnu Písek a.s., IČO , se sídlem Písek, U Smrkovické silnice 2263, Písek. RM pověřuje starostku podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. Důvodová zpráva: Teplárna Písek a.s. je zřizovatelem stavby STL plynovodní přípojka výtopny Samoty. Touto stavbou budou dotčeny pozemky parc.č. 1767/23 ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 1779/1 ostatní plocha manipulační plocha k.ú. Písek, které jsou ve vlastnictví města Písek. Na pozemku parc.č. 1767/4 ostatní plocha ostatní komunikace (rekonstrukce bude provedena v původní trase již existuje zákonné věcné břemeno). Vzhledem k tomu, že se jedná o výměnu STL plynovodní přípojky v původní trase, nebude výměna na parc.č. 1767/4 zpoplatněna. Stavba spočívá v uložení STL plynovodní přípojky v délce 340m. Přípojka bude celá uložená pod zemí. Na hranici (v oplocení) městského areálu a areálu Teplárny bude osazen pilíř (pilíř bude postaven na pozemku Teplárny a.s. Písek). Z pilíře již bude veden průmyslový nadzemní ocel.plynovod v areálu výtopny k objektu kotelny. Po dokončení stavby, přejde plynovodní přípojka do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Náhrada za zřízení věcného břemene činí dle pravidel schválených radou města náhradu ve výši 100 Kč/bm s nároky na ochranná pásma do 1m od zařízení na obě strany a 400Kč/bm za výkop do komunikace. K této jednorázové náhradě bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti je odhadována na částku Kč bez DPH. Geometrický plán na zaměření služebnosti bude vyhotoven na náklady oprávněného. Vyjádření dotčených orgánů: Vyjádření odboru výstavby a ÚP: Z hlediska územního plánování bez připomínek. Vyjádření Městských služeb Písek s.r.o.: V příloze číslo 3. tohoto bodu Vyjádření odboru dopravy: V příloze číslo 4. tohoto bodu stránka 92 (celkem 109)

93 Doporučení zpracovatele: Zpracovatel doporučuje schválit souhlas vlastníka a zřízení služebnosti inženýrské sítě (usnesení 1a, 2a). Vztah k rozpočtu: Příjem do rozpočtu kapitoly SM kapitola Kč bez DPH. Způsob určení ceny: Výpočet podle pravidel P/15. Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3. Pravidla města Písku P/15. Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: Nemá vztah ke strategickému plánu. Přílohy: č. 1 k bodu b14) Situace + ortofoto č. 2 k bodu b14) Smlouva o smlouvě budoucí č. 3 k bodu b14) Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o. č. 4 k bodu b14) Vyjádření Odboru dopravy č. 5 k bodu b14) Souhlas vlastníka stránka 93 (celkem 109)

94 Příloha č. 1 k bodu b14) stránka 94 (celkem 109)

95 stránka 95 (celkem 109)

96 Příloha č. 2 k bodu b14) Město Písek, IČO se sídlem Písek, Velké náměstí 114/3, zastoupené starostkou města Mgr. Evou Vanžurovou jako budoucí strana povinná ze zřízení služebnosti dále též jen budoucí strana povinná a strana povinná a Teplárna Písek, a.s., IČO se sídlem U Smrkovické silnice 2263, PÍSEK zastoupená Mgr. Andreou Žákovou ředitelkou a.s. zapsána u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640 jako budoucí strana oprávněná ze zřízení služebnosti dále též jen budoucí strana oprávněná a strana oprávněná uzavírají dnešního dne tuto smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě I. Budoucí strana povinná je podle výpisu z katastru nemovitostí vedeného Katastrálním úřadem pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek, vlastníkem pozemků parc.č. 1767/23, druh pozemku: ostatní plocha jiná plocha, parc.č. 1779/1 ostatní plocha manipulační plocha k.ú. Písek, které jsou zapsány na LV číslo 1 pro k.ú. i obec Písek. II. Budoucí strana oprávněná zamýšlí zřídit na částech pozemků parc.č. 1767/23 a parc.č. 1779/1 k.ú. Písek STL plynovodní přípojku v rámci stavby STL plynovodní přípojka výtopny Samoty. III. Strany této smlouvy se zavazují, že do 90 kalendářních dnů od předání stavby správci sítě, uzavřou smlouvu o zřízení práva služebnosti inženýrské sítě, která bude obsahovat nejméně tyto náležitosti: 1. Smluvní strany se dohodly na zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch strany oprávněné, která bude spočívat v právu uložení STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc.č. 1767/23 a 1779/1 k.ú Písek a v právu přístupu na tyto pozemky za účelem provádění oprav a údržby této STL plynovodní přípojky, dále v právu provádět na STL plynovodní přípojce včetně obslužného zařízení úpravy za účelem její modernizace nebo zlepšení její výkonnosti a v povinnosti strany povinné tato práva trpět. 2. Strana oprávněná se zavazuje, že při provozu, opravách, údržbě a úpravách STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení bude co nejvíce šetřit práva strany stránka 96 (celkem 109)

