BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield. Certifikace výdajů. Cílové skupiny. De Minimis"

Transkript

1 Pojem BENEFIT 7+ (též elektronická žádost) Brownfield Certifikace výdajů Cílové skupiny De Minimis Výklad Elektronická žádost, která je určena pro žadatele za účelem vyplnění a vytvoření žádosti. Následně slouží příjemci k podání žádosti o platbu. Nemovitost, která ztratila své původní využití, není v současnosti dostatečně efektivně využívána, je zanedbaná, realizace projektu regenerace zóny či rekonstrukce objektu směřuje k jejímu účelnému využití. Certifikace výdajů představuje specifickou činnost stanovenou předpisy Evropského společenství, jejímž cílem je, aby platební orgán získal ujištění o řádném vynakládání výdajů na jednotlivé programy a projekty. Výsledkem certifikace je zpracování Žádosti o platbu platebního orgánu Evropské komisi spolu s certifikátem podepsaným oprávněnou osobou. Za každý program se provádí zvláštní certifikace. Pokud je program financován z více strukturálních fondů, vypracuje se pro každý z těchto fondů zvláštní certifikát a Žádost o platbu. Skupiny osob nebo organizací, které budou mít z realizované finanční dotace užitek (například obyvatelé měst, turisté, osoby dlouhodobě nezaměstnané, uchazeči o zaměstnání, etnické menšiny, osoby bez přístřeší, osoby po výkonu trestu, matky samoživitelky, začínající podnikatelky, zdravotně a sociálně znevýhodnění, účastníci školení apod.), nebo kteří jsou příjemci pomoci v rámci příslušné oblasti podpory (např. vysoké školy, asociace zaměstnavatelů, instituce pro výzkum a vývoj). V posledním uvedeném případě je možné dále vymezit konečné cílové skupiny (např. studenti vysokých škol, zájemci o další studium na vysokých školách, akademičtí pracovníci vysokých škol, zaměstnanci institucí výzkumu a vývoje). Podpora de minimis je podpora malého rozsahu a dle nařízení Komise (ES) č /2006 ze dne 15. prosince 2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu de minimis nesmí celková výše pomoci udělená jednomu podniku (ve smyslu judikatury ES a rozhodovací praxe Evropského soudního dvora (viz Podnik) přesáhnout částku EUR ( EUR v případě subjektu provozujícího silniční nákladní dopravu pro cizí potřebu, EUR v případě podniku poskytujícímu služby obecného hospodářského zájmu) během tříletého fiskálního období. Tento strop platí pro všechny formy veřejné podpory de minimis čerpané daným podnikem bez ohledu na jejich cíl, počet projektů a počet poskytovatelů podpory. Podpora de minimis se od řídí nařízením Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis více viz Metodický pokyn pro projekty

2 EIA Etapa projektu Etapizace Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) zakládající veřejnou podporu. Posuzování vlivů na životní prostředí proces posuzování vlivů na životní prostředí proces EIA (Environmental Impact Assessment) zavedený do praxe zákonem ČNR č. 244/1992 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, představuje významný prvek systému preventivních nástrojů ochrany životního prostředí a zároveň důležitou součást environmentální politiky. Etapou se rozumí logický kontrolovatelný celek stanovený dle charakteru aktivit projektu a finančních možností žadatele. U projektů, jejichž předmětem jsou stavby, dodávky prací či dodávky zboží, se bude jednat o agregované celky (např. stavební objekty a technologické celky dle rozpočtu). Stanovení etapy není vázáno na kolaudaci/částečnou kolaudaci projektu/části projektu. U projektů typu služeb je logickým kontrolovatelným celkem realizovaná ucelená aktivita. Minimální způsobilé výdaje každé etapy včetně závěrečné etapy jsou stanoveny na 2 milióny Kč. Doporučená doba jedné etapy je minimálně tři měsíce, tzn. žadatel, pokud to lze, může projekt rozdělit na etapy, které mohou být v jednom roce maximálně čtyři. V případě splnění podmínek stanovených v Metodickém oznámení č. 38 si žadatel může nastavit etapy v žádosti o podporu projektu jako časové, tzn. bez věcné podmínky etapy s tím, že etapa musí mít minimální způsobilé výdaje stanoveny na 2 miliony Kč a časové omezení takové etapy je doporučováno na délku minimálně dvou měsíců. Etapy projektu budou kontrolovány pouze na základě skutečně provedených prací v daném předem stanoveném časovém období dle doložených faktur a na základě písemného vyjádření technického dozoru investora. Etapizací se rozumí dělení projektů na jednotlivé etapy z důvodu následné kontroly plnění plánu realizace projektu (viz Kontrola interim) a podávání žádosti o platbu. Žadatel stanoví etapy projektu s ohledem na své finanční možnosti a strukturu aktivit projektu již v rámci žádosti o podporu v souladu s podmínkami ROP NUTS II Jihozápad, tzn., výše jedné etapy nesmí klesnout pod stanovenou minimální hranici dva milióny Kč způsobilých výdajů. Etapizace a její podmínky musí být stanoveny ve Smlouvě. V případě etapizace projektu stačí doložit předfinancování prvních 2 etap projektu. Platby se mohou uplatnit pouze za skutečně vynaložené způsobilé výdaje vztahující se k příslušné ukončené etapě projektu. Evropský fond regionálního rozvoje je jedním ze čtyř strukturálních fondů EU. Je určen na podporu rozvoje a strukturálních změn zaostávajících regionů a přeměně upadajících oblastí, podporuje trvale udržitelný rozvoj

3 Expert (externí hodnotitel/externí kontrolor) Finanční mezera Finanční plán ROP NUTS II Jihozápad Finanční rámec oblasti podpory (tabulka na konci každé oblasti podpory) Globální cíl ROP NUTS II Jihozápad Hodnocení projektu a vytváří trvale udržitelné pracovní příležitosti. Spolupůsobí v etapě hodnocení projektů, popř. při kontrole projektů, jako nezávislý odborný poradce, kterého si mohou vyžádat pracovníci Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad. Jeho úkolem je odborné posouzení technicky či finančně náročných projektů. Posudek má poradní a doporučující roli. Při projektech, které vytvářejí příjmy, je podpora z fondů EU založena (vypočtena) na principu finanční mezery. Cílem je zjištění míry podpory z fondů EU při respektování vzniklých příjmů v rámci projektu. Způsob výpočtu finanční mezery je uveden v Metodickém pokynu pro projekty vytvářející příjmy na ROP NUTS II Jihozápad bude financován především z prostředků ERDF a z národních veřejných zdrojů. Finanční plán stanovuje maximální částku pro financování jednotlivých prioritních os programu rozdělených do jednotlivých oblastí podpory z prostředků z rozpočtu EU a míry národního spolufinancování. Indikativní alokace veřejných zdrojů v rámci jedné oblasti podpory. Jedná se o rozdělení finanční podpory na prostředky ze strukturálních fondů (ERDF) a české zdroje. Skladba českého spolufinancování se u jednotlivých projektů může lišit v závislosti na zdrojích a dohodnuté struktuře spolufinancování jednotlivých příjemců podpory. Procentní struktura financování je součástí výzev k jednotlivým oblastem podpory. Globální cíl Regionálního operačního programu Jihozápad se zaměřuje na zvýšení konkurenceschopnosti a atraktivity regionu v zájmu dlouhodobě udržitelného zvyšování kvality života obyvatel. Tohoto cíle bude dosaženo především podporou růstu konkurenceschopnosti stávajících podnikatelských subjektů, podporou vytváření vhodných podmínek pro příliv dalších investic, podporou zvyšování konkurenceschopnosti pracovní síly a podporou rozvoje a zlepšování kvality technické vybavenosti území zvláště v oblasti dopravy, zlepšování estetické hodnoty sídel a krajiny, zvyšování ekologické stability a biologické rozmanitosti krajiny a zkvalitňování nabídky zajímavostí pro návštěvníky. Jedná se o třístupňovou fázi administrace projektu. První stupeň zahrnuje hodnocení formálních náležitostí (hodnocení, zda projekt splnil technické a formální požadavky dané příslušnou výzvou) a hodnocení přijatelnosti (hodnocení souladu se základními podmínkami podpory z ROP NUTS II Jihozápad v rámci dané výzvy - přijatelnost žadatele, základní zaměření projektů atp.), druhý stupeň se zaměřuje na věcné hodnocení projektu (předkladatel, kvalita projektu, význam projektu,

