Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, - 01 -"

Transkript

1 OBSAH Předmluva 1 Z historie školy 2-4 Organizační změny 5 Současnost 6-7 Opsáno ze školních kronik 8-12 Seznam pracovníků školy Ředitelé a řídící učitelé 13 Seznam učitelů obecná škola 14 měšťanská škola 15 základní škola Vychovatelky, školníci, pionýrské vedoucí, sekretářky 19 Seznam žáků Fotogalerie Budova školy Jak šel čas Sbory učitelů Vzpomínka 84 Současný pedagogický sbor 85

2 Vážení přátelé, otvíráte brožuru, která Vám chce alespoň krátce připomenout Vaše školní léta na vamberecké škole. Nikdo už asi nespočítá, kolik žáků prošlo jejími třídami, kolik jich tady poprvé poznalo tajemství prvních písmenek a zažilo úžas nad novými poznatky. Je to několik generací občanů Vamberka i okolních obcí, pro které byla naše škola na několik let pravidelným cílem jejich ranních cest. Náš dík patří především zástupu pedagogů, kteří působili na naší škole, ať delší nebo kratší dobu. Ale všichni tady zanechali nesmazatelnou stopu. Na každého z nich vzpomínají nejen jejich kolegové, ale především jejich žáci. A přiznejme si, vzpomínky na školní léta bývají ty nejtrvalejší. Předcházející generace učitelů daly naší škole dobré jméno. Je to pro nás pro všechny veliký závazek pokračovat v jejich odkazu a připravovat další žáky na složitou cestu životem. Neméně významná je činnost všech ostatních zaměstnanců školy, kteří se starají o její bezchybný chod. Vděčíme za to všem školníkům, kteří se starali a starají o rozsáhlou budovu školy, nepřehlednému zástupu uklízeček. Díky jim přicházíme my učitelé i děti každé ráno do čistého prostředí. A nezanedbatelná je práce hospodářky školy, která se stará o účetnictví. Přeji Vám všem, abyste se při čtení našeho almanachu alespoň na chvíli v myšlenkách vrátili zpět do krásných žákovských let a vzpomínky na naši školu byly jen ty nejmilejší

3 Z historie školy O počátcích vambereckého školství se zprávy nedochovaly. Hovoří se o něm po r Učitelé však nebyli dostatečně vzdělaní - hmotné postavení bylo ubohé, byli podřízeni církvi. Na živobytí si přivydělávali muzikou, písařením a často i řemeslem, od dětí vybírali poplatek za slabikování, čtení, psaní. Sporům se nevyhnul ani tak výborný učitel, jakým byl v letech 1777 až 1815 Václav Voříšek, otec skladatele Jana Václava Huga Voříška. Dalším vynikajícím učitelem této doby ve Vamberku byl Josef Vrabec, který zde učil až do r V roce 1895 byla ve Vamberku otevřena první třída měšťanské školy chlapecké. Vyučovalo se ve všech možných prostorách / radnice, přilehlé budovy/, a tak jediným řešením byla stavba nové školní budovy. Umístění vyřešila náhoda. Ze 14. na 15. května 1898 shořely panské stodoly a hospodářské budovy u kostela sv. Prokopa a na spáleništi byla vybudována na tehdejší dobu moderní budova školy. Jejím projektantem byl pražský architekt Podhajský. Vyučování začalo v nové budově dne 5. září roku Ze zachovalé kroniky se o tomto slavnostním aktu dočítáme toto: V den patrona země české sv. Václava / 28.září 1905/ slavilo město Vamberk den slavnostní, posvěcení nové budovy obecných a měšťanských škol, kterou značným nákladem postavila obec vamberecká. Nevyniká sice zevnějškem, ale vyhovuje všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým. Projektantem byl architekt Podhajský z Prahy, stavbu pak pečlivě provedli stavitelé Martinek z Náchoda a Jihlavec z Hradce Králové. V den sv. Václava vzalo na sebe město ráz slavnostní. O třetí hodině odpolední vyšel průvod z radnice k nové budově; zahájila jej mládež školní se sbory učitelskými. Veliké davy místního občanstva i obyvatelstva vůkolního naplnily prostranství mezi novou budovou školní a farním chrámem sv. Prokopa. Po té vystoupil na tribunu učitel pan V. Eksler, aby promluvil o výchově mládeže a vzdělání vůbec, prose občanstvo, aby přilnulo k nové své škole s láskou, vybízeje lid, aby pilně posílal své dítky do školy a dopřál jim té míry vzdělání, bez něhož v přítomné době nikdo se obejíti nemůže. Nyní poděkoval starosta města p. Ant. Bednář upřímnými a prostými slovy všem účastníkům z blízka

4 i z dálí / zástupcům měst Rychnova, Týniště, c.k. okresnímu hejtmanovi atd./, vzpomínaje všech, kteří jakkoli přispěli k provedení a uskutečnění díla, po němž každý upřímný přítel školství toužil po řadu let. Potom odevzdal správcům škol novou budovu v opatrování se žádostí, aby v ní vychovávali mládež s duchem vlasteneckým. Ředitel měšťanské školy chlapecké p. G. J. Lašek zmiňuje se v další rozpravě o účelnosti budovy a o obětech, jež občanstvo na ni přineslo, děkuje občanstvu za postavení téže a jmenuje všechny, kteří o zřízení její mají zásluhu, především bývalého starostu p. Ad. Vyskočila, nynějšího starostu p. Ant. Bednáře a místního školního dozorce p. Jana Zemana. Řídící učitel obecné školy Josef F. Král prohlašuje jménem učitelského sboru školy obecné, že cílem všech bude vždy jen prospěch a zdar mládeže a prosí starostu i zástupce obce, aby byla budova uvnitř zařízena tak, aby vyhovovala všem moderním požadavkům. Obraceje se k širšímu obecenstvu promlouvá o vzájemnosti rodiny a školy těmito slovy: Svornost a ctnosti občanské neplodí ani sněmovna ani bojiště ani úřady ani ruch průmyslový. Kořeny jejich jsou založeny v lůně rodiny. Rodina jest jako prvotní komůrkou společnosti. Organisace její zakládá se na mravních pohnutkách lásky a vážnosti a životní síla krbu domácího rozhoduje o mravním zdaru všeho národa. Jestli rodina pěstovati bude i se školou žádoucí styk a všechny snahy její čelící ke mravnímu povznesení mládeže důrazně bude podporovati, pak doroste nám pokolení, které bude štěstím rodiny, chloubou obce a zárukou bezpečnou lepší budoucnosti národa. / citováno z Školské kroniky Josef František Král /. K chlapecké měšťance přibyla v roce 1907 i měšťanka dívčí. Kromě obecné a měšťanské školy byly ve Vamberku ještě dvě další školy - pokračovací a krajkářská. Živnostenská škola pokračovací byla založena roku 1897 a poskytovala vzdělání učňům, jejichž počet kolísal od 100 do 140 žáků. Ještě starší byla První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku, která byla založena a jejíž úkolem bylo odchovat dovedné krajkářky. Při ní bylo v roce 1929 zřízeno krajkářské muzeum. Škola měla dvě oddělení - pro začátečnice a pro pokročilé. Některý rok se na ní učilo až 120 žákyň, jindy jejich počet poklesl na pouhých 30. Politické události se odrážely i v činnosti zdejší školy. První světová válka byla obdobím strádání, smutku a neblahých událostí, které se podepsaly i na oblasti školství. Několik učitelů muselo narukovat, někteří položili i to nejcennější - vlastní životy za svobodu národa. Jedním z nich byl Vojtěch Kural, který od r učil na zdejší škole. Místní péče o mládež poskytovala v zimě chudým dětem zdarma mléko, kakao nebo polévky. Ve dvojích prázdninách roku 1927 a 1928 zřídila pro děti českých emigrantů z Volyňska a Jugoslávie dětské kolonie. U příležitosti 10. výročí vzniku ČSR byl odhalen před školou pomník padlým. Je dílem ústeckého sochaře Františka

