Vážení přátelé,

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Vážení přátelé, - 01 -"

Transkript

1 OBSAH Předmluva 1 Z historie školy 2-4 Organizační změny 5 Současnost 6-7 Opsáno ze školních kronik 8-12 Seznam pracovníků školy Ředitelé a řídící učitelé 13 Seznam učitelů obecná škola 14 měšťanská škola 15 základní škola Vychovatelky, školníci, pionýrské vedoucí, sekretářky 19 Seznam žáků Fotogalerie Budova školy Jak šel čas Sbory učitelů Vzpomínka 84 Současný pedagogický sbor 85

2 Vážení přátelé, otvíráte brožuru, která Vám chce alespoň krátce připomenout Vaše školní léta na vamberecké škole. Nikdo už asi nespočítá, kolik žáků prošlo jejími třídami, kolik jich tady poprvé poznalo tajemství prvních písmenek a zažilo úžas nad novými poznatky. Je to několik generací občanů Vamberka i okolních obcí, pro které byla naše škola na několik let pravidelným cílem jejich ranních cest. Náš dík patří především zástupu pedagogů, kteří působili na naší škole, ať delší nebo kratší dobu. Ale všichni tady zanechali nesmazatelnou stopu. Na každého z nich vzpomínají nejen jejich kolegové, ale především jejich žáci. A přiznejme si, vzpomínky na školní léta bývají ty nejtrvalejší. Předcházející generace učitelů daly naší škole dobré jméno. Je to pro nás pro všechny veliký závazek pokračovat v jejich odkazu a připravovat další žáky na složitou cestu životem. Neméně významná je činnost všech ostatních zaměstnanců školy, kteří se starají o její bezchybný chod. Vděčíme za to všem školníkům, kteří se starali a starají o rozsáhlou budovu školy, nepřehlednému zástupu uklízeček. Díky jim přicházíme my učitelé i děti každé ráno do čistého prostředí. A nezanedbatelná je práce hospodářky školy, která se stará o účetnictví. Přeji Vám všem, abyste se při čtení našeho almanachu alespoň na chvíli v myšlenkách vrátili zpět do krásných žákovských let a vzpomínky na naši školu byly jen ty nejmilejší

3 Z historie školy O počátcích vambereckého školství se zprávy nedochovaly. Hovoří se o něm po r Učitelé však nebyli dostatečně vzdělaní - hmotné postavení bylo ubohé, byli podřízeni církvi. Na živobytí si přivydělávali muzikou, písařením a často i řemeslem, od dětí vybírali poplatek za slabikování, čtení, psaní. Sporům se nevyhnul ani tak výborný učitel, jakým byl v letech 1777 až 1815 Václav Voříšek, otec skladatele Jana Václava Huga Voříška. Dalším vynikajícím učitelem této doby ve Vamberku byl Josef Vrabec, který zde učil až do r V roce 1895 byla ve Vamberku otevřena první třída měšťanské školy chlapecké. Vyučovalo se ve všech možných prostorách / radnice, přilehlé budovy/, a tak jediným řešením byla stavba nové školní budovy. Umístění vyřešila náhoda. Ze 14. na 15. května 1898 shořely panské stodoly a hospodářské budovy u kostela sv. Prokopa a na spáleništi byla vybudována na tehdejší dobu moderní budova školy. Jejím projektantem byl pražský architekt Podhajský. Vyučování začalo v nové budově dne 5. září roku Ze zachovalé kroniky se o tomto slavnostním aktu dočítáme toto: V den patrona země české sv. Václava / 28.září 1905/ slavilo město Vamberk den slavnostní, posvěcení nové budovy obecných a měšťanských škol, kterou značným nákladem postavila obec vamberecká. Nevyniká sice zevnějškem, ale vyhovuje všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým. Projektantem byl architekt Podhajský z Prahy, stavbu pak pečlivě provedli stavitelé Martinek z Náchoda a Jihlavec z Hradce Králové. V den sv. Václava vzalo na sebe město ráz slavnostní. O třetí hodině odpolední vyšel průvod z radnice k nové budově; zahájila jej mládež školní se sbory učitelskými. Veliké davy místního občanstva i obyvatelstva vůkolního naplnily prostranství mezi novou budovou školní a farním chrámem sv. Prokopa. Po té vystoupil na tribunu učitel pan V. Eksler, aby promluvil o výchově mládeže a vzdělání vůbec, prose občanstvo, aby přilnulo k nové své škole s láskou, vybízeje lid, aby pilně posílal své dítky do školy a dopřál jim té míry vzdělání, bez něhož v přítomné době nikdo se obejíti nemůže. Nyní poděkoval starosta města p. Ant. Bednář upřímnými a prostými slovy všem účastníkům z blízka

4 i z dálí / zástupcům měst Rychnova, Týniště, c.k. okresnímu hejtmanovi atd./, vzpomínaje všech, kteří jakkoli přispěli k provedení a uskutečnění díla, po němž každý upřímný přítel školství toužil po řadu let. Potom odevzdal správcům škol novou budovu v opatrování se žádostí, aby v ní vychovávali mládež s duchem vlasteneckým. Ředitel měšťanské školy chlapecké p. G. J. Lašek zmiňuje se v další rozpravě o účelnosti budovy a o obětech, jež občanstvo na ni přineslo, děkuje občanstvu za postavení téže a jmenuje všechny, kteří o zřízení její mají zásluhu, především bývalého starostu p. Ad. Vyskočila, nynějšího starostu p. Ant. Bednáře a místního školního dozorce p. Jana Zemana. Řídící učitel obecné školy Josef F. Král prohlašuje jménem učitelského sboru školy obecné, že cílem všech bude vždy jen prospěch a zdar mládeže a prosí starostu i zástupce obce, aby byla budova uvnitř zařízena tak, aby vyhovovala všem moderním požadavkům. Obraceje se k širšímu obecenstvu promlouvá o vzájemnosti rodiny a školy těmito slovy: Svornost a ctnosti občanské neplodí ani sněmovna ani bojiště ani úřady ani ruch průmyslový. Kořeny jejich jsou založeny v lůně rodiny. Rodina jest jako prvotní komůrkou společnosti. Organisace její zakládá se na mravních pohnutkách lásky a vážnosti a životní síla krbu domácího rozhoduje o mravním zdaru všeho národa. Jestli rodina pěstovati bude i se školou žádoucí styk a všechny snahy její čelící ke mravnímu povznesení mládeže důrazně bude podporovati, pak doroste nám pokolení, které bude štěstím rodiny, chloubou obce a zárukou bezpečnou lepší budoucnosti národa. / citováno z Školské kroniky Josef František Král /. K chlapecké měšťance přibyla v roce 1907 i měšťanka dívčí. Kromě obecné a měšťanské školy byly ve Vamberku ještě dvě další školy - pokračovací a krajkářská. Živnostenská škola pokračovací byla založena roku 1897 a poskytovala vzdělání učňům, jejichž počet kolísal od 100 do 140 žáků. Ještě starší byla První česká státní odborná škola krajkářská ve Vamberku, která byla založena a jejíž úkolem bylo odchovat dovedné krajkářky. Při ní bylo v roce 1929 zřízeno krajkářské muzeum. Škola měla dvě oddělení - pro začátečnice a pro pokročilé. Některý rok se na ní učilo až 120 žákyň, jindy jejich počet poklesl na pouhých 30. Politické události se odrážely i v činnosti zdejší školy. První světová válka byla obdobím strádání, smutku a neblahých událostí, které se podepsaly i na oblasti školství. Několik učitelů muselo narukovat, někteří položili i to nejcennější - vlastní životy za svobodu národa. Jedním z nich byl Vojtěch Kural, který od r učil na zdejší škole. Místní péče o mládež poskytovala v zimě chudým dětem zdarma mléko, kakao nebo polévky. Ve dvojích prázdninách roku 1927 a 1928 zřídila pro děti českých emigrantů z Volyňska a Jugoslávie dětské kolonie. U příležitosti 10. výročí vzniku ČSR byl odhalen před školou pomník padlým. Je dílem ústeckého sochaře Františka

5 Rouse a na kovových deskách jsou jména všech 101 obětí první světové války z Vamberka. V důsledku válečných poměrů velmi poklesl počet žactva na obecné škole, z předválečných 555 žáků na 213 ve školním roce a na měšťanské škole z 348 na 182 ve školním roce Po 45 letém působení na škole ve Vamberku odešel do důchodu řídící učitel Josef František Král, všestranný kulturní pracovník a autor Pamětí města Vamberka. Za tuto svoji činnost byl jmenován čestným občanem města. Když po 10 letech zemřel v Praze, zúčastnila se jeho pohřbu deputace našeho města. Prvním příznakem začínající hospodářské krize bylo zavření několika továren ve Vamberku. Nezaměstnaných bylo na Vamberecku v průběhu 30. let kolem 400. Dostávali takzvané žebračenky v hodnotě 10 Kč na týden. Děti nezaměstnaných ve škole dostávaly mléko nebo masové polévky, které zdarma poskytovala Kubiasova továrna. Doba protektorátu se i na vamberecké škole zapsala černým písmem. Z knihoven byly vyřazeny všechny knihy, žáci museli odevzdat všechny učebnice. Vyučování českého jazyka a vlastivědy sníženo na nejnižší míru a všechen čas věnován výuce němčiny. Ta zabrala čtvrtinu hodin. V ostatních předmětech bylo ve třídě až 60 dětí, ale na němčinu se dělily již při 36. Navíc bylo samozřejmé, že každý učitel musel složit zkoušku z němčiny, jinak mu byl zastaven postup. Přišel rok V zimních měsících se vyučovalo velice sporadicky, nebylo uhlí a škola byla využívána k vojenským účelům. Děti dostávaly úkoly domů, protože se nenašly náhradní prostory. Pravidelné vyučování začalo až v červnu roku Ve školním roce dochází k největší výměně učitelů na zdejší škole. Většina jich odešla do pohraničí, pedagogický sbor se ustálil až ke konci školního roku. V červnu 1948, po 53 letech, končí zdejší měšťanská škola chlapecká a po 41 letech končí i měšťanská škola dívčí. Spojily se v jednotnou školu s povinnou devítiletou docházkou. Od byla na škole otevřena Družina mládeže. Od září 1953 se škola mění na osmiletou, v průběhu let se několikrát změnila docházka na devítiletou. Společenské i politické události se táhnou jako nitka stoletím vamberecké školy ať už s blahým nebo neblahým vlivem. Za 100 let se vystřídala ve škole spousta učitelů, kteří vychovali a připravili pro život mnoho žáků. Byli mezi nimi významné osobnosti, které se zapsaly nejen do historie Vamberka. Vamberecká škola byla vždy v popředí všech událostí, vždy ve středu děje a je přirozené a hluboce lidské, že většina ze zúčastněných má k Vamberku vřelý vztah a rádi si zavzpomínají na svá školní nebo kantorská léta, což je hlavní důvod vydání tohoto almanachu. Nechť je Vamberk a jeho škola vždy místem, kam se budete rádi vracet

