BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis"

Transkript

1 Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně slouží příjemci k podání žádosti o platbu. Nemovitost, která ztratila své původní využití, není v současnosti dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná, realizace projektu regenerace zóny či rekonstrukce objektu směřuje k jejímu účelnému využití. Certifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy Evropského společenství, jejímž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Výsledkem certifikace je zpracování Žádosti o platbu platebního orgánu Evropské komisi spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a Žádost o platbu. Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizované finanční dotace užitek (například obyvatelé měst, turisté, osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeči o zaměstnání, etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, matky samoživitelky, začínající podnikatelky, zdravotně a sociálně znevýhodnění, účastníci školení apod.), nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. vysoké školy, asociace zaměstnavatelů, instituce pro výzkum a vývoj). V posledním uvedeném případě je možné dále vymezit konečné cílové skupiny (např. studenti vysokých škol, zájemci o další studium na vysokých školách, akademičtí pracovníci vysokých škol, zaměstnanci institucí výzkumu a vývoje). Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis nesmí celková výše pomoci udělená jednomu podniku (ve smyslu judikatury ES a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (viz Podnik) přesáhnout částku EUR ( EUR v případě subjektu provozujícího silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, EUR v případě podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Podpora de minimis se od řídí nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis více viz Metodický pokyn pro projekty

2 EIA Etapa projektu Etapizace Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) zakládající veřejnou podporu. Posuzování vlivů na životní prostředí proces posuzování vlivů na životní prostředí proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky. Etapou se rozumí logický kontrolovatelný celek stanovený dle charakteru aktivit projektu a finančních možností žadatele. U projektů, jejichž předmětem jsou stavby, dodávky prací či dodávky zboží, se bude jednat o agregované celky (např. stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). Stanovení etapy není vázáno na kolaudaci/částečnou kolaudaci projektu/části projektu. U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně tři měsíce, tzn. žadatel, pokud to lze, může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce maximálně čtyři. V případě splnění podmínek stanovených v Metodickém oznámení č. 38 si žadatel může nastavit etapy v žádosti o podporu projektu jako časové, tzn. bez věcné podmínky etapy s tím, že etapa musí mít minimální způsobilé výdaje stanoveny na 2 miliony Kč a časové omezení takové etapy je doporučováno na délku minimálně dvou měsíců. Etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném předem stanoveném časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření technického dozoru investora. Etapizací se rozumí dělení projektů na jednotlivé etapy z důvodu následné kontroly plnění plánu realizace projektu (viz Kontrola interim) a podávání žádosti o platbu. Žadatel stanoví etapy projektu s ohledem na své finanční možnosti a strukturu aktivit projektu již v rámci žádosti o podporu v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad, tzn., výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou minimální hranici dva milióny Kč způsobilých výdajů. Etapizace a její podmínky musí být stanoveny ve Smlouvě. V případě etapizace projektu stačí doložit předfinancování prvních 2 etap projektu. Platby se mohou uplatnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k příslušné ukončené etapě projektu. Evropský fond regionálního rozvoje je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí, podporuje trvale udržitelný rozvoj

3 Expert (externí hodnotitel/externí kontrolor) Finanční mezera Finanční plán ROP NUTS II Jihozápad Finanční rámec oblasti podpory (tabulka na konci každé oblasti podpory) Globální cíl ROP NUTS II Jihozápad Hodnocení projektu a vytváří trvale udržitelné pracovní příležitosti. Spolupůsobí v etapě hodnocení projektů, popř. při kontrole projektů, jako nezávislý odborný poradce, kterého si mohou vyžádat pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Jeho úkolem je odborné posouzení technicky či finančně náročných projektů. Posudek má poradní a doporučující roli. Při projektech, které vytvářejí příjmy, je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Cílem je zjištění míry podpory z fondů EU při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Způsob výpočtu finanční mezery je uveden v Metodickém pokynu pro projekty vytvářející příjmy na ROP NUTS II Jihozápad bude financován především z prostředků ERDF a z národních veřejných zdrojů. Finanční plán stanovuje maximální částku pro financování jednotlivých prioritních os programu rozdělených do jednotlivých oblastí podpory z prostředků z rozpočtu EU a míry národního spolufinancování. Indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení finanční podpory na prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a české zdroje. Skladba českého spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých příjemců podpory. Procentní struktura financování je součástí výzev k jednotlivým oblastem podpory. Globální cíl Regionálního operačního programu Jihozápad se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Tohoto cíle bude dosaženo především podporou růstu konkurenceschopnosti stávajících podnikatelských subjektů, podporou vytváření vhodných podmínek pro příliv dalších investic, podporou zvyšování konkurenceschopnosti pracovní síly a podporou rozvoje a zlepšování kvality technické vybavenosti území zvláště v oblasti dopravy, zlepšování estetické hodnoty sídel a krajiny, zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti krajiny a zkvalitňování nabídky zajímavostí pro návštěvníky. Jedná se o třístupňovou fázi administrace projektu. První stupeň zahrnuje hodnocení formálních náležitostí (hodnocení, zda projekt splnil technické a formální požadavky dané příslušnou výzvou) a hodnocení přijatelnosti (hodnocení souladu se základními podmínkami podpory z ROP NUTS II Jihozápad v rámci dané výzvy - přijatelnost žadatele, základní zaměření projektů atp.), druhý stupeň se zaměřuje na věcné hodnocení projektu (předkladatel, kvalita projektu, význam projektu,

