Vážení přátelé,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, - 01 -"

Transkript

1 OBSAH Předmluva 1 Z historie školy 2-4 Organizační změny 5 Současnost 6-7 Opsáno ze školních kronik 8-12 Seznam pracovníků školy Ředitelé a řídící učitelé 13 Seznam učitelů obecná škola 14 měšťanská škola 15 základní škola Vychovatelky, školníci, pionýrské vedoucí, sekretářky 19 Seznam žáků Fotogalerie Budova školy Jak šel čas Sbory učitelů Vzpomínka 84 Současný pedagogický sbor 85

2 Vážení přátelé, otvíráte brožuru, která Vám chce alespoň krátce připomenout Vaše školní léta na vamberecké škole. Nikdo už asi nespočítá, kolik žáků prošlo jejími třídami, kolik jich tady poprvé poznalo tajemství prvních písmenek a zažilo úžas nad novými poznatky. Je to několik generací občanů Vamberka i okolních obcí, pro které byla naše škola na několik let pravidelným cílem jejich ranních cest. Náš dík patří především zástupu pedagogů, kteří působili na naší škole, ať delší nebo kratší dobu. Ale všichni tady zanechali nesmazatelnou stopu. Na každého z nich vzpomínají nejen jejich kolegové, ale především jejich žáci. A přiznejme si, vzpomínky na školní léta bývají ty nejtrvalejší. Předcházející generace učitelů daly naší škole dobré jméno. Je to pro nás pro všechny veliký závazek pokračovat v jejich odkazu a připravovat další žáky na složitou cestu životem. Neméně významná je činnost všech ostatních zaměstnanců školy, kteří se starají o její bezchybný chod. Vděčíme za to všem školníkům, kteří se starali a starají o rozsáhlou budovu školy, nepřehlednému zástupu uklízeček. Díky jim přicházíme my učitelé i děti každé ráno do čistého prostředí. A nezanedbatelná je práce hospodářky školy, která se stará o účetnictví. Přeji Vám všem, abyste se při čtení našeho almanachu alespoň na chvíli v myšlenkách vrátili zpět do krásných žákovských let a vzpomínky na naši školu byly jen ty nejmilejší

3 Z historie školy O počátcích vambereckého školství se zprávy nedochovaly. Hovoří se o něm po r Učitelé však nebyli dostatečně vzdělaní - hmotné postavení bylo ubohé, byli podřízeni církvi. Na živobytí si přivydělávali muzikou, písařením a často i řemeslem, od dětí vybírali poplatek za slabikování, čtení, psaní. Sporům se nevyhnul ani tak výborný učitel, jakým byl v letech 1777 až 1815 Václav Voříšek, otec skladatele Jana Václava Huga Voříška. Dalším vynikajícím učitelem této doby ve Vamberku byl Josef Vrabec, který zde učil až do r V roce 1895 byla ve Vamberku otevřena první třída měšťanské školy chlapecké. Vyučovalo se ve všech možných prostorách / radnice, přilehlé budovy/, a tak jediným řešením byla stavba nové školní budovy. Umístění vyřešila náhoda. Ze 14. na 15. května 1898 shořely panské stodoly a hospodářské budovy u kostela sv. Prokopa a na spáleništi byla vybudována na tehdejší dobu moderní budova školy. Jejím projektantem byl pražský architekt Podhajský. Vyučování začalo v nové budově dne 5. září roku Ze zachovalé kroniky se o tomto slavnostním aktu dočítáme toto: V den patrona země české sv. Václava / 28.září 1905/ slavilo město Vamberk den slavnostní, posvěcení nové budovy obecných a měšťanských škol, kterou značným nákladem postavila obec vamberecká. Nevyniká sice zevnějškem, ale vyhovuje všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým. Projektantem byl architekt Podhajský z Prahy, stavbu pak pečlivě provedli stavitelé Martinek z Náchoda a Jihlavec z Hradce Králové. V den sv. Václava vzalo na sebe město ráz slavnostní. O třetí hodině odpolední vyšel průvod z radnice k nové budově; zahájila jej mládež školní se sbory učitelskými. Veliké davy místního občanstva i obyvatelstva vůkolního naplnily prostranství mezi novou budovou školní a farním chrámem sv. Prokopa. Po té vystoupil na tribunu učitel pan V. Eksler, aby promluvil o výchově mládeže a vzdělání vůbec, prose občanstvo, aby přilnulo k nové své škole s láskou, vybízeje lid, aby pilně posílal své dítky do školy a dopřál jim té míry vzdělání, bez něhož v přítomné době nikdo se obejíti nemůže. Nyní poděkoval starosta města p. Ant. Bednář upřímnými a prostými slovy všem účastníkům z blízka

4 i z dálí / zástupcům měst Rychnova, Týniště, c.k. okresnímu hejtmanovi atd./, vzpomínaje všech, kteří jakkoli přispěli k provedení a uskutečnění díla, po němž každý upřímný přítel školství toužil po řadu let. Potom odevzdal správcům škol novou budovu v opatrování se žádostí, aby v ní vychovávali mládež s duchem vlasteneckým. Ředitel měšťanské školy chlapecké p. G. J. Lašek zmiňuje se v další rozpravě o účelnosti budovy a o obětech, jež občanstvo na ni přineslo, děkuje občanstvu za postavení téže a jmenuje všechny, kteří o zřízení její mají zásluhu, především bývalého starostu p. Ad. Vyskočila, nynějšího starostu p. Ant. Bednáře a místního školního dozorce p. Jana Zemana. Řídící učitel obecné školy Josef F. Král prohlašuje jménem učitelského sboru školy obecné, že cílem všech bude vždy jen prospěch a zdar mládeže a prosí starostu i zástupce obce, aby byla budova uvnitř zařízena tak, aby vyhovovala všem moderním požadavkům. Obraceje se k širšímu obecenstvu promlouvá o vzájemnosti rodiny a školy těmito slovy: Svornost a ctnosti občanské neplodí ani sněmovna ani bojiště ani úřady ani ruch průmyslový. Kořeny jejich jsou založeny v lůně rodiny. Rodina jest jako prvotní komůrkou společnosti. Organisace její zakládá se na mravních pohnutkách lásky a vážnosti a životní síla krbu domácího rozhoduje o mravním zdaru všeho národa. Jestli rodina pěstovati bude i se školou žádoucí styk a všechny snahy její čelící ke mravnímu povznesení mládeže důrazně bude podporovati, pak doroste nám pokolení, které bude štěstím rodiny, chloubou obce a zárukou bezpečnou lepší budoucnosti národa. / citováno z Školské kroniky Josef František Král /. K chlapecké měšťance přibyla v roce 1907 i měšťanka dívčí. Kromě obecné a měšťanské školy byly ve Vamberku ještě dvě další školy - pokračovací a krajkářská. Živnostenská škola pokračovací byla založena roku 1897 a poskytovala vzdělání učňům, jejichž počet kolísal od 100 do 140 žáků. Ještě starší byla První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku, která byla založena a jejíž úkolem bylo odchovat dovedné krajkářky. Při ní bylo v roce 1929 zřízeno krajkářské muzeum. Škola měla dvě oddělení - pro začátečnice a pro pokročilé. Některý rok se na ní učilo až 120 žákyň, jindy jejich počet poklesl na pouhých 30. Politické události se odrážely i v činnosti zdejší školy. První světová válka byla obdobím strádání, smutku a neblahých událostí, které se podepsaly i na oblasti školství. Několik učitelů muselo narukovat, někteří položili i to nejcennější - vlastní životy za svobodu národa. Jedním z nich byl Vojtěch Kural, který od r učil na zdejší škole. Místní péče o mládež poskytovala v zimě chudým dětem zdarma mléko, kakao nebo polévky. Ve dvojích prázdninách roku 1927 a 1928 zřídila pro děti českých emigrantů z Volyňska a Jugoslávie dětské kolonie. U příležitosti 10. výročí vzniku ČSR byl odhalen před školou pomník padlým. Je dílem ústeckého sochaře Františka