97 povinné a vstup na jeho pozemek jí bezprostředně oznámí. Dále se strana oprávněná zavazuje, že po skončení prací uvede pozemky do předchozího stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné s ohledem na povahu provedených prací, do stavu odpovídajícího předchozímu účelu nebo užívání dotčené nemovitosti a bezprostředně oznámí tuto skutečnost straně povinné. Případné škody budou straně povinné nahrazeny. Strana povinná se zavazuje k tomu, že se na pozemcích zdrží činností, které by realizaci práva služebnosti inženýrské sítě bránily. 3. Služebnost inženýrské sítě, uvedená v odstavci 1 tohoto článku, se zřizuje jako právo věcné a zřizuje se za jednorázovou úplatu dle pravidel města Písku P/15 ve výši 100 Kč/bm a 400Kč/bm. Předpokládaná výše náhrady za zřízení služebnosti inženýrské sítě činí Kč. K celkové částce bude připočtena DPH dle aktuální platné sazby v den uskutečnění zdanitelného plnění. Služebnost inženýrské sítě se zřizuje k pozemkům, zavazuje tedy každého vlastníka pozemků uvedených v čl. I této smlouvy. Strana oprávněná právo odpovídající služebnosti inženýrské sítě přijímá a strana povinná je povinna toto právo trpět. 4. Smlouva o zřízení služebnosti inženýrské sítě bude vložena do katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj, Katastrální pracoviště Písek na náklady strany oprávněné. 5. Strana oprávněná ze služebnosti inženýrské sítě nechá na svoje náklady vyhotovit geometrický plán na zaměření služebnosti inženýrské sítě. Geometrický plán je součástí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě. IV. V případě, že stavba nebude z jakýchkoliv důvodů realizována nebo pokud nebude nemovitost dle odst. I této smlouvy uložením STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení dotčena, nejsou smluvní strany výše uvedenými závazky vázány. V případě, že strana oprávněná do dvou let od podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě oběma smluvními stranami nezahájí stavbu uložení SDTL plynovodní přípojky na částech pozemků uvedených v čl. I této smlouvy, pozbývá smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě platnosti. Od této doby je souhlas vlastníka pozemku se zřízením služebnosti inženýrské sítě práva uložení STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení na částech pozemků parc.č. 1767/23 a parc.č. 1779/1 k.ú. Písek neplatný. V. Město Písek prohlašuje, že podpisem této smlouvy vydává Teplárně Písek a.s. souhlas vlastníka (za dodržení podmínek odboru dopravy, které tvoří přílohu č. 2 této smlouvy a Městských služeb Písek, s. r. o., které tvoří přílohu č. 3 této smlouvy) s uložením STL plynovodní přípojky včetně obslužného zařízení na části dotčené nemovitosti za účelem vydání příslušného rozhodnutí o povolení stavby. Vlastník nemovitosti souhlasí, aby tato smlouva byla podkladem pro správní řízení jako vyjádření účastníka. Po dokončení stavby přejde STL plynovodní přípojka do vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. Konečná smlouva bude uzavírána s E.ON Distribucí, a.s. a částku za zřízení služebnosti inženýrské sítě bude hradit E.ON Distribuce, a.s. stránka 97 (celkem 109)