6 Organizační změny Během let prošlo naše školství mnoha organizačními změnami. Připomeňme si alespoň některé. V období první republiky byla povinná školní docházka osmiletá. Škola pod vedením ředitele se dělila na obecnou školu, kterou vedl řídící učitel, měla 5 ročníků a měšťanskou školu, která měla 4 ročníky. Obě části měly oddělené třídy chlapecké a dívčí. Po skončení povinné školní docházky mohli žáci pokračovat v jednoročním kurzu, který ale nebyl na každé škole. Do něho docházeli chlapci a děvčata společně do jedné třídy. V padesátých letech se název změnil na osmiletou střední školu, která již byla koedukovaná od prvního ročníku a stále zachovávala rozdělení školní docházky na roky, i když označení obecná a měšťanská škola se již nepoužívalo. Na přelomu padesátých a šedesátých let byla zavedena povinná školní docházka devítiletá. Od ní se také odvozoval název školy základní devítiletá škola. Počátečních pět ročníků používalo název národní škola, zbývající čtyři II. stupeň základní školy. V té době bylo také zavedeno půjčování učebnic žákům zdarma. Koncem sedmdesátých let proběhla velká reforma školství, která výrazně změnila nejen délku docházky, ale i obsah učiva (mnozí si vzpomínáme na učivo o množinách). Povinná školní docházka se prodloužila na deset let. Z toho žáci absolvovali na základní škole osm let a další dva roky na střední škole nebo učilišti. V té době byl první stupeň základní školy pouze čtyřletý a ročník patřily druhému stupni. Byla to školská úprava, která se příliš neosvědčila. Na přelomu osmdesátých a devadesátých let jsme se postupně začali vracet k devítileté školní docházce a jejímu rozdělení na ročník jako první stupeň a ročník druhý stupeň. Změny probíhaly postupně, a tak deváté ročníky byly pouze na některých školách. Přeměna byla dokončena v roce 1996, kdy všichni žáci osmého ročníku pokračovali do deváté třídy

7 Současnost V současné době má naše škola 380 žáků v 18 třídách. Na 1. stupni v 1. až 5. ročníku je 10 tříd s 200 žáky, 110 chlapců a 90 děvčat. Na druhém stupni v 6. až 9. ročníku je 8 tříd se 180 žáky, 90 chlapců a 90 děvčat. Naším učebním programem jsou osnovy základní školy. Tento program nabízí žákům základní vzdělání ve všech oblastech vzdělávání. Povinné předměty doplňují v osmém ročníku 2 hodiny volitelného předmětu. Nabízíme žákům volbu z několika možností, nejčastěji si volí informatiku, anglickou konverzaci a technické práce. V 9. ročníku přibývají další 2 hodiny volitelných předmětů, například matematický seminář, cvičení z českého jazyka, technické kreslení a domácnost. Zavedení jednotlivých předmětů závisí opět na zájmu žáků. Výuka cizích jazyků začíná ve čtvrtém ročníku. Převážný zájem je o anglický jazyk, ale učíme stále i němčinu. Žáci ve čtvrtém až devátém ročníku mají 3 hodiny výuky cizího jazyka týdně, mají tedy možnost se ho naučit opravdu na slušné úrovni. Pozornost je také věnována počítačové gramotnosti. Máme dvě učebny informatiky, celkem pro 28 žáků. Výuka je sice zavedena jako volitelný předmět, ale vzhledem k tomu, že je jednou zaveden od osmého, i od devátého ročníku, mají všichni žáci možnost seznámit se s prací na počítači. V dalším období plánujeme výuku počítačové gramotnosti ještě prohloubit. Nezapomínáme ani na žáky z nižších ročníků. Počítačová učebna je jim k dispozici čtyři odpoledne v týdnu v rámci školní družiny a školního klubu. Je samozřejmostí, že všechny počítače mají připojení k internetu. Součástí školy je školní družina a školní klub. Je určen hlavně dětem, jejichž rodiče jsou v zaměstnání, také však dětem, které do školy dojíždějí z okolí. Náplní obou zařízení je podpora tvůrčí práce dětí, rozvoj jejich zájmů a dovedností. V horizontu několika málo let nastanou v našem školství další podstatné změny. Tentokrát se nebudou týkat vnější formy školní docházky, ale výrazně se dotknou obsahu učiva a jeho rozvrstvení do jednotlivých ročníků. Každá škola si vypracuje svůj vlastní školní vzdělávací program základního vzdělání. Vzdělávací obsah bude rozdělen do několika oblastí, samostatně zůstanou pouze vzdělávací oblasti český jazyk a literatura a matematika a její aplikace. Další nám doposud známé předměty mohou být spojeny do dalších vzdělávacích oblastí, které je navzájem propojí - například Člověk a příroda (fyzika, chemie, přírodopis, zeměpis), Umění a kultura ( hudební výchova, výtvarná výchova), Člověk a společnost ( dějepis, výchova k občanství) a některé další. Cílem nového přístupu je spíš než učení pojmů ukázat žákům cestu řešení problému, ukázat možnosti hledání informací, jak vyhodnocovat problém

8 komplexně, nejen z úzkého hlediska jednoho předmětu

9 Opsáno ze školních kronik vypsán konkurz na místo řídícího učitele obecné školy 4. září 1905 kolaudace nové školní budovy - na tehdejší dobu to byla velmi rozsáhlá a výstavní budova, která nevynikala zevnějškem, ale vyhovovala všem moderním požadavkům pedagogickým i hygienickým zavedeny nové předměty ruční práce, výchovná a občanská nauka na chodbu v 1. poschodí byly zavěšeny signálové elektrické hodiny instalováno rozhlasové zařízení s přijímačem, elektr. gramofonem, mikrofonem a ampliony umístěnými ve všech třídách zakoupen kinoprojektor na 16 mm úzký film vládním nařízením byla měšťanská škola organizována jako čtyřtřídní změněn dosavadní název školy z měšťanské na hlavní zřízeny kurzy německého jazyka pro učitele zastavena výuka dějepisu - tato hodina byla věnována prohlubování učiva v německém jazyce, také byla zastavena výuka literatury vyučuje se nepovinným předmětům těsnopis, psaní na stroji do tělocvičny bylo zakoupeno nové nářadí, protože stávající bylo přestěhováno do nově otevřené Sokolovny velká část budovy hlavních škol byla zabrána jako ozdravovna, vyučování probíhalo střídáním hlavní a obecné školy po půldnech

10 ve škole provedeny jen menší opravy, v části budovy zabrané pro německou mládež byla provedena instalace elektrického vedení v trubkách budova byla obsazena oddíly wehrmachtu a vyučování probíhalo ve 3 místních hostincích u Dlabků, Forejtků a Kopeckých - střídáním tříd s obecnou školou obden z Vamberka v noci tajně odešla posádka a školní budovu zanechala v hrozném stavu; západní křídlo bylo s vynaložením velkého úsilí dáno do pořádku - zdi byly oškrábány, místnosti vydezinfikovány, vybíleny, opět zařízeny nábytkem; zbývající část budovy byla poskytnuta pro ubytování válečných zajatců a osob zajištěných pro lidové soudy podle výnosu z byli žáci z obecných škol převzati do školy měšťanské zavedena jednotná škola, první 3 třídy střední školy jsou společné pro chlapce a dívky zřízeno polední stravování žactva ve školní kuchyni vybavena kreslírna novým nábytkem a lavicemi otevřena Družina mládeže pro žactvo, jejichž rodiče jsou celý den zaměstnáni ve Vamberku dochází k vytvoření osmileté střední školy a škola ve Vamberku se stává druhou největší (po Týništi) na okrese (18 tříd 605 žáků) hřiště pod školou bylo oploceno a v zimě využíváno jako kluziště přestěhování Družiny mládeže do zrušeného hotelu Serbousek na náměstí získán pozemek na Kaprlově pro výuku prací na pozemku a zahájení budování nové školní dílny na hřišti u školní budovy 2 provozovny spojené chodbičkou se sociálním zařízením a skladiště pro školního lékaře uvolněna bývalá kuchyně v přízemí

11 poprvé obdrželi všichni žáci bezplatně všechny pomůcky a učebnice povinná školní docházka 9 let otevřena nová školní dílna, vybudovaná v akci Z položeny základy k nové etapě ve vývoji školství diferenciace vyučování na ZDŠ, dělení žáků do studijních a praktických tříd v 9. ročníku dána do provozu učebna vaření postavená v sousedství školních dílen výměna oken na chodbách, oprava střechy, žlabů a omítky na všech stranách kromě jižní, výměna hlavních dveří, oprava tělocvičny nová spádová oblast školy - sídliště Jiráskova ul. - školu celkem navštěvuje 680 žáků nedostává se učeben nářaďovna u tělocvičny, kabinet Tv a sprchy výměna oken na jižní straně opraveny chodby, v tělocvičně položeny nové parkety stále se projevuje nedostatek učeben a kabinetů, též chybí vyhovující šatny pod školou vybudováno hřiště výměna vysokých dvoukřídlých dveří za nižší jednokřídlé výměna podlah ve většině tříd vydán dokument Další rozvoj československé výchovně vzdělávací soustavy, který zahrnoval rozšíření předškolní výchovy v mateřských školách a přestavbu školství

