Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění"

Transkript

1 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., v pl. znění Název organizace: Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Kontaktní adresa: Čichnova 23, Brno Tel: Fax: http: //www.cichnovabrno.cz Úřední hodiny pracovní dny hodin Úřední hodiny pro žáky pondělí, středa, čtvrtek : hodin o prázdninách středa: hodin IČ IZO Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (dále škola) byla zřízena 1. dubna 2001 jako příspěvková organizace Jihomoravského kraje. Nová zřizovací listina byla vydána dne 16. června 2005 pod čj. 98/8. Nový název byl změněn dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině čj. 38/5. Historie Prvotní vznik školy je datován do roku K 1. červenci 1991 byla zřízena s názvem Střední odborné učiliště spojů Brno, příspěvková organizace Ministerstvem pro hospodářskou politiku a rozvoj ČR čj /91-39/08.. V roce 1996 byla delimitována dle zákona č. 272/1996 Sb., v platném znění, pod Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR. V roce 1997 dochází k rozšíření vzdělávací nabídky o obory střední odborné školy. V návaznosti na nové státoprávní uspořádání a vznik krajů je od 1. dubna 2001 zřizovatelem naší školy Jihomoravský kraj. V roce 2009 oslavila škola šedesát let svého trvání. Od měla škola nový název, a to Střední odborná škola a Střední odborné učiliště informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23. Název Střední škola informatiky a spojů, Brno, Čichnova 23, platil od a tato změna byla provedena dodatkem č. 2 (čj. 91/4 ze dne 15. června 2006), ke Zřizovací listině čj. 98/8 ze dne 16. června K další změně došlo od dodatkem č. 4 ke Zřizovací listině dne 23. února Údaje o jmenování PaedDr. Vladimír Šimíček byl jmenován na pracovní místo ředitele jmenovacím dekretem čj. JMK /2012 dne 24. dubna 2012 a v souvislosti se změnou názvu školy potvrzen na pracovním místě ředitele hejtmanem Jihomoravského kraje JUDr. Michalem Haškem dne 31. července 2012.

2 Vymezení předmětu činnosti Střední škola informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno (dále škola, popř. SŠ) je střední škola, která je součástí vzdělávací soustavy a je zapsána v rejstříku škol a školských zařízení a vykonává činnosti střední školy, školní jídelny a domova mládeže. SŠ je příspěvkovou organizací s právní subjektivitou, jež vystupuje svým jménem v právních vztazích a má odpovědnost vyplývající z těchto vztahů v souladu se zřizovací listinou. Zřizovatelem je Jihomoravský kraj. SŠ střední vzdělávání a ve svých školských zařízeních stravování a ubytování pro žáky a studenty. Střední vzdělávání rozvíjí vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro rozvoj jedince. Poskytuje žákům obsahově širší odborné vzdělání spojené se všeobecnými předpoklady pro plnoprávný osobní a občanský život, samostatné získávání informací a celoživotní učení, pokračování v navazujícím vzdělávání a přípravu pro výkon povolání nebo pracovní činnosti. Vzdělávání je tříleté nebo čtyřleté. Žáci mohou dosáhnou tyto stupně vzdělání střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. Domov mládeže zajišťuje žákům a studentům celodenní výchovu, ubytování a stravování. Školní jídelna poskytuje školní stravování. Přehled tříd a oborů vzdělávání: Denní vzdělávání BP1; BP2; M/01 ekonomika a podnikání (obor vzdělání s maturitní zkouškou) BP3, BP4 ŠVP: bankovnictví a pojišťovnictví LG1; LG2; M/01 logistické a finanční služby (obor vzdělání s maturitní zkouškou) LG3, LG4 ŠVP: logistika PF1; PF M/01 logistické a finanční služby (obor vzdělání s maturitní zkouškou) PF3, PF4A, PF4B ŠVP: poštovní a finanční služby IEM1, IEM H/01 elektromechanik pro zařízení a přístroje (obor vzdělání s výučním listem) ŠVP: elektromechanik H/01 spojový mechanik (obor vzdělání s výučním listem) ŠVP: inteligentní sítě a zařízení H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy obor vzdělání s výučním listem) ŠVP: poštovní provoz a přeprava MAP H/01 manipulant poštovního provozu a přepravy (obor vzdělání s výučním listem) ŠVP: poštovní provoz a přeprava IT1; IT2; M/01 informační technologie (obor vzdělání s maturitní zkouškou) IT3, IT4 ŠVP: informační technologie MI L/01 mechanik elektrotechnik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: mechanik informačních technologií MIT1; MIT L/01 mechanik elektrotechnik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) MIT3 ŠVP: mechanik informačních technologií L/01 mechanik elektrotechnik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: mechanik telematických zařízení MET L/001 mechanik elektronik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) IK1A; IK1B M/01 telekomunikace (obor vzdělání s maturitní zkouškou) IK2 ŠVP: informační a komunikační technologie DT3A; DT3B M/01 telekomunikace (obor vzdělání s maturitní zkouškou) DT4A; DT4B ŠVP: digitální technika a multimédia