4 Horizontální témata Implementace programu Indikátorová soustava (soustava monitorovacích ukazatelů) Indikátory výstupů a výsledků Individuální projekt Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM) horizontální kritéria) a třetí stupeň představuje hodnocení rizik (analýza rizik). Soubor výběrových kritérií, sloužící k objektivnímu ohodnocení předložených projektů a schvalovaný Monitorovacím výborem ROP NUTS II Jihozápad, je uveřejněn na Hodnocení projektů je v rámci obou územních odborů (České Budějovice, Plzeň) shodné. Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. ROP NUTS II Jihozápad rovněž obsahuje samostatné horizontální téma informační společnost. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě realizace. Je to proces uvedení programu v činnost. Mezi fáze implementace patří: programování, výběr projektů, monitoring a evaluace. Celkovou odpovědnost za realizaci ROP NUTS II Jihozápad nese řídící orgán - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Indikátorový systém ROP NUTS II Jihozápad vychází z Národního číselníku indikátorů. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů ROP NUTS II Jihozápad. Seznam jednotlivých indikátorů (monitorovacích ukazatelů) je obsažen v metodickém pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v ROP NUTS II Jihozápad na Slouží jako podklad pro monitorování. Indikátory výstupů sledují aktivity realizované jednotlivými oblastmi podpory a podávají informace o výstupech jednotlivých projektů. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Indikátory výsledků poskytují informace o změnách v chování, kapacitě nebo výkonnosti příjemců podpory. Mají vazbu na bezprostřední, přímý a okamžitý přínos daného programu. Charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Jedná se o ucelený jednorázový projekt, který je předložen žadatelem v rámci ROP NUTS II Jihozápad s cílem získat podporu na realizaci vlastního záměru. Projekt je zpravidla realizován vlastními silami žadatele / partnery žadatele, případně dodávkami na základě výběrového řízení. Představuje specifický způsob podpory urbánního rozvoje měst, který v sobě zahrnuje různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. I když se obvykle jedná o tematicky rozdílné projekty, pro

5 Kofinancování (spolufinancování) Kohezní politika Evropské unie (politika hospodářské a sociální soudržnosti) Kontrola Kontrola ex-ante Kontrola interim dosažení společného cíle jsou zapotřebí všechny, předmětem Integrovaného plánu rozvoje města je pak zajištění jejich provázanosti tak, aby společně přispěly k vyřešení problému. Integrovaný plán rozvoje města se může týkat např. revitalizace opuštěných kasáren, průmyslových závodů, znovuoživení starých a zanedbaných městských čtvrtí či vyřešení problémů vznikajících ghett. Integrovaný plán rozvoje může být zaměřený také tematicky, např. na modernizaci a rozvoj středního školství ve městě nebo na reformu systému sociálních služeb ve městě. Vždy by se však měl soustředit na jeden zcela jasně vymezený problém. Míra spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů (zbylých 15 % pochází z národních veřejných zdrojů ČR). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší (viz Finanční mezera). Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.). Politika soudržnosti představuje nástroj sbližování sociálně ekonomických charakteristik jednotlivých regionů EU prostřednictvím sady finančních nástrojů a zřetelně identifikovaných věcných priorit. ROP NUTS II Jihozápad představuje základní nástroj uplatňování politiky soudržnosti v regionu soudržnosti Jihozápad v programovém období Důležitá součást řídící práce, při které se ověřuje, zda skutečný stav se odpovídá stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření, díky nimž by se skutečný stav měl přiblížit požadovanému stavu. Kontroly mohou být děleny dle způsobu provádění kontroly na kontrolu administrativní a kontrolu na místě (fyzickou kontrolu) či dle jednotlivých fází vztahujících se k projektu na kontrolu ex-ante (před podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace), kontrolu interim (průběžnou prováděnou během fyzické realizace projektu) a kontrolu ex-post (prováděnou v době udržitelnosti projektu). Kontrola je prováděna u vybraných projektů doporučených k financování VRR dle výsledků analýzy rizik před podpisem. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Jejím cílem je na místě realizace ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti o podporu projektu a předejít případným problémům při implementaci projektu. Kontrola je prováděna v průběhu realizace projektu. Jejím cílem je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. V případě průběžné finanční

