Výzva k podání nabídky

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výzva k podání nabídky"

Transkript

1 Certifikát ISO 9001:2001 Tímto vyzývá uchazeče k podání nabídky, prokázání kvalifikace a poskytuje zadávací dokumentaci (dále jen ZD) na veřejnou zakázku Zadávanou v souladu s postupy a finančními limity pro zadávání zakázek malého rozsahu a zakázek s vyšší hodnotou v rámci prioritních os 1-6 OP DOPRAVA, verze 1.4, datum platnosti k Modernizace říčních plavidel Zakázka bude financována z prostředků fondů EU Výzva k podání nabídky Zpracoval : Lukáš Hradský Jednatel společnosti

2 Obsah : 1. Zadávací podmínky 2. Přílohy č.1 Krycí list nabídky č. 2 Čestné prohlášení č 3 Specifikace předmětu plnění č. 4 Návrh smlouvy o dílo č. 5 Položkový rozpočet projektu č. 6 Souhlas s provedením díl a časový harmonogram 1. Identifikační údaje zadavatele EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-SPED.,s.r.o. Společnost zapsána do oddílu C, vložka 18601obchodního soudu v Praze, IČO : , DIČ : CZ Kontaktní osoba Kontaktní osobou ve věcech formální stránky a ve věcech odborné problematiky zadávacího řízení je určen zástupce zadavatele : Lukáš Hradský jednatel společnosti-zadavatele, tel , 3. Název zakázky Modernizace říčních plavidel Pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru plavidlo Bohemia 2 4. Vymezení plnění výběrového řízení Předmětem plnění je : kompletní dodávka odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru pro plavidlo Bohemia 2, ruční vozík na manipulaci s kryty Dodávka odlehčených stohovatelných krytů typu Freisische Kappluken Type 7000/220/2,5/ Blommaert, Belgie s horizontální pochozí plochou v protiskluzové úpravě. Vozík na manipulaci s kryty Typ LW 100, nosnost 250 kg, zvedání ručním pohonem. Výroba a instalace čel jícnů nákladových prostor, úprava jícnu nákladového prostoru navařením minimálně 100 mm x 10 mm plechu, navaření ok pro uchycení zajištění krytů, výroba kolejnice pro pojezd vozíku. Instalace musí být provedena v souladu se Směrnicí evropského parlamentu a rady č. 2006/87/ES ze dne 12. prosince 2006 v platném znění. Součástí dodávky jsou i veškeré dokumenty nutné k zápisu změny do lodních listin (Schiffsatestu) 5. Doba a místo plnění Termín dodávky a realizace : rok 2015 (nejpozději do )

3 6. Místo dodávky Zhotovitelská loděnice, přístav, dok (Labe, Mitteland kanal BRD, Benelux) 7. Požadavky na prokázání kvalifikace Dodavatel je povinen splnit základní kvalifikační předpoklady dle 53 odst. 1 písm. a) až j) zákona č. 137/2006Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon), předložením čestného prohlášení ( 62 odst. 2 zákona). Dodavatel je povinen splnit profesní kvalifikační předpoklady dle 54 písm. a) a b) zákona. Dodavatel předkládá doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů v kopiích. - kopii výpisu z obchodního rejstříku či jiné evidence ne starší 90 dní, je-li v nich uchazeč zapsán - kopii dokladu o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci Zadavatel požaduje, aby uchazeč, se kterým bude uzavřena smlouva o dílo, předložil před uzavřením smlouvy originály nebo ověřené kopie dokladů prokazujících splnění profesních kvalifikačních požadavků. Pokud uchazeč nepředloží výše uvedené doklady prokazující splnění kvalifikačních předpokladů pro plnění veřejné zakázky, bude ze soutěže vyloučen. 8. Způsob zpracování nabídkové ceny Nabídková cena bude zpracována na kompletní předmět plnění výběrového řízení, jako nejvýše přípustná se započtením veškerých nákladů, rizik a finančních vlivů po celou dobu realizace zakázky v souladu s podmínkami uvedenými v Zadávací dokumentaci Požadavky na jednotný způsob doložení nabídkové ceny : Nabídková cena bude obsahovat veškeré práce, dodávky a činnosti vyplývající ze zadávací dokumentace. Podkladem pro zpracování cenové nabídky je Specifikace předmětu plnění příloha č. 3) ZD. Nabídková cena bude uvedena v tabulce, ve které uchazeč uvede cenu za provedené práce, části dodávky, uvedení do provozu, podklady pro zapsání zařízení do Osvědčení společenství, případně Schiffsatestu SUK a dále cenu celkem za všechny provedené činnosti. Samostatně bude vyčísleno DPH. Platební podmínky : Zálohu zhotoviteli je možné poskytnout do výše 50 % na základě vystavené faktury. Objednatel je povinen uhradit zhotoviteli dohodnutou cenu díla po jeho řádném provedení a protokolárním předání bez vad a nedodělků ve smluvně dohodnutém termínu, včetně zápisu do lodních listin. Úhrada bude provedena v české měně, na základě příslušného účetního dokladu vystaveného zhotovitelem, včetně soupisu skutečně provedených prací odsouhlasených technickým dozorem, zástupcem investora. Veškeré účetní doklady musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle ustanovení zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět

4 k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností. Lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů. Splatnost faktury (daňového dokladu) bude činit 30 dnů od data jejího vystavení zhotovitelem. Platba bude objednatelem provedena přímo na účet zhotovitele. Lhůta splatnosti faktury je objednatelem dodržena, pokud nejpozději poslední den její splatnosti je příslušná částka odepsána z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele. Smluvní pokuty : V případě prodlení uchazeče s termínem dokončení celého díla ve lhůtě stanovené smlouvou o dílo, vyhrazuje si zadavatel právo účtovat uchazeči smluvní pokutu ve výši ,- Kč za každý započatý den prodlení a úhradu veškerých ušlých dotačních titulů ze strany poskytovatele dotace. V případě neodstranění závad zjištěných v průběhu provádění prací v termínech stanovených zadavatelem bude zhotoviteli účtována smluvní pokuta ve výši 1,0 % z ceny díla za každý den prodlení Dále je zhotovitel povinen zaplatit zadavateli smluvní pokutu ve výši 1,0 % z ceny díla za každý den prodlení pro případ, že odstraňování prokazatelně zjištěných vad v záruční lhůtě nebude zhotovitelem zahájeno do 7 dnů od jejich nahlášení zhotoviteli Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnů po obdržení jejich vyúčtování Další smluvní podmínky, záruční doba apod. jsou obsaženy v návrhu Smlouvy o dílo, která je součástí ZD. Zadavatel si vyhrazuje právo před uzavřením Smlouvy tuto doplnit či připomínkovat. Úpravy ze strany uchazeče nejsou povoleny. Návrh smlouvy bude podepsán (+ orazítkován) statutárním zástupcem uchazeče. 9. Požadavky na zpracování nabídky Uchazeč předloží nabídku v členění : - Obsah rozsah dodávky - Identifikační údaje uchazeče - Doklady prokazující splnění kvalifikace - Nabídková cena položkový rozpočet - Návrh smlouvy o dílo, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče - Prohlášení podepsané osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče, z něhož vyplývá, že je uchazeč vázán celým obsahem nabídky po celou dobu běhu zadávací lhůty Nabídka musí být zpracována v Českém jazyce v tištěné formě, podepsaná osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče a zabezpečena proti manipulaci sešitím celé nabídky. Veškeré části nabídky budou po svázání tvořit jeden celek. Nabídka bude předložena v 1 výtisku vytištěna nesmazatelnou formou. Nabídka musí být podána v uzavřených obálkách, se zřetelným označením Výběrové řízení - Pořízení odlehčených stohovacích krytů nákladového prostoru plavidlo Bohemia 2, neotevírat. Na obálce musí být uvedena adresa uchazeče. 10. Zadávací lhůta

5 Lhůta pro podání nabídek do 15 hodin Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne v hodin na adrese : EVD-Sped.,s.r.o, Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Písemná výzva je uveřejněna na internetových stránkách EVD - Oznámení o zahájení výběrového řízení zveřejněno na webu OPD 11. Místo podání nabídek Nabídky můžete doručit poštou nebo osobně na adresu : EVROPSKÁ VODNÍ DOPRAVA-Sped.,s.r.o., Nad Vavrouškou 696/19, Praha 8 Pracovní doba od 8 do 16 hodin 12. Hodnotící kritéria Hodnocení bude provedeno v souladu s 79, odst. 4 zákona. Pořadí nabídek bude stanoveno podle následujících kritérií 80% váhy připadá na celkovou cenu 15% váhy připadá na dobu instalace zařízení(odstavení plavidla z provozu)dle přílohy č.6 5 % váhy připadá na termín započetí prací od podpisu smlouvy o dílo, dle přílohy č Dotazy k nabídce/poptávce Dotazy a požadavky na dodatečné informace je možno podávat v průběhu lhůty pro dodání nabídek. Žádost o zodpovězení dotazu musí být písemná- dopis, (adresa sídla společnosti nebo 14. Práva zadavatele Veřejná zakázka je zadávána v souladu s Pravidly pro výběr dodavatelů v rámci OPD I. adavatel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit, a to i bez udání důvodu. Dle 2e Zákona č. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě bude vybraný uchazeč osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zadavatel si vyhrazuje právo podmínky zadávacího řízení změnit v průběhu soutěžní lhůty, nevracet uchazečům podané nabídky, odložit realizaci zakázky do přidělení dotace, neposkytovat náhradu nákladů, které uchazeč vynaloží na účast v zadávacím řízení na veřejnou zakázku. Pokud činností uchazeče dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiných subjektů z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplnění podmínek ze zákona, ČSN nebo jiných norem je uchazeč povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li tak možné, tak finančně uhradit. Zadavatel nepřipouští variantní řešení Uchazeč nemá právo na podání námitky proti úkonům zadavatele

6 Uchazeč předloží pouze jednu nabídku. Uchazeč, který předloží více než jednu nabídku nebo se podílí na více než jedné nabídce bude ze soutěže vyloučen 15. Ostatní podmínky Akce bude zadána vybranému zhotoviteli podle kritérii. V Praze Lukáš Hradský Jednatel EVD-SPED.,.s.r.o.