3 ISE3; H/01 spojový mechanik (obor vzdělání s výučním listem) ŠVP: inteligentní sítě a zařízení TM M/01 elektrotechnika ŠVP: telematika v dopravě (obor vzdělání s maturitní zkouškou) TMZ M/01 elektrotechnika (obor vzdělání s maturitní zkouškou-zkrácený) ŠVP: telematika v dopravě NPZ L/51 logistické a finanční služby (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: poštovní provoz L/51 mechanik elektrotechnik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: zařízení sdělovací techniky NPZ L/501 poštovní provoz (obor vzdělání s maturitní zkouškou) L/503 zařízení sdělovací techniky (obor vzdělání s maturitní zkouškou) Dálkové vzdělávání PST L/51 logistické a finanční služby (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: poštovní provoz L/51 mechanik elektrotechnik (obor vzdělání s maturitní zkouškou) ŠVP: zařízení sdělovací techniky PST2; PST L/503 zařízení sdělovací techniky (obor vzdělání s maturitní zkouškou) Vymezení pravomoci ředitele školy Ředitel školy, plní povinnosti vedoucího organizace, jmenuje a odvolává své zástupce a další vedoucí pracovníky. Ředitel rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb a odpovídá za plnění učebních plánů a osnov, za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb a za efektivní využívání svěřených hospodářských prostředků. Odpovídá za vytvoření výroční zprávy o činnosti školy a za její zpřístupnění. Vytváří podmínky pro práci školské rady pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, pro výkon inspekční činnosti ČŠI a přijímá následná opatření. Další práva a povinnosti ředitele vyplývají z ustanovení 164 a násl. zákona č. 561/2004 Sb., v platném znění. Ředitel školy rozhoduje v oblasti státní správy dle ustanovení 165, odst. 2 v těchto případech: a) zamítnutí žádosti o povolení individuálního studijního plánu, b) přijetí ke vzdělávání ve střední škole, c) zamítnutí žádosti o přestupu, změně oboru a přerušení vzdělávání a opakování ročníku, d) podmíněném vyloučení ze školy či školského zařízení a o vyloučení ze školy či školského zařízení, e) zamítnutí žádosti o uznání dosaženého vzdělání. Organizační struktura Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno Organizační struktura je určena organizačním řádem a organizačním schématem. Škola je členěna takto: 1. ředitel a úsek ředitele, 2. úsek teoretického a praktického vyučování, 3. úsek výchovy mimo vyučování, 4. úsek provozně technický tento úsek zahrnuje pomocné provozy (údržba, vrátnice, spojovatelka, úklid, stravování), technika BOZP a PO, MTZ, 5. úsek ekonomický tento úsek zahrnuje účtárnu a stravovací referenty, 6. doplňková činnost. Detailnější členění a popisy práce jednotlivých pozic jsou uvedeny v organizačním řádu Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno, který si lze prohlédnout na sekretariátě školy a u právníka. Jména osob určených k poskytování informací: JUDr. Dana Juříčková, právník, tel , v případě její nepřítomnosti PaedDr. Helena Pisarčíková, statutární zástupce ředitele, ZŘ VMV, tel ,