98 VI. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy na webu města Písek v souladu se zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, oba ve znění pozdějších předpisů a dále se zveřejněním této smlouvy v informačním systému registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí strana povinná. VII. Tuto smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze vzestupně číslovanými písemnými dodatky. Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech každý s platností originálu, z nichž jeden obdrží budoucí strana povinná a dva budoucí strana oprávněná. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. Tato smlouva je závazná pro právní nástupce smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že s obsahem smlouvy souhlasí a na důkaz připojují své podpisy. Obě smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy. V Písku dne.. budoucí strana povinná V Písku dne.. budoucí strana oprávněná Mgr. Eva Vanžurová starostka města Písek Mgr. Andrea Žáková ředitelka a.s. Příloha č.1: situační náčrt Příloha č. 2: vyjádření odboru dopravy Příloha č. 3: vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o. RM dne , usnesení č.17 smlouva č stránka 98 (celkem 109)

99 Příloha č. 3 k bodu b14) stránka 99 (celkem 109)

100 Příloha č. 4 k bodu b14) stránka 100 (celkem 109)

101 stránka 101 (celkem 109)

102 Příloha č. 5 k bodu b14) Souhlas vlastníka dotčených pozemků s výstavbou STL plynovodní přípojky v rámci akce: STL plynovodní přípojka výtopny Samoty Město Písek, sídlo: Velké náměstí 114, Písek jako vlastník dotčeného pozemku parc. č. 1767/4 dle KN zapsaném na LV č. 1 v katastrálním území Písek s o u h l a s í se vstupem na tento pozemek za účelem výstavby STL plynovodní přípojky PE D 225 v trase původní přípojky v délce cca 5 m v rámci výše uvedené investiční akce. Dotčené povrchy budou uvedeny do sjednaného stavu dle dohody s investorem a dle podmínek MÚ Písek a majetkového správce MS Písek s.r.o.. Pozn.: Na uvedených pozemcích již existuje zákonné věcné břemeno podle tehdy platného zákona č. 67/1960 Sb. Případné připomínky vlastníka pozemků:... Vyjádření odboru dopravy: V příloze č. 2 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě.... Vyjádření Městských služeb Písek, s. r. o.: V příloze č. 3 smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě V Písku dne Za vlastníka... (podpis + razítko) stránka 102 (celkem 109)

103 b15) Souhlas vlastníka pozemků parc.č. 962/145 a parc.č. 962/3 k.ú. Písek s rekonstrukcí chodníčku ve prospěch žadatele Návrh na usnesení: Rada města Písku po projednání: a) schvaluje b) schvaluje s připomínkami c) neschvaluje souhlas vlastníka s rekonstrukcí chodníčku na pozemcích parc.č. 962/145 a parc.č. 962/3 k.ú. Písek ve prospěch žadatele. RM pověřuje starostku města podpisem souhlasu vlastníka dle přílohy. Důvodová zpráva: žadatel žádá o povolení rekonstrukce chodníčku na parc.č. 962/145 a parc.č. 962/3 k.ú. Písek (šířka cca 60cm) kolem objektu výměníkové stanice v ulici Lipová alej, který zakoupil. Chodníček kolem objektu již existuje. Jedná se pouze o výměnu staré dlažby a odstranění náletových dřevin. Vyjádření dotčených orgánů: --- Doporučení zpracovatele: --- Legislativní rámec: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů odstavec 3 Vztah ke strategickému plánu a územnímu plánu: --- Přílohy: č. 1 k bodu b15) Zákres chodníčku v mapě č. 2 k bodu b15) Ortofoto mapa + foto č. 3 k bodu b15) Souhlas vlastníka stránka 103 (celkem 109)

104 Příloha č. 1 k bodu b15) stránka 104 (celkem 109)

105 Příloha č. 2 k bodu b15) stránka 105 (celkem 109)

106 stránka 106 (celkem 109)

107 stránka 107 (celkem 109)

108 stránka 108 (celkem 109)

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 4.1.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.1.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta Návrh

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330044967/001 Obec Mutěnice sídlo: IČO: 00285145 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinná ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Masarykova

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO /002 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: HO-014330034640/002 Obec Mutěnice sídlo: IČ: 00285145 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Masarykova

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 2.2.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 9.2.2017. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena + jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing.