5 Rouse a na kovových deskách jsou jména všech 101 obětí první světové války z Vamberka. V důsledku válečných poměrů velmi poklesl počet žactva na obecné škole, z předválečných 555 žáků na 213 ve školním roce a na měšťanské škole z 348 na 182 ve školním roce Po 45 letém působení na škole ve Vamberku odešel do důchodu řídící učitel Josef František Král, všestranný kulturní pracovník a autor Pamětí města Vamberka. Za tuto svoji činnost byl jmenován čestným občanem města. Když po 10 letech zemřel v Praze, zúčastnila se jeho pohřbu deputace našeho města. Prvním příznakem začínající hospodářské krize bylo zavření několika továren ve Vamberku. Nezaměstnaných bylo na Vamberecku v průběhu 30. let kolem 400. Dostávali takzvané žebračenky v hodnotě 10 Kč na týden. Děti nezaměstnaných ve škole dostávaly mléko nebo masové polévky, které zdarma poskytovala Kubiasova továrna. Doba protektorátu se i na vamberecké škole zapsala černým písmem. Z knihoven byly vyřazeny všechny knihy, žáci museli odevzdat všechny učebnice. Vyučování českého jazyka a vlastivědy sníženo na nejnižší míru a všechen čas věnován výuce němčiny. Ta zabrala čtvrtinu hodin. V ostatních předmětech bylo ve třídě až 60 dětí, ale na němčinu se dělily již při 36. Navíc bylo samozřejmé, že každý učitel musel složit zkoušku z němčiny, jinak mu byl zastaven postup. Přišel rok V zimních měsících se vyučovalo velice sporadicky, nebylo uhlí a škola byla využívána k vojenským účelům. Děti dostávaly úkoly domů, protože se nenašly náhradní prostory. Pravidelné vyučování začalo až v červnu roku Ve školním roce dochází k největší výměně učitelů na zdejší škole. Většina jich odešla do pohraničí, pedagogický sbor se ustálil až ke konci školního roku. V červnu 1948, po 53 letech, končí zdejší měšťanská škola chlapecká a po 41 letech končí i měšťanská škola dívčí. Spojily se v jednotnou školu s povinnou devítiletou docházkou. Od byla na škole otevřena Družina mládeže. Od září 1953 se škola mění na osmiletou, v průběhu let se několikrát změnila docházka na devítiletou. Společenské i politické události se táhnou jako nitka stoletím vamberecké školy ať už s blahým nebo neblahým vlivem. Za 100 let se vystřídala ve škole spousta učitelů, kteří vychovali a připravili pro život mnoho žáků. Byli mezi nimi významné osobnosti, které se zapsaly nejen do historie Vamberka. Vamberecká škola byla vždy v popředí všech událostí, vždy ve středu děje a je přirozené a hluboce lidské, že většina ze zúčastněných má k Vamberku vřelý vztah a rádi si zavzpomínají na svá školní nebo kantorská léta, což je hlavní důvod vydání tohoto almanachu. Nechť je Vamberk a jeho škola vždy místem, kam se budete rádi vracet

6 Organizační změny Během let prošlo naše školství mnoha organizačními změnami. Připomeňme si alespoň některé. V období první republiky byla povinná školní docházka osmiletá. Škola pod vedením ředitele se dělila na obecnou školu, kterou vedl řídící učitel, měla 5 ročníků a měšťanskou školu, která měla 4 ročníky. Obě části měly oddělené třídy chlapecké a dívčí. Po skončení povinné školní docházky mohli žáci pokračovat v jednoročním kurzu, který ale nebyl na každé škole. Do něho docházeli chlapci a děvčata společně do jedné třídy. V padesátých letech se název změnil na osmiletou střední školu, která již byla koedukovaná od prvního ročníku a stále zachovávala rozdělení školní docházky na roky, i když označení obecná a měšťanská škola se již nepoužívalo. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla zavedena povinná školní docházka devítiletá. Od ní se také odvozoval název školy základní devítiletá škola. Počátečních pět ročníků používalo název národní škola, zbývající čtyři II. stupeň základní školy. V té době bylo také zavedeno půjčování učebnic žákům zdarma. Koncem sedmdesátých let proběhla velká reforma školství, která výrazně změnila nejen délku docházky, ale i obsah učiva (mnozí si vzpomínáme na učivo o množinách). Povinná školní docházka se prodloužila na deset let. Z toho žáci absolvovali na základní škole osm let a další dva roky na střední škole nebo učilišti. V té době byl první stupeň základní školy pouze čtyřletý a ročník patřily druhému stupni. Byla to školská úprava, která se příliš neosvědčila. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsme se postupně začali vracet k devítileté školní docházce a jejímu rozdělení na ročník jako první stupeň a ročník druhý stupeň. Změny probíhaly postupně, a tak deváté ročníky byly pouze na některých školách. Přeměna byla dokončena v roce 1996, kdy všichni žáci osmého ročníku pokračovali do deváté třídy

7 Současnost V současné době má naše škola 380 žáků v 18 třídách. Na 1. stupni v 1. až 5. ročníku je 10 tříd s 200 žáky, 110 chlapců a 90 děvčat. Na druhém stupni v 6. až 9. ročníku je 8 tříd se 180 žáky, 90 chlapců a 90 děvčat. Naším učebním programem jsou osnovy základní školy. Tento program nabízí žákům základní vzdělání ve všech oblastech vzdělávání. Povinné předměty doplňují v osmém ročníku 2 hodiny volitelného předmětu. Nabízíme žákům volbu z několika možností, nejčastěji si volí informatiku, anglickou konverzaci a technické práce. V 9. ročníku přibývají další 2 hodiny volitelných předmětů, například matematický seminář, cvičení z českého jazyka, technické kreslení a domácnost. Zavedení jednotlivých předmětů závisí opět na zájmu žáků. Výuka cizích jazyků začíná ve čtvrtém ročníku. Převážný zájem je o anglický jazyk, ale učíme stále i němčinu. Žáci ve čtvrtém až devátém ročníku mají 3 hodiny výuky cizího jazyka týdně, mají tedy možnost se ho naučit opravdu na slušné úrovni. Pozornost je také věnována počítačové gramotnosti. Máme dvě učebny informatiky, celkem pro 28 žáků. Výuka je sice zavedena jako volitelný předmět, ale vzhledem k tomu, že je jednou zaveden od osmého, i od devátého ročníku, mají všichni žáci možnost seznámit se s prací na počítači. V dalším období plánujeme výuku počítačové gramotnosti ještě prohloubit. Nezapomínáme ani na žáky z nižších ročníků. Počítačová učebna je jim k dispozici čtyři odpoledne v týdnu v rámci školní družiny a školního klubu. Je samozřejmostí, že všechny počítače mají připojení k internetu. Součástí školy je školní družina a školní klub. Je určen hlavně dětem, jejichž rodiče jsou v zaměstnání, také však dětem, které do školy dojíždějí z okolí. Náplní obou zařízení je podpora tvůrčí práce dětí, rozvoj jejich zájmů a dovedností. V horizontu několika málo let nastanou v našem školství další podstatné změny. Tentokrát se nebudou týkat vnější formy školní docházky, ale výrazně se dotknou obsahu učiva a jeho rozvrstvení do jednotlivých ročníků. Každá škola si vypracuje svůj vlastní školní vzdělávací program základního vzdělání. Vzdělávací obsah bude rozdělen do několika oblastí, samostatně zůstanou pouze vzdělávací oblasti český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Další nám doposud známé předměty mohou být spojeny do dalších vzdělávacích oblastí, které je navzájem propojí - například Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), Umění a kultura ( hudební výchova, výtvarná výchova), Člověk a společnost ( dějepis, výchova k občanství) a některé další. Cílem nového přístupu je spíš než učení pojmů ukázat žákům cestu řešení problému, ukázat možnosti hledání informací, jak vyhodnocovat problém

8 komplexně, nejen z úzkého hlediska jednoho předmětu

9 Opsáno ze školních kronik vypsán konkurz na místo řídícího učitele obecné školy 4. září 1905 kolaudace nové školní budovy - na tehdejší dobu to byla velmi rozsáhlá a výstavní budova, která nevynikala zevnějškem, ale vyhovovala všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým zavedeny nové předměty ruční práce, výchovná a občanská nauka na chodbu v 1. poschodí byly zavěšeny signálové elektrické hodiny instalováno rozhlasové zařízení s přijímačem, elektr. gramofonem, mikrofonem a ampliony umístěnými ve všech třídách zakoupen kinoprojektor na 16 mm úzký film vládním nařízením byla měšťanská škola organizována jako čtyřtřídní změněn dosavadní název školy z měšťanské na hlavní zřízeny kurzy německého jazyka pro učitele zastavena výuka dějepisu - tato hodina byla věnována prohlubování učiva v německém jazyce, také byla zastavena výuka literatury vyučuje se nepovinným předmětům těsnopis, psaní na stroji do tělocvičny bylo zakoupeno nové nářadí, protože stávající bylo přestěhováno do nově otevřené Sokolovny velká část budovy hlavních škol byla zabrána jako ozdravovna, vyučování probíhalo střídáním hlavní a obecné školy po půldnech

