NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NAŘÍZENÍ DĚKANA č. 3/2014"

Transkript

1 Stanovení maximálních počtů přijímaných studentů a stanovení podmínek přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských oborů FLD pro akademický rok 2015/ ) Maximální počty přijímaných studentů pro akademický rok 2015/2016 Bakalářské obory - prezenční forma: Lesnictví 200 Dřevařství 100 Hospodářská a správní služba v LH 100 Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu 70 Provoz a řízení myslivosti 90 Konzervace přírodnin a taxidermie 50 Game Management (vyučováno v AJ) 40 Forestry (vyučováno v AJ) 20 Bakalářské obory kombinovaná forma: Lesnictví 100 Dřevařství 50 Hospodářská a správní služba v LH 50 Provoz a řízení myslivosti 90 Navazující magisterské obory - prezenční forma: Lesní inženýrství 120 Dřevařské inženýrství 60 Forestry, Water and Landscape Management (vyučováno v AJ) 20 Tropical Forestry and Agroforestry (vyučováno v AJ) 20 Forest Engineering (vyučováno v AJ) 20 Navazující magisterské obory - kombinovaná forma: Lesní inženýrství 120 Dřevařské inženýrství 50 1 / 9

2 2) Podmínky přijímacího řízení do bakalářských a navazujících magisterských studijních oborů na FLD pro akademický rok 2015/16 a) Podmínky zahájení přijímacího řízení, přílohy přihlášky: - Podání řádně vyplněné a potvrzené přihlášky ke studiu v termínu 15. prosince 2014 až 31. března 2015, v případě podávání přihlášky na více oborů pro každý obor zvlášť. Přihlášku je nutné vyplnit pouze elektronickou formou na webové adrese - Uhrazení poplatku za registraci přihlášky ke studiu ve výši 500 Kč do termínu určeného pro podávání přihlášky, a to převodem z bankovního účtu nebo zaplacením v pokladně ČZU nebo online prostřednictvím platební karty. Bankovní spojení je uvedeno v bodě j) tohoto nařízení. Přihláška je platná, pokud byla ve stanoveném termínu řádně podána, uzavřena a v termínu a uvedenou formou byl uhrazen poplatek za registraci přihlášky. - Uchazeči o studium bakalářských oborů Lesnictví a Dřevařství, kteří chtějí zažádat o prominutí přijímacích zkoušek dle bodu c) tohoto nařízení, musí v termínu pro podávání přihlášek zaslat na adresu studijního oddělení FLD originál řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium bakalářského oboru, jehož závazný vzor je uveden v příloze č Uchazeči o studium oborů Lesní inženýrství nebo Dřevařské inženýrství, kteří chtějí zažádat o prominutí přijímacích zkoušek dle bodu d), musí v termínu pro podávání přihlášek zaslat na adresu studijního oddělení FLD originál řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru, jehož závazný vzor je uveden v příloze č. 2, a doložit diplom nebo originál potvrzení, že studují v bakalářském programu Lesnictví, resp. Dřevařství, a to nejpozději v termínu pro podání přihlášky ke studiu (studenti a absolventi FLD ČZU pošlou pouze čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru). - Případné další dokumenty podle bodu c) nebo d) tohoto nařízení. - Kontaktní adresa je uvedena v bodu j) tohoto nařízení. 2 / 9