5 Rouse a na kovových deskách jsou jména všech 101 obětí první světové války z Vamberka. V důsledku válečných poměrů velmi poklesl počet žactva na obecné škole, z předválečných 555 žáků na 213 ve školním roce a na měšťanské škole z 348 na 182 ve školním roce Po 45 letém působení na škole ve Vamberku odešel do důchodu řídící učitel Josef František Král, všestranný kulturní pracovník a autor Pamětí města Vamberka. Za tuto svoji činnost byl jmenován čestným občanem města. Když po 10 letech zemřel v Praze, zúčastnila se jeho pohřbu deputace našeho města. Prvním příznakem začínající hospodářské krize bylo zavření několika továren ve Vamberku. Nezaměstnaných bylo na Vamberecku v průběhu 30. let kolem 400. Dostávali takzvané žebračenky v hodnotě 10 Kč na týden. Děti nezaměstnaných ve škole dostávaly mléko nebo masové polévky, které zdarma poskytovala Kubiasova továrna. Doba protektorátu se i na vamberecké škole zapsala černým písmem. Z knihoven byly vyřazeny všechny knihy, žáci museli odevzdat všechny učebnice. Vyučování českého jazyka a vlastivědy sníženo na nejnižší míru a všechen čas věnován výuce němčiny. Ta zabrala čtvrtinu hodin. V ostatních předmětech bylo ve třídě až 60 dětí, ale na němčinu se dělily již při 36. Navíc bylo samozřejmé, že každý učitel musel složit zkoušku z němčiny, jinak mu byl zastaven postup. Přišel rok V zimních měsících se vyučovalo velice sporadicky, nebylo uhlí a škola byla využívána k vojenským účelům. Děti dostávaly úkoly domů, protože se nenašly náhradní prostory. Pravidelné vyučování začalo až v červnu roku Ve školním roce dochází k největší výměně učitelů na zdejší škole. Většina jich odešla do pohraničí, pedagogický sbor se ustálil až ke konci školního roku. V červnu 1948, po 53 letech, končí zdejší měšťanská škola chlapecká a po 41 letech končí i měšťanská škola dívčí. Spojily se v jednotnou školu s povinnou devítiletou docházkou. Od byla na škole otevřena Družina mládeže. Od září 1953 se škola mění na osmiletou, v průběhu let se několikrát změnila docházka na devítiletou. Společenské i politické události se táhnou jako nitka stoletím vamberecké školy ať už s blahým nebo neblahým vlivem. Za 100 let se vystřídala ve škole spousta učitelů, kteří vychovali a připravili pro život mnoho žáků. Byli mezi nimi významné osobnosti, které se zapsaly nejen do historie Vamberka. Vamberecká škola byla vždy v popředí všech událostí, vždy ve středu děje a je přirozené a hluboce lidské, že většina ze zúčastněných má k Vamberku vřelý vztah a rádi si zavzpomínají na svá školní nebo kantorská léta, což je hlavní důvod vydání tohoto almanachu. Nechť je Vamberk a jeho škola vždy místem, kam se budete rádi vracet

6 Organizační změny Během let prošlo naše školství mnoha organizačními změnami. Připomeňme si alespoň některé. V období první republiky byla povinná školní docházka osmiletá. Škola pod vedením ředitele se dělila na obecnou školu, kterou vedl řídící učitel, měla 5 ročníků a měšťanskou školu, která měla 4 ročníky. Obě části měly oddělené třídy chlapecké a dívčí. Po skončení povinné školní docházky mohli žáci pokračovat v jednoročním kurzu, který ale nebyl na každé škole. Do něho docházeli chlapci a děvčata společně do jedné třídy. V padesátých letech se název změnil na osmiletou střední školu, která již byla koedukovaná od prvního ročníku a stále zachovávala rozdělení školní docházky na roky, i když označení obecná a měšťanská škola se již nepoužívalo. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla zavedena povinná školní docházka devítiletá. Od ní se také odvozoval název školy základní devítiletá škola. Počátečních pět ročníků používalo název národní škola, zbývající čtyři II. stupeň základní školy. V té době bylo také zavedeno půjčování učebnic žákům zdarma. Koncem sedmdesátých let proběhla velká reforma školství, která výrazně změnila nejen délku docházky, ale i obsah učiva (mnozí si vzpomínáme na učivo o množinách). Povinná školní docházka se prodloužila na deset let. Z toho žáci absolvovali na základní škole osm let a další dva roky na střední škole nebo učilišti. V té době byl první stupeň základní školy pouze čtyřletý a ročník patřily druhému stupni. Byla to školská úprava, která se příliš neosvědčila. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsme se postupně začali vracet k devítileté školní docházce a jejímu rozdělení na ročník jako první stupeň a ročník druhý stupeň. Změny probíhaly postupně, a tak deváté ročníky byly pouze na některých školách. Přeměna byla dokončena v roce 1996, kdy všichni žáci osmého ročníku pokračovali do deváté třídy

7 Současnost V současné době má naše škola 380 žáků v 18 třídách. Na 1. stupni v 1. až 5. ročníku je 10 tříd s 200 žáky, 110 chlapců a 90 děvčat. Na druhém stupni v 6. až 9. ročníku je 8 tříd se 180 žáky, 90 chlapců a 90 děvčat. Naším učebním programem jsou osnovy základní školy. Tento program nabízí žákům základní vzdělání ve všech oblastech vzdělávání. Povinné předměty doplňují v osmém ročníku 2 hodiny volitelného předmětu. Nabízíme žákům volbu z několika možností, nejčastěji si volí informatiku, anglickou konverzaci a technické práce. V 9. ročníku přibývají další 2 hodiny volitelných předmětů, například matematický seminář, cvičení z českého jazyka, technické kreslení a domácnost. Zavedení jednotlivých předmětů závisí opět na zájmu žáků. Výuka cizích jazyků začíná ve čtvrtém ročníku. Převážný zájem je o anglický jazyk, ale učíme stále i němčinu. Žáci ve čtvrtém až devátém ročníku mají 3 hodiny výuky cizího jazyka týdně, mají tedy možnost se ho naučit opravdu na slušné úrovni. Pozornost je také věnována počítačové gramotnosti. Máme dvě učebny informatiky, celkem pro 28 žáků. Výuka je sice zavedena jako volitelný předmět, ale vzhledem k tomu, že je jednou zaveden od osmého, i od devátého ročníku, mají všichni žáci možnost seznámit se s prací na počítači. V dalším období plánujeme výuku počítačové gramotnosti ještě prohloubit. Nezapomínáme ani na žáky z nižších ročníků. Počítačová učebna je jim k dispozici čtyři odpoledne v týdnu v rámci školní družiny a školního klubu. Je samozřejmostí, že všechny počítače mají připojení k internetu. Součástí školy je školní družina a školní klub. Je určen hlavně dětem, jejichž rodiče jsou v zaměstnání, také však dětem, které do školy dojíždějí z okolí. Náplní obou zařízení je podpora tvůrčí práce dětí, rozvoj jejich zájmů a dovedností. V horizontu několika málo let nastanou v našem školství další podstatné změny. Tentokrát se nebudou týkat vnější formy školní docházky, ale výrazně se dotknou obsahu učiva a jeho rozvrstvení do jednotlivých ročníků. Každá škola si vypracuje svůj vlastní školní vzdělávací program základního vzdělání. Vzdělávací obsah bude rozdělen do několika oblastí, samostatně zůstanou pouze vzdělávací oblasti český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Další nám doposud známé předměty mohou být spojeny do dalších vzdělávacích oblastí, které je navzájem propojí - například Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), Umění a kultura ( hudební výchova, výtvarná výchova), Člověk a společnost ( dějepis, výchova k občanství) a některé další. Cílem nového přístupu je spíš než učení pojmů ukázat žákům cestu řešení problému, ukázat možnosti hledání informací, jak vyhodnocovat problém

8 komplexně, nejen z úzkého hlediska jednoho předmětu

9 Opsáno ze školních kronik vypsán konkurz na místo řídícího učitele obecné školy 4. září 1905 kolaudace nové školní budovy - na tehdejší dobu to byla velmi rozsáhlá a výstavní budova, která nevynikala zevnějškem, ale vyhovovala všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým zavedeny nové předměty ruční práce, výchovná a občanská nauka na chodbu v 1. poschodí byly zavěšeny signálové elektrické hodiny instalováno rozhlasové zařízení s přijímačem, elektr. gramofonem, mikrofonem a ampliony umístěnými ve všech třídách zakoupen kinoprojektor na 16 mm úzký film vládním nařízením byla měšťanská škola organizována jako čtyřtřídní změněn dosavadní název školy z měšťanské na hlavní zřízeny kurzy německého jazyka pro učitele zastavena výuka dějepisu - tato hodina byla věnována prohlubování učiva v německém jazyce, také byla zastavena výuka literatury vyučuje se nepovinným předmětům těsnopis, psaní na stroji do tělocvičny bylo zakoupeno nové nářadí, protože stávající bylo přestěhováno do nově otevřené Sokolovny velká část budovy hlavních škol byla zabrána jako ozdravovna, vyučování probíhalo střídáním hlavní a obecné školy po půldnech

10 ve škole provedeny jen menší opravy, v části budovy zabrané pro německou mládež byla provedena instalace elektrického vedení v trubkách budova byla obsazena oddíly wehrmachtu a vyučování probíhalo ve 3 místních hostincích u Dlabků, Forejtků a Kopeckých - střídáním tříd s obecnou školou obden z Vamberka v noci tajně odešla posádka a školní budovu zanechala v hrozném stavu; západní křídlo bylo s vynaložením velkého úsilí dáno do pořádku - zdi byly oškrábány, místnosti vydezinfikovány, vybíleny, opět zařízeny nábytkem; zbývající část budovy byla poskytnuta pro ubytování válečných zajatců a osob zajištěných pro lidové soudy podle výnosu z byli žáci z obecných škol převzati do školy měšťanské zavedena jednotná škola, první 3 třídy střední školy jsou společné pro chlapce a dívky zřízeno polední stravování žactva ve školní kuchyni vybavena kreslírna novým nábytkem a lavicemi otevřena Družina mládeže pro žactvo, jejichž rodiče jsou celý den zaměstnáni ve Vamberku dochází k vytvoření osmileté střední školy a škola ve Vamberku se stává druhou největší (po Týništi) na okrese (18 tříd 605 žáků) hřiště pod školou bylo oploceno a v zimě využíváno jako kluziště přestěhování Družiny mládeže do zrušeného hotelu Serbousek na náměstí získán pozemek na Kaprlově pro výuku prací na pozemku a zahájení budování nové školní dílny na hřišti u školní budovy 2 provozovny spojené chodbičkou se sociálním zařízením a skladiště pro školního lékaře uvolněna bývalá kuchyně v přízemí