10 ve škole provedeny jen menší opravy, v části budovy zabrané pro německou mládež byla provedena instalace elektrického vedení v trubkách budova byla obsazena oddíly wehrmachtu a vyučování probíhalo ve 3 místních hostincích u Dlabků, Forejtků a Kopeckých - střídáním tříd s obecnou školou obden z Vamberka v noci tajně odešla posádka a školní budovu zanechala v hrozném stavu; západní křídlo bylo s vynaložením velkého úsilí dáno do pořádku - zdi byly oškrábány, místnosti vydezinfikovány, vybíleny, opět zařízeny nábytkem; zbývající část budovy byla poskytnuta pro ubytování válečných zajatců a osob zajištěných pro lidové soudy podle výnosu z byli žáci z obecných škol převzati do školy měšťanské zavedena jednotná škola, první 3 třídy střední školy jsou společné pro chlapce a dívky zřízeno polední stravování žactva ve školní kuchyni vybavena kreslírna novým nábytkem a lavicemi otevřena Družina mládeže pro žactvo, jejichž rodiče jsou celý den zaměstnáni ve Vamberku dochází k vytvoření osmileté střední školy a škola ve Vamberku se stává druhou největší (po Týništi) na okrese (18 tříd 605 žáků) hřiště pod školou bylo oploceno a v zimě využíváno jako kluziště přestěhování Družiny mládeže do zrušeného hotelu Serbousek na náměstí získán pozemek na Kaprlově pro výuku prací na pozemku a zahájení budování nové školní dílny na hřišti u školní budovy 2 provozovny spojené chodbičkou se sociálním zařízením a skladiště pro školního lékaře uvolněna bývalá kuchyně v přízemí

11 poprvé obdrželi všichni žáci bezplatně všechny pomůcky a učebnice povinná školní docházka 9 let otevřena nová školní dílna, vybudovaná v akci Z položeny základy k nové etapě ve vývoji školství diferenciace vyučování na ZDŠ, dělení žáků do studijních a praktických tříd v 9. ročníku dána do provozu učebna vaření postavená v sousedství školních dílen výměna oken na chodbách, oprava střechy, žlabů a omítky na všech stranách kromě jižní, výměna hlavních dveří, oprava tělocvičny nová spádová oblast školy - sídliště Jiráskova ul. - školu celkem navštěvuje 680 žáků nedostává se učeben nářaďovna u tělocvičny, kabinet Tv a sprchy výměna oken na jižní straně opraveny chodby, v tělocvičně položeny nové parkety stále se projevuje nedostatek učeben a kabinetů, též chybí vyhovující šatny pod školou vybudováno hřiště výměna vysokých dvoukřídlých dveří za nižší jednokřídlé výměna podlah ve většině tříd vydán dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který zahrnoval rozšíření předškolní výchovy v mateřských školách a přestavbu školství

12 povinná desetiletá docházka na ZŠ 1. stupeň - 4 roky 2. stupeň - 4 roky na SŠ, OU - 2 roky otevření pavilonu ( Dřeváku ), pro některé třídy prvního stupně otevřena nová jazyková učebna s moderní didaktickou technikou zahájena přístavba školy otevření přístavby, vstupní haly, šaten a učebny výtvarné výchovy přebudování tělocvičny vybavení tříd roletami třídy nižšího stupně učí v místnostech bývalé MŠ město výuka anglického a německého jazyka žákům 5. roč. po vykonání přijímací zkoušky umožnění studia na 8- letém Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zahájena výstavba přístavby školy jídelna, učebna chemie a fyziky, byt a školní kuchyňka vybudována a otevřena školní studovna, která vznikla v rámci oceněného projektu v Programu rozvoje škol a školských zařízení ukončení provozu zubní ordinace ve šk. budově první návštěva švýcarských žáků z partnerského městečka Gachnang v českých rodinách a na naší škole

13 ukončení výuky v tzv. Dřeváku, škola a družina zahajuje výuku ve velké budově zprovozněna nová jídelna výuka v nových učebnách chemie a fyziky družina se přestěhovala do školní studovny a studovna do vestibulu přístavby návštěva našich žáků ve Švýcarsku přestěhování učebny informatiky vytvoření počítačové sítě zakoupení dataprojektoru postupná úprava chodeb nová dlažba, zářivky rekonstrukce záchodů, výměna stoupaček otevřeno upravené školní hřiště pod školou oprava školní dílny

14 Seznam pracovníků školy ŘEDITELÉ A ŘÍDÍCÍ UČITELÉ OBECNÁ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA HUDOUSEK BOHUMIL BOUŠKOVÁ JITKA EKSLER VINCENC IZÁK JOSEF DĚDIC JAROSLAV HARTMAN FRANTIŠEK JEHLIČKA VLADIMÍR DONENBERGER JAN KRÁČMEROVÁ MARIE KRÁL JOSEF FR. HOLEC JOSEF KRÁL JOSEF FR. LAŠEK GOTTHARD JEHLIČKA VLADIMÍR NEJEDLÁ RŮŽENA MELKA JAN LUKAVSKÝ BOHUSLAV PALLA JOSEF PANOCH FRANTIŠEK NEKULOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL PAVEL BOHUMIL ŘÍČAŘ JAROSLAV ŘIČAŘ JAROSLAV ŠEDIVÝ JIŘÍ STEHLÍK LADISLAV SVOBODA ANTONÍN ŠKOP LADISLAV ŠŤÁL JINDŘICH VÍCH FRANTIŠEK

15 SEZNAM UČITELŮ OBECNÁ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA -ŘU KRSKOVÁ ELIŠKA STAHL JINDŘICH BEK VÁCLAV KRUŽÍKOVÁ MARIE STEHLÍK FRANTIŠEK BENEŠOVÁ ANNA KUBIASOVÁ BOŽENA STEHLÍK LADISLAV ČERNÍKOVÁ KURAL VOJTĚCH ŠEDKOVÁ MARIE DAMBRANSKÁ MARIE LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠEFC FRANTIŠEK DIVIŠOVÁ ANNA MALKOVSKÁ MIROSLAVA VAŠÁTKOVÁ MARIE DOLEŽAL ALOIS MAŘÍKOVÁ ALOISIE VÍCH FRANTIŠEK DURYCH VÁCLAV MATĚJKA JOSEF VIZINOVÁ RŮŽENA EXLER VINCENC ŘU MATOUŠKOVÁ LUDMILA VOTRUBOVÁ RŮŽENA FIBITANCLOVÁ JUSTINA MATZIGOVÁ HANA WALTER VILÉM FILÍPKOVÁ MARIE MATZIGOVÁ JANA ZEMANOVÁ BOŽENA HLAVÁČOVÁ VĚRA MELKOVÁ MARIE- KOSTELECKÁ ZICHOVÁ HANA HOHL RAVEL MILOŠOVÁ AMALIE ŽIŠKA JOSEF HOLZINGER JOSEF MIŠKOVÁ BOŽENA HOUDEK MIROSLAV NAGYOVÁ ZDENKA HROBAŘOVÁ HANA NEJDLÁ RŮŽENA HUEBROVÁ MILADA NOVOTNÝ JAROSLAV HUEBROVÁ MILENA MIKYSOVÁ HYKŠOVÁ MARIE OBSTOVÁ JANA CHLEBOUNOVÁ VĚRA PACHOLÍK FRANTIŠEK CHODĚROVÁ ANNA PALTEROVÁ ANNA JÁNSKÝ JAN PAVLIŠTOVÁ MARIE JELÍNEK JOSEF PAZOUREK KAREL KLEMENTOVÁ OLGA PÍČ MIROSLAV KOBLICOVÁ ANNA POPELKA BOHUMIL - ŘU KOUTNÍK NORBERT RYBÁŘ MILAN KRÁČMEROVÁ MARIE ŘU SEDLÁČEK VLADIMÍR

