Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od pro pobyty v letní sezóně 2015

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od 1.1.2015 pro pobyty v letní sezóně 2015"

Transkript

1 Smluvní podmínky pro Příměstské tábory na Pražském hradě platné od pro pobyty v letní sezóně 2015 Smluvní vztah mezi příspěvkovou organizací Správa Pražského hradu a objednatelem se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, a je upraven těmito podmínkami. Smluvní strany - Správa Pražského hradu, právní forma příspěvková organizace zřízena na základě zřizovací listiny příspěvkové organizace Správa Pražského hradu č /93 ze dne 19. dubna 1993, IČ: , se sídlem Hrad I. nádvoří č. p. 1, Hradčany, Praha 1, bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: /0100 zastoupená: Ing. Ivo Velíškem, CSc., ředitelem Kontaktní údaje: Mgr. Martina Jandová, tel.: , fax: , gsm: , Jedná se o podnikatele. (dále jen "správa") - Zákonný zástupce účastníka, který přihlásí účastníka na letní tabor pořádaný správou (dále jen "objednatel") Objednatel je spotřebitelem. Účastníkem se pak rozumí nezletilá osoba ve věku 5 11 let, v jejíž prospěch budou služby správou vykonávány, tj. účastnící se letního dětského táboru pořádaného správou za podmínek v těchto Smluvních podmínkách uvedených. Správa a objednatel uzavírají spotřebitelskou smlouvu podle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, zejména 1810 a násl. a za dodržení práv a povinností stanovených pro spotřebitelské smlouvy a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Rozsah plnění Správa poskytuje za úplatu uvedenou v této smlouvě svoje služby účastníkům letních táborů, tj. dětem. Správa zabezpečuje služby na základě přihlášky dítěte, vyplněné objednatelem. Rozsah plnění správy spočívající v zabezpečení aktivit v rámci Příměstského letního tábora na Pražském hradě zahrnuje zajištění příslušného programu uvedeného na internetových

2 stránkách tohoto Příměstského táboru na Pražském hradě (www.hraddetem.cz, dále také jen stránky správy ), stravování (v rozsahu dopolední svačina, oběd, odpolední svačina), pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce dle platných legislativních norem, vztahujících se na zotavovací akce pro děti a to pouze po dobu trvání akce, tj. od 8:00 hodin do 18:00 hodin pracovního dne, ve kterém se akce koná. Z účasti dítěte na táboře nevyplývá pro objednatele právo na žádné jiné plnění a služby, než zde výslovně uvedené. (dále jen akce ) Vznik smluvního vztahu a rezervace místa účastníkovi Smluvní vztah (smlouva) mezi objednatelem a správou vznikne při současném splnění následujícího: 1. Objednatel zašle vyplněnou přihlášku účastníka na adresu správy nebo vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách správy. 2. Správa potvrdí ( em, písemně nebo telefonicky) objednateli přijetí přihlášky účastníka na akci správy. Uzavřením smlouvy vzniká objednateli rezervace místa pro účastníka na akci. 3. Závazek správy přijmout účastníka na akci však vzniká pouze v případě, že objednatel buď a) uhradí ve lhůtě dle platebních podmínek uvedených níže, a to v závislosti na termínu potvrzení přihlášky (rezervaci místa), celou částku ceny za účast účastníka na akci. V této lhůtě musí být částka připsána na účet správy v souladu s potvrzením přihlášky a se správným variabilním symbolem nebo b) poskytne ve lhůtě 10 dnů od potvrzení přihlášky (rezervaci místa) údaje pro fakturaci. Údaje poskytne vyplněním formuláře "Požadavek na fakturaci" na stránkách správy, případně správa obdrží ve stejné lhůtě objednávku organizace (zaměstnavatel jednoho z rodičů) a současně bude dodržena splatnost faktury vystavené správou na základě výše uvedených podkladů. Cena za plnění správy, tj. účastnický poplatek Cena za akci, tzv. Účastnický poplatek, je uvedena vč. DPH a je podrobně popsána na stránkách správy v sekci cena. Ceny za účast účastníka na akci jsou stanovené jako ceny smluvní. Cena akce zahrnuje služby vymezené v rozsahu plnění dle těchto smluvních podmínek, které jsou při každé objednávané činnosti přesně vymezeny. Cena zahrnuje zajištění programu, stravování, pedagogický a zdravotnický dozor účastníka akce, dopravní služby, jakož i další služby obvyklé při zajištění obdobné akce.