11 poprvé obdrželi všichni žáci bezplatně všechny pomůcky a učebnice povinná školní docházka 9 let otevřena nová školní dílna, vybudovaná v akci Z položeny základy k nové etapě ve vývoji školství diferenciace vyučování na ZDŠ, dělení žáků do studijních a praktických tříd v 9. ročníku dána do provozu učebna vaření postavená v sousedství školních dílen výměna oken na chodbách, oprava střechy, žlabů a omítky na všech stranách kromě jižní, výměna hlavních dveří, oprava tělocvičny nová spádová oblast školy - sídliště Jiráskova ul. - školu celkem navštěvuje 680 žáků nedostává se učeben nářaďovna u tělocvičny, kabinet Tv a sprchy výměna oken na jižní straně opraveny chodby, v tělocvičně položeny nové parkety stále se projevuje nedostatek učeben a kabinetů, též chybí vyhovující šatny pod školou vybudováno hřiště výměna vysokých dvoukřídlých dveří za nižší jednokřídlé výměna podlah ve většině tříd vydán dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který zahrnoval rozšíření předškolní výchovy v mateřských školách a přestavbu školství

12 povinná desetiletá docházka na ZŠ 1. stupeň - 4 roky 2. stupeň - 4 roky na SŠ, OU - 2 roky otevření pavilonu ( Dřeváku ), pro některé třídy prvního stupně otevřena nová jazyková učebna s moderní didaktickou technikou zahájena přístavba školy otevření přístavby, vstupní haly, šaten a učebny výtvarné výchovy přebudování tělocvičny vybavení tříd roletami třídy nižšího stupně učí v místnostech bývalé MŠ město výuka anglického a německého jazyka žákům 5. roč. po vykonání přijímací zkoušky umožnění studia na 8- letém Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zahájena výstavba přístavby školy jídelna, učebna chemie a fyziky, byt a školní kuchyňka vybudována a otevřena školní studovna, která vznikla v rámci oceněného projektu v Programu rozvoje škol a školských zařízení ukončení provozu zubní ordinace ve šk. budově první návštěva švýcarských žáků z partnerského městečka Gachnang v českých rodinách a na naší škole

13 ukončení výuky v tzv. Dřeváku, škola a družina zahajuje výuku ve velké budově zprovozněna nová jídelna výuka v nových učebnách chemie a fyziky družina se přestěhovala do školní studovny a studovna do vestibulu přístavby návštěva našich žáků ve Švýcarsku přestěhování učebny informatiky vytvoření počítačové sítě zakoupení dataprojektoru postupná úprava chodeb nová dlažba, zářivky rekonstrukce záchodů, výměna stoupaček otevřeno upravené školní hřiště pod školou oprava školní dílny

14 Seznam pracovníků školy ŘEDITELÉ A ŘÍDÍCÍ UČITELÉ OBECNÁ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA HUDOUSEK BOHUMIL BOUŠKOVÁ JITKA EKSLER VINCENC IZÁK JOSEF DĚDIC JAROSLAV HARTMAN FRANTIŠEK JEHLIČKA VLADIMÍR DONENBERGER JAN KRÁČMEROVÁ MARIE KRÁL JOSEF FR. HOLEC JOSEF KRÁL JOSEF FR. LAŠEK GOTTHARD JEHLIČKA VLADIMÍR NEJEDLÁ RŮŽENA MELKA JAN LUKAVSKÝ BOHUSLAV PALLA JOSEF PANOCH FRANTIŠEK NEKULOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL PAVEL BOHUMIL ŘÍČAŘ JAROSLAV ŘIČAŘ JAROSLAV ŠEDIVÝ JIŘÍ STEHLÍK LADISLAV SVOBODA ANTONÍN ŠKOP LADISLAV ŠŤÁL JINDŘICH VÍCH FRANTIŠEK

15 SEZNAM UČITELŮ OBECNÁ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA -ŘU KRSKOVÁ ELIŠKA STAHL JINDŘICH BEK VÁCLAV KRUŽÍKOVÁ MARIE STEHLÍK FRANTIŠEK BENEŠOVÁ ANNA KUBIASOVÁ BOŽENA STEHLÍK LADISLAV ČERNÍKOVÁ KURAL VOJTĚCH ŠEDKOVÁ MARIE DAMBRANSKÁ MARIE LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠEFC FRANTIŠEK DIVIŠOVÁ ANNA MALKOVSKÁ MIROSLAVA VAŠÁTKOVÁ MARIE DOLEŽAL ALOIS MAŘÍKOVÁ ALOISIE VÍCH FRANTIŠEK DURYCH VÁCLAV MATĚJKA JOSEF VIZINOVÁ RŮŽENA EXLER VINCENC ŘU MATOUŠKOVÁ LUDMILA VOTRUBOVÁ RŮŽENA FIBITANCLOVÁ JUSTINA MATZIGOVÁ HANA WALTER VILÉM FILÍPKOVÁ MARIE MATZIGOVÁ JANA ZEMANOVÁ BOŽENA HLAVÁČOVÁ VĚRA MELKOVÁ MARIE- KOSTELECKÁ ZICHOVÁ HANA HOHL RAVEL MILOŠOVÁ AMALIE ŽIŠKA JOSEF HOLZINGER JOSEF MIŠKOVÁ BOŽENA HOUDEK MIROSLAV NAGYOVÁ ZDENKA HROBAŘOVÁ HANA NEJDLÁ RŮŽENA HUEBROVÁ MILADA NOVOTNÝ JAROSLAV HUEBROVÁ MILENA MIKYSOVÁ HYKŠOVÁ MARIE OBSTOVÁ JANA CHLEBOUNOVÁ VĚRA PACHOLÍK FRANTIŠEK CHODĚROVÁ ANNA PALTEROVÁ ANNA JÁNSKÝ JAN PAVLIŠTOVÁ MARIE JELÍNEK JOSEF PAZOUREK KAREL KLEMENTOVÁ OLGA PÍČ MIROSLAV KOBLICOVÁ ANNA POPELKA BOHUMIL - ŘU KOUTNÍK NORBERT RYBÁŘ MILAN KRÁČMEROVÁ MARIE ŘU SEDLÁČEK VLADIMÍR

16 MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA BARTOŠOVÁ JARMILA CHLUMECKÁ JIŘINA POHLOVÁ MARIE BEDNÁŘ BOHUSLAV IZÁKOVÁ MARIE PRAŽÁK ALOIS BOHÁČ MILOSLAV JANEČKOVÁ FRANTIŠKA PROCHÁZKA BOHUSLAV CZACKOVÁ RŮŽENA JELÍNEK JOSEF PROKOPOVÁ LIBUŠE BRÝDLOVÁ ŽOFIE JINOVÁ EVA- KUCHAŘOVÁ ŘIČAŘ JAROSLAV ŘU ČECHOVÁ JIŘINA JIRÁSKOVÁ ANTONIE SMOLÍKOVÁ MARIE ČERNÍKOVÁ AMALIE KAISVINGLEROVÁ BOŽENA SOBOTKA BOHUMIL ČERNÝ BOHUSLAV KOPECKÝ JIŘÍ STÁHL JINDŘICH DAVID JOSEF KOSTLÁN JOSEF STEHLÍK LADISLAV DAVIDOVÁ JIŘINA KRULICHOVÁ IVA SVATÁ EMILIE DRAŠNER AUGUSTIN KUBEC ALOIS ŠEDOVÁ MARIE DVOŘÁKOVÁ ANNA LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠIMÁKOVÁ ANNA DVOŘÁKOVÁ VĚRA LUKAVSKÝ FRANTIŠEK ŠOURKOVÁ EMILIE DYNTAROVÁ RŮŽENA MACH KAREL ŠROGL MIROSLAV EHL JAROSLAV MALEC KAREL ŠTOLBA KAREL HANDL STANISLAV MALKOVSKÁ MIROSLAVA ŠTULÍKOVÁ VLASTA HANUŠOVÁ MARIE MATĚJKA JOSEF URBANOVÁ OLGA HARTMANOVÁ MARIE MATĚJKOVÁ BOŽENA VACEK JOSEF HEJZLAR JOSEF MATZIGOVÁ JANA VALÍČEK LUDVÍK HILGARTNEROVÁ BOŽENA MELKA JAN VESELÝ JOSEF HLAVÁČOVÁ RŮŽENA MILEROVÁ BOŽENA VIZINA MOJMÍR HLAVATÁ RŮŽENA NEJEDLÁ RŮŽENA VOŘÍŠEK FRANTIŠEK HNÁTKOVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ ANEŽKA ZÁBRODSKÁ MARIE HORÁK JOSEF NOVOTNÁ PAVLA ZAHRADNÍK JOSEF HORÁKOVÁ IRENA -ŠKLÍBOVÁ PAIGROVÁ BOHUMILA ZICHOVÁ HANA HOŠEK MARTIN PAVEL BOHUMIL ZVĚŘINOVÁ BOŽENA HOVAD ZDENĚK PETRUSOVÁ ŠTĚPÁNKA ZVOLSKÁ ANTONIE HROBAŘ FRANTIŠEK PLÍŠEK FRANTIŠEK ŽIŠKA JOSEF HROBAŘOVÁ HEDVIKA PODOLSKÝ KAREL