16 MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA BARTOŠOVÁ JARMILA CHLUMECKÁ JIŘINA POHLOVÁ MARIE BEDNÁŘ BOHUSLAV IZÁKOVÁ MARIE PRAŽÁK ALOIS BOHÁČ MILOSLAV JANEČKOVÁ FRANTIŠKA PROCHÁZKA BOHUSLAV CZACKOVÁ RŮŽENA JELÍNEK JOSEF PROKOPOVÁ LIBUŠE BRÝDLOVÁ ŽOFIE JINOVÁ EVA- KUCHAŘOVÁ ŘIČAŘ JAROSLAV ŘU ČECHOVÁ JIŘINA JIRÁSKOVÁ ANTONIE SMOLÍKOVÁ MARIE ČERNÍKOVÁ AMALIE KAISVINGLEROVÁ BOŽENA SOBOTKA BOHUMIL ČERNÝ BOHUSLAV KOPECKÝ JIŘÍ STÁHL JINDŘICH DAVID JOSEF KOSTLÁN JOSEF STEHLÍK LADISLAV DAVIDOVÁ JIŘINA KRULICHOVÁ IVA SVATÁ EMILIE DRAŠNER AUGUSTIN KUBEC ALOIS ŠEDOVÁ MARIE DVOŘÁKOVÁ ANNA LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠIMÁKOVÁ ANNA DVOŘÁKOVÁ VĚRA LUKAVSKÝ FRANTIŠEK ŠOURKOVÁ EMILIE DYNTAROVÁ RŮŽENA MACH KAREL ŠROGL MIROSLAV EHL JAROSLAV MALEC KAREL ŠTOLBA KAREL HANDL STANISLAV MALKOVSKÁ MIROSLAVA ŠTULÍKOVÁ VLASTA HANUŠOVÁ MARIE MATĚJKA JOSEF URBANOVÁ OLGA HARTMANOVÁ MARIE MATĚJKOVÁ BOŽENA VACEK JOSEF HEJZLAR JOSEF MATZIGOVÁ JANA VALÍČEK LUDVÍK HILGARTNEROVÁ BOŽENA MELKA JAN VESELÝ JOSEF HLAVÁČOVÁ RŮŽENA MILEROVÁ BOŽENA VIZINA MOJMÍR HLAVATÁ RŮŽENA NEJEDLÁ RŮŽENA VOŘÍŠEK FRANTIŠEK HNÁTKOVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ ANEŽKA ZÁBRODSKÁ MARIE HORÁK JOSEF NOVOTNÁ PAVLA ZAHRADNÍK JOSEF HORÁKOVÁ IRENA -ŠKLÍBOVÁ PAIGROVÁ BOHUMILA ZICHOVÁ HANA HOŠEK MARTIN PAVEL BOHUMIL ZVĚŘINOVÁ BOŽENA HOVAD ZDENĚK PETRUSOVÁ ŠTĚPÁNKA ZVOLSKÁ ANTONIE HROBAŘ FRANTIŠEK PLÍŠEK FRANTIŠEK ŽIŠKA JOSEF HROBAŘOVÁ HEDVIKA PODOLSKÝ KAREL

17 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMCOVÁ HANA DIVIŠOVÁ MILADA HORÁKOVÁ VĚRA BABIČOVÁ ALICE DOLEŽALOVÁ LUDMILA HORKÝ MILAN BALGOVÁ VĚRA DOSTÁLOVÁ JAROSLAVA HOSTINSKÝ JAN BALOUSOVÁ MARIE DUCHOŇ JOSEF HOŠKOVÁ MARIE BÁRTA LUDĚK DUŠKOVÁ ANNA HOVORKOVÁ HANA BARTONÍKOVÁ JIŘINA DUŠKOVÁ JAROSLAVA HRONEŠ VLADIMÍR BARTOŠOVÁ MARIE DUŠKOVÁ JITKA HUDCOVÁ IVA BARTOŠOVÁ MARIE DVOŘÁČEK JOSEF HUDOUSEK BOHUMIL BÁRTOVÁ JARMILA DVOŘÁČKOVÁ LIBUŠE CHÁROVÁ JITKA BEDNÁŘOVÁ EVA DVOŘÁKOVÁ LIBUŠE CHODĚROVÁ ANNA BENEŠOVÁ LJUBINKA EHLOVÁ MILOSLAVA CHOCHOLATÁ EVA BEZDĚKOVÁ MARIE FALTEJSKOVÁ MARIE ICHOVÁ JANA BLAŽEK MILAN FIKEJZOVÁ MARIE JAKLOVÁ EMILIE BŐHMOVÁ NADĚŽDA FILIP JOSEF JANEČKOVÁ FRANTIŠKA BOUŠKOVÁ JITKA - OTÁHALOVÁ FLEKROVÁ LENKA JASANSKÁ JAROSLAVA BRANDEJS MILAN FLORIANOVÁ JANA JEDLINSKÁ BOŽENA BRANDEJSOVÁ EVA FUTTEROVÁ BLANKA JEDLINSKÁ DANA BRANDEJSOVÁ NADĚŽDA GEBOVÁ MILENA JEDLINSKÝ JAN BUREŠOVÁ VENDULA GULDOVÁ KVĚTA JEHLIČKOVÁ ALENA BŮŽEK MILAN HAMANOVÁ JANA JEHLIČKOVÁ ALENA CEJNAR ALOIS HARTMANOVÁ JANA JURAJDOVÁ EVA COUFAL MILOŠ HÁVOVÁ MONIKA KACROVÁ OLGA ČECHOVÁ JIŔINA HERMOCHOVÁ DITA KALÁBOVÁ MARIE ČERNÁ EVA HLAVATÁ RŮŽENA KÁNSKÁ JARMILA ČERNOHOUSOVÁ MARIE HLOUŠKOVÁ JANA KAŠPAR STANISLAV ČERNOCH MARTIN HOLCOVÁ IRENA KERHATOVÁ BOŽENA ČERVINKOVÁ JARMILA HOLEČKOVÁ EVA KILIÁN EDUARD ČESTICKÁ VĚRA HORÁK SLAVOJ KLAPAL FRANTIŠEK DIVIŠ FERDINAND HORÁKOVÁ ANNA KLÁŠTERECKÁ PAVLA

18 KNAPOVSKÁ MIROSLAVA MACKOVÁ MARTA - KACÁLKOVÁ PAŠTIKOVÁ EVA KOCNEROVÁ ZDENKA MACKOVÁ SOŇA PAVLÍNKOVÁ JANA KOPSOVÁ IVETA MACHAČOVÁ IVA PERLOVÁ VĚRA KOSOVÁ LIBUŠE MACHÁŇ VÁCLAV PETRŮ STANISLAV KOSTELECKÁ MARIE MACHOVÁ ALENA PILAŘOVÁ EVA KOŤANOVÁ BLANKA MACHOVÁ JANA PÍSKOVSKÁ HELENA KOTÁSKOVÁ PETRA MAKALOUŠ MIROSLAV PÍŠA JAN KOTLÁŘOVÁ VLADISLAVA MARIŠLEROVÁ JITKA PLÍŠEK FRANTIŠEK KOVÁŘOVÁ RENATA MARKOVÁ ALENA PLOCEK VLADIMÍR KRÁLOVÁ MIRIAM MARKOVÁ MARIE PLOCKOVÁ JINDŘIŠKA KRÁMOVÁ ZDENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA PLOCKOVÁ MARIE KRČMÁŘOVÁ STANISLAVA MATĚJKOVÁ VĚRA - VYCHOVÁ PODOLSKÁ ADÉLA KROBOL JOSEF MATĚJUSOVÁ MILOSLAVA POLÁK JOSEF KRSKOVÁ VLASTIMILA MAULEROVÁ VLADANA POLNICKÁ JANA KRUMLOVÁ MARIE MELOUNOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL KUBEC ALOIS MILOŠOVÁ AMALIE POSLUŠNÝ LUDVÍK KUČEROVÁ OLGA MIŘEJOVSKÁ PAVLA PRÁŠEK PAVEL KUCHAŘOVÁ EVA MLYNÁŘ JOSEF PROVAZNÍKOVÁ EVA KURKOVÁ JAROSLAVA MORÁVKOVÁ OLGA PROVAZNÍKOVÁ YVONNE KVĚTENSKÁ EVA MÜLLEROVÁ EVA PŘIBYLOVÁ JAROSLAVA KYLLAROVÁ HANA MŰLLEROVÁ JINDRA RATHOUSKÁ JANA LAKMAYER JAN NEDOMLELOVÁ RÁZKOVÁ PAVLA LANGR PETR NEJEDLÁ RŮŽENA REJZKOVÁ DARJA LAŽANSKÝ MILOŠ NOSEK JIŘÍ RICHTER OTAKAR LEJSKOVÁ LIBUŠE NOVÁKOVÁ VĚRA RŐESLEROVÁ JANA LIMLOVÁ DRAHOMÍRA NOVOHRADSKÁ JARMILA RYKALOVÁ JITKA LUKAVSKÝ BOHUSLAV NOVOHRADSKÁ SVATAVA ŘEHULOVÁ JIŘINA LUŇÁČEK JOSEF NOVOTNÁ HELENA ŘIČAŘOVÁ MARIE LUŇÁČKOVÁ ANNA OBSTOVÁ JANA SAKOVÁ LUDMILA MACEK JOSEF ODEHNALOVÁ JANA SAMKOVÁ VĚRA