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci

Město Cheb. Poskytuje zadávací dokumentaci Město Cheb Poskytuje zadávací dokumentaci k veřejné zakázce malého rozsahu na služby dle 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen zákon) zajištění služeb zpracovatele

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.00/44.0004, v tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava - údržba městské zeleně

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničního jazykově vzdělávacího pobytu pro žáky a zahraničního jazykového kurzu pro učitele ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 C 143253 Výzva k podání nabídek Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ.

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí

Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí Obec Hosty Hosty 84 37501 Týn nad Vltavou IČO: 00581348 Adr. datové schránky: ijbamr6 Obec Hosty dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů činí VÝZVU K PODÁNÍ NABÍDKY

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY, PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky malého rozsahu Identifikace zadavatele: Název: Základní škola Mnichovo Hradiště, Studentská 895, okres Mladá

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016

Provádění zimní údržby komunikací v Rychnově u Jablonce nad Nisou v sezóně 2015/2016 MĚSTO RYCHNOV U JABLONCE NAD NISOU Husova 490, 468 02 Rychnov u Jablonce n.n., tel.: 488 880 930, 488 880 921 Datum: 1. července 2015 Vyřizuje: J. Dvořák Tel.: 739 336 567 Zadávací dokumentace a výzva

Více

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015

Dle rozdělovníku. Váš dopis ze dne Naše značka Vyřizuje /linka Dne 23.3.2015 KARETTA BOHEMIA s.r.o. Zámecká 6/21, 286 01 Čáslav - Filipov Firma zapsaná v OR u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 213380 IČ 01973673 DIČ CZ01973673 Dle rozdělovníku Váš dopis ze dne Naše značka

Více

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ VÝZVA K ÚČASTI NA ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE NA STAVEBNÍ ZAKÁZKU VMVP, JAROŇKOVA GALERIE - STAVEBNÍ ÚPRAVY INTERIÉRU Obsah: 1. Soupis zadávacích podmínek 2. Projektová dokumentace v elektronické

Více

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ

Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ POŘADOVÉ ČÍSLO ÚKONU: 3 Zadávací řízení na podání nabídky na výběrové řízení s názvem MANAGEMENT PROJEKTU RESTAUROVÁNÍ 1. STAVBY V ČR POSTAVENÉ HETZEROVOU KONSTRUKCÍ Výzva k podání nabídky zadávanou podle

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu na dodávky zadané v souladu s Příručkou pro příjemce finanční podpory z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název zakázky: Kantor

Více

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce týkající se akce Městys Jedovnice Obnova VO - 1. Etapa Zadavatel: se sídlem e-mail: Městys Jedovnice Havlíčkovo nám. 71, 679 06 JEDOVNICE

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadavatel: Zdravotnická záchranná služba se sídlem Hradecká 1690/2A, 500 12 Hradec Králové zapsaná v OR u Krajského soudu v Hradci Králové, v oddílu Pr., vložka 829 IČ: 481 45 122 bankovní spojení: KB

Více

OI 1/12 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon) a dle podmínek Integrovaného operačního plánu, prioritní osa 6.2 (Zavádění ICT

Více

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary

Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary Střední průmyslová škola keramická a sklářská Karlovy Vary nám. 17. listopadu 12, 360 05 Karlovy Vary tímto vyzývá zájemce k podání nabídky na veřejnou zakázku V tomto zadávacím řízení se zadavatel neřídí

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu Projekt CZ.1.07/1.1.00/44.0006 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení Vážený pane / Vážená paní, dovoluji si Vás na základě ustanovení 38 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách,

Více

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.

ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr. ČESKÁ REPUBLIKA MINISTERSTVO FINANCÍ Letenská 15, poštovní přihrádka 77 118 10 Praha 1 IČO: 00006947 DIČ: CZ00006947 http: www.mfcr.cz V Praze dne 26. března 2012 Č. j.: MF-32699/2012/23-232 - 2/Se Věc:

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Zateplení plášťů budov G a H

Zateplení plášťů budov G a H Lhotecká 559/7, 143 01 Praha 4 tel. 974828343 e-mail: trapp@polac.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zateplení plášťů budov G a H Zadávací dokumentace strana 1 (celkem 14) Zadávací dokumentace k veřejné zakázce Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více