4 Údaje o tom, proti kterým rozhodnutím ředitele školy je přípustné odvolání, ke kterému orgánu, v jaké lhůtě a kde lze odvolání podat: Odvolání lze podat proti těmto rozhodnutím ředitele školy ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy. Všechny lhůty jsou počítány ode dne doručení rozhodnutí. - rozhodnutí a přijetí či nepřijetí ke studiu na střední školu do 3 dnů - rozhodnutí o přerušení studia do 15 dnů - rozhodnutí o podmíněném vyloučení a vyloučení ze školy či školského zařízení do 15 dnů - rozhodnutí o změně oboru, přestup, přerušení vzdělávání do 15 dnů - rozhodnutí o opakování ročníku po ukončení povinné šk. docházky do 15 dnů - rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informací do 15 dnů Přehled nejdůležitějších právních předpisů, kterými se škola řídí při výkonu své působnosti Jedná se např. o: a) zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, v platném znění, b) zákon č. 562/2004 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím školského zákona, v platném znění, c) zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, d) zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, e) zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a změně některých zákonů, v platném znění, f) nařízení vlády č. 689/2004 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, v platném znění, g) vyhláška č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách, v platném znění, h) vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění, i) vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, j) vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, žáků a studentů, v platném znění, k) vyhláška č. 107/2005 Sb. o školním stravování, v platném znění, l) vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích a školských účelových zařízeních, v platném znění, Seznam platných předpisů v resortu školství, mládeže a tělovýchovy vydává MŠMT ČR průběžně k určitým časovým obdobím. Seznam i právní předpisy jsou k nahlédnutí u právníka. Přijímání stížností Stížnosti přijímá pracovnice pověřená přijímáním stížností. Stížnost doručenou osobně přijme pracovník pověřený příjmem stížností nebo kterýkoliv zástupce ředitele (dále jen příjemce), a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam a předloží jej stěžovateli k podpisu. Zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Totéž platí i v případech stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele. Stížnosti se přijímají každý pracovní den, v obvyklé pracovní době. Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení patří do působnosti jiného orgánu nebo organizace, postoupí osoba pověřená příjmem a vyřizováním stížnosti těmto orgánům a organizacím k vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů. Úřední evidencí a zajištěním včasného vyřizování stížností je pověřen právník. Úřední evidence obsahuje: - datum podání, věc a přidělené číslo jednací, - jméno a adresu stěžovatele, - označení osoby nebo organizace, proti které stížnost směřuje, - předmět stížnosti, - kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení, - výsledek šetření a eventuálně opatření ke sjednání nápravy, - datum vyřízení stížnosti, příp. prodloužení lhůty pro vyřízení stížnosti. Údaje o stížnostech jsou chráněny dle zákona č. 101/2000 Sb., v platném znění o ochraně osobních údajů.