19 SEDLÁČKOVÁ ANNA ŠPELDOVÁ EVA ZEMANOVÁ BLANKA SEDLÁČKOVÁ IRENA ŠTEFLOVÁ BLANKA ZEMANOVÁ SVĚTLANA SEJKOROVÁ JITKA ŠTĚPKOVÁ DANA ŽABOKRTSKÁ MONIKA SEJKOROVÁ KVĚTA ŠUBRTOVÁ JARMILA ŽÁČKOVÁ BOŽENA SCHEDIWÁ EVA ŠULCOVÁ IVA SCHEJBALOVÁ ILONA ŠUP BOHUMIL SLOUPENSKÁ IRENA -VÍZNEROVÁ ŠUPOVÁ MARIE SMUTNÁ JANA UHLÍŘOVÁ DANA SRŠŇOVÁ ZDEŇKA UHLÍŘOVÁ JANA STANČÍK PETR ULVROVÁ LUDMILA STANČÍKOVÁ VLASTA VALOUCHOVÁ MARIE STRÁŽNICKÝ VÁCLAV VANĚK PETR STUCHLÍKOVÁ JAROSLAVA VANICKÁ DANUŠE SUCHÁNKOVÁ ŽOFIE VANICKÁ JANA SVÁTKOVÁ JAROSLAVA VAŠÁTKOVÁ KARLA SVATOŠOVÁ MARIE VAVŘINCOVÁ VĚRA SVĚTELSKÁ EVA VENCLOVÁ ANNA SÝKOROVÁ MARIE VEPŘEK ZDENĚK SYNKOVÁ HANA VESELKOVÁ HELENA ŠABATOVÁ EVA VÍDEŇSKÁ MILUŠE ŠEDKOVÁ MARIE VÍDEŇSKÁ VĚRA ŠEDOVÁ VĚRA VINZENSOVÁ JANA ŠEJNOVÁ KATKA VLASOVÁ ZORKA ŠIBÍKOVÁ VLASTA VODOVÁ MARTA ŠKLÍBA JOSEF VOLŠÍKOVÁ VĚRA ŠLAJ JAN VOTŘESOVÁ VĚRA ŠLAPÁK BOHUMIL ZAHRÁDKOVÁ MARCELA - HORKÁ ŠMÍDOVÁ DENISA - ĆIHÁKOVÁ ZAHRADNÍK JAROSLAV ŠPAČKOVÁ LUDMILA ZAHRADNÍK JOSEF ŠPALEK VLADIMÍR ZAHRADNÍKOVÁ EVA

20 VYCHOVATELKY ŠD ŠKOLNÍCI PIONÝRSKÉ VEDOUCÍ BORŮVKOVÁ ZDEŇKA DUŠEK BOHUMIL BOČKOVÁ EVA DAPECIOVÁ ANNA DUŠEK PAVEL HAŠKOVÁ MARIE HÁJKOVÁ HANA HOVORKA VLAD. KURKOVÁ JARMILA HORKÁ ZUZANA JEŽO RUDOLF PEREMSKÁ VĚRA HUHLOVÁ VLASTA KOTÍK JOSEF PEŠKOVÁ LIBUŠE JINDÁČKOVÁ MARTINA KUBIAS JIŘÍ POSLUŠNÝ LUDVÍK JINDROVÁ LIBUŠE PETRÁNĚK KAREL RAMBOUSKOVÁ LUDMILA KLECOVÁ ŠÁRKA PINKAS JOSEF VALOUCHOVÁ MARIE KOTYZOVÁ IVANA RYKALA ROMAN VEVERKOVÁ MARIE KRPAČOVÁ KVĚTA STODŮLKA LENFELDOVÁ MARIE ŠTĚPÁNEK KAREL SEKRETÁŘKY MÁLKOVÁ PAVLA ZÁNA JOSEF BOHÁČOVÁ MILADA MARTINCOVÁ DAGMAR ŽÁK MARTIN CIKÁNOVÁ LENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA TRIANDAFILU MILOSLAV DURCHÁNKOVÁ LENKA PIŠLOVÁ MILADA DUŠKOVÁ OLGA PIŽLOVÁ HELENA CHOVANČÍKOVÁ MARIE SOMMEROVÁ MARIE JOHNOVÁ RENATA SOUKUPOVÁ HANA KABEŠOVÁ IVONA STÁRKOVÁ VLASTA KONYOVÁ ANNA ŠALDOVÁ MARIE LAKMAYEROVÁ LADISLAVA ŠŤĚPÁNKOVÁ EVA - BAŠKOVÁ MACHÁČKOVÁ PETRA TOMKOVÁ IVA NĚMEC ZDENĚK VEVERKOVÁ HELENA SODOMKOVÁ KVĚTA ŠIMKOVÁ IRENA ULRYCHOVÁ OLGA ZEMANOVÁ BLANKA

21 Seznam žáků 9.třída Třídní učitel: Alois Kubec Čáslavka Ladislav, Freyvald Jiří, Jedlinský Jaroslav, Jeništa Stanislav, Jindra Jaroslav, Kaplan Jaroslav, Kluge Karel, Kopsa Karel, Lukavský Bohuslav, Macháček Pavel, Martinec Jiří, Martínek Jindřich, Mlíka Jan, Slanina Bohumil, Smutný Josef, Štěpán Jindřich, Šubrt Augustin, Šubrt Jindřich, Veverka František, Vodička Jan, Vondra Josef, Vorlický Antonín, Vrána Zdeněk, Záleský František Čižinská Marie, Ešpandrová Olga, Hájková Zdenka, Havlová Milada, Holečková Marie, Hošková Jiřina, Josífková Ludmila, Klecová Jaroslava, Krčmářová Věra, Kutíková Jaroslava, Kutíková Věra, Lagrová Marie, Marešová Magda, Marklová Eva, Michalíčková Marie, Nováková Vlasta, Sklenářová Anna, Šotolová Radoslava, Štajnerová Hana, Vorlická Věra, Vyletělková Alena, Martincová Jaroslava 8.A Třídní učitel: Anežka Němcová Brkl Stanislav, Bžoněk Miroslav, Cabalka Jan, Čermák Jaroslav, Čižinský Karel, Čižinský Vladimír, Diblík Jan, Doleček Josef, Dušek František, Horák Vladislav, Hrstka Josef, Chlumecký Jiří, Jansa Milan, Jehlička Jan, Kotyza František, Koželuh Milan, Krčmář Václav, Kroupa František, Kříž Miroslav, Nováček Karel, Burešová Hana, Čermáková Eva, Daníčková Jana, Dyttertová Zdenka, Frydrychová Libuše, Hakenová Marie, Hejná Irena, Hoffmannová Anna, Horáková Jana, Hostinská Blanka, Hovorková Věra, Kaplanová Stanislava, Kaplanová Zdenka, Kotyzová Jarmila, Kotyzová Marie 8.B Třídní učitel: Josef Zahradník Hlávka Ladislav, Kubec Ladislav, Kubíček Jiří, Kučera Bohuslav, Mačát Miroslav, Novák Jan, Pavel Jaroslav, Petraš Jaroslav, Prachař Karel, Růžička Oldřich, Ryba Pavel, Schejbal Jiří, Svoboda Rudolf, Štěpánek Rudolf, Valenta Miroslav, Zeman Oldřich, Zezulka Bohumil, Želinský Vilém, Kinclerová Blažena, Kovalčiková Marie, Kučerová Eva, Kulková Jana, Matysová Bedřiška, Petráňková Marie, Poláčková Jana, Pučanová Hedvika, Ročková Hana, Rychlínková Marie, Strnadová Ludmila, Šebestová Libuše, Šklíbová Věra, Ulrychová Radoslava, Zvelebilová Jana 8.A Třídní učitel: Miloš Lažanský Archleb Karel, Bačina Karel, Čáslavka Jaroslav, Čižinský Josef st., Čižinský Josef ml., Dušek Jaroslav, Fišer Vojtěch, Freywald Václav, Freywald Bohumil, Holeček Leopold, Hudousek Bohumil, Jansa Jiří, Jánský Antonín, Karhan Miloš, Kříž Miloslav,