6 Kontrola ex-post Lisabonská strategie Malé a střední podniky (MSP) Monitorovací systém strukturálních fondů Monitorovací výbor ROP NUTS II Jihozápad Monitorování kontroly je cílem zkontrolovat oprávněnost výdajů projektu, které příjemce žádá k proplacení. Kontrola ex-post je prováděna po ukončení realizace projektu v době udržitelnosti projektu. Jejím cílem je ověřit, zda došlo k naplnění původně stanovených cílů projektu, zda příjemce podpory dodržuje závazky týkající se projektu, vedení účetních dokladů a další závazky dle podmínek stanovených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Jde o cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější, nejkonkurenceschopnější a na znalostech založenou ekonomikou na světě, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst a větší sociální kohezí s ohledem k životnímu prostředí. Za velmi důležitý je považován požadavek, aby se tento cíl naplňoval pro EU jako celek. Od nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a přiklání se k aktuální definici MSP platné v EU, která vychází z Přílohy I Definice malých a středních podniků nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj. Informační systém sloužící pro monitorování programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Musí zajistit aktuální informace v adekvátní podobě a rozsahu, integritu dat a obsahovat kompletní data za program. Měl by být používaný všemi subjekty implementace. Existují tři úrovně monitorovacího systému: MSC 2007, IS MONIT 7+ a elektronická žádost pro žadatele Benefit7. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci. Je složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Jeho aktuální složení naleznete na Členy schvaluje Výbor Regionální rady a jmenuje předseda Regionální rady a zohlední přitom princip partnerství. Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací ROP NUTS II Jihozápad, zejména nad zajištěním souladu s legislativou ES a ČR, dosažením cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků, aj. Monitorování (monitoring) je základní nástroj dosažení efektivního nastavení a následné implementace ROP NUTS II Jihozápad a projektů. Monitoring zajišťuje sběr dat

7 Národní rozvojový plán (NRP) Národní strategický referenční rámec (NSRR) Nesrovnalost Nestátní neziskové organizace a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci ROP NUTS II Jihozápad, resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. Národní rozvojový plán České republiky definuje strategii pro Českou republiku pro období Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu. Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby pomoci ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci EU. Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami EU a který určuje propojení mezi prioritami EU a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů. Nejvýznamnějším východiskem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce je Národní rozvojový plán. Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti , jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány. Porušení právních předpisů ES nebo ČR, v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona

8 Nezpůsobilé výdaje NUTS Oblast podpory Oddělení administrace žádostí České Budějovice/ Plzeň (OAČ/OAP) Oddělení kontroly realizace projektů České Budějovice/ Plzeň (OKČ/OKP) Operační manuál č.227/1997 apod.) Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze zdrojů Společenství a ČR (více viz Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu). Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu samostatně a musí být vždy plně financovány z vlastních zdrojů žadatele. La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropské unie ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 4 úrovně NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti. V ČR jsou tvořeny územím 1 3 krajů. Oblast podpory představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě ROP NUTS II Jihozápad zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů Společenství a ČR. Vypracovaný projekt (žádost o podporu projektu) může být předložen (předložena) pouze do jedné oblasti podpory. Garant a kontaktní místo pro žadatele pro všechny činnosti před schválením seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení konzultují projektové záměry, zajišťují příjem žádostí, hodnocení formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení. Garant a kontaktní místo pro žadatele/příjemce pro všechny činnosti následující po schválení seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení zajišťují přípravu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, poskytují konzultace v průběhu realizace projektů, přijímají a vyhodnocují monitorovací zprávy a žádosti o platby, administrují změny v projektech, vykonávají kontroly na místě, kontrolují zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů atd. Operační manuál je průvodce procesem implementace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na programové období jakožto nástroje finanční pomoci ze Strukturálních fondů EU. Operační manuál popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad a plní funkci informačního a metodického nástroje pro