4 Horizontální témata Implementace programu Indikátorová soustava (soustava monitorovacích ukazatelů) Indikátory výstupů a výsledků Individuální projekt Integrovaný plán rozvoje měst (IPRM) horizontální kritéria) a třetí stupeň představuje hodnocení rizik (analýza rizik). Soubor výběrových kritérií, sloužící k objektivnímu ohodnocení předložených projektů a schvalovaný Monitorovacím výborem ROP NUTS II Jihozápad, je uveřejněn na Hodnocení projektů je v rámci obou územních odborů (České Budějovice, Plzeň) shodné. Horizontální témata jsou průřezové oblasti, které se prolínají všemi tematickými a regionálními operačními programy. Obecné nařízení Komise (ES) č. 1083/2006 vyjmenovává dvě horizontální témata: rovné příležitosti a udržitelný rozvoj. ROP NUTS II Jihozápad rovněž obsahuje samostatné horizontální téma informační společnost. Horizontální témata jsou respektována při výběru projektů a jejich naplňování je sledováno v realizační fázi projektů a je předmětem kontroly na místě realizace. Je to proces uvedení programu v činnost. Mezi fáze implementace patří: programování, výběr projektů, monitoring a evaluace. Celkovou odpovědnost za realizaci ROP NUTS II Jihozápad nese řídící orgán - Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Indikátorový systém ROP NUTS II Jihozápad vychází z Národního číselníku indikátorů. Systém indikátorů a kontrola jejich naplňování je základním nástrojem měření plnění celkových cílů ROP NUTS II Jihozápad. Seznam jednotlivých indikátorů (monitorovacích ukazatelů) je obsažen v metodickém pokynu Definice indikátorů pro projekty předkládané v ROP NUTS II Jihozápad na Slouží jako podklad pro monitorování. Indikátory výstupů sledují aktivity realizované jednotlivými oblastmi podpory a podávají informace o výstupech jednotlivých projektů. Jsou zpravidla vyjadřovány ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Indikátory výsledků poskytují informace o změnách v chování, kapacitě nebo výkonnosti příjemců podpory. Mají vazbu na bezprostřední, přímý a okamžitý přínos daného programu. Charakterizují jevy, které lze vyjadřovat spíše ve fyzikálních nebo peněžních jednotkách. Jedná se o ucelený jednorázový projekt, který je předložen žadatelem v rámci ROP NUTS II Jihozápad s cílem získat podporu na realizaci vlastního záměru. Projekt je zpravidla realizován vlastními silami žadatele / partnery žadatele, případně dodávkami na základě výběrového řízení. Představuje specifický způsob podpory urbánního rozvoje měst, který v sobě zahrnuje různé investice realizované dílčími projekty společně zacílené k vyřešení specifických problémů předem vymezené části města či tématu ve městě. I když se obvykle jedná o tematicky rozdílné projekty, pro

5 Kofinancování (spolufinancování) Kohezní politika Evropské unie (politika hospodářské a sociální soudržnosti) Kontrola Kontrola ex-ante Kontrola interim dosažení společného cíle jsou zapotřebí všechny, předmětem Integrovaného plánu rozvoje města je pak zajištění jejich provázanosti tak, aby společně přispěly k vyřešení problému. Integrovaný plán rozvoje města se může týkat např. revitalizace opuštěných kasáren, průmyslových závodů, znovuoživení starých a zanedbaných městských čtvrtí či vyřešení problémů vznikajících ghett. Integrovaný plán rozvoje může být zaměřený také tematicky, např. na modernizaci a rozvoj středního školství ve městě nebo na reformu systému sociálních služeb ve městě. Vždy by se však měl soustředit na jeden zcela jasně vymezený problém. Míra spolufinancování projektu ze Strukturálních fondů závisí na tom, pod který Cíl spadá. Obecně platí, že maximální míra spolufinancování z prostředků EU činí 85 % celkových veřejných způsobilých výdajů (zbylých 15 % pochází z národních veřejných zdrojů ČR). Pokud tyto investice vytvářejí příjmy, je podíl EU výrazně nižší (viz Finanční mezera). Na základě principu participace je nutné, aby do procesu spolufinancování byly zahrnuty všechny subjekty, kterých se bude projekt dotýkat (EU, rozpočty státu, krajů, obcí, podnikatelů, atd.). Politika soudržnosti představuje nástroj sbližování sociálně ekonomických charakteristik jednotlivých regionů EU prostřednictvím sady finančních nástrojů a zřetelně identifikovaných věcných priorit. ROP NUTS II Jihozápad představuje základní nástroj uplatňování politiky soudržnosti v regionu soudržnosti Jihozápad v programovém období Důležitá součást řídící práce, při které se ověřuje, zda skutečný stav se odpovídá stavu žádoucímu a zda existují (a jak se naplňují) opatření, díky nimž by se skutečný stav měl přiblížit požadovanému stavu. Kontroly mohou být děleny dle způsobu provádění kontroly na kontrolu administrativní a kontrolu na místě (fyzickou kontrolu) či dle jednotlivých fází vztahujících se k projektu na kontrolu ex-ante (před podepsáním Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace), kontrolu interim (průběžnou prováděnou během fyzické realizace projektu) a kontrolu ex-post (prováděnou v době udržitelnosti projektu). Kontrola je prováděna u vybraných projektů doporučených k financování VRR dle výsledků analýzy rizik před podpisem. Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Jejím cílem je na místě realizace ověřit věcnou správnost údajů uvedených v žádosti o podporu projektu a předejít případným problémům při implementaci projektu. Kontrola je prováděna v průběhu realizace projektu. Jejím cílem je ověřit postup realizace projektu a případně navrhnout nápravná opatření. V případě průběžné finanční