12 povinná desetiletá docházka na ZŠ 1. stupeň - 4 roky 2. stupeň - 4 roky na SŠ, OU - 2 roky otevření pavilonu ( Dřeváku ), pro některé třídy prvního stupně otevřena nová jazyková učebna s moderní didaktickou technikou zahájena přístavba školy otevření přístavby, vstupní haly, šaten a učebny výtvarné výchovy přebudování tělocvičny vybavení tříd roletami třídy nižšího stupně učí v místnostech bývalé MŠ město výuka anglického a německého jazyka žákům 5. roč. po vykonání přijímací zkoušky umožnění studia na 8- letém Gymnázium F. M. Pelcla v Rychnově nad Kněžnou zahájena výstavba přístavby školy jídelna, učebna chemie a fyziky, byt a školní kuchyňka vybudována a otevřena školní studovna, která vznikla v rámci oceněného projektu v Programu rozvoje škol a školských zařízení ukončení provozu zubní ordinace ve šk. budově první návštěva švýcarských žáků z partnerského městečka Gachnang v českých rodinách a na naší škole

13 ukončení výuky v tzv. Dřeváku, škola a družina zahajuje výuku ve velké budově zprovozněna nová jídelna výuka v nových učebnách chemie a fyziky družina se přestěhovala do školní studovny a studovna do vestibulu přístavby návštěva našich žáků ve Švýcarsku přestěhování učebny informatiky vytvoření počítačové sítě zakoupení dataprojektoru postupná úprava chodeb nová dlažba, zářivky rekonstrukce záchodů, výměna stoupaček otevřeno upravené školní hřiště pod školou oprava školní dílny

14 Seznam pracovníků školy ŘEDITELÉ A ŘÍDÍCÍ UČITELÉ OBECNÁ ŠKOLA MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA ZÁKLADNÍ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA HUDOUSEK BOHUMIL BOUŠKOVÁ JITKA EKSLER VINCENC IZÁK JOSEF DĚDIC JAROSLAV HARTMAN FRANTIŠEK JEHLIČKA VLADIMÍR DONENBERGER JAN KRÁČMEROVÁ MARIE KRÁL JOSEF FR. HOLEC JOSEF KRÁL JOSEF FR. LAŠEK GOTTHARD JEHLIČKA VLADIMÍR NEJEDLÁ RŮŽENA MELKA JAN LUKAVSKÝ BOHUSLAV PALLA JOSEF PANOCH FRANTIŠEK NEKULOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL PAVEL BOHUMIL ŘÍČAŘ JAROSLAV ŘIČAŘ JAROSLAV ŠEDIVÝ JIŘÍ STEHLÍK LADISLAV SVOBODA ANTONÍN ŠKOP LADISLAV ŠŤÁL JINDŘICH VÍCH FRANTIŠEK

15 SEZNAM UČITELŮ OBECNÁ ŠKOLA BARVÍNKOVÁ BOŽENA -ŘU KRSKOVÁ ELIŠKA STAHL JINDŘICH BEK VÁCLAV KRUŽÍKOVÁ MARIE STEHLÍK FRANTIŠEK BENEŠOVÁ ANNA KUBIASOVÁ BOŽENA STEHLÍK LADISLAV ČERNÍKOVÁ KURAL VOJTĚCH ŠEDKOVÁ MARIE DAMBRANSKÁ MARIE LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠEFC FRANTIŠEK DIVIŠOVÁ ANNA MALKOVSKÁ MIROSLAVA VAŠÁTKOVÁ MARIE DOLEŽAL ALOIS MAŘÍKOVÁ ALOISIE VÍCH FRANTIŠEK DURYCH VÁCLAV MATĚJKA JOSEF VIZINOVÁ RŮŽENA EXLER VINCENC ŘU MATOUŠKOVÁ LUDMILA VOTRUBOVÁ RŮŽENA FIBITANCLOVÁ JUSTINA MATZIGOVÁ HANA WALTER VILÉM FILÍPKOVÁ MARIE MATZIGOVÁ JANA ZEMANOVÁ BOŽENA HLAVÁČOVÁ VĚRA MELKOVÁ MARIE- KOSTELECKÁ ZICHOVÁ HANA HOHL RAVEL MILOŠOVÁ AMALIE ŽIŠKA JOSEF HOLZINGER JOSEF MIŠKOVÁ BOŽENA HOUDEK MIROSLAV NAGYOVÁ ZDENKA HROBAŘOVÁ HANA NEJDLÁ RŮŽENA HUEBROVÁ MILADA NOVOTNÝ JAROSLAV HUEBROVÁ MILENA MIKYSOVÁ HYKŠOVÁ MARIE OBSTOVÁ JANA CHLEBOUNOVÁ VĚRA PACHOLÍK FRANTIŠEK CHODĚROVÁ ANNA PALTEROVÁ ANNA JÁNSKÝ JAN PAVLIŠTOVÁ MARIE JELÍNEK JOSEF PAZOUREK KAREL KLEMENTOVÁ OLGA PÍČ MIROSLAV KOBLICOVÁ ANNA POPELKA BOHUMIL - ŘU KOUTNÍK NORBERT RYBÁŘ MILAN KRÁČMEROVÁ MARIE ŘU SEDLÁČEK VLADIMÍR

16 MĚŠŤANSKÁ ŠKOLA BARTOŠOVÁ JARMILA CHLUMECKÁ JIŘINA POHLOVÁ MARIE BEDNÁŘ BOHUSLAV IZÁKOVÁ MARIE PRAŽÁK ALOIS BOHÁČ MILOSLAV JANEČKOVÁ FRANTIŠKA PROCHÁZKA BOHUSLAV CZACKOVÁ RŮŽENA JELÍNEK JOSEF PROKOPOVÁ LIBUŠE BRÝDLOVÁ ŽOFIE JINOVÁ EVA- KUCHAŘOVÁ ŘIČAŘ JAROSLAV ŘU ČECHOVÁ JIŘINA JIRÁSKOVÁ ANTONIE SMOLÍKOVÁ MARIE ČERNÍKOVÁ AMALIE KAISVINGLEROVÁ BOŽENA SOBOTKA BOHUMIL ČERNÝ BOHUSLAV KOPECKÝ JIŘÍ STÁHL JINDŘICH DAVID JOSEF KOSTLÁN JOSEF STEHLÍK LADISLAV DAVIDOVÁ JIŘINA KRULICHOVÁ IVA SVATÁ EMILIE DRAŠNER AUGUSTIN KUBEC ALOIS ŠEDOVÁ MARIE DVOŘÁKOVÁ ANNA LÁSKOVÁ BOHUMILA ŠIMÁKOVÁ ANNA DVOŘÁKOVÁ VĚRA LUKAVSKÝ FRANTIŠEK ŠOURKOVÁ EMILIE DYNTAROVÁ RŮŽENA MACH KAREL ŠROGL MIROSLAV EHL JAROSLAV MALEC KAREL ŠTOLBA KAREL HANDL STANISLAV MALKOVSKÁ MIROSLAVA ŠTULÍKOVÁ VLASTA HANUŠOVÁ MARIE MATĚJKA JOSEF URBANOVÁ OLGA HARTMANOVÁ MARIE MATĚJKOVÁ BOŽENA VACEK JOSEF HEJZLAR JOSEF MATZIGOVÁ JANA VALÍČEK LUDVÍK HILGARTNEROVÁ BOŽENA MELKA JAN VESELÝ JOSEF HLAVÁČOVÁ RŮŽENA MILEROVÁ BOŽENA VIZINA MOJMÍR HLAVATÁ RŮŽENA NEJEDLÁ RŮŽENA VOŘÍŠEK FRANTIŠEK HNÁTKOVÁ BOŽENA NĚMCOVÁ ANEŽKA ZÁBRODSKÁ MARIE HORÁK JOSEF NOVOTNÁ PAVLA ZAHRADNÍK JOSEF HORÁKOVÁ IRENA -ŠKLÍBOVÁ PAIGROVÁ BOHUMILA ZICHOVÁ HANA HOŠEK MARTIN PAVEL BOHUMIL ZVĚŘINOVÁ BOŽENA HOVAD ZDENĚK PETRUSOVÁ ŠTĚPÁNKA ZVOLSKÁ ANTONIE HROBAŘ FRANTIŠEK PLÍŠEK FRANTIŠEK ŽIŠKA JOSEF HROBAŘOVÁ HEDVIKA PODOLSKÝ KAREL

17 ZÁKLADNÍ ŠKOLA ADAMCOVÁ HANA DIVIŠOVÁ MILADA HORÁKOVÁ VĚRA BABIČOVÁ ALICE DOLEŽALOVÁ LUDMILA HORKÝ MILAN BALGOVÁ VĚRA DOSTÁLOVÁ JAROSLAVA HOSTINSKÝ JAN BALOUSOVÁ MARIE DUCHOŇ JOSEF HOŠKOVÁ MARIE BÁRTA LUDĚK DUŠKOVÁ ANNA HOVORKOVÁ HANA BARTONÍKOVÁ JIŘINA DUŠKOVÁ JAROSLAVA HRONEŠ VLADIMÍR BARTOŠOVÁ MARIE DUŠKOVÁ JITKA HUDCOVÁ IVA BARTOŠOVÁ MARIE DVOŘÁČEK JOSEF HUDOUSEK BOHUMIL BÁRTOVÁ JARMILA DVOŘÁČKOVÁ LIBUŠE CHÁROVÁ JITKA BEDNÁŘOVÁ EVA DVOŘÁKOVÁ LIBUŠE CHODĚROVÁ ANNA BENEŠOVÁ LJUBINKA EHLOVÁ MILOSLAVA CHOCHOLATÁ EVA BEZDĚKOVÁ MARIE FALTEJSKOVÁ MARIE ICHOVÁ JANA BLAŽEK MILAN FIKEJZOVÁ MARIE JAKLOVÁ EMILIE BŐHMOVÁ NADĚŽDA FILIP JOSEF JANEČKOVÁ FRANTIŠKA BOUŠKOVÁ JITKA - OTÁHALOVÁ FLEKROVÁ LENKA JASANSKÁ JAROSLAVA BRANDEJS MILAN FLORIANOVÁ JANA JEDLINSKÁ BOŽENA BRANDEJSOVÁ EVA FUTTEROVÁ BLANKA JEDLINSKÁ DANA BRANDEJSOVÁ NADĚŽDA GEBOVÁ MILENA JEDLINSKÝ JAN BUREŠOVÁ VENDULA GULDOVÁ KVĚTA JEHLIČKOVÁ ALENA BŮŽEK MILAN HAMANOVÁ JANA JEHLIČKOVÁ ALENA CEJNAR ALOIS HARTMANOVÁ JANA JURAJDOVÁ EVA COUFAL MILOŠ HÁVOVÁ MONIKA KACROVÁ OLGA ČECHOVÁ JIŔINA HERMOCHOVÁ DITA KALÁBOVÁ MARIE ČERNÁ EVA HLAVATÁ RŮŽENA KÁNSKÁ JARMILA ČERNOHOUSOVÁ MARIE HLOUŠKOVÁ JANA KAŠPAR STANISLAV ČERNOCH MARTIN HOLCOVÁ IRENA KERHATOVÁ BOŽENA ČERVINKOVÁ JARMILA HOLEČKOVÁ EVA KILIÁN EDUARD ČESTICKÁ VĚRA HORÁK SLAVOJ KLAPAL FRANTIŠEK DIVIŠ FERDINAND HORÁKOVÁ ANNA KLÁŠTERECKÁ PAVLA