22 Kučera Jaromír, Lžíčař Jan, Vašátko František, Viktorin Zdeněk, Taner František Effenbergrová Jana, Egersdorfová Marie, Francová Jarmila, Hájková Marie, Hejlková Eliška, Hejlová Marie, Hlaváčková Olga, Hostinská Jana, Hubinková Eva, Chaloupková Jaroslava, Morávková Jana, Steklíková Dana, Šklíbová Vlasta, Vavrušková Jarmila, Vondráčková Zdena, Horáková Jana, Malinová Jana 8.B Třídní učitel: Pavel Hohl Honza Jaromír, Klec Ladislav, Kotlář Karel, Kulhavý Petr, Lukavský František, Motyčka Václav, Nechuta Pavel, Plaček Rudolf, Podolský Václav, Potužník Josef, Řehák Josef, Slanina Miroslav, Šťastný Otakar, Strnad Josef, Šejna Josef, Sýkora Oldřich, Trejtnar Jindřich, Václavík Karel, Vanický Vlastislav, Vavřinec František, Wenzl Miroslav Dvořáková Miluše, Hájková Hana, Horáková Antonie, Jílková Dagmar, Kacálková Marie, Krčmářová Marie, Kulhavá Alena, Langrová Zdenka, Luňáčková Ludmila, Marklová Jana, Papešová Libuše, Plašilová Irena, Svobodová Ludmila, Sýkorová Růžena, Zahradníková Alena 8.A Třídní učitel: Miroslav Šrogl Blažek Jaroslav, Blažek Stanislav, Černý Josef, Faigl Rudolf, Hejhal Jaroslav, Holub Jan, Jirsa Bedřich, Kábrt Miroslav, Kouřil Miloslav, Kozel Zdeněk, Krsek Stanislav, Motyčka Václav, Slanina Miroslav Bezdíčková Eva, Boháčová Zdenka, Čermáková Jaroslava, Černohousová Jana, Čižinská Miluše, Dolečková Eva, Doležalová Jaroslava, Dusilová Zdeňka, Dvořáková Miroslava, Dyttertová Jiřina, Filipová Naděžda, Grűnerová Blanka, Hlásecká Olga, Hloušková Marie, Horáková Věra, Hovorková Zdena, Jansová Soňa, Jeništová Jaroslava, Krčmářová Věra, Lýrová Marie 8.B Třídní učitel:jan Lakmayer Kos Bohumil, Kubec František, Kaplan Jaroslav, Kubias Jiří, Langr Jan, Novák Lubomír, Novák Karel, Obst Bohumil, Pavlišta Vilém, Petříček František, Procházka Josef, Samek Antonín, Stančík Luděk, Slanina František, Šimeček František, Šmíd Jiří st., Šmíd Jiří ml, Vyčítal Josef Kaplanová Květa, Klecová Stanislava, Kopsová Marta, Mertová Hana, Netíková Marie, Papáčková Zdenka, Prokešová Helena, Svatošová Jaroslava, Šedová Eva, Šedová Věra, Šlesingerová Zdenka, Štorchová Jindra, Švestková Alena, Tobišková Anna, Vanžurová Olga, Zabloudilová Růžena 8.A Třídní učitel: Alois Kubec Bavlovič Josef, Cvejn Jaroslav, Čermák Josef, Ditrt Rudolf, Držmíšek Jiří, Gőttlicher Kristián, Chaloupka František, Koblic

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana

Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Pořadí Jméno Celkový počet hlasů Strana Člen zastupitelstva * 1 Havlík Ivan 1 105 ODS * 2 Valtr Ladislav Ing. MBA 977 ODS * 3 Čulík Jan 942 ODS * 4 Chaloupka Pavel 852 ODS * 5 Kučera Miroslav 775 ODS *

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka

Tab. 1 č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka Tab. 1 Seznam ohrožených objektů byl stanoven na základě stanoveného záplavového území a podle skutečného stavu při povodních dle zkušeností z minulých let. č. p. Vlastník Náhon u Podolského potoka 84

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

DISCGOLF - výsledková listina

DISCGOLF - výsledková listina kategorie M70 1 83 Slezák Stanislav m _do 70 Klub seniorů Skřivany x 16 6:51:00 1 2 357 Provazník Petr m _do 70 Senioři Borohrádek x 17 3:08:00 2 3 295 Hroch Jiří m _do 70 SD Smiřice x 18 4:14:00 3 4 132

Více

celkem Oddíl Příjmení a jméno devítky chyby výkony Lok.Č.Třebová 2 Start RK 8 SK Solnice 3 Slavoj Praha 1 Vrchlabí 3 SK Solnice 4 Slavoj Praha 2

celkem Oddíl Příjmení a jméno devítky chyby výkony Lok.Č.Třebová 2 Start RK 8 SK Solnice 3 Slavoj Praha 1 Vrchlabí 3 SK Solnice 4 Slavoj Praha 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oddíl Příjmení a jméno devítky chyby výkony Lok.Č.Třebová 2 Start RK 8 SK Solnice 3 Slavoj Praha 1 Vrchlabí 3 SK Solnice 4 Slavoj Praha 2 Vrchlabí 2 Vrchlabí

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice

celkem chyby celkem plné celkem dorážka TJ Spartak Rokytnice Petr Janák Centropen Dačice 06-0 ročník KONEČNÁ VÝSLEDKOVÁ LISTINA! Výsledková listina Memoriál Aleny Frintové REGISTROVANÍ 4..06-6..07 Jméno a příjmení hráče dvojice oddíl hráče Mojmír Holec 54 86 0 40 57 96 0 53 3 8 0 493 Centropen

Více

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PARDUBICKÝ KRAJ OBLASTNÍ PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2004

KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PARDUBICKÝ KRAJ OBLASTNÍ PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2004 KLUB ČESKÝCH TURISTŮ PARDUBICKÝ KRAJ OBLASTNÍ PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2004 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pořadí Příjmení a jméno km odbor SENIORKY 1 Kratochvílová Marie 7760 km TJ JaS Holice 2 Běhounková

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C

Pražský kuželkářský svaz. Dohrávka 19.kola: PSK Union Praha E : TJ Astra Zahradní Město C ZPRAVODAJ č. 24 Praha 19.4.2013 Pražský kuželkářský svaz Dohrávka 19.kola: Mistrovství Prahy IV. Skupinář: Martin Lukáš PSK Union Praha E - TJ Astra Zahradní Město C 10:6 2318-2310 15.04. PSK Union Praha

Více

SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY :

SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY : SEZNAM POSTUPUJÍCÍCH NA KMJ 2007 : DOROSTENKY : 1. Plšková Vendula Náchod 2. Divišová Michaela Náchod 3. Vlčková Petra Náchod 4. Stránská Karolína Náchod 5. Rinnová Eliška Náchod 6. Kováčiková Veronika

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr.

Kandidátní strana: Zastupitelstvo: Bechyně. Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová. PČ Jméno Věk. 1 Mgr. Registrační úřad: 5520 Zastupitelstvo: 5520 Obvod: Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová Mgr. Jozef Leškovský 36 správce farnosti 2 Ing. René Hartl 56 soukromý podnikatel Senožaty

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ a VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 15.10. a 16.10.2010 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Boháč Zdeněk

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str.