6 Kontrola ex-post Lisabonská strategie Malé a střední podniky (MSP) Monitorovací systém strukturálních fondů Monitorovací výbor ROP NUTS II Jihozápad Monitorování kontroly je cílem zkontrolovat oprávněnost výdajů projektu, které příjemce žádá k proplacení. Kontrola ex-post je prováděna po ukončení realizace projektu v době udržitelnosti projektu. Jejím cílem je ověřit, zda došlo k naplnění původně stanovených cílů projektu, zda příjemce podpory dodržuje závazky týkající se projektu, vedení účetních dokladů a další závazky dle podmínek stanovených ve Smlouvě o podmínkách poskytnutí dotace. Jde o cíl Evropské unie stát se v roce 2010 nejdynamičtější, nejkonkurenceschopnější a na znalostech založenou ekonomikou na světě, schopnou dosáhnout udržitelného hospodářského růstu s větším počtem lepších pracovních míst a větší sociální kohezí s ohledem k životnímu prostředí. Za velmi důležitý je považován požadavek, aby se tento cíl naplňoval pro EU jako celek. Od nabyla platnosti nová definice malého a středního podnikání. Česká republika se tak přiklonila k doporučení Evropské komise a přiklání se k aktuální definici MSP platné v EU, která vychází z Přílohy I Definice malých a středních podniků nařízení Komise (ES) č. 364/2004 ze dne 25. února 2004, kterým se mění nařízení (ES) č. 70/2001, pokud jde o rozšíření jeho oblasti působnosti tak, aby zahrnovala podporu pro výzkum a vývoj. Informační systém sloužící pro monitorování programů a projektů spolufinancovaných ze strukturálních fondů. Musí zajistit aktuální informace v adekvátní podobě a rozsahu, integritu dat a obsahovat kompletní data za program. Měl by být používaný všemi subjekty implementace. Existují tři úrovně monitorovacího systému: MSC 2007, IS MONIT 7+ a elektronická žádost pro žadatele Benefit7. Cílem Monitorovacího výboru je zajistit účinnost a kvalitu poskytované pomoci. Je složen ze zástupců navržených příslušnými organizacemi a institucemi zastupujícími řídící orgán programu, státní správu, samosprávu, hospodářské, sociální a profesní partnery, nestátní neziskové organizace, regionální a další partnery. Jeho aktuální složení naleznete na Členy schvaluje Výbor Regionální rady a jmenuje předseda Regionální rady a zohlední přitom princip partnerství. Povinností Monitorovacího výboru je zajistit dohled nad realizací ROP NUTS II Jihozápad, zejména nad zajištěním souladu s legislativou ES a ČR, dosažením cílů programu při efektivním využití veřejných prostředků, aj. Monitorování (monitoring) je základní nástroj dosažení efektivního nastavení a následné implementace ROP NUTS II Jihozápad a projektů. Monitoring zajišťuje sběr dat

7 Národní rozvojový plán (NRP) Národní strategický referenční rámec (NSRR) Nesrovnalost Nestátní neziskové organizace a předkládá souhrnné informace o aktuálním stavu procesu implementace. Cílem monitorování je průběžné zjišťování pokroku v realizaci ROP NUTS II Jihozápad, resp. projektů, a porovnání získaných informací s výchozím předpokládaným plánem. Národní rozvojový plán České republiky definuje strategii pro Českou republiku pro období Vychází z textů nařízení ke strukturálním fondům a Fondu soudržnosti, jeho strategie se opírá o klíčové evropské (Strategické obecné zásady Společenství) i domácí (Strategie udržitelného rozvoje, Strategie hospodářského růstu, Strategie regionálního rozvoje pro léta a další platné resortní a regionální strategie) strategické dokumenty. Zajišťuje návaznost Strategických obecných zásad Společenství a národních strategických dokumentů tj. povinnosti vyplývající z textu. Představuje zevrubné zdůvodnění potřeby pomoci ze zdrojů EU a definuje cíle, jichž má být dosaženo. Vypracování Národního rozvojového plánu je základní podmínkou pro získání pomoci EU. Dokument, který je v souladu se Strategickými zásadami EU a který určuje propojení mezi prioritami EU a národním programem členského státu, na jehož základě jsou zpracovány jednotlivé operační programy spolufinancované ze strukturálních fondů. Nejvýznamnějším východiskem pro zpracování Národního strategického referenčního rámce je Národní rozvojový plán. Analytická část Národního strategického referenčního rámce se zaměřuje na identifikaci klíčových silných stránek České republiky pro posilování její konkurenceschopnosti, stejně tak jako problematických míst a slabých stránek, které mohou stát v cestě udržitelnému růstu ekonomiky i společnosti. Národní strategický referenční rámec udává systém operačních programů politiky hospodářské a sociální soudržnosti , jejichž prostřednictvím budou jednotlivé prioritní osy realizovány. Porušení právních předpisů ES nebo ČR, v důsledku jednání nebo opomenutí hospodářského subjektu, které vede nebo by mohlo vést ke ztrátě v souhrnném rozpočtu EU nebo ve veřejném rozpočtu ČR, a to započtením neoprávněného výdaje do souhrnného rozpočtu EU nebo do veřejného rozpočtu ČR. Občanská sdružení vyvíjející činnost podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů (obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, církevní a právnické osoby zřízené podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností, nadace a nadační fondy zřízené podle zákona

8 Nezpůsobilé výdaje NUTS Oblast podpory Oddělení administrace žádostí České Budějovice/ Plzeň (OAČ/OAP) Oddělení kontroly realizace projektů České Budějovice/ Plzeň (OKČ/OKP) Operační manuál č.227/1997 apod.) Jedná se o výdaje, které nemohou být spolufinancovány ze zdrojů Společenství a ČR (více viz Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu). Pokud tyto výdaje v projektu existují, musí být vykázány v rozpočtu projektu samostatně a musí být vždy plně financovány z vlastních zdrojů žadatele. La Nomenclature des Unités Territoriales Statistiques. Mezinárodní standard zavedený Statistickým úřadem Evropské unie ve spolupráci s ostatními orgány EU pro potřeby klasifikování jednotné unifikované struktury územních jednotek. Klasifikace obsahuje 4 úrovně NUTS, které představují velikostní skupiny. Vymezení jednotlivých úrovní NUTS je charakterizováno počtem obyvatel a rozlohou. Kraje v České republice jsou zařazeny do úrovně NUTS III. Pro potřeby poskytování dat, zejména k čerpání Strukturálních fondů EU, bylo nutné vytvořit sdružené kraje, tzv. oblasti na úrovni NUTS II. Oblasti NUTS II jsou také nazývány Regiony soudržnosti. V ČR jsou tvořeny územím 1 3 krajů. Oblast podpory představuje základní dotační titul operačního programu se stanoveným finančním plánem, který v případě ROP NUTS II Jihozápad zahrnuje způsobilé výdaje spolufinancované z veřejných zdrojů Společenství a ČR. Vypracovaný projekt (žádost o podporu projektu) může být předložen (předložena) pouze do jedné oblasti podpory. Garant a kontaktní místo pro žadatele pro všechny činnosti před schválením seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení konzultují projektové záměry, zajišťují příjem žádostí, hodnocení formálních náležitostí, hodnocení přijatelnosti a věcné hodnocení. Garant a kontaktní místo pro žadatele/příjemce pro všechny činnosti následující po schválení seznamu projektů doporučených k financování Výborem Regionální rady. Referenti tohoto oddělení zajišťují přípravu Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace, poskytují konzultace v průběhu realizace projektů, přijímají a vyhodnocují monitorovací zprávy a žádosti o platby, administrují změny v projektech, vykonávají kontroly na místě, kontrolují zajištění udržitelnosti jednotlivých projektů atd. Operační manuál je průvodce procesem implementace Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na programové období jakožto nástroje finanční pomoci ze Strukturálních fondů EU. Operační manuál popisuje vnitřní administrativní uspořádání a postupy pro výkon činností Řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad a plní funkci informačního a metodického nástroje pro