3 b) Otevírané obory vč. míst výuky a předměty přijímacích zkoušek po oborech: Bakalářské studijní obory (délka studia 3 roky, Praha) Lesnictví Dřevařství Provoz a řízení myslivosti Podnikání ve dřevozpracujícím a nábytkářském průmyslu Hospodářská a správní služba v LH Konzervace přírodnin a taxidermie Kód oboru KKOV 4132R R R R R R001 Předměty přijímací zkoušky Bez přijímacích zkoušek: uchazeči, kteří nebyli nikdy zapsáni na VŠ a úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ - viz bod c) z biologie a matematiky Bez přijímacích zkoušek: uchazeči, kteří nebyli nikdy zapsáni na VŠ a úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ - viz bod c) z matematiky a fyziky Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ dle bodu c) z biologie Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ dle bodu c) z matematiky Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ dle bodu c) z matematiky Bez přijímacích zkoušek: úspěšní řešitelé SŠ olympiád a SOČ dle bodu c) z biologie Game Management 4132R004 Biology (pohovor v angličtině) v angličtině Forestry Mathematics (písemná zkouška), 4132R002 v angličtině English (pohovor) Zkoušky do bakalářských oborů z jednotlivých předmětů budou probíhat na úrovni učiva gymnázií, v biologii mimo biologie člověka. Uchazeč může z každého předmětu získat max. 50 bodů. Pohovor v angličtině bude hodnocen v rozmezí 0 až 50 bodů. Uchazeč, který z pohovoru v angličtině získá méně než 20 bodů, nebude přijat, bez ohledu na výsledek z ostatních předmětů (jsou-li předepsány). Pokud nebude do bakalářského oboru přijato alespoň 15 uchazečů, může děkan FLD rozhodnout o neotevření tohoto oboru. V takovém případě bude uchazečům nabídnut ke studiu jiný bakalářský obor z nabídky FLD. 3 / 9

4 Navazující magisterské studijní obory (délka studia 2 roky, Praha) Lesní inženýrství Dřevařské inženýrství Forestry, Water and Landscape Management v angličtině Forest Engineering v angličtině Tropical Forestry and Agroforestry v angličtině Kód oboru KKOV 4107T T T T T015 Předměty přijímací zkoušky Bez přijímacích zkoušek: absolventi bakalářského studijního programu Lesnictví, kteří nikdy nebyli zapsáni ke studiu magisterského nebo navazujícího magisterského oboru (viz bod d) Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z: - Hospodářská úprava lesů - Ekonomika LH - Ekologie lesa a lesnická typologie Bez přijímacích zkoušek: absolventi bakalářského studijního programu Dřevařství, kteří nikdy nebyli zapsáni ke studiu magisterského nebo navazujícího magisterského oboru (viz bod d) Ostatní uchazeči - souhrnná písemná zkouška z: - Nauka o dřevě - Pružnost a pevnost - Dřevěné konstrukce English (pohovor) English (pohovor) Biology (pohovor v angličtině) Zkoušky do navazujících magisterských oborů jsou v rozsahu učiva bakalářského stupně studia uvedených předmětů. Uchazeč může z každého předmětu získat max. 50 bodů. Pohovor v angličtině bude hodnocen v rozmezí 0 až 50 bodů. Uchazeč, který z pohovoru v angličtině získá méně než 20 bodů, nebude přijat ke studiu. Pokud nebude do navazujícího magisterského oboru přijato alespoň 15 uchazečů, může děkan FLD rozhodnout o neotevření tohoto oboru. V takovém případě bude uchazečům nabídnut ke studiu jiný navazující magisterský obor z nabídky FLD. 4 / 9

