Zapisovatelem zápisu byla určena : paní K. Růžičková Hlasování přítomno: 13 ; pro: 12 ; proti: 0 zdržel se 1

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zapisovatelem zápisu byla určena : paní K. Růžičková Hlasování přítomno: 13 ; pro: 12 ; proti: 0 zdržel se 1"

Transkript

1 Obec Libice nad Cidlinou Husova 4* Libice nad Cidlinou* IČ ; Tel ; ; fax : Číslo účtu : / Zápis č. 5 / 2014 ze zasedání zastupitelstva obce Libice nad Cidlinou, které se uskutečnilo dne od hod. ve vinárně kulturního domu. Paní starostka obce zahájila zasedání ZO, které bylo řádně svoláno dle jednacího řádu. Program byl rozeslán spolu s pozvánkou všem členům ZO a dále byl zveřejněn na úřední desce a způsobem v místě obvyklým. Konstatovala, že je přítomno 13 zastupitelů dle presenční listiny. Omluveni jsou: Bc. M. Král Neomluveni: Ing. Vondráček Zasedání je usnášení schopné. Zapisovatelem zápisu byla určena : paní K. Růžičková Hlasování přítomno: 13 ; pro: 12 ; proti: 0 zdržel se 1 Ověřovatelé zápisu: Myšková I., Čejka M. Hlasování přítomno: 13 ; pro: 11 ; proti: 0 zdržel se 2 Program: 1. Kontrola usnesení 2. Čerpání rozpočtu 3. Úvěr kotelna ZŠ 4. Rozpočtové opatření č. 3/ Opravy koncem roku Vklad infrastrukturního majetku 7. Hospodaření obce Zpravodaj obce 9. Diskuse 10. Usnesení a závěr Ad. 1. Kontrola usnesení. Stavba vodovodu zahájena, hlavní řad z Choťánek hotov. Probíhá stavba v obci. Dodatečně řešeno 15 zájemců. Ad. 2. Čerpání rozpočtu v příloze. Rozpočtové opatření navazuje na tyto výsledky a upravuje je dle skutečnosti.

2 Návrh usnesení č. 33/5/14 ZO schvaluje v souladu s 85/2/b) zák. č. 128/2000 v platném znění čerpání rozpočtu za 1 8 měsíc Hlasování přítomno: 13 ; pro: 11 ; proti: 0 zdržel se 2 Usnesení č. 33/5/14 bylo přijato Ad. 3. Úvěr kotelna ZŠ. Dle předpokládaných nákladů na náhradu zdroje vytápění v ZŠ provedla rada a finanční výbor výběr poskytovatele úvěru. Nejvýhodnější nabídka je od České spořitelny. Viz příloha. Předpokládané náklady činí ,- Kč bez DPH. Starostka se zadáním se vyskytly nesrovnalosti. Je na zvážení schválit úvěr. Rada navrhuje přesunout toto na příští rok B. Jiránek - vydrží tuto zimu stará kotelna? F. Kubíček závada se zjistila náhodou. I za provozu se dá nový zdroj nainstalovat a přepojit. B. Jiránek navrhuji tento bod zahrnout do programu zasedání příštího zastupitelstva. F. Kubíček součástí předání funkce a úřadu po volbách bude i dokumentace k tomuto bodu. Návrh usnesení č. 34/5/14 ZO schvaluje v souladu s 84/ 1 zák. č. 128/2000 v platném znění, aby stávající rada pokračovala v přípravě opravy topení Základní školy a materiály k tomuto budou předány novému zastupitelstvu. Usnesení č. 34/5/14 bylo přijato. Ad. 4. Rozpočtové opatření č. 3/2014 v příloze - rozúčtování nákladů na přístavbu MŠ po závěrečné kontrole zástupci ROP na místě stavby. Označení účelovými znaky a doplatek přesunutý z loňska. - Na kontrolním dnu na vodovod bylo upřesněno čerpání dotace i výdaje v letošním roce. Příští rok se předpokládají dokončovací práce a úpravy povrchů komunikací. - O vodovod projevilo nakonec zájem více obyvatel v části realizace 1. Etapy. Navýšen je příjem za příspěvky a vlastní prostředky na přípojky dle doložené kalkulace. - V příjmech je dorovnání inkasa v paragrafech dle známé skutečnosti od M. Hamrníková vznesla několik dotazů ohledně rozdílných částek v RO předloženém na minulém a dnešním zastupitelstvu ( položka budovy, haly, dotace, opravy a udržování, pohřebnictví ) F. Kubíček RO jsem na dnešní zasedání aktuálně upravil. Během měsíce jsou měsíční příjmy kolem 1, ,- Kč, mění se příjmy i předpokládané výdaje ( např. nebude se dělat plánovaná hřbitovní zeď ). Čerpání je dorovnáno dle propočtů za 8 měsíců s přepočtem na celý rok. Starostka mohlo se to vyjasnit na úřadě F. Kubíček částky jsou upravené do položek a paragrafů dle požadovaných účelových znaků M. Hamrníková - nechápu rozdíly v součtech B.Jiránek ke kterému dni je RO č. 3? F. Kubíček vidím, že je v příjmech chybný rok, opravím na 2014 Návrh usnesení č. 35/5/14 ZO schvaluje v souladu s 85/2/b) zák. č. 128/2000 v platném znění Rozpočtové opatření č. 3/2014 v příloze s výhradou, že bude bez položky 3, ,- Kč ( úvěr na kotelnu Základní školy ).