9 Operační program Partnerství Podnik všechny zainteresované subjekty, které se podílejí na implementaci ROP NUTS II Jihozápad. Operační program je základním strategickým dokumentem finanční a technické povahy pro konkrétní tematickou oblast (např. zaměstnanost a sociální věci), nebo konkrétní region soudržnosti (např. Jihozápad), který zpracovávají členské země EU. Jedná se o dokument schvalovaný Evropskou komisí pro realizaci podpory stanovené v Národním strategickém referenčním rámci. Dokument obsahuje souvislý soubor víceletých prioritních os, může využívat pomoc pouze jednoho fondu EU (princip monofondovosti) a může se vztahovat pouze na jeden z cílů EU. Zahrnuje analýzu a popis situace, strategii programu, rámcový popis prioritních os a oblastí podpory, finanční plán a popis implementačního uspořádání programu. Za provádění operačních programů odpovídají členské státy na příslušné územní úrovni. Pro využívání fondů EU v letech má Česká republika celkem 24 operačních programů. Všechny OP jsou tvořeny pro období od 1. ledna 2007 do 31. prosince Partnerství je vztah mezi dvěma nebo více subjekty (ať již soukromými či veřejnými), který spočívá ve spolupráci subjektů ve fázi přípravy, realizace, případně v provozní fázi projektu. Subjekty působící v partnerství jsou označovány jako tzv. partneři. Partner není příjemcem ze strukturálních fondů ve smyslu všeobecných nařízení. Povaha právních vztahů mezi příjemcem podpory a jeho partnery není založena na jakýchkoli aktivitách za úhradu spojenou s projektem (dodavatel není partner). V případě zapojení partnera do projektu doloží žadatel již v rámci žádosti o podporu projektu Prohlášení o partnerství/smlouvu o partnerství, ze kterého/ze které je patrné zapojení partnera do jednotlivých fází projektu. Definice podniku (ve smyslu definice veřejné podpory) podle rozhodovací praxe Evropské komise a judikatury Evropského soudního dvora zahrnuje jakýkoli každý subjekt vykonávající hospodářskou činnost bez ohledu na jeho právní formu. Podnikem nejsou pouze subjekty, jejichž předmětem činnosti je vytvářet zisky, ale také subjekty, které se pohybují na konkurenčním trhu. Je postačující, aby dotčená činnost mohla, byť pouze hypoteticky, za účelem vytváření zisku být prováděna. Definice podniku v sobě zahrnuje soukromý i veřejný sektor, ziskové, ale i neziskové organizace. Podnikem (příjemcem veřejné podpory) tak mohou být za předpokladu, že vyvíjí ekonomickou činnost (nemusí přitom vytvářet zisky), např. i zájmová sdružení nebo výzkumná

10 střediska. Pro Smlouvy podepsané od včetně platí, že jeden podnik zahrnuje veškeré subjekty, které mezi sebou mají alespoň jeden ze vztahů uvedených v čl. 2 odst. 2 Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013 ze dne 18. prosince 2013 o použití článků 107 a 108 Smlouvy o fungování EU na podporu de minimis. Podnik rozdělení dle typu PPP projekty Prioritní osa Projekt Prováděcí dokument Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období Příjemce Střední podnik-hranice obratu = 50 mil. EUR, hranice aktiv = 43 mil. EUR, méně než 250 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Malý podnik-hranice obratu = 10 mil. EUR, hranice aktiv = 10 mil. EUR, méně než 50 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Drobný podnikatel (mikropodnik)-hranice obratu = 2 mil. EUR, hranice aktiv = 2 mil. EUR, méně než 10 zaměstnanců v přepočtu na plný pracovní úvazek. Více informací naleznete v dokumentu Nová definice malých a středních podniků (Uživatelská příručka a vzor prohlášení), která je umístěna na Za projekt Public Private Partnerships (PPP projekt) je považován takový partnerský a smluvní vztah mezi veřejným a soukromým sektorem, kterým se soukromý sektor zavazuje k zajištění financování, výstavby, obnovy, správy či údržby veřejných služeb nebo infrastrukturních projektů, které bývají typicky dodávány nebo provozovány veřejným sektorem. Jedná se o jednu z priorit strategie ROP NUTS II Jihozápad skládající se ze skupiny operací, které spolu vzájemně souvisejí a mají konkrétní měřitelné cíle. Každá prioritní osa je naplňována prostřednictvím oblastí podpory a je jí přidělen určitý příspěvek z veřejných zdrojů Společenství a ČR. Je konkrétní ucelený projektový záměr, který předkládá žadatel s cílem získat podporu v rámci ROP NUTS II Jihozápad. Projekt je tvořen žádostí a souborem povinných a nepovinných příloh. Projekt musí být v souladu s podmínkami programu, tzn., musí přispívat k naplnění cíle, zaměření a indikátorů příslušné oblasti podpory a musí být udržitelný minimálně po stanovenou dobu. Dokument, který svým obsahem navazuje na ROP NUTS II Jihozápad a obsahuje podrobné informace o implementaci (realizaci) programu, zejména pak o operační úrovni prioritních os - oblastech podpory. Příjemcem podpory může být pouze osoba s právní subjektivitou, která žádá řídící orgán o příspěvek ze strukturálních fondů a je zodpovědná za realizaci projektu. Příjemce přijímá prostředky od řídícího orgánu, uskutečňuje

11 Příručka pro žadatele Příručka pro příjemce Příspěvek Společenství Publicita Regionální investiční podpora Regionální operační program regionu soudržnosti Jihozápad na období navržené aktivity a podílí se na dosažení cílů oblasti podpory. Příjemcem se žadatel stává podpisem Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace. Příručka pro žadatele je základním informačním materiálem pro žadatele. Jejím hlavním cílem je podat potenciálním žadatelům kompletní a užitečné informace o průběhu celého projektového cyklu s důrazem na přípravu a předkládání žádostí o podporu a na proces hodnocení. Obsahuje výčet podmínek, při jejichž splnění se může žadatel ucházet o finanční pomoc z operačního programu. Příručka pro příjemce obsahuje přesnou metodiku postupu při realizaci projektu a jeho následném proplácení. Cílem příručky je seznámit příjemce dotace: - s povinnostmi při realizaci projektu (výběr dodavatelů, publicita, účetnictví), - s procesem monitorování realizace projektů a proplacením způsobilých výdajů projektů, - s kontrolami během realizace a udržitelnosti projektu. Část celkových způsobilých veřejných výdajů vynakládaných v rámci Programu, jež je spolufinancována Evropským fondem pro regionální rozvoj. Každý příjemce podpory je povinen informovat cílové skupiny a širokou veřejnost o tom, že daný projekt je spolufinancován z Evropské unie (EU), respektive Evropského regionálního rozvojového fondu (ERDF). Podrobněji jsou pravidla publicity uvedena v kapitole 9.6 Příručky pro žadatele. Regionální investiční podpora je jedním z režimů výjimek z obecného zákazu poskytnutí veřejné podpory. Poskytuje se dle Nařízení Komise (ES) č. 1628/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy na vnitrostátní regionální investiční podporu ze dne , vyhlášeného v úředním věstníku EU dne Řeší nedostatky znevýhodněných regionů, podporuje hospodářskou, sociální a územní soudržnost členských států a celého Společenství. Cílem regionální podpory je napomáhat hospodářskému rozvoji nejvíce znevýhodněných regionů prostřednictvím podpory investic a tvorby pracovních míst udržitelným způsobem. Je určena na podporu počátečních investic. Od je regionální investiční podpora poskytována podle článků 107 a 108 Smlouvy o EU a v souladu s Pokyny k regionální státní podpoře na období a Mapou regionální podpory na období od 1. července 2014 do 31. prosince Regionální operační program NUTS II Jihozápad (dále ROP NUTS II Jihozápad) je jedním z regionálních operačních programů, které budou realizovány pro Cíl Konvergence dle Nařízení Rady (ES) 1083/2006 ze dne 11. července 2006, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu a Fondu soudržnosti