17 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMCOVÁ HANA DIVIŠOVÁ MILADA HORÁKOVÁ VĚRA BABIČOVÁ ALICE DOLEŽALOVÁ LUDMILA HORKÝ MILAN BALGOVÁ VĚRA DOSTÁLOVÁ JAROSLAVA HOSTINSKÝ JAN BALOUSOVÁ MARIE DUCHOŇ JOSEF HOŠKOVÁ MARIE BÁRTA LUDĚK DUŠKOVÁ ANNA HOVORKOVÁ HANA BARTONÍKOVÁ JIŘINA DUŠKOVÁ JAROSLAVA HRONEŠ VLADIMÍR BARTOŠOVÁ MARIE DUŠKOVÁ JITKA HUDCOVÁ IVA BARTOŠOVÁ MARIE DVOŘÁČEK JOSEF HUDOUSEK BOHUMIL BÁRTOVÁ JARMILA DVOŘÁČKOVÁ LIBUŠE CHÁROVÁ JITKA BEDNÁŘOVÁ EVA DVOŘÁKOVÁ LIBUŠE CHODĚROVÁ ANNA BENEŠOVÁ LJUBINKA EHLOVÁ MILOSLAVA CHOCHOLATÁ EVA BEZDĚKOVÁ MARIE FALTEJSKOVÁ MARIE ICHOVÁ JANA BLAŽEK MILAN FIKEJZOVÁ MARIE JAKLOVÁ EMILIE BŐHMOVÁ NADĚŽDA FILIP JOSEF JANEČKOVÁ FRANTIŠKA BOUŠKOVÁ JITKA - OTÁHALOVÁ FLEKROVÁ LENKA JASANSKÁ JAROSLAVA BRANDEJS MILAN FLORIANOVÁ JANA JEDLINSKÁ BOŽENA BRANDEJSOVÁ EVA FUTTEROVÁ BLANKA JEDLINSKÁ DANA BRANDEJSOVÁ NADĚŽDA GEBOVÁ MILENA JEDLINSKÝ JAN BUREŠOVÁ VENDULA GULDOVÁ KVĚTA JEHLIČKOVÁ ALENA BŮŽEK MILAN HAMANOVÁ JANA JEHLIČKOVÁ ALENA CEJNAR ALOIS HARTMANOVÁ JANA JURAJDOVÁ EVA COUFAL MILOŠ HÁVOVÁ MONIKA KACROVÁ OLGA ČECHOVÁ JIŔINA HERMOCHOVÁ DITA KALÁBOVÁ MARIE ČERNÁ EVA HLAVATÁ RŮŽENA KÁNSKÁ JARMILA ČERNOHOUSOVÁ MARIE HLOUŠKOVÁ JANA KAŠPAR STANISLAV ČERNOCH MARTIN HOLCOVÁ IRENA KERHATOVÁ BOŽENA ČERVINKOVÁ JARMILA HOLEČKOVÁ EVA KILIÁN EDUARD ČESTICKÁ VĚRA HORÁK SLAVOJ KLAPAL FRANTIŠEK DIVIŠ FERDINAND HORÁKOVÁ ANNA KLÁŠTERECKÁ PAVLA

18 KNAPOVSKÁ MIROSLAVA MACKOVÁ MARTA - KACÁLKOVÁ PAŠTIKOVÁ EVA KOCNEROVÁ ZDENKA MACKOVÁ SOŇA PAVLÍNKOVÁ JANA KOPSOVÁ IVETA MACHAČOVÁ IVA PERLOVÁ VĚRA KOSOVÁ LIBUŠE MACHÁŇ VÁCLAV PETRŮ STANISLAV KOSTELECKÁ MARIE MACHOVÁ ALENA PILAŘOVÁ EVA KOŤANOVÁ BLANKA MACHOVÁ JANA PÍSKOVSKÁ HELENA KOTÁSKOVÁ PETRA MAKALOUŠ MIROSLAV PÍŠA JAN KOTLÁŘOVÁ VLADISLAVA MARIŠLEROVÁ JITKA PLÍŠEK FRANTIŠEK KOVÁŘOVÁ RENATA MARKOVÁ ALENA PLOCEK VLADIMÍR KRÁLOVÁ MIRIAM MARKOVÁ MARIE PLOCKOVÁ JINDŘIŠKA KRÁMOVÁ ZDENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA PLOCKOVÁ MARIE KRČMÁŘOVÁ STANISLAVA MATĚJKOVÁ VĚRA - VYCHOVÁ PODOLSKÁ ADÉLA KROBOL JOSEF MATĚJUSOVÁ MILOSLAVA POLÁK JOSEF KRSKOVÁ VLASTIMILA MAULEROVÁ VLADANA POLNICKÁ JANA KRUMLOVÁ MARIE MELOUNOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL KUBEC ALOIS MILOŠOVÁ AMALIE POSLUŠNÝ LUDVÍK KUČEROVÁ OLGA MIŘEJOVSKÁ PAVLA PRÁŠEK PAVEL KUCHAŘOVÁ EVA MLYNÁŘ JOSEF PROVAZNÍKOVÁ EVA KURKOVÁ JAROSLAVA MORÁVKOVÁ OLGA PROVAZNÍKOVÁ YVONNE KVĚTENSKÁ EVA MÜLLEROVÁ EVA PŘIBYLOVÁ JAROSLAVA KYLLAROVÁ HANA MŰLLEROVÁ JINDRA RATHOUSKÁ JANA LAKMAYER JAN NEDOMLELOVÁ RÁZKOVÁ PAVLA LANGR PETR NEJEDLÁ RŮŽENA REJZKOVÁ DARJA LAŽANSKÝ MILOŠ NOSEK JIŘÍ RICHTER OTAKAR LEJSKOVÁ LIBUŠE NOVÁKOVÁ VĚRA RŐESLEROVÁ JANA LIMLOVÁ DRAHOMÍRA NOVOHRADSKÁ JARMILA RYKALOVÁ JITKA LUKAVSKÝ BOHUSLAV NOVOHRADSKÁ SVATAVA ŘEHULOVÁ JIŘINA LUŇÁČEK JOSEF NOVOTNÁ HELENA ŘIČAŘOVÁ MARIE LUŇÁČKOVÁ ANNA OBSTOVÁ JANA SAKOVÁ LUDMILA MACEK JOSEF ODEHNALOVÁ JANA SAMKOVÁ VĚRA

19 SEDLÁČKOVÁ ANNA ŠPELDOVÁ EVA ZEMANOVÁ BLANKA SEDLÁČKOVÁ IRENA ŠTEFLOVÁ BLANKA ZEMANOVÁ SVĚTLANA SEJKOROVÁ JITKA ŠTĚPKOVÁ DANA ŽABOKRTSKÁ MONIKA SEJKOROVÁ KVĚTA ŠUBRTOVÁ JARMILA ŽÁČKOVÁ BOŽENA SCHEDIWÁ EVA ŠULCOVÁ IVA SCHEJBALOVÁ ILONA ŠUP BOHUMIL SLOUPENSKÁ IRENA -VÍZNEROVÁ ŠUPOVÁ MARIE SMUTNÁ JANA UHLÍŘOVÁ DANA SRŠŇOVÁ ZDEŇKA UHLÍŘOVÁ JANA STANČÍK PETR ULVROVÁ LUDMILA STANČÍKOVÁ VLASTA VALOUCHOVÁ MARIE STRÁŽNICKÝ VÁCLAV VANĚK PETR STUCHLÍKOVÁ JAROSLAVA VANICKÁ DANUŠE SUCHÁNKOVÁ ŽOFIE VANICKÁ JANA SVÁTKOVÁ JAROSLAVA VAŠÁTKOVÁ KARLA SVATOŠOVÁ MARIE VAVŘINCOVÁ VĚRA SVĚTELSKÁ EVA VENCLOVÁ ANNA SÝKOROVÁ MARIE VEPŘEK ZDENĚK SYNKOVÁ HANA VESELKOVÁ HELENA ŠABATOVÁ EVA VÍDEŇSKÁ MILUŠE ŠEDKOVÁ MARIE VÍDEŇSKÁ VĚRA ŠEDOVÁ VĚRA VINZENSOVÁ JANA ŠEJNOVÁ KATKA VLASOVÁ ZORKA ŠIBÍKOVÁ VLASTA VODOVÁ MARTA ŠKLÍBA JOSEF VOLŠÍKOVÁ VĚRA ŠLAJ JAN VOTŘESOVÁ VĚRA ŠLAPÁK BOHUMIL ZAHRÁDKOVÁ MARCELA - HORKÁ ŠMÍDOVÁ DENISA - ĆIHÁKOVÁ ZAHRADNÍK JAROSLAV ŠPAČKOVÁ LUDMILA ZAHRADNÍK JOSEF ŠPALEK VLADIMÍR ZAHRADNÍKOVÁ EVA