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 1998 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 10 Volební účast str. 12 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 13 Volby do Zastupitelstva

Více

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach

Pedagogický sbor Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach 1959-60 Jedenáctiletá střední škola ředitel školy Josef Lerach Pedagogický sbor Zdeňka Haasová Marie Kostrounová Věra Surová Zdeňka Svobodová Zdeňka Vokrojová Karel Brůha Magda Brůhová Miluška Bysřická

Více

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník

SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka 2.ročník SK Žižkov Praha Žižkovská dvoustovka ročník Pondělí 15.8.2016 Keller Tomáš TJ Sokol Rudná Koščová Petra TJ Sokol Rudná Šostý Miroslav SK Meteor Praha Forejtová Eva TJ Sokol Brandýs nad Labem Beran Martin

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Vsichni hlavní závod. Page 1

Vsichni hlavní závod. Page 1 Vsichni hlavní závod 1 Kratochvíl Miloš muž 1975 296 00:39:19 2 Miler st. Jiří muž 1975 265 00:40:29 3 Kupidlovský Daniel muž 4.9.1976 43 00:41:10 4 Smrčka Miloš muž 1954 298 00:42:08 5 Herda Jan muž 5.3.1983

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 14 14. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - TJ Sokol Rudná D 14:2 2436-2139 12.01. VSK ČVUT Praha B - KK Dopravní podniky Praha B 4:12

Více

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Maturitní komise Obor vzdělávání : M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012 Střední pedagogická škola, Boskovice, Komenského 5, 680 11 Boskovice Maturitní komise Obor vzdělávání : 75 31 M/005 Předškolní a mimoškolní pedagogika Jednotlivá maturitní zkouška Školní rok : 2011 / 2012

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 18 18. kolo: SK Uhelné sklady Praha D - KK Konstruktiva Praha E 8:8 2260-2262 16.02. KK Dopravní podniky Praha B - Slavoj Velké Popovice

Více

Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965

Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965 Šachový oddíl TJ Náchod Evidence partií z mistrovských utkání od roku 1965 Hráči, kteří získali 150 bodů a více jsou členy "Klubu superkanonýrů" Hráči, kteří získali 100 až 149 bodů jsou členy "Klubu kanonýrů"

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové

Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové Regionální mistrovství jednotlivců okresů Náchod Hradec Králové 2 0 0 6 Kategorie : dorostenky, dorostenci Náchod 10.4.2006 žáci, žákyně Náchod 12.4.2006 junioři, juniorky Náchod 14.4.2006 ženy, ženy seniorky

Více

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017

Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 Pražský kuželkářský svaz MISTROVSTVÍ PRAHY III 2016/2017 ZPRAVODAJ Č. 5 5. kolo: KK Konstruktiva Praha E - SK Uhelné sklady Praha D 14:2 2438-2311 06.10. Slavoj Velké Popovice B - KK Dopravní podniky Praha

Více

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p.

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p. Číslo volebníh o okrsku Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 Název objektu, ve kterém se nachází volební místnost Adresa objektu, ve kterém se nachází volební

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

65 ccm PRAŽÁK Viktor ŠTACH Josef L

65 ccm PRAŽÁK Viktor ŠTACH Josef L 5 ccm 23.6.216 3.4.216 3.9.216 1.1.216 19 ČIŽINSKÝ Dominik 183 1 22 2 3 42 22 22 2 44 22 25 1 47 25 25 1 5 26 KUČERA Miroslav 1 2 25 25 1 5 25 25 1 5 5 PIŠTORA David 47 3 25 22 1 47 8 DYTRT Dominik 44

Více

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ

VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ VÝBOR ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE A JEHO ČLENOVÉ Výbor finanční: - ( 15 členů ) zvolen/a za předseda: Ing. Petr Beitl do 16. 1. 2013 člen ZK Mgr. Vladimír Richter od 29. 1. 2013 člen ZK místopředseda:

Více

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM

INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM INSCENACE OPER LEOŠE JANÁČKA V NDM 1919/1920 JEJÍ PASTORKYŇA, 1. 11. 1919, Městské divadlo Dirigent: Emanuel Bastl Výprava: Karel Štapfer Choreografie: Achille Viscusi 1923/1924 KÁŤA KABANOVÁ, 18. 1. 1924,

Více

Výsledková listina přespolní běh Letohrad kategorie:diii

Výsledková listina přespolní běh Letohrad kategorie:diii Výsledková listina přespolní běh 30.9.2010 Letohrad kategorie:diii 1. Kateřina Faltusová ZŠ Jablonné nad Orlicí 5:30 2. Adéla Koclířová ZŠ Jablonné nad Orlicí 5:41 3. Simona Faltusová ZŠ Letohrad U Dvora

Více

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži

Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži Výsledky turnaje O pohár města Benešova 2009, kategorie Muži 1 Kováč Zdeněk Sokol Rudná 378 229 1 607 Muži 2 Doubrava Lukáš KK Konstruktiva 367 227 3 594 Muži 3 Roj Jaroslav TJ Kovohutě Příbram 388 204

Více

Jméno. výkon. výkon CELKEM. 1 Česká Třebová 1 Hetych Jiří ml. m Jiroušek Pavel m

Jméno. výkon. výkon CELKEM. 1 Česká Třebová 1 Hetych Jiří ml. m Jiroušek Pavel m Oddíl Jméno chyby Jméno 1 Česká Třebová 1 Hetych Jiří ml. m 3 1 304 Jiroušek Pavel m 4 0 346 7 1 650 2 Třebechovice 2 Stašák Antonín m 1 1 327 Holakovský Radek m 2 4 282 3 5 609 3 SK Solnice 4 Ksandr Dalibor

Více

Pardubice Zpracoval: B.Šiška

Pardubice Zpracoval: B.Šiška Pardubice 22. 11. 2014 Zpracoval: B.Šiška Podzimním vítězem je družstvo Týniště A. Za ním s odstupem 2 bodů Dobruška A, a za ní o bod méně má České Meziříčí A. Boj o sestupová místa je značně našlapaný,

Více

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ

KOMISE RADY MĚSTA PRO VOLEBNÍ OBDOBÍ Majetková komise Bc. Pavel Krčál, předseda Hana Máchalová PhDr. Emil Sedlák Ing. Pavel Průša Miroslav Prokeš Ing. Petr Hobl František Joura Petr Mikeš Vlasta Procházková Ing. Ludmila Veselá Bc. Dagmar

Více

Obecná škola ve Studeném v roce 1937

Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Škola rok 1933 Obecná škola ve Studeném v roce 1937 Horní řada zleva: 1. Vorlová Marie, 2. Burdová Růžena, 3. Nováková Marie, 4. Vodrážková Marie, 5. Seidlerová Věra, 6. Slavíková Anna, 7. Průšová Růžena,

Více

KMJ Královéhradecký kraj

KMJ Královéhradecký kraj Kategorie : Místo konání : Rozhodčí : Muži Vrchlabí 1.2. 2014 Dymáček Josef KMJ 2014 - Královéhradecký kraj Dráha č.1 Dráha č.2 Dráha č.3 Dráha č.4 Poř. Jméno Oddíl Celkem Plné Dor. Ch. Pl. Do. Ch. Pl.

Více

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School

ročník. Radnice Prahy 12 Přespolní běh nad Modřanskou roklí ZŠ a MŠ Smolkova Výsledky The English International School Strana 1/5 ZŠ a MŠ Smolkova VPraze 12 Pořadí DOROSTENCI 16-17 let - 6 000 m Ztráta Kat. Abs. St.č., jméno, ročník (97-96) Oddíl Čas Kat. Abs. 1 626, Svěchota Lukáš (1997) Spartak Praha 4 0:24:30 2 615,

Více

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne

Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí dopoledne Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2007) Termín: pondělí 23. 5. 2011 dopoledne Martin Pavlík pr. - Anglický jazyk 8:20 8:35 Mgr. Miloš Sedlák / Ing. Dagmar Čadová / Josef Kolář pr. - Matematika 8:35 8:50 Mgr.