12 Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad Region soudržnosti Jihozápad Rovné příležitosti Řídící orgán ROP NUTS II Jihozápad Řízení rizik a o zrušení Nařízení Rady (ES) č / 1999, o obecných ustanoveních o strukturálních fondech. ROP NUTS II Jihozápad představuje klíčový strategický programový dokument, vycházející ze sociálně-ekonomických rozvojových priorit regionu při realizaci projektů podporovaných ze strukturálních fondů EU v průběhu programovacího období Cílem ROP NUTS II Jihozápad je podstatné zvýšení konkurenceschopnosti ekonomiky v regionu, trvalé zlepšování životní úrovně jeho obyvatelstva a zvyšování prosperity. Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad řídí na základě zákona č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje Regionální operační program NUTS II Jihozápad a nese celkovou zodpovědnost za jeho realizaci. Orgány Regionální rady jsou Výbor Regionální rady, předseda Regionální rady a Úřad Regionální rady. Regionální rada zodpovídá zejména za transparentní výběr projektů, monitorování projektů, zajištění spolufinancování z veřejných zdrojů, řízení činnosti monitorovacího výboru, poskytování informací a zpráv, zajištění publicity, atd. Jedná se o územní statistickou jednotku na úrovni NUTS II, která je tvořena dvěma kraji Jihočeským a Plzeňským. Regiony soudržnosti (v ČR celkem 8) byly zřízeny zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje pro potřeby spojené s koordinací a realizací politik hospodářské a sociální soudržnosti, spočívající zejména ve využití finančních prostředků ze strukturálních fondů EU. V programovacím období bude NUTS II Jihozápad čerpat podporu z ERDF v rámci Cíle Konvergence prostřednictvím ROP NUTS II Jihozápad. Princip rovných příležitostí patří mezi základní prioritní horizontální témata EU. Princip rovných příležitostí znamená potírání diskriminace na základě pohlaví, rasy, etnického původu, náboženského vyznání, víry, zdravotního postižení, věku či sexuální orientace. Téma rovných příležitostí se vztahuje i na další znevýhodněné skupiny, jako jsou migranti, dlouhodobě nezaměstnaní, osoby s nízkou kvalifikací, osoby z obtížně dopravně dostupných oblastí, drogově závislí, propuštění vězni, absolventi školsouhrnně skupiny ohrožené sociálním vyloučením. Zvláštní důraz je kladen na naplňování principu rovných příležitostí žen a mužů, který patří mezi základní cíle Evropských společenství a jako takový je i hlavním cílem strukturálních fondů. Řídícím orgánem ROP NUTS II Jihozápad je Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. Jedná se o orgán fakticky zodpovědný za implementaci, řízení, koordinaci a evaluaci a monitoring ROP NUTS II Jihozápad. Identifikace, měření nebo vyhodnocování rizik, sledování

13 Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace Strukturální fondy SWOT Udržitelnost projektu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a případné přijímání opatření, která vedou k omezení podstupovaných rizik. Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad usnesením rozhodne o seznamu projektů doporučených k financování. Následně je provedena analýza rizika a případná kontrola ex-ante. Jsou-li výstupy z analýzy rizik a kontroly ex-ante pozitivní, uzavře Regionální rada s žadatelem právní akt označovaný jako Smlouva o podmínkách poskytnutí dotace, jehož podpisem se ze žadatele stává příjemce. Strukturální fondy jsou nástrojem regionální politiky hospodářské a sociální soudržnosti k dosahování ekonomické a sociální soudržnosti Evropské unie. Prostředky z těchto fondů jsou určené na pomoc méně rozvinutým regionům, regionům potýkajícím se strukturálními problémy a na podporu adaptace a modernizace politik, systémů vzdělávání a odborné přípravy zaměstnanosti. V rámci programového období byl počet strukturálních fondů zredukován ze čtyř na dva: Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF) a Evropský sociální fond (ESF). Vedle strukturálních fondů existuje Fond soudržnosti (Kohezní fond), který je určen na projekty evropsky významných transevropských dopravních sítí a na projekty přínosné v oblasti životního prostředí. V rámci ROP NUTS II Jihozápad je spolufinancování ES zajišťováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj. SWOT analýza je metoda, pomoci které je možno identifikovat silné (ang: Strengths) a slabé (ang: Weaknesses) stránky, příležitosti (ang: Opportunities) a hrozby (ang: Threats), spojené s určitým projektem, typem podnikání, opatřením, politikou apod. SWOT analýza byla využita při zpracování ROP NUTS II Jihozápad k analýze regionu soudržnosti Jihozápad. Udržitelnost projektu je doba, po kterou musí být výstupy projektu udrženy v nezměněné podobě. V rámci ROP NUTS II Jihozápad činí doba udržitelnosti nejméně pět let (u malých a středních podniků nejméně tři roky) ode dne ukončení projektu. Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad je výkonným orgánem Regionální rady, který zabezpečuje veškeré úkoly spojené s funkcí řídícího orgánu ROP NUTS II Jihozápad s výjimkou těch záležitostí, které jsou svěřeny nebo vyhrazeny Výboru Regionální rady a předsedovi Regionální rady. Plní úkoly spojené s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Regionální rady, tzn., poskytuje konzultace, přijímá, kontroluje a hodnotí žádosti o podporu, kontroluje realizaci projektů, zajišťuje publicitu programu atd. Úřad má sídlo v Českých Budějovicích a územní pracoviště v Plzni.

14 Veřejná podpora Veřejný výdaj Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad Výzva k předkládání žádostí o podporu projektu Změna projektu Způsobilý výdaj Za veřejnou podporu je považována jakákoliv forma výhody ze strany státu, jiných veřejných institucí, příp. jimi kontrolovaných subjektů, směřující určitému podniku (dle práva ES se jedná nejenom o podnikatele, ale i o příspěvkové organizace, univerzity, nadace, apod., pokud vykonávají ekonomickou činnost (viz Podnik), příp. odvětví výroby (služeb), které narušuje, resp. je způsobilá narušit soutěž na vnitřním trhu EU a může ovlivnit obchod mezi členskými státy. Aby se jednalo o veřejnou podporu, musí dojít i k přímému (výdej prostředků) či nepřímému zatížení (nevybrání prostředků) veřejných rozpočtů. Veřejným výdajem se rozumí výdaj, který pochází ze státního rozpočtu, státních finančních aktiv, státních fondů, územních rozpočtů, rozpočtu EU, z rozpočtu mezinárodních organizací založených mezinárodní veřejnou smlouvou, anebo jakýkoli podobný výdaj. Výbor Regionální Rady regionu soudržnosti Jihozápad (také VRR) se skládá ze zvolených členů Zastupitelstev Jihočeského a Plzeňského kraje. Výbor Regionální rady jedná a rozhoduje o věcech spojených s realizací ROP NUTS II Jihozápad v souladu se zákonem č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, zejména schvaluje výzvy k předkládání žádostí o podporu projektu, schvaluje výběr projektů a další. Vyzývá potenciální žadatele o podporu k předložení žádostí. Definuje aktuálně platnou šíři oblasti podpory, do které jsou žádosti přijímány, časový harmonogram a základní pravidla příjmu žádostí. Doba trvání výzvy je minimálně 30 kalendářních dnů ode dne vyhlášení výzvy. Jednotlivé výzvy jsou zveřejňovány na internetových stránkách Regionální rady regionu soudržnosti Jihozápad a stránkách a mohou být zveřejněny i v regionálních denících. Délku trvání administrace žádostí lze měnit. Konkrétní výzvu je možné z objektivních důvodů zrušit, o této skutečnosti jsou žadatelé informováni. Změnou projektu se rozumí jakákoli změna oproti původnímu plánu projektu (v jakékoliv fázi projektu včetně udržitelnosti). Rozlišovány jsou změny nepodstatné, změny podstatné (změny podstatné menšího rozsahu a změny podstatné většího rozsahu), změny, které jsou v rámci ROP NUTS II Jihozápad za všech okolností nepřípustné; změny, u kterých je v objektivně odůvodněných případech možné udělit výjimku a změny vyplývající ze Smlouvy o podmínkách poskytnutí dotace schvalované Výborem regionální rady. Způsobilým výdajem je výdaj, který zakládá nárok na čerpání dotace, tj. může být spolufinancován z ROP NUTS II Jihozápad. Bližší informace jsou uvedeny v Příručce pro