20 VYCHOVATELKY ŠD ŠKOLNÍCI PIONÝRSKÉ VEDOUCÍ BORŮVKOVÁ ZDEŇKA DUŠEK BOHUMIL BOČKOVÁ EVA DAPECIOVÁ ANNA DUŠEK PAVEL HAŠKOVÁ MARIE HÁJKOVÁ HANA HOVORKA VLAD. KURKOVÁ JARMILA HORKÁ ZUZANA JEŽO RUDOLF PEREMSKÁ VĚRA HUHLOVÁ VLASTA KOTÍK JOSEF PEŠKOVÁ LIBUŠE JINDÁČKOVÁ MARTINA KUBIAS JIŘÍ POSLUŠNÝ LUDVÍK JINDROVÁ LIBUŠE PETRÁNĚK KAREL RAMBOUSKOVÁ LUDMILA KLECOVÁ ŠÁRKA PINKAS JOSEF VALOUCHOVÁ MARIE KOTYZOVÁ IVANA RYKALA ROMAN VEVERKOVÁ MARIE KRPAČOVÁ KVĚTA STODŮLKA LENFELDOVÁ MARIE ŠTĚPÁNEK KAREL SEKRETÁŘKY MÁLKOVÁ PAVLA ZÁNA JOSEF BOHÁČOVÁ MILADA MARTINCOVÁ DAGMAR ŽÁK MARTIN CIKÁNOVÁ LENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA TRIANDAFILU MILOSLAV DURCHÁNKOVÁ LENKA PIŠLOVÁ MILADA DUŠKOVÁ OLGA PIŽLOVÁ HELENA CHOVANČÍKOVÁ MARIE SOMMEROVÁ MARIE JOHNOVÁ RENATA SOUKUPOVÁ HANA KABEŠOVÁ IVONA STÁRKOVÁ VLASTA KONYOVÁ ANNA ŠALDOVÁ MARIE LAKMAYEROVÁ LADISLAVA ŠŤĚPÁNKOVÁ EVA - BAŠKOVÁ MACHÁČKOVÁ PETRA TOMKOVÁ IVA NĚMEC ZDENĚK VEVERKOVÁ HELENA SODOMKOVÁ KVĚTA ŠIMKOVÁ IRENA ULRYCHOVÁ OLGA ZEMANOVÁ BLANKA

21 Seznam žáků 9.třída Třídní učitel: Alois Kubec Čáslavka Ladislav, Freyvald Jiří, Jedlinský Jaroslav, Jeništa Stanislav, Jindra Jaroslav, Kaplan Jaroslav, Kluge Karel, Kopsa Karel, Lukavský Bohuslav, Macháček Pavel, Martinec Jiří, Martínek Jindřich, Mlíka Jan, Slanina Bohumil, Smutný Josef, Štěpán Jindřich, Šubrt Augustin, Šubrt Jindřich, Veverka František, Vodička Jan, Vondra Josef, Vorlický Antonín, Vrána Zdeněk, Záleský František Čižinská Marie, Ešpandrová Olga, Hájková Zdenka, Havlová Milada, Holečková Marie, Hošková Jiřina, Josífková Ludmila, Klecová Jaroslava, Krčmářová Věra, Kutíková Jaroslava, Kutíková Věra, Lagrová Marie, Marešová Magda, Marklová Eva, Michalíčková Marie, Nováková Vlasta, Sklenářová Anna, Šotolová Radoslava, Štajnerová Hana, Vorlická Věra, Vyletělková Alena, Martincová Jaroslava 8.A Třídní učitel: Anežka Němcová Brkl Stanislav, Bžoněk Miroslav, Cabalka Jan, Čermák Jaroslav, Čižinský Karel, Čižinský Vladimír, Diblík Jan, Doleček Josef, Dušek František, Horák Vladislav, Hrstka Josef, Chlumecký Jiří, Jansa Milan, Jehlička Jan, Kotyza František, Koželuh Milan, Krčmář Václav, Kroupa František, Kříž Miroslav, Nováček Karel, Burešová Hana, Čermáková Eva, Daníčková Jana, Dyttertová Zdenka, Frydrychová Libuše, Hakenová Marie, Hejná Irena, Hoffmannová Anna, Horáková Jana, Hostinská Blanka, Hovorková Věra, Kaplanová Stanislava, Kaplanová Zdenka, Kotyzová Jarmila, Kotyzová Marie 8.B Třídní učitel: Josef Zahradník Hlávka Ladislav, Kubec Ladislav, Kubíček Jiří, Kučera Bohuslav, Mačát Miroslav, Novák Jan, Pavel Jaroslav, Petraš Jaroslav, Prachař Karel, Růžička Oldřich, Ryba Pavel, Schejbal Jiří, Svoboda Rudolf, Štěpánek Rudolf, Valenta Miroslav, Zeman Oldřich, Zezulka Bohumil, Želinský Vilém, Kinclerová Blažena, Kovalčiková Marie, Kučerová Eva, Kulková Jana, Matysová Bedřiška, Petráňková Marie, Poláčková Jana, Pučanová Hedvika, Ročková Hana, Rychlínková Marie, Strnadová Ludmila, Šebestová Libuše, Šklíbová Věra, Ulrychová Radoslava, Zvelebilová Jana 8.A Třídní učitel: Miloš Lažanský Archleb Karel, Bačina Karel, Čáslavka Jaroslav, Čižinský Josef st., Čižinský Josef ml., Dušek Jaroslav, Fišer Vojtěch, Freywald Václav, Freywald Bohumil, Holeček Leopold, Hudousek Bohumil, Jansa Jiří, Jánský Antonín, Karhan Miloš, Kříž Miloslav,

22 Kučera Jaromír, Lžíčař Jan, Vašátko František, Viktorin Zdeněk, Taner František Effenbergrová Jana, Egersdorfová Marie, Francová Jarmila, Hájková Marie, Hejlková Eliška, Hejlová Marie, Hlaváčková Olga, Hostinská Jana, Hubinková Eva, Chaloupková Jaroslava, Morávková Jana, Steklíková Dana, Šklíbová Vlasta, Vavrušková Jarmila, Vondráčková Zdena, Horáková Jana, Malinová Jana 8.B Třídní učitel: Pavel Hohl Honza Jaromír, Klec Ladislav, Kotlář Karel, Kulhavý Petr, Lukavský František, Motyčka Václav, Nechuta Pavel, Plaček Rudolf, Podolský Václav, Potužník Josef, Řehák Josef, Slanina Miroslav, Šťastný Otakar, Strnad Josef, Šejna Josef, Sýkora Oldřich, Trejtnar Jindřich, Václavík Karel, Vanický Vlastislav, Vavřinec František, Wenzl Miroslav Dvořáková Miluše, Hájková Hana, Horáková Antonie, Jílková Dagmar, Kacálková Marie, Krčmářová Marie, Kulhavá Alena, Langrová Zdenka, Luňáčková Ludmila, Marklová Jana, Papešová Libuše, Plašilová Irena, Svobodová Ludmila, Sýkorová Růžena, Zahradníková Alena 8.A Třídní učitel: Miroslav Šrogl Blažek Jaroslav, Blažek Stanislav, Černý Josef, Faigl Rudolf, Hejhal Jaroslav, Holub Jan, Jirsa Bedřich, Kábrt Miroslav, Kouřil Miloslav, Kozel Zdeněk, Krsek Stanislav, Motyčka Václav, Slanina Miroslav Bezdíčková Eva, Boháčová Zdenka, Čermáková Jaroslava, Černohousová Jana, Čižinská Miluše, Dolečková Eva, Doležalová Jaroslava, Dusilová Zdeňka, Dvořáková Miroslava, Dyttertová Jiřina, Filipová Naděžda, Grűnerová Blanka, Hlásecká Olga, Hloušková Marie, Horáková Věra, Hovorková Zdena, Jansová Soňa, Jeništová Jaroslava, Krčmářová Věra, Lýrová Marie 8.B Třídní učitel:jan Lakmayer Kos Bohumil, Kubec František, Kaplan Jaroslav, Kubias Jiří, Langr Jan, Novák Lubomír, Novák Karel, Obst Bohumil, Pavlišta Vilém, Petříček František, Procházka Josef, Samek Antonín, Stančík Luděk, Slanina František, Šimeček František, Šmíd Jiří st., Šmíd Jiří ml, Vyčítal Josef Kaplanová Květa, Klecová Stanislava, Kopsová Marta, Mertová Hana, Netíková Marie, Papáčková Zdenka, Prokešová Helena, Svatošová Jaroslava, Šedová Eva, Šedová Věra, Šlesingerová Zdenka, Štorchová Jindra, Švestková Alena, Tobišková Anna, Vanžurová Olga, Zabloudilová Růžena 8.A Třídní učitel: Alois Kubec Bavlovič Josef, Cvejn Jaroslav, Čermák Josef, Ditrt Rudolf, Držmíšek Jiří, Gőttlicher Kristián, Chaloupka František, Koblic

