Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí"

Transkript

1 Přijímací řízení na Fakultě životního prostředí Ve dnech 25. a 26. ledna 2013 jsou na celé ČZU v Praze dny otevřených dveří. Zájemci budou mít možnost prohlédnout si prostory Fakulty životního prostředí (v pátek od 8,00 do 16,00 hod, v sobotu od 8,00 do 13,00 hod) a zúčastnit se informačních besed s proděkany, akademickými pracovníky fakulty a zástupci studentů, které budou zahájeny vždy v 9,30, 10,30, 11,30 a v pátek ještě ve 13,30 a 14,30. Ke studiu je třeba podat přihlášku v období od 17. prosince 2012 do 31. března Fakulta životního prostředí ČZU v Praze přijímá přihlášky pouze formou elektronického formuláře. Elektronický formulář najdete na adrese Jako specifický symbol platby slouží číslo přihlášky, které uchazeč obdrží na ovou adresu po potvrzení přihlášky. Poplatek: 550 Kč Název banky: KB Praha 6 Účet: /0100 IBAN CZ SWIFT: KOMBCZPPXXX Konstantní symbol: 179 Variabilní symbol: Převodová pošta: Praha 6 Suchdol Specifický symbol: číslo přihlášky Adresa Studijního oddělení FŽP: Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta životního prostředí Studijní oddělení Kamýcká Praha 6 Suchdol Poplatek za přijímací řízení vyřizujte převodem na výše napsané číslo účtu. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení. Bakalářské studijní obory Studijní programy Inženýrská ekologie Krajinářství Studijní obory Aplikovaná ekologie BEKOL Aplikovaná ekologie DBEKOL (Praha) kombinované studium (Praha) Krajinářství BKRAJ Krajinářství DBKRAJ (Praha) kombinované studium (Praha) Územní technická a správní služba UTSS Územní technická a správní služba DUTSS (Praha) Předměty přijímací zkoušky biologie + matematika nebo biologie + chemie biologie biologie + matematika matematika všeobecný přehled všeobecný přehled

2 kombinované studium DUTSS2 (Litvínov)* DUTSS3 (Karlovy Vary)* DUTSS4 (Březnice)* (Praha, Karlovy Vary, Litvínov, Březnice) Vodní hospodářství BVH Územní plánování BUP matematika matematika + všeobecný přehled * Obor DUTSS bude v jednotlivých externích střediscích otevřen v případě zájmu minimálně 30 uchazečů. V případě, že nebude obor ve středisku otevřen, bude uchazeči, který u přijímací zkoušky uspěje, nabídnuto studium v oboru DUTSS v Praze nebo v jiném středisku. Základní podmínkou pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu je dosažení úplného středního vzdělání, které uchazeč prokazuje maturitním vysvědčením. K přijímací zkoušce bakalářského studia se dostaví uchazeč s originálem nebo ověřenou kopií maturitního vysvědčení ze střední školy + s kopií k založení. Studenti, kteří absolvují střední školu v zahraničí, musí předložit před přijímací zkouškou nostrifikovaný doklad o maturitní zkoušce. Termín a místo konání přijímací zkoušky bude zveřejněno do poloviny května 2013 pouze na portálu Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3 studentem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil předepsaným způsobem. Výjimku může povolit děkan fakulty. Navazující magisterské studijní obory Studijní programy Inženýrská ekologie Krajinné inženýrství Studijní obory Aplikovaná ekologie EKOL Ochrana přírody OPR Ochrana přírody DOPR kombinované studium Nature Conservation (AJ) NCO Krajinné inženýrství KRAJ Regionální environmentální správa RES Předměty přijímací zkoušky ekologie, ekologie stanovišť, metody studia ekosystémů ekologie, ochrana přírody ekologie, ochrana přírody hydraulika, hydrologie, malé vodní toky krajinná a aplikovaná ekologie