15 žadatele příslušné oblasti podpory a v Metodickém pokynu ke způsobilým výdajům projektu.

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje

Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad. vyhlašuje Příloha č. 1 Text 32. výzvy ROP NUTS II Jihozápad pro dílčí projekty IPRM JZ/001: Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ DÍLČÍCH PROJEKTŮ V RÁMCI

Více

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU

ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č. j.: 23 440/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Strategické projekty Smart Administration 1. Identifikace výzvy Číslo

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE

PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE Verze 6.0 5.9.2008 Obsah 1. ÚVOD...4 1.1 Komu je příručka určena a co je jejím cílem...4 1.2 Vymezení pojmů...4 1.3 Co je to Regionální rada?...16 1.4 Vymezení žadatelů...17 1.5 Vymezení

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech

Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Ing. Jana Košťálová Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech Univerzita Pardubice Uplatnění nástrojů projektového řízení v ESF projektech ESF fondy a aktuální rozšíření realizace projektů

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 4 4 FINANČNÍ INFORMACE... 4 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 31. října 2012 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 2 Podpora vstupu na trh práce Obsah výzvy 1 OBECNÉ INFORMACE...

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM REGION SOUDRŽNOSTI NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 2.0 Schválený na x. zasedání Výboru Regionální rady, dne x. x. 200x Tato verze Prováděcího

Více

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013

Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících Národní strategický referenční rámec v programovém období 2007-2013 III. I. Úvod Metodika finančního ohodnocení zaměstnanců implementujících

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR Ministerstvo pro místní rozvoj ČR vyhlašuje od 14. května 2008 výzvu k podávání žádostí o podporu na období 2007 2010 v rámci Operačního programu Technická pomoc (dále jen OPTP ) Prioritní osy Číslo výzvy

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í Č.j.: 13 691/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 5.2 8. září 2008 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM 7.8.2014 PROGRAMOVÝ DOKUMENT Globální cíl IROP: Zajistit vyvážený rozvoj území, zlepšit veřejné služby a veřejnou správu pro zvýšení konkurenceschopnosti a zajištění

Více

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI

PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRVNÍ VÝZVA CESTA K UDRŽITELNOSTI PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE PŮSOBÍCÍ VE ZLÍNSKÉM, OLOMOUCKÉM A MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI Vypracoval: Nadace Partnerství Schválil: RNDr. Miroslav Kundrata, ředitel nadace

Více

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA PRO PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU pro předkládání grantových projektů - Mezinárodní

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 096/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ GRANTOVÝCH PROJEKTŮ OP LZZ Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci OPERAČNÍHO

Více

Program rozvoje venkova 2014 2020

Program rozvoje venkova 2014 2020 Program rozvoje venkova 2014 2020 Praha, 3. 3. 2015 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí PRV 2014-2020 Priority unie Priorita 1 - Předávání poznatků a inovací

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD VÝZVA VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD oblast podpory 1.2 10. 6. 2009 Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad Podporováno z Evropského fondu pro regionální

Více

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ

OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ OPERAČNÍ PROGRAM VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ 29. června 2015 Mgr. Gabriela Pokorná OBSAH SEMINÁŘE aktuální stav cíle programu, prioritní osy Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část harmonogram výzev

Více

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST

VÝZVU k předkládání GRANTOVÝCH PROJEKTŮ v rámci OPERAČNÍHO PROGRAMU LIDSKÉ ZDROJE A ZAMĚSTNANOST Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo vnitra České republiky Název odboru/úseku (vyhlašovatele): Odbor strukturálních fondů Role v implementační struktuře OP LZZ: Zprostředkující subjekt vyhlašuje:

Více

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL

OP PODNIKÁNÍ A INOVACE. OPPI Program POTENCIÁL OP PODNIKÁNÍ A INOVACE OPPI Program POTENCIÁL Alokace v Cíli Konvergence Podíl finančních prostředků SF a FS v ČR mezi operační programy pro období 2007-2013 v cíli Konvergence (bez domácího spolufinancování):

Více

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL

Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Výzva k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Akce 3 CIP EQUAL Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, odbor řízení pomoci z Evropského sociálního fondu, vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí

Více

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj

I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í. VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj I N V E S T I C E D O R O Z V O J E V Z D Ě L Á V Á N Í VYHLAŠOVATEL Liberecký kraj BLIŽŠÍ ÚDAJE VYHLAŠOVATELE Krajský úřad Libereckého kraje Odbor regionálního rozvoje a evropských projektů Oddělení řízení

Více

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014

HORIZONTÁLNÍ TÉMATA. Lucie Bendlová 24. 6. 2014 HORIZONTÁLNÍ TÉMATA Lucie Bendlová 24. 6. 2014 Obsah OBSAH : Úvod Cíl horizontálních témat Neutrální vliv Rovné příležitosti Udržitelný rozvoj Horizontální témata obecně, dokumentace Zásada plnění HT Důsledky

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Projekty Integrovaný plán rozvoje měst vyhlášení výzvy: 5. května 2008 příjem žádostí: kontinuální výzva 1. Cíle oblasti podpory Hlavní cíl: Rozvoj socioekonomických

Více

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah.

Následující tabulka přehledně uvádí jednotlivé fáze hodnocení včetně hodnotících kritérií a přidělených vah. 1. Hodnocení projektů podle hodnotících kritérií 1.1 Fáze hodnocení projektů podle hodnotících kritérií Projekty, které prošly úspěšně kontrolou přijatelnosti a kontrolou formálních náležitostí, jsou dále

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Krajské akční plány rozvoje vzdělávání Č.j.: MSMT 7246/2015-2 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Avízo pro žadatele o

Více

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce

Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Míra spolufinancování způsobilých výdajů projektů u jednotlivých aktivit specifických cílů IROP podle typu příjemce Finanční prostředky Evropského fondu regionálního rozvoje (dále EFRR ) se podílejí na

Více

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT

REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální rady, dne 16. 11 2007 Regionální operační program NUTS II Severozápad

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ Verze č: 01 Datum platnosti výzvy: 30. 12. 2011 Stránka: 1 z 8 Název subjektu (vyhlašovatele): Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Název odboru/úseku

Více

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina)

Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Integrovaný plán rozvoje města Povinnost sestavení IPRM Důvod tvorby a přínos IPRM Obsah IPRM Odborné skupiny (Řídící výbor, manažer IPRM, pracovní skupina) Aktuální stav rozpracovanosti Komunikace s veřejností

