Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Romantismus. 5.ročník. 4.čtvrtletí"

Transkript

1 5.ročník 4.čtvrtletí Romantismus Společenský vývoj v 18. století probouzí znenáhla nový umělecký směr romantismus. Projevil se ve všech oborech umění. Evidentní znaky romantického myšlení zasáhly zvláště literaturu v básnických dílech Byrona, Novalise, Puškina i našeho Karla Hynka Máchy. Romantikové pokládali zejména hudbu za žánr, který nejvýstižněji charakterizuje romantický pohled na svět. Vzhledem k době klasické je romantismus hnutím zcela moderním, které staví do popředí cit, obdivuje krásu přírody, umocňuje pocit národní svébytnosti. Romantikové čerpají podněty ke své tvorbě v situacích přírodních, dějinách, náměty nacházejí i v pohádkách a v bájích. Hudební romantismus se emocionálně mohl projevit ve dvou rovinách: zvukové a textové. K hudebnímu vyjádření využívají skladatelé výraznější rytmiky, chromatických postupů, nových akordů i harmonických spojů, barevnosti zvuku jednotlivých nástrojů i jejich skupin. Literární předlohy inspirují skladatele k hudební charakteristice jejich obsahu jako je tomu v operách a písních jak lidových, které se staly podnětem v tvorbě národní hudby, tak i umělých, jež představují výraznou součást romantického hudebního pokladu. Příkladem toho jsou písňové cykly Franze Schuberta, které dokonalým souladem melodie zpěvního hlasu a charakteristického klavírního doprovodu vyjadřuje čistě hudebními prostředky smysl a náladu básně. Písňové tvorbě se věnovali i další skladatelé této epochy (R.Schumann, K.Löwe, H.Wolf. Hudba instrumentální se přiklání k programovosti k mimohudebním námětům vzniká symfonická báseň, v opeře se objevuje jednotící prostředek, a to příznačný motiv, který charakterizuje osoby nebo dějové situace. Zatímco vídeňští klasikové vydobyli německé symfonické hudbě vedoucí postavení, opeře udávala tón až do poloviny 19. století Itálie a Francie (Rossini, Mayerbeer, Donizetti). Zakladatelem německé romantické opery je Carl Maria von Weber (Čarostřelec), který působil také jako kapelník Stavovského divadla v Praze. V instrumentální hudbě se výrazně projevil Felix Mendelssohn Bartholdy (svatební pochod ze Snu noci svatojánské), R.Schumann svými písněmi a klavírními cykly (Karneval) a výjimečná osobnost poloviny 19. století Fryderyc Chopin, rodem polák, žijící převážně v Paříži. Vystupňováním nových romantických prvků i forem dospělo toto umělecké období k novoromantismu, který hudbu přivedl až na samou hranici technických možností klasického hudebního odkazu. Hlavními nositeli tohoto vývoje jsou: francouzský hudební skladatel Hector Berlioz, zakladatel programní hudby (Fantastická symfonie) a příznačného tématu neboli stálé myšlenky (idée fixe) a světoobčan maďarského původu Ferenc Liszt, mecenáš Smetanův, geniální klavírista, tvůrce symfonických básní a reformátor hudby církevní. Největší vliv na vývoj hudby a zejména pak opery měl německý skladatel Richard Wagner a to nejen jako skladatel a autor textu ke svým operám, ale i jako hudební teoretik a kritik. Zamítl členění opery do jednotlivých čísel, jeho hudba je plynulý proud odvíjející se od děje. Wagner zavedl nový typ dramatického zpěvu deklamování vyrůstajícího z básnického slova. Využívá, podobně jako Berlioz, typického tématu spojeného s určitou osobou, událostí a v průběhu skladby se ve vhodnou chvíli opakovaně objevuje leitmotiv.

2 Protikladem Wagnerových názorů na operní styl je Ital Giuseppe Verdi, který celé své životní dílo věnoval opeře. Vybavil ji nádhernou melodikou i patřičnou dramatičností založenou na tlumočení lidských citů a vášní hudebními prostředky. Jeho opery Rigoletto, Trubadúr a Traviata jsou dosud nejhranějšími operami vůbec. Naturalistické prvky se objevují v opeře Carmen, jejímž autorem je George Bizet, na kterého navazovala později skupina tzv. veristů Leoncavallo, Mascagni a Puccini. Z novoromantiků zaměřených na hudební formy mimo opery je významný Dvořákův mecenáš Johannes Brahms, který se ve svém díle snažil o obnovu absolutní hudby. Z okruhu novoromantismu vyrostl v Rakousku Anton Bruckner, povoláním varhaník v Linci, v tvorbě především symfonik (9 symfonií). Ve Francii to byl César Franck, který silně ovlivnil další generace skladatelů. Francouzskou operu v té době reprezentovali vedle Bizeta Charles Gounod (opera Faust), Ambroise Thomas (opera Mignon) a hlavně Jacques Offenbach, který vedle opery Hoffmanovy povídky napsal řadu úspěšných operet (Orfeus v podsvětí, Krásná Helena). V Norsku v té době vynikl Edvard Hagerup Grieg, který využíval zvláštního charakteru norské lidové hudby (suita Peer Gynt). Zakladatelem ruské národní hudby je Michail Ivanovič Glinka opera Ruslan a Ludmila. Významnou osobností druhé poloviny 19.století je Petr Iljič Čajkovskij, symfonik a autor oper a baletů. Národní směr v ruské hudbě prosazovala tzv. silná hrstka. Vůdčí osobností této skupiny byl Modest Petrovič Musorgskij (opera Boris Godunov) a pokračovatelem jeho nedokončeného díla Nikolaj Andrejevič Rimskij-Korsakov (pohádkové opery a suita Šeherezáda). Hudba na přelomu 19. a 20.století a na začátku 20.století byla ovlivněna bouřlivými převratnými společenskými změnami. Nejednotný vývoj vedl ke vzniku řady proudů, z nichž mnohé měly jen krátké trvání. Přežívající romantismus se projevil v díle Richarda Strausse, autora symfonických básní a oper s dramatickými náměty. Naproti tomu Gustav Mahler, který působil také jako dirigent v Olomouci a Praze, je především symfonik ovlivněný dekadentním secesním prostředím. Franz Schubert ( Lichtenthal u Vídně Vídeň) Rakouský hudební skladatel. Tři roky působil jako výpomocný učitel, později podporován přáteli, žil ve Vídni a věnoval se skladbě. Za jeho života vyšly tiskem jen některé jeho písně a jediný smyčcový kvartet. V roce 1828 se konal jediný koncert z jeho děl. Nejpodstatnější díla byla odmítána pro velkou obtížnost a neproveditelnost. Jeho písňová tvorba patří k vrcholům tohoto žánru. Napsal například 9 symfonií, 15 smyčcových kvartetů, klavírní kvintet Pstruh. Přes 600 písní shrnutých do cyklů: Spanilá mlynářka, Zimní cesta, Ossianovy písně, Labutí zpěv. Robert Schumann ( Cvikov Endenich) Německý hudební skladatel, pocházel z knihkupecké rodiny, otec podporoval jeho zájem o hudbu. V 10 letech vystupoval veřejně jako klavírista. Klavír studoval v Lipsku. Dráhu koncertního klavíristy ukončilo zchromnutí prstu pravé ruky. V roce 1834 založil Neue Zeitschrift für musik, který vychází dodnes. Upozorňoval na genialitu Chopina, Brahmse, Berlioze. Přechodně působil jako profesor na lipské konzervatoři a jako městský hudební ředitel v Düsseldorfu. Poslední dva roky strávit v ústavu pro choromyslné nedaleko