9 Operační program Partnerství Podnik všechny zainteresované subjekty, které se podílejí na implementaci ROP NUTS II Jihozápad. Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Jihozápad), který zpracovávají členské země EU. Jedná se o dokument schvalovaný Evropskou komisí pro realizaci podpory stanovené v Národním strategickém referenčním rámci. Dokument obsahuje souvislý soubor víceletých prioritních os, může využívat pomoc pouze jednoho fondu EU (princip monofondovosti) a může se vztahovat pouze na jeden z cílů EU. Zahrnuje analýzu a popis situace, strategii programu, rámcový popis prioritních os a oblastí podpory, finanční plán a popis implementačního uspořádání programu. Za provádění operačních programů odpovídají členské státy na příslušné územní úrovni. Pro využívání fondů EU v letech má Česká republika celkem 24 operačních programů. Všechny OP jsou tvořeny pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromými či veřejnými), který spočívá ve spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze strukturálních fondů ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoli aktivitách za úhradu spojenou s projektem (dodavatel není partner). V případě zapojení partnera do projektu doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o partnerství/smlouvu o partnerství, ze kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu. Definice podniku (ve smyslu definice veřejné podpory) podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury Evropského soudního dvora zahrnuje jakýkoli každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu. Podnikem nejsou pouze subjekty, jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisky, ale také subjekty, které se pohybují na konkurenčním trhu. Je postačující, aby dotčená činnost mohla, byť pouze hypoteticky, za účelem vytváření zisku být prováděna. Definice podniku v sobě zahrnuje soukromý i veřejný sektor, ziskové, ale i neziskové organizace. Podnikem (příjemcem veřejné podpory) tak mohou být za předpokladu, že vyvíjí ekonomickou činnost (nemusí přitom vytvářet zisky), např. i zájmová sdružení nebo výzkumná

10 střediska. Pro Smlouvy podepsané od včetně platí, že jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. Podnik rozdělení dle typu PPP projekty Prioritní osa Projekt Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období Příjemce Střední podnik-hranice obratu = 50 mil. EUR, hranice aktiv = 43 mil. EUR, méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Malý podnik-hranice obratu = 10 mil. EUR, hranice aktiv = 10 mil. EUR, méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Drobný podnikatel (mikropodnik)-hranice obratu = 2 mil. EUR, hranice aktiv = 2 mil. EUR, méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Více informací naleznete v dokumentu Nová definice malých a středních podniků (Uživatelská příručka a vzor prohlášení), která je umístěna na Za projekt Public Private Partnerships (PPP projekt) je považován takový partnerský a smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány nebo provozovány veřejným sektorem. Jedná se o jednu z priorit strategie ROP NUTS II Jihozápad skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Každá prioritní osa je naplňována prostřednictvím oblastí podpory a je jí přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů Společenství a ČR. Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Projekt je tvořen žádostí a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí být v souladu s podmínkami programu, tzn., musí přispívat k naplnění cíle, zaměření a indikátorů příslušné oblasti podpory a musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu. Dokument, který svým obsahem navazuje na ROP NUTS II Jihozápad a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Příjemcem podpory může být pouze osoba s právní subjektivitou, která žádá řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce přijímá prostředky od řídícího orgánu, uskutečňuje

11 Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Příspěvek Společenství Publicita Regionální investiční podpora Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad na období navržené aktivity a podílí se na dosažení cílů oblasti podpory. Příjemcem se žadatel stává podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Příručka pro žadatele je základním informačním materiálem pro žadatele. Jejím hlavním cílem je podat potenciálním žadatelům kompletní a užitečné informace o průběhu celého projektového cyklu s důrazem na přípravu a předkládání žádostí o podporu a na proces hodnocení. Obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z operačního programu. Příručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Cílem příručky je seznámit příjemce dotace: - s povinnostmi při realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnictví), - s procesem monitorování realizace projektů a proplacením způsobilých výdajů projektů, - s kontrolami během realizace a udržitelnosti projektu. Část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu, jež je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj. Každý příjemce podpory je povinen informovat cílové skupiny a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), respektive Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Podrobněji jsou pravidla publicity uvedena v kapitole 9.6 Příručky pro žadatele. Regionální investiční podpora je jedním z režimů výjimek z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne , vyhlášeného v úředním věstníku EU dne Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena na podporu počátečních investic. Od je regionální investiční podpora poskytována podle článků 107 a 108 Smlouvy o EU a v souladu s Pokyny k regionální státní podpoře na období a Mapou regionální podpory na období od 1. července 2014 do 31. prosince Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále ROP NUTS II Jihozápad) je jedním z regionálních operačních programů, které budou realizovány pro Cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