18 KNAPOVSKÁ MIROSLAVA MACKOVÁ MARTA - KACÁLKOVÁ PAŠTIKOVÁ EVA KOCNEROVÁ ZDENKA MACKOVÁ SOŇA PAVLÍNKOVÁ JANA KOPSOVÁ IVETA MACHAČOVÁ IVA PERLOVÁ VĚRA KOSOVÁ LIBUŠE MACHÁŇ VÁCLAV PETRŮ STANISLAV KOSTELECKÁ MARIE MACHOVÁ ALENA PILAŘOVÁ EVA KOŤANOVÁ BLANKA MACHOVÁ JANA PÍSKOVSKÁ HELENA KOTÁSKOVÁ PETRA MAKALOUŠ MIROSLAV PÍŠA JAN KOTLÁŘOVÁ VLADISLAVA MARIŠLEROVÁ JITKA PLÍŠEK FRANTIŠEK KOVÁŘOVÁ RENATA MARKOVÁ ALENA PLOCEK VLADIMÍR KRÁLOVÁ MIRIAM MARKOVÁ MARIE PLOCKOVÁ JINDŘIŠKA KRÁMOVÁ ZDENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA PLOCKOVÁ MARIE KRČMÁŘOVÁ STANISLAVA MATĚJKOVÁ VĚRA - VYCHOVÁ PODOLSKÁ ADÉLA KROBOL JOSEF MATĚJUSOVÁ MILOSLAVA POLÁK JOSEF KRSKOVÁ VLASTIMILA MAULEROVÁ VLADANA POLNICKÁ JANA KRUMLOVÁ MARIE MELOUNOVÁ HELENA POPELKA BOHUMIL KUBEC ALOIS MILOŠOVÁ AMALIE POSLUŠNÝ LUDVÍK KUČEROVÁ OLGA MIŘEJOVSKÁ PAVLA PRÁŠEK PAVEL KUCHAŘOVÁ EVA MLYNÁŘ JOSEF PROVAZNÍKOVÁ EVA KURKOVÁ JAROSLAVA MORÁVKOVÁ OLGA PROVAZNÍKOVÁ YVONNE KVĚTENSKÁ EVA MÜLLEROVÁ EVA PŘIBYLOVÁ JAROSLAVA KYLLAROVÁ HANA MŰLLEROVÁ JINDRA RATHOUSKÁ JANA LAKMAYER JAN NEDOMLELOVÁ RÁZKOVÁ PAVLA LANGR PETR NEJEDLÁ RŮŽENA REJZKOVÁ DARJA LAŽANSKÝ MILOŠ NOSEK JIŘÍ RICHTER OTAKAR LEJSKOVÁ LIBUŠE NOVÁKOVÁ VĚRA RŐESLEROVÁ JANA LIMLOVÁ DRAHOMÍRA NOVOHRADSKÁ JARMILA RYKALOVÁ JITKA LUKAVSKÝ BOHUSLAV NOVOHRADSKÁ SVATAVA ŘEHULOVÁ JIŘINA LUŇÁČEK JOSEF NOVOTNÁ HELENA ŘIČAŘOVÁ MARIE LUŇÁČKOVÁ ANNA OBSTOVÁ JANA SAKOVÁ LUDMILA MACEK JOSEF ODEHNALOVÁ JANA SAMKOVÁ VĚRA

19 SEDLÁČKOVÁ ANNA ŠPELDOVÁ EVA ZEMANOVÁ BLANKA SEDLÁČKOVÁ IRENA ŠTEFLOVÁ BLANKA ZEMANOVÁ SVĚTLANA SEJKOROVÁ JITKA ŠTĚPKOVÁ DANA ŽABOKRTSKÁ MONIKA SEJKOROVÁ KVĚTA ŠUBRTOVÁ JARMILA ŽÁČKOVÁ BOŽENA SCHEDIWÁ EVA ŠULCOVÁ IVA SCHEJBALOVÁ ILONA ŠUP BOHUMIL SLOUPENSKÁ IRENA -VÍZNEROVÁ ŠUPOVÁ MARIE SMUTNÁ JANA UHLÍŘOVÁ DANA SRŠŇOVÁ ZDEŇKA UHLÍŘOVÁ JANA STANČÍK PETR ULVROVÁ LUDMILA STANČÍKOVÁ VLASTA VALOUCHOVÁ MARIE STRÁŽNICKÝ VÁCLAV VANĚK PETR STUCHLÍKOVÁ JAROSLAVA VANICKÁ DANUŠE SUCHÁNKOVÁ ŽOFIE VANICKÁ JANA SVÁTKOVÁ JAROSLAVA VAŠÁTKOVÁ KARLA SVATOŠOVÁ MARIE VAVŘINCOVÁ VĚRA SVĚTELSKÁ EVA VENCLOVÁ ANNA SÝKOROVÁ MARIE VEPŘEK ZDENĚK SYNKOVÁ HANA VESELKOVÁ HELENA ŠABATOVÁ EVA VÍDEŇSKÁ MILUŠE ŠEDKOVÁ MARIE VÍDEŇSKÁ VĚRA ŠEDOVÁ VĚRA VINZENSOVÁ JANA ŠEJNOVÁ KATKA VLASOVÁ ZORKA ŠIBÍKOVÁ VLASTA VODOVÁ MARTA ŠKLÍBA JOSEF VOLŠÍKOVÁ VĚRA ŠLAJ JAN VOTŘESOVÁ VĚRA ŠLAPÁK BOHUMIL ZAHRÁDKOVÁ MARCELA - HORKÁ ŠMÍDOVÁ DENISA - ĆIHÁKOVÁ ZAHRADNÍK JAROSLAV ŠPAČKOVÁ LUDMILA ZAHRADNÍK JOSEF ŠPALEK VLADIMÍR ZAHRADNÍKOVÁ EVA

20 VYCHOVATELKY ŠD ŠKOLNÍCI PIONÝRSKÉ VEDOUCÍ BORŮVKOVÁ ZDEŇKA DUŠEK BOHUMIL BOČKOVÁ EVA DAPECIOVÁ ANNA DUŠEK PAVEL HAŠKOVÁ MARIE HÁJKOVÁ HANA HOVORKA VLAD. KURKOVÁ JARMILA HORKÁ ZUZANA JEŽO RUDOLF PEREMSKÁ VĚRA HUHLOVÁ VLASTA KOTÍK JOSEF PEŠKOVÁ LIBUŠE JINDÁČKOVÁ MARTINA KUBIAS JIŘÍ POSLUŠNÝ LUDVÍK JINDROVÁ LIBUŠE PETRÁNĚK KAREL RAMBOUSKOVÁ LUDMILA KLECOVÁ ŠÁRKA PINKAS JOSEF VALOUCHOVÁ MARIE KOTYZOVÁ IVANA RYKALA ROMAN VEVERKOVÁ MARIE KRPAČOVÁ KVĚTA STODŮLKA LENFELDOVÁ MARIE ŠTĚPÁNEK KAREL SEKRETÁŘKY MÁLKOVÁ PAVLA ZÁNA JOSEF BOHÁČOVÁ MILADA MARTINCOVÁ DAGMAR ŽÁK MARTIN CIKÁNOVÁ LENKA MARTINOVÁ JAROSLAVA TRIANDAFILU MILOSLAV DURCHÁNKOVÁ LENKA PIŠLOVÁ MILADA DUŠKOVÁ OLGA PIŽLOVÁ HELENA CHOVANČÍKOVÁ MARIE SOMMEROVÁ MARIE JOHNOVÁ RENATA SOUKUPOVÁ HANA KABEŠOVÁ IVONA STÁRKOVÁ VLASTA KONYOVÁ ANNA ŠALDOVÁ MARIE LAKMAYEROVÁ LADISLAVA ŠŤĚPÁNKOVÁ EVA - BAŠKOVÁ MACHÁČKOVÁ PETRA TOMKOVÁ IVA NĚMEC ZDENĚK VEVERKOVÁ HELENA SODOMKOVÁ KVĚTA ŠIMKOVÁ IRENA ULRYCHOVÁ OLGA ZEMANOVÁ BLANKA