3 Bonnu. Je jedním z vrcholných představitelů německého hudebního romantismu. Těžiště jeho tvorby spočívá v klavírních skladbách. Napsal 4 symfonie, klavírní cykly Motýli, Karneval, Romance, Album pro mládež, Listy z alba. Složil jedinou operu Jenovéfa, několik koncertů pro různé nástroje či komorní soubory. Fryderyc Chopin ( Želazowa Wola Paříž) Polský hudební skladatel a virtuóz studoval ve Varšavě u pedagoga českého původu V. Živného. Pro jeho hudební vývoj měly velký význam návštěvy polského venkova. S velkým úspěchem koncertoval v roce 1829 ve Vídni a v roce 1831 odešel do Paříže, kde se usadil natrvalo a dosáhl zde významného postavení. V roce 1848 koncertoval v Londýně a ve Skotsku. Vrátil se do Paříže těžce nemocný a ve svých 39 letech zemřel. Chopin vytvořil nový klavírní styl, kterým překonal převážně virtuózní zaměření svých předchůdců. Techniku klavírní hry obohatil o pasážová témata přes několik oktáv či o originální používání pedálu. Patří k nejgeniálnějším zjevům hudebního romantismu. Jeho tvorba je věnována převážně klavíru. Klavírní koncerty, sonáty, etudy, balady, preludia, mazurky, polonézy, valčíky, písně či další komorní skladby doprovázené klavírem. Ferenc Liszt ( Raiding Bayreuth) Maďarský hudební skladatel, klavírní virtuóz a geniální improvizátor, který vystupoval na koncertech již jako malé dítě. Ve Vídni studoval hru na klavír u C.Czerného a skladbu u A.Salieriho. Od roku 1823 žil v Paříži, kde se dále vzdělával u A.Rejchy. Koncertoval téměř ve všech evropských zemích. V Praze zapůsobil na mladého B. Smetanu. V roce 1847 se vzdal kariéry virtuóza a žil ve Výmaru jako vedoucí knížecí kapely a šéf opery. V tomto období psal svá nejzávažnější díla. Od roku 1869 žil střídavě ve Výmaru, Římě a Budapešti. Byl průkopníkem revoluční romantiky a spolu s H.Berliozem a R.Wagnerem nejvýznamnějším představitelem novoromantismu. Rozvinul techniku klavírní hry a využíval všech zvukových možností nástroje od jemných pasáží po kompaktní sledy akordů. Složil 2 symfonie (Faustovská a Dantovská), 13 symfonických básní (např. Co slyšíme na horách, Prométheus, Ideály, Hamlet..), 2 klavírní koncerty, klavírní cyklus Léta putování, oratoria (Legenda o sv.alžbětě, Kristus, Ostřihomská mše), písně pro sólový zpěv a klavír či varhanní skladby, žalmy a mnoho dalších, převážně klavírních skladeb. Richard Wagner ( Lipsko Benátky) Německý hudební skladatel, básník a hudební spisovatel. Studoval v Drážďanech a Lipsku. V letech byl operním kapelníkem v Magdeburku, Královci a Rize. Další tři roky působil v Paříži. V letech byl dirigentem dvorní opery v Drážďanech. Od roku 1872 žil se svou druhou ženou, Lisztovou dcerou, v Bayrethu, kde vystavěl s finanční podporou bavorského krále slavnostní divadlo (Festspielhaus) k provádění svých děl. Wagner vytvořil novou koncepci hudebního dramatu (opery). Vytvořil formu složenou z jednotlivě budovaných hudebních scén. Podstatou je technika leitmotivů, která zaručuje vnitřní jednotu hudebního proudu a jeho spjatost s dramatickým děním. Přední místa v jeho tvorbě zaujímají opery a hudební dramata (např. Víly, Bludný Holanďan, Tannhäuser, Tristan a Isolda, Lohengrin, Mistři pěvci norimberští). Významnou je také tetralogie Prsten Nibelungův, který se skládá ze čtyř samostatných hudebních dramat (Rýnské zlato, Valkýra, Siegfried, Soumrak Bohů).