12 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Region soudržnosti Jihozápad Rovné příležitosti Řídící orgán ROP NUTS II Jihozápad Řízení rizik a o zrušení Nařízení Rady (ES) č / 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. ROP NUTS II Jihozápad představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programovacího období Cílem ROP NUTS II Jihozápad je podstatné zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v regionu, trvalé zlepšování životní úrovně jeho obyvatelstva a zvyšování prosperity. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad řídí na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Regionální operační program NUTS II Jihozápad a nese celkovou zodpovědnost za jeho realizaci. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. Regionální rada zodpovídá zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity, atd. Jedná se o územní statistickou jednotku na úrovni NUTS II, která je tvořena dvěma kraji Jihočeským a Plzeňským. Regiony soudržnosti (v ČR celkem 8) byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politik hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V programovacím období bude NUTS II Jihozápad čerpat podporu z ERDF v rámci Cíle Konvergence prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad. Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi školsouhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů, který patří mezi základní cíle Evropských společenství a jako takový je i hlavním cílem strukturálních fondů. Řídícím orgánem ROP NUTS II Jihozápad je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Jedná se o orgán fakticky zodpovědný za implementaci, řízení, koordinaci a evaluaci a monitoring ROP NUTS II Jihozápad. Identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování

13 Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Strukturální fondy SWOT Udržitelnost projektu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad usnesením rozhodne o seznamu projektů doporučených k financování. Následně je provedena analýza rizika a případná kontrola ex-ante. Jsou-li výstupy z analýzy rizik a kontroly ex-ante pozitivní, uzavře Regionální rada s žadatelem právní akt označovaný jako Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, jehož podpisem se ze žadatele stává příjemce. Strukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky hospodářské a sociální soudržnosti k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. V rámci programového období byl počet strukturálních fondů zredukován ze čtyř na dva: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudržnosti (Kohezní fond), který je určen na projekty evropsky významných transevropských dopravních sítí a na projekty přínosné v oblasti životního prostředí. V rámci ROP NUTS II Jihozápad je spolufinancování ES zajišťováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. SWOT analýza byla využita při zpracování ROP NUTS II Jihozápad k analýze regionu soudržnosti Jihozápad. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být výstupy projektu udrženy v nezměněné podobě. V rámci ROP NUTS II Jihozápad činí doba udržitelnosti nejméně pět let (u malých a středních podniků nejméně tři roky) ode dne ukončení projektu. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady a předsedovi Regionální rady. Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady, tzn., poskytuje konzultace, přijímá, kontroluje a hodnotí žádosti o podporu, kontroluje realizaci projektů, zajišťuje publicitu programu atd. Úřad má sídlo v Českých Budějovicích a územní pracoviště v Plzni.

14 Veřejná podpora Veřejný výdaj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Změna projektu Způsobilý výdaj Za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o příspěvkové organizace, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost (viz Podnik), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilá narušit soutěž na vnitřním trhu EU a může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů. Veřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Výbor Regionální Rady regionu soudržnosti Jihozápad (také VRR) se skládá ze zvolených členů Zastupitelstev Jihočeského a Plzeňského kraje. Výbor Regionální rady jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP NUTS II Jihozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zejména schvaluje výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu, schvaluje výběr projektů a další. Vyzývá potenciální žadatele o podporu k předložení žádostí. Definuje aktuálně platnou šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádostí. Doba trvání výzvy je minimálně 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výzvy. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a stránkách a mohou být zveřejněny i v regionálních denících. Délku trvání administrace žádostí lze měnit. Konkrétní výzvu je možné z objektivních důvodů zrušit, o této skutečnosti jsou žadatelé informováni. Změnou projektu se rozumí jakákoli změna oproti původnímu plánu projektu (v jakékoliv fázi projektu včetně udržitelnosti). Rozlišovány jsou změny nepodstatné, změny podstatné (změny podstatné menšího rozsahu a změny podstatné většího rozsahu), změny, které jsou v rámci ROP NUTS II Jihozápad za všech okolností nepřípustné; změny, u kterých je v objektivně odůvodněných případech možné udělit výjimku a změny vyplývající ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace schvalované Výborem regionální rady. Způsobilým výdajem je výdaj, který zakládá nárok na čerpání dotace, tj. může být spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad. Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro

15 žadatele příslušné oblasti podpory a v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu.