3 Hlasování přítomno: 13 ; pro: 10 ; proti: 1 zdržel se 2 Usnesení č. 35/5/14 bylo přijato Ad. 5.Opravy koncem roku Dáváme na zváženou opravu hřbitovní zdi. Výběr zhotovitele a realizace je v době konání komunálních voleb. Realizace by dle rozpočtových možností obce měla být v říjnu Návrh usnesení č. 36/5/14 ZO schvaluje v souladu s 84/1 zák. č. 128/2000 v platném znění odklad opravy hřbitovní zdi na evangelickém hřbitově západní strana. Oprava dle hotového projektu se odkládá po volbě nového zastupitelstva obce. Usnesení č. 36/5/14 bylo přijato Ad. 6. Vklad infrastrukturního majetku do VaK Nymburk a.s. Valná hromada VaK Nymburk schválila předběžně navýšení základního kapitálu a.s. vkladem kanalizace. Obcím a svazkům vzniká od daňová povinnost z převodu majetku. Předběžně z hodnoty 15 mil. Kč 600 tis. Daň by mohl po dohodě hradit i VaK. To zatím a.s. nepřipouští.. Na příští rok je velký zájem obcí o vklad infrastrukturního majetku. Doporučení je, zvážit tento krok a dát vědět a.s. Vak, aby mohl být určen soudní znalec pro odhad ceny vkládaného majetku. Dále je nepříznivá situace díky tomu, že Vak navyšuje základní jmění o dalších několik ČOV a kalkulace vychází nepříznivě pro stanovení stočného a vodného. Vyšší odpisy. F. Kubíček čekal jsem na dopis o navýšení základního jmění. Vzhledem k výše zmíněným skutečnostem doporučuji odložit vklad asi o rok. Může se změnit zákon nebo bude navržen jiný způsob vkladu. I. Myšková čí je nyní kanalizace? F. Kubíček nyní je ½ investice svazku, ½ investice obce. Údržbu hradí VaK, protože ji provozuje. Návrh usnesení č. 37/5/14 ZO schvaluje v souladu s 84/2/e) zák. č. 128/2000 odklad vkladu majetku o jeden rok. Usnesení č. 37/5/14 bylo přijato Ad. 7. Hospodaření obce Dle žádosti paní M.Hamrníkové uvádíme následující údaje: Prodáno od roku 2010 bylo 8 bytových domů. Dále 16 pozemků u těchto bytových domů. Příjmy z těchto prodejů byly zapojeny do rozpočtů v roce realizace prodeje. Finanční prostředky byly použity na tyto investice: V roce 2011 posílení vodovodního řadu v Choťánkách pro připojení naší obce v budoucnu. V současnosti napojeno GO pamětních desek u hradiště včetně dřevěné pergoly zřízení 11 nových stavebních parcel protipovodňová opatření Na Zámostí a u jezu výměna osvětlovacích těles v ZŠ za úspornější a odstranění azbestových protipožárních podložek pod nimi Nové veřejné osvětlení Na Okrajku včetně železničního přejezdu zateplení fasády obecního úřadu včetně výměny oken přístavba mateřské školky.