5 c) Prominutí přijímacích zkoušek - bakalářské obory: V souladu s 49, odst. 1 a 3 zákona č. 111 / 1998 Sb. o vysokých školách budou přijímací zkoušky prominuty uchazečům o studium v bakalářských oborech Lesnictví a Dřevařství, kteří dosud nebyli zapsáni ke studiu na vysoké škole, pokud tuto skutečnost doloží Čestným prohlášením o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium bakalářského oboru (závazný vzor je uveden v příloze č. 1). Přijímací zkoušky budou dále prominuty uchazečům o studium v bakalářských oborech vyučovaných v češtině, kteří se zúčastní národního kola nebo krajského kola středoškolské olympiády nebo středoškolské odborné činnosti akreditované MŠMT (dle Směrnice rektora ČZU Podpora talentovaných uchazečů o studium na ČZU ), což je třeba doložit originálem nebo ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením o umístění nejpozději v den konání přijímací zkoušky. d) Prominutí přijímacích zkoušek - navazující magisterské obory: Uchazečům o studium oboru Lesní inženýrství, kteří absolvují do dne zápisu do studia studium ve studijním programu Lesnictví, a kteří nikdy nebyli zapsáni ke studiu v navazujícím magisterském nebo magisterském oboru, budou přijímací zkoušky prominuty, pokud tyto skutečnosti doloží originálem řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru, jehož závazný vzor je uveden v příloze č. 2, a doloží diplom nebo originál potvrzení, že studují v bakalářském programu Lesnictví, a to nejpozději v termínu pro podání přihlášky ke studiu (studenti a absolventi FLD ČZU pošlou pouze čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru). Uchazečům o studium oboru Dřevařské inženýrství, kteří absolvují do dne zápisu do studia studium ve studijním programu Dřevařství, a kteří nikdy nebyli zapsáni ke studiu v navazujícím magisterském nebo magisterském oboru, budou přijímací zkoušky prominuty, pokud tyto skutečnosti doloží originálem řádně vyplněného a podepsaného čestného prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru, jehož závazný vzor je uveden v příloze č. 2, a doloží diplom nebo originál potvrzení, že studují v bakalářském programu Dřevařství, a to nejpozději v termínu pro podání přihlášky ke studiu (studenti a absolventi FLD ČZU pošlou pouze čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru). e) Termíny přijímacích zkoušek: Uchazeči, kteří nesplní podmínky bodu c) nebo d) pro prominutí přijímacích zkoušek, budou skládat přijímací zkoušky v termínu června 2015 z předmětů uvedených v bodě b) tohoto nařízení. Uchazeč může ze závažných (např. zdravotních) důvodů požádat o náhradní termín přijímacích zkoušek, který se bude konat 16. června O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost. Ve výše uvedených termínech budou skládat zkoušku z českého jazyka také cizinci dle bodu f). K přijímacím zkouškám budou uchazeči pozváni prostřednictvím informačního systému Pro komunikaci s uchazečem po celou dobu přijímacího řízení bude využívána také ová adresa, kterou uchazeč zadá při registraci přihlášky. Uchazeč je zodpovědný za její funkčnost. f) Studium cizinců na FLD: Cizinci, kteří se ucházejí o studium na FLD (s výjimkou občanů Slovenské republiky a s výjimkou cizinců hlásících se na obory vyučované v angličtině) budou, v souladu s čl. 17 Statutu ČZU, skládat přijímací zkoušku z českého jazyka. Zkoušku nemusí skládat cizinci, kteří absolvovali úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání nebo absolvovali bakalářský, magisterský nebo doktorský studijní program vyučovaný v češtině. Zkouška proběhne formou pohovoru, hodnocena bude: vyhověl plně (2 body); vyhověl částečně (1 bod); nevyhověl (0 bodů). Uchazeči, kteří získají z pohovoru v češtině 0 bodů, nebudou přijati ke studiu bez ohledu na počet bodů získaných z ostatních předmětů přijímací zkoušky. Občané České republiky a Slovenské republiky získají 5 / 9