4 Giuseppe Verdi ( Le Roncole u Busseta Milán) Italský hudební skladatel získal hudební vzdělání v Bussetu, skladbu studoval soukromě v Miláně. V letech byl dirigentem městského orchestru a ředitelem hudební školy v Bussetu, od roku 1839 žila jako svobodný umělec v Miláně, v Paříži a na svém statku nedaleko Busseta. V letech vytvořil mezinárodně úspěšné opery. V dalším období zdokonalil skladatelskou techniku a obohatil orchestr, který se postupně stal dramatickým činitelem. Vrcholem tohoto období je opera Aida. Po více než desetiletém odmlčení napsal Verdi dvě mistrovská díla opery Othelo a Falstaf. Jeho operní tvorba je zakotvena v dvousetleté tradici italské opery. Těžiště jeho slohu je ve zpěvu, neseném bohatou melodickou nápaditostí. Mezi jeho opery patří např. Nabucco, Panna Orleánská, Rigoletto, Trubadúr, Traviata, Maškarní ples, Aida, Othelo, Falstaf. Dále složil řadu romancí pro zpěv a klavír a další velká díla, např. Rekviem, Te deum, Stabat mater. Johannes Brahms ( Hamburg Vídeň) Německý hudební skladatel, který se začal hudbě učit u svého otce. Působil jako klavírní doprovázeč houslového virtuóza E.Reményiho. V roce 1862 přesídlil do Vídně, kde působil až do své smrti. Žil z výnosu svých skladeb, které vydával K.Simrock v Berlíně. Charakteristickým rysem Brahmsových skladeb je úcta k tradici a láska k lidové písni. V jeho skladbách převládá lyrický tón. I při velkém technickém mistrovství je jeho styl jednoduchý, plný hluboké citovosti. Brahmsovy symfonie jsou nejvýznamnějšími díly symfoniemi 19.století, zrozeného z Beethovenova odkazu. Významná je též jeho písňová tvorba, která ho řadí k největším mistrům německé písně. Jeho tvorba je velmi pestrá. Složil klavírní koncerty, dvojkoncert pro housle a violoncello, komorní skladby pro smyčce, klarinetový kvintet, houslové i violoncellové sonáty, sonáty pro klavír a další drobné skladby pro klavír či varhany. Pro čtyřruční klavír složil Uherské tance. Dále pak také velké množství písní a sborů. Petr Iljič Čajkovskij ( Votkinsk Petrohrad) Ruský hudební skladatel studoval na konzervatoři v Petrohradě u A.Rubinštejna. V letech působil jako učitel hudby a teorie na konzervatoři v Moskvě. Následujících 13 let žil jako svobodný umělec střídavě v Rusku a v cizině, kde vystupoval jako dirigent svých vlastních děl. Byl prvním ruským skladatelem, který usiloval o dosažení světové úrovně a o uvedení velké tradice západoevropské hudby do Ruska. Ve svém díle navázal na vídeňský klasicismus, na podněty z německého, italského i francouzského romantismu, jakož i na M.I.Glinku a dospěl k osobité klasicisticko-romantické a evropskoruské syntéze. Jeho tvorba je velmi bohatá. Mezi známější opery patří např. Evžen Oněgin, Opričník, Panna Orleánská, Piková dáma. Známé jsou balety: Labutí jezero, Louskáček, Šípková Růženka. Dále složil 6 symfonií, 4 suity, smyčcovou serenádu, smyčcové kvartety, houslový koncert, klavírní koncerty a sonáty. Česká romantická hudba V době českého národního obrození se hudba dostává ze šlechtických salónů a z divadel také do měšťanského prostředí, kde se hojně pěstuje nástrojová i komorní hudba a sólový a sborový zpěv. V roce 1811 zahájila vyučování pražská konzervatoř a v roce 1830 pak varhanická škola.

5 Proti germanizaci období osvícenství působili národní buditelé i hudebníci. Vznikají první české umělé písně. O jejich tvorbu se zasloužil zejména Jakub Jan Ryba ( ) a Jan Theobald Held ( ). František Škroup ( ) je autorem první české opery na původní český text (Dráteník). Druhým Škroupovým úspěchem byla hudba k Tylově frašce Fidlovačka aneb žádný hněv a žádná rvačka, při jejíž premiéře v roce 1834 zazněla píseň Kde domov můj. Národně zaměřený směr hudebního života se obrátil na nevyčerpatelný zdroj národního tónu lidovou píseň. Sběrateli národních písní byli František Sušil a František Bartoš na Moravě a Karel Jaromír Erben a Jan Pavel Martinovský v Čechách. Škroup a další pak skládali v duchu lidovém písně umělé, které se staly majetkem všeho lidu. Jsou to např. Bývali Čechové, Moravo, Moravo, Nad Tatrou sa blýská, Hej Slované a další. V tvorbě se nejvýrazněji prosadil Pavel Křížkovský ( ) (Utonulá, Dar za lásku, Odpadlý od srdca). Se zpěvem se pěstuje i tanec. Cílem národních snah je myšlenka samostatného českého divadla. Roku 1850 je založen Sbor pro zřízení Národního divadla. Česká opera dostává trvalé místo v programu Stavovského divadla. V roce 1862 bylo otevřeno Prozatímní divadlo, kde se odehraje valná část Smetanova zápasu o vytvoření české národní opery. V roce 1868 se koná slavnost kladení základního kamene Národního divadla i za účasti členů Pěveckého spolku Prácheň, kteří doprovodili jeden z těchto kamenů z Práchně až do Prahy. Bedřich Smetana je ve svém díle považován za vyvrcholení úsilí o českou národní operu a formu symfonické básně. Výrazným podnětem v tomto úsilí bylo budování Národního divadla. Smetanův vzor v komické opeře vedl Viléma Blodka k napsání úspěšné jednoaktové opery V studni. Několik oper napsal i Karel Bendl (Starý ženich, Švanda dudák), jeho význam je ale hlavně v tvorbě sborové. Druhým klasikem české národní hudby je Antonín Dvořák. Pro naši hudbu má zakladatelský význam v oboru symfonie, komorní hudby a duchovního oratoria. Jeho hudba je na rozdíl od díla Smetanova srozumitelnější i mezinárodnímu publiku. Třetím z vrcholů českých národních klasiků je Zdeněk Fibich. Jeho nejvýznamnějším přínosem české hudbě je scénický melodram. Bedřich Smetana ( Litomyšl Praha) Bedřich Smetana je považován za zakladatele české národní hudby. Svou tvorbou se řadí mezi nejvýznamnější novoromantiky. Jako šestiletý již veřejně vystupoval jako velmi dobrý klavírista. V té době již začíná komponovat. Středoškolské vzdělání získal v Jihlavě, Německém Brodě, Praze a Plzni. V Praze působil jako učitel hudby v rodině hraběte L.Thuna. Současně studoval hudbu u J.Proksche. V roce 1848 si v Praze otevřel soukromou hudební školu. Mecenášem Bedřicha Smetany byl Ferenc Liszt. Revoluční události v roce 1848 se Smetana zúčastnil jako člen národní gardy. Tyto události jej inspirovaly k napsání Písně svobody, dvou Revolučních pochodů a Slavnostní předehry D dur. V roce 1849 se oženil s Kateřinou Kolářovou. V letech působil jako pedagog, dirigent a klavírní virtuóz ve švédském Goteborgu. Po návratu do Čech se poměrně těžce prosazoval. Vedl pěvecký sbor Hlahol, organizoval a dirigoval koncerty Umělecké besedy, vystupoval jako klavírista a znovu vyučoval. Po úspěchu jeho prvních oper se stal v roce 1866 prvním dirigentem Prozatímního divadla v Praze. Opery Dalibor a Libuše jsou úzce spojeny s výstavbou Národního divadla.

