Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, - 01 -"

Transkript

1 OBSAH Předmluva 1 Z historie školy 2-4 Organizační změny 5 Současnost 6-7 Opsáno ze školních kronik 8-12 Seznam pracovníků školy Ředitelé a řídící učitelé 13 Seznam učitelů obecná škola 14 měšťanská škola 15 základní škola Vychovatelky, školníci, pionýrské vedoucí, sekretářky 19 Seznam žáků Fotogalerie Budova školy Jak šel čas Sbory učitelů Vzpomínka 84 Současný pedagogický sbor 85

2 Vážení přátelé, otvíráte brožuru, která Vám chce alespoň krátce připomenout Vaše školní léta na vamberecké škole. Nikdo už asi nespočítá, kolik žáků prošlo jejími třídami, kolik jich tady poprvé poznalo tajemství prvních písmenek a zažilo úžas nad novými poznatky. Je to několik generací občanů Vamberka i okolních obcí, pro které byla naše škola na několik let pravidelným cílem jejich ranních cest. Náš dík patří především zástupu pedagogů, kteří působili na naší škole, ať delší nebo kratší dobu. Ale všichni tady zanechali nesmazatelnou stopu. Na každého z nich vzpomínají nejen jejich kolegové, ale především jejich žáci. A přiznejme si, vzpomínky na školní léta bývají ty nejtrvalejší. Předcházející generace učitelů daly naší škole dobré jméno. Je to pro nás pro všechny veliký závazek pokračovat v jejich odkazu a připravovat další žáky na složitou cestu životem. Neméně významná je činnost všech ostatních zaměstnanců školy, kteří se starají o její bezchybný chod. Vděčíme za to všem školníkům, kteří se starali a starají o rozsáhlou budovu školy, nepřehlednému zástupu uklízeček. Díky jim přicházíme my učitelé i děti každé ráno do čistého prostředí. A nezanedbatelná je práce hospodářky školy, která se stará o účetnictví. Přeji Vám všem, abyste se při čtení našeho almanachu alespoň na chvíli v myšlenkách vrátili zpět do krásných žákovských let a vzpomínky na naši školu byly jen ty nejmilejší

3 Z historie školy O počátcích vambereckého školství se zprávy nedochovaly. Hovoří se o něm po r Učitelé však nebyli dostatečně vzdělaní - hmotné postavení bylo ubohé, byli podřízeni církvi. Na živobytí si přivydělávali muzikou, písařením a často i řemeslem, od dětí vybírali poplatek za slabikování, čtení, psaní. Sporům se nevyhnul ani tak výborný učitel, jakým byl v letech 1777 až 1815 Václav Voříšek, otec skladatele Jana Václava Huga Voříška. Dalším vynikajícím učitelem této doby ve Vamberku byl Josef Vrabec, který zde učil až do r V roce 1895 byla ve Vamberku otevřena první třída měšťanské školy chlapecké. Vyučovalo se ve všech možných prostorách / radnice, přilehlé budovy/, a tak jediným řešením byla stavba nové školní budovy. Umístění vyřešila náhoda. Ze 14. na 15. května 1898 shořely panské stodoly a hospodářské budovy u kostela sv. Prokopa a na spáleništi byla vybudována na tehdejší dobu moderní budova školy. Jejím projektantem byl pražský architekt Podhajský. Vyučování začalo v nové budově dne 5. září roku Ze zachovalé kroniky se o tomto slavnostním aktu dočítáme toto: V den patrona země české sv. Václava / 28.září 1905/ slavilo město Vamberk den slavnostní, posvěcení nové budovy obecných a měšťanských škol, kterou značným nákladem postavila obec vamberecká. Nevyniká sice zevnějškem, ale vyhovuje všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým. Projektantem byl architekt Podhajský z Prahy, stavbu pak pečlivě provedli stavitelé Martinek z Náchoda a Jihlavec z Hradce Králové. V den sv. Václava vzalo na sebe město ráz slavnostní. O třetí hodině odpolední vyšel průvod z radnice k nové budově; zahájila jej mládež školní se sbory učitelskými. Veliké davy místního občanstva i obyvatelstva vůkolního naplnily prostranství mezi novou budovou školní a farním chrámem sv. Prokopa. Po té vystoupil na tribunu učitel pan V. Eksler, aby promluvil o výchově mládeže a vzdělání vůbec, prose občanstvo, aby přilnulo k nové své škole s láskou, vybízeje lid, aby pilně posílal své dítky do školy a dopřál jim té míry vzdělání, bez něhož v přítomné době nikdo se obejíti nemůže. Nyní poděkoval starosta města p. Ant. Bednář upřímnými a prostými slovy všem účastníkům z blízka

4 i z dálí / zástupcům měst Rychnova, Týniště, c.k. okresnímu hejtmanovi atd./, vzpomínaje všech, kteří jakkoli přispěli k provedení a uskutečnění díla, po němž každý upřímný přítel školství toužil po řadu let. Potom odevzdal správcům škol novou budovu v opatrování se žádostí, aby v ní vychovávali mládež s duchem vlasteneckým. Ředitel měšťanské školy chlapecké p. G. J. Lašek zmiňuje se v další rozpravě o účelnosti budovy a o obětech, jež občanstvo na ni přineslo, děkuje občanstvu za postavení téže a jmenuje všechny, kteří o zřízení její mají zásluhu, především bývalého starostu p. Ad. Vyskočila, nynějšího starostu p. Ant. Bednáře a místního školního dozorce p. Jana Zemana. Řídící učitel obecné školy Josef F. Král prohlašuje jménem učitelského sboru školy obecné, že cílem všech bude vždy jen prospěch a zdar mládeže a prosí starostu i zástupce obce, aby byla budova uvnitř zařízena tak, aby vyhovovala všem moderním požadavkům. Obraceje se k širšímu obecenstvu promlouvá o vzájemnosti rodiny a školy těmito slovy: Svornost a ctnosti občanské neplodí ani sněmovna ani bojiště ani úřady ani ruch průmyslový. Kořeny jejich jsou založeny v lůně rodiny. Rodina jest jako prvotní komůrkou společnosti. Organisace její zakládá se na mravních pohnutkách lásky a vážnosti a životní síla krbu domácího rozhoduje o mravním zdaru všeho národa. Jestli rodina pěstovati bude i se školou žádoucí styk a všechny snahy její čelící ke mravnímu povznesení mládeže důrazně bude podporovati, pak doroste nám pokolení, které bude štěstím rodiny, chloubou obce a zárukou bezpečnou lepší budoucnosti národa. / citováno z Školské kroniky Josef František Král /. K chlapecké měšťance přibyla v roce 1907 i měšťanka dívčí. Kromě obecné a měšťanské školy byly ve Vamberku ještě dvě další školy - pokračovací a krajkářská. Živnostenská škola pokračovací byla založena roku 1897 a poskytovala vzdělání učňům, jejichž počet kolísal od 100 do 140 žáků. Ještě starší byla První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku, která byla založena a jejíž úkolem bylo odchovat dovedné krajkářky. Při ní bylo v roce 1929 zřízeno krajkářské muzeum. Škola měla dvě oddělení - pro začátečnice a pro pokročilé. Některý rok se na ní učilo až 120 žákyň, jindy jejich počet poklesl na pouhých 30. Politické události se odrážely i v činnosti zdejší školy. První světová válka byla obdobím strádání, smutku a neblahých událostí, které se podepsaly i na oblasti školství. Několik učitelů muselo narukovat, někteří položili i to nejcennější - vlastní životy za svobodu národa. Jedním z nich byl Vojtěch Kural, který od r učil na zdejší škole. Místní péče o mládež poskytovala v zimě chudým dětem zdarma mléko, kakao nebo polévky. Ve dvojích prázdninách roku 1927 a 1928 zřídila pro děti českých emigrantů z Volyňska a Jugoslávie dětské kolonie. U příležitosti 10. výročí vzniku ČSR byl odhalen před školou pomník padlým. Je dílem ústeckého sochaře Františka