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu s Regionálním

Více

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů

Výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Ministerstvo práce a sociálních věcí Konečný příjemce Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s implementační agenturou CzechInvest Agenturou pro podporu podnikání a investic vyhlašuje Výzvu k předkládání

Více

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu

Ministerstvo vnitra České republiky. vyhlašuje. výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu. v rámci. Integrovaného operačního programu Ministerstvo vnitra České republiky vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Integrovaného operačního programu Napojování needitačních agendových informačních systémů na informační

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DOTACI V RÁMCI ROP SEVEROZÁPAD Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 378/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MSMT-5651/2013-412 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje VÝZVU k předkládání žádostí individuálních

Více

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013

PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO OBDOBÍ 2007-2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT ROP NUTS II SZ PRO Verze 3.0 16.11.2007 REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM NUTS II SEVEROZÁPAD PRO OBDOBÍ 2007 2013 PROVÁDĚCÍ DOKUMENT Verze 3.0 Schválený na 14. zasedání Výboru Regionální

Více

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO

SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO SCHÉMA ČERPÁNÍ Z OPERAČNÍCH PROGRAMŮ MPO PŘÍPRAVA REALIZAČNÍ FÁZE ŽADATEL / PŘÍJEMCE Podání RŽ 1. Zpracování projektu 2. Elektronický podpis 3. Účet v eaccountu Podání PŽ Předkládání průběžných monitorovacích

Více

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI

Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko. vyhlašuje K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko Úřad Regionální rady Regionální rada regionu soudržnosti Moravskoslezsko vyhlašuje KONTINUÁLNÍ VÝZVU K PŘEDKLÁDÁNÍ NÁHRADNÍCH ŽÁDOSTÍ O DOTACI v souladu

Více

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ. VYHLAŠOVATEL ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Č.j.: 29 094/2007-41 VYHLAŠOVATEL ČR - BLIŽŠÍ ÚDAJ VYHLAŠOVATELE Odbor řízení Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ

Více

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů

VYROVNÁVÁNÍ ŠANCÍ ŽEN A MUŽŮ. CZ.04.3.07/2.2.02 - Vyrovnávání šancí žen a mužů Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje výzvu k předkládání žádostí o finanční podporu v rámci Jednotného programového dokumentu pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha v grantovém schématu

Více

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko

KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko KONCEPTY postup dopracování a časové hledisko OSNOVA PREZENTACE 1. Popis Konceptů 2. Postup při dopracování Konceptů 3. Časové hledisko administrace Konceptů 4. Otázky a připomínky k dopracování Konceptů

Více

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8.

Hlavní město Praha. výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí. Příloha 1. vyhlašuje dne 8. Příloha 1 Hlavní město Praha vyhlašuje dne 8. ledna 2008 výzvu ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí 1. Identifikace výzvy Operační program Praha Adaptabilita Prioritní

Více

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17.

oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbaniza ních center Dokument Integrovaný plán rozvoje m sta vyhlášení výzvy: 17. b ezna 2008 íjem žádostí: od 17. oblast podpory: 3.1 Rozvoj urbanizačních center Dokument Integrovaný plán rozvoje města vyhlášení výzvy: 17. března 2008 příjem žádostí: od 17. března do 30. července 2008 1. Důvod vyhlášení výzvy Čerpání

Více

2. Evropský sociální fond

2. Evropský sociální fond 2. Evropský sociální fond Úkoly Evropského sociálního fondu vyplývají jednak přímo ze Smlouvy (speciální ustanovení o ESF), jednak z rámce úkolů strukturálních fondů. Smlouva o ES: Hlava XI článek 146/ex-čl.

Více

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů

Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Centrum pro regionální rozvoj ČR Způsobilé výdaje pro období 2007-2013 OPPS ČR-PR a zkušenosti z realizace projektů Vinohradská 46, 120 21 Praha 2 tel.: +420 221 580 201 fax: +420 221 580 284 e-mail: crr@crr.cz

Více

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST

PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST ZVLÁŠTNÍ ČÁST Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek Řídící orgán OPPIK PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ OBLAST PODPORY 2.1 POSÍLENÍ AKTIVNÍCH POLITIK ZAMĚSTNANOSTI PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vyhlašuje

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Název programu / podprogramu:. Platnost výzvy od:. Platnost výzvy do:. 2. Údaje o žadateli 2.1. Leader 2.1.1. Základní údaje

Více

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr.

Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí. Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Posouzení vlivů Programu rozvoje Libereckého kraje 2007-2013 na životní prostředí Veřejné projednání Liberec, 9. srpna 2007 Mgr. Michal Musil Obsah prezentace Základní informace o SEA Metodický přístup

Více

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:.

Plná žádost. 1. Základní údaje o Plné žádosti. Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. 1. Základní údaje o Plné žádosti Evidenční číslo projektu:. Název projektu:. Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR ve spolupráci s agenturou CzechInvest Název programu / podprogramu: Rozvoj Platnost výzvy

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Hlavní zaměření programu Globálním cílem OP VVV je urychlit přechod ČR k růstu prostřednictvím lidského kapitálu pomocí investic do základů znalostní ekonomiky.

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č.j.: 23 471/2008-41 ČR - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDÍCÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST (DÁLE OP VK) vyhlašuje PRŮBĚŽNOU VÝZVU Skupině I, II, V a VI MŠMT

Více

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze

OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze OP Zaměstnanost 2014-2020 územní dimenze Mgr. Karel Hošek Krajské sdružení NS MAS ČR Olomouckého kraje Krajský kulatý stůl zaměstnanosti, Olomouc 2. 12. 2013 Obsah prezentace 1. Současný stav přípravy

Více

Přehled vydaných metodických pokynů (MP)

Přehled vydaných metodických pokynů (MP) Číslo MP: Název: Pro výzvu(-y): Platnost od: PLATNÝ/NEPLATNÝ 1 Dokladování způsobilých výdajů u projektů TP 90 10.10.2007 MP č. 6 2 Povinné přílohy k Žádosti o poskytnutí dotace pro výzvu č. 90 90 10.10.2007

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci STAV PRAVIDLA N+3 / N+2 ÚNOR 2011 Ministerstvo pro místní rozvoj Odbor řízení a koordinace NSRR Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail:

Více

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc.

Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Projektové řízení I. doc. Ing. Jaroslav Jánský, CSc. Doporučená literatura SVOZILOVÁ, A. Projektový management. 1. vyd. Praha: Grada, 2006. 353 s. ISBN 80-247-1501-5, ROSENAU, M. D. Řízení projektů. 3.