6 V roce 1874 onemocněl Smetana vážnou nervovou chorobou, která vyústila v úplné ohluchnutí. Poslední období svého života prožil Smetana u své dcery v myslivně v Jabkenicích. Zemřel po krátkém pobytu v ústavu pro choromyslné. 22.dubna 1882 byl Bedřich Smetana jmenován čestným členem Pěveckého spolku Prácheň v Horažďovicích. Dílo: Klavírní skladby: Lístky do památníku, Vzpomínky na Čechy, České tance Orchestrální skladby: Triumfální symfonie E dur, symfonická báseň Richard III., cyklus symfonických básní Má vlast (Vyšehrad, Vltava, Šárka, Z českých luhů a hájů, Tábor, Blaník) Komorní skladby: smyčcový kvartet c moll Z mého života Vokální tvorba: písně a sbory Večerní písně, Píseň česká, Píseň na moři, Věno, kantáta Česká píseň opery Braniboři v Čechách, Prodaná nevěsta, Dalibor, Libuše, Dvě vdovy, Hubička, Tajemství, Čertova stěna, Viola (nedokončená) Antonín Dvořák ( Nelahozeves Praha) Antonín Dvořák se narodil 8.září 1841 v Nelahozevsi jako nejstarší z osmi dětí. Jeho otec tam měl hostinec a provozoval tradiční rodinné řemeslo, řeznictví. Když ukončil školu, rozhodl otec, že se Antonín vyučí řezníkem a poslal ho na učení do Zlonic. Hře na klavír a varhany ho učí místní kantor Antonín Liehmann, který také následně přesvědčil Dvořákova otce, aby poslal svého syna do Prahy na varhanickou školu. To byl rok Po absolvování školy si našel místo v Komzákově kapele, která byla od roku 1862 angažována jako stálý soubor Prozatímního divadla. Dvořák v něm hrál na violu devět let, v letech pod dirigentskou taktovkou Bedřicha Smetany. Antonín si musel přivydělávat výukou hry na klavír v měšťanských rodinách. V roce 1871 odchází z Prozatímního divadla a plně se věnuje komponování. Svá mnohá raná díla zničil. V roce 1873 se oženil a o rok později se narodil syn Otakar. Dvořák si musel přivydělávat jako varhaník v pražském chrámu sv.vojtěcha. V roce 1875 požádal o státní rakouské stipendium pro mladé nadané skladatele, které dostal i v několika příštích letech. Jedním z posuzovatelů byl i Johanes Brahms. Hře na klavír učil děti bohatého obchodníka Jana Neffa, který ho požádal o zhudebnění několika moravských písní. Tak vznikla Tři dueta pro soprán a tenor, základ Moravských dvojzpěvů. Tyto dvojzpěvy se zalíbily právě Brahmsovi, který je poslal nakladateli Simrockovi do Berlína. Simrock je vydal, a protože byl úspěch veliký, tak brzy vydává i Slovanské tance. V roce 1877 odchází od sv.vojtěcha. Dvořák velmi pilně pracoval, přesto si nacházel čas na cestování. Po Čechách putoval s Leošem Janáčkem. Velmi se mu zalíbila vesnička Vysoká (je zde vila Rusalka, hostinec, kde sedával s domorodci, zámeček, kde se nachází stálá expozice věnovaná právě Dvořákovi, či park s Rusalčiným jezírkem), která se nachází nedaleko Příbrami. Za Brahmsem jezdil do Vídně a byl i v Rusku za Petrem Iljičem Čajkovským. Stále častěji také vyjížděl do ciziny dirigovat své skladby. V roce 1884 odjel do Londýna, aby dirigoval Stabat Mater v proslulé Royal Albert Hall. V roce 1890 byl jmenován profesorem pražské konzervatoře. O rok později ale dostal nabídku, aby dva roky řídil konzervatoř v New Yorku. Po dlouhém rozhodování nakonec nabídku přijal. Ještě stihl koncertní turné po Čechách a pro Ameriku ke 400.výročí objevení Kryštofem Kolumbem napsal slavnostní Te Deum. Dvořák v Americe získal množství nových podnětů, ať už to byl ruch moderního života, indiánský folklór nebo

7 černošské spirituály. Nejznámějším dílem z doby jeho pobytu v Americe je symfonie e moll Z Nového světa. Antonín Dvořák se celý život těšil pevnému zdraví, a proto celý svět velmi překvapila zpráva o jeho náhlém úmrtí 1. května 1904 (Praha) ve věku nedožitých 63 let. Dílo: Klavírní skladby: Skotské tance, Humoresky, Slovanské tance (čtyřruční klavír) Orchestrální skladby: symfonické básně Vodník, Polednice, Zlatý kolovrat a Holoubek 9 symfonií: nejznámější 1. c moll - Zlonické zvony 9. e moll Z nového světa Vokální tvorba: písňové cykly Večerní písně, Biblické písně, Moravské dvojzpěvy kantáty a oratoria Stabat Mater, Svatební košile, Rekviem, Te deum opery Alfréd, Král a uhlíř, Tvrdé palice, Vanda, Šelma sedlák, Dimitrij, Jakobín, Čerta Káča, Rusalka, Armida Zdeněk Fibich ( Všebořice u Čáslavi Praha) Český hudební skladatel, který komponoval již od mládí. Studoval v Praze, i u B.Smetany, a ve Vídni. Vysoké hudební vzdělání si doplňoval i v cizině (Lipsko, Paříž, Mannheim). Působil převážně v Praze jako učitel hudby a skladatel. Složil několik oper (např. Šárka, Bouře, Nevěsta messinská, Pád Arkuna), symfonických básní (Záboj, Slavoj a Luděk, Othello, Toman a lesní panna, V podvečer její součástí je Poem), melodramy (Štědrý den, Vodník, trilogie Hippodamie na básnické dílo Jaroslava Vrchlického Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt Hippodamie) a klavírní cyklus Nálady, dojmy a upomínky. Velkou část jeho tvorby zaujímají komorní díla, mezi něž se řadí smyčcové a klavírní kvartety či drobnější díla pro různá hudební obsazení. Vzorový test 1) Romantismus 2) Česká romantická hudba 3) Přehled dějin evropské hudby shrnutí 4) Přehled dějin české hudby shrnutí 5) Spoj dvojice: hudební dílo skladatel Test se píše ve čtvrtek Ti žáci, kteří se nemohou tohoto psaní zúčastnit si v době od do domluví osobně termín napsání. Všechny práce budou napsány nejpozději do Termín a potřebné informace je možné si domluvit osobně v ZUŠ v učebně keyboardu, na tel.č či na ové adrese:

8 Doporučená literatura: Luděk Zenkl ABC hudební nauky Bohumil Voborník Povídáme si o hudebních skladatelích Bohumír Hanžlík, Jolana Fenclová Dějiny hudby v obrazech a obrázcích Pavel Janeček Přehled dějin evropské hudební tvorby

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI

PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI PRŮŘEZ HUDEBNÍMI DĚJINAMI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: leden 2013 Ročník: devátý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním

Více

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel

Antonín Dvořák 1841-1904. světoznámý hudební skladatel Antonín Dvořák 1841-1904 světoznámý hudební skladatel Kořeny slavného hudebníka Dvořákova rodina žila od roku 1818 v Nelahozevsi (střední Čechy). Všichni Antonínovi předci z otcovy strany byly řezníci

Více

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234

TÉMA: Dějiny hudby. (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 TÉMA: Dějiny hudby (romantismus) Vytvořil: Mgr. Aleš Sucharda Dne: 19. 2. 2012 VY_32_inovace/4_234 1 Anotace: Výukový materiál interaktivní prezentace seznamuje žáky s dějinami hudby v období romantismu

Více

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

BEDŘICH SMETANA. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. BEDŘICH SMETANA Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha

BEDŘICH SMETANA. 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha BEDŘICH SMETANA 2. března 1824 Litomyšl 12. května 1884 Praha významný český hudební skladatel období romantismu Bedřich Smetana se narodil 2. března 1824 v Litomyšli. Jeho otec se jmenoval František

Více

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

ANTONÍN DVOŘÁK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: únor 2013. Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. ANTONÍN DVOŘÁK Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor:

materiál č. šablony/č. sady/č. materiálu: Autor: Masarykova základní škola Klatovy, tř. Národních mučedníků 185, 339 01 Klatovy; 376312154, fax 376326089 E-mail: skola@maszskt.investtel.cz; Internet: www.maszskt.investtel.cz Kód přílohy vzdělávací VY_32_INOVACE_HV8ST_06_03_14

Více

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO

Bedřich Smetana život a dílo DOMINO Bedřich Smetana život a dílo DOMINO ANOTACE: Žáci si formou skupinové hry domino procvičují nejdůležitější informace ze života a hudebního díla hudebního skladatele Bedřicha Smetany. KLÍČOVÁ SLOVA: domino,

Více

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební

Průvodka VY_32_INOVACE_20_03. Mgr. Jana Sedláčková. Mgr. Jana Sedláčková janasedl@centrum.cz druhý ročník. Estetická výchova hudební Průvodka Název DUMu DVOŘÁK A. Název dokumentu Pořadí DUMu v sadě 3 Vedoucí skupiny/sady Datum vytvoření 8. 1. 2013 Jméno autora E-mail autora Ročník studia Předmět nebo tematická oblast Výstižný popis

Více

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38

VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 VY_32_INOVACE_20_ Zdeněk Fibich : Vodník_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

B. Smetana pracovní list

B. Smetana pracovní list 1 B. Smetana pracovní list Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh učebního materiálu Ročník 2.

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

Jazyk Čeština Očekávaný výstup

Jazyk Čeština Očekávaný výstup Anotace Prezentace seznámí žáky s vývojem hudby a hudebními dějinami v době klasicismu a romantismu. V úvodu si žáci opakují znalosti z dějepisu, výtvarné výchovy, eventuálně učivo z nižších ročníků. V

Více

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor

Jazyk a jazyková komunikace Vzdělávací období 2. Předmět. Osobnosti České republiky Označení. VY_32_INOVACE_19_Osobnosti České republiky Autor Název školy Základní škola a Mateřská škola Tatenice Číslo projektu CZ. 1.07 Název šablony klíčové aktivity Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2015/16 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38

VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 VY_32_INOVACE_16_ OSOBNOST ANTONÍNA DVOŘÁKA_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Pracovní list pro opakování znalostí o období klasicismu a prohloubení dovedností práce s internetem.

Pracovní list pro opakování znalostí o období klasicismu a prohloubení dovedností práce s internetem. Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova novoromantismus, Richard Wagner Ročník: 9. Datum vytvoření: červen 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.9.18

Více

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra

1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského chorálu b) česká duchovní píseň c) organizační zázemí operního provozu d) antická lyra Vzorový test k přijímacím zkouškám na NMgr. Obor Učitelství Hv pro ZŠ (z dějin hudby, hudebních forem, harmonie, intonace) Příloha W.A. Mozart : Sonáta 1. Co to je organum: a) vícehlasá pasáž gregoriánského

Více

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_20_Leoš Janáček Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační gramotnost

Více

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.

HUDBA NA JEVIŠTI. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: Ročník: šestý. Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2. HUDBA NA JEVIŠTI Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: 16.8.2012 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Anotace: Žáci se seznámí s hudebními útvary předváděnými na

Více

Kvarteto Kombinace čtyř nástrojů již umožňuje bohatší práci s harmonií a kontrapuktem i bez přítomnosti klavíru. Patří sem:

Kvarteto Kombinace čtyř nástrojů již umožňuje bohatší práci s harmonií a kontrapuktem i bez přítomnosti klavíru. Patří sem: Typy komorních souborů V průběhu vývoje hudby vznikala různá komorní seskupení, přičemž některá z nich byla z různých důvodů skladateli nebo posluchači upřednostňována. Vznikla tak komorní tělesa ustáleného

Více

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ

NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ NOTY A POMLKY - OPAKOVÁNÍ Doplň názvy not. Napiš půlové noty. e 1 c 1 g 1 h 1 d 1 a 1 c 2 f 1 Zařaď hudební nástroje (smyčcové, dechové plechové-žesťové, dechové dřevěné, bicí). TYMPÁNY POZOUN KONTRABAS

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2016/17 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39

VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 VY_32_INOVACE_16 Petr Iljič Čajkovskij_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2014/15 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39

VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 VY_32_INOVACE_01 Formy populární hudby_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP

Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová hudba. Mgr. Romana Zikudová. - zdravotní postižení - LMP Identifikátor materiálu EU: ICT 3-28 Anotace Autor Jazyk Vzdělávací oblast Vzdělávací obor ICT= Předmět/Téma Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Prezentace má za úkol seznámit žáka s pojmem lidová

Více

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39

VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 VY_32_INOVACE_15 Fryderyk Chopin: Básník klavíru_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D).