5 Rouse a na kovových deskách jsou jména všech 101 obětí první světové války z Vamberka. V důsledku válečných poměrů velmi poklesl počet žactva na obecné škole, z předválečných 555 žáků na 213 ve školním roce a na měšťanské škole z 348 na 182 ve školním roce Po 45 letém působení na škole ve Vamberku odešel do důchodu řídící učitel Josef František Král, všestranný kulturní pracovník a autor Pamětí města Vamberka. Za tuto svoji činnost byl jmenován čestným občanem města. Když po 10 letech zemřel v Praze, zúčastnila se jeho pohřbu deputace našeho města. Prvním příznakem začínající hospodářské krize bylo zavření několika továren ve Vamberku. Nezaměstnaných bylo na Vamberecku v průběhu 30. let kolem 400. Dostávali takzvané žebračenky v hodnotě 10 Kč na týden. Děti nezaměstnaných ve škole dostávaly mléko nebo masové polévky, které zdarma poskytovala Kubiasova továrna. Doba protektorátu se i na vamberecké škole zapsala černým písmem. Z knihoven byly vyřazeny všechny knihy, žáci museli odevzdat všechny učebnice. Vyučování českého jazyka a vlastivědy sníženo na nejnižší míru a všechen čas věnován výuce němčiny. Ta zabrala čtvrtinu hodin. V ostatních předmětech bylo ve třídě až 60 dětí, ale na němčinu se dělily již při 36. Navíc bylo samozřejmé, že každý učitel musel složit zkoušku z němčiny, jinak mu byl zastaven postup. Přišel rok V zimních měsících se vyučovalo velice sporadicky, nebylo uhlí a škola byla využívána k vojenským účelům. Děti dostávaly úkoly domů, protože se nenašly náhradní prostory. Pravidelné vyučování začalo až v červnu roku Ve školním roce dochází k největší výměně učitelů na zdejší škole. Většina jich odešla do pohraničí, pedagogický sbor se ustálil až ke konci školního roku. V červnu 1948, po 53 letech, končí zdejší měšťanská škola chlapecká a po 41 letech končí i měšťanská škola dívčí. Spojily se v jednotnou školu s povinnou devítiletou docházkou. Od byla na škole otevřena Družina mládeže. Od září 1953 se škola mění na osmiletou, v průběhu let se několikrát změnila docházka na devítiletou. Společenské i politické události se táhnou jako nitka stoletím vamberecké školy ať už s blahým nebo neblahým vlivem. Za 100 let se vystřídala ve škole spousta učitelů, kteří vychovali a připravili pro život mnoho žáků. Byli mezi nimi významné osobnosti, které se zapsaly nejen do historie Vamberka. Vamberecká škola byla vždy v popředí všech událostí, vždy ve středu děje a je přirozené a hluboce lidské, že většina ze zúčastněných má k Vamberku vřelý vztah a rádi si zavzpomínají na svá školní nebo kantorská léta, což je hlavní důvod vydání tohoto almanachu. Nechť je Vamberk a jeho škola vždy místem, kam se budete rádi vracet

6 Organizační změny Během let prošlo naše školství mnoha organizačními změnami. Připomeňme si alespoň některé. V období první republiky byla povinná školní docházka osmiletá. Škola pod vedením ředitele se dělila na obecnou školu, kterou vedl řídící učitel, měla 5 ročníků a měšťanskou školu, která měla 4 ročníky. Obě části měly oddělené třídy chlapecké a dívčí. Po skončení povinné školní docházky mohli žáci pokračovat v jednoročním kurzu, který ale nebyl na každé škole. Do něho docházeli chlapci a děvčata společně do jedné třídy. V padesátých letech se název změnil na osmiletou střední školu, která již byla koedukovaná od prvního ročníku a stále zachovávala rozdělení školní docházky na roky, i když označení obecná a měšťanská škola se již nepoužívalo. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla zavedena povinná školní docházka devítiletá. Od ní se také odvozoval název školy základní devítiletá škola. Počátečních pět ročníků používalo název národní škola, zbývající čtyři II. stupeň základní školy. V té době bylo také zavedeno půjčování učebnic žákům zdarma. Koncem sedmdesátých let proběhla velká reforma školství, která výrazně změnila nejen délku docházky, ale i obsah učiva (mnozí si vzpomínáme na učivo o množinách). Povinná školní docházka se prodloužila na deset let. Z toho žáci absolvovali na základní škole osm let a další dva roky na střední škole nebo učilišti. V té době byl první stupeň základní školy pouze čtyřletý a ročník patřily druhému stupni. Byla to školská úprava, která se příliš neosvědčila. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsme se postupně začali vracet k devítileté školní docházce a jejímu rozdělení na ročník jako první stupeň a ročník druhý stupeň. Změny probíhaly postupně, a tak deváté ročníky byly pouze na některých školách. Přeměna byla dokončena v roce 1996, kdy všichni žáci osmého ročníku pokračovali do deváté třídy