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů

EVROPSKÁ UNIE Evropské strukturální a. Pravidla pro realizaci projektů Pravidla pro realizaci projektů Obsah Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory Obecné podmínky I. Finanční

Více

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti

Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Název: Školitel: Význam hodnocení a vedení indikátorů, problémy a nejasnosti Prof. Ing. René Kizek, Ph.D. Datum: 28. 11. 2013 Reg.č.projektu: CZ.1.07/2.4.00/31.0023 Název projektu: Partnerská síť centra

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ

PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ 1 PRAVIDLA PRO REALIZACI PROJEKTŮ Obecné podmínky realizace projektů Pravidla řízení projektů Pravidla pro publicitu projektů Horizontální principy Veřejná podpora Indikátory 2 OBECNÉ PODMÍNKY Finanční

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost,

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR VYHLAŠUJE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost, který byl dne 12. října 2007 schválen Evropskou komisí. Na

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011

MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady MANAŽERSKÝ SOUHRN VÝROČNÍ ZPRÁVA O PROVÁDĚNÍ REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO ZA ROK 2011 ke

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta

Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů. Globální granty Olomouckého kraje na léta Seminář k 1. výzvě k předkládání grantových projektů Globální granty Olomouckého kraje na léta 2007-2013 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Řídícím orgánem: MŠMT ČR spolufinancování bude

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.1 14. dubna 2008 1/7 vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o dotace v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Severozápad

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2.5.2014 Počet stran: 74 Počet příloh: 8 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ Podklady pro projednání 1. výzvy předkladatelům grantových projektů k předkládání projektových žádostí o finanční podporu z OP VK prioritní osy 3, oblasti podpory 3.2 Podpora nabídky dalšího, v kraji Vysočina.

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ VYHLAŠOVATEL ČR - ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor technické pomoci vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1

Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV oblast podpory 3.1 Datum zveřejnění: 28. 5. 2010 ~ 1 ~ Výzva pro předkládání žádostí v rámci ROP SV REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI SEVEROVÝCHOD VYHLAŠUJE

Více

Regionální operační program NUTS II Severovýchod

Regionální operační program NUTS II Severovýchod Regionální operační program NUTS II Severovýchod Řízení projektů financovaných z fondů Evropské unie Hotel Studánka, Rychnov nad Kněžnou, 25.11.2010 ROP Severovýchod Víceletý rozvojový programový dokument,

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 40796/2015-MZE-14113 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového rámce Programu

Více

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání

Výzva MAS Sokolovsko. MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání Výzva MAS Sokolovsko MAS Sokolovsko IROP - Infrastruktura pro sociální podnikání 1 MAS Sokolovsko o.p.s. jako nositel strategie komunitně vedeného místního rozvoje SCLLD pro území MAS Sokolovsko na období

Více

VZNIK NOVÝCH A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ

VZNIK NOVÝCH A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH PODNIKŮ Statutární město Plzeň jako nositel integrované Strategie ITI plzeňské metropolitní oblasti vyhlašuje 8. výzvu k předkládání projektových záměrů VZNIK NOVÝCH A ROZŠÍŘENÍ KAPACIT STÁVAJÍCÍCH SOCIÁLNÍCH

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Zvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace,

Více

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary,

Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace. Karlovy Vary, Regionální operační program Severozápad příležitosti pro neziskové organizace Karlovy Vary, 18.3.2008 Regionální rada RS Severozápad Regionální rada regionu soudržnosti Severozápad orgán, resp. právnická

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Evaluační plán ROP SZ na období

Evaluační plán ROP SZ na období EVALUAČNÍ PLÁN Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severozápad Seznam použitých zkratek ČR DPH EK ES EU NOK OM OP OŘP PSE ROP SZ ROP SZ RR SZ ŘO ŘO ROP SZ ÚRR SZ Česká republika daň z

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020

OP Zaměstnanost 2014-2020 OP Zaměstnanost 2014-2020 Seminář: Komunitně vedený místní rozvoj v operačních programech pro období 2014-2020 Praha 3. března 2015 Obsah prezentace Současný stav přípravy OP Zaměstnanost (OPZ) Věcné zaměření

Více

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 23. výzvy ROP Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Texty výzev pro oblast podpory v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V331 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU.

STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. STRUKTURÁLNÍ POLITIKA V ZEMĚDĚLSTVÍ A MOŽNOSTI PODPORY Z FONDŮ EU. Hrabánková M. Jihočeská Univerzita Strukturální fondy v ČR Celkový rozpočet 2004-2006 - 1,45 mld. EUR Fondy: ERDF, ESF, EAGGF, FIFG 5

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV

Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Příručka pro žadatele a příjemce ROP SV Účinnost od: 30. 3. 2012 Verze: 16.0 ~ 1 ~ Vážení přátelé, dostává se Vám do rukou publikace, která má být pomocníkem k Vašemu úspěchu při čerpání finančních prostředků

Více

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013

ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 ZMĚNY PROGRAMOVÉHO DOKUMENTU REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007-2013 Zdůvodnění změn dle článku 33 a 93 Nařízení Rady (ES) č. 1083/2006 1/10 Obsah ZMĚNA V DŮSLEDKU AUTOMATICKÉHO