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Předškolní děti - žákyně

Předškolní děti - žákyně Tělocvičná jednota Předškolní děti - žákyně 40 m tenis. Havlová Nikola 22 2007 Dvůr Králové 23 1 8,50 1. 12,14 2. 1,41 1. 00:01,00 1.-27. 80 383 346 0 809 1. Součková Tereza 31 2007 Atletika Jaroměř 23

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

Základní škola Pomezí 1961-2011

Základní škola Pomezí 1961-2011 Základní škola Pomezí 1961-2011 Něco úvodem - Limberk /německy ve 13.století Lewendorf, ve 14.století Lauwendorf, Laubendorf a od roku 1950 Pomezí.. - V roce 1712 byla zřízena v obci první škola německá,

Více

Výsledková listina přespolní běh 4.102011 Letohrad Kategorie dívky III

Výsledková listina přespolní běh 4.102011 Letohrad Kategorie dívky III Výsledková listina přespolní běh 4.102011 Letohrad Kategorie dívky III 1. Kateřina Faltusová ZŠ Jablonné nad Orlicí 7:10 2. Adéla Koclířová ZŠ Jablonné nad Orlicí 7:18 3. Sabina Šilarová ZŠ Jablonné nad

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014

VZDĚLÁNÍ A ŘEMESLO 2014 Soutěž: Dárkové balení (DB) 7 Ivana Baranová Hotelová škola, Třebíč 430 1. 12 Kateřina Müllerová 8 Jana Hejlíková 6 Veronika Brabcová Střední škola obchodu, služeb a podnikání a Vyšší odborná škola, 398

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie

Jméno Příjmení Tituly. Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie Jméno Příjmení Tituly Specializační obory nelékařských zdravotnických povolání Alergologie a klinická imunologie/lékařská imunologie 1. Vlastimil Král RNDr., CSc. 2. Ivo Lochman RNDr., CSc. 3. Helena Marečková

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.16/09-10 21. února 2010 Opět neúplné kolo. Utkání TJ Třebíč D - Sokol Častrov odloženo na 3.4 v 10:00. Ve Velkém Meziříčí padla druhá pětistovka tohoto ročníku a zahrál ji Bohumil

Více

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006

0. Kategorie - B - akrobacie, bez náčiní, roč. 2006 0. Kategorie - C - akrobacie, bez náčiní, roč. 2007 a ml. pořadí č. Příjmení a jméno Příslušnost akrobacie BN celkem 1. 8. Hladjuková Anhelina TJ Tesla Brno 7,65 7,00 14,65 1. 5. Straub Anita TJ Tesla

Více

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m

číslo Jméno rok narození M/Z Jednota čas 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m 4 miková julie 2006 z obřany 3 miková dominika 2002 z obřany 5 miková eliška 2000 z obřany 6 mika ivo 1966 m obřany 37 mařík jan 2000 m dolní dobrouč 16 maříková zuzana 1997 z dolní dobrouč 27 jakubcová

Více

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012

Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidátní listina pro volby do Zastupitelstva Jihomoravského kraje konané ve dnech 12. a 13. října 2012 Kandidáti: 1. MUDr. Vojtěch Adam 61 let poslanec Parlamentu České republiky, starosta města Ivančice

Více

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m

Mladší žákyně 2001-2002 1 300m Mladší žákyně 2001-2002 1 300m 9:30 1 Šťastná Veronika 2001 ASK Slavia Praha 5:04 2 Štěpánová Aneta 2001 ASK Slavia Praha 5:04 0:00 3 Šínová Tereza Elena 2001 Atletika Jižní Město 5:07 0:03 4 Eibichová

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.

Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4.A) Eliška Brychtová (4.A) Marie Čermáková (4.A) Pavla Blaumüllerová (4.A) Iveta Blažková (4. Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Třída: *4.A (rok nástupu 2010) Třída: *4.B (rok nástupu 2010) Třída: **4.B (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Magda Fenárová Místopředseda:

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2006 Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé, dárci, tím, že jste se zařadili mezi dárce, poskytujete nám všem útěchu a vědomí, že nejsme ve svém

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH

HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 9 HISTORIE ŠKOLSTVÍ V DOKSECH 1669 1875 1830 1857 8. 10. 1919 1937 připomínka první školy v Doksech v domě čp. 40 vedle tehdejší fary naproti kostelu. Při požáru v r. 1750 shořela i budova čp. 40, nová

Více

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010

Zimní pohár Vršovic. XXXVII. ročník 4. kolo konané dne 6.2.2010 Zimní pohár Vršovic XXXVII. ročník 4. kolo konané dne Reflexní luk: MUŽI 18m 18m celkem 1. Pertlík Filip LK Votice 288 288 576 2. Bulíř Martin Dynamo Liberec 283 292 575 3. Hodač Michal LK Rokycany 279

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

140158 Albrechtová Hana Ing. 140004 Amort Rudolf Ing. 140813 Arkai Monika 140007 Baloušek Anton.Ing 140780 Barešová Jarmila 140877 Barešová Jaroslava 141637 Bastl Eda 140577 Batlík Jiří 140290 Bednář Pavel

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009

Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 Tělovýchovná jednota Sokol Mochtín uspořádala ve spolupráci s Pošumavským sportovním centrem Sport pro všechny v Klatovech Mochtínský přespolní běh 37.ročník 8.5.2009 VÝSLEDKOVÁ LISTINA Žactvo předškolní

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova

VÝSLEDKOVÁ LISTINA Pohár města Benešova Disciplína: VzPu (vleže) 30 Pořadatel SSK 0175 Benešov do 12 let 1 Míšek Karel 37896 0348 ASK Brandýs 1999 99 100 98 297 I 2 Nepejchal Filip 37922 0045 DDM Kolín 1999 99 98 99 296 I 3 Gürtler Filip 37892

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 12. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 12 Trutnov 29.11.2014 V tomto kole žádné překvapení, jediné dva výkony přes 490 zaznamenali v Jičíně. O jednu kuželku víc než Vladimír Pavlata zahrál

Více

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ

Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou KR AŠSK Žďár nad Sázavou Výsledková listina krajského kola v přespolním běhu žáků ZŠ Pořadatel: Active - středisko volného času Žďár nad Sázavou Termín

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky

VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky VÝSLEDKOVÁ LISTINA REPUBLIKOVÉHO FINÁLE V PŘESPOLNÍM BĚHU 2005 Pořadí družstev - dívky Pořadatel: ŠSK při DDM Žďár nad Sázavou, Dolní 3 Termín: 4., 5. listopadu 2005 Místo konání: lyžařský areál u SKI

Více

Běh na Rozálku - výsledky 25.4.2014

Běh na Rozálku - výsledky 25.4.2014 Běh na Rozálku - výsledky 25.4.2014 Název kategoriedorostenci 16 17 let (1997 1998) 1. 00:02:57,1 97. Kačerovský Michal Vencl Tým Ústí n. Orlicí 1998 2. 00:02:57,2 98. Vondra Vojtěch Vencl Tým Ústí n.

Více

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík

Termín Místo konání a hostitelská vysoká škola Rektor-hostitel. Ivan Barančík ČKR: SRK: KR: Zasedání rektorů přehled 1992-2015 (Stav k 4.6.2015) Česká konference rektorů Slovenská rektorská konference Klub rektorů českých a slovenských vysokých škol Termín Místo konání a hostitelská

Více

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Maturitní zkouška jaro 2015

Maturitní zkouška jaro 2015 Komise I. 36-47-M/01 Stavebnictví Třída 4. A 7. 5. Německý jazyk D(od 8:00) Praktická část z odborných předmětů: 12.5. - 13. 5. 2014 Předseda komis : Ing. Martin Prikner Ing. Alice Turanská Petr Kryl,

Více

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika

SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika SEZNAM ABSOLVENTŮ FES NA SPONZI Program: Ekonomika a management, Systémové inženýrství a informatika Datum konání: čtvrtek 02. 07. 2015 místo konání: Aula Arnošta z Pardubic 1. skupina zahájení v 9.00

Více

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH

ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ V SOUTĚŽÍCH A OLYMPIÁDÁCH ŠKOLNÍ ROK 2013/2014 Školní kolo soutěže PIŠQWORKY (8. a 9. třída) 1. místo Ladislav Drápal 2. místo Ondřej Burian 3. místo Michal Jirák 4. 8. místo: Pavla

Více

PODZIM 2004 JARO 2005 PODZIM 2005. 1. liga FAB 1 484,4 22:8 8 Šedivý, Pohl. 2. liga ŠKODA 6 451,8 22:8 8 Dirlam, Sarwa