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 18.10.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 25.10.2018. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

SMLOUVA L: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

SMLOUVA L: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene MUKUP006EVDN SMLOUVA L: 1030041654/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785-1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku Písek 01.09.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.09.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena a jiné dispozice NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek,

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI /001 on KUJCP010WDUM SVB/OHMS/121/14 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: PI-014330028574/001 Jihočeský kraj sídlo: D PLÁTCE DPH" U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 7 70890650 CZ70890650 zastoupený:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.03.2019 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 08.04.2019 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Návrh předkládá Ing. arch. Petra

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 05.04.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 12.04.2018. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: P I /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: P I /001 f l l KUJCP010WE1Q SVB/OHMS/107/14 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: P I-014130007333/001 Jihočeský kraj sídlo: IČ: DIČ: PLÁTCE DPH" zastoupený: vlastnický podíl: dále jen povinný" U Zimního stadionu

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM /001 (dále jen Smlouva")

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM /001 (dále jen Smlouva) nukupmsnmf SMLOUFA o zřízení věcného břemene č.: NM~0l40050S0/ooi i/ CjOfífojOO% Město Kuřim sídlo: IČO: DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: (dále jen Povinná' Jungmannova 968 s 664 4 Kuřím 00281984 CZ00281964

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 28.1.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 4.2.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti Město Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 262552 sídlo Husova 490, 468 02, Rychnov u Jablonce nad Nisou, Zastoupená Bc. Tomáš Levinský funkce starosta číslo účtu / Datová schránka email pro doručení výzvy

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 04.12.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.12.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM S132S/001 (dále jen Smlouva")

Smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM S132S/001 (dále jen Smlouva) HUKUP006EUCZ SMLOUFA o zřízeni věcného břemene č.: NM-0i4005125/00l Město Kuřím sídlo; IČO- DIČ: Zastoypersa: vlastnický podíl: {dále jen Povinná") Jtmgmatinova 968/75, 664 4 Kuřím 00281964 C2Q0281964

Více

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014:

zastoupená na základě písemně udělené plné moci ze dne evidenční č.pm/ii-134/2014: Město Hrochův Týnec IČ 00270156, DIČ CZ00270156 Smetanova 25, 538 62 Hrochův Týnec Zastoupení : Ing. Petr Schejbal starosta města email: starosta@hrochuvtynec.cz ISDS: mjybd2z Bankovní spojení: 1141631329/0800(Česká

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 07.01.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 14.1.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části

Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části Městská část Praha - Ďáblice Rada městské části 40. zasedání dne 9. 5. 2016 USNESENÍ č. 321/16/RMČ k návrhu smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě se společností Pražská plynárenská Distribuce,

Více

IZ /VB03 JN,

IZ /VB03 JN, SoVB r08v02 Obec Malá Skála se sídlem náměstí Vranové 1.díl 122, 468 22 Malá Skála, IČ: 00262463, DIČ: CZ00262463, Zastoupená Michalem Rezlerem, funkce: starosta, bankovní spojení: číslo účtu 963250379/0800,

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: JI-014330023672/001 Obec Kamenná sídlo: IČ: 00373761 DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: 1/1 (dále jen Povinný ) na straně jedné a E.ON Distribuce, a.s. Kamenná 46,

Více

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. VVP/G33/11231/ (dále jen Smlouva )

SMLOUVU O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE č. VVP/G33/11231/ (dále jen Smlouva ) Smluvní strany: Městská část Praha 15 sídlo: Boloňská 478/1, Horní Měcholupy, Praha, PSČ 109 00 zastoupená: Milan Wenzl IČ: 00231355 DIČ: CZ00231355, plátce DPH bankovní spojení: ČS, a.s. č.ú.: 9021-2000719399/0800

Více

Rudolfem Boškou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne Bankovní spojení: Číslo účtu:

Rudolfem Boškou, Manažerem věcných břemen, na základě Pověření ze dne Bankovní spojení: Číslo účtu: eon SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti Č.: CB-014330026077/001 Číslo SM: 2018000181 - (114-5/40/18/VB) statutární město České Budějovice sídlo: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České

Více

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

Městská část Praha - Kunratice. PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Městská část Praha - Kunratice a PREdistribuce, a.s. SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Smluvní strany: Městská část Praha Kunratice zapsaná u ČSÚ č.j. 157/04-3120 z 15. 3. 2004 sídlo: Praha 4 Kunratice, K

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 04.01.2018 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 11.01.2018. MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing. Mgr. Jiří Hořánek 2. místostarosta

Více

fy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene

fy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene 18L0071 fy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785-1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene

Smlouva o zřízení věcného břemene Smlouva o zřízení věcného břemene uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a následujících ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene č: NM /001 [dále jen Smlouva")