3 Regionální environmentální správa DRES (Praha) kombinované studium DRES2 (Litvínov)* DRES3 (Karlovy Vary)* (Praha, Litvínov, Karlovy Vary) Environmentální modelování ENV Environmental Modelling (AJ) ENVA Krajinné a pozemkové úpravy KPU Voda v krajině VK Land and Water Management (AJ) LWM krajinná a aplikovaná ekologie tématicky zaměřený ústní pohovor krajinná ekologie, geodézie, základy GIS hydraulika, hydrologie, malé vodní toky * Obor DRES bude v jednotlivých externích střediscích otevřen v případě zájmu minimálně 30 uchazečů. V případě, že nebude obor ve středisku otevřen, bude uchazeči, který u přijímací zkoušky uspěje, nabídnuto studium v oboru DRES v Praze nebo v jiném středisku. Pro přijetí ke studiu v magisterském studijním programu je podmínkou úspěšně absolvovaný bakalářský studijní obor. Studenti uchazeči o magisterské studium předloží v den přijímací zkoušky originál bakalářského diplomu a Diploma Supplementu + kopie k založení. Termín a místo konání přijímací zkoušky bude zveřejněno do poloviny května 2013 pouze na portálu Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v minulosti již 3 studentem Fakulty životního prostředí ČZU v Praze a ani v jednom případě studijní program, do kterého byl přijat, úspěšně nezakončil předepsaným způsobem. Výjimku může povolit děkan fakulty. Splnění podmínek pro přijetí ke studiu V rámci přijímacího řízení je především ověřováno splnění podmínek pro přijetí ke studiu. K tomuto účelu uchazeči předkládají následující přílohy: kopii maturitního vysvědčení (kopie nemusí být ověřena, uchazeč současně předkládá k nahlédnutí originál maturitního vysvědčení). Uchazeči, kteří v den přijímací zkoušky nemají vykonanou maturitní zkoušku a nemohou tudíž kopii maturitního vysvědčení doložit, předloží maturitní vysvědčení nejdéle v den konání zápisu ke studiu. kopii vysokoškolského diplomu, pokud již řádným způsobem ukončil vysokoškolské studium na jiné fakultě nebo vysoké škole (kopie nemusí být ověřena, uchazeč současně předkládá k nahlédnutí originál diplomu); doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (poplatek je stanoven podle 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a činí 550 Kč). Dokladem může být podací lístek složenky nebo jeho kopie, při platbě bezhotovostní je nutno doložit výpis o provedené platbě (není postačující příkaz k úhradě).

4 Uchazeči, kteří jsou cizími státními příslušníky, předkládají: kopii dokladu totožnosti (pasu nebo povolení k pobytu) s notářským ověřením; český překlad dokladu o absolvování středoškolského vzdělání s notářským ověřením; notářsky ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního středoškolského vzdělání v České republice spolu s notářsky ověřenou kopií Nostrifikační doložky (originály obou dokladů předkládá k nahlédnutí); při případném absolvovaném vysokoškolském vzdělání dále předkládá český překlad dokladu o absolvování vysokoškolského vzdělání s notářským ověřením; při případném absolvovaném vysokoškolském vzdělání dále předkládá notářsky ověřenou kopii Rozhodnutí o uznání platnosti zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice spolu s notářsky ověřenou kopií Nostrifikační doložky (originály obou dokladů předkládá k nahlédnutí); doklad potvrzující úhradu poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením (poplatek je stanoven podle 58, odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. a činí 550). Dokladem může být podací lístek složenky nebo jeho kopie, při platbě bezhotovostní je nutno doložit výpis z plateb (není postačující příkaz k úhradě). Nemůže-li se uchazeč z vážných důvodů dostavit k přijímací zkoušce v řádném termínu, může ji vykonat v náhradním termínu 24. června O náhradní termín přijímací zkoušky je třeba požádat formou žádosti formulář žádosti v příloze. Po písemných zkouškách jsou všichni uchazeči seznámeni s výsledky písemných prací v den konání přijímacího řízení. Pro hodnocení uchazečů se používá bodový systém. Hodnocení výsledků přijímací zkoušky je anonymní. Podmínky k přijetí do studijních oborů Nature Conservation, Land and Water Management a Environmental Modelling: uzavřené bakalářské studium doložené bakalářským diplomem, schopnost studia a komunikace v anglickém jazyce. Přijímací řízení do studijních oborů vyučovaných v anglickém jazyce bude probíhat formou osobního pohovoru. Přihlášky do studijních oborů vyučovaných v anglickém jazyce je možné podat v období od 17. prosince 2012 do 31. března Termín je možné prodloužit po dohodě s proděkankou pro mezinárodní vztahy. Poplatek za studium uskutečňované v cizím jazyce je stanoven na 100 EUR za akademický rok studia. Po zápisu ke studiu je poplatek za studium nevratný. Přijímací zkoušky Termín přijímacích zkoušek pro bakalářské i navazující magisterské studijní obory: června Náhradní termín přijímacích zkoušek pro všechny studijní obory: 24. června 2013.

5 Vyhodnocení přijímacího řízení a rozhodnutí o přijetí Uchazeč je přijat ke studiu, pokud splnil všechny předepsané podmínky (zejména podmínku dosažení určitého stupně vzdělání), uhradil stanovené správní poplatky a jeho přihláška byla shledána bez zjevných závad. Uchazeči, kteří budou přijímací komisí navrženi k přijetí, budou o tomto stavu informováni pouze prostřednictvím webového portálu Stav vašeho přijímacího řízení. Originální doklad Rozhodnutí o přijetí obdrží uchazeč osobně v den zápisu ke studiu, po předložení dokladů o předchozím vzdělání (maturitní vysvědčení/diplom a Diploma Supplement). prof. Ing. Petr Sklenička, CSc. děkan Fakulty životního prostředí Schváleno AS FŽP dne 21. listopadu 2012