6 z pohovoru v češtině automaticky nejvyšší možný počet bodů, bude-li to nutné pro administrativní zpracování přijímacích zkoušek. g) Zápis do studia: Uchazeči, kterým bude prominuta přijímací zkouška a uchazeči, kteří úspěšně složí přijímací zkoušku, budou prostřednictvím elektronického informačního systému pozváni k zápisu do studia, kde proběhne kontrola plnění podmínek uvedených v 48, odst. 1 zákona 111/1998 Sb. o vysokých školách (dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání pro uchazeče o studium v bakalářských oborech, řádné ukončení studia v bakalářském nebo vyšším stupni studia pro uchazeče o studium v navazujících magisterských oborech). Termín zápisu uvedený v informačním systému je pro uchazeče závazný. O náhradní termín zápisu do studia lze ze závažných důvodů požádat nejpozději do pěti dnů po termínu zápisu, na který byl uchazeč pozván. O řádně podané a zdůvodněné žádosti o náhradní termín rozhoduje proděkan pro pedagogickou činnost. V případě, že se uchazeč zapisuje na dva různé obory spadající do jednoho studijního programu, provede se zápis (z důvodu požadavků matriky dat studentů) v různých dnech. Nelze se zapsat do jednoho akademického roku ke studiu na stejný studijní obor vícekrát, a to ani v různé formě studia. Uchazeč, který již na FLD studuje ve stejném oboru, na který se hlásí, bude do tohoto oboru opětovně zapsán až po ukončení již probíhajícího studia tohoto oboru. V případě vážných (např. zdravotních) důvodů může být uchazeč u zápisu do studia zastoupen jinou osobou způsobilou k právním úkonům, a to pouze na základě úředně ověřené plné moci. h) Ke studiu nebude přijat uchazeč, který byl v posledních pěti letech vyloučen ze studia na FLD pro disciplinární přestupek. i) Nově přijímaní talentovaní uchazeči budou podpořeni v souladu se Směrnicí rektora ČZU Podpora talentovaných uchazečů o studium na ČZU, která je přiložena k tomuto rozhodnutí. j) Kontaktní údaje: Česká zemědělská univerzita v Praze Fakulta lesnická a dřevařská Studijní oddělení Kamýcká Praha 6 - Suchdol Bankovní účet: Číslo účtu: /0100 Variabilní symbol: Specifický symbol: číslo elektronické přihlášky k) Poplatek za studium v cizím jazyce: V souladu s 58, odst. 5 zákona 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů a čl. 19 odst. 6 až 8 Statutu ČZU hradí student, který je zapsán ke studiu v oboru vyučovaném v cizím jazyce, poplatek za studium v cizím jazyce, a to za každý započatý rok studia. Výši poplatku stanovuje pro jednotlivé obory Statut ČZU. Poplatek za 1. rok je splatný do dne zápisu do studia. Bez uhrazení tohoto poplatku není zápis do studia proveden. 6 / 9

7 l) Doplňující přijímací řízení V případě nenaplnění maximálních stanovených počtů může děkan fakulty rozhodnout o prodloužení termínu přijímání přihlášek pro všechny nebo vybrané obory, nejpozději však do 10. července Bude-li prodloužen termín pro podání přihlášek, budou uchazeči, kteří podají přihlášku po , vykonávat přijímací zkoušky v termínu září Termín zápisů do studia pro tyto uchazeče bude stanoven děkanem FLD nejpozději na Termíny přijímacích zkoušek a zápisů do studia uchazečů, kteří podají přihlášku do , tím nejsou dotčeny. Praha 27. listopadu 2014 prof. Ing. Marek Turčáni, PhD. děkan 7 / 9

8 Příloha č. 1: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium bakalářského oboru Čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium bakalářského oboru Příloha k přihlášce ke studiu číslo..., obor... Já, níže podepsaný(á)..., datum narození:..., trvale bytem:..., tímto čestně prohlašuji, že jsem dosud nebyl(a) zapsán(a) ke studiu na vysoké škole a v přihlášce ke studiu, jejíž je toto čestné prohlášení o pravdivosti údajů nedílnou přílohou, jsem uvedl(a) přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom(a) toho, že v případě, kdy bude prokázáno, že mnou uvedené informace v předmětné přihlášce nejsou pravdivé, přesné či úplné, ponesu za jejich nepravdivost, nepřesnost či neúplnost z toho vyplývající právní a jiné následky, zejména může dojít k ukončení mého studia. V... dne... vlastnoruční podpis 8 / 9