Smlouvu o zřízení věcného břemene č: NM /001 [dále jen Smlouva) nukup98beugf SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MM-0143300S0606/001 Město Kuřím sídlo; Jurigrnannova 968/75, 664 34 Kuřim IČO: 00281964 DIČ; CZ00281964 Zastoupena: Mgr, Ing. Drago Sukalovský, starosta

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB-014330037869/001 Číslo SM: 2017002684 - (114-3/385/17/VB) statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: zastoupené: Bankovní spojení: Číslo účtu:

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene-služebnosti č.: ZP /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene-služebnosti č.: ZP /001 SMLOUVA o zřízení věcného břemene-služebnosti č.: ZP-0143346822/1 Číslo SM: 201804 - (114-5/60/18/VB) Statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: Zastoupena: vlastnický podíl: nám. Přemysla Otakara

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /002

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /002 on SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB-014330037359/002 Číslo SM: 2017002487 - (114-3/337/17/VB) statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: zastoupené: nám. Přemysla Otakara

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti on 1/ SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: ZP-014330047116/002, číslo SM: 2018000393 - (114-6/58/18/VB) Statutární město České Budějovice sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-092-010-16 ze dne 3.10.2016 Smlouva o zřízení a zániku věcného břemene - zařízení distribuční soustavy k tíži pozemku parc. č. 4079/1, v k.ú. Modřany

Více

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva )

Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti číslo IV /1 Mělník knn, p.č.5631/8 Chloumecká p. Müller (dále jen Smlouva ) č. 11/16/Ř Město Mělník, se sídlem náměstí Míru 1/1, 27601 Mělník IČO 00237051, DIČ CZ00237051 bankovní spojení: č.ú. 29022-0460004379/0800 ID datové schránky: hqjb2kg e-mail: v.svobodova@melnik.cz zastoupeno

Více

SMLOUVA o zřízeni věcného břemene-služebnosti č.: ZP /001

SMLOUVA o zřízeni věcného břemene-služebnosti č.: ZP /001 on SMLOUVA o zřízeni věcného břemene-služebnosti č.: ZP-014340000049/001 Číslo SM: 2019001484 - (114-5/152/19/VB) statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: Zastoupené: nám. Přemysla Otakara II.

Více

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami:

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: Č.sml. 0627/2018/VB/OMI Č.sml. IV-12-6016358/02 Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: 1. Město Beroun se sídlem: Husovo nám. 68, Beroun-Centrum, 26601 Beroun IČO: 00233129,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 31.3.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 7.4.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena + jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Ing.

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: ZP /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: ZP /001 KUJCP010UCZE SVB/OHMS/106/14 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: ZP-014990016834/001 Jihočeský kraj sídlo: IČ: DIČ: PLÁTCE DPH" zastoupený: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice 70890650

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti &on SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: ZP-014330047116/003, číslo SM: 2018000391 - (114-6/57/18/VB) Statutární město České Budějovice sídlo: Náměstí Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB /001 Bon SMLOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti č.: CB-014007868/001 Číslo SM: 201700259 - (114-4/45/17/VB) statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: zastoupené: nám. Přemysla Otakara II.

Více

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. Smluvní strany: Obchodní firma Úřad městské části Praha - Ďablice vedená v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka:

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE Odbor rozvoje, investic a majetku města V Písku dne: 06.03.2014 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ MIMOŘÁDNÉ RADY MĚSTA PÍSKU DNE 06.03.2014 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Věcná břemena NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu JUDr.

Více

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene

Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785 a násl. ust. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Číslo smlouvy: 398/2016/ORI Smluvní strany Městská část

Více

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:...

Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... Smlouva o zřízení věcného břemene č. smlouvy oprávněného:... uzavřená podle ustanovení 59 odst. 2 zákona č. 458/2000Sb., energetický zákon, v platném znění a 1257 a násl. ustanovení zákona č. 89/2012 Sb.,

Více

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená:

zastoupená na základě plné moci evidenční číslo 006/2018 ze dne společností: zapsaná: zastoupená: KUMSP00D6 J78 II O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE -SLUŽEBNOSTI podle ust. 1785 a násl, a ust. 1257 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovení

Více

Mobil: , Tel:

Mobil: , Tel: E.On smlouva na věcné břemeno ke stavbě: Kostelec u Hol.,Zaháj... Předmět: E.On smlouva na věcné břemeno ke stavbě: Kostelec u Hol.,Zahájí-kabel NN, Dvořák Od: Blanka Mikulcová Datum:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-173-034-14 ze dne 23.9.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností PREdistribuce, a.s. k pozemku parc. č. 3591/1

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-109-013-17 ze dne 20.2.2017 Smlouva o zřízení věcného břemene - umístění součásti distribuční soustavy - kabelového vedení 1 kv, k tíži pozemků parc.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Moravec Alexandr a Moravcová Helena Dlouhý Most 121,46312 (dále jen strana "Budoucí na straně jedné a povinná") Obec Dlouhý Most, IČO: 46744941, Se sídlem: č.p. 193,463 12 Dlouhý Most, zastoupená: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-164-022-18 ze dne 9.4.2018 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - podzemní vedení veřejné komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č.

Více

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice CZ

F.A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, České Budějovice CZ éion VILOUVA o zřízení věcného břemene - služebnosti Číslo SM: 2017002042 - (114-3/254/17/VB) statutární město České Budějovice sídlo: IČO: DIČ: zastoupené: Bankovní spojení: Číslo účtu: vlastnický podíl:

Více

( dále jen Budoucí povinná") na straně jedné

( dále jen Budoucí povinná) na straně jedné Statutární město Teplice IČ: 00266621 Sídlo: náměstí Svobody 2/2, 415 O 1 Teplice Zastoupená: Jaroslav Kubera - primátor - Statutárního města Teplice e-mail: posta@teplice.cz tel: +420 417510111 datová

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-105-009-17 ze dne 23.1.2017 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - vedení komunikační sítě, k tíži pozemků parc. č. 1608/4,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-178-009-14 ze dne 29.10.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností O2 Czech Republic a.s. k pozemku parc. č.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu Obec Veliny IČ.: 00274542 se sídlem Veliny 60, 534 01 Veliny zastoupena starostou obce Petrem Krejcarem. Tel.: 466 682 187 Bankovní spojení : 192583650257/0100 (dále jen strana Budoucí povinná ) na straně

Více

1/5. (Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ),

1/5. (Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ), 1/5 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene Název smlouvy: XY stavba Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 50a zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 65/10/2019 ze dne 17. 6. 2019

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) Městem Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-020-16 ze dne 22.8.2016 Smlouva o zániku věcného břemene a zřízení služebnosti inženýrské sítě k tíži pozemků parc. č. 222/2, 229/1, 229/2 a 4079/1,

Více

Číslo smlouvy:460000xx. Skartační znak: A

Číslo smlouvy:460000xx. Skartační znak: A Smlouva o zřízení věcného břemene (dále jen Smlouva ) k provedení ustanovení 76 odst. 7 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. EP-12-4002883/04 Město Rychnov u Jablonce nad Nisou, IČO: 00262552, DIČ: CZ00262552, Se sídlem: Husova 490, 46802 Rychnov u Jablonce nad Nisou, zástupce: Bc. Tomáš Levinský, funkce: starosta města, tel..:488 880 830, email:

Více

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č.

SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. SMLOUVA o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene ev. č. Smluvní strany: Obchodní firma Městská část Praha 15 Sídlo: Praha 10, Boloňská č.p. 478 zastoupená:milanem Wenzlem, starostou IČ: 00231355

Více

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby

U S N E S E N Í Rady obce Zdiby Obec Zdiby Zdiby Veltěž, Průběžná 11, PSČ 250 66 e-mail: podatelna@obeczdiby.cz, identifikátor datové schránky: vt2b6m8 RADA OBCE ZDIBY U S N E S E N Í Rady obce Zdiby číslo 81/15/2019 ze dne 16. 9. 2019

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503.2/13-141/008/2016

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503.2/13-141/008/2016 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503.2/13-141/008/2016 číslo smlouvy E.ON: ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú.

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-065-015-16 ze dne 11.4.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cesty k tíži pozemku parc. č. 4079/5, v k.ú. Modřany Rada městské části 1. b e r e n a vědomí

Více

-./ILOIIVA Č.: CB /001/PRO2

-./ILOIIVA Č.: CB /001/PRO2 on -./ILOIIVA Č.: CB-1030038710/001/PRO2 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene uzavřená podle 1785-1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění a 25 odst. 4 zákona č. 458/2000 Sb.