4 modernizace sociálního zařízení KD vodovod Libice n. C. 1. etapa Oprava č.p. 183 balkon, výměna oken a balkonových dveří. Výměna střešních oken v obecních bytech č.p.169. M. Hamrníková co jsou vícepráce? Starostka jsou to neplánované práce, např. při opravě WC v KD neplánovaná úprava stropu, křivá podlaha, chybějící izolace a ocelová výztuž v podlaze. Ad. 8. Návrh na předvolební vydání zpravodaje obce projednala rada obce a toto vydání nedoporučuje ZO ke schválení. Obecní zpravodaj vydává stávající zvolené ZO. Prezentace kandidátů je dosti problematická. Jak zajistíme nestrannost, kdo určí pořadí na stránkách zpravodaje, velikost textu či počet znaků a pod. M. Hamrníková zpravodaj má být nezávislý a má zpravovat občany. V jiných obcích zveřejňují kanddáty. Proč to nemůže být i tady? Starostka my nemáme placenou inzerci. M. Hamrníková přečetla ukázku ze zpravodaje nejm. Obce. Starostka mohli jste oslovit lídry kandidujících sdružení a položit jim např. 3 otázky. M. Hamrníková nevidím důvod, proč nezveřejnit kandidáty ve zpravodaji. Já jsem v redakční radě, jsem vyškolená, může to tak být. Ing. Soukupová také jsem v redakční radě, ale nejsem si jistá, jestli je to možné. Co na to říká tiskový a volební zákon? My nemáme zavedenou inzerci. Že je to tak jinde to není měřítko. Důležité jsou právní předpisy. B. Jiránek co dělala rada pro to, aby za uplynulých 12 dní zjistila, zda je to možné? Starostka dotazovala jsem se na to. Je to placená inzerce. Navrhuji řešení oslovte lídry sdružení a položte jim 3 otázky. B. Jiránek bude to také inzerce, když TJ bude zvát na fotbalové utkání nebo DS Vojan na divadelní představení? Ing. Soukupová neziskové spolky dostávají dotace od obce. Něco jiného jsou volby. Návrh usnesení č. 38/5/14 ZO nedoporučuje uveřejnění kandidátních listin a programů nezávislých sdružení ve Zpravodaji obce. Hlasování přítomno: 13 ; pro: 11 ; proti: 2 zdržel se 0 Usnesení č. 38/5/14 bylo přijato Ad 9. Diskuse B. Jiránek zjistil jsem, že rada změnila podmínky pronájmu kulturního domu. Kterým organizacím to bylo oznámeno a kde to bylo zveřejněno? Ing. Vondruška jde o změnu, kdy se k platbě za pronájem připočítá hasičský dozor a osvětlení sálu. Pro cizí nájemce je výhodnější uhradit vše v jedné ceně. B. Jiránek není to nic tajného, mrzí mě, že jste to nedokázali říct. Starostka každý zastupitel mohl nahlížet do zápisů rady. Za celé 4 roky nikdo nepřišel. Končím diskusi.

5 Zasedání ZO skončeno v hod Zapisovatel: Kamila Růžičková Ověřovatelé: Iveta Myšková Milan Čejka Ing. Vladimíra Habásková Starostka obce

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva Obce Jimlín, které se konalo 16. 3. 2015 v zasedací místnosti v Zeměchách Přítomno 8 členů ZO, dle prezenční listiny Zdenka Svobodová omluvena pro nemoc, Program:

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015

Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 Zápis z 1. veřejného zasedání Zastupitelstva města Ivančice konaného dne 4. března 2015 P ř í t o m n i : Adam Vojtěch MUDr, Blatný Jan Ing., Buček Milan, Fajks Pavel, Feith Erik Ing., MBA, Halouzka Radek,

Více

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi

Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Z Á P I S z 4. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA SOBĚSLAVI, které se konalo 24. června 2015 od 18:00 hodin v malém sále Kulturního domu města Soběslavi Přítomni: Podle prezenční listiny, která je připojena

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 -

Zápis z jednání ZO. č. 6/2010. ze dne 7.10.2010 - 1 - Zápis z jednání ZO č. 6/2010 ze dne 7.10.2010-1 - P o z v á n k a Na veřejné zasedání zastupitelstva obce, které se uskuteční dne 7.10.2010, v 19.00 hod. na obecním úřadě. Program: 1. Zahájení (místostarosta)

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis. z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 15. května 2013 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 11 zastupitelů Omluveni: Zdeněk Chromý, Václav Malý, Gabriela Malá K zápisu je

Více

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014

ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 ZÁPIS Z VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE CHYŠKY ZE DNE 6. května 2014 Přítomni: Ing. Maksa M., Bardová J., Mašek Vl., Lívanec J., Ing. Chochole M., Mgr. Kašpar V., Mgr. Vachta J., Calta V., Jelínková

Více

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod.

Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Z á p i s ze 45. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 31.3. 2010 Zahájeno: 18.00 hod. Ukončeno: 20.55 hod. Přítomni: K. Baka, Ing. F. Homola, Ing. E. Klašková, J. Lipták, V.

Více

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu patnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 12. března 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují

Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Zasedání zastupitelstva obce Žďár nad Metují Číslo: 1/2012 Datum: 10.2.2012 Přítomni: 7 členů ZO, Mgr. Michal Bureš dorazil na jednání zastupitelstva se zpožděním do hlasování se zapojil od bodu 3 programu.

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny

Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny M Ě S Í Č N Í K M Ě S T A S E D L E C - P R Č I C E 9 Kč číslo 283 listopad 2013 Zateplování školy vrcholí, žáci si prodloužili prázdniny Vedení Města Sedlec-Prčice děkuje touto cestou rodičům a pedagogickým

Více

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích.

Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. Zápis z 28. jednání Zastupitelstva města Poběžovice konaného dne 21.5.2014 od 18,00 hodin do 21,15 hodin v klubovně Hasičské zbrojnice v Poběžovicích. omluvena Přítomni zastupitelé: Jan Doktor (18.55 hod.),

Více

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově

Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Zápis z 3. zasedání Zastupitelstva města Rousínova konaného dne 11. února 2015 v malém sále Záložny v Rousínově Přítomno: 13 zastupitelů Omluveni: Brtník František, MVDr. Malý Václav K zápisu je přiložena

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68

Z Á P I S č. 18. z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Z Á P I S č. 18 z 18. zasedání Zastupitelstva obce Řícmanice konaného dne 17. 12. 2012 v 19,00 hod. v zasedací místnosti Komenského 68 Program: 1. Technický bod (schválení ověřovatelů zápisu, programu

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 1 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva obce Křepice, okr. Břeclav konaného dne 19. 3. 2010 Přítomni: p. Maťa, RNDr. Fiala, Mgr. Fialová, p. Hlaváček, Ing. Kovařík, Ing. Koždoň, p. Příkazský, paní Rozkydalová,

Více

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický

Program: Přítomni: Bártlová, Stránská, Rezek, Žáček, Kohoutová Nepřítomni: Řehoř, Kolomý, Skalický Program: ZÁPIS jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 26. 11. 2009 Nezveřejněné části tohoto zápisu (iniciály, popř. XXX) jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení zápisu na obecním úřadu.

Více

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM,

POZVÁNKA. Program: 24. Bezúplatný převod pozemků v k.ú. Litoměřice, smlouva č.j. 3875/13 od ČR ÚZSVM, POZVÁNKA na 5. veřejné jednání Zastupitelstva města Litoměřic konané dne 1. 8. 2013 od 16:00 hod.v kongresovém sále Gotického hradu v Litoměřicích, se sídlem Tyršovo nám. 68 Program: I. Zahájení, jmenování

Více

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin.

Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice. Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Obec Tchořovice Zastupitelstvo Obce Tchořovice Zápis z 8. zasedání Zastupitelstva Obce Tchořovice, konaného dne 2.6.2015 od 19:00 hodin. Přítomní členové ZO: M. Bolina, M. Cihla, J. Křivanec, E. Křivancová,

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014.

o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Z P R Á V A o výsledku přezkoumání hospodaření obce Kořenov, IČ00262421, za rok 2014. Č. j.: LK-0083/14/Vrb Přezkoumání hospodaření obce Kořenov za rok 2014

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání

ZASTUPITELSTVO MĚSTA NEPOMUK Zápis ze zasedání Z á p i s z IX. veřejného zasedání Zastupitelstva města Nepomuk konaného dne 20.12.2011 od l8.oo hodin v sále hotelu ve Dvorci Číslo jednání: JedNZ2-9/2011 Datum jednání: 20.11.2011 Místo jednání : sál

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010

ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 ZÁPIS z 25. zasedání zastupitelstva města Černošice dne 13.7.2010 Místo konání: Přítomno : Omluven: Nepřítomen: restaurace Club KINO, Fügnerova ul. Černošice 18 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. D.

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 1 Datum : 21.1.2015 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 21.1.2015 Program: 1. Smlouva o zřízení věcného břemene RWE GasNet, s.r.o. (plyn.zařízení lokalita

Více