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Velké Meziříčí okres... Žďár nad Sázavou konaných ve dnech (dne)... 15.10. - 16.10.2010 byly podle výsledků převzatých

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku

Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku Vyhodnocení 18. soutěžního ročníku 2008 2009 Vyhodnocení součtem získaných bodů v osmi kolech z devíti pořádaných TŘÍDA A 1. OSTŘEŠANY A 79 954,4 Buchtele Pavel 9 248,2 2. MALNA 70 931,4 Petrášek Jaroslav

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Kanadské bodování OAFL 2012

Kanadské bodování OAFL 2012 Kanadské bodování OAFL 2012 pořadí hráč tým zápasy góly asistence body 1 Jan Skalický Dolní Dobrouč 25 29 25 54 2 Martin Prokop Devils Lanškroun 26 38 14 52 3 Michal Krummer Devils Lanškroun 26 12 20 32

Více

Svaz lyžařů České republiky Odborný sportovní úsek základního lyžování VÝSLEDKOVÁ LISTINA Název akce: Veřejný závod ve Zdobnici

Svaz lyžařů České republiky Odborný sportovní úsek základního lyžování VÝSLEDKOVÁ LISTINA Název akce: Veřejný závod ve Zdobnici Kategorie: Školička dívky + chlapci Disciplina: OSL Poř. St.č. Jméno Datum nar. 1. 6 Štěpán Tomáš 2010 Ski klub Kostelec nad Orlicí 01:04,30 00:55,70 02:00,00 2. 5 Podstavek Tadeáš 2010 Ski klub Kostelec

Více

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017

Rozpis družstev před první lekcí VLŠ Družstvo č.1. Záznamový list o účasti ve VLŠ 2017 Rozpis družstev před první lekcí VLŠ 0 Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Ceé Anežka Beránek Krejčí Jak. Bušanský Marek Částek Filip Hradecká Nikol Hrdlička Michael

Více

Mistrovství Karlovarského kraje pro rok 2017 Muži

Mistrovství Karlovarského kraje pro rok 2017 Muži Muži kvalifikace, finále Datum: 28.ledna 2017 Kuželna: Sokol TEPLÁ Kombinace Kvalifikace Finále Celkem Poř Jméno Oddíl Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel Pl Do Ch Cel 1 Diosegi Štěpán TJ Lomnice 372 195 0 567 363

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3.

PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM LYŽOVÁNÍ V. ROČNÍK. . dívky 1-3 PŘEBOR ŠKOL MIKROREGIONU HLINECKO VE SJEZDOVÉM. chlapci 1-3. dívky 1-3 4 Kopecká Simona ZŠ Ležáků Hlinsko 34,442 1 20 Kadlecová Markéta ZŠ Resslova Hlinsko 36,5 2 12 Kopecká Lucie MŠ 38,913 3 19 Kružíková Adéla ZŠ Seč 38,96 4 5 Mrázková Adéla ZŠ Seč 41,21 5 13 Solničková

Více

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu

Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Výsledková listina 42. ročníku Běhu 17. listopadu Kategorie Ročník Počet startujících MŠ a 1. st. ZŠ dívky 2002-2008 28 MŠ a 1. st. ZŠ chlapci 2002-2008 32 Nejmladší žákyně Nejmladší žáci 2000-2001 2000-2001

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování

Volby do zastupitelstev obcí výsledky hlasování Volby do zastupitelstev obcí 20.10. - 21.10.2006 - výsledky hlasování Zastupitelstvo města, Kraj: Jihomoravský kraj, Okres: Brno-venkov Obec: Oslavany Počet volených členů zastupitelstva Počet volebních

Více

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013

ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 ŽEBŘÍČEK MUŽŮ V SEZONĚ 2012/2013 1 Mejsnar František Sokol Semily 21-60. Pfeifer Miroslav Spartak Rokytnice n.j. 2 Bělovský Josef Sokol Semily Řepík Petr Orel Studenec 3 Šír Milan Sokol Jablonec n.j. Strnad

Více

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní

Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Výsledková listina Matematická olympiáda, kategorie Z9, kolo okresní Brno město termín konání: 23.01.2013 Místo konání: Gymnázium, Tř. Kpt. Jaroše, pracoviště Příční 16/18, Brno pořadí: jméno: škola: rok

Více

Výkon Benzina Jičín Celkem 414 Slavíková Iva 212 Slavík Stanislav 202 Výkon Benzina Jičín Celkem 383 Cardal Jiří ml. 214 Cardal Jiří st. 169 Výkon Sil

Výkon Benzina Jičín Celkem 414 Slavíková Iva 212 Slavík Stanislav 202 Výkon Benzina Jičín Celkem 383 Cardal Jiří ml. 214 Cardal Jiří st. 169 Výkon Sil Memoriál Honzy Majdana 2005 - Jičín 27.2. - 6.3.2005 Výkon Sklopísek Střeleč Celkem 396 Matouš Zdeněk 214 Matoušová Romana 182 Výkon Sklopísek Střeleč Celkem 366 Kozák Vratislav st. 172 Kozák Vratislav

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014

1. A - KAŠTANY A ŽALUDY B - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 1. A - KAŠTANY A ŽALUDY 2014 Ander Tomáš 10 kg 30,- Kč 3 kg 12,- Kč 42,- Kč Fejksová Nikola 24 kg 72,- Kč,- Kč 72,- Kč Galbavý Michael,- Kč 9 kg 36,- Kč 36,- Kč Gažák Tomáš 11 kg 33,- Kč,- Kč 33,- Kč Herasymjuk

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ

Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne

PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne tokol o hlasování na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Strana z 9 PROTOKOL O HLASOVÁNÍ na shromáždění SVJ konaném dne.0.0 Otázky Č. ot. Znění otázky. SSV schvaluje zapisovatelkou paní Kittlerovou, za skrutátora

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Okresní kolo Corny středoškolského poháru Chlapci 100 m 400 m

Okresní kolo Corny středoškolského poháru Chlapci 100 m 400 m Název akce: Okresní kolo Corny středoškolského poháru Místo a datum: Ústí nad Orlicí, 18. září 2014 Pořadatel: Jiskra Ústí nad Orlicí Ředitel závodu: Eva Hüblová Hlavní rozhodčí: Jan Vencl Výsledky zpracoval:

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

24/09/ :32:34 Strana 1 of VESELÁ Barbora 2008 CZE

24/09/ :32:34 Strana 1 of VESELÁ Barbora 2008 CZE 26. Žamberský NO+BL Duatlon 2016 24/09/2016 Žamberk, zámecký park Oficiální výsledková listina Kategorie: Žákyně 8 let 1. 50 PETRÁČKOVÁ Anna 2008 CZE P.J.P.T. junior team 00:07:10.9 00:00:00.0 00:01:07.1

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537

RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006. Výsledky komunálních voleb 2006 v obci. Ráječko. Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 RÁJEČKOVSKÝ ZPRAVODAJ 10/2006 Výsledky komunálních voleb 2006 v obci Ráječko Celkovýpočet voličů Voleb se zúčastnilo 1007 občanů 540 občanů Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků 537 Počet neplatných

Více

Fulín František Neštětice 9 *1763

Fulín František Neštětice 9 *1763 František Neštětice 9 1763-12.12.1853 Fulínová Kateřina - Tisem1 28.6.1775-25.5.1855 Fulín Vít-v Dl.Lhotě 14 roz. z Neštětic 9 asi 1803 - Magdalena roz. Nerad. z Tomic 7.10.1826-8.6.1830-20.4.1900 Majdalena

Více

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce)

Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Historická legenda akce 24 kole (koloběžce) Pořadí dosavadních osobních výkonů (po pátém ročníku) Pořadí Jméno Osobní rekordy Průměr km/hod 1 Kubišta Michal 764,40 31,85 2 Cihlář Adam 709,80 29,58 3 Klindera

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Rudoltice okres... Ústí nad Orlicí konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát

VÝSLEDKOVÁ LISTINA. Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát ATLETIKA VÝSLEDKOVÁ LISTINA Sportovní disciplíny Umístění Jméno a příjmení - Základní škola/stát Výsledek (čas, m) Běh na 60 m - dívky 1. místo Jana Kučerová, ZŠ a MŠ Havlíčkův Brod, Wolkerova 8,88 2.

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Pořadové Věc Vypůjčitel

Pořadové Věc Vypůjčitel Pořadové Věc Vypůjčitel číslo 1 Žádost kompostér Huml Jiří, Ing. 2 Žádost kompostér Vondrášek Stanislav 3 Žádost kompostér Vondrášková Ivana 4 Žádost kompostér Svobodová Blanka 5 Žádost kompostér Semecký

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body skok vysoký Žákyně (11.05.2011 09:00) 1 23 Řeháková Petra 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 28 Škvorová Bára 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 3 22 Kopejsková Barbora 00 ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 1.35 460 6 Melová

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více