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503/13-141/009SH/2016

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503/13-141/009SH/2016 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: MČ/VB503/13-141/009SH/2016 číslo smlouvy E.ON: ČR - Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace sídlo: Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4

Více

smlouva číslo 371/2018/SM

smlouva číslo 371/2018/SM smlouva číslo 371/2018/SM v r r v r v podle ust 1785 a násl. a ust. 1257 a násl. zákona č 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník") a podle zákona č. 183/2006

Více

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800

SMLOUVA. CZ bank. spoj.: Česká spořitelna a.s., č. účtu: /0800 MORAVSKOSLEZSKO K.R.* J - (ČRAJSKÝ ÚŘAD CISLO SMLOUVY (DODATKU) SMLOUVA poř. č slo rok O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI INŽENÝRSKÉ SÍTĚ - podle ust. 1785 a násl. a ust.

Více

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany

ze dne Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-085-021-16 ze dne 22.8.2016 Smlouva o zřízení služebnosti cyklostezky k tíži pozemků parc. č. 222/29, 229/11 a 229/12, vše v k. ú. Modřany Rada městské

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI. č. R MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-162-022-18 ze dne 19.3.2018 Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti - přeložka teplovodu, k tíži pozemku parc. č. 884/1, v k. ú.

Více

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ),

(Oprávněný a Obtížený jednotlivě dále jako smluvní strana, společně jako smluvní strany ), SMLOUVA O BUDOUCÍ SMLOUVĚ O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřeli ve smyslu ust. 1785 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a ve smyslu ust. 104 odst. 3 zákona

Více

Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje

Vondrákem, CSc, hejtmanem kraje "ČÍSLO SMLOUVY (DOPATKU)" -7- KUt1SP0eD6E77,, «*Si» M «* *»1- JI» * í ř 9. * **D " II I iíiiiíbg«ijjllhhi»*í i g I poř. číslo ro. zkr. odb. SM LOUVA x '' O UZAVŘENI BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENI VĚCNÉHO BŘEMENE

Více

smlouva č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti

smlouva č.: /001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti &on smlouva č.: 1030040681/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 2017002569 - (114-6/352/17/VB) uzavřená podle 1785-1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

Více

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě

Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě uzavřená ve smyslu ust. 1785 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění,mezi níže uvedenými smluvními stranami 1. Obec

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami: (1) obec, město Město Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČO 262552, DIČ CZ00262552

Více

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: T A /003 (dále jen Smlouva")

smlouvu o zřízení věcného břemene č.: T A /003 (dále jen Smlouva) KUJCP010VUJH SVB/OHMS/239/15 SMLOUVA o zřízení věcného břem ene č.: T A -014330026822/003 \-on Jihočeský kraj sídlo: U Zim ního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice IČO: 70890650 DIČ: CZ70890650 PLÁTCE

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor správy majetku V Písku dne: 17.03.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 31.03.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Jiné dispozice s majetkem města NÁVRH USNESENÍ Dle návrhu v textu Mgr.

Více

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18

Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 :. loravskosí.hzsi ;;--AÍ.KY I Disíribiiíní siuíby. s.r.o. Ttíefenergjf *o lead.sm.57698. 6/BVB... zastoupený: ič: DIČ:" bankovní účet: Ostrava, 28. října 117, PSČ 702 18 Ing, Ivanem S 708 90 692 náměstkem

Více

SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti

SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému břemenu - služebnosti Článek I. - Smluvní strany: č. 2017002708 - (114-3/387/17/VB) statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara

Více

SMLOUVA. Zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem K podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku

SMLOUVA. Zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem K podpisu smlouvy pověřen Ing. Martin Kukla náměstek hejtmana pro oblast ekonomiky a majetku RK-18-2018-24, př. 1 počet stran: 5 číslo smlouvy budoucího oprávněného: 8800085034_1/BVB/P SMLOUVA o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene uzavřená v souladu s ustanovením 59 zákona č. 458/2000 Sb.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 246/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 210 ze dne 30.03.2016 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 1780/1 a 4223/16, vše v k.ú. Žižkov, spočívající

Více

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č

Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č Příloha usnesení Rady městské části Praha 12 č. 78.41.12 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE kterou dne, měsíce a roku níže uvedeného uzavřely dle ustanovení 151n - 151p zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-169-033-14 ze dne 19.8.2014 Smlouva o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností YIT Stavo s.r.o. k pozemku - služebnosti

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE označení smlouvy oprávněného: SMP/OV/145-47/14/P označení smlouvy povinného: *MMOPP00EDO92* SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku I. Smluvní strany

Více

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem

č. 15 /2017 M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVA k zasedání Rady města Bystřice na Pernštejnem č. 15 /2017 konané dne 31.10. 2017 11/15/2017 : Smlouva o zřízení VB Popis : Pan V.