PODZIM 2004 JARO 2005 PODZIM 2005. 1. liga FAB 1 484,4 22:8 8 Šedivý, Pohl. 2. liga ŠKODA 6 451,8 22:8 8 Dirlam, Sarwa PODZIM 2004 1. liga FAB 1 484,4 22:8 8 Šedivý, Pohl 2. liga ŠKODA 6 451,8 22:8 8 Dirlam, Sarwa 3. liga TEPLÁRNA 457,4 30:0 10 Štverák, Jung 4. liga FAB 4 418,4 20:10 8 Šípková, Veverka 5. liga GAPA 440,4

Více

KONEČNÉ VÝSLEDKY. startovní číslo jméno kategorie pohlaví čas body

KONEČNÉ VÝSLEDKY. startovní číslo jméno kategorie pohlaví čas body KONEČNÉ VÝSLEDKY startovní číslo jméno kategorie pohlaví čas body 1 244 Jiří Beneš 18-29 m 1:07 28 2 282 Adam Křehký 18-29 m 1:18 28 3 31 Vojtěch Vencl 15-17 m 1:19 28 4 389 Jiří Dvořák 30-39 m 1:19 28

Více

Sředočeský kraj 28.4.2014

Sředočeský kraj 28.4.2014 Sředočeský kraj 28.4.2014 Start: 28.04.2014 11:59:19 1) 163 - Gymnázium Nymburk A Gymnázium Nymburk 02:41:19 163 01 Vojáček Jakub 00:15:29 163 02 Kovář Adam 00:15:19 163 03 Nováková Anežka 00:17:49 163

Více

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42

11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 11. 4x 50 VZ ženy Čas uzavření výsledků: 30.10.2004 12:38:42 1. SK Motorlet Praha A Zubová Katarina 0:31.38 Hromádková Tereza 0:59.21 (0:27.83) Kopecká Tereza 1:29.15 (0:29.94) Výborná Klára 1:57.50 (0:28.35)

Více

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN

TJ SOKOL SENOHRABY. TRIATLON Senohraby. Senohraby - EUROAGENTUR Hotelový resort SEN Žákyně starší 1999-2000 1 6 Ondrášková Adriana 2000 18:22 2 3 Placatková Bára 2000 TS Příbram 19:23 3 2 Kotěšovcová Pavla 2000 TRI SKI Horní Počernice 19:36 4 7 Vojtěchová Josefína 2000 SK Slavia Praha

Více

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy

1. 9. 1955. Ze života naší školy aneb jak ten čas utíká.. Učitelé působící na škole. Externí učitelé Jaroslav Crkal. Ostatní zaměstnanci školy Učitelé působící na škole Jaroslav Brzák Helena Malátová Otilie Árpová Olga Hípová Josef Ležák Lidmila Popková Věra Polejová Marie Saidlová Ludmila Češková Eva Šlechtová Dobromila Kazdová Vladimír Konvalina

Více

OPS Finále skupina A

OPS Finále skupina A OPS Finále skupina A Sportovní klub Policie - ZUŠ Pelhřimov 4:2 939-933 (2,5:5,5) Swietelsky - amatéři - Vodak PE 5:1 932-916 (5:3) PSP s.r.o. - Hasiči PE 4:2 948-930 (5:3) ZUŠ Pelhřimov - Hasiči PE 1:5

Více

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav

Základní umělecká škola Brandýs n. Labem - Stará Boleslav KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE VE HŘE NA DECHOVÉ NÁSTROJE DŘEVĚNÉ DNE 20. A 21. 3. 2012 20. března 2012 ZAHÁJENÍ V 9.00 HOD. 9.10 hod. Kategorie 1 Bláhová Klára Horká Ema Chaloupková Kateřina Chvapilová Aneta Mislerová

Více

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16

Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Přehled učitelů působících u krajanských komunit 1997-2015/16 Jméno země Školní rok 97/98/99 Rychecká Petra Austrálie, Melbourne 17.1.1997-15.5.1998 Voříšek Petr Kanada, Scarborought 29.3.1997 11.5.1997

Více

P L Á N P R Á C E Š K O L Y

P L Á N P R Á C E Š K O L Y P L Á N P R Á C E Š K O L Y (VČETNĚ ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU) 2014/2015 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, OKR. ČESKÁ LÍPA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, 471 06 HORNÍ POLICE, 9. KVĚTNA 2, TEL. 487861238, REDITEL@ZSPOLICE.CLNET.CZ

Více

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci

FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci Historie soutěže FACE - výsledky FACE First Aid Competition in Europe = Evropská soutěž první pomoci rok POŘÁDAJÍCÍ ZEMĚ město síň slávy ČESKÁ REPREZENTACE (UMÍSTĚNÍ) 1987 Německo Biedenkopf Nizozemsko

Více

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov

závod č. 62 Sjezdy v Č. Krumlově + MČRd + 1. ČPž řeka Vltava - Český Krumlov Eskymo verze: 1.5.1 Název závodu: Místo závodu: Pořadatel: SK vltava Český Krumlov Ředitel závodu: Lenka Lagnerová Vrchní rozhodčí: Luděk Roleček Datum závodu: 08.06.14 Číslo závodu: 62 BHZ: 4 Disciplína:

Více

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta

Oficiální výsledky. Poř. Stč Jméno Klub Čas Ztráta 2. března 2013 Plavy SKI Plavy Filounská KRÁVA veřejný závod v obřím slalomu Ředitel závodu: Oficiální výsledky Bulva Jaromír Předžákyně 1. 42 RAJNOCHOVÁ Barbora SK Ještěd 50.71 2. 58 SALAČOVÁ Karolína

Více

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st.

Jana Formánková, administrativní a spisový pracovník. Asistenti pedagoga. František Barkoci (rozvojový program MŠMT) - asistence ped. na 2. st. FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2012/2013 k 10. 9. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová

ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM. 13.ročník sobota 12.4.2014. polojasno 15 C. 160 závodníků. Host závodu: Bc. Helena Fuchsová ŽÁKOVSKÝ BĚH BAKOVEM 13.ročník sobota 12.4.2014 polojasno 15 C 160 závodníků Host závodu: Bc. Helena Fuchsová Předžákyňky mladší (2010-2013) traťový rekord 1:11,8 200 metrů 1. Křepelková Eliška Čejetice

Více

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže

Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Zápis z průběhu olympiády nebo soutěže Dne: Předmět a kategorie Školní kolo/okrskové kolo Okresní kolo Krajské kolo Matematika MO kat. A 1. Miroslav Novotný není 49. Barbora Kottová 2. Barbora Kottová

Více

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351)

skupina: Boutineau Lukáš Popelka Martin Šiklová Kristýna (ZŠ Dopplerova - 351) Rozdělení žáků do skupin nástrojové výuky PHV Školní rok 2014/2015 Učitel: Petr Svoboda Tel: 777 692 965 E-mail: petrsvoboda3@seznam.cz Vyučuje: Út,Pá ZUŠ Hostivař Vyučuje: Po, Čt Dopplerova, odloučené

Více

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno)

Parcela Název k.ú. OPSUB - název ID vlastnictví podíl obce. stavba - název části obce. Název. Stavba využití. Stavba (formátováno) Ivančice Alexovice Čech Josef 932287732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Čech Vladimír 932285732 1 4 1565 orná půda Alexovice 655821, č. 1346 Ivančice Alexovice Florian Bedřich

Více

Silniční běh O pohár Sedloňova

Silniční běh O pohár Sedloňova Výsledková listina Silniční běh O pohár Sedloňova Ročník: 35. 1.10.2005 Kategorie A - Muži do 34 let 1. 3 Šmíd Michal 1971 Hvězda SKP Pardubice 00:31:49,04 2. 18 Pross David 1975 SKI Skuhrov nad Bělou

Více

Přehled přihlášených oddílů

Přehled přihlášených oddílů Přehled přihlášených oddílů Zkratka BEZR GOČÁR HABRM HORÁK JIRÁS NHK SEVER SION SNP SVDVO SVK WRO ŠTEFC ŠTEFÁ Název ZŠ Bezručova ZŠ a MŠ Josefa Gočára ZŠ Habrmanova ZŠ M.Horákové ZŠ a MŠ Jiráskovo náměstí

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600006409 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna dle informačního systému: M2 (uč. sexta) Místo konání (místnost) určené

Více

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m

Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m Kategorie: dívky 3leté Trať: 50m 1 Nováková Lucie 15 Čelákovice 20,0 2 Štefíková Silvie 7 Milovice 23,4 3 Kalinová Ella 23 Čelákovice 24,7 4 Uhrová Nela 12 Čelákovice - 5 Bohuslavová Aneta 14 Čelákovice

Více

Oficiální seznam rozhodčích ČLS

Oficiální seznam rozhodčích ČLS Oficiální seznam rozhodčích ČLS Mezinárodní rozhodčí 40 Praha Prokop Pavel, Ing. 272937204 296525231 ph.prokop@volny.cz 2015 Rozhodčí I. třídy 16 Praha Dřízal Jaroslav 974845252 723393851 drizal@seznam.cz

Více

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012

Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 Krajský přebor škol - Šternberk - 16.5.2012 DI+HI 1 1. ZŠ Svatoplukova, Šternberk 15 2 ZŠ a G mesta Konice 14 3 ZŠ Boženy Nemcové Zábreh 10 4 3. ZŠ Nám. Svobody, Šternberk 8 5 ZŠ Demlova Olomouc 6 DII+HII