7 Současnost V současné době má naše škola 380 žáků v 18 třídách. Na 1. stupni v 1. až 5. ročníku je 10 tříd s 200 žáky, 110 chlapců a 90 děvčat. Na druhém stupni v 6. až 9. ročníku je 8 tříd se 180 žáky, 90 chlapců a 90 děvčat. Naším učebním programem jsou osnovy základní školy. Tento program nabízí žákům základní vzdělání ve všech oblastech vzdělávání. Povinné předměty doplňují v osmém ročníku 2 hodiny volitelného předmětu. Nabízíme žákům volbu z několika možností, nejčastěji si volí informatiku, anglickou konverzaci a technické práce. V 9. ročníku přibývají další 2 hodiny volitelných předmětů, například matematický seminář, cvičení z českého jazyka, technické kreslení a domácnost. Zavedení jednotlivých předmětů závisí opět na zájmu žáků. Výuka cizích jazyků začíná ve čtvrtém ročníku. Převážný zájem je o anglický jazyk, ale učíme stále i němčinu. Žáci ve čtvrtém až devátém ročníku mají 3 hodiny výuky cizího jazyka týdně, mají tedy možnost se ho naučit opravdu na slušné úrovni. Pozornost je také věnována počítačové gramotnosti. Máme dvě učebny informatiky, celkem pro 28 žáků. Výuka je sice zavedena jako volitelný předmět, ale vzhledem k tomu, že je jednou zaveden od osmého, i od devátého ročníku, mají všichni žáci možnost seznámit se s prací na počítači. V dalším období plánujeme výuku počítačové gramotnosti ještě prohloubit. Nezapomínáme ani na žáky z nižších ročníků. Počítačová učebna je jim k dispozici čtyři odpoledne v týdnu v rámci školní družiny a školního klubu. Je samozřejmostí, že všechny počítače mají připojení k internetu. Součástí školy je školní družina a školní klub. Je určen hlavně dětem, jejichž rodiče jsou v zaměstnání, také však dětem, které do školy dojíždějí z okolí. Náplní obou zařízení je podpora tvůrčí práce dětí, rozvoj jejich zájmů a dovedností. V horizontu několika málo let nastanou v našem školství další podstatné změny. Tentokrát se nebudou týkat vnější formy školní docházky, ale výrazně se dotknou obsahu učiva a jeho rozvrstvení do jednotlivých ročníků. Každá škola si vypracuje svůj vlastní školní vzdělávací program základního vzdělání. Vzdělávací obsah bude rozdělen do několika oblastí, samostatně zůstanou pouze vzdělávací oblasti český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Další nám doposud známé předměty mohou být spojeny do dalších vzdělávacích oblastí, které je navzájem propojí - například Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), Umění a kultura ( hudební výchova, výtvarná výchova), Člověk a společnost ( dějepis, výchova k občanství) a některé další. Cílem nového přístupu je spíš než učení pojmů ukázat žákům cestu řešení problému, ukázat možnosti hledání informací, jak vyhodnocovat problém

8 komplexně, nejen z úzkého hlediska jednoho předmětu

9 Opsáno ze školních kronik vypsán konkurz na místo řídícího učitele obecné školy 4. září 1905 kolaudace nové školní budovy - na tehdejší dobu to byla velmi rozsáhlá a výstavní budova, která nevynikala zevnějškem, ale vyhovovala všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým zavedeny nové předměty ruční práce, výchovná a občanská nauka na chodbu v 1. poschodí byly zavěšeny signálové elektrické hodiny instalováno rozhlasové zařízení s přijímačem, elektr. gramofonem, mikrofonem a ampliony umístěnými ve všech třídách zakoupen kinoprojektor na 16 mm úzký film vládním nařízením byla měšťanská škola organizována jako čtyřtřídní změněn dosavadní název školy z měšťanské na hlavní zřízeny kurzy německého jazyka pro učitele zastavena výuka dějepisu - tato hodina byla věnována prohlubování učiva v německém jazyce, také byla zastavena výuka literatury vyučuje se nepovinným předmětům těsnopis, psaní na stroji do tělocvičny bylo zakoupeno nové nářadí, protože stávající bylo přestěhováno do nově otevřené Sokolovny velká část budovy hlavních škol byla zabrána jako ozdravovna, vyučování probíhalo střídáním hlavní a obecné školy po půldnech

10 ve škole provedeny jen menší opravy, v části budovy zabrané pro německou mládež byla provedena instalace elektrického vedení v trubkách budova byla obsazena oddíly wehrmachtu a vyučování probíhalo ve 3 místních hostincích u Dlabků, Forejtků a Kopeckých - střídáním tříd s obecnou školou obden z Vamberka v noci tajně odešla posádka a školní budovu zanechala v hrozném stavu; západní křídlo bylo s vynaložením velkého úsilí dáno do pořádku - zdi byly oškrábány, místnosti vydezinfikovány, vybíleny, opět zařízeny nábytkem; zbývající část budovy byla poskytnuta pro ubytování válečných zajatců a osob zajištěných pro lidové soudy podle výnosu z byli žáci z obecných škol převzati do školy měšťanské zavedena jednotná škola, první 3 třídy střední školy jsou společné pro chlapce a dívky zřízeno polední stravování žactva ve školní kuchyni vybavena kreslírna novým nábytkem a lavicemi otevřena Družina mládeže pro žactvo, jejichž rodiče jsou celý den zaměstnáni ve Vamberku dochází k vytvoření osmileté střední školy a škola ve Vamberku se stává druhou největší (po Týništi) na okrese (18 tříd 605 žáků) hřiště pod školou bylo oploceno a v zimě využíváno jako kluziště přestěhování Družiny mládeže do zrušeného hotelu Serbousek na náměstí získán pozemek na Kaprlově pro výuku prací na pozemku a zahájení budování nové školní dílny na hřišti u školní budovy 2 provozovny spojené chodbičkou se sociálním zařízením a skladiště pro školního lékaře uvolněna bývalá kuchyně v přízemí

11 poprvé obdrželi všichni žáci bezplatně všechny pomůcky a učebnice povinná školní docházka 9 let otevřena nová školní dílna, vybudovaná v akci Z položeny základy k nové etapě ve vývoji školství diferenciace vyučování na ZDŠ, dělení žáků do studijních a praktických tříd v 9. ročníku dána do provozu učebna vaření postavená v sousedství školních dílen výměna oken na chodbách, oprava střechy, žlabů a omítky na všech stranách kromě jižní, výměna hlavních dveří, oprava tělocvičny nová spádová oblast školy - sídliště Jiráskova ul. - školu celkem navštěvuje 680 žáků nedostává se učeben nářaďovna u tělocvičny, kabinet Tv a sprchy výměna oken na jižní straně opraveny chodby, v tělocvičně položeny nové parkety stále se projevuje nedostatek učeben a kabinetů, též chybí vyhovující šatny pod školou vybudováno hřiště výměna vysokých dvoukřídlých dveří za nižší jednokřídlé výměna podlah ve většině tříd vydán dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který zahrnoval rozšíření předškolní výchovy v mateřských školách a přestavbu školství