9 Příloha č. 2: Čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru Čestné prohlášení o pravdivosti údajů pro uchazeče o studium navazujícího magisterského oboru Příloha k přihlášce ke studiu číslo..., obor... Já, níže podepsaný(á)..., datum narození:..., trvale bytem:..., tímto čestně prohlašuji, že jsem dosud nebyl(a) zapsán(a) ke studiu na vysoké škole v magisterském nebo navazujícím magisterském oboru a v přihlášce ke studiu, jejíž je toto čestné prohlášení o pravdivosti údajů nedílnou přílohou, jsem uvedl(a) přesné, pravdivé a úplné údaje. Jsem si vědom(a) toho, že v případě, kdy bude prokázáno, že mnou uvedené informace v předmětné přihlášce nejsou pravdivé, přesné či úplné, ponesu za jejich nepravdivost, nepřesnost či neúplnost z toho vyplývající právní a jiné následky, zejména může dojít k ukončení mého studia. V... dne... vlastnoruční podpis 9 / 9

1 Obecné podmínky přijetí

1 Obecné podmínky přijetí Pravidla pro přijímací řízení a podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu Požární ochrana a průmyslová bezpečnost na Fakultě bezpečnostního inženýrství VŠB TU Ostrava pro akademický

Více

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013

SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 SMĚRNICE REKTORA č. 001/2013 pro přijímací řízení v akademickém roce 2013/2014 na bakalářský studijní program Ekonomika a management V souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších

Více

Obory bakalářského studijního programu

Obory bakalářského studijního programu PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU V BAKALÁŘSKÉM STUDIJNÍM PROGRAMU B 2342 TEORETICKÝ ZÁKLAD STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ na Fakultě strojní ČVUT v Praze se zápisem do akademického roku 2015/2016 Ke studiu na Fakultě

Více

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo)

Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2013/2014 vybrané části (platí pouze pro 2. kolo) III. Přihláška ke studiu (1) Přihlášky k bakalářskému nebo magisterskému studiu

Více

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014

Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava. č. 2/2014 Účinnost dokumentu od: 1. 12. 2014 Směrnice děkana Fakulty stavební Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava č. 2/2014 Podmínky přijetí ke studiu v bakalářských studijních programech na Fakultě

Více

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium

Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Podmínky přijímacího řízení na FF UK pro akademický rok 2015/2016 bakalářské a navazující magisterské studium Webová stránka: http://prijimacky.ff.cuni.cz 1. Základní informace, termíny Den otevřených

Více

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ

Forma zkoušky. Učitelství německého jazyka pro SŠ. Učitelství informatiky pro SŠ. Učitelství psychologie pro SŠ V souladu s ustanovením 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a příslušnými ustanoveními Statutu Západočeské univerzity

Více

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz

SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ (SU) Na Rybníčku 626/1, 746 01 Opava, tel.: 553 684 111, fax: 553 684 619 rektorat@slu.cz, www.slu.cz FAKULTA VEŘEJNÝCH POLITIK V OPAVĚ (FVP) Olbrichova 625/25, 746 01 Opava,

Více

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PRO PŘIJETÍ KE STUDIU PRO AKADEMICKÝ ROK 2015/2016 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. CÍLE ROZHODNUTÍ... 3 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ... 8 4. PŘÍLOHY... 9 1. ÚVOD Účelem rozhodnutí je stanovení

Více

U N I V E R Z I T A O B R A N Y

U N I V E R Z I T A O B R A N Y U N I V E R Z I T A O B R A N Y PRAVIDLA PRO PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ A PODMÍNKY PŘIJETÍ KE STUDIU na Univerzitě obrany pro akademický rok 2010/2011 v doktorském studijním programu Vojenská logistika B r n o 2

Více

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva

STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva I. ČÁST ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Akademické svobody a akademická práva STUDIJNÍ ŘÁD Bratislavské vysoké školy práva Bratislavská vysoká škola práva stanoví průběh studia tímto studijním řádem jako vnitřním předpisem školy, který přijala podle zákona č. 131/ 2002 Z. z. o vysokých

Více

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy

vydává tuto SMĚRNICI č. 9/2014 o poplatcích I. Předmět úpravy Metropolitní univerzita Praha, o. p. s. se sídlem Praha 3, Prokopova 16/100, PSČ 130 00 kontaktní adresa Praha 10, Dubečská 900/10, PSČ 100 31 IČ 264 82 789 zapsaná v rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16

Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Všeobecná ustanovení Vyhláška o příjímacím řízení pro akademický rok 2015/16 Vyhláška děkana Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze, v souladu s udělenými akreditacemi ve smyslu zákona

Více

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014

Úplné znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy chemicko-technologické v Praze ze dne 15. července 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 15. července 2013

Více

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011

IV. ÚPLNÉ ZNĚNÍ PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA VYSOKÉ ŠKOLE CHEMICKO-TECHNOLOGICKÉ V PRAZE ZE DNE 2. KVĚTNA 2011 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 19. listopadu 2007

Více

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 24. ledna 2013

Více

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 26. června 2015

Více

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT

SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ SMĚRNICE DĚKANA FEKT doplňující studijní a zkušební řád VUT K ČLÁNKU 2 AKADEMICKÝ ROK A ČASOVÉ ČLENĚNÍ STUDIA (4) Vytváření

Více

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014

VI. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU UNIVERZITY PARDUBICE ZE DNE 27. ČERVNA 2014 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 25. dubna 2006

Více

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001

Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Číslo programu VŠCHT Praha: 215092001 Smlouva číslo: Smlouva o studiu přípravného programu jazykové a odborné přípravy ke studiu studijních programů akreditovaných na VŠCHT Praha v akademickém roce 2015/2016

Více

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok.

2015/2016. Směrnice přijímacího řízení. Dramatická umění. navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ. pro akademický rok. Směrnice přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 pro BAKALÁŘSKÝ, navazující i nenavazující MAGISTERSKÝ a DOKTORSKÝ studijní program Dramatická umění V Brně, 11. července 2014 Adresa JAMU (majitel

Více

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK

SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK SMĚRNICE DĚKANA HF JAMU PRO STUDIUM 1/2007 PRO AKADEMICKÝ ROK 2007/2008 Základní ustanovení Studium bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programů uskutečňovaných na Hudební

Více

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují?

Informace o studiu. Zahradnická fakulta MENDELU. Zajímá tě kvalita potravin? Prožívají rostliny stres? A jak se rozmnožují? Zahradnická fakulta MENDELU Zajímá tě kvalita potravin? Chceš využívat léčivou sílu rostlin? Informace o studiu na Zahradnické fakultě Mendelovy univerzity v Brně akademický rok 2015 / 2016 Prožívají rostliny

Více

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009

II. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STUDIJNÍHO A ZKUŠEBNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE ZE DNE 7. DUBNA 2009 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 20. června 2006

Více

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád

Metropolitní univerzita Praha, o.p.s Studijní a zkušební řád Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 a odst. 4, 41 odst. 2 a 87 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách)

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (...) Změna: 189/2008 Sb. Změna: 110/2009 Sb. Změna: 419/2009

Více

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan.

1. Studijní obory v rámci jednotlivých studijních programů, otevírané v daném akademickém roce, vyhlašuje na základě návrhů vedoucích kateder děkan. S T U D I J N Í A Z K U Š E B N Í Ř Á D Akademický senát Pedagogické fakulty se podle 27 odst. 1 písm. b) a 33 odst. 2 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů

Více

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o.

Studijní a zkušební řád Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Mezinárodní institut podnikatelství a práva,s.r.o. Článek 1 studium a jeho organizace (1) Mezinárodní institut podnikatelství a práva, s.r.o. (dále jen škola ) uskutečňuje akreditované bakalářské studijní

Více

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová

Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Pedagogická činnost Matematického ústavu v Opavě Slezské univerzity v Opavě v roce 2014 Zpracovala: Ing. Jana Šindlerová Dokument schválila Vědecká rada Matematického ústavu dne 17. února 2015. 1. Studijní

Více

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE

INFORMACE O STUDIU. bakalářského. studijního programu SPECIALIZACE V PEDAGOGICE INFORMACE O STUDIU bakalářského studijního programu SPECIALIACE V PEDAGOGICE oboru Sociální pedagogika (kombinované studium) v akademickém roce 2013/2014 studium na IMS v Brně Brno, leden 2013 2 ákladní

Více