5 Vyřizování stížností K řešení stížností je kompetentní ředitel nebo jím pověřený vedoucí pracovník. Při prošetřování a vyřizování stížností je třeba: - prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách, - objektivně a úplně prošetřit všechny body, zjištění dokladovat, - výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, - o výsledku šetření informovat stěžovatele, - u oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků a výsledky šetření poskytnout ostatních úsekům k dalšímu využití, - spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření předat k evidenci. Stížnosti vyřizují nebo prošetřují ty úseky, do jejichž působnosti předmět stížnosti náleží. Při opakování stížnosti je nutné přezkoumat, zda původní stížnost byla správně vyřízena a o výsledku podat stěžovateli zprávu. Neobsahují-li stížnosti v téže věci nové skutečnosti, není nutné potvrzovat jejich příjem ani je prošetřovat. Lhůty k vyřízení stížností Stížnosti musí být vyřízeny nejdéle do 30 dnů. Tato lhůta může být překročena pouze výjimečně, a to se souhlasem ředitele školy. Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile byla po jejím prošetření učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn. Zpráva o došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin a s uvedením opatření provedených k jejich nápravě bude zpracována 1x ročně, a to nejpozději do 31. března následujícího roku. Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění Přijímáním a vyřizováním písemných žádostí o poskytnutí informací jsou pověření již výše uvedení pracovníci. Žádost o poskytnutí informací se podává ústně (osobně nebo telefonicky) nebo písemně (poštou, osobně, faxem, elektronickou poštou nebo na jiném nosiči dat). Pokud žádost o poskytnutí informace směřuje k poskytnutí zveřejněné informace, může pověřený pracovník sdělit jen údaje umožňující vyhledání a získání zveřejněné informace. V případě ústní žádosti tak učiní neprodleně, v případě písemné žádosti nejpozději do 7 dnů ode dne doručení žádosti. Pokud žadatel trvá na přímém poskytnutí informace, musí mu být poskytnuta. Není-li žádost vyřízena ústně, poskytne se informace písemně, nahlédnutím do spisu (včetně možností pořízení kopie) nebo na paměťových médiích. Ústní žádost Tuto žádost lze vyřídit ústně pouze s výslovným souhlasem žadatele. Pokud žadatel trvá na písemném vyřízení, vyzve jej pověřený pracovník k podání žádosti v písemné formě. Tato žádost pak bude vyřízena jako písemná žádost o informaci dle z. č. 106/1999 Sb., v platném znění. Písemná žádost Žádost o poskytnutí zveřejněné informace se zpravidla vyřizuje poskytnutím údajů o zveřejnění. Sdělení žadatele, že trvá na poskytnutí informace, se považuje za nové podání. Pokud ze žádosti není zřejmé, že směřuje vůči škole nebo kdo ji podal, pověřený pracovník ji bez dalšího odloží. Tato žádost není podáním ve smyslu z. č. 106/1999 Sb., v platném znění a není ji nutno ani evidovat. Pokud je žádost nesrozumitelná nebo není zřejmé jaká informace je požadována nebo je formulována příliš obecně, vyzve pověřený pracovník žadatele do 7 dnů ode dne podání žádosti, aby žádost upřesnil. Pokud tak neučiní do 30 dnů od výzvy, rozhodne o odmítnutí žádosti. Pokud je požadovaná informace mimo působnost školy, pověřený pracovník ji odloží a odložení žádosti a její důvod sdělí do 3 dnů žadateli. Lhůty pro vyřízení žádosti Informaci na základě žádosti poskytne pověřený pracovník do 15 dnů ode dne doručení, popř. upřesnění žádosti. Tato lhůta může být prodloužena nejvýše o 10 dnů z těchto důvodů: - vyhledání a sběr požadovaných informací v jiných pracovištích, než je pracoviště osob pověřených poskytováním informací, - vyhledání a sběr objemného množství informací a odlišných informací požadovaných v jedné žádosti, - konzultace s jiným orgánem státní správy, který má zájem na rozhodnutí o žádosti nebo konzultace mezi dvěma nebo více organizačními úseky školy, které mají vážný zájem na předmětu žádosti. Pověřený pracovník je povinen prokazatelně (písemně) informovat žadatele o prodloužení lhůty a o důvodech, a to ještě před jejím uplynutím.

6 Odmítnutí poskytnutí informace Pokud povinná osoba odmítne zcela nebo zčásti poskytnout žadateli informace, vydá o tom ve lhůtách pro vyřízení žádosti rozhodnutí. Toto rozhodnutí se nevydává v případě odložení věci. Rozhodnutí musí obsahovat následující náležitosti: - název a sídlo školy, - číslo jednací a datum vydání rozhodnutí, - označení žadatele o informaci, - výrok, který obsahuje samotné rozhodnutí, - odůvodnění, - poučení o odvolání s poučením o místu, formě a době odvolání, - vlastnoruční podpis ředitele s uvedením jména a funkce. Jestliže pověřený pracovník neposkytl informaci nebo nevydal rozhodnutí o odmítnutí žádosti, má se za to, že bylo vydáno rozhodnutí, kterým bylo poskytnutí informace odmítnuto. Proti rozhodnutí o odmítnutí poskytnutí informace lze podat odvolání ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, a to prostřednictvím ředitele školy ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí nebo ode dne marného uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti. Evidence žádostí Evidencí žádosti o poskytnutí informací obsahuje: - datum doručení, věc, číslo jednací, - jméno žadatele, včetně adresy, - způsob, jakým bylo postupováno ve věci, a jak byla žádost vyřízena, - datum vyřízení žádosti. Úhrada nákladů Škola je oprávněna požadovat úhradu nákladů spojených s vyhledáváním informací, pořízením kopií, opatřením technických nosičů dat a odesláním informací žadateli. Pokud o to žadatel požádá, je povinen mu potvrdit předpokládanou výši úhrady nákladů. Sazebník úhrad za poskytování informací V souvislosti s vyřizováním žádostí o poskytnutí informací vydává ředitel školy sazebník úhrad nákladů spojených s poskytnutím informace. pořízení kopie formát A4 jednostranný 3,50 Kč/A4 oboustranný 7, 00 Kč/A4 formát A3 jednostranný 7, 00 Kč/A3 oboustranný 14, 00 Kč/A3 tisk na tiskárnách A4 3, 50 Kč/A4 kopírování na magnetické nosiče CD 50,- Kč/kus jiné kopírování a filmování video dle skutečných nákladů za odeslání informace poštovné a jiné poplatky - dle sazebníku České pošty, s.p. Osobní náklady za zpracování a vyhledávání 150,- Kč/hod. (i započatá hodina) Pokud je informace obsažena v publikaci či tiskovině, hradí se náklady příslušného výtisku. Další věcné náklady dle formy. Úhrada nákladů spojených s vyřízením žádosti o poskytnutí informace se provádí předem na pokladně školy. Výroční zpráva za předcházejí kalendářní rok o činnosti v oblasti poskytování informací bude zpracována vždy do 31. března následujícího roku a bude k nahlédnutí na sekretariátu školy a u právníka. Na sekretariátě školy je zpřístupněna i výroční zpráva o činnosti školy za uplynulý školní rok a výroční zpráva o hospodaření školy za uplynulý rok. Tyto informace jsou platné od 1. září Zpracovala: JUDr. Juříčková Dana PaedDr. Vladimír Šimíček