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ. PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ INDIVIDUÁLNÍCH PROJEKTŮ OP LZZ PODPORUJEME VAŠI BUDOUCNOST www.esfcr.cz Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR Odbor řízení pomoci z ESF (Řídící orgán OP LZZ) vyhlašuje VÝZVU k předkládání

Více

1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Datum platnosti: 24. 1. 2014, účinnost od 27. 1. 2014. Verze: 12.0

1.1 Modernizace regionální silniční sítě. Datum platnosti: 24. 1. 2014, účinnost od 27. 1. 2014. Verze: 12.0 1.1 Modernizace regionální silniční sítě Datum platnosti: 24. 1. 2014, účinnost od 27. 1. 2014 Verze: 12.0 Obsah: 1 Úvod... 4 2 Vymezení a popis oblasti podpory... 5 2.1 Název oblasti podpory... 5 2.2

Více

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013

Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 dosažený stav přípravy a srovnání s Operačním programem Doprava 2007-2013 Operační program Doprava 2014-2020 hlavní cíle Operační program Doprava 2014-2020 navazuje na

Více

Možnosti získávání dotačních prostředků ze Strukturální fondů EU MUDr. Jiří SPILKA Dr. FAUST s.r.o. ZÁKLADNÍ ROZDĚLENÍ DOTAČNÍCH MOŽNOSTÍ 1. Strukturální fondy EU a Fond soudržnosti EU 2. Komunitární programy

Více

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám

Přílohy II. Alokace finančních prostředků pro Technickou asistenci Programu Zelená úsporám Přílohy II Směrnice č. 9/2009 Ministerstva životního prostředí o poskytování finančních prostředků ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci Programu Zelená úsporám na realizaci opatření z Technické

Více

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů

Výstupy projektu, indikátory, aktivity. Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Seminář PAAK Řízení projektů Výstupy projektu, indikátory, aktivity Výstupy, indikátory Výstupy projektu jsou měřitelné hodnoty, které daný projekt vytváří či těchto

Více

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009)

FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE. 4. Výzva. (prosinec 2009) FINANČNÍ MECHANISMUS EHP / NORSKA BLOKOVÝ GRANT CZ 0001 FOND TECHNICKÉ ASISTENCE POKYNY PRO ŽADATELE 4. Výzva (prosinec 2009) Základní informace Fond Technické asistence je specifická forma grantové pomoci

Více

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3

Milí žadatelé, Veřejná podpora 3 Veřejná podpora Milí žadatelé, Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Čechy (dále jen ROP SČ ) nabízí prostředky k financování vašich projektů. Ne každý úspěšný projekt ale dosáhne na

Více

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly

Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Příloha č. 4 Souhrnný popis systému řízení a kontroly Popis jednotlivých subjektů zapojených do řídicího a kontrolního systému OP Rybářství 2014 2020. Procesy a postupy pro řízení a implementaci OP Rybářství

Více

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH

Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH Programy podpory výstavby ze strany EU SPANILÝ VOJTĚCH REGIONÁLNÍ POLITIKA EU = POLITIKA HOSPODÁŘSKÉ A SOCIÁLNÍ SOUDRŽNOSTI (HSS) je odrazem principu solidarity uvnitř Evropské unie, kdy bohatší státy

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Využití externích služeb v oblasti posílení personálního zajištění administrace grantového schématu v Opatření 1.1 a 4.1 vyhlašovaného Úřadem práce v Ostravě ZADAVATEL Česká republika

Více

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci

Centrum evropského projektování a.s., Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům při realizaci a administraci Centrum evropského projektování a.s., se sídlem Regiocentrum Nový pivovar, Evropský dům, Soukenická 54, 500 03 Hradec Králové vyhlašuje Výzvu k předkládání žádostí o poskytnutí asistence pilotním projektům

Více

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu

Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu. Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Metodický pokyn ke způsobilým výdajům projektu Verze 2.0 revize č. 1 ke dni 27.06.2008 Vydání č. Platné od 2.0 30.11.2007 Ing. Kaprhálová Zpracoval: Zrevidoval: Schválil: Jméno Podpis Jméno Podpis Jméno

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010

Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Roční komunikační plán OPTP pro rok 2010 Leden 2010 Praha OBSAH SEZNAM ZKRATEK...3 1. ÚVOD, CÍLE...4 2. CÍLOVÉ SKUPINY...5 3. NÁSTROJE INFORMOVANOSTI A PUBLICITY...5 4. DRUHY KOMUNIKACE...6 5. ROZDĚLENÍ

Více

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013

Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Priority a možnosti v programovém období 2014-2020 a hlavní změny oproti programovému období 2007-2013 Ing. Vladimír Kváča, Ph.D. ředitel Odboru Dohody o partnerství, evaluací a strategií Evropský fond

Více

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE...

1 OBECNÉ INFORMACE... 2 2 OBSAHOVÉ ZAMĚŘENÍ... 2 3 PODMÍNKY REALIZACE PROJEKTŮ... 5 4 FINANČNÍ INFORMACE... 6 5 DALŠÍ INFORMACE... Hlavní město Praha vyhlašuje dne 21. dubna 2010 VÝZVU ke konzultaci projektových záměrů a k předkládání projektových žádostí pro prioritní osu 1 Podpora rozvoje znalostní ekonomiky Obsah výzvy 1 OBECNÉ

Více

Metodika a kritéria výběru projektu

Metodika a kritéria výběru projektu Metodika a kritéria výběru projektu Program spolupráce na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2014 2020 v rámci cíle Evropská územní spolupráce Kód CCI: 2014TC16RFCB017

Více

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010

Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Příloha č. 10 usnesení z 41. zasedání Zastupitelstva města Stříbra dne 30. srpna 2010 Zastupitelstvo města Stříbra schvaluje: Smlouva o partnerství uzavřená podle 51 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku,

Více

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020

Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Možnosti čerpání finančních prostředků pro obce v OP Zaměstnanost 2014-2020 Marie Hatalová Jihlava 2. prosince 2014 Současný stav přípravy OPZ Schválení návrhu OPZ vládou ČR - 9. 7. 2014 Zaslání návrhu

Více

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013

Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Dohoda o spolupráci na projektu realizovaného z prostředků Operačního programu přeshraniční spolupráce Česká republika Polská republika 2007 2013 Na základě příslušných ustanovení předpisů Evropských společenství:

Více

Regionální rada RS Severozápad

Regionální rada RS Severozápad ROP Severozápad 2007-13 Regionální rada RS Severozápad RR je řídícím orgánem Regionálního operačního programu Postavení a působnost RR upravuje: 16 zák. č. 248/2000 Sb., o podpoře ř regionálního rozvoje,

Více

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004

ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Výzvu č. 02_15_004 Č.j: MSMT 17695/2015-3 ČR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ŘÍDICÍ ORGÁN OPERAČNÍHO PROGRAMU VÝZKUM, VÝVOJ A VZDĚLÁVÁNÍ vyhlašuje Výzvu č. 02_15_004 Smart Akcelerátor pro individuální projekty

Více

Směrnice rady kraje č. 2/2008

Směrnice rady kraje č. 2/2008 Směrnice rady kraje č. 2/2008 k systému přípravy a realizace projektů kraje a organizací zřizovaných či zakládaných krajem spolufinancovaných z fondů EU Článek I. Vymezení pojmů 1. Systém přípravy a realizace

Více

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011

Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013. Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Možnost financování projektů z OP LZZ prioritní osa 3 v období 2007-2013 Mgr. Ivana Příhonská Praha, 19. října 2011 Sociální integrace a rovné příležitosti Podpora a rozvoj systému sociálních služeb je

Více

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK

ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce. Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad 2007-13 ve zkratce Bc. Petr Achs, 24. dubna 2008, KÚÚK ROP Severozápad Hlavní programový dokument určující priority regionu pro čerpání strukturálních fondů v programovém období 2007 2013

Více

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec

ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec ZADÁNÍ (Terms of Reference) pro předkladatele nabídek na realizaci projektu Revize manuálu postupu realizace Technické pomoci pro Rámec podpory Společenství 1. Základní informace 1.1 Zadavatel 1.2 Odpovědný

Více

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ

PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ PŘÍLOHA III. FINANCOVÁNÍ REGIONÁLNÍHO ŠKOLSTVÍ III.1 Financování ze státního rozpočtu Právní rámec financování regionálního školství Základní právní rámec upravující financování regionálního školství (RgŠ)

Více