3 Platební podmínky u příměstských táborů Cena je splatná nejpozději do příslušného roku pro přihlášky zaslané a potvrzené do příslušného roku. U přihlášek zaslaných a potvrzených po je cena splatná do 10 dnů od potvrzení přihlášky, u přihlášek zaslaných po je cena splatná do 5 dnů od potvrzení přihlášky správou. Cena bude objednatelem uhrazena na účet správy č /0100, VS: , Specifický symbol: rodné číslo dítěte. Cena za pobyt účastníka musí být uhrazena před zahájením akce, na kterou je účastník přihlášen. Změna podmínek akce V závažných a odůvodněných případech může správa změnit termín akce, její program, místo konání akce, případně akci zrušit (zde také jen podmínky akce ). Pokud objednatel se změnou nesouhlasí, má právo od smlouvy odstoupit ve lhůtě 10 dnů od sdělení správy o změně takových podmínek akce či je-li tato doba do konání akce kratší než tato lhůta do data konání akce dle původních podmínek. Změna podmínek, jakož i nesouhlas objednatele s ní, musí být vyjádřeny písemně nebo em na kontaktní údaje správy. Již zaplacenou částku je správa povinna vrátit objednateli v plné výši (bez účtování stornovacích poplatků) nebo při částečném plnění poměrně k využitým službám. Účast na akci (příměstském táboře) Objednatel se zavazuje zaplatit plnou cenu objednané akce v souladu s výše uvedenými cenovými a platebními podmínkami a řídit se pokyny pro účastníky. Účastník, který v průběhu tábora nerespektuje program činnosti, případně nedodržuje nebo nesplňuje podmínky účasti na akci, může být z akce vyloučen, přičemž objednatel nemá nárok na náhradu za nevyužité služby a zavazuje se na telefonickou výzvu správy účastníka odvézt z akce na svoje náklady. Objednatel nemá nárok na vrácení zaplacené ceny služby, kterou nevyužije účastník vlastní vinou. Správa odpovídá za organizaci akce. Za škody způsobené účastníky odpovídá objednatel. Jakékoli vážnější poškození inventáře správy popř. jiné škody v průběhu činnosti hradí objednatel. Účast na akci je podmíněna vyplněním přihlášky na stránkách správy a akceptací smluvních podmínek, uhrazením účastnického poplatku, předložením posudku ošetřujícího lékaře o zdravotní způsobilosti dítěte, čestného prohlášení zákonného zástupce (tzv. bezinfekčnost), kopie průkazu pojištěnce. Bez předložení všech těchto dokladů a dokumentů nepřevezme správa od objednatele či jiného zákonného zástupce, aby se účastnil akce.