Pracovní list pro opakování znalostí z hudební výchovy a prohloubení dovedností práce s internetem. Listy jsou rozděleny na 4 kategorie (A, B, C, D). Autor: Vzdělávací oblast: Téma: Zuzana Štichová Umění a kultura hudební výchova hudební pojmy Ročník: 8. Datum vytvoření: prosinec 2012 Materiál: Anotace: Metodické pokyny: Pomůcky: VY_32_INOVACE_S2.2_HV.8.15

Více

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky

Hudba v pravěku - teorie vzniku hudby a hudba v pravěku Notopis - hodnoty a tvary not, notová osnova, jména not, klíče, pomlky, posuvky 1. 2. 3. 4. 5. Maturiitníí témata předmětu Estetiická výchova - hudebníí Periodizace dějin hudby - výchozí hlediska k periodizaci hudby - hudebně-imanentní periodizace dějin hudby Tóny a tónová soustava

Více

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18

Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Orientační plán výuky hudební nauky pro školní rok 2017/18 Poznámky: Plán je pouze orientační a může se podle potřeby měnit. Plán zahrnuje pouze rámcové tematické okruhy. Výuka je soustavně doplňována

Více

Dominantní septakord Dominantní septakord je akord v rozsahu intervalu malá septima. MALÁ SEPTIMA, m. 7: Akordová značka A 7, H 7 označuje dominantní septakord. A 7 H 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 m. 7 Septakord

Více

VY_32_INOVACE_17 ANTONÍN DVOŘÁK:Z NOVÉHO SVĚTA_39

VY_32_INOVACE_17 ANTONÍN DVOŘÁK:Z NOVÉHO SVĚTA_39 VY_32_INOVACE_17 ANTONÍN DVOŘÁK:Z NOVÉHO SVĚTA_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37

VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 VY_32_INOVACE_17 B. Smetana : Vltava_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu :

Více

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské

Název projektu: Multimédia na Ukrajinské Základní škola, Ostrava Poruba, Ukrajinská 1533, příspěvková organizace Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Multimédia na Ukrajinské číslo projektu: CZ1.07/1.4.00/21.3759

Více

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39

VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 VY_32_INOVACE_18 Richard Wagner_39 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost

Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Hudební výchova 2. ročník Sociální činnost Mgr. et Mgr. Veronika Nosková 1. vydání Učební a studijní texty vzniklé v rámci projektu Implementace ICT do výuky č. CZ.1.07/1.1.02/02.0012 GG OP VK vydalo SOU

Více

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37

VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 VY_32_INOVACE_15 Český hudební klasicismus v emigraci_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole

Více

VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38

VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38 VY_32_INOVACE_13_ OSOBNOST BEDŘICHA SMETANY_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EVH) Když zní krásný hlas, dobře se to poslouchá, Od klasiky k romantické zasněnosti, Hra a její pravidla, Globální pan Nonart, Pan

Více

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ

VY_32_INOVACE_D5_20_06. Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT KULTURA A UMĚNÍ NÁRODNÍHO OBROZENÍ VY_32_INOVACE_D5_20_06 Anotace: materiál obsahuje 3 úvodní listy, 9 listů prezentace

Více

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora

Gymnázium Jiřího Ortena, Kutná Hora Předmět: Estetická výchova hudební (EVH) Náplň: Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Třída: Sekunda Počet hodin: 1 hodina týdně Pomůcky:, datavideoprojektor Lidová

Více

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál

Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Předmět: Náplň: Třída: Počet hodin: Pomůcky: Estetická výchova hudební (EHV) Lidová hudba, lidský hlas, Letem hudebními dějinami, Balet a tanec, Muzikál Sekunda 1 hodina týdně, tématická CD,, datavideoprojektor,

Více

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy

Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí nástroje: 4.ročník Opakování. G dur + akordy + D7. e moll harmonická + akordy Opakování G dur + akordy + D7 e moll harmonická + akordy e moll melodická + akordy g moll harmonická + akordy g moll melodická + akordy Rozdělení strunných nástrojů: Rozdělení dechových nástrojů: Bicí

Více

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY

UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR Pozn.: platné učební plány VO viz Vzdělávací

Více

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy

Bicí nástroje: 4.ročník. A dur + akordy + D7. fis moll harmonická + akordy. fis moll melodická + akordy. d moll harmonická + akordy Pěvecké hlasy mají svoje názvy, stejně jako hudební nástroje. Pěvecké hlasy dělíme na ženské, mužské a dětské. Ženské hlasy jsou- nejvyšší soprán, střední mezzosoprán, nejnižší alt. Mužské hlasy jsou-

Více

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301

ROBERT FUCHS. Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 ROBERT FUCHS Místo / datum narození: Praha /15.03.1972 Mobil: +420 723 755 555 Rodný jazyk: čeština Pevná linka (FAX): +420 272 047 301 Cizí jazyk: angličtina E-mail: robertfuchs.composer@gmail.com Web:

Více

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37

VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 VY_32_INOVACE_07 L.v.Beethoven_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění:

HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: Charakteristika umění: Námětové okruhy umění: HUDBA 19. STOLETÍ Charakteristika epochy: - mezníkem byla Velká francouzská revoluce zahájená dobytím Bastily 1789, následovalo revoluční období, napoleonské války - hospodářská oblast: postupný rozvoj

Více

Kultura v 2. polovině 19. století

Kultura v 2. polovině 19. století Kultura v 2. polovině 19. století AUTOR Mgr. Jana Hrubá OČEKÁVANÝ VÝSTUP popíše situaci v 2. polovině 19. století v české kultuře a umění, práce s textem čtení s porozuměním FORMA VZDĚLÁVACÍHO MATERIÁLU

Více

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37

VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 VY_32_INOVACE_20 Leoš Janáček : Sinfonietta_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň

Základní umělecká škola Choceň. Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Základní umělecká škola Choceň Název projektu: Propojení kolektivní umělecké tvorby s moderními technologiemi ve výuce na ZUŠ Choceň Reg. č. CZ.1.07/1.1.28/02.0017 Projekt je spolufinancován z Evropského

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata

Učební plán předmětu. Průřezová témata Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 6 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD

Filharmonie HK hostovala v Obecním domě. 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 8 / 2016 Filharmonie HK hostovala v Obecním domě 27.2.2016 na plese Spolku českých právníků VŠEHRD Příští program 10.3.2016 čtvrtek 19:30 hod., Bílá řada

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky UČEBNÍ PLÁNY PRO ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY HUDEBNÍ, TANEČNÍ, VÝTVARNÝ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 1995 Přípravné studium: pro děti 5 7 leté HUDEBNÍ