21 Seznam žáků 9.třída Třídní učitel: Alois Kubec Čáslavka Ladislav, Freyvald Jiří, Jedlinský Jaroslav, Jeništa Stanislav, Jindra Jaroslav, Kaplan Jaroslav, Kluge Karel, Kopsa Karel, Lukavský Bohuslav, Macháček Pavel, Martinec Jiří, Martínek Jindřich, Mlíka Jan, Slanina Bohumil, Smutný Josef, Štěpán Jindřich, Šubrt Augustin, Šubrt Jindřich, Veverka František, Vodička Jan, Vondra Josef, Vorlický Antonín, Vrána Zdeněk, Záleský František Čižinská Marie, Ešpandrová Olga, Hájková Zdenka, Havlová Milada, Holečková Marie, Hošková Jiřina, Josífková Ludmila, Klecová Jaroslava, Krčmářová Věra, Kutíková Jaroslava, Kutíková Věra, Lagrová Marie, Marešová Magda, Marklová Eva, Michalíčková Marie, Nováková Vlasta, Sklenářová Anna, Šotolová Radoslava, Štajnerová Hana, Vorlická Věra, Vyletělková Alena, Martincová Jaroslava 8.A Třídní učitel: Anežka Němcová Brkl Stanislav, Bžoněk Miroslav, Cabalka Jan, Čermák Jaroslav, Čižinský Karel, Čižinský Vladimír, Diblík Jan, Doleček Josef, Dušek František, Horák Vladislav, Hrstka Josef, Chlumecký Jiří, Jansa Milan, Jehlička Jan, Kotyza František, Koželuh Milan, Krčmář Václav, Kroupa František, Kříž Miroslav, Nováček Karel, Burešová Hana, Čermáková Eva, Daníčková Jana, Dyttertová Zdenka, Frydrychová Libuše, Hakenová Marie, Hejná Irena, Hoffmannová Anna, Horáková Jana, Hostinská Blanka, Hovorková Věra, Kaplanová Stanislava, Kaplanová Zdenka, Kotyzová Jarmila, Kotyzová Marie 8.B Třídní učitel: Josef Zahradník Hlávka Ladislav, Kubec Ladislav, Kubíček Jiří, Kučera Bohuslav, Mačát Miroslav, Novák Jan, Pavel Jaroslav, Petraš Jaroslav, Prachař Karel, Růžička Oldřich, Ryba Pavel, Schejbal Jiří, Svoboda Rudolf, Štěpánek Rudolf, Valenta Miroslav, Zeman Oldřich, Zezulka Bohumil, Želinský Vilém, Kinclerová Blažena, Kovalčiková Marie, Kučerová Eva, Kulková Jana, Matysová Bedřiška, Petráňková Marie, Poláčková Jana, Pučanová Hedvika, Ročková Hana, Rychlínková Marie, Strnadová Ludmila, Šebestová Libuše, Šklíbová Věra, Ulrychová Radoslava, Zvelebilová Jana 8.A Třídní učitel: Miloš Lažanský Archleb Karel, Bačina Karel, Čáslavka Jaroslav, Čižinský Josef st., Čižinský Josef ml., Dušek Jaroslav, Fišer Vojtěch, Freywald Václav, Freywald Bohumil, Holeček Leopold, Hudousek Bohumil, Jansa Jiří, Jánský Antonín, Karhan Miloš, Kříž Miloslav,

22 Kučera Jaromír, Lžíčař Jan, Vašátko František, Viktorin Zdeněk, Taner František Effenbergrová Jana, Egersdorfová Marie, Francová Jarmila, Hájková Marie, Hejlková Eliška, Hejlová Marie, Hlaváčková Olga, Hostinská Jana, Hubinková Eva, Chaloupková Jaroslava, Morávková Jana, Steklíková Dana, Šklíbová Vlasta, Vavrušková Jarmila, Vondráčková Zdena, Horáková Jana, Malinová Jana 8.B Třídní učitel: Pavel Hohl Honza Jaromír, Klec Ladislav, Kotlář Karel, Kulhavý Petr, Lukavský František, Motyčka Václav, Nechuta Pavel, Plaček Rudolf, Podolský Václav, Potužník Josef, Řehák Josef, Slanina Miroslav, Šťastný Otakar, Strnad Josef, Šejna Josef, Sýkora Oldřich, Trejtnar Jindřich, Václavík Karel, Vanický Vlastislav, Vavřinec František, Wenzl Miroslav Dvořáková Miluše, Hájková Hana, Horáková Antonie, Jílková Dagmar, Kacálková Marie, Krčmářová Marie, Kulhavá Alena, Langrová Zdenka, Luňáčková Ludmila, Marklová Jana, Papešová Libuše, Plašilová Irena, Svobodová Ludmila, Sýkorová Růžena, Zahradníková Alena 8.A Třídní učitel: Miroslav Šrogl Blažek Jaroslav, Blažek Stanislav, Černý Josef, Faigl Rudolf, Hejhal Jaroslav, Holub Jan, Jirsa Bedřich, Kábrt Miroslav, Kouřil Miloslav, Kozel Zdeněk, Krsek Stanislav, Motyčka Václav, Slanina Miroslav Bezdíčková Eva, Boháčová Zdenka, Čermáková Jaroslava, Černohousová Jana, Čižinská Miluše, Dolečková Eva, Doležalová Jaroslava, Dusilová Zdeňka, Dvořáková Miroslava, Dyttertová Jiřina, Filipová Naděžda, Grűnerová Blanka, Hlásecká Olga, Hloušková Marie, Horáková Věra, Hovorková Zdena, Jansová Soňa, Jeništová Jaroslava, Krčmářová Věra, Lýrová Marie 8.B Třídní učitel:jan Lakmayer Kos Bohumil, Kubec František, Kaplan Jaroslav, Kubias Jiří, Langr Jan, Novák Lubomír, Novák Karel, Obst Bohumil, Pavlišta Vilém, Petříček František, Procházka Josef, Samek Antonín, Stančík Luděk, Slanina František, Šimeček František, Šmíd Jiří st., Šmíd Jiří ml, Vyčítal Josef Kaplanová Květa, Klecová Stanislava, Kopsová Marta, Mertová Hana, Netíková Marie, Papáčková Zdenka, Prokešová Helena, Svatošová Jaroslava, Šedová Eva, Šedová Věra, Šlesingerová Zdenka, Štorchová Jindra, Švestková Alena, Tobišková Anna, Vanžurová Olga, Zabloudilová Růžena 8.A Třídní učitel: Alois Kubec Bavlovič Josef, Cvejn Jaroslav, Čermák Josef, Ditrt Rudolf, Držmíšek Jiří, Gőttlicher Kristián, Chaloupka František, Koblic

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015

2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 2) Organizační zabezpečení školního roku 2014-2015 I. Charakteristika školy 1. Žáci a) počet žáků 396 1.st. 266 2.st. 130 b) počet tříd 19 z toho 1. stupeň 12 2. stupeň 7 c) počet oddělení školní družiny

Více

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 :

PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : PŘEHLED VYUČUJÍCÍCH NA ZŠ VRBICE od roku školního 1953/1954 : 1953/54 1. -5. třída 148 dětí učitelský sbor : Procházka Antonín ředitel školy, Jaroslav Hycl, Růžena Procházková, Marie Krčová, Martin Cvan

Více

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi:

Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Absolventi: Obor:Diplomovaná sestra Třídní učitel: Marie Mikříková Absolventi: Seznam absolventů Rok: 1951 Obor: Diplomovaná sestra Třídní učitel: Věra Hrušková Marta Vrbová, Božena Vaňková, Božena Trnková, Ludmila Štěpánová, Milada Stejskalová ( Bendová), Anna Stanová, Karolina

Více

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A

SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A Pardubice 16. 2. 2014 Zpracoval: B. Šiška Dohrávka 17. kola: 11.02 SK Týniště n/o A 2462 8:8 2484 TJ Jiskra Ústí n/o - Hylváty A LORENC Lukáš 339 0:2 436 VENCL Jan PELIKÁN Jiří 465 2:0 410 STEJSKAL Jakub

Více

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž

Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... příjmení a jméno škola rok nar. pohlaví st. číslo p. čas Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž Dívky 2004 a mladší z=zelená 100,99,98... Serbousková Sára ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 98z 1 3:20 Burešová Markéta ZŠ Ústecká Česká Třebová 2004 ž 97z 2 3:21 Nádeníková Lucie ZŠ Brandýs nad Orlicí

Více

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ

Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ Z HISTORIE OBCE - VÝROČÍ OBČANŮ roky 1996-2014 1996 v únoru ve věku 51 let zemřel starosta obce pan Vladimír Stehlík v březnu ve věku 87 let zemřela paní Božena Pečová v dubnu slaví zlatou svatbu manželé

Více

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady)

Přehled funkcí ve školním roce 2014/2015. (materiál určený pro jednání pedagogické rady srpen 2014 a pro podzimní jednání školské rady) ZÁKLADNÍ ŠKOLA OLOMOUC příspěvková organizace MOZARTOVA 48, 779 00 OLOMOUC tel.: 585 427 142, 775 116 442; fax: 585 422 713 e-mail: kundrum@centrum.cz; www.zs-mozartova.cz Přehled funkcí ve školním roce

Více

VLŠ 2011 docházka doplněná

VLŠ 2011 docházka doplněná VLŠ 0 docházka doplněná Záznamový list o účasti ve VLŠ 0 Družstvo č. Maňák Jaroslav Bušanský Petr Bártů David Coufal Vojtěch Fichtnerová Adéla Hajský Stanislav Horáček Denis Hůlková Anna Karpíšek Matěj

Více

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš.

Ráda bych tě pozvala na svou narozeninovou oslavu která se koná 15.6.2013. Sraz je ve Stromovce ve 12:00. Doufám že přijdeš. Julie Kubrychtová Milady Horákové1 Praha 17000 Kateřina Hejlíková Studentská2 Praha 16000 Selma Faustusová Kaprova3 Praha 11000 Tereza Vogničová Milady Horákové4 Praha 17000 Dominika Juričková Studentská5

Více

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009

ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 ROZPIS LSPP STOMATOLOGIE PRO LÉKAŘE OBLASTI PARDUBICE-CHRUDIM Období ROK 2008 od 1.2.2008-31.1.2009 Pozn.: sloupec "SVÁTEK" = státní svátky+soboty+neděle Data 27.09. a 28.09.2009 jsou svátek a neděle -

Více

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1

Akce: Zahájení územního řízení kanalizační přípojky Mladkov příloha č.1 1 Mladkov st.256 Baranowski Libor, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Dlouhá Irena, Petrovičky 1, Mladkov, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlík Vojtěch, Mladkov 1, 561 67 1 Mladkov st.256 Hejkerlíková Jarmila,

Více

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083

Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 1 Gymnázium, Pardubice, Dašická 1083 Třída: 4.F (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 28. 5. 2012 dopoledne Předseda: Mgr. Zdeňka Rejmanová Místopředseda: Mgr. Dana Kudláčková Třídní: PaedDr. Josef Svoboda

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK odbor správní a dopravy Masarykovo nám. 166, 564 01 Žamberk Čj.: MUZBK-21330/2015/SPDO-4 Spisová značka: MUZBK-21330/2015/SPDO Spis. skart. znak, lhůta: 280.2 A10 Počet listů/příloh/listů

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Biskupské gymnázium Bohuslava Balbína a Základní škola a mateřská škola Jana Pavla II. Hradec Králové Třída: 4.G - čtvrtá G (rok nástupu 2008) Termín: pondělí 21. 5. 2012 dopoledne Předseda: RNDr. Lenka

Více

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ

SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ SEZNAM PRO PRACOVIŠTĚ STUDENTSKÁ Telefon školy začíná 566 651... sekretariát školy: 566 651 211, fax: 566 626 395 Vyučovací hodiny Hodina 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Čas 7:05-7:50 8:00-8:45 8:50-9:35 9:50-10:35

Více

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec

Střední škola gastronomie, hotelnictví a lesnictví Bzenec Strana č. 1 Telefonní seznam ŘEDITELSTVÍ JUNIOR náměstí Svobody 318 Recepce Junior, náměstí Svobody 318 Matušková Denisa Polášková Hedvika 651 652 státní 518 384 527 518 384 266 518 670 651 518 670 652

Více

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny:

Pro zkvalitnění výuky a zajištění individuálního přístupu k dětem jsou ve třídách s počtem žáků nad 26 děleny každý týden tyto hodiny: 1. Vzdělávací program školy Ve všech ročnících bude probíhat výuka podle Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání ZŠ Votice s motivačním názvem Škola pro 21. století, 1.9. 2010 č.j.566/2010.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č.j.: 903/2015 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části U S N E S E N Í č. 858 ze dne 11.11.2015 Poskytnutí dárkových poukázek jubilantům městské části - listopad, prosinec 2015 Rada městské části I. s

Více

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení:

Příloha č. 1. Seznam účastníků řízení: Příloha č. 1 k rozhodnutí Státního pozemkového úřadu, Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj, Pobočky Blansko čj. SPU 574911/2015 o schválení návrhu komplexních pozemkových úprav v katastrálním

Více

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p.

Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4. Adresa objektu, ve kterém se nachází volební místnost. ulice č. p. Číslo volebníh o okrsku Přehled telefonních spojení do volebních místností na území městské části Praha 4 Název objektu, ve kterém se nachází volební místnost Adresa objektu, ve kterém se nachází volební

Více

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014)

Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Kontakty na zaměstnance školy (k 14. 10. 2014) Základní škola - pedagogičtí zaměstnanci - nepedagogičtí zaměstnaci Plavecká škola a bazén Školní družina Školní jídelna Komunitní škola Základní škola -

Více

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch

Jarní prázdniny ÚNOR. 8 Petr Hladík 21 Martin Jiránek. 28 Martin Jiránek. Nj obchod, služby a cestovní ruch. Nj obchod, služby a cestovní ruch 9 8 6 7 5 ÚNOR Nj obchod, služby a cestovní ruch 1 Petr Hladík 14 Hynek 09:00-12:00 Valentýn 10:30 2 Rekvalifikace PC - Eva Sýkorová 15 Nela 09:00-12:00 Jiřina Nj - konverzace 3 Šárka Kuthanová Blažej

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600011097 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, základní - didaktický test Učebna dle informačního systému: 1 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více

Rozpis žáků k maturitní zkoušce

Rozpis žáků k maturitní zkoušce Třída: 4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2011) Třída: *4.A - Zdravotnický asistent (rok nástupu 2010) Termín: úterý 21. 4. 2015 dopoledne Předseda: Mgr. Zuzana Volná Místopředseda: Mgr. Štěpánka

Více

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga

Mgr. Ludmila Kotlánová, vedoucí asistentů pedagoga Vedoucí hudební skupiny Bongáči. Asistenti pedagoga FUNKCE A ORGANIZAČNÍ STRUKTURA PODLE ORGANIZAČNÍHO SCHÉMATU PRACOVNÍKŮ ZŠ A MŠ BRNO, KŘENOVÁ 21 VE ŠKOLNÍM ROCE 2011/2012 k 1. 4. 2012 Mgr. Zdeněk Lichtneger, zástupce ředitele - zástupce statutárního

Více

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006

VOLBY MĚSTA BECHYNĚ. 20.10. a 21.10.2006 VOLBY DO ZASTUPITELSTVA MĚSTA BECHYNĚ 20.10. a 21.10.2006 Obsah materiálu: Seznam kandidátů str. 2 Zvolení zastupitelé str. 9 Volební účast str. 11 Pořadí kandidátů podle počtu hlasů str. 12 Volby do Zastupitelstva

Více

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou

Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Machov - dostavba splaškové kanalizace v části Machova, Nízké Srbské a v Machovské Lhotě - domovní přípojky Soupis pozemků dotčených stavbou Stoka A2-1 10001 105/49 4259 Městys Machov Machov 119, 549 63

Více

Seznam soudců bývalých členů KSČ

Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců bývalých členů KSČ Seznam soudců s údaji o jejich politické příslušnosti před listopadem 1989 je vytvořen z podkladových materiálů ke jmenování soudců zpracovaných soudy. Část údajů v letech

Více

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů

Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143. Seznam subjektů Hlasování pro společenství SVJ V Hůrkách 2139-2143 Přítomno % z přítomných % ze všech Časy Otázka pro hlasování Hlasů % Pro Proti Zdrž. Pro Proti Zdrž. Otevř. Uzavř. Stav Schválení programu shromáždění

Více

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin

Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013. sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin Služby LSPP stomatologické na období od 1.7.2012 do 30.6.2013 sobota, neděle, svátek: 09:00-12:00 hodin červenec 2012 1.7.2012 neděle MUDr. Machová Eva Husova 898 675 71 Náměšť n. Oslavou 568 620 248 5.7.2012

Více

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í

Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í Č E S K Ý S V A Z P L A V E C K Ý C H S P O R T Ů S E K C E D Á L K O V É H O A Z I M N Í H O P L A V Á N Í I. P L A V E C K Ý K L U B O T U Ž I L C Ů P R A H A MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V ZIMNÍM PLAVÁNÍ

Více

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií

Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Místo konání: Lyžarský areál Zadov - Kobyla Datum konání: 25/01/2013 Firemní hry Kooperativy Výsledková listina - Pořadí dle kategorií Kategorie: Lyže M1 1 153 HLÁVKA Vítězslav 1986 CZE CZP Brno 00:37.16

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600008789 Název školy: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Zkušební místo: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174 Název zkoušky: Anglický jazyk - didaktický test Učebna

Více

Základní informace kontakty

Základní informace kontakty Základní informace kontakty Městský úřad Sedlčany IČ 00243272 nám. T.G.Masaryka 32 DIČ CZ 00243272 264 80 Sedlčany ID frsbn7e Číslo linky přidávejte za vybranou pevnou linku- např. Sekretářka A. Caltová

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium České Budějovice, Jírovcova 8 Třída: 4.A - 4.A (rok nástupu 2010) Termín: pondělí 19. 5. 2014 dopoledne Předseda: Mgr. Soňa Hřídelová Místopředseda: Mgr. Miroslav Habrovanský Třídní: RNDr.Ing.

Více

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU

FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU FEDERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ ČESKOSLOVENSKÉ SOCIALISTICKÉ REPUBLIKY SNĚMOVNA LIDU 3 Z pověření předsednictva ústředního výboru Komunistické strany Československa a předsednictva ústředního výboru Národní fronty

Více

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)

ZÁPIS O VÝSLEDKU VOLEB DO ZASTUPITELSTVA OBCE 1) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu) Ve volbách do zastupitelstva obce (městysu, města, městské části, městského obvodu)... Rudoltice okres... Ústí nad Orlicí konaných ve dnech (dne)... 10.10. - 11.10.2014 byly podle výsledků převzatých od

Více

Příjmení Jméno Kompostér Ulice

Příjmení Jméno Kompostér Ulice Příjmení Jméno Kompostér Ulice Anlaufová Ludmila 1 Štefánikova Babincová Oldřiška 1 Hájov Bajer Jaromír 1 Místecká Bajer Adam 1 Místecká Balcárek Radomír 1 Lomená Baroňová Kateřina 1 Nová Bayer Pavel 1

Více

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina

PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina PROSECCO SUPERIOR CUP 2013, 27.7.2013-27.7.2013, Mariánské Lázně Kategorie: Společná Brutto Výsledková listina Pořadí Jméno Klub reg. číslo HCP Kolo 1 Skóre HCP po 1 KOPEJTKOVÁ Stanislava RGCML 0040113

Více

Harmonogram absolutoria

Harmonogram absolutoria Vyšší odborná škola ekonomická v Mladé Boleslavi Vzdělávací program: Finanční řízení Školní rok: 2014/2015 Forma vzdělávání: denní Datum: 1.6.2015 Harmonogram absolutoria Příjmení a jméno Cimbálová Adéla

Více

Rozpis studentů u maturitní zkoušky

Rozpis studentů u maturitní zkoušky Gymnázium, Praha 4, Na Vítězné pláni 1160 Třída: 4.E (rok nástupu 2010) Předseda: PhDr. Sylvie Ošťádalová Místopředseda: Mgr. Hana Římalová Třídní: RNDr. František Staněk, CSc. Místnost: 302 Michal Barchánek

Více

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA

OTEVŘENÉ MISTROVSTVÍ ČECH 2012 NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA NEJÚSPĚŠNĚJŠÍ ŠKOLA Country Competitors Teams Teams SD Gold Silver Bronze 16 11 14 3 4 1 1 39 5 9 7 9 7 8 TONG-IL Č.BUDĚJOVICE 14 4 5 2 2 2 2 WON-HYO TŘEBOŇ 9 2 6 3 3 0 1 DAN-GUN PRAHA 8 2 3 2 4 1 2 19

Více

Pořadové Věc Vypůjčitel

Pořadové Věc Vypůjčitel Pořadové Věc Vypůjčitel číslo 1 Žádost kompostér Huml Jiří, Ing. 2 Žádost kompostér Vondrášek Stanislav 3 Žádost kompostér Vondrášková Ivana 4 Žádost kompostér Svobodová Blanka 5 Žádost kompostér Semecký

Více

Plán Českého Malína 1943

Plán Českého Malína 1943 Pijanská-Zborovská cesta Senoženská cesta Plán Českého Malína 1943 97 (samota - 2 km cesta od hřbitova) Český hřbitov cesta Ostrožec-Luck cesta Kneruty 96 (samota - cihelna u Zborova) Zadní cesta Mlýn

Více

Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení

Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení Příloha č. 2: Seznam žádostí doporučených ke schválení Číslo žádosti Žadatel Datum narození Místo realizace Typ kotle Výše dotace 056KD00001 Jaroslava Houdková Tepelné čerpadlo 120 000,00 056KD00002 Iva