4 Neúčast na příměstském táboře V případě, že se účastník z důvodů na jeho straně nezúčastní akce nebo nenastoupí na akci (a přitom objednatel neodstoupí od smlouvy před zahájením akce), nebo objednatel nepředloží správě veškeré doklady a dokumenty uvedené výše podmiňující převzetí účastníka na akci nebo objednatel zruší účast účastníka po zahájení akce, nemá objednatel nárok na vrácení zaplacené částky (vyjma případu, že dojde ke zrušení účasti účastníka po zahájení akce z důvodu vad akce a objednatel zároveň odstoupí od smlouvy). Odstoupení od smlouvy objednatelem Objednatel má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit a to písemně na adresu správy. Správa je povinna vrátit zaplacené částky, snížené o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do příslušného roku. Stornopoplatky Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je správa oprávněna účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně: Odstoupení do (včetně) 500 Kč. Odstoupení později než ale ještě před zahájením akce: a) z důvodu onemocnění dítěte doloženého lékařským potvrzením 20 % ceny (minimálně 500 Kč) b) z ostatních důvodů 50 % ceny Odstoupení od smlouvy správou Správa může před započetím akce nebo v jejím průběhu odstoupit od smlouvy v následujících případech, za kterých objednateli přitom nevzniká nárok na vrácení uhrazené částky: 1. Účastník vážně narušuje průběh pobytu. 2. V důsledku poskytnutí nesprávných či neúplných údajů objednatelem (např. při vyplňování přihlášky). 3. Účastník pobytu nesplňuje fyzické či psychické požadavky pro účast na táboře nebo mu účast nedovoluje jeho zdravotní stav. 4. Pokud účastník není na akci přijat kvůli pedikulóze (zavšivení, hnidy). (Na akci může být přijat až po jejím účinném odstranění.) 5. Objednatel nedodá předepsanou dokumentaci účastníka pobytu, tj. platný posudek o zdravotní způsobilosti dítěte, kopii průkazu pojištěnce, případně nepodepíše čestné prohlášení (tzv. bezinfekčnost). 6. Pokud není zaplacena ve lhůtě dle platebních podmínek celá částka za pobyt účastníka. Dále může správa odstoupit od smlouvy v důsledku tzv. "vyšší moci", t.j. z důvodů, kterým nebylo možno zabránit, či je při uzavírání smlouvy předvídat a dále v případě nenaplnění minimálního počtu účastníků na akci. V těchto případech obdrží objednatel uhrazenou částku zpět v plné výši nebo poměrně k využitým službám. Objednateli zároveň nevznikne nárok na žádné jiné náhrady.

5 Odsoupení je účinné dnem jeho doručení na uvedené kontaktní údaje. Pojištění Pojištění účastníka je věcí objednatele. Správa jej nezajišťuje. Náklady za ošetření a léčení Pokud správě vzniknou zvláštní náklady za převoz k ošetření, za ošetření poskytnuté třetí stranou nebo zdravotnickým zařízením nebo vzniklé v souvislosti s hospitalizací účastníka, je objednatel povinen je správě uhradit. Náklady za ošetření poskytnuté zdravotníkem akce nejsou objednateli účtovány (jsou součástí ceny za pobyt). Reklamace služeb poskytovaných při akci V případě, že objednatel zjistí jakoukoli závadu v kvalitě nebo rozsahu služeb, může uplatnit vadu u správy (dále jen reklamace ). Povinností objednavatele je vadu reklamovat bezodkladně u vedoucího akce, popřípadě u jiného zástupce sdružení. Správa je povinna řešit reklamaci neprodleně a pokud je oprávněná, zjednat okamžitou nápravu. V případě, že povaha vady neumožňuje reklamaci řešit v průběhu akce, objednatel je povinen uplatnit toto právo ihned po návratu účastníka z akce, avšak nejdéle do 7 dnů písemně nebo em na adresu správy. Správa je povinna reklamaci prošetřit a rozhodnout o její oprávněnosti do 14 dnů, ve složitých případech do 30 dnů, od podání reklamace. V případě oprávněné vady má objednatel právo na její odstranění, je-li to možné nebo má právo na přiměřenou slevu či od smlouvy odstoupit. Pořizování fotografií, audio a video záznamů Objednatel uděluje souhlas k pořizování fotografií, audio a video záznamů svého dítěte během tábora a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách sdružení a s jejich použitím a to výhradně k propagačním účelům sdružení akce. Závěrečná ustanovení Vyplněním a odesláním přihlášky bere objednatel na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Objednatel stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje. Objednatel souhlasí s použitím (zpracováním a shromažďováním) osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby správy související s účastí na akci. Správa se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně. Informace o objednateli a účastníku jsou uchovávány v souladu s platnými zákony České republiky,

6 zejména se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Tyto smluvní podmínky umožňují jejich archivaci a reprodukci a to jejich vytištěním či uložením, popřípadě jsou přístupné na stránkách správy. Od okamžiku uzavření smlouvy objednatel přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky včetně ceny akce, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2015.