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23

ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 ZÁKLADNÍ ŠKOLA VESELÍ NAD LUŢNICÍ, BLATSKÉ SÍDLIŠTĚ 23 Ve středu města Veselí nad Luţnicí na náměstí T.G.M. stojí v letošním roce uţ STOTŘICETILETÁ ŠKOLA - budova s bustou J.A.Komenského v bývalém hlavním

Více

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY PÍSEMNÉ ZKOUŠKY SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY Zkušební období: podzim 2013 (2. 5. září 2013) Jmenný seznam žáků v učebnách Místo konání: budova A (hlavní budova), učebny v prvním a druhém patře odpočinková

Více

Titul před. Titul za

Titul před. Titul za 05385 Adamcová František 05405 Adamcová Jana 05201 Arlt Melanie 05366 Bača Rudolf 05203 Bajtl Josef 05202 Bálek Luděk Ing.+ Libuše Ing. 05324 Becáničová Dagmar 05204 Belšánová Václava 05205 Benešová Marcela

Více

Křišťálová brusle 2015

Křišťálová brusle 2015 Přípravka prvky - bez omezení věku 1 Vitmayerová Alexandra HaKC Most,z.s 1,0 2 Mátlová Tereza SK Kraso Česká Lípa 2,0 3 Učňová Mariana UKK Ústí nad Labem 3,0 4 Koukolová Agáta Kraso brusle Černošice 4,0

Více

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století)

Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) Významné mezníky v historii školy III. (od 90. let 20. století) září prosinec duben červen duben 1989/1990 Ředitelem školy byl jmenován Miroslav Horák. Po prázdninách byla otevřena nová učebna informatiky

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Třída: 6.N - sexta N (rok nástupu 2009) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Veronika Kvapilová Místopředseda: Mgr. Ivana Opálková Třídní: Mgr. Martin Šnévajs Místnost: A28 - kmenová 313

Více

Asociace školních sportovních klubů České republiky

Asociace školních sportovních klubů České republiky Asociace školních sportovních klubů České republiky výsledky Brno, 28. 11. 2013 Místo: plavecký bazén TJ Tesla, Brno Lesná Měření: stopky, ruční- přerušované Bazén: 25m, 6 drah Sbor rozhodčích: - Vrchní

Více

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA

Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA Závod č. 53 Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA závod č. 53 Pořadatel závodu: VS Tábor Název závodu: Slalomy o ŠTÍT MĚSTA TÁBORA BHZ: 4 Druh závodu: Slalom postupový Datum závodu: 08.5.2010 Začátek závodu 9:30

Více

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013

Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Karviná, příspěvková organizace Přehled pedagogických a organizačních funkcí ve školním roce 2012/2013 Ředitelka školy (statutární orgán): Zástupce statutárního

Více

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova

DOLEJŠÍ, Michaela. BVV - efektivní nástroj marketingové komunikace. Brno : Rašínova BOHUŇOVSKÁ, Jana. Efektivita veřejných výdajů státu. Brno : Rašínova vysoká škola s.r.o., 2010. 78 s. BOHUŇOVSKÝ, Ivan. Využití po měrových ukazatelů pro efektivní řízení podniku. Brno : Rašínova vysoká

Více

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28

Kolo Umístění waltz polka cha-cha jive Suma. 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX X XX XXX X XXXXXXXX XXXX X X 28 Mistrovství ČR E Mistrovství ČR kategorie E 1 Startovní číslo: 1 Město: Podbořany (CZ) Hablovič Jakub Šubiková-Zahradská Olga TK Dance Art 1. kolo 4. 5. / 48 XXXXXXX XX XXXX X XXXXXX X XX XXXX X 28 2.

Více

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008

KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník Strana 1 z 13 TJ KOH-I-NOOR České Budějovice oddíl plaveckých sportů KOH-I-NOORSKÁ TUŽKA 2008 23. ročník plaveckých závodů mladých talentů náborové závody České Budějovice

Více

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo

CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo CORNY středoškolský atletický pohár-krajské kolo Datum konání: 30.9.2009 Místo konání: Stará Boleslav-Houšťka Pořadatel: Slavoj Stará Boleslav a MDDM Čelákovice Výsledky zpracoval: Bukačová, Morávek Ředitel

Více

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 -

4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol. 6 - u cesty do Potštejna - 38 - 4 - u ostrůvku u školy 1 - u odbočky na Homol 6 - u cesty do Potštejna 8 - u cesty na Vrší 9 - na Vrších - 38 - Terénní úpravy u č. p. 115 Jindřich Husák v roce 2009 dodělal terénní úpravy u svého domku,

Více

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9

Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 Základní škola, Znojmo, náměstí Republiky 9 ŠKOLA BEZ HRANIC PRACOVNÍ PLÁN ŠKOLY na školní rok 2015/2016 Tento plán je přílohou koncepce školy na roky 2015 2018. Projednáno na pedagogické radě školy 31.

Více

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby

vždy v 7.50 hodin Sraz studentů v učebně P 47 Slavnostní zahájení v učebně P 52 Příprava každého studenta Délka zkoušení či obhajoby Zkušební k absolutoriu: společné pro studenty denní a dálkové formy - z předmětu Anglický jazyk rozdílné - Německý jazyk - (pro S. Daška, který v denní formě ukončil studium v roce 2010 dle původní akreditace,

Více

Roční plán akcí 2014/2015

Roční plán akcí 2014/2015 Základní škola Staňkov, okres Domažlice, příspěvková organizace Komenského 196 345 61 Staňkov Roční plán akcí 2014/2015 Pedagogické rady, provozní porady, informační schůzky pro rodiče, schůzky předmětových

Více

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22

Akademické gymnázium, škola hlavního města Prahy, Praha 1, Štěpánská 22 Třída: 4.A (rok nástupu 2011) Termín: pondělí 18. 5. 2015 dopoledne Předseda: RNDr. Hana Ulmannová Místopředseda: Mgr. Jana Hirnšálová Třídní: RNDr. Jana Srpová Místnost: 404 - učebna jazyků Gabriela Hauptmanová

Více

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2

Cvičení z matematiky + SMA. Cvičení z matematiky. Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina. Mgr. ORŠULÁK Tomáš. Skupina: Týdně hod.: 2 Cvičení z matematiky Mgr. TRUHLÁŘOVÁ Martina Počet žáků: 29 Třída(y): 3.A(17hv),3.B(17hv),7.0(17hv) 1. Balogová Adéla 3.A 2. Benešová Kristýna 3.A 3. Bokrová Andrea 3.B 4. Bubelová Kateřina 7.0 5. Budáková

Více

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 15. kola :

ZPRAVODAJ Východočeské divize. Výsledky 15. kola : ZPRAVODAJ Východočeské divize Ročník 2014/15 Číslo : 15 Trutnov 20.01.2015 Utkání v Hylvátech se dozvíte v příštím zpravodaji dohrává se až v úterý. Padly nám opět čtyři pětistovky Nejlepšího výkonu dosáhl

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy

VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3. kolo I. ligy TJ zdravotně postižených Nola Teplice z pověření České federace Spastic Handicap, o.s., Oborová zdravotní pojišťovna a Krajský úřad Ústeckého kraje VÝSLEDKOVÁ LISTINA NÁRODNÍ TURNAJ OZP CUP V BOCCIE 3.

Více

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010

Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Zápis z 22. zasedání zastupitelstva MČ Praha Čakovice konaného dne 22. září 2010 Přítomni: zastupitelé Danuška Bossanyiová Ivana Heřmánková Jiří Horáček Ing. Jaroslav Jelínek František Jirout Tomáš Kopecký

Více

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014

PYTHAGORIÁDA. okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 PYTHAGORIÁDA okresní kolo 21. a 22. 5. 2014 5. ročník 1 Cihlář Jakub ZŠ Beroun Wagnerovo nám. 15 bodů 2Červená Julie ZŠ Loděnice 14 bodů 2 Kohout Roman ZŠ Hýskov 14 bodů 2 Komancová Eliška ZŠ Liteň 14

Více

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava

Kubát Jan SKUŘ Plzeň Gregor Martin Sokol Nusle Tonhauser Martin Batesta chodov Tonhauser Robert Batesta chodov Huleš Petr Baník Svatava skupina žebříček 1 Kubát Jan SKUŘ Plzeň 1 Obl-Pl 65,5 2 Gregor Sokol Nusle 2 Obl- Pha 251 3 Tonhauser 3 Obl- KV 85,5 4 Tonhauser Robert 4 Obl- KV 35,5 5 Huleš Baník Svatava 5 Obl- KV 1 6 Bydžovská Hana

Více

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983)

VELITELSKO PEDAGOGICKÝ SBOR VOJENSKÉ HUDEBNÍ ŠKOLY V ROCE 60. VÝROČÍ ZALOŽENÍ (1983) náčelník Vojenské hudební školy plk. Zdeněk Sviták zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka školy zástupce náčelníka pro věci politické mjr. Jiří Lhotský pplk. František Kysela pplk. Miloslav Klíma

Více