Více

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu

Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene - služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu «Zakázkové_číslo» SoBS VB PSr08v03 7.2.a Město Rychnov u Jablonce nad Nisou se sídlem: Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce nad Nisou IČ: 00262552 DIČ: CZ00262552 bankovní spojení: 963232349/0800 zastoupená:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ. č. R ze dne MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 12 RADA MĚSTSKÉ ČÁSTI USNESENÍ č. R-172-011-14 ze dne 16.9.2014 Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi městskou částí Praha 12 a společností PREdistribuce, a.s. a Ředitelstvím

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE označení smlouvy oprávněného: 7700070076/1/VB označení smlouvy povinného: *MMOPP00FM674* SMLOUVA O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE uzavřená dle 59 energetického zákona a občanského zákoníku I. Smluvní strany Povinný

Více

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje

KUHSP09D6W7P. Moravskoslezský kraj se sídlem: 28. října 117, Ostrava zastoupený: Ing. Ivanem Stracnonem IČO: náměstkem hejtmana kraje i>!k.wsh< Í;W!'/_._< V KRAJ K.KA.SKV ÚÍ.AA KUHSP09D6W7P ( i^.osmiouvvuk)dark.ui -.'-j SMLOUVA '" ;^\".;'in Ai I '" A..AÍA O UZAVŘENÍ BUDOUCÍ SMLOUVY O ZŘÍZENÍ VĚCNÉHO BŘEMENE - SLUŽEBNOSTI podle ust 1785'a

Více

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti

Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti podle ustan. 1785 a násl. a v souladu s 1257 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany se sídlem náměstí

Více

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání:

L I B E R E C. Návrh usnesení. 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 8. zasedání zastupitelstva města dne: 25.9.2014 Bod pořadu jednání: Věc: Bezpečný přechod Liberec - Sokolská - smlouva o zřízení věcného břemene - pozemkové

Více

na základě plné moci ze dne , č.j. KP-PO/169/2014/EPM/63 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice

na základě plné moci ze dne , č.j. KP-PO/169/2014/EPM/63 F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice ILOUVA č.: 1030040240/003 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.sml.: 2018000261 - (114-4/46/18/VB) uzavřená podle 1785-1788 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném zněni a 25 odst. 4

Více

Ing. Břetislavem Rigrem Náměstkem primátora

Ing. Břetislavem Rigrem Náměstkem primátora o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě Uzavřená v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve spojení s ustanovením 86 odst. 2 písm. a) a 110 odst. 2 písm. a) zákona č. 183/2006

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 245/2016 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 209 ze dne 30.03.2016 Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene k tíži pozemků parc. č. 2931/256 a 2931/258, vše v k.ú. Žižkov, spočívající

Více

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti

Pravidla Obce Petráveč. pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč. ze dne č. 1/2014. Čl. 1 Vymezení působnosti Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebnosti na majetku Obce Petráveč ze dne 19.11.2014 č. 1/2014 Čl. 1 Vymezení působnosti 1) Pravidla Obce Petráveč pro zřizování služebností na majetku Obce Petráveč

Více

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný)

Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Příloha č.: 5 k materiálu č.: 11/1 Počet stran přílohy: 5 Koncept Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě (kraj jako budoucí oprávněný) Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti

Více

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: GB /001

SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: GB /001 KUJCP010WK5 SVB/OHMS/249/15 SMLOUVA o zřízení věcného břemene č.: GB-014330027181/001 Jihočeský kraj sídlo: IČ: 70890650 DIČ: PLÁTCE DPH" U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice CZ70890650 Zastoupený:

Více

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI

SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI SPH 555/2016 SMLOUVA O ZŘÍZENÍ SLUŽEBNOSTI Smluvní strany 1. Náboženská matice se sídlem: Thákurova 3, 160 00 Praha 6 - Dejvice IČO: 00052914 zastoupena Ing. Lubomírem Poulem, ředitelem dále jen povinný

Více