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní podmínky LDT I. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU Smluvní vztah mezi pořadatelem pobytu PhDr. Šárka Havelková, Konečná 315, Měchenice, IČ 02365626 (dále jen "provozovatel") a objednavatelem (dále jen "objednavatel")

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Níže jsou uvedeny všeobecné obchodní podmínky, kterými se řídí právní a jiné vztahy mezi společností SKY WALKERS Czech Republic s.r.o. (dále jen poskytovatel ) a mezi objednatelem či uživatelem služeb

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014.

OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. OBCHODNÍ PODMÍNKY platné pro nákup v internetových obchodech provozovaných obchodním subjektem Ing. Magda Koudelková, s účinností od 01.01.2014. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího,

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky 1/2014 Čl. 1 Základní ustanovení 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) upravují právní vztahy mezi stranami kupní smlouvy (dále jen smlouva nebo kupní smlouva

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Get Money, s.r.o., se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 291 49 142, zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Městským

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ IČ:22795103, DIČ: CZ22795103 e-mail: info@pujcka-2012.cz www.pujcka-2012.cz RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č.------ uzavřená mezi MILAKAMI s.r.o. se sídlem Budovatelská 482, 431 51 Klášterec nad Ohří společnost

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURFSTYLE s.r.o. 1. Úvodní ustanovení A. Všeobecné smluvní podmínky CK Surfstyle s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica)

Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) Všeobecné podmínky poskytování služeb společností Telestica Czech Republic s.r.o. se sídlem Bašty 413/2, 602 00 Brno, IČ 02105314 (dále jen Telestica) vydané s platností a účinností od 1. 11. 2013 1. Všeobecné

Více

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta

1. Úvodní ustanovení 2. Informace o Službách 3. Rezervace Služeb 4. Vznik smluvního vztahu, registrační karta 1. Úvodní ustanovení 1.1 Společnost AMANTIS, s. r.o. Amantis CZ s.r.o. Štorkánova 3236/16, Praha 5, 150 00 IČ 26774852 DIČ CZ26774852 zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou vydány společností HURRICANE FACTORY PRAHA s.r.o., IČ: 242 98 549, se sídlem Praha 9 Letňany,

Více

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení

Obchodní podmínky Fall & GetUp s.r.o., 1. Úvodní ustanovení Obchodní podmínky pro poskytování služeb korporace Fall & GetUp s.r.o., IČ: 027 51 607, se sídlem Rumunská 18/22, 120 00 Praha zapsaná ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz

Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz Všeobecné obchodní podmínky Bontonland.cz 1. Základní ustanovení Všeobecné obchodní podmínky zveřejněné na této stránce (dále též jen VOP) platí pro nakupování prostřednictvím e-shopu www.bontonland.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel Tyto všeobecné podmínky pro cestující agentury Cruise Travel (dále jen Podmínky ) tvoří nedílnou součást cestovní smlouvy,

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o.

Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře Radynacestu, s.r.o. I. Základní ustanovení. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří Radynacestu,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů

Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen. Čl. I. Definice pojmů Datum: 20. května 2013 Stránka 1 z 6 Všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen Tyto všeobecné podmínky poskytování služeb registrace a správy doménových jmen jsou všeobecnými

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud

Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP Cloud Účinné od 10.5.2015 Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.1 Tyto Obchodní podmínky pro poskytování služby Malá kancelář na platformě ČP

Více

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře JEDU.cz s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné obchodní podmínky (dále jen Podmínky ) jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního ruchu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Provozovatel obchodu: František Vávra - Infernits.COM (jsme od počátku roku 2003 rodinnou firmou na základě živnosti, "ručení omezené" u nás prosím nehledejte) Sídlo společnosti:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ALEX ZIMA 2013/2014 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK ALEX, s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY cestovní kanceláře CK TURISTA s.r.o. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1) Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK trip4you.cz s.r.o. (dále jen,, všeobecné smluvní podmínky nebo VSP ) 1.ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního

Více

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky Orbis Link, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Orbis Link, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní

Více