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.

Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I. Obsah Informace a údaje o škole... 3 Vyřizování stížností, oznámení a podnětů... 3 Poskytování informací... 3 Organizační řád školy... 4 I.Všeobecná část... 4 Úvodní ustanovení... 4 II. Organizační členění...

Více

Informace o Střední škole automobilní Jihlava

Informace o Střední škole automobilní Jihlava Informace o Střední škole automobilní Jihlava IČO 00056260 IZO 108048004 Kontaktní údaje: Adresa: Střední škola automobilní Jihlava, Školní 1a, 586 01 Jihlava Telefon: ředitel 567 210 189, sekretariát

Více

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění

P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění P O S K Y T O V Á N Í I N F O R M A C Í podle zákona č. 106/1999 Sb., v platném znění 1. P R A V O M O C I A PŮSOBNOST ŘEDITELE ŠKOLY Mgr. Jan Pavelka byl jmenován do funkce ředitele školy Radou Moravskoslezského

Více

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ

32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: 32. SMĚRNICE PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 26. 8. 2013 Směrnice nabývá platnosti ode dne: 1.9.2013 Směrnice nabývá účinnosti ode dne: 1.9.2013 ZSBOS/233/2013

Více

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Postup při vyřizování žádostí o poskytnutí informace stanovený zák. č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Tento pokyn se vydává na základě 12 odst. 1 zákona č.564/1990 Sb., o státní správě

Více

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím

Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Obchodní akademie a Vyšší odborná škola ekonomická, Tábor, Jiráskova 1615 Informace podle zákona č. 106/99 Sb. o svobodném přístupu k informacím Na základě ustanovení 5 zákona č. 106/99 Sb. o svobodném

Více

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány.

Účel zákona. Zákon upravuje podmínky práva svobodného přístupu k informacím a stanoví základní podmínky, za nichž jsou informace poskytovány. 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ 1

Více

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Směrnice o poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů Schválena usnesením Rady města Třeboně č. 73/2014-101 ze dne 29.01.2014 Účinnost

Více

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005

Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7. Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 Střední zemědělská škola a Střední odborné učiliště zemědělské, Nový Jičín, U Jezu 7 Výroční zpráva o hospodaření školy v roce 2005 ÚNOR 2006 A. Základní údaje o příspěvkové organizaci právnické osobě

Více

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace

106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999. o svobodném přístupu k informacím ČÁST PRVNÍ. 2 Povinnost poskytovat informace 106/1999 Sb. ZÁKON ze dne 11. května 1999 o svobodném přístupu k informacím Změna: 101/2000 Sb. Změna: 159/2000 Sb. Změna: 39/2001 Sb. Změna: 413/2005 Sb. Změna: 61/2006 Sb. Změna: 110/2007 Sb. Změna:

Více

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Střední škola strojní, stavební a dopravní L i b e r e c II, Truhlářská 360/3, příspěvková organizace V N I T Ř N Í O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D prosinec 2010 1 O B S A H : I. Úvodní ustanovení 3 II. Základní

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 6317 472 ZÁKON ze dne 20. prosince 2011, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

Více

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2

Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 Informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 1. Název: Střední průmyslová škola stavební, Plzeň, Chodské nám. 2 2. Důvod a způsob založení: Hlavní účel a předmět činnosti organizace je vymezen zněním zákona č.