12 povinná desetiletá docházka na ZŠ 1. stupeň - 4 roky 2. stupeň - 4 roky na SŠ, OU - 2 roky otevření pavilonu ( Dřeváku ), pro některé třídy prvního stupně otevřena nová jazyková učebna s moderní didaktickou technikou zahájena přístavba školy otevření přístavby, vstupní haly, šaten a učebny výtvarné výchovy přebudování tělocvičny vybavení tříd roletami třídy nižšího stupně učí v místnostech bývalé MŠ město výuka anglického a německého jazyka žákům 5. roč. po vykonání přijímací zkoušky umožnění studia na 8- letém Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zahájena výstavba přístavby školy jídelna, učebna chemie a fyziky, byt a školní kuchyňka vybudována a otevřena školní studovna, která vznikla v rámci oceněného projektu v Programu rozvoje škol a školských zařízení ukončení provozu zubní ordinace ve šk. budově první návštěva švýcarských žáků z partnerského městečka Gachnang v českých rodinách a na naší škole

13 ukončení výuky v tzv. Dřeváku, škola a družina zahajuje výuku ve velké budově zprovozněna nová jídelna výuka v nových učebnách chemie a fyziky družina se přestěhovala do školní studovny a studovna do vestibulu přístavby návštěva našich žáků ve Švýcarsku přestěhování učebny informatiky vytvoření počítačové sítě zakoupení dataprojektoru postupná úprava chodeb nová dlažba, zářivky rekonstrukce záchodů, výměna stoupaček otevřeno upravené školní hřiště pod školou oprava školní dílny

14 Seznam pracovníků školy ŘEDITELÉ A ŘÍDÍCÍ UČITELÉ OBECNÁ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA HUDOUSEK BOHUMIL BOUŠKOVÁ JITKA EKSLER VINCENC IZÁK JOSEF DĚDIC JAROSLAV HARTMAN FRANTIŠEK JEHLIČKA VLADIMÍR DONENBERGER JAN KRÁČMEROVÁ MARIE KRÁL JOSEF FR. HOLEC JOSEF KRÁL JOSEF FR. LAŠEK GOTTHARD JEHLIČKA VLADIMÍR NEJEDLÁ RŮŽENA MELKA JAN LUKAVSKÝ BOHUSLAV PALLA JOSEF PANOCH FRANTIŠEK NEKULOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL PAVEL BOHUMIL ŘÍČAŘ JAROSLAV ŘIČAŘ JAROSLAV ŠEDIVÝ JIŘÍ STEHLÍK LADISLAV SVOBODA ANTONÍN ŠKOP LADISLAV ŠŤÁL JINDŘICH VÍCH FRANTIŠEK

15 SEZNAM UČITELŮ OBECNÁ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA -ŘU KRSKOVÁ ELIŠKA STAHL JINDŘICH BEK VÁCLAV KRUŽÍKOVÁ MARIE STEHLÍK FRANTIŠEK BENEŠOVÁ ANNA KUBIASOVÁ BOŽENA STEHLÍK LADISLAV ČERNÍKOVÁ KURAL VOJTĚCH ŠEDKOVÁ MARIE DAMBRANSKÁ MARIE LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠEFC FRANTIŠEK DIVIŠOVÁ ANNA MALKOVSKÁ MIROSLAVA VAŠÁTKOVÁ MARIE DOLEŽAL ALOIS MAŘÍKOVÁ ALOISIE VÍCH FRANTIŠEK DURYCH VÁCLAV MATĚJKA JOSEF VIZINOVÁ RŮŽENA EXLER VINCENC ŘU MATOUŠKOVÁ LUDMILA VOTRUBOVÁ RŮŽENA FIBITANCLOVÁ JUSTINA MATZIGOVÁ HANA WALTER VILÉM FILÍPKOVÁ MARIE MATZIGOVÁ JANA ZEMANOVÁ BOŽENA HLAVÁČOVÁ VĚRA MELKOVÁ MARIE- KOSTELECKÁ ZICHOVÁ HANA HOHL RAVEL MILOŠOVÁ AMALIE ŽIŠKA JOSEF HOLZINGER JOSEF MIŠKOVÁ BOŽENA HOUDEK MIROSLAV NAGYOVÁ ZDENKA HROBAŘOVÁ HANA NEJDLÁ RŮŽENA HUEBROVÁ MILADA NOVOTNÝ JAROSLAV HUEBROVÁ MILENA MIKYSOVÁ HYKŠOVÁ MARIE OBSTOVÁ JANA CHLEBOUNOVÁ VĚRA PACHOLÍK FRANTIŠEK CHODĚROVÁ ANNA PALTEROVÁ ANNA JÁNSKÝ JAN PAVLIŠTOVÁ MARIE JELÍNEK JOSEF PAZOUREK KAREL KLEMENTOVÁ OLGA PÍČ MIROSLAV KOBLICOVÁ ANNA POPELKA BOHUMIL - ŘU KOUTNÍK NORBERT RYBÁŘ MILAN KRÁČMEROVÁ MARIE ŘU SEDLÁČEK VLADIMÍR

16 MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA BARTOŠOVÁ JARMILA CHLUMECKÁ JIŘINA POHLOVÁ MARIE BEDNÁŘ BOHUSLAV IZÁKOVÁ MARIE PRAŽÁK ALOIS BOHÁČ MILOSLAV JANEČKOVÁ FRANTIŠKA PROCHÁZKA BOHUSLAV CZACKOVÁ RŮŽENA JELÍNEK JOSEF PROKOPOVÁ LIBUŠE BRÝDLOVÁ ŽOFIE JINOVÁ EVA- KUCHAŘOVÁ ŘIČAŘ JAROSLAV ŘU ČECHOVÁ JIŘINA JIRÁSKOVÁ ANTONIE SMOLÍKOVÁ MARIE ČERNÍKOVÁ AMALIE KAISVINGLEROVÁ BOŽENA SOBOTKA BOHUMIL ČERNÝ BOHUSLAV KOPECKÝ JIŘÍ STÁHL JINDŘICH DAVID JOSEF KOSTLÁN JOSEF STEHLÍK LADISLAV DAVIDOVÁ JIŘINA KRULICHOVÁ IVA SVATÁ EMILIE DRAŠNER AUGUSTIN KUBEC ALOIS ŠEDOVÁ MARIE DVOŘÁKOVÁ ANNA LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠIMÁKOVÁ ANNA DVOŘÁKOVÁ VĚRA LUKAVSKÝ FRANTIŠEK ŠOURKOVÁ EMILIE DYNTAROVÁ RŮŽENA MACH KAREL ŠROGL MIROSLAV EHL JAROSLAV MALEC KAREL ŠTOLBA KAREL HANDL STANISLAV MALKOVSKÁ MIROSLAVA ŠTULÍKOVÁ VLASTA HANUŠOVÁ MARIE MATĚJKA JOSEF URBANOVÁ OLGA HARTMANOVÁ MARIE MATĚJKOVÁ BOŽENA VACEK JOSEF HEJZLAR JOSEF MATZIGOVÁ JANA VALÍČEK LUDVÍK HILGARTNEROVÁ BOŽENA MELKA JAN VESELÝ JOSEF HLAVÁČOVÁ RŮŽENA MILEROVÁ BOŽENA VIZINA MOJMÍR HLAVATÁ RŮŽENA NEJEDLÁ RŮŽENA VOŘÍŠEK FRANTIŠEK HNÁTKOVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ ANEŽKA ZÁBRODSKÁ MARIE HORÁK JOSEF NOVOTNÁ PAVLA ZAHRADNÍK JOSEF HORÁKOVÁ IRENA -ŠKLÍBOVÁ PAIGROVÁ BOHUMILA ZICHOVÁ HANA HOŠEK MARTIN PAVEL BOHUMIL ZVĚŘINOVÁ BOŽENA HOVAD ZDENĚK PETRUSOVÁ ŠTĚPÁNKA ZVOLSKÁ ANTONIE HROBAŘ FRANTIŠEK PLÍŠEK FRANTIŠEK ŽIŠKA JOSEF HROBAŘOVÁ HEDVIKA PODOLSKÝ KAREL