Více

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem

Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Horizontální témata od shora dolů v dokumentaci Seminář k rovným příležitostem Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství Program Horizontální témata ve strukturálních fondech 2007

Více

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012:

Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Text výzvy č. 06/2012/3.1D pro oblast podpory 3.1 v rámci 23. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad po navýšení alokace k 25. 10. 2012: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 3.2 v rámci 25. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava

Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů 1 Bod č. 7 Tisk č. 344-VRR15 P03.1 Zásady pro prodlužování termínů realizace projektů v rámci ROP Střední Morava verze

Více

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR

Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Obecné informace o možnostech financování ze Strukturálních fondů ČR Strukturální fondy Strukturální fondy Evropské unie jsou spravovány Evropskou komisí a slouží k financování strukturální pomoci Společenství,

Více

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU

Zákon o podpoře regionálního rozvoje. Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Zákon o podpoře regionálního rozvoje Doc. Jaroslav Čmejrek PEF ČZU Základní pojmy region územní celek vymezený pomocí administrativních hranic krajů, okresů, obcí nebo sdružení obcí, jehož rozvoj je podporován

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.02 Účinnost od 2. 5. 2014 Počet stran: 77 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Zhodnocení ROP Střední Morava. Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Zhodnocení ROP Střední Morava Ing. Hana Linhartová vedoucí oddělení metodiky Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava Obsah: 1. Pokrok v realizaci ROP Střední Morava 2. Plnění monitorovacích

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Zlín, 30. 4. 2015 Programové období 2014 2020 Strategie Evropa

Více

Program rozvoje venkova

Program rozvoje venkova Program rozvoje venkova Možnosti čerpání evropských dotací pro obce, metoda LEADER Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Program rozvoje venkova Rozpočet

Více

Implementační uspořádání

Implementační uspořádání Implementační uspořádání Řídicím orgánem ROP JV je na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, stanovena Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod.

Více

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113

Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Ministerstvo zemědělství Č. j.: 41259/2016-MZE-14113 Odstraněno: 40796/2015 PRAVIDLA, kterými se stanovují podmínky pro výběr Strategií komunitně vedeného místního rozvoje a stanovení alokace v rámci programového

Více

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová

Příprava programového období 2014-2020. Ing. Daniela Nohejlová Příprava programového období 2014-2020 Ing. Daniela Nohejlová Evropský fond pro regionální rozvoj Evropské strukturální a investiční fondy 2014 2020 Hlavní východiska příprav programového období 2014-20

Více

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec

Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Pravidla pro poskytování dotací z rozpočtu města Jindřichův Hradec Zastupitelstvo města Jindřichův Hradec se na svém zasedání dne 25. 11. 2015 usneslo vydat v souladu s 85 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb.,

Více

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod ( dle pracovní verze ROP JV č. 6 a Prováděcího dokumentu 1) VelkéMeziříčí, 26. září 2006 Regionální operační program Regionu soudržnosti Jihovýchod

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

Článek 1 Důvod a účel podpory

Článek 1 Důvod a účel podpory 1/5 Město vyhlašuje dotační program na rok 2017 - na účel stanovený zvláštním právním předpisem tj. na 108/2006 Sb. Správcem dotačního programu je odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Článek 1 Důvod

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 8457/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600, fax: 475 240 610 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary tel.: 353 502 624, fax: 353 502

Více

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ

Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA volební období 58. USNESENÍ Parlament České republiky POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2004 4. volební období 58. USNESENÍ výboru pro evropské záležitosti z 12. schůze konané dne 10. listopadu 2004 k návrhu nařízení Rady zavádějící obecná ustanovení

Více

Aktuální stav příprav programového období

Aktuální stav příprav programového období Aktuální stav příprav programového období 2014 2020 Mgr. František Kubeš Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Regionální rozvoj mezi teorií a praxí 5 29. května 2014, Pardubice PŘÍKLADY PROJEKTŮ ALOKACE NA

Více

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem

Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky Řídicí orgán OP VaVpI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OP VaVpI Infrastruktura pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem Identifikace

Více

Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci

Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci Regionální operační program NUTS II Jihozápad Oblast podpory 2.5 Rozvoj infrastruktury pro sociální integraci České Budějovice 12.2.2008 ROP JZ 2007-2013 Spadá mezi regionální operační programy vcíli Konvergence

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů 1. Identifikace výzvy

Více

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013

Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 Evropský sociální fond v ČR 2007 2013 26. 3. 2009 petr.leistner@mpsv.cz 1 Cíle EU pro léta 2007-13 1. Konvergence 2. Regionální konkurenceschopnost a zaměstnanost 3. Evropská územní spolupráce Petr.leistner@mpsv.cz