Více

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s.

JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. JEDNACÍ ŘÁD Českého rybářského svazu, z. s. Republiková rada Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Svaz ) vydává podle 17 odst. 5 písm. c) Stanov Českého rybářského svazu, z. s. (dále jen Stanovy )

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 103 Rozeslána dne 2. září 2008 Cena Kč 71, O B S A H : 317. Úplné znění zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném

Více

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ

Zákon č. 561/2004 Sb., ČÁST PRVNÍ Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., č. 112/2006 Sb., č. 158/2006 Sb., č. 161/2006 Sb., č. 165/2006

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání

VYBRANÁ USTANOVENÍ. ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání VYBRANÁ USTANOVENÍ ZÁKONA č. 561/2004 Sb. ze dne 24. září 2004 o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) (...) Změna: 58/2008 Sb. Změna: 126/2008 Sb., 189/2008

Více

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD

ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD PEDAGOGICKÁ FAKULTA OSTRAVSKÉ UNIVERSITY CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD Zpracoval : JUDr. Jan Podešva V Ostravě, březen 2008 ŠKOLSKÝ ZÁKON A SPRÁVNÍ ŘÁD V tomto materiálu

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc Povinné informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím Realiz ace zákona o svobodném přístupu k informacím Předm ět úpravy Zveřejnění povinných informací je vydáno na základě pok

Více

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ

POSTUP OBECNÍHO ÚŘADU V HOŘIČKÁCH PŘI VYŘIZOVÁNÍ ŹÁDOSTI O POSKYTNUTÍ INFORMACÍ Zastupitelstvo obce Hořičky vydává v souladu s 36, zákona č.367/1990 Sb. o obcích, v platném znění, jako vnitřní předpis následující postup pro zajištění přístupu k informacím (dále jen postup ): POSTUP

Více

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů Změna: 46/2004 Sb. Změna: 234/2006 Sb. Změna: 264/2006 Sb. Změna: 227/2009 Sb. ČÁST PRVNÍ Parlament se usnesl

Více

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí

ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Změna: 132/2000 Sb. ZÁKON č. 123/1998 Sb. ze dne 13. května 1998 o právu na informace o životním prostředí Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: (1) Zákon upravuje 1 Účel zákona a) podmínky

Více

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod

ŠKOLNÍ ŘÁD Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 VP-9/2010 Mgr. Jaroslav Buchta 106/10 Mgr. Miloslav Nápravník 1.9.2010 ČI.1 Úvod ŠKOLNÍ ŘÁD Škola: Gymnázium, Omská 1300, Praha 10 Číslo vnitřního předpisu: VP-9/2010 Vypracoval: Mgr. Jaroslav Buchta Číslo jednací: 106/10 Schválil: Mgr. Miloslav Nápravník Účinnost od: 1.9.2010 ČI.1

Více

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800.

H O D N O C E N Í. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín. koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 IČO 00842800. Odborné učiliště, Křenovice 8 752 01 Kojetín IČO 00842800 H O D N O C E N Í koncepce rozvoje školy na období 2009 2012 Zpracoval: Mgr. Josef PLESNÍK ředitel školy č.j. OUKR/756/2012 spis. sk.: 1.3. A10

Více

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy

Základní škola v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Základní školy v Moravské Třebové, Palackého 1351, okres Svitavy Č.j. : 1-2012/2013 Účinnost : 3.9.2012 V návaznosti na ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a na základě ustanovení

Více

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov

Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Organizační řád Domu dětí a mládeže Český Krumlov Závěrečná práce Kvalifikační studium pro ředitele škol a školských zařízení období od 3. ledna do 8. listopadu 2013 Zpracoval/a: Mgr. Jakub Pich, ředitel

Více

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Úplné znění s vyznačením změn. Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Úplné znění s vyznačením změn Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů Změna: 450/2001 Sb. Změna: 320/2001 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 421/2004 Sb. Změna: 557/2004 Sb. Změna:

Více

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD

ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Počet stran: Strana 1 (celkem 18) Vydání č.: 1 Konzervatoř Jana Deyla a střední škola pro zrakově postižené ŠKOLNÍ A KLASIFIKAČNÍ ŘÁD Datum: Sestavili: Funkce: Podpis: 9.11.2012 MgA. Naděžda Ostřanská

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více