17 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMCOVÁ HANA DIVIŠOVÁ MILADA HORÁKOVÁ VĚRA BABIČOVÁ ALICE DOLEŽALOVÁ LUDMILA HORKÝ MILAN BALGOVÁ VĚRA DOSTÁLOVÁ JAROSLAVA HOSTINSKÝ JAN BALOUSOVÁ MARIE DUCHOŇ JOSEF HOŠKOVÁ MARIE BÁRTA LUDĚK DUŠKOVÁ ANNA HOVORKOVÁ HANA BARTONÍKOVÁ JIŘINA DUŠKOVÁ JAROSLAVA HRONEŠ VLADIMÍR BARTOŠOVÁ MARIE DUŠKOVÁ JITKA HUDCOVÁ IVA BARTOŠOVÁ MARIE DVOŘÁČEK JOSEF HUDOUSEK BOHUMIL BÁRTOVÁ JARMILA DVOŘÁČKOVÁ LIBUŠE CHÁROVÁ JITKA BEDNÁŘOVÁ EVA DVOŘÁKOVÁ LIBUŠE CHODĚROVÁ ANNA BENEŠOVÁ LJUBINKA EHLOVÁ MILOSLAVA CHOCHOLATÁ EVA BEZDĚKOVÁ MARIE FALTEJSKOVÁ MARIE ICHOVÁ JANA BLAŽEK MILAN FIKEJZOVÁ MARIE JAKLOVÁ EMILIE BŐHMOVÁ NADĚŽDA FILIP JOSEF JANEČKOVÁ FRANTIŠKA BOUŠKOVÁ JITKA - OTÁHALOVÁ FLEKROVÁ LENKA JASANSKÁ JAROSLAVA BRANDEJS MILAN FLORIANOVÁ JANA JEDLINSKÁ BOŽENA BRANDEJSOVÁ EVA FUTTEROVÁ BLANKA JEDLINSKÁ DANA BRANDEJSOVÁ NADĚŽDA GEBOVÁ MILENA JEDLINSKÝ JAN BUREŠOVÁ VENDULA GULDOVÁ KVĚTA JEHLIČKOVÁ ALENA BŮŽEK MILAN HAMANOVÁ JANA JEHLIČKOVÁ ALENA CEJNAR ALOIS HARTMANOVÁ JANA JURAJDOVÁ EVA COUFAL MILOŠ HÁVOVÁ MONIKA KACROVÁ OLGA ČECHOVÁ JIŔINA HERMOCHOVÁ DITA KALÁBOVÁ MARIE ČERNÁ EVA HLAVATÁ RŮŽENA KÁNSKÁ JARMILA ČERNOHOUSOVÁ MARIE HLOUŠKOVÁ JANA KAŠPAR STANISLAV ČERNOCH MARTIN HOLCOVÁ IRENA KERHATOVÁ BOŽENA ČERVINKOVÁ JARMILA HOLEČKOVÁ EVA KILIÁN EDUARD ČESTICKÁ VĚRA HORÁK SLAVOJ KLAPAL FRANTIŠEK DIVIŠ FERDINAND HORÁKOVÁ ANNA KLÁŠTERECKÁ PAVLA

18 KNAPOVSKÁ MIROSLAVA MACKOVÁ MARTA - KACÁLKOVÁ PAŠTIKOVÁ EVA KOCNEROVÁ ZDENKA MACKOVÁ SOŇA PAVLÍNKOVÁ JANA KOPSOVÁ IVETA MACHAČOVÁ IVA PERLOVÁ VĚRA KOSOVÁ LIBUŠE MACHÁŇ VÁCLAV PETRŮ STANISLAV KOSTELECKÁ MARIE MACHOVÁ ALENA PILAŘOVÁ EVA KOŤANOVÁ BLANKA MACHOVÁ JANA PÍSKOVSKÁ HELENA KOTÁSKOVÁ PETRA MAKALOUŠ MIROSLAV PÍŠA JAN KOTLÁŘOVÁ VLADISLAVA MARIŠLEROVÁ JITKA PLÍŠEK FRANTIŠEK KOVÁŘOVÁ RENATA MARKOVÁ ALENA PLOCEK VLADIMÍR KRÁLOVÁ MIRIAM MARKOVÁ MARIE PLOCKOVÁ JINDŘIŠKA KRÁMOVÁ ZDENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA PLOCKOVÁ MARIE KRČMÁŘOVÁ STANISLAVA MATĚJKOVÁ VĚRA - VYCHOVÁ PODOLSKÁ ADÉLA KROBOL JOSEF MATĚJUSOVÁ MILOSLAVA POLÁK JOSEF KRSKOVÁ VLASTIMILA MAULEROVÁ VLADANA POLNICKÁ JANA KRUMLOVÁ MARIE MELOUNOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL KUBEC ALOIS MILOŠOVÁ AMALIE POSLUŠNÝ LUDVÍK KUČEROVÁ OLGA MIŘEJOVSKÁ PAVLA PRÁŠEK PAVEL KUCHAŘOVÁ EVA MLYNÁŘ JOSEF PROVAZNÍKOVÁ EVA KURKOVÁ JAROSLAVA MORÁVKOVÁ OLGA PROVAZNÍKOVÁ YVONNE KVĚTENSKÁ EVA MÜLLEROVÁ EVA PŘIBYLOVÁ JAROSLAVA KYLLAROVÁ HANA MŰLLEROVÁ JINDRA RATHOUSKÁ JANA LAKMAYER JAN NEDOMLELOVÁ RÁZKOVÁ PAVLA LANGR PETR NEJEDLÁ RŮŽENA REJZKOVÁ DARJA LAŽANSKÝ MILOŠ NOSEK JIŘÍ RICHTER OTAKAR LEJSKOVÁ LIBUŠE NOVÁKOVÁ VĚRA RŐESLEROVÁ JANA LIMLOVÁ DRAHOMÍRA NOVOHRADSKÁ JARMILA RYKALOVÁ JITKA LUKAVSKÝ BOHUSLAV NOVOHRADSKÁ SVATAVA ŘEHULOVÁ JIŘINA LUŇÁČEK JOSEF NOVOTNÁ HELENA ŘIČAŘOVÁ MARIE LUŇÁČKOVÁ ANNA OBSTOVÁ JANA SAKOVÁ LUDMILA MACEK JOSEF ODEHNALOVÁ JANA SAMKOVÁ VĚRA