Více

Praha, 23. října 2007

Praha, 23. října 2007 Praha, 23. října 2007 Alokace na obyvatele a rok 2004-2006 ČR bez Prahy Praha 47 + 27 33 + 27 Alokace na obyvatele a rok 2007-2013 ČR bez Prahy Praha 269 + 123 51 + 123 Rozdělen lení ESF : ERDF ERDF 68,5%

Více

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020

Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Aktuální stav jednání o podobě Integrovaného regionálního operačního programu pro období 2014 2020 Mgr. Kateřina Matýšková Ministerstvo kultury Liberec, 10. prosince 2014 Programové období 2014 2020 Strategie

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky vyhlašuje 43. výzvu k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ II. Identifikace výzvy Operační program

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE

PŘÍRUČKA PRO PŘÍJEMCE Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Řízená kopie elektronická Verze 5.03 Účinnost od 15. 5. 2015 Počet stran: 79 Počet příloh: 5 Ověřil: Ing. Vladimír Gelnar Schválil: Mgr. Kateřina Dostálová,

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O FINANČNÍ PODPORU Z OPERAČNÍHO PROGRAMU ROZVOJ LIDSKÝCH

Více

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství

RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství RPS/CSF Příprava NSRR v ČR z hlediska Rady vlády pro záležitosti romské komunity Česká republika 2004>2006 Rámec podpory Společenství Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Odbor Rámce podpory Společenství

Více

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj

Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj Prioritní osa 2 Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj OPERAČNÍ PROGRAM VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST 2007-20132013 PhDr. Kateřina Pösingerová, CSc. Samostatné oddělení duben 2008 Evropských programů

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu 1. Identifikace výzvy Číslo kola výzvy: 01 kontinuální Celková částka

Více

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009

Seminář k výzvě. Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Seminář k výzvě Oblast podpory 3.2 Podpora sociální integrace příslušníků romských lokalit MPSV, listopad 2009 Výzva č. 19 Výzva pro předkládání grantových projektů v rámci oblasti podpory 3.2 Podpora

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (2007 2013) Obsah prezentace Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost Příprava OP LZZ (vývoj, harmonogram) Popis OP LZZ Prioritní osy OP LZZ Finanční

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů 1/6 Ministerstvo práce a sociálních věcí Odbor trhu práce Správy služeb zaměstnanosti vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Operačního

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY

METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY REGIONÁLNÍ RADA REGIONU SOUDRŽNOSTI MORAVSKOSLEZSKO METODICKÝ POKYN PRO ZPŮSOBILÉ VÝDAJE A VÍCENÁKLADY verze 1.00 účinnost: 1. 7. 2007 1. Definice Způsobilými výdaji Regionálního operačního programu regionu

Více

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad.

Vyhlášení 27. výzvy ROP NUTS II Jihozápad včetně schválení veškeré dokumentace příloha č. 2. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Příloha č. 2 Text výzvy pro oblast podpory 2.4 v rámci 27. kola výzvy ROP NUTS II Jihozápad Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ v souladu s Regionálním operačním

Více

Průběh čerpání strukturálních fondů

Průběh čerpání strukturálních fondů Rámec podpory Společenství představuje základní strategii pro rozvoj regionů České republiky na období 2006. Řídicí orgán Rámce podpory Společenství (MMR) plní roli výkonného orgánu, který zajišťuje celkovou

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o.

Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Právní vědomí pro zajištění udržitelnosti projektů České Budějovice 6. 1. 2011 Jiří Kozák DAOS CONSULTING s.r.o. Program

Více

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci)

ŘÁD Služby veřejného zájmu. ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ŘÁD Služby veřejného zájmu Pro služby poskytované společností ARR Agentura regionálního rozvoje, spol. s r.o. (se sídlem v Liberci) ODDÍL I. OBECNÉ PODMÍNKY Článek 1 Předmět úpravy 1. Účelem řádu Služby

Více

Výzva k předkládání grantových projektů

Výzva k předkládání grantových projektů Výzva k předkládání grantových projektů NADACE ROZVOJE OBČANSKÉ SPOLEČNOSTI vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS II

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky. oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 32. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu INFRASTRUKTURA STŘEDNÍCH ŠKOL A VYŠŠÍCH ODBORNÝCH

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE

STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE STATUT ÚČELOVÉHO FONDU OBCE RADIMOVICE Čl. 1 Úvodní ustanovení 1. Účelový fond obce Radimovice (dále jen obec) je zřízen usnesením zastupitelstva obce č. 5/2015 ze dne 9.3.2015 jako trvalý účelový fond

Více