Více

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38

VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 VY_32_INOVACE_12_ Opera_38 A U T O R : J I N D Ř I Š K A Č A L O V Á Š K O L A : Z Á K L A D N Í Š K O L A S L U Š O V I C E, O K R E S Z L Í N, P Ř Í S P Ě V K O V Á O R G A N I Z A C E N Á Z E V P R

Více

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy

2016/2017 GJK. Maturitní otázky z hudební výchovy Maturitní otázky z hudební výchovy 2016/2017 GJK Všechny otázky se skládají ze dvou částí: historická část, věnovaná určitému období či tematickému celku; hudebně-teoretická část, věnovaná vybrané související

Více

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19

Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Číslo materiálu: VY 32 INOVACE 30/19 Název materiálu: Testování žáků 8. a 9. tříd Hudba v období romantismu Zpracoval: Mgr. Bc. BcA. Michal Jančík ANOTACE Škola: Základní škola Brno, Jana Babáka 1 Vypracoval:

Více

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.

JOSEF SUK. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková. Datum (období) tvorby: březen 2013. Ročník: osmý. Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2. Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: březen 2013 Ročník: osmý Vzdělávací oblast: Hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem

Více

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad)

Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Periodizace dějin hudby část 2/2 (od romantismu) (výklad) Číslo projektu Kódování materiálu Označení materiálu Název školy Autor Anotace Předmět Tematická oblast Téma Očekávané výstupy Klíčová slova Druh

Více

Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století. Dějiny hudby

Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století. Dějiny hudby Pravěk Starověk Středověk - gotika Renesance Baroko Klasicismus Romantismus Hudba 20. století Dějiny hudby Hudba pravěku Nikdo neví, můžeme usuzovat podle zaostalých kmenů Bubínky, didgeridoo, píšťalky,

Více

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato =

crescendo = decrescendo = ppp= piano pianissimo= allegro = moderato = H dur - 5 křížků: fis, cis, gis, dis, ais 1 Mollová stupnice se čtyřmi křížky se jmenuje cis moll (fis, cis, gis, dis). cis moll harmonická + akordy cis moll melodická + akordy Es + akordy + D7 fis moll

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba

Učební plán předmětu. Průřezová témata. výstupy učivo přesahy průřezová témata Lidová hudba Hudební výchova (Umění a kultura) Učební plán předmětu Ročník 7 Dotace 1 Povinnost povinný (skupina) Dotace skupiny Vzdělávací předmět jako celek pokrývá následující PT: MULTIKULTURNÍ VÝCHOVA: - Etnický

Více

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ

VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ VY_32_INOVACE_06.5b 1/28 3.2.06.05b Riskuj NÁRODNÍ OBROZENÍ NÁRODNÍ OBROZENÍ OSOBNOSTI 1 Jak se jmenoval český jazykovědec, autor první české mluvnice, který svá díla psal německy a latinsky a nevěřil

Více

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník

VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník VY_32_INOVACE_Sukovy Křečovice 3.-5. ročník Název školy Základní škola Josefa Suka a mateřská škola Křečovice Název klíčové aktivity: Číslo klíčové aktivity : Výstup klíčové aktivity : Inovace a zkvalitnění

Více

LUDWIG VAN BEETHOVEN

LUDWIG VAN BEETHOVEN LUDWIG VAN BEETHOVEN Autor: Mgr. Zuzana Zifčáková Datum (období) tvorby: únor 2013 Ročník: šestý Vzdělávací oblast: hudební výchova na 2.stupni ZŠ Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem

Více

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3

CZ.1.07/1.4.00/ Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 CZ.1.07/1.4.00/21.3007 Vytvořil: Marie Horváthová III/2 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve třetím okně je internetový odkaz na

Více

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny

Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská slaví 155. narozeniny Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) je známým a úspěšným smíšeným pěveckým tělesem doma i v zahraničí. Letos oslavuje

Více

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37

VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 VY_32_INOVACE_04 B. Smetana : Opera Libuše_37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo projektu

Více

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert

BŘEZEN 2010. ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert NABÍDKA KONCERTŮ březen až květen 2010 BŘEZEN 2010 ČT 11 a PÁ 12I3, Besední dům I 19:30 Jeunesses musicales I 3. ab. koncert Ginastera Impresiones de la Puna pro flétnu a smyčcové kvarteto Dvořák Smyčcový

Více

Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit.

Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. 3 1 Metodický pokyn Učitel postupně stahuje roletu, odhaluje informace a žák dané informace může doplnit. Ve čtvrtém okně je internetový odkaz na životopis a dílo skladatele. Žák v pátém okně doplňuje

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA HUDEBNÍ KULTURY K MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ SLOVANSKÝCH TANCŮ PRO ČTYŘRUČNÍ KLAVÍR VE VÝUCE NA 2. STUPNI ZŠ A GYMNÁZIÍCH BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Lukáš Palkoska,

Více

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st.

NÁRODNÍ OBROZENÍ. SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. NÁRODNÍ OBROZENÍ = české národní hnutí 18. a 19. století snaha o obnovení potlačené české kultury / jazyka, literatury, divadelního umění / SITUACE V ČESKÉM KRÁLOVSTVÍ v 18.st. součástí Rakouska / habsburská

Více

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013

PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 PĚVECKÝ KONCERT LAUREÁTEK MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE A. DVOŘÁKA V KARLOVÝCH VARECH 2013 4. března 2014 od 16.30 hod. v Muzeu Bedřicha Smetany Účinkující: Eliška Gattringerová (1. cena soutěže Opera junior

Více

VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38

VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38 VY_32_INOVACE_05_ LEOŠ JANÁČEK_38 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu : CZ.1.07/1.4.00/21.2400

Více

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova)

ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) PORTFOLIO JMÉNO:.. TŘÍDA:. ŠVP ZŠ Nový Hrádek Část 5 OSNOVY II. stupeň (Hudební výchova) Kapitola 16. Strana 1 (celkem 19) SVP_ZS_NH_Cast_5_OSNOVY_II-HUDEBNI_VYCHOVA_Priloha_2_PORTFOLIO_VI_od_2010.docx

Více

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování

Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování Hudební nauka 1. ročník - čtvrtletní opakování 1. Doplň názvy not: 2. Napiš stupnici C dur a doplň kvintakord: 3. Co patří k sobě, spoj čarou. kvintakord crescendo decrescendo ritardando zeslabovat zpomalovat

Více

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT. Dějepis Autor: Název školy: Mgr. Petra Junková Základní škola, Radiměř, okres Svitavy Číslo projektu : CZ. 1.07/1.4.00/ 21.0081 Název šablony klíčové aktivity: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Vzdělávací

Více

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Zámecké saxofonové kvarteto / kostel sv. Anny (Anenské náměstí) jablonecké kostely otevřeny doprovodný program VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ Zámecké saxofonové kvarteto 3. 7. 2012 / 17.00 kostel sv. Anny (Anenské náměstí) Zámecké saxofonové kvarteto vzniklo spojením zkušených hudebníků pohybujících se již mnoho let po známých českých orchestrech.