19 SEDLÁČKOVÁ ANNA ŠPELDOVÁ EVA ZEMANOVÁ BLANKA SEDLÁČKOVÁ IRENA ŠTEFLOVÁ BLANKA ZEMANOVÁ SVĚTLANA SEJKOROVÁ JITKA ŠTĚPKOVÁ DANA ŽABOKRTSKÁ MONIKA SEJKOROVÁ KVĚTA ŠUBRTOVÁ JARMILA ŽÁČKOVÁ BOŽENA SCHEDIWÁ EVA ŠULCOVÁ IVA SCHEJBALOVÁ ILONA ŠUP BOHUMIL SLOUPENSKÁ IRENA -VÍZNEROVÁ ŠUPOVÁ MARIE SMUTNÁ JANA UHLÍŘOVÁ DANA SRŠŇOVÁ ZDEŇKA UHLÍŘOVÁ JANA STANČÍK PETR ULVROVÁ LUDMILA STANČÍKOVÁ VLASTA VALOUCHOVÁ MARIE STRÁŽNICKÝ VÁCLAV VANĚK PETR STUCHLÍKOVÁ JAROSLAVA VANICKÁ DANUŠE SUCHÁNKOVÁ ŽOFIE VANICKÁ JANA SVÁTKOVÁ JAROSLAVA VAŠÁTKOVÁ KARLA SVATOŠOVÁ MARIE VAVŘINCOVÁ VĚRA SVĚTELSKÁ EVA VENCLOVÁ ANNA SÝKOROVÁ MARIE VEPŘEK ZDENĚK SYNKOVÁ HANA VESELKOVÁ HELENA ŠABATOVÁ EVA VÍDEŇSKÁ MILUŠE ŠEDKOVÁ MARIE VÍDEŇSKÁ VĚRA ŠEDOVÁ VĚRA VINZENSOVÁ JANA ŠEJNOVÁ KATKA VLASOVÁ ZORKA ŠIBÍKOVÁ VLASTA VODOVÁ MARTA ŠKLÍBA JOSEF VOLŠÍKOVÁ VĚRA ŠLAJ JAN VOTŘESOVÁ VĚRA ŠLAPÁK BOHUMIL ZAHRÁDKOVÁ MARCELA - HORKÁ ŠMÍDOVÁ DENISA - ĆIHÁKOVÁ ZAHRADNÍK JAROSLAV ŠPAČKOVÁ LUDMILA ZAHRADNÍK JOSEF ŠPALEK VLADIMÍR ZAHRADNÍKOVÁ EVA

20 VYCHOVATELKY ŠD ŠKOLNÍCI PIONÝRSKÉ VEDOUCÍ BORŮVKOVÁ ZDEŇKA DUŠEK BOHUMIL BOČKOVÁ EVA DAPECIOVÁ ANNA DUŠEK PAVEL HAŠKOVÁ MARIE HÁJKOVÁ HANA HOVORKA VLAD. KURKOVÁ JARMILA HORKÁ ZUZANA JEŽO RUDOLF PEREMSKÁ VĚRA HUHLOVÁ VLASTA KOTÍK JOSEF PEŠKOVÁ LIBUŠE JINDÁČKOVÁ MARTINA KUBIAS JIŘÍ POSLUŠNÝ LUDVÍK JINDROVÁ LIBUŠE PETRÁNĚK KAREL RAMBOUSKOVÁ LUDMILA KLECOVÁ ŠÁRKA PINKAS JOSEF VALOUCHOVÁ MARIE KOTYZOVÁ IVANA RYKALA ROMAN VEVERKOVÁ MARIE KRPAČOVÁ KVĚTA STODŮLKA LENFELDOVÁ MARIE ŠTĚPÁNEK KAREL SEKRETÁŘKY MÁLKOVÁ PAVLA ZÁNA JOSEF BOHÁČOVÁ MILADA MARTINCOVÁ DAGMAR ŽÁK MARTIN CIKÁNOVÁ LENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA TRIANDAFILU MILOSLAV DURCHÁNKOVÁ LENKA PIŠLOVÁ MILADA DUŠKOVÁ OLGA PIŽLOVÁ HELENA CHOVANČÍKOVÁ MARIE SOMMEROVÁ MARIE JOHNOVÁ RENATA SOUKUPOVÁ HANA KABEŠOVÁ IVONA STÁRKOVÁ VLASTA KONYOVÁ ANNA ŠALDOVÁ MARIE LAKMAYEROVÁ LADISLAVA ŠŤĚPÁNKOVÁ EVA - BAŠKOVÁ MACHÁČKOVÁ PETRA TOMKOVÁ IVA NĚMEC ZDENĚK VEVERKOVÁ HELENA SODOMKOVÁ KVĚTA ŠIMKOVÁ IRENA ULRYCHOVÁ OLGA ZEMANOVÁ BLANKA