Více

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body

60 m Žákyně. (11.05.2011 10:05) poř. dráha SČ Jméno Narozen Oddíl Výkon Body skok vysoký Žákyně (11.05.2011 09:00) 1 23 Řeháková Petra 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 28 Škvorová Bára 00 Gymnázium Varnsdorf 1.40 512 3 22 Kopejsková Barbora 00 ZŠ Dr. M. Tyrše Děčín 1.35 460 6 Melová

Více

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru

VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ prokazující stav evidovaný k datu 24.08.2012 08:35:03 Vlastnictví bytu a nebytového prostoru Vlastnictví bytu a nebytového prostoru A Vlastník, jiný oprávněný Identifikátor Podíl B Vlastnické právo Wichterlová Dana, Družstevní 1417, Hlinsko, 539 01 Hlinsko v Čechách 1 Nemovitosti Jednotky Č.p./

Více

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg

Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Kumite chlapci 5-8 let 0., 9. a 8. kyu -25 kg Hnátek Marek Hnátek Marek Strnad Marek Strnad Marek Macek Josef Macek Josef Vondrášek Tomáš Vondrášek Tomáš Svoboda Jakub Svoboda Jakub Enanuel Viktor Enanuel

Více

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187

Dům č. p. 181 Dům č. p. 182 Dům č. p. 183 Dům č. p. 184 Dům č. p. 185 Dům č. p. 186 Dům č. p. 187 Dům č. p. 181 Dům na bývalém pozemku velkostatku zvaném Prozdol, postavil v r. 1936 Dobeš Jakub z č. 103 s manželkou Marií roz. Zálešáková z č. 55. Manželé byli bezdětní. V roce 1965 jej předali neteři

Více

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ.

Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. 1961 62 Slavnostní zahájení školního roku Slavnostního zahájení školního roku 1961/62 se zúčastnili dne 1. září 1961 zástupci patronátních závodů a SRPŠ. Při zahajování bylo zdůrazněno, že se v letošním

Více

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014

Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Magistrát města České Budějovice Odpověď na dotaz vznesený s využitím zákona o svobodném přístupu k informacím Zveřejnění výdajů Statutárního města České Budějovice spojených s volbami 2013-2014 Žádám

Více

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ

SEZNAM POKOJŮ V TURISTICKÉ UBYTOVNĚ TJ SLOVAN PŘÍZEMÍ číslo jméno ZUŠ míst číslo jméno ZUŠ číslo jméno ZUŠ Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Naďa Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra Bubancová Havířov-Město Věra

Více

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42

Střední škola obchodní, Kolín IV, Havlíčkova 42 Příkaz ředitelky č. 3/2011 Zajištění maturitní zkoušky oborů: 1. 64-42-M/036 Management obchodu tř. 4.M 2007-2011 Maturitní zkouška proběhne podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších

Více

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín:

Krajská olympiáda v přespolním běhu. Pardubický kraj. Petr Svoboda. ředitel závodu. Pořadatel: Termín: Pardubický kraj Pořadatel: Termín: Místo: Ředitel závodu: Sportovní unie Chrudimska ve spolupráci s Klubem klasického lyžování Hlinsko 14.10.2009 areál KKL Hlinsko Rataje Petr Svoboda Petr Svoboda ředitel

Více

Kandidátní listina - kontroly

Kandidátní listina - kontroly Registrační úřad: 582158 Zastupitelstvo: 582158 Obvod: 1 Kandidátní strana: 0 1 Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová 1 Ing. Pavel Adamec 54 učitel 2 Ing. Josef Kánský 43 projektant

Více

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00

Jméno, adresa vlastníka nemovitosti. 1 297/1 stavební místo PaedDr. Dana Kotíková, Poljanovova 3159/3, Praha, Modřany, 143 00 Vezměte prosím na vědomí, že od doby vypracování tohoto seznamu došlo ke značnému počtu změn (změny vlastníků nemovitostí, kolaudace staveb, změny adres apod.), z praktických důvodů byl seznam ponechán

Více

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu

Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3. Plán práce školy. Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu Základní škola, Chrudim, U Stadionu 756, 537 03 Chrudim 3 Plán práce školy a Pokyn ředitele školy k organizaci výchovně-vzdělávacího procesu ve školním roce 2014/2015 V Chrudimi dne 28.srpna 2014 Mgr.JindřichVyhnánek

Více

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ

HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ HODNOCENÍ TŘÍD V 2. POLOLETÍ Přehled třídy 1.A 2. pololetí školního roku 23/4 Počet žáků : 32 z toho dívek: 29 chlapců: 3 ubylo: 1 přibylo: 1 2 3 4 5 LAJ Latinský jazyk DĚJ Dějepis MAT Matematika FYZ Fyzika

Více

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí

SDH Kamenná - vedení sboru p ed rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 edseda místop edseda velitel zástupce velitele jednatel pokladník zbrojí SDH Kamenná - vedení sboru před rokem 1989 Funkce 1936 1939 1951 1952 1953 předseda Kundela František ml. Kundela František Kříž Josef Kříž Josef místopředseda Prokeš Josef Buršík Miroslav Nováček Jaromír

Více

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015

4.A. Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015. středa, 20.5.2015 Ústní zkoušky společné ( státní ) části MZ 2015 4.A předseda místopředseda třídní Mgr. Irena Vejsadová Mgr. Zuzana Bašusová Ing. Hana Schorná středa, 20.5.2015 11:00-11:20 11:20-11:35 4.A Bechyňská Kamila

Více

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998)

PŘÍSLUŠNÍCI VOJENSKÉ KONZERVATOŘE V ROCE 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ ŠKOLY (1998) Náčelník Vojenské konzervatoře pplk. Jiří Křen pplk. Jiří Mareš pplk. Ing. Pavel Mařík kpt. Ing. Karol Kohl zástupce náčelníka pro výuku zástupce náčelníka zástupce náčelníka pro týl XXIV Školská skupina:

Více

01 Kostomlaty 02 Bílina "B" 03 Česká Lípa

01 Kostomlaty 02 Bílina B 03 Česká Lípa 12.- 4. 2007 SE ODHLÁSILO DRUŽSTVO KOSTOMLAT Z II. LIGY A LIGY MLÁDEŽE SK. A Jeho dva členové (Jan Lepšík a Stanislav Lepšík) byli zařazeni do družstva Bíliny B pro II. Ligu a Ligu mládeže sk. A. Dále

Více

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA

I. termín - středa 22. dubna 2015 1. SKUPINA I. termín - středa 2 dubna 2015 Čas SKUPINA 22015 Místo 00-10 Prezence učebna č. 6 30-00 Test fyzické zdatnosti sokolovna a 00-30 Přestávka 30-130 Psychologický test učebna č. 3 00 INFORMACE PRO RODIČE

Více

Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina

Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina Bulletin 2 Mistrovství ČR seniorů Rychnov nad Kněžnou 16. - 24. srpna 2014 2. kolo Antonín Mutina nejstarší účastník turnaje letos v listopadu dovrší 90 let. 1 Program nejbližších dvou dnů Úterý 19. srpna

Více

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK

ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK ADRESÁŘ DRUŽSTEV PŘEHAZOVANÉ DÍVEK TJ SPARTAK POLIČKA A, B Mgr. Ludmila HARAŠTOVÁ, Nádražní 648, 572 01 Polička TM: 731 180 433 e-mail: harasta.frantisek@tiscali.cz hala: ZŠ Masarykova, Polička TJ SVITAVY

Více

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1

ČEZ Distribuce, a.s., IČ 27232425 Ing. Iveta Kočovská, nar. 22.03.1970 Teplická 874 Svatý Mikuláš 45 405 02 Děčín 2 284 01 Kutná Hora 1 Městský úřad Čáslav odbor výstavby a regionálního rozvoje Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav Č. j.: VÝST 7264/09, 1967/2009-ste Čáslav, dne 30. března 2009 Vyřizuje: Petra Štěpánková, referent

Více

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61

školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 školní rok : 1959/60 školní rok : 1960/61 ředitel : Jan Pražma zást.ředitele: Běla Válková ředitel školy :Jan Pražma zást.ředitele: Václav Šafář 1.a Anna Stráská 1.a Anna Stráská 1.b Karla Šubrtová 1.b

Více

Velká cena města Mladá Boleslav

Velká cena města Mladá Boleslav TJ Auto Škoda Mladá Boleslav, oddíl krasobruslení a ČKS Velká cena města Mladá Boleslav 6.12.2015 IČZ 2427 Žačky nejmladší B 1 Vozková Julie BK Variace Liberec 1,0 2 Klementová Ema USK Praha 2,0 3 Kimličková

Více

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel

Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Adamec Tomáš Adamus Vít ADRA Praha AJ shop.cz - učebnice Armáda spásy Arnika Atrosat Media s.r.o. Bajtková Daniela Barbora Horinová Bardoň Karel Bartečková Daniela Bartečková Martina Bartošek Pavel Bc.

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BABŠICKÁ Věra 0120116 Golfový Klub Líšnice 27,9 BALAZIK-SPEIDEL Ingeborg 0040989 Royal Golf Club Mariánské Lázně 24,0 BALAŽÍK Josef 0040394 Royal Golf Club

Více

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.

Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56. Pořadí Počet kol Číslo Příjmení Jméno Kategorie Trať 1kolo 2kolo 1 2 117 Pátek Jan MD40 22 00:19:50.8 00:39:43.7 2 2 120 Žák Pavel MD40 22 00:19:56.0 00:39:44.7 3 2 123 Fojtíček Karel MD40 22 00:19:53.7

Více

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m

nejmladší žactvo Rok. nar. JEDNOTA mladší žákyně - I. KATEGORIE: 2005-2007 25 m PŘEBOR ŽUPY DR.BUKOVSKÉHO - PLAVÁNÍ - 3.11.2013 KATEGORIE: nejmladší žactvo 2008 a mladší Bartošek Adam 2009 Slavíkovice hry ve vodě Bartošek Matěj 2011 Slavíkovice hry ve vodě Daněk Jan 2008 Vyškov hry

Více

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004

NADACE SESTRY AKVINELY. Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 NADACE SESTRY AKVINELY Výroční zpráva o činnosti za rok 2004 Jedno z nejhlubších tajemství života je, že největší cenu má to, co děláme pro své bližní. Lewis Carrol Poděkování dárcům Vážení a milí přátelé,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ

MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK. Odbor životního prostředí ROZHODNUTÍ MĚSTSKÝ ÚŘAD JESENÍK Odbor životního prostředí Č.j.: MJ/58561/2014/2015/04/OŽP/R-20/Ne Jeseník, dne 18.2.2015 Vyřizuje/telefon: Nečesaná/584498423 Město Žulová, Hlavní 36, 790 65 Žulová Výroková část:

Více

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570

Ženy KK Slovan Rosice - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno Oddíl Plné Dor. Ch. Celkem Vaverková 607 Gabrhelová 606 Ševčíková 571 Budišová 570 Červeně jsou označeni Mistři Jihomoravského kraje a modře další postupující do semifinále Mistrovství ČR a zeleně další postupující na Mistrovství ČR. Muži KK Blansko - 2.února 2014 Poř. Příjmení Jméno

Více

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4

Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Jméno Příjmení disciplína 1 disciplína 2 disciplína 3 disciplína 4 Renata Albertová LYŽE OBŘÍ SLALOM Jakub Albrecht BĚŽKY KLASIKA LYŽE OBŘÍ SLALOM LYŽE SLALOM Marko Aleksič LYŽE SLALOM Zdeněk Arnošt LYŽE

Více

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice

Nedostatečně určitě identifikovaní vlastníci parcel v katastrálním území Jaroměřice Trefilová Anežka adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Helena adresa neznámá 1 35 Vlastnické právo 5676 Jaroměřice 657484, PK č. 406 162 Trefilová Jenovéfa

Více

Organizace školního roku 2015/2016

Organizace školního roku 2015/2016 Organizace školního roku 2015/2016 Důležité termíny školního roku 2015/2016 Událost Den v týdnu Termín Zahájení školního roku úterý 1.9. 2015 Podzimní prázdniny čtvrtek - pátek 29.10., 30.10. 2015 Vánoční

Více

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ)

LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) LOGICKÁ OLYMPIÁDA - výsledky krajských kol soutěže Kategorie: A (2. 5. ročník ZŠ) Pořadí Příjmení Jméno Škola Kvantil 1. Mráz Ondřej ZŠ a MŠ Josefa Gočára, Tylovo nábřeží 1140, 100.00 2. Koldinská Eliška

Více

PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2014

PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2014 PŘEBOR CYKLOTURISTICKÉ AKTIVITY 2014 muži nad 50 let: 1 Hornych Miroslav 6888 km OKČT TJ Jiskra Holice 2 Strnad Pavel 6602 km OKČT TJ Jiskra Holice 3 Hrdina Josef 6288 km KČT Lanškroun 4 Lerch Jiří 6276

Více

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029

1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 1. místo KV0065 Zuzana Míková, Karlovy Vary 14 145 KV0101 Verunka Richterová, Bukovany 8 145 3. místo KV0064 Hanka Dyková, Ostrov 17 139 KV0029 Monika Novotná, Karlovy Vary 8 139 5. místo KV0049 Petr Lukáš,

Více

KK Vysoké Mýto B 2343 6:10 2403 SK Týniště n/o A

KK Vysoké Mýto B 2343 6:10 2403 SK Týniště n/o A Pardubice 5. 10. 2013 Zpracoval: B.Šiška Dohrávka 2.kola: 2.10. KK Vysoké Mýto B 2343 6:10 2403 SK Týniště n/o A DLOUHÝ Petr 408 0:2 434 PROŠVIC Martin BARTHELDI Leoš 333 0:2 421 VADLEJCH Lukáš LEDAJAKS

Více

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál

Sopotnice. Elektronický Digitální Povodňový Portál Elektronický Digitální Povodňový Portál Sopotnice Stanoviště: Sopotnice 273/, Sopotnice 561 15 Telefon: 465584128,737914261,724187486 ou.sopotnice@sopotnice.cz Poznámka: http://www.edpp.cz/dpp/sopotnice/

Více

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP

SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP SEZNAM PŘIHLÁŠENÝCH Jméno Členské číslo Klub HCP BAUER Ivan 0031196 Golf Club Karlovy Vary 16,5 BAUEROVÁ Markéta 0031396 Golf Club Karlovy Vary 34,4 BEDRNA Radek 0031935 Golf Club Karlovy Vary 25,8 BĚLÁČ

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO

MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO MĚSTSKÝ ÚŘAD STARÉ MĚSTO ODBOR STAVEBNÍHO ÚŘADU A ÚZEMNÍHO PLÁNU NÁMĚSTÍ HRDINŮ 100, 686 03 STARÉ MĚSTO SPISOVÁ ZN.: Č.J.: VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: SÚ/05200/2010/BN MeUSM/07360/2010 Marek Bartoň 572 416

Více

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO

Třída: 1.A. třídní učitel: Mgr. Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 P.Č PŘÍJMENÍ JMÉNO Třída: 1A třídní učitel: Mgr Rešková Ludmila Počet celkem: 15 z toho chlapců: 8 dívek: 7 PČ PŘÍJMENÍ JMÉNO 1 BOBÁLOVÁ Veronika 2 DOLEŽEL Radim 3 GOROLY Radek 4 HARAKAL Filip 5 HARAKALOVÁ Dominika 6 CHALOUPKA

Více

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují

Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ. Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Nové Město nad Metují Organizační směrnice č. 19/2014/SŘ Organizace závěrečných zkoušek školní rok 2013/2014 pracoviště Č. j.: SŠNM/1042/2014 Zpracovala: Mgr. Klára Barešová Schválila: PaedDr. Olga Talášková, ředitelka školy

Více

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj

Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Regionální soutěž B 2014/2015 Předběžný úvodní zpravodaj Zjištěné nedostatky: Sokol Buštěhrad C Jaroslav Křížek chybějící povolení k hostování ŠO Stochov Bohumil Sednička neregistrovaný, neaktivní Rozlosování

Více

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004

Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Oblastní přebor - 2. třída soutěžní ročník 2003-2004 Uvedeny pouze zápasy družstva TJ Lovochemie Lovosice TJ Sokol Blíževedly - TJ Lovochemie Lovosice 1. kolo 20.09.2003 ČERNÝ Robert 269 120 10 389 0:1

Více

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň

VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka. 19. října 2002 Sport Club Plzeň VÝSLEDKOVÁ LISTINA XXXIII. ročníku BĚHU BORSKÝM PARKEM & V. ročníku memoriálu Jaroslava Bešťáka 19. října 2002 Sport Club Plzeň Pavel Razým ředitel závodu Vladislav Razým st. hlavní rozhodčí přihlášeno:

Více

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015

Lipno SkiCamp14 GS Šumavský pohárek č. 1 Lipno - 11.01.2015 U7 - ŽENY 1. 34 ČÁSTKOVÁ Agáta 1. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:12.72 00:36.29 00:36.43 2. 25 MATĚJKOVÁ Emma 2. 2008 Skiklub Železná Ruda 2 01:16.20 00:37.56 00:38.64 00:03.48 3. 27 MUŽÍKOVÁ Eva 3. 2008

Více

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015

Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Výsledky vzdělávání žáků ve školním roce 2014/2015 Na začátku školního roku 2014/2015 studovalo na Gymnáziu Ţidlochovice celkem 229 ţáků. Z toho však jeden ţák poţádal o přerušení studia. V průběhu prvního

Více

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok

Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok Výroční zpráva ZŠ a MŠ Hamry nad Sázavou za školní rok 2013 2014 Základní škola a Mateřská škola Hamry nad Sázavou, příspěvková organizace Hamry nad Sázavou 133 591 01 Žďár nad Sázavou tel.: 775 99 44

Více

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl

Příloha č. 1 k rozhodnutí č.j. OOŽP/4856/2010/Sl Poř. subjekt Dat. nar. IČ Adresa 1. Agro - Hochstaffl, s.r.o. 60712414 Husova tř. 684/21, 370 05 České Budějovice 2. Baloušková Eva 20.9.1985 Přešťovice 89, 386 01 Přešťovice 3. Beneda Jiří 25.1.1966 5.Května

Více

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Hostibejcké schody - výsledky Jméno 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Adam David 2:48 Andr Václav 1:21 Bačo Jan 2:09 Balcar David 1:50 Bartoš Pavel 1:33 Bartůšek Josef 1:47 Baška

Více

celkem Oddíl Příjmení a jméno kateg. hodovky chyby výkony 1 Slavoj Praha 1 4 22 509 2 SK Solnice 4 1 3 SKK Náchod 1 3 31 506 4 Vrchlabí 1 2

celkem Oddíl Příjmení a jméno kateg. hodovky chyby výkony 1 Slavoj Praha 1 4 22 509 2 SK Solnice 4 1 3 SKK Náchod 1 3 31 506 4 Vrchlabí 1 2 Oddíl Příjmení a jméno kateg. chyby výkony Mizerová Blanka ž 2 15 224 Březina Standa m 2 7 285 Hrubý Milan m 0 6 267 Píč Pavel m 1 6 240 Horn Jan m 0 5 273 Brožek Viktor m 3 26 233 Bartoníček Jiří m 2

Více

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m

Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m Předškoláci - hoši + dívky (2008-2014) - 100m 19 Lacková Eliška 2008 Sokol Říčany 22,09 1 11 Kovář Jan 2008 ZŠ Ortenovo náměstí 22,51 2 69 Filounek Jan 2008 Sokol I Smíchov 23,45 3 15 Vlčková Kristýna

Více

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina

ZPRAVODAJ Kuželkářského svazu kraje Vysočina Krajský přebor Vysočiny č.20/09-10 28. března 2010 Nejvíce chyb letošního ročníku bylo v tomto kole, hráčům přestávka asi moc neprospěla, i co se týká poražených kuželek bylo kolo páté nejslabší. Remízový

Více

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3)

OPS PROFI. Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) OPS PROFI Služátky - Technické služby PE 3:3 996-986 (3:5) Old Boys - Swietelsky 1:5 980-1081 (2:6) Agrostroj 1 - Agrostroj 2 2:4 967-1009 (5:3) Tabulka: 1. Swietelsky 3 3 0 0 14,0:4,0 16,5:7,5 1049 6

Více

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ

JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ JMENNÝ SEZNAM ŽÁKŮ V UČEBNĚ RED IZO: 600007219 Název školy: Zkušební místo: Název zkoušky: Anglický jazyk, vyšší - didaktický test Učebna dle informačního systému: 204 Místo konání (místnost) určené ředitelem

Více