Více

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016

Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Vítejte ve Filharmonii Hradec Králové Žurnál č. 6 / 2016 Příští program 25.2.2016 čtvrtek, 19:30 hod., Červená řada Pěvecký koncert Veronika Dzhioeva soprán Martin Bárta - baryton Rachmaninov, Čajkovskij,

Více

Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století

Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století Violoncellová literatura na brněnské hudební scéně v 1. polovině 20. století Mgr. Terezie Veselá Violoncello - nástroj, který si svou sametovou barvou a hlubokým tónem získal mnoho lidí, z nichž někteří

Více

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4

http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 http://www.youtube.com/watch?v=skq5pkfw7t4 Vyšehradský hřbitov je jednou z dominantních součástí Národní kulturní památky Vyšehrad. Je zde mimořádné soustředění hrobů význačných osobností, jež se ve své

Více

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen

TEMATICKÝ PLÁN. září. říjen. listopad. prosinec. leden. únor. březen. duben. květen Vyučující: Mgr. Eva Podvalová Ročník: 6. (6. A, 6.B) Školní rok 2016/2017 Hudební výchova pro 6. ročník ZŠ - A. Charalambidis, L. Hurník, Z. Císař, J. Pilka, D. Matoška, SPN Praha 2000 1. Lidový dvojhlas

Více

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37

VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 VY_32_INOVACE_03 Historie písně Kde domov můj _37 Autor: Jindřiška Čalová Škola : Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu : Zkvalitnění ITC ve slušovské škole Číslo

Více

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP

Konkretizovaný výstup Konkretizované učivo Očekávané výstupy RVP Ročník: I. - využívá své individuální hudební schopnosti při hudebních aktivitách - zpívá dle svých dispozic intonačně jistě a rytmicky přesně v jednohlase - dokáže ocenit vokální projev druhého - reprodukuje

Více

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5.

Český jazyk : 6.C. Školní rok: 2016/2017. Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková. Mluvnice: 2 hodiny týdně. Plán učiva: Opakování učiva z 5. Český jazyk : 6.C Školní rok: 2016/2017 Vyučující: Mgr. Pavlína Jiránková Mluvnice: 2 hodiny týdně Plán učiva: Opakování učiva z 5. ročníku Podstatná jména konkrétní, abstraktní, pomnožná, hromadná, látková,

Více

Přehled činnosti oddělení HV

Přehled činnosti oddělení HV Přehled činnosti oddělení HV Školní rok 2014/2015 13. 10. 2014 SOČR Generální zkouška Smetanova síň Obecního domu studenti vyššího 14. 11. 2014 Projektový den Pěvecký sbor 19. 11. 2014 Odpoledne otevřených

Více

Jánoš Bihári edice romské osobnosti

Jánoš Bihári edice romské osobnosti Jánoš Bihári 1764-1827 Ma arský houslista Jánoš Bihári byl jedním z nejslavnějších evropských hudebníků své doby. Jeho uměním byl okouzlen i světoznámý skladatel Ferenz Liszt, který řekl: Tóny, které vyluzují

Více

Personální bibliografie

Personální bibliografie ZDENĚK FIBICH Personální bibliografie Z DÍLA ZDEŇKA FIBICHA Libreta ke skladbám Zdeňka Fibicha HOSTINSKÝ, Otakar: Nevěsta messinská. Opera o 3 dějstvích (5 obrazech) na text Otakara Hostinského. Hudbu

Více

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace

ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace Název školy: Číslo projektu: ZŠ Vyškov, Na Vyhlídce 12, příspěvková organizace CZ.1.07/1.4.00/21.3425 Název materiálu: VY_12_INOVACE_02_Vl_03_Josef Kajetán Tyl Tematický okruh: I/2 Čtenářská a informační

Více

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci

5. Lyrickoepická, převážně pochmurná báseň s dějem, který rychle směřuje k tragickému konci Romantismus v literatuře 1. Správně přiřaď do tabulky: balada, libreto, povídka, román, romantismus, poema 1. Původně označení pro báseň, později termín pro rozsáhlou epickou či lyrickoepickou básnickou

Více

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ

HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ HÁDEJ, KDO JSEM ZADÁNÍ 1. Narodil jsem se v Praze, v rodině chudého mlynářského pomocníka. Naše rodina žila v neustálé bídě. Po základní škole jsem se vydal studovat gymnázium, poději filozofii a nakonec

Více

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč

1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč 1. Houslový, altový, tenorový a basový klíč Názvy not v notové osnově určuje klíč. V hudbě se běžně používají čtyři základní klíče: houslový, altový (violový), tenorový a basový. Houslový klíč (G klíč)

Více

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století

10 Česká literatura druhé poloviny 19. století 10 Česká literatura druhé poloviny 19. století Otázka číslo: 1 Po revolučním roce 1848 zavádí rakouský ministerský předseda Bach policejní absolutismus, což se projevuje také markantním úbytkem původní

Více

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017

LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 2017 2. ROČNÍK 30. ZÁŘÍ 14. ŘÍJNA 2017 bude stejně jako předchozí ročník začínat a končit v krásných prostorách zámků Lednice a Valtice. Klasická hudba oživí historické

Více

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu

OPERA. CD lze půjčit absenčně (domů) na 14 dnů a bez poplatku LP pouze prezenčně v hudebním kabinetu OPERA v hudebním kabinetu Studijní a vědecké knihovny Plzeňského kraje v Plzni Smetanovy sady 2, Plzeň hudebni.kabinet@svkpl.cz +420 377 306 915 http://www.svkpl.cz http://aleph.svkpl.cz CD lze půjčit

Více

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012

KONCERT LAUREÁTŮ. Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 Pražská konzervatoř pořádá KONCERT LAUREÁTŮ mezinárodní soutěžní přehlídky Mladý klavír Pražské konzervatoře 2012 sobota 20. dubna 2013 v 18:30 hod. Koncertní sál Pražské konzervatoře Dvořákovo nábřeží

Více