21 Seznam žáků 9.třída Třídní učitel: Alois Kubec Čáslavka Ladislav, Freyvald Jiří, Jedlinský Jaroslav, Jeništa Stanislav, Jindra Jaroslav, Kaplan Jaroslav, Kluge Karel, Kopsa Karel, Lukavský Bohuslav, Macháček Pavel, Martinec Jiří, Martínek Jindřich, Mlíka Jan, Slanina Bohumil, Smutný Josef, Štěpán Jindřich, Šubrt Augustin, Šubrt Jindřich, Veverka František, Vodička Jan, Vondra Josef, Vorlický Antonín, Vrána Zdeněk, Záleský František Čižinská Marie, Ešpandrová Olga, Hájková Zdenka, Havlová Milada, Holečková Marie, Hošková Jiřina, Josífková Ludmila, Klecová Jaroslava, Krčmářová Věra, Kutíková Jaroslava, Kutíková Věra, Lagrová Marie, Marešová Magda, Marklová Eva, Michalíčková Marie, Nováková Vlasta, Sklenářová Anna, Šotolová Radoslava, Štajnerová Hana, Vorlická Věra, Vyletělková Alena, Martincová Jaroslava 8.A Třídní učitel: Anežka Němcová Brkl Stanislav, Bžoněk Miroslav, Cabalka Jan, Čermák Jaroslav, Čižinský Karel, Čižinský Vladimír, Diblík Jan, Doleček Josef, Dušek František, Horák Vladislav, Hrstka Josef, Chlumecký Jiří, Jansa Milan, Jehlička Jan, Kotyza František, Koželuh Milan, Krčmář Václav, Kroupa František, Kříž Miroslav, Nováček Karel, Burešová Hana, Čermáková Eva, Daníčková Jana, Dyttertová Zdenka, Frydrychová Libuše, Hakenová Marie, Hejná Irena, Hoffmannová Anna, Horáková Jana, Hostinská Blanka, Hovorková Věra, Kaplanová Stanislava, Kaplanová Zdenka, Kotyzová Jarmila, Kotyzová Marie 8.B Třídní učitel: Josef Zahradník Hlávka Ladislav, Kubec Ladislav, Kubíček Jiří, Kučera Bohuslav, Mačát Miroslav, Novák Jan, Pavel Jaroslav, Petraš Jaroslav, Prachař Karel, Růžička Oldřich, Ryba Pavel, Schejbal Jiří, Svoboda Rudolf, Štěpánek Rudolf, Valenta Miroslav, Zeman Oldřich, Zezulka Bohumil, Želinský Vilém, Kinclerová Blažena, Kovalčiková Marie, Kučerová Eva, Kulková Jana, Matysová Bedřiška, Petráňková Marie, Poláčková Jana, Pučanová Hedvika, Ročková Hana, Rychlínková Marie, Strnadová Ludmila, Šebestová Libuše, Šklíbová Věra, Ulrychová Radoslava, Zvelebilová Jana 8.A Třídní učitel: Miloš Lažanský Archleb Karel, Bačina Karel, Čáslavka Jaroslav, Čižinský Josef st., Čižinský Josef ml., Dušek Jaroslav, Fišer Vojtěch, Freywald Václav, Freywald Bohumil, Holeček Leopold, Hudousek Bohumil, Jansa Jiří, Jánský Antonín, Karhan Miloš, Kříž Miloslav,

22 Kučera Jaromír, Lžíčař Jan, Vašátko František, Viktorin Zdeněk, Taner František Effenbergrová Jana, Egersdorfová Marie, Francová Jarmila, Hájková Marie, Hejlková Eliška, Hejlová Marie, Hlaváčková Olga, Hostinská Jana, Hubinková Eva, Chaloupková Jaroslava, Morávková Jana, Steklíková Dana, Šklíbová Vlasta, Vavrušková Jarmila, Vondráčková Zdena, Horáková Jana, Malinová Jana 8.B Třídní učitel: Pavel Hohl Honza Jaromír, Klec Ladislav, Kotlář Karel, Kulhavý Petr, Lukavský František, Motyčka Václav, Nechuta Pavel, Plaček Rudolf, Podolský Václav, Potužník Josef, Řehák Josef, Slanina Miroslav, Šťastný Otakar, Strnad Josef, Šejna Josef, Sýkora Oldřich, Trejtnar Jindřich, Václavík Karel, Vanický Vlastislav, Vavřinec František, Wenzl Miroslav Dvořáková Miluše, Hájková Hana, Horáková Antonie, Jílková Dagmar, Kacálková Marie, Krčmářová Marie, Kulhavá Alena, Langrová Zdenka, Luňáčková Ludmila, Marklová Jana, Papešová Libuše, Plašilová Irena, Svobodová Ludmila, Sýkorová Růžena, Zahradníková Alena 8.A Třídní učitel: Miroslav Šrogl Blažek Jaroslav, Blažek Stanislav, Černý Josef, Faigl Rudolf, Hejhal Jaroslav, Holub Jan, Jirsa Bedřich, Kábrt Miroslav, Kouřil Miloslav, Kozel Zdeněk, Krsek Stanislav, Motyčka Václav, Slanina Miroslav Bezdíčková Eva, Boháčová Zdenka, Čermáková Jaroslava, Černohousová Jana, Čižinská Miluše, Dolečková Eva, Doležalová Jaroslava, Dusilová Zdeňka, Dvořáková Miroslava, Dyttertová Jiřina, Filipová Naděžda, Grűnerová Blanka, Hlásecká Olga, Hloušková Marie, Horáková Věra, Hovorková Zdena, Jansová Soňa, Jeništová Jaroslava, Krčmářová Věra, Lýrová Marie 8.B Třídní učitel:jan Lakmayer Kos Bohumil, Kubec František, Kaplan Jaroslav, Kubias Jiří, Langr Jan, Novák Lubomír, Novák Karel, Obst Bohumil, Pavlišta Vilém, Petříček František, Procházka Josef, Samek Antonín, Stančík Luděk, Slanina František, Šimeček František, Šmíd Jiří st., Šmíd Jiří ml, Vyčítal Josef Kaplanová Květa, Klecová Stanislava, Kopsová Marta, Mertová Hana, Netíková Marie, Papáčková Zdenka, Prokešová Helena, Svatošová Jaroslava, Šedová Eva, Šedová Věra, Šlesingerová Zdenka, Štorchová Jindra, Švestková Alena, Tobišková Anna, Vanžurová Olga, Zabloudilová Růžena 8.A Třídní učitel: Alois Kubec Bavlovič Josef, Cvejn Jaroslav, Čermák Josef, Ditrt Rudolf, Držmíšek Jiří, Gőttlicher Kristián, Chaloupka František, Koblic

75 let nové školy. Nový Hradec Králové

75 let nové školy. Nový Hradec Králové 75 let nové školy Nový Hradec Králové 1930-2005 Motto: Napodobujeme tedy nebeské slunce, které osvětluje, zahřívá a oživuje celou zemi, aby vše, cokoli může žíti, zelenati se, kvést a nésti ovoce žilo,

Více

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740

ACADEMIA MERCURII. soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 ACADEMIA MERCURII soukromá střední škola, s.r.o. Náchod, Smiřických 740 Škola v Náchodě Sokolovna, 1992 2002 Škola v Hronově, 1993 2002 1. září 1992 Soukromá střední škola podnikatelská Náchod 1. ledna

Více

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa)

Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) ALMANACH Instrukce pro sestavení rozpočtu školy z roku 1911; (soa) Almanach Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích 1910-2010 Vážení absolventi, učitelé a další přátelé Střední průmyslové

Více

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni

Střední. a Vyšší odborné. k 70. výročí založení. zdravotnické školy. školy zdravotnické. v Plzni Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy Almanach k 70. výročí založení Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Plzni - 1 - 70 let zdravotnického školství v Plzni

Více

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli.

JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. JAN ÁMOS KOMENSKÝ: Jest v pravdě čas, abychom po všech minulých stoletích doufali ve věci větší a o věci větší se pokoušeli. OBSAH Předmluva... 1 Začátky školství ve Smiřicích... 2 Zahájení pravidelného

Více

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8

ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 Ivančice OBSAH ÚVODEM...5 80 LET IVANČICKÉHO GYMNÁZIA V DATECH...6 VYBRÁNO Z MATURITNÍCH PRACÍ...8 ZE ŽIVOTA ŠKOLY...10 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŽÁCI GYMNÁZIA...10 PROFESNÍ ORIENTACE STUDENTŮ GJB...12 Výsledky profesní

Více

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum

Z kroniky školy. Školní rok 1928/29. Školní rok 1929/30. Školní rok 1930/31. Obecná škola smíšená v Roztylech. zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Z kroniky školy Školní rok 1928/29 Obecná škola smíšená v Roztylech zatímní řídící ředitel: Jaroslav Blum Počátkem školního roku otevřela zemská školní rada prozatím první tři třídy postupné. Žáci 4. a

Více

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013

Strana 1 z 104. Výroční zpráva o činnosti školy za školní rok 2013/2014 Výroční zpráva o hospodaření za rok 2013 Strana 1 z 104 OBSAH 1. Základní údaje o škole 03 2. Management školy 04 3. Naše škola 05 4. Filozofie školy 05 5. Charakteristika školy 06 6. Historie školy 09 7. Přehled nejznámějších absolventů školy

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2008/2009 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2005 / 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2005 / 2006 Slovo ředitele Vážené dámy a pánové, před několika dny mě ve škole navštívil náš absolvent a letošní maturant Rudolf Píša. Ve výroční zprávě o něm můžete v různých

Více

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek

zpravodaj Foto: Zdeněk Fabiánek Vamberecký Červen je od červenání. Jahody, třešně... ale je to i měsíc, jehož konec pro děti znamená tak dlouho očekávané prázdniny a pro nás, dospěláky, čas plánování dovolených. Nevím, jestli jste na

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6 2) Školská rada str. 6 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 7,8 b) Velikost školy str.

Více

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk

Základní škola. T. G. Masaryka. Vimperk Základní škola T. G. Masaryka Vimperk Obsah: I. Údaje o škole 1) Budovy školy a investiční akce str. 4,5,6,7 2) Školská rada str. 7 3) Charakteristika školy a) Historie školy str. 8,9 b) Velikost školy

Více

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU

ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU ŘEMESLA NA ROŽĎALOVICKU Naše město se od pradávna vyvíjelo jako soběstačný celek. Původně byly soběstačné i domácnosti a rodiny, ale později se začala rozvíjet dělba práce a začínalo se podnikat. Řemeslníci,

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2011/2012 Obsah Úvodem... 3 1. Základní údaje

Více

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace

GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM. Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM GM Podkrušnohorské gymnázium, Most, příspěvková organizace Výroční zpráva za školní rok 2013/2014 Obsah Úvodem... 2 1 Základní údaje

Více

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. duben. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 duben Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Zprávy Kronika Poklop Školy Zemřel PhDr. Hladký Dubnová výročí Kronikáři města Náchoda Informace MěÚ Evangelická

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA. za školní rok 2013 / 2014. ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA za školní rok 2013 / 2014 ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ ŠKOLY v kalendářním roce 2013 1 Redakční rada Redakční rada složená z pedagogů Gymnázia Třebíč Redakce: RNDr. Alice Burešová Mgr. Petr Benda

Více

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství

Zdeněk Zeman. Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006) kunratického školství Městská část Praha-Kunratice Praha 2006 1 Zdeněk Zeman Čtvrttisíciletí (1736-1986) plus dvacetiletí (1987-2006)

Více

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy.

Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. Kronika ZUŠ Dobruška k 50. výročí školy. 1961-2011 Jan Ježek, 6 let 2011 www.zusdobruska.cz Úvod Váţené dámy, váţení pánové, absolventi, současní ţáci, naše škola slaví v roce 2011 jiţ 50 let od svého

Více

Základní údaje o škole

Základní údaje o škole Základní údaje o škole Název školy: Církevní gymnázium sv. Voršily Sídlo: Jiřího z Poděbrad 288, 284 01 Kutná Hora tel./fax +420 327 512 361 e-mail: skola@cgym-kh.cz www.cgym-kh.cz Právní forma: školská

Více

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o.

Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. OBEC HLOHOVEC Print & design: EUROPRINTY, spol. s r.o. 100 LET HLOHOVECKÉ ZÁKLADNÍ ŠKOLY 1912-2012 OBSAH Úvodní slovo starostky obce... 5 Úvodní slovo ředitelky školy... 6 Historie školství v obci za

Více

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE

VA ŠE EN. Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE VA ŠE EN Skupina ČEZ Výroční zpráva 2013 ER GIE Je mi 25 let Jmenuji se Petr Jsem 25 PN blogger Novák Jsme elektřina plyn teplo mobil lidé DĚ KU JE ME Děkujeme všem našim zákazníkům za společně sdílenou

Více

Obsah... 7. Úvodem... 7

Obsah... 7. Úvodem... 7 Ivančice OBSAH Obsah... 7 Úvodem... 7 Ze života školy... 9 Poznáváme cizí země... 9 Gymnázium Jana Blahoslava v Ivančicích a první rok práce na projektu Comenius... 9 Učila jsem ve Vicenze...12 Jazykový

Více

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia

Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva Havlíčkova gymnázia Výroční zpráva o činnosti školy Školní rok 2003 2004 Výroční zpráva o DVPP v roce 2003 Výroční zpráva o hospodaření školy Finanční rok 2003 Výroční zpráva o poskytování

Více

Silnice na Třebíč je již průjezdná

Silnice na Třebíč je již průjezdná Založeno roku 1919 3. listopadu 2010 Ročník XXI. číslo 39 Cena: 12 Kč Dnes rozšířené vydání za stejnou cenu * Fotogalerie za říjen * Příloha k 121. výročí městské knihovny Nenechte si ujít * Výlov Netínského

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2004/2005 dle zákona č. 561/2004 Sb. a vyhlášky č. 15/2005 Název školy: Gymnázium, Český Krumlov Identifikátor zařízení: 600 008 231 IČO: 00 583 839 Sídlo

Více

ISBN 978-80-87387-27-6

ISBN 978-80-87387-27-6 ISBN 978-80-87387-27-6 Slovo úvodem Ve školním roce 2014/2015 si Základní škola Morkovice připomíná 90 let od dokončení stavby budovy současné školy. Toto výročí je velmi významné a zaslouží si důstojné

Více

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy

Historie školství v Chrudimi se zaměřením na střední školy UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLEČENSKÝCH VĚD Monika Lupoměská III. ročník prezenční studium Obor: Společenské vědy přírodopis Historie školství v Chrudimi se zaměřením

Více

Historie a součastnost školy ve Hvozdě

Historie a součastnost školy ve Hvozdě Masarykova univerzita Pedagogická fakulta KATEDRA HISTORIE Historie a součastnost školy ve Hvozdě Závěrečná práce rozšiřující studium dějepisu pro ZŠ Vedoucí práce: Doc. PhDr. František Čapka, CSc. Vypracoval:

Více